Aeg-Electrolux HK953400FB Ohjekirja | Manualzz
HK953400FB
FI
NO
PT
SV
Käyttöohje
Bruksanvisning
Manual de instruções
Bruksanvisning
2
19
35
54
2
www.aeg.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT............................................................................................ 3
2. TURVALLISUUSOHJEET........................................................................................... 4
3. LAITTEEN KUVAUS................................................................................................... 6
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 8
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA..........................................................................................11
6. HOITO JA PUHDISTUS...........................................................................................13
7. VIANMÄÄRITYS.......................................................................................................13
8. ASENNUS................................................................................................................ 15
9. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................. 17
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojeluohjeita
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen
käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön
aikana. Älä kosketa lämpövastuksiin.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman valvontaa voi
olla vaarallista ja se voi johtaa tulipaloon.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Älä koskaan yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan kytke
laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit esimerkiksi
kannella tai sammutuspeitteellä.
Älä säilytä mitään keittotason päällä.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa panna liesitasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä luota keittoastian tunnistimeen, vaan kytke lieden
vastus pois päältä vääntimellä.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise virta
laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
ohjeita.
• Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin laitteisiin
ja kalusteisiin.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä.
• Tiivistä pinnat tiivisteaineella
estääksesi kosteuden aiheuttaman
turpoamisen.
• Suojaa laitteen alaosa höyryltä ja
kosteudelta.
• Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
• Jos laite on asennettu laatikoiden
yläpuolelle, varmista, että laitteen
alaosan ja ylälaatikon välinen tila on
riittävä ilmankierron kannalta.
• Laitteen alaosa voi kuumentua.
Varmista, että asennat
lämmönkestävän erotuslevyn laitteen
alapuolelle, jotta laitteen alaosaan ei
voida koskettaa.
• Varmista, että työtason ja laitteen
etuosan välissä on 2 mm:n
ilmanvaihtoaukko. Takuu ei kata
vahinkoja, jotka aiheutuvat
riittämättömästä ilmanvaihtoaukosta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
• Kaikki sähkökytkennät tulee jättää
asiantuntevan sähköasentajan
vastuulle.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Ennen toimenpiteiden suorittamista
tulee varmistaa, että laite on irrotettu
sähköverkosta.
• Varmista, että arvokilven sähkötiedot
vastaavat kotitalouden sähköverkon
arvoja. Ota muussa tapauksessa
yhteyttä sähköasentajaan.
• Varmista, että laite on asennettu
oikein. Löysät tai vääränlaiset
virtajohdot tai pistokkeet (jos
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
olemassa) voivat aiheuttaa liittimen
ylikuumenemisen.
Käytä oikeaa virtajohtoa.
Varo, ettei virtajohto takerru kiinni
mihinkään.
Varmista, että iskusuojaus on
asennettu.
Käytä kaapelissa vedonpoistajaa.
Varmista, ettei virtajohto tai pistoke
(jos olemassa) kosketa kuumaan
laitteeseen tai kuumiin keittoastioihin,
kun liität laitteen lähellä oleviin
pistorasioihin.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Varmista, ettei pistoke (jos olemassa)
tai virtajohto vaurioidu. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai
sähköasentajaan vaurioituneen
virtajohdon vaihtamiseksi.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
iskusuojat tulee asentaa niin, ettei
niiden irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet
ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen ja
sähköiskujen vaara.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit,
merkit ja suojakalvot (jos olemassa)
ennen käyttöönottoa.
• Käytä laitetta kotiympäristössä.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
5
• Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
• Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
• Kytke keittoalue aina off-asentoon
käytön jälkeen.
• Älä luota keittoastian tunnistimeen.
• Älä aseta ruokavälineitä tai kattiloiden
kansia keittoalueille. Ne voivat
kuumentua.
• Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
• Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
• Jos laitteen pinnassa on säröjä, irrota
laite välittömästi sähköverkosta. Täten
vältetään sähköiskut.
• Sydämentahdistimia käyttävien
henkilöiden on säilytettävä vähintään
30 cm:n turvaetäisyys
induktiokeittoalueisiin laitteen ollessa
toiminnassa.
• Öljy voi roiskua, kun asetat ruokaaineksia kuumaan öljyyn.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
• Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
• Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
• Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
• Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
• Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
• Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
• Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
6
www.aeg.com
• Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle.
• Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa lasi- tai keraamista pintaa.
Nosta ne aina irti keittotasosta
liikuttamisen aikana.
• Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
• Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä
laitteen puhdistamiseen.
• Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
2.5 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
2.4 Hoito ja puhdistus
• Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
• Kytke laite pois toiminnasta ja anna
sen jäähtyä ennen puhdistusta.
• Kytke laite irti sähköverkosta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
• Kysy lisätietoa laitteen oikeaoppisesta
hävittämisestä paikalliselta
viranomaiselta.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
3. LAITTEEN KUVAUS
3.1 Keittoalueet
1
1
1
1 Induktiokeittoalue
2 Käyttöpaneeli
2
3.2 Käyttöpaneelin painikkeet
1
2
3
4
5 6
10
7
9
8
Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat,
mitkä toiminnot ovat käytössä.
SUOMI
Kosketuspainike
Toiminto
Kuvaus
PÄÄLLE / POIS
Keittotason kytkeminen päälle ja pois päältä.
Lukitus / Lapsilukko
Käyttöpaneelin lukitseminen/lukituksen
poistaminen.
STOP+GO
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
-
Ajan lisääminen tai vähentäminen.
-
Keittoalueen valitseminen.
-
Keittoalueiden ajastimen
ilmaisimet
Aika-asetusta koskevan keittoalueen osoittaminen.
-
Ajastimen näyttö
Ajan osoittaminen minuutteina.
Power-toiminto
Toiminnon kytkeminen päälle ja pois päältä.
1
2
3
4
/
5
6
7
8
9
-
Tehotason näyttö
Tehotason näyttäminen.
10
-
Säätöpalkki
Tehotason säätäminen.
7
3.3 Tehotasojen näytöt
Näyttö
Kuvaus
Keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
Keittoalue on toiminnassa.
-
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Automaattinen kuumennus -toiminto on toiminnassa.
Power-toiminto -toiminto on kytketty päälle.
+ numero
Toimintahäiriö.
/
OptiHeat Control (3-vaiheinen jälkilämmön ilmaisin) : edelleen toiminnassa / lämpimänä pito / jälkilämpö.
/
Lukitus /Lapsilukko-toiminto on toiminnassa.
Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on toiminnassa.
8
www.aeg.com
3.4 OptiHeat Control (3vaiheinen jälkilämmön ilmaisin)
VAROITUS!
Induktiokeittoalueella kypsennyksen
vaatima lämpö kohdistuu suoraan
keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö
kuumentaa keraamisen pinnan.
/
/
Palovammojen
vaara on olemassa
jälkilämmön vuoksi.
Merkkivalo ilmaisee
jälkilämmön tason.
4. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
4.1 Kytkeminen toimintaan ja
pois toiminnasta
syttyy ja laite kytkeytyy pois
toiminnasta. Katso alla.
Tehotason ja toiminnon aikojen välinen
suhde:
Keittotaso kytketään toimintaan ja pois
•
, 1 — 3 — 6 tuntia
• 4 — 7 — 5 tuntia
• 8 — 9 — 4 tuntia
• 10 — 14 — 1,5 tuntia
toiminnasta koskettamalla painiketta
sekunnin ajan.
4.3 Tehotaso
4.2 Automaattinen
virrankatkaisu
Toiminto katkaiseen virran
automaattisesti keittotasosta
seuraavissa tilanteissa:
• Kaikki keittoalueet on kytketty pois
toiminnasta.
• Et aseta tehotasoa kytkettyäsi
keittotason toimintaan.
• Käyttöpaneelin päälle on roiskunut
jotakin tai sen päälle on asetettu
jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10
sekunnin ajaksi. Keittotasosta kuuluu
äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi
käyttöpaneeli.
• Keittoalue ylikuumenee (esimerkiksi
kun neste kiehuu kuiviin
paistinpannulla). Anna keittoalueen
jäähtyä ennen kuin käytät
keittoaluetta uudelleen.
• Keittoastia on vääränlainen. Symboli
syttyy ja keittoalue kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta 2
minuutin kuluttua.
• Keittoaluetta ei kytketä pois
toiminnasta eikä tehotasoa muuteta.
Jonkin ajan kuluttua merkkivalo
Tehotason asettaminen tai muuttaminen:
Kosketa säätöpalkkia oikean tehotason
kohdalta tai siirrä sormea säätöpalkissa,
kunnes saavutat oikean tehotason.
4.4 Keittoalueiden
käyttäminen
Aseta keittoastia keittoalueen rastin/
neliön päälle. Peitä rasti/neliö kokonaan.
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon. Voit käyttää suuria keittoastioita
kahdella keittoalueella samanaikaisesti.
4.5 Automaattinen kuumennus
Jos tämä toiminto kytketään toimintaan,
haluttu tehotaso voidaan saavuttaa
nopeammin. Toiminto asettaa
korkeimman tehotason joksikin aikaa, ja
laskee tehotason sen jälkeen oikeaan
asetukseen.
9
SUOMI
Ajan muuttaminen: aseta keittoalue
Toiminnon toimintaan
kytkeminen edellyttää, että
keittoalue on kylmä.
painikkeella
keittoalueeseen: kosketa
( syttyy).
Kosketa välittömästi oikeaa tehotasoa.
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
painikkeella
ja kosketa painiketta .
Jäljellä oleva aika laskee takaisin arvoon
00. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Voit kytkeä toiminnon pois päältä myös
koskettamalla samanaikaisesti painikkeita
ja
4.6 Power-toiminto
Kyseinen toiminto lisää
induktiokeittoalueiden käytettävissä
olevaa tehoa. Toiminto voidaan kytkeä
toimintaan induktiokeittoalueelle vain
rajoitetuksi ajaksi. Tämän jälkeen
induktiokeittoalue kytkeytyy
automaattisesti takaisin korkeimmalle
tehotasolle.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
Kytke toiminto toimintaan
keittoalueeseen: kosketa
.
tai
.
Kytke toiminto toimintaan
Kolmen sekunnin kuluttua syttyy
. Kosketa painiketta
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: muuta tehotasoa.
4.7 Ajastin
Ajanlaskenta-automatiikka
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan asettamiseen yhtä
käyttökertaa varten.
Aseta ensin keittoalue ja sen jälkeen
toiminto. Voit asettaa tehotason ennen
toiminnon asettamista tai sen jälkeen.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen -painiketta ja aseta
aika (00 - 99 minuuttia). Kun keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan
laskenta on käynnissä.
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: aseta
keittoalue painikkeella . Keittoalueen
merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti.
Jäljellä oleva aika näkyy näytössä.
.
Kun aika on kulunut
loppuun, laitteesta kuuluu
äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00. Keittoalue
kytkeytyy pois toiminnasta.
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painiketta
.
CountUp Timer (Ajanlaskentaautomatiikka)
Voit käyttää tätä toimintoa keittoalueen
toiminta-ajan tarkkailemiseen.
Keittoalueen asettaminen: kosketa
painiketta
toistuvasti, kunnes vaaditun
keittoalueen merkkivalo syttyy.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa ajastimen painiketta .
syttyy. Kun keittoalueen merkkivalo alkaa
vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on
käynnissä. Näytössä näkyy
ajastimen aika (minuuttia).
ja
Keittoalueen jäljellä olevan toimintaajan tarkistaminen: Valitse keittoalue
painikkeella . Keittoalueen merkkivalo
alkaa vilkkumaan nopeasti. Näytössä
näkyy keittoalueen toiminta-aika.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: aseta keittoalue
painikkeella
tai
ja kosketa painiketta
. Keittoalueen merkkivalo sammuu.
Hälytinajastin
Voit käyttää tätä toimintoa
hälytinajastimena keittotason ollessa
toiminnassa ja keittoalueiden ollessa pois
toiminnasta (tehotason näytössä näkyy
).
10
www.aeg.com
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
. Älä aseta tehotasoa. Kosketa
. Aseta aika
koskettamalla ajastimen painiketta
tai
painiketta
neljän sekunnin ajan.
syttyy. Kytke keittotaso pois toiminnasta
. Kun aika on kulunut loppuun,
laitteesta kuuluu äänimerkki ja näytössä
vilkkuu 00.
painikkeella
Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa
painikkeella
painiketta
.
. Älä aseta tehotasoa.
Kosketa painiketta
Toiminnolla ei ole vaikutusta
keittoalueiden toimintaan.
4.8 STOP+GO
Kyseinen toiminto kytkee kaikki
toiminnassa olevat keittoalueet
alhaisimpaan tehotasoon.
Kun toiminto on toiminnassa, tehotasoa
ei voida muuttaa.
Toiminto ei peruuta asetettuja ajastuksia.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kosketa painiketta
.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kytke keittotaso toimintaan
.
syttyy.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
ajan.
neljän sekunnin
syttyy. Kytke keittotaso pois
toiminnasta painikkeella
.
Voit ohittaa toiminnon vain yhtä
keittoaikaa koskien: kytke keittotaso
toimintaan painikkeella
.
syttyy.
neljän sekunnin
Kosketa painiketta
ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin
kuluessa. Nyt voit käyttää keittotasoa.
Kun kytket keittotason pois päältä
painikkeella
kytkettynä.
, toiminto on edelleen
4.11 OffSound Control
(Äänimerkkien poistaminen
käytöstä ja käyttöön
ottaminen)
4.9 Lukitus
Kytke keittotaso pois päältä. Kosketa
Voit lukita käyttöpaneelin keittoalueiden
toimiessa. Lukitseminen estää tehotason
muuttamisen vahingossa.
kolmen sekunnin ajan.
painiketta
Näyttö syttyy ja sammuu. Kosketa
Aseta ensin tehotaso.
tai
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
painiketta
seuraavien asetuksien
valitsemiseksi:
kosketa painiketta . syttyy neljän
sekunnin ajaksi.Ajastin toimii edelleen.
Toiminnon kytkeminen pois
toiminnasta: kosketa painiketta .
Edellinen tehotaso kytkeytyy päälle.
Kun sammutat keittotason,
myös tämä toiminto
sammuu.
4.10 Lapsilukko
Toiminto estää keittotason käyttämisen
vahingossa.
Toiminnon kytkeminen toimintaan:
kytke keittotaso toimintaan painikkeella
painiketta
•
kolmen sekunnin ajan.
syttyy. Kosketa ajastimen
- äänimerkit pois käytöstä
•
- äänimerkit käytössä
Vahvista valinta odottamalla, kunnes
keittotaso kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.
Kun toiminto on asetettu asentoon ,
äänimerkit kuuluvat vain seuraavissa
tapauksissa:
•
•
•
•
kosketat painiketta
Hälytinajastin laskee
Ajanlaskenta-automatiikka laskee
käyttöpaneelin päälle asetetaan jokin
esine.
SUOMI
4.12 Tehonhallinta -toiminto
• Keittoalueet on ryhmitetty keittotason
vaiheiden sijainnin ja määrän mukaan
(ks. kuva).
• Kunkin vaiheen
maksimisähkökuormitus on 3700 W.
• Toiminto jakaa virran samaan
vaiheeseen kytkettyihin keittoalueisiin.
• Toiminto kytkeytyy toimintaan, kun
yksivaiheeseen kytkettyjen
keittoalueiden
kokonaissähkökuormitus on yli 3700
W.
• Toiminto laskee samaan vaiheeseen
kytkettyjen keittoalueiden tehoa.
11
• Alhaisemman tehon omaavien
alueiden tehotasonäyttö muuttuu
kahdella tasolla.
5. VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Keittoastiat
Induktiokeittoalueilla
voimakas
sähkömagneettinen kenttä
luo keittoastian lämmön
erittäin nopeasti.
Käytä induktiokeittoalueille
soveltuvia keittoastioita.
Keittoastian materiaali
• sopivat: valurauta, teräs, emaloitu
teräs, ruostumaton teräs,
monikerroksinen pohja (valmistajan
merkintä ilmaisee soveltuvuuden).
• sopimattomat: alumiini, kupari,
messinki, lasi, keramiikka, posliini.
Keittoastia soveltuu käytettäväksi
induktiokeittotasolla, jos:
• pieni määrä vettä kuumenee hyvin
nopeasti korkeimmalla tehotasolla.
• magneetti tarttuu astian pohjaan.
Keittoastian pohjan tulee
olla mahdollisimman paksu
ja tasainen.
Keittoastian mitat
Induktiokeittoalueet mukautuvat
automaattisesti keittoastian pohjan
kokoon tiettyyn rajaan saakka.
Keittoalueen tehokkuus riippuu
keittoastian halkaisijasta. Keittoastia,
jonka halkaisija on minimiarvoa
pienempi, saa vain osan keittoalueen
tehosta.
Lue ohjeet kohdasta
"Tekniset tiedot".
5.2 Käytön aikana kuuluvat
äänet
Jos kuulet:
• Halkeilevaa ääntä: keittoastia on
valmistettu useasta materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Vihellysääntä: käytät yhtä tai
useampaa keittoaluetta korkealla
tehotasolla ja keittoastia on
valmistettu useasta eri materiaalista
(Sandwich-rakenne).
• Huminaa: käytät korkeita tehotasoja.
• Napsahdusääniä: sähköpiirien
kytkeytyminen.
• Sihinää, surinaa: puhallin on
toiminnassa.
Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä
ne tarkoita, että keittotasossa olisi
jokin vika.
5.3 Energiansäästö
• Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
• Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen
kuin kytket keittoalueen toimintaan.
12
www.aeg.com
• Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
5.4 Öko Timer (Säästöajastin)
Energian säästämiseksi keittoalueen
vastus kytkeytyy pois toiminnasta ennen
kuin ajanlaskenta-automatiikan
äänimerkki kuuluu. Toiminta-ajan erotus
riippuu tehotasosta ja kypsennysajasta.
Keittoalueen virrankulutus ei kasva
suhteellisesti suurempaan tehotasoon
siirryttäessä. Tämä tarkoittaa, että
keskisuurella tehotasolla toimiva
keittoalue kuluttaa vähemmän kuin
puolet maksimitason vaatimasta
energiasta.
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
5.5 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Tehotason ja keittoalueen
virrankulutuksen suhde ei ole lineaarinen.
Tehotaso
-1
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
Valmiiden ruokien lämpimänäpito.
tarpeen
mukaan
Aseta keittoastian päälle kansi.
1-3
Hollandaise-kastike, voin, su5 - 25
klaan ja liivatteen sulattaminen.
Sekoita aika ajoin.
1-3
Kiinteyttäminen: munakkaat,
munajuusto.
10 - 40
Valmista kannen alla.
3-5
Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen.
25 - 50
Lisää nestettä riisin suhteen
vähintään kaksinkertainen
määrä, sekoita maitoruokia
kypsennyksen aikana.
5-7
Höyrytetyt vihannekset, kala, li- 20 - 45
ha.
Lisää joitakin ruokalusikallisia
nestettä.
7-9
Höyryssä kypsennetyt perunat.
20 - 60
Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/750 g perunoita.
7-9
Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot.
60 - 150
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
9 - 12
Leikkeiden, vasikanlihan, cortarpeen
don bleun, kotlettien, pyörymukaan
köiden, makkaroiden, maksan,
kastikepohjan, kananmunien,
ohukaisten ja munkkien paistaminen.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
12 - 13
Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit.
Käännä kypsennyksen puolivälissä.
14
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
5 - 15
SUOMI
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
13
Vinkkejä
Suuren vesimäärän keittäminen. Power-toiminto on kytketty toimintaan.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Yleistä
• Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
• Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
• Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
• Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
• Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
6.2 Keittotason puhdistaminen
• Poista välittömästi: sulanut muovi,
muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka.
Muutoin lika voi aiheuttaa
keittotasoon vaurioita. Aseta erityinen
kaavin viistosti lasipintaa vasten ja
liikuta kaavinta pintaa pitkin.
• Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla käyttäen
vähän puhdistusainetta. Hankaa
keittotasoa pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittotaso ei kytkeydy toimintaan eikä sitä voida käyttää.
Keittotasoa ei ole kytketty
sähköverkkoon tai se on liitetty sähköverkkoon virheellisesti.
Tarkista, onko keittotaso kytketty oikein sähköverkkoon.
Katso kytkentäkaavio.
Sulake on palanut.
Tarkista, onko toimintahäiriön syynä sulake. Jos sulake
palaa aina uudelleen, käänny
sähköalan ammattilaisen
puoleen.
Kytke keittotaso uudelleen
toimintaan ja aseta tehotaso
10 sekunnin kuluessa.
14
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Olet koskettanut useampaa
kosketuspainiketta samanaikaisesti.
Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta.
STOP+GO -toiminto on toiminnassa.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Käyttöpaneelilla on vettä tai
rasvaroiskeita.
Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi.
Keittotasosta kuuluu äänimerkki ja se kytkeytyy pois
toiminnasta.
Äänimerkki kuuluu, kun keittotaso on kytketty pois toiminnasta.
Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty.
Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä.
Keittotaso kytkeytyy pois
päältä.
Kosketuspainikkeen
päälle on asetettu jokin
esine.
Poista esineet kosketuspainikkeen päältä.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa.
Jos alue on toiminut riittävän
kauan ollakseen kuuma, ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Automaattinen kuumennus toiminto ei toimi.
Alue on kuuma.
Anna alueen jäähtyä riittävästi.
Korkein tehotaso on asetettu.
Korkeimman tehotason arvo
on sama kuin toiminnon.
Tehotaso muuttuu kahden
asetuksen välillä.
Tehonhallinta -toiminto on
kytketty toimintaan.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
Kosketuspainikkeet kuumenevat.
Keittoastia on liian suuri, tai Laita isokokoiset keittoastiat
se on liian lähellä painikkeita. taka-alueille, jos mahdollista.
Äänimerkkiä ei kuulu, kun
Äänimerkit on poistettu käykosketat käyttöpaneelin kos- töstä.
ketuspainikkeita.
Ota äänimerkit käyttöön.
Katso kohta "Päivittäinen
käyttö".
syttyy.
Automaattinen virrankatkaisu -toiminto on kytketty
päälle.
Katkaise virta keittotasosta ja
kytke se uudelleen toimintaan.
syttyy.
Lapsilukko tai Lukitus-toimin- Katso kohta "Päivittäinen
to on toiminnassa.
käyttö".
syttyy.
Alueella ei ole keittoastiaa.
Aseta keittoastia alueelle.
SUOMI
Ongelma
15
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Keittoastia on sopimaton.
Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
Keittoastian pohjan halkaisija Käytä oikean kokoista keiton liian pieni alueelle.
toastiaa.
Lue ohjeet kohdasta "Tekniset tiedot".
ja numero syttyy näyttöön.
Keittoastia ei peitä rastia/
neliötä.
Peitä rasti/neliö kokonaan.
Keittoalueessa on jokin vika.
Kytke keittoalue irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota
sulake sulaketaulusta. Kytke
virta uudelleen. Jos
syttyy
uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
syttyy.
Keittotason toimintahäiriön
on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Automaattinen virrankatkaisu ja alueiden ylikuumenemissuoja on
lauennut.
7.2 Jos ratkaisua ei löydy...
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään tai valtuutettuun
huoltopalveluun. Ilmoita arvokilpeen
merkityt tiedot. Ilmoita myös keraamisen
keittotason kolmikirjaiminen tunnus
(keraamisen pinnan kulmassa) sekä
näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista,
Kytke keittotaso pois päältä.
Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke alue uudelleen
toimintaan noin 30 sekunnin
kuluttua. Jos ongelman aiheutti keittoastia, virheviesti
häviää. Jälkilämmön merkkivalo voi jäädä palamaan. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi. Tarkista sopiiko keittoastia keittotasoon.
Lue ohjeet kohdasta "Vihjeitä ja neuvoja".
että keittotasoa on käytetty oikein.
Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen tai
jälleenmyyjän huollosta aiheutuvat kulut
veloitetaan myös takuuaikana.
Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja
takuuehdot on mainittu takuu- ja
huoltokirjassa.
8. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.1 Ennen asentamista
Kirjoita alla olevat tiedot ylös arvokilvestä
ennen keittotason asentamista. Arvokilpi
sijaitsee keittotason pohjassa.
16
www.aeg.com
Sarjanumero ...........................
8.2 Kalusteeseen sijoitettavat
keittotasot
Kalusteeseen sijoitettavia keittotasoja saa
käyttää vasta, kun ne on asennettu
sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin
ja työtasoihin.
8.3 Liitäntäjohto
• Keittotason mukana toimitetaan
liitäntäjohto.
• Vaihda vahingoittuneen virtajohdon
tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F
Tmax 90°C tai korkeampi). Ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8.4 Tiivisteen kiinnittäminen
1. Puhdista työtaso leikkausalueen
ympäriltä.
2. Kiinnitä tuotteen mukana toimitettu
tiivistenauha keittotason alareunaan
lasikeraamisen pinnan ulkoista
reunaa pitkin. Älä pidennä sitä.
Varmista, että tiivistenauhan päät
sijaitsevat yhden keittotason sivun
keskellä.
3. Lisää muutamia millimetrejä, kun
leikkaat tiivistenauhan pituuden.
4. Paina tiivistenauhan päät yhteen.
8.5 Asennus
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
SUOMI
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5 mm
min.
55mm
380+1 mm 880
+1
mm
min.
12 mm
min.
2 mm
9. TEKNISET TIEDOT
9.1 Arvokilpi
Malli HK953400FB
Tyyppi 58 GCD E2 AU
Induktio 6.9 kW
Sarjanumero .................
AEG
Tuotenumero 949 595 044 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistettu Saksassa
6.9 kW
9.2 Keittoalueiden määritykset
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
Power-toiminto
[W]
Power-toiminto Keittoastian
kesto enintään halkaisija [mm]
[min]
Vasemmalla takana
2300
3200
10
125 - 210
17
18
www.aeg.com
Keittoalue
Nimellisteho
(suurin tehotaso) [W]
Power-toiminto
[W]
Power-toiminto Keittoastian
kesto enintään halkaisija [mm]
[min]
Keskellä takana
2300
3200
10
125 - 210
Oikealla takana
2300
3200
10
125 - 210
Keittoalueiden teho voi poiketa hieman
taulukon arvoista. Se vaihtelee
keittoastian materiaalin ja koon mukaan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus asettamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
Käytä korkeintaan taulukon halkaisijan
kokoista keittoastiaa optimaalisten
tulosten saavuttamiseksi.
NORSK
19
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................................................20
2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................................................21
3. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................................................... 23
4. DAGLIG BRUK......................................................................................................... 25
5. RÅD OG TIPS...........................................................................................................28
6. STELL OG RENGJØRING.......................................................................................29
7. FEILSØKING............................................................................................................ 30
8. MONTERING...........................................................................................................32
9. TEKNISKE DATA..................................................................................................... 34
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
20
1.
www.aeg.com
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det
brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige
deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes
unna produktet.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
Produktet og tilgjengelige deler blir varme under
bruk. Ikke berør varmeelementene.
Produktet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
Matlaging uten tilsyn på en komfyrtopp med fett eller
olje kan være farlig og kan resultere i brann.
Du må aldri prøve å slukke en brann med vann, men
du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks med et lokk eller et brannteppe.
Ikke oppbevar gjenstander på kokeoverflatene.
NORSK
•
•
•
•
•
21
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Etter bruk slår du av komfyrtoppen med
kontrollenheten. Ikke rett deg etter grytesensoren.
Om glasskeramikkoverflaten / glassoverflaten har
sprekker, skru av produktet for å unngå mulig elektrisk
støt.
Hvis strømkabelen er skadet, må den kun skiftes av et
autorisert serviceverksted eller en lignende kvalifisert
person for å unngå fare.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
kan montere dette
produktet.
• Fjern all emballasjen
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk
alltid vernehansker.
• Dekk overflatene med tetningsmiddel
for å forhindre at fuktighet forårsaker
svelling.
• Beskytt produktets bunn mot damp
og fuktighet.
• Ikke monter produktet ved siden av
en dør eller under et vindu. Dette
hindrer varme kokekar fra å falle ned
fra produktet når døren eller vinduet
er åpnet.
• Dersom produktet innstalleres over
skuffene må du sørge for at rommet
mellom bunnen av produktet og den
øverste skuffen er nok for
luftsirkulasjon.
• Produktets bunn kan bli varm. Vi
anbefaler at du monterer et ikkebrennbart separasjonspanel under
produktet, for å forhindre tilgang til
bunnen.
• Sørg for at ventilasjonavstanden på 2
mm mellom arbeidsplaten og fronten
på den nedre enheten er fri.
Garantien dekker ikke skader
forårsaket av mangel på tilstrekkelig
ventilasjonsplass.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
• Produktet må være jordet.
• Før enhver operasjon må du sørge for
at produktet er koblet fra
strømforsyningen.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis ikke, ta kontakt med en
elektriker.
• Sørg for at produktet er riktig
montert. Løs og feil strømkabel eller
støpsel (hvis aktuelt) kan gjøre at
koblingsklemmen blir for varm.
• Bruk riktig strømkabel.
• Sørg for at strømkabelen ikke floker
seg.
• Sørg for at støtbeskyttelse er montert.
• Bruk strekkavlasteren på kabelen.
22
www.aeg.com
• Sørg for at strømkabelen eller
støpselet (hvis aktuelt) ikke berører
det varme produktet eller varme
kokekar, når du kobler produktet til
stikkontaktene i nærheten
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet (hvis aktuelt) og
strømkabelen ikke blir påført skade.
Kontakt servicesenteret eller en
elektriker for å bytte en ødelagt
strømkabel.
• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3
mm.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk
støt.
• Fjern om nødvendig all emballasje,
merking og beskyttelsesfilm før første
gangs bruk.
• Dette produktet er beregnet for bruk i
en husholdning.
• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.
• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.
• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.
• Slå av kokesonene etter hver gang de
har vært i bruk.
• Ikke stol på grytedetektoren.
• Ikke legg bestikk eller grytelokk på
kokesonene. De kan bli varme.
• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
• Hvis produktets overflate er knust må
du koble produktet fra
strømforsyningen umiddelbart. Dette
for å forhindre elektrisk støt.
• Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
produktet er i bruk.
• Når du legger mat i varm olje, kan det
sprute.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
• Oppvarming av fett og olje kan
frigjøre brennbare damper. Hold
flammer eller varme gjenstander unna
fett og oljer når du bruker dem til
tilbereding av mat.
• Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
• Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
• Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
• Ikke la kokekar koke tørre.
• Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
produktet. Overflaten kan bli skadet.
• Ikke aktiver kokesonene med tomt
kokekar eller uten kokekar.
• Ikke legg aluminiumsfolie på
produktet.
• Kokekar av støpejern, aluminium eller
kokekar med ødelagt bunn kan lage
riper i glasset eller glasskeramikken.
Løft alltid disse kokekarene opp når
du må flytte dem på kokeflaten.
NORSK
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Hoito ja puhdistus
2.5 Avhending
• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.
• Slå av produktet og la det avkjøle før
du rengjør det.
• Koble produktet fra strømforsyningen
før vedlikehold.
• Ikke bruk spylevann eller damp til å
rengjøre produktet.
• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bare kun nøytrale
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Kontakt kommunen din for
informasjon om hvordan du kaster
produktet på en riktig måte.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversikt over kokeflaten
1
1
1
1 Induksjonskokesone
2 Betjeningspanel
2
3.2 Oversikt over betjeningspanelet
1
2
3
23
4
5 6
10
7
9
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler
forteller hvilke funksjoner som er i bruk.
8
24
www.aeg.com
Sensorfelt
Funksjon
Kommentar
1
PÅ/AV
Slå koketoppen av og på.
2
Lås / Barnesikringen
Låse/låse opp betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktivere og deaktivere funksjonen.
-
Øke eller redusere tiden.
-
Velge kokesone.
4
/
5
6
7
-
Tidsindikatorer for kokes- Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
oner
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
Effektfunksjon
Aktivere og deaktivere funksjonen.
8
9
-
Effekttrinndisplay
Vise effekttrinnet.
10
-
Betjeningssøyle
Stille inn et effekttrinn.
3.3 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
Kokesonen er i bruk.
-
STOP+GO-funksjonen er i bruk.
Automatisk oppvarming-funksjonen er i bruk.
Effektfunksjon er i bruk.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator) : fortsetter tilberedning/varmholding/restvarme.
/
Lås /Barnesikringen-funksjonen er i bruk.
Ikke riktig type eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokesonen.
Automatisk utkopling-funksjonen er i bruk.
NORSK
3.4 OptiHeat Control
(Tretrinns restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikator viser
nivå på restvarme.
25
Induksjonskokesonene gir den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
4. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
4.1 Slå på og av
Berør
i 1 sekund for å slå koketoppen
på eller av.
4.3 Effekttrinnet
Velge eller endre effekttrinn:
Berør betjeningssøylen på riktig
effekttrinn eller beveg fingeren langs
betjeningssøylen til du kommer til riktig
effekttrinn.
4.2 Automatisk utkopling
Funksjonen slår av koketoppen
automatisk hvis:
• Alle kokesonene er slått av.
• Du ikke velger effekttrinn etter at
koketoppen er slått på.
• Du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en gryte, en klut eller
lignende). Et lydsignalet høres,
deretter slås koketoppen av. Fjern
gjenstanden eller vask
betjeningspanelet.
• Koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle koker tørr). La
kokesonen avkjøle før du bruker
koketoppen igjen.
• Du bruker feil kokekar. Symbolet
tennes og kokesonen slås automatisk
av etter 2 minutter.
• Du ikke slår av en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen slås av. Se
nedenfor.
Forholdet mellom effekttrinn og tider
for funksjonen:
•
, 1 — 3 — 6 timer
• 4 — 7 — 5 timer
• 8 — 9 — 4 timer
• 10 — 14 — 1,5 timer
4.4 Bruke kokesonene
Plasser kokekaret på krysset/firkanten
som er på den aktuelle kokeoverflaten.
Dekk krysset/firkanten helt.
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk. Du kan bruke store kokekar
på to kokesoner samtidig.
4.5 Automatisk oppvarming
Hvis du aktiverer denne funksjonen,
oppnår du det nødvendige effekttrinnet
fortere. Funksjonen aktiverer det høyeste
effekttrinnet en stund og senker deretter
varmen til riktig effekttrinn.
Kokesonen må være kald for
å aktivere funksjonen.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
( tennes). Berør umiddelbart
berør
ønsket effekttrinn. Etter 3 sekunder
tennes
.
Deaktivere funksjonen: endre
effekttrinn.
26
www.aeg.com
4.6 Effektfunksjon
Slik stopper du lyden: berør
Denne funksjonen gir ekstra effekt til
induksjonskokesonene. Funksjonen kan
bare aktiveres for induksjonskokesonen i
en begrenset tid. Deretter vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til det høyeste effekttrinnet.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er på.
Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
Deaktivere funksjonen: endre
effekttrinn.
.
Velge kokesone: berør flere ganger,
til indikatoren for nødvendig kokesone
tennes.
Aktivere funksjonen: berør
til
tidsuret.
tennes. Opptellingen starter
når indikatoren for kokesonen begynner
å blinke langsomt. Displayet veksler
mellom
og tiden som telles opp
(minutter).
4.7 Timer
Se hvor lenge kokesonen er på: velg
Tidsur med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å angi
hvor lenge kokesonen skal være på for
bare denne ene gangen.
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser hvor lenge sonen har vært
i bruk.
Først angir du kokesonen og deretter
funksjonen. Du kan angi effekttrinnet før
eller etter at du stiller inn funksjonen.
Deaktivere funksjonen: velg kokesonen
Velge kokesone: berør flere ganger,
til indikatoren for nødvendig kokesone
tennes.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen som en
stoppeklokke når koketoppen er på og
når kokesonene ikke er i bruk
på
Aktivere funksjonen: berør
timeren for å angi tiden ( 00 - 99
minutter). Når indikatoren for kokesonen
begynner å blinke langsomt, teller
timeren ned.
Vise gjenværende tid: velg kokesonen
med . Indikatoren for kokesonen
begynner å blinke raskt. Displayet viser
gjenværende tid.
Endre tiden: velg kokesonen med
Berør
eller
.
.
Deaktivere funksjonen: velg kokesonen
og berør . Gjenværende tid
med
teller bakover til 00. Indikatoren for
kokesonen slokker. Funksjonen kan også
deaktiveres ved å berøre
samtidig.
og
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen slås av.
og berør
eller
med
for kokesonen slokker.
(effekttrinndisplayet viser
. Indikatoren
).
Aktivere funksjonen: berør
. Berør
eller
på tidsuret for å stille inn tiden.
Når tiden er omme, høres et lydsignal og
00 blinker.
Slik stopper du lyden: berør
.
Funksjonen har ingen
innvirkning på bruken av
kokesonene.
4.8 STOP+GO
Med denne funksjonen stilles alle de
aktive kokesonene på laveste effekttrinn.
Når funksjonen er aktivert, kan du ikke
endre effekttrinnet.
Funksjonen stopper ikke
timerfunksjonene.
Aktivere funksjonen: berør
tennes.
.
NORSK
Deaktivere funksjonen: berør
tidligere effekttrinnet aktiveres.
. Det
•
4.9 Lås
Aktivere funksjonen: berør .
tennes i 4 sekunder.Timeren blir
værende på.
Deaktivere funksjonen: berør . Det
tidligere effekttrinnet aktiveres.
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
4.10 Barnesikringen
Denne funksjonen hindrer at koketoppen
blir slått på ved en feiltakelse.
Aktivere funksjonen: slå på koketoppen
. Ikke still inn effekttrinnet. Berør
koketoppen med
tennes. Slå av
.
Deaktivere funksjonen: slå på
koketoppen med
effekttrinnet. Berør
. Ikke still inn
i 4 sekunder.
tennes. Slå av koketoppen med
.
Overstyre funksjonen for bare én
tilberedningstid: slå på koketoppen
med .
tennes. Berør
i4
sekunder. Still inn effekttrinnet innen
10 sekunder. Du kan betjene
koketoppen. Når du slår av koketoppen
med
, aktiveres funksjonen igjen.
4.11 OffSound Control
(Deaktivering og aktivering av
lydsignalene)
Slå av koketoppen. Berør
i 3 sekunder.
Displayet tennes og slokkes. Berør
- lyden er slått av
Når funksjonen er satt til
hører lyder bare når:
Still inn effekttrinnet først.
i 4 sekunder.
til
•
- lyden er på
Vent til koketoppen slås av automatisk
for å bekrefte valget.
Du kan låse betjeningspanelet når
kokesonene er i bruk. Det hindrer
utilsiktet endring av effekttrinnet.
med
sekunder.
eller
tennes. Berør
timeren for å velge en av følgende:
27
i3
•
•
•
•
, kan du
du berører
Varselur avkjøles
Tidsur med nedtelling avkjøles
du legger noe på betjeningspanelet.
4.12 Effektstyring-funksjon
• Kokesonene er gruppert etter
plassering og antall faser i
koketoppen (se illustrasjon).
• Hver fase har en maksimal effekt på
3700 W.
• Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til den
samme fasen.
• Funksjonen aktiveres når den samlede
effekten til kokesonene som er koblet
til en enkelt fase, overstiger 3700 W.
• Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
den samme fasen.
• Effekttrinndisplayet til de reduserte
sonene skifter mellom to nivåer.
28
www.aeg.com
5. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar på
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
• riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• feil: aluminium, kobber, messing,
glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
• litt vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
• en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være så
tykk og jevn som mulig.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg i
noen grad målene til bunnen av
kokekaret automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".
5.2 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
• knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: to eller flere kokesoner er
innstilt på høye effekttrinn og
kokekaret er laget av forskjellige
materialer (sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker høye effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• visling, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke at
det er feil på produktet.
5.3 Energisparing
• Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
• Sett kokekaret på kokesonen før du
slår den på.
• Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
5.4 Öko Timer (Øko-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av før
tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
5.5 Eksempler på
tilberedningsmåter
Forholdet mellom varmeinnstillingen og
kokesonens strømforbruk er ikke lineær.
Når du øker varmeinnstillingen er den
ikke proporsjonal med kokesonens økte
strømforbruk. Dette betyr at kokesonen
med middels varmeinnstillinger bruker
mindre enn halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
NORSK
Varmeinnstilling
29
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Holde ferdig tilberedt mat
varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1–3
Hollandaise-sause, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 – 25
Bland innimellom.
1–3
Størkning: luftige omeletter,
eggestand.
10 – 40
Tilberedes med lokk.
3–5
Svelling av ris og melkeretter,
varming av ferdigretter.
25 – 50
Tilsett minst dobbelt så mye
væske som ris, rør om melkeretter når halve tilberedningstiden har gått.
5–7
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 – 45
Tilsett noen spiseskjeer med
væske.
7–9
Dampkoking av poteter.
20 – 60
Bruk maks. ¼ l vann til 750 g
poteter.
7–9
Koking av større matvaremengder, gryteretter og supper.
60 – 150 Opptil 3 liter væske pluss ingredienser.
9 – 12
Varsom steking: filet, cordon
etter
bleu av kalv, koteletter, koket- behov
ter, pølser, lever, sausejevning,
egg, pannekaker, smultringer.
Snu etter halve steketiden.
12 – 13
Steking, reven potetgrateng,
hoftestykker, steker.
Snu etter halve steketiden.
14
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
–1
5 – 15
Kok store mengder vann. Effektfunksjonen er aktivert.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Generell informasjon
• Rengjør produktet etter hver bruk.
• Bruk kokekar med ren bunn.
• Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke produktets funksjon.
• Bruk en spesialskrape til glasset.
• Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på koketoppen.
6.2 Rengjøring av koketoppen
• Fjern umiddelbart: smeltet plast,
plastfolie og mat som inneholder
sukker. Hvis ikke, kan smusset
forårsake skade på koketoppen.
Plasser skrapen på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
• Fjern når koketoppen er kald nok:
kalk- eller vannringer, fettflekker,
blank misfarging av metallet. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og litt
30
www.aeg.com
rengjøringsmiddel. Tørk godt med en
myk klut etter rengjøring.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva må gjøres, hvis ...
Problem
Mulig årsak
Du kan ikke aktivere eller
betjene komfyrtoppen.
Komfyrtoppen er ikke koblet Kontroller om komfyrtoppen
til en strømforsyning eller er er riktig koblet til strømforsykoblet feil.
ningen. Se koblingsskjemaet.
Sikringen har gått.
Løsning
Kontroller at sikringen er årsaken til funksjonssvikten.
Hvis sikringene går gjentatte
ganger, må du kontakte en
elektriker.
Slå på komfyrtoppen igjen
og still inn varmen innen det
har gått 10 sekunder.
Du berørte 2 eller flere sensorfelt samtidig.
Berør bare ett sensorfelt.
STOP+GO-funksjonen er i
bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
Det er vann eller fettsprut på Tørk av betjeningspanelet.
betjeningspanelet.
Et lydsignalet høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås komfyrtoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når komfyrtoppen slår seg av.
Komfyrtoppen skrur seg av.
Fjern gjenstanden fra sensorfeltene.
Du har satt noe på sensorfel- Fjern gjenstanden fra sensorfeltet.
tet
.
Restvarmeindikator fungerer Stekesonen er ikke varm for- Kontakt servicesenteret derikke.
di den var bare i bruk en kort som stekesonen fortsatt er
stund.
varm i lang tid.
Automatisk oppvarmingfunksjonen virker ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
Det er valgt høyeste effekttrinn.
Det høyeste effekttrinnet har
samme effekt som funksjonen.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Løsning
Effekttrinnet endres mellom
to trinn.
Effektstyring-funksjonen er
aktivert.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
Det høres ingen lydsignal
Signalene er deaktivert.
når du berører sensorfeltene
på panelet.
31
Aktiver signalene.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
lyser.
Automatisk utkopling er akti- Deaktiver komfyrtoppen og
vert.
aktiver den igjen.
lyser.
Barnesikringen eller Låsfunksjonen er i bruk.
Se etter i kapittelet "Daglig
bruk".
lyser.
Det er ikke noen kokekar på
kokesonen.
Sett kokekar på kokesonen.
Du bruker feil type kokekar.
Bruk riktig kokekar.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for kokesonen.
Bruk kokekar med riktige
mål.
Se etter i kapittelet "Teknisk
informasjon".
Kokekaret dekker ikke krysset/firkanten.
Dekk krysset/firkanten helt.
Det er en feil på komfyrtoppen.
Koble komfyrtoppen fra
strømforsyningen en stund.
Koble fra sikringen i husets
sikringsskap. Koble den til
og et nummer vises.
igjen. Hvis
tennes igjen
må du snakke med et autorisert servicesenter.
lyser.
Det er en feil på komfyrtoppen fordi kokekar koker tørt.
Automatisk utkopling og
overopphetingsvernet for
sonen er aktiv.
Deaktiver komfyrtoppen.
Fjern det varme kokekaret.
Aktiver sonen igjen etter ca.
30 sekunder. Hvis kokekaret
var problemet vil feilmeldingen fjernes. Restvarmeindikator vil forbli på. La kokekaret bli tilstrekkelig kaldt.
Kontroller om dine kokekar
er kompatible med komfyrtoppen.
Se etter i kapittelet "Råd og
tips".
32
www.aeg.com
7.2 Hvis du ikke klarer å løse
problemet...
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter. Oppgi datene
fra typeskiltet. Oppgi dessuten den
tresifrede bokstavkoden til
glasskeramikken (du finner den i hjørnet
av glassflaten) samt feilmeldingen som
vises. Forsikre deg om at du har brukt
koketoppen korrekt. Hvis ikke, må du
selv betale for service fra
serviceteknikeren eller forhandleren,
også i garantitiden. Anvisninger
vedrørende kundesenteret og
garantibetingelser finner du i
garantiheftet.
8. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
• En skadet strømledning skal erstattes
med spesiell ledning (type H05BB-F
Tmaks 90 °C eller høyere). Kontakt
ditt lokale servicesenter.
8.1 Før monteringen
8.4 Feste tetningen
Før montering av koketoppen må du
skrive ned opplysningene som står på
typeskiltet. Typeskiltet er plassert
nederst på platetoppen.
1. Rengjør benkeplaten rundt
utskjæringsområdet.
2. Fest tetningsbåndet som følger med,
til den nedre kanten av koketoppen
langs ytterkanten av
glasskeramikken. Ikke strekk båndet.
Sørg for at endene av tetningsbåndet
sitter i midten på den ene siden av
koketoppen.
3. Beregn noen ekstra mm på lengden
når du skjærer til tetningsbåndet.
4. Trykk de to endene av
tetningsbåndet sammen.
Serienummer ....................
8.2 Koketopp for innbygging
Innbyggingskoketoppene skal bare
brukes når de er bygd inn i egnede
enheter og arbeidsbenker som oppfyller
standardene.
8.3 Tilkoplingskabel
• Komfyrtoppen er utstyrt med en
tilkoplingskabel.
NORSK
8.5 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
A
min. 2 mm
B
> 20 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5 mm
min.
55mm
380+1 mm 880
+1
mm
33
34
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
9. TEKNISKE DATA
9.1 Typeskilt
Modell HK953400FB
Type 58 GCD E2 AU
Induksjon 6,9 kW
Serienr. .................
AEG
PNC (produktnummer) 949 595 044 01
220 – 240 V 50 – 60 Hz
Laget i Tyskland
6.9 kW
9.2 Spesifikasjoner for kokesoner
Kokesone
Nominell effekt (maks varmeinnstilling)
[W]
Effektfunksjon
[W]
Effektfunksjon
maksimal varighet [min]
Diameter for
kokekar [mm]
Venstre bak
2300
3200
10
125 - 210
Midtre bak
2300
3200
10
125 - 210
Høyre bak
2300
3200
10
125 - 210
Effekten for kokesonen kan variere litt fra
informasjonen i tabellen. Det endres
med kokekarets materiale og mål.
For optimale tilberedningsresultatene
bør du bruke kokekar som ikke er større
enn diameteren i tabellen.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
produkter som er merket med symbolet
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
sammen med husholdningsavfallet. Ta
med produktet til ditt lokale
resirkuleringsanlegg eller kontakte noen i
kommunen din for å få hjelp.
PORTUGUÊS
35
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA........................................................................36
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA............................................................................ 37
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO..................................................................................40
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA...............................................................................................42
5. SUGESTÕES E DICAS.............................................................................................45
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA...................................................................................47
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS..............................................................................47
8. INSTALAÇÃO.......................................................................................................... 50
9. INFORMAÇÃO TÉCNICA.......................................................................................52
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante vários anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo
partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre serviços:
www.aeg.com
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Autorizado, certifique-se de
que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
36
1.
www.aeg.com
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não é
responsável por lesões ou danos resultantes de
instalação e utilização incorrectas. Guarde sempre as
instruções junto do aparelho para futura referência.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8
anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças.
Mantenha as crianças e os animais domésticos
afastados do aparelho quando este estiver a funcionar
ou a arrefecer. As partes acessíveis ficam quentes.
Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para
crianças, recomendamos que o active.
A limpeza e a manutenção básica não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.
É necessário manter as crianças com menos de 3 anos
afastadas ou constantemente vigiadas.
1.2 Segurança geral
•
•
O aparelho e as partes acessíveis ficam quentes
durante a utilização. Não toque nos elementos de
aquecimento.
Não utilize o aparelho com um temporizador externo
ou um sistema de controlo remoto separado.
PORTUGUÊS
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Deixar cozinhados com gorduras ou óleos na placa
sem vigilância pode ser perigoso e resultar em
incêndio.
Nunca tente extinguir um incêndio com água. Em vez
disso, desligue o aparelho e cubra as chamas com
uma tampa de tacho ou manta de incêndio.
Não coloque objectos sobre as zonas de cozedura.
Os objectos metálicos como facas, garfos, colheres e
tampas de tacho não devem ser colocados na
superfície da placa porque podem ficar quentes.
Não utilize uma máquina de limpar a vapor para
limpar o aparelho.
Após a utilização, desligue a placa no respectivo
comando e não confie apenas no detector de tacho.
Se a superfície de vitrocerâmica/vidro apresentar
alguma fenda, desligue o aparelho para evitar a
possibilidade de choque eléctrico.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um agente de
assistência autorizado ou por uma pessoa igualmente
qualificada, para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
ADVERTÊNCIA!
A instalação deste aparelho
tem de ser efectuada por
uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Cumpra as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Respeite as distâncias mínimas
relativamente a outros aparelhos e
unidades.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque o
aparelho é pesado. Use sempre luvas
de protecção.
• Vede as superfícies cortadas com um
vedante para impedir que a
humidade cause dilatações.
• Proteja a parte inferior do aparelho
contra o vapor e a humidade.
• Não instale o aparelho ao lado de
uma porta ou debaixo de uma janela.
Isso evita que a abertura de portas ou
janelas faça cair algum tacho quente
do aparelho.
• Se o aparelho for instalado por cima
de gavetas, certifique-se de que o
espaço entre o fundo do aparelho e a
gaveta superior é suficiente para
permitir a circulação de ar.
• A parte inferior do aparelho pode
ficar quente. É necessário instalar um
painel de separação não combustível
debaixo do aparelho para evitar o
acesso à parte inferior.
• Certifique-se de que o espaço de
ventilação de 2 mm entre a bancada e
a parte dianteira inferior da unidade
se mantém desobstruído. A garantia
não abrange danos causados pela
38
www.aeg.com
falta de espaço de ventilação
adequado.
2.2 Ligações eléctricas
ADVERTÊNCIA!
Risco de incêndio e choque
eléctrico.
• Todas as ligações eléctricas devem
ser efectuadas por um electricista
qualificado.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra.
• Antes de efectuar qualquer operação
de manutenção, certifique-se de que
o aparelho está desligado da corrente
eléctrica.
• Certifique-se de que a informação
sobre a ligação eléctrica existente na
placa de características está em
conformidade com a alimentação
eléctrica. Se não estiver, contacte um
electricista.
• Certifique-se de que o aparelho é
instalado correctamente. Ligações de
cabo de alimentação e ficha (se
aplicável) soltas ou incorrectas podem
provocar o sobreaquecimento dos
terminais.
• Utilize um cabo de alimentação
eléctrica adequado.
• Não permita que o cabo de
alimentação fique enredado.
• Certifique-se de que a protecção
contra choque é instalada.
• Utilize a braçadeira de fixação para
libertar tensão do cabo.
• Não permita que o cabo e a ficha de
alimentação (se aplicável) entrem em
contacto com partes quentes do
aparelho ou com algum tacho quente
quando ligar o aparelho a uma
tomada próxima.
• Não utilize adaptadores de tomadas
duplas ou triplas, nem cabos de
extensão.
• Certifique-se de que não causa danos
na ficha (se aplicável) e no cabo de
alimentação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
electricista para substituir o cabo de
alimentação se estiver danificado.
• As protecções contra choques
eléctricos das peças isoladas e não
isoladas devem estar fixas de modo a
•
•
•
•
•
não poderem ser retiradas sem
ferramentas.
Ligue a ficha à tomada de
alimentação eléctrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a
ficha fica acessível após a instalação.
Se a tomada eléctrica estiver solta,
não ligue a ficha.
Não puxe o cabo de alimentação
para desligar o aparelho. Puxe
sempre a ficha.
Utilize apenas dispositivos de
isolamento correctos: disjuntores de
protecção, fusíveis (os fusíveis de
rosca devem ser retirados do
suporte), diferenciais e contactores.
A instalação eléctrica deve possuir um
dispositivo de isolamento que lhe
permita desligar o aparelho da
corrente eléctrica em todos os pólos.
O dispositivo de isolamento deve ter
uma abertura de contacto com uma
largura mínima de 3 mm.
2.3 Utilização
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos,
queimaduras e choque
eléctrico.
• Retire todo o material de embalagem,
etiquetas e película protectora (se
aplicável) antes da primeira utilização.
• Utilize este aparelho apenas em
ambiente doméstico.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Certifique-se de que as aberturas de
ventilação não ficam obstruídas.
• Não deixe o aparelho a funcionar sem
vigilância.
• Desligue (“off”) as zonas de cozedura
após cada utilização.
• Não confie apenas no detector de
tachos.
• Não coloque talheres ou tampas de
panelas sobre as zonas de cozedura.
Podem ficar quentes.
• Não utilize o aparelho com as mãos
húmidas ou se ele estiver em
contacto com água.
• Não utilize o aparelho como
superfície de trabalho ou
armazenamento.
PORTUGUÊS
• Se a superfície do aparelho
apresentar fendas, desligue-o
imediatamente da corrente eléctrica.
Isso evitará choques eléctricos.
• Os utilizadores portadores de
pacemaker devem manter-se a mais
de 30 cm de distância da zonas de
indução quando o aparelho estiver a
funcionar.
• Quando coloca alimentos em óleo
quente, o óleo pode salpicar.
ADVERTÊNCIA!
Risco de incêndio e
explosão.
• As gorduras e os óleos podem
libertar vapores inflamáveis quando
aquecidos. Mantenha as chamas e os
objectos quentes afastados das
gorduras e dos óleos quando
cozinhar com este tipo de produtos.
• Os vapores libertados pelo óleo
muito quente podem causar
combustão espontânea.
• O óleo usado, que pode conter restos
de alimentos, pode inflamar a uma
temperatura inferior à de um óleo em
primeira utilização.
• Não coloque produtos inflamáveis,
nem objectos molhados com
produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
ADVERTÊNCIA!
Risco de danos no aparelho.
• Não coloque nenhum tacho quente
sobre o painel de comandos.
• Não deixe que nenhum tacho ferva
até ficar sem água.
• Tenha cuidado e não permita que
algum objecto ou tacho caia sobre o
aparelho. A superfície pode ficar
danificada.
• Não active zonas de cozedura com
um tacho vazio ou sem tacho.
39
• Não coloque folha de alumínio no
aparelho.
• Os tachos de ferro fundido, alumínio
ou que tenham a base danificada
podem riscar o vidro ou a
vitrocerâmica. Levante sempre estes
objectos quando precisar de os
deslocar sobre a placa.
• Este aparelho serve apenas para
cozinhar. Não pode ser usado para
outras funções como, por exemplo,
aquecimento de divisões.
2.4 Manutenção e limpeza
• Limpe o aparelho com regularidade
para evitar que o material da
superfície se deteriore.
• Desligue o aparelho e deixe-o
arrefecer antes de o limpar.
• Desligue o aparelho da tomada
eléctrica antes de qualquer
manutenção.
• Não utilize jactos de água ou vapor
para limpar o aparelho.
• Limpe o aparelho com um pano
macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objectos metálicos.
2.5 Eliminação
ADVERTÊNCIA!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Contacte a sua autoridade municipal
para saber como eliminar o aparelho
correctamente.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
40
www.aeg.com
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
3.1 Disposição da placa
1
1
1
1 Zona de cozedura de indução
2 Painel de comandos
2
3.2 Disposição do painel de comandos
1
2
3
4
5 6
10
7
9
8
Utilize os campos do sensor para controlar o aparelho. Os visores, indicadores e sons
indicam as funções que estão em funcionamento.
Campo
do sensor
Função
Comentário
1
ON/OFF
Para activar e desactivar a placa.
2
Bloqueio de funções /
Para bloquear/desbloquear o painel de coDispositivo de Segurança mandos.
para Crianças
3
STOP+GO
Para activar e desactivar a função.
-
Para aumentar ou diminuir o tempo.
-
Para seleccionar a zona de cozedura.
4
5
/
PORTUGUÊS
Campo
do sensor
Função
Comentário
-
Indicadores do temporizador das zonas de cozedura
Apresenta a zona de cozedura para a qual
está definido um tempo.
-
Visor do temporizador
Para indicar o tempo em minutos.
Função Power
Para activar e desactivar a função.
-
Visor do grau de cozedura
Para indicar o grau de cozedura.
-
Barra de comandos
Para regular o grau de cozedura.
6
7
8
9
10
41
3.3 Indicadores de grau de cozedura
Indicador
Descrição
A zona de cozedura está desactivada.
A zona de cozedura está activada.
-
A função STOP+GO está em funcionamento.
A função Aquecimento Automático está em funcionamento.
Função Power está a funcionar.
+ dígito
Existe uma anomalia.
/
OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 níveis) : continuar
a cozinhar/manter quente/calor residual.
/
A função Bloqueio de funções /Dispositivo de Segurança para Crianças está a funcionar.
O tacho não é adequado, é demasiado pequeno ou não há tacho na
zona de cozedura.
A função Desactivação Automática está em funcionamento.
42
www.aeg.com
3.4 OptiHeat Control
(indicador de calor residual de
3 níveis)
ADVERTÊNCIA!
As zonas de cozedura de indução criam
o calor necessário para cozinhar
directamente na base dos tachos. A
vitrocerâmica é aquecida pelo calor dos
tachos.
/
/
O calor residual
pode provocar queimaduras.
O indicador mostra o nível
de calor residual.
4. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
4.1 Activar e desactivar
•
, 1 — 3 — 6 horas
• 4 — 7 — 5 horas
• 8 — 9 — 4 horas
• 10 — 14 — 1,5 horas
4.3 Grau de cozedura
Toque em
durante 1 segundo para
activar ou desactivar a placa.
Para seleccionar ou alterar o grau de
cozedura:
4.2 Desactivação Automática
Toque no grau de cozedura que desejar,
na barra de controlo, ou desloque um
dedo ao longo da barra de controlo até
chegar ao grau de cozedura que desejar.
A função desactiva a placa
automaticamente quando:
• Todas as zonas de cozedura estão
desactivadas.
• Após a activação da placa, não é
definido qualquer grau de cozedura.
• Ocorreu um derrame ou foi colocado
algum objecto sobre o painel de
comandos durante mais de 10
segundos (um tacho, um pano, etc.).
É emitido um sinal sonoro e a placa
desactiva-se. Retire o objecto ou
limpe o painel de comandos.
• A placa fica demasiado quente (por
exemplo, quando uma panela ferve
até ficar sem água). Permita que a
zona de cozedura arrefeça antes de
utilizar novamente a placa.
• Utiliza um tacho incompatível. O
símbolo
acende-se e a zona de
cozedura é automaticamente
desactivada após 2 minutos.
• Não desactiva uma zona de cozedura
nem altera o grau de cozedura. Após
acendealgum tempo, a indicação
se e a placa desactiva-se. Veja em
baixo.
Relação entre o grau de cozedura e os
tempos da função:
4.4 Utilizar as zonas de
cozedura
Coloque o tacho centrado na cruz ou no
quadrado da superfície em que vai
cozinhar. Cubra totalmente a cruz ou o
quadrado. As zonas de cozedura de
indução adaptam-se automaticamente à
dimensão da base do tacho. Pode
cozinhar com um tacho grande sobre
duas zonas de cozedura.
4.5 Aquecimento Automático
Se activar esta função, pode obter um
grau de cozedura necessário em menos
tempo. A função activa o maior grau de
cozedura durante algum tempo e depois
diminui para o nível adequado.
43
PORTUGUÊS
Para activar a função, é
necessário que a zona de
cozedura esteja fria.
Para activar a função para uma zona
de cozedura: toque em
( acende).
Toque imediatamente no grau de
cozedura que desejar. Após 3 segundos,
acende.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
4.6 Função Power
Esta função disponibiliza mais potência
para as zonas de cozedura de indução. A
função pode ser activada para uma zona
de cozedura de indução apenas por um
curto período de tempo. Após esse
tempo, a zona de cozedura de indução
muda automaticamente para o grau de
cozedura mais elevado.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
.
zona de cozedura com . O indicador
da zona de cozedura começa a piscar
rapidamente. O visor mostra o tempo
restante.
Para alterar o tempo: seleccione a zona
de cozedura com
. Toque em
acende.
Para desactivar a função: altere o grau
de cozedura.
4.7 Temporizador
Temporizador da Contagem
Decrescente
Pode utilizar esta função para definir o
tempo de funcionamento da zona de
cozedura apenas por uma vez.
Comece por seleccionar a zona de
cozedura e seleccione depois a função.
Pode definir o grau de cozedura antes
ou depois de seleccionar a função.
Para seleccionar a zona de cozedura:
toque em
várias vezes até que o
indicador da zona de cozedura que
pretende se acenda.
do
Para activar a função: toque no
temporizador para definir o tempo (00 99 minutos). Quando o indicador da
zona de cozedura começar a piscar
lentamente, a contagem decrescente
começa.
ou
.
Para desactivar a função: seleccione a
zona de cozedura com
e toque em
. O tempo restante é contado para
trás até 00. O indicador da zona de
cozedura apaga-se. Para desactivar a
e
função, também pode tocar em
ao mesmo tempo.
Quando o tempo terminar, é
emitido um som e a
indicação 00 fica
intermitente. A zona de
cozedura é desactivada.
Para desligar o som: toque em
Para activar a função para uma zona
de cozedura: toque em
Para ver o tempo restante: seleccione a
.
CountUp Timer (Temporizador da
Contagem Crescente)
Pode utilizar esta função para
monitorizar o tempo de funcionamento
de uma zona de cozedura.
Para seleccionar a zona de cozedura:
várias vezes até que o
toque em
indicador da zona de cozedura que
pretende se acenda.
Para activar a função: toque no
do
temporizador.
acende. Quando o
indicador da zona de cozedura começar
a piscar lentamente, a contagem
crescente começa. O visor alterna entre
e o tempo contado (minutos).
Para ver o tempo de funcionamento
da zona de cozedura: seleccione a zona
de cozedura com . O indicador da
zona de cozedura começa a piscar
rapidamente. O visor apresenta o tempo
de funcionamento da zona.
Para desactivar a função: seleccione a
zona de cozedura com
e toque em
ou . O indicador da zona de cozedura
apaga-se.
44
www.aeg.com
4.10 Dispositivo de Segurança
para Crianças
Conta-Minutos
Pode utilizar esta função como ContaMinutos com a placa está activada e as
zonas de cozedura desactivadas (o
indicador de grau de cozedura indica
Esta função evita o accionamento
acidental da placa.
).
Para activar a função: active a placa
Para activar a função: toque em
com
.
. Não defina o grau de cozedura.
Toque em
ou
do temporizador
para definir o tempo. Quando o tempo
terminar, é emitido um som e aparece a
indicação 00 intermitente.
Toque em
Para desligar o som: toque em
Toque em
com
Esta função não afecta o
funcionamento das zonas de
cozedura.
.
com .
acende. Toque em
durante 4 segundos. Defina o grau de
cozedura em menos de 10 segundos.
Pode utilizar a placa. Quando desactivar
a placa com
activa.
Quando a função está activa, não é
possível alterar o grau de cozedura.
, a função fica novamente
4.11 OffSound Control
(Desactivação e activação dos
sons)
A função não desactiva as funções de
temporizador.
.
.
4.9 Bloqueio de funções
É possível bloquear o painel de
comandos com zonas de cozedura a
funcionar. Isto impede uma alteração
acidental do grau de cozedura.
Comece por definir o grau de
cozedura.
.
Para desactivar a função: toque em .
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
Quando desactivar a placa,
também desactivará esta
função.
durante 4 segundos.
Para contornar a função por apenas
um período de cozedura: active a placa
Esta função activa todas as zonas de
cozedura com o grau de cozedura mais
baixo.
Para activar a função: toque em
acende durante 4 segundos.O
temporizador permanece activo.
. Não defina o grau de cozedura.
acende. Desactive a placa com
4.8 STOP+GO
Para desactivar a função: toque em
O visor apresenta o grau de cozedura
anterior.
.
Para desactivar a função: active a placa
.
Para activar a função: toque em
acende.
durante 4 segundos.
acende. Desactive a placa com
Desactive a placa. Toque em
durante
3 segundos. O visor acende-se e apagase. Toque em
durante 3 segundos.
ou
acende-se. Toque no
do
temporizador para seleccionar uma das
seguintes opções:
•
- o som fica desactivado
•
- o som fica activado
Para confirmar a selecção, aguarde até
que a placa se desactive
automaticamente.
Quando a função está
sons apenas quando:
, pode ouvir os
• toca em
• Conta-Minutos diminui
• Temporizador da Contagem
Decrescente diminui
• coloca algo sobre o painel de
comandos.
PORTUGUÊS
4.12 Função Gestão de
energia
• As zonas de cozedura estão
agrupadas de acordo com a posição
e o número de fases que alimentam a
placa (observe a ilustração).
• O limite máximo de carga eléctrica de
cada fase é 3700 W.
• A função divide a potência entre as
zonas de cozedura que estão ligadas
à mesma fase.
• A função é activada quando a carga
eléctrica total das zonas de cozedura
que estão ligadas à mesma fase
excede os 3700 W.
• A função diminui a potência das
restantes zonas de cozedura que
estão ligadas à mesma fase.
45
• O visor do grau de cozedura
referente às zonas cuja potência foi
reduzida alterna entre dois níveis.
5. SUGESTÕES E DICAS
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
5.1 Tachos e panelas
Nas zonas de cozedura de
indução, o calor é gerado
muito rapidamente nos
tachos por um forte campo
electromagnético.
Utilize as zonas de cozedura
de indução com tachos
adequados.
Material do tacho
• correcto: ferro fundido, aço, aço
esmaltado, aço inoxidável, fundo
multicamada (com a marca correcta
do fabricante).
• incorrecto: alumínio, cobre, latão,
vidro, cerâmica, porcelana.
Os tachos são adequados para uma
placa de indução se:
• alguma água ferver muito
rapidamente numa zona de cozedura
com o grau de cozedura mais
elevado.
• a base do tacho atrair um íman.
A base do tacho ou panela
deve ser o mais espessa e
plana possível.
Dimensões dos tachos
As zonas de cozedura de indução
adaptam-se automaticamente à
dimensão da base dos tachos, até um
determinado limite.
A eficiência da zona de cozedura está
relacionada com o diâmetro do tacho.
Um tacho que tenha diâmetro inferior ao
mínimo indicado recebe apenas uma
parte da potência gerada pela zona de
cozedura.
Consulte o capítulo
“Informação técnica”.
5.2 Ruídos durante o
funcionamento
Se ouvir:
• estalidos: o tacho é feito de
diferentes materiais (construção
multicamadas).
• assobio: está a utilizar uma ou mais
zonas de cozedura com níveis
elevados de potência e os tachos são
feitos de materiais diferentes
(construção multicamadas).
46
www.aeg.com
• zumbido: está a utilizar níveis
elevados de potência.
• cliques: sons de comutações
eléctricas.
• sibilar, zunir: a ventoinha está a
funcionar.
Os ruídos são normais e não são
indicadores de uma avaria na placa.
5.3 Poupança de energia
• Sempre que possível, coloque as
tampas nos tachos.
• Coloque o tacho na zona de cozedura
antes de a ligar.
• Pode utilizar o calor residual para
manter os alimentos quentes ou
derreter alimentos.
5.4 Öko Timer (Temporizador
Eco)
que soe o alarme do temporizador da
contagem decrescente. A diferença no
tempo de funcionamento depende do
grau de cozedura definido e da duração
da cozedura.
5.5 Exemplos de modos de
cozinhar
A relação entre o grau de cozedura e o
consumo de potência da zona de
cozedura não é linear. Quando o grau de
cozedura aumenta, o aumento do
consumo de potência da zona de
cozedura não é directamente
proporcional. Isto significa que uma zona
de cozedura no grau de cozedura médio
consome menos de metade da sua
potência máxima.
Os dados da tabela servem
apenas como referência.
Para poupar energia, o aquecedor da
zona de cozedura é desactivado antes
Grau de coze- Utilize para:
dura
Tempo
(min.)
Sugestões
Manter os alimentos cozinhados quentes.
conforme
necessário
Coloque uma tampa no tacho.
1-3
Molho holandês, derreter:
manteiga, chocolate, gelatina.
5 - 25
Misture regularmente.
1-3
Solidificar: omeletas fofas,
ovos cozidos.
10 - 40
Cozer com a tampa.
3-5
Cozer arroz e pratos à base de 25 - 50
leite em lume brando, aquecer
refeições pré-cozinhadas.
Adicione, no mínimo, duas vezes mais líquido do que arroz;
mexa os pratos de leite a
meio da cozedura.
5-7
Cozer legumes, peixe e carne
a vapor.
20 - 45
Adicione algumas colheres de
sopa de líquido.
7-9
Cozer batatas a vapor.
20 - 60
Utilize, no máximo, ¼ l de
água para 750 g de batatas.
7-9
Cozer grandes quantidades de 60 - 150
alimentos, guisados e sopas.
-1
Até 3 l de líquido mais os ingredientes.
PORTUGUÊS
47
Grau de coze- Utilize para:
dura
Tempo
(min.)
Sugestões
9 - 12
Fritura ligeira: escalopes, cordon bleu de vitela, costeletas,
rissóis, salsichas, fígado, roux,
ovos, panquecas, sonhos.
conforme
necessário
Vire a meio do tempo.
12 - 13
Fritura intensa, batatas fritas,
bifes do lombo, bifes.
5 - 15
Vire a meio do tempo.
14
Ferver água, cozer massa, estufar carne (goulash, jardineira), batatas bem
fritas.
Ferver grandes quantidades de água. A função Power está activa.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Informações gerais
• Limpe a placa após cada utilização.
• Utilize sempre a placa com a base
limpa.
• Riscos ou manchas escuras na
superfície não afectam o
funcionamento da placa.
• Utilize um raspador especial para
limpar o vidro.
• Utilize um produto de limpeza
especial adequado para a superfície
da placa.
6.2 Limpar a placa
• Remova imediatamente: plástico
derretido, película de plástico e
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
alimentos com açúcar. Caso contrário,
a sujidade pode provocar danos na
placa. Coloque o raspador especial
sobre a superfície de vidro em ângulo
agudo e desloque a lâmina sobre a
superfície.
• Remova quando a placa tiver
arrefecido o suficiente: manchas de
calcário, água ou gordura e
descolorações nas partes metálicas
brilhantes. Limpe a placa com um
pano húmido e um pouco de
detergente. Após a limpeza, seque a
placa com um pano macio.
48
www.aeg.com
7.1 O que fazer se…
Problema
Causa possível
Solução
Não consegue activar ou uti- A placa não está ligada à
Verifique se a placa está lilizar a placa.
corrente eléctrica ou não es- gada correctamente à cortá ligada correctamente.
rente eléctrica. Consulte o
diagrama de ligações.
O disjuntor está desligado.
Certifique-se de que o disjuntor é a causa da anomalia. Se o disjuntor disparar
diversas vezes, contacte um
electricista qualificado.
Active novamente a placa e
defina o grau de cozedura
em menos de 10 segundos.
Tocou em 2 ou mais campos Toque em apenas um camdo sensor em simultâneo.
po do sensor.
A função STOP+GO está em Consulte o capítulo “Utilizafuncionamento.
ção diária”.
Manchas de gordura ou
água no painel de comandos.
Limpe o painel de comandos.
É emitido um sinal sonoro e
a placa desactiva-se.
A placa emite um sinal sonoro quando é desactivada.
Colocou algum objecto sobre um ou mais campos do
sensor.
Retire o objecto dos campos
do sensor.
A placa desactiva-se.
Colocou algum objecto so-
Retire o objecto do campo
do sensor.
bre o campo do sensor
.
Indicador de calor residual
não acende.
A zona não está quente
porque foi activada apenas
por pouco tempo.
Se a zona tiver funcionado
tempo suficiente para estar
quente, contacte um Centro
de Assistência Técnica Autorizado.
Aquecimento Automático
não funciona.
A zona está quente.
Deixe a zona arrefecer o suficiente.
Está definido o grau de cozedura mais elevado.
O grau de cozedura mais elevado tem a mesma potência que a função.
A função Gestão de energia
está activada.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
O grau de cozedura alterna
entre dois níveis.
PORTUGUÊS
49
Problema
Causa possível
Solução
Os campos do sensor ficam
quentes.
O tacho é demasiado
grande ou foi colocado demasiado perto dos comandos.
Coloque o tacho numa das
zonas de cozedura de trás,
se possível.
Não há sons quando toca
nos campos do sensor do
painel.
Os sinais sonoros estão desactivados.
Active os sinais.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
acende-se.
Desactivação Automática es- Desactive a placa e active-a
tá a funcionar.
novamente.
acende-se.
A função Dispositivo de Segurança para Crianças ou
Bloqueio de funções está
em funcionamento.
Consulte o capítulo “Utilização diária”.
acende-se.
Não existe qualquer tacho
na zona.
Coloque um tacho na zona.
O tacho não é adequado.
Utilize um tacho adequado.
Consulte o capítulo “Sugestões e dicas”.
O diâmetro da base do tacho é demasiado pequeno
para a zona.
Utilize um tacho com as dimensões correctas.
Consulte o capítulo “Informação técnica”.
O tacho não cobre a cruz ou Cubra totalmente a cruz ou
o quadrado.
o quadrado.
e um número acendemse.
A placa apresenta um erro.
Desligue a placa da alimentação eléctrica durante algum tempo. Desligue o disjuntor do quadro eléctrico
da sua casa. Volte a ligar. Se
acender novamente, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
50
www.aeg.com
Problema
acende-se.
Causa possível
Solução
A placa indica um erro porque um tacho ferveu até ficar sem água. A função Desactivação Automática e a
protecção contra sobreaquecimento das zonas foram
activadas.
Desactive a placa. Retire o
tacho quente. Após cerca de
30 segundos, active novamente a zona. Se o problema era o tacho, a mensagem de erro deve desaparecer do visor. A indicação Indicador de calor residual
pode manter-se. Deixe o tacho arrefecer o suficiente.
Verifique se o tacho é compatível com a placa.
Consulte o capítulo “Sugestões e dicas”.
7.2 Se não conseguir encontrar
uma solução...
Se não conseguir encontrar uma solução
para o problema, contacte o seu
fornecedor ou um Centro de Assistência
Técnica Autorizado. Indique os dados da
placa de características. Indique também
o código de três letras da placa
vitrocerâmica (no canto da superfície de
vidro) e a mensagem de erro
apresentada. Certifique-se de que
utilizou o aparelho correctamente. Caso
contrário, a manutenção efectuada pelo
Técnico do Serviço de Assistência ou
pelo fornecedor não será gratuita,
mesmo durante o período de garantia.
As instruções relativas ao Centro de
Assistência Técnica e as condições da
garantia encontram-se no folheto da
garantia.
8. INSTALAÇÃO
ADVERTÊNCIA!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
8.1 Antes da instalação
Antes de instalar a placa, anote aqui as
seguintes informações que pode
consultar na placa de características. A
placa de características encontra-se na
parte de baixo da placa.
Número de
série ...........................
8.2 Placas encastradas
Utilize as placas de encastrar apenas
após a sua montagem em móveis de
encastre ou superfícies de trabalho que
cumpram as normas aplicáveis.
8.3 Cabo de ligação
• A placa é fornecida com um cabo de
ligação.
• Se o cabo de alimentação for
danificado, substitua-o por um cabo
especial (tipo H05BB-F Tmáx. 90 °C
ou superior). Contacte um Centro de
Assistência Técnica local.
8.4 Instalar a junta vedante
1. Limpe o tampo na zona da área
cortada.
2. Cole a tira vedante fornecida na
extremidade inferior da placa, ao
longo da extremidade exterior da
vitrocerâmica. Não estique a tira.
Faça com que as extremidades da
tira vedante fiquem no meio de um
dos lados da placa.
PORTUGUÊS
3. Adicione alguns milímetros quando
cortar a tira vedante de acordo com
o perímetro necessário.
4. Junte as duas extremidades da tira
vedante.
8.5 Montagem
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
A
min. 2 mm
B
> 20 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5 mm
min.
55mm
380+1 mm 880
+1
mm
51
52
www.aeg.com
min.
12 mm
min.
2 mm
9. INFORMAÇÃO TÉCNICA
9.1 Placa de características
Modelo HK953400FB
Tipo 58 GCD E2 AU
Indução 6.9 kW
N.º de série .................
AEG
PNC 949 595 044 01
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Fabricado na Alemanha
6.9 kW
9.2 Especificações das zonas de cozedura
Zona de cozedura
Potência nomi- Função Power
nal (grau de
[W]
cozedura máx.)
[W]
Duração máxima [min.] de
Função Power
Diâmetro do tacho [mm]
Traseira esquer- 2300
da
3200
10
125 - 210
Traseira central
2300
3200
10
125 - 210
Traseira direita
2300
3200
10
125 - 210
A potência das zonas de cozedura pode
ser ligeiramente diferente da indicada na
tabela. Varia consoante o material e as
dimensões do tacho.
Para optimizar a cozedura, utilize tachos
com diâmetro não superior ao indicado
na tabela.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo
juntamente com os resíduos
PORTUGUÊS
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
53
54
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.................................................................................. 55
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................................................56
3. PRODUKTBESKRIVNING........................................................................................58
4. DAGLIG ANVÄNDNING.........................................................................................60
5. RÅD OCH TIPS........................................................................................................ 62
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING................................................................................ 64
7. FELSÖKNING.......................................................................................................... 65
8. INSTALLATION....................................................................................................... 67
9. TEKNISK INFORMATION.......................................................................................69
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell,
PNC, serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
55
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Produkten och åtkomliga delar blir heta under
användning. Vidrör inte värmeelementen.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
56
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
Förvara inte saker på kokytorna.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre
lådan var tillräckligt så att luft kan
cirkulera.
• Produktens undersida kan bli het. Se
till att en icke-brännbar
separationspanel monteras under
produkten så att man inte kommer åt
undersidan.
• Säkerställ att ett
luftcirkulationsutrymme på 2 mm
mellan bänkskivan och enhetens
framsida upprätthålls. Garantin täcker
inte skador som orsakats av brist på
tillräckligt ventilationsutrymme.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Produkten måste göras strömlös före
alla rengöringsarbeten
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall kontakta en elektriker.
• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.
Använd rätt nätkabel.
Låt inte elektriska ledningar trassla in
sig.
Kontrollera att ett skydd mot
elektriska stötar är installerat.
Dragavlasta kabeln.
Kontrollera att nätkabeln eller
kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att
ersätta en skadad nätkabel.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.
• Använd denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
57
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje
användningstillfälle.
• Lita inte på kastrullvarnaren.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
58
www.aeg.com
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Spruta inte vatten eller ånga för att
rengöra produkten.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
2.4 Skötsel och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av ugnen och låt den kallna
före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet
före underhåll.
• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Beskrivning av hällen
1
1
1
1 Induktionskokzon
2 Kontrollpanel
2
3.2 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
4
5 6
10
7
9
8
Använd touchkontrollerna för att betjäna produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
SVENSKA
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
1
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
STOP+GO
För att aktivera och inaktivera funktionen.
-
För att öka eller minska tiden.
-
För att välja kokzon
-
Timerindikatorer för kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
Effektfunktion
För att aktivera och inaktivera funktionen.
4
/
5
6
7
8
9
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
10
-
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
59
3.3 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
Kokzonen är på.
-
STOP+GO-funktionen är igång.
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering): tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
60
www.aeg.com
3.4 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikering)
VARNING!
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
4.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade.
• Du inte ställer in värmeläge efter
hällen har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• Du avaktiverar inte en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
och hällen stängs av. Se
tänds
nedan.
Förhållandet mellan värmeläget och
tiderna för funktionen:
•
, 1 – 3 – 6 timmar
• 4 – 7 – 5 timmar
• 8 – 9 – 4 timmar
• 10 – 14 – 1,5 timmar
4.3 Värmeläge
För inställning eller ändring av
värmeläge:
4.4 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
4.5 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en under en viss tid
och sänker sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
sekunder
tänds.
Avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
4.6 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
61
SVENSKA
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
Ställa in kokzonen:Tryck upprepade
Se avsnittet "Teknisk
information".
gånger på
tills indikeringen för den
önskade kokzonen tänds.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
4.7 Timer
och räknad tid (minuter).
Nedräkningstimer
Du kan använda denna funktion för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in kokzonen och sedan
funktionen.Du kan ställa in värmeläget
innan eller efter att du har ställt in
funktionen.
Ställa in kokzonen:Tryck upprepade
gånger på
tills indikeringen för den
önskade kokzonen tänds.
på
Aktivera funktionen: tryck på
timern för att ställa in tiden ( 00 - 99
minuter). När kontrollampan för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
eller
.
.
Avaktivera funktionen: Välj kokzonen
och tryck på
. Den
med
kvarvarande tiden räknas ner till 00.
Kokzonens indikering slocknar. Du kan
också avaktivera genom att samtidigt
och
.
Avaktivera funktionen:Välj kokzonen
och tryck på
eller .
med
Kokzonens indikering slocknar.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och kokzonerna
inte används (värmelägesdisplayen visar
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
4.8 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen inaktiveras.
För att stänga av ljudet: tryck på
igång: välj kokzonen med . Kokzonens
indikering börjar blinka snabbt.
Displayen visar hur länge kokzonen har
varit igång.
Aktivera funktionen: tryck på
kokzonen med . Kokzonens indikering
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Ändra tiden: välj kokzonen med
För att se hur länge kokzonen är
).
För att se återstående tid: välj
trycka på
på
timern varpå
tänds. När indikeringen
för kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar mellan
Avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
Tryck på
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Du kan använda den här funktionen för
att kontrollera hur länge kokzonen är
igång.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
.
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
.
.
62
www.aeg.com
4.9 Lås
3 sekunder.
eller
tänds. Tryck på
på timern för att välja något av följande:
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
•
– ljudet är avstängt.
Ställ in värmeläget först.
•
– ljudet är på.
Vänta tills hällen stängs av automatiskt
för att bekräfta ditt val.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
När denna funktion är igång
endast ljuden när:
Avaktivera funktionen: tryck på .
Föregående värmeläge aktiveras.
•
•
•
•
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
Avaktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
4.11 OffSound Control
(Avaktivering och aktivering av
ljud)
Stäng av hällen. Tryck på
i 3 sekunder.
Displayen tänds och släcks. Tryck på
5. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
du trycker på
Signalur ringer
Nedräkningstimer ringer
Du ställer något på kontrollpanelen.
4.12 Effektregleringfunktionen
4.10 Barnlås
med
hör du
i
• Kokzonerna är grupperade enligt
plats och nummer på faserna i hällen
(se bilden).
• Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning på 3700 W.
• Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner som är anslutna till samma
fas.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna som anslutits till en fas har
överskridit 3700 W.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna som är anslutna till
samma fas.
• Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
SVENSKA
5.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
63
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du en eller
flera kokzoner med höga effektnivåer
och kokkärlet är tillverkat av olika
material ("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du höga
effektnivåer.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
5.3 Sparar energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
5.4 Öko Timer (Eko-timer)
Kokkärlets mått
För att spara energi inaktiveras kokzonen
före signalen från nedräkningstimern.
Skillnaden i användningstiden beror på
den inställda värmenivån och
tillagningstiden.
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
5.5 Exempel på olika typer av
tillagning
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
Se avsnittet "Teknisk
information".
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
5.2 Ljud under användning
Om du hör:
Värmeläge
-1
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
64
www.aeg.com
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes
frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
6.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. I annat
fall kan denna typ av smuts skada
hällen. Sätt specialskrapan snett mot
glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och lite rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en
mjuk duk.
SVENSKA
65
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Om produkten inte fungerar
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller Hällen är inte ansluten till
Kontrollera att hällen är koranvända hällen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen. Se kopplingsschemat.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Sätt på hällen igen och ställ
in värmeläget inom 10 sekunder.
Du har tryckt på 2 eller flera
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
STOP+GO-funktionen är igång.
Se avsnittet "Daglig användning".
Det finns vatten eller fettstänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har satt något på en eller Ta bort föremålet från touchflera touch-kontroller.
kontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touchkontrollen
.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikering går inte Zonen är inte varm eftersom
att tända.
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Automax-funktionen fungerar inte.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Zonen är het.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering-funktionen är Se avsnittet "Daglig anaktiverad.
vändning".
66
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
Det hörs inget ljud när du
trycker på touch-kontrollerna.
Ljudsignalerna är avaktiverade.
Aktivera signalerna.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Automatisk avstängning är
på.
Avaktivera hällen och aktivera den igen.
tänds.
Barnlås- eller Lås-funktionen
fungerar.
Se avsnittet "Daglig användning".
tänds.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Råd och tips".
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Teknisk information".
Kokkärlet täcker inte fyrkant- Täck korset/fyrkanten helt.
en / korset.
och en siffra tänds.
Det har uppstått ett fel på
hällen.
Koppla loss hällen från eluttaget en stund. Ta ur eller
koppla från säkringen i husets/lägenhetens säkringsskåp. Anslut igen. Om
tänds igen ber vi dig kontakta en auktoriserad serviceverkstad.
tänds.
Det är fel på hällen eftersom
ett kokkärl kokat torrt. Automatisk avstängning och
överhettningsskyddet för zonerna är igång.
7.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
Stäng av hällen. Ta bort det
heta kokkärlet. Slå på zonen
igen efter ca 30 sekunder.
Om kokkärlet var problemet
släcks felmeddelandet. Restvärmeindikering kan fortsätta lysa. Låt kokkärlet bli tillräckligt svalt. Kontrollera om
kokkärlet är kompatibelt
med hällen.
Se avsnittet "Råd och tips".
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande
som visas. Säkerställ att du har använt
SVENSKA
hällen på rätt sätt. Annars kommer besök
från servicetekniker eller fackhandlare
inte att vara kostnadsfritt, inte ens under
garantitiden. Anvisningar för kundservice
67
och garantibestämmelser finns i
garantihäftet.
8. INSTALLATION
• Om nätkabeln skadats måste den
bytas ut mot en specialkabel (typ
H05BB-F Tmax 90 °C; eller högre).
Kontakta din lokala servicestation.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.
Serienummer ....................
8.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
8.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
8.5 Montering
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
8.4 Sätta fast tätningen
1. Rengör bänkskivan runt det utskurna
området.
2. Sätt fast tätningslisten runt den
nedre kanten på hällen längs
ytterkanten på glaskeramiken. Dra
inte ut den. Kontrollera att ändarna
på tätningslisten sitter i mitten på
ena sidan av hällen.
3. Lägg till några mm när du skär till
tätningslisten.
4. Tryck samman de två ändarna på
tätningslisten.
68
www.aeg.com
A
min. 2 mm
B
< 20 mm
A
min. 2 mm
B
> 20 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
R 5 mm
min.
55mm
380+1 mm 880
+1
mm
min.
12 mm
min.
2 mm
SVENSKA
69
9. TEKNISK INFORMATION
9.1 Typskylt
Modell HK953400FB
Typ 58 GCD E2 AU
Induktion 6.9 kW
Serienr .................
AEG
PNC 949 595 044 01
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Tillverkad i Tyskland
6.9 kW
9.2 Specifikation för kokzonerna
Kokzon
Nominell effekt (max värmeläge) [W]
Effektfunktion
[W]
Effektfunktion
maximal varaktighet [min]
Kokkärlets diameter [mm]
Vänster bak
2300
3200
10
125 - 210
Mitten bak
2300
3200
10
125 - 210
Höger bak
2300
3200
10
125 - 210
Kokzonernas effekt kan skilja sig en aning
från uppgifterna i tabellen. Den ändras
efter kokkärlets material och mått.
MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
*
För optimalt matlagningsresultat får inte
kokkärl större än diametern i tabellen
användas.
70
www.aeg.com
SVENSKA
71
867301107-A-082014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement