Electrolux EOB3400BOR User manual

Electrolux EOB3400BOR User manual
EOB3400BOR
BG
RO
Фурна
Cuptor
Ръководство за употреба
Manual de utilizare
2
28
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ.....................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ.......................................................................4
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.................................................................................... 7
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА.........................................................................7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 8
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА............................................................................. 9
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.........................................................................10
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ............................................................................... 10
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ............................................................................... 20
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ...................................................23
11. ИНСТАЛИРАНЕ.............................................................................................24
12. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.................................................................... 26
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ......................................................................26
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не носи отговорност за неправилно
инсталиране и употреба, предизвикани от
неправилно използване. Винаги запазвайте
инструкциите с уреда за бъдещи справки.
1.1 Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Съхранявайте всички опаковъчни материали
далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато работи или когато изстива.
Достъпните части са горещи.
Ако уредът има механизъм за защита от деца,
препоръчваме да го активирате.
Почистването и поддръжката не трябва да се
извършват от деца, ако не са под наблюдение.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
1.2 Общи мерки за безопасност
•
•
Само квалифицирано лице трябва да инсталира
уреда и да сменя кабела.
Уредът се нагорещява отвътре, когато работи. Не
докосвайте нагревателните елементи, които са
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
вътре в уреда. Винаги използвайте ръкавици за
фурна при изваждане или поставяне на аксесоари
или съдове за печене.
Преди ремонтиране изключете захранването.
Проверете дали уредът е изключен, преди да
смените лампичката, за да избегнете
възможността от токов удар.
Не почиствайте уреда чрез почистващ апарат за
пара.
Не използвайте абразивни почистващи препарати
или остри метални прибори за стъргане при
почистване на стъклото на вратичката, тъй като те
могат да надраскат повърхността и да доведат до
напукване на стъклото.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
За да премахнете поставките за рафтове, първо
издърпайте предната част на поставката и след
това и задната част от страничките стени.
Поставете носачите на скарата в обратна
последователност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
2.1 Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уредът трябва да се
инсталира само от
квалифицирани лица.
•
•
•
•
•
•
Премахнете цялата опаковка.
Не монтирайте или използвайте
повредени уреди.
Спазвайте инструкцията за монтаж,
приложена с уреда.
Винаги внимавайте когато местите
уреда, защото е тежък. Винаги
носете предпазни ръкавици.
Не дърпайте уреда за дръжката.
Спазвайте минималната дистанция
от други уреди и елементи.
•
•
Уверете се, че уреда е инсталиран
под и в близост до сигурни
структури.
Страните на уреда трябва да са в
допир до уреди или единици със
същата височина.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
Всички електрически свързвания
трябва да бъдат извършени от
квалифициран електротехник.
Уредът трябва да е заземен.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с
данни съответства на
електрозахранването. В противен
случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно
инсталиран, защитен от удари
контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Внимавайте да не повредите
захранващия щепсел и
захранващия кабел. Ако
захранващият кабел трябва да
бъде подменен, това трябва да
бъде извършено от нашия
оторизиран сервизен център.
Не допускайте захранващите
кабели да се доближават до
вратичката на уреда, особено
когато вратичката е гореща.
Защитата от токов удар на
горещите и изолирани части трябва
да бъде затегната по такъв начин,
че да не може да се отстрани без
инструменти.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Ако контактът е разхлабен, не
свързвайте захранващия щепсел.
Не дърпайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Използвайте само правилни
устройства за изолация: предпазни
прекъсвачи на мрежата,
предпазители (предпазителите от
винтов тип трябва да се извадят от
фасунгата), изключватели и
контактори за утечка на
заземяването.
Електрическата инсталация трябва
да има изолиращо устройство,
което ви позволява да изключите
уреда от ел. мрежата при всички
полюси. Изолиращото устройство
трябва да е с ширина на отваряне
на контакта минимум 3 мм.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
5
2.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или
експлозия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Използвайте този уред само в
домашна среда.
Не променяйте спецификациите на
уреда.
Уверете се, че вентилационните
отвори не са блокирани.
Не оставяйте уреда без надзор,
докато работи.
Деактивирайте уреда след всяка
употреба.
Бъдете внимателни, когато
отваряте вратичката на уреда,
докато уредът работи. Възможно е
да излезе топъл въздух.
Не използвайте уреда с мокри ръце
или ако е в контакт с вода.
Не оказвайте натиск върху
отворената вратичка.
Не използвайте уреда като работна
повърхност или за съхранение.
Отваряйте вратичката на уреда
внимателно. Употребата на
съставки с алкохол може да
причини смесване на алкохола с
въздух.
Не позволявайте влизането на
искри или открит огън в контакт с
уреда, когато вратичката е
отворена.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от повреда в
уреда.
•
За да избегнете повреда или
обезцветяване на емайла:
– не поставяйте съдове за печене
или други обекти в уреда
директно на дъното.
– не поставяйте алуминиево
фолио директно на дъното на
уреда.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– не поставяйте вода директно в
горещия уред.
– не дръжте влажни тенджери и
храна в уреда, след като
приключите с готвенето.
– бъдете внимателни, когато
отстранявате или инсталирате
аксесоари.
Обезцветяването на емайла не
оказва влияние върху работата на
уреда. Това не е дефект по
смисъла на закона за гаранциите.
Използвайте дълбока тава за
печене за сиропирани торти.
Плодовите сокове причиняват
петна, които може да бъдат трайни.
Този уред е предназначен само за
готвене. Той не трябва да бъде
използван за никакви други цели,
например отопление на
помещения.
Винаги гответе със затворена
вратичка на фурната.
Ако уредът е инсталиран зад
преграда за мебели (напр. врата),
уверете се, че вратата никога не е
затворена, докато работи уредът.
Възможно е зад затворена
преграда да се образуват топлина и
влага, което в последствие да
предизвика повреда на уреда,
корпуса или пода. Не затваряйте
преградата, докато уредът не е
изстинал напълно след употреба.
2.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване,
пожар или повреда на
уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежата.
Уверете се, че уредът е студен.
Има опасност стъклените панели
да се счупят.
Сменяйте незабавно стъклените
панели на вратичката, когато са
повредени. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
•
•
•
•
•
•
Внимавайте, когато сваляте
вратичката от уреда. Вратичката е
тежка!
Почиствайте редовно уреда, за да
предотвратите разваляне на
повърхностния материал.
Оставянето на мазнина или храна в
уреда може да причини пожар.
Почиствайте уреда с навлажнена
мека кърпа. Използвайте само
неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Ако използвате спрей за фурна,
следвайте инструкциите за
безопасност на опаковката.
Не почиствайте емайла с
каталитични частици (ако е
приложимо) с никакъв вид
почистващи препарати.
2.5 Вградена лампичка
•
Крушката или халогенната лампа в
този уред е предназначена само за
употреба в домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
•
Преди да подмените крушката,
изключете уреда от
електрозахранването.
Използвайте само лампи със
същите спецификации.
2.6 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете ключалката на
вратичката, за да не могат деца и
домашни любимци да се заключат в
уреда.
БЪЛГАРСКИ
2.7 Обслужване
•
•
За поправка на уредът, свържете
се с оторизиран сервизен център.
7
Използвайте само оригинални
резервни части.
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Общ преглед
1
2 3 4
5 6
7
11
5
4
3
2
1
8
9
10
3.2 Принадлежности
•
•
Скара
За готварски съдове, форми за
кекс, печива.
Тава за печене
1 Kомандно табло
2 Кръгов регулатор за функциите на
фурната
3 Лампичка за захранване/символ/
индикатор за температурата
4 Аналогов таймер
5 Лампичка/символ/индикатор за
температурата
6 Кръгов регулатор за
температурата
7 Нагревател
8 Лампичка
9 Вентилатор
10 Скара, подвижна
11 Позиции на скара
•
За сладкиши и курабийки.
Дълбок тиган за печене
За печене на тестени и месни
храни или като съд за събиране на
мазнина.
4. ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
4.1 Първоначално почистване
Отстранете подвижните носачи на
скарите и аксесоарите от уреда.
Вж. глава "Грижи и
почистване".
Почистете уреда преди първата
употреба.
Поставете аксесоарите и подвижните
носачи на скарите в първоначалната
им позиция.
4.2 Предварително загряване
Загрейте празния уред
предварително, за да изгорите
остатъчната мазнина.
и
1. Задайте функцията
максималната температура.
2. Оставете уреда да работи 1 час.
3. Задайте функцията
и
максималната температура.
4. Оставете уреда да работи 15
минути.
и задайте
5. Задайте функцията
максималната температура.
8
www.electrolux.com
6. Оставете уреда да работи 15
минути.
Принадлежностите могат да се
нагреят повече от обичайното. От
уреда може да излиза миризма и дим.
Това е нормално. Осигурете
достатъчна вентилация в
помещението.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Активиране и
деактивиране на уреда
Зависи от модела, ако
вашият уред има
символи на ключа,
индикатори или лампи:
• Индикаторът светва,
когато фурната се
нагрява.
• Лампичката светва,
когато уредът работи.
• Символът показва дали
ключът управлява
функциите на фурната
или температурата.
1. Завъртете ключа за функция на
фурната, за да изберете функция.
2. Завъртете ключа за
температурата, за да изберете
температура.
3. За да деактивирате уреда,
завъртете ключовете за функциите
на фурната и на температурата до
позиция изключено.
5.2 Функции във фурната
Функция във фурната
Приложение
Изключено
положение
Уредът е изключен.
Осветление
За активиране на лампата без функция за
готвене.
Топлина
отгоре/отдолу
За печене на тестени и месни храни на 1 ниво.
Горно
нагряване
За запичане на хляб, сладкиши и сладки. За
запичане на сготвени ястия.
Долно
нагряване
За печене на кексове с хрупкава основа и за
консервиране на храна.
Единичен грил
За запичане на плоска храна или препичане на
хляб.
Бърз грил
За печене на тънки пластове храна в големи
количества и за препичане на филийки.
БЪЛГАРСКИ
Функция във фурната
Приложение
Турбо грил
За печене на по-големи парчета месо или птици
с кости на едно и също ниво. Също и за
запичане и запеканки.
Топъл въздух /
Размразяване
За печене на 3та позиция в същото време и
сушене на храна.Нагласете температурата на 20
- 40 °C по-малко от тази за Горно/Долно
нагряване.
Тази функция може да се използва за
размразяване на замразени храни, като
зеленчуци и плодове. Времето за размразяване
зависи от количеството и големината на
храната.
Настройка за
Пица
За готвене на 1 ниво на храна до по-интензивно
запичане и хрупкава основа. Нагласете
температурата на 20 - 40 °C по-малко от тази за
Горно/Долно нагряване.
6. ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА
6.1 Аналогов таймер
Таймерът е снабден със следните
функции:
•
•
A) Прозорец
B) Диск
C) Бутон за настройка
Часово време
Таймер програматор за край на
готвене.
A
B
C
Настройка на часовото време
За да настроите часовото време,
натиснете и завъртете бутона за
настройка обратно на часовниковата
стрелка (в посоката указана със
стрелката), докато стрелките на
часовника застанат в правилното
9
10
www.electrolux.com
положение. Не завъртайте бутона в
посока по часовниковата стрелка.
След кaто сте задали времето,
оставете бутона за настройка да се
върне в първоначалното си положение
или внимателно го издърпайте назад.
Нормална настройка
Завъртете бутона за настройка
обратно на часовниковата стрелка,
.В
докато в прозореца се покаже
това положение можете да
управлявате уреда ръчно. Функцията
Таймер програматор за край на
готвене е изключена.
докато в прозореца се покаже
.В
това положение не се подава звуков
сигнал след като уредът се изключи.
1. Задайте функция и температура на
фурната.
2. Завъртете бутона за настройка
обратно на часовниковата стрелка,
докато желаният час на
изключване (в минути) се появи в
прозорчето на диска.
Отброяването започва. Когато
времето изтече, прозвучава сигнал.
Уредът се деактивира.
Звуковият сигнал може да
се деактивира. Завъртете
бутона за настройка
обратно на часовниковата
стрелка, докато в
Таймер програматор за край
на готвене
прозореца се покаже
.В
това положение не се
подава звуков сигнал след
като уредът се изключи.
Използвайте го, за да зададете час на
изключване на функция на фурната.
Максималното време, което може да
зададете, е 180 минути.
Използвайте го само за
храни, които не изискват
смесване или наблюдение
по време на готвене.
Завъртете бутона за настройка
обратно на часовниковата стрелка,
За нулиране на функцията Таймер
програматор за край на готвене,
завъртете бутона за настройка
обратно на часовниковата стрелка,
докато в прозореца се покаже
.
7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
7.1 Охлаждащ вентилатор
Когато уредът работи, охлаждащият
вентилатор се активира автоматично,
за да поддържа повърхностите на
уреда хладни. Ако деактивирате
уреда, охлаждащият вентилатор
продължава да работи, докато уредът
се охлади.
7.2 Предпазен термостат
Неправилната работа с уреда или
повредата на някои компоненти може
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
да доведе до опасно прегряване. За
да предотврати това, фурната е
оборудвана с термостат за
безопасност, който прекъсва
захранването. Фурната се включва
отново автоматично, след като
температурата спадне.
БЪЛГАРСКИ
8.2 Печене на кексове
Температурата и времето
за печене в таблиците са
само ориентировъчни. Те
зависят от рецептите,
качеството и количеството
на използваните съставки.
•
•
8.1 Обща информация
•
•
•
•
•
11
Уредът има пет позиции на
полиците. Позициите на рафтовете
се броят от дъното на уреда.
Уредът е снабден със специална
система, която задвижва въздуха и
постоянно рециклира парата. С
тази система е възможно да се
готви на пара и да се поддържат
ястията меки отвътре и хрупкави
отвън. Тя намалява до минимум
времето за готвене и консумацията
на електроенергия.
В уреда или по стъклата на
вратичката може да кондензира
влага. Това е нормално. Винаги
отстъпвайте от уреда, когато
отваряте вратичката по време на
готвене. За да намалите конденза,
включете уреда да работи 10
минути преди готвене.
Избърсвайте влагата след всяко
използване на уреда.
При готвене не поставяйте съдове
директно на дъното на уреда и не
покривайте компонентите с
алуминиево фолио. Това може да
промени резултатите от печенето и
да повреди емайла на фурната.
Не отваряйте вратичката на
фурната, преди да е изтекло 3/4 от
зададеното време за готвене.
Ако използвате едновременно две
тавички за печене, оставете едно
празно ниво между тях.
8.3 Приготвяне на месо и
риба
•
•
•
Използвайте дълбоката тава за
много мазна храна, за да
предпазите фурната от петна,
които могат да бъдат постоянни.
Оставете месото за приблизително
15 минути преди нарязване, така че
сокът да не изтича навън.
За да избегнете твърде много дим
във фурната по време на печене,
налейте малко вода в дълбоката
тава. След като водата се изпари,
доливайте още, за да не
кондензира димът.
8.4 Времена за готвене
Времената за приготвяне зависят от
типа на храната, нейната
консистенция и обем.
Първоначално, проследете
резултатите, когато готвите. Намерете
най-добрите настройки (настройка на
нагряване, време на готвене и др.) за
вашите съдове, рецепти и количества,
когато използвате този уред.
8.5 Таблица за печене на тестени продукти и месо
Кейкове
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
45 - 60
Във
форма за
кекс
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ие на
ура (°C)
ие на
скарата
скарата
Рецепти с 170
бита смес
2
160
3 (2 и 4)
12
www.electrolux.com
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ие на
ура (°C)
ие на
скарата
скарата
Маслено
тесто
170
2
160
3 (2 и 4)
20 - 30
Във
форма за
кекс
Маслено- 170
млечен
чийзкейк
1
165
2
60 - 80
Във
форма за
кекс 26 см
Ябълков
кейк
(Ябълков
пай)1)
170
2
160
2 (ляво и
дясно)
80 - 100
В две
форми за
кекс по 20
см, на
скара
Щрудел
175
3
150
2
60 - 80
В тава за
печене
Сладкиш
с
мармала
д
170
2
165
2 (ляво и
дясно)
30 - 40
Във
форма за
кекс 26 см
Пандишп
ан
170
2
160
2
50 - 60
Във
форма за
кекс 26 см
Коледен
кейк /
Богат
плодов
кейк1)
160
2
150
2
90 - 120
Във
форма за
кекс 20 см
Сладкиш
със
сливи1)
175
1
160
2
50 - 60
Във
форма за
хляб
Малки
кексчета
– едно
ниво
170
3
140 - 150
3
20 - 30
В тава за
печене
Малки
кексчета
– две
нива
-
-
140 - 150
2и4
25 - 35
В тава за
печене
БЪЛГАРСКИ
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
13
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ие на
ура (°C)
ие на
скарата
скарата
Малки
кексчета
– три
нива
-
-
140 - 150
1, 3 и 5
30 - 45
В тава за
печене
Бисквити 140
/
сладкиши
на
пръчици
– едно
ниво
3
140 - 150
3
30 - 35
В тава за
печене
Бисквитки /
панделки
– на две
нива
-
140 - 150
2и4
35 - 40
В тава за
печене
Бисквитки /
панделки
– на три
нива
-
140 - 150
1, 3 и 5
35 - 45
В тава за
печене
Целувки – 120
едно
ниво
3
120
3
80 - 100
В тава за
печене
Целувки – две
нива1)
-
120
2и4
80 - 100
В тава за
печене
Кифличк
и1)
190
3
190
3
12 - 20
В тава за
печене
Еклери –
едно
ниво
190
3
170
3
25 - 35
В тава за
печене
Еклери –
две нива
-
-
170
2и4
35 - 45
В тава за
печене
2
170
2
45 - 70
Във
форма за
кекс 20 см
Плоски
180
сладкиши
14
www.electrolux.com
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Време
(мин)
Забележк
и
Температ Положен Температ Положен
ура (°C)
ие на
ура (°C)
ие на
скарата
скарата
Богат
плодов
кейк
160
1
150
2
110 - 120
Във
форма за
кекс 24 см
Викториа
нски
сандвич
170
1
160
2 (ляво и
дясно)
50 - 60
Във
форма за
кекс 20 см
Време
(мин)
Забележк
и
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Хляб и пица
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Бял
хляб1)
190
1
190
1
60 - 70
1 - 2 броя,
по 500 г
всеки
Ръжен
хляб
190
1
180
1
30 - 45
Във
форма за
хляб
Хлебчет
а 1)
190
2
180
2 (2 и 4)
25 - 40
по 6 - 8
броя в
тава за
печене
Пица1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
В тава за
печене
или
дълбока
тава
Курабийк
и1)
200
3
190
3
10 - 20
В тава за
печене
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
БЪЛГАРСКИ
15
Плодови пити
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Време
(мин)
Забележк
и
Макароне 200
н флан
2
180
2
40 - 50
Във
форма
Зеленчук
ов флан
200
2
175
2
45 - 60
Във
форма
Кишове1)
180
1
180
1
50 - 60
Във
форма
Лазаня1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
Канелон
и1)
180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Във
форма
Време
(мин)
Забележк
и
1) Загрейте фурната предварително за 10 минути.
Mесо
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
200
2
190
2
50 - 70
На
скарата
Pork
180
(Свинско)
2
180
2
90 - 120
На
скарата
Телешко
190
2
175
2
90 - 120
На
скарата
Английско 210
говеждо
печено,
полуизпе
чено
2
200
2
50 - 60
На
скарата
Английско 210
говеждо
печено,
Средно
изпечено
2
200
2
60 - 70
На
скарата
Говеждо
16
www.electrolux.com
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Време
(мин)
Забележк
и
Английско 210
говеждо
печено,
добре
изпечено
2
200
2
70 - 75
На
скарата
Свинска
плешка
180
2
170
2
120 - 150
С кожата
Свински
джолан
180
2
160
2
100 - 120
2 броя
Агнешко
190
2
175
2
110 - 130
Бутче
Пиле
220
2
200
2
70 - 85
Цялo
Пуйка
180
2
160
2
210 - 240
Цялo
Патица
175
2
220
2
120 - 150
Цялo
Гъска
175
2
160
1
150 - 200
Цялo
Заек
190
2
175
2
60 - 80
Нарязан
Див заек
190
2
175
2
150 - 200
Нарязан
Фазан
190
2
175
2
90 - 120
Цялo
Време
(мин)
Забележк
и
Риба
Храна
Топлина отгоре/
отдолу
Топъл въздух
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Температ Положен
ура (°C)
ие на
скарата
Пъстърва 190
/ Ципура
2
175
2
40 - 55
3 - 4 риби
Риба тон / 190
Сьомга
2
175
2
35 - 60
4-6
филета
8.6 Единичен грил
Нагрейте предварително
празната фурна за 3
минути преди готвенето.
БЪЛГАРСКИ
Храна
Количества
Парчета
(г)
Температ Време (мин)
ура (°C)
1-ва
2-ра
страна
страна
Пържоли
филе
4
800
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Пържоли
говеждо
4
600
макс.
10 - 12
6-8
4
Наденици 8
-
макс.
12 - 15
10 - 12
4
Свински
пържоли
600
макс.
12 - 16
12 - 14
4
Пиле
2
(разрязан
о на 2)
1000
макс.
30 - 35
25 - 30
4
Шишчета
4
-
макс.
10 - 15
10 - 12
4
Пилешки
гърди
4
400
макс.
12 - 15
12 - 14
4
Хамбурге
р
6
600
макс.
20 - 30
-
4
Рибно
филе
4
400
макс.
12 - 14
10 - 12
4
Печени
сандвичи
4-6
-
макс.
5-7
-
4
Препечен 4 - 6
и
филийки
-
макс.
2-4
2-3
4
4
Положен
ие на
скарата
8.7 Турбо грил
Говеждо
Храна
Количества
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Говеждо печено
или филе,
полуизпечено1)
на см
дебелина
190 - 200
5-6
1 или 2
Говеждо печено на см
или филе, средно дебелина
изпечено1)
180 - 190
6-8
1 или 2
Говеждо печено
или филе, добре
изпечено1)
170 - 180
8 - 10
1 или 2
на см
дебелина
1) Предварително загрейте фурната.
17
18
www.electrolux.com
Свинско
Храна
Количество
(кг)
Температура Време (мин)
(°C)
Положение
на скарата
Плешка, врат,
бут
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Котлет, гърди
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 или 2
Руло "Стефани"
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 или 2
Свински джолан
(предварително
сварен)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Телешко
печено
1
160 - 180
90 - 120
1 или 2
Телешки
джолан
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Агнешки бут,
агнешко
печено
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 или 2
Агнешко филе 1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 или 2
Телешко
Агнешко
Птиче
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Порции птиче
месо
0,2 - 0,25
всяка част
200 - 220
30 - 50
1 или 2
Пиле,
половинка
0,4 - 0,5 всяка
част
190 - 210
35 - 50
1 или 2
Пиле, млада
кокошка
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 или 2
Патица
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 или 2
Гъска
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 или 2
Пуйка
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 или 2
Пуйка
4-6
140 - 160
150 - 240
1 или 2
БЪЛГАРСКИ
19
Риба (задушена)
Храна
Количество
(кг)
Температура
(°C)
Време (мин)
Положение
на скарата
Риба, цяла
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 или 2
8.8 Размразяване
Храна
Количес
тво (г)
Време за
размразяв
ане (мин.)
Време за
доразмразява
не (мин)
Забележки
Пиле
1000
100 - 140
20 - 30
Поставете пилето
върху обърната
чинийка в голяма
чиния. Обърнете по
средата на готвене.
Месо
1000
100 - 140
20 - 30
Обърнете по средата
на готвене.
Месо
500
90 - 120
20 - 30
Обърнете по средата
на готвене.
Пъстърва
150
25 - 35
10 - 15
-
Ягоди
300
30 - 40
10 - 20
-
Чисто масло
250
30 - 40
10 - 15
-
Сметана
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Сметаната може да се
разбие много добре и
ако на места има още
леко замразени места.
Гато
1400
60
60
-
8.9 Сушене - Топъл въздух
•
•
Покрийте тавите с неомазняваща
се хартия или хартия за печене.
За по-добри резултати спрете
фурната по средата на времето за
сушене, отворете вратата и
оставете да изстине една вечер, за
да завършите сушенето.
Зеленчуци
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Бобови
растения
60 - 70
Чушки
60 - 70
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
6-8
3
1/4
5-6
3
1/4
20
www.electrolux.com
Храна
Температура
(°C)
Време (ч)
Зеленчуци за
подкиселяван
е
60 - 70
Гъби
Подправки/
билки
Положение на скарата
1 позиция
2 позиции
5-6
3
1/4
50 - 60
6-8
3
1/4
40 - 50
2-3
3
1/4
Температура
(°C)
Време (ч)
Положение на скарата
Сливи
60 - 70
Кайсии
Плодове
Храна
1 позиция
2 позиции
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Ябълкови
резени
60 - 70
6-8
3
1/4
Круши
60 - 70
6-9
3
1/4
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Бележки относно
почистването
•
•
•
•
•
Почиствайте лицевата част на
фурната с мека кърпа с гореща
вода и препарат за почистване.
За почистване на метални
повърхности използвайте
обикновен почистващ препарат.
Почиствайте вътрешността на
уреда след всяка употреба.
Натрупвания на мазнини или други
остатъци от храна могат да
доведат до пожар. Рискът е поголям за тавата на грила.
Почиствайте упоритите
замърсявания със специален
почистващ препарат за фурни.
Почиствайте всички
принадлежности на фурната след
всяко ползване и ги оставяйте да
изсъхнат. Използвайте мека кърпа
•
с топла вода и почистващ
препарат.
Ако са налични незалепващи
принадлежности, не ги почиствайте
със силни препарати, остри
предмети или в съдомиялна
машина. Това може да повреди
незалепващото покритие.
9.2 Уреди от неръждаема
стомана или алуминий
За почистване на
вратичката на фурната
използвайте само мокра
гъба. Подсушете с мека
кърпа.
Не използвайте стоманена
вълна, киселини или
абразивни продукти, тъй
като те могат да повредят
повърхността на фурната.
Почиствайте командното
табло на фурната, като
следвате същите
предпазни мерки.
БЪЛГАРСКИ
21
9.3 Почистване на
уплътнението на вратичката
9.5 Почистване на вратичката
на фурната
•
Вратичката на фурната има два
стъклени панела. Можете да извадите
вратичката на фурната и вътрешния
стъклен панел, за да го почистите.
•
Редовно проверявайте
уплътнението на вратичката.
Уплътнението на вратичката се
намира около рамката на
вътрешността на фурната. Не
използвайте уреда, ако
уплътнението на вратичката е
повредено. Свържете се с
оторизиран сервизен център.
За почистване на уплътнението на
вратичката вижте общата
информация за почистване.
9.4 Демонтиране на носачите
на скарата
За да почистите фурната, свалете
носачите на скарата.
Вратичката на фурната
може да се затвори, ако
опитате да извадите
вътрешния стъклен панел
преди да сте свалили
вратичката на фурната.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте уреда без
вътрешния стъклен панел.
1. Отворете докрай вратичката и
хванете двете й панти.
1. Издърпайте предната част на
носачите на скарата от
страничната стена.
2. Издърпайте задната част на
носача на скарата от стената и го
извадете.
1
2
Поставете носачите на скарата в
обратна последователност.
2. Повдигнете и завъртете
лостчетата на двете панти.
22
www.electrolux.com
6. Завъртете двата фиксатора на 90°
и ги извадете от гнездата им.
3. Затворете вратичката на фурната
наполовина до първото възможно
положение за отваряне. След това
дръпнете напред и извадете
вратичката от гнездото.
90°
7. Първо внимателно повдигнете и
след това отстранете стъкления
панел.
1
4. Поставете вратичката върху мека
кърпа на стабилна повърхност.
2
8. Почистете стъкления панел с вода
и сапун. Внимателно подсушете
стъкления панел.
Когато почистването е завършено,
монтирайте стъкления панел и
вратичката на фурната. Направете
гореизброените стъпки в обратен ред.
5. Освободете системата за
заключване, за да извадите
вътрешния стъклен панел.
Зоната с щампованата маркировка
трябва да е обърната към вътрешната
страна на вратичката. Уверете се, че
след монтирането, повърхността на
рамката на стъкления панел върху
зоните със ситов печат не е грапава
при допир.
БЪЛГАРСКИ
Уверете се, че монтирате вътрешния
стъклен панел правилно в гнездото.
23
ВНИМАНИЕ!
Винаги дръжте
халогенната лампа с
кърпа, за да
предотвратите изгарянето
на остатъчната мазнина
върху лампата.
1. Деактивирайте уреда.
2. Извадете предпазителите от
таблото или деактивирайте от
мрежовия прекъсвач.
Задната лампа
9.6 Смяна на крушката
Поставете парче плат на дъното на
вътрешността на уреда. Това
предпазва от повреди стъкления капак
на лампичката и вътрешността на
фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от електрически
удар! Прекъснете
предпазителя преди да
заменяте лампичката.
Лампата и стъкленият
капак може да са горещи.
1. Завъртете стъкления капак на
лампичката обратно на
часовниковата стрелка, за да го
извадите.
2. Почистете стъкления капак.
3. Сменете старата крушка с
подходяща нова крушка, устойчива
на температура 300 °C.
4. Монтирайте стъкления капак.
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Фурната е изключена.
Активирайте фурната.
Фурната не нагрява.
Таймер програматорът
за край на готвене не е
настроен.
Настройте Таймер
програматора за край на
готвене. Вижте глава
"Функции на часовника".
24
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Отстраняване
Фурната не нагрява.
Предпазителят е
изключил.
Проверете дали
предпазителят е причина
за неизправността. Ако
предпазителят
продължава да изключва,
обърнете се към
квалифициран
електротехник.
Лампата не
функционира.
Лампичката е дефектна.
Сменете крушката.
Пара и кондензация се
отлагат по храната и във
вътрешността на
фурната.
Във фурната са оставяни Не оставяйте ястията
ястия за твърде дълго
във фурната за повече от
време.
15 - 20 минути след края
на готвенето.
10.2 Данни за обслужване
Ако не можете да намерите решение
на проблема сами, обърнете се към
търговеца си или към упълномощен
сервизен център.
табелка се намира върху предната
рамка на вътрешността на уреда. Не
отстранявайте табелката с данни от
вътрешността на уреда.
Данните, необходими за сервизния
център, са на табелката с данни. Тази
Препоръчваме да запишете данните тук:
Модел (MOD.)
.........................................
PNC (номер на продукт)
.........................................
Сериен номер (S.N.)
.........................................
11. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
БЪЛГАРСКИ
11.3 Електрическа
инсталация
11.1 Вграждане
548 21
558
min. 550
114
16
20
600
25
min. 560
589
594
573
Производителят не поема
отговорност, ако вие не
спазите мерките за
безопасност, посочени в
глава "Безопасност".
Този уред се доставя с щепсел и
захранващ кабел.
11.4 Кабел
594
5
3
Типове кабели, подходящи за
инсталация или подмяна:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
За напречното сечение на кабела
вижте общата мощност на табелката с
информация на уреда. Също така
можете да разгледате таблицата:
Обща мощност
(W)
Напречно
сечение на
кабела (мм²)
максимум 1380
3 x 0.75
максимум 2300
3x1
максимум 3680
3 x 1.5
594
5
3
11.2 Закрепване на уреда към
шкафа
A
B
Заземителният проводник (зелен/
жълт) трябва да е с 2 см по-дълъг от
фазовия и неутралния проводник (син
и кафяв).
26
www.electrolux.com
12. ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
12.1 Технически данни
Волтаж
230 V
Честота
50 Hz
13. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
13.1 Продуктов фиш и информация според EU 65-66/2014
Име на доставчик
Electrolux
Идентификация на модела
EOB3400BOR
Индекс на енергийна ефективност
100.0
Клас на енергийна ефективност
A
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, конвенционален режим
0.93 kWh/цикъл
Консумация на енергия със стандартно
натоварване, засилен вентилационен режим
0.85 kWh/цикъл
Колко на брой празнини
1
Източник на топлина
Електричество
Сила на звука
72 л
Тип на фурната
Фурна за вграждане
Маса
32.8 кг
EN 60350-1 - Битови електрически
уреди за готвене - Част 1: Гами,
фурни, парни фурни и грилове –
Методи за измерване на
производителността.
13.2 Енергоспестяваща
Уредът съдържа функции, които ви
позволяват да икономисвате енергия
при ежедневното готвене.
•
Основни подсказки
– Уверете се, че вратичката на
фурната е правилно затворена,
когато уредът работи и я
дръжте така, колкото може подълго по време на готвене.
– Използвайте метални чинии, за
да спестите енергия.
•
•
– При възможност поставяйте
храната във фурната без да я
нагрявате.
– Когато времето на готвене е подълго от 30 минути, намалете
температурата на фурната до
минимум 3 - 10 минути, в
зависимост от времето на
готвене преди да свърши то.
Остатъчната топлина във
фурната ще продължи да готви.
– Използвайте остатъчната
топлина, за да затопляте други
храни.
Готвенето с вентилатор - когато е
възможно, използвайте функциите
с вентилатор за готвене, за да
спестите енергия.
Задръжте храната топла - ако
искате да използвате остатъчната
топлина, за да запазите ястие
БЪЛГАРСКИ
27
топло, изберете най-ниската
възможна настройка на
температурата.
14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
28
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 29
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................30
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................33
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................33
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 34
6. FUNCŢIILE CEASULUI.................................................................................... 35
7. FUNCŢII SUPLIMENTARE...............................................................................36
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI................................................................................ 36
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 45
10. DEPANARE.................................................................................................... 48
11. INSTALAREA................................................................................................. 49
12. INFORMAŢII TEHNICE.................................................................................. 50
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ.............................................................................50
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
29
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat şi să înlocuiască cablul.
Aparatul devine fierbinte în interior pe durata
funcţionării. Nu atingeţi elementele de încălzire din
interiorul aparatului. Folosiţi întotdeauna mănuşi de
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
protecţie pentru a scoate sau a pune în interior
accesorii sau vase.
Întrerupeţi alimentarea cu electricitate înainte de a
efectua operaţiile de întreţinere.
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui
becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiţi un aparat de curăţat cu abur pentru a
curăţa aparatul.
Nu folosiţi substanţe abrazive dure sau raclete
ascuţite de metal pentru a curata sticla uşii deoarece
acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageţi mai întâi de partea din faţă a suportului, după
care să îndepărtaţi capătul din spate de pereţii laterali.
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine inversă.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
AVERTIZARE!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat
având în jurul său structuri de
siguranţă.
•
Laturile aparatului trebuie să rămână
în apropierea altor aparate sau unităţi
cu aceeaşi înălţime.
2.2 Conexiunea la reţeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificaţi dacă informaţiile de natură
electrică, specificate pe plăcuţa cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactaţi un electrician.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora ştecherul şi cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către centrul autorizat de
service.
Nu lăsaţi cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea uşii aparatului, în special
atunci când uşa este fierbinte.
Protecţia la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune şi izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectaţi ştecherul.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Folosiţi doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecţia liniei, siguranţe (siguranţe
înfiletabile scoase din suport),
contactori şi declanşatori la protecţia
de împământare.
Instalaţia electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectaţi
aparatul de la reţea la toţi polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puţin
3 mm.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Utilizare
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun
efect asupra funcţionării aparatului.
Nu este un defect în ceea ce priveşte
garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
32
www.electrolux.com
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
Dacă aparatul este instalat în spatele
unui panou de mobilă (de ex. o uşă),
asiguraţi-vă că uşa nu se închide
niciodată atunci când aparatul
funcţionează. Căldura şi umezeala se
pot acumula în spatele panoului
închis de mobilă ceea ce produce
daune aparatului, unităţii de mobilier
sau podelei. Nu închideţi panoul de
mobilă dacă aparatul nu s-a răcit
complet după utilizare.
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificaţi dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiţi imediat panourile de sticlă ale
uşii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactaţi centrul de service
autorizat.
Atenţie când scoateţi uşa aparatului.
Uşa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Resturile de grăsimi sau de alimente
din aparat pot duce la apariţia unui
incendiu.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizaţi numai detergenţi
neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
•
•
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte
metalice.
Dacă folosiţi un spray pentru cuptor,
respectaţi instrucţiunile de siguranţă
de pe ambalaj.
Nu curăţaţi emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
2.5 Becul interior
•
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi
specificaţii.
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
2.7 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi un
Centru de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
ROMÂNA
33
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1
2 3 4
5 6
7
11
5
4
3
2
1
8
9
10
3.2 Accesorii
•
•
Raft de sârmă
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Tavă de gătit
1 Panou de comandă
2 Buton de selectare pentru funcţiile
cuptorului
3 Bec / simbol / indicator pentru
alimentare
4 Cronometru analogic
5 Bec / simbol / indicator pentru
temperatură
6 Buton de selectare pentru
temperatură
7 Element de încălzire
8 Bec
9 Ventilator
10 Suport pentru raft, detaşabil
11 Poziţii rafturi
•
Pentru prăjituri şi fursecuri.
Cratiţă adâncă
Pentru coacere şi frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
4. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
4.1 Prima curăţare
Scoateţi din aparat toate accesoriile şi
suporturile pentru raftul mobil.
Consultaţi capitolul „Îngrijirea
şi curăţarea”.
Curăţaţi aparatul înainte de prima
utilizare.
Puneţi accesoriile şi suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziţia lor iniţială.
4.2 Preîncălzirea
Preîncălziţi aparatul gol pentru a arde
grăsimile rămase.
1. Setaţi funcţia
şi temperatura
maximă.
2. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp
de 1 oră.
3. Setaţi funcţia
şi setaţi temperatura
maximă.
4. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp
de 15 minute.
5. Setaţi funcţia
şi setaţi temperatura
maximă.
6. Lăsaţi aparatul să funcţioneze timp
de 15 minute.
Accesoriile pot deveni mai fierbinţi decât
de obicei. Aparatul poate emite un miros
şi fum. Acest lucru este normal. Aerisiţi
bine încăperea.
34
www.electrolux.com
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Activarea şi dezactivarea
aparatului
În funcţie de modelul
aparatului, acesta are
simboluri la butoanele de
selectare, indicatoare sau
becuri:
• Indicatorul se aprinde
când cuptorul se
încălzeşte.
• Becul se aprinde când
aparatul funcţionează.
• Simbolul arată dacă
butoanele de selectare
comandă funcţiile
cuptorului sau
temperatura.
1. Rotiţi butonul pentru funcţiile
cuptorului pentru a selecta o funcţie
de gătit.
2. Pentru a selecta o temperatură rotiţi
butonul de selectare corespunzător.
3. Pentru a dezactiva aparatul, rotiţi
butoanele de selectare pentru
funcţiile şi temperatura cuptorului în
poziţia oprit.
5.2 Funcţiile cuptorului
Funcţia cuptorului
Poziţia Oprit
Aplicaţie
Aparatul este oprit.
Iluminare cuptor Pentru a activa becul fără nici o funcţie de gătit.
Încălzire sus /
jos
Pentru a coace şi a prăji alimente pe 1 poziţie a raf‐
tului.
Incalzire sus
Pentru a rumeni pâinea, prăjiturile şi produsele de
patiserie. Pentru a termina alimentele deja gătite.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă şi pentru
a conserva alimentele.
Grill
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate şi pentru
pâine prăjită.
Grill rapid
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în can‐
tităţi mari şi pentru pâine prăjită.
ROMÂNA
Funcţia cuptorului
35
Aplicaţie
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăţi mai mari de carne roşie sau de
găină cu os pe 1 nivel al raftului. De asemenea,
pentru gratinare şi rumenire.
Aer cald / De‐
congelare
Pentru a coace simultan pe până la 3 poziţii ale raf‐
tului şi pentru a deshidrata alimentele.Setaţi temper‐
atura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru Incalzire
sus/jos.
Această funcţie poate fi folosită pentru decongelar‐
ea alimentelor congelate, cum ar fi legumele şi fruc‐
tele. Timpul necesar decongelării depinde de
numărul şi de dimensiunea alimentelor congelate.
Pizza
Pentru coacerea pe 1 raft a mâncărurilor care nec‐
esită o rumenire mai intensă şi o bază crocantă. Se‐
taţi temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru
Incalzire sus/jos.
6. FUNCŢIILE CEASULUI
6.1 Cronometru analogic
Cronometrul are următoarele funcţii:
•
•
A) Vizor
B) Cadran
C) Buton setări
Ora
Ceas avertizor + Terminarea gătitului.
A
B
C
Reglarea orei curente
Pentru a seta timpul, apăsaţi şi rotiţi la
stânga butonul pentru setări (în direcţia
indicată de săgeată) până când acele
ceasului sunt în poziţia dorită. Nu rotiţi
butonul pentru setări spre dreapta.
După reglarea orei, lăsaţi butonul pentru
setări să revină la poziţia iniţială sau
trageţi-l încet, înapoi.
Setare normală
36
www.electrolux.com
Rotiţi butonul pentru setări la stânga,
până când
apare în vizor. În această
poziţie dvs. comandaţi manual aparatul.
Funcţia Ceas avertizor + Terminarea
gătitului este oprită.
Ceas avertizor + Terminarea
gătitului
Folosiţi-l pentru a seta timpul de oprire
automată a unei funcţii a cuptorului.
Timpul maxim pe care îl puteţi seta este
de 180 de minute.
Folosiţi-l doar pentru
alimente la care nu trebuie
să amestecaţi sau care nu
trebuie monitorizate pe
durata procesului de gătire.
Rotiţi butonul pentru setări la stânga,
până când
apare în vizor. În această
poziţie nu există nici un semnal acustic
după dezactivarea aparatului.
1. Selectaţi o funcţie a cuptorului şi
temperatura.
2. Rotiţi butonul de setare la stânga,
până când în vizorul cadranului
apare timpul de oprire automată (în
minute).
Începe numărătoarea inversă. După ce
se scurge întreaga perioadă de timp,
este emis un semnal sonor. Aparatul se
dezactivează.
Semnalul acustic poate fi
dezactivat. Rotiţi butonul
pentru setări la stânga, până
când
apare în vizor. În
această poziţie nu există nici
un semnal acustic după
dezactivarea aparatului.
Pentru a anula funcţia Ceas avertizor +
Terminarea gătitului, rotiţi butonul de
selectare a setărilor în sens anti-orar
până când
apare în vizor.
7. FUNCŢII SUPLIMENTARE
7.1 Suflanta cu aer rece
Când aparatul funcţionează, suflanta cu
aer rece porneşte automat pentru a
menţine reci suprafeţele aparatului. Dacă
opriţi aparatul, suflanta cu aer rece
continuă să funcţioneze până când
aparatul se răceşte.
supraîncălzirea periculoasă. Pentru a
preveni acest lucru, cuptorul are un
termostat de siguranţă care întrerupe
alimentarea cu curent. În momentul în
care temperatura scade, cuptorul se
activează din nou în mod automat.
7.2 Termostatul de siguranţă
Funcţionarea incorectă a aparatului sau
componentele defecte pot să cauzeze
8. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
Temperatura şi duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind
de reţete şi de calitatea şi
cantitatea ingredientelor
utilizate.
8.1 Informaţii cu caracter
general
•
•
Aparatul are cinci poziţii pentru raft.
Număraţi poziţiile rafturilor din partea
de jos a podelei aparatului.
Aparatul are un sistem special care
produce o circulaţie naturală a aerului
şi o reciclare constantă a aburului. Cu
acest sistem puteţi găti într-un mediu
cu aburi şi puteţi păstra preparatele
ROMÂNA
•
•
•
moi în interior şi crocante la exterior.
Reduce la minimum durata de gătire
şi consumul de energie.
Umezeala poate produce condens în
aparat sau pe panourile de sticlă ale
uşii. Acest lucru este normal.
Utilizatorul trebuie să se îndepărteze
întotdeauna de aparat atunci când
deschide uşa aparatului pe durata
gătirii. Pentru a reduce condensul,
lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
10 minute înainte de gătire.
Curăţaţi umezeala rămasă după
fiecare utilizare a aparatului.
Nu puneţi obiecte direct pe podeaua
aparatului şi nu puneţi folie din
aluminiu pe componente atunci când
gătiţi. În caz contrar este posibilă
modificarea rezultatelor obţinute şi se
poate cauza deteriorarea stratului de
email.
8.2 Coacerea prăjiturilor
•
•
Nu deschideţi uşa cuptorului înainte
ca 3/4 din durata de coacere să fi
trecut.
Dacă utilizaţi două tăvi de coacere în
acelaşi timp, lăsaţi un nivel liber între
ele.
37
8.3 Gătirea cărnii şi a peştelui
•
•
•
Utilizaţi o cratiţă adâncă pentru
alimentele foarte grase pentru a evita
pătarea permanentă a cuptorului.
Lăsaţi carnea aproximativ 15 minute
înainte de a o tăia, astfel încât sucul
să nu se prelingă afară.
Pentru a împiedica formarea de prea
mult fum în cuptor pe durata frigerii,
se recomandă adăugarea de puţină
apă în cratiţa adâncă. Pentru a
preveni condensarea fumului,
adăugaţi apă de fiecare dată după ce
se evaporă.
8.4 Durate de gătit
Duratele de gătit depind de tipul de
alimente, de consistenţa şi volumul lor.
La început, monitorizaţi performanţa
când gătiţi. Găsiţi cele mai bune setări
(setarea căldurii, durata de gătit, etc.)
pentru vasele, reţetele şi cantităţile dvs.
când utilizaţi acest aparat.
8.5 Tabele pentru coacere şi frigere
Prăjituri
Aliment
Încălzire sus / jos
Aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
170
2
160
Aluat frag‐ 170
ed
2
Prăjitură
170
cu brânză
şi lapte
bătut
1
Reţete cu
compozi‐
ţie bătută
cu telul
Durată
(min)
Comen‐
tarii
3 (2 şi 4)
45 - 60
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
160
3 (2 şi 4)
20 - 30
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
165
2
60 - 80
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 26 cm
38
www.electrolux.com
Aliment
Încălzire sus / jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Prăjitură
cu mere
(plăcintă
cu
mere)1)
170
2
160
2 (stânga
şi dreap‐
ta)
80 - 100
În două
forme pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
pe un raft
de sârmă
Strudel
175
3
150
2
60 - 80
Într-o tavă
de coacere
Tartă cu
gem
170
2
165
2 (stânga
şi dreap‐
ta)
30 - 40
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 26 cm
Pandi‐
span
170
2
160
2
50 - 60
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 26 cm
Tort de
160
Crăciun /
Tort bogat
în fructe1)
2
150
2
90 - 120
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
Prăjitură
cu
prune1)
175
1
160
2
50 - 60
Într-o
formă de
pâine
Prăjituri
mici - pe
un nivel
170
3
140 - 150
3
20 - 30
Într-o tavă
de coacere
Prăjituri
mici - pe
două nive‐
luri
-
140 - 150
2 şi 4
25 - 35
Într-o tavă
de coacere
Prăjituri
mici - pe
trei nive‐
luri
-
140 - 150
1, 3 şi 5
30 - 45
Într-o tavă
de coacere
3
140 - 150
3
30 - 35
Într-o tavă
de coacere
-
Biscuiţi /
140
patiserie pe un ni‐
vel
ROMÂNA
Aliment
Încălzire sus / jos
Aer cald
Tempera‐
tură (°C)
Nivel raft
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Biscuiţi /
patiserie pe două
niveluri
-
140 - 150
Biscuiţi /
patiserie pe trei ni‐
veluri
-
Bezele pe un ni‐
vel
120
Bezele pe două
niveluri1)
-
39
Durată
(min)
Comen‐
tarii
2 şi 4
35 - 40
Într-o tavă
de coacere
140 - 150
1, 3 şi 5
35 - 45
Într-o tavă
de coacere
3
120
3
80 - 100
Într-o tavă
de coacere
-
120
2 şi 4
80 - 100
Într-o tavă
de coacere
Chifle dul‐ 190
ci1)
3
190
3
12 - 20
Într-o tavă
de coacere
Eclere pe un ni‐
vel
190
3
170
3
25 - 35
Într-o tavă
de coacere
Eclere pe două
niveluri
-
-
170
2 şi 4
35 - 45
Într-o tavă
de coacere
Tarte
180
2
170
2
45 - 70
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
Tort cu
multe
fructe
160
1
150
2
110 - 120
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 24 cm
Sandviş
Victoria
170
1
160
2 (stânga
şi dreap‐
ta)
50 - 60
Într-o
formă pen‐
tru prăjituri
de 20 cm
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
40
www.electrolux.com
Pâine şi pizza
Aliment
Încălzire sus / jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Pâine
albă1)
190
1
190
1
60 - 70
1-2
bucăţi,
500 g per
bucată
Pâine de
secară
190
1
180
1
30 - 45
Într-o
formă de
pâine
Chifle 1)
190
2
180
2 (2 şi 4)
25 - 40
6 - 8 role
într-o tavă
de coac‐
ere
Pizza1)
230 - 250
1
230 - 250
1
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere sau
cratiţă
adâncă
Pateuri1)
200
3
190
3
10 - 20
Într-o tavă
de coac‐
ere
Durată
(min)
Comen‐
tarii
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
Tarte
Aliment
Încălzire sus / jos
Aer cald
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tarte cu
paste
200
2
180
2
40 - 50
Într-o
formă
Tarte cu
legume
200
2
175
2
45 - 60
Într-o
formă
Tarte tip
Quiche1)
180
1
180
1
50 - 60
Într-o
formă
Lasagne1) 180 - 190
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
Paste
Cannello‐
ni1)
2
180 - 190
2
25 - 40
Într-o
formă
180 - 190
1) Preîncălziţi cuptorul timp de 10 minute.
ROMÂNA
41
Carne
Aliment
Încălzire sus / jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Vită
200
2
190
2
50 - 70
Pe un raft
de sârmă
Porc
180
2
180
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Viţel
190
2
175
2
90 - 120
Pe un raft
de sârmă
Friptură
210
de vită
engle‐
zească, în
sânge
2
200
2
50 - 60
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită
engle‐
zească,
gătită
mediu
210
2
200
2
60 - 70
Pe un raft
de sârmă
Friptură
de vită
engle‐
zească,
bine
făcută
210
2
200
2
70 - 75
Pe un raft
de sârmă
Ceafă de
porc
180
2
170
2
120 - 150
Cu şorici
Picior de
porc
180
2
160
2
100 - 120
2 bucăţi
Miel
190
2
175
2
110 - 130
Rasol
Pui
220
2
200
2
70 - 85
Întreg
Curcan
180
2
160
2
210 - 240
Întreg
Raţă
175
2
220
2
120 - 150
Întreg
Gâscă
175
2
160
1
150 - 200
Întreg
Iepure
190
2
175
2
60 - 80
Bucăţi
Iepure
sălbatic
190
2
175
2
150 - 200
Bucăţi
Fazan
190
2
175
2
90 - 120
Întreg
42
www.electrolux.com
Peşte
Aliment
Încălzire sus / jos
Aer cald
Durată
(min)
Comen‐
tarii
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Tempera‐ Nivel raft
tură (°C)
Păstrăv /
Doradă
190
2
175
2
40 - 55
3 - 4 peşti
Ton / So‐
mon
190
2
175
2
35 - 60
4 - 6 fileuri
8.6 Grill
Preîncălziţi cuptorul gol timp
de 3 minute înainte de
gătire.
Aliment
Cantitate
(g)
Tempera‐ Durată (min)
Nivel raft
tură (°C)
Pe o
Pe cea‐
parte
laltă parte
File bucăţi 4
800
max.
12 - 15
12 - 14
4
Fripturi de 4
vită
600
max.
10 - 12
6-8
4
Cârnaţi
8
-
max.
12 - 15
10 - 12
4
Cotlet de
porc
4
600
max.
12 - 16
12 - 14
4
Pui (tăiat
în două)
2
1000
max.
30 - 35
25 - 30
4
Kebab
4
-
max.
10 - 15
10 - 12
4
Piept de
pui
4
400
max.
12 - 15
12 - 14
4
Hambur‐
ger
6
600
max.
20 - 30
-
4
File de
peşte
4
400
max.
12 - 14
10 - 12
4
Sandviş
cu pâine
prăjită
4-6
-
max.
5-7
-
4
Pâine
prăjită
4-6
-
max.
2-4
2-3
4
Bucăţi
ROMÂNA
8.7 Gatire intensiva
Vită
Aliment
Cantitate
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptură de vită
pentru fiecare 190 - 200
sau file, în sânge1) cm de grosime
5-6
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, gătită
mediu1)
pentru fiecare 180 - 190
cm de grosime
6-8
1 sau 2
Friptură de vită
sau file, bine
făcută1)
pentru fiecare 170 - 180
cm de grosime
8 - 10
1 sau 2
1) Preîncălziţi cuptorul.
Porc
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Spată, ceafă,
pulpă
1 - 1.5
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Cotlet, antricot
1 - 1.5
170 - 180
60 - 90
1 sau 2
Bucata de carne
0.75 - 1
160 - 170
50 - 60
1 sau 2
Picior de porc
(semipreparat)
0.75 - 1
150 - 170
90 - 120
1 sau 2
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptura de vitel 1
160 - 180
90 - 120
1 sau 2
Picior de viţel
1.5 - 2
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Pulpa de miel,
friptura de miel
1 - 1.5
150 - 170
100 - 120
1 sau 2
Spată de miel
1 - 1.5
160 - 180
40 - 60
1 sau 2
Viţel
Aliment
Miel
43
44
www.electrolux.com
Pasăre
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Porţii de pui
0,2 - 0,25 fie‐
care
200 - 220
30 - 50
1 sau 2
Pui, jumătate
0,4 - 0,5 fiecare 190 - 210
35 - 50
1 sau 2
Pui, pasăre în‐
dopată
1 - 1.5
190 - 210
50 - 70
1 sau 2
Raţă
1.5 - 2
180 - 200
80 - 100
1 sau 2
Gâscă
3.5 - 5
160 - 180
120 - 180
1 sau 2
Curcan
2.5 - 3.5
160 - 180
120 - 150
1 sau 2
Curcan
4-6
140 - 160
150 - 240
1 sau 2
Aliment
Cantitate (kg)
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Peste intreg
1 - 1.5
210 - 220
40 - 60
1 sau 2
Peste (în abur)
8.8 Decongelare
Aliment
Cantitate
(g)
Timp de de‐ Timp suplimen‐ Comentarii
congelare
tar de deconge‐
(min)
lare (min)
Pui
1000
100 - 140
20 - 30
Puneţi puiul pe platanul
inferior întors, pe o far‐
furie mare. Întoarceţi la
jumătatea duratei de
gătit.
Carne
1000
100 - 140
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea
duratei de gătit.
Carne
500
90 - 120
20 - 30
Întoarceţi la jumătatea
duratei de gătit.
Păstrăv
150
25 - 35
10 - 15
-
Căpşuni
300
30 - 40
10 - 20
-
Unt
250
30 - 40
10 - 15
-
Frişcă
2 x 200
80 - 100
10 - 15
Frişca se poate bate
chiar dacă au mai
rămas unele părţi uşor
îngheţate.
Prăjitură
1400
60
60
-
ROMÂNA
8.9 Uscare - Aer cald
•
•
45
uscare, deschideţi uşa şi lăsaţi să se
răcească peste noapte pentru
terminarea uscării.
Acoperiţi tăvile cu hârtie cerată sau cu
pergament.
Pentru rezultate mai bune, opriţi
cuptorul la jumătatea duratei de
Legume
Aliment
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Fasole
60 - 70
Ardei
Nivel raft
1 poziţie
2 poziţii
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Legume pentru 60 - 70
supă
5-6
3
1/4
Ciuperci
50 - 60
6-8
3
1/4
Ierburi
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatură
(°C)
Durată (h)
Nivel raft
Prune
60 - 70
Caise
Fructe
Aliment
1 poziţie
2 poziţii
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Felii de măr
60 - 70
6-8
3
1/4
Pere
60 - 70
6-9
3
1/4
9. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
9.1 Note cu privire la curăţare
•
•
•
•
Curăţaţi partea din faţă a cuptorului cu
o cârpă moale, apă caldă şi agent de
curăţare.
Utilizaţi un agent de curăţare obişnuit
pentru a curăţa suprafeţele metalice.
Curăţaţi interiorul aparatului după
fiecare utilizare. Acumularea de
grăsimi sau de orice alte resturi
alimentare poate provoca un incendiu.
Riscul este mai mare pentru tava
pentru grătar.
Curăţaţi murdăria rezistentă cu
produs special de curăţat cuptorul.
•
•
Curăţaţi toate accesoriile după fiecare
utilizare şi uscaţi-le. Folosiţi o lavetă
moale cu apă caldă şi un agent de
curăţare.
Dacă aveţi accesorii anti-aderente, nu
le curăţaţi utilizând agenţi agresivi,
obiecte cu margini ascuţite sau în
maşina de spălat vase. Stratul antiaderent poate fi deteriorat.
46
www.electrolux.com
9.2 Pentru modelele din inox
sau aluminiu
Curăţaţi uşa cuptorului
numai cu un burete ud.
Uscaţi-o cu o lavetă moale.
A nu se folosi bureţi din
sârmă, acizi sau produse
abrazive, deoarece pot
deteriora suprafaţa
cuptorului. Curăţaţi panoul
de comandă al cuptorului cu
aceeaşi precauţie.
1
2
Instalaţi suporturile pentru raft în ordine
inversă.
9.3 Curăţarea garniturii uşii
9.5 Curăţarea uşii cuptorului
•
Uşa cuptorului are două panouri de
sticlă. Puteţi scoate uşa cuptorului şi
panoul de sticlă de la interior pentru a-l
curăţa.
•
Verificaţi la intervale regulate
garnitura uşii. Garnitura uşii se află în
jurul cadrului cavităţii cuptorului. Nu
utilizaţi aparatul dacă garnitura uşii
este deteriorată. Contactaţi un centru
de service autorizat.
Pentru a curăţa garnitura uşii
consultaţi informaţiile generale despre
curăţenie.
9.4 Scoaterea suporturilor
raftului
Pentru a curata cuptorul, scoateţi
suporturile pentru raft.
1. Trageţi partea din faţă a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral.
Uşa cuptorului se poate
închide dacă încercaţi să
scoateţi panoul intern de
sticlă înainte de a scoate
uşa cuptorului.
ATENŢIE!
Nu utilizaţi aparatul fără
panoul de sticlă de la
interior.
1. Deschideţi complet uşa şi ţineţi cele
două balamale.
2. Trageţi partea din spate a suportului
pentru raft şi îndepărtaţi-o de
peretele lateral şi scoateţi-o în afară.
2. Ridicaţi şi rotiţi pârghiile de pe cele
două balamale.
ROMÂNA
47
6. Rotiţi cele două dispozitive de fixare
la 90° şi scoateţi-le din locaşurile lor.
3. Închideţi pe jumătate uşa cuptorului
până la prima poziţie de deschidere.
După aceea împingeţi şi scoateţi uşa
din locaş.
90°
7. Mai întâi ridicaţi cu atenţie, după care
scoateţi panoul de sticlă.
1
4. Puneţi uşa pe o lavetă moale, pe o
suprafaţă stabilă.
2
8. Curăţaţi panoul de sticlă cu apă şi
săpun. Uscaţi cu atenţie panoul de
sticlă.
După terminarea curăţeniei, montaţi
panoul de sticlă şi uşa cuptorului. Urmaţi
paşii de mai sus în ordine inversă.
5. Eliberaţi sistemul de închidere pentru
a scoate panoul intern de sticlă.
Zona serigrafiată trebuie îndreptată cu
faţa spre partea interioară a uşii. După
instalare, asiguraţi-vă că suprafaţa
cadrului panoului de sticlă din zonele
serigrafiate nu prezintă asperităţi la
atingere.
Asiguraţi-vă că aţi montat corect în
locaşul său panoul de sticlă de la interior.
48
www.electrolux.com
ATENŢIE!
Întotdeauna ţineţi becul
halogen cu ajutorul unei
cârpe pentru a preveni
arderea reziduurilor de
grăsime pe bec.
1. Dezactivaţi aparatul.
2. Decuplaţi siguranţele din tablou sau
dezactivaţi întrerupătorul.
Becul din spate
9.6 Înlocuirea becului
Aşezaţi o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavităţii şi a capacului din
sticlă al becului.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Deconectaţi siguranţa
înainte de a înlocui becul.
Este posibil ca becul
cuptorului şi capacul din
sticlă al becului să fie
fierbinţi.
1. Rotiţi spre stânga capacul din sticlă
al becului şi scoateţi-l.
2. Curăţaţi capacul de sticlă.
3. Înlocuiţi becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montaţi capacul de sticlă.
10. DEPANARE
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
10.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Cuptorul nu se încălzeşte.
Cuptorul este oprit.
Activaţi cuptorul.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Programatorul Ceas averti‐ Setaţi programatorul Ceas
zor + Terminarea gătitului avertizor + Terminarea
nu este setat.
gătitului. Consultaţi capito‐
lul „Funcţiile ceasului”.
Cuptorul nu se încălzeşte.
Siguranţa s-a declanşat.
Verificaţi dacă siguranţa
este cauza defecţiunii.
Dacă siguranţele se decla‐
nşează în mod repetat,
adresaţi-vă unui electrician
calificat.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Înlocuiţi becul.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aburul şi condensul se
depun pe alimente şi în
cavitatea cuptorului.
Aţi lăsat vasul cu mâncare
prea mult timp în cuptor.
Nu lăsaţi vasele cu mân‐
care în cuptor pentru mai
mult de 15 - 20 de minute
după terminarea procesu‐
lui de gătit.
10.2 Date pentru service
Dacă nu puteţi găsi singur o soluţie la
problemă, adresaţi-vă comerciantului sau
unui centru de service autorizat.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul aparatului. Nu scoateţi
plăcuţa cu date tehnice din interiorul
aparatului.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuţa cu date tehnice.
Vă recomandăm să notaţi datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
11. INSTALAREA
AVERTIZARE!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
11.1 Încorporarea în mobilier
548 21
min. 550
20
590
558
16
114
min. 560
589
594
573
548 21
min. 550
600
558
594
114
16
20
5
min. 560
589
594
573
594
5
3
49
3
50
www.electrolux.com
11.2 Fixarea aparatului de
mobilier
Acest aparat este livrat cu fişă şi cablu
de conectare electrică.
11.4 Cablul
A
B
Tipurile de cabluri adecvate pentru
instalare sau înlocuire:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Pentru secţiunea cablului consultaţi
puterea totală consumată de pe plăcuţa
cu date tehnice. De asemenea, puteţi
consulta tabelul:
11.3 Conectarea la alimentarea
electrică
Producătorul nu este
responsabil dacă nu
respectaţi măsurile de
siguranţă descrise în
capitolele privind Siguranţa.
Putere totală (W)
Secţiunea cablu‐
lui (mm²)
maxim 1380
3 x 0.75
maxim 2300
3x1
maxim 3680
3 x 1.5
Cablul de masă (cablul verde/galben) va
fi cu 2 cm mai lung decât cele de fază şi
de nul (cablurile albastru şi maro).
12. INFORMAŢII TEHNICE
12.1 Date tehnice
Tensiune
230 V
Frecvenţă
50 Hz
13. EFICIENŢĂ ENERGETICĂ
13.1 Fişa produsului şi informaţii în conformitate cu UE 65-66/2014
Numele furnizorului
Electrolux
Identificarea modelului
EOB3400BOR
Indexul de eficienţă energetică
100.0
Clasa de eficienţă energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul convenţional
0.93 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul de ventilaţie
0.85 kWh/ciclu
Numărul de incinte
1
ROMÂNA
Sursa de căldură
Energie electrică
Volum
72 l
Tipul cuptorului
Cuptor încastrat
Masă
32.8 kg
EN 60350-1 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 1: Game,
cuptoare, cuptoare cu abur şi grătare Metode de măsurare a performanţei.
13.2 Economisirea energiei
Aparatul dispune de unele funcţii care vă
ajută la economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
•
Sfaturi generale
– Asiguraţi-vă că uşa cuptorului
este închisă corect atunci când
aparatul este în funcţiune şi
menţineţi-o închisă cât mai mult
posibil pe durata gătitului.
– Folosiţi vase metalice pentru a
îmbunătăţi economia de energie.
– Atunci când este posibil, puneţi
alimentele în interiorul cuptorului
fără a-l mai încălzi înainte.
•
•
– Atunci când durata de gătire este
mai mare de 30 de minute,
reduceţi temperatura cuptorului la
minim cu 3-10 minute, în funcţie
de durata gătirii, înainte de
terminarea duratei de gătire.
Căldura reziduală din interiorul
cuptorului va continua gătirea.
– Folosiţi căldura reziduală pentru a
încălzi alte alimente.
Gătitul cu ventilator - atunci când
este posibil, folosiţi funcţiile de gătit cu
ventilator pentru a economisi energia.
Menţine mâncarea caldă - dacă
doriţi să utilizaţi căldura reziduală
pentru a menţine mâncarea caldă,
alegeţi cel mai scăzut nivel de
temperatură posibil.
14. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
51
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
867304965-B-282015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement