Zanussi | ZOU20301XK | User manual | ZANUSSI ZOU20301WK Brukermanual

ZANUSSI ZOU20301WK Brukermanual
NO
Bruksanvisning
Ovn
ZOU20301
Innhold
Sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsanvisninger
Produktbeskrivelse
Før første gangs bruk
Daglig bruk
Tilleggsfunksjoner
2
3
5
5
5
7
Råd og tips
Stell og rengjøring
Feilsøking
Montering
Energieffektiv
7
12
14
15
17
Med forbehold om endringer.
Sikkerhetsinformasjon
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet.
Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes
feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for
fremtidig bruk.
Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller
når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer
den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre
de har tilsyn.
Barn under 3 år, som ikke er under oppsyn, bør holdes unna
produktet.
Generelt om sikkerhet
•
•
2
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette
produktet.
Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på
varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du
tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å
unngå fare for elektrisk støt.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i
stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset
blir matt.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte
personer for å unngå skader.
Innretningene for frakobling må være inkorporert i den faste
strøminstallasjonen i samsvar med installasjonsreglene.
Sikkerhetsanvisninger
Installasjon
•
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasjen
Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
Følg monteringsanvisningene som følger
med produktet.
Vær alltid forsiktig når du flytter produktet,
fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker.
Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket.
Kjøkkenskapet og fordypningen må være i
passende dimensjoner.
Overhold minimumsavstanden fra andre
produkter og enheter.
Pass på at produktet er montert under og
ved siden av stabile konstruksjoner.
Deler av produktet er strømførende. Dekk
produktet med møbler for å forhindre
berøring av farlige deler.
Sidene på produktet må være på høyde med
produktet eller enheter av samme høyde.
Elektrisk tilkopling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk støt.
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en
kvalifisert elektriker.
Produktet må være jordet.
www.zanussi.com
•
Kontroller at det er samsvar mellom den
elektriske informasjonen på typeskiltet og
strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er
det, må du kontakt en elektriker.
Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
Pass på at støpselet og strømkabelen ikke
blir påført skade. Hvis strømkabelen må
erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
Ikke la nettkablene berøre eller komme nær
produkt døren, spesielt når døren er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte
deler må festes på en måte som gjør at den
ikke kan fjernes uten verktøy.
Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at det er
tilgang til stikkontakten etter monteringen.
Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.
Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet.
Trekk alltid i selve støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle poler.
Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
3
•
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
Bruk
•
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
ADVARSEL!
Risiko for skade, brannskader og
elektrisk støt eller eksplosjon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bare bruk dette produktet i en husholdning.
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er
blokkert.
Ikke la produktet være uten tilsyn mens det
er i bruk.
Slå av produktet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til produktet
når produktet er i bruk. Varm damp kan
strømme ut.
Ikke bruk produktet med våte hender eller
når det er i kontakt med vann.
Ikke belast døren når den er åpen.
Ikke bruk produktet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av
ingredienser som inneholder alkohol kan føre
til en blanding av alkohol og luft.
Ikke la gnister eller åpne flammer komme i
kontakt med produktet når du åpner døren.
Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av produktet.
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
4
Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er
på.
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre gjenstander
i produktet direkte på bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie direkte på
bunnen i produktet.
– ikke tøm vann direkte inn i det varme
produktet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller mat i
produktet når tilberedningen er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller monterer
tilleggsutstyret.
Misfarge på produktets emalje har ingen
innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en
defekt som omfattes av garantilovene.
Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker.
Fruktsaft kan forårsake permanente flekker.
Dette produktet skal kun brukes til matlaging.
Det må ikke brukes til andre formål, f.eks.
oppvarming av rommet.
Risiko for skade, brann eller skade
på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene
om disse har blitt skadet. Kontakt
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Rengjør produktet med jevne mellomrom for
å forhindre skade på overflaten.
Gjenværende fett eller mat i produktet kan
forårsake brann.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut.
Bare bruk nøytrale rengjøringsmidler. Du må
aldri bruke skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.
Følge sikkerhetsforskriftene på pakken hvis
du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis
aktuelt) med noen form for vaskemiddel.
Innvendig belysning
•
Typen lyspære eller halogenlampe som
brukes i dette produktet er kun for
husholdningsprodukter. Ikke bruk det som
vanlig belysning.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
Koble strømmen fra produktet før du skifter
lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjon.
Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr
stenger seg inne i produktet.
www.zanussi.com
Produktbeskrivelse
Generell oversikt
1
2
3
4
5
6
7
11
5
4
3
2
1
8
9
10
Tilbehør
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
•
Käyttöpaneeli
Strømlampe / indikator / symbol
Bryter til ovnsfunksjonene
Termostatbryter
Termostatlampe/symbol/indikator
Brytere til komfyrtoppen
Varmeelement
Ovnslampe
Vifte
Beholder for rengjøring med vann
Brettplasseringer
Grill- /stekepanne
Til baking og steking eller for å samle opp
fett.
Før første gangs bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Første gangs rengjøring
Ta ut alt tilbehøret fra produktet.
Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".
Rengjør produktet før første gangs bruk.
Sett tilbehøret tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
Forvarming
1. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
2. La produktet være i bruk i 1 time.
3. Velg ovnsfunksjon
og maksimal
temperatur.
4. La produktet være i bruk i 15 minutter.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig. Produktet
kan avgi lukt og røyk. Dette er normalt. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
La stekeovnen avkjøles. Vri opp en myk klut i
varmt vann tilsatt litt mildt oppvaskmiddel og
rengjør stekeovnsrommet med den.
Forvarm det tomme produktet for å brenne av
gjenværende fett.
Daglig bruk
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
www.zanussi.com
5
Slå produktet på og av
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller indikatorer
eller lys:
• Indikatoren lyser når ovnen
varmes opp.
• Lampen lyser når produktet er i
bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren kontrollerer
kokesonen, ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
1. Drei ovnsfunksjonsbryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. For å slå av produktet, drei
funksjonsbryteren og termostatbryteren til
Av-posisjonen ("Off").
Ovnsfunksjoner
Ovnsfunksjon
Bruksområde
Av-posisjon
Produktet er av.
Ovnslys
For å aktivere ovnslampen uten å stille inn på steking.
Over-/Undervarme /
Rengjøring med
vann
For å bake eller steke retter på én brettplassering.
For mer informasjon om rengjøring med vann kan du se kapitelet
"Stell og rengjøring".
Varmluft
For tilberedning av retter som skal ha samme steketemperatur i
mer enn én høyde, uten at smaken overføres rettene imellom.
Min. Grill
For å grille flate matvarer og riste brød.
Betjeningsbrytere for kokesonene
Du kan betjene koketoppen med bryterne for
kokesonen. Se bruksanvisningen for
koketoppen.
Du må lese kapittelet
"Sikkerhetsinformasjon" i
bruksanvisningen til koketoppen.
Effekttrinn
Bryterindikasjon
0
1-9
1. Drei betjeningsbryteren til ønsket effekttrinn.
2. For å fullføre tilberedningen, må du dreie
bryteren til av-posisjonen.
Slik bruker du doble kokesoner (hvis
montert)
Drei bryteren mot klokken for å
aktivere kokesonene. Ikke vri den til
stopposisjon.
1. Drei bryteren med klokken til posisjon 9.
Funksjon
Av-posisjon
Effekttrinn
2. Drei bryteren langsomt til symbolet
til du
hører et klikk. To kokesoner er på.
3. For å angi nødvendige varmeinnstillinger se
"Varmeinnstillinger".
Bryter for dobbelsone
6
www.zanussi.com
Tilleggsfunksjoner
Kjølevifte
Sikkerhetstermostat
Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på
automatisk for å holde produktets overflater
kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften
aktiv til produktet er kjølt ned.
Feil bruk av produktet eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig
overopphetelse. For å forhindre dette har ovnen
en sikkerhetstermostat som avbryter
strømforsyningen. Ovnen slår seg automatisk på
igjen når temperaturen faller.
Råd og tips
kan endre stekeresultatene og skade
emaljebelegget.
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende. De
avhenger av oppskrift, samt mengde
og kvalitet på ingrediensene som
brukes.
Bake kaker
•
•
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av steketiden er
gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må du
la et nivå skille dem.
Generell informasjon
Tilberedning av fisk og kjøtt
•
•
•
•
•
•
Produktet har fem brettplasseringer. Tell
hylleposisjonene fra bunnen av produktet.
Produktet har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den blir
myk inni og sprø utenpå. Tilberedningstiden
og strømforbruket reduseres til et minimum.
Fuktighet kan kondensere inne i produktet
eller på glasspanelene på døren. Dette er
normalt. Hold alltid litt avstand fra produktet
når du åpner produktets dør under
tilberedning. For å redusere kondensen, kan
du la produktet stå på i 10 minutter før du
setter inn maten.
Tørk vekk eventuell fuktighet etter hvert bruk
av produktet .
Ikke sett gjenstander rett på bunnen av
produktet og ikke dekk til komponenter med
aluminiumsfolie under tilberedningen. Det
www.zanussi.com
•
•
Bruk en grill - /stekepanne som er beregnet
på svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i grill - /
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat, konsistens
og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på maten du
tilbereder. Finn de beste innstillingene
(varmeinnstilling, tilberedningstid, osv.) for
kokekar, oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
7
Steke- og grilltabell
Kaker
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Oppskrifter
med sammenviskede
ingredienser
170
2
160
3
45 - 60
I en kakeform
Mørdeig
170
2
160
3
20 - 30
I en kakeform
Buttermilkostekake
170
1
160
1
70 - 80
I en kakeform på 26
cm på en rist
Eplekake
170
2
160
2 (venstre og 80 - 100
høyre)
I to kakeformer på 20
cm på en rist
Strudel
175
3
150
2
På et stekebrett
Syltetøyterte
170
2
165
2 (venstre og 30 - 40
høyre)
I en kakeform på 26
cm
Formkake
170
2
160
2
50 - 60
I en kakeform på 26
cm
Julekake/
160
2
150
2
90 - 120
I en kakeform på 20
cm
175
1
160
2
50 - 60
I en
brødform
Småkaker –
ett nivå
170
3
140 - 150
3
20 - 30
På et stekebrett
Småkaker –
to nivåer
-
-
140 - 150
2 og 4
25 - 35
På et stekebrett
Kjeks / butterdeig – ett
nivå
140
3
140 - 150
3
30 - 35
På et stekebrett
Kjeks / butterdeig – to
nivåer
-
-
140 - 150
2 og 4
35 - 40
På et stekebrett
(eplepai)1)
60 - 80
fruktkake1)
Plommekake
1)
8
www.zanussi.com
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Marengs
120
3
120
3
80 - 100
På et stekebrett
Boller1)
190
3
180
3
15 - 20
På et stekebrett
Eclair
190
3
170
3
25 - 35
På et stekebrett
Terter
180
2
170
2
45 - 70
I en kakeform på 20
cm
Fruktkake
160
1
150
2
110 - 120
I en kakeform på 24
cm
Victoriasand- 170
1
160
1
50 - 60
I en kakeform på 20
cm
wich1)
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Brød og pizza
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Formbrød1)
190
1
190
1
60 - 70
1 – 2 stykker
á 500 gr. per
stk.
Rugbrød
190
1
180
1
30 - 45
I en
brødform
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
I et stekebrett eller en
grill – /stekepanne
Scones1)
200
3
190
3
10 - 20
På et stekebrett
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
www.zanussi.com
9
Gratenger
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Pasta-flan
200
2
180
2
40 - 50
I en form
Grønnsakspudding
200
2
175
2
45 - 60
I en form
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
I en form
Lasagne1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
Cannelloni1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
I en form
1) Forvarm ovnen i 10 minutter.
Kjøtt
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Storfekjøtt
200
2
190
2
50 - 70
På en rist
Svinekjøtt
180
2
180
2
90 - 120
På en rist
Kalvekjøtt
190
2
175
2
90 - 120
På en rist
Engelsk
roastbiff, lett
stekt – rød
210
2
200
2
50 - 60
På en rist
Engelsk
210
roastbiff, medium – rosa
2
200
2
60 - 70
På en rist
Engelsk
roastbiff,
godt stekt –
grå
210
2
200
2
70 - 75
På en rist
Svinebog
180
2
170
2
120 - 150
Med skorpe
Svineskank
180
2
160
2
100 - 120
To stk.
Lammekjøtt
190
2
175
2
110 - 130
Lår
Kylling
220
2
200
2
70 - 85
Hel
Kalkun
180
2
160
2
210 - 240
Hel
And
175
2
220
2
120 - 150
Hel
Gås
175
2
160
1
150 - 200
Hel
10
www.zanussi.com
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Hare
190
2
175
2
60 - 80
Skåret i skiver
Hare
190
2
175
2
150 - 200
Skåret i skiver
Fasan
190
2
175
2
90 - 120
Hel
Fisk
Matvarer
Over- og undervarme
Temperatur (°C)
Brettplassering
Varmluft
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kommentarer
Brettplassering
Ørret/
brasme
190
2
175
2
40 - 55
3 – 4 fisk
Tunfisk/laks
190
2
175
2
35 - 60
4 – 6 fileter
Grilling
Forvarm den tomme ovnen i 3
minutter før steking.
Matvarer
Antall
Stykker
Temperatur (°C)
(g)
Tid (min)
1. side
Brettplassering
2. side
Fileter
4
800
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Biffer
4
600
maks.
10 - 12
6-8
4
Pølser
8
-
maks.
12 - 15
10 - 12
4
Svinekotelet- 4
ter
600
maks.
12 - 16
12 - 14
4
Kylling (delt i
to)
2
1000
maks.
30 - 35
25 - 30
4
Spyd
4
-
maks.
10 - 15
10 - 12
4
Kyllingbryst
4
400
maks.
12 - 15
12 - 14
4
Hamburger
6
600
maks.
20 - 30
-
4
Fiskefilet
4
400
maks.
12 - 14
10 - 12
4
www.zanussi.com
11
Matvarer
Antall
Stykker
Temperatur (°C)
(g)
Tid (min)
1. side
Brettplassering
2. side
Grillsmørbrø
d
4-6
-
maks.
5-7
-
4
Ristet brød
4-6
-
maks.
2-4
2-3
4
Tørking – Varmluft
•
•
Bruk bakepapir eller tilsvarende på brettene.
For et bedre resultat, stopp ovnen halvveis i
tørketiden, åpne døren og la den kjøle seg
ned en natt for å fullføre tørkingen.
Grønnsaker
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Brettplassering
1. posisjon
2 posisjoner
Bønner
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Suppegrønnsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Sjampinjonger
50 - 60
6-8
3
1/4
Urter
40 - 50
2-3
3
1/4
Frukt
Matvarer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Brettplassering
1. posisjon
2 posisjoner
Plommer
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Epleskiver
60 - 70
6-8
3
1/4
Pærer
60 - 70
6-9
3
1/4
Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Merknader om rengjøring
•
•
•
12
Rengjør produktets forside med en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruker du et
vanlig vaskemiddel.
Rengjør produktet innvendig etter hvert bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester kan
•
•
•
føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør hardnakket smuss med ovnsrens.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det
tørke. Bruk en myk klut med varmt vann og
vaskemiddel.
Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må du
ikke rengjøre det med slipende vaskemidler,
skarpe redskaper eller i oppvaskmaskin. Det
kan forårsake skade på slippbelegget.
www.zanussi.com
Produkter i rustfritt stål eller aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt
svamp. Tørk den en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan
skade overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
Rengjøre dørpakningen
•
•
Kontroller dørpakningen med jevne
mellomrom. Dørpakningen sitter rundt
rammen til ovnsrommet. Ikke bruk produktet
hvis dørpakningen er skadet. Kontakt et
autorisert servicesenter.
Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle avsnittet
om rengjøring.
1
2
1 Åpne døren helt, og
hold de to
dørhengslene.
3
2 Løft og drei spakene
på de to hengslene.
4
Rengjøring med vann
Prosedyren for rengjøring med vann bruker
damp for å fjerne gjenværende fett og matrester
fra ovnen.
1. Hell 300 ml vann i beholderen for rengjøring
med vann nederst i ovnen.
2.
3.
4.
5.
6.
Still inn -funksjonen.
Still temperaturen til 90 °C.
La produktet være i bruk i 30 minutter.
Slå av ovnen og la den avkjøles.
Når apparatet er kjølig, rengjør du de indre
overflatene av ovnen med en klut.
3 Lukk ovnsdøren til
4 Legg døren på et
første åpne posisjon.
mykt tøystykke på et
Trekk så døren utover
stabilt underlag.
og ta den ut av
holderen.
5
6
90°
ADVARSEL!
Kontroller at produktet er kaldt
før du berører det. Fare for
brannskader.
Rengjøring av ovnsdøren
Ovnsdøren har tre glasspaneler.Du kan fjerne
ovnsdøren og de indre glasspanelene for
rengjøring.
Ovnsdøren kan smelle igjen hvis du
prøver å ta ut glasspanelene før du
fjerner ovnsdøren.
5 Frigjør låsesystemet
for å fjerne
glasspanelene.
6 Drei de to festene
90° og ta dem ut av
holderne.
7
1
2
OBS!
Ikke bruk produktet uten
glasspanelene.
7 Løft først forsiktig
opp og fjern så
glasspanelene én
etter én. Begynn med
det øverste panelet.
Rengjør glasspanelene med vann og såpe. Tørk
glasspanelene godt.
www.zanussi.com
13
Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glasspanelene og ovnsdøren igjen. Gjenta
trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.
Sørg for at glasspanelene (A og B) settes på
plass igjen i riktig rekkefølge.Det første panelet
(A) har en pynteramme. Sonen med
pynterammene må møte innsiden av døren på
begge sider. Kontroller etter monteringen at
overflaten på glasspanelrammen (A) med trykk
ikke er ru når du tar på den.
A
B
Skifte lyspære
Legg en klut nederst innvendig i produktet. Det
hindrer skade på lampedekselet og
ovnsrommet.
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt! Ta ut sikringen
før du skifter pæren.
Ovnslampen og lampens glass kan
være veldig varme.
OBS!
Bruk alltid en klut når du skal holde
halogenlampen, for å forhindre at
fettrester brenner seg fast på
lampen.
1. Slå av produktet.
2. Ta ut sikringene i sikringsskapet eller slå av
skillebryteren.
Den bakre pæren
1. Drei glassdekselet mot urviserne for å ta det
av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler 300 °C.
4. Monter glassdekselet.
Pass på at du setter det midterste glasspanelet
riktig i holderne.
Feilsøking
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
14
www.zanussi.com
Hva må gjøres, hvis ...
Feil
Mögliche Ursache
Løsning
Kokesonene virker ikke.
Ta hensyn til brukerveiledningene for innbyggingsovnens platetopp.
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er årsaken
til funksjonssvikten. Hvis sikringene går gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Lampen virker ikke.
Pæren er defekt.
Erstatt lyspæren.
Damp og kondens legger seg på
maten og i ovnsrommet.
Du har latt retten stå for lenge i
ovnen.
Ikke la maten bli stående i ovnen
lenger enn 15 – 20 minutter etter
at tilberedningen er ferdig.
Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et autorisert
servicesenter.
Nødvendig informasjon som servicesenteret
trenger, kan du finne på typeskiltet. Typeskiltet
er plassert på den fremre rammen til produktet.
Ikke fjern typeskiltet fra ovnsrommet.
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
Montering
Elektrisk tilkopling til koketoppen
ADVARSEL!
Se etter i Sikkerhetskapitlene.
Innbygging
OBS!
Monteringen må gjøres av en
autorisert person. Hvis du ikke lar en
autorisert person gjøre dette, vil ikke
garantien gjelde dersom det skulle
oppstå skade.
Koketoppens tilkoblingskontakt er på toppen av
ovnskabinettet. Koketoppen har tilkoblinger til
kokesonene og jordingskabelen. Ledningene
har plug-in-kontakter. For å koble koketoppen til
ovnen, plugger du tilkoblingene inn i de riktige
ovnskontaktene. Utformingen av plugger og
stikkontakter hindrer feilkoblinger.
Før du monterer ovnen, utstyr den med
gjeldende koketopp fra tabellen.
Type
ZEV6040
www.zanussi.com
Maksimal effekt
6000 W
15
Innbygging
Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering eller
utskiftning: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF,
H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F.
548
600
21
558
min. 550
114
16
20
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet.
Tilkopling av rekkeklemmen
min. 560
589
594
573
Produktet har et seks-polet terminalbord.
Jumperne (broene) er satt til drift på 400 V
trefaset med nulleder.
594
1 = 45 mm
2 = 45 mm
3 = 60 mm
4 = 60 mm
5
3
= 70 mm
1
2
3
4
Feste produktet til skapet
L 1 – 2 – 3 = fasekabler
N 4 = nøytral kabel
= jordingskabel
B
Hvis nettspenningen er annerledes, kan du
omorganisere jumperne på terminalbrettet (se
koblingsdiagrammet nedenfor). Koble
jordingskabelen til terminalen. Etter at du har
koblet strømkabelen til terminalen, fester du den
med en klemme.
3N ~
1
2
3
5
4
230V ~
230V ~
230V ~
2N ~
1
2
3
5
4
230V ~
A
1
2
3
5
4
Elektrisk installasjon
Produsenten er ikke ansvarlig om du
ikke følger sikkerhetsreglene i
kapitlene om sikkerhet.
Produktet leveres uten plugg og strømkabel.
16
www.zanussi.com
Energieffektiv
Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Zanussi
Modellidentifikasjon
ZOU20301WK
ZOU20301XK
Energieffektivitetsindeks
104,8
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og undervarme 0,89 kWh/syklus
Energiforbruk med standard matmengde, viftetvunget modus
0,88 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
68 l
Type ovn
Ovn for innbygging i benk
Masse
ZOU20301WK
ZOU20301XK
EN 60350-1 – Elektriske kjøkkenapparater –
Del 1: Typer, ovner, dampovner og griller –
metoder for måling av ytelse.
Energisparende
Produktet har noen funksjoner som hjelper deg
å spare energi under vanlig matlaging.
•
Generelle tips
– Sørg for at ovnsdøren er skikkelig lukket
når produktet er i gang og hold den
lukket så mye som mulig under
tilberedningen.
– Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
– Når det er mulig, sett maten i ovnen uten
å varme den opp.
•
•
33.0 kg
33.3 kg
– Når steketiden er lengre enn 30
minutter, reduserer man
ovnstemperaturen til minimum, 3 – 10
minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang steketiden er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
– Bruk restvarmen til å varme opp annen
mat.
Varmluft – når det er mulig, bruk
tilberedningsfunksjoner med vifte for å spare
energi.
Hold mat varm – hvis du vil bruke
restvarmen til å holde måltidet varmt, velg
lavest mulig temperaturinnstilling.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
med symbolet sammen med
husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der
hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen
for nærmere opplysninger.
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å
beskytte miljøet, menneskers helse og for å
resirkulere avfall av elektriske og elektroniske
produkter. Ikke kast produkter som er merket
www.zanussi.com
17
*
18
www.zanussi.com
www.zanussi.com
19
867304660-A-442014
www.zanussi.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising