Electrolux EHX8H10FBK User manual

Electrolux EHX8H10FBK User manual
EHX8H10FBK
ET
FR
LV
Pliidiplaat
Table de cuisson
Plīts
Kasutusjuhend
Notice d'utilisation
Lietošanas instrukcija
2
23
47
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................6
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE............................................................................ 8
5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID..............................................................................14
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 15
7. VEAOTSING.....................................................................................................16
8. PAIGALDAMINE...............................................................................................18
9. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 20
10. ENERGIATÕHUSUS...................................................................................... 21
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või jahtub. Katmata osad on kuumad.
Kui seadmel on lapselukk, on soovitatav seda
kasutada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Alla 3-aastased lapsed tohivad olla seadme läheduses
ainult siis, kui täiskasvanu nende tegevust jälgib.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
Seade ja selle juurde kuuluvad osad lähevad
kasutamise ajal kuumaks. Ärge kütteelemente
puudutage.
Ärge kasutage seadet välise taimeriga või eraldi
kaugjuhtimissüsteemi abil.
Kui kasutate toiduvalmistamisel kuuma õli, ärge jätke
toitu järelvalveta – see võib kaasa tuua tulekahju.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega, vaid lülitage
seade välja ja katke leek näiteks kaane või
tulekustutustekiga.
Ärge hoidke keeduväljadel esemeid.
Metallesemeid – nuge, kahvleid, lusikaid ega potikaasi
ei tohiks pliidipinnale panna, sest need võivad
kuumeneda.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
Pärast kasutamist lülitage nupu abil pliidielement välja;
ärge jääge lootma üksnes nõudetektorile.
Kui klaaskeraamiline/klaasist pind on mõranenud,
lülitage seade välja, et vältida võimalikku elektrilööki.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või
lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud elektrik!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Tagage minimaalne kaugus muudest
seadmetest ja mööbliesemetest.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Kaitske lõikepindu niiskuskahjustuste
eest sobiva tihendi abil.
Kaitske seadme põhja auru ja
niiskuse eest.
Ärge paigutage seadet ukse kõrvale
ega akna alla. Vastasel korral võivad
nõud ukse või akna avamisel seadme
pealt maha kukkuda.
Kui paigaldate seadme sahtlite
kohale, siis jälgige, et seadme põhja
ja ülemise sahtli vahele jääks piisavalt
ruumi õhuringluse jaoks.
Seadme põhi võib minna kuumaks.
Põhjale juurdepääsu tõkestamiseks
•
paigaldage seadme alla kindlasti
mittesüttivast materjalist
eralduspaneel.
Veenduge, et tööpinna ja selle all
oleva kapi vahele jääks 2 mm
ventilatsiooniruumi. Garantii ei hõlma
ebapiisava ventilatsiooniruumi tõttu
tekkinud kahjustusi.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Kõik elektriühendused peab teostama
kvalifitseeritud elektrik.
Seade peab olema maandatud.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
veenduge, et seade on vooluvõrgust
eemaldatud.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
Veenduge, et seade on õigesti
paigaldatud. Lahtiste või valede
toitejuhtmete või -pistikute
kasutamisel võib kontakt minna
tuliseks.
Kasutage õiget elektrijuhet.
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.
Veenduge, et paigaldatud on
põrutuskaitse.
Paigaldage juhtmetele tõmbetõkis.
Veenduge, et toitejuhe või -pistik ei
puutuks vastu kuuma seadet või
toidunõusid, kui te seadme
lähedalasuvasse pistikupesasse
ühendate.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Vigastatud
toitejuhtme vahetamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Isoleeritud ja isoleerimata osad
peavad olema kinnitatud nii, et neid ei
saaks eemaldada ilma tööriistadeta.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna
toitepistikut pange.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutage ainult õigeid
isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid,
kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb
pesast eemaldada), maalekkevoolu
kaitsmeid ja kontaktoreid.
Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb
varustada mitmepooluselise
isolatsiooniseadisega.
Isolatsiooniseadise lahutatud
kontaktide vahemik peab olema
vähemalt 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HOIATUS!
Plahvatuse või tulekahju oht!
•
•
•
•
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse või
elektrilöögioht!
•
•
•
•
Enne esimest kasutamist eemaldage
kogu pakend, sildid ja kaitsekile (kui
see on olemas).
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei
oleks tõkestatud.
5
Ärge jätke töötavat seadet
järelevalveta.
Lülitage keeduväli pärast kasutamist
alati välja.
Ärge usaldage üksnes nõudetektorit.
Ärge pange söögiriistu või potikaasi
keeduväljadele. Need võivad minna
kuumaks.
Ärge kasutage seadet märgade
kätega või juhul, kui seade on
kontaktis veega.
Ärge kasutage seadet tööpinna ega
hoiukohana.
Kui seadme pinda peaks tekkima
mõra, tuleb seade kohe vooluvõrgust
lahti ühendada. Elektrilöögioht!
Inimesed, kellel on
südamestimulaator, peaksid
töötavatest induktsiooniväljadest
hoiduma vähemalt 30 cm kaugusele.
Kui panete toiduained kuuma õlisse,
võib see hakata pritsima.
Kuumutamisel võivad rasvad ja õlid
eraldada süttivaid aure. Kui kasutate
toiduvalmistamisel õli või rasvu,
hoidke need eemal lahtisest leegist
või kuumadest esemetest.
Väga kuumast õlist eralduvad aurud
võivad iseeneslikult süttida.
Kasutatud õli, milles võib leiduda
toidujääke, võib süttida madalamal
temperatuuril kui kasutamata õli.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile.
Ärge laske keedunõudel kuivaks
keeda.
Olge ettevaatlik ja ärge laske nõudel
ega muudel esemetel seadmele
kukkuda. Pliidi pind võib puruneda.
Ärge lülitage keeduvälju sisse tühjade
nõudega või ilma nõudeta.
Ärge asetage seadmele
alumiiniumfooliumit.
6
www.electrolux.com
•
•
Malmist, alumiiniumist või katkise
põhjaga nõud võivad klaas- või
klaaskeraamilist pinda kriimustada.
Kui teil on vaja nõusid pliidil liigutada,
tõstke need alati üles.
See seade on ette nähtud ainult
toiduvalmistamiseks. Muul otstarbel,
näiteks ruumide soojendamiseks,
seda kasutada ei tohi.
2.4 Puhastus ja hooldus
•
•
•
•
•
Puhastage seadet regulaarselt, et
vältida pinnamaterjali kahjustumist.
Lülitage seade välja ja laske sel enne
puhastamist maha jahtuda.
Enne hooldustöid eemaldage seade
elektrivõrgust.
Ärge kasutage seadme
puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske
lapiga. Kasutage ainult neutraalseid
pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme,
lahusteid ega metallist esemeid.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Pliidipinna skeem
1
3
1
2
1 Induktsioonkeeduväli
2 Juhtpaneel
3 Paindlik induktsioonkeeduväli
EESTI
7
3.2 Juhtpaneeli skeem
1
2
3
8
00:02
9 8
7
6
Sümbol Funktsioon
5
4
Märkus
SISSE/VÄLJA
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
Ala asend
Ala asendi nägemiseks. Ala aktiveerimi‐
seks puudutage sümbolit.
Keeduala on sees
Soojusastme muutmiseks või lisafunkt‐
sioonide valimiseks puudutage sümbolit.
4
Menüü
Lisafunktsioonide ja seadete valimiseks.
5
Lukusta kohe
Juhtpaneeli lukustamiseks.
Olekuriba
Otseteede kuvamiseks ja meeldetuletusa‐
ja nägemiseks. Otseteede nägemiseks
aktiveerige need otseteede menüüs.
Meeldetuletus
Funktsiooni sisselülitamiseks või aja kuva‐
miseks.
8
Pro Cook
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
9
PEATA
Funktsiooni sisselülitamiseks.
1
2
3
6
7
-
-
3.3 Keedualapaneel
Keedualapaneeli nägemiseks koputage keeduala sümbolit juhtpaneelil.
1
2
9
03:00
3
4
5
00:10
01:45
7
6
8
www.electrolux.com
Süm‐
bol
Funktsioon
Märkus
-
Keeduala sümbol
Soojusastme näitamiseks.
2
Võimsusfunktsioon / au‐
tomaatkuumutus
Näitamaks, et funktsioon on sisse lülita‐
tud. Taimer teostab loendust, kuni funktsi‐
oon välja lülitub.
3
CountUp Timer
Et vaadata, kui kaua keeduala töötab.
4
Pöördloenduse taimer
Järelejäänud küpsetusaja nägemiseks.
Menüü
Lisafunktsioonide ja ala seadete valimi‐
seks.
Võimsusfunktsioon / au‐
tomaatkuumutus
Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.
Juhtriba
Soojusastme määramiseks.
1
5
6
7
-
3.4 Jääkkuumus
HOIATUS!
Jääkkuumusega kaasneb
põletusoht!
Induktsioonkeeduväljad toodavad
toiduvalmistamiseks vajalikku kuumust
keedunõude põhjas. Klaaskeraamika
soojeneb nõu soojuse tõttu.
4. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
4.1 Esmakordne sisselülitamine
Pliidi esmakordsel sisselülitamisel valige
kõigepealt keel. Kui olete keele valinud,
kuvab pliit mõned nõuanded ja nipid
kasutamise kohta. Ekraanide
vahetamiseks libistage sõrme vasakule
või paremale.
4.2 Sisse- ja väljalülitamine
Pliidi sisse- või väljalülitamiseks
puudutage 1 sekundi vältel
.
4.3 Üldine teave
Pliidi juhtpaneel on puuteala. Pliidi
kasutamiseks koputage sümboleid,
kerige menüüsid ja libistage sõrme
juhtribadel ja ekraanidel. Pliit reageerib
puudutusele, kui te sõrmega juhtpaneeli
vabastate.
Lugege ekraanil kuvatavaid teateid. Pliit
annab teile näpunäiteid ja käske, et töö
kulgeks lihtsalt.
ETTEVAATUST!
Ärge pange tuliseid nõusid
juhtpaneelile. Elektroonika
kahjustamise oht.
Kui soovite nõuanded vahele jätta,
koputage Valmis. Nõuanded leiate
vajadusel valikust Menüü.
EESTI
4.4
Menüü-funktsioonid
Kasutage sümboleid:
pliidi seadetele
juurde pääsemiseks ja nende
muutmiseks. Saate ka funktsioone sisse
või välja lülitada ja luua otseteid. Tabelist
leiate peamised menüüfunktsioonid.
Funktsiooni avamiseks koputage seda.
Valige soovitud seade ja kinnitage valik.
Veel valikuid
Lukusta kohe
PEATA
Meeldetuletus
•
4-7
5 tundi
8-9
4 tundi
10 - 14
1,5 tundi
4.6 Keele muutmine
Keel
juhtpaneelil
. Valige loendist Menüü.
Seejärel valige keelemenüü ja sobiv
keel. Valiku kinnitamiseks koputage
keelel.
Ekraan
4.7 Keedualade kasutamine
Heli
Asetage nõud täpselt ristide kohale või
paindlikule keedualale.
Induktsioonkeedualad kohanduvad
automaatselt nõu põhja suurusega.
Keedualapaneeli avamiseks koputage
keeduala sümbolit.
Funktsioon seiskab pliidi
automaatselt, kui:
•
6 tundi
Otseteed
4.5 AUTO OFF
•
1-3
Keele muutmiseks puudutage
Hooldus
•
Pliit lülitub välja
pärast
Nipid ja nõuanded
Ohutus
•
•
Soojusaste
Lülitage pliit välja ja uuesti sisse või
muutke ala sümbolit, et eemaldada
AUTO OFF.
Pro Cook
Menüü
Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja
vaheline seos:
kõik keedualad on välja lülitatud,
pärast pliidi käivitamist ei määrata
soojusastet,
kui juhtpaneelile on midagi maha
läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja
seda pole sealt 10 sekundi jooksul
eemaldatud. Helisignaal kõlab ja pliit
lülitub välja. Eemaldage ese või
puhastage juhtpaneeli.
pliidiplaat läheb liiga kuumaks (nt pott
on kuivaks keenud). Enne kui pliiti
uuesti kasutama hakkate, laske
keealal maha jahtuda.
Kasutate vale nõud või puudub alal
nõu hoopis. Ala värv muutub halliks.
Paindlik induktsiooniala lülitub välja
10 sekundi pärast ja induktsioonialad
2 sekundi pärast.
Te pole keeduala välja lülitanud või
soojusastet muutnud. Mõne aja pärast
lülitub pliit välja.
4.8 Soojusaste
Puudutage soovitud ala sümbolit. Ilmub
keedualapaneel.
Soojusastet saate muuta järgnevalt:
•
•
•
puudutage juhtriba vajaliku
soojusastme juures,
libistage sõrme juhtribal. Vabastage
sõrm, kui jõuate sobiva
soojusastmeni.
puudutage ala sümbolit ja libistage
sõrme paremale, et soojusastet
suurendada või vasakule, et
soojusastet vähendada.
9
10
www.electrolux.com
9
keeduala juhtpaneel. Puudutage
ja
valige valik keeduala ühendamiseks.
Kui eemaldate pliidilt nõud
kauemaks kui 10 sekundiks
või kui te keeduala välja
lülitate, lülitub välja ka
funktsioon.
Paindliku induktsiooniala
puhul asetage kohale
kõigepealt nõu. Nõude
tuvastamisel ala sümbol
kaob.
4.9 Paindlik
induktsioonkeeduala
Paindlik induktsioonkeeduala tuvastab
nõude asendi ja suuruse. Nõude
tuvastamisel ala sümbol kaob. Võite
keedualapaneeli sisse lülitada ja valida
soojusastme või taimerifunktsioonid.
Keeduala sümboli suurus oleneb nõu
suurusest. Kui sümbol on väike, võite
juba kasutatava nõu kõrvale panna ka
lisanõusid.
Võite alale panna kuni kolm nõud ja
hallata neid eraldi. Nõu minimaalne
suurus on 90 mm. Maksimaalne suurus
on 300 x 460 mm.
Kui te eemaldate nõu alalt, muutub ala
sümbol halliks. 10 sekundi pärast ala
sümbol kaob.
4.10 Jagamisfunktsioon
Kui kasutate paindlikul keedualal suuri
nõusid, võite selle jaotada eri
keedualadeks. Nii saate valida kahe
erineva ala jaoks kaks erinevat
soojusastet.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage keeduala sümbolit. Kuvatakse
keeduala juhtpaneel. Puudutage
ja
valige loendist funktsioon. Kui funktsioon
ei ole alammenüüs saadaval, on
keeduala jaotamiseks liiga väike.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage keeduala sümbolit. Kuvatakse
Keeduala jagamiseks või
ühendamiseks võite
puudutada kahe sõrmega
keeduala sümbolit.
4.11 Automaatne kiirsoojendus
Selle funktsiooni sisselülitamisel
saavutate vajaliku soojusastme kiiremini.
Selle funktsiooni puhul rakendatakse
mõnda aega kõrgeimat soojusastet;
seejärel seda vähendatakse, kuni
jõutakse õige soojusastmeni.
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage keeduala
sümbolit. Valige soovitud soojusaste
vahemikus 1 kuni 13. Puudutage
Keeduala sümboli sees kuvatakse
.
. Sümboli kõrval
funktsiooni sümbol:
olev taimer loendab funktsiooni
järelejäänud aega.
Kui muudate soojusastet
funktsiooni kasutamise ajal,
arvutab taimer uue, sellele
soojusastmele vastava aja.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
.
4.12 Võimsusfunktsioon
See funktsioon võimaldab induktsiooniga
keedualadel rohkem võimsust kasutada.
Funktsiooni saab induktsioonkeeduala
jaoks sisse lülitada ainult piiratud ajaks.
Pärast seda lülitub induktsioonkeeduala
automaatselt tagasi kõrgeimale
soojusastmele.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
Keeduala jaoks funktsiooni
sisselülitamiseks: puudutage keeduala
sümbolit. Valige soojusaste 0 või 14.
EESTI
Puudutage
.
; süttib keeduala
sümboli sees. Sümboli kõrval olev taimer
loendab võimsusfunktsiooni järelejäänud
aega.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage
.
Paindliku keeduala
võimsusfunktsiooni ajad ja
võimsus sõltuvad nõude
suurusest. Funktsioon töötab
üle 180 mm suurusega
nõude puhul.
4.13
Pro Cook-funktsioon
See funktsioon võimaldab reguleerida
temperatuuri, kui liigutate nõusid
paindlikul induktsioonialal teise asukohta.
Pliit tunneb ära nõude asukoha ja valib
soojusastme vastavalt valitud alale. Kui
paigutate nõu eesmisele alale, saate
kõige kõrgema soojusastme. Soojusastet
võite vähendada, kui nihutate nõusid
tahapoole.
•
11
Kui kasutate funktsiooni, võite
kasutada ka meelespead
.
Kui soovite soojusastet
muuta, tõstke nõud üles ja ja
asetage paindlikul alal teise
kohta. Nõude libistamine
võib pliidi pinnale jätta
kriimustused ja
värvimuutused.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
otsetee
.
Funktsiooni sisselülitamine
Funktsiooni sisselülitamiseks paigutage
nõud paindlikule alale. Puudutage
ja
valige loendist funktsioon. Kui funktsioon
töötab, on paindlik ala juhtpaneelil
tähistatud kriipsudega. Funktsiooni
sisselülitamiseks võite puudutada ka
.
otseteesümbolit olekuribal
Funktsiooni väljalülitamine
Funktsiooni väljalülitamiseks korrake
toimingut või puudutage
ala kaob juhtpaneelilt.
. Kriipsudega
Kui tuvastatakse kaks
töötavat keeduala või kui
kasutatakse suurt nõud,
lülitub funktsioon välja.
4.14 Taimerid
ETTEVAATUST!
Kui funktsioon töötab, ei saa
soojusastet käsitsi muuta.
Üldine teave:
•
•
•
Funktsiooni saab kasutada korraga
ainult ühe nõuga.
Funktsiooni puhul kasutatava nõu
maksimaalne diameeter on 240 mm.
Kui te kasutate suuremaid nõusid kui
240 mm, lülitub funktsioon välja.
Paindlik ala läheb üle tavalisse
keedualarežiimi. Ala talletab
soojusastme funktsiooni Pro Cook
viimasest valikust.
Kui funktsioon töötab, saate muuta
soojusastet ainult nõusid liigutades.
Taimereid on kolm: CountUp Timer,
loenduse taimer ja Meeldetuletus.
Pro Cook. Kui funktsioon
töötab, saate kasutada ainult
valikut Meeldetuletus.
CountUp Timer
See taimer aitab teil jälgida, kui kaua
keeduala töötab. Funktsioon käivitub
automaatselt ja selle sümbol kuvatakse
keeduala paneelil keeduala sümboli
kõrval. Aja vaatamiseks puudutage
keeduala sümbolit.
Aja lähtestamiseks: valige keeduala
paneel. Puudutage
keeduala sümboli
kõrval ja valige loendist õige väärtus. Aja
12
www.electrolux.com
lähtestamiseks võite puudutada ka
keeduala sümboli kõrval olevat valikut
.
Kui funktsioon töötab, ei saa soojusastet
muuta. Funktsioon ei mõjuta taimerite
tööd.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
Pöördloenduse taimer
Valige see taimer, et määrata, kui kaua
keeduala sellel kasutuskorral töötab.
Funktsiooni sisselülitamiseks: valige
keeduala paneel. Puudutage
keeduala sümboli kõrval ja valige
loendist küpsetusaeg. Määrake aeg,
kerides eraldi tundide ja minutite näitu.
02
55
01
50
00 h 45 min
24
40
23
35
Funktsiooni sisselülitamiseks:
ja valige loendist
puudutage
funktsioon. Funktsiooni sisselülitamiseks
võite puudutada ka otseteesümbolit
olekuribal
.
OK
.
Heli peatamine: puudutage ekraani.
Meeldetuletus
See funktsioon ei mõjuta keedualade
tööd. See on kasutatav, kui pliit on välja
lülitatud.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
otsetee
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage ekraani. Eelmised
soojusastmed lähtestatakse.
Seejärel kinnitage oma valik. Soovi korral
võib valiku ka tühistada. Kui aeg jõuab
lõpule, kostab helisignaal ja keeduala
lülitub välja. Aja määramiseks võite
puudutada ka
otsetee
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
puudutage
ja valige loendist
funktsioon. Valige aeg ja kinnitage oma
valik. Funktsiooni sisselülitamiseks võite
puudutada ka otseteesümbolit olekuribal
. Kui aeg saab täis, kostab helisignaal.
Heli peatamine: puudutage ekraani.
4.15 PEATA
Funktsiooniga lülitatakse kõik
kasutatavad keedualad madalaimale
soojusastmele.
4.16
Pliidi lukustamine
Pliidil on kolm lukufunktsiooni: Lukusta
kohe, Ekraanilukk ja Lapselukk.
Lukusta kohe
See funktsioon lukustab keedualade
kasutamise ajaks juhtpaneeli. See hoiab
ära seadete juhusliku muutmise.
Võite juhtpaneelil olevale
olekuribale lisada funktsiooni
otsetee
.
Funktsiooni sisselülitamiseks:
ja valige loendist
puudutage
funktsioon. Funktsiooni sisselülitamiseks
võite puudutada ka otseteesümbolit
olekuribal
.
Funktsiooni väljalülitamiseks:
puudutage ekraani. Järgige ekraanil
olevat infot ja puudutage tähti
tähestikulises järjekorras: A - O - X.
Pliidi väljalülitamisel
lülitatakse välja ka see
funktsioon.
Ekraanilukk ja Lapselukk
Ekraanilukk funktsioon hoiab ära
seadete tahtmatu muutmise küpsetamise
ajal. Kui funktsioon on sisse lülitatud ja te
ei muuda kahe minuti jooksul ühtegi
seadet, läheb juhtpaneel lukku.
EESTI
Lapselukk-funktsioon hoiab ära pliidi
tahtmatu sisselülitamise, kui see on välja
lülitatud.
Seadme sisse- või väljalülitamiseks:
ja valige Menüü; seejärel puudutage
helimenüüd. Järgmisel ekraanil valige
soovitud seade. Kinnitage oma valik.
puudutage
ja valige Menüü; seejärel
puudutage Ohutus. Järgmisel ekraanil
saate valida, kas soovite funktsiooni
sisse või välja lülitada. Kinnitage oma
valik.
Pliidi kasutamiseks ilma
funktsiooni välja lülitamata
järgige ekraanil olevat infot
ja puudutage tähestikulises
järjekorras tähti: A - O - X.
4.17 Otseteed
Kui helid on väljas, võite heli
siiski kuulda taimeri töö
lõpulejõudmisel või pliidi
väljalülitamisel.
4.20 Toitehaldus-funktsioon
•
•
•
•
Sageli kasutatavatele funktsioonidele
võite määrata otseteed. Otseteed
kuvatakse juhtpaneelil olekuribal
vastavate sümbolitena. Otseteed
võimaldavad funktsiooni sisse lülitada
vaid ühe puudutusega.
Otsetee aktiveerimiseks: puudutage
ja valige Menüü; seejärel puudutage
otseteemenüüd. Järgmisel ekraanil
valige funktsioonid, mida soovite
olekuribal otseteedena kuvada. Kinnitage
oma valik.
4.18 Ekraan
Ekraani heledust ja tausta on võimalik
reguleerida.
Valida saate 4 heledusastme vahel,
kusjuures 1 on madalaim ja 4 kõrgeim.
Valida saate 6 erineva taustavärvi vahel.
Heleduse ja taustaseadete
muutmiseks: puudutage
ja valige
Menüü; seejärel puudutage Ekraan.
Seejärel valige heledusaste või
taustapilt. Järgmisel ekraanil valige
soovitud seade. Kinnitage oma valik.
4.19 Helid
Pliidi kasutamisel kõlavaid helisid saate
ise valida. Soovi korral võite helid ka
välja lülitada.
13
Heliseadete muutmiseks: puudutage
•
•
•
Keedualad rühmitatakse vastavalt
oma asukohale ja pliidi faaside arvule.
Vaadake joonist.
Iga faasi maksimaalne elektrivõimsus
on 3700 W.
Funktsioon jagab võimsuse samasse
faasi ühendatud keedualade vahel.
Funktsioon lülitub sisse, kui ühte faasi
ühendatud keedualade koguvõimsus
ületab 3700 W.
Funktsioon vähendab samasse faasi
ühendatud keedualade võimsust.
Vähendatud võimsusega keedualade
soojusaste vaheldub kahe taseme
vahel.
Paindlikul väljal võib korraga kasutada
kuni kolme nõud. Kui faasi
maksimaalne koormus ületatakse, siis
lülitub funktsioon sisse. Funktsiooni
sisselülitamine oleneb nõude
suurusest ja arvust. Funktsioon
vähendab nõude soojusastet faasi
kõrgeima võimaliku tasemeni.
Keeduala sümbol muutub halliks ja
soojusaste vaheldub kahe taseme
vahel. Küpsetusala sümboli juures
süttib allapoole suunatud nool. Kui te
ühe minuti jooksul paindlikul
keedualal olevate nõude arvu ei
muuda, valitakse selle
küpsetussessiooni jaoks madalam
soojusaste.
14
www.electrolux.com
5. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Nõud
Induktsioonkeeduvälja puhul
kuumutab tugev
elektromagnetväli nõusid
kiiresti.
Kasutage
induktsioonkeeduväljale
sobivaid nõusid.
põhjaga keedunõu kasutab keeduvälja
pakutud võimsust ainult osaliselt.
Vt jaotist "Tehnilised
andmed".
5.2 Kasutamisega kaasnevad
helid
Kui kuulete:
•
•
Nõude materjal
•
•
õige: malm, teras, emailitud teras,
roostevaba teras, mitmekihilise
põhjaga (vastava tootjapoolse
markeeringuga).
vale: alumiinium, vask, messing,
klaas, keraamika, portselan.
Nõud võib induktsioonpliidil kasutada,
kui:
•
•
väike kogus vett hakkab keeduvälja
kõrgeima soojusastme valimisel väga
kiirelt keema.
magnet tõmbab nõu enda külge kinni.
Keedunõu põhi peaks olema
võimalikult paks ja tasane.
Keedunõude mõõtmed
Induktsioonkeeduväli kohandub
automaatselt nõu põhja suurusega kuni
teatud piirini.
•
•
•
•
pragisevat heli: nõud on tehtud
erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
vilinat: kasutatakse ühte või mitut
keeduvälja suurel võimsusel ja nõud
on tehtud erinevatest materjalidest
(mitmekihiline põhi).
surinat: kasutatakse suurt võimsust.
klõpsumist: elektrilised
ümberlülitused.
plõksatusi paindlikul väljal: nõud pole
tuvastatud ja keeduvälja pole valitud.
sisinat, suminat: ventilaator töötab.
Need helid on normaalsed ega ole
märgiks pliidi rikkest.
5.3 Näiteid pliidi kasutamisest
Soojusastmete ja keeduvälja tarbitava
energia vahel otsest seost ei ole.
Soojusastet suurendades ei suurenda te
proportsionaalselt keeduvälja
energiatarvet. See tähendab, et
keskmise soojusastmega keeduväli
kasutab vähem kui poolt oma
võimsusest.
Tabelis toodud andmed on
ainult orientiirid.
Keeduvälja efektiivsus oleneb kasutatava
nõu läbimõõdust. Minimaalsest väiksema
Soojusaste
Kasutamine:
Aeg
(min.)
Näpunäited
1
Valmistatud toidu soojas‐
hoidmiseks.
vasta‐
Pange nõule kaas peale.
valt va‐
jaduse‐
le
1-3
Hollandi kaste, sulatamine:
või, šokolaad, želatiin.
5 - 25
Aeg-ajalt segage.
EESTI
Aeg
(min.)
15
Soojusaste
Kasutamine:
Näpunäited
1-3
Kalgendamine: kohevad om‐ 10 - 40
letid, küpsetatud munad.
Valmistage kaane all.
3-5
Riisi ja piimatoitude keetmine 25 - 50
vaiksel tulel, valmistoidu soo‐
jendamine.
Vedeliku kogus peab olema
riisi kogusest vähemalt kaks
korda suurem, piimatoite tu‐
leb valmistamise ajal sega‐
da.
5-7
Köögivilja, kala, liha auruta‐
mine.
20 - 45
Lisage paar supilusikatäit
vedelikku.
7-9
Kartulite aurutamine.
20 - 60
Kasutage maks. ¼ l vett 750
g kartulite kohta.
7-9
Suuremate toidukoguste,
hautiste ja suppide valmista‐
mine.
60 150
Kuni 3 l vedelikku pluss
komponendid.
9 - 12
Kergelt praadimine: eskalo‐
pid, vasikalihast cordon bleu,
karbonaad, kotletid, vorstid,
maks, keedutainas, munad,
pannkoogid, sõõrikud.
vasta‐
Pöörake poole aja möödu‐
valt va‐ des.
jaduse‐
le
12 - 13
Tugev praadimine, praetud
kartulid, ribiliha, praetükid.
5 - 15
14
Vee ja pasta keetmine, liha pruunistamine (guljašš, pajapraad), frii‐
kartulite valmistamine.
Pöörake poole aja möödu‐
des.
Suure koguse vee keetmine. Võimsusfunktsioon on sisse lülitatud.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.2 Pliidi puhastamine
•
6.1 Üldine teave
•
•
•
•
•
Puhastage pliit pärast igakordset
kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga nõusid.
Kriimustused või tumedad plekid
pinnal ei mõjuta pliidi tööd.
Kasutage pliidi pinna jaoks sobivat
puhastusvahendit.
Kasutage spetsiaalset klaasikaabitsat.
•
•
Eemaldage kohe: sulav plast,
plastkile ja suhkrut sisaldava toidu
jäägid. Vastasel korral võib mustus
pliiti kahjustada. Pange spetsiaalne
kaabits õige nurga all klaaspinnale ja
liigutage tera pliidi pinnal.
Eemaldage, kui pliit on piisavalt
jahtunud: katlakiviplekid, veeplekid,
rasvaplekid, läikivad metalsed plekid.
Puhastage pliiti niiske lapi ja vähese
koguse pesuainega. Pärast
puhastamist kuivatage pliit pehme
lapiga.
Pliidi pinnal on horisontaalsed
süvendid. Puhastage pliiti niiske lapi
ja veidikese nõudepesuvahendiga,
16
www.electrolux.com
pühkides õrnalt vasakult paremale.
Pärast puhastamist kuivatage pliit
pehme lapiga (vasakult paremale).
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Pliiti ei saa käivitada või
kasutada.
Pliit ei ole elektrivõrku
Kontrollige, kas pliit on õi‐
ühendatud või ei ole ühen‐ gesti elektrivõrku ühenda‐
dus korralik.
tud. Vaadake ühendusjoo‐
nist.
Pliit lülitub välja.
Lahendus
Kaitse on vallandunud.
Tehke kindlaks, kas tõrke
põhjustas kaitse. Kui kaitse
korduvalt uuesti vallandub,
võtke ühendust elektrik‐
uga.
Juhtpaneelil on vett või
rasvapritsmeid.
Pühkige juhtpaneel puh‐
taks.
Olete asetanud midagi
Vaadake, et sensorväljad
oleksid vabad.
sensorväljale
.
Üks nõu lülitab sisse kaks
välja.
Nõu põhi on ebatasane.
Liigutage veidi nõud, kuni
tuvastatakse vaid üks väli.
Kaks või rohkem välja tu‐
vastatakse ühe väljana.
Nõud on liiga lähestikku ja
nõude pliidile asetamisel
pole keeduvälju valitud.
Kui olete nõu keeduväljale
asetanud, valige iga nõu
jaoks eraldi keeduväli.
Paindliku välja keedunõu
tähis puudub.
Kasutate vale nõud.
Kasutage sobivat keedu‐
nõud.
Vt jaotist "Vihjeid ja näpu‐
näiteid".
Nõu põhja läbimõõt on sel‐ Kasutage sobivate mõõt‐
le keeduvälja jaoks liiga
metega keedunõusid.
väike.
Vt jaotist "Tehnilised and‐
med".
Keedualal on juba nõu ole‐ Nihutage veidi esimest
mas.
nõud, et teha ruumi teisele.
Võimsusfunktsioon ei lülitu
paindlikul keedualal oleva
nõu puhul sisse.
Nõu on suurem kui 240
See on sellise suurusega
mm. Maksimaalne võimsus nõu puhul normaalne. Ka‐
on saavutatud.
sutage väiksemat nõud või
valige suure poti jaoks kõr‐
geim soojusaste.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Paindlikul keedualal oleva‐ Kasutate paindlikul kee‐
te nõude jaoks vähenda‐
dualal liiga palju nõusid
takse soojusastet.
koos kõrgeima soojusast‐
mega. Toitehaldusfunktsi‐
oon on aktiivne.
süttib.
17
Lahendus
Asetage mõned nõud in‐
duktsioonkeedualadele.
Üks lukufunktsioonidest on Pliidi lahtilukustamiseks
aktiivne.
puudutage tähestikulises
järjekorras tähti A - O - X.
Pro Cook-funktsioon lülitub Kasutate rohkem kui ühte
välja.
nõud.
Kasutage vaid ühte nõud
funktsiooni kohta.
Ekraani heledus on vähe‐
nenud.
Keedualade temperatuur
on kõrge. Sõltuvalt pliidi
temperatuurist vähenda‐
takse ekraani pika kasutu‐
saja tagamiseks ekraani
heledust.
Laske pliidil maha jahtuda.
Ekraan ei reageeri puudu‐
tusele.
Osa ekraanist on kaetud
või asetsevad nõud ekraa‐
nile liiga lähedal.
Eemaldage esemed. Võtke
nõud ekraanilt ära.
Võimsust on vähendatud.
Küpsetusala sümboli juu‐
res süttib allapoole suuna‐
tud nool.
Toitehaldus-funktsioon töö‐ Vt "Igapäevane kasutami‐
tab.
ne".
Taustavalgus on sees,
kuid ekraani kontrastsus
on nõrk.
Ekraanil on tuline keedu‐
nõu.
Eemaldage ese ja laske
pliidil piisavalt maha jahtu‐
da. Kui kontrastsus jääb
nõrgaks, pöörduge teenin‐
duskeskusse.
Kui puudutate paneeli sen‐ Signaalid on välja lülitatud. Lülitage signaalid sisse.
sorvälju, puudub signaal.
Vt "Igapäevane kasutami‐
ne".
Süttivad E ja number.
Seadmel ilmes tõrge.
Ühendage pliit elektrivõr‐
gust mõneks ajaks lahti.
Lülitage maja elektrisüs‐
teemi kaitse välja. Ühenda‐
ge see uuesti sisse. Kui E
ilmub uuesti, pöörduge
teeninduskeskusse.
E3 süttib.
Elektriühendus on vale.
Toitepinge jääb vahemi‐
kust välja.
Laske kvalifitseeritud elek‐
trikul elektriühendused üle
kontrollida.
18
www.electrolux.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
E4 süttib.
Pliidil ilmnes tõrge, kuna
keedunõu on tühjaks kee‐
nud. Keeduala ülekuume‐
nemise kaitse töötab.
Lülitage pliit välja ja laske
sel maha jahtuda. Lülitage
pliit uuesti sisse. Kui pro‐
bleemi põhjustas keedu‐
nõu, kaob teade ekraanilt.
Kui teade kuvatakse uues‐
ti, pöörduge hoolduskes‐
kusse.
E7 süttib.
Jahutusventilaator on tõ‐
kestatud.
Kontrollige, kas esemed
tõkestavad jahutusventi‐
laatorit. Kui teade kuvatak‐
se uuesti, pöörduge hool‐
duskeskusse.
E8 süttib.
Elektriühendus on vale.
Laske kvalifitseeritud elek‐
Pliit on ühendatud vaid ühe trikul elektriühendused üle
faasiga.
kontrollida. Vaadake ühen‐
dusjoonist.
E9 süttib.
Kasutajaliidese tõrge.
7.2 Kui lahendust ei leidu...
Kui te ei suuda probleemile ise lahendust
leida, siis võtke ühendust edasimüüja või
teeninduskeskusega. Andke teada
andmesildil olevad andmed. Esitage ka
kolmekohaline tähtedest koosnev
klaaskeraamika kood (selle leiate
klaasplaadi nurgast) ja kuvatud
Lülitage pliit välja ja käivi‐
tage uuesti. Kui teade ku‐
vatakse uuesti, pöörduge
hoolduskeskusse.
veateade. Mõelge, kas olete pliiti
kindlasti õigesti kasutanud. Kui seadet
on valesti kasutatud, ei tarvitse
teeninduse tehniku või edasimüüja töö
isegi garantiiajal tasuta olla. Teenindust
ja garantiitingimusi puudutavad juhised
leiate garantiibrošüürist.
8. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
8.1 Enne paigaldamist
Enne pliidi paigaldamist kirjutage üles
alltoodud andmed, mis on ära toodud
andmesildil. Andmesilt asub seadme
korpuse põhjal.
Seerianumber ............
8.2 Integreeritud pliidid
Integreeritud pliiti võib kasutada alles
pärast seda, kui see on paigutatud
sobivasse standardile vastavasse
sisseehitatud mööblisse ja tööpinda.
8.3 Ühenduskaabel
•
•
Selle seadme juurde kuulub ka
ühenduskaabel.
Kahjustatud toitekaabli asendamiseks
kasutage järgmist (või kõrgemat)
kaablitüüpi: H05BB-F T min 90°C.
Pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
EESTI
8.4 Paigaldamine
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
490±1mm
19
20
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
9. TEHNILISED ANDMED
9.1 Andmesilt
Mudel EHX8H10FBK
Tüüp 58 GBD K1 AU
Induktsioon 7.4 kW
Seerianumber. .................
ELECTROLUX
Tootenumber (PNC) 949 596 316 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Valmistatud Saksamaal
7.4 kW
9.2 Keeduväljade tehnilised näitajad
Keeduväli
Nimivõimsus
(maks. soo‐
jusaste) [W]
Võimsusfunkt‐ Võimsusfunkt‐ Nõu läbimõõt
sioon [W]
sioon maksi‐
[mm]
mumkestus
[min]
Parempoolne
eesmine
1400
2500
4
125 - 145
Parempoolne
tagumine
2300
3700
10
180 - 210
Keeduväljade võimsus võib vähesel
määral erineda tabelis toodud
andmetest. See oleneb kasutatavate
keedunõude materjalist ja suurusest.
Parimate tulemuste saamiseks kasutage
nõusid, mille diameeter ei ole tabelis
toodust suurem.
EESTI
21
9.3 Paindliku ala tehnilised andmed
Nõu läbimõõt
[mm]
Nimivõimsus
(maks. soojusas‐
te) [W]
Võimsusfunktsi‐
oon [W]
Võimsusfunkt‐
siooni maksimaal‐
ne kestus [min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Keeduvälja võimsus võib vähesel määral
erineda tabelis toodud andmetest. See
oleneb kasutatavate keedunõude
materjalist ja suurusest.
10. ENERGIATÕHUSUS
10.1 Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014
Mudeli tunnus
EHX8H10FBK
Keeduplaadi tüüp
Integreeritud
pliit
Keeduväljade arv
2
Keeduväljade arv
1
Kuumutamisviis
Induktsioon
Ringikujuliste keeduväljade
läbimõõt (Ø)
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
14,5 cm
21,0 cm
Keeduala pikkus (L) ja laius
(W)
Vasak
L 45.4 cm
W 30.0 cm
Keeduvälja energiatarbimine
(ECelectric cooking)
Parempoolne eesmine
Parempoolne tagumine
175,7 Wh/kg
170,3 Wh/kg
Keeduala energiatarbimine
(ECelectric cooking)
Vasak
188,4 Wh/kg
Pliidi energiatarbimine (ECe‐
lectric hob)
180,7 Wh/kg
EN 60350-2 – Kodumajapidamises
kasutatavad elektrilised
toiduvalmistusseadmed – Osa 2: Pliidid Meetodid jõudluse mõõtmiseks
•
10.2 Energiasääst
•
Järgmisi nõuandeid järgides saate
igapäevaselt energiat kokku hoida.
•
•
•
Vett kuumutades piirduge vajaliku
kogusega.
Võimalusel pange keedunõule alati
kaas peale.
Enne keeduvälja sisselülitamist
asetage sellele keedunõu.
Pange väiksem nõu väiksemale
keeduväljale.
Pange nõu otse keeduvälja keskele.
22
www.electrolux.com
•
Toidu soojashoidmiseks või
sulatamiseks kasutage jääkkuumust.
11. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
FRANÇAIS
23
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 24
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 25
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL...................................................................... 28
4. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................30
5. CONSEILS........................................................................................................37
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................38
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.............................................39
8. INSTALLATION................................................................................................ 42
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................44
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE......................................................................45
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrer votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
Avant de contacter le service, assurez-vous de disposer des informations
suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Attention : consignes de sécurité.
Informations générales et conseils.
Informations en matière de protection de l'environnement.
Sous réserve de modifications.
24
1.
www.electrolux.com
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
peut être tenu pour responsable des dommages et
blessures liés à une mauvaise installation ou utilisation.
Conservez toujours cette notice avec votre appareil pour
vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou de
connaissance, s’ils (si elles) sont correctement
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à
l’utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été
données et si les risques encourus ont été
appréhendées.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants.
Tenez les enfants et les animaux éloignés de
l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement ou
lorsqu'il refroidit. Les parties accessibles sont
chaudes.
Si l'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité
enfants, nous vous recommandons de l'activer.
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas
être effectués par des enfants sans surveillance.
Veuillez à maintenir hors de portée de la machine les
enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils soient
constamment surveillés.
FRANÇAIS
25
1.2 Sécurité générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L'appareil et ses parties accessibles deviennent
chauds pendant son fonctionnement. Ne touchez pas
les résistances.
Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un minuteur
externe ou un système de commande à distance.
Il peut être dangereux de laisser chauffer de la graisse
ou de l'huile sans surveillance sur une table de
cuisson car cela pourrait provoquer un incendie.
N'essayez jamais d'éteindre un feu avec de l'eau.
Éteignez l'appareil puis couvrez les flammes, par
exemple avec un couvercle ou une couverture
ignifuge.
N'entreposez rien sur les surfaces de cuisson.
Ne posez pas d'objets métalliques tels que couteaux,
fourchettes, cuillères ou couvercles sur la table de
cuisson car ils pourraient chauffer.
N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Après utilisation, éteignez toujours la zone de cuisson
à l'aide de la manette de commande correspondante
et ne vous fiez pas à la détection des récipients.
Si la surface vitrocéramique est fissurée, éteignez
l'appareil pour éviter tout risque d'électrocution.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, un service de maintenance
agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout
danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Instructions d’installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
•
•
•
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Respectez l'espacement minimal
requis par rapport aux autres
appareils et éléments.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Portez toujours des gants de sécurité.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Isolez les surfaces découpées à l'aide
d'un matériau d'étanchéité pour éviter
que la moisissure ne provoque des
gonflements.
Protégez la partie inférieure de
l'appareil de la vapeur et de
l'humidité.
N'installez pas l'appareil près d'une
porte ou sous une fenêtre. Les
récipients chauds risqueraient de
tomber de l'appareil lors de l'ouverture
de celles-ci.
Si l'appareil est installé au-dessus de
tiroirs, assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace entre le fond
de l'appareil et le tiroir supérieur pour
que l'air puisse circuler.
Le dessous de l'appareil peut devenir
très chaud. Veillez à installer un
panneau de séparation ignifuge sous
l'appareil pour en bloquer l'accès.
Assurez-vous de laisser un espace de
ventilation de 2 mm entre le plan de
travail et l'avant de l'unité qui se
trouve dessous. La garantie ne
couvre pas les dommages causés par
l'absence d'un espace de ventilation
adéquat.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
•
•
•
•
•
•
•
L'ensemble des branchements
électriques doit être effectué par un
technicien qualifié.
L'appareil doit être relié à la terre.
Avant toute intervention, assurezvous que l'appareil est débranché.
Vérifiez que les données électriques
figurant sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau. Si ce n'est pas le cas,
contactez un électricien.
Assurez-vous que l'appareil est bien
installé. Un câble d'alimentation lâche
et inapproprié ou une fiche (si
présente) non serrée peuvent être à
l'origine d'une surchauffe des bornes.
Utilisez le câble d'alimentation
électrique approprié.
Ne laissez pas le câble d'alimentation
s'emmêler.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous qu'une protection antiélectrocution est installée.
Utilisez un collier anti-traction sur le
câble.
Assurez-vous que le câble
d'alimentation ou la fiche (si présente)
n'entrent pas en contact avec les
surfaces brûlantes de l'appareil ou les
récipients brûlants lorsque vous
branchez l'appareil à des prises
électriques situées à proximité.
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
Veillez à ne pas endommager la fiche
secteur (si présente) ni le câble
d'alimentation. Contactez notre centre
de maintenance agréé ou un
électricien pour remplacer le câble
d'alimentation s'il est endommagé.
La protection contre les chocs des
parties sous tension et isolées doit
être fixée de telle manière qu'elle ne
puisse pas être enlevée sans outils.
Ne connectez la fiche d'alimentation
secteur à la prise de courant secteur
qu'à la fin de l'installation. Assurezvous que la fiche d'alimentation est
accessible une fois l'appareil installé.
Si la prise de courant est lâche, ne
branchez pas la fiche d'alimentation
secteur.
Ne tirez jamais sur le câble
d'alimentation électrique pour
débrancher l'appareil. Tirez toujours
sur la fiche.
N'utilisez que des systèmes
d'isolation appropriés : des coupecircuits, des fusibles (les fusibles à
visser doivent être retirés du support),
des disjoncteurs différentiels et des
contacteurs.
L'installation électrique doit être
équipée d'un dispositif d'isolement à
coupure omnipolaire. Le dispositif
d'isolement doit présenter une
distance d'ouverture des contacts
d'au moins 3 mm.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures ou d'électrocution.
FRANÇAIS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avant la première utilisation, retirez
les emballages, les étiquettes et les
films de protection (si présents).
Utilisez cet appareil dans un
environnement domestique.
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Assurez-vous que les orifices de
ventilation ne sont pas bouchés.
Ne laissez jamais l'appareil sans
surveillance pendant son
fonctionnement.
Éteignez les zones de cuisson après
chaque utilisation.
Ne vous fiez pas uniquement au
détecteur de récipient.
Ne posez pas de couverts ou de
couvercles sur les zones de cuisson.
Elles sont chaudes.
N'utilisez jamais cet appareil avec les
mains mouillées ou lorsqu'il est en
contact avec de l'eau.
N'utilisez jamais l'appareil comme
plan de travail ou comme plan de
stockage.
Si la surface de l'appareil présente
des fêlures, débranchez
immédiatement l'appareil pour éviter
tout risque d'électrocution.
Les porteurs de pacemakers doivent
rester à une distance minimale de
30 cm des zones de cuisson à
induction lorsque l'appareil est en
cours de fonctionnement.
Lorsque vous versez un aliment dans
de l'huile chaude, elle peut
éclabousser.
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie et
d'explosion.
•
•
•
Les graisses et l'huile chaudes
peuvent dégager des vapeurs
inflammables. Tenez les flammes ou
les objets chauds éloignés des
graisses et de l'huile lorsque vous
vous en servez pour cuisiner.
Les vapeurs dégagées par l'huile très
chaude peuvent provoquer une
combustion spontanée.
L'huile qui a servi contient des restes
d'aliments pouvant provoquer un
incendie à température plus faible que
l'huile n'ayant jamais servi.
•
27
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
AVERTISSEMENT!
Risque d'endommagement
de l'appareil.
•
•
•
•
•
•
•
Ne laissez pas de récipients chauds
sur le bandeau de commande.
Ne laissez pas le contenu des
récipients de cuisson s'évaporer
complètement.
Prenez soin de ne pas laisser tomber
d'objets ou de récipients sur l'appareil.
Sa surface risque d'être
endommagée.
Ne faites jamais fonctionner les zones
de cuisson avec des récipients de
cuisson vides ou sans aucun récipient
de cuisson.
Ne placez jamais de papier aluminium
sur l'appareil.
N'utilisez pas de récipients en fonte
ou en aluminium, ni de récipients dont
le fond est endommagé et rugueux.
Ils risqueraient de rayer le verre ou la
surface vitrocéramique. Soulevez
toujours ces objets lorsque vous
devez les déplacer sur la surface de
cuisson.
Cet appareil est exclusivement
destiné à un usage culinaire. Ne
l'utilisez pas pour des usages autres
que celui pour lequel il a été conçu, à
des fins de chauffage par exemple.
2.4 Entretien et nettoyage
•
•
•
•
•
Nettoyez régulièrement l'appareil afin
de maintenir le revêtement en bon
état.
Éteignez l'appareil et laissez-le
refroidir avant de le nettoyer.
Débranchez l’appareil de
l'alimentation électrique avant toute
opération de maintenance.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur
pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon
doux humide. Utilisez uniquement des
produits de lavage neutres. N'utilisez
pas de produits abrasifs, de tampons
28
www.electrolux.com
à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
•
•
2.5 Mise au rebut
2.6 Maintenance
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
•
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
•
•
Contactez votre service municipal
pour obtenir des informations sur la
marche à suivre pour mettre l'appareil
au rebut.
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
3. DESCRIPTION DE L'APPAREIL
3.1 Description de la table de cuisson
1
1 Zone de cuisson à induction
2 Panneau de commande
3 Zone de cuisson à induction flexible
1
3
2
3.2 Description du bandeau de commande
1
2
3
8
00:02
9 8
Symbo‐ Fonction
le
1
MARCHE/ARRÊT
7
6
5
4
Description
Pour allumer et éteindre la table de cuis‐
son.
FRANÇAIS
Symbo‐ Fonction
le
29
Description
Position de la zone
Pour indiquer la position de la zone. Pour
activer la zone, appuyez sur le symbole.
La zone de cuisson
est activée
Pour modifier le niveau de cuisson ou sé‐
lectionner une fonction supplémentaire,
appuyez sur le symbole.
Menu
Pour sélectionner des fonctions et régla‐
ges supplémentaires.
Verrouillage immédiat
Pour verrouiller le bandeau de comman‐
de.
Barre de statut
Pour afficher les raccourcis et la durée du
Rappel. Pour consulter les raccourcis, ac‐
tivez-les dans le menu des raccourcis.
Rappel
Pour activer la fonction ou afficher la du‐
rée.
8
Cuisson pro
Pour activer et désactiver la fonction.
9
PAUSE
Pour activer la fonction.
2
3
-
4
5
6
-
7
3.3 Panneau de la zone de cuisson
Pour consulter le panneau d'une zone de cuisson, appuyez sur le symbole d'une zone
de cuisson sur le bandeau de commande.
1
2
9
03:00
3
4
5
00:10
01:45
7
1
2
6
Sym‐
bole
Fonction
Description
-
Symbole de zone de
cuisson
Pour indiquer le niveau de cuisson.
Puissance maxi / Dé‐
Pour indiquer que la fonction est active.
marrage automatique de Le minuteur effectue un décompte jusqu'à
la cuisson
ce que la fonction se désactive.
30
www.electrolux.com
Sym‐
bole
3
4
5
Description
CountUp Timer
Pour contrôler la durée de fonctionnement
de la zone de cuisson.
Minuteur dégressif
Pour indiquer le temps de cuisson restant.
Menu
Pour sélectionner les fonctions et régla‐
ges supplémentaire de la zone.
Puissance maxi / Dé‐
Pour activer et désactiver la fonction.
marrage automatique de
la cuisson
6
7
Fonction
-
Bandeau de sélection
Pour régler le niveau de cuisson.
3.4 Chaleur résiduelle
AVERTISSEMENT!
Il y a risque de brûlures par
la chaleur résiduelle.
Les zones de cuisson à induction
génèrent la chaleur nécessaire
directement sur le fond des récipients de
cuisson. La vitrocéramique est chauffée
par la chaleur des récipients.
4. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
4.1 Première activation
Lorsque vous allumez la table de cuisson
pour la première fois, commencez par
sélectionner la langue. Après avoir choisi
la langue, la table de cuisson affiche
quelques conseils et astuces pour vous
aider à la faire fonctionner. Pour
naviguer entre les écrans, faites glisser
votre doigt vers la droite ou la gauche.
4.2 Activation et désactivation
Appuyez sur
pendant 1 seconde pour
activer ou désactiver la table de cuisson.
4.3 Informations générales
Le bandeau de commande de la table de
cuisson est un écran tactile. Pour la faire
fonctionner, appuyez sur les symboles,
faites défiler les menus, et faites glisser
les bandeaux de sélection et écrans. La
table de cuisson détecte votre doigt
lorsque le posez ou le retirez du
bandeau de commande.
Lisez les informations affichées. La table
de cuisson vous donne des conseils et
des recommandations pour la faire
fonctionner facilement.
Si vous souhaitez passer les conseils et
astuces, appuyez sur Terminé. Vous
pourrez lire les conseils et astuces
ultérieurement en passant par le Menu.
ATTENTION!
Ne posez pas de récipients
chauds sur le bandeau de
commande. Ils peuvent
endommager les
composants électroniques.
FRANÇAIS
4.4
Fonctions du Menu
Utilisez le symbole :
pour accéder et
modifier les réglages de la table de
cuisson. Vous pouvez également activer
et désactiver des fonctions, ou encore
créer des raccourcis. Le tableau vous
indique les fonctions basiques du menu.
Pour accéder à une fonction, appuyez
dessus. Choisissez le réglage souhaité
et confirmez votre sélection.
Plus d'options
Verrouillage immé‐
diat
•
La relation entre le niveau de cuisson
et la durée après laquelle la table de
cuisson s'éteint :
Cuisson pro
PAUSE
Niveau de cuis‐
son
Conseils et astu‐
ces
La table de cuis‐
son s'éteint au
bout de
1-3
6 heures
Raccourcis
4-7
5 heures
Sécurité
8-9
4 heures
Langue
10 - 14
1,5 heure
Rappel
Menu
•
31
Laissez refroidir la zone de cuisson
avant de réutiliser la table de cuisson.
vous utilisez un récipient inadapté, ou
qu'il n'y a pas de récipient sur la zone.
Le symbole de la zone devient gris.
La zone de cuisson flexible à
induction se désactive au bout de
10 secondes, tandis que les zones de
cuisson à induction se désactivent au
bout de 2 minutes.
vous ne désactivez pas la zone de
cuisson ou ne modifiez pas le niveau
de cuisson. Après un certain temps, la
table de cuisson s'éteint.
Affichage
Son
Maintenance
Éteignez puis rallumez la table de
cuisson, ou appuyez sur le symbole de la
zone de cuisson pour désactiver la
fonction AUTO OFF.
4.5 AUTO OFF
4.6 Changement de langue
Cette fonction arrête la table de
cuisson automatiquement si :
Pour changer la langue, appuyez sur
sur le bandeau de commande.
Choisissez Menu dans la liste.
Sélectionnez le menu langues, puis la
langue souhaitée. Appuyez sur la langue
souhaitée pour confirmer la sélection.
•
•
•
•
toutes les zones de cuisson sont
désactivées,
vous ne réglez pas le niveau de
cuisson après avoir allumé la table de
cuisson,
vous avez renversé quelque chose ou
placé un objet sur le bandeau de
commande pendant plus de
10 secondes (une casserole, un
torchon, etc.). Un signal sonore
retentit et la table de cuisson s'éteint.
Retirez l'objet du bandeau de
commande ou nettoyez celui-ci.
la table de cuisson surchauffe (par ex.
lorsqu'un récipient chauffe à vide).
4.7 Utilisation des zones de
cuisson
Posez directement les récipients sur les
croix ou sur la zone de cuisson flexible.
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au diamètre
du fond du récipient utilisé. Appuyez sur
le symbole de la zone de cuisson pour
ouvrir le bandeau de la zone de cuisson.
32
www.electrolux.com
4.8 Niveau de cuisson
Appuyez sur le symbole de la zone de
cuisson que vous souhaitez utiliser. Le
panneau de la zone de cuisson apparaît.
Pour changer le niveau de cuisson,
vous pouvez :
•
•
•
appuyer sur le niveau de cuisson
souhaité du bandeau de sélection.
faire glisser votre doigt le long du
bandeau de commande. Ne relâchez
pas la pression tant que le niveau de
cuisson souhaité n'est pas atteint.
appuyer sur le symbole de la zone de
cuisson et faire glisser votre doigt
vers la droite pour augmenter, ou vers
la gauche pour diminuer le niveau de
cuisson.
9
minimale du récipient est de 90 mm. La
taille maximale est de 300 x 460 mm.
Lorsque vous retirez le récipient de la
zone de cuisson, le symbole de la zone
devient gris. Au bout de 10 secondes, le
symbole de la zone disparait.
4.10 Fonction de séparation
Si vous utilisez un gros récipient sur la
zone de cuisson flexible, vous pouvez la
séparer en deux zones de cuisson. Ainsi,
vous pouvez sélectionner deux niveaux
de cuisson différents pour les deux
différentes parties du plat.
Pour activer la fonction : appuyez sur
le symbole de la zone de cuisson. Le
panneau de la zone de cuisson apparaît.
et sélectionnez la
Appuyez sur
fonction dans la liste. Si la fonction n'est
pas disponible dans le sous-menu, c'est
que la zone est trop petite pour être
séparée.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur le symbole de la zone de cuisson. Le
panneau de la zone de cuisson apparaît.
Pour la zone de cuisson
flexible à induction,
commencez par poser le
récipient. Lorsqu'un récipient
est détecté, le symbole de la
zone apparaît.
4.9 Zone de cuisson à induction
flexible
La zone de cuisson flexible à induction
détecte la position et la taille des
récipients. Lorsqu'un récipient est
détecté, le symbole de la zone apparaît.
Vous pouvez activer le bandeau de la
zone de cuisson et régler le niveau de
cuisson ou les minuteurs. La taille du
symbole de la zone de cuisson dépend
de la taille du récipient. Si le symbole est
petit, vous pouvez placer un autre
récipient à côté du premier.
Vous pouvez utiliser jusqu'à trois
récipients sur la zone et les faire
fonctionner séparément. La taille
Appuyez sur
et sélectionnez l'option
pour regrouper la zone.
Si vous retirez le récipient
pendant plus de
10 secondes ou que vous
désactivez la zone de
cuisson, la fonction se
désactive.
Pour séparer ou regrouper la
zone, vous pouvez
également appuyer sur le
symbole de la zone avec
deux doigts.
4.11 Démarrage automatique
de la cuisson
Cette fonction vous permet d'atteindre le
niveau de cuisson sélectionné en un
temps plus court. Cette fonction active le
niveau de cuisson le plus élevé pendant
un certain temps puis redescend au
niveau sélectionné.
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur le symbole de
FRANÇAIS
la zone de cuisson. Réglez le niveau de
cuisson souhaité entre 1 et 13. Appuyez
sur
. Un symbole de la fonction
apparaît à l'intérieur du symbole de la
zone de cuisson :
. Le minuteur situé
à côté du symbole décompte le temps
restant à la fonction.
Si vous changez le niveau
de cuisson alors que la
fonction est en cours, le
minuteur sélectionne un
nouveau décompte,
spécialement pour ce niveau
de cuisson.
4.13
33
Fonction Cuisson pro
Cette fonction vous permet de régler la
température en déplaçant le récipient sur
la zone de cuisson flexible à induction.
La table de cuisson détecte la position
du récipient et ajuste le niveau de
cuisson en fonction de sa position. Si
vous posez le récipient à l'avant, le
niveau de cuisson le plus élevé est
sélectionné. Vous pouvez réduire le
niveau de cuisson en déplaçant le
récipient vers l'arrière.
Pour désactiver la fonction : appuyez
sur
.
4.12 Puissance maxi
Cette fonction vous permet d'augmenter
la puissance des zones de cuisson à
induction. La fonction peut être activée
pour la zone de cuisson à induction
uniquement pour une durée limitée.
Lorsque cette durée est écoulée, la zone
de cuisson à induction revient
automatiquement au niveau de cuisson
le plus élevé.
Informations générales :
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
•
Pour activer la fonction pour une zone
de cuisson : appuyez sur le symbole de
la zone de cuisson. Réglez le niveau de
cuisson sur 0 ou 14. Appuyez sur
sur
.
La durée et la puissance de
la Puissance maxi sur la
zone de cuisson flexible à
induction dépend de la taille
du récipient. La fonction peut
être utilisée avec des
récipients dont le diamètre
est supérieur à 180 mm.
•
.
s'affiche à l'intérieur du symbole de
la zone de cuisson. Le minuteur situé à
côté du symbole décompte le temps
restant à la Puissance maxi.
Pour désactiver la fonction : appuyez
ATTENTION!
Lorsque la fonction est en
cours, vous ne pouvez pas
modifier le niveau de
cuisson manuellement.
•
•
N'utilisez qu'un seul récipient lorsque
vous utilisez cette fonction.
Le diamètre maximal du récipient
pour cette fonction est de 240 mm. Si
vous utilisez un récipient plus grand
que 240 mm, la fonction se désactive.
La zone flexible passe en mode zone
de cuisson standard. La zone
conserve le niveau de cuisson de la
dernière position utilisée avec la
fonction Cuisson pro.
Lorsque la fonction est en cours, vous
ne pouvez changer le niveau de
cuisson qu'en déplaçant le récipient.
Lorsque vous utilisez cette fonction,
vous pouvez également utiliser le
Rappel
.
34
www.electrolux.com
Si vous souhaitez changer le
niveau de cuisson, soulevez
le récipient et placez-le à un
autre endroit sur la zone de
cuisson flexible. Faire glisser
le récipient sur la zone de
cuisson peut rayer et
décolorer la surface.
Vous pouvez ajouter un
raccourci vers la fonction sur
la barre de statut du
bandeau de commande
.
Activation de la fonction
Pour activer la fonction, posez le
récipient sur la zone de cuisson flexible.
Appuyez sur
et sélectionnez la
fonction dans la liste. Lorsque la fonction
est en cours, la zone de cuisson flexible
est indiquée par des tirets sur le
bandeau de commande. Pour activer la
fonction, vous pouvez également
appuyer sur le symbole du raccourci sur
la barre de statut
.
bandeau des zones de cuisson. Pour
vérifier la durée, touchez le symbole de
la zone de cuisson.
Pour réinitialiser la durée : entrez dans
le bandeau des zones de cuisson.
Appuyez sur
à côté du symbole de la
zone de cuisson et choisissez l'option
souhaitée dans la liste. Pour réinitialiser
la durée, vous pouvez également
appuyer sur
à côté du symbole de la
zone de cuisson.
Minuteur dégressif
Vous pouvez utiliser ce minuteur pour
régler la durée de fonctionnement de la
zone de cuisson, uniquement pour une
session.
Pour activer la fonction : entrez dans le
panneau des zones de cuisson. Appuyez
sur
à côté du symbole de la zone de
cuisson et choisissez le réglage de la
durée de cuisson. Réglez la durée en
faisant défiler séparément les heures et
les minutes.
Désactivation de la fonction
02
55
Pour désactiver la fonction, répétez la
01
50
procédure ou appuyez sur . Les tirets
disparaissent du bandeau de
commande.
00 h 45 min
Si deux zones fonctionnent
simultanément ou qu'un
grand récipient est détecté,
la fonction se désactive.
4.14 Minuteurs
Il existe 3 minuteurs : CountUp Timer,
Minuteur dégressif et Rappel.
Cuisson pro. Lorsque cette
fonction est en cours, vous
pouvez uniquement utiliser
le Rappel.
CountUp Timer
Ce minuteur permet de vérifier la durée
de fonctionnement de la zone de cuisson
sélectionnée. Cette fonction démarre
automatiquement et s'affiche à côté du
symbole de la zone de cuisson, sur le
24
40
23
35
OK
Confirmez votre sélection. Vous pouvez
également choisir d'annuler votre
sélection. Lorsque la durée s'est
écoulée, un signal sonore retentit et la
zone de cuisson s'éteint. Pour régler la
durée, vous pouvez également appuyer
sur
.
Pour arrêter le signal sonore : touchez
l'affichage.
Rappel
Cette fonction est sans effet sur le
fonctionnement des zones de cuisson.
Vous pouvez également l'utiliser lorsque
la table de cuisson est éteinte.
FRANÇAIS
Vous pouvez ajouter un
raccourci vers la fonction sur
la barre de statut du
bandeau de commande
.
Pour activer la fonction : appuyez sur
et choisissez la fonction dans la liste.
Sélectionnez la durée et confirmez votre
sélection. Pour activer la fonction, vous
pouvez également appuyer sur le
symbole du raccourci sur la barre de
statut . Une fois la durée sélectionnée
écoulée, un signal sonore retentit.
Pour arrêter le signal sonore : touchez
l'affichage.
4.15 PAUSE
Cette fonction sélectionne le niveau de
cuisson le plus bas pour toutes les zones
de cuisson activées.
Lorsque la fonction est en cours, vous ne
pouvez pas modifier le niveau de
cuisson. Cette fonction n'a aucun effet
sur le fonctionnement des minuteurs.
Vous pouvez ajouter un
raccourci vers la fonction sur
la barre de statut du
bandeau de commande
.
Pour activer la fonction : appuyez sur
et choisissez la fonction dans la liste.
Pour activer la fonction, vous pouvez
également appuyer sur le symbole du
raccourci sur la barre de statut
.
Pour désactiver la fonction : touchez
l'affichage. Les niveaux de cuisson
précédents sont restaurés.
4.16 Verrouillage de la table
de cuisson
La table de cuisson est dotée de
3 fonctions de verrouillage : Verrouillage
immédiat, Verrouillage de l'affichage et
Sécurité enfants.
Verrouillage immédiat
Cette fonction permet de verrouiller le
bandeau de commande pendant le
fonctionnement des zones de cuisson.
35
Elle permet d'éviter un changement
accidentel des niveaux de cuisson.
Vous pouvez ajouter un
raccourci vers la fonction sur
la barre de statut du
bandeau de commande
.
Pour activer la fonction : appuyez sur
et choisissez la fonction dans la liste.
Pour activer la fonction, vous pouvez
également appuyer sur le symbole du
raccourci sur la barre de statut
.
Pour désactiver la fonction : touchez
l'affichage. Suivez les informations qui
s'affichent et appuyez sur les lettres
suivantes dans l'ordre alphabétique : A O - X.
Lorsque vous éteignez la
table de cuisson, cette
fonction se désactive.
Verrouillage de l'affichage et Sécurité
enfants
La fonction Verrouillage de l'affichage
permet d'éviter un changement
accidentel des réglages en cours de
cuisson. Lorsque la fonction est activée
et que vous ne changez aucun réglage
pendant 2 minutes, elle verrouille le
bandeau de commande.
La fonction Sécurité enfants évite une
mise en marche et une activation
accidentelles de la table de cuisson
lorsqu'elle est éteinte.
Pour activer ou désactiver les
fonctions : appuyez sur
,
sélectionnez le Menu et appuyez sur
Sécurité. Sur l'écran suivant, choisissez
d'activer ou de désactiver les fonctions.
Confirmez votre sélection.
Pour allumer la table de
cuisson sans désactiver la
fonction, suivez les
informations qui s'affichent
et appuyez sur les lettres
suivantes dans l'ordre
alphabétique : A - O - X.
4.17 Raccourcis
36
www.electrolux.com
Vous pouvez définir un raccourci pour
les fonctions que vous utilisez souvent.
Les raccourcis s'affichent comme des
symboles sur la barre de statut du
bandeau de commande. Les raccourcis
vous permettent d'activer la fonction d'un
simple geste.
Pour activer les raccourcis : appuyez
sur
, sélectionnez le Menu, puis
appuyez sur le menu des raccourcis. Sur
l'écran suivant, choisissez les fonctions
pour lesquelles vous souhaitez définir un
raccourci sur la barre de statut.
Confirmez votre sélection.
4.18 Affichage
Vous pouvez choisir la luminosité et le
fond de l'affichage.
4.20 Fonction Gestionnaire de
puissance
•
•
•
•
•
Il y a 4 niveaux de luminosité, 1 étant le
plus bas et 4 le plus élevé.
•
Six couleurs différentes sont disponibles
pour le fond.
•
Pour modifier le réglage de la
luminosité ou du fond : appuyez sur
, sélectionnez le Menu et appuyez sur
Affichage. Choisissez entre la luminosité
et l'image de fond. Sur l'écran suivant,
choisissez le réglage souhaité.
Confirmez votre sélection.
4.19 Sons
Vous pouvez choisir le type de sons que
vous entendrez en faisant fonctionner la
table de cuisson. Vous pouvez
également désactiver ces sons.
Pour changer le réglage des sons :
appuyez sur
, sélectionnez le Menu,
puis appuyez sur le menu des sons. Sur
l'écran suivant, choisissez le réglage
souhaité. Confirmez votre sélection.
Même si vous désactivez les
sons, vous entendrez
toujours les signaux sonores
indiquant la fin du minuteur
et la désactivation de la
table de cuisson.
Des zones de cuisson sont
regroupées en fonction de
l'emplacement et du nombre de
phases de la table de cuisson.
Reportez-vous à l'illustration.
Chaque phase dispose d'une charge
électrique maximale de 3 700 W.
La fonction répartit la puissance entre
les zones de cuisson raccordées à la
même phase.
La fonction s'active lorsque la charge
électrique totale des zones de cuisson
raccordées à une phase simple
dépasse 3 700 W.
La fonction diminue la puissance des
autres zones de cuisson raccordées à
la même phase.
Le niveau de cuisson des zones à
puissance réduite oscille entre deux
niveaux.
Pour la zone flexible, vous pouvez
utiliser jusqu'à trois récipients. Si la
charge maximale pour la phase est
dépassée, la fonction s'active.
L'activation de la fonction dépend de
la taille et du nombre de récipients. La
fonction réduit le niveau de cuisson
des récipients jusqu'à atteindre la
charge maximale pour la phase. Le
symbole de la zone de cuisson
devient gris et le niveau de cuisson
oscille entre deux niveaux. La flèche
pointant vers le bas s'affiche sur le
symbole de la zone de cuisson. Si
vous ne modifiez pas le nombre de
récipients sur la zone de cuisson
flexible au bout d'une minute, le
niveau de cuisson le plus bas sera
sélectionné pour cette session.
FRANÇAIS
37
5. CONSEILS
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
partie de la puissance générée par la
zone de cuisson.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques
techniques ».
5.1 Ustensiles de cuisson
Sur les zones de cuisson à
induction, un champ
électromagnétique puissant
chauffe les récipients très
rapidement.
Utilisez des récipients
adaptés aux zones de
cuisson à induction.
5.2 Bruits pendant le
fonctionnement
Si vous entendez :
•
•
Matériaux des récipients
•
•
adaptés : fonte, acier, acier émaillé,
acier inoxydable, fond multicouche
(homologué par le fabricant).
inadaptés : aluminium, cuivre, laiton,
verre, céramique, porcelaine.
Les plats de cuisson conviennent
pour l'induction si :
•
•
une petite quantité d'eau contenue
dans un récipient chauffe dans un
bref laps de temps sur une zone de
cuisson réglée sur le niveau de
cuisson maximal.
un aimant adhère au fond du
récipient.
Le fond de l'ustensile de
cuisson doit être aussi plat
et épais que possible.
Dimensions de l'ustensile
Les zones de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement au diamètre
du fond du récipient utilisé, jusqu'à une
certaine limite.
L'efficacité de la zone de cuisson est liée
au diamètre du récipient. Un récipient
plus petit que le diamètre minimal
recommandé ne reçoit qu'une petite
•
•
•
•
un craquement : le récipient est
composé de différents matériaux
(conception « sandwich »).
un sifflement : vous utilisez la zone de
cuisson avec un niveau de puissance
élevé et le récipient est composé de
différents matériaux (conception
« sandwich »).
un bourdonnement : vous utilisez un
niveau de puissance élevé.
un cliquetis : des commutations
électriques se produisent.
un cliquetis sur la zone flexible : le
récipient n'est pas détecté et la zone
de cuisson n'est pas sélectionnée.
un sifflement, un bourdonnement : le
ventilateur fonctionne.
Ces bruits sont normaux et
n'indiquent pas une anomalie de la
table de cuisson.
5.3 Exemples de cuisson
Le rapport entre le niveau de cuisson et
la consommation énergétique de la zone
de cuisson n'est pas linéaire. Lorsque
vous augmentez le niveau de cuisson,
l'augmentation énergétique de la zone de
cuisson n'est pas proportionnelle. Cela
signifie que la zone de cuisson utilisée à
un niveau de cuisson moyen utilise
moins de la moitié de sa puissance.
Les valeurs figurant dans le
tableau suivant sont fournies
à titre indicatif.
38
www.electrolux.com
Niveau de
cuisson
Utilisation :
Durée
(min)
Conseils
1
Conserver les aliments cuits
au chaud.
au be‐
soin
Placez un couvercle sur le
récipient.
1-3
Sauce hollandaise, faire fon‐ 5 - 25
dre : beurre, chocolat, gélati‐
ne.
Mélangez de temps en
temps.
1-3
Solidifier : omelettes, œufs
cocotte.
10 - 40
Couvrez pendant la cuisson.
3-5
Faire mijoter des plats à ba‐
se de riz et de laitage, ré‐
chauffer des plats cuisinés.
25 - 50
Ajoutez au moins deux fois
plus d'eau que de riz. Re‐
muez les plats à base de lait
durant la cuisson.
5-7
Cuire à la vapeur des légu‐
mes, du poisson et de la
viande.
20 - 45
Ajoutez quelques cuillerées
de liquide.
7-9
Cuire des pommes de terre à 20 - 60
la vapeur.
Utilisez max. ¼ l d'eau pour
750 g de pommes de terre.
7-9
Cuire de grandes quantités
d'aliments, des ragoûts et
des soupes.
Ajoutez jusqu’à 3 litres de li‐
quide, plus les ingrédients.
9 - 12
Faire revenir : escalopes,
au be‐
cordons bleus de veau, côte‐ soin
lettes, rissolettes, saucisses,
foie, roux, œufs, crêpes, bei‐
gnets.
Retournez à la moitié du
temps.
12 - 13
Cuisson à température éle‐
5 - 15
vée des pommes de terre ris‐
solées, filets, steaks.
Retournez à la moitié du
temps.
14
Faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, griller de la viande (goulasch,
bœuf braisé), cuire des frites.
60 150
Faire bouillir une grande quantité d'eau. La fonction Booster est acti‐
vée.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Informations générales
•
Nettoyez la table de cuisson après
chaque utilisation.
•
•
•
•
Utilisez toujours un plat de cuisson
dont le fond est propre.
Les rayures ou les taches sombres
sur la surface n'ont aucune incidence
sur le fonctionnement de la table de
cuisson.
Utilisez un nettoyant spécialement
adapté à la surface de la table de
cuisson.
Utilisez un racloir spécial pour la vitre.
FRANÇAIS
6.2 Nettoyage de la table
•
•
Enlevez immédiatement : plastique
fondu, films plastiques et aliments
contenant du sucre. Sinon, la saleté
pourrait endommager la table de
cuisson. Tenez le racloir spécial
incliné sur la surface vitrée et faites
glisser la lame du racloir pour enlever
les salissures.
Une fois que la table de cuisson a
suffisamment refroidi, enlevez :
traces de calcaire et d'eau,
projections de graisse, décolorations
métalliques luisantes. Nettoyez la
•
39
table de cuisson à l'aide d'un chiffon
humide et d'un peu de détergent.
Après le nettoyage, séchez l'appareil
à l'aide d'un chiffon doux.
La surface de la table de cuisson
dispose de rainures horizontales.
Nettoyez la table de cuisson à l'aide
d'un chiffon humide et d'un peu de
détergent en effectuant des
mouvements de gauche à droite.
Après le nettoyage, séchez l'appareil
à l'aide d'un chiffon doux de gauche à
droite.
7. EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 En cas d'anomalie de fonctionnement
Problème
Cause probable
Solution
Vous ne pouvez pas allu‐
mer la table de cuisson ni
la faire fonctionner.
La table de cuisson n'est
pas connectée à une sour‐
ce d'alimentation électrique
ou le branchement est in‐
correct.
Vérifiez que la table de
cuisson est correctement
branchée à une source
d'alimentation électrique.
Consultez le schéma de
raccordement.
Le fusible a disjoncté.
Vérifiez que le fusible est
bien la cause de l'anoma‐
lie. Si les fusibles disjonc‐
tent de manière répétée,
faites appel à un électri‐
cien qualifié.
La table de cuisson est
désactivée.
Il y a de l'eau ou des ta‐
Nettoyez le bandeau de
ches de graisse sur le ban‐ commande.
deau de commande.
Vous avez posé quelque
chose sur la touche sensi‐
tive
Un récipient active deux
zones.
Retirez l'objet de la touche
sensitive.
.
Le fond du récipient n'est
pas plat.
Déplacez légèrement le ré‐
cipient jusqu'à ce qu'il ne
soit plus détecté que par
une seule zone.
40
www.electrolux.com
Problème
Cause probable
Solution
Plusieurs zones sont dé‐
tectées comme une zone
unique.
Les récipients sont trop
proches les uns des autres
et les zones de cuisson
n'ont pas été réglées après
avoir posé chaque réci‐
pient.
Réglez individuellement
chaque zone de cuisson
après y avoir posé un réci‐
pient.
Il n'y a aucune indication
de récipient sur la zone de
cuisson flexible.
Le récipient n'est pas
adapté.
Utilisez un récipient adap‐
té.
Reportez-vous au chapitre
« Conseils ».
Le diamètre du fond du ré‐
cipient de cuisson est trop
petit pour la zone de cuis‐
son.
Utilisez un récipient de di‐
mensions appropriées.
Reportez-vous au chapitre
« Caractéristiques techni‐
ques ».
Il y a déjà un récipient sur
la zone de cuisson.
Déplacez légèrement le
premier récipient pour faire
de la place au suivant.
La fonction Puissance
maxi ne s'active pas pour
le récipient sur la zone de
cuisson flexible.
Le récipient est plus grand Ceci est normal pour cette
que 240 mm. La puissance taille de récipient. Utilisez
maximale est atteinte.
un récipient plus petit ou
choisissez le niveau de
cuisson le plus élevé pour
le plus grand récipient.
Les niveaux de cuisson
pour les récipients sur la
zone de cuisson flexible
sont réduits.
Vous utilisez le niveau de
cuisson le plus élevé pour
un trop grand nombre de
récipients sur la zone de
cuisson flexible. Le ges‐
tionnaire de puissance est
activé.
s'allume.
Déplacez certains réci‐
pients sur les zones de
cuisson à induction.
L'une des fonctions de ver‐ Pour déverrouiller la table
rouillage des touches est
de cuisson, touchez les let‐
activée.
tres A - O - X dans l'ordre
alphabétique.
La fonction Cuisson pro se Vous utilisez plusieurs réci‐ N'utilisez qu'un seul réci‐
désactive.
pients.
pient avec cette fonction.
La luminosité de l'affichage La température des zones Laissez la table de cuisson
est réduite.
de cuisson est élevée.
refroidir.
Pour prolonger la durée de
vie de l'affichage, la lumi‐
nosité est réduite en fonc‐
tion de la température de
la table de cuisson.
FRANÇAIS
41
Problème
Cause probable
Solution
L'affichage ne réagit pas
au toucher.
Une partie de l'affichage
est recouverte, ou les réci‐
pients sont placés trop
près de l'affichage.
Retirez les objets couvrant
l'affichage. Éloignez les ré‐
cipients de l'affichage.
Le niveau de puissance
est réduit. La flèche poin‐
tant vers le bas s'affiche
sur le symbole de la zone
de cuisson.
La fonction Gestionnaire
de puissance est activée.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
Le fond d'écran est activé
mais le contraste de l'affi‐
chage est mauvais.
Un récipient chaud se trou‐ Retirez-le et laissez la ta‐
ve sur l'écran.
ble de cuisson refroidir suf‐
fisamment. Si le contraste
d'affichage ne s'améliore
pas, faites appel à votre
service après-vente agréé.
Aucun signal sonore ne se Les signaux sonores sont
fait entendre lorsque vous désactivés.
appuyez sur les touches
sensitives du bandeau.
Activez les signaux sono‐
res.
Reportez-vous au chapitre
« Utilisation quotidienne ».
E et un chiffre s'affichent.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson.
Débranchez la table de
cuisson de l'alimentation
électrique pendant quel‐
ques minutes. Déconnec‐
tez le fusible de l'installa‐
tion domestique. Rebran‐
chez l'appareil. Si E s'affi‐
che à nouveau, faites ap‐
pel au service après-vente
agréé.
E3 s'affiche.
Le branchement électrique Demandez à un électricien
n'est pas adapté. La ten‐
qualifié de vérifier l'installa‐
sion d'alimentation est hors tion.
limites.
E4 s'affiche.
Une erreur s'est produite
dans la table de cuisson
car un récipient chauffe à
vide. La protection antisurchauffe des zones de
cuisson est activée.
Éteignez la table de cuis‐
son et laissez-la refroidir.
Rallumez la table de cuis‐
son. Si le récipient était
bien le problème, le mes‐
sage d'erreur disparaît. Si
le message reste affiché,
contactez le service aprèsvente agréé.
42
www.electrolux.com
Problème
Cause probable
Solution
E7 s'affiche.
Le ventilateur de refroidis‐
sement est bloqué.
Assurez-vous qu'aucun ob‐
jet ne bloque le ventilateur
de refroidissement. Si le
message réapparaît, con‐
tactez le service aprèsvente agréé.
E8 s'affiche.
Le branchement électrique
n'est pas adapté. La table
de cuisson n'est branchée
qu'à une seule phase.
Demandez à un électricien
qualifié de vérifier l'installa‐
tion. Consultez le schéma
de raccordement.
E9 s'affiche.
Une erreur s'est produite
dans l'interface.
Éteignez la table de cuis‐
son puis allumez-la de
nouveau. Si le message
reste affiché, contactez le
service après-vente agréé.
7.2 Si vous ne trouvez pas de
solution...
Si vous ne trouvez pas de solution au
problème, veuillez contacter votre
revendeur ou un service après-vente
agréé. Veuillez lui fournir les informations
se trouvant sur la plaque signalétique.
Donnez également la combinaison à 3
lettres et chiffres pour la vitrocéramique
(située dans un des coins de la surface
en verre) et le message d'erreur qui
s'affiche. Assurez-vous d'utiliser
correctement l'appareil. En cas d'erreur
de manipulation de la part de l'utilisateur,
le déplacement du technicien du service
après-vente ou du vendeur pourra être
facturé, même en cours de garantie. Les
instructions relatives au service aprèsvente et aux conditions de garantie
figurent dans le livret de garantie.
8. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
8.1 Avant l'installation
Avant d'installer la table de cuisson,
notez les informations de la plaque
signalétique ci-dessous. La plaque
signalétique se trouve au bas de la table
de cuisson.
Numéro de série ....................
8.2 Tables de cuisson intégrées
Les tables de cuisson encastrables ne
peuvent être mises en fonctionnement
qu'après avoir été installées dans des
meubles et sur des plans de travail
homologués et adaptés.
8.3 Câble d'alimentation
•
•
La table de cuisson est fournie avec
un câble d'alimentation.
Pour remplacer le câble
d'alimentation endommagé, utilisez le
type de câble d'alimentation suivant
(ou supérieur) : H05BB-F T min 90°C.
Contactez votre service après-vente.
FRANÇAIS
8.4 Montage
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
55 ±1mm
65±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
490±1mm
43
44
www.electrolux.com
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
9.1 Plaque signalétique
Modèle EHX8H10FBK
Type 58 GBD K1 AU
Induction 7.4 kW
Numéro de série ..........
ELECTROLUX
PNC 949 596 316 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Fabriqué en Allemagne
7.4 kW
9.2 Caractéristiques des zones de cuisson
Zone de cuis‐
son
Puissance no‐ Fonction
minale (ni‐
Booster [W]
veau de cuis‐
son max.) [W]
Fonction
Diamètre du
Booster durée récipient [mm]
maximale
[min]
Avant droite
1400
2500
4
125 - 145
Arrière droite
2300
3700
10
180 - 210
La puissance des zones de cuisson peut
légèrement différer des données du
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
Pour des résultats de cuisson optimaux,
utilisez des récipients qui ne dépassent
pas les diamètres indiqués dans le
tableau.
9.3 Caractéristiques de la zone flexible
Diamètre du réci‐
pient [mm]
Puissance nomi‐
nale (niveau de
cuisson max.) [W]
Puissance maxi
[W]
Durée maximale
de la Puissance
maxi [min]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
FRANÇAIS
Diamètre du réci‐
pient [mm]
Puissance nomi‐
nale (niveau de
cuisson max.) [W]
Puissance maxi
[W]
Durée maximale
de la Puissance
maxi [min]
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
La puissance de la zone de cuisson peut
légèrement différer des données du
45
tableau. Elle dépend de la matière et des
dimensions du récipient.
10. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
10.1 Informations de produit selon la norme EU 66/2014
Identification du modèle
EHX8H10FBK
Type de table de cuisson
Table de cuis‐
son intégrée
Nombre de zones de cuisson
2
Nombre de zones de cuisson
1
Technologie de chauffage
Induction
Diamètre des zones de cuis‐
son circulaires (Ø)
Avant droite
Arrière droite
14,5 cm
21,0 cm
Longueur (L) et largeur (l) de
la zone de cuisson
Gauche
L 45.4 cm
l 30.0 cm
Consommation d'énergie se‐
lon la zone de cuisson (ECe‐
lectric cooking)
Avant droite
Arrière droite
175,7 Wh / kg
170,3 Wh / kg
Consommation d'énergie de
la zone de cuisson (ECelec‐
tric cooking)
Gauche
188,4 Wh / kg
Consommation d'énergie de
la table de cuisson (ECelec‐
tric hob)
EN 60350-2 - Appareils de cuisson
domestiques électriques - Partie 2 :
Tables de cuisson - Méthodes de
mesure des performances
180,7 Wh / kg
•
•
10.2 Économie d'énergie
Vous pouvez économiser de l'énergie au
quotidien en suivant les conseils
suivants.
•
•
Si vous faites chauffer de l'eau, ne
faites chauffer que la quantité dont
vous avez réellement besoin.
Si possible, couvrez toujours les
récipients de cuisson avec un
couvercle pendant la cuisson.
Activez toujours la zone de cuisson
après avoir posé le récipient dessus.
Placez les plus petits récipients sur
les plus petites zones de cuisson.
46
www.electrolux.com
•
Posez directement le récipient au
centre de la zone de cuisson.
•
Vous pouvez utiliser la chaleur
résiduelle pour conserver les aliments
au chaud ou pour faire fondre.
11. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
électroniques. Ne jetez pas les appareils
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
LATVIEŠU
47
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................48
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................49
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS.......................................................................... 51
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 53
5. PADOMI UN IETEIKUMI.................................................................................. 60
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................61
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 62
8. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................64
9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA.............................................................................. 66
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE............................................................................... 67
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu
novēršanu un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
48
1.
www.electrolux.com
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
Ierīces tuvumā nedrīkst atrasties bērni līdz 3 gadu
vecumam bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
Lietošanas laikā ierīce sakarst. Nepieskarieties
sildelementiem.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez
pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
•
49
Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
Pēc lietošanas izslēdziet plīts virsmas elementu ar tā
vadību un nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas
trieciena risku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
pilnvarotam servisa pārstāvim vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Apstrādājiet nozāģētās virsmas ar
hermetizējošu līdzekli, lai nepieļautu
piebriešanu mitruma ietekmē.
Aizsargājiet ierīces apakšu no tvaika
un mitruma.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Ja zem ierīces atrodas atvilktnes,
pārliecinieties, ka starp ierīces apakšu
un augšējo ierīci tiek nodrošināta
pietiekama gaisa cirkulācija.
Ierīces apakšdaļa var būt karsta.
Pārbaudiet, vai ir uzstādīts nedegošs
•
atdalītājpanelis zem ierīces, lai
novērstu piekļuvi apakšdaļai.
Pārliecinieties, lai starp darba virsmu
un zem tās esošo ierīci būtu 2 mm
liela ventilācijas sprauga. Garantija
neattiecas uz bojājumiem, kurus
izraisīja atbilstošas spraugas
nenodrošināšana.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pirms jebkādu darbību veikšanas
pārliecinieties, ka ierīce ir atvienota no
strāvas padeves.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Pārliecinieties, lai ierīce tiktu pareizi
uzstādīta. Vaļīgs vai neatbilstošs
strāvas vads vai kontaktdakša (ja tāda
ir) var izraisīt kontakta pārkaršanu.
Izmantojiet atbilstošu strāvas kabeli.
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nepieļaujiet elektrības vadu
samezglošanos.
Pārliecinieties, lai tiktu uzstādīta
aizsardzība pret elektrošoku.
Izmantojiet vada atslogotāju.
Pieslēdzot ierīci rozetei,
pārliecinieties, ka elektrības vads vai
kontaktdakša (ja tāda ir) nepieskaras
ierīces karstajām daļām vai ēdiena
gatavošanas traukiem.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktdakšu (ja tāda ir) un strāvas
vadu. Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
bojātu strāvas kabeli.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz spraudkontakta.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: automātslēdžiem,
drošinātājiem (no turētājiem
izskrūvējamiem drošinātājiem),
zemējuma noplūdes automātslēdžiem
un savienotājiem.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
•
•
•
Pirms pirmās ieslēgšanas noņemiet
iepakojuma, marķējuma un
aizsardzības plēves (ja tādas ir).
Izmantojiet šo ierīci mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Pēc katras lietošanas iestatiet
gatavošanas zonas pozīcijā "Izslēgt".
Nepaļaujieties uz trauka noteicēju.
Nenovietojiet galda piederumus un
katlu vākus uz gatavošanas zonām.
Tie var sakarst.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
Ja ierīces virsma ir ieplaisājusi,
nekavējoties atvienojiet ierīci no
elektrotīkla. Tas jādara, lai novērstu
elektrošoku.
Lietotājiem ar elektrokardiostimulatoru
jāturas vismaz 30 cm attālumā no
indukcijas gatavošanas zonām, kad
ierīce tiek darbināta.
Kad ievietojat ēdienu karstā eļļā, tā
var šļakstēt.
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Ēdiena gatavošanas laikā neļaujiet
ēdiena gatavošanas traukiem
izvārīties tukšiem.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
Sargieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet uz ierīces alumīnija
foliju.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt stiklu / stikla keramiku.
Pārvietojot šādus priekšmetus pa plīts
virsmu, vienmēr paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.4 Tīrīšana un kopšana
•
•
•
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Pirms ierīces tīrīšanas izslēdziet to un
ļaujiet tai atdzist.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla pirms
apkopes veikšanas.
•
•
2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
Sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai
noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Plīts virsmas shēma
1
3
1
2
51
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku
un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
1 Indukcijas gatavošanas zona
2 Vadības panelis
3 Fleksibla indukcijas gatavošanas
zona
52
www.electrolux.com
3.2 Vadības paneļa izkārtojums
1
2
3
8
00:02
9 8
7
Simbols Funkcija
1
2
3
-
4
5
6
7
8
9
-
6
5
4
Komentāri
IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu vai izslēgtu plīts virsmu.
Zonas pozīcija
Lai norādītu zonas pozīciju. Lai aktivizētu
zonu, pieskarieties simbolam.
Gatavošanas zona ir
aktivizēta
Lai mainītu sildīšanas pakāpi vai iestatītu
papildu funkcijas, pieskarieties simbolam.
Izvēlne
Lai izvēlētos papildu funkcijas un iestatīju‐
mus.
Tūlītēja bloķēšana
Lai bloķētu vadības paneli.
Statusa josla
Lai parādītu saīsnes un atlikušo laiku. Lai
aplūkotu saīsnes, aktivizējiet tās saīšņu iz‐
vēlnē.
Atgādinājums
Lai aktivizētu funkciju un parādītu laiku.
Pro Cook
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
PAUZE
Lai ieslēgtu funkciju.
3.3 Gatavošanas zonas panelis
Lai aplūkotu gatavošanas zonas paneli, pieskarieties gatavošanas zonas simbolam
vadības panelī.
LATVIEŠU
1
2
3
9
03:00
4
5
00:10
01:45
7
1
Funkcija
-
Gatavošanas zonas sim‐ Rāda sildīšanas pakāpi.
bols
3
4
5
6
7
6
Sim‐
bols
2
-
53
Komentāri
Jaudas pastiprināšana /
automātiskā sakarsēša‐
na
Rāda, ka darbojas funkcija. Taimeris veic
laika atskaiti, līdz funkcija izslēdzas.
CountUp Timer
Lai norādītu, cik ilgi darbojas gatavošanas
zona.
Laika atskaites taimeris
Lai rādītu atlikušo gatavošanas laiku.
Izvēlne
Lai izvēlētos papildu funkcijas un iestatīju‐
mus zonai.
Jaudas pastiprināšana /
automātiskā sakarsēša‐
na
Funkcijas aktivizēšanai un deaktivizēša‐
nai.
Vadības josla
Sildīšanas pakāpes iestatīšanai.
3.4 Atlikušais siltums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt apdegumus
atlikušā siltuma dēļ.
siltumu tieši ēdiena gatavošanas trauka
pamatnē. Stikla keramika tiek sakarsēta,
izmantojot ēdiena gatavošanas trauku
siltumu.
Indukcijas gatavošanas zonas rada
gatavošanas procesam nepieciešamo
4. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
4.1 Pirmā aktivizēšanas reize
Aktivizējot plīts virsmu pirmo reizi,
vispirms iestatiet valodu. Pēc valodas
iestatīšanas plīts sniegs dažus
norādījumus un ieteikumus, informējot,
kā to lietot. Lai mainītu ekrānus, velciet
ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.
54
www.electrolux.com
Atgādinājums
Izvēlne
Padomi un ieteiku‐
mi
Saīsnes
Drošība
Valoda
Ja nevēlaties uzklausīt ieteikumus,
pieskarieties Gatavs. Ieteikumus vēlāk
var aplūkot, izmantojot Izvēlne.
4.2 Aktivizēšana un
deaktivizēšana
Pieskarieties pie
vienu sekundi, lai
aktivizētu vai deaktivizētu plīti.
4.3 Vispārēja informācija
Plīts virsmas vadības panelis ir
skārienjūtīga zona. Plīti darbina,
pieskaroties simboliem, ritinot izvēlnes
un velkot vadības joslas un ekrānus. Plīts
atpazīst pieskārienu, kad jūs noņemat
pirkstu no vadības paneļa.
Lasiet ekrānā redzamo informāciju. Plīts
virsma sniedz jums ieteikumus un
norādījumus, lai atvieglotu tās lietošanu.
UZMANĪBU!
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz
vadības paneļa. Jūs varat
sabojāt elektronisko daļu.
4.4
Skaņa
Apkope
4.5 AUTO OFF
Funkcija automātiski izslēgs ierīci, ja:
•
•
•
•
•
Izvēlne funkcijas
Lietojiet simbolu:
lai atvērtu un
mainītu plīts virsmas iestatījumus. Jūs
varat arī aktivizēt un deaktivizēt funkcijas
un izveidot saīsnes. Tabulā ir norādītas
pamata izvēlnes funkcijas. Lai atvērtu
funkciju, pieskarieties tai. Izvēlieties
vēlamo iestatījumu un apstipriniet izvēli.
Papildiespējas
Tūlītēja bloķēšana
Pro Cook
PAUZE
Displejs
•
visas gatavošanas zonas tiek
izslēgtas;
jūs neiestatījāt sildīšanas pakāpi pēc
plīts virsmas aktivizēšanas;
jūs izlējāt vai nolikāt kaut ko uz
vadības paneļa ilgāk par 10
sekundēm (piem., pannu, dvieli utt.).
Atskan skaņas signāls un plīts virsma
deaktivizējas. Noņemiet priekšmetu
vai notīriet vadības paneli;
plīts virsma kļuvusi pārāk karsta
(piemēram, kad kastrolis ir izvārījies
sauss). Ļaujiet gatavošanas zonai
atdzist, pirms atkal lietojat plīti;
jūs izmantojat nepareizus ēdiena
gatavošanas traukus vai arī uz zonas
nav ēdiena gatavošanas trauku.
Zonas krāsa mainās uz pelēko.
Fleksiblā indukcijas gatavošanas
zona izslēdzas pēc 10 sekundēm, un
indukcijas zonas izslēdzas pēc 2
minūtēm;
gatavošanas zona netika izslēgta vai
netika mainīta sildīšanas pakāpe. Pēc
kāda laika plīts izslēdzas.
Attiecība starp siltuma pakāpi un plīts
virsmas izslēgšanās laiku:
Sildīšanas pakā‐
pe
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
1-3
6 stundām
4-7
5 stundām
LATVIEŠU
Sildīšanas pakā‐
pe
Plīts virsma at‐
slēdzas pēc
8-9
4 stundām
10 - 14
1,5 stundām
Izslēdziet plīts virsmu un atkal ieslēdziet
to vai pieskarieties zonas simbolam, lai
izslēgtu AUTO OFF.
4.6 Valodas maiņa
Lai mainītu valodu, pieskarieties
vadības panelī. Izvēlieties Izvēlne no
saraksta. Tad izvēlieties valodu izvēlni
un pareizo valodu. Pieskarieties valodai,
lai apstiprinātu izvēli.
9
Izmantojot elastīgo
indukcijas gatavošanas
zonu, vispirms novietojiet uz
plīts virsmas ēdiena
gatavošanas traukus. Kad
ēdiena gatavošanas trauks ir
noteikts, parādās zonas
simbols.
4.7 Gatavošanas zonu
lietošana
4.9 Fleksibla indukcijas
gatavošanas zona
Novietojiet ēdiena gatavošanas trauku uz
krustiņiem vai uz fleksiblās gatavošanas
zonas. Indukcijas gatavošanas zonas
līdz zināmai robežai automātiski
pielāgojas ēdiena gatavošanas trauka
apakšas izmēram. Pieskarieties
gatavošanas zonas simbolam, lai atvērtu
gatavošanas zonu paneli.
Fleksiblā indukcijas gatavošanas zona
nosaka ēdiena gatavošanas trauka
pozīciju un izmēru. Kad ēdiena
gatavošanas trauks ir noteikts, parādās
zonas simbols. Jūs varat aktivizēt
gatavošanas zonas paneli un iestatīt
sildīšanas pakāpi vai taimera funkcijas.
Gatavošanas zonas simbola izmērs
atkarīgs no ēdiena gatavošanas trauka
izmēra. Ja simbols ir mazs, jūs varat
novietot ēdiena gatavošanas traukam
blakus papildu ēdiena gatavošanas
trauku.
4.8 Sildīšanas pakāpe
Pieskarieties zonas, kuru vēlaties
izmantot, simbolam. Parādās
gatavošanas zonas panelis.
Sildīšanas pakāpi var mainīt šādi:
•
•
•
pieskaroties vadības joslai pie
pareizās sildīšanas pakāpes;
velkot ar pirkstu gar vadības joslu.
Atlaidiet pirkstu, kad sasniedzat
pareizo sildīšanas pakāpi;
pieskarieties zonas simbolam un
velciet ar pirkstu pa labi, lai
palielinātu, vai pa kreisi, lai
samazinātu sildīšanas pakāpi.
55
Uz zonas var novietot līdz trijiem katliem,
un tos var lietot atsevišķi. Minimālais
ēdiena gatavošanas trauka izmērs ir 90
mm. Maksimālais izmērs ir 300 x 460
mm.
Kad ēdiena gatavošanas trauks tiek
noņemts no zonas, zonas simbols paliek
pelēks. Pēc 10 sekundēm zona pazūd.
4.10 Sadalīšanas funkcija
Lietojot lielus ēdiena gatavošanas
traukus uz fleksiblās zonas, jūs to varat
sadalīt divās gatavošanas zonās. Tas
ļaus jums iestatīt divas dažādas
sildīšanas pakāpes divām dažādām
ēdiena gatavošanas trauka zonām.
56
www.electrolux.com
gatavošanas zonai tikai uz īsu laiku. Pēc
tam indukcijas gatavošanas zona
automātiski pārslēdzas atpakaļ uz
augstāko sildīšanas pakāpi.
Lai ieslēgtu funkciju: pieskarieties
zonas simbolam. Iedegas gatavošanas
zonas panelis. Pieskarieties
un
izvēlieties funkciju no saraksta. Ja
funkcija nav pieejama apakšizvēlnē,
zona ir par mazu, lai to sadalītu.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
zonas simbolam. Iedegas gatavošanas
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties gatavošanas zonas
simbolam. Iestatiet siltuma pakāpi 0 vai
zonas panelis. Pieskarieties
un
izvēlieties zonas apvienošanas iespēju.
.
iedegas
14. Pieskarieties
gatavošanas zonas simbola iekšienē.
Simbolam blakus esošais taimeris veic
atlikušā jaudas pastiprināšanas laika
atskaiti.
Ja jūs noņemat ēdiena
gatavošanas traukus ilgāk
par 10 sekundēm vai
deaktivizējat zonu, funkcija
izslēdzas.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
.
Lai sadalītu vai apvienotu
zonu, jūs varat arī
pieskarties zonas simbolam
ar diviem pirkstiem.
Jaudas pastiprināšanas laiks
un jauda uz fleksiblās
indukcijas gatavošanas
zonas ir atkarīgi no ēdiena
gatavošanas trauka izmēra.
Šī funkcija darbojas ēdiena
gatavošanas traukiem, kas
platāki par 180 mm.
4.11 Automātiskā sakarsēšana
Ja aktivizējat šo funkciju, jūs varat iegūt
nepieciešamo siltuma pakāpi īsākā laikā.
Šī funkcija uz laiku iestata augstāko
sildīšanas pakāpi un pēc tam samazina
temperatūru līdz vajadzīgajai sildīšanas
pakāpei.
Lai aktivizētu funkciju gatavošanas
zonai: pieskarieties gatavošanas zonas
simbolam. Iestatiet vēlamo siltuma
pakāpi no 1 līdz 13. Pieskarieties
Gatavošanas zonas simbolā iedegas
.
funkcijas simbols:
. Simbolam blakus
esošais taimeris veic funkcijas atlikušā
laika atskaiti.
Ja siltuma pakāpe tiek
mainīta funkcijas darbības
laikā, taimeris veic jauna, šai
siltuma pakāpei raksturīga,
atlikušā laika atskaiti.
Lai izslēgtu funkciju: pieskarieties
.
4.12 Jaudas pastiprināšana
Šī funkcija piegādā vairāk jaudas
indukcijas gatavošanas zonām. Šo
funkciju var aktivizēt indukcijas
4.13
Pro Cook funkcija
Šī funkcija ļauj jums noregulēt
temperatūru, pārvietojot ēdiena
gatavošanas traukus citā pozīcijā uz
fleksiblās indukcijas gatavošanas zonas.
Plīts virsma nosaka ēdiena gatavošanas
trauka pozīciju un iestata sildīšanas
pakāpi, kas atbilst šai pozīcijai. Ja
novietojat ēdiena gatavošanas trauku
priekšpusē, jūs varēsiet izmantot
augstāko sildīšanas pakāpi. Sildīšanas
pakāpi var samazināt, pārvietojot ēdiena
gatavošanas trauku uz aizmuguri.
LATVIEŠU
UZMANĪBU!
Kad funkcija darbojas,
sildīšanas pakāpi manuāli
mainīt nevar.
Vispārēja informācija:
•
•
•
•
Izmantojot šo funkciju, lietojiet tikai
vienu katlu.
Maksimālais katla diametrs,
izmantojot šo funkciju, ir 240 mm.
Lietojot ēdiena gatavošanas trauku,
ka ir lielāks par 240 mm, funkcija
izslēdzas. Fleksiblā zona kļūst par
standarta gatavošanas zonu. Zona
saglabā Pro Cook funkcijas
iepriekšējās pozīcijas sildīšanas
pakāpi.
Kad funkcija darbojas, jūs varat
izvēlēties sildīšanas pakāpi, tikai
pārvietojot ēdiena gatavošanas
traukus.
Izmantojot šo funkciju, jūs varat lietot
arī atgādinājumu
.
Ja vēlaties mainīt sildīšanas
pakāpi, paceliet ēdiena
gatavošanas trauku un
novietojiet to citā pozīcijā uz
fleksiblās zonas. Bīdot
ēdiena gatavošanas traukus,
virsmu var saskrāpēt un tā
var mainīt krāsu.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
vadības paneļa
.
Funkcijas ieslēgšana
Lai aktivizētu funkciju, novietojiet ēdiena
gatavošanas trauku uz fleksiblās zonas.
Pieskarieties
un izvēlieties funkciju no
saraksta. Kad funkcija darbojas, fleksiblo
zonu norāda ar domuzīmēm vadības
panelī. Lai aktivizētu funkciju, jūs varat
arī pieskarties saīsnes simbolam uz
statusa joslas
.
Funkcijas deaktivizēšana
Lai deaktivizētu funkciju, atkārtojiet
procedūru vai pieskarieties . Ar
domuzīmēm apzīmētā zona vadības
panelī pazūd.
57
Šī funkcija izslēdzas, ja tiek
noteiktas divas darbojošās
zonas vai tiek lietots liels
ēdiena gatavošanas trauks.
4.14 Taimeri
Ierīcei ir trīs taimeri: CountUp Timer, laika
atskaites taimeris un Atgādinājums.
Pro Cook. Kad funkcija ir
ieslēgta, jūs varat lietot tikai
Atgādinājums.
CountUp Timer
Lietojiet šo taimeri, lai pārbaudītu, cik ilgi
darbojas gatavošanas zona. Funkcija
aktivizējas automātiski un iedegas pie
gatavošanas zonas simbola gatavošanas
zonas panelī. Lai pārbaudītu laiku,
pieskarieties zonas simbolam.
Lai atiestatītu laiku: atveriet
gatavošanas zonas paneli. Pieskarieties
blakus gatavošanas zonas simbolam
un sarakstā izvēlieties pareizo iespēju.
Lai atiestatītu laiku, jūs varat arī
pieskarties
simbola.
pie gatavošanas zonas
Laika atskaites taimeris
Lietojiet šo taimeri, lai iestatītu, cik ilgi
gatavošanas zonai jādarbojas vienā
gatavošanas reizē.
Lai aktivizētu funkciju: atveriet
gatavošanas zonas paneli. Pieskarieties
blakus gatavošanas zonas simbolam
un izvēlieties gatavošanas laika
iestatījumu. Iestatiet laiku, ritinot atsevišķi
stundas un minūtes.
02
55
01
50
00 h 45 min
24
40
23
35
OK
Tad apstiprinātu savu izvēli. Jūs varat arī
atsaukt savu izvēli. Kad laiks beidzies,
atskan skaņas signāls un gatavošanas
58
www.electrolux.com
zona izslēdzas. Lai iestatītu laika, jūs
varat arī pieskarties
.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
displejam.
Tūlītēja bloķēšana
Šī funkcija bloķē vadības paneli, kamēr
darbojas gatavošanas zonas. Tas
novērsīs nejaušu gatavošanas
iestatījumu maiņu.
Atgādinājums
Šī funkcija neietekmē gatavošanas zonu
darbību. To var lietot arī tad, kad ierīce ir
izslēgta.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
vadības paneļa
.
Lai aktivizētu funkciju: pieskarieties
un izvēlieties funkciju no sarakstu.
Iestatiet laiku un apstipriniet izvēli. Lai
aktivizētu funkciju, jūs varat arī
pieskarties saīsnes simbolam uz statusa
joslas . Iestatītajam laikam beidzoties
atskan skaņas signāls.
Lai izslēgtu skaņu: pieskarieties
displejam.
4.15 PAUZE
Šī funkcija iestata zemāko sildīšanas
pakāpi visās ieslēgtajās gatavošanas
zonās.
Kad funkcija darbojas, sildīšanas pakāpi
mainīt nevar. Šī funkcija neietekmē
taimeru darbību.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
vadības paneļa
.
Lai aktivizētu funkciju: pieskarieties
un izvēlieties funkciju no sarakstu. Lai
aktivizētu funkciju, jūs varat arī
pieskarties saīsnes simbolam uz statusa
joslas
.
Lai deaktivizētu funkciju: pieskarieties
displejam. Tiek atjaunotas iepriekšējās
sildīšanas pakāpes.
4.16
Plīts virsmas bloķēšana
Plīts piedāvā trīs bloķēšanas funkcijas:
Tūlītēja bloķēšana, Ekrāna bloķēšana un
Bērnu drošības funkcija.
Jūs varat pievienot funkcijas
saīsni statusa joslā uz
vadības paneļa
.
Lai aktivizētu funkciju: pieskarieties
un izvēlieties funkciju no sarakstu. Lai
aktivizētu funkciju, jūs varat arī
pieskarties saīsnes simbolam uz statusa
joslas
.
Lai deaktivizētu funkciju: pieskarieties
displejam. Sekojiet displejā norādītajai
informācijai un pieskarieties burtiem
alfabēta kārtībā: A - O - X.
Izslēdzot plīts virsmu,
izslēdzas arī funkcija.
Ekrāna bloķēšana un Bērnu drošības
funkcija
Ekrāna bloķēšana funkcija neļauj
nejauši nomainīt iestatījumus
gatavošanas laikā. Kad funkcija ir aktīva
un jūs nemaināt nevienu no
iestatījumiem divu minūšu laikā, vadības
panelis tiek bloķēts.
Bērnu drošības funkcija funkcija
neļauj nejauši aktivizēt un darbināt plīts
virsmu, kad tā ir izslēgta.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu
funkcijas: pieskarieties
un izvēlieties
Izvēlne, tad pieskarieties Drošība.
Nākamajā ekrānā izvēlieties, vai vēlaties
ieslēgt vai izslēgt funkcijas. Apstipriniet
izvēli.
Lai lietotu plīts virsmu,
neizslēdzot funkciju,
rīkojieties saskaņā ar
displejā redzamo informāciju
un pieskarieties burtiem
alfabēta kārtībā: A - O - X.
4.17 Saīsnes
LATVIEŠU
Jūs varat izveidot saīsnes bieži lietotajām
funkcijām. Saīsnes tiks rādītas kā simboli
statusa joslā uz vadības paneļa ekrāna.
Saīsnes ļauj aktivizēt funkciju ar vienu
pieskārienu.
Lai aktivizētu saīsnes: pieskarieties
un izvēlieties, Izvēlne, tad pieskarieties
saīšņu izvēlnei. Nākamajā ekrānā
izvēlieties funkcijas, kuras vēlaties redzēt
kā saīsnes statusa joslā. Apstipriniet
izvēli.
4.18 Displejs
Varat izvēlēties displeja spilgtumu un
fonu.
Ir pieejami 4 spilgtuma līmeņi; 1 ir
viszemākais, un 4 ir visaugstākais.
Ir pieejamas 6 dažādas fona krāsas.
Lai mainītu spilgtumu vai fona
un
iestatījumus: pieskarieties
izvēlieties Izvēlne, pēc tam pieskarieties
Displejs. Tad izvēlieties spilgtumu vai
fona attēlus. Nākamajā ekrānā norādiet
vēlamo iestatījumu. Apstipriniet izvēli.
4.19 Skaņas
Jūs varat izvēlēties, kāda veida skaņas
vēlaties dzirdēt, izmantojot plīts virsmu.
Jūs varat arī izslēgt skaņas.
Lai mainītu skaņas iestatījumus:
pieskarieties
un izvēlieties, Izvēlne,
tad pieskarieties skaņas izvēlnei.
Nākamajā ekrānā izvēlieties vēlamo
iestatījumu. Apstipriniet izvēli.
Kad skaņa ir izslēgta, jūs
joprojām varat dzirdēt, kad
taimeris apstājas vai kad
plīts tiek izslēgta.
4.20 Enerģijas pārvaldība
funkcija
•
Gatavošanas zonas tiek sagrupētas
atbilstoši atrašanās vietai un fāžu
skaitam uz plīts. Skatīt attēlu.
•
•
•
•
•
•
59
Katras fāzes maksimālā elektrības
slodze ir 3700 W.
Funkcija sadala jaudu starp
gatavošanas zonām, kas pieslēgtas
tai pašai fāzei.
Šī funkcija aktivizējas, kad vienai fāzei
pieslēgto gatavošanas zonu kopējā
elektrības slodze pārsniedz 3700 W.
Funkcija samazina citu gatavošanas
zonu, kas pieslēgtas tai pašai fāzei,
jaudu.
Samazinātās jaudas zonas sildīšanas
pakāpe mainās starp diviem
līmeņiem.
Lietojot fleksiblo zonu, jūs varat
izmantot līdz trijiem katliem. Ja fāzes
maksimālā slodze tiek pārsniegta,
funkcija ieslēdzas. Funkcijas
ieslēgšanās ir atkarīga no ēdiena
gatavošanas trauka izmēra un to
skaita. Funkcija katlu sildīšanas
pakāpi līdz augstākajai iespējamajai
fāzē. Gatavošanas zonas simbols
kļūst pelēks un sildīšanas pakāpe
mainās starp diviem līmeņiem.
Gatavošanas zonas simbolā parādās
uz leju vērsta bulta. Ja jūs nemaināt
katlu skaitu uz fleksiblās zonas, pēc
vienas minūtes šajā gatavošanas
reizē ieslēgsies zemāka sildīšanas
pakāpe.
60
www.electrolux.com
5. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Ēdiena gatavošanas trauki
Indukcijas gatavošanas
zonās spēcīgs
elektromagnētiskais lauks
ļoti ātri uzkarsē ēdiena
gatavošanas trauku.
Izmantojiet indukcijas
gatavošanas zonas tikai
kopā ar piemērotiem ēdiena
gatavošanas traukiem.
Ēdiena gatavošanas trauku materiāls
•
•
piemērots: čuguns, tērauds, emaljēts
tērauds, nerūsējošs tērauds,
daudzslāņu dibens (ko ražotājs
norādījis par pareizu).
nepiemērots: alumīnijs, varš, misiņš,
stikls, keramika, porcelāns.
Ēdiena gatavošanas trauki ir piemēroti
indukcijas plītij, ja:
•
•
ūdens ļoti ātri uzvārās zonā, kurā
iestatīta augstākā sildīšanas pakāpe;
magnēts pielīp pie ēdiena
gatavošanas trauku dibena.
Ēdiena gatavošanas trauka
dibenam jābūt pēc iespējas
biezam un plakanam.
Ēdiena gatavošanas trauku izmēri
Indukcijas gatavošanas zonas līdz
zināmai robežai automātiski pielāgojas
trauka dibena izmēram.
Gatavošanas zonas efektivitāte ir saistīta
ar ēdiena gatavošanas trauka diametru.
Ēdiena gatavošanas trauki ar mazāku
diametru par minimālo saņems tikai daļu
no gatavošanas zonas ģenerētās jaudas.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
5.2 Trokšņi darbības laikā
Ja dzirdami:
•
•
•
•
•
•
krakšķi: ēdiena gatavošanas trauks ir
izgatavots no dažādiem materiāliem
(„sendviča” uzbūve).
svilpieni: tiek izmantota gatavošanas
zona ar augstu jaudas līmeni un
ēdiena gatavošanas trauks ir gatavots
no dažādiem materiāliem ("sendviča"
uzbūve).
dūkoņa: tiek izmantots augsts jaudas
līmenis.
klikšķēšana: notiek elektrības
pārslēgšana.
klikšķēšana uz fleksiblās zonas: katls
nav noteikts un gatavošanas zona
nav iestatīta.
sīkšana, sanēšana: darbojas
ventilators.
Šie trokšņi ir parasta parādība, tie
nenorāda, ka ir kādi darbības
traucējumi.
5.3 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Sakarība starp sildīšanas pakāpi un
gatavošanas zonas jaudas patēriņu nav
lineāra. Sildīšanas pakāpes palielinājums
nav proporcionāls gatavošanas zonas
jaudas patēriņa palielinājumam. Tas
nozīmē, ka gatavošanas zona ar iestatītu
vidējo sildīšanas pakāpi darbojas ar
mazāk nekā pusi jaudas.
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
LATVIEŠU
61
Sildīšanas
iestatījums
Lietojums:
Laiks
(min.)
Ieteikumi
1
Uzturētu pagatavotos ēdie‐
nus siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena ga‐
jadzī‐
tavošanas trauka.
bas
1-3
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šoko‐
lādi, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-3
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
3-5
Vārīt rīsus un gatavot piena
25 - 50
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildīt pusfabrikātus.
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdie‐
nus.
5-7
Tvaicēt dārzeņus, zivis, gaļu. 20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamka‐
rotes šķidruma.
7-9
Tvaicēt kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
7-9
Gatavot lielu ēdienu daudz‐
umu, sautējumus un zupas.
60 150
Līdz 3 l šķidruma un sastāv‐
daļas.
9 - 12
Nedaudz apcept: eskalopu,
teļa gaļas, kotlešu, frikadeļu,
cīsiņu, aknu, mērces, olu,
pankūku, virtuļu cepšana.
pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
jadzī‐
bas
12 - 13
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu 5 - 15
filejas steikus, steikus.
14
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepe‐
ti), cept kartupeļus frī eļļā.
Cepšanas laikā apgrieziet.
Vārīt lielu ūdens daudzumu. Ieslēgta jaudas funkcija.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
•
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
6.2 Plīts tīrīšana
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla
virsmas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
62
www.electrolux.com
•
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas
noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu.
•
Plīts virsmai ir horizontālas gropes.
Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli ar vieglu kustību
no kreisās puses uz labo. Pēc
tīrīšanas noslaukiet plīti sausu ar
mīkstu drānu no kreisās uz labo pusi.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Plīti nevar ieslēgt vai darbi‐ Plīts nav pieslēgta elektro‐ Pārbaudiet, vai plīts ir pa‐
nāt.
tīklam vai nav pieslēgta pa‐ reizi pievienota strāvas pie‐
reizi.
gādei. Skatiet savienojuma
diagrammu.
Nostrādājis drošinātājs.
Plīts deaktivizējas.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir
saistīts\i ar drošinātāju. Ja
drošinātājs nostrādā atkār‐
toti, sazinieties ar kvalificē‐
tu elektriķi.
Uz vadības paneļa ir ūdens Noslaukiet vadības paneli.
vai tauku traipi.
Kaut kas ir uzlikts uz sen‐
sora lauka
.
Noņemiet priekšmetu no
sensora lauka.
Viens katls ieslēdz divas
zonas.
Katla dibens nav līdzens.
Viegli pabīdiet katlu, līdz
tiek noteikta viena zona.
Divas vai vairākas zonas
tiek noteiktas kā viena.
Katli novietoti pārāk tuvu
viens otram, un pēc katra
katla novietošanas netika
iestatītas zonas.
Pēc katra katla novietoša‐
nas gatavošanas zonā tam
atsevišķi jāiestata zona.
Uz fleksiblās zonas nav
katla atzīmes.
Nepiemēroti ēdiena gata‐
vošanas trauki.
Izmantojiet atbilstošu ēdie‐
na gatavošanas trauku.
Skatiet sadaļu "Noderīgi ie‐
teikumi un padomi".
Zonai neatbilstošs ēdiena Izmantojiet pareiza lieluma
gatavošanas trauka apakš‐ ēdiena gatavošanas trau‐
ējās daļas diametrs.
ku.
Skatiet sadaļu "Tehniskā
informācija".
LATVIEŠU
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Uz zonas jau ir ēdiena ga‐
tavošanas trauks.
Nedaudz pabīdiet pirmo
katlu, lai otrajam pietiktu
vieta.
63
Jaudas pastiprināšanas
Katls ir lielāks par 240 mm. Tā ir normāla parādība šā‐
funkcija neaktivizē katlu uz Ir sasniegta maksimālā
da izmēra katliem. Izman‐
fleksiblās zonas.
jauda.
tojiet mazāku katlu vai lie‐
tojiet augstāku sildīšanas
pakāpi lielākam izmēram.
Sildīšanas pakāpes katliem Jūs izmantojat pārāk
Pārvietojiet dažus katlus
uz fleksiblām zonām tiek
daudz katliņus ar augstāko uz indukcijas gatavošanas
samazinātas.
sildīšanas pakāpi uz fleksi‐ zonām.
blām zonām. Ieslēgta jau‐
das pārvaldīšanas funkcija.
iedegas.
Pro Cook funkcija izslē‐
dzas.
Ir ieslēgta viena no bloķē‐
šanas funkcijām.
Lai atbloķētu plīts virsmu,
pieskarieties burtiem alfa‐
bēta kārtībā A - O - X.
Jūs lietojat vairāk par vienu Ar šo funkciju lietojiet tikai
katlu.
vienu katlu.
Displeja spilgtums ir sama‐ Zonu temperatūra ir aug‐
Ļaujiet plīts virsmai atdzist.
zināts.
sta. Lai garantētu displeja
ilgstošu darbmūžu, spilg‐
tums tiek samazināts atka‐
rībā no plīts virsmas tem‐
peratūras.
Displejs nereaģē uz pie‐
skārienu.
Displeja daļa ir aizklāta, vai Noņemiet priekšmetus. No‐
katliņi novietoti pārāk tuvu vietojiet katlus tālāk no dis‐
displejam.
pleja.
Jaudas līmenis ir samazi‐
nāts. Gatavošanas zonas
simbolā parādās uz leju
vērsta bulta.
Enerģijas pārvaldība funk‐
cija darbojas.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
Aizmugurējais apgaismo‐
Uz displeja novietoti karsti Noņemiet trauku un ļaujiet
jums ieslēgts, tomēr disple‐ ēdiena gatavošanas trauki. plītij pietiekami atdzist. Ja
jam ir vājš kontrasts.
kontrasts neuzlabojas, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servi‐
sa centru.
Pieskaroties vadības pane‐ Signāli nav aktivizēti.
ļa sensora laukiem, nav
signāla.
Aktivizējiet signālus.
Skatiet sadaļu "Izmantoša‐
na ikdienā".
64
www.electrolux.com
Problēma
Iespējamie iemesli
Parādās E un numurs.
Plīts darbībā radies traucē‐ Uz laiku atvienojiet plīti no
jums.
elektrotīkla. Atslēdziet mā‐
jas elektrotīkla sistēmas
drošinātāju. Pieslēdziet to
atpakaļ. Ja atkārtoti iede‐
gas E, sazinieties ar piln‐
varotu servisa centru.
E3 iedegas.
Nepareizs elektrības pie‐
Konsultējieties ar kvalificē‐
slēgums. Barošanas sprie‐ tu elektriķi vai pārbaudiet
gums ir nepareizs.
pieslēgumu.
E4 iedegas.
Radusies plīts kļūda, jo
ēdiena gatavošanas trauks
izvārījies sauss. Ieslēdzas
zonu pārkaršanas aizsar‐
dzība.
Izslēdziet plīts virsmu un
ļaujiet tai atdzist. Ieslēdziet
plīts virsmu atkal. Ja pro‐
blēma bija saistīta ar ēdie‐
na gatavošanas trauku,
paziņojums izdziest. Ja zi‐
ņojums parādās, sazinie‐
ties ar autorizēto servisa
centru.
E7 iedegas.
Bloķēts dzesēšanas venti‐
lators.
Pārbaudiet, vai nekas ne‐
bloķē dzesēšanas ventila‐
toru. Ja ziņojums atkal pa‐
rādās, sazinieties ar autori‐
zēto servisa centru.
E8 iedegas.
Nepareizs elektrības pie‐
slēgums. Plīts ir pieslēgta
tikai pie vienas fāzes.
Konsultējieties ar kvalificē‐
tu elektriķi vai pārbaudiet
pieslēgumu. Skatiet savie‐
nojuma diagrammu.
E9 iedegas.
Saskarnē radies traucē‐
jums.
Deaktivizējiet plīti un atkal
aktivizējiet to. Ja ziņojums
parādās, sazinieties ar au‐
torizēto servisa centru.
7.2 Ja nevarat atrast
risinājumu ...
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru. Norādiet datu plāksnītē
atrodamos datus. Nosauciet arī stikla
keramikas virsmas trīs ciparu-burtu kodu
(atrodas stikla virsmas stūrī) un
informējiet par redzamo kļūdas
8. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Risinājums
paziņojumu. Pārliecinieties, ka izmantojāt
plīts virsmu pareizi. Ja lietojāt ierīci
nepareizi, par problēmu novēršanu, kuru
veic apkalpošanas centra darbinieki vai
ierīces tirgotājs, tiks ieturēta papildu
samaksa pat garantijas apkalpošanas
laikā. Informāciju par apkalpošanas
centru un garantijas noteikumiem skatiet
garantijas brošūrā.
LATVIEŠU
8.1 Pirms uzstādīšanas
Pirms plīts uzstādīšanas pierakstiet
zemāk informāciju, kas norādīta uz datu
plāksnītes. Tehnisko datu plāksnīte
atrodas plīts apakšā.
Sērijas
numurs ...........................
8.2 Iebūvējamas plītis
8.3 Savienojuma kabelis
•
•
Plīts ir aprīkota ar strāvas kabeli.
Lai nomainītu bojātu strāvas kabeli,
izmantojiet šādu (vai jaunāku) strāvas
kabeļa tipu: H05BB-F T min 90°C.
Sazinieties ar vietējo apkopes centru.
Lietojiet iebūvējamās plītis tikai pēc tam,
kad tās ir pareizi iebūvētas virtuves
8.4 Montāža
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
min. 2 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
B
> 20 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
A
B
< 20 mm
65
mēbelēs un darba virsmās atbilstoši
spēkā esošiem standartiem.
min
30 mm
min. 500 mm
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
62 mm
46 mm
36 mm
66
www.electrolux.com
55 ±1mm
65±1mm
490±1mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
9. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
9.1 Datu plāksnīte
Modelis EHX8H10FBK
Veids 58 GBD K1 AU
Indukcija 7.4 kW
Sēr.Nr. .................
ELECTROLUX
Izstrādājuma Nr. 949 596 316 00
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Izgatavots Vācijā
7.4 kW
9.2 Gatavošanas zonu specifikācijas
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ Jaudas funk‐
da (maksimālā cija [W]
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
Jaudas funkci‐ Ēdiena gatavo‐
ja maksimā‐
šanas trauku
lais darbības
diametrs [mm]
laiks [min.]
Priekšējā labā
1400
4
2500
125 - 145
LATVIEŠU
67
Gatavošanas
zona
Nominālā jau‐ Jaudas funk‐
da (maksimālā cija [W]
sildīšanas pa‐
kāpe) [W]
Jaudas funkci‐ Ēdiena gatavo‐
ja maksimā‐
šanas trauku
lais darbības
diametrs [mm]
laiks [min.]
Aizmugurējā
labā
2300
10
3700
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
180 - 210
Lai gūtu optimālus gatavošanas
rezultātus, lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus, kas nav lielāki par tabulā
norādīto diametru.
9.3 Elastīgās zonas specifikācija
Ēdiena gatavoša‐
nas trauku diame‐
trs [mm]
Nominālā jauda
Jaudas pastiprinā‐ Jaudas pastiprinā‐
(maksimālā sildī‐
šana [W]
šanas maksimā‐
šanas pakāpe) [W]
lais darbības il‐
gums [min.]
90
500
500
4
145
1400
1400
4
180
1800
2000
8
210
2200
3000
8
280
2600
3700
10
Gatavošanas zonu jauda var nedaudz
atšķirties no tabulā norādītajiem datiem.
Tā mainās atkarībā no ēdiena
gatavošanas trauku materiāla un
izmēriem.
10. ENERGOEFEKTIVITĀTE
10.1 Informācija par izstrādājumu saskaņā ar ES 66/2014
Modeļa identifikācija
EHX8H10FBK
Plīts veids
Iebūvējama
plīts virsma
Gatavošanas zonu skaits
2
Gatavošanas virsmu skaits
1
Karsēšanas tehnoloģija
Indukcija
Riņķveida gatavošanas zonas Priekšējā labā
diametrs (Ø)
Aizmugurējā labā
14,5 cm
21,0 cm
Gatavošanas virsmas garums Kreisā puse
(G) un platums (P)
G 45.4 cm
P 30.0 cm
68
www.electrolux.com
Gatavošanas zonas energoe‐ Priekšējā labā
fektivitāte (ECelectric coo‐
Aizmugurējā labā
king)
175,7 Wh / kg
170,3 Wh / kg
Gatavošanas virsmas ener‐
Kreisā puse
goefektivitāte (ECelectric coo‐
king)
188,4 Wh / kg
Plīts energoefektivitāte (ECe‐
lectric hob)
180,7 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektriskās
mājsaimniecības ierīces ēdiena
gatavošanai. 2. daļa: Plīts virsmas veiktspējas noteikšanas metodes
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
•
Pirms gatavošanas zonas
ieslēgšanas uzlieciet uz tās ēdiena
gatavošanas trauku.
Mazākus ēdiena gatavošanas traukus
lieciet uz mazākām gatavošanas
zonām.
Ēdiena gatavošanas traukus lieciet
tieši gatavošanas zonas centrā.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
10.2 Enerģijas taupīšana
•
Ievērojot turpmāk izklāstītos ieteikumus
ikdienas gatavošanas laikā var ietaupīt
enerģiju.
•
•
•
Lieciet karsēt ūdeni tikai
nepieciešamā tilpumā.
11. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
69
70
www.electrolux.com
LATVIEŠU
71
867301956-E-192016
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement