Progress PBDS4510X User manual

Progress PBDS4510X User manual
Návod k použití
Parní čistič
PBDS4510X
2 Progress
OBSAH
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní pokyny
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Před prvním použitím
Denní používání
Funkce hodin
2
3
6
6
8
9
10
Automatické programy
Použití příslušenství
Doplňkové funkce
Tipy a rady
Čištění a údržba
Odstraňování závad
Technické informace
11
12
13
14
18
21
22
Zmĕny vyhrazeny.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné
instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na
bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem
nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz
spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když je v
provozu.
Progress 3
Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět
jen kvalifikovaná osoba.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho dostupné části se mohou
během používání zahřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se topných těles. Děti mladší osmi let bez stálého dozoru
držte z dosahu spotřebiče.
Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy
používejte kuchyňské chňapky.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je
spotřebič vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým
proudem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čistící zařízení na páru.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové
škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k rozbití skla.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo
dojít k úrazu.
K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a
poté zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky
na rošty instalujte stejným postupem v opačném pořadí.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Instalace
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič
smí instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován
pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
4 Progress
Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu
elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat nebo
se nacházet v blízkosti dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým
proudem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
musí odstranit z držáku), ochranné
zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému
odpojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
• Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu
elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při
otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
• Mikrovlnnou funkci nepoužívejte k
předehřátí trouby.
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
– Nepokládejte nádobí či jiné
předměty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte
hliníkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
Progress 5
•
•
•
•
•
– Po dokončení pečení nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání
příslušenství buďte opatrní.
Barevné změny na smaltovaném
povrchu nemají vliv na výkon
spotřebiče.
Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký plech. Ovocné šťávy mohou
zanechat trvalé skvrny.
Tento spotřebič je určen výhradně pro
přípravu jídel. Nesmí být používán k
jiným účelům, například k vytápění
místností.
Vždy pečte se zavřenými dvířky trouby.
Je-li spotřebič instalován za
nábytkovým panelem (např. dvířky),
dvířka nábytku nesmí být nikdy
zavřená, když je spotřebič v provozu.
Za zavřeným nábytkovým panelem
může docházet k nárůstu horka a
vlhka, což může následně poškodit
spotřebič, byt nebo podlahu.
Nezavírejte nábytkový panel, dokud
spotřebič po použití zcela nevychladne.
Vaření v páře
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození
spotřebiče.
• Horká pára může způsobit popálení:
– Během vaření v páře neotvírejte
dvířka spotřebiče.
– Po ukončení vaření v páře otvírejte
dvířka spotřebiče opatrně.
Čištění a údržba
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už
vychladl. Mohlo by dojít k prasknutí
skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované
servisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy)
nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají
speciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte je pro osvětlení
domácnosti.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič
odpojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
Likvidace
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
• Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
Obsluha
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6 Progress
POPIS SPOTŘEBIČE
Celkový pohled
1
2
4
4
7
1
2
3
4
5
6
7
3
3
2
1
5
Ovládací panel
Elektronický programátor
Zásobník na vodu
Osvětlení
Generátor páry s krytem
Drážky na rošty, vyjímatelné
Polohy roštů
6
Příslušenství
Houbička
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové
formy, pečeně.
Slouží k odsátí zbytkové vodu
z generátoru páry.
OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Progress 7
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka.
Senzo‐
rové
tlačítko
Funkce
Popis
-
DISPLEJ
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
ZAP/VYP
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
FUNKCE
Slouží k nastavení funkce trouby, čisticí funkce ne‐
bo automatického programu (pouze při zapnutém
spotřebiči).
MŮJ OBLÍBENÝ
PROGRAM
Slouží k uložení vašeho oblíbeného programu.
Použijte k přímému přístupu k vašemu oblíbené‐
mu programu; i u vypnutého spotřebiče.
TEPLOTA
Slouží k nastavení a kontrole teploty vnitřku trouby
nebo teploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
DOLŮ
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
NAHORU
Slouží k posunu v nabídce směrem nahoru.
OK
Slouží k potvrzení výběru nebo nastavení.
OSVĚTLENÍ
TROUBY
Slouží k zapnutí nebo vypnutí osvětlení trouby.
HODINY
Slouží k nastavení funkcí hodin.
MINUTKA
Slouží k nastavení funkce Minutka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Displej
A
B
G
C
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Symbol funkce trouby
Displej teploty / denního času
Displej hodin / zbytkového tepla / Minutka
Ukazatel zbytkového tepla
Ukazatele funkcí hodin
Ukazatel ohřevu
Číslo funkce / programu trouby
8 Progress
Ostatní ukazatele na displeji:
Symbol
/
/
Název
Popis
Automatické programy
Můžete zvolit automatický program.
Oblíbené
Je spuštěn oblíbený program.
kg / g
Je spuštěný automatický program se za‐
dáním váhy.
h / min
Je spuštěna funkce hodin.
Teplota
Zobrazuje se aktuální teplota.
Teplota
Teplotu můžete změnit.
Osvětlení
Vypnuli jste osvětlení.
Minutka
Je spuštěná funkce minutky.
Ukazatel ohřevu
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové
čárky na displeji
se rozsvítí. Tyto
stavové čárky zobrazují zvyšování či
klesání teploty ve spotřebiči.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, stavové čárky zhasnou.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
První čištění
Ze spotřebiče odstraňte veškeré
příslušenství a vyjímatelné drážky na
rošty.
Viz část „Čištění a údržba“.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Příslušenství a vyjímatelné drážky vložte
zpět do jejich původní polohy.
Nastavení času
Po prvním připojení spotřebiče k elektrické
síti se na displeji na několik sekund
rozsvítí všechny symboly. Následujících
několik sekund se na displeji zobrazuje
verze software.
Poté, co zhasne verze software, se na
displeji zobrazí „h“ a „12:00“.
1. Pomocí
nebo
nastavte hodiny.
2. Stiskněte
.
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty.
4. Stiskněte
nebo .
Displej teploty / času zobrazí nově
nastavený čas.
Změna času
Denní čas lze změnit, pouze když je
spotřebič vypnutý.
Stiskněte .
Na displeji bliká .
Pro nastavení nového denního času viz
„Nastavení času“.
Progress 9
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Použití spotřebiče
houbičky. V případě potřeby generátor
páry vyčistěte pomocí octu. Nechte
spotřebič zcela vychladnout s otevřenými
dvířky.
Pro provoz spotřebiče můžete použít:
Změna teploty
• manuální režim
• automatické programy
Stisknutím
nebo
změníte teplotu v
krocích po 5 °C.
Jakmile spotřebič dosáhne nastavené
teploty, zazní třikrát zvukový signál a
ukazatel ohřevu zhasne.
Vaření v páře
Víčko zásobníku na vodu se nachází v
ovládacím panelu.
VAROVÁNÍ! Nenalévejte vodu
přímo do generátoru páry!
Jako tekutinu používejte pouze
vodu. Nepoužívejte filtrovanou
(demineralizovanou) či
destilovanou vodu.
1. Stisknutím víčka zásobník na vodu
otevřete.
2. Zásobník na vodu naplňte přibližně
800 ml vody.
Zásoba vody vystačí přibližně na 50
minut.
3. Zatlačte zásobník na vodu na do
původní polohy.
4. Zapněte spotřebič.
Na displeji se zobrazuje funkce Vaření v
páře.
nastavíte funkci TRVÁNÍ
5. Stisknutím
nebo UKONČENÍ
(viz
"Nastavení funkce UKONČENÍ“ nebo
„Nastavení funkce TRVÁNÍ“).
Poprvé se pára objeví přibližně za dvě
minuty. Když spotřebič dosáhne přibližně
nastavené teploty, ozve se zvukový
signál. Zvukový signál opět zazní na konci
doby přípravy jídla.
6. Stisknutím
vypněte zvukovou
signalizaci a spotřebič.
Když je generátor páry
prázdný, zazní zvukový signál.
Jakmile spotřebič vychladne, nasajte
zbývající vodu z generátoru páry pomocí
Zjištění teploty
Teplotu uvnitř trouby lze kontrolovat při
spuštěných funkcích nebo programech.
.
1. Stiskněte
Displej teploty / času zobrazí teplotu uvnitř
spotřebiče.
ještě
Chcete-li teplotu změnit, stiskněte
jednou a použijte
nebo
.
2. Zpět na nastavenou teplotu přejděte
stisknutím
nebo se po pěti
sekundách zobrazí na displeji
automaticky.
Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření.
• Všeobecné rady
– Ujistěte se, že při provozu
spotřebiče jsou dvířka trouby
správně zavřená, a během přípravy
jídla je ponechte zavřená co
nejvíce.
– Pro efektivnější úsporu energie
používejte kovové nádobí.
– Je-li to možné, jídlo vkládejte do
trouby, aniž byste ji předehřívali.
– Je-li doba pečení delší než 30
minut, snižte teplotu trouby na
minimum 3 - 10 minut před koncem
pečení (v závislosti na době
pečení). Pečení nadále zajistí
zbytkové teplo uvnitř trouby.
10 Progress
– Zbytkové teplo můžete využít k
ohřevu jiného jídla.
• Horkovzdušné pečení - je-li to možné,
pro úsporu energie používejte funkce s
ventilátorem.
• Zbytkové teplo
– Je-li v rámci některých funkcí
trouby spuštěn program s volbou
času (Trvání, Ukončení, Odložený
start) a doba pečení je delší než 30
minut, topné články se automaticky
vypnou po uplynutí 90 %
nastaveného času. Ventilátor a
osvětlení nadále pracují.
• Vaření s vypnutým osvětlením během pečení osvětlení vypněte a
zapínejte ho pouze v případě potřeby.
• Uchování teploty jídla - chcete-li
využít zbytkové teplo k uchování
teploty pokrmu, zvolte nejnižší možné
nastavení teploty. Na displeji se
zobrazí zbytková teplota.
FUNKCE HODIN
Tabulka funkcí hodin
Funkce hodin
Použití
MĚŘIČ ČASU
Slouží k nastavení měřiče času, který zobrazuje délku
chodu spotřebiče. Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
spotřebiče.
DENNÍ ČAS
Slouží ke zobrazení denního času. Slouží ke změně den‐
ního času, viz „Nastavení času“.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče.
KONEC
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Funkci Trvání
a Ukončení lze použít současně za účelem pozdějšího au‐
tomatického zapnutí a vypnutí (odloženého startu)
spotřebiče.
Měřič času
Měřič čase se nezapne, když je
nastavená funkce Trvání a
Ukončení.
Měřič času začne počítat, když spotřebič
začne s ohřevem.
1. Chcete-li vynulovat měřič času,
stiskněte .
2. Stiskněte
, dokud se na displeji
nezobrazí „00:00“ a měřič času
nezačne znovu počítat.
Nastavení funkce TRVÁNÍ
1. Zapněte spotřebič a nastavte funkci
trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí .
Na displeji bliká .
3. Pomocí
nebo
nastavte minuty
funkce TRVÁNÍ.
4. Nastavení potvrďte stisknutím
.
5. Pomocí
nebo
nastavte hodiny
funkce TRVÁNÍ.
Pokud se během
nastavování funkce
TRVÁNÍ dotknete
nebo
, spotřebič přejde na
nastavení funkce
UKONČENÍ.
6. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál.
Progress 11
Na displeji bliká
a nastavení času.
Spotřebič se vypne.
7. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
8. Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce UKONČENÍ
1. Zapněte spotřebič a nastavte funkci
trouby a teplotu.
2. Opakovaně stiskněte , dokud se na
displeji nezobrazí .
Na displeji bliká .
3. Použijte
nebo
k nastavení
UKONČENÍ a
nebo
k potvrzení.
Nejprve nastavte minuty a poté hodiny.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál. Na displeji začne
blikat nastavený čas a symbol .
Spotřebič se vypne.
4. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
5. Vypněte spotřebič.
Nastavení funkce MINUTKA
Pomocí funkce MINUTKA nastavíte
odpočet (maximálně 2 hodin a 30 minut).
Tato funkce nemá žádný vliv na provoz
trouby. Funkci MINUTKA můžete zapnout
kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
1. Stiskněte
.
a „00“.
Na displeji bliká
2. Funkci MINUTKA nastavíte stisknutím
nebo
. Nejprve nastavte
sekundy, poté minuty a hodiny.
3. Stiskněte
nebo se funkce
MINUTKA po pěti sekundách spustí
automaticky.
Po uplynutí nastavené doby zazní na dvě
minuty zvukový signál a na displeji začne
blikat „00:00“ a .
4. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek trouby.
Nastavení funkce Odloženého
startu
Funkci TRVÁNÍ
a UKONČENÍ
lze
použít současně pro naprogramování
automatického zapnutí a pozdějšího
vypnutí spotřebiče. V takovém případě
nejprve nastavte funkci TRVÁNÍ
a poté
funkci UKONČENÍ
(viz „Nastavení
funkce TRVÁNÍ“ a „Nastavení funkce
UKONČENÍ“).
Když je funkce Odloženého
startu zapnutá, na displeji se
zobrazuje statický symbol
funkce trouby,
s tečkou a
. Tečka na displeji hodin /
zbytkového tepla zobrazuje,
která funkce hodin je zapnutá.
AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
K dispozici je 20 automatických programů.
Automatický program použijte, když
neznáte recept nebo nemáte zkušenosti s
přípravou daného pokrmu. Na displeji se
zobrazí poloha roštu a výchozí doba
přípravy u všech automatických programů.
Automatické programy
Číslo programu
Název programu
1
NADÍVANÁ KUŘECÍ PRSA
12 Progress
Číslo programu
Název programu
2
POŠÍROVANÁ KUŘECÍ PRSA
3
LOSOSOVÁ TERINA
4
PLNĚNÁ RYBA (PSTRUH)
5
ŠTIKA S NOKY
6
KARAMELOVÝ KOLÁČ
7
KOKOSOVÝ NÁKYP
8
ČOKOLÁDOVÝ KRÉM
9
KÁVOVÝ DEZERT
10
PLNĚNÝ HLÁVKOVÝ SALÁT
11
KVĚTÁKOVÝ KOLÁČ
12
CHŘESTOVÝ KOLÁČ
13
ŠPENÁTOVÁ TERINA
14
STŘEDOMOŘSKÁ ZELENINA
15
TRADIČNÍ ZELENINA
16
LOUPANÁ RAJČATA
17
BRAMBORY VE SLUPCE
18
VAŘENÉ BRAMBORY
19
RÝŽE
20
GNOCCHI
Automatické programy
1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte
.
Na displeji se zobrazí
a číslo
automatického programu.
3. K volbě automatického programu
použijte
nebo
.
4. Stiskněte
nebo pět sekund
počkejte, dokud se spotřebič sám
nespustí.
5. Po uplynutí nastaveného času zazní
na dvě minuty zvukový signál. Symbol
bliká.
Spotřebič se vypne.
6. Zvukovou signalizaci vypnete
stisknutím jakéhokoliv senzorového
tlačítka nebo otevřením dvířek.
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Vložení příslušenství
Tvarovaný rošt:
Progress 13
Rošt zasuňte mezi vodicí lišty drážek roštů
a ujistěte se, že nožičky směřují dolů.
• Veškeré příslušenství je z
důvodu vyšší bezpečnosti
vybaveno malými zářezy na
horní straně pravého a
levého okraje. Tyto zářezy
také fungují jako zařízení
proti překlopení.
• Vysoký okraj kolem roštu
slouží jako ochrana proti
sklouznutí varných nádob.
DOPLŇKOVÉ FUNKCE
Použití funkce Oblíbené
programy
Pomocí této funkce můžete uložit vaše
oblíbené nastavení teploty a doby přípravy
určité funkce či programu trouby.
1. Nastavte teplotu a dobu pečení pro
určitou funkci či program.
2. Stiskněte a na déle než tři sekundy
podržte . Zazní zvukový signál.
3. Vypněte spotřebič.
• Tuto funkci zapnete stisknutím .
Spotřebič spustí váš oblíbený program.
Během spuštěné funkce lze
měnit dobu přípravy jídla a
teplotu.
• Tuto funkci vypnete stisknutím .
Spotřebič vypne váš oblíbený program.
Použití funkce dětské
bezpečnostní pojistky
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití spotřebiče.
1. Funkci zapnete vypnutím spotřebiče
pomocí . Nenastavujte žádnou
funkci trouby.
2. Na dvě sekundy se současně dotkněte
a
.
a podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí SAFE.
K vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky zopakujte krok 2.
Použití funkce Blokování
tlačítek
Tuto funkci můžete zapnout, pouze když
je spotřebič v provozu.
Funkce blokování tlačítek brání náhodné
změně funkce trouby.
1. K zapnutí této funkce zapněte
spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte
nastavení.
3. Na dvě sekundy se současně dotkněte
a
.
a podržte
Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí Loc.
K vypnutí funkce blokování tlačítek
zopakujte krok 3.
Spotřebič lze při zapnutém
blokování tlačítek vypnout.
Když spotřebič vypnete, vypne
se i funkce blokování tlačítek.
Použití nabídky nastavení
Nabídku nastavení můžete upravit pouze
u vypnutého spotřebiče.
14 Progress
Nabídka nastavení vám umožňuje
zapnout nebo vypnout funkce v hlavní
nabídce. Na displeji se zobrazí SET a
číslo nastavení.
Popis
Hodnota
1
UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA
ZAP/VYP
2
TÓNY TLAČÍTEK1)
KLIKNUTÍ / PÍPNUTÍ / VYP
3
TÓN ZÁVADY
ZAP/VYP
4
SERVISNÍ NABÍDKA
-
5
OBNOVIT NASTAVENÍ
ZAP/VYP
1) Není možné deaktivovat tón senzorového tlačítka Zap / Vyp.
1. Když je spotřebič vypnutý, stiskněte a
podržte
na tři sekundy.
Na displeji se zobrazí SET1 a blikající „1“.
2. Pomocí
nebo
zvolte nastavení.
3. Stiskněte
.
4. Pomocí
nebo
změňte hodnotu
nastavení.
.
5. Stiskněte
Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po
určité době, kdy je spuštěna nějaká
funkce trouby a vy nezměníte žádné
nastavení, automaticky vypne.
Teplota (°C)
Čas vypnutí (h)
50 - 96
12,5
Po automatickém vypnutí spotřebič
zapnete stisknutím jakéhokoliv
senzorového tlačítka.
Automatické vypnutí nefunguje
s funkcemi: Osvětlení, Trvání,
Ukončení, Odložený start.
Jas displeje
U jasu displeje existují dva režimy:
• Noční jas - když je spotřebič vypnutý,
tak je mezi 22:00 a 06:00 jas displeje
nižší.
• Denní jas:
– když je spotřebič zapnutý.
– pokud se během režimu nočního
jasu dotknete jakéhokoliv
senzorového tlačítka (kromě
tlačítka ZAP/VYP), displej se na
následujících 10 sekund přepne
zpět do režimu denního jasu.
– Pokud je spotřebič vypnutý a
nastavíte funkci Minutka. Když se
funkce Minutka dokončí, displej se
přepne zpět do režimu nočního
jasu.
Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí
ventilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný.
Jestliže spotřebič vypnete, bude chladicí
ventilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
TIPY A RADY
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Teploty a časy pečení v
tabulkách jsou pouze
orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých
přísad.
Progress 15
Vaření v páře
• Používejte pouze žáruvzdorné nádobí
odolné proti korozi nebo nádobí z
chromované oceli (pouze u některých
modelů).
• Správné polohy roštů naleznete v níže
uvedené tabulce. Polohy roštů se
počítají zdola nahoru.
• Vaříte-li déle než 30 minut nebo vaříteli velké množství potravin, přidejte v
případě potřeby vodu.
• Vložte potraviny do správných varných
nádob a nádoby umístěte na rošty.
Ujistěte se, že je mezi rošty dostatek
místa pro cirkulaci páry kolem každé
nádoby.
• Po každém použití vylijte vodu ze
zásobníku pomocí hadiček a
generátoru páry. Řiďte se částí „Čištění
a údržba“.
• V tabulkách jsou uvedeny informace
pro typická jídla.
• Pokud se údaje v tabulce liší začněte
přípravu se studeným spotřebičem.
• Pokud nemůžete nalézt nastavení pro
váš recept, použijte co nejpodobnější
recept.
• Při přípravě rýže použijte poměr vody
1,5:1 – 2:1, protože absorbuje vodu.
Tabulka vody na páru
Čas (min)
Množství vody v zásobníku (ml)
15 - 20
300
30 - 40
600
50 - 60
800
Vaření v páře
co největší nutné množství vody. Jídla
vložte do správných nádob a poté na
správné rošty trouby. Přizpůsobte místo
mezi nádobím, aby mohla pára cirkulovat.
VAROVÁNÍ! Když je funkce
aktivní, neotvírejte dvířka
spotřebiče. Hrozí nebezpečí
popálení.
Sterilizace pomocí funkce Vaření v páře
Tato funkce je vhodná pro všechny druhy
čerstvých či zmražených potravin. Můžete
ji použít k přípravě, ohřívání,
rozmrazování, pošírování nebo spařování
zeleniny, masa, ryb, těstovin, rýže, sladké
kukuřice, krupice a vajec.
Celé jídlo můžete připravit jedinou
operací. Pro správnou přípravu každého
jídla použijte recept s co nejpodobnější
dobou přípravy. Při přípravě jídel přidejte
• Pomocí této funkce lze sterilizovat
nádoby (např. dětské lahve).
• Čisté nádoby vložte doprostřed roštu v
první poloze. Ujistěte se, že otvor
nádoby je směrem dolů a lehce
nakloněný.
• Naplňte zásobník maximálním
množstvím vody a nastavte dobu na 40
minut.
Zelenina
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Artyčoky
96
50 - 60
1
800
16 Progress
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Lilek
96
15 - 25
1
450
Květák, celý
96
35 - 45
1
600
Květák, růžičky
96
25 - 30
1
500
Brokolice, celá
96
30- 40
1
550
Brokolice, rů‐
žičky
96
20 - 25
1
400
Houby, plátky
96
15 - 20
1
400
Hrášek
96
20 - 25
1
450
Fenykl
96
35 - 45
1
600
Mrkev
96
35 - 45
1
600
Kedluben, pro‐
užky
96
30 - 40
1
550
Papriky, prouž‐
ky
96
15 - 20
1
400
Pórek, kroužky
96
25 - 35
1
500
Zelené fazolky
96
35 - 45
1
550
Polníček, listy
96
20 - 25
1
450
Růžičková ka‐
pusta
96
30 - 40
1
550
Červená řepa
96
70 - 90
1
800 + 400
Černý kořen
96
35 - 45
1
600
Celer, kostičky
96
20 - 30
1
500
Chřest, zelený
96
25 - 35
1
500
Chřest, bílý
96
35 - 45
1
600
Špenát, čer‐
stvý
96
15
1
350
Loupaná rajča‐
ta
96
15
1
350
Bílé fazole
96
25 - 35
1
500
Kapusta,
kadeřavá
96
20 - 25
1
400
Cukety, plátky
96
15
1
350
Progress 17
Přílohy
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Kynuté knedlí‐
ky
96
30 - 40
1
600
Bramborové
knedlíky
96
35 - 45
1
600
Neloupané
brambory,
střední
96
45 - 55
1
750
Rýže (poměr
vody k rýži
1,5:1)
96
35 - 40
1
600
Vařené bram‐
bory, čtvrtky
96
35 - 40
1
600
Houskový kne‐
dlík
96
35 - 45
1
600
Těstoviny tag‐
liatelle, čerstvé
96
20 - 25
1
450
Polenta (poměr
vody a polenty
3 : 1)
96
40 - 45
1
750
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Pstruh, cca 250
g
85
30 - 40
1
550
Krevety, čer‐
stvé
85
20 - 25
1
450
Krevety, mra‐
žené
85
30 - 40
1
550
Losos, filety
85
25 - 35
1
500
Pstruh, cca 1
000 g
85
40 - 45
1
600
Slávky
96
20 - 30
1
500
Platýz, filet
80
15
1
350
Ryby
18 Progress
Maso
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Vařená šunka
1 000 g
96
55 - 65
1
800 + 150
Kuřecí prsa,
pošírovaná
90
25 - 35
1
500
Kuře, pošírova‐
né, 1 000 1 200 g
96
60 - 70
1
800 + 150
Telecí nebo
vepřová kýta
bez nohy, 800 1 000 g
90
80 - 90
1
800 + 300
Uzené maso
(vepřová kýta),
pošírované
90
70 - 90
1
800 + 300
Hovězí tafel‐
spitz (kvalitní
vařené maso)
96
110 - 120
1
800 + 700
Klobásy chipo‐
latas
80
15 - 20
1
400
Jídlo
Teplota (°C)
Čas (min)
Poloha roštu
Množství vody
v zásobníku
(ml)
Vejce, naměk‐
ko
96
10 - 12
1
400
Vejce, na hni‐
ličku
96
13 - 16
1
450
Vejce, natvrdo
96
18 - 21
1
500
Vejce
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Poznámky k čištění
• Přední stranu spotřebiče otřete
měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Hromadění mastnoty či zbytků
jídel může způsobit požár.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trouby.
Progress 19
• Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství,
nečistěte je agresivními čisticími
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by dojít
k poškození nepřilnavého povrchu.
Vyjmutí drážek na rošty
Před údržbou zkontrolujte, zda spotřebič
již vychladl. Hrozí nebezpečí popálení.
K vyčištění spotřebiče vyjměte drážky na
rošty.
1. Drážky opatrně nadzvedněte a
vytáhněte z předního úchytu.
1
3
2
2. Odtáhněte přední konec drážek na
rošty od stěny trouby.
3. Drážky vytáhněte ze zadního úchytu.
Drážky na rošty instalujte stejným
postupem v opačném pořadí.
Čistění párou
Pro odložení spuštění procesu
čištění můžete použít funkci
Ukončení. Viz „Nastavení
funkce UKONČENÍ“.
Nejhorší nečistoty odstraňte ručně.
1. Přímo do systému generátoru páry
nalijte cca 250 ml vody a tři polévkové
lžíce octa.
2. Opakovaně stiskněte
, dokud se na
displeji nezobrazí .
Na displeji se zobrazí délka a výchozí
teplota.
3. Stisknutím
spustíte čištění.
Po dokončení čištění párou zazní zvukový
signál. Zvukový signál vypnete stisknutím
některého ze senzorových tlačítek.
4. Spotřebič vytřete měkkým hadříkem.
Houbičkou odsajte vodu z generátoru
páry a otřete vše dosucha.
Nechte dvířka otevřená asi na jednu
hodinu, aby spotřebič zcela vyschl.
Systém tvoření páry
POZOR! Po každém použití
systém tvoření páry vysušte.
Pomocí houbičky odsajte vodu.
Případný vodní kámen
odstraníte octovou vodou.
POZOR! Chemické
odstraňovače vodního kamene
mohou poškodit smalt trouby.
Řiďte se pokyny výrobce.
1. K vyčištění zásobníku na vodu a
generátoru páry nalijte přes zásobník
do generátoru páry roztok vody s
octem (cca 250 ml). Vyčkejte přibližně
10 minut.
2. Octovou vodu odsajte houbičkou.
3. Pomocí čisté vody (100–200 ml)
systém generátoru páry přes zásobník
na vodu propláchněte.
4. Houbičkou odsajte vodu z generátoru
páry a otřete vše dosucha.
5. Dvířka spotřebiče nechte otevřená,
aby spotřebič zcela vyschl.
Odstranění a instalace dvířek
Dvířka a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší dle
modelu.
VAROVÁNÍ! Při vyjímání
dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká.
1. Otevřete plně dvířka.
2. Zdvihněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
20 Progress
A
A
3. Přivírejte dvířka, dokud nedosáhnou
úhlu přibližně 45°.
9. Skleněný panel omyjte vodou se
saponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené
kroky v opačném pořadí. Nejprve vraťte
menší a potom větší panel.
Výměna žárovky
Na dno vnitřku spotřebiče položte měkkou
látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
45°
4. Oběma rukama podržte dvířka na
obou stranách a vytáhněte je směrem
šikmo vzhůru od spotřebiče.
5. Dvířka položte vnější stranou dolů na
měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
6. Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách a
zatlačením směrem dovnitř uvolněte
svorku těsnění.
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem! Před
výměnou žárovky vypněte
pojistky.
Žárovka trouby a její kryt
mohou být horké.
1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
Horní žárovka
1. Skleněným krytem otočte proti směru
hodinových ručiček a sejměte jej.
2
B
1
POZOR! Hrubé zacházení se
skleněnými panely, obzvláště
kolem okrajů předního panelu,
může způsobit prasknutí skla.
7. Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
8. Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a
vytáhněte je z drážek směrem nahoru.
2. Odmontujte kovový kroužek a očistěte
skleněný kryt.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Na skleněný kryt nasaďte kovový
kroužek.
5. Nasaďte skleněný kryt.
Progress 21
Boční žárovka
1. Odstraněním levé drážky na rošt
zpřístupníte žárovku.
2. Pomocí šroubováku (Torx 20)
odšroubujte kryt.
3. Odmontujte a vyčistěte kovový kryt a
těsnění.
4. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku
odolnou proti teplotě 300 °C.
5. Namontujte kovový kryt a těsnění.
Utáhněte šrouby.
6. Namontujte levé drážky na rošty.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Spotřebič nehřeje.
Je zapnutá funkce Automa‐
tické vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Spotřebič nehřeje.
Dětská bezpečnostní pojist‐
ka je zapnutá.
Viz „Použití dětské bezpeč‐
nostní pojistky“.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou
závady není pojistka. Pokud
se pojistka uvolňuje opako‐
vaně, obraťte se na autori‐
zovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Jestliže je spotřebič vypnutý,
na displeji se nezobrazuje
čas.
Displej je vypnutý.
Současným stisknutím
Dokončení jídel trvá příliš
dlouho nebo se jídla připraví
příliš rychle.
Teplota je příliš vysoká nebo
nízká.
Nastavte teplotu podle
potřeby. Řiďte se pokyny v
návodu k použití.
Na jídle a uvnitř trouby se
usazuje pára a kondenzát.
Nechali jste jídlo v troubě
příliš dlouho.
Po dokončení přípravy ne‐
nechávejte jídla v troubě dé‐
le než 15–20 minut.
a
displej znovu zapnete.
22 Progress
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není uvede‐
ný v tabulce.
Jedná se závadu na elek‐
troinstalaci.
Troubu vypněte a znovu za‐
pněte prostřednictvím do‐
movní pojistky nebo ochran‐
ného spínače v pojistkové
skříňce.
Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu, kon‐
taktujte oddělení péče o zá‐
kazníky.
Servisní údaje
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče. Nesundávejte typový štítek z
vnitřní části spotřebiče.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se prosím na autorizované
servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
TECHNICKÉ INFORMACE
Technické údaje
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
. Obaly vyhoďte do příslušných
odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
*
Progress 23
www.progress-hausgeraete.de
867303237-D-182016
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement