Electrolux EOA5751FAX User manual

Electrolux EOA5751FAX User manual
EOA5751FAX
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 10
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 12
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY..........................................................................14
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 15
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.................................................................................17
11. TIPY A RADY................................................................................................. 19
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................34
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 36
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať
prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod
dohľadom zodpovednej osoby.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
•
•
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že
napájací elektrický kábel je po
inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
5
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
6
www.electrolux.com
•
•
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
•
•
2.5 Vnútorné osvetlenie
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Hrozí riziko, že sklenené panely
prasknú.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.7 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
SLOVENSKY
7
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
2
3
4
5
6
7
8
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacie lišty, vyberateľné
Úrovne v rúre
1
7
3.2 Príslušenstvo
Drôtená polica
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Hlboký pekáč
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je pokrm
upečený.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
8
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Elektronický programátor
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami.
Senzo‐ Funkcia
rové tla‐
čidlo
Popis
ZAP / VYP
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
2
VOLITEĽNÉ
FUNKCIE
Ak chcete nastaviť funkciu rúry, funkciu čiste‐
nia alebo automatický program.
3
OSVETLENIE RÚ‐ Zapnutie alebo vypnutie osvetlenia rúry.
RY
4
TEPLOTA/RÝCH‐ Nastavenie a kontrola teploty vo vnútri rúry
LE ZOHRIEVANIE alebo teploty teplotnej sondy (ak je k dispozí‐
cii). Keď tlačidlo stlačíte a podržíte tri sekun‐
dy, funkcia rýchleho zohrievania sa ZAPNE
alebo VYPNE.
1
5
6
7
8
9
10
11
-
MÔJ OBĽÚBENÝ
PROGRAM
Uloženie vášho obľúbeného programu. Po‐
mocou tejto funkcie sa môžete priamo dostať
k obľúbenému programu, a to aj vtedy, ak je
spotrebič vypnutý.
DISPLEJ
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebiča.
NAHOR
Pohyb nahor v ponuke.
NADOL
Pohyb nadol v ponuke.
HODINY
Nastavenie časových funkcií.
KUCHYNSKÝ ČA‐ Nastavenie funkcie kuchynského časomera.
SOMER
OK
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
SLOVENSKY
9
4.2 Displej
A
B
C
E
A. Symbol funkcie rúry
B. Počet funkcií / programov rúry
C. Ukazovateľ funkcií hodín (pozrite si
tabuľku Časové funkcie)
D. Zobrazenie hodín / zvyškového tepla
E. Displej teploty / denného času
D
Iné ukazovatele na displeji:
Symbol
/
/
Názov
Popis
Automatický program
Môžete si zvoliť automatický program.
Môj obľúbený program
Je spustený obľúbený program.
kg/g
Je spustený automatický program so
zadaním hmotnosti.
h / min
Je spustená časová funkcia.
Pachový filter
Pachový filter je zapnutý.
Ukazovateľ ohrevu / zvyško‐
vého tepla
Znázorňuje úroveň teploty v spotrebiči.
Teplota / Rýchle zohrievanie
Funkcia je spustená.
Teplota
Môžete skontrolovať alebo zmeniť te‐
plotu.
Teplotná sonda
Teplotná sonda je pripojená do zásuvky
na teplotnú sondu.
Kuchynský časomer
Je spustená funkcia kuchynského ča‐
somera.
4.3 Ukazovateľ ohrevu
Ak zapnete funkciu rúry, čiarky
sa
zobrazujú na displeji. Tieto čiarky
ukazujú, ako sa teplota v spotrebiči
zvyšuje alebo znižuje.
Keď teplota v spotrebiči dosiahne
nastavenú hodnotu, čiarky na displeji
zhasnú.
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
5.1 Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
10
www.electrolux.com
Pred prvým použitím spotrebič a
príslušenstvo vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na pôvodné miesto.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Obsluha spotrebiča
Na ovládanie spotrebiča môžete použiť:
•
•
manuálny režim,
automatické programy.
6.2 Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Teplovzdušné
pečenie
Na pečenie až na troch úrovniach rúry súčasne a na
sušenie potravín.Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Pizza
Na pečenie pokrmu na jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu
a chrumkavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C
nižšiu teplotu ako pre Horný/Dolný ohrev.
Horný/Dolný
Ohrev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Pomalé Pečenie Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mäsa.
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na
zaváranie.
Vlhký Horúci
Vzduch
Na prípravu pečených pokrmov vo forme na jednej
úrovni. Na úsporu energie počas pečenia. Aby ste
dosiahli požadované výsledky pečenia, musí sa táto
funkcia používať v súlade s tabuľkami pečenia. Viac
informácií o odporúčaných nastaveniach nájdete v
tabuľkách pečenia. Táto funkcia sa použila na defi‐
novanie energetickej triedy podľa normy EN
60350-1.
Rozmrazovanie
Túto funkciu môžete používať na rozmrazovanie
mrazených potravín, ako napr. zeleniny a ovocia.
Čas rozmrazovania závisí od množstva a veľkosti
mrazených potravín.
Uchovať Teplé
Na udržiavanie teploty pokrmov.
SLOVENSKY
Funkcia rúry na pečenie
11
Použitie
EKO pečenie
mäsa
Použitím tejto funkcie počas pečenia môžete opti‐
malizovať spotrebu energie. Viac informácií o odpo‐
rúčaných nastaveniach nájdete v tabuľkách pečenia
pre príslušnú funkciu (Turbo grilovanie).
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchly Gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách
a prípravu hrianok.
Turbo Gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s ko‐
sťami na jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zape‐
kanie.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
6.3 Nastavenie funkcie rúry
1. Spotrebič zapnite stlačením .
Na displeji sa zobrazuje nastavená
teplota, symbol a číslo funkcie rúry.
2. Dotykom tlačidla
alebo tlačidla
nastavte funkciu rúry.
3. Dotknite sa tlačidla
alebo sa
spotrebič spustí automaticky po
piatich sekundách.
Ak ste zapli spotrebič a
nenastavili funkciu ani
program rúry, spotrebič sa
po 20 sekundách
automaticky vypne.
6.4 Zmena teploty
Dotykom
alebo
zmeníte teplotu v
krokoch po 5 °C.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie trikrát zvukový signál a
ukazovateľ zohrievania zhasne.
6.5 Kontrola teploty
Počas spusteného programu alebo
funkcie môžete skontrolovať teplotu v
spotrebiči.
1. Dotknite sa .
Na displeji teploty / času sa zobrazí
teplota v spotrebiči.
2. Dotykom
sa vrátite späť na
nastavenú teplotu alebo ju displej
zobrazí automaticky po piatich
sekundách.
6.6 Funkcia rýchleho
zohrievania
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
Funkcia rýchleho zohrievania nie je k
dispozícii pri každej funkcii rúry. Ak
funkcia rýchleho zohrievania nie je
dostupná pre nastavenú funkciu a ak je
zvuk chyby aktivovaný v ponuke
nastavení, zaznie zvukový signál. Pozrite
si časť „Používanie ponuky nastavení“.
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu rúry.
Ak chcete zapnúť funkciu rýchleho
zohrievania, dotknite sa tlačidla
podržte ho viac ako 3 sekundy.
a
12
www.electrolux.com
Po zapnutí funkcie rýchleho zohrievania
horizontálne čiarky na displeji blikajú, čo
znamená, že funkcia je spustená.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými funkciami
Časová funkcia
00:00
Použitie
DENNÝ ČAS
Zobrazenie alebo zmena denného času. Čas môžete
zmeniť iba vtedy, keď je spotrebič zapnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádz‐
ke.
KONIEC
Na nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť.
POSUNUTÝ
ŠTART
Kombinácia funkcií TRVANIE A KONIEC.
KUCHYNSKÝ ČA‐
SOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia
nemá vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER môžete použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spo‐
trebič vypnutý.
ČASOVAČ ODPO‐ Na nastavenie časovača odpočítavajúceho smerom
ČÍTAVAJÚCI SME‐ nahor, ktorý zobrazuje dobu prevádzky spotrebiča.
ROM NAHOR
Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne zohrievať. ČA‐
SOVAČ ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM NAHOR nie
je zapnutý, ak sú nastavené funkcie TRVANIE a KO‐
NIEC.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a 12:00. "12" bliká.
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
1. Dotknite sa
hodiny.
alebo
2. Dotknite sa
.
3. Dotknite sa
minúty.
alebo
4. Dotknite sa symbolu
a nastavte
a nastavte
alebo
symbolu .
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť denný čas, dotýkajte
sa
, kým
nezačne blikať.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
3. Pomocou
alebo
nastavte
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotknite sa
alebo sa funkcia
TRVANIE spustí automaticky po
piatich sekundách.
alebo
nastavte
5. Pomocou
hodiny funkcie TRVANIE.
6. Dotknite sa
. Funkcia TRVANIE
sa spustí automaticky po piatich
sekundách.
SLOVENSKY
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
zvukový signál. Na displeji bliká
a
nastavenie času. Spotrebič sa vypne.
7. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vypnite spotrebič.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
, kým
nezačne blikať
.
3. Na nastavenie funkcie KONIEC
použite
alebo
a nastavenie
13
vypne sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC. V nastavený čas na 2 minúty
zaznie zvukový signál. Na displeji bliká
a nastavenie času. Spotrebič sa
vypne automaticky.
8. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
9. Vypnite spotrebič.
Ak je funkcia posunutého
štartu zapnutá, na displeji sa
zobrazí statický symbol
funkcie rúry
s bodkou a
. Bodka indikuje aktívnu
časovú funkciu na displeji
času / zvyškového tepla.
potvrďte stlačením
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Po uplynutí času na 2 minúty zaznie
7.6 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
a
zvukový signál. Na displeji bliká
nastavenie času. Spotrebič sa vypne
automaticky.
4. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
5. Vypnite spotrebič.
1. Dotknite sa
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo
nastavte
3. Pomocou
minúty funkcie TRVANIE.
4. Dotknite sa
.
5. Pomocou
alebo
nastavte
hodiny funkcie TRVANIE.
.
Na displeji bliká
a "00".
2. Na prepínanie medzi funkciami slúži
. Najprv nastavte sekundy, potom
minúty a hodiny.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER nastavte
pomocou
alebo
potvrďte pomocou
a nastavenie
.
4. Dotknite sa
alebo sa
KUCHYNSKÝ ČASOMER spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
minúty zvukový signál a na displeji bliká
čas 00:00 a .
5. Ak chcete vypnúť zvukový signál,
dotknite sa senzorového tlačidla.
6. Dotknite sa
, spotrebič sa prepne
na nastavenie funkcie KONIEC.
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
.
Na displeji bliká symbol
7. Na nastavenie funkcie KONIEC
Ak chcete časovač odpočítavajúci
smerom nahor vynulovať, dotknite sa
použite
alebo
a nastavenie
potvrďte stlačením
. Najprv
nastavíte minúty a potom hodiny.
Spotrebič sa neskôr automaticky zapne
na nastavený čas funkcie TRVANIE a
súčasne
a
, až kým sa na displeji
nezobrazí hodnota „00:00“ a časovač
odpočítavajúci smerom nahor sa znovu
nespustí.
14
www.electrolux.com
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Máte k dispozícii 9 automatických
programov. Automatický alebo receptový
program použite vtedy, ak nemáte s
prípravou pokrmov v rúre skúsenosti
alebo vám chýbajú potrebné znalosti. Na
displeji sa zobrazia predvolené časy
prípravy pre všetky automatické
programy.
8.1 Automatické programy
Číslo programu
Názov programu
1
HOVÄDZIE PEČENÉ
2
PEČENÉ BRAVČOVÉ
3
CELÉ KURA
4
PIZZA
5
MUFFINY
6
SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ
7
BIELY CHLIEB
8
ZAPEČENÉ ZEMIAKY
9
LASAGNE
8.2 On-line recepty
Recepty pre automatické
programy pre tento spotrebič
nájdete na našej webovej
stránke. Pri hľadaní správnej
knihy receptov budete
potrebovať číslo výrobku
(PNC) uvedené na typovom
štítku na prednom ráme
vnútorného priestoru
spotrebiča.
8.3 Automatické programy
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
Displej zobrazuje číslo automatického
programu (1 – 9).
3. Automatický program zvoľte dotykom
alebo
.
4. Dotknite sa
alebo počkajte päť
sekúnd, kým sa spotrebič
automaticky nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
začne blikať.
6. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
7. Spotrebič vypnite.
8.4 Automatické programy so
zadávaním hmotnosti
Keď nastavíte hmotnosť mäsa, spotrebič
vypočíta čas pečenia.
1. Spotrebič zapnite.
2. Dotknite sa .
3. Program so zadávaním hmotnosti
nastavte pomocou dotykových
alebo
.
tlačidiel
Displej zobrazuje: čas prípravy, symbol
trvania
, predvolenú hmotnosť,
jednotku hmotnosti (kg, g).
alebo sa
4. Dotknite sa symbolu
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
SLOVENSKY
Spotrebič sa zapne.
5. Predvolenú hmotnosť môžete zmeniť
s
alebo
. Dotknite sa
.
6. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. Symbol
bliká.
7. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla.
8. Spotrebič vypnite.
8.5 Automatické programy s
teplotnou sondou (vybrané
modely)
Pri programoch s teplotnou sondou je
vnútorná teplota predvolená a pevne
nastavená. Program skončí, keď pokrm
dosiahne nastavenú vnútornú teplotu.
2. Dotknite sa .
3. Nainštalujte teplotnú sondu. Pozrite
si časť „Teplotná sonda“.
4. Dotykom
alebo
nastavte
program s teplotnou sondou.
Na displeji sa zobrazí čas pečenia,
symboly
a
.
5. Dotknite sa symbolu
alebo sa
nastavenia automaticky uložia po
piatich sekundách.
Po uplynutí nastaveného času znie dve
bliká.
minúty zvukový signál. Symbol
6. Dotknite sa ľubovoľného
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka, čím zvukový signál vypnete.
7. Spotrebič vypnite.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Treba nastaviť dve teploty: teplotu rúry a
vnútornú teplotu.
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu alebo
príslušné náhradné diely.
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v
mäse a zapojená v zásuvke
na teplotnú sondu.
1. Zapnutie spotrebiča.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zasuňte do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
15
1. Spotrebič zapnite.
Na displeji bliká
a predvolená
vnútorná teplota. Pri prvom spustení sa
zobrazí teplota 60 °C, pri každom
ďalšom spustení sa zobrazí naposledy
nastavená teplota.
Zapojením teplotnej sondy
do príslušnej zásuvky zrušíte
nastavenia časových funkcií.
4. Tlačidlom
alebo
vnútornú teplotu.
nastavte
5. Dotknite sa tlačidla
, inak sa
nastavenia automaticky uložia o 5
sekúnd.
16
www.electrolux.com
Vnútornú teplotu môžete
nastaviť iba vtedy, keď
bliká symbol
. Ak sa
symbol
zobrazí na
displeji, ale nebliká, a vy
ste ešte nenastavili
vnútornú teplotu,
dotknite sa
a teplotu
nastavte pomocou
alebo
.
6. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v
VAROVANIE!
Pri vyberaní teplotnej sondy
postupujte veľmi opatrne. Je
horúca. Hrozí
nebezpečenstvo popálenia.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
strede pokrmu a symbol ohrevu
.
Kým spotrebič vypočíta približnú dobu
pečenia, displej zobrazí uplynutý čas. Po
prvej kalkulácii sa na displeji zobrazí
približná doba trvania pečenia.
Spotrebič počas pečenia naďalej
prepočítava trvanie. Trvanie pečenia sa
na displeji aktualizuje v pravidelných
intervaloch.
Ak pečiete s teplotnou
sondou, môžete teplotu
zobrazenú na displeji
zmeniť. Po zapojení
teplotnej sondy do príslušnej
zásuvky a nastavení funkcie
a teploty rúry sa na displeji
zobrazí aktuálna vnútorná
teplota pokrmu.
Opakovaným stláčaním
tlačidla zobrazíte tri ďalšie
teploty:
• nastavená teplota
vnútri mäsa
• aktuálna teplota v
rúre
• aktuálna teplota
vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú
teplotu, na 2 minúty zaznie zvukový
signál a na displeji bude blikať teplota v
strede pokrmu a
. Spotrebič sa
vypne.
7. Ak chcete zvukový signál vypnúť,
dotknite sa senzorového tlačidla.
8. Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky
a vyberte mäso z rúry.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
tyče zasúvacích líšt.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace
lišty úrovne rúry a drôtený rošt na
vodiacich lištách nad ním a uistite sa, že
nôžky smerujú nadol.
SLOVENSKY
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
17
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
9.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do spotrebiča.
Drôtený rošt:
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Použitie funkcie Môj
obľúbený program
Túto funkciu použite, ak chcete uložiť
obľúbené nastavenie teploty a času pre
funkciu alebo program rúry.
1. Nastavte teplotu a čas pre funkciu
alebo program rúry.
2. Dotknite sa symbolu
a podržte na
ňom prst aspoň tri sekundy. Zaznie
zvukový signál.
3. Spotrebič vypnite.
18
www.electrolux.com
•
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
dotknite sa symbolu
. Spotrebič
spustí váš obľúbený program.
•
Ak je funkcia spustená,
môžete meniť čas aj
teplotu.
Ak chcete túto funkciu vypnúť,
dotknite sa symbolu . Spotrebič
vypne váš obľúbený program.
10.2 Používanie detskej poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene nastavení rúry.
1. Ak chcete funkciu aktivovať, zapnite
spotrebič.
2. Zapnite funkciu alebo nastavenie
rúry.
3. Dotknite sa súčasne symbolov
Ak chcete vypnúť funkciu Blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 3.
Spotrebič je možné vypnúť,
aj keď je nastavená funkcia
blokovania ovládania. Ak
spotrebič vypnete, funkcia
blokovania ovládania sa
vypne tiež.
1. Ak chcete funkciu zapnúť, spotrebič
vypnite prostredníctvom .
Nenastavujte funkciu rúry.
2. Dotknite sa súčasne
a
podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti SAFE.
a
Ak chcete vypnúť funkciu detskej poistky,
zopakujte krok č. 2.
10.3 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
10.4 Používanie ponuky
nastavení
Ponuka nastavení vám umožní zapnúť
alebo vypnúť funkcie v hlavnej ponuke.
Na displeji sa zobrazí SET a číslo
nastavenia.
Funkciu možno aktivovať, iba ak je
spotrebič v činnosti.
Popis
Hodnota, ktorú možno nastaviť
1
UKAZOVATEĽ ZVYŠKOVÉHO TEP‐
LA
ZAP / VYP
2
TÓN TLAČIDLA1)
KLIK / PÍPNUTIE / VYPNÚŤ
3
CHYBOVÝ TÓN
ZAP / VYP
4
PACHOVÝ FILTER
ZAP / VYP
5
REŽIM DEMO
Aktivačný kód: 2468
6
PONUKA SERVIS
-
7
OBNOVIŤ NASTAVENIA
ÁNO / NIE
1) Tón senzorového tlačidla ZAP / VYP nie je možné vypnúť.
1. Keď je spotrebič zapnutý, stlačte
tlačidlo
a potom ho stlačte znovu
a podržte ho 3 sekundy.
Na displeji sa zobrazí SET1 a bliká „1“.
a
a podržte ich 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál.
Na displeji sa rozsvieti Loc.
2. Tlačidlom
nastavenie.
3. Dotknite sa
alebo
.
zvoľte
SLOVENSKY
4. Pomocou
alebo
môžete
zmeniť hodnotu daného nastavenia.
5. Dotknite sa
.
Ak chcete opustiť ponuku nastavení,
dotknite sa
podržte
alebo sa dotknite a
.
19
10.6 Jas displeja
Existujú dva režimy jasu displeja:
•
•
10.5 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Nočný jas – ak je spotrebič vypnutý,
jas displeja je nižší v čase 22:00 až
06:00.
Denný jas:
– keď je spotrebič zapnutý,
– ak sa dotknete senzorového
tlačidla počas funkcie nočného
jasu (s výnimkou ZAPNÚŤ /
VYPNÚŤ), displej sa na 10
sekúnd prepne späť do denného
jasu,
– ak je spotrebič vypnutý a
nastavíte kuchynský časomer. Po
skončení funkcie kuchynského
časomera sa displej vráti späť do
režimu nočného jasu.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
10.7 Chladiaci ventilátor
200 - 245
5.5
250 - maximum
1.5
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
Po automatickom vypnutí môžete
spotrebič znovu spustiť stlačením
dotykového tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie,
Pomalé pečenie, Trvanie,
Koniec, Posunutý štart.
11. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
11.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
čísla úrovní roštov.
•
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
11.2 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
•
Vaša rúra môže pri pečení fungovať
inak ako spotrebič, ktorý ste používali
doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné
nastavenia (teplota, čas prípravy
jedla) a úrovne v rúre hodnotám v
tabuľkách.
Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
20
www.electrolux.com
•
•
•
Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach spočiatku neopečú rovnako
dohneda. V takomto prípade nemeňte
nastavenie teploty. Rozdiely sa
vyrovnajú počas pečenia.
•
Pri dlhších časoch pečenia môžete
približne 10 minút pred uplynutím
času pečenia rúru vypnúť a využiť tak
zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia
zdeformovať. Keď plechy znova
vychladnú, deformácia zmizne.
11.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je do‐
statočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej
úrovne v rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te o niečo nižšiu teplotu v
rúre.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
Koláč je nízky a vlhký, zvl‐
nený alebo sú na ňom vlh‐
ké pásy.
V ceste je príliš veľa tekuti‐ Použite menej tekutiny.
ny.
Dávajte pozor na časy mie‐
senia, predovšetkým pri
použití kuchynských spo‐
trebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš vy‐
Nastavte nižšiu teplotu pe‐
soká a čas pečenia je príliš čenia v rúre a predĺžte čas
krátky.
pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Koláč sa za nastavený čas Teplota rúry je príliš nízka.
neupečie.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Pri ďalšom pečení nastav‐
te o niečo vyššiu teplotu v
rúre.
SLOVENSKY
21
11.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Teplovzdušné
cake / Piškóto‐ pečenie
vý koláč bez tu‐
ku
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Horný/dolný
cake / Piškóto‐ ohrev
vý koláč bez tu‐
ku
160
35 - 50
2
Korpus z kreh‐
kého cesta
170 - 1801)
10 - 25
2
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie /
Teplovzdušné
Jablkový koláč pečenie
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
160
60 - 90
2
Apple pie /
Horný/dolný
Jablkový koláč ohrev
(2 formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhlopriečke)
180
70 - 90
1
Tvarohová tor‐
ta/koláč
170 - 190
60 - 90
1
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pletenec/
Horný/dolný
veniec z kysnu‐ ohrev
tého cesta
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Teplovzdušné
pečenie
Horný/dolný
ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Funkcia
Horný/dolný
ohrev
22
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Chlieb (ražný
Horný/dolný
chlieb):
ohrev
1. Prvá časť
procesu pe‐
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Veterníky/
Horný/dolný
odpaľované ce‐ ohrev
sto
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová rolá‐
da
Horný/dolný
ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypa‐
ný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový mas‐ Horný/dolný
lový koláč/
ohrev
cukrové koláče
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Teplovzdušné
pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče
(z kysnutého/
piškótového
cesta)2)
Horný/dolný
ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče
z krehkého ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
40 - 80
3
160 - 1801)
40 - 80
3
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
150 - 160
10 - 20
3
Kysnutý koláč s Horný/dolný
jemnou plnkou ohrev
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingo‐
vou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta pečenie
SLOVENSKY
23
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Teplovzdušné
pečenie
140
20 - 35
3
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
Horný/dolný
ohrev
1601)
20 - 30
3
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové su‐
šienky / pusin‐
ky
Teplovzdušné
pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Sušienky z kys‐ Teplovzdušné
nutého cesta
pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/dolný
ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
Horný/dolný
ohrev
1701)
20 - 30
3
1) Rúru predhrejte.
11.5 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
160 - 170
15 - 30
1
Zapečená zele‐ Turbo gril
nina1)
24
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
11.6 Vlhký Horúci Vzduch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Zapečené cestoviny
200 - 220
45 - 55
3
Zapečené zemiaky
180 - 200
70 - 85
3
Moussaka
170 - 190
70 - 95
3
Lasagne
180 - 200
75 - 90
3
Cannelloni
180 - 200
70 - 85
3
Chlebový puding
190 - 200
55 - 70
3
Ryžový puding
170 - 190
45 - 60
3
Jablkový koláč z piškótového ce‐
sta (okrúhla forma na koláče)
160 - 170
70 - 80
3
Biely chlieb
190 - 200
55 - 70
3
11.7 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
160 - 1801)
odpaľované ce‐
sto
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
30 - 45
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
150 - 160
SLOVENSKY
25
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/rohlíky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Linecké koláči‐
ky/ploché peči‐
vo
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bielkové su‐
šienky, sneho‐
vé pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Sušienky z kys‐ 160 - 170
nutého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Malé koláčiky
(20 ks/plech)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
11.8 Pomalé pečenie
Túto funkciu použite na prípravu
chudých, jemných kúskov mäsa a rýb pri
maximálnej teplote 65 °C. Túto funkciu
nemôžete použiť pre niektoré recepty
ako napr. dusené mäso alebo mastné
bravčové pečené. Pomocou teplotnej
sondy môžete zabezpečiť správnu
vnútornú teplotu mäsa (pozrite si tabuľku
pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po
nastavení teploty bude rúra ďalej piecť
pri 80 °C. Pri príprave hydiny
nepoužívajte túto funkciu.
Pri použití tejto funkcie
pripravujte vždy pokrm bez
pokrievky.
1. Mäso prudko opečte na pekáči na
varnom paneli pri vysokej teplote –
asi 1 až 2 minúty zo všetkých strán.
2. Mäso v horúcom pekáči vložte do
rúry na drôtený rošt.
3. Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
4. Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a
nastavte správnu záverečnú
vnútornú teplotu.
26
www.electrolux.com
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie peče‐ 1000 – 1 500 g
né
120
120 - 150
1
Hovädzie filé
1000 – 1 500 g
120
90 - 150
3
Pečené teľacie
1000 – 1 500 g
120
120 - 150
1
Steaky
200 – 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Pizza
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný lotrinský ko‐
láč
170 - 190
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné piz‐
ze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
15 - 25
2
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.10 Pečenie mäsa
•
Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
•
Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým
pekáčom (ak je k dispozícii).
SLOVENSKY
•
•
•
•
Chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou. Takto zostane mäso
šťavnatejšie.
Všetky druhy mäsa, ktoré majú
zhnednúť alebo získať kôrku, možno
piecť v pekáči bez pokrievky.
V spotrebiči odporúčame piecť mäso
a ryby s hmotnosťou aspoň 1 kg.
Aby ste zabránili pripáleniu štiav
alebo tuku, prilejte do hlbokého
pekáča trochu vody.
•
•
•
27
Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3
doby pečenia podľa potreby obráťte.
Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
11.11 Tabuľky pre pečenie mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
prepečené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Fašírka
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvare‐
né)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
28
www.electrolux.com
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečená teľa‐ 1
cina
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí chrb‐
át/zajačie
stehno
do 1
Horný/dolný
ohrev
2301)
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
60 - 90
1
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny 0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐ 0,4 - 0,5
raťa
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Zverina
Úroveň
v rúre
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
SLOVENSKY
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Celá ryba
1 - 1.5
Horný/dolný
ohrev
210 - 220
1
150 - 240
29
Ryba (v pare)
11.12 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
40 - 60
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Grilovanie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Hovädzie peče‐ 210 - 230
né
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrb‐
át
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Rýchle grilovanie
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
5
1-3
30
www.electrolux.com
Pokrm
Čas (min)
Obložené hrianky
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
6-8
-
4
11.13 Mrazené pokrmy - Teplovzdušné pečenie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mraze‐
né
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké zemiaky,
krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené zemiako‐
vé pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni, 160 - 180
zmraz.
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie krídla
190 - 210
20 - 30
2
Mrazené hotové jedlá
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Mrazená pizza
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Hranolčeky1)
(300 – 600 g)
Horný/Dolný
ohrev alebo
Turbo grilova‐
nie
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
3
Bagety
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
Ovocné koláče
Horný/dolný
ohrev
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
3
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte.
SLOVENSKY
11.14 Rozmraziť
•
•
•
Pokrm vyberte z obalu a položte ho
na tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
31
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas roz‐
Dodatočný Poznámky
mrazovania čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom tanie‐
ri. Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Mäso
0.5
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1.4
11.15 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
32
www.electrolux.com
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.16 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
Slivky
60 - 70
8 - 10
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
Marhule
60 - 70
60 - 70
11.17 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: dobre prepečené
70 - 75
Bravčové mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Jahňacie stehno
80 - 85
Baraní chrbát
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
33
34
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryba
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou handričkou namočenou v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite príslušný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty .
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
2
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
12.3 Katalýza
UPOZORNENIE!
Katalytický povrch nečistite
sprejmi na rúry, abrazívnymi
čistiacimi prostriedkami,
saponátmi ani inými
čistiacimi prostriedkami.
Môže dôjsť k poškodeniu
katalytického povrchu.
Vyberte všetko príslušenstvo a
zasúvacie lišty.
SLOVENSKY
Bočné steny a strop dutiny rúry majú
katalytickú povrchovú úpravu. Absorbujú
tuky a čiastočky pokrmov pri vysokej
teplote a bez zápachu.
Spotrebič treba pravidelne zohrievať bez
pokrmu v rúre, aby ste podporili tento
samočistiaci proces.
Zmena farby katalytického
povrchu alebo fľaky nemajú
negatívny vplyv na
katalytické vlastnosti.
1. Opakovane stláčajte tlačidlo , kým
sa na displeji nezobrazí "Cata" a
doba trvania čistenia (1 hodina).
Trvanie čistiaceho procesu nie je
možné nastaviť, ale pomocou funkcie
Koniec môžete oddialiť jej spustenie.
Po uplynutí príslušného času zaznie
zvukový signál. Spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete vypnúť signál, dotknite sa
senzorového tlačidla alebo otvorte
dvierka rúry.
3. Spodnú časť spotrebiča vyčistite
mäkkou vlhkou špongiou.
12.4 Pachový filter
Pachový filter znižuje množstvo pachov,
ku ktorým môže dôjsť pri pečení alebo
grilovaní. Začne fungovať, keď teplota v
spotrebiči dosiahne viac ako 50 °C.
Pachový filter sa nachádza na strope
rúry a sám sa regeneruje. Pachový filter
sa zapína pri všetkých funkciách rúry.
Pachový filter aktivujete v
ponuke Nastavenia.
Keď je pachový filter zapnutý, na displeji
sa zobrazuje symbol
.
Po skončení funkcie rúry bude zohriaty
pachový filter pracovať ešte
nasledujúcich 10 minút. Pachový filter
prestane pracovať, keď vypnete
spotrebič alebo keď otvoríte dvierka rúry.
12.5 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
35
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Pri vyberaní dvierok zo
spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
A
A
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od
spotrebiča smerom šikmo nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
36
www.electrolux.com
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenie vykonajte
horeuvedené kroky v opačnom poradí.
Najprv namontujte malý panel, potom
väčší a dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
12.6 Výmena osvetlenia
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C.
4. Nasaďte sklenený kryt.
Bočné osvetlenie
1. Aby ste získali prístup k žiarovke
osvetlenia, vyberte ľavé zasúvacie
lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt.
Na spodnú časť dutiny spotrebiča
položte handričku. Zabránite tak
poškodeniu skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku.
Žiarovka a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3. Sklenený kryt vyčistite.
4. Vymeňte žiarovku za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
5. Nasaďte sklenený kryt.
6. Nainštalujte ľavé zásuvné lišty.
SLOVENSKY
37
13.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Displej pri vypnutom spo‐
trebiči nezobrazuje čas.
Displej je vypnutý.
Ak chcete displej opäť za‐
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
pnúť, dotknite sa naraz
a
.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Ka‐
talýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
38
www.electrolux.com
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
Spotrebič je zapnutý, ale
sa nezohrieva. Ventilátor
nefunguje. Na displeji sa
zobrazí symbol "Demo".
Je aktivovaný ukážkový re‐ Pozrite si časť „Používanie
žim.
ponuky nastavení“ v kapi‐
tole „Doplnkové funkcie“.
13.2 Servisné údaje
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
14. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
14.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOA5751FAX
Index energetickej účinnosti
81.2
Energetická trieda
A+
SLOVENSKY
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
39
1.09 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.69 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Hlasitosť
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
39.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
14.2 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré
vám pomôžu usporiť energiu
pri každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich zbytočne
neotvárajte.
Na vylepšenie úspory energie použite
kovové riady.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite pre úsporu
energie funkcie pečenia s ventilátorom.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú približne o 10
% skôr, ak je zapnutý program s časovou
funkciou Trvanie alebo Koniec a čas
pečenia je dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Udržiavanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Osvetlenie počas pečenia vypnite a
zapnite ho iba keď ho potrebujete.
Vlhký horúci vzduch
Funkcia určená na úsporu energie počas
pečenia. Funguje tak, že sa môže teplota
vnútri dutiny rúry líšiť od teploty
zobrazenej na displeji počas pečenia a
čas pečenia sa môže líšiť od času
pečenia pri iných programoch.
Ak použijete funkciu Vlhký horúci
vzduch, osvetlenie sa po 30 sekundách
automaticky vypne. Osvetlenie môžete
opäť zapnúť, ale tento úkon zníži
očakávanú úsporu energie.
Vypnutie displeja
V prípade potreby môžete úplne vypnúť
displej. Dotknite sa naraz
a
a
podržte ich, až kým displej nezhasne.
Týmto krokom sa spotrebič tiež zapína.
40
www.electrolux.com
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
41
42
www.electrolux.com
SLOVENSKY
43
867300312-B-462016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement