Electrolux EOB6410AOX User manual

Electrolux EOB6410AOX User manual
EOB6410
BG ФУРНА НА ПАРА
MK ПЕЧКА НА ПАРЕА
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПАТСТВО ЗА РАКУВАЊЕ
2
36
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.........................................................................7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 8
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА........................................................................... 11
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ................................................. 12
8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................15
9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 15
10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................. 28
11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................32
12. ИНСТАЛИРАНЕ.............................................................................................34
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
Сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.
При ремонтиране, изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
Отстранете всички опаковки
Не инсталирайте и не използвайте
повреден уред.
Спазвайте иструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Никога не дърпайте уреда за
дръжката.
•
•
•
Трябва да спазвате минималното
разстояние до други уреди и
устройства.
Уверете се, че уредът се монтира
под и в близост до безопасни
конструкции.
Страничните стени на уреда могат
да са в непосредствена близост до
други уреди или шкафове със
същата височина.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай, се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Не повреждайте захранващия
щепсел и захранващия кабел. Ако
захранващият кабел на машината
трябва да бъде подменен, това
трябва да бъде извършено от
нашия оторизиран сервизен
център.
Не допускайте захранващите
кабели да се докосват до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта само в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
•
5
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
2.4 Готвене на пара
•
•
•
•
•
•
•
2.6 Вградена лампичка
•
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от изгаряне и
повреда в уреда.
•
Изпусканата пара може да
предизвика изгаряния:
– Не отваряйте вратата на уреда
по време на готвене на пара.
– След готвене на пара,
отваряйте внимателно
вратичката на уреда.
2.5 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се със
сервиза.
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.7 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1 2 3
4
5
6
7
8
9
16
5
15
4
10
3
11
2
1
14
13
12
3.2 Принадлежности
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Тава за печене
1 Kомандно табло
2 Кръгов регулатор за функциите на
фурната
3 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
4 Електронен програматор
5 Кръгов регулатор за
температурата
6 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
7 Индикатор на резервоара за вода
8 Водосъдържател
9 Нагревател
10 Лампичка
11 Вентилатор
12 Опора на скарата, демонтируема
13 Тръба за оттичане
14 Клапан за източване на водата
15 Позиции на скара
16 Вход за пара
•
За сладкиши и курабийки.
Грил- /тава за печене
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
4.1 Първоначално почистване
4.2 Настройки на времето
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
Трябва да настроите времето преди
да използвате фурната.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата
употреба.
Индикаторът на функцията "Часово
време" свети, когато свържете уреда
към електрическо захранване, а се
окаже, че няма ток или таймерът не е
зададен.
7
8
www.electrolux.com
Натиснете бутон
или
за
задаване на правилното време.
След приблизително пет секунди
премигването спира и екранът показва
часа, който сте настроили.
4.3 Промяна на времето
Не можете да промените
часовото време, ако
функциите Времетр.
или Край
работят.
Натиснете
неколкократно, докато
индикаторът за Часово време започне
да мига.
За да настроите ново време, вижте
"Настройване на времето".
1. Задайте функцията
и
максималната температура.
2. Оставете уреда да работи един
час.
3. Задайте функцията
и
максималната температура.
4. Оставете уреда да работи 15
минути.
5. Задайте функцията
и
максималната температура.
6. Оставете уреда да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
уреда може да излиза миризма и дим.
Това е нормално. Осигурете
достатъчна вентилация в стаята.
4.4 Предварително загряване
Загрейте празния уред
предварително, за да изгорите
остатъчната мазнина.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Прибиращи се регулатори
Натиснете ключа за управление, за да
използвате уреда. Ключът за
управление излиза.
5.2 Активиране и
деактивиране на уреда
Зависи от модела, ако
вашият уред има
символи на ключа,
индикатори или лампи:
• Индикаторът светва,
когато фурната се
нагрява.
• Лампичката светва,
когато уредът работи.
• Символът показва дали
ключът управлява
функциите на фурната
или температурата.
1. Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.
2. Завъртете ключа за
температурата, за да изберете
температура.
3. За да деактивирате уреда,
завъртете ключовете за функциите
на фурната и на температурата до
позиция изключено.
БЪЛГАРСКИ
5.3 Функции във фурната
Функция във фурната
Приложение
Изключено
положение
Уредът е изключен.
Лампа
За активиране на лампата без функция за
готвене.
Горно + долно
нагряване
За печене на тестени и месни храни на 1 ниво.
Топлина отгоре За запичане на хляб, кексове и сладки. За
запичане на сготвени ястия.
Долно
нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Двоен грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или птици
с кости на 1-ва позиция на рафта. Също и за
запичане и запеканки.
Топъл въздух
За печене на до 3 позиции на скарата
едновременно и за сушене на храна.Задайте
температурата 20 - 40 °C по-ниско, отколкото за
Горно + долно нагряване.
Пица
нагряване
За готвене на 1 ниво на храна до по-интензивно
запичане и хрупкава основа. Задайте
температура с 20 - 40 °C по-ниска, отколкото за
Горно + долно нагряване.
Горещ въздух + За ястия на пара. Използвайте тази функция, за
Пара
да намалите продължителността на времето за
готвене и за да запазите витамините и
хранителните вещества в храната. Изберете
функция и задайте температура между 130 °C и
230 °C.
5.4 Екран
A
B
C
A) Индикатори за функция
B) Екран за време
C) Индикатор за функция
9
10
www.electrolux.com
5.5 Бутони
Бутон
Функция
Описание
МИНУС
За настройка на времето.
ЧАСОВНИК
За настройка на функция на
часовника.
ПЛЮС
За настройка на времето.
5.6 Готвене на пара
1. Задайте функцията .
2. Натиснете капака, за да отворите
водосъдържателя. Напълнете
резервоара за вода, докато светне
индикаторът за пълен резервоар.
Максималната вместимост на
резервоара е 900 мл. Достатъчно е
около 55 - 60 минути готвене.
За течност използвайте
само вода. Не
използвайте
филтрирана
(деминерализирана)
или дестилирана вода.
Не използвайте
течности. Не
поставяйте запалими
или алкохолни
течности (ракия, уиски,
коняк и др.) във
водосъдържателя.
3. Натиснете водосъдържателя в
първоначално положение.
4. Подгответе храната в правилен
съд за готвене.
5. Задайте температурата между 130
°C и 230 °C.
Готвенето на пара не дава добри
резултати при температура над
230 °C
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изчакайте приблизително
60 минути след всяка
употреба на готвене на
пара, за да предотвратите
изтичане на гореща вода
от вентила за източване.
Изпразнете резервоара с вода, след
като приключите с готвенето на пара.
ВНИМАНИЕ!
Уредът е горещ.
Съществува опасност от
изгаряния. Внимавайте,
когато изпразвате
чекмеджето за вода.
5.7 Индикатор за "празен
резервоар"
Индикаторът
показва, че
резервоарът е празен и трябва да
бъде напълнен.
За повече информация, вж. "Готвене
на пара"
5.8 Индикатор за "пълен
резервоар"
Индикаторът
показва, че фурната е
готова за готвене на пара.
Ако сипете твърде много
вода в резервоара за
водата, аварийният изход
изтласква водата към
дъното на фурната.
Избършете вода с гъба
или кърпа.
5.9 Източване на резервоара
за водата
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че уредът е
хладен преди да започнете
за изпразвате резервоара
за вода.
БЪЛГАРСКИ
1. Пригответе тръбата за оттичане
(С), приложена в пакета с
ръководството. Сложете конектора
(В) в единия край на тръбата за
оттичане.
2. Сложете другия край на тръбата за
оттичане (С) в контейнера.
Сложете го на позиция, по-ниска от
вентила за източване (А).
Възможно е в
резервоара да има
известно количество
вода, когато
индикаторът за
изпразване на
резервоара
е
включен. Изчакайте,
докато течът на вода
от вентила за
източване на вода
спре.
5. Махнете конектора от вентила за
отточване когато водата спре да
тече.
A
B
C
Не наливайте източената
вода обратно в резервоара
за пара.
3. Отворете вратичката на фурната и
сложете конектор (В) във вентила
за отточване (А).
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
6.1 Таблица с функции на часовника
Функция Часовник
Приложение
Часово време За настройка, промяна или проверка на часовото
време.
Таймер
За да се настрои обратно отброяване. Тази функция
не влияе върху работата на уреда.
Времетраене. Задаване на времетраене на готвенето.
Край
11
4. Натиснете конектора необходимия
брой пъти, когато изпразвате
резервоара.
Задаване на часа, когато фурната трябва да се
изключи.
12
www.electrolux.com
Можете да използвате
функциите Времетраене
и Край
едновременно, за да
зададете времето на
работа на уреда и кога да
се деактивира. Това ви
позволява да активирате
уреда с отложен старт.
Първо настройте
Времетраене
Край
и после
.
6.2 Настройка на функциите
за време
За Времетр.
и Край
, задайте
функция на фурната и температура на
готвене. Това не е необходимо за
Таймера
.
1. Натискайте , докато
индикаторът за необходимата
функция на часовника започне да
мига.
2. Натиснете
или , за да
зададете времето на желаната
функция на часовника.
Функцията на часовника работи.
Екранът показва индикатора на
зададената функция на часовника.
За функцията "Таймер",
дисплеят показва
оставащото време.
3. Когато времето свърши,
индикаторът на функцията на
часовника започва да мига и се
чува звуков сигнал. Натиснете
някой бутон, за да спрете сигнала.
4. Завъртете ключа за функциите на
фурната и този за температурата
до изключено положение.
Уредът автоматично спира
да работи с функциите
Времетр.
1. Натискайте
постоянно, докато
индикаторът на желаната функция
започне да мига.
2. Докоснете и задръжте .
Функцията на часовника изгасва след
няколко секунди.
Стъклена купа (A)
7.1 Аксесоари за готвене на
пара
Аксесоарите за готвене на
пара не се предоставят с
уреда. За повече
информация, моля,
свържете се с местния
доставчик.
Съдът за диетично печене за
функции за готвене на пара
Съдът се състои от стъклена купа,
капак с отвор за тръбата на дюзата (C)
и стоманена решетка, която се
поставя на дъното на съда за печене.
.
6.3 Отмяна на функциите на
часовника
7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
и Край
Капак (B)
БЪЛГАРСКИ
Дюзата и тръбата на дюзата
C
D
•
Не поставяйте студени течности в
съда за готвене, когато е горещ.
•
Не използвайте съда за готвене
върху гореща повърхност за
готвене.
•
Не почиствайте съда за готвене с
абразиви, стъргалки и прахове.
“C” е тръбата на дюзата за готвене на
пара, “D” е дюзата за директно готвене
на пара.
Тръба на дюза (C)
Дюза за директно готвене на пара
(D)
Стоманена решетка (E)
•
Не поставяйте горещ съд за
готвене върху студена / мокра
повърхност.
13
14
www.electrolux.com
7.2 Готвене на пара в съд за
диетично печене
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене и поставете
отгоре капака.
1. Поставете тръбата на дюзата в
специалния отвор в капака на съда
за диетично печене.
C
2. Поставете съда за печене върху
втората скара отдолу нагоре.
3. Поставете другия край на тръбата
на дюзата във входа за пара.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
4. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
7.3 Директно готвене на пара
Поставете храната върху стоманената
решетка в съда за печене. Добавете
вода.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте капака на
съда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Бъдете внимателни, когато
използвате дюзата, когато
фурната работи. Винаги
използвайте кухненски
ръкавици, за да докосвате
дюзата, когато фурната е
гореща. Винаги
отстранявайте дюзата от
фурната, когато не
използвате функция за
пара.
Тръбата на дюзата е
специално създадена за
готвене и не съдържа
вредни вещества.
1. Поставете дюзата (D) в тръбата на
дюзата (C). Свържете другия край
към входа за пара.
2. Поставете съда за печене върху
първата или втората скара отдолу
нагоре.
Уверете се, че не сте смачкали
тръбата на дюзата и не докосва
нагревателен елемент в горната част
на фурната.
3. Задайте на фурната функция за
готвене на пара.
БЪЛГАРСКИ
Когато готвите храна като пиле,
патица, пуйка, дребна или едра риба,
поставяйте дюзата (D) директно в
празната част на месото. Уверете се,
че не причинявате запушване на
отворите.
15
За повече информация относно
готвене на пара вижте готварските
таблици за готвене на пара в главата
"Препоръки и съвети".
8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
8.1 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
8.2 Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
9. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
•
9.1 Обща информация
•
•
Уредът има пет позиции на
полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.
Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С
•
•
тази система е възможно да се
готви на пара и да се поддържат
ястията меки отвътре и хрупкави
отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията
на електроенергия.
В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10
минути преди готвене.
Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
16
www.electrolux.com
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.
9.2 Печене на кексове
•
•
Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
9.3 Приготвяне на месо и
риба
•
•
Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
•
За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.
9.4 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
9.5 Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ие на
ура (°C)
ие на
скарата
скарата
Рецепти с 170
бита смес
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Във
форма за
кекс
Маслено
тесто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Във
форма за
кекс
Маслено- 170
млечен
чийзкейк
1
165
2
60 - 80
Във
форма за
кекс 26 см
Ябълков
кейк
(ябълков
пай)1)
170
2
160
2 (ляво и
дясно)
80 - 100
В две
форми за
кекс по 20
см, на
скара
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
В тава за
печене
БЪЛГАРСКИ
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
17
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ие на
ура (°C)
ие на
скарата
скарата
Сладкиш
с
мармала
д
170
2
165
2 (ляво и
дясно)
30 - 40
Във
форма за
кекс 26 см
Пандишп
ан
170
2
160
2
50 - 60
Във
форма за
кекс 26 см
Коледен
кейк /
Богат
плодов
кейк1)
160
2
150
2
90 - 120
Във
форма за
кекс 20 см
Сладкиш
със
сливи1)
175
1
160
2
50 - 60
Във
форма за
хляб
Малки
170
кексчета едно
ниво
3
140 - 150
3
20 - 30
В тава за
печене
Малки
кексчета две нива
-
140 - 150
2и4
25 - 35
В тава за
печене
Малки
кексове три нива
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
В тава за
печене
Бисквити 140
/
сладкиши
на
пръчици едно
ниво
3
140 - 150
3
30 - 35
В тава за
печене
Бисквитки /
панделки
- на две
нива
-
140 - 150
2и4
35 - 40
В тава за
печене
-
18
www.electrolux.com
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ие на
ура (°C)
ие на
скарата
скарата
Бисквитки /
панделки
- на три
нива
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
В тава за
печене
Целувки - 120
едно
ниво
3
120
3
80 - 100
В тава за
печене
Целувки - две
нива1)
-
120
2и4
80 - 100
В тава за
печене
Кифличк
и1)
190
3
190
3
12 - 20
В тава за
печене
Еклери едно
ниво
190
3
170
3
25 - 35
В тава за
печене
Еклери две нива
-
-
170
2и4
35 - 45
В тава за
печене
Плоски
180
сладкиши
2
170
2
45 - 70
Във
форма за
кекс 20 см
Богат
плодов
кейк
160
1
150
2
110 - 120
Във
форма за
кекс 24 см
Викториа
нски
сандвич
170
1
160
2 (ляво и
дясно)
50 - 60
Във
форма за
кекс 20 см
Време
(мин)
Забележк
и
60 - 70
1 - 2 броя,
по 500 г
всеки
1) Загрейте предварително 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Бял
хляб1)
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
190
190
1
1
БЪЛГАРСКИ
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Ръжен
хляб
190
1
180
Хлебчет
а1)
190
2
Пица1)
230 - 250
Курабийк
и1)
200
19
Време
(мин)
Забележк
и
1
30 - 45
Във
форма за
хляб
180
2 (2 и 4)
25 - 40
по 6 - 8
броя в
тава за
печене
1
230 - 250
1
10 - 20
В тава за
печене
или
дълбока
тава
3
190
3
10 - 20
В тава за
печене
Време
(мин)
Забележк
и
1) Загрейте предварително 10 минути.
Плодови пити
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Макароне 200
н флан
2
180
2
40 - 50
Във
форма
Зеленчук
ов флан
200
2
175
2
45 - 60
Във
форма
Кишове1)
180
1
180
1
50 - 60
Във
форма
Лазаня1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
Канелон
и1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
1) Загрейте предварително 10 минути.
20
www.electrolux.com
Месо
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Говеждо
200
2
190
2
50 - 70
На
скарата
Свинско
180
2
180
2
90 - 120
На
скарата
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На
скарата
Английско 210
говеждо
печено,
полуизпе
чено
2
200
2
50 - 60
На
скарата
Английско 210
говеждо
печено,
средно
изпечено
2
200
2
60 - 70
На
скарата
Английско 210
говеждо
печено,
добре
изпечено
2
200
2
70 - 75
На
скарата
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
С кожата
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2 броя
Агнешко
190
2
175
2
110 - 130
Бутче
Пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цял
Пуйка
180
2
160
2
210 - 240
Цял
Патица
175
2
220
2
120 - 150
Цял
Гъска
175
2
160
1
150 - 200
Цял
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цял
БЪЛГАРСКИ
21
Риба
Храна
Горно + долно
нагряване
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Време
(мин)
Забележк
и
Пъстърва 190
/ Ципура
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Риба тон/
сьомга
2
175
2
35 - 60
4-6
филета
190
9.6 Единичен грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 3
минути преди готвенето.
Храна
Количества
Парчета
(г)
Температ Време (мин)
ура (°C)
1-ва
2-ра
страна
страна
Пържоли
филе
4
800
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Пържоли
говеждо
4
600
макс.
10 - 12
6-8
4
Наденици 8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Свински
пържоли
600
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
2
(разрязан
о на 2)
1000
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Шишчета
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гърди
4
400
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбурге
р
6
600
макс.
20 - 30
-
4
Рибно
филе
4
400
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Печени
сандвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
Препечен 4 - 6
и
филийки
-
макс.
2-4
2-3
4
4
Положен
ие на
скарата
22
www.electrolux.com
9.7 Турбо грил
Говеждо
Храна
Количества
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Говеждо печено
или филе,
полуизпечено1)
на см
дебелина
190 - 200
5-6
1 или 2
Говеждо печено на см
или филе, средно дебелина
изпечено1)
180 - 190
6-8
1 или 2
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено1)
170 - 180
8 - 10
1 или 2
на см
дебелина
1) Предварително загрейте фурната.
Свинско
Храна
Количество
(кг)
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Плешка, врат,
бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Котлет, гърди
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Руло "Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свински джолан
(предварително
сварен)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешки
джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Агнешки бут,
агнешко
печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Агнешко филе 1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 или 2
Телешко
Агнешко
БЪЛГАРСКИ
23
Птиче месо
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Порции птиче
месо
0,2 - 0,25
всяка част
200 - 220
30 - 50
1 или 2
Пиле,
половинка
0,4 - 0,5 всяка
част
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Патица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Риба, цяла
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 или 2
Риба
9.8 Сушене - Топъл въздух
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови
растения
60 - 70
Чушки
Зеленчуци за
подкиселяван
е
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Гъби
50 - 60
6-8
3
1/4
Подправки/
билки
40 - 50
2-3
3
1/4
24
www.electrolux.com
Плодове
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Сини сливи
60 - 70
Кайсии
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
9.9 Горещ въздух + Пара
Кексове и сладки
Храна
Температу Време
ра (°C)
(мин)
Положен Забележки
ие на
скарата
Ябълков пай1)
160
60 - 80
2
Във форма за кекс 20
см
Торта
"Кростата"
175
30 - 40
2
Във форма за кекс 26
см
Плодов кейк
160
80 - 90
2
Във форма за кекс 26
см
Пандишпан
160
35 - 45
2
Във форма за кекс 26
см
Панетоне1)
150 - 160
70 - 100
2
Във форма за кекс 20
см
Сладкиш със
сливи1)
160
40 - 50
2
Във форма за хляб
Дребни сладки
150 - 160
25 - 30
3 (2 и 4)
В тава за печене
Бисквити
150
20 - 35
3 (2 и 4)
В тава за печене
Сладки
кифлички1)
180 - 200
12 - 20
2
В тава за печене
Банички1)
180
15 - 20
3 (2 и 4)
В тава за печене
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Количеств
о (г)
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положение Забележки
на скарата
Бял хляб1)
1000
180 - 190
45 - 60
2
1 - 2 броя,
по 500 г за
всяко парче
БЪЛГАРСКИ
25
Храна
Количеств
о (г)
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положение Забележки
на скарата
Pула1)
500
190 - 210
20 - 30
2 (2 и 4)
по 6 - 8
броя в тава
за печене
Пица1)
-
200 - 220
20 - 30
2
В тава за
печене
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Плодови пити
Храна
Температу
ра (°C)
Време
(мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Пълнени
зеленчуци
170 - 180
30 - 40
1
Във форма
Лазаня
170 - 180
40 - 50
2
Във форма
Запечени
картофи
160 - 170
50 - 60
1 (2 и 4)
Във форма
Месо
Храна
Количество
(г)
Темпера Време
тура (°C) (мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Свинско
печено
1000
180
90 - 110
2
На скара
Говеждо
1000
180
90 - 110
2
На скара
Говежда
печено алангле
1000
210
45 - 50
2
На скара
Говежда
печено –
средно
изпечено
1000
200
55 - 65
2
На скара
Говежда
печено –
добре
изпечено
1000
190
65 - 75
2
На скара
Агнешко
1000
175
110 - 130 2
Бутче
Пиле
1000
200
55 - 65
2
Цяла
Пуйка
4000
170
180 - 240 2
Цяла
Патица
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Цяла
26
www.electrolux.com
Храна
Количество
(г)
Темпера Време
тура (°C) (мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Гъска
3000
160 - 170 150 - 200 1
Цял
Заек
-
170 - 180 60 - 90
Нарязан
2
Риба
Храна
Колич
ество
(г)
Температ
ура (°C)
Време
(мин)
Положен
ие на
скарата
Забележки
Пъстърва
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 риби
Риба тон
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 филета
Хек
-
200
20 - 30
2
-
Претопляне на пара
Храна
Температур Време
а (°C)
(мин)
Положени Забележки
е на
скарата
Задушено /
Огретен1)
140
15 - 25
2
Повторно нагряване
на чиния
Паста и сос1)
140
10 - 15
2
Повторно нагряване
на чиния
Гарнитури
140
(например ориз,
картофи,
паста)1)
10 - 15
2
Повторно нагряване
на чиния
Ястия за една
чиния1)
140
10 - 15
2
Повторно нагряване
на чиния
Месо1)
140
10 - 15
2
Повторно нагряване
на чиния
Зеленчуци1)
140
10 - 15
2
Повторно нагряване
на чиния
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
9.10 Готвене в съда за
диетично печене
Използвайте функцията Топъл въздух
+ Пара.
БЪЛГАРСКИ
Зеленчуци
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Броколи на
розички
150
20 - 25
2
Патладжан
150
15 - 20
2
Карфиол, на
розички
150
25 - 30
2
Домати
150
15
2
Аспержи, бели
150
35 - 45
2
Аспержи, зелени
150
25 - 35
2
Тиквички,
нарязани
150
20 - 25
2
Моркови
150
35 - 40
2
Копър
150
30 - 35
2
Алабаш
150
25 - 30
2
Чушки на ивици
150
20 - 25
2
Целина на кубчета 150
30 - 35
2
Месо
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Варена шунка
150
55 - 65
2
Задушени
пилешки гърди
150
25 - 35
2
Каслер (пушено
свинско филе)
150
80 - 100
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Пъстърва
150
25 - 30
2
Филе от сьомга
150
25 - 30
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Ориз
150
35 - 40
2
Риба
Бухнало ястие
27
28
www.electrolux.com
Храна
Температура (°C)
Време (мин)
Положение на
скарата
Небелени
картофи, средно
изпечени
150
50 - 60
2
Варени картофи,
нарязани на
четвъртинки
150
35 - 45
2
Полента (качамак) 150
40 - 45
2
10. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.2 Уреди от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на
вратичката на фурната
използвайте само мокра
гъба. Подсушете с мека
кърпа. Не използвайте
стоманена вълна,
киселини или абразивни
продукти, тъй като те
могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите
предпазни мерки.
10.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
с топла вода и почистващ
препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
10.3 Почистване на
уплътнението на вратичката
•
•
Редовно проверявайте
уплътнението на вратичката.
Уплътнението на вратичката се
намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте уреда, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата
информация за почистване.
БЪЛГАРСКИ
10.4 Демонтиране на
носачите на скарата
29
По време на почистване,
част от водата може да
попадне от входния отвор
за парата във
вътрешността на фурната.
Сложете тава за оттичане
на нивото на скарата точно
под входния отвор за
парата, за да
предотвратите изливането
на вода отдолу във
вътрешността на фурната.
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
След известно време може да имате
отлагания от варовик във фурната. За
да избегнете това, почиствайте
частите на фурната, които генерират
парата. Изпразвайте резервоара след
всяко готвене с пара.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
Видове вода
•
•
2
1
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
10.5 Почистване на
резервоара за водата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не наливайте вода в
резервоара по време на
почистване.
•
Мека вода с ниско съдържание
на варовик - производителят
препоръчва това, тъй като така ще
се намали броят процедури по
почистване.
Вода от водопреносната мрежа можете да я използвате, ако
водоснабдяването във вашия дом
има пречиствател или омекотител
за вода.
Твърда вода с високо
съдържание на варовик - тя не
оказва негативно въздействие
върху работата на уреда, но
увеличава броя на процедурите за
почистване.
30
www.electrolux.com
ТАБЛИЦА ЗА КОЛИЧЕСТВО КАЛЦИЙ ОТ СЗО (Световната здравна
организация)
Отлагане на
калций
Твърдост на водата
(френски
градуси)
(немски
градуси)
0 - 60 мг/л
0-6
0-3
Мека
75 цикъла - 2,5
месеца
60 - 120 мг/л
6 - 12
3-7
Средна
твърдост
50 цикъла - 2
месеца
120 - 180 мг/л
12 - 18
8 - 10
Твърда или
варовита
40 цикъла - 1,5
месеца
над 180 мг/л
над 18
над 10
Много твърда
30 цикъла - 1
месец
1. Напълнете резервоара с 900 мл
вода и 50 мл лъжички лимонова
киселина (пет чаени лъжици).
Деактивирайте фурната и
изчакайте приблизително 60
минути.
2. Активирайте фурната и задайте
функцията Топъл въздух + Пара.
Задайте температура 230 °C.
Деактивирайте я след 25 минути и
я оставете да се охлади за 15
минути.
3. Активирайте фурната и задайте
функцията Топъл въздух + Пара.
Нагласете температурата между
130 и 230 °C. Деактивирайте
фурната след 10 минути.
Оставете я да се охлади и
продължете премахването на
съдържанието на съда. Вижте
"Изпразване на резервоара за вода".
4. Измийте резервоара на водата и
почистете останалия варовик в
печката с кърпа.
5. Почистете тръбата на канала
ръчно с топла вода и сапун. За да
избегнете повреди, не използвайте
киселини, спрейове или подобни
почистващи препарати.
10.6 Почистване на
вратичката на фурната
Вратичката на фурната има два
стъклени панела. Можете да извадите
Класификаци Почиствайте
я на водата
калция на
всеки
вратичката на фурната и вътрешния
стъклен панел, за да го почистите.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
вътрешния стъклен панел
преди да сте свалили
вратичката на фурната.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте уреда без
вътрешния стъклен панел.
1. Отворете докрай вратичката и
хванете двете й панти.
2. Повдигнете и завъртете
лостчетата на двете панти.
БЪЛГАРСКИ
31
6. Завъртете двата фиксатора на 90°
и ги извадете от гнездата им.
3. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
дръпнете напред и извадете
вратичката от гнездото.
90°
7. Първо внимателно повдигнете и
след това отстранете стъкления
панел.
1
4. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
5. Освободете системата за
заключване, за да извадите
вътрешния стъклен панел.
2
8. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато почистването е завършео,
монтирайте стъкления панел и
вратичката на фурната. Направете
гореизброените стъпки в обратен ред.
Щампованата маркировка трябва да е
обърната към вътрешната страна на
вратичката. Уверете се, че след
монтирането, повърхността на
рамката на стъкления панел върху
зоните със ситов печат не е грапава
при допир.
32
www.electrolux.com
Уверете се, че монтирате вътрешния
стъклен панел правилно в гнездото.
ВНИМАНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Задната лампичка
10.7 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова термоустойчива
крушка при 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
11. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
11.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Часовникът не е
настроен.
Настройте часовника.
Фурната не нагрява.
Необходимите настройки Уверете се, че
не са зададени.
настройките са правилно
зададени.
БЪЛГАРСКИ
33
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
На дисплея се показва
"12.00".
Имало е спиране на тока. Настройте часовника.
Лампата не
функционира.
Лампичката е дефектна.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на
фурната.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
Във вътрешността на
фурната има вода.
Има прекалено много
вода в резервоара.
Изключете фурната и
избършете водата с
кърпа или гъба.
Индикаторът "Пълен
Няма достатъчно вода в
резервоара.
Наливайте вода в
резервоара, докато
индикаторът светне. Ако
водата започне да
излиза в уреда и
индикаторът е изключен,
се свържете с
квалифициран сервизен
инженер.
В резервоара няма вода.
Напълнете резервоара.
Ако индикаторът
продължава да свети, се
свържете с
квалифициран сервизен
инженер.
Готвенето на пара не
работи.
В резервоара няма вода.
Напълнете резервоара
за вода.
Готвенето на пара не
работи.
Отворът е запушен с
варовик.
Проверете входния отвор
за парата. Премахнете
варовика.
Отнема повече от три
минути да изпразните
резервоара или водата
тече от входния отвор за
парата.
Във фурната има
варовикови отлагания.
Почистване на
резервоара за вода. Вж.
"Почистване на
резервоара за вода".
резервоар"
не свети.
Индикаторът "Пълен
резервоар"
свети.
Сменете крушката.
34
www.electrolux.com
11.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
12. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Вграждане
548 20
min. 550
20
558
590
min. 560
min. 550
573
20
589
600
min. 560
548
20
594
558
5
573
589
12.2 Закрепване на уреда към
шкафа
594
5
A
B
БЪЛГАРСКИ
12.3 Електрическа
инсталация
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
12.4 Кабел
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна: H07 RN-F,
H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05
V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Обща мощност
(W)
Напречно
сечение на
кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0,75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1,5
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност (на табелката
13. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
35
с информация на уреда) и в
таблицата:
36
www.electrolux.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ................................................................... 37
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................. 38
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ............................................................................... 41
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА............................................................................ 41
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА...........................................................................42
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ........................................................................ 46
7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ........................................................................47
8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................49
9. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................50
10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................63
11. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................67
12. МОНТАЖА..................................................................................................... 69
НИЕ МИСЛИМЕ НА ВАС
Ви благодариме што го избравте овој апарат на Electrolux. Одбравте
производ којшто носи со себе децении на професионално искуство и
иновации. Уникатен и стилски, дизајниран е специјално за вас. Секогаш кога
ќе го користите, можете да бидете сигурни дека ќе имате добри резултати во
секое време.
Добредојдовте во Electrolux.
Посетете ја нашата страница за да:
добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.electrolux.com
го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registerelectrolux.com
купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
37
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога тој работи или кога се лади.
Деловите кои се достапни се жешки.
Доколку апаратот има уред за безбедност на деца,
ви препорачуваме да го активирате.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
Само квалификувано лице може да го монтира
уредот и да го замени кабелот.
Апаратот се загрева во внатрешноста при работа.
Не допирајте ги греачите кои се во апаратот.
Секогаш користете ракавици за печка за вадење
или ставање прибор или огноотпорни садови.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го апаратот од
струја.
Пред да ја менувате сијалицата во печката,
уверете се дека уредот е исклучен, за да ја
избегнете можноста од струен удар.
Не користете чистач на пареа за чистење на
уредот.
Не користете силно абразивни средства или остри
метални стругалки за да го чистите стаклото на
вратата бидејќи тоа може да предизвика прскање
на стаклото.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
За да ги извадите држачите на решетките
повлечете го предниот дел од држачот, а потоа
задниот крај настрана од страничните ѕидови.
Монтирајте ги држачите на решетките по обратен
редослед.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Не влечете го апаратот за рачката.
Одржувајте минимална
оддалеченост од другите апарати и
делови.
Проверете дали апаратот е
монтиран под и во близина на
безбедна структура.
•
Страните на апаратот мора да
останат во близина на апаратите
или до уредите со иста висина.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
Секое поврзување со струја треба
да биде направено од
квалификуван електричар.
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали информацијата за
напојување со струја на плочката
со спецификации се совпаѓа со
напојувањето со струја. Доколку не
се совпаѓа, контактирајте со
електричар.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Погрижете се да не ги оштетите
приклучокот за струја и кабелот.
Доколку кабелот за струја на
апаратот треба да се замени, тоа
мора да го направи Вашиот
овластен Сервис.
Не дозволувајте кабелот да дојде
во допир со вратата на апаратот,
особено кога вратата е жешка.
Заштитата од електричен удар на
активните и изолираните делови
мора да се поврзе на таков начин
што нема да може да се извади без
алатки.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Доколку штекерот е лабав, не
приклучувајте го приклучокот за
струја.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Користете само соодветни уреди за
изолација: заштитни прекинувачи
на линија, осигурувачи
(осигурувачи на вртење извадени
од држачот), заземјување и
контактори.
Електричната инсталација мора да
има изолациски уред кој што ви
овозможува да го исклучите
апаратот од приклучокот за струја
од сите полови. Изолацискиот уред
мора да има контактен отвор со
ширина од најмалку 3 мм.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од оштетување
на апаратот.
•
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници или
струен удар или
експлозија.
•
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
39
Погрижете се отворите за
вентилација да не бидат блокирани.
Не оставајте го апаратот без
надзор додека работи.
Исклучувајте го апаратот по секоја
употреба.
Внимавајте кога ја отворате
вратата на апаратот додека тој
работи. Може да се ослободи
жежок воздух.
Не ракувајте со апаратот со влажни
раце или кога тој има контакт со
вода.
Не притискајте на отворената
врата.
Не употребувајте го апаратот како
работна површина или како простор
за складирање.
Внимателно отворајте ја вратата на
апаратот. Користењето на состојки
со алкохол може да предизвика
мешање на алкохол и воздух.
Кога ја отворате вратата, не
дозволувајте апаратот да дојде во
контакт со искри или отворен оган.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
•
•
За да го заштитите емајлот од
оштетување или губење на бојата:
– не ставајте огноотпорни садови
или други предмети директно
на дното на апаратот.
– не ставајте алуминиумска
фолија директно на дното на
апаратот.
– не ставајте вода директно во
врелиот апарат.
– не чувајте влажни чинии или
храна во апаратот откако сте
завршиле со готвењето.
– бидете внимателни при
отстранување или поставување
на приборот.
Обезбојувањето на емајлот нема
ефект врз работата на апаратот.
Тоа не е дефект во смисол на
гаранцијата.
Користете длабока тава за влажни
колачи. Овошните сокови
40
www.electrolux.com
•
•
предизвикуваат дамки кои може да
останат постојано.
Овој апарат е наменет само за
готвење. Не смее да се користи за
други намени, на пример за
загревање на простории.
Секогаш гответе со затворена
врата на печката.
2.4 Готвење на пареа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од изгореници и
оштетување на апаратот.
•
Ослободената пареа може да
предизвика изгореници:
– Не ја отворајте вратата од
апаратот додека готвите со
пареа.
– Внимателно отворете ја
вратата на апаратот после
работата со готвење на пареа.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
пожар или оштетување на
апаратот.
•
•
•
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Проверете дали апаратот е ладен.
Постои опасност од кршење на
стаклените плочи.
Веднаш заменете ги стаклените
плочи на вратата кога се оштетени.
Контактирајте со сервисот.
Бидете внимателни кога ја вадите
вратата од апаратот. Вратата е
тешка!
Редовно чистете го апаратот за да
спречите оштетување на
материјалот на површината.
Заостанатата мрснотија или храна
во апаратот може да предизвика
пожар.
•
•
•
Чистете го апаратот со мека,
влажна крпа. Користете само
неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи,
абразивни сунѓери за чистење,
растворувачи или метални
предмети.
Доколку користите спреј за печка,
почитувајте ги безбедносните
упатства на пакувањето.
Не чистете го каталитичкиот емајл
(доколку има) со никаков тип на
детергент.
2.6 Внатрешна светилка
•
Видот на светилката или на
халогената лампа која се користи
за овој апарат е само за употреба
во апарати за домаќинство. Не
употребувајте ја за осветлување во
куќата.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
•
Пред да ја замените светилката,
исклучете го апаратот од
напојувањето.
Користете само светилки со истите
спецификации.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
41
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Генерален преглед
1 2 3
4
5
6
7
8
9
16
5
15
4
10
3
11
2
1
14
13
12
3.2 Прибор
•
•
Решетка
За садови за готвење, калапи за
торта, тави за печење.
Плех за печење
1 Контролна табла
2 Копче за функции на печката
3 Светло за јачина / симбол /
показател
4 Електронски програматор
5 Копче за температура
6 Светилка за температура / симбол/
показател
7 Индикатори за резервоарот за
вода
8 Фиока за вода
9 Греач
10 Светло
11 Вентилатор
12 Држач за решетка, се вади
13 Цевка за цедење
14 Вентил за испуштање пареа
15 Положби на решетките
16 Довод на пареа
•
За колачи и кори.
Тава за скара / печење
За печење на тесто или месо или
како сад за собирање маснотија.
4. ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
4.1 Прво чистење
Извадете ги сите додатоци и држачите
на решетките што се вадат од
апаратот.
Видете го поглавјето „Нега
и чистење“.
Исчистете го апаратот пред првата
употреба.
Ставете ги додатоците и држачите кои
се вадат назад во нивната првобитна
позиција.
4.2 Подесување на времето
Мора да го поставите времето пред да
почнете да работите со рерната.
Показателпт за функцијата Време во
денот трепка кога ќе го поврзите
апаратот со електрична струја, кога
има прекин на струја или кога не е
подесен тајмерот.
42
www.electrolux.com
Притиснете на копчето
или
за
да го корегирате времето.
По околу 5 секунди, трепкањето
престанува и на екранот се прикажува
поставеното точно време.
4.3 Менување на времето
Не можете да ја промените
функцијата време во денот
ако работат функциите
Времетраење
или Крај
.
Притискајте го
повторно и повторно
сè додека симболот за Време во денот
не почне да трепка.
За да поставите ново време, видете
во "Поставување на време".
4.4 Предзагревање
1. Поставете ја функцијата на
печката и
максималната
температура.
2. Оставете го апаратот да работи
околу еден час.
3. Поставете ја функцијата на
печката и
максималната
температура.
4. Оставете го апаратот да работи
околу 15 минути.
5. Поставете ја функцијата на
максималната
печката и
температура.
6. Оставете го апаратот да работи
околу 15 минути.
Дополнителниот прибор може да
стане потопол од обично. Апаратот
може да испушта миризба и чад. Тоа е
нормално. Погрижете се да има
доволен проток на воздух во собата.
Загрејте го апаратот додека е празен
за да ја изгорите преостанатата
маснотија.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Тркалца коишто се
повлекуваат
За да го користите уредот, притиснете
го контролното тркалце. Контролното
тркалце излегува надвор.
5.2 Вклучување и
исклучување на апаратот
Во зависност од
моделот, вашиот апарат
може да има копчиња со
симболи, показни светла
или светла:
• Показното светло се
пали кога печката се
загрева.
• Свелото се пали кога
апаратот работи.
• Симболот покажува
дали копчето ги
контролира функциите
на печката или
температурата.
1. Завртете го контролното тркалце
за функциите на печката за да
изберете функција на печката.
2. Завртете го копчето за контрола на
температурата за да изберете
температура.
МАКЕДОНСКИ
3. За да го исклучите апаратот,
свртете ги тркалцата за функциите
43
на печката и температурата на
позиција исклучено.
5.3 Функции на печката
Функции на печката
Примена
Положба
исклучено
Апаратот е исклучен.
Светло
За вклучување на светлото без функција за
готвење.
Вообичаено
готвење
За печење тесто и месо на 1 ниво на решетката.
Горен греач
За запекување на леб, колачи и печива. За
довршување зготвени јадења.
Долен грејач
За печење колачи со крцкав долен дел и за
конзервирање зимница.
Брзо печење
на скара
За печење рамни парчиња храна во големи
количини и за печење тостови од леб.
турбо печење
За печење на поголеми парчиња месо или
живина со коски на 1 ниво на решетката. Исто и
за запекување и потпекување.
Готвење со
вентилатор
За да печете истовремено на 3 нивоа на
решетката и за да сушите храна.Поставете ја
температурата за 20 - 40 °C пониско отколку кај
Вообичаеното готвење.
Поставки за
пица
За да добиете попечена површина и крцкав
долен дел кога печете храна на 1 ниво на
решетката. Поставете ја температура на рерната
за 20°C - 40°C пониско отколку за Вообичаеното
готвење.
Вентилатор +
Пареа
За јадења.на пареа. Користете ја оваа функција
за намалување на должината на времето на
готвење и за зачувување на витамините и
хранливите состојки во храната. Иизберете ја
функцијата и поставете ја температурата меѓу
130°C и 230°C.
44
www.electrolux.com
5.4 Екран
A
B
C
A) Показатели за функциите
B) Екран за време
C) Показно светло за функција
5.5 Копчиња
Копче
Функција
Опис
МИНУС
За да го поставите времето.
ЧАСОВНИК
За да ја поставите функцијата на
часовникот.
ПЛУС
За да го поставите времето.
5.6 Готвење на пареа
1. Поставете ја функцијата .
2. Притиснете го капакот на фиоката
за вода за да ја отворите. Полнете
го садот со вода сè додека
индикаторот Полн Резервоар не се
вклучи.
Максималниот капацитет на
резервоарот за вода е 900 ml.
Доволно е за готвење од 55 - 60
минути.
Користете само вода
како течност. Не
користете филтрирана
(деминерализирана)
или дестилирана вода.
Не користете други
течности. Не турајте
запаливи течности или
алкохол (ракија, виски,
коњак, итн.) во фиоката
за вода.
3. Турнете ја фиоката за вода во
нејзината почетна положба.
4. Подготвувајте ја храната во
правилни садови за готвење.
5. Поставете ја температурата меѓу
130°C и 230 °C.
Не заборавајте дека над 230 °C
готвењето на пареа не дава многу
добри резултати.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Почекајте најмалку 60
минути по секое користење
на готвењето со пареа за
да спречите излегување на
топла вода од вентилот за
испуштање вода.
Испразнете го садот за вода откако ќе
заврши готвењето со пареа.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот станува жежок.
Постои опасност од
изгореници. Внимавајте
кога ја празните фиоката
за вода.
5.7 Индикатор за празен сад
Индикаторот
покажува дека садот е
празен и треба да се наполни.
Повеќе информации ќе најдете во
„Готвење на пареа“.
МАКЕДОНСКИ
5.8 Показател за полн сад
Индикаторот
покажува дека
рерната е подготвена за готвење на
пареа.
Ако налеете премногу вода
во садот, безбедносниот
уред за испуштање ќе го
однесе вишокот вода на
дното на рерната.
Отстранете ја водата со
сунѓер или крпа.
5.9 Празнење на садот за
вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Погрижете се апаратот да
се излади пред да почнете
да го празните садот за
вода.
1. Подгответе ја цевката за цедење
(С) вклучена во истиот пакет со
упатството за употреба. Ставете го
конекторот (В) во еден од краевите
на цевката за цедење.
2. Ставете го другиот крај на цевката
за цедење (C) во сад. Ставете ја
во пониска положба од вентилот за
испуштање (А).
A
B
C
45
3. Отворете ја вратата на печката и
ставете го конекторот (В) во
вентилот за испуштање (A).
4. Притискајте го конекторот
последователно при празнење на
садот за вода.
Садот може да има
малку вода кога е
вклучен показателот
за празен сад.
Почекајте додека
водата не престане да
истекува од вентилот
за испуштање.
5. Кога водата ќе престане да тече,
симнете го конекторот од
вентилот.
Не ја употребувајте
исцедената вода за да го
полните садот за вода
повторно.
46
www.electrolux.com
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКОТ
6.1 Табела со функции на часовникот
Функција часовник
Примена
Време во
денот
За да го поставите, промените или проверите точното
време.
Потсетник во
минути
За нагодување на времето. Оваа функција нема
влијание врз работата на апаратот.
Времетраење
За подесување на времето за готвење на печката.
Крај
За да го поставите времето во денот кога печката е
исклучена.
за поставената функција на
часовникот.
Можете да ги користите
функциите Времетраење
За функцијата Потсетник
за време екранот го
прикажува преостанатото
време.
3. Кога времето ќе заврши, показното
светло за функцијата на
часовникот трепка и се огласува
звучен сигнал. Притиснете го кое
било копче за да го исклучите
сигналот.
4. Свртете го копчето за функција на
рерната и копчето за температура
во положба исклучено.
и Крај
истовремено
за да го подесите времето
за работа на апаратот и
кога истиот ќе биде
исклучен. Ова Ви
овозможува да го вклучите
апаратот со одложено
време. Прво подесете го
Времетраењето
потоа Крајот
а
.
6.2 Поставување на
функциите на часовникот
Кај функциите
Времетраење
и Крај
,
За Времетраење
поставете ги функцијата и
температурата на рерната. Ова не е
потребно за Потсетникот за време
и Крај
, апаратот автоматски
се исклучува.
.
повеќе
1. Притискајте го копчето
пати, сè додека показното светло
за соодветната функција на
часовникот не почне да трепка.
2. Притиснете го
или
за да ја
поставите потребната функција на
часовникот.
Функцијата на часовникот работи.
Екранот го покажува показното светло
6.3 Откажување на
функциите на часовникот
1. Повеќе пати притискајте го
додека не почне да трепка
индикаторот за соодветната
функција.
2. Притиснете и држете .
Функцијата на часовникот се гасне по
неколку секунди.
МАКЕДОНСКИ
47
7. КОРИСТЕЊЕ НА ПРИБОРОТ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Вбризгувач и цевка на вбризгувачот
7.1 Прибор за готвење на
пареа
Приборот со додатоци за
пареа не е испорачан со
овој апарат. За повеќе
информации,
контактирајте со локалниот
снабдувач.
Сад за диетално печење за
функциите за готвење на пареа
C
D
„C“ е цевка на вбризгувачот за
готвење на пареа, „D“ е вбризгувачот
за директно готвење на пареа.
Цевка на вбризгувачот (C)
Садот се состои од стаклена чинија,
капак со отвор за цевката на
вбризгувачот (C) и челична решетка
која се става на дното од садот за
готвење.
Стаклена чинија (А)
Вбризгувач за директно готвење на
пареа (D)
Капак (B)
Челична решетка (E)
•
Не ставајте топол сад за печење на
ладни / влажни површини.
48
www.electrolux.com
7.2 Готвење на пареа во сад
за диетално печење
Ставете ја храната на челичната
решетка во садот за печење и
затворете го со капак.
1. Ставете ја цевката на
вбризгувачот во специјалниот
отвор на капакот на диеталниот
сад за печење.
•
Не ставајте ладни течности во
садот за печење кога е жежок.
•
Не го користете садот за печење на
жешка површина за готвење.
•
C
2. Ставете го садот за печење на
втората положба на решетката од
долу.
3. Ставете го другиот крај на цевката
на вбризгувачот во отворот за
пареа.
Немојте да го чистите садот за
печење со абразивни средства,
жици за чистење или прашок.
Внимавајте да не ја превиткате
цевката на вбризгувачот или таа да не
го допре греачот на горниот дел на
печката.
4. Поставете ја печката на
функцијата за готвење на пареа.
МАКЕДОНСКИ
7.3 Директно готвење на
пареа
Ставете ја храната на челичната
решетка во садот за печење.
Додадете малку вода.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете го капакот на
садот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Внимавајте кога го
користите вбризгувачот
кога работи печката.
Секогаш користете
ракавици за печка за да
ракувате со вбризгувачот
кога печката е жешка.
Секогаш вадете го
вбризгувачот од печката
кога не користите функција
на пареа.
Цевката на вбризгувачот е
специјално направена за
готвење и не содржи
опасни материјали.
1. Ставете го вбризгувачот (D) во
цевката на вбризгувачот (C).
Поврзете го другиот крај со
влезниот отвор за пареа.
49
2. Ставете го садот за печење на
првата или на втората положба на
решетката од долу.
Внимавајте да не ја превиткате
цевката на вбризгувачот или таа да не
го допре греачот на горниот дел на
печката.
3. Поставете ја печката на
функцијата за готвење на пареа.
Кога готвите храна како што е
пилешко, патка, мисирка, јарешко или
голема риба, ставете го инјекторот (D)
директно во празниот дел на месото.
Внимавајте да не ги блокирате
отворите.
За повеќе информации за готвењето
на пареа, видете во табелите за
готвење на пареа во поглавјето
„Помош и совети“.
8. ДОПОЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
8.1 Вентилатор за ладење
Кога работи апаратот, вентилаторот
за ладење се вклучува автоматски за
да ги одржува ладни површините на
апаратот. Ако го исклучите апаратот,
вентилаторот за ладење продолжува
да работи додека апаратот не се
излади.
50
www.electrolux.com
8.2 Безбедносен термостат
Неправилната работа на апаратот или
дефектните компоненти може да
предизвикаат опасно прегревање. За
да се спречи тоа, печката има
безбедносен термостат што го
прекинува напојувањето со струја.
Печката автоматски се вклучува
повторно кога температурата ќе се
намали.
9. ПОМОШ И СОВЕТИ
дел со алуминиумска фолија. Тоа
може да влијае на резултатите на
печењето и да го оштети емајлот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
Температурата и
времињата на печење во
табелите се дадени само
како водич. Тие зависат од
рецептите и квалитетот и
количината на состојките
што се употребуваат.
9.2 Печење колачи
•
•
Не отворајте ја вратата на рерната
пред да поминат 3/4 од времето за
печење.
Ако користите два плеха за печење
истовремено, оставете го нивото
помеѓу нив празно.
9.1 Општи информации
9.3 Готвење месо и риба
•
•
•
•
•
•
Апаратот има пет позиции на
решетката. Бројте ги нивоата на
решетките од долниот дел на
апаратот.
Апаратот е опремен со специјален
систем кој обезбедува струење на
воздухот и постојано кружење на
пареата. Со овој систем може да
готвите во опкружување со пареа,
со што јадењата ќе останат сочни
одвнатре, а крцкави однадвор. Тоа
ги намалува времето на готвење и
потрошувачката на енергија на
минимум.
На апаратот или на стаклените
плочи на вратата може да
кондензира влага. Тоа е нормално.
Додека готвите, секогаш стојте
подалеку од апаратот кога ја
отворате вратата. За да ја
намалите кондензацијата, загрејте
го апаратот околу 10 минути пред
готвењето.
Избришете ја влагата по секоја
употреба на апаратот.
Кога готвите, не ставајте ги
предметите директно на дното на
апаратот и не покривајте кој било
•
•
Користете длабока тава за многу
мрсна храна за да спречите појава
на трајни дамки во печката.
Оставете го месото да постои околу
15 минути пред да го сечете за да
не му истечат соковите.
За да спречете појава на многу чад
во печката за време на печењето
месо, додадете малку вода во
длабоката тава. За спречување на
кондензација на чад, додадете
вода секогаш кога истата ќе се
исуши.
9.4 Времетраење на
готвењето
Времетраењето на готвењето зависи
од видот на храна, нејзината густина и
зафатнина.
На почеток, следете го работењето на
рерната кога готвите. Најдете ги
најдобрите поставки (температура,
време на готвење итн.) за вашите
садови, рецепти и количества кога го
користите овој апарат.
МАКЕДОНСКИ
51
9.5 Табела за печење тесто и месо
Колачи
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Рецепти
со
матење
170
2
160
3 (2 и 4)
45 - 60
Во калап
за колач
Тесто без 170
квасец
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Во калап
за колач
Колач со 170
сирење и
матеница
1
165
2
60 - 80
Во калап
за торта
од 26 cm
Колач со 170
јаболка
(Пита со
јаболка)1)
2
160
2 (лево и
десно)
80 - 100
Во два
калапа за
колач од
20 cm на
решетка
Штрудла
175
3
150
2
60 - 80
Во плех за
печење
Колач со
џем
170
2
165
2 (лево и
десно)
30 - 40
Во калап
за торта
од 26 cm
Пандишп
ан
170
2
160
2
50 - 60
Во калап
за торта
од 26 cm
Божиќен
колач /
Богат
колач со
овошје1)
160
2
150
2
90 - 120
Во калап
за торта
од 20 cm
Колач со
сливи1)
175
1
160
2
50 - 60
Во плех за
леб
Ситни
колачи едно
ниво
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Во плех за
печење
-
140 - 150
2и4
25 - 35
Во плех за
печење
Ситни
колачи две нивоа
52
www.electrolux.com
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Ситни
колачи три нивоа
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
Во плех за
печење
Бисквити 140
/ Печиво
во форма
на
стапчиња
- едно
ниво
3
140 - 150
3
30 - 35
Во плех за
печење
Бисквити / Печиво
во форма
на
стапчиња
- две
нивоа
-
140 - 150
2и4
35 - 40
Во плех за
печење
Бисквити / Печиво
во форма
на
стапчиња
- три
нивоа
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
Во плех за
печење
Целувки - 120
едно
ниво
3
120
3
80 - 100
Во плех за
печење
Пуслици - две
нивоа1)
-
120
2и4
80 - 100
Во плех за
печење
Земичк
и1)
190
3
190
3
12 - 20
Во плех за
печење
Еклери едно
ниво
190
3
170
3
25 - 35
Во плех за
печење
Еклери - две нивоа
-
170
2и4
35 - 45
Во плех за
печење
Пити со
овошје
2
170
2
45 - 70
Во калап
за торта
од 20 cm
180
МАКЕДОНСКИ
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
53
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Богат
колач со
овошје
160
1
150
2
110 - 120
Во калап
за торта
од 24 cm
Викторија 170
нска
торта со
џем
1
160
2 (лево и
десно)
50 - 60
Во калап
за торта
од 20 cm
Време
(мин.)
Коментар
и
1) Прво загрејте ја печката 10 минути.
Леб или пица
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Бел леб1) 190
1
190
1
60 - 70
1-2
парчиња,
500 gr
секое
парче
Р’жан леб 190
1
180
1
30 - 45
Во плех
за леб
Кифличк
и1)
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
6-8
кифлички
во плех
за
печење
Пица1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Во плех
за
печење
или во
длабока
тава
3
190
3
10 - 20
Во плех
за
печење
Земички1) 200
1) Прво загрејте ја печката 10 минути.
54
www.electrolux.com
Пудинзи
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Колач од
паста
200
2
180
2
40 - 50
Во калап
Колач со
зеленчук
200
2
175
2
45 - 60
Во калап
Киш1)
180
1
180
1
50 - 60
Во калап
Лазањи1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Во калап
Канелон
и1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Во калап
Готвење со
вентилатор
Време
(мин.)
Коментар
и
180 - 190
1) Прво загрејте ја печката 10 минути.
Mесо
Храна
Вообичаено
готвење
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Говедско
месо
200
2
190
2
50 - 70
На
решетка
Свинско
180
2
180
2
90 - 120
На
решетка
Телешко
месо
190
2
175
2
90 - 120
На
решетка
Печено
210
говедско
месо на
англиски
начин,
полуживо
2
200
2
50 - 60
На
решетка
Печено
говедско
месо на
англиски
начин,
средно
печено
2
200
2
60 - 70
На
решетка
210
МАКЕДОНСКИ
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
55
Време
(мин.)
Коментар
и
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Печено
говедско
месо на
англиски
начин,
добро
печено
210
2
200
2
70 - 75
На
решетка
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
Со кожа
Свинска
коленица
180
2
160
2
100 - 120
2
парчиња
Јагне
190
2
175
2
110 - 130
Бут
Пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цело
Мисирка
180
2
160
2
210 - 240
Цела
Паткa
175
2
220
2
120 - 150
Цела
Гускино
месо
175
2
160
1
150 - 200
Цело
Зајак
190
2
175
2
60 - 80
Исечен на
парчиња
Див зајак
190
2
175
2
150 - 200
Исечен на
парчиња
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цел
Време
(мин.)
Коментар
и
Риба
Храна
Вообичаено
готвење
Готвење со
вентилатор
Температ Ниво на Температ Ниво на
ура (°C)
решеткат ура (°C)
решеткат
а
а
Пастрмка
/ Спарид
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Туна /
Лосос
190
2
175
2
35 - 60
4-6
филети
56
www.electrolux.com
9.6 Печење
Загрејте ја претходно
празната печка 3 минути
пред готвењето.
Храна
Количина
Парчиња (g)
Температ Време (мин.)
ура (°C)
прва
втора
страна
страна
Ниво на
решеткат
а
Бифтек
филети
4
800
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Говедски
бифтек
4
600
макс.
10 - 12
6-8
4
Колбаси
8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Свински
4
кременад
ли
600
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
2
(исечено
на
половина)
1000
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Кебапи
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гради
4
400
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбурге
р
6
600
макс.
20 - 30
-
4
Филети
од риба
4
400
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Тостиран
и
сендвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
Тост
4-6
-
макс.
2-4
2-3
4
9.7 Турбо печење на скара
Говедско месо
Храна
Количина
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Ростбиф или
филе, слабо
печено1)
за секој cm
дебелина
190 - 200
5-6
1 или 2
МАКЕДОНСКИ
Храна
Количина
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Ростбиф или
филе, средно
печено1)
за секој cm
дебелина
180 - 190
6-8
1 или 2
Ростбиф или
филе, добро
печено1)
за секој cm
дебелина
170 - 180
8 - 10
1 или 2
1) Загрејте ја рерната.
Свинско
Храна
Количина
(kg)
Температура Време (мин.) Ниво на
(°C)
решетката
Плешка, врат,
шунка
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Кременадли,
ребра
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Печено месо
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свинска
коленица
(претходно
сварена)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Телешко месо
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Печено
телешко
1
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешка
коленица
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Јагне
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Јагнешки бут,
јагнешко
печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Јагнешки грб
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 или 2
57
58
www.electrolux.com
Месо од живина
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Порции
живина
0,2 - 0,25
секое
200 - 220
30 - 50
1 или 2
Половина
пиле
0,4 - 0,5 секое
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, младо
пиле
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Паткa
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гускино месо
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Мисиркино
месо
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Мисиркино
месо
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
Време (мин.)
Ниво на
решетката
40 - 60
1 или 2
Риба
Храна
Количина (kg) Температура
(°C)
Цели парчиња 1 - 1.5
риба
210 - 220
9.8 Сушење- Готвење со
вентилатор
•
•
Прекријте ги плеховите со мрсна
хартија или хартија за печење.
За подобар резултат, исклучете ја
печката откако ќе истече половина
од времето за сушење, отворете ја
вратата и дозволете да се лади
една ноќ за да се доврши
сушењето.
Зеленчук
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Мешунки
60 - 70
Пиперки
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Зеленчук за
закиселување
60 - 70
5-6
3
1/4
Печурки
50 - 60
6-8
3
1/4
Билки
40 - 50
2-3
3
1/4
МАКЕДОНСКИ
59
Овошје
Храна
Температура
(°C)
Време (час)
Сливи
60 - 70
Кајсии
Ниво на решетката
1 позиција
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Кришки од
јаболко
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
9.9 Вентилатор + Пареа
Торти и печива
Храна
Температу Време
ра (°C)
(мин.)
Ниво на
решетка
та
Коментари
Колач со
јаболка 1)
160
60 - 80
2
Во калап за торта од 20
см
Тортички
175
30 - 40
2
Во калап за торта од 26
см
Овошна торта
160
80 - 90
2
Во калап за торта од 26
см
Пандишпан
160
35 - 45
2
Во калап за торта од 26
см
Панетон (сладок 150 - 160
леб)1)
70 - 100
2
Во калап за торта од 20
см
Колач со
сливи1)
160
40 - 50
2
Во плех за леб
Мали колачи
150 - 160
25 - 30
3 (2 и 4)
Во плех за печење
Бисквити
150
20 - 35
3 (2 и 4)
Во плех за печење
Лепчиња со
квасец1)
180 - 200
12 - 20
2
Во плех за печење
15 - 20
3 (2 и 4)
Во плех за печење
Слатка погача 1) 180
1) Загрејте ја печката 10 минути.
60
www.electrolux.com
Леб или пица
Храна
Количина
(g)
Температу
ра (°C)
Време
(мин.)
Ниво на
решетката
Коментари
Бел леб1)
1000
180 - 190
45 - 60
2
1-2
парчиња,
500 g за
секое парче
190 - 210
20 - 30
2 (2 и 4)
6-8
кифлички
во плех за
печење
200 - 220
20 - 30
2
Во плех за
печење
Кифлички1) 500
Пица1)
-
1) Загрејте ја печката 10 минути.
Пудинзи
Храна
Температу
ра (°C)
Време
(мин.)
Ниво на
решеткат
а
Коментари
Полнет зеленчук 170 - 180
30 - 40
1
Во калап
Лазањи
170 - 180
40 - 50
2
Во калап
Потпечени
компири
160 - 170
50 - 60
1 (2 и 4)
Во калап
Mесо
Храна
Количина
(g)
Темпера Време
тура (°C) (мин.)
Ниво на
решеткат
а
Коментари
Печено
свинско
1000
180
90 - 110
2
На решетка
Телешко месо 1000
180
90 - 110
2
На решетка
Ростбиф полужив
1000
210
45 - 50
2
На решетка
Ростбиф,
средно печен
1000
200
55 - 65
2
На решетка
Ростбиф добро
испечен
1000
190
65 - 75
2
На решетка
Јагне
1000
175
110 - 130 2
Бут
Пиле
1000
200
55 - 65
2
Цел
Мисиркино
месо
4000
170
180 - 240 2
Цел
МАКЕДОНСКИ
Храна
Количина
(g)
Темпера Време
тура (°C) (мин.)
Ниво на
решеткат
а
Паткa
2000 - 2500
170 - 180 120 - 150 2
Цел
Гускино месо
3000
160 - 170 150 - 200 1
Цел
Зајак
-
170 - 180 60 - 90
Исечен на
парчиња
2
Коментари
Риба
Храна
Колич Температ
ина (g) ура (°C)
Време
(мин.)
Ниво на
решеткат
а
Коментари
Пастрмка
1500
180
25 - 35
2
3 - 4 риби
Туна
1200
175
35 - 50
2
4 - 6 филети
Ослич
-
200
20 - 30
2
-
Повторно загревање со пареа
Храна
Температур Време
а (°C)
(мин.)
Ниво на
решеткат
а
Коментари
Ѓувеч /
Потпечени
јадења1)
140
15 - 25
2
Повторно загревање
на чинија
Тестенини и
сос1)
140
10 - 15
2
Повторно загревање
на чинија
Гарнир (на пр.
ориз, компири,
тестенини)1)
140
10 - 15
2
Повторно загревање
на чинија
Јадења од една
порција1)
140
10 - 15
2
Повторно загревање
на чинија
Месо1)
140
10 - 15
2
Повторно загревање
на чинија
Зеленчук1)
140
10 - 15
2
Повторно загревање
на чинија
1) Загрејте ја печката 10 минути.
9.10 Готвење во сад за
диетално печење
Користете ја функцијата Готвење со
вентилатор + Пареа.
61
62
www.electrolux.com
Зеленчук
Храна
Температура (°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Брокола
раздвоена на
цветови
150
20 - 25
2
Патлиџан
150
15 - 20
2
Карфиол раздвоен 150
на цветови
25 - 30
2
Домати
150
15
2
Бел аспарагус
150
35 - 45
2
Зелен аспарагус
150
25 - 35
2
Тиквички сечкани
на листови
150
20 - 25
2
Моркови
150
35 - 40
2
Анасон
150
30 - 35
2
Келераба
150
25 - 30
2
Пиперка сечкана
на ленти
150
20 - 25
2
Целер сечкан на
ленти
150
30 - 35
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Готвена шунка
150
55 - 65
2
Динстани пилешки 150
гради
25 - 35
2
Чадено месо
(чадена свинска
слабина)
150
80 - 100
2
Храна
Температура (°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Пастрмка
150
25 - 30
2
Филети од лосос
150
25 - 30
2
Месо
Риба
МАКЕДОНСКИ
63
Гарнир
Храна
Температура (°C)
Време (мин.)
Ниво на
решетката
Ориз
150
35 - 40
2
Нелупени
компири, средни
150
50 - 60
2
Варени компири,
на четвртини
150
35 - 45
2
Палента
150
40 - 45
2
10. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
10.2 Уреди од не’рѓосувачки
челик или од алуминиум
Чистете ја вратата на
печката само со мокар
сунгер. Исушете ја со мека
крпа. Не користете
челична жица, киселини
или абразивни материјали,
бидејќи тие можат да ја
оштетат површината.
Чистете ја контролната
табла на печката со истите
мерки на претпазливост.
10.1 Забелешки за чистењето
•
•
•
•
•
•
Предниот дел на апаратот чистете
го со мека крпа натопена со топла
вода и средство за чистење.
За чистење на металните површини
употребете вообичаено средство за
чистење.
Чистете ја внатрешноста на
апаратот по секоја употреба.
Насобирањето на мрснотии или
други остатоци од храна може да
резултира со пожар. Ризикот е
поголем кај тавата со решетка.
Тврдокорната нечистотија
исчистете ја со специјално
средство за чистење печки.
Чистете го целиот прибор после
секоја употреба и оставете го да се
исуши. Користете мека крпа
натопена со топла вода и средство
за чистење.
Ако имате нелеплив прибор, не
чистете го со агресивни средства
или остри предмети, ниту пак во
машина за миење садови. Тоа
може да предизвика оштетување на
нелепливиот слој.
10.3 Чистење на заптивката
на вратата
•
•
Вршете редовна проверка на
заптивката на вратата. Заптивката
на вратата е околу рамката на
внатрешноста на печката. Не го
користете апаратот ако заптивката
на вратата е оштетена.
Контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
За да ја исчистите заптивката на
вратата, видете ги општите
информации за чистењето.
10.4 Вадење на држачи на
решетки
За да ја исчистите рерната, извадете
ги држачите за решетки.
1. Повлечете го предниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид.
64
www.electrolux.com
2. Повлечете го задниот дел од
држачите настрана од страничниот
ѕид и извадете го.
2
Во текот на процедурата
за чистење може да се
цеди вода од доводот на
пареа во внатрешноста на
рерната. Ставете сад за
собирање на водата на
нивото на решетката
директно под доводот на
пареа за да спречите
паѓање на водата на дното
во внатрешноста на
рерната.
По некое време, може да се
наталожат наслаги од бигор во
рерната. За да го спречите тоа,
чистете ги деловите од рерната
коишто ја создаваат пареата.
Празнете го садот по секое готвење со
пареа.
Типови вода
•
1
Монтирајте ги држачите на решетките
по обратен редослед.
10.5 Чистење на садот за
вода
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте вода во садот
за вода во текот на
процедурата за чистење.
•
•
Мека вода со ниска содржина на
бигор - производителот го
препорачува тоа бидејќи го
намалува бројот на процедури за
чистење.
Вода од чешма - можете да ја
користите ако домашниот водовод
има прочистувач или омекнувач на
вода.
Тврда вода со висока содржина
на бигор - не влијае врз работата
на апаратот, но го зголемува бројот
на процедури за чистење.
ТАБЕЛА ЗА КОЛИЧЕСТВО НА КАЛЦИУМ ПРОПИШАН ОД С.З.О. (Светска
Здравствена Организација)
Наслаги на
калциум
Тврдост на вода
Класификаци Правете
ја на водата
декалцифика
ција на секои
(Француски
степени)
(Германски
степени)
0 - 60 mg/l
0-6
0-3
Слатка или
мека
75 циклуси 2,5 месеци
60 - 120 mg/l
6 - 12
3-7
Средна
тврдост
50 циклуси - 2
месеци
120 - 180 mg/l
12 - 18
8 - 10
Тврда или
богата со
бигор
40 циклуси 1,5 месеци
над 180 mg/l
над 18
над 10
Многу тврда
30 циклуси - 1
месец
МАКЕДОНСКИ
1. Наполнете го садот за вода со 900
ml вода и 50 ml лимонска киселина
(пет мали лажички). Исклучете ја
рерната и почекајте околу 60
минути.
2. Вклучете ја рерната и поставете ја
функцијата Готвење со Вентилатор
+ Пареа. Поставете ја
температурата на 230°C.
Исклучете ја по 25 минути и
оставете ја да се излади 15
минути.
3. Вклучете ја рерната и поставете ја
функцијата Готвење со Вентилатор
+ Пареа. Поставете ја
температурата меѓу 130°C и
230°C. Исклучете ја по 10 минути.
Оставете да се олади и продолжете со
вадење на содржината од садот.
Видете во „Празнење на садот за
вода“.
4. Исплакнете го садот за вода и
исчистете го преостанатиот бигор
во рерната со крпа.
5. Рачно исчистете ја цевката за
испуштање со топла сапуница. За
да спречите оштетување, не
користете киселини, спрејови или
слични средства за чистење.
65
2. Кренете и завртете ги рачките на
двете шарки.
10.6 Чистење на вратата на
печката
Вратата на печката има две стаклени
плочи. Можете да ги извадите вратата
на печката и внатрешната стаклена
плоча за да ги исчистите.
3. Затворете ја вратата на печката до
првота позиција на отворање.
Потоа повлечете напред и
извадете ја вратата од лежиштето.
Доколку се обидете да ја
извадите внатрешната
стаклена плоча пред да ја
отстраните вратата на
печката, вратата може да
се затвори.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете го апаратот
без внатрешната стаклена
плоча.
1. Отворете ја вратата целосно и
држете ги двете шарки.
4. Ставете ја вратата врз мека крпа
на стабилна површина.
66
www.electrolux.com
Внимателно исушете ја стаклената
плоча.
Кога чистењето е завршено, ставете
ги стаклената плоча и вратата на
печката. Направете ја горенаведената
постапка по обратен редослед.
5. Отпуштете го системот за блокада
за да ја извадите внатрешната
стаклена плоча.
Отпечатената зона мора да е свртена
кон внатрешната страна на вратата.
Откако ќе ја монтирате, проверете
дали површината на рамката на
стаклената плоча на отпечатените
места е груба на допир.
Внимавајте да ја монтирате
внатрешната стаклена плоча точно во
седиштата.
6. Свртете ги двата прицврстувачи за
90° и извадете ги од лежиштата.
10.7 Замена на светилката
90°
7. Прво внимателно кренете ја и
потоа извадете ја стаклената
плоча.
1
2
8. Исчистете ја стаклената плоча со
топла вода и сапуница.
Ставете крпче на долниот дел од
внатрешноста на апаратот. Со тоа се
спречува оштетување на капачето на
светилката и на внатрешноста.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар!
Исклучете го осигурувачот
пред замена на
светилката. Светилката и
стакленото капаче за
светилката може да бидат
жешки.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Секогаш држете ја
халогената светилка со
ткаенина за да спречите на
светилката да изгорат
остатоци од маснотија.
1. Исклучете го апаратот.
2. Извадете ги осигурувачите од
кутијата или исклучете го
прекинувачот на струјното коло.
МАКЕДОНСКИ
Задна светилка
1. Свртете го стакленото капаче на
светилката налево за да го
отстраните.
67
2. Исчистете го стаклениот капак.
3. Заменете ја светилката со
соодветна светилка отпорна на
топлина до 300°C.
4. Монтирајте го стакленото капаче.
11. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
11.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Рерната не се загрева.
Рерната е исклучена.
Вклучете ја рерната.
Рерната не се загрева.
Часовникот не е
поставен.
Поставете го часовникот.
Рерната не се загрева.
Не се поставени
потребните поставки.
Проверете дали
поставките се точни.
Рерната не се загрева.
Избил осигурувач.
Проверете дали
осигурувачот е причина
за дефектот. Ако
осигурувачот постојано
избива, стапете во
контакт со квалификуван
електричар.
На екранот се прикажува
"12.00".
Имало прекин во
струјата.
Наместете го повторно
часовникот.
Светлото не работи.
Светлото не е исправно.
Заменете го светлото.
На храната и во
Сте ја оставиле храната
внатрешноста на рерната во рерната многу долго.
се спушта пареа и
кондензација.
Не оставајте ги јадењата
во рерната подолго од 15
- 20 минути откако ќе
заврши процесот на
готвење.
Во внатрешноста на
рерната има вода.
Исклучете ја рерната и
избришете ја водата со
ткаенина или сунѓер.
Има премногу вода во
садот.
68
www.electrolux.com
Проблем
Можна причина
Решение
Индикаторот „Полн
Нема доволно вода во
садот.
Полнете го садот со вода
додека не се запали
показното светло. Ако
водата почне да излегува
од рерната, а показното
светло е се уште
исклучено, контактирајте
квалификуван инженер
за сервисирање.
Нема вода во садот.
Наполнете го садот. Ако
показното светло е се
уште вклучено,
контактирајте
квалификуван инженер
за сервисирање.
Готвењето на пареа не
работи.
Нема вода во садот.
Наполнете го садот за
вода.
Готвењето на пареа не
работи.
Отворот е затнат од
бигор.
Проверете го отворот на
доводот за пареа.
Отстранете го бигорот.
Потребни се повеќе од
три минути за да се
испразни садот за вода
или водата тече од
отворот за довод на
пареа.
Во рерната има наслаги
на бигор.
Чистење на садот за
вода. Видете во
„Чистење на садот за
вода“.
сад“
е исклучен.
Индикаторот „Празен
сад“
е вклучен.
11.2 Податоци за сервис
Ако не можете самите да го решите
проблемот, обратете се кај Вашиот
продавач или во Овластениот
сервисен центар.
спецификации. Плочката со
спецификации се наоѓа на предната
рамка во внатрешноста на апаратот.
Не отстранувајте ја плочката со
спецификации од внатрешноста на
апаратот.
Потребните податоци за сервисниот
центар се на плочката со
Ви препорачуваме податоците да ги впишете тука:
Модел (MOD.)
.........................................
Број на производот (PNC)
.........................................
Сериски број (S.N.)
.........................................
МАКЕДОНСКИ
69
12. МОНТАЖА
12.2 Прицврстување на
апаратот за плакар
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Вградување
A
B
min. 550
20
600
min. 560
548
20
558
573
589
12.3 Електрична инсталација
Производителот не
одговара ако не ги следите
безбедносните мерки од
поглавјето Безбедносни
информации.
594
5
Апаратот е снабден со главен
приклучок и главен кабел.
548 20
min. 550
20
558
590
min. 560
573
589
594
5
12.4 Кабел
Типови на кабли кои може да се
монтираат или да се заменуваат: H07
RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
За делот на кабелот, видете ја
вкупната моќност на плочката за
спецификации и табелата:
Вкупна моќност
(W)
Дел од кабелот
(mm²)
максимум 1380
3 x 0,75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1,5
Кабелот за заземјување (зелен / жолт
кабел) мора да биде 2 cm подолг од
кабелот за фаза и кабелот за нула
(синиот и кафеавиот кабел).
70
www.electrolux.com
13. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни садови за да ја
рециклирате. Помогнете во заштита
на околината и човековото здравје и
рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски уреди. Не ги
фрлајте уредите кои се обележани со
симболот за отпад од домаќинство.
Вратете го производот кај Вашиот
локален центар за рециклажа или
контактирајте ја општинската
канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
71
867304031-A-122014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement