Zanussi ZOB21301XA User manual

Zanussi ZOB21301XA User manual
RO
SK
TR
Manual de utilizare
Návod na používanie
Kullanma Kılavuzu
Cuptor
Rúra
Fırın
ZOB21301XA
2
19
36
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni privind siguranţa
Descrierea produsului
Înainte de prima utilizare
Utilizarea zilnică
Funcţiile ceasului
Funcţii suplimentare
2
3
5
5
6
7
7
Informații și sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Instalarea
Informaţii tehnice
Eficiență energetică
7
13
15
16
17
17
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă
vătămări şi daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună
cu aparatul pentru consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
2
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat atunci
când acesta este în funcţiune sau când se răceşte.
Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru copii, vă
recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de
copii nesupravegheaţi.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
www.zanussi.com
Aspecte generale privind siguranța
•
•
•
•
•
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest aparat
și să înlocuiască cablul.
Aparatul devine fierbinte în interior pe durata funcționării. Nu
atingeți elementele de încălzire din interiorul aparatului.
Folosiți întotdeauna mănuși de protecție pentru a scoate sau
a pune în interior accesorii sau vase.
Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a efectua
operațiile de întreținere.
Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui becul
pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a curăța
aparatul.
Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete ascuțite de
metal pentru a curata sticla ușii deoarece acestea pot zgâria
suprafața, ceea ce poate conduce la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de centrul autorizat de service al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
Instrucţiuni privind siguranţa
Instalarea
Conexiunea la rețeaua electrică
AVERTIZARE!
AVERTIZARE!
Doar o persoană calificată trebuie
să instaleze acest aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci când
mutaţi aparatul deoarece acesta este greu.
Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de alte
aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat având
în jurul său structuri de siguranţă.
Laturile aparatului trebuie să rămână în
apropierea altor aparate sau unităţi cu
aceeaşi înălţime.
www.zanussi.com
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificați dacă informațiile de natură
electrică, specificate pe plăcuța cu datele
tehnice, corespund cu cele ale sursei de
tensiune. În caz contrar, contactați un
electrician.
Utilizați întotdeauna o priză cu protecție
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
Nu folosiți prize multiple și cabluri
prelungitoare.
Procedați cu atenție pentru a nu deteriora
ștecherul și cablul de alimentare electrică.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Dacă este necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit numai
de către centrul autorizat de service.
Nu lăsați cablurile de alimentare electrică
să atingă sau să se afle în apropierea ușii
aparatului, în special atunci când ușa este
fierbinte.
Protecția la electrocutare a pieselor aflate
sub tensiune și izolate trebuie fixată astfel
încât să nu permită scoaterea ei fără
folosirea unor unelte.
Introduceți ștecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asigurați accesul la priză după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri, nu
conectați ștecherul.
Nu trageți de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageți
întotdeauna de ștecher.
Folosiți doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru protecția
liniei, siguranțe (siguranțe înfiletabile
scoase din suport), contactori și
declanșatori la protecția de împământare.
Instalația electrică trebuie să fie prevăzută
cu un dispozitiv de izolare, care să vă
permită să deconectați aparatul de la rețea
la toți polii. Dispozitivul izolator trebuie să
aibă o deschidere între contacte de cel
puțin 3 mm.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Utilizaţi acest aparat doar într-un mediu
casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea uşii
aparatului atunci când aparatul este în
funcţiune. Este posibilă emisia de aer
fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile umede
sau când acesta este în contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de lucru
sau ca loc de depozitare.
•
•
•
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut de
alcool poate determina prezenţa aburilor
de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările deschise
să intre în contact cu aparatul atunci când
deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu trebuie
introduse în aparat, nici puse adiacent sau
deasupra acestuia.
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a aparatului.
•
•
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct pe
baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente în
interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la demontarea sau
instalarea accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun efect
asupra funcţionării aparatului. Nu este un
defect în ceea ce priveşte garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru prăjiturile
siropoase. Sucurile de fructe lasă pete
care pot fi permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai pentru
gătit. Nu trebuie utilizat în alte scopuri, de
exemplu pentru încălzirea camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Îngrijirea și curățarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, incendiu sau de
deteriorare a aparatului.
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi scoateţi
ştecherul din priză.
Verificați dacă aparatul s-a răcit. Există
riscul de spargere a panourilor de sticlă.
Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale ușii
dacă acestea sunt deteriorate. Contactați
Centrul de Service.
Atenție când scoateți ușa aparatului. Ușa
este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a preveni
deteriorarea materialului de la suprafaţă.
www.zanussi.com
•
•
•
•
Resturile de grăsimi sau de alimente din
aparat pot duce la apariţia unui incendiu.
Curățați aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizați numai detergenți neutri.
Nu folosiți produse abrazive, bureți
abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.
Dacă folosiți un spray pentru cuptor,
respectați instrucțiunile de siguranță de pe
ambalaj.
Nu curățați emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
Becul interior
•
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este destinat
exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu îl
utilizaţi în alte scopuri.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a înlocui
becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi specificaţii.
Gestionarea deșeurilor după încheierea
ciclului de viață al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor sau a
animalelor de companie în aparat.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare.
Descrierea produsului
Prezentare generală
1
2
3
4 5
6
10
5
4
3
2
1
7
8
9
Accesorii
•
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
1 Panou de comandă
2 Buton de selectare pentru funcțiile
cuptorului
3 Buton de selectare pentru cronometru
4 Buton de selectare pentru temperatură
5 Bec / simbol / indicator pentru
temperatură
6 Element de încălzire
7 Bec
8 Ventilator
9 Recipient pentru curățarea cu apă
10 Poziții rafturi
•
Tavă de coacere aluminizată
Pentru prăjituri și fursecuri.
Înainte de prima utilizare
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
www.zanussi.com
Prima curățare
Scoateți toate accesoriile din aparat.
5
Consultați capitolul „Îngrijirea și
curățarea”.
Curățați aparatul înainte de prima utilizare.
Puneți accesoriile înapoi în poziția lor inițială.
Preîncălzirea
Preîncălziți aparatul gol pentru a arde
grăsimile rămase.
2. Lăsați aparatul să funcționeze timp de 1
oră.
3. Setați funcția
și temperatura maximă.
4. Lăsați aparatul să funcționeze timp de 15
de minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinți decât de
obicei. Aparatul poate emite un miros și fum.
Acest lucru este normal. Aerisiți bine
încăperea.
și temperatura maximă.
1. Setați funcția
Utilizarea zilnică
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Activarea și dezactivarea aparatului
În funcție de modelul aparatului,
acesta are simboluri la
butoanele de selectare,
indicatoare sau becuri:
• Indicatorul se aprinde când
cuptorul se încălzește.
• Becul se aprinde când aparatul
funcționează.
• Simbolul arată dacă butoanele
de selectare comandă funcțiile
cuptorului sau temperatura.
1. Rotiți butonul pentru funcțiile cuptorului
pentru a selecta o funcție de gătit.
2. Pentru a selecta o temperatură rotiți
butonul de selectare corespunzător.
3. Pentru a dezactiva aparatul, rotiți
butoanele de selectare pentru funcțiile și
temperatura cuptorului în poziția oprit.
Funcțiile cuptorului
Funcția cuptorului
6
Aplicație
Poziția Oprit
Aparatul este oprit.
Iluminare cuptor
Pentru a activa becul fără nici o funcție de gătit.
Caldura de sus +
jos / Curăţare cu
apă
Pentru a coace și a prăji alimente pe 1 poziție a raftului.
Pentru mai multe informații despre Curățarea cu apă, consul‐
tați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.
Gătire cu aer cald
Pentru a frige sau coace alimente cu aceeași temperatură de
gătire, pe mai mult de un 1 poziție a raftului, fără transfer de
aromă.
Grill
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate și pentru pâine
prăjită.
www.zanussi.com
Funcţiile ceasului
Ceas avertizor
Se utilizează pentru a seta o numărătoare
inversă pentru o funcție a cuptorului.
Această funcție nu are nicio
influență asupra funcționării
aparatului.
1. Selectați o funcție a cuptorului și
temperatura.
2. Rotiți la maxim butonul cronometrului,
după care îl rotiți la intervalul de timp
necesar.
După ce se scurge întreaga perioadă de timp,
este emis un semnal sonor.
Funcţii suplimentare
Suflanta cu aer rece
Când aparatul funcționează, suflanta cu aer
rece pornește automat pentru a menține reci
suprafețele aparatului. Dacă opriți aparatul,
suflanta cu aer rece continuă să funcționeze
până când aparatul se răcește.
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a preveni
acest lucru, cuptorul are un termostat de
siguranță care întrerupe alimentarea cu
curent. În momentul în care temperatura
scade, cuptorul se activează din nou în mod
automat.
Termostatul de siguranță
Funcționarea incorectă a aparatului sau
componentele defecte pot să cauzeze
Informații și sfaturi
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Temperatura și duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind de
rețete și de calitatea și cantitatea
ingredientelor utilizate.
Informații cu caracter general
•
•
•
Aparatul are cinci poziții pentru raft.
Numărați pozițiile rafturilor din partea de
jos a podelei aparatului.
Aparatul are un sistem special care
produce o circulație naturală a aerului și o
reciclare constantă a aburului. Cu acest
sistem puteți găti într-un mediu cu aburi și
puteți păstra preparatele moi în interior și
crocante la exterior. Reduce la minimum
durata de gătire și consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în
aparat sau pe panourile de sticlă ale ușii.
Acest lucru este normal. Utilizatorul trebuie
să se îndepărteze întotdeauna de aparat
atunci când deschide ușa aparatului pe
durata gătirii. Pentru a reduce condensul,
www.zanussi.com
•
•
lăsați aparatul să funcționeze timp de 10
minute înainte de gătire.
Curățați umezeala rămasă după fiecare
utilizare a aparatului.
Nu puneți obiecte direct pe podeaua
aparatului și nu puneți folie din aluminiu pe
componente atunci când gătiți. În caz
contrar este posibilă modificarea
rezultatelor obținute și se poate cauza
deteriorarea stratului de email.
Coacerea prăjiturilor
•
•
Nu deschideți ușa cuptorului înainte ca 3/4
din durata de coacere să fi trecut.
Dacă utilizați două tăvi de coacere în
același timp, lăsați un nivel liber între ele.
Gătirea cărnii și a peștelui
•
•
•
Utilizați o cratiță adâncă pentru alimentele
foarte grase pentru a evita pătarea
permanentă a cuptorului.
Lăsați carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul să nu
se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea mult
fum în cuptor pe durata frigerii, se
recomandă adăugarea de puțină apă în
7
cratița adâncă. Pentru a preveni
condensarea fumului, adăugați apă de
fiecare dată după ce se evaporă.
La început, monitorizați performanța când
gătiți. Găsiți cele mai bune setări (setarea
căldurii, durata de gătit, etc.) pentru vasele,
rețetele și cantitățile dvs. când utilizați acest
aparat.
Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de alimente,
de consistența și volumul lor.
Tabele pentru coacere și frigere
Prăjituri
Aliment
Caldura de sus + jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Rețete cu
170
compoziție
bătută cu te‐
lul
2
160
3
45 - 60
Într-o formă
pentru prăji‐
turi
Aluat fraged
170
2
160
3
20 - 30
Într-o formă
pentru prăji‐
turi
Prăjitură cu
brânză și
lapte bătut
170
1
160
1
70 - 80
Într-o formă
pentru prăji‐
turi de 26
cm pe un
raft de
sârmă
Prăjitură cu
mere
(plăcintă cu
170
2
160
2 (stânga și
dreapta)
80 - 100
În două
forme pen‐
tru prăjituri
de 20 cm pe
un raft de
sârmă
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Într-o tavă
de coacere
Tartă cu
gem
170
2
165
2 (stânga și
dreapta)
30 - 40
Într-o formă
pentru prăji‐
turi de 26
cm
Pandispan
170
2
160
2
50 - 60
Într-o formă
pentru prăji‐
turi de 26
cm
mere)1)
8
www.zanussi.com
Aliment
Caldura de sus + jos
Tempera‐
tură (°C)
Tort de
160
Crăciun /
Tort bogat în
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
2
150
2
90 - 120
Într-o formă
pentru prăji‐
turi de 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
Într-o formă
de pâine
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Într-o tavă
de coacere
Prăjituri mici - pe două ni‐
veluri
-
140 - 150
2 și 4
25 - 35
Într-o tavă
de coacere
Biscuit / pa‐
tiserie - pe
un nivel
3
140 - 150
3
30 - 35
Într-o tavă
de coacere
Biscuit / pa‐ tiserie - pe
două niveluri
-
140 - 150
2 și 4
35 - 40
Într-o tavă
de coacere
Bezele
120
3
120
3
80 - 100
Într-o tavă
de coacere
Chifle dulci1) 190
3
180
3
15 - 20
Într-o tavă
de coacere
Eclere
190
3
170
3
25 - 35
Într-o tavă
de coacere
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Într-o formă
pentru prăji‐
turi de 20
cm
Tort cu
multe fructe
160
1
150
2
110 - 120
Într-o formă
pentru prăji‐
turi de 24
cm
Sandviș Vic‐
170
1
160
1
50 - 60
Într-o formă
pentru prăji‐
turi de 20
cm
fructe1)
Prăjitură cu
prune1)
Prăjituri mici
- pe un nivel
140
toria1)
1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.
www.zanussi.com
9
Pâine și pizza
Aliment
Caldura de sus + jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 bucăți,
500 g per
bucată
Pâine de se‐ 190
cară
1
180
1
30 - 45
Într-o formă
de pâine
Pâine albă1)
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Într-o tavă
de coacere
sau cratiță
adâncă
Pateuri1)
200
3
190
3
10 - 20
Într-o tavă
de coacere
1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.
Tarte
Aliment
Caldura de sus + jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Tarte cu
paste
200
2
180
2
40 - 50
Într-o formă
Tarte cu le‐
gume
200
2
175
2
45 - 60
Într-o formă
Tarte tip
180
1
180
1
50 - 60
Într-o formă
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o formă
Paste Can‐
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o formă
Quiche1)
nelloni1)
1) Preîncălziți cuptorul timp de 10 minute.
Carne
Aliment
Caldura de sus + jos
Tempera‐
tură (°C)
Vită
10
200
Nivel raft
2
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
190
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
2
50 - 70
Pe un raft
de sârmă
www.zanussi.com
Aliment
Caldura de sus + jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Carne de
porc
180
2
180
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Vițel
190
2
175
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Friptură de
vită engle‐
zească, în
sânge
210
2
200
2
50 - 60
Pe un raft
de sârmă
Friptură de
vită engle‐
zească,
gătită mediu
210
2
200
2
60 - 70
Pe un raft
de sârmă
Friptură de
210
vită engle‐
zească, bine
făcută
2
200
2
70 - 75
Pe un raft
de sârmă
Ceafă de
porc
180
2
170
2
120 - 150
Cu șorici
Picior de
porc
180
2
160
2
100 - 120
Două bucăți
Miel
190
2
175
2
110 - 130
Rasol
Pui
220
2
200
2
70 - 85
Întreg
Curcan
180
2
160
2
210 - 240
Întreg
Rață
175
2
220
2
120 - 150
Întreg
Gâscă
175
2
160
1
150 - 200
Întreg
Iepure
190
2
175
2
60 - 80
Bucăți
Iepure de
câmp
190
2
175
2
150 - 200
Bucăți
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Întreg
www.zanussi.com
11
Pește
Aliment
Caldura de sus + jos
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Gătire cu aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Nivel raft
Păstrăv /
Doradă
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 pești
Ton / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileuri
Grill
Preîncălziți cuptorul gol timp de 3
minute înainte de gătire.
Aliment
Cantitate
Bucăți
Tempera‐
tură (°C)
(g)
Durată (min)
Pe o parte
Nivel raft
Pe cea‐
laltă parte
File bucăți
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Fripturi de
vită
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Cârnați
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Cotlet de
porc
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Pui (tăiat în
două)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Piept de pui
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
max.
20 - 30
-
4
File de pește 4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Sandviș cu
pâine prăjită
4-6
-
max.
5-7
-
4
Pâine prăjită 4 - 6
-
max.
2-4
2-3
4
Uscare - Gătire cu aer cald
•
•
12
Acoperiți tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pentru rezultate mai bune, opriți cuptorul la
jumătatea duratei de uscare, deschideți
ușa și lăsați să se răcească peste noapte
pentru terminarea uscării.
www.zanussi.com
Legume
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Nivel raft
1 poziție
2 poziții
Fasole
60 - 70
6-8
3
1/4
Ardei
60 - 70
5-6
3
1/4
Legume pentru
supă
60 - 70
5-6
3
1/4
Ciuperci
50 - 60
6-8
3
1/4
Ierburi
40 - 50
2-3
3
1/4
Fructe
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Nivel raft
1 poziție
2 poziții
Prune
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Caise
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Felii de măr
60 - 70
6-8
3
1/4
Pere
60 - 70
6-9
3
1/4
Îngrijirea şi curăţarea
vase. Stratul anti-aderent poate fi
deteriorat.
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Pentru modelele din inox sau aluminiu
Note cu privire la curățare
•
•
•
•
•
•
Curățați partea din față a cuptorului cu o
cârpă moale, apă caldă și agent de
curățare.
Utilizați un agent de curățare obișnuit
pentru a curăța suprafețele metalice.
Curățați interiorul aparatului după fiecare
utilizare. Acumularea de grăsimi sau de
orice alte resturi alimentare poate provoca
un incendiu.
Curățați murdăria rezistentă cu produs
special de curățat cuptorul.
Curățați toate accesoriile după fiecare
utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă moale
cu apă caldă și un agent de curățare.
Dacă aveți accesorii anti-aderente, nu le
curățați utilizând agenți agresivi, obiecte cu
margini ascuțite sau în mașina de spălat
www.zanussi.com
Curățați ușa cuptorului numai cu un
burete ud. Uscați-o cu o lavetă
moale.
A nu se folosi bureți din sârmă,
acizi sau produse abrazive,
deoarece pot deteriora suprafața
cuptorului. Curățați panoul de
comandă al cuptorului cu aceeași
precauție.
Curățarea garniturii ușii
•
•
Verificați la intervale regulate garnitura ușii.
Garnitura ușii se află în jurul cadrului
cavității cuptorului. Nu utilizați aparatul
dacă garnitura ușii este deteriorată.
Contactați un centru de service autorizat.
Pentru a curăța garnitura ușii consultați
informațiile generale despre curățenie.
13
Curăţare cu apă
Procedura de Curățare cu apă folosește
aburul pentru a elimina grăsimile și resturile
de mâncare rămase în cuptor.
3
4
1. Puneți 300 ml de apă în rezervorul pentru
Curățare cu apă aflat la baza cuptorului.
2. Setați funcția .
3. Setați temperatura la 90°C.
4. Lăsați aparatul să funcționeze timp de 30
de minute.
5. Dezactivați aparatul și lăsați-l să se
răcească.
6. Când aparatul este rece, curățați
suprafețele interioare ale cuptorului cu o
lavetă.
AVERTIZARE!
Înainte de a atinge aparatul,
verificați dacă acesta s-a răcit.
Pericol de arsuri.
3 Închideți pe jumătate 4 Puneți ușa pe o
ușa cuptorului până
lavetă moale, pe o
la prima poziție de
suprafață stabilă.
deschidere. După
aceea împingeți și
scoateți ușa din
locaș.
5
6
90°
Curățarea ușii cuptorului
Ușa cuptorului are două panouri de sticlă.
Puteți scoate ușa cuptorului și panoul de sticlă
de la interior pentru a-l curăța.
Ușa cuptorului se poate închide
dacă încercați să scoateți panoul
intern de sticlă înainte de a scoate
ușa cuptorului.
ATENŢIE!
5 Eliberați sistemul de 6 Rotiți cele două
închidere pentru a
dispozitive de fixare
scoate panoul intern
la 90° și scoateți-le
de sticlă.
din locașurile lor.
7
Nu utilizați aparatul fără panoul de
sticlă de la interior.
1
2
1
2
7 Mai întâi ridicați cu
atenție, după care
scoateți panoul de
sticlă.
1 Deschideți complet
ușa și țineți cele
două balamale.
2 Ridicați și rotiți
pârghiile de pe cele
două balamale.
Curățați panoul de sticlă cu apă și săpun.
Uscați cu atenție panoul de sticlă.
După terminarea curățeniei, montați panoul
de sticlă și ușa cuptorului. Urmați pașii de mai
sus în ordine inversă.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu fața
spre partea interioară a ușii. După instalare,
asigurați-vă că suprafața cadrului panoului de
sticlă din zonele serigrafiate nu prezintă
asperități la atingere.
14
www.zanussi.com
Asigurați-vă că ați montat corect în locașul
său panoul de sticlă de la interior.
ATENŢIE!
Întotdeauna țineți becul halogen cu
ajutorul unei cârpe pentru a
preveni arderea reziduurilor de
grăsime pe bec.
1. Dezactivați aparatul.
2. Decuplați siguranțele din tablou sau
dezactivați întrerupătorul.
Becul din spate
Înlocuirea becului
Așezați o lavetă pe partea de jos din interiorul
cuptorului. Aceasta previne deteriorarea
cavității și a capacului din sticlă al becului.
1. Rotiți capacul din sticlă al becului la
stânga și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu un bec adecvat rezistent
la o căldură de 300°C.
4. Montați capacul de sticlă.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Deconectați siguranța înainte de a
înlocui becul.
Este posibil ca becul cuptorului și
capacul din sticlă al becului să fie
fierbinți.
Depanare
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Cuptorul nu se încălzește.
Cuptorul este oprit.
Activați cuptorul.
Cuptorul nu se încălzește.
Siguranța s-a declanșat.
Verificați dacă siguranța este
cauza defecțiunii. Dacă sigur‐
anțele se declanșează în mod
repetat, adresați-vă unui electri‐
cian calificat.
Becul nu funcționează.
Becul este defect.
Înlocuiți becul.
Aburul și condensul se depun
pe alimente și în cavitatea cup‐
torului.
Ați lăsat vasul cu mâncare prea
mult timp în cuptor.
Nu lăsați vasele cu mâncare în
cuptor pentru mai mult de 15 20 de minute după terminarea
procesului de gătit.
www.zanussi.com
15
Date pentru service
Dacă nu puteți găsi singur o soluție la
problemă, adresați-vă comerciantului sau
unui centru de service autorizat.
este amplasată pe cadrul frontal din interiorul
aparatului. Nu scoateți plăcuța cu date
tehnice din interiorul aparatului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuța cu date tehnice. Aceasta
Vă recomandăm să notați datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
Instalarea
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Încorporarea în mobilier
548
min. 550
548
600
min. 560
21
114
16
20
589
594
573
558
min. 550
114
16
20
590
21
558
min. 560
594
589
594
573
5
3
594
5
3
16
www.zanussi.com
Cablul
Fixarea aparatului de mobilier
Tipurile de cabluri adecvate pentru instalare
sau înlocuire:
A
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
B
Pentru secțiunea cablului consultați puterea
totală consumată de pe plăcuța cu date
tehnice și tabelul:
Putere totală (W)
Conectarea la alimentarea electrică
Secțiunea cablului
(mm²)
maxim 1380
3 x 0,75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1,5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va fi cu
2 cm mai lung decât cele de fază și de nul
(cablurile albastru și maro).
Producătorul nu este responsabil
dacă nu respectați măsurile de
siguranță descrise în capitolele
privind Siguranța.
Acest aparat este livrat cu fișă și cablu de
conectare electrică.
Informaţii tehnice
Date tehnice
Tensiune
230 V
Frecvență
50 Hz
Eficiență energetică
Fișa produsului și informații în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Zanussi
Identificarea modelului
ZOB21301XA
Indexul de eficiență energetică
104.8
Clasa de eficiență energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
convențional
0.89 kWh/ciclu
www.zanussi.com
17
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul
ventilator forțat
0.88 kWh/ciclu
Numărul de cavități
1
Sursa de căldură
Curent
Volum
68 l
Tipul cuptorului
Cuptor încorporat
Masă
29.1 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit electrocasnice
- Partea 1: Game, cuptoare, cuptoare cu abur
și grătare - Metode de măsurare a
performanței.
Economisirea energiei
Aparatul dispune de unele funcții care vă
ajută la economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
•
Sfaturi generale
– Asigurați-vă că ușa cuptorului este
închisă corect atunci când aparatul
este în funcțiune și mențineți-o închisă
cât mai mult posibil pe durata gătitului.
– Folosiți vase metalice pentru a
îmbunătăți economia de energie.
– Atunci când este posibil, puneți
alimentele în interiorul cuptorului fără
a-l mai încălzi înainte.
•
•
– Atunci când durata de gătire este mai
mare de 30 de minute, reduceți
temperatura cuptorului la minim cu
3-10 minute, în funcție de durata
gătirii, înainte de terminarea duratei de
gătire. Căldura reziduală din interiorul
cuptorului va continua gătirea.
– Folosiți căldura reziduală pentru a
încălzi alte alimente.
Gătitul cu ventilator - atunci când este
posibil, folosiți funcțiile de gătit cu
ventilator pentru a economisi energia.
Menține mâncarea caldă - dacă doriți să
utilizați căldura reziduală pentru a menține
mâncarea caldă, alegeți cel mai scăzut
nivel de temperatură posibil.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul .
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie
puse în containerele corespunzătoare. Ajutaţi
la protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi
la reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
18
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
www.zanussi.com
Obsah
Bezpečnostné informácie
Bezpečnostné pokyny
Popis spotrebiča
Pred prvým použitím
Každodenné používanie
Časové funkcie
Doplnkové funkcie
19
20
22
22
23
24
24
Tipy a rady
Ošetrovanie a čistenie
Riešenie problémov
Inštalácia
Technické informácie
Energetická účinnosť
24
30
32
33
34
34
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
Bezpečnostné informácie
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné
časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju
zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
www.zanussi.com
19
•
•
•
•
•
•
Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na
vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v
spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo
nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Bezpečnostné pokyny
Inštalácia
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE!
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie nainštalovať
iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané
so spotrebičom.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a
vedľa ktorých je spotrebič nainštalovaný,
sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariadenia
nanajvýš rovnakej výšky.
Hrozí nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na
typovom štítku spotrebiča zodpovedajú
parametrom elektrickej siete. Ak nie,
kontaktujte elektrikára.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča treba
vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba
pracovník autorizovaného servisného
strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické
káble dotkli alebo dostali do blízkosti
dvierok spotrebiča najmä vtedy, keď sú
dvierka horúce.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať tak,
aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci
inštalácie. Uistite sa, že je napájací
elektrický kábel po inštalácii prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
neťahajte za napájací elektrický kábel.
Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
odpájacieho zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
popálenín, zásahu elektrickým
prúdom alebo výbuchu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič používajte iba v domácom
prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní
dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k
úniku horúceho vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu môže
vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
www.zanussi.com
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene
farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– nenechávajte v rúre vlhký riad ani
potraviny po ukončení prípravy jedla,
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na
výkon spotrebiča. Nie je to nedostatok, na
ktorý sa vzťahuje záruka.
Na prípravu vlhkých koláčov používajte
hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú
škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na varenie.
Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad
na vykurovanie miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely môžu
prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok poškodené,
bezodkladne ich nechajte vymeniť.
Obráťte sa na servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového
materiálu.
Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči
môžu spôsobiť požiar.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
21
•
•
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim prostriedkom.
Vnútorné osvetlenie
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená len
pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
•
•
Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič
od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami.
Likvidácia
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo poranenia alebo
udusenia.
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat
v spotrebiči.
Popis spotrebiča
Celkový prehľad
1
2
3
4 5
6
10
5
4
3
2
1
7
8
9
Príslušenstvo
•
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•
Ovládací panel
Ovládač funkcií rúry
Ovládač časovača
Ovládač teploty
Svetelný ukazovateľ / symbol / indikátor
teploty
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zásobník na čistenie vodou
Úrovne v rúre
Hliníkový plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Pred prvým použitím
VAROVANIE!
Príslušenstvo dajte späť na pôvodné miesto.
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Prvé čistenie
Zo spotrebiča vyberte všetko príslušenstvo.
Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a
čistenie“.
Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
22
www.zanussi.com
Prvé zohriatie rúry
Pred prvým použitím treba prázdny spotrebič
zohriať, aby sa vypálil zvyšný tuk.
a maximálnu teplotu.
1. Nastavte funkciu
2. Spotrebič nechajte spustený jednu
hodinu.
3. Nastavte funkciu
a maximálnu teplotu.
4. Nechajte spotrebič v činnosti 15 minút.
Príslušenstvo sa môže zohriať viac než
zvyčajne. Spotrebič môže produkovať zápach
a dym. Je to normálne. Zabezpečte
dostatočné vetranie v miestnosti.
Každodenné používanie
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie spotrebiča
V závislosti od modelu môže
mať váš spotrebič ovládače,
indikátory, svetelné ukazovatele
alebo žiarovky:
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď sa
rúra zohrieva.
• Žiarovka sa rozsvieti, keď je
spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný
ovládač ovláda funkcie rúry
alebo teplotu.
1. Otočením otočného ovládača funkcií rúry
nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočné
ovládače funkcií rúry a teploty do polohy
vypnutia.
Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Použitie
Poloha Vypnuté
Spotrebič je vypnutý.
Osvetlenie
Na zapnutie osvetlenia bez funkcie pečenia.
Tradičné pečenie /
Čistenie vodou
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Viac informácií o čistení vodou nájdete v kapitole „Ošetrova‐
nie a čistenie“.
Ventilátor s ohre‐
vom
Na pečenie mäsových alebo nemäsových pokrmov pri rovna‐
kej teplote rúry vo viacerých úrovniach bez rizika prenosu
vône.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
www.zanussi.com
23
Časové funkcie
Kuchynský časomer
Slúži na nastavenie času odpočítavania pre
funkciu rúry na pečenie.
Táto funkcia nemá vplyv na
prevádzku spotrebiča.
1. Nastavte funkciu rúry a teplotu.
2. Otočte ovládač časovača do krajnej
polohy a potom ho nastavte na
požadovaný časový úsek.
Po uplynutí daného časového úseku zaznie
zvukový signál.
Doplnkové funkcie
Chladiaci ventilátor
Bezpečnostný termostat
Ak je spotrebič v prevádzke, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch
spotrebiča chladný. Ak spotrebič vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až
kým sa spotrebič neochladí.
Nesprávna prevádzka spotrebiča alebo
chybné súčasti môžu spôsobiť nebezpečné
prehriatie. Aby sa tomu predišlo, rúra je
vybavená bezpečnostným termostatom, ktorý
preruší dodávku energie. Po poklese teploty
sa rúra opäť automaticky zapne.
Tipy a rady
príslušenstvo alobalom. Mohlo by to
zmeniť výsledky pečenia a poškodiť smalt.
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia uvedené v
tabuľkách sú iba orientačné.
Závisia od konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
Pečenie koláčov
•
•
Neotvárajte dvierka rúry pred uplynutím
3/4 nastaveného času pečenia.
Ak pri pečení používate súčasne dva
plechy, nechávajte medzi nimi jednu voľnú
úroveň.
Všeobecné informácie
Pečenie mäsa a rýb
•
•
•
•
•
•
24
Spotrebič má päť úrovní na zasunutie
príslušenstva. Úrovne sa číslujú smerom
od dna spotrebiča.
Spotrebič je vybavený špeciálnym
systémom, ktorý cirkuluje vzduch a
neustále recykluje paru. Pomocou tohto
systému môžete piecť v parnom prostredí
a pripravovať pokrmy jemné vo vnútri a
chrumkavé na povrchu. Skracuje čas
varenia a znižuje spotrebu energie na
minimum.
V spotrebiči alebo na sklenených paneloch
dvierok sa môže kondenzovať vlhkosť. Je
to normálne. Pri otváraní dvierok počas
pečenia vždy ustúpte od spotrebiča. V
záujme zníženia kondenzácie nechajte
spotrebič zapnutý 10 minút pred varením.
Vlhkosť odstráňte po každom použití
spotrebiča.
Neumiestňujte predmety priamo na dno
rúry ani neprikrývajte časti rúry alebo jej
•
•
Na prípravu nadmerne mastných pokrmov
použite hlboký pekáč, aby ste predišli
vytvoreniu škvŕn, ktoré môžu byť trvalé.
Pred krájaním mäsa ho nechajte odstáť
približne 15 minút, aby z neho nevytiekla
šťava.
Aby počas pečenia v rúre nevznikalo príliš
mnoho dymu, pridajte do hlbokého pekáča
trochu vody. Kondenzácii dymu zabránite,
ak vodu pridáte vždy, keď sa odparí.
Čas pečenia
Čas pečenia závisí od typu pokrmu, jeho
konzistencie a objemu.
Spočiatku sledujte priebeh pečenia. Pri
používaní spotrebiča sami zistíte
najvhodnejšie nastavenia (varný stupeň, čas
pečenia, atď.) pre kuchynský riad, recepty a
množstvá, ktoré používate.
www.zanussi.com
Tabuľka pečenia
Koláče
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Šľahané
cestá
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poznám‐
ky
Úroveň
v rúre
170
2
160
3
45 - 60
Vo forme na
koláče
Linecké ces‐ 170
to
2
160
3
20 - 30
Vo forme na
koláče
Tvarohový
koláč
170
1
160
1
70 - 80
V 26 cm
forme na ko‐
láče na drô‐
tenom rošte
Jablkový ko‐ 170
2
160
2 (vľavo a
vpravo)
80 - 100
Vo dvoch 20
cm formách
na koláče
na drôtenom
rošte
láč1)
Závin
175
3
150
2
60 - 80
Na plechu
na pečenie
Torta s dže‐
mom
170
2
165
2 (vľavo a
vpravo)
30 - 40
V 26 cm
forme na ko‐
láče
Kek pandis‐
panjë
170
2
160
2
50 - 60
V 26 cm
forme na ko‐
láče
Vianočná
štóla/Koláč
so sušeným
160
2
150
2
90 - 120
V 20 cm
forme na ko‐
láče
175
1
160
2
50 - 60
Vo forme na
chlieb
Drobné pe‐
čivo – jedna
úroveň
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Na plechu
na pečenie
Drobné pe‐
čivo – dve
úrovne
-
-
140 - 150
2a4
25 - 35
Na plechu
na pečenie
ovocím1)
Slivkový ko‐
láč1)
www.zanussi.com
25
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poznám‐
ky
Úroveň
v rúre
Sušienky/
140
pásy sladké‐
ho pečiva –
jedna úro‐
veň
3
140 - 150
3
30 - 35
Na plechu
na pečenie
Sušienky/
pásy sladké‐
ho pečiva –
dve úrovne
-
140 - 150
2a4
35 - 40
Na plechu
na pečenie
Snehové pu‐ 120
sinky
3
120
3
80 - 100
Na plechu
na pečenie
Buchtičky1)
190
3
180
3
15 - 20
Na plechu
na pečenie
Veterníky
190
3
170
3
25 - 35
Na plechu
na pečenie
Plochý koláč 180
2
170
2
45 - 70
V 20 cm
forme na ko‐
láče
Koláč so
sušeným
ovocím
160
1
150
2
110 - 120
V 24 cm
forme na ko‐
láče
Viktóriin ko‐
170
1
160
1
50 - 60
V 20 cm
forme na ko‐
láče
láč1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Chlieb a pizza
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Biely chlieb
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 kusy,
hmotnosť
jedného ku‐
su 500 g
190
1
180
1
30 - 45
Vo forme na
chlieb
1)
Ražný
chlieb
26
Poznám‐
ky
www.zanussi.com
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Pizza 1)
230 - 250
Čajové peči‐ 200
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poznám‐
ky
Úroveň
v rúre
1
230 - 250
1
10 - 20
Na plechu
na pečenie
alebo v
hlbokom pe‐
káči
3
190
3
10 - 20
Na plechu
na pečenie
vo1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Nákypy
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poznám‐
ky
Úroveň
v rúre
Zapekané
cestoviny
200
2
180
2
40 - 50
Vo forme
Zapekaná
zelenina
200
2
175
2
45 - 60
Vo forme
Slané ko‐
180
1
180
1
50 - 60
Vo forme
Lasagne 1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Vo forme
láče1)
1) Rúru predhrievajte 10 minút.
Mäso
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poznám‐
ky
Úroveň
v rúre
Hovädzie
mäso
200
2
190
2
50 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
180
2
180
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
Teľacie mä‐
so
190
2
175
2
90 - 120
Na drôte‐
nom rošte
www.zanussi.com
27
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Krvavý an‐
glický rozbif
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poznám‐
ky
Úroveň
v rúre
210
2
200
2
50 - 60
Na drôte‐
nom rošte
Stredne pre‐ 210
pečený an‐
glický rozbif
2
200
2
60 - 70
Na drôte‐
nom rošte
Prepečený
210
anglický roz‐
bif
2
200
2
70 - 75
Na drôte‐
nom rošte
Bravčové
pliecko
180
2
170
2
120 - 150
s kožou
Bravčové
koleno
180
2
160
2
100 - 120
Dva kusy
Jahňacie
mäso
190
2
175
2
110 - 130
Stehno
Kurča
220
2
200
2
70 - 85
Vcelku
Morka
180
2
160
2
210 - 240
Vcelku
Kačka
175
2
220
2
120 - 150
Vcelku
Hus
175
2
160
1
150 - 200
Vcelku
Králik
190
2
175
2
60 - 80
Porciovaný
Zajac
190
2
175
2
150 - 200
Porciovaný
Bažant
190
2
175
2
90 - 120
Vcelku
Ryba
Pokrm
Tradičné pečenie
Teplota
(°C)
Pstruh/praž‐
ma morská
Úroveň
v rúre
Pečenie s ventilátorom
Teplota
(°C)
Čas (min)
Poznám‐
ky
Úroveň
v rúre
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 ryby
Tuniak/losos 190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 filiet
Grilovanie
Pred pečením prázdnu rúru
predhrievajte asi 3 minúty.
28
www.zanussi.com
Pokrm
Množstvo
Kusy
Teplota
(°C)
Čas (min)
(g)
1. strana
Úroveň
v rúre
2. strana
Steaky z fili‐
et
4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hovädzie
steaky
4
600
max.
10 - 12
6-8
4
Klobásy
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Bravčové
kotlety
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Kurča (roz‐
delené na 2
časti)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaby
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Kuracie
prsia
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
max.
20 - 30
-
4
Fileta z ryby
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Zapekané
sendviče
4-6
-
max.
5-7
-
4
Hrianky
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Sušenie - Pečenie s ventilátorom
•
•
Plechy pokryte papierom odolným voči
tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po uplynutí
polovice času sušenia rúru vypnite, otvorte
dvierka, pokrm nechajte na jednu noc
vychladnúť a až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na kva‐
senie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
www.zanussi.com
29
Ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Marhule
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky
60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
60 - 70
6-9
3
1/4
Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Čistenie tesnenia dvierok
•
Poznámky k čisteniu
•
•
•
•
•
•
Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
handričkou namočenou v teplej vode s
prídavkom čistiaceho prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
bežný čistiaci prostriedok.
Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov
jedál môže mať na následok vznik požiaru.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Antikorové alebo hliníkové spotrebiče
Dvierka rúry čistite iba vlhkou
špongiou. Vysušte ich mäkkou
handričkou.
Nikdy nepoužívajte oceľové
drôtenky, kyseliny ani abrazívne
materiály, ktoré by mohli poškodiť
povrch rúry. S rovnakou
obozretnosťou čistite aj ovládací
panel rúry.
30
•
Tesnenie dvierok pravidelne kontrolujte.
Tesnenie dvierok je uložené okolo rámu
vnútorného priestoru rúry. Ak je tesnenie
dvierok poškodené, spotrebič
nepoužívajte. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pokyny k čisteniu tesnenia dvierok nájdete
vo všeobecných informáciách o čistení.
Čistenie vodou
Postup čistenia vodou využíva paru na
odstránenie zvyškov tuku a potravín z rúry.
1. Nalejte 300 ml vody do zásobníka na
čistenie vodou v dolnej časti rúry.
2.
3.
4.
5.
Nastavte funkciu .
Nastavte teplotu na 90 °C.
Nechajte spotrebič v činnosti 30 minút.
Vypnite spotrebič a nechajte ho
vychladnúť.
6. Po vychladnutí spotrebiča vyčistite jeho
vnútorné povrchy handričkou.
VAROVANIE!
Skôr než sa spotrebiča
dotknete, uistite sa, že
vychladol. Hrozí riziko
popálenia.
Čistenie dvierok rúry
Dvierka rúry majú dva sklenené panely.
Dvierka rúry a vnútorný sklenený panel
môžete vybrať a vyčistiť ich.
Ak by ste sa pokúšali vnútorné
sklenené panely vybrať, kým sú
dvierka namontované, mohli by sa
dvierka zatvoriť.
www.zanussi.com
POZOR!
7
Spotrebič nepoužívajte bez
vnútorného skleneného panela.
1
2
1
1 Úplne otvorte
2 Nadvihnite páčky na
dvierka a uchopte
oboch závesoch a
oba závesy dvierok.
preklopte ich.
3
4
2
7 Sklenený panel
najprv opatrne
nadvihnite a potom
vyberte.
Sklenený panel umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenený panel opatrne osušte.
Po dokončení čistenia nainštalujte sklenený
panel a dvierka rúry. Zvoľte opačný postup.
Povrch s potlačou musí smerovať do vnútra
dvierok. Po inštalácii skontrolujte, či nie je
povrch skleného panela na mieste potlače na
dotyk drsný.
Uistite sa, že vnútorný sklenený panel je
namontovaný správne.
3 Dvierka rúry privrite 4 Dvierka položte na
mäkkú tkaninu na
do polovice, aby
stabilný povrch.
zostali v prvej
otvorenej polohe.
Potom ich potiahnite
vpred a vyberte z
lôžka.
5
6
Výmena osvetlenia
90°
5 Uvoľnite blokovací
systém a vyberte
vnútorný sklenený
panel.
www.zanussi.com
6 Otočte obidve
úchytky o 90° a
vyberte ich z ich
lôžok.
Na spodnú časť dutiny spotrebiča položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu skleného
krytu a vnútra rúry.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia
elektrickým prúdom! Pred
výmenou žiarovky odpojte poistku
(spotrebič nesmie byť pod
napätím).
Žiarovka a sklenený kryt žiarovky
môžu byť horúce.
31
Zadné svetlo
POZOR!
Halogénovú žiarovku vždy držte
cez tkaninu, aby ste predišli
pripáleniu zvyškov mastnoty na
žiarovke.
1. Spotrebič vypnite.
2. Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod (spotrebič
nesmie byť pod napätím).
1. Otočte sklenený kryt proti smeru
hodinových ručičiek a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Vymeňte žiarovku za vhodnú žiarovku
teplovzdornú do teploty 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
Riešenie problémov
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Zapnite rúru.
Rúra sa nezohrieva.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou poru‐
chy práve poistka. Ak sa poistka
vyhodí opakovane, obráťte sa
na kvalifikovaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
V dutine rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa skon‐
denzovaná voda.
Jedlo ste nechali v rúre príliš
dlho.
Po ukončení pečenia nenechá‐
vajte jedlá v rúre dlhšie ako 15
– 20 minút.
Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
štítok sa nachádza na prednom ráme
vnútorného priestoru spotrebiča.
Neodstraňujte typový štítok z vnútorného
priestoru spotrebiča.
Údaje potrebné pre autorizované servisné
stredisko nájdete na typovom štítku. Typový
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
32
www.zanussi.com
Inštalácia
Upevnenie spotrebiča k linke
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Zabudovanie
A
548
21
558
min. 550
114
16
20
600
B
min. 560
589
594
573
594
5
3
Elektrická inštalácia
Výrobca nenesie zodpovednosť v
prípade, že nedodržíte
bezpečnostné pokyny uvedené v
príslušných kapitolách.
548
min. 550
558
114
16
20
590
Tento spotrebič sa dodáva s napájacou
zástrčkou a káblom.
21
min. 560
589
594
573
594
5
Kábel
Typy káblov použiteľných pre inštaláciu alebo
výmenu:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Prierez kábla vyhľadajte podľa celkového
výkonu na typovom štítku a v tabuľke:
3
Celkový výkon (W)
Prierez kábla
(mm²)
maximálne 1 380
3 x 0,75
maximálne 2 300
3x1
maximálne 3 680
3 x 1,5
Uzemňovací kábel (zeleno/žltý kábel) musí
byť o 2 cm dlhší ako fázový a nulový kábel
(modrý a hnedý kábel).
www.zanussi.com
33
Technické informácie
Technické údaje
Napätie
230 V
Frekvencia
50 Hz
Energetická účinnosť
Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU 65-66/2014
Názov dodávateľa
Zanussi
Identifikácia modelu
ZOB21301XA
Index energetickej účinnosti
104.8
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tradičný režim
0.89 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim s venti‐
látorom
0.88 kWh/cyklus
Počet dutín rúry
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
68 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
29.1 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče pre
domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry, parné rúry
a grily. Metódy merania výkonových
parametrov.
Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomôžu
usporiť energiu pri každodennom pečení.
•
34
Všeobecné rady
– Uistite sa, že počas prevádzky
spotrebiča sú dvierka rúry správne
zatvorené a počas pečenia ich
zbytočne neotvárajte.
– Úsporu energie podporíte použitím
kovového riadu.
•
•
– Ak je to možné, vložte jedlo do rúry
bez predhrievania.
– Ak proces pečenia pokrmu trvá viac
ako 30 minút, 3-10 minút pred
ukončením pečenia (v závislosti od
času pečenia) znížte teplotu v rúre na
minimum. Pokrm sa bude naďalej
piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.
– Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Pečenie s ventilátorom - keď je to
možné, použite funkcie pečenia s
ventilátorom, aby ste ušetrili energiu.
Uchovanie teploty jedla - ak chcete jedlo
uchovať teplé pomocou zvyškového tepla,
zvoľte najnižšie možné nastavenie teploty.
www.zanussi.com
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
recykláciu. . Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
www.zanussi.com
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
35
İçindekiler
Güvenlik bilgileri
Güvenlik talimatları
Ürün tanımı
İlk kullanımdan önce
Günlük kullanım
Saat fonksiyonları
Ek fonksiyonlar
36
37
39
39
40
41
41
İpuçları ve yararlı bilgiler
Bakım ve temizlik
Sorun giderme
Montaj
Teknik bilgiler
Enerji verimliliği
Tüketicinin Seçimlik Hakları
41
47
49
49
51
51
52
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve kullanımın
yaralanma ve hasara neden olması durumunda sorumluluk
kabul etmez. Talimatları daha sonra da kullanmak için
saklayın.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler
hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş
ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken çocukları ve
evcil hayvanları cihazdan uzak tutun. Erişilebilir parçalar
sıcaktır.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi etkinleştirmenizi
tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Genel Güvenlik
•
36
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
Çalışır konumdayken cihazın içi ısınır. Cihazın ısıtıcı
elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya fırın
kabı alırken ya da bunları cihaza koyarken her zaman fırın
eldiveni kullanın.
Bakım yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik çarpması ihtimalini ortadan kaldırmak için, lambayı
değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici kullanmayın.
Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler veya
keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip malzemeler,
yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına neden olabilir.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir kazanın
meydana gelmesine engel olmak için, kablonun değişimi,
üretici, Yetkili Servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından yapılmalıdır.
Güvenlik talimatları
Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya da
kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj talimatlarına
uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken daima
dikkat edin. Her zaman güvenlik eldivenleri
kullanın.
Cihazı kulpundan çekmeyin.
Diğer cihazlar ve üniteler arasında olması
gereken minimum mesafeyi koruyun.
Cihazın güvenli yapıların altına ve yanına
kurulmasını sağlayın.
Cihazın yanlarında bulunan diğer cihaz ve
üniteler, cihaz ile bitişik ve aynı boyda
olmalıdır.
Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması riski
vardır.
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir elektrik
teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihaz topraklanmalıdır.
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin elektrik
beslemesine uygun olduğundan emin olun.
Aksi durumda, bir elektrik teknisyenini
arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş, darbeye
dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın ana
kablosunun değiştirilmesi gerekirse, bu
işlem Yetkili Servis tarafından yapılmalıdır.
Özellikle kapak sıcak olduğunda, elektrik
kablolarının cihazın kapağına temas
etmesini veya yaklaşmasını engelleyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş parçaların
darbe koruması araç kullanılmaksızın
çıkarılamayacak şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj tamamlandıktan
sonra takın. Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fişi takmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik kablosunu
çıkarırken kablodan çekmeyin. Her zaman
fişten tutarak çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: Hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida tipi
37
•
•
sigortalar), toprak kaçağı kesicileri ve
kontaktörler.
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir yalıtım
malzemesine sahip olmalıdır. Yalıtım
malzemesinin kontak açıklığının genişliği
en az 3 mm olmalıdır.
Bu cihaz, EEC yönergeleri ile uyumludur.
Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık ve elektrik
çarpması veya patlama riski vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında kullanın.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihazı çalışır durumdayken denetimsiz
bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı kapayın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya ıslak
ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı uygulamayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya koyma
yeri gibi kullanmayın.
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve havanın
karışmasına neden olabilir.
Kapağını açarken cihaza kıvılcım veya
çıplak alev temas etmemesine dikkat edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına yanıcı
ürünler ya da yanıcı ürünlerle ıslanmış
eşyalar koymayın.
UYARI!
Cihazın zarar görme riski vardır.
•
38
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri direkt olarak koymayın.
– cihazın alt kısmına direkt olarak
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra nemli
tabak ve yiyecekleri cihazın içinde
bırakmayın.
– aksesuarları çıkarırken ve takarken
dikkatli olun.
•
•
•
•
Emaye kısmın renginin solması cihazın
performansını etkilemez. Garanti şartları
uyarınca bu bir kusur değildir.
Yaş pasta için derin pişirme kabı kullanın.
Meyve suları kalıcı paslanmalara neden
olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır. Oda
ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Pişirme işlemini daima fırın kapağı kapalı
halde yapın.
Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma, yangın veya cihazın
zarar görme riski söz konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre dışı
bırakın ve elektrik fişini prizden çekin.
Cihazın soğuduğundan emin olun. Cam
panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili servisi
arayın.
Kapağı cihazdan çıkarırken dikkatli olun.
Kapak ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını önlemek
için cihazı düzenli olarak temizleyin.
Cihaz içerisindeki yağ veya yiyecek
kalıntıları yangına neden olabilir.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya metal
cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız ambalajdaki
güvenlik talimatlarına uyun.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
İç aydınlatma
•
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba veya
lamba ampulü türü, sadece ev cihazları
içindir. Ev aydınlatması için kullanmayın.
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
Lambayı değiştirmeden önce cihaz fişini
prizden çekin.
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
www.zanussi.com
Elden çıkarma
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma riski.
•
•
•
TEL: +46 (8) 738 60 00
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda kapalı
kalmasını önlemek için kapak kilit dilini
çıkarın.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10 yıldır.
Kullanım ömrü, üretici ve/veya ithalatçı
firmanın cihazınızla ilgili yedek parça temini
ve bakım süresini ifade eder.
ST GÖRANSGATAN 143
Ürün tanımı
Genel görünüm
1
2
3
4 5
6
10
5
4
3
2
1
7
8
9
Aksesuarlar
•
Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları, kızartmalar
için.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•
Kontrol paneli
Fırın fonksiyonları düğmesi
Zamanlayıcı düğmesi
Sıcaklık düğmesi
Sıcaklık lambası / sembolü / göstergesi
Isıtıcı eleman
Lamba
Fan
Suyla temizleme bölmesi
Raf konumları
Alüminyum kaplama pişirme tepsisi
Kek, çörek ve bisküviler için.
İlk kullanımdan önce
UYARI!
Aksesuarları başlangıçtaki yerlerine koyun.
Güvenlik bölümlerine bakın.
İlk Temizlik
Cihazdan tüm aksesuarları çıkarın.
"Bakım ve temizlik" bölümüne
bakın.
Cihazı ilk kullanım öncesinde temizleyin.
www.zanussi.com
39
Ön ısıtma
Kalan yağ kalıntılarının yanması için boş
cihazı önceden ısıtın.
fonksiyonunu ve maksimum sıcaklığı
ayarlayın.
2. Cihazı bir saat çalıştırın.
1.
3.
4. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
Aksesuarlar normalde olduğundan daha sıcak
olabilir. Cihazdan koku ve duman yayılabilir.
Bu normal bir durumdur. Odadaki hava
akışının yeterli olduğundan emin olun.
fonksiyonunu ve maksimum sıcaklığı
ayarlayın.
Günlük kullanım
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Cihazın etkinleştirilmesi ve devre dışı
bırakılması
Cihazınızın düğme sembolleri,
göstergeleri veya lambalarının
olup olmaması modeline
bağlıdır:
• Gösterge, fırının ısınmasıyla
birlikte açılır.
• Lamba, fırının çalışmasıyla
birlikte açılır.
• Sembol, düğmenin fırın
fonksiyonlarını ya da sıcaklığı
kontrol edip etmediğini gösterir.
1. Fırın fonksiyonları düğmesini, bir fırın
fonksiyonunu seçmek için çevirin.
2. Bir sıcaklığı seçmek için sıcaklık
düğmesini çevirin.
3. Cihazı devre dışı bırakmak için fırın
fonksiyonlarının ve sıcaklık ayarının
düğmelerini kapalı konuma getirin.
Fırın Fonksiyonları
Fırın fonksiyonu
Kapalı konum
Uygulama
Cihaz kapalı.
Fırın İçi Aydınlatma Fırın lambasını pişirme fonksiyonunu kullanmadan etkinleştir‐
mek içindir.
40
Üst + Alt Isıtma /
Suyla Temizleme
Tek raf konumunda pişirme ve kızartma yapmak içindir.
Suyla Temizleme hakkında daha fazla bilgi için "Bakım ve te‐
mizlik" bölümüne bakın.
Fanlı Pişirme
Aynı pişirme sıcaklığı gerektiren yemekleri birden fazla raf ko‐
numu kullanarak ve aromaları karışmadan kızartma veya kı‐
zartarak pişirmek içindir.
Izgara
Yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve ekmek kızartmak içindir.
www.zanussi.com
Saat fonksiyonları
Mekanik Zaman Ayarı
Bir fırın fonksiyonu için geri sayım
zamanlayıcısı ayarlamak için kullanın.
Bu fonksiyonun cihazın çalışması
üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
2. Zamanlayıcı düğmesini saat yönünde
sonuna kadar çevirin, ardından gerekli
süre değerine çevirin.
Ayarlanan süre sona erdiğinde bir sesli ikaz
duyulur.
1. Fırın fonksiyonunu ve fırın sıcaklığını
ayarlayın.
Ek fonksiyonlar
Soğutma fanı
Güvenlik termostatı
Cihaz çalışırken, cihaz yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz soğuyana
kadar soğutma fanı çalışmaya devam eder.
Cihazın hatalı kullanılması veya kusurlu
bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya
neden olabilir. Bunun önüne geçmek için,
fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı
bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın otomatik
olarak tekrar çalışmaya başlar.
İpuçları ve yararlı bilgiler
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar ve
pişirme süreleri sadece bilgi
amaçlıdır. Gerçek süreler tariflere
ve kullanılan malzemelerin
kalitesine ve miktarına bağlıdır.
Genel bilgiler
•
•
•
Cihazda beş adet raf konumu
bulunmaktadır. Raf konumlarını cihazın
altından başlayarak sayın.
Cihaz, hava sirkülasyonu sağlayan ve
buharı sürekli olarak yeniden kullanılır hale
getiren özel bir sistemle donatılmıştır. Bu
sistem sayesinde buharlı bir ortamda
pişirebilir ve yiyeceklerin içinin yumuşak ve
dışının gevrek olmasını sağlayabilirsiniz.
Pişirme süresini ve enerji tüketimini en aza
indirir.
Cihazın içinde veya cam kapı panellerinde
nemden buğulanma oluşabilir. Bu normal
bir durumdur. Pişirme sırasında fırın
kapısını açarken mutlaka fırından uzakta
durun. Yoğunlaşmayı azaltmak için,
pişirmeye başlamadan önce cihazı 10
dakika çalıştırın.
www.zanussi.com
•
•
Her kullanımdan sonra cihazdaki
buğulanmayı temizleyin.
Pişirme sırasında doğrudan cihaz
zeminine herhangi bir nesne ve
bileşenlerin üzerine alüminyum folyo
koymayın. Bu, pişirme sonuçlarının
değişmesine ve emaye kaplamasının zarar
görmesine neden olabilir.
Kek pişirme
•
•
Fırın kapısını, pişirme süresinin 3/4'ü
geçmeden açmayın.
Aynı anda birden fazla tepsi
kullanıyorsanız, aralarında bir raf boşluk
bırakın.
Et ve balık pişirme
•
•
•
Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını önlemek
için, çok yağlı yemekler pişirirken derin
tava/pişirme kabı kullanın.
İçindeki suyun sızıp kurumaması için, eti
kesmeden önce 15 dakika bekletin.
Kızartma esnasında fırının içinde aşırı
duman oluşmasını önlemek için, derin
tava/pişirme kabına biraz su koyun.
Duman birikmesini önlemek için,
kuruduktan sonra her seferinde su ekleyin.
41
Pişirme süreleri
kullandığınız pişirme kaplarına, tariflere ve
miktarlara göre en iyi ayarları (ısı ayarı,
pişirme süresi, vs.) tespit edin.
Pişirme süreleri, yiyeceğin türüne, kıvamına
ve hacmine göre değişiklik gösterir.
Başlangıçta, pişirme esnasındaki performansı
gözlemleyin. Cihazda pişirme yaparken
Pişirme ve kızartma tablosu
Kek ve pastalar
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Çırpma usu‐
lü tarifler
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Açıklama‐
lar
Raf konu‐
mu
170
2
160
3
45 - 60
Kek kalıbın‐
da
Kurabiye ha‐ 170
muru
2
160
3
20 - 30
Kek kalıbın‐
da
Yağlı sütlü
170
cheese cake
1
160
1
70 - 80
Tel raf üzer‐
inde 26
cm'lik bir
kek kalıbın‐
da
Elmalı kek
(Elmalı tur‐
170
2
160
2 (sol ve
sağ)
80 - 100
Tel raf üzer‐
inde 20
cm'lik iki kek
kalıbında
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Pişirme tep‐
sisinde
Reçelli tart
170
2
165
2 (sol ve
sağ)
30 - 40
26 cm'lik bir
kek kalıbın‐
da
Sünger kek
170
2
160
2
50 - 60
26 cm'lik bir
kek kalıbın‐
da
Yılbaşı keki / 160
Bol meyveli
2
150
2
90 - 120
20 cm'lik bir
kek kalıbın‐
da
ta)1)
kek1)
Erikli kek1)
175
1
160
2
50 - 60
Ekmek kalı‐
bında
Küçük ke‐
kler - tek
seviye
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Pişirme tep‐
sisinde
42
www.zanussi.com
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Açıklama‐
lar
Raf konu‐
mu
Küçük ke‐
kler - iki sev‐
iye
-
140 - 150
2 ve 4
25 - 35
Pişirme tep‐
sisinde
Bisküviler /
140
hamur çubu‐
kları - bir
seviye
3
140 - 150
3
30 - 35
Pişirme tep‐
sisinde
Bisküviler /
hamur çubu‐
kları - iki
seviye
-
140 - 150
2 ve 4
35 - 40
Pişirme tep‐
sisinde
Bezeler
120
3
120
3
80 - 100
Pişirme tep‐
sisinde
Sandviç
190
3
180
3
15 - 20
Pişirme tep‐
sisinde
Ekler
190
3
170
3
25 - 35
Pişirme tep‐
sisinde
Kaplama
turtalar
180
2
170
2
45 - 70
20 cm'lik bir
kek kalıbın‐
da
Bol meyveli
kek
160
1
150
2
110 - 120
24 cm'lik bir
kek kalıbın‐
da
Victoria
170
1
160
1
50 - 60
20 cm'lik bir
kek kalıbın‐
da
ekmeği1)
sandviçi1)
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Ekmek ve pizza
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Beyaz ek‐
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Raf konu‐
mu
190
1
190
1
60 - 70
Parça başı‐
na 500 g, 1 2 parça
190
1
180
1
30 - 45
Ekmek kalı‐
bında
mek1)
Çavdar
ekmeği
Açıklama‐
lar
www.zanussi.com
43
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Açıklama‐
lar
Raf konu‐
mu
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Pişirme tep‐
sisinde veya
derin pi‐
şirme kabın‐
da
Yağlı çöre‐
200
3
190
3
10 - 20
Pişirme tep‐
sisinde
kler1)
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Açıklama‐
lar
Raf konu‐
mu
Makarnalı
börek
200
2
180
2
40 - 50
Bir kalıpta
Sebzeli tart
200
2
175
2
45 - 60
Bir kalıpta
Kiş1)
180
1
180
1
50 - 60
Bir kalıpta
Lazanya 1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
İç dolgulu
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
makarna1)
1) Fırını önceden 10 dakika ısıtın.
Et
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Açıklama‐
lar
Raf konu‐
mu
Dana eti
200
2
190
2
50 - 70
Tel raf üzer‐
inde
Keçi Eti
180
2
180
2
90 - 120
Tel raf üzer‐
inde
Dana eti
190
2
175
2
90 - 120
Tel raf üzer‐
inde
Az pişmiş
rozbif
210
2
200
2
50 - 60
Tel raf üzer‐
inde
44
www.zanussi.com
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Açıklama‐
lar
Raf konu‐
mu
Orta pişmiş
rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Tel raf üzer‐
inde
İyi pişmiş
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Tel raf üzer‐
inde
Keçi omzu
180
2
170
2
120 - 150
Derili
Keçi incik
180
2
160
2
100 - 120
İki parça
Kuzu Eti
190
2
175
2
110 - 130
But
Tavuk
220
2
200
2
70 - 85
Bütün
Hindi
180
2
160
2
210 - 240
Bütün
Ördek
175
2
220
2
120 - 150
Bütün
Kaz
175
2
160
1
150 - 200
Bütün
Tavşan
190
2
175
2
60 - 80
Parçalar
halinde
Yaban tav‐
şanı
190
2
175
2
150 - 200
Parçalar
halinde
Sülün
190
2
175
2
90 - 120
Bütün
Balık
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐
mu
Fanlı Pişirme
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
Açıklama‐
lar
Raf konu‐
mu
Alabalık / Çi‐ 190
pura
2
175
2
40 - 55
3 - 4 balık
Ton balığı /
Somon
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
190
Izgara
Pişirmeye başlamadan önce, fırını
3 dakika boş olarak ısıtın.
www.zanussi.com
45
Yemek
Miktar
Parça
Sıcaklık
(°C)
(g)
Süre (dk.)
1. taraf
Raf konu‐
mu
2. taraf
Fileto bifte‐
kler
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Bonfile
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Sosisler
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Keçi pirzola‐
lar
4
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Tavuk (2
parça hal‐
inde)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaplar
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Tavuk
göğsü
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Balık fileto
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sandvi‐
çler
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Kızartma
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
Kurutma - Fanlı Pişirme
•
•
Tepsileri yağsız kağıt veya pişirme
kağıdıyla kaplayın.
Daha iyi bir sonuç almak için, kurutma
süresinin yarısı dolduğunda fırını durdurun,
kapağını açın ve kurutma işlemini
tamamlamak için bir gece soğutun.
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Fasulyeler
60 - 70
6-8
3
1/4
Biberler
60 - 70
5-6
3
1/4
Ekşi sos için sebz‐ 60 - 70
eler
5-6
3
1/4
Mantarlar
50 - 60
6-8
3
1/4
Otlar (maydanoz,
dere otu vb.)
40 - 50
2-3
3
1/4
46
www.zanussi.com
Meyveler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Erikler
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Kayısılar
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Elma dilimleri
60 - 70
6-8
3
1/4
Armutlar
60 - 70
6-9
3
1/4
Bakım ve temizlik
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
•
Temizlik hakkında açıklamalar
•
•
•
•
•
•
Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez ve
deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
Metal yüzeyleri temizlemek için her
zamanki temizlik maddesini kullanın.
Her kullanımdan sonra cihazın içini
temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer
yemek artıkları yangına sebep olabilir.
Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile çıkarın.
Tüm aksesuarları her kullanımdan sonra
temizleyin ve kurumalarını bekleyin. Ilık su,
deterjan ve yumuşak bir bez kullanın.
Yapışmaz aksesuarlarınız varsa, bunları
temizlemek için aşındırıcı temizlik
maddeleri, keskin cisimler veya bulaşık
makinesi kullanmayın. Yapışmaz
kaplamanın hasar görmesine neden
olabilir.
Paslanmaz çelik veya alüminyum
cihazlar
Fırın kapısını sadece ıslak bir
süngerle temizleyin. Yumuşak bir
bezle kurulayın.
Yüzeye zarar verebileceklerinden
bulaşık teli, asit veya aşındırıcı
maddeler kullanmayın. Fırının
kontrol panelini aynı uyarıları
dikkate alarak temizleyin.
Kapı contalarının temizlenmesi
•
Kapı contasını düzenli olarak kontrol edin.
Kapı contası, fırın boşluğunun kasası
çevresinde bulunur. Kapı contası
www.zanussi.com
hasarlıysa, cihazı kullanmayın. Yetkili
Servisi arayın.
Kapı contasını temizlemek için temizlik
hakkındaki genel bilgilere başvurun.
Suyla temizleme
Suyla temizleme prosedürü kalan yağ ve
yemek parçalarını fırından arındırmak için
buhar kullanır.
1. Fırının altındaki Suyla temizleme
haznesine 300 ml su koyun.
2.
3.
4.
5.
6.
fonksiyonunu ayarlayın.
Sıcaklığı 90°C'ye ayarlayın.
Cihazı 30 dakika çalıştırın.
Cihazı kapayın ve soğumasını bekleyin.
Cihaz soğuduğunda, fırının iç kısımlarını
bezle temizleyin.
UYARI!
Dokunmadan önce cihazın
soğuk olduğundan emin olun.
Yanma riski vardır.
Fırın kapağının temizlenmesi
Fırın kapağının iki cam paneli vardır. Fırın
kapağını ve iç cam paneli temizlemek için
çıkartabilirsiniz.
Fırın kapağını sökmeden önce iç
cam panelleri çıkarmaya
çalışırsanız fırın kapağı
kapanabilir.
DİKKAT!
Cihazı iç cam paneli olmadan
kullanmayın.
47
1
Cam paneli sabunlu suyla temizleyin. Cam
paneli dikkatlice kurulayın.
2
Temizleme bittiğinde, cam panel ve fırın
kapağını takın. Yukarıdaki adımları sondan
başa doğru izleyin.
1 Kapağı tamamen
2 Menteşelerin
açın ve kapaktaki iki
üstündeki kolları
menteşeyi tutun.
kaldırın ve çevirin.
3
4
3 Fırın kapağını ilk
4 Sağlam bir zemin
açılma pozisyonuna,
üzerine bir bez
yarıya kadar
yerleştirerek, kapağı
kapatın. Daha sonra
bezin üzerine koyun.
ileri doğru çekip
kapıyı yuvasından
çıkarın.
5
Ekran baskı bölgesi kapağın iç kısmına
bakmalıdır. Montajın ardından ekran baskı
bölgesindeki cam panel çerçevesine ait
yüzeyin, dokunduğunuzda pürüzsüz
olduğundan emin olun.
İç cam paneli yerine doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olun.
Lambanın değiştirilmesi
Cihazın iç kısmının tabanına bir bez serin. Bu,
lamba cam kapağının ve fırının iç kısmının
hasar görmesini önler.
UYARI!
6
90°
Elektrik tehlikesi! Lambayı
değiştirmeden önce sigortayı
kapatın.
Lamba ve lambanın cam kapağı
ısınabilir.
DİKKAT!
5 İç cam paneli
çıkartmak için kilit
sistemini açın
7
6 Sabitleyicilerin ikisini
de 90° döndürüp,
yuvalarından
çıkarın.
Yağ kalıntısının lamba üzerinde
yanmasını önlemek için halojen
lambayı daima bir bezle tutun.
1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. Sigortaları sigorta kutusundan çıkarın
veya devre kesiciyi devre dışı bırakın.
Arka lamba
1
2
7 Öncelikle dikkatlice
kaldırın ve ardından
cam paneli çıkartın.
48
1. Lambanın cam kapağını saatin tersi
yönde çevirerek çıkarın.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Lambayı 300 °C ısıya dayanıklı uygun bir
lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.
www.zanussi.com
Sorun giderme
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Servisi aramadan önce...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalıdır.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden olup
olmadığını kontrol edin. Sigorta‐
nın tekrar tekrar atması halinde,
kalifiye bir elektrikçiye danışın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalıdır.
Lambayı değiştirin.
Yemeklerin üstünde ve fırın bo‐
şluğunda buhar ve buğu birikiy‐
or.
Yemek fırında çok uzun bir süre
bırakılmıştır.
Pişirme işlemi bittikten sonra,
yemekleri fırının içerisinde 15 20 dakikadan fazla bekletmeyin.
Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde, satıcınıza
veya bir Yetkili Servise başvurun.
bölümünün ön tarafındadır. Cihaz
boşluğundaki bilgi etiketini çıkarmayın.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi etiketinde
bulunmaktadır. Bilgi etiketi cihazın pişirme
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
Montaj
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
www.zanussi.com
49
Mobilya içine montaj
Ankastre Montaj
548
A
114
16
20
600
21
558
min. 550
min. 560
B
589
594
573
594
5
3
Elektrik tesisatı
548
min. 550
558
114
16
20
590
21
min. 560
589
594
573
"Güvenlik" bölümünde açıklanan
güvenlik önlemlerine uymamanız
halinde üretici firma sorumluluk
kabul etmez.
Bu cihaz, bir elektrik fişi ve elektrik kablosu ile
birlikte teslim edilir.
Kablo
594
5
3
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Kablo bölümü için bilgi etiketindeki toplam
güce ve tabloya bakın:
Toplam güç (W)
Kablo bölümü
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0,75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1,5
Fırın kablosu (yeşil / sarı kablo) faz
kablolarından ve nötr bağlantı kablolarından
(mavi ve kahverengi kablolar) 2 cm uzun
olmalıdır.
50
www.zanussi.com
Teknik bilgiler
Teknik veriler
Voltaj
230 V
Frekans
50 Hz
Enerji verimliliği
EU 65-66/2014 uyarınca Ürün Fişi ve bilgileri
Tedarikçi adı
Zanussi
Ürün kimliği
ZOB21301XA
Enerji Verimlilik Endeksi
104.8
Enerji verimlilik sınıfı
A
Standart yüklü, geleneksek mod enerji tüketimi
0.89 kWsaat/devir
Standart yüklü, fanlı pişirme modu enerji tüketimi
0.88 kWsaat/devir
Boşluk sayısı
1
Isı kaynağı
Elektrik
Ses ayarı
68 l
Fırın türü
Ankastre Fırın
Kütle
29.1 kg
EN 60350-1 - Elektrikli pişirme cihazları Bölüm 1: Ürün gamları, fırınlar, buharlı fırınlar
ve ızgaralar - Performans ölçüm yöntemleri.
Enerji tasarrufu
Cihazda, günlük yemek pişirme işlemleri
sırasında enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı
olacak özellikler bulunmaktadır.
•
Genel bilgiler
– Fırın çalışırken kapağının düzgün
şekilde kapatıldığından emin olun ve
pişirme sırasında mümkün olduğunca
kapalı tutun.
– Daha fazla enerji tasarrufu için metal
kaplar kullanın.
– Mümkünse, fırını ısıtmadan yiyeceği
içine koyun.
www.zanussi.com
•
•
– Pişirme süresinin 30 dakikayı aştığı
durumlarda, pişirme süresine bağlı
olarak, süre dolmadan 3 - 10 dakika
önce fırın sıcaklığını minimuma
düşürün. Fırının içinde kalan sıcaklık,
pişirme işlemine devam eder.
– Diğer yiyecekleri ısıtmadan önce kalan
sıcaklığı kullanın.
Fanlı pişirme - mümkünse, enerji
tasarrufu için fanlı pişirme fonksiyonlarını
kullanın.
Yemekleri sıcak tutma - yemekleri sıcak
tutmak için kalan sıcaklığı kullanmak
istiyorsanız, mümkün olan en düşük
sıcaklık ayarını seçin.
51
Tüketicinin Seçimlik Hakları
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu
bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış
bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli
ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi hakları üretici veya
ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu
fıkradaki hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur. Üretici veya
ithalatçı, malın kendisi tarafından
piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın
doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu
tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız
güçlükleri beraberinde getirecek olması
hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik
haklara başvurmanın tüketici açısından
sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar
dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli
ile değiştirilmesi haklarından birinin
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya,
üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden
itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü
içinde yerine getirilmesi zorunludur.
Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi
uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede
yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını
kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim hakkını
seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin
tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı
derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle
ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin
seçtiği hakkı yerine getiren tarafça
karşılanır. Tüketici bu seçimlik
haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
hükümleri uyarınca tazminat da talep
edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm
için uygun konteynerlere koyun. Elektrikli ve
elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne
ve çevre ve insan sağlığının korunmasına
yardımcı olun. Ev atığı sembolü
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
bulunan
52
www.zanussi.com
*
www.zanussi.com
53
54
www.zanussi.com
www.zanussi.com
55
867304896-B-422014
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement