AEG BE5014701M User manual

AEG BE5014701M User manual
BE5014321
BE5014701
BE5014721
BE501472J
CS Návod k použití
SK Návod na používanie
2
40
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 8
6. FUNKCE HODIN.............................................................................................. 11
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.............................................................................. 13
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE....................................................................................17
9. TIPY A RADY................................................................................................... 18
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 31
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 35
12. INSTALACE....................................................................................................37
13. TECHNICKÉ INFORMACE............................................................................ 39
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu
provádět jen kvalifikovaná osoba.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu
elektrickým proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Tento spotřebič smí instalovat
jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Netahejte spotřebič za držadlo.
Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
Ujistěte se, že je spotřebič
namontován pod bezpečnou
konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
•
•
•
•
•
•
Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení
musí mít mezeru mezi kontakty
alespoň 3 mm širokou.
Tento spotřebič je v souladu s
směrnicemi EEC.
2.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
Spotřebič po každém použití vypněte.
Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
Nepracujte se spotřebičem, když
máte vlhké ruce nebo když je v
kontaktu s vodou.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
•
•
•
5
Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
Při otvírání dvířek nesmí být v
blízkosti spotřebiče jiskry ani otevřený
oheň.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno
spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do
horkého spotřebiče.
– po dokončení pečení
nenechávejte vlhká jídla ve
spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče. Nejedná se o závadu z
hlediska ustanovení záruky.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky
trouby.
2.4 Vaření v páře
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče. Může dojít k úniku
páry.
6
www.aeg.com
2.5 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte servisní
středisko.
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
•
Katalytický smalt (je-li součástí
výbavy) nečistěte žádným druhem
čisticího prostředku.
2.6 Vnitřní osvětlení
•
V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky
pouze pro použití v domácích
spotřebičích. Nepoužívejte je pro
osvětlení domácnosti.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
•
•
Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
2.7 Likvidace
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.2 Příslušenství
•
•
•
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a
koláčové formy, pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
•
•
Ovládací panel
Ovladač funkcí trouby
Elektronický programátor
Ovladač teploty
Zásobník na vodu
Topný článek
Zásuvka pečicí sondy
Žárovka
Ventilátor
Drážky na rošty, vyjímatelné
Vypouštěcí hadice
Ventil pro vypouštění vody
Polohy roštů
Vstup páry
Pro pečení moučných jídel a masa,
nebo k zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně přípravy
jídla.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
1. Před prvním použitím spotřebič
vyčistěte.
2. Příslušenství a vyjímatelné drážky
vložte zpět do jejich původní polohy.
4.2 Nastavení času
Po prvním připojení spotřebiče k
elektrické síti se na displeji na několik
sekund rozsvítí všechny symboly.
Následujících několik sekund se na
displeji zobrazuje verze software.
Když zhasne verze softwaru, zobrazí se
na displeji
a „12:00“. "12“ bliká.
nebo
1. Pomocí
čas v hodinách.
nastavte aktuální
2. Potvrďte stisknutím . Toto je nutné
pouze tehdy, když nastavujete čas
poprvé. Později bude nový čas po
pěti sekundách automaticky uložen.
8
www.aeg.com
Na displeji se objeví
hodina. "00“ bliká.
3. Pomocí
nebo
čas v minutách.
a nastavená
nastavte aktuální
4. Potvrďte stisknutím . Toto je nutné
pouze tehdy, když nastavujete čas
poprvé. Později bude nový čas po
pěti sekundách automaticky uložen.
Na displeji se zobrazí nový čas.
4.3 Změna času
Čas můžete změnit pouze tehdy, když je
trouba vypnutá.
Stiskněte .
Na displeji začne blikat nastavený čas a
symbol
Pro nastavení nového času viz
„Nastavení času“.
4.4 Předehřátí
Předehřátí prázdného spotřebiče ke
spálení zbytkové mastnoty.
1. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
2. Nechte spotřebič pracovat jednu
hodinu.
3. Zvolte funkci
a maximální teplotu.
4. Nechte spotřebič pracovat 15 minut.
Příslušenství se může zahřát více než
obvykle. Ze spotřebiče může vycházet
zápach a kouř. To je normální jev.
Zajistěte dostatečné větrání.
.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Zasunovací ovladače
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte
ovladač. Ovladač se vysune.
1. Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
3. Spotřebič vypnete otočením
ovladače funkcí a teploty trouby do
polohy vypnuto.
5.2 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
Podle daného modelu má
váš spotřebič symboly
ovladače, ukazatele nebo
kontrolky:
• Ukazatel se rozsvítí, když
trouba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když
je spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje, zda
ovladač řídí jednu z
varných zón, funkce trouby
nebo teplotu.
5.3 Funkce trouby
Funkce trouby
Poloha Vypnuto
Použití
Spotřebič je vypnutý.
ČESKY
Funkce trouby
9
Použití
Rychlé zahřátí
Zkracuje dobu rozehřátí.
Pravý horký
vzduch
K pečení jídla na třech úrovních současně a k sušení
potravin.Nastavte teplotu trouby o 20 – 40 °C nižší než
při použití funkce Konvenční ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20 –
40 °C nižší než při použití funkce Konvenční ohřev.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou‐
by.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem a zavařování po‐
travin.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a opékání chleba.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a opé‐
kání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi na
jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení dozlato‐
va.
Horký vzduch +
Pára
Příprava jídel v páře.
5.4 Funkce rychlého zahřátí
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas
potřebný k rozehřátí trouby.
1. Nastavte funkci rychlého rozehřátí.
Viz tabulka Funkce trouby.
2. Otočte ovladačem teploty na
požadovanou teplotu.
Když spotřebič dosáhne nastavené
teploty, ozve se zvukový signál.
Funkce rychlého zahřátí se po
zaznění zvukového signálu
nevypne. Funkci musíte
vypnout ručně.
3. Nastavte funkci trouby.
10
www.aeg.com
5.5 Displej
A
G
B
F
E
C
D
A) Časovač
B) Ukazatel zahřívání / zbytkového tepla
C) Zásobník vody (pouze u vybraných
modelů)
D) Pečicí sonda (pouze u vybraných
modelů)
E) Zámek dvířek (pouze u vybraných
modelů)
F) Hodiny / minuty
G) Funkce hodin
5.6 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
HODINY
Slouží k nastavení funkce hodin.
MÍNUS
Slouží k nastavení času.
MINUTKA
Nastavení funkce MINUTKY. Podržením
tlačítka déle než tři sekundy zapnete či
vypnete osvětlení trouby.
PLUS
Slouží k nastavení času.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo te‐
ploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Používejte pouze během spuštěné funkce
trouby.
5.7 Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
se budou postupně
čárky na displeji
rozsvěcovat. Stavové čárky signalizují
zvyšování nebo snižování teploty trouby.
5.8 Vaření v páře
1. Nastavte funkci
.
2. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete. Naplňte zásobník vodou,
dokud se nerozsvítí kontrolka plného
zásobníku.
Maximální objem zásobníku je 900 ml.
Vystačí přibližně na 55 – 60 minut
přípravy jídla.
Jako tekutinu používejte
pouze vodu. Nepoužívejte
filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
Nepoužívejte jiné tekutiny.
Nenalévejte do zásobníku na
vodu hořlavé kapaliny nebo
kapaliny s obsahem alkoholu
(grappa, whisky, koňak
apod.).
3. Zatlačte zásobník na vodu do
původní polohy.
4. Připravte potraviny do správné
nádoby.
5. Nastavte teplotu v rozmezí od 130 do
230 °C.
Při teplotách nad 230 °C nedává vaření a
pečení v páře dobré výsledky.
ČESKY
UPOZORNĚNÍ!
Po každém použití funkce
páry vyčkejte minimálně 60
minut, abyste zabránili úniku
horké vody z ventilu pro
vypouštění vody.
11
1. Připravte vypouštěcí hadici (C), která
je součástí stejného balení jako
návod k použití. Spojku (B) nasuňte
na jeden konec vypouštěcí hadice.
2. Druhý konec vypouštěcí hadice (C)
umístěte do nádoby. Umístěte jej
níže než vypouštěcí ventil (A).
Po každém dokončení vaření v páře
zásobník vody vyprázdněte.
5.9 Kontrolka zásobníku na
vodu
Pokud probíhá vaření v páře, displej
zobrazuje kontrolku zásobníku na vodu.
Kontrolka zásobníku na vodu zobrazuje
hladinu vody.
•
- Zásobník na vodu je plný. Když
je zásobník na vodu plný, zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
•
- Zásobník na vodu je plný do
poloviny.
•
- Zásobník na vodu je prázdný.
Když je nutné doplnit vodu do
zásobníku, zazní zvukový signál.
Jestliže do zásobníku nalijete
příliš mnoho vody, přebytečná
voda se vylije bezpečnostní
výpustí na dno trouby. Vodu
odsajte pomocí houbičky nebo
hadříku.
5.10 Vyprázdnění zásobníku
na vodu
A
B
C
3. Otevřete dvířka trouby a spojku (B)
zasuňte do vypouštěcího ventilu (A).
4. Na spojku při vypouštění zásobníku
na vodu neustále tlačte.
Zásobník může obsahovat
určité množství vody, když se
na displeji zobrazí
.Vyčkejte, dokud voda z
vypouštěcího ventilu
nepřestane vytékat.
5. Když voda přestane vytékat,
vytáhněte spojku z ventilu.
Vypuštěnou vodu
nepoužívejte pro opětovné
naplnění zásobníku.
POZOR!
Před vyprázdněním zásobníku
na vodu se ujistěte, že je
spotřebič vychladlý.
6. FUNKCE HODIN
6.1 Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
DENNÍ ČAS
Použití
K nastavení, změně nebo kontrole denního času. Viz
„Nastavení času“.
12
www.aeg.com
Funkce hodin
Použití
MINUTKA
Pomocí této funkce nastavíte odpočet (maximálně 23
hodin a 59 minut). Tato funkce nemá žádný vliv na pro‐
voz spotřebiče. Funkci MINUTKA můžete zapnout kdy‐
koliv; i u vypnutého spotřebiče.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče. Použijte
pouze v případě, že je nastavená funkce trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Použijte
pouze v případě, že je nastavená funkce trouby. Funkci
Trvání a Ukončení lze použít současně pro naprogra‐
mování automatického zapnutí a pozdějšího vypnutí
spotřebiče (odloženého startu).
Mezi funkcemi hodin se
přepíná opakovaným
zmáčknutím
Pokud stisknete , když
nastavujete hodiny funkce
.
TRVÁNÍ
, spotřebič přejde
na nastavení funkce
Pokud chcete nastavení
funkce hodin potvrdit,
UKONČENÍ
stiskněte
nebo počkejte
pět sekund na automatické
potvrzení.
.
6.3 Nastavení funkce
MINUTKA
6.2 Nastavení funkce TRVÁNÍ
nebo UKONČENÍ
1. Stiskněte
1. Stiskněte opakovaně
stisknutím
nebo .
Nejprve nastavte sekundy, poté minuty a
pak hodiny.
Čas se nejprve vypočítá v minutách a
sekundách. Když nastavíte čas delší než
60 minut, zobrazí se na displeji symbol
na displeji neobjeví
Na displeji bliká
2. Stisknutím
nebo
nebo
hodnoty a stisknutím
, dokud se
nebo
.
.
nastavíte
je potvrdíte.
U funkce Trvání
nejprve nastavte
minuty a poté hodiny, u funkce Ukončení
nastavte nejprve hodiny a poté
minuty.
Po uplynutí časové lhůty zazní na dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
nebo
.
nastavený čas a symbol
Trouba přestane pracovat.
3. Otočte ovladačem funkcí trouby do
polohy vypnuto.
4. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
.
Na displeji bliká
a „00“.
2. Funkci MINUTKA nastavíte
.
Spotřebič nyní počítá čas v hodinách a
minutách.
3. Funkce MINUTKA se po pěti
sekundách spustí automaticky.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zazní zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. "Na
displeji bliká 00:00“ a . Chcete-li
zvukový signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
ČESKY
Když nastavíte funkci
MINUTKA spolu s běžící
funkcí TRVÁNÍ a UKONČENÍ,
zobrazí se na displeji symbol
.
6.4 Měřič času
13
Měřič času vynulujete stisknutím a
podržením
měřit čas.
a
. Časovač začne opět
Měřič času nelze použít při
funkcích: Trvání
Ukončení
,
, Pečicí sonda.
Měřič času můžete použít ke zjištění, jak
dlouho je trouba v provozu. Zapne se
ihned, jak začne trouba hřát.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Použití pečicí sondy
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Jakmile teplota masa dosáhne
nastavené teploty, spotřebič se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
•
•
Teplotu trouby. Viz tabulka pečení
masa.
Teplotu sondy ve středu masa. Viz
tabulka pro pečicí sondu.
POZOR!
Používejte pouze pečicí sondu
dodávanou spolu se
spotřebičem nebo originální
náhradní díly.
1. Nastavte funkci trouby a teplotu.
2. Umístěte hrot pečicí sondy (se
symbolem
na rukojeti) do středu
masa.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do
zásuvky na horní straně vnitřku
trouby.
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane
během přípravy jídla zasunutá v mase a
v zásuvce.
Když pečicí sondu používáte poprvé,
výchozí teplota středu masa je 60 °C.
, můžete použít
Zatímco bliká
ovladač teploty ke změně výchozí teploty
středu masa.
Na displeji se zobrazí symbol pečicí
sondy a výchozí teplota středu masa.
4. Pomocí
uložte novou teplotu
středu masa nebo počkejte 10
sekund na automatické uložení
nastavení.
Nová výchozí teplota středu masa se
zobrazí během příštího použití pečicí
sondy.
Když maso dosáhne nastavené teploty
středu, začne blikat symbol
a teplota
pečicí sondy. Na dvě minuty zazní
zvukový signál.
5. Chcete-li zvukový signál vypnout,
stiskněte libovolné tlačítko.
14
www.aeg.com
6. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso ze
spotřebiče.
7. Vypněte spotřebič.
UPOZORNĚNÍ!
Při vytahování špičky a
zástrčky pečicí sondy buďte
opatrní. Pečicí sonda je horká.
Hrozí nebezpečí popálení.
Při každém zasunutí pečicí
sondy do zásuvky je zapotřebí
znovu nastavit čas pečicí
sondy. Nelze zvolit trvání ani
ukončení.
Teleskopické výsuvy usnadňují vkládání
nebo vytahování roštů.
POZOR!
Teleskopické výsuvy nemyjte
v myčce nádobí. Teleskopické
výsuvy ničím nemažte.
1. Pravou i levou teleskopickou výsuvu
zcela vytáhněte.
°C
Když spotřebič poprvé
vypočítává předběžný čas
trvání, na displeji bliká symbol
. Když je výpočet
dokončen, na displeji se
zobrazí délka přípravy jídla.
Výpočty probíhají na pozadí
během přípravy jídla a v
případě potřeby dojde k
aktualizaci hodnoty času
trvání na displeji.
Teplotu lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
1. Stiskněte:
:
• Jednou - na displeji se zobrazí
nastavená teplota středu masa,
která se střídá s aktuální teplotou
sondy ve středu masa každých 10
sekund.
• Dvakrát - na displeji se zobrazí
aktuální teplota trouby, která se
střídá s nastavenou teplotou
trouby každých 10 sekund.
• Třikrát - na displeji se zobrazí
nastavená teplota trouby.
2. Pomocí ovladače teploty změňte
požadovanou teplotu.
7.2 Teleskopické výsuvy
Instalační pokyny pro
teleskopické výsuvy si
uschovejte pro budoucí
použití.
2. Na teleskopické výsuvy položte
tvarovaný rošt a opatrně je zasuňte
do spotřebiče.
°C
Před tím, než zavřete dvířka trouby, se
ujistěte, že jste teleskopické výsuvy zcela
zasunuli do spotřebiče.
7.3 Příslušenství pro vaření v
páře
Příslušenství soupravy pro
vaření v páře se nedodává
spolu se spotřebičem. Pro
více informací se obraťte na
svého místního prodejce.
ČESKY
Dietní zapékací mísa pro funkce
vaření v páře
Tryska pro přímé vaření v páře (D)
Zapékací mísa se skládá ze skleněné
mísy, víka s otvorem pro hadici (C) a
ocelového roštu, který se pokládá na dno
zapékací mísy.
Skleněná mísa (A)
Ocelový rošt (E)
Víko (B)
•
Horkou zapékací mísu nepokládejte
na chladné či mokré povrchy.
•
Do horké zapékací mísy nedávejte
studené tekutiny.
•
Zapékací mísu nepokládejte na
horkou varnou desku.
Tryska a hadice
C
D
„C“ je hadice pro vaření v páře a „D“ je
tryska pro přímé vaření v páře.
Hadice (C)
15
16
www.aeg.com
•
Zapékací mísu nemyjte pomocí
drátěnek, škrabek či čisticích prášků.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
4. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
7.5 Přímé vaření v páře
7.4 Vaření v páře v dietní
zapékací míse
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy a zakryjte jej víkem.
1. Zasuňte hadici do speciálního otvoru
ve víku dietní zapékací mísy.
C
Vložte jídlo na kovový rošt uvnitř
zapékací mísy. Přidejte trochu vody.
POZOR!
Nepoužívejte víko mísy.
UPOZORNĚNÍ!
Při používání trysky za chodu
trouby buďte opatrní. Když je
trouba horká, vždy pro
manipulaci s tryskou
používejte chňapky. Když
nepoužíváte parní funkci,
vyndejte vždy trysku z trouby.
Použitá hadice je speciálně
navržená pro přípravu jídel a
neobsahuje nebezpečné látky.
1. Zasuňte trysku (D) do hadice (C).
Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
2. Vložte zapékací mísu na druhou
úroveň roštu odspodu.
3. Druhý konec hadice zasuňte do
vstupu páry.
ČESKY
17
Pokud připravujete kuře, kachnu, krůtu,
kůzlečí, velkou rybu nebo podobné jídlo,
zasuňte trysku (D) přímo do duté části
masa. Ujistěte se, že nejsou otvory
ucpané.
2. Vložte zapékací mísu na první nebo
druhou úroveň roštu odspodu.
Ujistěte se, že hadice není skřípnutá
nebo že se nedotýká horního topného
tělesa trouby.
3. Nastavte troubu na funkci vaření v
páře.
Další informace o vaření v páře najdete v
tabulkách pro vaření v páře v rámci
kapitoly „Tipy a rady“.
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
1. Nenastavujte žádnou funkci trouby.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
8.2 Použití funkce Blokování
tlačítek
Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze tehdy, když je spotřebič v
provozu.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně nastavení teploty a času u
probíhající funkce trouby.
1. Zvolte funkci trouby a proveďte
požadované nastavení
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte
a .
současně
Zazní zvukový signál. Na displeji se
zobrazí Loc.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 2.
Když otočíte ovladačem
teploty nebo stisknete
jakékoliv tlačítko, na displeji
se zobrazí Loc. Když otočíte
ovladačem funkcí trouby,
spotřebič se vypne.
Když spotřebič vypnete,
zatímco je zapnutá funkce
blokování tlačítek, tato funkce
se automaticky přepne na
funkci dětská bezpečnostní
pojistka. Viz „Použití dětské
bezpečnostní pojistky“.
8.3 Ukazatel zbytkového
tepla
Když spotřebič vypnete, na displeji se
zobrazuje ukazatel zbytkového tepla ,
pokud je teplota v troubě vyšší než 40
°C. Otočením ovladačem teploty doleva
či doprava se zobrazí teplota trouby.
8.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič
po určité době, kdy je spuštěna nějaká
18
www.aeg.com
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
8.5 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
30 - 115
12,5
120 - 195
8,5
200 - 245
5,5
8.6 Bezpečnostní termostat
250 - maximum
3
Nesprávná obsluha spotřebiče nebo
vadné součásti mohou způsobit
nebezpečné přehřátí. Aby se tomu
zabránilo, je tato trouba vybavena
bezpečnostním termostatem, který
přeruší napájení. Po poklesu teploty se
trouba opět automaticky zapne.
Po automatickém vypnutí spotřebič opět
zprovozníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
Automatické vypnutí
nefunguje s funkcemi: pečicí
sonda, Osvětlení, Trvání,
Ukončení.
9. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
•
•
9.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
•
•
čísla poloh roštů.
informace o funkcích trouby,
doporučené poloze roštů a teplotách
pro typická jídla.
9.3 Pečení moučníků
•
•
9.2 Všeobecné informace
•
•
•
Spotřebič má pět úrovní roštů. Polohy
roštů ve spotřebiči se počítají zdola.
Tento spotřebič je vybaven
speciálním systémem, který zajišťuje
oběh vzduchu a stálou recyklaci páry.
Tento systém umožňuje pečení a
vaření v páře, takže jídla jsou uvnitř
měkká a na povrchu mají kůrčičku.
Doba pečení a spotřeba energie jsou
sníženy na minimum.
Ve spotřebiči nebo na skleněných
panelech dvířek se může srážet
vlhkost. To je normální jev. Při
otvírání dvířek spotřebiče během
přípravy jídla vždy odstupte.
Kondenzaci snížíte, když spotřebič
vždy před přípravou jídla na 10 minut
předehřejte.
Po každém použití spotřebiče setřete
vlhkost.
Při přípravě jídel na dno spotřebiče
nestavte žádné předměty a žádnou
část spotřebiče nezakrývejte
hliníkovou fólií. Mohlo by to ovlivnit
výsledky pečení a poškodit smalt.
Neotvírejte dvířka, dokud neuplynou
3/4 času nutného k pečení.
Jestliže do trouby vložíte dva plechy
na pečení, musí být mezi plechy
jedna úroveň drážek volná.
9.4 Pečení masa a ryb
•
•
•
Při pečení velmi tučného jídla použijte
hluboký pekáč / plech, aby se v
troubě nevytvořily skvrny, které by již
nemusely jít odstranit.
Před podáváním nechte maso
odpočívat asi 15 minut, a teprve
potom ho krájejte, aby nevytekla
šťáva.
Do hlubokého pekáče / plechu nalijte
trochu vody, aby se při pečení tolik
nekouřilo. Kondenzaci kouře
ČESKY
zabráníte dolitím vody pokaždé, když
se odpaří.
9.5 Doby přípravy
Doba přípravy záleží na druhu potravin,
jejich konzistenci a množství.
19
Nejprve sledujte průběh pečení a jeho
výsledek. Postupně si najděte nejlepší
nastavení (nastavení teploty, dobu
pečení, apod.) pro nádobí, recepty a
množství potravin, které s tímto
spotřebičem používáte.
9.6 Tabulka pečení masa a moučných jídel
Koláče
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Šlehané
recepty
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
V koláčové
formě
Křehké
těsto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
V koláčové
formě
Tvarohový 170
koláč s
podmáslím
1
165
2
60 - 80
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Jablečný
dort (ja‐
blečný ko‐
láč)1)
170
2
160
2 (vlevo a
vpravo)
80 - 100
Ve dvou
koláčových
formách o
průměru 20
cm na tvar‐
ovaném
roštu
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečení
Marmelá‐
dový dort
170
2
165
2 (vlevo a
vpravo)
30 - 40
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Piškotový
koláč
170
2
160
2
50 - 60
V koláčové
formě o
průměru 26
cm
Vánoční
dort / bo‐
hatý ovoc‐
ný dort1)
160
2
150
2
90 - 120
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
Švestkový
koláč1)
175
1
160
2
50 - 60
Ve formě
na chleba
20
www.aeg.com
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
dvou úrov‐
ních
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
třech úrov‐
ních
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečení
Sušenky /
proužky
těsta - na
jedné úr‐
ovni
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečení
Sušenky / proužky
těsta - na
dvou úrov‐
ních
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečení
Sušenky / proužky
těsta - na
třech úrov‐
ních
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečení
Pusinky na jedné
úrovni
120
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečení
Pusinky na dvou
úrovních1)
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečení
Žemle1)
190
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečení
Banánky na jedné
úrovni
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečení
Malé ko‐
láčky - na
jedné úr‐
ovni
140
ČESKY
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
-
-
170
Ploché ko‐ 180
láče s
náplní
2
Bohatý
160
ovocný ko‐
láč
Piškotový
dort
Banánky na dvou
úrovních
170
21
Čas (min)
Poznámky
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečení
170
2
45 - 70
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
1
150
2
110 - 120
V koláčové
formě o
průměru 24
cm
1
160
2
50 - 60
V koláčové
formě o
průměru 20
cm
Čas (min)
Poznámky
1) Předehřát po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 kusy,
500 g je‐
den kus
Žitný chléb 190
1
180
1
30 - 45
Ve formě
na chleba
Bagety/
kaiserky1)
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 - 8 rohlí‐
ků na ple‐
chu na pe‐
čení
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečení
nebo v hlu‐
bokém pe‐
káči / ple‐
chu
Čajové ko‐
láčky1)
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečení
Bílý
chléb1)
1) Předehřát po dobu 10 minut.
22
www.aeg.com
Koláče s náplní
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
200
2
180
Zeleninový 200
nákyp
2
Lotrinský
slaný ko‐
láč1)
180
Lasagne1)
Zapečené
cannello‐
ni1)
Těstovino‐
vý nákyp
Čas (min)
Poznámky
2
40 - 50
Ve formě
175
2
45 - 60
Ve formě
1
180
1
50 - 60
Ve formě
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Ve formě
Čas (min)
Poznámky
1) Předehřát po dobu 10 minut.
Maso
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Hovězí
200
2
190
2
50 - 70
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Vepřové
180
2
180
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Telecí
190
2
175
2
90 - 120
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Anglický
rostbíf, ne‐
propečený
210
2
200
2
50 - 60
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Anglický
rostbíf,
středně
propečený
210
2
200
2
60 - 70
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
Anglický
rostbíf,
dobře pro‐
pečený
210
2
200
2
70 - 75
Na tvaro‐
vaném roš‐
tu
ČESKY
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Vepřové
plecko
180
2
170
Vepřové
nožičky
180
2
Jehněčí
190
Kuře
23
Čas (min)
Poznámky
2
120 - 150
S kůží
160
2
100 - 120
2 kousky
2
175
2
110 - 130
Kýta
220
2
200
2
70 - 85
Celé
Krůta
180
2
160
2
210 - 240
Celá
Kachna
175
2
220
2
120 - 150
Celá
Husa
175
2
160
1
150 - 200
Celá
Králík
190
2
175
2
60 - 80
Naporco‐
vaný
Zajíc
190
2
175
2
150 - 200
Naporco‐
vaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Celý
Čas (min)
Poznámky
Ryby
Jídlo
Konvenční ohřev
Pravý horký vzduch
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Teplota
(°C)
Poloha
roštu
Pstruh /
pražma
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 ryby
Tuňák / lo‐
sos
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 filetů
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
max.
12 - 15
12 - 14
9.7 Gril
Prázdnou troubu před
přípravou jídel vždy na tři
minuty předehřejte.
Jídlo
Hovězí
svíčková
Množství
Ks
(g)
4
800
Poloha
roštu
4
24
www.aeg.com
Jídlo
Množství
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Poloha
roštu
Ks
(g)
Hovězí bif‐
tek
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Klobásy
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Vepřové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kuře (roz‐
krojené na
polovinu)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuřecí
prsa
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
gery
6
600
max.
20 - 30
-
4
Rybí filé
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Toasty
4-6
-
max.
5-7
-
4
Topinky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
9.8 Turbo gril
Hovězí
Jídlo
Množství
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rostbíf nebo hovězí na cm tloušťky
filet, nepropečený
190 - 200
5-6
1 nebo 2
Rostbíf nebo hovězí na cm tloušťky
filet, středně prope‐
čený
180 - 190
6-8
1 nebo 2
Hovězí pečeně ne‐
bo filet, dobře pro‐
pečený
na cm tloušťky
170 - 180
8 - 10
1 nebo 2
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Plec, krkovice, kýta 1 - 1,5
v celku
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Kotlety, žebírka
1 - 1,5
170 - 180
60 - 90
1 nebo 2
Sekaná
0,75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 nebo 2
Vepřové
Jídlo
ČESKY
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vepřové koleno
(předvařené)
0,75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 nebo 2
Telecí
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Telecí pečeně
1
160 - 180
90 - 120
1 nebo 2
Telecí koleno
1,5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Jehněčí kýta,
jehněčí pečeně
1 - 1,5
150 - 170
100 - 120
1 nebo 2
Jehněčí hřbet
1 - 1,5
160 - 180
40 - 60
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kusy drůbeže
0,2 - 0,25 g kaž‐ 200 - 220
dý
30 - 50
1 nebo 2
Půlka kuřete
0,4 - 0,5 g kaž‐
dá
190 - 210
35 - 50
1 nebo 2
Kuře, brojler
1 - 1,5
190 - 210
50 - 70
1 nebo 2
Kachna
1,5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 nebo 2
Husa
3,5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 nebo 2
Krůta
2,5 - 3,5
160 - 180
120 - 150
1 nebo 2
Krůta
4-6
140 - 160
150 - 240
1 nebo 2
Jídlo
Množství (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Celá ryba nad 1
kg
1 - 1,5
210 - 220
40 - 60
1 nebo 2
Jehněčí
Drůbež
Ryby
25
26
www.aeg.com
9.9 Rozmrazování
Jídlo
Množství
(g)
Doba rozm‐
razování
(min)
Další čas rozm‐
razování (min)
Poznámky
Kuře
1000
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso
1000
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso
500
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Máslo
250
30 - 40
10 - 15
-
Smetana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno uš‐
lehat, i když jsou v ní ne
zcela rozmražené kous‐
ky.
Zdobený dort
1400
60
60
-
9.10 Sušení - Pravý horký
vzduch
•
•
Používejte plechy vyložené papírem
odolným proti mastnotě nebo papírem
na pečení.
Lepších výsledků dosáhnete, když
troubu v polovině doby sušení
zastavíte, otevřete dvířka a necháte ji
na jednu noc vychladnout před
dokončením sušení.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
1 poloha
2 polohy
Fazole
60 - 70
6-8
3
1/4
Papriky
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina do
polévky
60 - 70
5-6
3
1/4
Houby
50 - 60
6-8
3
1/4
Byliny
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod)
Poloha roštu
Ovoce
Jídlo
Švestky
60 - 70
8 - 10
1 poloha
2 polohy
3
1/4
ČESKY
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (hod)
27
Poloha roštu
1 poloha
2 polohy
Meruňky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablečné plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
9.11 Horký vzduch + Pára
Koláče a cukroví
Jídlo
Teplota (°C) Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Jablečný dort1)
160
60 - 80
2
V koláčové formě o prů‐
měru 20 cm
Ovocné koláče
175
30 - 40
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Ovocný koláč
160
80 - 90
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Piškotový koláč
160
35 - 45
2
V koláčové formě o prů‐
měru 26 cm
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
V koláčové formě o prů‐
měru 20 cm
Švestkový koláč1)
160
40 - 50
2
Ve formě na chleba
Malé moučníky
150 - 160
25 - 30
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
Sušenky
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
Sladké pečivo1)
180 - 200
12 - 20
2
Na plechu na pečení
Briošky1)
180
15 - 20
3 (2 a 4)
Na plechu na pečení
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Chléb a pizza
Jídlo
Množství (g) Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Poznámky
Bílý chléb1)
1 000
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 kusy,
500 g každý
Pečivo1)
500
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
6 - 8 rohlíků
na plechu na
pečení
28
www.aeg.com
Jídlo
Množství (g) Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roš‐
tu
Poznámky
Pizza1)
-
20 - 30
2
Na plechu na
pečení
200 - 220
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
Koláče s náplní
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Plněná zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Ve formě
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Ve formě
Zapečené bram‐
bory
160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Ve formě
Množství (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Poloha
roštu
Poznámky
Vepřová pečeně 1 000
180
90 - 110
2
Na tvarovaném
roštu
Telecí
1 000
180
90 - 110
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
nepropečená
210
45 - 50
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
středně prope‐
čená
200
55 - 65
2
Na tvarovaném
roštu
Hovězí pečeně - 1 000
propečená
190
65 - 75
2
Na tvarovaném
roštu
Jehněčí
1 000
175
110 - 130
2
Kýta
Kuře
1 000
200
55 - 65
2
Celé
Krůta
4 000
170
180 - 240
2
Celá
Kachna
2 000 - 2 500
170 - 180
120 - 150
2
Celá
Husa
3 000
160 - 170
150 - 200
1
Celá
Králík
-
170 - 180
60 - 90
2
Naporcovaný
Maso
Jídlo
Ryby
Jídlo
Množst‐ Teplota
ví (g)
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Pstruh
1 500
25 - 35
2
3 - 4 ryby
180
ČESKY
Jídlo
Množst‐ Teplota
ví (g)
(°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Tuňák
1 200
175
35 - 50
2
4 - 6 filetů
Hejk
-
200
20 - 30
2
-
Ohřev v páře
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha
roštu
Poznámky
Dušená/zapékaná
jídla1)
140
15 - 25
2
Ohřejte na talíři
Těstoviny s
omáčkou1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Přílohy (např.
rýže, brambory,
těstoviny)1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Jídla na jeden ta‐
líř1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Maso1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
Zelenina1)
140
10 - 15
2
Ohřejte na talíři
1) Předehřejte troubu po dobu 10 minut.
9.12 Vaření v dietní zapékací
míse
Použijte funkci Horký vzduch + Pára.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Brokolice, růžičky
150
20 - 25
2
Lilek
150
15 - 20
2
Květák, růžičky
150
25 - 30
2
Rajčata
150
15
2
Bílý chřest
150
35 - 45
2
Zelený chřest
150
25 - 35
2
Cukety, plátky
150
20 - 25
2
Mrkev
150
35 - 40
2
Fenykl
150
30 - 35
2
29
30
www.aeg.com
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Kedluben
150
25 - 30
2
Paprika, proužky
150
20 - 25
2
Celer, plátky
150
30 - 35
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Vařená šunka
150
55 - 65
2
Pošírovaná kuřecí
prsa
150
25 - 35
2
Uzené maso
(vepřová kýta)
150
80 - 100
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Pstruh
150
25 - 30
2
Losos, filety
150
25 - 30
2
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Rýže
150
35 - 40
2
Neloupané brambo‐
ry, střední
150
50 - 60
2
Vařené brambory,
čtvrtky
150
35 - 45
2
Polenta
150
40 - 45
2
Maso
Ryby
Přílohy
9.13 Tabulka pečicí sondy
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Anglický rostbíf, nepropečený
45 - 50
Anglický rostbíf, středně propečený
60 - 65
Anglický rostbíf, dobře propečený
70 - 75
Vepřové plecko
80 - 82
Vepřové nožičky
75 - 80
ČESKY
Jídlo
Teplota středu pokrmu (°C)
Jehněčí
70 - 75
Kuře
98
Zajíc
70 - 75
Pstruh / pražma
65 - 70
Tuňák / losos
65 - 70
31
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.2 Spotřebiče z nerezové
oceli nebo hliníku
Dvířka trouby čistěte pouze
vlhkou houbou. Osušte je
měkkým hadříkem. Nikdy
nepoužívejte ocelové
drátěnky, kyseliny nebo
abrazivní (pískové)
prostředky, protože by mohly
poškodit povrch trouby.
Ovládací panel vyčistěte se
stejnou opatrností.
10.1 Poznámky k čištění
•
•
•
•
•
•
Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár. Riziko je
vyšší u grilovacího pekáče.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění
trouby.
Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by
dojít k poškození nepřilnavého
povrchu.
10.3 Čištění dveřního těsnění
•
•
Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.
Těsnění je umístěno kolem rámu
dvířek trouby. Spotřebič nepoužívejte,
je-li těsnění dvířek poškozeno.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
Při čištění těsnění dvířek trouby se
řiďte všeobecnými informacemi
ohledně čištění spotřebiče.
10.4 Vyjmutí drážek na rošty
K vyčištění trouby vyjměte drážky na
rošty.
1. Odtáhněte přední část drážek na
rošty od stěny trouby.
32
www.aeg.com
Během procesu čištění může
trochu vody odkapávat ze
vstupu páry do vnitřku trouby.
Položte odkapávací plech na
úroveň přímo pod vstupem
páry, abyste zabránili
odkapávání vody na dno
vnitřku trouby.
2. Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
Po určité době se ve vaší troubě může
usazovat vodní kámen. Zabráníte tomu
čištěním těch částí trouby, které vytvářejí
páru. Po každém vaření v páře vylijte
vodu ze zásobníku.
Druhy vody
•
2
•
1
•
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Zarážky na teleskopických
výsuvách musí směřovat
dopředu.
Měkká voda s nízkým obsahem
vodního kamene - výrobce ji
doporučuje, protože snižuje počet
cyklů čištění.
Voda z kohoutku - můžete ji
používat, má-li vaše domácí
zásobování vodou čističku nebo
demineralizační filtr.
Tvrdá voda s vysokým obsahem
vodního kamene - nemá žádný vliv
na výkon spotřebiče, ale zvyšuje
počet cyklů čištění.
10.5 Čištění zásobníku na
vodu
UPOZORNĚNÍ!
Během procesu čištění
nenalévejte vodu do
zásobníku.
TABULKA OBSAHU VÁPNÍKU UVÁDĚNÁ W.H.O. (Světovou zdravotnickou
organizací)
Ukládání vápní‐ Tvrdost vody
ku
(Francouzské
stupně)
Klasifikace vo‐
dy
Spusťte odváp‐
nění každých
(Německé
stupně)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Neminerální ne‐
bo měkká
75 cyklů - 2,5
měsíce
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Středně tvrdá
50 cyklů - 2 mě‐
síce
ČESKY
Ukládání vápní‐ Tvrdost vody
ku
(Francouzské
stupně)
(Německé
stupně)
120 - 180 mg/l
12 - 18
více než 180
mg/l
více než 18
33
Klasifikace vo‐
dy
Spusťte odváp‐
nění každých
8 - 10
Tvrdá nebo vá‐
penatá
40 cyklů - 1,5
měsíce
více než 10
Velmi tvrdá
30 cyklů - 1 mě‐
síc
1. Zásobník na vodu naplňte 850 ml
vody a 50 ml kyseliny citronové (pěti
čajovými lžičkami). Vypněte troubu a
počkejte přibližně 60 minut.
2. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu 230 °C. Po 25 minutách
troubu vypněte a nechte ji 15 minut
vychladnout.
3. Zapněte troubu a nastavte funkci
Horký vzduch + Pára. Nastavte
teplotu na 130 až 230 °C a po 10
minutách troubu vypněte.
Nechte ji vychladnout a pokračujte ve
vyprazdňování zásobníku na vodu. Viz
„Vyprázdnění zásobníku na vodu“.
4. Zásobník na vodu vypláchněte a
zbývající usazený vodní kámen v
troubě vyčistěte pomocí hadru.
5. Rukou vyčistěte vypouštěcí hadici v
roztoku teplé vody s mycím
prostředkem. Z důvodu možného
poškození nepoužívejte kyseliny,
spreje nebo podobné čisticí
prostředky.
2. Zvedněte a otočte páčky na obou
závěsech.
10.6 Čištění dvířek trouby
Dvířka trouby jsou osazena třemi
skleněnými panely.Dvířka trouby a vnitřní
skleněné panely lze za účelem čištění
demontovat.
Jestliže se pokusíte vytáhnout
skleněné panely před tím, než
odstraníte dvířka trouby,
mohou se dvířka náhle zavřít.
POZOR!
Spotřebič bez skleněných
panelů nepoužívejte.
1. Dvířka trouby zcela otevřete a
podržte oba dveřní závěsy.
3. Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (do poloviny). Pak dvířka
vytáhněte směrem dopředu z jejich
umístění.
34
www.aeg.com
7. Skleněné panely nejprve opatrně
nadzdvihněte a poté jej jeden po
druhém vytáhněte. Začněte od
vrchního panelu.
1
4. Dvířka položte na pevnou plochu na
měkkou látku.
5. Uvolněte blokovací systém a
vytáhněte skleněné panely.
2
8. Skleněné panely omyjte vodou se
saponátem. Skleněné panely pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše
uvedené kroky v opačném pořadí.
Dávejte pozor, abyste skleněné panely
(A a B) nasadili zpět ve správném
pořadí. První panel (A) má ozdobný rám.
Oblast potisku skla musí směřovat k
vnitřní straně dvířek. Po instalaci se dále
se ujistěte, že povrch rámu skleněného
panelu (A) není na potisku skla na dotek
drsný.
A
B
6. Otočte dva spojovací díly o 90° a
vytáhněte je z jejich umístění.
Ujistěte se, že jste prostřední skleněný
panel usadili do správné polohy.
90°
ČESKY
35
POZOR!
Halogenovou žárovku vždy
držte v kusu látky, aby na
jejím povrchu nedošlo ke
připálení mastnoty.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové
skříňce nebo vypněte jistič.
Zadní žárovka
10.7 Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte
měkkou látku. Zabráníte tak poškození
krytu žárovky a vnitřku trouby.
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou
žárovku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Před výměnou
žárovky vypněte pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Trouba nehřeje.
Trouba je vypnutá.
Zapněte troubu.
Trouba nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Trouba nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Trouba nehřeje.
Je zapnutá funkce automa‐
tického vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Trouba nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Trouba nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka uvolňuje opako‐
vaně, obraťte se na autorizo‐
vaného elektrikáře.
36
www.aeg.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Pečicí sonda nefunguje.
Zástrčka pečicí sondy není
správně zasunuta do zásuv‐
ky.
Zástrčku pečicí sondy za‐
suňte co nejhlouběji do zá‐
suvky.
Uvnitř trouby je voda.
Nalili jste do zásobníku příliš Vypněte troubu a vodu od‐
mnoho vody.
sajte pomocí hadříku nebo
houbičky.
Vaření v páře nefunguje.
Vodní kámen ucpal otvor.
Zkontrolujte otvor vstupu
páry. Odstraňte vodní ká‐
men.
Vaření v páře nefunguje.
V zásobníku není žádná vo‐
da.
Naplňte zásobník vodou.
Vyprázdnění zásobníku na
vodu trvá déle než tři minuty
nebo z otvoru vstupu páry
na zásobníku uniká voda.
Ve troubě je usazený vodní
kámen.
Vyčistěte zásobník na vodu.
Viz „Čištění zásobníku na
vodu“.
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo Nastavte teplotu podle
nízká.
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy nene‐
chávejte jídla v troubě déle
než 15–20 minut.
Na displeji se zobrazí „C2“.
Chcete spustit funkci rozm‐
razování, ale neodpojili jste
zástrčku pečicí sondy ze zá‐
suvky.
Odpojte pečicí sondu ze zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐ Jedná se závadu na elek‐
bový kód, který není uvede‐ troinstalaci.
ný v tabulce.
•
•
Troubu vypněte a znovu
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v
pojistkové skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu,
kontaktujte oddělení péče
o zákazníky.
ČESKY
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je zapnutý, ale
nehřeje. Ventilátor nefun‐
guje. Na displeji se zobrazí
"Demo".
Je zapnutý režim demo.
1. Vypněte troubu.
2. Stiskněte a podržte tla‐
37
čítko
.
3. Když zazní zvukový sig‐
nál, otočte ovladačem
funkcí trouby na první
funkci. Na displeji bliká
"Demo".
4. Otočte ovladačem funkcí
trouby do polohy vypnu‐
to.
5. Uvolněte tlačítko
.
6. Otočte ovladačem teplo‐
ty proti směru hodino‐
vých ručiček a po tři se‐
kundy jej podržte. Třikrát
zazní zvukový signál.
Režim demo je vypnutý.
11.2 Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. INSTALACE
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
38
www.aeg.com
12.1 Vestavba
12.2 Připevnění spotřebiče ke
skříňce
548
mm
558
mm
20
mm
A
B
573
mm
589
mm
594
mm
5 mm
12.3 Elektrická instalace
Výrobce nenese odpovědnost
za úrazy či škody způsobené
nedodržením bezpečnostních
pokynů uvedených v
kapitolách o bezpečnosti.
min. 550 mm
20 mm
590
mm
min. 560
mm
Spotřebič se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
12.4 Kabel
Typy kabelů vhodné pro instalaci nebo
výměnu: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
min. 550 mm
20 mm
600
mm
min. 560
mm
Průřez kabelu viz celkový příkon
uvedený na typovém štítku a v této
tabulce:
Celkový výkon (W) Průřez kabelu
(mm²)
max. 1 380
3 x 0,75
max. 2 300
3x1
max. 3 680
3 x 1,5
Zemnicí vodič (žlutozelený) musí být
přibližně o 2 cm delší než fázový a
nulový vodič (modrý a hnědý).
ČESKY
13. TECHNICKÉ INFORMACE
13.1 Technické údaje
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
39
40
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................41
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 42
3. POPIS SPOTREBIČA.......................................................................................45
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM................................................................................45
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 46
6. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 49
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 51
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................55
9. TIPY A RADY................................................................................................... 56
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................68
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 72
12. INŠTALÁCIA...................................................................................................74
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE........................................................................... 76
DOSIAHNITE TIE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám dlhé roky poskytoval dokonalý výkon, s využitím inovačných technológií,
ktoré uľahčujú život. To sú vlastnosti, ktoré u bežných spotrebičov možno
nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a dôkladne si ho
prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registeraeg.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
41
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste
ju zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo
príslušný náhradný diel.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič
nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo požiaru
a zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať
výlučne kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje
uvedené na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
napájací kábel spotrebiča treba
vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba
pracovník autorizovaného servisného
strediska.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Nedovoľte, aby sa sieťové káble
dostali do kontaktu s dvierkami
spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.3 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, popálenín, zásahu
elektrickým prúdom alebo
výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
•
•
•
•
43
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte
alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy
jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na výkon spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje
záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
2.4 Parné pečenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
popálenín a poškodenia
spotrebiča.
•
Počas parného pečenia neotvárajte
dvierka spotrebiča. Para môže
uniknúť.
44
www.aeg.com
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na servisné
stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v
spotrebiči môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
•
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.6 Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
SLOVENSKY
45
3. POPIS SPOTREBIČA
3.1 Celkový prehľad
1
2
3
4
5
6
7
14
5
13
4
8
3
9
2
1
12
11
10
3.2 Príslušenstvo
•
•
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych
pokrmov alebo ako nádoba na
zachytávanie tuku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
•
•
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Elektronický programátor
Ovládač teploty
Zásuvka na vodu
Ohrevný článok
Zásuvka teplotnej sondy
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Odtoková rúrka
Ventil na vypustenie vody
Úrovne v rúre
Prívod pary
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je jedlo
upečené.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
Vyberte zo spotrebiča vyberateľné
zasúvacie lišty a príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
1. Pred prvým použitím spotrebič
vyčistite.
2. Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte
späť na ich pôvodné miesto.
4.2 Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa
na niekoľko sekúnd zobrazia všetky
symboly. Na ďalších niekoľko sekúnd sa
na displeji zobrazí verzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na
displeji zobrazia symboly
"12" bliká.
a "12:00".
alebo
1. Stlačením tlačidla
nastavte aktuálnu hodinu.
2. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla
. Toto je potrebné iba pri
46
www.aeg.com
prvom nastavovaní času. Neskôr sa
nový čas automaticky uloží po 5
sekundách.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
4. Nastavenie potvrďte stlačením
tlačidla . Toto je potrebné iba pri
prvom nastavovaní času. Neskôr sa
nový čas automaticky uloží po 5
sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
4.3 Zmena času
Presný čas môžete zmeniť iba pri
vypnutej rúre.
Stlačte tlačidlo .
Na displeji začne blikať nastavený čas a
symbol
Pri nastavovaní nového času postupujte
podľa časti Nastavenie času.
4.4 Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím treba prázdny
spotrebič zohriať, aby sa vypálil zvyšný
tuk.
1. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu
teplotu.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15
minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať
zápach a dym. Je to normálne.
Zabezpečte dostatočné vetranie.
.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
5.2 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
V závislosti od modelu
môže mať váš spotrebič
ovládače, ukazovatele alebo
žiarovky:
• Ukazovateľ sa rozsvieti,
keď sa rúra zohrieva.
• Žiarovka sa rozsvieti, keď
je spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či
otočný ovládač ovláda
jednu z varných zón,
funkcií rúry alebo teplotu.
1. Otočením otočného ovládač funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače funkcií rúry a teploty
do polohy vypnutia.
SLOVENSKY
47
5.3 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Rýchle zohrieva‐
nie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Teplovzdušné
pečenie
Ak chcete piecť zároveň až na 3 úrovniach a sušiť po‐
traviny.Nastavte teplotu o 20 - 40 °C nižšiu ako pre Tra‐
dičné pečenie.
Pizza
Na pečenie pokrmov na 1 úrovni, pri ktorom chcete
dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrum‐
kavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 - 40 °C nižšiu te‐
plotu ako pri funkcii Tradičné pečenie.
Tradičné pečenie Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom a na za‐
váranie.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Grilovanie
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchle grilovanie Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Turbo grilovanie
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťa‐
mi na 1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Horúca para
Na prípravu jedál parou.
5.4 Funkcia rýchleho
zohrievania
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas
ohrevu.
1. Nastavte funkciu rýchleho
zohrievania. Bližšie informácie
nájdete v tabuľke funkcií rúry.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú
teplotu, zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchle zohrievanie sa
po zaznení zvukového signálu
nevypne. Túto funkciu musíte
vypnúť manuálne.
3. Nastavte funkciu rúry.
48
www.aeg.com
5.5 Displej
A
G
B
F
E
C
D
A) Časomer
B) Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C) Zásuvka na vodu (iba pri vybraných
modeloch)
D) Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
E) Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
F) Hodiny/minúty
G) Časové funkcie
5.6 Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Popis
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
MINUS
Nastavenie času.
KUCHYNSKÝ ČASOM‐ Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASO‐
ER
MERA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a
podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Nastavenie času.
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty
nameranej teplotnou sondou (ak je k dis‐
pozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
5.7 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu rúry, čiarky na
sa postupne zobrazujú jedna
displeji
po druhej. Čiarky signalizujú, či teplota
rúry stúpa, alebo klesá.
5.8 Parné pečenie
1. Nastavte funkciu
.
2. Zatlačením na kryt otvorte zásuvku
na vodu. Zásuvku na vodu naplňte
vodou – vodu lejte, až kým sa
nerozsvieti ukazovateľ plnej nádržky.
Maximálny objem nádržky na vodu je
900 ml. Postačuje to približne na 55 až
60 minút varenia.
Ako kvapalinu používajte iba
vodu. Nepoužívajte filtrovanú
(demineralizovanú) ani
destilovanú vodu.
Nepoužívajte iné kvapaliny.
Do zásuvky na vodu nelejte
horľavé kvapaliny ani alkohol
(grappu, whisky, koňak a
pod.).
3. Zásuvku na vodu zasuňte do jej
pôvodnej polohy.
4. Pripravte pokrm v správnej varnej
nádobe.
5. Nastavte teplotu v rozmedzí 130 °C
až 230 °C.
Pri pečení s parou pri teplote nad 230 °C
nedosiahnete dobré výsledky.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Po každom použití funkcie
pečenia s parou počkajte
minimálne 60 minút, aby ste
zabránili úniku horúcej vody z
výpustného ventilu na vodu.
Po dokončení pečenia s parou
vyprázdnite nádržku na vodu.
5.9 Ukazovateľ nádržky na
vodu
Keď prebieha pečenie s parou, na
displeji sa zobrazí ukazovateľ nádržky na
vodu. Ukazovateľ nádržky na vodu
zobrazuje úroveň vody v nádržke.
•
— Nádržka na vodu je plná. Keď
je nádržka plná, zaznie zvukový
signál. Zvukový signál sa vypína
stlačením ľubovoľného tlačidla.
•
— Nádržka na vodu je
poloprázdna.
•
— Nádržka na vodu je prázdna.
Keď treba do nádržky doliať vodu,
zaznie zvukový signál.
Ak do nádržky nalejete príliš
veľa vody, bezpečnostným
kanálikom odtečie nadbytočná
voda na dno rúry. Vodu
poutierajte špongiou alebo
handrou.
5.10 Vyprázdnenie nádržky
na vodu
POZOR!
Pred vyprázdňovaním nádržky
na vodu musí byť spotrebič
chladný.
1. Pripravte si odtokovú rúrku (C), ktorá
sa nachádza v rovnakom balení ako
návod na používanie. Nasaďte
prípojku (B) na jeden koniec
odtokovej rúrky.
2. Druhý koniec odtokovej rúrky (C)
vložte do vhodnej nádoby. Umiestnite
ho nižšie ako výpustný ventil (A).
A
B
C
3. Otvorte dvierka rúry a zasuňte
prípojku (B) do výpustného ventilu
(A).
4. Pri vypúšťaní nádržky na vodu
opakovane pritláčajte prípojku.
V nádržke na vodu môže byť
určité množstvo vody, aj keď
sa na displeji zobrazuje
symbol
. Počkajte, kým
voda neprestane tiecť z
ventilu na vypustenie vody.
5. Keď prestane voda tiecť, odpojte
prípojku od ventilu.
Na opätovné naplnenie
nádržky na vodu nepoužívajte
vypustenú vodu.
6. ČASOVÉ FUNKCIE
6.1 Tabuľka s funkciami hodín
Časová funkcia
DENNÝ ČAS
49
Použitie
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času.
Pozrite si časť „Nastavenie času“.
50
www.aeg.com
Časová funkcia
Použitie
ČASOMER
Použite ho na nastavenie odpočítavania času (maxi‐
málne 23 h 59 min). Táto funkcia nemá vplyv na pre‐
vádzku spotrebiča. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vtedy, ak je spotrebič vypnutý.
TRVANIE
Na nastavenie, ako dlho má byť spotrebič v prevádzke.
Iba ak je nastavená funkcia rúry.
KONIEC
Nastavenie času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Iba ak
je nastavená funkcia rúry. Funkcie Trvanie a Koniec
môžete použiť súčasne (posunutý štart), ak sa má spo‐
trebič neskôr automaticky zapnúť a vypnúť.
Opakovaným stláčaním
prepínate jednotlivé časové
funkcie funkciami.
Ak stlačíte tlačidlo
počas
nastavovania časovej funkcie
TRVANIE
, spotrebič
prejde na nastavenie časovej
Na potvrdenie nastavenia
funkcie KONIEC
časových funkcií stlačte
alebo počkajte 5 sekúnd na
automatické potvrdenie.
6.3 Nastavenie
KUCHYNSKÉHO ČASOMERA
6.2 Nastavenie funkcií
TRVANIE alebo KONIEC
1. Opakovane stláčajte
1. Stlačte tlačidlo
alebo
.
Na displeji bliká symbol
alebo
.
Na displeji bliká symbol
, kým sa na
displeji nezobrazí symbol
.
.
alebo
2. Stlačením tlačidla
nastavte hodnoty a stlačením tlačidla
potvrďte nastavenie.
Pre funkciu Trvanie
najprv nastavte
minúty a potom hodiny a pre funkciu
Koniec
nastavte najprv hodiny a
potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty
zvukový signál. Na displeji bliká symbol
alebo
a nastavený čas. Rúra sa
vypne.
3. Ovládač funkcií rúry otočte do
vypnutej polohy.
4. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
a."00".
2. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte KUCHYNSKÝ ČASOMER.
Najprv nastavte sekundy, potom minúty
a nakoniec hodiny.
Najprv sa čas zobrazuje v minútach a
sekundách. Keď je čas, ktorý
nastavujete, dlhší ako 60 minút, na
.
displeji sa zobrazí symbol
Spotrebič teraz vypočítava čas v
hodinách a minútach.
3. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
4. Po uplynutí nastaveného času znie
dve minúty zvukový signál. "Na
displeji bliká symbol "00:00" a .
Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla.
Ak nastavíte KUCHYNSKÝ
ČASOMER pri spustených
funkciách TRVANIE alebo
KONIEC, na displeji sa
zobrazí symbol
.
SLOVENSKY
6.4 Časomer odpočítavajúci
smerom nahor
51
podržte tlačidlá
a . Časovač začne
znova odpočítavať nastavenú dobu.
Časovač odpočítavajúci
smerom nahor nemôžete
použiť s funkciami: Trvanie
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
slúži na sledovanie času prevádzky rúry.
Zapne sa okamžite, keď rúra začne
zohrievať.
, Koniec
sonda.
Ak chcete vynulovať funkciu časomera s
odpočítavaním smerom nahor, stlačte a
, Teplotná
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Používanie teplotnej
sondy
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď mäso dosiahne nastavenú
teplotu, spotrebič sa vypne.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
Teplotu rúry. Pozrite si tabuľku
pečenia.
Teplotu vo vnútri mäsa. Pozrite si
tabuľku pre teplotnú sondu.
POZOR!
Používajte iba teplotnú sondu
dodanú so spotrebičom alebo
originálne náhradné diely.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu v nej.
2. Hrot teplotnej sondy (so symbolom
na rukoväti) zapichnite do stredu
mäsa.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v hornej časti dutiny rúry.
Dbajte na to, aby počas pečenia teplotná
sonda zostala zapichnutá v mäse a
zapojená v zásuvke na teplotnú sondu.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60 °C.
, pomocou
Keď bliká symbol
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa.
Na displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Keď teplota vo vnútri mäsa dosiahne
nastavenú hodnotu, symbol teplotnej
sondy
a predvolená teplota vo vnútri
mäsa začnú blikať. Dve minúty znie
zvukový signál.
5. Zvukový signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
52
www.aeg.com
6. Odpojte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Vyberte mäso zo
spotrebiča.
7. Spotrebič vypnite.
VAROVANIE!
Pri vyberaní špičky sondy a jej
odpájaní dávajte pozor.
Teplotná sonda je horúca.
Hrozí riziko popálenia.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie Trvanie
a Koniec.
POZOR!
Teleskopické lišty neumývajte
v umývačke riadu.
Teleskopické lišty nemažte.
1. Vytiahnite ľavú a pravú teleskopickú
lištu.
°C
Keď spotrebič prvýkrát
vypočíta predbežné trvanie
pečenia, na displeji začne
blikať symbol . Keď výpočet
skončí, na displeji sa zobrazí
trvanie pečenia. Výpočty
prebiehajú na pozadí počas
pečenia a hodnota trvania
pečenia na displeji sa v
prípade potreby aktualizuje.
2. Položte drôtený rošt na teleskopické
lišty a opatrne ich zasuňte do
spotrebiča.
°C
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
1. Stlačte:
:
• Jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
• Dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• Trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
7.2 Teleskopické lišty
Pokyny pre inštaláciu
teleskopických líšt si odložte
na budúce použitie.
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
Pred zatvorením dvierok rúry zatlačte
teleskopické lišty úplne do spotrebiča.
7.3 Príslušenstvo na pečenie
parou
Príslušenstvo na pečenie
parou nie je súčasťou
dodávky spotrebiča. Ďalšie
informácie vám poskytne váš
miestny predajca.
Dietetický pekáč na funkcie pečenia
parou
SLOVENSKY
Pekáč sa skladá zo sklenej nádoby, veka
s otvorom na vstrekovaciu trubicu (C) a
oceľového roštu, ktorý je potrebné
položiť na dno pekáča.
53
Dýza na priame pečenie parou (D)
Sklenená nádoba (A)
Oceľový rošt (E)
Veko (B)
•
Horúci pekáč neklaďte na studené ani
vlhké povrchy.
•
Do horúceho pekáča nelejte studené
tekutiny.
•
Pekáč nepoužívajte na horúcom
varnom povrchu.
Dýza a vstrekovacia trubica
C
D
„C“ označuje vstrekovaciu trubicu na
pečenie parou, „D“ označuje dýzu určenú
na priame pečenie parou.
Vstrekovacia trubica (C)
54
www.aeg.com
•
Na čistenie pekáča nepoužívajte
drsné čistiace prostriedky, škrabky ani
prášky.
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
4. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
7.5 Priame pečenie parou
Pokrm položte na oceľový rošt vo vnútri
pekáča. Pridajte trochu vody.
7.4 Pečenie parou v
dietetickom pekáči
POZOR!
Nepoužívajte veko pekáča.
Jedlo položte na oceľový rošt v pekáči a
zakryte ho vekom.
1. Vstrekovaciu trubicu zasuňte do
špeciálneho otvoru vo veku
dietetického pekáča.
C
VAROVANIE!
Buďte opatrní pri používaní
dýzy, keď je rúra zapnutá.
Keď je rúra horúca, pri
manipulácii s dýzou vždy
používajte rukavice. Keď
nepoužívate parnú funkciu,
vždy vyberte dýzu z rúry.
Vstrekovacia trubica je
špeciálne vyrobená na
prípravu jedál a neobsahuje
nebezpečné materiály.
1. Dýzu (D) pripojte k vstrekovacej
trubici (C). Druhý koniec pripojte k
prívodu pary.
2. Pekáč vložte do rúry na druhú úroveň
odspodu.
3. Druhý koniec vstrekovacej trubice
pripojte k prívodu pary.
SLOVENSKY
55
Keď pečiete napríklad kurča, kačku,
morku, kozľacinu alebo veľkú rybu, vložte
dýzu (D) priamo do dutej časti v mäse.
Dbajte na to, aby sa otvory neupchali.
2. Umiestnite pekáč na prvú alebo
druhú úroveň odspodu.
Dbajte na to, aby ste nepritlačili
vstrekovaciu trubicu. Zároveň sa trubica
nesmie dotýkať ohrevného článku v
hornej časti rúry.
3. Nastavte rúru na funkciu pečenia
parou.
Viac informácií o pečení parou nájdete v
tabuľkách pre pečenie parou v kapitole
„Tipy a rady”.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Používanie detskej
poistky
Funkcia Detská poistka zabraňuje
náhodnému zapnutiu spotrebiča.
1. Nenastavujte funkciu rúry.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí SAFE.
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
8.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete aktivovať
iba pri spustenom spotrebiči.
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje
náhodnej zmene teploty a nastaveného
času pri spustenej funkcii rúry.
1. Zvoľte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
zobrazí Loc.
Ak chcete vypnúť funkciu blokovania
ovládania, zopakujte krok č. 2.
Po otočení ovládača teploty
alebo stlačení tlačidla sa na
displeji zobrazí symbol Loc.
Po otočení ovládača funkcií
rúry sa spotrebič vypne.
Ak spotrebič vypnete pri
zapnutej funkcii blokovania
ovládania, funkcia Blokovanie
ovládania sa automaticky
prepne na funkciu Detská
poistka. Pozrite si časť
„Používanie funkcie Detská
poistka“.
8.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Keď vypnete spotrebič, na displeji sa
zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla,
ak je teplota v rúre vyššia ako 40 °C. Ak
chcete zobraziť teplotu rúry, otočte
ovládačom teploty doľava alebo doprava.
56
www.aeg.com
8.4 Automatické vypnutie
8.5 Chladiaci ventilátor
Ak je zapnutá funkcia rúry a nastavenie
nezmeníte, spotrebič sa z
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky
sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby
udržal povrch spotrebiča chladný. Ak
spotrebič vypnete, chladiaci ventilátor
pokračuje v činnosti, až kým sa spotrebič
neochladí.
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maximum
3
Po automatickom vypnutí spotrebič
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
8.6 Bezpečnostný termostat
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť
nebezpečné prehriatie. Aby sa tomu
predišlo, rúra je vybavená
bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese
teploty sa rúra opäť automaticky zapne.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať pri
týchto funkciách: Teplotná
sonda, Osvetlenie rúry,
Trvanie, Koniec.
9. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
•
9.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
•
•
•
•
čísla úrovní roštov,
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
typické jedlá.
9.2 Všeobecné informácie
•
•
Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú
smerom od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou
tohto systému môžete piecť v parnom
prostredí a pripravovať pokrmy jemné
vo vnútri a chrumkavé na povrchu.
Skracuje čas varenia a znižuje
spotrebu energie na minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených
paneloch dvierok sa môže
kondenzovať vlhkosť. Je to normálne.
Pri otváraní dvierok počas pečenia
vždy ustúpte od spotrebiča. V záujme
zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred
varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na
dno rúry ani neprikrývajte časti rúry
alebo jej príslušenstvo alobalom.
Mohlo by to zmeniť výsledky pečenia
a poškodiť smalt.
9.3 Pečenie koláčov
•
Neotvárajte dvierka rúry pred
uplynutím 3/4 nastaveného času
pečenia.
SLOVENSKY
•
57
hlbokého pekáča trochu vody.
Kondenzácii dymu zabránite, ak vodu
pridáte vždy, keď sa odparí.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu
voľnú úroveň.
9.4 Pečenie mäsa a rýb
9.5 Čas pečenia
•
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
•
•
Na prípravu nadmerne mastných
pokrmov použite hlboký pekáč, aby
ste predišli vytvoreniu škvŕn, ktoré
môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte
odstáť približne 15 minút, aby z neho
nevytiekla šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo
príliš mnoho dymu, pridajte do
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň,
čas pečenia, atď.) pre kuchynský riad,
recepty a množstvá, ktoré používate.
9.6 Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Šľahané
cestá
170
2
160
3 (2 a 4)
45 - 60
Vo forme
na koláče
Linecké
cesto
170
2
160
3 (2 a 4)
20 - 30
Vo forme
na koláče
Tvarohový
koláč
170
1
165
2
60 - 80
V 26 cm
forme na
koláče
Jablkový
koláč1)
170
2
160
2 (vľavo a
vpravo)
80 - 100
Vo dvoch
20 cm for‐
mách na
koláče na
drôtenom
rošte
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečenie
Torta s
džemom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na
koláče
Piškótový
koláč
170
2
160
2
50 - 60
V 26 cm
forme na
koláče
58
www.aeg.com
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Vianočná
160
štóla/Koláč
so suše‐
ným ovo‐
cím1)
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na
koláče
Slivkový
koláč1)
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme
na chlieb
Drobné
pečivo –
jedna úro‐
veň
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečenie
Drobné
pečivo –
dve úrovne
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečenie
Drobné
pečivo – tri
úrovne
-
140 - 150
1, 3 a 5
30 - 45
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – jed‐
na úroveň
140
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – dve
úrovne
-
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
ploché pe‐
čivo – tri
úrovne
-
-
140 - 150
1, 3 a 5
35 - 45
Na plechu
na pečenie
Snehové
pusinky –
jedna úro‐
veň
120
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečenie
Snehové
pusinky –
dve úr‐
ovne1)
-
-
120
2a4
80 - 100
Na plechu
na pečenie
3
190
3
12 - 20
Na plechu
na pečenie
Žemličky1) 190
Poznámky
SLOVENSKY
Pokrm
59
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Veterníky
– jedna
úroveň
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečenie
Veterníky
– dve úr‐
ovne
-
-
170
2a4
35 - 45
Na plechu
na pečenie
Plochý ko‐
láč
180
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na
koláče
Koláč so
sušeným
ovocím
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na
koláče
Viktóriin
koláč
170
1
160
2
50 - 60
V 20 cm
forme na
koláče
1) Predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Biely
chlieb1)
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného
kusa 500 g
Ražný
chlieb
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme
na chlieb
Rožky 1)
190
2
180
2 (2 a 4)
25 - 40
6 – 8 rož‐
kov na ple‐
chu na pe‐
čenie
Pizza 1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečenie
alebo v
hlbokom
pekáči
Žemle1)
200
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečenie
1) Predhrievajte 10 minút.
Poznámky
60
www.aeg.com
Nákypy
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
Slané ko‐
láče1)
180
1
180
1
50 - 60
Vo forme
Lasagne 1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
180 - 190
Poznámky
1) Predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Hovädzie
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Neprepe‐
210
čený angli‐
cký rozbif
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne
prepečený
anglický
rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený
anglický
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
s kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
2 kusy
Jahňacie
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
SLOVENSKY
Pokrm
61
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciovaný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciovaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Ryba
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplovzdušné pečenie Čas (min)
Poznámky
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pstruh/
pražma
morská
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/
losos
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
9.7 Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 3 minúty.
Pokrm
Množstvo
Úroveň
v rúre
Kusy
(g)
Steaky z
filiet
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hovädzie
steaky
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Klobásy
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Bravčové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kurča (roz‐ 2
delené na
2 časti)
62
www.aeg.com
Pokrm
Množstvo
Teplota
(°C)
Čas (min)
1. strana
2. strana
Úroveň
v rúre
Kusy
(g)
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuracie
prsia
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger 6
600
max.
20 - 30
-
4
Fileta z ry‐
by
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Zapekané
sendviče
4-6
-
max.
5-7
-
4
Hrianky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
9.8 Turbo gril
Hovädzie mäso
Pokrm
Množstvo
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hovädzie pečené
alebo fileta, nepre‐
pečené
na cm hrúbky
190 - 200
5-6
1 alebo 2
Hovädzie pečené
na cm hrúbky
alebo fileta, stredne
prepečené
180 - 190
6-8
1 alebo 2
Hovädzie pečené
alebo fileta, prepe‐
čené
na cm hrúbky
170 - 180
8 - 10
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pliecko, krkovička,
stehno
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Kotleta, rebierka
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 alebo 2
Sekaná
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 alebo 2
Bravčové koleno
(predvarené)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 alebo 2
Bravčové
Teľacie mäso
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pečené teľacie
1
160 - 180
90 - 120
1 alebo 2
Teľacie koleno
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
SLOVENSKY
63
Jahňacie mäso
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Jahňacie steh‐
no, pečené jah‐
ňacie
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 alebo 2
Jahňací chrbát
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Časti hydiny
0,2 - 0,25 každý
200 - 220
30 - 50
1 alebo 2
Kurča, polovica
0,4 - 0,5 každá
190 - 210
35 - 50
1 alebo 2
Kurča, vykŕ‐
mené
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 alebo 2
Kačica
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 alebo 2
Hus
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 alebo 2
Morka
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 alebo 2
Morka
4-6
140 - 160
150 - 240
1 alebo 2
Pokrm
Množstvo (kg)
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Celá ryba
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 alebo 2
Hydina
Ryba
9.9 Rozmrazovanie
Pokrm
Množstvo Čas rozmra‐ Dodatočný čas
(g)
zovania
rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Kurča
1000
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na obráte‐
ný tanierik vložený do
veľkého taniera. Po uply‐
nutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1000
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso
500
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh
150
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
300
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
250
30 - 40
10 - 15
-
64
www.aeg.com
Pokrm
Množstvo Čas rozmra‐ Dodatočný čas
(g)
zovania
rozmrazovania
(min.)
(v min.)
Poznámky
Smotana
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne
vyšľahať, aj keď je čias‐
točne zamrznutá.
Torta
1400
60
60
-
9.10 Sušenie - Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐ 60 - 70
senie
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
9.11 Horúca para
Koláče a pečivo
Pokrm
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Jablkový koláč1)
160
2
V 20 cm forme na koláče
60 - 80
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Tortičky
175
30 - 40
2
V 26 cm forme na koláče
Biskupský chlebí‐
ček
160
80 - 90
2
V 26 cm forme na koláče
Piškótový koláč
160
35 - 45
2
V 26 cm forme na koláče
Panettone1)
150 - 160
70 - 100
2
V 20 cm forme na koláče
Slivkový koláč1)
160
40 - 50
2
Vo forme na chlieb
Drobné pečivo
150 - 160
25 - 30
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Sušienky
150
20 - 35
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
Kysnuté koláče1)
180 - 200
12 - 20
2
Na plechu na pečenie
Briošky1)
180
15 - 20
3 (2 a 4)
Na plechu na pečenie
65
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Množstvo
(g)
Biely chlieb1) 1000
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
180 - 190
45 - 60
2
1 – 2 kusy,
500 g každý
Pečivo1)
500
190 - 210
20 - 30
2 (2 a 4)
6 – 8 rožkov
na plechu na
pečenie
Pizza 1)
-
200 - 220
20 - 30
2
Na plechu na
pečenie
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Nákypy
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Plnená zelenina
170 - 180
30 - 40
1
Vo forme
Lasagne
170 - 180
40 - 50
2
Vo forme
Zapečené zemiaky 160 - 170
50 - 60
1 (2 a 4)
Vo forme
Mäso
Pokrm
Množstvo (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pečené brav‐
čové
1000
180
90 - 110
2
Na drôtenom
rošte
66
www.aeg.com
Pokrm
Množstvo (g)
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Teľacie mäso
1000
180
90 - 110
2
Na drôtenom
rošte
Hovädzie pe‐
1000
čené - neprepe‐
čené
210
45 - 50
2
Na drôtenom
rošte
Hovädzie pe‐
čené - stredne
prepečené
1000
200
55 - 65
2
Na drôtenom
rošte
Hovädzie pe‐
čené - prepe‐
čené
1000
190
65 - 75
2
Na drôtenom
rošte
Jahňacie mäso
1000
175
110 - 130
2
Stehno
Kurča
1000
200
55 - 65
2
Vcelku
Morka
4000
170
180 - 240
2
Vcelku
Kačica
2000 - 2500
170 - 180
120 - 150
2
Vcelku
Hus
3000
160 - 170
150 - 200
1
Vcelku
Králik
-
170 - 180
60 - 90
2
Porciovaný
Ryba
Pokrm
Množst‐ Teplota
vo (g)
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Pstruh
1500
180
25 - 35
2
3 – 4 ryby
Tuniak
1200
175
35 - 50
2
4 – 6 filiet
Morská šťuka
-
200
20 - 30
2
-
Zohrievanie parou
Pokrm
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Dusené/Zapekané 140
jedlá1)
15 - 25
2
Zohrievajte na tanieri
Cestoviny
s omáčkou1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Prílohy (napr. ry‐
140
ža, zemiaky a ces‐
toviny)1)
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Jedlá na tanieri1)
Teplota (°C)
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Poznámky
Mäso1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
Zelenina1)
140
10 - 15
2
Zohrievajte na tanieri
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
9.12 Varenie v dietetickej
nádobe na pečenie
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie +
para.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Brokolica, ružičky
150
20 - 25
2
Baklažán
150
15 - 20
2
Karfiol, ružičky
150
25 - 30
2
Rajčiny
150
15
2
Biela špargľa
150
35 - 45
2
Zelená špargľa
150
25 - 35
2
Cukiny, nakrájané na 150
plátky
20 - 25
2
Mrkva
150
35 - 40
2
Fenikel
150
30 - 35
2
Kaleráb
150
25 - 30
2
Paprika, prúžky
150
20 - 25
2
Zeler, plátky
150
30 - 35
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Varená šunka
150
55 - 65
2
Pošírované kuracie
prsia
150
25 - 35
2
Údené mäso (údené
bravčové)
150
80 - 100
2
Mäso
67
68
www.aeg.com
Ryba
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pstruh
150
25 - 30
2
Lososová fileta
150
25 - 30
2
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Ryža
150
35 - 40
2
Neošúpané zemiaky, 150
stredné
50 - 60
2
Varené zemiaky,
štvrtiny
150
35 - 45
2
Polenta
150
40 - 45
2
Prílohy
9.13 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Pokrm
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Pečená teľacina
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Krvavý anglický rozbif
45 - 50
Stredne prepečený anglický rozbif
60 - 65
Prepečený anglický rozbif
70 - 75
Bravčové pliecko
80 - 82
Bravčové koleno
75 - 80
Jahňacie
70 - 75
Kurča
98
Zajac
70 - 75
Pstruh/pražma morská
65 - 70
Tuniak/losos
65 - 70
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Poznámky k čisteniu
•
Prednú stranu spotrebiča očistite
mäkkou tkaninou namočenou v teplej
•
•
vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov
použite bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo
zvyškov jedál môže mať na následok
SLOVENSKY
•
•
•
vznik požiaru. Riziko je vyššie pri
grilovacom pekáči.
Odolné nečistoty odstráňte
špeciálnym čistiacim prostriedkom pre
rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú tkaninu namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani
v umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
2. Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
10.2 Antikorové alebo
hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou. Nikdy
nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani
abrazívne materiály, ktoré by
mohli poškodiť povrch rúry. S
rovnakou obozretnosťou
čistite aj ovládací panel rúry.
10.3 Čistenie tesnenia
dvierok
•
•
Tesnenie dvierok pravidelne
kontrolujte. Tesnenie dvierok je
uložené okolo rámu vnútorného
priestoru rúry. Ak je tesnenie dvierok
poškodené, spotrebič nepoužívajte.
Obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok
nájdete vo všeobecných informáciách
o čistení.
10.4 Odstránenie zásuvných
líšt
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte zásuvné
lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
69
2
1
Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte
opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
10.5 Čistenie nádržky na
vodu
VAROVANIE!
Počas čistenia nenalievajte
vodu do nádržky na vodu.
V priebehu čistenia môže z
prívodu pary kvapkať voda do
vnútra rúry. Na rošt rúry
priamo pod prívod pary
položte nádobu na
odkvapkávanie, aby ste
zabránili kvapkaniu vody na
dno rúry.
Po určitom čase sa môže v rúre
nahromadiť vodný kameň. Predídete
tomu tak, že budete čistiť tie časti rúry, v
ktorých sa tvorí para. Nádržku na vodu
vyprázdnite po každom pečení s parou.
Typy vody
70
www.aeg.com
•
•
Mäkká voda s nízkym obsahom
vápnika – výrobca odporúča túto
možnosť, pretože znižuje frekvenciu
čistenia.
Voda z vodovodu – môžete ju
používať, ak je na prívodnom potrubí
•
namontovaný špeciálny filter alebo
zmäkčovač.
Tvrdá voda s vysokým obsahom
vápnika – neovplyvňuje výkon
spotrebiča, ale zvyšuje frekvenciu
čistenia.
TABUĽKA MNOŽSTVA VÁPNIKA STANOVENÁ ORGANIZÁCIOU WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia)
Usadeniny váp‐ Tvrdosť vody
nika
(Francúzske
stupne)
(Nemecké
stupne)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Veľmi mäkká
75 cyklov – 2,5
mesiaca
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Stredne tvrdá
50 cyklov – 2
mesiace
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Tvrdá alebo vá‐
penatá
40 cyklov – 1,5
mesiaca
vyše 180 mg/l
vyše 18
vyše 10
Veľmi tvrdá
30 cyklov – 1
mesiac
1. Do nádržky na vodu vlejte 850 ml
vody a pridajte 50 ml (päť čajových
lyžičiek) kyseliny citrónovej. Vypnite
rúru a počkajte približne 60 minút.
2. Zapnite rúru a nastavte funkciu
Horúca para (Teplovzdušné pečenie
+ para). Nastavte teplotu 230 °C.
Spotrebič vypnite po 25 minútach a
nechajte ho na 15 minút vychladnúť.
3. Zapnite spotrebič a nastavte funkciu
Horúca para (Teplovzdušné pečenie
+ para). Nastavte teplotu v rozsahu
130 až 230 °C. Po 10 minútach
spotrebič vypnite.
Nechajte ho vychladnúť a pokračuje
odstránením obsahu nádržky. Pozrite si
časť „Vyprázdnenie nádržky na vodu”.
4. Vypláchnite nádržku na vodu a
handričkou vyčistite zvyšky vodného
kameňa v rúre.
5. Odtokovú rúrku ručne umyte teplou
vodou so saponátom. Ak chcete
zabrániť poškodeniu, nepoužívajte
kyseliny, spreje ani podobné čistiace
prostriedky.
Klasifikácia vo‐ Odvápnite raz
dy
za
10.6 Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú tri sklenené
panely.Dvierka rúry a vnútorné sklenené
panely môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali
sklenené panely vybrať, kým
sú dvierka namontované,
mohli by sa dvierka zatvoriť.
POZOR!
Spotrebič nepoužívajte bez
sklenených panelov.
1. Úplne otvorte dvierka a uchopte oba
závesy dvierok.
SLOVENSKY
71
5. Uvoľnite blokovací systém a vyberte
vnútorné sklenené panely.
2. Nadvihnite páčky na oboch závesoch
a preklopte ich.
6. Otočte obidve úchytky o 90° a
vyberte ich z ich lôžok.
90°
3. Dvierka rúry privrite do polovice, aby
zostali v prvej otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite vpred a vyberte
z lôžka.
7. Sklenené panely jeden za druhým
najprv opatrne nadvihnite a potom
vyberte. Začnite vrchným panelom.
1
4. Dvierka položte na mäkkú tkaninu na
stabilný povrch.
2
8. Sklenené panely umyte v mydlovej
vode. Sklenené panely opatrne
osušte.
72
www.aeg.com
Po dokončení čistenia nainštalujte
sklenené panely a dvierka rúry. Zvoľte
opačný postup.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (A
a B) namontovali späť v správnom
poradí. Prvý panel (A) má dekoratívny
rám. Povrch s potlačou musí smerovať
do vnútra dvierok. Po montáži
skontrolujte, či nie je povrch skleného
panela (A) na mieste potlače na dotyk
drsný.
A
B
10.7 Výmena žiarovky
Na spodnú časť dutiny rúry položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu
skleného krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
usmrtenia elektrickým
prúdom! Pred výmenou
žiarovky odpojte poistku
(spotrebič nesmie byť pod
napätím). Osvetlenie rúry a
sklenený kryt žiarovky môžu
byť horúce.
POZOR!
Halogénovú žiarovku vždy
držte cez tkaninu, aby ste
predišli pripáleniu zvyškov
mastnoty na žiarovke.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod
(spotrebič nesmie byť pod napätím).
Zadná žiarovka
Uistite sa, že stredný sklenený panel je
namontovaný správne.
11. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
1. Sklenený kryt otočte doľava a vyberte
ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú
teplovzdornú žiarovku odolnú do
teploty 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
SLOVENSKY
73
11.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastave‐
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikované‐
ho elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Teplotná sonda nefunguje.
Konektor teplotnej sondy nie Konektor teplotnej sondy za‐
je správne nainštalovaný do suňte do príslušnej zásuvky
zásuvky.
až na doraz.
Vo vnútri rúry je voda.
V nádržke na vodu je priveľa Rúru vypnite a vytrite vodu
vody.
handričkou alebo špongiou.
Nefunguje pečenie v pare.
Otvory na paru sa upchali
vodným kameňom.
Nefunguje pečenie v pare.
V nádržke na vodu nie je vo‐ Naplňte nádržku na vodu.
da.
Vyprázdnenie nádržky na
vodu trvá dlhšie ako tri min‐
úty alebo z otvoru prívodu
pary vyteká voda.
V rúre sa usadil vodný ka‐
meň.
Vyčistite nádržku na vodu.
Pozrite si časť „Čistenie
nádržky na vodu“.
Príprava jedla trvá veľmi
dlho alebo naopak, jedlá sú
hotové príliš rýchlo.
Teplota je príliš nízka alebo
príliš vysoká.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa po‐
kynov v návode.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda
Jedlo ste nechali v rúre príliš Po ukončení pečenia nene‐
dlho.
chávajte jedlá v rúre dlhšie
ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“.
Chcete spustiť funkciu rozm‐ Konektor teplotnej sondy od‐
razovania, ale nevybrali ste pojte zo zásuvky.
zo zásuvky konektor teplot‐
nej sondy.
Skontrolujte otvor prívodu
pary. Odstráňte vodný ka‐
meň.
74
www.aeg.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Na displeji je zobrazený chy‐ Došlo k poruche elektriky.
bový kód, ktorý nie je v tabu‐
ľke.
•
•
Spotrebič je zapnutý, ale sa Je aktivovaný ukážkový re‐
nezohrieva. Ventilátor nefun‐ žim.
guje. Na displeji sa zobrazí
symbol "Demo".
Pomocou domovej poist‐
ky alebo bezpečnostného
vypínača v poistkovej
skrini vypnite rúru a zno‐
vu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód, ob‐
ráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
1. Rúru vypnite.
2. Stlačte a podržte tlačidlo
.
3. Keď zaznie zvukový sig‐
nál, otočte ovládač funk‐
cií rúry na prvú funkciu.
Na displeji bude blikať
"Demo".
4. Ovládač funkcií rúry
otočte do vypnutej polo‐
hy.
5. Uvoľnite tlačidlo
.
6. Ovládač teploty otočte
na tri sekundy doprava.
Akustický signál zaznie
trikrát. Ukážkový režim
sa vypne.
11.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru
spotrebiča. Neodstraňujte typový štítok z
vnútorného priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
12. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
SLOVENSKY
12.1 Zabudovanie
12.2 Upevnenie spotrebiča k
linke
548
mm
558
mm
75
20
mm
A
B
573
mm
589
mm
594
mm
5 mm
12.3 Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie
zodpovednosť v prípade, že
nedodržíte bezpečnostné
opatrenia uvedené v kapitole
Bezpečnosť.
min. 550 mm
20 mm
590
mm
min. 560
mm
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
12.4 Kábel
Typy káblov použiteľných pre montáž
alebo výmenu: H07 RN-F, H05 RN-F,
H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90),
H05 BB-F.
min. 550 mm
20 mm
600
mm
min. 560
mm
Prierez kábla určite podľa celkového
výkonu na typovom štítku a údajov v
tabuľke:
Celkový výkon (W) Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1380
3 x 0,75
maximálne 2300
3x1
maximálne 3680
3 x 1,5
Uzemňovací kábel (zelený/žltý kábel)
musí byť o 2 cm dlhší ako fázový a
nulový kábel (modrý a hnedý kábel).
76
www.aeg.com
13. TECHNICKÉ INFORMÁCIE
13.1 Technické údaje
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Recyklujte materiály so symbolom .
Obal hoďte do príslušných kontajnerov
na recykláciu. Chráňte životné prostredie
a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo
sa obráťte na obecný alebo mestský
úrad.
*
SLOVENSKY
77
78
www.aeg.com
SLOVENSKY
79
867304018-A-052014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement