Progress | PHN3320X | User manual | Progress PHN3320X Handleiding

Gebruiksaanwijzing
User Manual
Oven
Oven
PHN3320X
2 Progress
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsinformatie
2
Veiligheidsvoorschriften
3
Beschrijving van het product
6
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt
6
Dagelijks gebruik
7
Klokfuncties
9
Extra functies
Aanwijzingen en tips
Onderhoud en reiniging
Probleemoplossing
Montage
Technische informatie
10
10
17
20
21
23
Wijzigingen voorbehouden.
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie.
Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig
gebruik.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van
het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat
als het in werking is of afkoelt. Het apparaat is heet.
Als het apparaat is uitgerust met een kinderbeveiliging,
raden wij aan dit te activeren.
Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door
kinderen zonder toezicht.
Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder
permanent toezicht.
Progress 3
Algemene veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat
installeren en de kabel vervangen.
Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is.
Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet aan.
Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires of
kookgerei te plaatsen of verwijderen.
Zet de stroomtoevoer uit alvorens onderhoud te plegen.
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de
lamp vervangt om elektrische schokken te voorkomen.
Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon te
maken.
Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe
metalen schrapers om de glazen deur schoon te maken,
deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak,
waardoor het glas zou kunnen breken.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
Om de inschuifrailen te verwijderen trekt u eerst de voorkant
van de inschuifrail en dan de achterkant uit de zijwanden.
Installeer de inschuifrails in omgekeerde volgorde.
De middelen voor het uitschakelen moeten opgenomen
worden in de vaste bedrading overeenkomstig de regels
voor de bedrading.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Installatie
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag
het apparaat installeren.
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.
• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen
van het apparaat, het is zwaar. Draag
altijd veiligheidshandschoenen.
• Trek het apparaat nooit aan de
handgreep van zijn plaats.
• De afmetingen van de keukenkast en de
uitsparing moeten kloppen.
• Houd de minimumafstand naar andere
apparaten en units in acht.
• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt
geïnstalleerd.
4 Progress
• Delen van het apparaat staan onder
stroom. Sluit het apparaat met meubel
om te voorkomen dat de gevaarlijke
delen worden aangeraakt.
• De zijkanten van het apparaat moeten
naast apparaten of units staan van
dezelfde hoogte.
Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING! Gevaar
voor brand en elektrische
schokken.
• Alle elektrische aansluitingen moeten
door een gediplomeerd elektromonteur
worden gemaakt.
• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.
• Controleer of de elektrische informatie
op het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.
• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.
• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan moet dit
gebeuren door onze Klantenservice.
• Laat de stroomkabel niet in aanraking
komen met de deur van het apparaat,
met name niet als deze heet is.
• De schokbescherming van delen onder
stroom en geïsoleerde delen moet op
zo'n manier worden bevestigd dat het
niet zonder gereedschap kan worden
verplaatst.
• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.
• Sluit de stroomstekker niet aan op een
losse stroomaansluiting.
• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.
• Gebruik alleen de juiste isolatieapparaten: stroomonderbrekers,
zekeringen (schroefzekeringen moeten
uit de houder worden verwijderd),
aardlekschakelaars en contactgevers.
• De elektrische installatie moet een
isolatieapparaat bevatten waardoor het
apparaat volledig van het lichtnet
afgesloten kan worden. Het
isolatieapparaat moet een
contactopening hebben met een
minimale breedte van 3 mm.
• Dit apparaat voldoet aan de EUrichtlijnen.
Gebruik
WAARSCHUWING! Gevaar op
letsel, brandwonden, elektrische
schokken of een explosie.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend in een
huishoudelijke omgeving.
• De specificatie van het apparaat mag
niet worden veranderd.
• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen
niet geblokkeerd zijn.
• Laat het apparaat tijdens het gebruik niet
onbeheerd achter.
• Schakel het apparaat telkens na gebruik
uit.
• Wees voorzichtig met het openen van de
deur van het apparaat als het apparaat
aan staat. Er kan hete lucht ontsnappen.
• Bedien het apparaat niet met natte
handen of als het contact maakt met
water.
• Oefen geen kracht uit op een geopende
deur.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt
als werkblad of aanrecht.
• Open de deur van het apparaat
voorzichtig. Als u alcoholische
toevoegingen gebruikt, kan er alcoholluchtmengsel ontstaan.
• Houd vonken of open vlammen uit de
buurt van het apparaat bij het openen
van de deur.
• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.
WAARSCHUWING! Risico op
schade aan het apparaat.
Progress 5
• Om schade of verkleuring van het email
te voorkomen:
– zet geen kookgerei of andere
voorwerpen direct op de bodem van
het apparaat.
– leg geen aluminiumfolie op de
bodem van het apparaat.
– Plaats geen water direct in het hete
apparaat.
– haal vochthoudende schotels en
eten uit het apparaat als u klaar bent
met koken.
– Wees voorzichtig bij het verwijderen
of bevestigen van accessoires.
• Verkleuring van het email heeft geen
ongewenst effect op de werking van het
apparaat. Dit is geen defect dat geldt
voor het recht op garantie.
• Gebruik een diepe braadpan voor
vochtige taarten. Fruitsappen kunnen
permanente vlekken maken.
• Dit apparaat is uitsluitend bestemd om
mee te koken. Het mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden, zoals
het verwarmen van een kamer.
• Alle bereidingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten deur.
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel, brand en schade aan
het apparaat.
• Schakel het apparaat uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
• Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Er bestaat een risico dat de
glasplaten kunnen breken.
• Vervang direct de glazen deurpanelen
als deze beschadigd zijn. Neem contact
op met de service-afdeling.
• Wees voorzichtig bij het verwijderen van
de deur uit het apparaat. De deur is
zwaar!
• Reinig het apparaat regelmatig om te
voorkomen dat het materiaal van het
oppervlak achteruitgaat.
• Resterend vet of voedsel in het apparaat
kan brand veroorzaken.
• Maak het apparaat schoon met een
vochtige, zachte doek. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik
geen schuurmiddelen, schuursponsjes,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt
eerst de aanwijzingen op de verpakking.
• Reinig niet het katalytisch email (indien
van toepassing) met een
schoonmaakmiddel.
Binnenverlichting
• De gloeilampen of halogeenlampen in dit
apparaat zijn uitsluitend bedoeld voor
gebruik in huishoudelijke apparaten.
Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrische schokken!
• Voordat u het lampje vervangt, dient u
de stekker van het apparaat uit het
stopcontact te halen.
• Gebruik alleen lampjes met dezelfde
specificaties.
Verwijdering
WAARSCHUWING! Gevaar
voor letsel of verstikking.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snij het netsnoer van het apparaat af en
gooi dit weg.
• Verwijder de deurgreep om te
voorkomen dat kinderen en huisdieren
opgesloten raken in het apparaat.
6 Progress
BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
Algemeen overzicht
1
2
3 4
5
6 7 2
8
13
4
9
10
3
11
2
1
12
Accessoires
• Bakrooster
Voor kookgerei, bak- en braadvormen.
• Aluminium bakplaat
Voor gebak en koekjes.
1 Bedieningspaneel
2 Toetsen voor de kookplaat
3 Temperatuurlampje/symbool/
indicatielampje
4 Temperatuurregelknop
5 Elektronische tijdschakelklok
6 Knop voor ovenfuncties
7 Stroomlampje/symbool/indicatielampje
8 Luchtopeningen voor koelventilator
9 Verwarmingselement
10 Lampje
11 Ventilator
12 Rekframe, verwijderbaar
13 Rekstanden
• Grill-/braadpan
Voor braden en roosteren of als schaal
om vet op te vangen.
VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER
GEBRUIKT
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Eerste reiniging
Verwijder alle accessoires en verwijderbare
inschuifrails uit het apparaat.
Zie het hoofdstuk 'Onderhoud
en reiniging'.
Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.
Zet de accessoires en verwijderbare
inschuifrails terug in de beginstand.
Tijd instellen
U moet de tijd instellen voordat u de oven
bedient.
De aanduiding Dagtijd knippert als u het
apparaat aansluit op het stopcontact, als er
een stroomstoring is geweest of als de
timer niet is ingesteld.
Druk op de
of
om de correcte tijd in
te stellen.
Na ongeveer 5 seconden stopt het
knipperen en geeft de klok de ingestelde
tijd van de dag weer.
Progress 7
Tijd veranderen
U kunt de tijd van de dag niet
wijzigen als de functie
Bereidingsduur
of Einde
werken.
Blijf op
drukken tot het symbool voor de
functie knippert.
Zie "De duur instellen" om een nieuwe tijd in
te stellen.
1. Stel de functie
en de
maximumtemperatuur in.
2. Laat het apparaat een uur werken.
3. Stel de functie
en de
maximumtemperatuur in.
4. Laat het apparaat 15 minuten werken.
Accessoires kunnen heter worden dan
normaal. Het apparaat kan een vreemde
geur en rook afgeven. Dit is normaal. Zorg
dat er voldoende luchtcirculatie in de ruimte
is.
Voorverwarmen
Verwarm het apparaat voor om het
resterende vet weg te branden.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Verzonken knoppen
Om het apparaat te bedienen, moet u op
de bedieningsknop drukken. De
bedieningsknop komt naar voren.
1. Zet de functieknop van de oven op een
ovenfunctie.
2. Draai de knop voor de temperatuur naar
een temperatuur.
3. Draai om het apparaat uit te schakelen,
de knop voor de ovenfuncties en de
knop voor de temperatuur in de uitstand.
Het apparaat aan- en uitzetten
Het hangt van het model of
uw apparaat knopsymbolen,
indicatielampjes of lampjes
heeft:
• Het indicatielampje gaat aan
wanneer de oven opwarmt.
• Het lampje gaat aan als het
apparaat in werking is.
• Het symbool geeft aan of de
knop de kookzones, de
ovenfuncties of de
temperatuur bedient.
Ovenfuncties
Ovenfunctie
Applicatie
Uit-stand
Het apparaat staat uit.
8 Progress
Ovenfunctie
Applicatie
Warme lucht
Voor het braden of braden en bakken van gerechten waarvoor dezelfde bereidingstemperatuur nodig is, op meer dan
één roosterhoogte, zonder dat er smaken worden overgebracht van het ene naar het andere gerecht.
Boven + onderwarmte
Voor het bakken en braden op 1 ovenniveau.
Onderwarmte
Voor het bakken van cake met een knapperige bodem en
voor het inmaken van voedsel.
Circulatiegrill
Voor het braden van grotere stukken vlees of gevogelte
met botten op 1 niveau. Ook om te gratineren en te bruinen.
Grill
Om vlak voedsel te grillen en te toasten.
Ontdooien
Om bevroren gerechten te ontdooien.
Weergave
A
B
C
A) Functie-indicatielampjes
B) Tijdindicatie
C) Functie-indicatie
Toetsen
Knop
Functie
Omschrijving
MIN
De tijd instellen.
KLOK
De klokfunctie instellen.
PLUS
De tijd instellen.
Progress 9
Knoppen voor de kookzones
De kookplaat is te bedienen met de
knoppen voor de kookzones. Zie de
gebruikshandleiding van de kookplaat.
U dient de hoofdstukken m.b.t
Veiligheid te lezen in de
gebruiksaanwijzing van de
kookplaat.
Verwarmingsstanden
Knopaanduiding
0
Functie
Uit-stand
1-9
Verwarmingsstanden
Schakelaar dubbele
zone
1. Draai de bedieningsknop in de
gewenste verwarmingsstand.
2. Zet de bedieningsknop op de uit stand
om het kookproces te beëindigen.
Gebruik van de dubbele zone
(indien van toepassing)
Draai de knop rechtsom om de
dubbele zone te activeren. Draai
de knop niet verder dan de
stoppositie.
1. Draai de knop rechtsom naar stand 9.
2. Draai de knop langzaam naar het
tot u een klik hoort. De
symbool
twee kookzones zijn aan.
3. Raadpleeg 'Verwarmingsstanden' om
de nodige verwarmingsstanden in te
stellen.
KLOKFUNCTIES
Tabel klokfuncties
Klokfunctie
Applicatie
Instellen dagtijd
Met deze functie kunt u de tijd regelen.
Kookwekker
Voor het instellen van een afteltijd. Deze functie heeft geen invloed
op de werking van het apparaat.
Programmaduur
De bereidingstijd van de oven instellen.
Eindtijd
Om de tijd van de dag in te stellen wanneer de oven moet uitschakelen.
U kunt de functies
Bereidingsduur
en Einde
gelijktijdig instellen om de tijd in
te stellen waarop het apparaat
moet worden in- en
uitgeschakeld. Zo kunt u het
apparaat inschakelen met een
uitgestelde tijd. Stel eerst de
bereidingsduur
en daarna
het eind
in.
De klokfuncties instellen
Stel voor Bereidingsduur
en Einde
een ovenfunctie en temperatuur in. Dit is
niet nodig voor de kookwekker .
1. Blijf op
drukken tot het symbool voor
de benodigde klokfunctie gaat
knipperen.
2. Druk op
of
om de tijd van de
benodigde klokfunctie in te stellen.
De klokfunctie werkt. Het display toont de
weergave voor de klokfunctie die u instelt.
10 Progress
Het display toont de resterende
tijd voor de functie Kookwekker.
3. Wanneer de tijd is verstreken, knippert
de klokfunctie en klinkt er een
geluidsignaal. Druk op een toets om het
signaal uit te zetten.
4. Draai de knop voor de ovenfuncties en
de temperatuurknop naar de uit-stand.
De klokfuncties annuleren
1. Blijf op
drukken tot het symbool voor
de benodigde ovenfunctie knippert.
2. Houd
ingedrukt.
De klokfunctie gaat na een paar seconden
uit.
Bij de functies Duur
en
Eindtijd
schakelt het
apparaat automatisch uit.
EXTRA FUNCTIES
Koelventilator
Als het apparaat in werking is, wordt de
koelventilator automatisch ingeschakeld om
de oppervlakken van het apparaat koel te
houden. Na het uitschakelen van het
apparaat kan de ventilatie doorgaan totdat
het apparaat is afgekoeld.
oververhitting veroorzaken. Om dit te
voorkomen is de oven voorzien van een
veiligheidsthermostaat die de
stroomtoevoer onderbreekt. Zodra de
temperatuur is gedaald, wordt de oven
automatisch weer ingeschakeld.
Veiligheidsthermostaat
Een onjuiste bediening van het apparaat of
defecte componenten kunnen gevaarlijke
AANWIJZINGEN EN TIPS
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
De temperaturen en baktijden in
de tabellen zijn slechts als
richtlijn bedoeld. Deze zijn
afhankelijk van de recepten en
de kwaliteit en de hoeveelheid
van de gebruikte ingrediënten.
Algemene informatie
• Het apparaat heeft vier inzetniveaus. Tel
de inzetniveaus vanaf de bodem van het
apparaat.
• Het apparaat heeft een speciaal systeem
dat de lucht circuleert en voor
doorlopende recycling van stoom zorgt.
Dankzij dit systeem is het mogelijk om
voedsel te bereiden in een atmosfeer
met stoom en worden de gerechten
zacht van binnen en knapperig van
buiten. Bovendien worden de
bereidingstijd en het energieverbruik tot
een minimum beperkt.
• Vocht kan in het apparaat of op de
glazen deurpanelen condenseren. Dit is
normaal. Ga altijd iets terug staan van
het apparaat als u de deur van het
apparaat tijdens de werking opent. Om
de condens te verminderen, dient u het
apparaat 10 minuten te laten
voorverwarmen.
• Veeg na elk gebruik het vocht van het
apparaat.
• Plaats geen voorwerpen direct op de
bodem van het apparaat en bedek de
bodem tijdens de bereiding niet met
aluminiumfolie. Dit kan de bakresultaten
veranderen en de emaillelaag
beschadigen.
Progress 11
Voor de bereiding van gebak
• De ovendeur mag pas worden geopend
als driekwart van de baktijd is
verstreken.
• Als u twee bakplaten tegelijkertijd
gebruikt, dient u één niveau ertussen
leeg te laten.
• Om te veel rook tijdens het braden in de
oven te vermijden, kunt u een beetje
water in de lekbak gieten. Om rook te
vermijden, voegt u water toe wanneer
het is opgedroogd.
Bereidingstijden
Voor de bereiding van vlees en
vis
De bereidingsduur is afhankelijk van het
soort voedsel, de samenstelling en het
volume.
• Gebruik een diepe bak voor erg vet
voedsel om te oven te behoeden voor
blijvende vetvlekken.
• Laat het vlees ongeveer 15 minuten
rusten voordat u het aansnijdt, zodat het
vleessap er niet uit stroomt.
Houd in eerste instantie het
bereidingsproces in de gaten. Zoek bij het
gebruik van dit apparaat de beste
instellingen (temperatuur, bereidingsduur,
etc.) voor uw kookgerei, recepten en
hoeveelheden.
Bak- en braadtabel
Taart
Gerecht
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Schuimtaart
170
2
165
2 (1 en 3)
45 - 60
In een cakevorm
Zandtaartdeeg
170
2
160
2 (1 en 3)
20 - 30
In een cakevorm
Kwarktaart met
karnemelk
170
1
165
2
70 - 80
In een cakevorm
van 26
cm
Appelgebak (appeltaart)
170
1
160
2 (1 en 3)
80 - 100
In twee
cakevormen van
20 cm op
een bakrooster
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
Op een
bakplaat
Geleitaart
170
2
160
2 (1 en 3)
30 - 40
In een cakevorm
van 26
cm
12 Progress
Gerecht
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Vruchtencake
170
2
155
2
50 - 60
In een cakevorm
van 26
cm
Cake,
zacht
(vetvrije
cake)
170
2
160
2
90 - 120
In een cakevorm
van 26
cm
Kerstgebak/
machtige
vruchtencake
170
2
160
2
50 - 60
In een cakevorm
van 20
cm
Pruimen-
170
2
165
2
20 - 30
In een
broodvorm
Cakejes
170
3
166
3 (1 en 3)
25 - 35
Op een
bakplaat
Koekjes1)
150
3
140
3 (1 en 3)
30 - 35
Op een
bakplaat
Schuimgebakjes
100
3
115
3
35 - 40
Op een
bakplaat
Broodje
190
3
180
3
80 - 100
Op een
bakplaat
Soesjes1)
190
3
180
3 (1 en 3)
15 - 20
Op een
bakplaat
Taartjes
180
3
170
2
25 - 35
In een cakevorm
van 20
cm
Victoriataart met
jamvulling
180
1 of 2
170
2
45 - 70
In een cakevorm
van 20
cm links
+ rechts
taart1)
s1)
Progress 13
Gerecht
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Vruchtencake
160
1
150
2
110 - 120
In een cakevorm
van 24
cm
Victoriataart met
jamvul-
170
1
160
1
50 - 60
In een cakevorm
van 20
cm
Tijd
(min)
Opmerkingen
ling1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Brood en pizza
Gerecht
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
190
1
195
1
60 - 70
1-2
stuks,
500 gram
per stuk
Roggebrood
190
1
190
1
30 - 45
In een
broodvorm
Broodje
190
2
180
2 (1 en 3)
25 - 40
6-8
broodjes
op een
bakplaat
Pizza 1)
190
1
190
1
20 - 30
In een
braadpan
Scones1)
200
3
190
2
10 – 20
Op een
bakplaat
Witbrood1)
s 1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
14 Progress
Taartbodems
Gerecht
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Pasta
180
2
180
2
40 - 50
In een
vorm
Hartige
groententaart
200
2
200
2
45 - 60
In een
vorm
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
In een
vorm
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
In een
vorm
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
In een
vorm
Yorkshire
220
2
210
2
20 - 30
6 puddingvormen
Tijd
(min)
Opmerkingen
pudding1)
1) Verwarm de oven 10 minuten voor.
Vlees
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Rundvlees
200
2
190
2
50 - 70
Op een
bakrooster en in
de braadpan
Varkensrug
180
2
180
2
90 - 120
Op een
bakrooster en in
de braadpan
Kalfsvlees
190
2
175
2
90 - 120
Op een
bakrooster en in
de braadpan
Gerecht
Progress 15
Gerecht
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Engelse
biefstuk
(rood)
210
2
200
2
44 - 50
Op een
bakrooster en in
de braadpan
Engelse
biefstuk
(medium)
210
2
200
2
51 - 55
Op een
bakrooster en in
de braadpan
Engelse
biefstuk
(gaar)
210
2
200
2
55 - 60
Op een
bakrooster en in
de braadpan
Schouderkarbonade
180
2
170
2
120 - 150
In een
braadpan
Varkensschenkel
180
2
160
2
100 - 120
2 stuks in
de braadpan
Lamsvlees
190
2
190
2
110 - 130
Poot
Kip
200
2
200
2
70 - 85
Heel
Turkije
180
1
160
1
210 - 240
Heel
Eend
175
2
160
2
120 - 150
Heel
Gans
175
1
160
1
150 - 200
Heel
Konijn
190
2
175
2
60 - 80
In stukken gesneden
Haas
190
2
175
2
150 - 200
In stukken gesneden
Fazant
190
2
175
2
90 - 120
Heel
16 Progress
Vis
Gerecht
Boven + onderwarmte
Hetelucht
Tijd
(min)
Opmerkingen
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Temperatuur
(°C)
Roosterhoogte
Forel/
Zeebrasem
190
2
175
2 (1 en 3)
40 - 55
3 - 4 vissen
Tonijn/
zalm
190
2
175
2 (1 en 3)
35 - 60
4 - 6 filets
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
1e kant
2e kant
Grill
Verwarm de lege oven 10
minuten voor.
Gerecht
Aantal
Roosterhoogte
Stuks
(g)
Tournedos
4
800
250
12 - 15
12 - 14
3
Biefstuk
4
600
250
10 - 12
6-8
3
Worstjes
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Varkenskotelet
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Kip (in 2
helften)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Vleesspiesen
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Kippenborst
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hamburger
6
600
250
20 - 30
-
3
Visfilets
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Geroosterde
sandwiches
4-6
-
250
5-7
-
3
Geroosterd
brood
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Progress 17
Circulatiegrill
Als u deze functie gebruikt, dient
u een maximale temperatuur
van 200 °C te selecteren.
Gerecht
Aantal
Stuks
(g)
Rollade
(kalkoen)
1
1000
Kip (in
twee helften)
2
Kipdrumsticks
Temperatuur
(°C)
Tijd (min)
Roosterhoogte
1e kant
2e kant
200
30 - 40
20 - 30
3
1000
200
25 - 30
20 - 30
3
6
-
200
15 - 20
15 - 18
3
Kwartel
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
Groentengratin
-
-
200
20 - 25
-
3
Jakobsschelpen
-
-
200
15 - 20
-
3
Makreel
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Vismoten
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
Opmerkingen over
schoonmaken
• Maak de voorkant van het apparaat
schoon met een zachte doek en een
warm sopje.
• Gebruik voor metalen oppervlakken een
universeel reinigingsmiddel.
• Reinig de binnenkant van het apparaat
na elk gebruik. Opeenhopingen van
vetten of andere voedselresten kunnen
brand veroorzaken. Het risico is hoger
voor de grillpan.
• Verwijder hardnekkig vuil met een
speciale ovenreiniger.
• Reinig alle accessoires na elk gebruik en
laat ze drogen. Gebruik een zachte doek
en een warm sopje en een
reinigingsmiddel.
• Toebehoren met antiaanbaklaag mogen
niet worden schoongemaakt met een
agressief reinigingsmiddel, voorwerpen
met scherpe randen of een
afwasautomaat. Dit kan de
antiaanbaklaag beschadigen.
18 Progress
Apparaten van roestvrij staal of
aluminium:
Maak de ovendeur alleen
schoon met een natte spons.
Droog maken met een zachte
doek. Vermijd het gebruik van
staalwol, zure of schurende
producten, deze kunnen de
oppervlakken van de oven
beschadigen. Maak het
bedieningspaneel van de oven
net zo voorzichtig schoon
De afdichting van de deur
schoonmaken
• Voer regelmatig een controle van de
deurafdichting uit. De afdichting van de
deur bevindt zich rondom het frame aan
de binnenkant van de oven. Gebruik het
apparaat niet als de afdichting van de
deur is beschadigd. Neem contact op
met een servicecentrum.
• Voor meer informatie over het
schoonmaken van de deurafdichting,
raadpleegt u de algemene informatie
over reiniging.
Verwijderbare inschuifrails
Als u de oven wilt reinigen, verwijdert u de
inschuifrails
1
2
Installeer de inschuifrails in omgekeerde
volgorde.
Plafond van de oven
WAARSCHUWING! Schakel
het apparaat uit voordat u het
verwarmingselement verwijdert.
Zorg ervoor dat het apparaat is
afgekoeld. Gevaar voor
brandwonden.
De inschuifrail verwijderen.
U kunt het verwarmingselement verwijderen
om het plafond van de oven gemakkelijker
te reinigen.
1. Verwijder de schroef waarmee het
verwarmingselement is bevestigd.
Gebruik de eerste keer een
schroevendraaier.
1. Trek de inschuifrail bij de voorkant uit de
zijwand.
2. Trek de geleider bij de achterkant uit de
zijwand en verwijder deze.
2. Trek het verwarmingselement
voorzichtig omlaag.
3. Maak het plafond van de oven schoon
met een zachte doek en een warm
sopje. Laat dit drogen.
Installeer het verwarmingselement in
omgekeerde volgorde.
Installeer de geleiders.
Progress 19
WAARSCHUWING! Zorg
ervoor dat het
verwarmingselement goed is
geplaatst en niet kan vallen.
De ovendeur reinigen
De ovendeur heeft twee glazen ruitjes. U
kunt de ovendeur en het glazen binnenruitje
verwijderen om schoon te maken.
De ovendeur kan dichtslaan als
u de interne glasplaat probeert
te verwijderen als de deur nog
gemonteerd is.
LET OP! Gebruik de oven nooit
zonder glazen binnenruitje.
1. Open de deur volledig en houd de twee
deurscharnieren vast.
2. Til de hendels op de twee scharnieren
omhoog en draai ze.
3. Sluit de ovendeur halverwege tot de
eerste openingsstand. Trek hem daarna
naar voren en haal de deur uit zijn
zitting.
4. Leg de deur op een zachte doek op een
stabiele ondergrond.
5. Maak het vergrendelingssysteem open
om het glazen binnenruitje te
verwijderen.
20 Progress
de installatie het oppervlak van de glazen
paneelrand niet ruw aanvoelt als u het
aanraakt.
Zorg ervoor dat u het binnenruitje correct in
de uitsparingen plaatst.
6. Draai de twee bevestigingen 90° en
verwijder ze uit hun houders.
90°
Het lampje vervangen
7. De glasplaat voorzichtig optillen en
verwijderen.
Leg een doek op de bodem van de
binnenkant van het apparaat. Dit voorkomt
schade aan het afdekglas en de
ovenruimte.
WAARSCHUWING! Gevaar
voor elektrocutie! Maak de
zekering los voordat u de lamp
vervangt. De lamp en het
afdekglas kunnen heet zijn.
1
2
8. Reinig de glasplaat met een sopje.
Droog de glasplaat voorzichtig af.
Als u het glazen paneel en de ovendeur
heeft schoongemaakt, plaatst u ze terug.
Voer bovenstaande stappen uit in de
omgekeerde volgorde.
De bedrukte zijde moet naar de binnenkant
van de deur gericht zijn. Zorg ervoor dat na
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder de zekeringen in de
zekeringenkast, of schakel de
stroomonderbreker uit.
De onderlamp
1. Draai het afdekglas van de lamp naar
rechts en verwijder het.
2. Reinig het afdekglas.
3. Vervang de lamp door een geschikte
300 °C hittebestendige lamp.
4. Plaats het afdekglas terug.
Progress 21
Problemen oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaak
De kookzones functioneren
niet.
Raadpleeg de bedieningsinstructies voor de ingebouwde kookplaat.
De oven wordt niet warm.
De oven is uitgeschakeld.
Schakel de oven in.
De oven wordt niet warm.
De klok is niet ingesteld.
Stel de klok in.
De oven wordt niet warm.
De benodigde kookstanden
zijn niet ingesteld.
Zorg ervoor dat de instellingen correct zijn.
De oven wordt niet warm.
De zekering is doorgebrand.
Controleer of de zekering de
oorzaak van de storing is. Als
de zekeringen keer op keer
doorslaan, neemt u contact
op met een erkende installateur.
Het lampje brandt niet.
Het lampje is stuk.
Vervang het lampje.
Stoom en condens slaan
neer op de gerechten en in
de ovenruimte.
Het gerecht heeft te lang in
de oven gestaan.
Laat gerechten na het bereiden niet langer dan 15 - 20
minuten in de oven staan.
Op het display wordt "12.00"
weergegeven.
Er is een stroomstoring geweest.
Stel de klok opnieuw in.
Onderhoudgegevens
Als u niet zelf het probleem kunt verhelpen,
neem dan contact op met uw verkoper of
de serviceafdeling.
oplossing
Het typeplaatje bevindt zich voor aan de
binnenkant van het apparaat. Verwijder het
typeplaatje niet uit de ovenruimte.
De contactgegevens van het
servicecentrum staan op het typeplaatje.
Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:
Model (MOD.)
.........................................
Productnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.
22 Progress
Bevestiging in het meubel
Onderbouw
LET OP! De installatie van het
apparaat mag uitsluitend
worden uitgevoerd door een
gekwalificeerd en deskundig
persoon. Als u geen
gekwalificeerd of deskundig
persoon inschakelt, vervalt de
garantie bij het ontstaan van
schade.
Voordat u het apparaat installeert, dient u
het te plaatsen in de geschikte kookplaat uit
de tabel.
Soort
Maximaal vermogen
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
A
B
Elektrische installatie
De fabrikant is niet
verantwoordelijk indien u deze
veiligheidsmaatregelen uit
hoofdstuk 'Veiligheidsinformatie'
niet opvolgt.
Dit apparaat wordt geleverd zonder stekker
en netsnoer.
Elektrische aansluiting op de
kookplaat
De aansluiting van de kookplaat zit
bovenop de ovenbehuizing. De kookplaat
heeft aansluitingen voor de kookzones en
de massakabel. De aansluitingen hebben
stekkeraansluitingen. Om de kookplaat op
de oven aan te sluiten, steekt u de stekkers
in de juiste ovenaansluitingen. Het ontwerp
van de stekkers en de aansluitingen
voorkomt een verkeerde aansluiting.
Inbouw
Kabel
Kabeltypes die van toepassing zijn op de
installatie of vervanging: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
Voor het deel van de kabel raadpleegt u het
totale vermogen op het typeplaatje.
Klemmenplaat aansluiten
Het apparaat is uitgerust met een zespolige
klemmenplaat. De aansluitingen zijn
ingesteld op 400 V driefasig met een
neutrale draad.
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
= 70 mm
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
1
min. 560
2
3
591
598
570
594
L 1 – 2 – 3 = fasekabels
N 4 = neutrale kabel
4
5
Progress 23
= aardekabel
Als de elektriciteitsspanning anders is, stelt
u de aansluitingen op de klemmenplaat
anders in (zie het onderstaande
bedradingsschema). Sluit de massakabel
op de klemmenplaat aan. Bevestig de op
de klemmenplaat aangesloten
voedingskabel met een vertakkingsklem.
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
TECHNISCHE INFORMATIE
Technische gegevens
Spanning
230/400 V
Frequentie
50 Hz
MILIEUBESCHERMING
Recycle de materialen met het symbool .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen. Help
om het milieu en de volksgezondheid te
beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
PE
24 Progress
CONTENTS
Safety information
Safety Instructions
Product description
Before first use
Daily use
Clock functions
24
25
27
28
28
30
Additional functions
Hints and tips
Care and cleaning
Troubleshooting
Installation
Technical information
31
32
38
41
42
43
Subject to change without notice.
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The manufacturer is not responsible
if an incorrect installation and use causes injuries and
damages. Always keep the instructions with the appliance for
future reference.
Children and vulnerable people safety
•
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
Do not let children play with the appliance.
Keep all packaging away from children.
Keep children and pets away from the appliance when it
operates or when it cools down. Accessible parts are hot.
If the appliance has a child safety device, we recommend
you activate it.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
Children of less than 3 years should be kept away unless
continuously supervised.
General Safety
•
Only a qualified person must install this appliance and
replace the cable.
Progress 25
•
•
•
•
•
•
•
•
Internally the appliance becomes hot when in operation. Do
not touch the heating elements that are in the appliance.
Always use oven gloves to remove or put in accessories or
ovenware.
Before maintenance cut the power supply.
Ensure that the appliance is switched off before replacing
the lamp to avoid the possibility of electric shock.
Do not use a steam cleaner to clean the appliance.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers
to clean the glass door since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
To remove the shelf supports first pull the front of the shelf
support and then the rear end away from the side walls.
Install the shelf supports in the opposite sequence.
The means for disconnection must be incorporated in the
fixed wiring in accordance with the wiring rules.
SAFETY INSTRUCTIONS
Installation
WARNING! Only a qualified
person must install this
appliance.
• Remove all the packaging.
• Do not install or use a damaged
appliance.
• Obey the installation instruction supplied
with the appliance.
• Always be careful when you move the
appliance because it is heavy. Always
wear safety gloves.
• Do not pull the appliance by the handle.
• The kitchen cabinet and the recess must
have suitable dimensions.
• Keep the minimum distance from the
other appliances and units.
• Make sure that the appliance is installed
below and adjacent safe structures.
• Parts of the appliance carry current.
Close the appliance with furniture to
prevent touching the dangerous parts.
• The sides of the appliance must stay
adjacent to appliances or to units with
the same height.
Electrical connection
WARNING! Risk of fire and
electrical shock.
• All electrical connections should be
made by a qualified electrician.
• The appliance must be earthed.
• Make sure that the electrical information
on the rating plate agrees with the
power supply. If not contact an
electrician.
• Always use a correctly installed
shockproof socket.
• Do not use multi-plug adapters and
extension cables.
26 Progress
• Make sure not to cause damage to the
mains plug and to the mains cable.
Should the mains cable need to be
replaced, this must be carried out by our
Authorised Service Centre.
• Do not let mains cables to come in
touch with the appliance door, specially
when the door is hot.
• The shock protection of live and
insulated parts must be fastened in such
a way that it cannot be removed without
tools.
• Connect the mains plug to the mains
socket only at the end of the installation.
Make sure that there is access to the
mains plug after the installation.
• If the mains socket is loose, do not
connect the mains plug.
• Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always pull
the mains plug.
• Use only correct isolation devices: line
protecting cut-outs, fuses (screw type
fuses removed from the holder), earth
leakage trips and contactors.
• The electrical installation must have an
isolation device which lets you
disconnect the appliance from the mains
at all poles. The isolation device must
have a contact opening width of
minimum 3 mm.
• This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
Use
WARNING! Risk of injury, burns
and electrical shock or
explosion.
• Use this appliance in a household only.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Make sure that the ventilation openings
are not blocked.
• Do not let the appliance stay unattended
during operation.
• Deactivate the appliance after each use.
• Be careful when you open the appliance
door while the appliance is in operation.
Hot air can release.
• Do not operate the appliance with wet
hands or when it has contact with water.
• Do not apply pressure on the open door.
• Do not use the appliance as a work
surface or as a storage surface.
• Open the appliance door carefully. The
use of ingredients with alcohol can
cause a mixture of alcohol and air.
• Do not let sparks or open flames to
come in contact with the appliance
when you open the door.
• Do not put flammable products or items
that are wet with flammable products in,
near or on the appliance.
WARNING! Risk of damage to
the appliance.
• To prevent damage or discoloration to
the enamel:
– do not put ovenware or other
objects in the appliance directly on
the bottom.
– do not put aluminium foil directly on
the bottom of the appliance.
– do not put water directly into the hot
appliance.
– do not keep moist dishes and food
in the appliance after you finish the
cooking.
– be careful when you remove or
install the accessories.
• Discoloration of the enamel has no effect
on the performance of the appliance. It
is not a defect in the sense of the
warranty law.
• Use a deep pan for moist cakes. Fruit
juices cause stains that can be
permanent.
• This appliance is for cooking purposes
only. It must not be used for other
purposes, for example room heating.
• Always cook with the oven door closed.
Care and cleaning
WARNING! Risk of injury, fire,
or damage to the appliance.
• Before maintenance, deactivate the
appliance and disconnect the mains
plug from the mains socket.
Progress 27
• Make sure the appliance is cold. There is
the risk that the glass panels can break.
• Replace immediately the door glass
panels when they are damaged. Contact
the Service.
• Be careful when you remove the door
from the appliance. The door is heavy!
• Clean regularly the appliance to prevent
the deterioration of the surface material.
• Remaining fat or food in the appliance
can cause fire.
• Clean the appliance with a moist soft
cloth. Only use neutral detergents. Do
not use abrasive products, abrasive
cleaning pads, solvents or metal objects.
• If you use an oven spray, obey the safety
instructions on the packaging.
• Do not clean the catalytic enamel (if
applicable) with any kind of detergent.
Internal light
household appliances. Do not use it for
house lighting.
WARNING! Risk of electrical
shock.
• Before replacing the lamp, disconnect
the appliance from the power supply.
• Only use lamps with the same
specifications.
Disposal
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
• Disconnect the appliance from the mains
supply.
• Cut off the mains cable and discard it.
• Remove the door catch to prevent
children and pets to get closed in the
appliance.
• The type of light bulb or halogen lamp
used for this appliance is only for
PRODUCT DESCRIPTION
General overview
1
2
3 4
5
6 7 2
8
13
4
9
10
3
11
2
1
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Control panel
Knobs for the hob
Temperature lamp / symbol / indicator
Knob for the temperature
Electronic programmer
Knob for the oven functions
Power lamp / symbol / indicator
Air vents for the cooling fan
Heating element
Lamp
Fan
Shelf support, removable
Shelf positions
28 Progress
Accessories
• Wire shelf
For cookware, cake tins, roasts.
• Aluminium baking tray
For cakes and biscuits.
• Grill- / Roasting pan
To bake and roast or as pan to collect
fat.
BEFORE FIRST USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Initial Cleaning
Remove all accessories and removable
shelf supports from the appliance.
Refer to "Care and cleaning"
chapter.
Clean the appliance before first use.
Put the accessories and the removable
shelf supports back to their initial position.
Setting the time
You must set the time before you operate
the oven.
The indicator for the Time of day function
flashes when you connect the appliance to
the electrical supply, when there was a
power cut or when the timer is not set.
Press the
or
button to set the correct
time.
After approximately five seconds, the
flashing stops and the display shows the
time of day you set.
DAILY USE
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Retractable knobs
To use the appliance, press the control
knob. The control knob comes out.
Changing the time
You cannot change the time of
or End
day if the Duration
function operates.
Press
again and again until the indicator
for the Time of Day function flashes.
To set a new time, refer to "Setting the
time".
Preheating
Preheat the empty appliance to burn off the
remaining grease.
1. Set the function
and the maximum
temperature.
2. Let the appliance operate for 1 hour.
and the maximum
3. Set the function
temperature.
4. Let the appliance operate for 15
minutes.
Accessories can become hotter than usual.
The appliance can emit an odour and
smoke. This is normal. Make sure that the
airflow in the room is sufficient.
Progress 29
Activating and deactivating the
appliance
It depends on the model if
your appliance has knob
symbols, indicators or lamps:
• The indicator comes on when
the oven heats up.
• The lamp comes on when
the appliance operates.
• The symbol shows whether
the knob controls one of the
cooking zones, the oven
functions or the temperature.
1. Turn the knob for the oven functions to
select an oven function.
2. Turn the knob for the temperature to
select a temperature.
3. To deactivate the appliance turn the
knobs for the oven functions and
temperature to the off position.
Oven Functions
Oven function
Application
Off position
The appliance is off.
Fan Cooking
To roast or roast and bake food with the same cooking
temperature, on more than 1 shelf position, without flavour
transference.
Conventional
Cooking
To bake and roast food on 1 shelf position.
Bottom Heat
To bake cakes with crispy bottom and to preserve food.
Turbo Grilling
To roast larger meat joints or poultry with bones on 1 shelf
position. Also to make gratins and to brown.
Grilling
To grill flat food and to toast bread.
Defrost
To defrost frozen food.
30 Progress
Display
A
B
C
A) Function indicators
B) Time display
C) Function indicator
Buttons
Button
Function
Description
MINUS
To set the time.
CLOCK
To set a clock function.
PLUS
To set the time.
Knobs for the cooking zones
You can operate the hob with the knobs for
the cooking zones. Refer to the hob user
manual.
You must read the Safety
chapters in the hob user
manual.
Heat settings
Knob indication
0
Function
Off position
1-9
Heat settings
Double zone switch
1. Turn the knob to a necessary heat
setting.
2. To complete the cooking process, turn
the knob to the off position.
Using the double zone (if
applicable)
To activate the double zone,
turn the knob clockwise. Do not
turn it through the stop position.
1. Turn the knob clockwise to position 9.
2. Turn the knob slowly to the symbol
until you can hear a click. The two
cooking zones are on.
3. To set the necessary heat setting refer
to "Heat settings".
CLOCK FUNCTIONS
Clock functions table
Clock function
Time of day
Application
To set, change or check the time of day.
Progress 31
Clock function
Application
Minute Minder
To set countdown time. This function has no effect on the operation of the appliance.
Duration
To set the cooking time of the oven.
End
To set the time of day when the oven should deactivate.
You can use the functions
Duration
and End
at the
same time to set the time for
how long the appliance should
operate and when the appliance
should deactivate. This lets you
activate the appliance with a
delay in time. First set the
Duration
and then the End
.
Setting the clock functions
For Duration
and End
, set an oven
function and temperature of cooking. This is
not necessary for the Minute Minder .
1. Press
again and again until the
indicator for the necessary clock
function starts to flash.
2. Press
or
to set the time for the
necessary clock function.
The clock function operates. The display
shows the indicator for the clock function
you set.
For the Minute Minder function
the display shows the time left.
3. When the time ends the indicator of the
clock function flashes and an acoustic
signal sounds. Press a button to stop
the signal.
4. Turn the knob for the oven functions
and the knob for the temperature to the
off position.
With the Duration
and End
functions, the appliance
deactivates automatically.
Cancelling the clock functions
1. Press the
again and again until the
necessary function indicator flashes.
2. Press and hold .
The clock function goes out after some
seconds.
ADDITIONAL FUNCTIONS
Cooling fan
When the appliance operates, the cooling
fan activates automatically to keep the
surfaces of the appliance cool. If you
deactivate the appliance, the cooling fan
can continue to operate until the appliance
cools down.
Safety thermostat
Incorrect operation of the appliance or
defective components can cause
dangerous overheating. To prevent this, the
oven has a safety thermostat which
interrupts the power supply. The oven
activates again automatically when the
temperature drops.
32 Progress
HINTS AND TIPS
This can change the baking results and
cause damage to the enamel.
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Baking cakes
The temperature and baking
times in the tables are guidelines
only. They depend on the
recipes and the quality and
quantity of the ingredients used.
• Do not open the oven door before 3/4 of
the set cooking time is up.
• If you use two baking trays at the same
time, keep one empty level between
them.
General information
• The appliance has four shelf positions.
Count the shelf positions from the
bottom of the appliance floor.
• The appliance has a special system
which circulates the air and constantly
recycles the steam. With this system you
can cook in a steamy environment and
keep the food soft inside and crusty
outside. It decreases the cooking time
and energy consumption to a minimum.
• Moisture can condense in the appliance
or on the door glass panels. This is
normal. Always stand back from the
appliance when you open the appliance
door while cooking. To decrease the
condensation, operate the appliance for
10 minutes before cooking.
• Clean the moisture after each use of the
appliance.
• Do not put the objects directly on the
appliance floor and do not put aluminium
foil on the components when you cook.
Cooking meat and fish
• Use a deep pan for very fatty food to
prevent the oven from stains that can be
permanent.
• Leave the meat for approximately 15
minutes before carving so that the juice
does not seep out.
• To prevent too much smoke in the oven
during roasting, add some water into the
deep pan. To prevent the smoke
condensation, add water each time after
it dries up.
Cooking times
Cooking times depend on the type of food,
its consistency, and volume.
Initially, monitor the performance when you
cook. Find the best settings (heat setting,
cooking time, etc.) for your cookware,
recipes and quantities when you use this
appliance.
Baking and roasting table
Cakes
Food
Conventional Cooking
Fan Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
Time
(min)
Comments
Whisked
recipes
170
2
165
2 (1 and
3)
45 - 60
In a cake
mould
Shortbread
dough
170
2
160
2 (1 and
3)
20 - 30
In a cake
mould
Progress 33
Food
Conventional Cooking
Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
Buttermilk
cheese
cake
170
1
165
2
70 - 80
In a 26
cm cake
mould
Apple
cake (Apple pie)
170
1
160
2 (1 and
3)
80 - 100
In two 20
cm cake
moulds
on a wire
shelf
Strudel
175
2
150
2
60 - 80
In a baking tray
Jam-tart
170
2
160
2 (1 and
3)
30 - 40
In a 26
cm cake
mould
Fruit cake
170
2
155
2
50 - 60
In a 26
cm cake
mould
Sponge
cake (Fatless
sponge
cake)
170
2
160
2
90 - 120
In a 26
cm cake
mould
Christmas
cake /
Rich fruit
cake
170
2
160
2
50 - 60
In a 20
cm cake
mould
Plum
170
2
165
2
20 - 30
In a bread
tin
Small
cakes
170
3
166
3 (1 and
3)
25 - 35
In a baking tray
Biscuits1)
150
3
140
3 (1 and
3)
30 - 35
In a baking tray
Meringues
100
3
115
3
35 - 40
In a baking tray
Buns1)
190
3
180
3
80 - 100
In a baking tray
cake1)
34 Progress
Food
Conventional Cooking
Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
Choux1)
190
3
180
3 (1 and
3)
15 - 20
In a baking tray
Plate tarts
180
3
170
2
25 - 35
In a 20
cm cake
mould
Victoria
sandwich
180
1 or 2
170
2
45 - 70
Left +
right in a
20 cm
cake
mould
Rich fruit
cake
160
1
150
2
110 - 120
In a 24
cm cake
mould
Victoria
sand-
170
1
160
1
50 - 60
In a 20
cm cake
mould
Time
(min)
Comments
wich1)
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Bread and pizza
Conventional Cooking
Fan Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
190
1
195
1
60 - 70
1-2
pieces,
500 gr
per piece
Rye bread
190
1
190
1
30 - 45
In a bread
tin
Bread
190
2
180
2 (1 and
3)
25 - 40
6 - 8 rolls
in a baking tray
Pizza1)
190
1
190
1
20 - 30
On a
deep pan
Scones1)
200
3
190
2
10 – 20
In a baking tray
Food
White
bread1)
rolls1)
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Progress 35
Flans
Food
Conventional Cooking
Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
Pasta flan
180
2
180
2
40 - 50
In a
mould
Vegetable
flan
200
2
200
2
45 - 60
In a
mould
Quiches
190
1
190
1
40 - 50
In a
mould
Lasagne
200
2
200
2
25 - 40
In a
mould
Cannelloni
200
2
200
2
25 - 40
In a
mould
Yorkshire
220
2
210
2
20 - 30
6 pudding
mould
Time
(min)
Comments
pudding1)
1) Preheat the oven for 10 minutes.
Meat
Food
Conventional Cooking
Fan Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
Beef
200
2
190
2
50 - 70
On a wire
shelf and
a deep
pan
Pork
180
2
180
2
90 - 120
On a wire
shelf and
a deep
pan
Veal
190
2
175
2
90 - 120
On a wire
shelf and
a deep
pan
English
roast beef
rare
210
2
200
2
44 - 50
On a wire
shelf and
a deep
pan
36 Progress
Food
Conventional Cooking
Fan Cooking
Time
(min)
Comments
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
English
roast beef
medium
210
2
200
2
51 - 55
On a wire
shelf and
a deep
pan
English
roast beef
well done
210
2
200
2
55 - 60
On a wire
shelf and
a deep
pan
Shoulder
of pork
180
2
170
2
120 - 150
On a
deep pan
Shin of
pork
180
2
160
2
100 - 120
2 pieces
on a deep
pan
Lamb
190
2
190
2
110 - 130
Leg
Chicken
200
2
200
2
70 - 85
Whole
Turkey
180
1
160
1
210 - 240
Whole
Duck
175
2
160
2
120 - 150
Whole
Goose
175
1
160
1
150 - 200
Whole
Rabbit
190
2
175
2
60 - 80
Cut in
pieces
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Cut in
pieces
Pheasant
190
2
175
2
90 - 120
Whole
Time
(min)
Comments
Fish
Conventional Cooking
Fan Cooking
Temperature
(°C)
Shelf position
Temperature
(°C)
Shelf position
Trout /
Sea
bream
190
2
175
2 (1 and
3)
40 - 55
3-4
fishes
Tuna
fish / Salmon
190
2
175
2 (1 and
3)
35 - 60
4 - 6 fillets
Food
Progress 37
Grilling
Preheat the empty oven for 10
minutes before cooking.
Food
Quantity
Pieces
(g)
Fillet
steaks
4
800
Beef
steaks
4
Sausages
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
1st side
2nd side
250
12 - 15
12 - 14
3
600
250
10 - 12
6-8
3
8
-
250
12 - 15
10 - 12
3
Pork
chops
4
600
250
12 - 16
12 - 14
3
Chicken
(cut in 2)
2
1000
250
30 - 35
25 - 30
3
Kebabs
4
-
250
10 - 15
10 - 12
3
Breast of
chicken
4
400
250
12 - 15
12 - 14
3
Hamburger
6
600
250
20 - 30
-
3
Fish fillet
4
400
250
12 - 14
10 - 12
3
Toasted
sandwiches
4-6
-
250
5-7
-
3
Toast
4-6
-
250
2-4
2-3
3
Temperature
(°C)
Time (min)
1st side
2nd side
200
30 - 40
20 - 30
Turbo Grilling
Use this function with a
maximum temperature of 200
°C.
Food
Rolled
joints (turkey)
Quantity
Pieces
(g)
1
1000
Shelf position
3
38 Progress
Food
Quantity
Pieces
(g)
Chicken
(cut in
two)
2
1000
Chicken
drumsticks
6
Quail
Vegetable
gratin
Temperature
(°C)
Time (min)
Shelf position
1st side
2nd side
200
25 - 30
20 - 30
3
-
200
15 - 20
15 - 18
3
4
500
200
25 - 30
20 - 25
3
-
-
200
20 - 25
-
3
Scallops
-
-
200
15 - 20
-
3
Mackerel
2-4
-
200
15 - 20
10 - 15
3
Fish slices
4-6
800
200
12 - 15
8 - 10
3
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Notes on cleaning
• Clean the front of the appliance with a
soft cloth with warm water and a
cleaning agent.
• To clean metal surfaces, use a usual
cleaning agent.
• Clean the appliance interior after each
use. Fat accumulation or other food
remains may result in a fire. The risk is
higher for the grill pan.
• Clean stubborn dirt with a special oven
cleaner.
• Clean all accessories after each use and
let them dry. Use a soft cloth with warm
water and a cleaning agent.
• If you have nonstick accessories, do not
clean them using aggressive agents,
sharp-edged objects or a dishwasher. It
can cause damage to the nonstick
coating.
Stainless steel or aluminium
appliances
Clean the oven door with a wet
sponge only. Dry it with a soft
cloth. Do not use steel wool,
acids or abrasive materials as
they can damage the oven
surface. Clean the oven control
panel with the same
precautions.
Cleaning the door gasket
• Regularly do a check of the door gasket.
The door gasket is around the frame of
the oven cavity. Do not use the
appliance if the door gasket is damaged.
Contact an Authorised Service Centre.
• To clean the door gasket, refer to the
general information about cleaning.
Removing the shelf supports
To clean the oven, remove the shelf
supports.
1. Pull the front of the shelf support away
from the side wall.
Progress 39
3. Clean the oven ceiling with a soft cloth
with warm water and a cleaning agent,
and let it dry.
Install the heating element in the opposite
sequence.
Install the shelf supports.
2. Pull the rear end of the shelf support
away from the side wall and remove it.
1
2
Install the shelf supports in the opposite
sequence.
Oven ceiling
WARNING! Deactivate the
appliance before you remove
the heating element. Make sure
that the appliance is cold. There
is a risk of burns.
WARNING! Make sure that the
heating element is correctly
installed and that it does not fall
down.
Cleaning the oven door
The oven door has two glass panels. You
can remove the oven door and the internal
glass panel to clean it.
The oven door can close if you
try to remove the internal glass
panel before you remove the
oven door.
CAUTION! Do not use the
appliance without the internal
glass panel.
1. Open the door fully and hold the two
door hinges.
Remove the shelf supports.
You can remove the heating element to
clean the oven ceiling more easily.
1. Remove the screw which holds the
heating element. For the first time, use a
screwdriver.
2. Lift and turn the levers on the two
hinges.
2. Carefully pull the heating element down.
40 Progress
6. Turn the two fasteners by 90° and
remove them from their seats.
3. Close the oven door halfway to the first
opening position. Then pull forward and
remove the door from its seat.
90°
7. First lift carefully and then remove the
glass panel.
4. Put the door on a soft cloth on a stable
surface.
1
2
8. Clean the glass panel with water and
soap. Dry the glass panel carefully.
When the cleaning is completed, install the
glass panel and the oven door. Do the
above steps in the opposite sequence.
5. Release the locking system to remove
the internal glass panel.
The screen-printing zone must face the
inner side of the door. Make sure that after
the installation the surface of the glass
panel frame on the screen-printing zones is
not rough when you touch it.
Make sure that you install the internal glass
panel in the seats correctly.
Progress 41
WARNING! Danger of
electrocution! Disconnect the
fuse before you replace the
lamp. The lamp and the lamp
glass cover can be hot.
1. Deactivate the appliance.
2. Remove the fuses from the fuse box or
deactivate the circuit breaker.
The back lamp
Replacing the lamp
Put a cloth on the bottom of the interior of
the appliance. It prevents damage to the
lamp glass cover and the cavity.
1. Turn the lamp glass cover
counterclockwise to remove it.
2. Clean the glass cover.
3. Replace the lamp with a suitable 300 °C
heat-resistant lamp.
4. Install the glass cover.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety
chapters.
What to do if...
Problem
Possible cause
Remedy
The cooking zones do not
operate.
Refer to the operating instructions for the built-in cooking surface.
The oven does not heat up.
The oven is deactivated.
Activate the oven.
The oven does not heat up.
The clock is not set.
Set the clock.
The oven does not heat up.
The necessary settings are
not set.
Make sure that the settings
are correct.
The oven does not heat up.
The fuse is released.
Make sure that the fuse is the
cause of the malfunction. If
the fuse releases again and
again, contact a qualified
electrician.
The lamp does not operate.
The lamp is defective.
Replace the lamp.
Steam and condensation settle on the food and in the
cavity of the oven.
You left the dish in the oven
for too long.
Do not leave the dishes in the
oven for longer than 15 - 20
minutes after the cooking
process ends.
The display shows "12.00".
There was a power cut.
Reset the clock.
42 Progress
Service data
If you cannot find a solution to the problem
yourself, contact your dealer or an
Authorised Service Centre.
the front frame of the appliance cavity. Do
not remove the rating plate from the
appliance cavity.
The necessary data for the service centre is
on the rating plate. The rating plate is on
We recommend that you write the data here:
Model (MOD.)
.........................................
Product number (PNC)
.........................................
Serial number (S.N.)
.........................................
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety
chapters.
Building In
Building Under
CAUTION! Only a qualified and
competent person must do the
installation of the appliance. If
you do not contact a qualified or
competent person, the
guarantee becomes invalid if
there is damage.
540 21
min. 550
600
558
114
19
20
min. 560
591
598
570
Before you install the appliance, fit it with
the applicable hob from the table.
Type
Maximum power
PEM 6000 E
6000 W
PES 6000 E
5800 W
PES 6060 E
7600 W
Electrical connection with the
hob
The hob connection socket is at the top of
the oven cabinet. The hob has connection
leads for the cooking zones and the ground
cable. The leads have plug-in connectors.
To connect the hob to the oven, plug the
connectors into the correct oven sockets.
The design of the plugs and sockets
prevents incorrect connections.
594
Securing the appliance to the
cabinet
A
B
Progress 43
Electrical installation
L 1 – 2 – 3 = phase cables
The manufacturer is not
responsible if you do not follow
the safety precautions from the
Safety chapters.
This appliance is supplied without a main
plug and a main cable.
Cable
Cable types applicable for installation or
replacement: H07 RN-F, H05 RN-F, H05
RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05
BB-F.
For the section of the cable refer to the total
power on the rating plate.
Connecting the terminal board
The appliance has a six-pole terminal
board. The jumpers (bridges) are set for
operation on a 400 V three-phase with a
neutral wire.
N 4 = neutral cable
= earth cable
If the mains voltage is different, rearrange
the jumpers on the terminal board (refer to
the connection diagram below). Connect
the ground cable to the terminal. After you
connect the supply cable to the terminal
board, attach it with a junction clamp.
1 2 3 4 5
230V 3~
L3 PE
L1
L2
1 2 3 4 5
230V 1~
L1
1 2 3
400V 2N~
L1 L2
1 2 3
400V 3N~
N
4 5
PE
N
4 5
PE
L1 L2 L3 N
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
PE
= 70 mm
1
2
3
4
5
TECHNICAL INFORMATION
Technical data
Voltage
230 / 400 V
Frequency
50 Hz
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle the materials with the symbol .
Put the packaging in applicable containers
to recycle it. Help protect the environment
and human health and to recycle waste of
electrical and electronic appliances. Do not
dispose appliances marked with the symbol
44 Progress
with the household waste. Return the
product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
*
Progress 45
46 Progress
Progress 47
www.progress-hausgeraete.de
867304151-B-122014
Download PDF

advertising