Electrolux EOA5751FAX Vartotojo vadovas

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Electrolux EOA5751FAX Vartotojo vadovas | Manualzz
EOA5751FAX
LT
Orkaitė
Naudojimo instrukcija
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 3
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS........................................................................................8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART.................................................................9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS...............................................................................12
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS....................................................................... 14
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS....................................................................................15
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS...........................................................................18
11. PATARIMAI.................................................................................................... 19
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.............................................................................. 35
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..................................................................................... 37
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS....................................................................... 39
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise yra apsaugos nuo vaikų įtaisas, jį reikia
suaktyvinti.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
3 metų ir mažesnių vaikų niekada negalima prileisti
prie prietaiso, kai jis veikia.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista
naudojimo metu. Būkite atsargūs ir neprisilieskite prie
kaitinimo elementų. Mažesnių nei 8 metų vaikų
negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra
prižiūrimi.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės
traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias
pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti elektros pavojus.
Norėdami išimti lentynėlių atramas, pirmiausia
patraukite lentynėlės atramos priekį, o po to galą nuo
šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą maisto
(kepimo) termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
įrengimo instrukcija.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginamųjų laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
•
•
•
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas naudoti tik
buityje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
•
•
•
•
•
•
5
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
•
•
•
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio ar nerūdijančiojo plieno
išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas yra skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Jeigu prietaisas įrengtas už baldo
plokštės (pvz., durelių), užtikrinkite,
kad durelės niekada nebūtų
uždarytos, kai prietaisas veikia.
Karštis ir drėgmė gali kauptis už
uždarytos baldo plokštės ir pakenkti
prietaisui, jo korpusui ar grindims.
Neuždarykite baldo plokštės, kol
prietaisas po naudojimo visiškai
neataušo.
6
www.electrolux.com
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į įgaliotąjį techninės
priežiūros centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių daiktų.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.6 Šalinimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite maitinimo laidą arti
prietaiso ir pašalinkite jį.
Išimkite durų užraktą, kad vaikai arba
naminiai gyvūnai neįstrigtų prietaise.
2.7 Techninė priežiūra
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendra apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
1
7
3.2 Priedai
Grotelės
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo skarda
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Grilio / kepimo prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Kepimo termometras
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir skardoms.
7
8
www.electrolux.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymas
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Funkcija
Aprašas
ĮJUNGTI / IŠ‐
JUNGTI
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Nustatoma orkaitės funkcija, valymo funkcija
ar automatinė programa.
ORKAITĖS AP‐
ŠVIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatū‐
rai (jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palai‐
kysite nuspaustą tris sekundes, įjungsite arba
išjungsite greitojo įkaitinimo funkciją.
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite nau‐
doti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą,
kai prietaisas yra išjungtas.
EKRANAS
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
MINUČIŲ SKAIT‐
LYS
Minučių skaitliui nustatyti.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
LIETUVIŲ
4.2 Valdymo skydelis
A
B
C
E
D
A. Orkaitės funkcijos simbolis
B. Orkaitės funkcijos / programos
numeris
C. Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr.
lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
D. Laikrodis / likusio karščio rodinys
E. Temperatūros / paros laiko rodinys
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
/
Pavadinimas
Aprašas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodo‐
mas svoris.
val./min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Kvapų filtras
Veikia kvapų filtras.
Įkaitinimo / likusio karščio in‐ Rodo temperatūros lygį prietaise.
dikatorius
Temperatūra / greitasis įkaiti‐ Funkcija veikia.
nimas
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti tempera‐
tūrą.
Mėsos termometras
Mėsos termometras yra mėsos termo‐
metro lizde.
Laikmatis
Veikia minučių skaitlio funkcija.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
.
viena po kitos bus rodomos juostos
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Apie laiko nustatymą
skaitykite skyriuje
„Laikrodžio funkcijos“.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
9
10
www.electrolux.com
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą ir
priedus išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
rankinis režimas
automatinės programos
6.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
6.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Karšto Oro
Srautas
Vienu metu kepti maistą iki trijų lentynos padėčių ir
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatū‐
rą nei naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkci‐
ją.
Pica
Vienoje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
naudojant viršutinio / apatinio kaitinimo funkciją.
Viršutinis/Apati‐
nis Kaitinimas
Kepti ir skrudinti maistą vienoje lentynos padėtyje.
Kepimas Žemo‐
je Temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis Kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Drėgnas Karš‐
tas Oras
Kepti skardoje vienoje lentynos padėtyje. Taupyti
energiją maisto gaminimo metu. Ši funkcija turi būti
naudojama pagal maisto gaminimo lenteles, kad
būtų pasiektas norimas maisto gaminimo rezultatas.
Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamas nuo‐
statas rasite kepimo lentelėse. Ši funkcija buvo nau‐
dojama energijos vartojimo efektyvumo klasei nus‐
tatyti pagal standartą EN 60350-1.
Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldytam maistui, pavyz‐
džiui, daržovėms ir vaisiams, atšildyti. Atšildymo
trukmė priklauso nuo užšaldyto maisto produkto kie‐
kio ir dydžio.
Šilumos Palaiky‐ Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
mas
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
11
Naudojimo sritis
EKO kepimas
Kai naudojate šią funkciją gamindami, galite optimi‐
zuoti energijos vartojimą. Išsamesnę informaciją
apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepimo len‐
telėse prie atitinkamos funkcijos (kepimas ant grote‐
lių).
Mažasis Kepin‐
tuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Didysis Kepintu‐ Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
vas
skrebučių skrudinimui.
Terminis Kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti vienoje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms lemputė gali
automatiškai išsijungti esant
žemesnei kaip 60 °C
temperatūrai.
6.3 Orkaitės funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, paspaudę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
arba prietaisas pradės
3. Palieskite
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20
sekundžių.
6.4 Temperatūros keitimas
Liečiant
arba
, temperatūra bus
keičiama 5 °C padalomis.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
6.5 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Palieskite .
Temperatūros / paros laiko ekrano
rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba
ekranas ji pasirodys automatiškai po
5 sekundžių.
6.6 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
nustatymų meniu. Žr. skyrių „Nustatymų
meniu naudojimas“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greitojo įkaitinimo
funkciją palieskite ir palaikykite
kaip tris sekundes.
daugiau
12
www.electrolux.com
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją,
ekrane viena po kitos įsižiebia juostos,
rodančios, kad funkcija veikia.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
00:00
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti ar pakeisti. Paros laiką pakeisti
galima tik tada, kai prietaisas yra įjungtas.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs.
ATIDĖTAS PALEI‐
DIMAS
Apima TRUKMĖS ir PABAIGOS funkciją.
LAIKMATIS
Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įta‐
kos orkaitės veikimui. Funkciją „MINUČIŲ SKAIT‐
LYS“ galite nustatyti bet kada, net jei prietaisas yra
išjungtas.
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nus‐
tatyti. Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui. Ji
įsijungia iš karto, kai orkaitė pradeda kaisti. ATSKAI‐
TOS PIRMYN LAIKMATIS nėra įjungtas, jeigu ne‐
nustatyta TRUKMĖ ir PABAIGA.
7.2 Paros laiko nustatymas ir
keitimas
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
Pirmą kartą prijungus maitinimą,
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
palaukite, kol ekrane bus rodoma ir
12:00. "Mirksi 12.
mirksėti
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Palieskite
, kol pradės
.
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
.
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
, antraip po 5
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „TRUKMĖ“.
4. Palieskite
arba .
Ekrane rodomas naujas laikas.
Norėdami pakeisti paros laiką, lieskite
pakartotinai, kol pradės mirksėti
2. Lieskite pakartotinai
.
arba
, kad
5. Naudokite
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
. Funkcija
6. Palieskite
„TRUKMĖ“ įsijungs automatiškai po 5
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
LIETUVIŲ
ir laiko nuostata. Prietaisas
išsijungia.
7. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
arba , kad
3. Naudokite
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
7.5 ATIDĖTO PALEIDIMO
funkcijos nustatymas
1. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
temperatūrą.
2. Lieskite pakartotinai
mirksėti
, kol pradės
.
arba
, kad
3. Naudokite
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
6. Palieskite
, prietaisas persijungia į
funkcijos PABAIGA nuostatą.
Ekrane mirksi
.
arba , kad
7. Naudokite
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
, kad patvirtintumėte. Pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas.
13
Prietaisas vėliau automatiškai įsijungs,
veiks nustatytą TRUKMĘ ir sustos
nustatytu PABAIGOS laiku. Nustatytu
laiku 2 minutes girdimas garso signalas.
ir laiko nuostata mirksi ekrane.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
8. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
9. Išjunkite prietaisą.
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir
.
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
7.6 MINUČIŲ SKAITLIO
nustatymas
1. Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Naudokite
parinktims perjungti.
Pirmiausia nustatykite sekundes, po
to minutes ir valandas.
3. Naudokite
arba
funkcijai
„MINUČIŲ SKAITLYS“ nustatyti ir
patvirtinti.
, antraip po 5
4. Palieskite
sekundžių automatiškai įsijungs
funkcija „MINUČIŲ SKAITLYS“.
Pasibaigus nustatytam laikui, 2 minutes
skamba garso signalas ir ekrane mirksi
„00:00“ bei .
5. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7.7 LAIKO ATSKAITA PIRMYN
Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
ir
,
laikmatį vienu metu palieskite
kol ekrane bus rodoma „00:00“ ir laiko
atskaitos pirmyn laikmatis pradės vėl
skaičiuoti laiką pirmyn.
14
www.electrolux.com
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma visų automatinių programų
numatytoji maisto gaminimo trukmė.
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
JAUTIENOS KEPSNYS
2
KEPTA KIAULIENA
3
VIŠČIUKAS
4
PICA
5
KEKSIUKAI
6
QUICHE LORRAINE
7
BALTA DUONA
8
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
9
LAZANIJA
8.2 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.3 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
Ekrane rodomas automatinės programos
(1 – 9) numeris.
arba
, kad
3. Palieskite
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi simbolis
.
6. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
8.4 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
arba
ir nustatykite
3. Palieskite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis
, numatytasis svoris,
matavimo vienetai (kg, g).
, antraip po penkių
4. Palieskite
sekundžių nuostatos bus
automatiškai išsaugotos.
Prietaisas įjungiamas.
LIETUVIŲ
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes skamba garso signalas.
Mirksi
.
7. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
15
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir
.
8.5 Automatinės programos su
mėsos termometru (rinktiniuose
modeliuose)
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
girdimas signalas. Mirksi
.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
DĖMESIO
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
16
www.electrolux.com
Jūs galite nustatyti
mėsos temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis
.
Jeigu ekrane rodomas
simbolis
, bet jis
nemirksi, prieš
nustatydami kepimo
temperatūrą,
paspauskite
ir
arba
, kad
nustatytumėte naują
vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis
.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir
. Prietaisas išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
9.2 Priedų įstatymas
Grotelės:
Įstumkite groteles tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių ir
įsitikinkite, kad kojelės yra nukreiptos
žemyn.
LIETUVIŲ
Mažas įlenkimas viršuje
padidina saugumą. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo. Aukštas
kraštas aplink lentynas
neleidžia prikaistuviams
nuslysti nuo lentynos.
17
Gilus prikaistuvis:
Uždėkite gilų prikaistuvį ant ištraukiamų
bėgelių.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
Naudojant ištraukiamus bėgelius, galima
lengviau įstatyti ir ištraukti lentynas.
DĖMESIO
Ištraukiamų bėgelių
negalima plauti indaplovėje.
Netepkite ištraukiamų
bėgelių jokiu tepalu.
DĖMESIO
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Grotelės:
Groteles ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink
groteles yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus prikaistuvis vienu metu
Dėkite groteles ir gilų prikaistuvį kartu ant
ištraukiamų bėgelių.
18
www.electrolux.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Ekrane rodoma SAFE.
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
Norėdami išjungti užrakto nuo vaikų
funkciją, pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
•
Norėdami įjungti šią funkciją,
. Prietaisas įjungia jūsų
palieskite
mėgstamiausią programą.
•
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
Užraktas nuo vaikų apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite
orkaitės funkcijos.
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalas.
ir
ir
10.4 Nustatymų meniu
naudojimas
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašas
Nustatoma vertė
1
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPUSTELĖKITE / PYPSĖJIMAS / IŠ‐
JUNGTA
3
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
4
KVAPŲ FILTRAS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
5
DEMO REŽIMAS
Aktyvinimo kodas: 2468
6
APTARNAVIMO MENIU
-
LIETUVIŲ
7
Aprašas
Nustatoma vertė
ATKURTI NUOSTATAS
TAIP / NE
19
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra įjungtas, palieskite
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometro, apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
, po to vėl palieskite ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
arba
, kad
4. Palieskite
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Palieskite
.
Norėdami išeiti iš nustatymų meniu,
palieskite
arba palieskite ir palaikykite
.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
20
www.electrolux.com
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
•
•
11.2 Kepimas
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ar skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
•
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę or‐
kaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpa kepimo trukmė. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko reikia maišyti, ypač jei‐
gu naudojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
LIETUVIŲ
21
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempe‐ Nustatykite žemesnę orkai‐
ratūra ir per trumpas kepi‐ tės temperatūrą ir ilgesnį
mo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nu‐
rodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę or‐
kaitės temperatūrą.
11.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Viršutinis /
160
cake / biskviti‐ apatinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Karšto oro
srautas
160
60–90
2
Apple pie /
obuolių pyra‐
gas (2 formos
20 cm skers‐
mens, įdeda‐
mos įstrižai)
Viršutinis /
180
apatinis kaitini‐
mas
70–90
1
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Varškės pyra‐
gas
Viršutinis /
170–190
apatinis kaitini‐
mas
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Mielinė pynu‐
tė / riestainis
Kalėdinis pyra‐
gas
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Viršutinis / apa‐ 170–190
tinis kaitinimas
30–40
3
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
tinis kaitinimas
50–70
2
Duona (ruginė Viršutinis / apa‐ 1. 2301)
duona):
tinis kaitinimas 2. 160–180
1. Pirmoji ke‐
pimo proce‐
so dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–35
3
Biskvitinis vy‐
niotinis
Viršutinis / apa‐ 180–2001)
tinis kaitinimas
10–20
3
20–40
3
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
Temperatūra
(°C)
150–160
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los) 2)
Karšto oro
srautas
150
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito teš‐
los) 2)
Viršutinis / apa‐ 170
tinis kaitinimas
35–55
3
40–80
3
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
160–170
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Mieliniai pyra‐
Viršutinis / apa‐ 160–1801)
gai su kremu
tinis kaitinimas
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapios tešlos
sausainiai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
140
20–35
3
Short bread /
Viršutinis / apa‐ 1601)
trapios tešlos
tinis kaitinimas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Viršutinis / apa‐ 190–2101)
tinis kaitinimas
10–25
3
20–35
3
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1501)
23
24
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Small cakes /
Viršutinis / apa‐ 1701)
maži pyragai‐
tinis kaitinimas
čiai (20 vienetų
skardoje)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
20–30
3
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.5 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Makaronų ap‐
kepas
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
45–60
1
Lazanija
Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Prancūziškieji
batonai su ly‐
dytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
40–60
1
Žuvies apkepai Viršutinis / apa‐ 180–200
tinis kaitinimas
30–60
1
Įdarytos daržo‐
vės
30–60
1
Karšto oro
srautas
Karšto oro
srautas
Temperatūra
(°C)
160–170
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Drėgnas Karštas Oras
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų plokštainis
200–220
45–55
3
Bulvių plokštainis
180–200
70–85
3
Musaka
170–190
70–95
3
Lazanija
180–200
75–90
3
Įdaryti Makaronai Kaneloni
180–200
70–85
3
Duonos pudingas
190–200
55–70
3
Ryžių pudingas
170–190
45–60
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Biskvitinės tešlos obuolių pyragas 160–170
(apvali kepimo forma)
70–80
3
Balta duona
55–70
3
190–200
11.7 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės teš‐
los
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
Trapios tešlos
sausainiai
25
26
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Small cakes /
1501)
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
Laikas (min.)
23–40
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.8 Kepimas žemoje
temperatūroje
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo
temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.9 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Quiche Lorraine
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Sūrio pyragas
140–160
60–90
1
Amer. obuolių pyra‐ 150–170
gas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos teš‐
los apkepas
160–1801)
45–55
2
Flamekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
27
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų indą.
11.10 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.11 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Viršutinis /
230
apatinis kai‐
tinimas
120–150
Lentynos
padėtis
1
28
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškeptas
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
keptas
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
storio cm
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / Rūkytas
kumpis
1–1,5
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
0,75–1
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
0,75–1
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Aviena
Patiekalas
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
Lentynos
padėtis
1
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Ėrienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Kiškio nuga‐ iki 1
rinė / Kiškio
šlaunelė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2
garinė
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
kumpis
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
40–60
Lentynos
padėtis
1
Žvėriena
Patiekalas
1,5–2
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
po 0,2–0,25
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
po 0,4–0,5
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
Žąsis
3,5–5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kalakutiena
4–6
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatū‐ Laikas
ra (°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Visa žuvis
1–1,5
Viršutinis /
apatinis kai‐
tinimas
210–220
1
40–60
29
30
www.electrolux.com
11.12 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
DĖMESIO
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugari‐ 210–230
nė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / skrebučiai
1–3
1–3
5
-
4
Skrebutis su garny‐ 6–8
ru
LIETUVIŲ
11.13 Šaldytas maistas – karšto oro srautas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvy‐
tės, plonai pjausty‐
tos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvy‐
tės, storai pjausty‐
tos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bul‐
vės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
170–190
makaronai vamzdu‐
čiai, švieži
35–45
2
Lazanija / įdaryti
160–180
makaronai vamzdu‐
čiai, šaldyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
20–30
2
190–210
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Šaldyta pica
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Viršutinis / apa‐ 200–220
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba terminis
600 g)
kepintuvas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
31
32
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Vaisių pyragai
Viršutinis / apa‐ laikykitės ga‐
tinis kaitinimas mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.14 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Patieka‐ Kiekis (kg) Atšildymo
las
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo truk‐
mė (min.)
Viščiu‐
kas
1
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėkštu‐
tės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
0,5
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 0,15
25–35
10–15
-
Braškės
30–40
10–20
-
Sviestas 0,25
30–40
10–15
-
Grietinė‐ 2 x 0,2
lė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
Didelis
1,4
puošnus
tortas
60
60
-
0,3
11.15 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
•
•
•
•
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
LIETUVIŲ
33
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Žemuogės / mėly‐
nės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susida‐
ro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatū‐
roje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržo‐
vės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.16 Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
34
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
40–50
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Prieskoniniai
augalai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.17 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
35
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio šlaunelė
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkšta
šluoste ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite tam skirtą valymo
priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika yra grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus valykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkšta šluoste ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, indaplovėje arba
naudodami aštrius daiktus. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas.
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
1
2
36
www.electrolux.com
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Katalizė
DĖMESIO
Nevalykite katalizinio
paviršiaus orkaitėms
skirtomis purškiamosiomis
arba šveičiamosiomis
priemonėmis, muilu ar kitais
valikliais. Antraip bus
pažeistas katalizinis
paviršius.
Išimkite visus priedus ir išimamas lentynų
atramas.
Sienelės ir orkaitės viršus yra padengti
katalizine danga. Jie sugeria riebalus ir
maisto likučius esant aukštai
temperatūrai ir neskleidžia kvapo.
Norėdami palaikyti šį išsivalymo procesą,
reguliariai įkaitinkite prietaisą be maisto.
Įjunkite kvapų filtrą nuostatų
meniu.
Veikiant kvapų filtrui, ekrane rodomas
simbolis
.
Orkaitės funkcijai išsijungus, įkaitęs
kvapų filtras veikia dar 10 minučių.
Kvapų filtras išjungiamas išjungus
prietaisą arba atidarius orkaitės dureles.
12.5 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
Katalizinio paviršiaus dėmės
ar spalvos pasikeitimai neturi
poveikio katalizinėms
savybėms.
1. Lieskite
vėl ir vėl, kol ekrane bus
rodoma "Cata" ir valymo procedūros
trukmė (1 valanda).
Trukmės nustatyti negalima, bet
galima naudoti pabaigos funkciją ir
atidėti valymo proceso pradžią.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalas. Prietaisas išsijungia.
2. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
3. Išvalykite prietaiso apačią minkšta,
drėgna kempine.
12.4 Kvapų filtras
Kvapų filtras sumažina kvapus, kurie
atsiranda kepant ar kepant ant grotelių.
Jis pradeda veikti, jeigu prietaise yra
didesnė kaip 50 °C temperatūra. Kvapų
filtras yra orkaitės viršuje ir jis pats
regeneruojasi. Kvapų filtras įjungiamas
su visomis orkaitės funkcijomis.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
LIETUVIŲ
37
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
2
Viršutinė lemputė
B
1
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C atsparia karščiui lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, atlikite pirmiau minėtus
veiksmus atvirkščia eilės tvarka.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po
to didesnę ir dureles.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar stiklai
tinkamai įdėti, nes kitaip
durelių paviršius gali
perkaisti.
12.6 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
38
www.electrolux.com
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitės nepavyksta įjungti Orkaitė neprijungta arba
arba valdyti.
netinkamai prijungta prie
elektros tinklo.
Patikrinkite, ar orkaitė tin‐
kamai prijungta prie maiti‐
nimo tinklo (žr. prijungimo
schemą, jeigu yra).
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuo‐
statos.
Patikrinkite, ar nuostatos
yra tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Perdegė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai per‐
dega, kreipkitės į kvalifi‐
kuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Kai prietaisas yra išjung‐
Ekranas yra išjungtas.
tas, ekrane nerodomas lai‐
kas.
Vienu metu pakartotinai
Maisto gaminimo termo‐
metras neveikia.
Netinkamai įkištas maisto
gaminimo termometro kiš‐
tukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite maisto
gaminimo termometro kiš‐
tuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, sureguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudojimo instrukcijoje pa‐
teiktų nurodymų.
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Ant maisto produktų ir or‐
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
kaitės viduje kaupiasi garai tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
ir kondensatas.
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti katalizinę Ištraukite maisto gaminimo
ar atšildymo funkciją, bet
termometro kištuką iš lizdo.
neištraukėte maisto gami‐
nimo termometro kištuko iš
lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Neveikia valymo funkcija.
Ne iki galo uždarėte dure‐
les arba sugedęs durelių
užraktas.
Iki galo uždarykite dureles.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
Prietaisas įjungtas, bet ne‐
kaista. Neveikia ventiliato‐
rius. Ekrane rodoma "De‐
mo".
39
Išjunkite orkaitę, naudo‐
dami namų saugiklį ar‐
ba apsauginį jungiklį
skirstomojoje saugiklių
dėžutėje, ir vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Įjungtas demonstracinis re‐ Žr. skyrelį „Nustatymų me‐
žimas.
niu naudojimas“ skyriuje
„Papildomos funkcijos“.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
14.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES direktyvą 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Electrolux
Modelio žymuo
EOA5751FAX
Energijos vartojimo efektyvumo indeksas
81,2
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant įprastą veikseną
1,09 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant standartinei įkrovai ir
naudojant priverstinės cirkuliacijos veikseną
0,69 kWh/ciklui
Ertmių skaičius
1
40
www.electrolux.com
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Įmontuojama orkaitė
Svoris
39.0 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
14.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios
jums padeda taupyti energiją
kasdien ruošiant maistą.
Bendri patarimai
Patikrinkite, ar orkaitės durelės tinkamai
uždarytos, kai prietaisas veikia, ir
laikykite jas kuo daugiau uždarytas
maisto gaminimo metu.
Naudokite metalinius indus, kad
galėtumėte taupiau naudoti energiją.
Jeigu galima, iš anksto neįkaitinkite
orkaitės, prieš dėdami maistą į vidų.
Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė nei
30 minučių, sumažinkite orkaitės
temperatūrą iki minimumo, likus 3–10
minučių iki kepimo pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Maistas pasigamins
dėl likusio karščio orkaitėje.
Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių
Kai galima, naudokite maisto gaminimo
funkcijas su ventiliatoriumi, kad
taupytumėte energiją.
Likęs karštis
Veikiant tam tikroms orkaitėms
funkcijoms, jeigu suaktyvinta programa
su trukme arba pabaigos laiku ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei 30
minučių, tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 % anksčiau.
Ventiliatorius ir apšvietimas ir toliau
veikia.
Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
Pasirinkite žemiausios galimos
temperatūros nuostatą, kad
panaudotumėte likusį karštį ir
išlaikytumėte patiekalą šiltą. Ekrane
rodomas likusio karščio indikatorius arba
temperatūra.
Maisto gaminimas išjungus
apšvietimą
Gamindami maistą, išjunkite apšvietimą
ir įjunkite tik tada, kai jums reikia.
Drėgnas karštas oras
Funkcija yra skirta taupyti energiją maisto
gaminimo metu. Ji veikia taip, kad
temperatūra orkaitėje gali skirtis nuo
ekrane rodomos temperatūros gaminimo
ciklo metu ir maisto gaminimo trukmė gali
skirtis nuo trukmės naudojant kitas
programas.
Kai naudojate funkciją „Drėgnas karštas
oras“, lemputė automatiškai išsijungia po
30 sekundžių. Galite vėl įjungti lemputę,
bet taip sumažinsite planuotą energijos
taupymą.
Ekrano išjungimas
Jeigu reikia, galite visiškai išjungti
ekraną. Vienu metu paspauskite ir
palaikykite nuspaudę
bei
tol, kol
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
LIETUVIŲ
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
*
41
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
42
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
43
867300310-B-462016
www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement