Electrolux EOB3430COK User manual

Electrolux EOB3430COK User manual
EOB3430COK
EOB3430COX
RO CUPTOR
TR FIRIN
MANUAL DE UTILIZARE
KULLANMA KILAVUZU
2
28
2
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA................................................................. 3
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA.............................................................4
3. DESCRIEREA PRODUSULUI............................................................................7
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE........................................................................7
5. UTILIZAREA ZILNICĂ........................................................................................ 8
6. FUNCŢIILE CEASULUI.................................................................................... 10
7. UTILIZAREA ACCESORIILOR.........................................................................11
8. FUNCŢII SUPLIMENTARE...............................................................................11
9. INFORMAȚII ȘI SFATURI.................................................................................12
10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 21
11. DEPANARE.................................................................................................... 24
12. INSTALAREA................................................................................................. 25
13. INFORMAŢII TEHNICE.................................................................................. 27
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un aparat Electrolux. Ați ales un produs
care include decenii de experiență profesională și de inovație. Ingenios și stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să
aveți întotdeauna aceleași rezultate extraordinare.
Bine ați venit la Electrolux.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.electrolux.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți
disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
1.2 Aspecte generale privind siguranța
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
Aparatul devine fierbinte în interior pe durata
funcţionării. Nu atingeţi elementele de încălzire din
interiorul aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie pentru a scoate sau a pune în interior
accesorii sau vase.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a
efectua operațiile de întreținere.
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui
becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete
ascuţite de metal pentru a curăţa sticla uşii deoarece
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după
care să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
AVERTIZARE!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat
având în jurul său structuri de
siguranţă.
Laturile aparatului trebuie să rămână
în apropierea altor aparate sau unităţi
cu aceeaşi înălţime.
2.2 Conexiunea la rețeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. Dacă nu
corespund, contactaţi un electrician.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către centrul autorizat de
service.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să intre în contact cu uşa
aparatului, în special atunci când uşa
este fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
•
•
•
•
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
5
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun
efect asupra funcţionării aparatului.
Nu este un defect în ceea ce priveşte
garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
6
www.electrolux.com
2.4 Îngrijirea și curățarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificați dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale
ușii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactați Centrul de Service.
Atenție când scoateți ușa aparatului.
Ușa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Resturile de grăsimi sau de alimente
din aparat pot duce la apariţia unui
incendiu.
Curățați aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizați numai detergenți
neutri. Nu folosiți produse abrazive,
bureți abrazivi, solvenți sau obiecte
metalice.
Dacă folosiți un spray pentru cuptor,
respectați instrucțiunile de siguranță
de pe ambalaj.
Nu curățați emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
2.5 Becul interior
•
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi
specificaţii.
2.6 Gestionarea deșeurilor
după încheierea ciclului de
viață al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
ROMÂNA
7
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
3.2 Accesorii
•
•
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Tavă de gătit
Pentru prăjituri și fursecuri.
1 Panou de comandă
2 Buton de selectare pentru funcțiile
cuptorului
3 Bec / simbol / indicator pentru
alimentare
4 Dispozitiv de programare electronic
5 Buton de selectare pentru
temperatură
6 Bec / simbol / indicator pentru
temperatură
7 Element de încălzire
8 Bec
9 Ventilator
10 Suport pentru raft, detașabil
11 Poziții rafturi
•
•
Cratiță adâncă
Pentru coacere și frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Ghidaje telescopice
Pentru rafturi și tăvi.
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
4.1 Prima curățare
Scoateți din aparat toate accesoriile și
suporturile pentru raftul mobil.
Consultați capitolul „Îngrijirea
și curățarea”.
Curățați aparatul înainte de prima
utilizare.
Puneți accesoriile și suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziția lor inițială.
4.2 Setarea orei
Trebuie să setați ora înainte de a pune în
funcțiune cuptorul.
Indicatorul pentru funcția Ora curentă se
aprinde intermitent când conectați
aparatul la rețeaua electrică, când a fost
o pană de curent sau când cronometrul
nu este setat.
Pentru a seta ora corectă apăsați butonul
sau .
După aproximativ cinci secunde,
indicatorul pentru oră încetează
aprinderea intermitentă, iar afișajul indică
ora setată.
8
www.electrolux.com
4.3 Modificarea orei
Nu puteți modifica ceasul
dacă funcția Durata
Sfârșit
sau
este activă.
în mod repetat până când
Apăsați
indicatorul pentru funcția Ora curentă se
aprinde intermitent.
Pentru setarea unei alt timp, consultați
„Setarea timpului”.
4.4 Preîncălzirea
Preîncălziți aparatul gol pentru a arde
grăsimile rămase.
1. Setați funcția
și temperatura
maximă.
2. Lăsați aparatul să funcționeze timp
de 1 oră.
3. Setați funcția
și temperatura
maximă.
4. Lăsați aparatul să funcționeze timp
de 15 de minute.
5. Setați funcția
și temperatura
maximă.
6. Lăsați aparatul să funcționeze timp
de 15 de minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinți decât
de obicei. Aparatul poate emite un miros
și fum. Acest lucru este normal. Aerisiți
bine încăperea.
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
5.1 Butoane de selectare
retractabile
Pentru a utiliza aparatul, apăsați butonul
de comandă. Butonul de comandă iese
în afară.
5.2 Activarea și dezactivarea
aparatului
În funcție de modelul
aparatului, acesta are
simboluri la butoanele de
selectare, indicatoare sau
becuri:
• Indicatorul se aprinde
când cuptorul se
încălzește.
• Becul se aprinde când
aparatul funcționează.
• Simbolul arată dacă
butoanele de selectare
comandă funcțiile
cuptorului sau
temperatura.
1. Rotiți butonul pentru funcțiile
cuptorului pentru a selecta o funcție
de gătit.
2. Pentru a selecta o temperatură rotiți
butonul de selectare corespunzător.
3. Pentru a dezactiva aparatul, rotiți
butoanele de selectare pentru
funcțiile și temperatura cuptorului în
poziția oprit.
ROMÂNA
5.3 Funcțiile cuptorului
Funcția cuptorului
Poziția Oprit
Aplicație
Aparatul este oprit.
Iluminare cuptor Pentru a activa becul fără nici o funcție de gătit.
Caldura de sus
+ jos
Pentru a coace și a prăji alimente pe 1 poziție a raf‐
tului.
Incalzire sus
Pentru a rumeni pâinea, prăjiturile și produsele de
patiserie. Pentru a termina alimentele deja gătite.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă și pentru
a conserva alimentele.
Grill
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate și pentru
pâine prăjită.
Grill rapid
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în can‐
tități mari și pentru pâine prăjită.
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăți mai mari de carne roșie sau de
găină cu os pe 1 nivel al raftului. De asemenea,
pentru gratinare și rumenire.
Aer cald / De‐
congelare
Pentru a coace simultan pe până la 3 poziții ale raf‐
tului și pentru a deshidrata alimentele.Setați temper‐
atura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru Caldura de
sus + jos.
Pentru a decongela preparate congelate.
Pizza
Pentru coacerea pe 1 raft a mâncărurilor care nec‐
esită o rumenire mai intensă și o bază crocantă. Se‐
tați temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru
Caldura de sus + jos.
5.4 Afișaj
A
B
C
A) Indicatoarele funcției
B) Afișaj pentru oră
C) Indicator funcție
9
10
www.electrolux.com
5.5 Butoane
Buton
Funcție
Descriere
MINUS
Pentru a seta timpul.
CEAS
Pentru a seta o funcție ceas.
PLUS
Pentru a seta timpul.
6. FUNCŢIILE CEASULUI
6.1 Tabelul cu funcțiile ceasului
Funcția ceasului
Aplicație
Ora
Pentru a seta, modifica sau verifica ora.
Cronometru
Pentru a seta timpul pentru numărătoarea inversă.
Această funcție nu are nicio influență asupra funcționării
aparatului.
Durata
Pentru a seta durata de gătit a cuptorului
Sfârșit
Pentru a seta ora când cuptorul trebuie să se dezactiveze.
Puteți utiliza simultan
funcțiile Durata
și Sfârșit
pentru a seta durata de
funcționare a aparatului și
momentul în care acesta
trebuie să se dezactiveze.
Aceasta vă permite să
activați aparatul cu
întârziere. Mai întâi setați
Durata
Sfârșit
și după aceea
.
6.2 Setarea funcțiilor ceasului
Pentru Durata
și Sfârșit
, setați o
funcție a cuptorului și temperatura de
gătire. Acest lucru nu este necesar
pentru Cronometru
.
până când
1. Apăsați repetat
indicatorul funcției corespunzătoare a
ceasului începe să se aprindă
intermitent.
2. Apăsați
sau
pentru a seta
timpul pentru funcția necesară a
ceasului.
Funcția ceas este activă. Afișajul prezintă
indicatorul pentru funcția ceasului pe
care ați setat-o.
Afișajul indică timpul rămas
pentru funcția Cronometru.
3. Când durata se termină, indicatorul
funcției ceas se aprinde intermitent și
este emis un semnal sonor. Pentru a
opri semnalul, apăsați un buton.
4. Rotiți butonul pentru funcțiile
cuptorului și butonul pentru
temperatură în poziția oprit.
În cazul funcțiilor Durata
și Sfârșit
, aparatul este
dezactivat automat.
6.3 Anularea funcțiilor ceasului
1. Apăsați repetat
până când
indicatorul corespunzător funcției
dorite se aprinde intermitent.
ROMÂNA
2. Apăsați lung
11
După câteva secunde simbolul funcției
ceasului dispare.
.
7. UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
7.1 Ghidajele telescopice
2. Puneți grătarul pe ghidajele
telescopice, apoi împingeți-l cu
atenție în interiorul aparatului.
°C
Păstrați instrucțiunile de
instalare de la ghidajele
telescopice pentru utilizarea
lor ulterioară.
Cu ajutorul ghidajelor telescopice puteți
monta sau scoate rafturile cu ușurință.
ATENŢIE!
Nu curățați ghidajele
telescopice în mașina de
spălat vase. Nu lubrifiați
ghidajele telescopice.
1. Trageți complet în afară ghidajele
telescopice din stânga și dreapta.
Înainte de a închide ușa cuptorului,
verificați dacă ați împins ghidajele
telescopice complet în aparat.
°C
8. FUNCŢII SUPLIMENTARE
8.1 Suflanta cu aer rece
8.2 Termostatul de siguranță
Când aparatul funcționează, suflanta cu
aer rece pornește automat pentru a
menține reci suprafețele aparatului. Dacă
opriți aparatul, suflanta cu aer rece
continuă să funcționeze până când
aparatul se răcește.
Funcționarea incorectă a aparatului sau
componentele defecte pot să cauzeze
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranță care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în
care temperatura scade, cuptorul se
activează din nou în mod automat.
12
www.electrolux.com
9. INFORMAȚII ȘI SFATURI
gătiți. În caz contrar este posibilă
modificarea rezultatelor obținute și se
poate cauza deteriorarea stratului de
email.
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Temperatura și duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind
de rețete și de calitatea și
cantitatea ingredientelor
utilizate.
9.1 Informații cu caracter
general
•
•
•
•
•
Aparatul are cinci poziții pentru raft.
Numărați pozițiile rafturilor din partea
de jos a podelei aparatului.
Aparatul are un sistem special care
produce o circulație naturală a aerului
și o reciclare constantă a aburului. Cu
acest sistem puteți găti într-un mediu
cu aburi și puteți păstra preparatele
moi în interior și crocante la exterior.
Reduce la minimum durata de gătire
și consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în
aparat sau pe panourile de sticlă ale
ușii. Acest lucru este normal.
Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de aparat atunci când
deschide ușa aparatului pe durata
gătirii. Pentru a reduce condensul,
lăsați aparatul să funcționeze timp de
10 minute înainte de gătire.
Curățați umezeala rămasă după
fiecare utilizare a aparatului.
Nu puneți obiecte direct pe podeaua
aparatului și nu puneți folie din
aluminiu pe componente atunci când
9.2 Coacerea prăjiturilor
•
•
Nu deschideți ușa cuptorului înainte
ca 3/4 din durata de coacere să fi
trecut.
Dacă utilizați două tăvi de coacere în
același timp, lăsați un nivel liber între
ele.
9.3 Gătirea cărnii și a peștelui
•
•
•
Utilizați o cratiță adâncă pentru
alimentele foarte grase pentru a evita
pătarea permanentă a cuptorului.
Lăsați carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul
să nu se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea
mult fum în cuptor pe durata frigerii,
se recomandă adăugarea de puțină
apă în cratița adâncă. Pentru a
preveni condensarea fumului,
adăugați apă de fiecare dată după ce
se evaporă.
9.4 Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de
alimente, de consistența și volumul lor.
La început, monitorizați performanța
când gătiți. Găsiți cele mai bune setări
(setarea căldurii, durata de gătit, etc.)
pentru vasele, rețetele și cantitățile dvs.
când utilizați acest aparat.
ROMÂNA
13
9.5 Tabele pentru coacere și frigere
Prăjituri
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
170
2
160
3 (2 și 4)
45 - 60
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
Aluat frag‐ 170
ed
2
160
3 (2 și 4)
20 - 30
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
Prăjitură
170
cu brânză
și lapte
bătut
1
165
2
60 - 80
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 26 cm
Prăjitură
cu mere
(plăcintă
cu
mere)1)
170
2
160
2 (stânga 80 - 100
și dreapta)
În două
forme pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
pe un raft
de sârmă
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Într-o tavă
de coacere
Tartă cu
gem
170
2
165
2 (stânga 30 - 40
și dreapta)
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 26 cm
Pandi‐
span
170
2
160
2
50 - 60
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 26 cm
Tort de
160
Crăciun /
Tort bogat
în fructe1)
2
150
2
90 - 120
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
Prăjitură
cu
prune1)
175
1
160
2
50 - 60
Într-o
formă de
pâine
Prăjituri
mici - pe
un nivel
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Într-o tavă
de coacere
Rețete cu
compo‐
ziție
bătută cu
telul
14
www.electrolux.com
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Prăjituri
mici - pe
două nive‐
luri
-
140 - 150
2 și 4
25 - 35
Într-o tavă
de coacere
Prăjituri
mici - pe
trei nive‐
luri
-
140 - 150
1, 3 și 5
30 - 45
Într-o tavă
de coacere
Biscuiți /
140
patiserie pe un ni‐
vel
3
140 - 150
3
30 - 35
Într-o tavă
de coacere
Biscuiți /
patiserie pe două
niveluri
-
140 - 150
2 și 4
35 - 40
Într-o tavă
de coacere
Biscuiți /
patiserie pe trei ni‐
veluri
-
140 - 150
1, 3 și 5
35 - 45
Într-o tavă
de coacere
Bezele pe un ni‐
vel
120
3
120
3
80 - 100
Într-o tavă
de coacere
Bezele pe două
niveluri1)
-
-
120
2 și 4
80 - 100
Într-o tavă
de coacere
Chifle dul‐ 190
ci1)
3
190
3
12 - 20
Într-o tavă
de coacere
Eclere pe un ni‐
vel
190
3
170
3
25 - 35
Într-o tavă
de coacere
Eclere pe două
niveluri
-
-
170
2 și 4
35 - 45
Într-o tavă
de coacere
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
-
ROMÂNA
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tort cu
multe
fructe
160
1
150
2
Sandviș
Victoria
170
1
160
2 (stânga 50 - 60
și dreapta)
15
Durată
(min)
Comen‐
tarii
110 - 120
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 24 cm
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
1) Preîncălziți timp de 10 minute.
Pâine și pizza
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Pâine
albă1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
bucăți,
500 g per
bucată
Pâine de
secară
190
1
180
1
30 - 45
Într-o
formă de
pâine
Chifle1)
190
2
180
2 (2 și 4)
25 - 40
6 - 8 role
într-o tavă
de coac‐
ere
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere sau
cratiță
adâncă
Pateuri1)
200
3
190
3
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
1) Preîncălziți timp de 10 minute.
16
www.electrolux.com
Tarte
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tarte cu
paste
200
2
180
2
40 - 50
Într-o
formă
Tarte cu
legume
200
2
175
2
45 - 60
Într-o
formă
Tarte tip
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Într-o
formă
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
Paste
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
Durată
(min)
Comen‐
tarii
180 - 190
1) Preîncălziți timp de 10 minute.
Carne
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Vită
200
2
190
2
50 - 70
Pe un raft
de sârmă
Carne de
porc
180
2
180
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Vițel
190
2
175
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Friptură
210
de vită
engle‐
zească, în
sânge
2
200
2
50 - 60
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită
engle‐
zească,
gătită
mediu
2
200
2
60 - 70
Pe un raft
de sârmă
210
ROMÂNA
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Friptură
de vită
engle‐
zească,
bine
făcută
210
2
200
Ceafă de
porc
180
2
Picior de
porc
180
Miel
17
Durată
(min)
Comen‐
tarii
2
70 - 75
Pe un raft
de sârmă
170
2
120 - 150
Cu șorici
2
160
2
100 - 120
2 bucăți
190
2
175
2
110 - 130
Rasol
Pui
220
2
200
2
70 - 85
Întreg
Curcan
180
2
160
2
210 - 240
Întreg
Rață
175
2
220
2
120 - 150
Întreg
Gâscă
175
2
160
1
150 - 200
Întreg
Iepure
190
2
175
2
60 - 80
Bucăți
Iepure de
câmp
190
2
175
2
150 - 200
Bucăți
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Întreg
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Pește
Aliment
Caldura de sus + jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Păstrăv /
Doradă
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 pești
Ton / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileuri
9.6 Grill
Preîncălziți cuptorul gol timp
de 3 minute înainte de
gătire.
18
www.electrolux.com
Aliment
Cantitate
(g)
Tempera‐ Durată (min)
Nivel raft
tură (°C)
Pe o
Pe cea‐
parte
laltă parte
File bucăți 4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Fripturi de 4
vită
600
max.
10 - 12
6-8
4
Cârnați
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Cotlet de
porc
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Pui (tăiat
în două)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Piept de
pui
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
max.
20 - 30
-
4
File de
pește
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Sandviș cu 4 - 6
pâine
prăjită
-
max.
5-7
-
4
Pâine
prăjită
-
max.
2-4
2-3
4
Bucăți
4-6
9.7 Gatire intensiva
Vită
Aliment
Cantitate
Friptură de vită
sau file, în sânge
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
pentru fiecare 190 - 200
cm de grosime
5-6
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, gătită
mediu
pentru fiecare 180 - 190
cm de grosime
6-8
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, bine
făcută
pentru fiecare 170 - 180
cm de grosime
8 - 10
1 sau 2
ROMÂNA
Carne de porc
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Spată, ceafă,
pulpă
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Cotlet, antricot
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 sau 2
Bucata de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 sau 2
Picior de porc
(semipreparat)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 sau 2
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptura de vitel 1
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Picior de vițel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Pulpa de miel,
friptura de miel
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 sau 2
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Porții de pui
0,2 - 0,25 fie‐
care
200 - 220
30 - 50
1 sau 2
Pui, jumătate
0,4 - 0,5 fiecare 190 - 210
35 - 50
1 sau 2
Pui, pasăre în‐
dopată
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 sau 2
Rață
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 sau 2
Gâscă
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 sau 2
Curcan
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Curcan
4-6
140 - 160
150 - 240
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Peste intreg
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 sau 2
Vițel
Aliment
Miel
Gaina
Pește
19
20
www.electrolux.com
9.8 Decongelare
Aliment
Cantitate
(g)
Timp de de‐ Timp suplimen‐ Comentarii
congelare
tar de deconge‐
(min)
lare (min)
Pui
1000
100 - 140
20 - 30
Puneți puiul pe platanul
inferior întors, pe o far‐
furie mare. Întoarceți la
jumătatea duratei de
gătit.
Carne
1000
100 - 140
20 - 30
Întoarceți la jumătatea
duratei de gătit.
Carne
500
90 - 120
20 - 30
Întoarceți la jumătatea
duratei de gătit.
Păstrăv
150
25 - 35
10 - 15
-
Căpșuni
300
30 - 40
10 - 20
-
Unt
250
30 - 40
10 - 15
-
Frișcă
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Frișca se poate bate
chiar dacă au mai
rămas unele părți ușor
înghețate.
Prăjitură
1400
60
60
-
9.9 Uscare - Aer cald
•
•
Acoperiți tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pentru rezultate mai bune, opriți
cuptorul la jumătatea duratei de
uscare, deschideți ușa și lăsați să se
răcească peste noapte pentru
terminarea uscării.
Legume
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Fasole
60 - 70
Ardei
Nivel raft
1 poziție
2 poziții
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Legume pentru 60 - 70
supă
5-6
3
1/4
Ciuperci
50 - 60
6-8
3
1/4
Ierburi
40 - 50
2-3
3
1/4
ROMÂNA
21
Fructe
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Prune
60 - 70
Caise
Nivel raft
1 poziție
2 poziții
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Felii de măr
60 - 70
6-8
3
1/4
Pere
60 - 70
6-9
3
1/4
10. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
10.2 Pentru modelele din inox
sau aluminiu
Curățați ușa cuptorului
numai cu un burete ud.
Uscați-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureți din
sârmă, acizi sau produse
abrazive, deoarece pot
deteriora suprafața
cuptorului. Curățați panoul
de comandă al cuptorului cu
aceeași precauție.
10.1 Note cu privire la curățare
•
•
•
•
•
•
Curățați partea din față a cuptorului cu
o cârpă moale, apă caldă și agent de
curățare.
Utilizați un agent de curățare obișnuit
pentru a curăța suprafețele metalice.
Curățați interiorul aparatului după
fiecare utilizare. Acumularea de
grăsimi sau de orice alte resturi
alimentare poate provoca un incendiu.
Riscul este mai mare pentru tava
pentru grătar.
Curățați murdăria rezistentă cu
produs special de curățat cuptorul.
Curățați toate accesoriile după fiecare
utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă
moale cu apă caldă și un agent de
curățare.
Dacă aveți accesorii anti-aderente, nu
le curățați utilizând agenți agresivi,
obiecte cu margini ascuțite sau în
mașina de spălat vase. Stratul antiaderent poate fi deteriorat.
10.3 Curățarea garniturii ușii
•
•
Verificați la intervale regulate
garnitura ușii. Garnitura ușii se află în
jurul cadrului cavității cuptorului. Nu
utilizați aparatul dacă garnitura ușii
este deteriorată. Contactați un centru
de service autorizat.
Pentru a curăța garnitura ușii
consultați informațiile generale despre
curățenie.
10.4 Scoaterea suporturilor
raftului
Pentru a curăța cuptorul, scoateți
suporturile raftului.
1. Trageți partea din față a suportului
pentru raft și îndepărtați-o de peretele
lateral.
22
www.electrolux.com
2. Trageți partea din spate a suportului
pentru raft și îndepărtați-o de peretele
lateral și scoateți-o în afară.
2
1
Instalați suporturile pentru raft în ordine
inversă.
Pinii de reținere de pe
ghidajele rafturilor
telescopice trebuie să fie
orientați către înainte.
10.5 Tavanul cuptorului
AVERTIZARE!
Dezactivați aparatul înainte
de a îndepărta elementul de
încălzire. Verificați dacă
aparatul s-a răcit. Pericol de
arsuri.
Scoateți suporturile rafturilor.
Pentru curățarea mai ușoară a tavanului
cuptorului puteți scoate elementul de
încălzire.
1. Scoateți șurubul care susține
elementul de încălzire. Pentru prima
dată, utilizați o șurubelniță.
2. Trageți cu atenție elementul de
încălzire în jos.
3. Curățați tavanul cuptorului cu o
lavetă moale și amestec de apă caldă
cu agent de curățare și lăsați-l să se
usuce.
Instalați elementul de încălzire în ordine
inversă.
Instalarea suporturilor pentru rafturi.
AVERTIZARE!
Asigurați-vă că elementul de
încălzire este instalat corect
și că nu cade.
10.6 Curățarea ușii cuptorului
Ușa cuptorului are trei panouri de
sticlă.Puteți scoate ușa cuptorului
panourile de sticlă de la interior pentru a
le curăța.
Ușa cuptorului se poate
închide dacă încercați să
scoateți panourile de sticlă
înainte de a scoate ușa
cuptorului.
ATENŢIE!
Nu utilizați aparatul fără
panourile de sticlă.
1. Deschideți complet ușa și țineți cele
două balamale.
ROMÂNA
23
5. Eliberați sistemul de închidere pentru
a scoate panourile interne de sticlă.
2. Ridicați și rotiți pârghiile de pe cele
două balamale.
6. Rotiți cele 2 dispozitive de fixare la
90° și scoateți-le din locașurile lor.
90°
3. Închideți pe jumătate ușa cuptorului
până la prima poziție de deschidere.
După aceea împingeți și scoateți ușa
din locaș.
7. Mai întâi ridicați cu atenție, după care
scoateți panourile de sticlă, unul câte
unul. Începeți cu panoul de sus.
1
4. Puneți ușa pe o lavetă moale, pe o
suprafață stabilă.
2
8. Curățați panourile de sticlă cu apă și
săpun. Uscați cu atenție panourile de
sticlă.
24
www.electrolux.com
După terminarea curățeniei, montați
panourile de sticlă și ușa cuptorului.
Urmați pașii de mai sus în ordine inversă.
Verificați dacă ați pus la loc panourile de
sticlă (A și B) în ordinea corectă. Primul
panou (A) are un cadru decorativ. Zona
serigrafiată trebuie îndreptată cu fața
spre partea interioară a ușii. După
instalare, asigurați-vă că suprafața
cadrului panoului de sticlă (A) de pe
zonele serigrafiate nu prezintă asperități
la atingere.
A
B
10.7 Înlocuirea becului
Așezați o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavității și a capacului din
sticlă al becului.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Deconectați siguranța
înainte de a înlocui becul.
Este posibil ca becul
cuptorului și capacul din
sticlă al becului să fie
fierbinți.
ATENŢIE!
Întotdeauna țineți becul
halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni
arderea reziduurilor de
grăsime pe bec.
1. Dezactivați aparatul.
2. Decuplați siguranțele din tablou sau
dezactivați întrerupătorul.
Becul din spate
Asigurați-vă că ați montat corect în
locașul său panoul de sticlă din mijloc.
11. DEPANARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
1. Rotiți capacul din sticlă al becului la
stânga și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montați capacul de sticlă.
ROMÂNA
25
11.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Cuptorul nu se încălzește.
Cuptorul este oprit.
Activați cuptorul.
Cuptorul nu se încălzește.
Ceasul nu este setat.
Setați ceasul.
Cuptorul nu se încălzește.
Nu au fost efectuate
setările necesare.
Verificați dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzește.
Siguranța s-a declanșat.
Verificați dacă siguranța
este cauza defecțiunii.
Dacă siguranțele se de‐
clanșează în mod repetat,
adresați-vă unui electrician
calificat.
Becul nu funcționează.
Becul este defect.
Înlocuiți becul.
Aburul și condensul se
depun pe alimente și în
cavitatea cuptorului.
Ați lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsați vasele cu mân‐
care în cuptor pentru mai
mult de 15 - 20 de minute
după terminarea procesu‐
lui de gătit.
Afișajul indică „12.00”.
Alimentarea a fost întrer‐
uptă.
Setați din nou ceasul.
11.2 Date pentru service
Dacă nu puteți găsi singur o soluție la
problemă, adresați-vă comerciantului sau
unui centru de service autorizat.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul aparatului. Nu scoateți
plăcuța cu date tehnice din interiorul
aparatului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuța cu date tehnice.
Vă recomandăm să notați datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
12. INSTALAREA
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
26
www.electrolux.com
12.1 Încorporarea în mobilier
12.3 Conectarea la alimentarea
electrică
Producătorul nu este
responsabil dacă nu
respectați măsurile de
siguranță descrise în
capitolele privind Siguranța.
min. 550
20
600
min. 560
548
20
558
573
589
Acest aparat este livrat cu fișă și cablu de
conectare electrică.
12.4 Cablul
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire: H07 RN-F, H05
RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F
(T90), H05 BB-F.
594
5
Pentru secțiunea cablului consultați
puterea totală consumată de pe plăcuța
cu date tehnice și tabelul:
548 20
min. 550
20
Putere totală (W)
Secțiunea cablu‐
lui (mm²)
maxim 1380
3 x 0,75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1,5
558
590
min. 560
573
589
594
5
12.2 Fixarea aparatului de
mobilier
A
B
Cablul de masă (cablul verde/galben) va
fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază și
de nul (cablurile albastru și maro).
ROMÂNA
13. INFORMAŢII TEHNICE
13.1 Date tehnice
Tensiune
230 V
Frecvență
50 Hz
14. PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
27
28
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 29
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 30
3. ÜRÜN TANIMI.................................................................................................. 32
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE.............................................................................. 33
5. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................33
6. SAAT FONKSIYONLARI.................................................................................. 35
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI.................................................................36
8. EK FONKSIYONLAR........................................................................................37
9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER..................................................................37
10. BAKIM VE TEMIZLIK......................................................................................45
11. SORUN GIDERME......................................................................................... 48
12. MONTAJ......................................................................................................... 49
13. TEKNIK BILGILER..........................................................................................51
SİZİ DÜŞÜNÜR
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Dikkat / Uyarı Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevreyle ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
TÜRKÇE
1.
29
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış bir montajın ve
kullanımın yaralanma ve hasara neden olması
durumunda sorumluluk kabul etmez. Talimatları daha
sonra da kullanmak için saklayın.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun.
Cihaz çalışırken veya soğuma aşamasındayken
çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.
Erişilebilir parçalar sıcaktır.
Cihazda çocuk güvenliği kilidi varsa bu kilidi
etkinleştirmenizi tavsiye ederiz.
Temizlik ve bakımı, gözetim altında bulunmadıkları
müddetçe çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3 yaşın altındaki çocuklar sürekli gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
•
Cihazın montajı ve kablo değişimi yalnızca kalifiye bir
kişi tarafından yapılmalıdır.
Çalışır konumdayken cihazın içi ısınır. Cihazın ısıtıcı
elemanlarına dokunmayın. Cihazdan aksesuar veya
fırın kabı alır ya da koyarken her zaman fırın eldiveni
kullanın.
Bakım yapmadan önce cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik çarpması ihtimalini ortadan kaldırmak için,
lambayı değiştirmeden önce cihazı mutlaka kapayın.
Cihazı temizlemek için buharlı bir temizleyici
kullanmayın.
30
www.electrolux.com
•
•
•
Cam kapıyı silmek için sert, aşındırıcı temizleyiciler
veya keskin metal kazıyıcılar kullanmayın. Bu tip
malzemeler, yüzeyi çizebilir ve camın kırılmasına
neden olabilir.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, yetkili servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Raf desteklerini çıkarmak için öncelikle yan duvarda
bulunan ön raf desteğini ve ardından arka raf
desteğini çekip çıkarın. Ray desteklerini ters sırayla
takın.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı sadece
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkarın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyun.
Ağır olduğundan, cihazı taşırken
daima dikkat edin. Her zaman
güvenlik eldivenleri kullanın.
Cihazı kulpundan çekmeyin.
Diğer cihazlar ve üniteler arasında
olması gereken minimum mesafeyi
koruyun.
Cihazın güvenli yapıların altına ve
yanına kurulmasını sağlayın.
Cihazın yanlarında bulunan diğer
cihaz ve üniteler, cihaz ile bitişik ve
aynı boyda olmalıdır.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski vardır.
•
•
Tüm elektrik bağlantıları kalifiye bir
elektrik teknisyeni tarafından
yapılmalıdır.
Cihaz topraklanmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi etiketindeki elektrik bilgilerinin
elektrik beslemesine uygun
olduğundan emin olun. Aksi durumda,
bir elektrik teknisyenini arayın.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Priz çoğaltıcıları ve uzatma kabloları
kullanmayın.
Elektrik fişine ve kablosuna zarar
vermemeye özen gösterin. Cihazın
ana kablosunun değiştirilmesi
gerekirse, bu işlem Yetkili Servis
tarafından yapılmalıdır.
Özellikle kapak sıcak olduğunda,
elektrik kablolarının cihazın kapağına
temas etmesini engelleyin.
Akım taşıyan ve izole edilmiş
parçaların darbe koruması araç
kullanılmaksızın çıkarılamayacak
şekilde takılmalıdır.
Fişi prize sadece montaj
tamamlandıktan sonra takın.
Montajdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Priz gevşemişse fiş takmayın.
Cihazı kapatmak için elektrik
kablosunu çıkarırken kablodan
çekmeyin. Her zaman fişten tutarak
çekin.
Sadece doğru yalıtım malzemelerini
kullanın: hat koruyucu devre kesiciler,
sigortalar (yuvasından çıkarılan vida
tipi sigortalar), toprak kaçağı kesicileri
ve kontaktörler.
TÜRKÇE
•
•
Elektrik tesisatı, cihazın ana şebeke
bağlantısını tüm kutuplardan
kesebilmenize olanak sağlayan bir
yalıtım malzemesine sahip olmalıdır.
Yalıtım malzemesinin kontak
açıklığının genişliği en az 3 mm
olmalıdır.
Bu cihaz, E.E.C. yönergeleri ile
uyumludur.
2.3 Kullanım
UYARI!
Yaralanma, yanık ve elektrik
çarpması veya patlama riski
vardır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu cihazı yalnızca ev ortamında
kullanın.
Bu cihazın teknik özelliklerini
değiştirmeyin.
Havalandırma boşluklarının kapalı
olmadığından emin olun.
Cihazı çalışır durumdayken
denetimsiz bırakmayın.
Her kullanımdan sonra cihazı
kapayın.
Çalışır konumdayken cihaz kapağını
dikkatli şekilde açın. Sıcak hava
çıkabilir.
Cihaz suyla temas halindeyken veya
ıslak ellerle cihazı kullanmayın.
Açık cihaz kapağına baskı
uygulamayın.
Cihazı çalışma tezgahı veya eşya
koyma yeri gibi kullanmayın.
Cihaz kapağını dikkatlice açın. Alkollü
malzemeler kullanılması, alkol ve
havanın karışmasına neden olabilir.
Kapağını açarken cihaza kıvılcım
veya çıplak alev temas etmemesine
dikkat edin.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış eşyalar koymayın.
•
•
•
•
2.4 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma, yangın veya
cihazın zarar görme riski söz
konusudur.
•
•
•
•
•
•
•
UYARI!
Cihazın zarar görme riski
vardır.
•
Emaye kısmın hasar görmesini veya
renginin solmasını önlemek için:
– cihazın alt kısmına fırın kabı veya
diğer cisimleri direkt olarak
koymayın.
31
– cihazın alt kısmına direkt olarak
alüminyum folyo koymayın.
– sıcak cihaza doğrudan su
koymayın.
– yemek pişirmeyi bitirdikten sonra
nemli tabak ve yiyecekleri cihazın
içinde bırakmayın.
– aksesuarları çıkarırken ve
takarken dikkatli olun.
Emaye kısmın renginin solması
cihazın performansını etkilemez.
Garanti şartları uyarınca bu bir kusur
değildir.
Yaş pasta için derin pişirme kabı
kullanın. Meyve suları kalıcı
paslanmalara neden olabilir.
Bu cihaz sadece pişirme amaçlıdır.
Oda ısıtma gibi başka amaçlarla
kullanılmamalıdır.
Pişirme işlemini daima fırın kapağı
kapalı halde yapın.
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Cihazın soğuduğundan emin olun.
Cam panellerin kırılma riski vardır.
Hasar gördüklerinde kapağın cam
panellerini hemen değiştirin. Yetkili
servisi arayın.
Kapıyı cihazdan çıkarırken dikkatli
olun. Kapı ağırdır!
Yüzey malzemesinin bozulmasını
önlemek için cihazı düzenli olarak
temizleyin.
Cihaz içerisindeki yağ veya yiyecek
kalıntıları yangına neden olabilir.
Cihazı yumuşak, nemli bir bezle
temizleyin. Sadece nötr deterjanlar
kullanın. Aşındırıcı ürünleri, aşındırıcı
temizleme bezlerini, çözücüleri veya
metal cisimleri kullanmayın.
Fırın spreyi kullanıyorsanız
ambalajdaki güvenlik talimatlarına
uyun.
Katalitik emayeyi (varsa) deterjanla
temizlemeyin.
32
www.electrolux.com
2.5 İç aydınlatma
•
Üretici / İhracatçı :
Bu cihaz için kullanılan halojen lamba
veya lamba ampulü türü, sadece ev
cihazları içindir. Ev aydınlatması için
kullanmayın.
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
SWEDEN
Lambayı değiştirmeden önce cihaz
fişini prizden çekin.
Sadece aynı özelliklerdeki lambaları
kullanın.
2.6 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
•
•
ELECTROLUX APPLIANCES AB
Cihazın fişini prizden çekin.
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapak
kilit dilini çıkarın.
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
3. ÜRÜN TANIMI
3.1 Genel görünüm
1 2
3
4
5
6
7
5
8
4
11
3
9
2
1
10
3.2 Aksesuarlar
•
•
Tel raf
Pişirme kapları, kek kalıpları,
kızartmalar için.
Pişirme tepsisi
Kek, çörek ve bisküviler için.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
•
Kontrol paneli
Fırın fonksiyonları düğmesi
Güç lambası / sembolü / göstergesi
Elektronik programlayıcı
Sıcaklık düğmesi
Sıcaklık lambası / sembolü /
göstergesi
Isıtıcı eleman
Lamba
Fan
Raf desteği, çıkarılabilir
Raf konumları
Izgara / Kızartma tavası
Pişirmek, kızartmak veya yağ tepsisi
olarak kullanmak için.
Teleskopik ray sistemi
Raflar ve tepsiler içindir.
TÜRKÇE
33
4. İLK KULLANIMDAN ÖNCE
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
4.1 İlk Temizleme
Çıkarılabilir raf desteklerini ve
aksesuarları cihazdan çıkarın.
"Bakım ve Temizlik"
bölümüne bakın.
Günün Saati fonksiyonunun göstergesi
yanıp sönene kadar
tuşuna arka
arkaya basın.
Yeni saati ayarlamak için "Saatin
ayarlanması"na bakın.
4.4 Ön ısıtma
Kalan yağ kalıntılarının yanması için boş
cihazı önceden ısıtın.
Cihazı ilk kullanım öncesinde temizleyin.
Aksesuarları ve çıkarılabilir raf
desteklerini başlangıçtaki yerlerine takın.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
2. Cihazı bir saat çalıştırın.
4.2 Zamanı ayarlama
3.
Fırını çalıştırmadan önce saati
ayarlamanız gereklidir.
Cihazı güç kaynağına bağlamadığınızda,
bir elektrik kesintisi olduğunda veya
zamanlayıcı ayarlanmadığında, günün
Saati fonksiyonunun göstergesi yanıp
söner.
Doğru saati ayarlamak için
veya
düğmesine basın.
Yaklaşık beş saniye sonra yanıp sönme
işlemi durur ve gösterge ekranında
ayarladığınız saat gösterilir.
4.3 Saatin değiştirilmesi
Süre
veya Bitiş
fonksiyonu çalışırken, günün
saatini değiştiremezsiniz.
5. GÜNLÜK KULLANIM
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
5.1 Hareketli düğmeler
Cihazı kullanmak için kontrol düğmesine
basın. Kontrol düğmesi dışarıya çıkar.
1.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
4. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
fonksiyonunu ve maksimum
sıcaklığı ayarlayın.
6. Cihazı 15 dakika çalıştırın.
Aksesuarlar normalde olduğundan daha
sıcak olabilir Cihazdan koku ve duman
yayılabilir. Bu normal bir durumdur. Hava
akışının yeterli olduğundan emin olun.
5.
34
www.electrolux.com
5.2 Cihazın etkinleştirilmesi ve
devre dışı bırakılması
Cihazınızın düğme
sembolleri, göstergeleri
veya lambalarının olup
olmaması modeline
bağlıdır:
• Gösterge, fırının
ısınmasıyla birlikte açılır.
• Lamba, fırının
çalışmasıyla birlikte açılır.
• Bu sembol, düğmenin
fırın fonksiyonlarını ya da
sıcaklığını kontrol edip
etmediğini gösterir.
1. Fırın fonksiyonları düğmesini, bir fırın
fonksiyonunu seçmek için çevirin.
2. Bir sıcaklığı seçmek için sıcaklık
düğmesini çevirin.
3. Cihazı devre dışı bırakmak için fırın
fonksiyonlarının ve sıcaklık ayarının
düğmelerini kapalı konuma getirin.
5.3 Fırın fonksiyonları
Fırın fonksiyonu
Uygulama
Kapalı konum
Cihaz kapalı.
Fırın İçi Aydın‐
latma
Fırın lambasını pişirme fonksiyonunu kullanmadan
etkinleştirmek içindir.
Üst + Alt Isıtma
Tek raf konumunda pişirme ve kızartma yapmak içi‐
ndir.
Üst Isıtma
Ekmek, kek ve börek kızartmak içindir. Pişmiş yiye‐
cekler içindir.
Alt Isıtma
Altı gevrek olması gereken kekleri pişirmek ve yiye‐
cekleri konserve yapmak içindir.
Izgara
Yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve ekmek kızart‐
mak içindir.
Hızlı Izgara
Çok miktardaki yassı yiyecekleri ızgara yapmak ve
ekmek kızartmak içindir.
Turbo Izgara
Büyük et parçalarını veya kemikli kümes hayvanları‐
nı tek 1 raf konumunda kızartmak içindir. Ayrıca ız‐
gara yapmak ve yüzeyi kızartmak içindir.
Sıcak Hava /
Buz Çözme
Aynı anda 3 adede kadar raf konumunda pişirmek
ve yiyecekleri kurutmak içindir.Sıcaklığı, Üst+Alt Isıt‐
ma'dan 20 - 40 °C daha düşük ayarlayın.
Dondurulmuş yiyeceklerin buzunu çözmek içindir.
TÜRKÇE
Fırın fonksiyonu
35
Uygulama
Pizza Konumu
Çok iyi kızarmış ve gevrek bir tabana sahip olması
gereken yemekleri tek 1 raf konumunda pişirmek içi‐
ndir. Sıcaklığı, Üst + Alt Isıtma'dan 20 - 40 °C daha
düşük ayarlayın.
5.4 Gösterge ekranı
A
B
C
A) Fonksiyon göstergeleri
B) Saat ekranı
C) Fonksiyon göstergesi
5.5 Tuşlar
Tuş
Fonksiyon
Açıklaması
EKSİ
Saati ayarlamak içindir.
SAAT
Bir saat fonksiyonu ayarlamak içindir.
ARTI
Saati ayarlamak içindir.
6. SAAT FONKSIYONLARI
6.1 Saat fonksiyonları tablosu
Saat fonksiyonu
Uygulama
Saat
Günün saatini değiştirmek veya kontrol etmek içindir.
Zaman Ayarı
Geri sayım süresini ayarlamak için. Bu fonksiyonun ciha‐
zın çalışması üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
Süre
Fırının pişirme zamanının ayarlanması içindir.
Bitiş
Fırının devre dışı bırakılması gereken günün saatini ayar‐
lamak içindir.
36
www.electrolux.com
Cihazın ne kadar süre
çalışacağını ve ne zaman
devre dışı bırakılacağını
ayarlamak için aynı anda
Süre
ve Bitiş
fonksiyonlarını
kullanabilirsiniz. Bu, cihazı
gecikmeli olarak
etkinleştirmenize neden olur.
Önce Süreyi
sonra Bitişi
ve daha
ayarlayın.
Saat fonksiyonu çalışıyor. Gösterge
ekranı ayarladığınız saat fonksiyonunu
gösterir.
Zaman Ayarı fonksiyonu için
gösterge kalan süreyi
gösterir.
3. Süre bittiğinde saat fonksiyonu
göstergesi yanıp söner ve sesli bir
sinyal duyulur. Sinyali durdurmak için
bir tuşa basın.
4. Fırın fonksiyonları ve sıcaklık ayar
düğmelerini kapalı konuma getirin.
Süre
ve Bitiş
fonksiyonu ile cihaz otomatik
olarak devre dışı bırakılır.
6.2 Saat fonksiyonlarının
ayarlanması
Süre
ve Bitiş
için bir fırın
fonksiyonu ve pişirme sıcaklığı ayarlayın.
Bu Zaman Ayarı
için gerekli değildir.
1. Gerekli saat fonksiyonu göstergesi
yanıp sönene dek
tuşuna arka
arkaya basın.
2. Gerekli saat fonksiyonunun zamanını
ayarlamak için
basın.
veya
tuşuna
6.3 Saat fonksiyonlarının iptal
edilmesi
1. Gerekli fonksiyon göstergesi yanıp
sönünceye kadar
arkaya basın.
tuşuna arka
tuşunu basılı tutun.
2.
Saat fonksiyonu birkaç saniye sonra
devre dışı kalır.
7. AKSESUARLARIN KULLANILMASI
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
°C
7.1 Teleskobik Raylar
Sonraki kullanımlar için
teleskobik ray sistemi montaj
talimatlarını saklayın.
Teleskobik rayları kullanarak rafları daha
kolay takabilir ve çıkarabilirsiniz.
DİKKAT!
Teleskobik rayları bulaşık
makinesinde yıkamayın.
Teleskobik rayları
yağlamayın.
1. Sağ ve sol teleskobik rayları dışarı
çekin.
2. Tel rafı, teleskobik ray sisteminin
üzerine koyun ve dikkatlice fırının
içine itin.
TÜRKÇE
°C
37
Fırın kapağını kapatmadan önce
teleskopik rayları cihazın içine tam olarak
yerleştirdiğinizden emin olun.
8. EK FONKSIYONLAR
8.1 Soğutma fanı
8.2 Güvenlik termostatı
Cihaz çalışırken, cihaz yüzeyinin soğuk
kalması için soğutma fanı otomatik olarak
çalışır. Cihazı kaparsanız, cihaz
soğuyana kadar soğutma fanı çalışmaya
devam eder.
Cihazın hatalı kullanılması veya kusurlu
bileşenler tehlikeli şekilde aşırı ısınmaya
neden olabilir. Bunun önüne geçmek için,
fırında gücü kesen bir güvenlik termostatı
bulunur. Sıcaklık düştüğünde fırın
otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar.
9. İPUÇLARI VE YARARLI BILGILER
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
Tablolarda verilen sıcaklıklar
ve pişirme süreleri sadece
bilgi amaçlıdır. Gerçek
süreler tariflere ve kullanılan
malzemelerin kalitesine ve
miktarına bağlıdır.
•
•
9.1 Genel bilgiler
•
•
•
Cihazda beş adet raf konumu
bulunmaktadır. Raf konumlarını
cihazın altından başlayarak sayın.
Cihaz, hava sirkülasyonu sağlayan ve
buharı sürekli olarak yeniden kullanılır
hale getiren özel bir sistemle
donatılmıştır. Bu sistem sayesinde
buharlı bir ortamda pişirebilir ve
yiyeceklerin içinin yumuşak ve dışının
gevrek olmasını sağlayabilirsiniz.
Pişirme süresini ve enerji tüketimini
en aza indirir.
Cihazın içinde veya cam kapı
panellerinde nemden buğulanma
oluşabilir. Bu normal bir durumdur.
Pişirme sırasında fırın kapısını
açarken mutlaka fırından uzakta
durun. Yoğunlaşmayı azaltmak için,
pişirmeye başlamadan önce cihazı 10
dakika çalıştırın.
Her kullanımdan sonra cihazdaki
buğulanmayı temizleyin.
Pişirme sırasında doğrudan cihaz
zeminine herhangi bir nesne ve
bileşenlerin üzerine alüminyum folyo
koymayın. Bu, pişirme sonuçlarının
değişmesine ve emaye kaplamasının
zarar görmesine neden olabilir.
9.2 Kek pişirme
•
•
Fırın kapısını, pişirme süresinin 3/4'ü
geçmeden açmayın.
Aynı anda birden fazla tepsi
kullanıyorsanız, aralarında bir raf
boşluk bırakın.
9.3 Et ve balık pişirme
•
Fırında kalıcı lekelerin oluşmasını
önlemek için, çok yağlı yemekler
38
www.electrolux.com
•
•
pişirirken derin tava/pişirme kabı
kullanın.
İçindeki suyun sızıp kurumaması için,
eti kesmeden önce 15 dakika bekletin.
Kızartma esnasında fırının içinde aşırı
duman oluşmasını önlemek için, derin
tava/pişirme kabına biraz su koyun.
Duman birikmesini önlemek için,
kuruduktan sonra her seferinde su
ekleyin.
Başlangıçta, pişirme esnasındaki
performansı gözlemleyin. Cihazda
pişirme yaparken kullandığınız pişirme
kaplarına, tariflere ve miktarlara göre en
iyi ayarları (ısı ayarı, pişirme süresi, vs.)
tespit edin.
9.4 Pişirme süreleri
Pişirme süreleri, yiyeceğin türüne,
kıvamına ve hacmine göre değişiklik
gösterir.
9.5 Pişirme ve kızartma tablosu
Kek ve pastalar
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcaklık
(°C)
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Çırpma
170
usulü tari‐
fler
2
160
3 (2 ve 4)
45 - 60
Kek kalı‐
bında
Kurabiye
hamuru
170
2
160
3 (2 ve 4)
20 - 30
Kek kalı‐
bında
Yağlı sütlü 170
cheese
cake
1
165
2
60 - 80
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Elmalı kek 170
(Elmalı
turta)1)
2
160
2 (sol ve
sağ)
80 - 100
Tel raf
üzerinde
20 cm'lik
iki kek kalı‐
bında
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Pişirme
tepsisinde
Reçelli
tart
170
2
165
2 (sol ve
sağ)
30 - 40
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Sünger
kek
170
2
160
2
50 - 60
26 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Yılbaşı
keki / Bol
meyveli
kek1)
160
2
150
2
90 - 120
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
TÜRKÇE
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava
39
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
175
1
160
2
50 - 60
Ekmek ka‐
lıbında
Küçük ke‐ 170
kler - tek
seviye
3
140 - 150
3
20 - 30
Pişirme
tepsisinde
Küçük ke‐ kler - iki
seviye
-
140 - 150
2 ve 4
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Küçük ke‐ kler - üç
seviye
-
140 - 150
1, 3 ve 5
30 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
140
er / hamur
çubukları bir seviye
3
140 - 150
3
30 - 35
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
er / hamur
çubukları iki seviye
-
140 - 150
2 ve 4
35 - 40
Pişirme
tepsisinde
Bisküvil‐
er / hamur
çubukları üç seviye
-
140 - 150
1, 3 ve 5
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Bezeler bir seviye
120
3
120
3
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Bezeler iki sev‐
iye1)
-
-
120
2 ve 4
80 - 100
Pişirme
tepsisinde
Sandviç
ekmeği1)
190
3
190
3
12 - 20
Pişirme
tepsisinde
Ekler - bir
seviye
190
3
170
3
25 - 35
Pişirme
tepsisinde
Ekler - iki
seviye
-
-
170
2 ve 4
35 - 45
Pişirme
tepsisinde
Kaplama
turtalar
180
2
170
2
45 - 70
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Erikli
kek1)
40
www.electrolux.com
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Bol mey‐
veli kek
160
1
150
2
110 - 120
24 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
Victoria
sandviçi
170
1
160
2 (sol ve
sağ)
50 - 60
20 cm'lik
bir kek ka‐
lıbında
1) Önceden 10 dakika ısıtın.
Ekmek ve pizza
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Beyaz ek‐
mek1)
190
1
190
1
60 - 70
Parça ba‐
şına 500
g, 1 - 2
parça
Çavdar
ekmeği
190
1
180
1
30 - 45
Ekmek ka‐
lıbında
Ekmek1)
190
2
180
2 (2 ve 4)
25 - 40
Pişirme
tepsisinde
6 - 8 adet
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
veya derin
pişirme
kabında
Yağlı
çörekler1)
200
3
190
3
10 - 20
Pişirme
tepsisinde
1) Önceden 10 dakika ısıtın.
Tartlar
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Makarnalı
börek
200
2
180
2
40 - 50
Bir kalıpta
Sebzeli
tart
200
2
175
2
45 - 60
Bir kalıpta
TÜRKÇE
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava
41
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Kiş1)
180
1
180
1
50 - 60
Bir kalıpta
Laza‐
nya 1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
İç dolgulu 180 - 190
makarna1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Bir kalıpta
1) Önceden 10 dakika ısıtın.
Et
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Dana eti
200
2
190
2
50 - 70
Tel raf
üzerinde
Keçi Eti
180
2
180
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Dana eti
190
2
175
2
90 - 120
Tel raf
üzerinde
Az pişmiş
rozbif
210
2
200
2
50 - 60
Tel raf
üzerinde
Orta piş‐
miş rozbif
210
2
200
2
60 - 70
Tel raf
üzerinde
İyi pişmiş
rozbif
210
2
200
2
70 - 75
Tel raf
üzerinde
Keçi omzu 180
2
170
2
120 - 150
Derili
Keçi incik
180
2
160
2
100 - 120
2 parça
Kuzu Eti
190
2
175
2
110 - 130
But
Tavuk
220
2
200
2
70 - 85
Bütün
Hindi
180
2
160
2
210 - 240
Bütün
Ördek
175
2
220
2
120 - 150
Bütün
Kaz
175
2
160
1
150 - 200
Bütün
Tavşan
190
2
175
2
60 - 80
Parçalar
halinde
Yaban
tavşanı
190
2
175
2
150 - 200
Parçalar
halinde
42
www.electrolux.com
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sülün
Sıcak Hava
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
190
2
2
175
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
90 - 120
Bütün
Balık
Yemek
Üst+Alt Isıtma
Sıcak Hava
Süre (dk.) Açıklama‐
lar
Sıcaklık
(°C)
Raf konu‐ Sıcaklık
mu
(°C)
Raf konu‐
mu
Alabalık /
Çipura
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 balık
Ton ba‐
lığı / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileto
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
1. taraf
2. taraf
9.6 Izgara
Pişirmeye başlamadan önce,
fırını 3 dakika boş olarak
ısıtın.
Yemek
Miktar
Raf konu‐
mu
Parça
(g)
Fileto bif‐
tekler
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Bonfile
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Sosisler
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Keçi pirzo‐ 4
lalar
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Tavuk (2
parça hal‐
inde)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Kebaplar
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Tavuk
göğsü
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Balık fileto 4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
Tost sand‐ 4 - 6
viçler
-
maks.
5-7
-
4
TÜRKÇE
Yemek
Kızartma
Miktar
Parça
(g)
4-6
-
Sıcaklık
(°C)
Süre (dk.)
1. taraf
2. taraf
maks.
2-4
2-3
Raf konu‐
mu
4
9.7 Turbo Izgara
Dana eti
Yemek
Miktar
Az pişmiş rozbif
veya fileto
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
her bir cm'lik
190 - 200
kalınlık başına
5-6
1 veya 2
Orta pişmiş rozbif
veya fileto
her bir cm'lik
180 - 190
kalınlık başına
6-8
1 veya 2
İyi pişmiş rozbif
veya fileto
her bir cm'lik
170 - 180
kalınlık başına
8 - 10
1 veya 2
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Ön kol, boyun,
jambon
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Pirzola, kaburga
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 veya 2
Rosto
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 veya 2
Kuzu İncik (önce‐
den pişirilmiş)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 veya 2
Keçi Eti
Dana
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Dana eti rosto
1
160 - 180
90 - 120
1 veya 2
Dana ayağı
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Kuzu butu, ku‐
zu eti rosto
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 veya 2
Kuzu pirzola
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 veya 2
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
200 - 220
30 - 50
1 veya 2
0,4 - 0,5 her biri 190 - 210
35 - 50
1 veya 2
Kuzu Eti
Kümes Hayvanı
Yemek
Kümes hayvanı 0,2 - 0,25 her
porsiyonları
biri
Tavuk, yarım
43
44
www.electrolux.com
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Tavuk, İngiliz
usulü
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 veya 2
Ördek
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 veya 2
Kaz
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 veya 2
Hindi
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 veya 2
Hindi
4-6
140 - 160
150 - 240
1 veya 2
Yemek
Miktar (kg)
Sıcaklık (°C)
Süre (dk.)
Raf konumu
Balık, bütün (1
kg'a kadar)
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 veya 2
Balık
9.8 Buz Çözme
Yemek
Miktar (g) Buz çöz‐
dürme
süresi (dk.)
Ek buz çöz‐
dürme süresi
(dk.)
Açıklamalar
Tavuk
1000
100 - 140
20 - 30
Tavuğu altı ters çevril‐
miş şekilde büyük bir ta‐
bağa yerleştirin. Süre‐
nin yarısı dolduğunda
çevirin.
Et
1000
100 - 140
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Et
500
90 - 120
20 - 30
Sürenin yarısı dol‐
duğunda çevirin.
Alabalık
150
25 - 35
10 - 15
-
Çilek
300
30 - 40
10 - 20
-
Tereyağı
250
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Krema hafif donmuş bö‐
lümleri olsa da kolayca
çırpılır.
60
60
-
Kremalı pasta 1400
9.9 Kurutma - Sıcak Hava
•
•
Tepsileri yağsız kağıt veya pişirme
kağıdıyla kaplayın.
Daha iyi bir sonuç almak için, kurutma
süresinin yarısı dolduğunda fırını
durdurun, kapağını açın ve kurutma
işlemini tamamlamak için bir gece
soğutun.
TÜRKÇE
45
Sebzeler
Yemek
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
1 konum
2 konum
Fasulyeler
60 - 70
6-8
3
1/4
Biberler
60 - 70
5-6
3
1/4
Ekşi sos için
sebzeler
60 - 70
5-6
3
1/4
Mantarlar
50 - 60
6-8
3
1/4
Baharatlar
40 - 50
2-3
3
1/4
Sıcaklık (°C)
Süre (sa.)
Raf konumu
Meyveler
Yemek
1 konum
2 konum
Erikler
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Kayısılar
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Elma dilimleri
60 - 70
6-8
3
1/4
Armutlar
60 - 70
6-9
3
1/4
10. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
10.2 Paslanmaz çelik veya
alüminyum cihazlar
Fırın kapısını sadece ıslak
bir süngerle temizleyin.
Yumuşak bir bezle kurulayın.
Yüzeye zarar
verebileceklerinden bulaşık
teli, asit veya aşındırıcı
maddeler kullanmayın.
Fırının kontrol panelini aynı
uyarıları dikkate alarak
temizleyin.
10.1 Temizlik hakkında
açıklamalar
•
•
•
•
•
•
Cihazın ön kısmını yumuşak bir bez
ve deterjanlı sıcak su ile temizleyin.
Metal yüzeyleri temizlemek için her
zamanki temizlik maddesini kullanın.
Her kullanımdan sonra cihazın içini
temizleyin. Birikmiş yağlar ya da diğer
yemek artıkları yangına sebep olabilir.
Izgara tavası için risk daha yüksektir.
Zorlu kirleri özel fırın temizleyici ile
çıkarın.
Tüm aksesuarları her kullanımdan
sonra temizleyin ve kurumalarını
bekleyin. Ilık su, deterjan ve yumuşak
bir bez kullanın.
Yapışmaz aksesuarlarınız varsa,
bunları temizlemek için aşındırıcı
temizlik maddeleri, keskin cisimler
veya bulaşık makinesi kullanmayın.
Yapışmaz kaplamanın hasar
görmesine neden olabilir.
10.3 Kapı contalarının
temizlenmesi
•
•
Kapı contasını düzenli olarak kontrol
edin. Kapı contası, fırın boşluğunun
kasası çevresinde bulunur. Kapı
contası hasarlıysa, cihazı
kullanmayın. Yetkili Servisi arayın.
Kapı contasını temizlemek için
temizlik hakkındaki genel bilgilere
başvurun.
46
www.electrolux.com
10.4 Raf desteklerini çıkarma
Fırını temizlemek için raf desteklerini
çıkarın.
1. Raf desteğinin ön kısmını yan
duvardan çekin.
2. Isıtıcı elemanı dikkatlice aşağı çekin.
3. Fırın tavanını yumuşak bir bez ve
deterjanlı ılık su ile temizleyip
kurumaya bırakın.
Isıtıcı elemanı yerine takmak için bu
adımları tersten uygulayın.
2. Raf desteğinin arka kısmını yan
duvardan uzağa çekin ve desteği
çıkarın.
2
1
Ray desteklerini ters sırayla takın.
Teleskobik ray sistemleri
üzerindeki sabitleme pimleri
ön tarafa bakmalıdır.
10.5 Fırın tavanı
UYARI!
Isıtıcı elemanı sökmeden
önce cihazı kapayın. Cihazın
soğuk olduğundan emin
olun. Yanma riski vardır.
Klipsli raf desteklerini çıkarın.
Fırının tavanını daha kolay temizlemek
için ısıtıcı elemanı çıkarabilirsiniz.
1. Isıtıcı elemanı tutan vidayı sökün. İlk
seferde bir tornavida kullanın.
Raf desteğini monte edin.
UYARI!
Isıtıcı elamanın doğru
takıldığından ve aşağı
düşmediğinden emin olun.
10.6 Fırın kapısının
temizlenmesi
Fırın kapısının üç cam paneli vardır. Fırın
kapısını ve iç cam panelleri temizlemek
için çıkartabilirsiniz.
Cam panelleri, fırın kapağını
sökmeden çıkarmaya
çalışırsanız fırın kapısı
kapanabilir.
DİKKAT!
Cihazı cam panelleri
olmadan kullanmayın.
1. Kapıyı tamamen açın ve kapıdaki iki
menteşeyi tutun.
TÜRKÇE
4. Sağlam bir zemin üzerine bir bez
yerleştirerek, kapıyı bezin üzerine
koyun.
2. Menteşelerin üstündeki kolları
kaldırın ve çevirin.
5. Cam panellerini çıkartmak için kilit
sistemini açın.
6. Sabitleyicilerin ikisini de 90°
döndürüp, yuvalarından çıkarın.
3. Fırın kapağını ilk açılma
pozisyonuna, yarıya kadar kapatın.
Daha sonra ileri doğru çekip kapıyı
yuvasından çıkarın.
90°
7. Öncelikle dikkatlice kaldırın ve
ardından cam panelleri tek tek
çıkartın. Üst panelden başlayın.
1
2
47
48
www.electrolux.com
8. Cam panelleri su ve sabunla
temizleyin. Cam panelleri dikkatlice
kurutun.
Temizleme bittiğinde, cam panelleri ve
fırın kapısını takın. Yukarıdaki adımları
sondan başa doğru izleyin.
Cam panelleri (A ve B) doğru sırayla
yerlerine takmaya dikkat edin. Birinci
panelin (A) dekoratif bir çerçevesi vardır.
Ekran baskı bölgesi kapağın iç kısmına
bakmalıdır. Montajın ardından ekran
baskı bölgesindeki cam panel
çerçevesine (A) ait yüzeyin,
dokunduğunuzda pürüzsüz olmasına
dikkat edin.
A
B
10.7 Lambanın değiştirilmesi
Cihazın iç kısmının tabanına bir bez
serin. Bu, lamba cam kapağının ve fırının
iç kısmının hasar görmesini önler.
UYARI!
Elektrik tehlikesi! Lambayı
değiştirmeden önce sigortayı
kapatın. Lamba ve lambanın
cam kapağı ısınabilir.
DİKKAT!
Yağ kalıntısının lamba
üzerinde yanmasını önlemek
için halojen lambayı daima
bir bezle tutun.
1. Cihazı devre dışı bırakın.
2. Sigortaları sigorta kutusundan çıkarın
veya devre kesiciyi devre dışı
bırakın.
Arka lamba
1. Lambanın cam kapağını saatin tersi
yönde çevirerek çıkarın.
2. Cam kapağı temizleyin.
3. Lambayı 300 °C ısıya dayanıklı
uygun bir lamba ile değiştirin.
4. Cam kapağı takın.
Orta cam paneli yerine doğru bir şekilde
taktığınızdan emin olun
11. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
TÜRKÇE
49
11.1 Servisi aramadan önce
Sorun
Muhtemel neden
Çözüm
Fırın ısınmıyor.
Fırın kapalıdır.
Fırını çalıştırın.
Fırın ısınmıyor.
Saat ayarlanmamıştır.
Saati ayarlayın.
Fırın ısınmıyor.
Gerekli ayarlar yapılma‐
mıştır.
Ayarların doğru olup olma‐
dığını kontrol edin.
Fırın ısınmıyor.
Sigorta atmıştır.
Arızaya, sigortanın neden
olup olmadığını kontrol ed‐
in. Sigortanın tekrar tekrar
atması halinde, kalifiye bir
elektrikçiye danışın.
Lamba çalışmıyor.
Lamba arızalıdır.
Lambayı değiştirin.
Yemeklerin üstünde ve fır‐
ın boşluğunda buhar ve
buğu birikiyor.
Yemek fırında çok uzun bir Pişirme işlemi bittikten son‐
süre bırakılmıştır.
ra, yemekleri fırının içeri‐
sinde 15 - 20 dakikadan fa‐
zla bekletmeyin.
Ekranda "12.00" görüntüle‐ Elektrik kesintisi olmuştur.
niyor.
11.2 Servis verileri
Sorunu gideremediğiniz takdirde,
satıcınıza veya bir Yetkili Servise
başvurun.
Saati tekrar ayarlayın.
cihazın pişirme bölümünün ön
tarafındadır. Cihaz boşluğundaki bilgi
etiketini çıkarmayın.
Servisler için gerekli bilgiler bilgi
etiketinde bulunmaktadır. Bilgi etiketi
Bu verileri aşağıya yazmanızı öneriyoruz:
Model (MOD.)
.........................................
Ürün numarası (PNC)
.........................................
Seri numarası (S.N.)
.........................................
12. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
50
www.electrolux.com
12.1 Ankastre Montaj
12.3 Elektrik tesisatı
"Güvenlik" bölümünde
açıklanan güvenlik
önlemlerine uymamanız
halinde üretici firma
sorumluluk kabul etmez.
min. 550
20
600
min. 560
548
20
558
Bu cihaz, bir elektrik fişi ve elektrik
kablosu ile birlikte teslim edilir.
12.4 Kablo
573
589
594
Kablo bölümü için bilgi etiketindeki
toplam güce ve tabloya bakın:
5
548 20
min. 550
20
558
590
min. 560
573
589
594
5
12.2 Mobilya içine montaj
A
B
Montaj veya değişime uygun kablo tipleri:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
Toplam güç (W)
Kablo bölümü
(mm²)
maksimum 1380
3 x 0,75
maksimum 2300
3x1
maksimum 3680
3 x 1,5
Fırın kablosu (yeşil / sarı kablo) faz
kablolarından ve nötr bağlantı
kablolarından (mavi ve kahverengi
kablolar) 2 cm uzun olmalıdır.
TÜRKÇE
13. TEKNIK BILGILER
13.1 Teknik veriler
Voltaj
230 V
Frekans
50 Hz
14. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu simgeye sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir: . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
olun. Ev atığı simgesi bulunan cihazları
atmayın. Ürünü yerel geri dönüşüm
tesislerinize gönderin ya da belediye ile
irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
*
51
867304314-A-092014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement