Electrolux EOAP5803AX Användarmanual

Electrolux EOAP5803AX Användarmanual
Electrolux
Cooking
Inbyggnadsugn
EOAP5803AX
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION................................................................................ 3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER............................................................................ 4
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................... 7
4. KONTROLLPANELEN..........................................................................................8
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.......................................................................... 10
6. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 10
7. KLOCKFUNKTIONER........................................................................................ 14
8. AUTOMATISKA PROGRAM...............................................................................15
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR.......................................................................... 16
10. TILLVALSFUNKTIONER...................................................................................19
11. TRICKS OCH TIPS.......................................................................................... 20
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING..........................................................................35
13. FELSÖKNING.................................................................................................. 37
14. INSTALLATION................................................................................................38
15. TEKNISKA DATA............................................................................................. 41
16. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................41
17. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT..................................................... 42
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell, PNC,
serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som
uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker
och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten
utan uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här
apparaten när den är igång.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år
ska inte vistas i närheten utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
SVENSKA
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
5
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
6
www.electrolux.com
2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
2.5 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
SVENSKA
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
2
3
4
5
5
4
9
6
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Hål för grillspett
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
8
3.2 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För mätning av temperaturen inuti maten.
Grillspett
För kakor och småkakor.
Långpanna
För grillning av större köttbitar eller
kycklingar.
7
8
www.electrolux.com
För hyllor och plåtar.
Utdragbara bakplåtsskenor
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
1
2
3
4
-
Funktion
Kommentar
Display
Visar ugnens nuvarande inställningar.
PÅ / AV (ON/
OFF)
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner alebo Tillagningshjälp
Tryck på touch-kontrollen en gång för att välja
ett värmeläge eller menyn: Tillagningshjälp. Tryck
på touch-kontrollen igen för att växla mellan menyerna: Tillagningsfunktioner, Tillagningshjälp.
Tänd eller släck lampan genom att trycka på
touch-kontrollen i 3 sekunder. Du kan också tända belysningen när produkten är avstängd.
Favorit Program
För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller visa produktens aktuella temperatur. Tryck på fältet i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera funktionen:
Snabbstart.
Nedåtknapp
För att flytta nedåt i menyn.
5
6
9
SVENSKA
Touchkontroll
7
8
9
Funktion
Kommentar
Uppåtknapp
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Tillbaka-tangent
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att visa
huvudmenyn, tryck på fältet i 3 sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en tillagningsfunktion är igång trycker du på touchkontrollen för att ställa in timern eller funktionerna:
Knapplås, Favorit Program, Heat+Hold, Set +
Go. Du kan också ändra inställningarna för matlagningstermometern.
Signalur
För att ställa in funktionen: Signalur.
10
11
4.2 Display
A
B
C
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
Upphettningsfunktion
Klocka
Indikator för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen körs.
Klocka
På displayen visas aktuell tid.
Koktid
På displayen visas tillagningstiden
som behövs.
Sluttid
På displayen visas när tillagningstiden
är klar.
Temperatur
Temperaturen visas på displayen.
Tidsanvisning
Displayen visar hur länge tillagningsfunktionen är igång. Tryck på
an.
och
samtidigt för att nollställa klock-
10
www.electrolux.com
Symbol
Funktion
Beräkning
Produkten beräknar tillagningstiden.
Kontrollampa för uppvärmning
Displayen visar temperaturen i produkten.
Indikering för snabbuppvärmning
Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstiden.
Vikt automatisk
Displayen visar att det automatiska
viktsystemet är aktivt eller att vikten
kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.2 Första anslutning
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan
du använder den första gången.
När du ansluter produkten till eluttaget,
eller efter att strömmen har brutits, måste
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrka
i display samt klockan.
1. Tryck på
värdet.
eller
2. Tryck på
för att bekräfta.
för att ställa in
6. DAGLIG ANVÄNDNING
3. Tryck på
för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Du kan när som helst återgå
6.1 Navigera i menyerna
till huvudmenyn med
.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
eller
menyfunktionen.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Tillämpning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över värmningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska program.
SVENSKA
Symbol
11
Menyfunktion
Tillämpning
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram,
som skapats av användaren.
Katalys
Katalytisk rengöring.
Normalinställning
Används för att ställa in produktens konfiguration.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Beskrivning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden
när du stänger av produkten.
Set + Go
För att ställa in en funktion och aktivera den senare med ett tryck på en symbol på kontrollpanelen.
Heat+Hold
Håller den lagade maten varm i 30 minuter efter
tillagningsprogrammets slut.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen Tillägg tid.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touchkontrollsljudet.
Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Fett- och luktfilter
Aktiverar och inaktiverar funktionen. Förebygger
lukt under tillagning. När den är avstängd rengör
den sig själv regelbundet.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
12
www.electrolux.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Upphettningsfunktion
Program
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för att torka mat.Ställ in temperaturen
på 20 - 40 °C lägre än för funktionen: Över/
Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig
botten. .Ställ in temperaturen på 20 – 40 °C lägre än för funktionen: Över/Undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och
för att torka mat.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Min grill + Rot. spett
För att grilla kött och kebab och mindre köttstycken.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Max grill + Rot. spett
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder.
För att rosta bröd. Hela grillen är igång.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken
kött eller fågel med ben. Även för att göra gratänger och bryna.
Varmluftsgrill + Rot.
spett
För stekning på en ugnsnivå av större stycken
kött eller fågel med ben. Även för att gratinera
och bryna.
Lampan kan släckas
automatiskt vid en temperatur
under 60 °C med vissa
ugnsfunktioner.
SVENSKA
13
6.4 Special
Upphettningsfunktion
Program
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng.
Även för att gratinera och bryna.
Jäsning av deg
För kontrollerad jäsning av jästdeg före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallrikar före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater,
zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina
frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på mängden och storleken på
det frysta livsmedlet.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
6.5 Aktivera en
tillagningsfunktion
6.7 Indikering för
snabbuppvärmning
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningsfunktioner.
Den minskar uppvärmningstiden.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj en värmefunktion.
5. Tryck på
för att bekräfta.
6. Ställ in temperaturen.
7. Tryck på
för att bekräfta.
6.6 Indikator för uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion
visas stapeln på displayen. Stapeln visar
att temperaturen ökar. När temperaturen
har uppnåtts hörs ljudsignalen 3 gånger
och fältet blinkar för att därefter försvinna.
Ställ inte in mat i ugnen när
snabbstartfunktionen
används.
För att aktivera funktionen, håll
3 sekunder. Kontrollampan för
uppvärmning blinkar.
intryckt i
6.8 Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
14
www.electrolux.com
7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Program
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och
30 min). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan också
använda den när produkten är avstängd.
Använd
på
och
för att aktivera funktionen. Tryck
eller
för att ställa in minuterna
för att starta.
Koktid
För att ställa in längden på en funktion (max
23 tim 59 min)
Sluttid
För att ställa in stopptid för en ugnsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du använder
klockfunktionerna: Koktid,
Sluttid, stänger produkten av
värmeelementen efter 90 %
av den inställda tiden.
Produkten använder
restvärmen för att fortsätta
tillagningsprocessen tills tiden
är avslutad (3 - 20 minuter).
7.2 Ställa in klockfunktioner
Innan du använder
funktionerna: Koktid, Sluttid,
måste du först ställa in
värmefunktionen och
temperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
Du kan använda funktionerna:
Koktid och Sluttid samtidigt
om du vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras
automatiskt på en bestämd
tid senare.
Funktionerna: Koktid och
Sluttid fungerar inte när du
använder
matlagningstermometern.
1. Ställ in en tillagningsfunktion.
2. Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
3. Tryck på
eller
önskad tid.
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts.
Produkten stängs av. Displayen visar ett
meddelande.
5. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
7.3 Heat+Hold
Villkor för funktionen:
• Den inställda temperaturen är högre än
80 °C.
• Funktionen: Koktid är inställd.
Funktionen: Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Du kan aktivera och inaktivera funktionen i
menyn: Normalinställning.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
flera gånger tills displayen
4. Tryck på
visar: Heat+Hold.
för att bekräfta.
5. Tryck på
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
SVENSKA
Funktionen förblir på om
tillagningsfunktionen ändras.
7.4 Tillägg tid
Funktionen: Tillägg tid gör så att
tillagningsfunktionen fortsätter efter slutet
av Koktid.
15
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på en symbol.
Displayen visar meddelandet.
2. Tryck
för att aktivera eller
avbryta.
3. Ställ in längden på funktionen.
4. Tryck på
för att
.
Kan användas för alla
tillagningsfunktioner med
Koktid eller Vikt automatisk.
Gäller inte
tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Rätter med funktionen:
Vikt automatisk
8.1 Automatiska program
Hel kyckling
De automatiska programmen ger optimala
inställningar för alla slags kött eller andra
recept.
Kalkon, hel
• Köttprogram med funktionen: Vikt
automatisk (menyn: Tillagningshjälp) –
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den
måste matens vikt matas in.
• Köttprogram med funktionen: Matlag.
termometer Auto (menyn:
Tillagningshjälp) – Denna funktion
beräknar automatiskt stekningstiden.
För att använda den måste
innertemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
• Automatiska recept (menyn:
Tillagningshjälp) – Denna funktion
använder fördefinierade värden för en
maträtt. Förbered maträtten enligt
receptet i denna bok.
Hel gås
Rätter med funktionen:
Vikt automatisk
Grisstek
Kalvstek
Bräserat kött
Viltstek
Lammstek
Hel anka
Rätter med funktionen:
Matlag. termometer Auto
Stek av gris
Engelsk rostbiff
Rostbiff
Stek av vilt
Lammstek, rosa
Benfri kyckling
Hel fisk
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är
förutbestämda och du kan inte ändra
dem.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
för att bekräfta.
16
www.electrolux.com
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välja ett recept. Tryck på
bekräfta.
för att
När du använder funktionen:
Manuellt, produkten använder
de automatiska
inställningarna. De kan
ändras precis som andra
funktioner.
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste
man mata in matens vikt.
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn: Tillagningshjälp. Tryck på
3. Välj kategorin och rätten. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj funktionen: Vikt automatisk. Tryck
på
för att bekräfta.
5. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck på
för att
bekräfta.
Det automatiska programmet startar.
6. Du kan ändra vikten när som helst.
eller
för att ändra
Tryck på
vikten.
7. En ljudsignal hörs när sluttiden
uppnåtts. Tryck på en valfri symbol för
att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver
maten vändas efter
30 minuter. Displayen visar
en påminnelse.
för att bekräfta.
9. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Matlagningstermometer
Två temperaturer behöver ställas in:
ugnstemperaturen och matens
innertemperatur.
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer eller de rätta
reservdelarna.
Matlagningstermometern
måste sitta kvar i köttet och i
uttaget under tillagningen.
1. Aktivera produkten.
2. Sätt in matlagningstermometerns
spets i mitten av köttet.
3. Sätt i matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
Displayen visar matlagningstermometerns
symbol.
4. Tryck på
eller
på mindre än
fem sekunder för att ställa in
temperaturen på maten.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig sluttid.
Sluttiden är olika för olika mängder mat,
inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C)
och driftlägen. Produkten beräknar en
sluttid om ungefär 30 minuter.
6. Tryck på
för att ändra
innertemperaturen.
SVENSKA
17
En ljudsignal hörs när köttet uppnått den
inställda innertemperaturen. Produkten
stängs av automatiskt.
7. Tryck på valfri symbol för att stänga av
signalen.
8. Dra ut kontakten till
matlagningstermometern ur uttaget
och ta ut köttet ur ugnen.
VARNING!
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig. Var försiktig när
du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
4. Sätt i den första gaffeln på spettet,
sätt sedan köttet på grillspettet och
sätt dit den andra gaffeln.
9.2 Använda grillspettet
VARNING!
Var försiktig när du använder
grillspettet. Gafflarna och
spettet är vassa. Det finns
risk för personskador.
VARNING!
Använd grillvantar när du tar
ut grillspettet. Grillspettet och
grillen är varma. Det finns risk
för att du bränner dig.
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
5. Dra åt gafflarna med skruvarna.
6. Sätt spetsen i hålet i grillspettet.
7. Lägg grillspettets baksida på ramen.
Se avsnittet "Produktbeskrivning".
8. Ta bort grillspettshandtaget.
9. Välj en funktion med grillspettsläge.
Grillspettet roterar.
10. Ställ in önskad temperatur. Se
matlagningstabellerna eller kokboken.
Grillspettet stannar inte om
du öppnar ugnsluckan.
Grillspettsram
Gafflar
Grillspett
Handtag
1. Sätt grillspettshandtaget i spettet.
2. Sätt den djupa formen på den
nedersta ugnsnivån.
3. Sätt grillspettsramen på den tredje
ugnsnivån nedifrån.
Om en klockfunktion (Koktid
eller Sluttid) slutar och du inte
stänger av produkten
fortsätter grillspettet att vara
igång under 10 minuter.
9.3 Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
18
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Diska inte teleskopskenorna i
diskmaskinen. Smörj inte
teleskopskenorna.
FÖRSIKTIGHET!
Du måste skjuta tillbaka
teleskopskenorna helt innan
du stänger ugnsluckan.
Galler:
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Placera gallret på de utdragbara
teleskopskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
Den upphöjda kanten runt
gallret är en specialanordning
som hindrar kokkärl från att
glida av.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan och se till att fötterna pekar neråt.
Långpanna:
Sätt långpannan i teleskopskenorna.
Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.
9.4 Teleskopskenor – isättning
av tillbehör
Med teleskopskenorna kan du lättare sätta
in och ta ut ugnsstegarna.
Galler och långpanna tillsammans:
Sätt gallret och långpannan på
teleskopskenorna.
SVENSKA
19
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Favorit Program
2. Välj menyn: Favorit Program.
Du kan spara dina favoritinställningar
såsom koktid, temperatur eller
tillagningsfunktion. De finns i menyn:
Favorit Program. Du kan spara 20
program.
3. Tryck på
för att bekräfta.
4. Välj namn på ditt favoritprogram.
5. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till menyn:
Favorit Program.
Spara ett program
10.2 Använda barnlåset
1. Aktivera produkten.
2. Ställ in en tillagningsfunktion eller ett
automatiskt program.
När barnlåset är på kan apparaten inte
sättas på av misstag.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: SPARA.
för att bekräfta.
4. Tryck på
Displayen visar första lediga minnesläget.
för att bekräfta.
5. Tryck på
6. Ange namnet på programmet.
Den första bokstaven blinkar.
7. Tryck på
bokstav.
eller
för att ändra
8. Tryck på
.
Nästa bokstav blinkar.
9. Utför punkt 7 igen om så behövs.
intryckt för att spara.
10. Håll
Du kan skriva över ett minnesläge. När
displayen visar det första lediga
minnesläget trycker du på
eller
och trycker på
för att skriva över ett
befintligt program.
Du kan ändra namnet på ett program i
menyn: Skriv programmets namn.
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
1. Tryck på
för att aktivera displayen.
och
samtidigt tills
2. Tryck på
displayen visar ett meddelande.
Upprepa steg 2 för att avaktivera
barnlåset.
10.3 Knapplås
Funktionen förhindrar att
tillagningsfunktionen ändras oavsiktligt. Du
kan bara aktivera den när produkten är
igång.
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar: Knapplås.
4. Tryck på
för att bekräfta.
Inaktivera funktionen genom att trycka på
. Displayen visar ett meddelande. Tryck
igen och sedan på
på
bekräfta.
för att
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras även funktionen.
20
www.electrolux.com
10.4 Set + Go
Funktionen gör att du kan ställa in en
tillagningsfunktion (eller ett program) och
använda det senare genom att trycka på
en symbol.
1. Slå på produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
flera gånger tills displayen
3. Tryck på
visar: Koktid.
4. Ställ in tiden.
flera gånger tills displayen
5. Tryck på
visar: Set + Go.
6. Tryck på
för att bekräfta.
Tryck på en symbol (utom för ) för att
starta funktionen: Set + Go. Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
• Knapplås är på när
tillagningsfunktionen är
igång.
• Menyn: Med
Normalinställning kan man
aktivera och inaktivera
funktionen: Set + Go.
10.5 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - Maximalt
1.5
Automatisk avstängning
fungerar inte med funktionerna:
Belysning,
Matlagningstermometer,Koktid,
Sluttid.
10.6 Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en symbol när
nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till
dagsljusstyrkan de kommande 10
sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in signaluret. Signalur. När
funktionen stängs av återgår
displayen till ljusstyrka för natt.
10.7 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
11. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
11.1 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
SVENSKA
21
11.2 Bakning
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högar efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska
funktion med alla recept på jäsdeg. Det
ger dig en god jäsningsatmosfär. Lägg
degen i en skål som är tillräckligt stor för
jäsningen och täck över den med en fuktig
handduk eller med plastfolie Sätt in ett
ugnsgaller på första nivån och ställ skålen
där. Stäng luckan och ställ in funktionen:
Jäsning av deg. Ställ in nödvändig tid.
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Anpassa dina vanliga inställningar som
temperatur, koktid och hyllposition till
värdena i tabellerna.
• Använd den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
11.3 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var
degen.
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
22
www.electrolux.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstempehög och gräddningstiden är ratur och en längre gräddför kort.
ningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Kakan blir inte klar med den Ugnstemperaturen är för
inställda tiden.
låg.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
11.4 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Varmluft
cake/lätt sockerkaka utan fett
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Över/Undervär- 160
cake/lätt sock- me
erkaka utan fett
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie / äp- Över/Undervär- 180
pelpaj (2 formar me
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
70 - 90
1
Cheesecake
60 - 90
1
Apple pie / äp- Varmluft
pelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
1) Förvärm ugnen.
Över/Undervär- 170 - 190
me
SVENSKA
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Julkakor
Över/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
Bröd (rågbröd): Över/Undervär1. Första deme
len av
gräddningen.
2. Andra delen
av gräddningen.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
Varmluft
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
150
35 - 55
3
Fruktkaka (på
Över/Undervärjästdeg/socker- me
kaksdeg) 2)
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
23
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Short bread/
Varmluft
mördegskaka/
mördegsremsor
140
20 - 35
3
Short bread/
Över/Undervärmördegskaka/ me
mördegsremsor
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
11.5 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Söta puddingar
Över/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
1) Förvärm ugnen.
11.6 Bakning på flera nivåer
Använda funktionen: Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Mördegskaka /
Mördegsremsor
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor 170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
20 - 30
1/4
-
Mördegskakor,
kex
180
25
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1501)
23 - 40
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
11.7 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek. Du kan
använda Matlagningstermometer för att
säkerställa att köttet har korrekt
innertemperatur. Du kan använda
funktionen Lågtemperaturstekning med
eller utan Matlagningstermometer. Använd
Matlagningstermometer för kött som inte
får bli helt genomstekt.
Ugnen fortsätter att fungera med
funktionen Varmhållning tills den stängs
av.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och
150 °C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet under mycket hög värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på gallret.
3. Placera plåten under gallret för att
fånga upp fettet.
4. Placera gallret i ugnen.
5. Sätt matlagningstermometern i köttet.
6. Välj funktionen:
Lågtemperaturstekning och ställ in rätt
slutkärntemperatur.
7. En ljudsignal hörs när produkten
uppnått inställd temperatur. Därefter
ställer ugnen automatiskt om till en
lägre temperatur för fortsatt tillagning.
Nötkött
Livsmedel
Vikt (kg)
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå Tid (min)
Filé, rosa
1.0 - 1.5
2
80 - 90
2
90 - 110
Rostbiff, rosa
1.0 - 1.5
4
80 - 90
2
180 - 240
Livsmedel
Vikt (kg)
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå
Tid (min)
Filé rosé
1.0 - 1.5
2
80 - 90
2
90 - 120
Stek, i ett stycke 1.0 - 1.5
4
80 - 90
2
120 - 150
Nierstück
4
80 - 90
2
120 - 150
Kalvkött
1.0 - 1.5
SVENSKA
27
Fläsk
Livsmedel
Vikt (kg)
Bryna var- Temperatur
je sida
(°C)
(min)
Falsnivå
Tid (min)
Filé rosé
1.0 - 1.5
2
80 - 90
2
90 - 110
Stek, i ett stycke 1. -0 1.5
4
80 - 90
2
150 - 170
Nierstück
4
80 - 90
2
150 - 170
1.0 - 1.50
11.8 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Pajer
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk bakelse
170 - 190
45 - 55
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (piz- 230 - 2501)
zaliknande rätt från
Alsace)
12 - 20
2
Piroger
15 - 25
2
180 - 2001)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.9 Stekning
• Använd värmebeständiga kärl under
ugnsbakning. Se tillverkarens
anvisningar.
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan eller på gallret
ovanför den djupa långpannan.
• Häll lite vätska i långpannan för att
förhindra att köttsaft bränner fast på
ytan.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vänd steken vid behov efter 1/2 - 2/3
av stektiden.
• För att köttet ska bli saftigare:
– stek magert kött i stekgrytan med
lock eller i en stekpåse.
– stek kött och fisk i bitar som väger
minst 1kg.
– ös stora stekar och fågel med
deras egen saft flera gånger under
stekningen.
28
www.electrolux.com
11.10 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/Under- 230
värme
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm höjd Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: rosa
per cm höjd Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skink- 1 - 1,5 kg
stek
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g – 1 kg Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g – 1 kg Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Livsmedel
Kalv
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
1
Lamm
100 - 120
SVENSKA
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Över/Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Bog
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Bitar av fågel 200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling 400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
40 - 60
Vilt
Falsnivå
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Vikt (kg)
Funktion
Temperatur Tid (min)
(°C)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Undervärme
210 - 220
1
40 - 60
29
30
www.electrolux.com
11.11 Min grill
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Grillning med grillspett
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kyckling
220 - 240
70 - 90
Roulad för stekning
190 - 210
120 - 180
Anka
220 - 240
90 - 150
Fläsklägg
190 - 210
150 - 210
Sätt in en djup form på första nivån när du
grillar med grillspett.
SVENSKA
31
11.12 Fryst mat
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites,
tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites,
tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven Potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni, 170 - 190
kyld
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst Pizza
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Pommes Frites1) (300 –
600 g)
Över/Undervärme eller Varmluftsgrillning
200 - 220
Baguetter
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
enligt tillverka3
rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
11.13 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
32
www.electrolux.com
Livsme- Mängd
del
Upptiningstid
(min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
11.14 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C (se
tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Stenfrukt
SVENSKA
33
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.15 Torkning
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
11.16 Bröd
Förvärmning rekommenderas inte.
34
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbröd
180 - 200
40 - 60
2
Baguette
200 - 220
35 - 45
2
Mjuk Kaka
180 - 200
40 - 60
2
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Rågbröd
190 - 210
50 - 70
2
Mörkt bröd
180 - 200
50 - 70
2
Fullkornsbröd
170 - 190
60 - 90
2
11.17 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläsk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harsadel
70 - 75
SVENSKA
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
35
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
• Torka ugnen när den är våt efter
användning.
12.2 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
12.3 Katalys
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
Väggarna har en katalytisk beläggning och
är självrengörande. De absorberar fett
som samlas på väggarna när ugnen är
igång.
36
www.electrolux.com
Den katalytiska
rengöringen kan inte
starta:
• Om du inte tar bort
ugnsstegarna eller de
utdragbara
bakplåtsskenorna (i
förekommande fall).
• om du inte stängde luckan
ordentligt.
A
A
3. Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
Fläckar eller missfärgning av
den katalytiska ytan påverkar
inte de katalytiska
egenskaperna.
Ugnslampan är tänd under
katalysrengöringen.
1. Välj funktionen i huvudmenyn:Katalys
för att bekräfta.
2. Tryck på
Displayen visar klockslag och
rengöringsprocedurens varaktighet (1
timme). Du kan inte ändra varaktigheten,
men du kan fördröja starten av
rengöringsproceduren med funktionen:
Sluttid.
När ugnen värmts upp till
inställd temperatur låses
luckan.
En ljudsignal avges när rengöringen är
över. Produkten stängs av.
3. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av signalen.
4. Torka av produktens botten med en
mjuk, fuktig svamp.
12.4 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta loss luckan för att rengöra den.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
45°
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den bestämt uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar luckan från att
repas.
6. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka luckglaset noga.
Sätt tillbaka luckan när rengöringen är klar.
Utför stegen ovan i omvänd ordning.
12.5 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
SVENSKA
37
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Dörren är inte ordentligt
stängd.
Stäng luckan helt.
38
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång,
tala med en kvalificerad
elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar F111.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på
den igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
13.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14.1 Inbyggnad
Enheten för inbyggnad måste
uppfylla stabilitetskraven
enligt DIN 68930.
SVENSKA
min.
3 mm
min.
50 mm
=
=
39
40
www.electrolux.com
546 21
min. 550
20
600
548
15
546 21
114
589
594
min. 560
579
min. 550
590
20
548
15
114
min. 560
589
594
579
594
594
5
5
3
3
alternativ 100
max. R1200 mm
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90°
SVENSKA
2x3,5x25
15. TEKNISKA DATA
15.1 Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
16. ENERGIEFFEKTIVITET
16.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EOAP5803AX
Energiindex
103.7
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 0.99 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Inbyggnadsugn
41
42
www.electrolux.com
Massa
40.5 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
16.2 Sparar energi
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Allmänna tips
Kontrollera att ugnsluckan är ordentligt
stängd när produkten är igång och låt den
vara stängd så mycket som möjligt under
tillagningen.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.
För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Restvärme
Om ett program har aktiverats med Koktid
eller Sluttid och om tillagningstiden är
längre än 30 minuter, stängs
värmeelementen av automatiskt 10 %
tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att vara
igång.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning för
att använda restvärme och hålla maten
varm. Temperaturen eller indikatorn för
restvärme visas på displayen.
Laga mat med lampan släckt
Släck lampan under tillagningen och sätt
endast på den vid behov.
17. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT
SE
I användarhandboken och på
www.electrolux.se finns information om
hur mindre fel hanteras och hur produkten
ska skötas. Service och/eller installation av
elektriska komponenter och/eller
vattenanslutningar ska utföras av en
behörig tekniker. Ha inköpskvittot och
följande uppgifter till hands när du
kontaktar serviceavdelningen:
Modell :.....................................
Serienummer :..............................
Produktnummer :............................
Inköpsdatum :..............................
Du kan få mer hjälp och hämta
bruksanvisningar via vår webbplats.
Registrera din produkt och få tillgång till
mer användbar information om din
produkt:
www.RegisterElectrolux.com
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service,
S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
SVENSKA
18. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
43
Bruksanvisning: Svenska
867300495-B-492016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement