AEG BE7304071M User manual

AEG BE7304071M User manual
HR
Upute za uporabu
Pećnica
BE7004001
BE7004031
BE730400W
BE7304021
BE7304071
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI.............................................................................. 3
2. SIGURNOSNE UPUTE............................................................................................ 4
3. OPIS PROIZVODA...................................................................................................6
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.......................................................................................... 7
5. PRIJE PRVE UPORABE.......................................................................................... 9
6. SVAKODNEVNA UPORABA..................................................................................10
7. FUNKCIJE SATA....................................................................................................11
8. AUTOMATSKI PROGRAMI....................................................................................13
9. KORIŠTENJE PRIBORA........................................................................................15
10. DODATNE FUNKCIJE......................................................................................... 17
11. SAVJETI I PREPORUKE..................................................................................... 19
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.................................................................................34
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................. 36
14. TEHNIČKI PODACI.............................................................................................. 38
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST......................................................................... 38
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi vam
pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas da
odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za
vaš uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran ako
nepravilno postavljanje i uporaba uređaja uzrokuje
ozljede i oštećenja. Upute uvijek čuvajte s uređajem, za
buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi su vrući.
Ako je uređaj opremljen sigurnosnom blokadom za
djecu, preporučujemo da je uključite.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje ako
nisu pod trajnim nadzorom.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i
zamijeniti kabel.
Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne
dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili
stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite
rukavice za pećnicu.
Prije obavljanja zahvata održavanja isključite
napajanje.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen
kako biste isključili mogućnost strujnog udara.
Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za
parno čišćenje.
Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio
vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki.
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja
je preporučena za ovaj uređaj.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za instalaciju
isporučenih s uređajem.
Budite pažljivi kada pomičete uređaj
jer je težak. Obavezno nosite zaštitne
rukavice.
Uređaj ne povlačite za ručku.
Održavajte minimalnu udaljenost od
drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
Provjerite je li uređaj postavljen ispod
i u blizini sigurnih struktura.
Bočne stranice uređaja moraju se
nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih
elemenata iste visine.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
•
Sva spajanja na električnu mrežu
treba izvršiti kvalificirani električar.
Uređaj mora biti uzemljen.
Provjerite podudaraju li se električni
podaci na nazivnoj pločici s
električnim napajanjem. Ako to nije
slučaj, kontaktirajte električara.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite adaptere s više utičnica i
produžne kabele.
Pazite da ne oštetite utikač i kabel
napajanja. Ako je potrebno zamijeniti
električni kabel, to mora izvršiti
ovlašteni servisni centar.
Ne dopustite da kabel napajanje
dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja,
posebice kada su vrata vruća.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
Zaštita od strujnog udara dijelova pod
naponom i izoliranih dijelova mora biti
pričvršćena na takav način da se ne
može ukloniti bez alata.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ako je utičnica labava, nemojte
priključivati utikač.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Koristite samo odgovarajuće
izolacijske uređaje: automatske
sklopke, osigurače (osigurače na
uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i
releje zemnog spoja.
Električna instalacija mora imati
izolacijski uređaj koji vam omogućuje
iskapčanje uređaja iz električne mreže
na svim polovima. Izolacijski uređaj
mora imati kontakte s otvorom od
minimalno 3 mm.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EU.
2.3 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
eksplozije.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj koristite samo u
kućanstvu.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
Provjerite da otvori za ventilaciju nisu
blokirani.
Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok
radi.
Isključite uređaj nakon svake
upotrebe.
Budite oprezni prilikom otvaranja
vrata uređaja u radu. Oslobađa se
vruća para.
Ne upravljajte uređajem vlažnim
rukama ili kada je u doticaju s vodom.
Ne pritišćite otvorena vrata.
Uređaj ne koristite kao radnu površinu
ili za čuvanje stvari.
Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje
sastojaka koji sadrže alkohol može
izazvati miješanje alkohola i zraka.
•
•
5
Iskre ili otvoreni plamen ne smiju
dospjeti u blizinu uređaja kada
otvarate vrata.
Zapaljive predmete ili predmete
namočene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Kako biste spriječili oštećenje ili
gubitak boje emajla:
– ne stavljajte izravno na dno
uređaja posuđe ili druge
predmete.
– ne stavljajte aluminijsku foliju
izravno na dno uređaja.
– ne stavljajte vodu izravno u vrući
uređaj.
– ne držite vlažne posude i hranu u
uređaju nakon završetka kuhanja.
– budite oprezni prilikom vađenja ili
postavljanja pribora.
Gubitak boje emajla nema utjecaj na
performanse uređaja. To nije
neispravnost u smislu prava na
jamstvo.
Za vrlo vlažne kolače koristite duboku
pliticu. Voćni sokovi mogu izazvati
pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
kuhanju. Ne smije se koristiti za druge
namjene, primjerice grijanje prostorije.
Uvijek pecite sa zatvorenim vratima
pećnice.
2.4 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Postoji opasnost od ozljede,
vatre ili oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Provjerite je li uređaj hladan. Postoji
opasnost od puknuća staklenih ploča.
Staklene ploče vrata odmah
zamijenite kada su oštećene. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja.
Vrata su teška!
Uređaj redovito očistite kako biste
spriječili propadanje materijala
površine.
6
www.aeg.com
•
Preostala masnoća ili hrana u uređaju
može uzrokovati požar.
Uređaj očistite vlažnom mekom
krpom. Koristite isključivo neutralni
deterdžent. Nikada ne koristite
abrazivna sredstva, jastučiće za
ribanje, otapala ili metalne predmete.
Ako koristite raspršivač za čišćenje
pećnice, poštujte sigurnosne upute na
ambalaži.
Katalitički emajl nemojte čistiti (ako je
primjenjivo) nikakvom vrstom
deterdženta.
•
•
•
2.5 Unutarnje svjetlo
•
Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje
se koristi u ovom uređaju namijenjeno
je samo za kućanske uređaje. Ne
koristite ga za kućno osvjetljenje.
UPOZORENJE!
Opasnost od strujnog udara.
•
•
Prije zamjene žarulje, uređaj
iskopčajte iz električne mreže.
Koristite samo žarulje istih
karakteristika.
2.6 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
Iskopčajte uređaj iz napajanja.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Uklonite bravicu vrata kako biste
spriječili da se djeca i kućni ljubimci
zatvore u uređaj.
2.7 Servisiranje
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Opći pregled
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Upravljačka ploča
Elektronski programator
Utičnica sonde za pečenje mesa
Grijač
Svjetlo
Ventilator
Vodilice police na skidanje
Položaji police
7
3.2 Pribor
Žičana polica
Za posuđe, kolače u kalupu i pečenje
mesa.
HRVATSKI
Za torte i biskvite. Za pečenje kolača i
mesa ili kao plitica za sakupljanje
masnoće.
Pekač za pecivo
Sonda za pečenje mesa
Za torte i biskvite.
Univerzalna plitica
Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Za rukovanje uređajem koristite polja senzora.
1
2
3
4
Polje
senzora
Funkcije
Zaslon
-
ZASLON
Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Za uključenje i isključenje uređaja.
OPCIJE
Za postavljanje funkcije pećnice ili automatskog
programa.
MOJ OMILJENI
PROGRAM
Za spremanje vaših favorita programa. Koristite
ga za izravan pristup omiljenom programu, čak i
kada je uređaj isključen.
7
8
www.aeg.com
Polje
senzora
5
Funkcije
Zaslon
TEMPERATURA /
BRZO ZAGRIJA‐
VANJE
Za postavljanje i provjeru temperature unutrašn‐
josti ili temperature sonde za pečenje mesa (ako
je uređaj opremljen). Ako ga pritisnete i držite na
tri sekunde, funkcija Brzo zagrijavanje pećnice
se uključuje ili isključuje. Izravan pristup postavci
temperature prve funkcije pećnice kada je uređaj
isključen.
GORE, DOLJE
Za pomicanje po izborniku prema gore ili dolje.
U REDU
Za potvrdu odabira ili postavke. Za kretanje pre‐
ma dolje u izborniku.
OSVJETLJENJE U
UNUTRAŠNJOSTI
PEĆNICE
Za uključivanje i isključivanje svjetla.
SAT
Za namještanje funkcija sata.
ZVUČNI ALARM
Za postavljanje zvučnog alarma.
6
7
8
9
10
4.2 Zaslon
A
B
G
A)
B)
C)
D)
E)
F)
C
F
E
D
Simbol funkcije pećnice
Prikaz temperature/sata
Sat/Prikaz preostale topline/Zvučni alarm
Prikaz ostatka topline
Indikatori za funkcije sata
Indikator zagrijavanja / indikator brzog
zagrijavanja
G) Broj funkcije pećnice/programa
Ostali pokazivači na zaslonu:
Simbol
/
Naziv
Zaslon
Funkcije
Možete odabrati funkciju pećnice.
Automatski program
Možete odabrati automatski program.
Moj omiljeni program
Omiljeni program je u tijeku.
kg / g
Automatski program s unosom mase radi.
HRVATSKI
Simbol
/
Naziv
Zaslon
h/min
Radi funkcija sata.
Temperatura/brzo zagrijavanje
pećnice
Funkcija radi.
Temperatura
Prikazana je trenutna temperatura.
Temperatura
Možete promijeniti temperaturu.
Sonda za pečenje mesa
Osjetnik za temperaturu jezgre nalazi se
u utičnici senzora za temperaturu jezgre.
Svjetlo
Isključili ste osvjetljenje unutrašnjosti.
Zvučni alarm
Funkcija zvučnog alarma je aktivirana.
4.3 Indikator zagrijavanja
Ako uključite funkciju pećnice, crtice na
se uključuju. Trake prikazuju
zaslonu
da li se temperatura u uređaju povisuje ili
snižava.
9
Kada je uređaj na postavljenoj
temperaturi, crtice na zaslonu se
isključuju.
5. PRIJE PRVE UPORABE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Početno čišćenje
Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice
za police iz uređaja.
Pogledajte poglavlje
„Čišćenje i održavanje“.
Uređaj očistite prije prve upotrebe.
Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na
njihovo mjesto.
5.2 Postavljanje vremena
Nakon prvog spajanja na električnu
mrežu svi simboli na zaslonu uključeni su
na nekoliko sekundi. Narednih nekoliko
sekundi zaslon prikazuje verziju softvera.
Nakon što se isključi verzija softvera, na
zaslonu se prikazuje "h" i "12:00".
1. Dodirnite
sati.
ili
2. Dodirnite
ili
3. Dodirnite
minuta.
ili
za namještanje
.
za namještanje
4. Dodirnite
ili .
Zaslon temperatura/vrijeme prikazuje
novo vrijeme.
5.3 Promjena vremena
Vrijeme možete promijeniti samo kada je
uređaj isključen.
Dodirnite
.
treperi u zaslonu.
Za postavljanje novog vremena,
pogledajte "Postavljanje vremena".
10
www.aeg.com
6. SVAKODNEVNA UPORABA
6.1 Rukovanje uređajem
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Za rad uređaja možete koristiti:
•
•
ručni način rada
automatske programe
6.2 Funkcija pećnice
Funkcije pećnice
Uporaba
Vrući zrak
Za pečenje na 3 položaja polica istovremeno i sušenje
hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže nego za
Gornji i donji grijač .
Postavke za piz‐
zu
Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije zape‐
ći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite temperaturu
pećnice za 20 - 40 °C niže nego za Gornji i donji grijač.
Nisko temp. pe‐
čenje
Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
Donji i gornji gri‐
jač
Za pečenje i prženje na jednoj razini.
Odmrzavanje
hrane
Za pripremu gotovih jela kao npr. pomfrita, kroketa,
hrskavih proljetnih rolada.
Turbo roštilj
Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na
jednoj razini police. Za pripremu zapečenih jela i ru‐
menjenje.
Brzo roštiljanje
Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i
pripremanje tosta.
Roštilj
Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
Vlažni vrući zrak
Za uštedu energije kada pečete i kuhate peciva. Ta‐
kođer i za pečenje peciva u kalupima na jednoj razini
polici. Ta funkcija upotrebljavala se za određivanje
klase energetske učinkovitosti u skladu s EN50304.
Održavanje top‐
line
Održavanje hrane toplom.
Odmrzavanje
Odmrzavanje zamrznutih namirnica.
Toplina s dna
Pečenje hrskavih kolača ili kolača s hrskavijom koricom
i konzerviranje namirnica.
HRVATSKI
Funkcije pećnice
Uporaba
ECO pečenje
ECO funkcije omogućuju vam da optimizirate potrošnju
energije tijekom pečenja. Najprije je potrebno postaviti
vrijeme pečenja. Za dobivanje više informacija o pre‐
poručenim postavkama, pogledajte tablice pečenja s
odgovarajućim funkcijama.
6.3 Podešavanje funkcija
pećnice
1. Uređaj uključite pomoću
ili .
Zaslon prikazuje unaprijed postavljenu
temperaturu, simbol i broj funkcije
pećnice.
2. Za postavljanje funkcije pećnice
dodirnite
ili
11
.
ili se uređaj automatski
3. Dodirnite
pokreće nakon pet sekundi.
Ako uređaj uključite i ne
postavite niti jednu funkciju
pećnice ili program, uređaj
se automatski isključuje
nakon 20 sekundi.
6.4 Promjena temperature
Dodirnite
ili
za promjenu
temperature u koracima od 5 °C.
Kada uređaj dostigne postavljenu
temperaturu, oglašava se zvučni signal i
isključuje se indikator brzog zagrijavanja
pećnice.
6.5 Kontrola temperature
Temperaturu u uređaju možete vidjeti
dok je funkcija ili program u radu.
1. Dodirnite .
Zaslon temperature/vrijeme prikazuje
temperaturu u uređaju.
2. Za povratak u postavljanje
temperature dodirnite
ili se na
zaslonu automatski prikazuje nakon
pet sekundi .
6.6 Funkcija brzog
zagrijavanja
Ne stavljajte hranu u pećnicu
dok je uključena funkcija
brzo zagrijavanje pećnice.
Brzo zagrijavanje nije dostupno sa
svakom funkcijom pećnice. Zvučni signal
oglašava se ako "Brzo zagrijavanje
pećnice" nije dostupno za postavljenu
funkciju ako je zvuk pogreške uključen u
"Izborniku postavki".
Funkcija brzog zagrijavanja pećnice
smanjuje vrijeme zagrijavanja.
Za uključenje funkcije "Brzo zagrijavanje
dulje od tri
pećnice" dodirnite i držite
sekunde.
Ako uključite funkciju brzog zagrijavanja
pećnice, stupci na zaslonu
bljeskaju
jedan po jedan i
uključuje se kako
bi se označilo da funkcija radi.
7. FUNKCIJE SATA
7.1 Tablica funkcija sata
Funkcija sata
Uporaba
TAJMER ZA MJER‐
ENJE
Za postavljanje mjerenja koje prikazuje koliko dugo je
uređaj radio. Ova funkcija nema utjecaja na rad uređaja.
NAMJEŠTANJE
VREMENA
Prikaz vremena. Za promjenu vremena, pogledajte
"Postavljanje vremena".
12
www.aeg.com
Funkcija sata
Uporaba
TRAJANJE
Za postavljanje duljine rada uređaja.
KRAJ
Za postavljanje kada se uređaj isključuje. Možete istov‐
remeno koristiti Trajanje i Završetak (Vrijeme odgode),
ako želite da se uređaj kasnije automatski uključi ili iskl‐
juči.
ODABERI+ZAPOČ‐
NI
Za uključivanje uređaja s potrebnim postavkama pomo‐
ću samo jednog dodira polja senzora, u bilo koje kasnije
vrijeme.
7.2 Tajmer za mjerenje
Tajmer za mjerenje nije
uključen ako su Trajanje i
Završetak postavljeni.
Tajmer za mjerenje započinje brojiti kad
uređaj počne zagrijavati.
1. Za poništavanje tajmera za mjerenje,
dodirivajte
dok ne počne
bljeskati na zaslonu.
sve dok zaslon ne
2. Pritišćite
prikaže „00:00“ i dok se ponovno ne
uključi Tajmer za mjerenje.
7.3 Postavljanje funkcije
TRAJANJE
1. Uključite uređaj i postavite funkciju
pećnice i temperaturu.
2. Pritišćite
ne prikaže
sve dok se na zaslonu
.
bljeska na zaslonu.
3. Za postavljanje minuta funkcije
TRAJANJE koristite
ili
.
.
4. Za potvrdu dodirnite
5. Za postavljanje sati funkcije
TRAJANJE koristite
ili
.
Ako dodirnete
ili
tijekom postavljanja sati
za funkciju TRAJANJE,
uređaj prelazi na
postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK.
6. Kada postavljeno vrijeme istekne,
dvije se minute oglašava zvučni
signal.
Na zaslonu bljeskaju simbol
i
postavka vremena. Uređaj se isključuje.
7. Dodirnite polje senzora ili otvorite
vrata pećnice kako biste prekinuli
zvučni signal.
8. Isključi uređaj.
7.4 Postavljanje funkcije
ZAVRŠETAK
1. Uključite uređaj i postavite funkciju
pećnice i temperaturu.
sve dok se na zaslonu ne
2. Pritišćite
prikaže
.
treperi u zaslonu.
3. Upotrijebite
ili
za postavljanje
ZAVRŠETKA i
ili
za potvrdu.
Najprije postavite minute a potom
sate.
Kada postavljeno vrijeme završi,
oglašava se zvučni signal za dvije
i postavljeno vrijeme
minute. Simbol
bljeskaju na zaslonu. Uređaj se
isključuje.
4. Dodirnite polje senzora ili otvorite
vrata pećnice kako biste prekinuli
zvučni signal.
5. Isključite uređaj.
7.5 Postavljanje funkcije
ODABERI+ZAPOČNI
Funkciju ODABERI+ZAPOČNI možete
postaviti samo ako je postavljena
funkcija TRAJANJE.
1. Postavite funkciju pećnice (ili
program) i temperaturu (pogledajte
poglavlje "Postavljanje funkcije
HRVATSKI
pećnice" i "Promjena temperature
pećnice").
2. Postavite funkciju TRAJANJE
(pogledajte poglavlje "Postavljanje
funkcije TRAJANJE").
3. Pritišćite
sve dok na zaslonu ne
zatrepće .
4. Za postavljanje funkcije ODABERI
+ZAPOČNI pritisnite
.
i
s
Na zaslonu se prikazuje
indikatorom. Ovaj indikator prikazuje koja
je funkcija sata aktivirana.
5. Dodirnite bilo koje polje senzora
(osim UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
za početak funkcije ODABERI
+ZAPOČNI.
7.6 Postavljanje funkcije
ZVUČNI ALARM
ZVUČNI ALARM koristite za postavljanje
odbrojavanja (maksimalno 23h
59min).Ta funkcija nema utjecaja na rad
pećnice. ZVUČNI ALARM možete
postaviti bilo kada, čak i kad je uređaj
isključen.
1. Dodirnite
13
3. Dodirnite
ili ZVUČNI ALARM
automatski započinje nakon pet
sekundi.
Kada postavljeno vrijeme završi,
oglašava se zvučni signal za dvije minute
i na zaslonu trepere 00:00 i .
4. Dodirnite polje senzora ili otvorite
vrata pećnice kako biste prekinuli
zvučni signal.
7.7 Namještanje funkcije
Vrijeme odgode
TRAJANJE
i ZAVRŠETAK mogu
se koristiti istovremeno ako će se uređaj
kasnije automatski uključiti i isključiti. U
tom slučaju, najprije postavite funkciju
i potom ZAVRŠETAK
TRAJANJE
(pogledajte poglavlje "Postavljanje
funkcije TRAJANJE" i "Postavljanje
funkcije ZAVRŠETAK").
Kada je uključena funkcija
Vrijeme odgode, zaslon
prikazuje statički simbol
funkcije pećnice,
s
točkom i . Ova točka
prikazuje koja je funkcija
sata aktivirana u zaslonu
Sat/preostala toplina.
.
i „00“ trepere na zaslonu
2. Za postavljanje funkcije ZVUČNI
ALARM koristite
ili
. Najprije
postavite sekunde, a potom minute i
sate.
8. AUTOMATSKI PROGRAMI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
program ili recept kada nemate iskustva
ili znanja. Zaslon prikazuje razine police i
prethodno postavljena vremena za sve
automatske programe.
Postoji 20 automatskih programa. Za
pripremu jela koristite automatski
8.1 Automatski programi
Broj programa
Naziv programa
1
PIRJANO MESO
2
SVINJSKO PEČENJE
3
TELEĆE PEČENJE
14
www.aeg.com
Broj programa
Naziv programa
4
JANJEĆE PEČENJE
5
PEČENA DIVLJAČ
6
PILE
7
CIJELA RIBA
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVIT OD LIMUNA
11
KOLAČ OD SIRA
12
PECIVO-KIFLICE
13
RAŽENI KRUH
14
DIZANJE TIJESTA
15
ZAPEČENI KRUMPIR
16
LASAGNE
17
CANELONI
18
GOTOVI KOLAČ
19
GOTOVA PIZZA
20
GOTOVA JELA OD KRUMPIRA
8.2 Online recepti
Recepte za automatske
programe koji se
preporučuju za ovaj uređaj
možete pronaći na našem
web-mjestu. Za pronalaženje
odgovarajuće knjižice
recepata pogledajte PNC
broj na nazivnoj pločici na
prednjem okviru otvora
pećnice.
8.3 Automatski programi
2. Dodirnite
signal. Bljeska simbol .
Uređaj se isključuje.
6. Dodirnite polje senzora ili otvorite
vrata kako biste prekinuli zvučni
signal.
8.4 Automatski programi s
unosom mase
Ako postavite masu mesa, uređaj
izračunava vrijeme pečenja.
1. Uključite uređaj.
.
Na zaslonu se prikazuju
automatskog programa.
4. Dodirnite
ili pričekajte pet
sekundi dok uređaj automatski
započne s radom.
5. Kada postavljeno vrijeme istekne,
dvije se minute oglašava zvučni
, simbol i broj
3. Dodirnite
ili
za odabir
automatskog programa.
1. Uključite uređaj.
2. Dodirnite
.
3. Dodirnite
ili
za postavljanje
programa s unosom mase.
HRVATSKI
Na zaslonu se prikazuje: vrijeme
pečenja, simbol trajanja , zadana
masa, mjerna jedinica (kg, g).
4. Dotaknite
ili se postavke
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Uređaj se uključuje.
5. Možete primijeniti zadanu vrijednost
mase s
ili
. Dodirnite
.
6. Kada postavljeno vrijeme istekne,
dvije se minute oglašava zvučni
signal. Bljeska .
Uređaj se isključuje.
7. Dodirnite polje senzora ili otvorite
vrata kako biste prekinuli zvučni
signal.
8.5 Automatski programi sa
sondom za pečenje mesa
Temperatura jezgre hrane zadana je i
utvrđena u programima sa sondom za
15
pečenje mesa. Program završava kada
uređaj postigne postavljenu temperaturu
jezgre.
1. Uključite uređaj.
2. Pritiščite
dok zaslon ne pokaže
.
3. Postavite sondu za pečenje mesa.
Pogledajte "Sonda za pečenje
mesa".
4. Za postavljanje programa sa sondom
ili
.
za pečenje mesa dodirnite
Na zaslonu se prikazuje vrijeme pečenja,
i
.
ili se postavke
5. Dotaknite
automatski spremaju nakon pet
sekundi.
Kada postavljeno vrijeme istekne, dvije
se minute oglašava zvučni signal.
Treperi . Uređaj se isključuje.
6. Dodirnite polje senzora ili otvorite
vrata kako biste prekinuli zvučni
signal.
9. KORIŠTENJE PRIBORA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3. Postavite utikač sonde za pečenje
mesa u utičnicu na prednjoj strani
uređaja.
9.1 Sonda za pečenje mesa
Mogu se postaviti dvije temperature:
temperatura pećnice i temperatura mesa.
Sonda za pečenje mesa mjeri
temperaturu mesa. Kada meso postigne
postavljenu temperaturu, uređaj se
isključuje.
POZOR!
Koristite samo isporučenu
sondu za pečenje mesa ili
odgovarajuće zamjenske
dijelove.
Tijekom pečenja sonda za
pečenje mesa mora biti u
mesu i u utikaču.
1. Uključite uređaj.
2. Stavite vrh sonde za pečenje mesa
(s
na ručici) u sredinu mesa.
Zaslon prikazuje bljeskajuće
i zadanu
postavku temperature mesa. Tijekom
prve uporabe temperatura je 60 °C, a
posljednja postavljena vrijednost tijekom
svake naredne uporabe.
16
www.aeg.com
Kada umećete sondu za
pečenje mesa u utikač,
poništavate postavke za
funkcije sata.
4. Za postavljanje temperature mesa
dotaknite
ili
.
5. Dotaknite
ili se postavke
automatski spremaju nakon 5
sekundi.
Temperaturu mesa
možete postaviti jedino
kada bljeska simbol
Ako je na zaslonu
.
prikazano
ali ne
bljeska prije nego
postavite temperaturu
mesa, dodirnite
i
ili
za postavljanje
nove vrijednosti.
6. Postavite funkciju i temperaturu
pećnice.
Zaslon prikazuje trenutnu temperaturu
Kad je meso na postavljenoj temperaturi,
zvučni signal oglašava se na dvije
minute a vrijednost temperature mesa i
bljeskaju. Uređaj se isključuje.
7. Za deaktivaciju zvučnog signala
dodirnite polje senzora.
8. Uklonite utikač sonde za pečenje
mesa iz utičnice i izvadite meso iz
uređaja.
UPOZORENJE!
Pazite pri vađenju sonde za
pečenje mesa. Vruća je.
Postoji opasnost od
opeklina.
9.2 Umetanje pribora
Mreža za pečenje:
Gurnite mrežu između vodilica nosača
police i provjerite jesu li nožice okrenute
prema dolje.
mesa i simbol zagrijavanja .
Dok uređaj računa približno vrijeme
trajanja, zaslon prikazuje vrijeme
odbrojavanja. Nakon prvog izračuna
zaslon prikazuje približno trajanje
vremena kuhanja.
Uređaj nastavlja izračun tijekom pečenja.
Zaslon se s novom vrijednosti ažurira u
intervalima.
Prilikom pečenja sa
senzorom za temperaturu
mesa, možete promijeniti
temperaturu prikazanu na
zaslonu. Nakon što ste
postavili senzor temperature
mesa u utičnicu i postavili
funkciju pećnice i
temperaturu, zaslon
prikazuje trenutačnu
temperaturu mesa.
Za pregled ostalih triju
temperatura pritišćite :
• postavljena
temperatura mesa
• trenutačna
temperatura pećnice
• trenutačna
temperatura mesa.
Pekač za pecivo:
Pekač za pecivo umetnite između
vodilica police.
Duboka plitica:
Duboku pliticu umetnite između vodilica
police.
HRVATSKI
17
Gurnite duboku pliticu između vodilica na
nosaču police i mreže za pečenje na
vodilicama iznad.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i pekača za pecivo:
Gurnite pekač za pecivo između vodilica
na nosaču police i mreže za pečenje na
vodilicama iznad.
•
•
Sav pribor pećnice na
donjem desnom i lijevom
rubu ima malu izbočinu
za povećanje sigurnosti.
Te izbočine ujedno su i
dodatna mjera protiv
prevrtanja.
Visoki rub oko police je
dodatna mjera kojom se
sprječava klizanje
posuđa.
Istovremena upotreba mreže za pečenje
i duboke plitice:
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Upotreba funkcije Moj
favorit program
10.2 Uporaba roditeljske
zaštite
Koristite ovu funkciju za spremanje
omiljenih postavki temperature i vremena
za funkciju pećnice ili program.
Roditeljska blokada sprječava nehotično
uključivanje uređaja.
1. Podesite temperaturu i vrijeme
funkcije pećnice ili programa.
dulje
2. Dodirnite i držite pritisnutim
od tri sekunde. Oglašava se zvučni
signal.
3. Isključite uređaj.
• Za uključivanje funkcije dodirnite
. Uređaj aktivira vaš omiljeni
program.
•
Dok funkcija radi, možete
promijeniti vrijeme i
temperaturu.
Za isključivanje funkcije dodirnite
. Uređaj isključuje vaš omiljeni
program.
1. Za uključenje funkcije isključite
uređaj pomoću . Ne postavljajte
funkciju pećnice.
2. Dodirnite i istovremeno držite
na najmanje 2 sekunde.
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje SAFE.
Za isključenje funkcije Roditeljska
blokada, ponovite korak 2.
i
10.3 Uporaba blokiranja tipki
Funkciju možete aktivirati samo kada
uređaj radi.
18
www.aeg.com
Blokiranje tipki sprječava nehotičnu
promjenu funkcije pećnice.
1. Za aktivaciju funkcije uključite uređaj.
2. Uključite funkciju pećnice ili
postavku.
3. Dodirnite i istovremeno držite
i
na najmanje 2 sekunde.
Oglašava se zvučni signal.
Na zaslonu se prikazuje Loc.
Za isključenje funkcije "Blokada tipki",
ponovite korak 3.
10.4 Uporaba izbornika s
postavkama:
Izbornik s postavkama možete postaviti
samo kad je uređaj isključen.
Izbornik s postavkama omogućuje vam
uključenje i isključenje funkcija iz glavnog
izbornika. Zaslon prikazuje SET i broj
postavke.
Uređaj možete isključiti dok
je Blokiranje tipki uključeno.
Kada isključite uređaj,
isključuje se i Blokiranje
tipki.
Zaslon
Vrijednost postavke
1
ODABERI+ZAPOČNI
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2
INDIKATOR OSTATKA TOPLINE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
3
TON TIPKE1)
KLIK / BIP / ISKLJ
4
TON POGREŠKE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
5
SERVISNI IZBORNIK
-
6
VRAĆANJE NA TVORNIČKE POST‐
AVKE
UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
1) Nije moguće isključiti zvuk polja senzora Uklj/Isklj.
1. kad je uređaj isključen, pritisnite i
držite
3 sekunde.
Na zaslonu se prikazuje SET1 i "1"
bljeska.
2. Dodirnite
postavke.
ili
3. Dodirnite
.
za postavljanje
ili
za promjenu
4. Dodirnite
vrijednosti postavke.
5. Dodirnite
.
10.5 Automatsko
isključivanje
Iz sigurnosnih razloga uređaj se
automatski isključuje nakon nekog
vremena ako funkcija pećnice radi a vi
ne promijenite niti jednu postavku.
Temperatura (°C)
Vrijeme isključi‐
vanja (h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maksimalno
1.5
Nakon automatskog isključivanja, za
ponovni rad uređaja dodirnite polje
senzora.
Automatsko isključivanje ne
radi s funkcijama: sonda za
pečenje mesa, Osvjetljenje
unutrašnjosti, Nisko temp.
pečenje, Trajanje,
Završetak, Odgoda početka.
HRVATSKI
10.6 Osvjetljenje zaslona
Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:
•
•
Noćno osvjetljenje - kad je uređaj
isključen, svjetlina zaslona je manja
između 22:00 i 06:00.
Dnevna svjetlost:
– kada je uređaj uključen.
– ako dodirnete neko od polja
senzora tijekom noćnog
osvjetljenja (osim UKLJUČENO/
ISKLJUČENO), zaslon se vraća u
dnevni način osvjetljenja za
sljedećih 10 sekundi.
19
– ako je uređaj isključen i postavili
ste zvučni alarm. Kada završi
funkcija zvučnog alarma, zaslon
se vraća u noćno osvjetljenje.
10.7 Ventilator za hlađenje
Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje
automatski se uključuje kako bi površinu
uređaja održao hladnom. Ako isključite
uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi
sve dok se uređaj ne ohladi.
11. SAVJETI I PREPORUKE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
Temperature i vremena
pečenja u tablicama služe
kao primjeri. Oni ovise o
receptima, kvaliteti i količini
korištenih sastojaka.
11.1 Unutarnja strana vrata
Kod nekih modela, na unutarnjoj
strani vrata nalaze se:
•
•
brojevi položaja polica.
informacije o funkcijama pećnice,
preporučeni položaji polica i
temperature za pripremu uobičajenih
jela.
11.2 Pečenje kruha
•
Vaša pećnica može peći drugačije
nego uređaj koji ste imali ranije.
Uobičajene postavke (temperatura,
vrijeme pečenja) i položaje police
prilagodite prema vrijednostima u
tablicama.
• Proizvođač preporuča da prvi put
koristite nižu temperaturu.
• Ako ne možete pronaći postavke za
određeni recept, potražite neki koji je
vrlo sličan.
• Vrijeme pečenja može se produžiti 10
– 15 minuta ako kolače pečete na više
položaja polica.
• Torte i pite u početku se možda neće
ravnomjerno zapeći ako ih pečete na
različitim nivoima. Ako se to dogodi,
nemojte mijenjati postavku
temperature. Razlika će se izjednačiti
tijekom pečenja.
• Kod duljih vremena pečenja, pećnicu
možete isključiti oko 10 minuta prije
završetka pečenja i tako iskoristiti
preostalu toplinu.
Kad kuhate zamrznutu hranu, rešetke u
pećnici mogu se iskriviti tijekom pečenja.
Kad se rešetke ohlade, vratit će se u
prvotni oblik.
11.3 Savjeti za pečenje tijesta i peciva
Rezultati pečenja tijesta i
peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Dno torte nije dovoljno peče‐ Pogrešan položaj police.
no.
Tortu stavite na nižu policu.
Torta je upala i postaje sklis‐ Temperatura pećnice je pre‐
ka, kvrgava ili trakasta.
visoka.
Pri sljedećem pečenju malo
snizite temperaturu pećnice.
20
www.aeg.com
Rezultati pečenja tijesta i
peciva
Mogući uzrok
Rješenje
Torta je upala i postaje sklis‐ Vrijeme pečenja je prekrat‐
ka, kvrgava ili trakasta.
ko.
Produljite vrijeme pečenja.
Vremena pečenja ne mo‐
žete skratiti postavljanjem
viših temperatura.
Torta je upala i postaje sklis‐ Previše tekućine u mješavi‐
ka, kvrgava ili trakasta.
ni.
Koristite manje tekućine.
Pridržavajte se vremena mi‐
ješanja, osobito ako za to
koristite automatski mikser.
Kolač je presuh.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju malo
povisite temperaturu peć‐
nice.
Kolač je presuh.
Vrijeme pečenja je predugo.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite kraće vrijeme pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Temperatura pećnice je pre‐
visoka, a vrijeme pečenja je
prekratko.
Postavite nižu temperaturu
pećnice i produžite vrijeme
pečenja.
Kolač neravnomjerno tamni.
Smjesa je neravnomjerno
raspoređena.
Ravnomjerno rasporedite
smjesu po pekaču za pecivo.
Kolač nije gotov za
određeno vrijeme pečenja.
Temperatura pećnice je pre‐
niska.
Pri sljedećem pečenju posta‐
vite malo višu temperaturu
pećnice.
11.4 Pečenje tijesta i peciva na jednom nivou:
Pečenje u kalupima
Jelo
Funkcija
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Kuglof / Brioš
Vrući zrak
150 - 160
50 - 70
1
Madeira torta /
Voćni kolači
Vrući zrak
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / Kolač od
dizanog tijesta
bez masnoće
Vrući zrak
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Kolač od
dizanog tijesta
bez masnoće
Gornji i donji gri‐ 160
jač
35 - 50
2
Pite i kolači od
lisnatog tijesta
Vrući zrak
10 - 25
2
170 - 1801)
HRVATSKI
Jelo
Funkcija
21
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Tijesta za voćne Vrući zrak
tortice – bisk‐
vitne smjese
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Pita Vrući zrak
od jabuka (2 ka‐
lupa Ø20 cm, di‐
jagonalno post‐
avljeni)
160
60 - 90
2
Apple pie / Pita Gornji i donji gri‐ 180
od jabuka (2 ka‐ jač
lupa Ø20 cm, di‐
jagonalno post‐
avljeni)
70 - 90
1
Kolač od sira
60 - 90
1
Gornji i donji gri‐ 170 - 190
jač
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Funkcija
Pletenica / Vije‐
nac od kruha
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Gornji i donji gri‐ 170 - 190
jač
30 - 40
3
Božićna pogača
Gornji i donji gri‐ 160 - 1801)
jač
50 - 70
2
Kruh (raženi):
1. Prvi dio
postupka
pečenja.
2. Drugi dio
postupka
pečenja.
Gornji i donji gri‐ 1. 2301)
jač
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Princes krafne /
Ekleri
Gornji i donji gri‐ 190 - 2101)
jač
20 - 35
3
Biskvit
Gornji i donji gri‐ 180 - 2001)
jač
10 - 20
3
Kolači posuti
mrvicama od ti‐
jesta (suhi)
Vrući zrak
20 - 40
3
Torta od bade‐
ma / Slatki kola‐
či
Gornji i donji gri‐ 190 - 2101)
jač
20 - 30
3
150 - 160
22
www.aeg.com
Jelo
Funkcija
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Voćna torta (di‐
zano tijesto/
Vrući zrak
150
35 - 55
3
Gornji i donji gri‐ 170
jač
35 - 55
3
Vrući zrak
40 - 80
3
40 - 80
3
biskvit)2)
Voćna torta (di‐
zano tijesto/
biskvit)2)
Voćne torte s
prhkim tijestom
160 - 170
Kolači od diza‐
Gornji i donji gri‐ 160 - 1801)
nog tijesta s pre‐ jač
mazom (npr.
kravlji sir, kre‐
ma, glazura)
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
Keksi
Jelo
Funkcija
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Biskviti od
prhkog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Prhko tijesto /
Prutići
Vrući zrak
140
20 - 35
3
Short bread /
Prhko tijesto /
Prutići
Gornji i donji gri‐ 1601)
jač
20 - 30
3
Biskviti od diza‐
nog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
15 - 20
3
Slastice od bje‐
lanjka / Poljupci
Vrući zrak
80 - 100
120 - 150
3
Kolačići s bade‐
mima
Vrući zrak
100 - 120
30 - 50
3
Biskviti od diza‐
nog tijesta
Vrući zrak
150 - 160
20 - 40
3
Uštipci
Vrući zrak
170 - 1801)
20 - 30
3
Pecivo–kiflice
Vrući zrak
1601)
10 - 25
3
HRVATSKI
Jelo
Funkcija
Pecivo–kiflice
Temperatura
(°C)
23
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Gornji i donji gri‐ 190 - 2101)
jač
10 - 25
3
Small cakes /
Sitni kolači (po
20 na plitici)
Vrući zrak
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Sitni kolači (po
20 na plitici)
Gornji i donji gri‐ 1701)
jač
20 - 30
3
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.5 Pečena i zapečena jela
Jelo
Funkcija
Temperatura
(°C)
Zapečena tjes‐
tenina
Gornji i donji gri‐ 180 - 200
jač
45 - 60
1
Lasagne
Gornji i donji gri‐ 180 - 200
jač
25 - 40
1
Zapečeno
Turbo roštilj
160 - 170
15 - 30
1
Baguette s top‐
ljenim sirom
Vrući zrak
160 - 170
15 - 30
1
Slatki nabujci
Gornji i donji gri‐ 180 - 200
jač
40 - 60
1
Riblji nabujci
Gornji i donji gri‐ 180 - 200
jač
30 - 60
1
Punjeno povrće
Vrući zrak
30 - 60
1
povrće1)
160 - 170
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.6 Pečenje kolača vlažnim vrućim zrakom
Jelo
Vrsta namirnica
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Zapečena tjestenina
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Zapečeni krumpir
190 - 210
55 - 80
2
Slatka jela
180 - 200
45 - 60
2
24
www.aeg.com
Jelo
Vrsta namirnica
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj re‐
šetke
Kuglof ili brioš
160 - 170
50 - 70
1
Pletenica/vijenac od kruha
170 - 190
40 - 50
2
Kolači posuti mrvicama od ti‐
jesta (suhi)
160 - 170
20 - 40
3
Biskviti od dizanog tijesta
160 - 170
20 - 40
2
11.7 Pečenje na više nivoa
Koristite funciju "Vrući zrak".
Torte / lisnata tijesta / krušna tijesta na pekačima za pecivo
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Princes krafne /
Ekleri
160 - 1801)
Suhi drobljenac
150 - 160
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Biskviti / small cakes / sitni kolači / lisnata tijesta / peciva-kiflice
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
Keksi od prhkog 150 - 160
tijesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
Prhko tijesto /
prutići
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Biskviti od diza‐
nog tijesta
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Slastice od bje‐
lanjaka, puslice
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Kolačići s bade‐
mima
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Biskviti od diza‐
nog tijesta
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Uštipci
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Pecivo–kiflice
180
20 - 30
1/4
-
HRVATSKI
Jelo
Small cakes /
Sitni kolači (po
20 na plitici)
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
1501)
23 - 40
25
Položaj rešetke
2 položaja
3 položaja
1/4
-
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.8 Pečenje na nižim
temperaturama
Ovu funkciju koristite za pripremu tankih,
mekanih komada mesa i ribe s
temperaturom mesa ne većom od 65 °C.
Ta funkcija nije primjenjiva na recepte
poput pečenke u posudi ili masnog
svinjskog pečenja. Ova sonda za
pečenje mesa jamči vam da meso ima
ispravnu temperaturu mesa (vidi tablicu
Sonde za pečenje mesa).
Temperaturu pećnice, za prvih 10
minuta, postavite između 80 °C i 150 °C.
Zadana vrijednost je 90 °C. Nakon što je
temperatura postavljena, pećnica
nastavlja s kuhanjem na 80 °C. Ovu
funkciju ne upotrebljavajte za pripremu
peradi.
Jelo
Količina
Kad koristite tu funkciju,
uvijek pripremajte jelo bez
poklopca.
1. Zapecite meso u plitici na ploči za
kuhanje s vrlo visokom postavkom 1
- 2 minute sa svake strane.
2. Meso, zajedno s vrućom pliticom za
pečenje mesa, stavite u pećnicu na
mrežu za pečenje.
3. Sondu za pečenje mesa ubodite u
meso.
4. Odaberite funkciju "Nisko temp.
pečenje" i postavite ispravnu
temperaturu mesa.
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Goveđe pečenje 1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Goveđi file
1000 - 1500 g
120
90 - 150
3
Teleće pečenje
1000 - 1500 g
120
120 - 150
1
Odresci
200 - 300 g
120
20 - 40
3
11.9 Postavke za pizzu
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza (tanka kora)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bogatim
nadjevom)
180 - 200
20 - 30
2
Pite
180 - 200
40 - 55
1
Pita od špinata
160 - 180
45 - 60
1
26
www.aeg.com
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Pita od sira
170 - 190
45 - 55
1
Kolač od sira
140 - 160
60 - 90
1
Pita od jabuka, pokri‐ 150 - 170
vena
50 - 60
1
Pita od povrća
160 - 180
50 - 60
1
Beskvasni kruh
230 - 2501)
10 - 20
2
Uštipci
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (jelo
slično pizzi iz Alsa‐
cea)
230 - 2501)
12 - 20
2
Pirogi (ruska verzija
pizze calzone)
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
2) Koristite duboku pliticu.
11.10 Pečenje
•
•
•
•
•
•
Za pečenje koristite posuđe otporno
na toplinu (pročitajte upute
proizvođača).
Veliki komadi mesa mogu se peći u
dubokoj plitici (ako postoji) ili na mreži
za pečenje iznad duboke plitice.
Tanke komade mesa pecite u kalupu
za pečenje s poklopcem. Tako će
meso ostati sočnije.
Sve vrste mesa koje se mogu zapeći
ili dobiti koricu mogu se peći u kalupu
za pečenje bez poklopca.
Preporučujemo da meso i ribu pečete
u uređaju samo kada su teži od 1 kg.
•
•
•
Kako bi se spriječilo da sokovi iz
mesa ili masnoće zagore na plitici, u
duboku pliticu dodajte malo tekućine.
Po potrebi, okrenite pečenje (nakon
isteka 1/2 ili 2/3 vremena pečenja).
Velike pečenke i perad prelijte
njihovim sokovima nekoliko puta
tijekom pečenja. Tako ćete poboljšati
rezultate pečenja.
Uređaj možete isključiti otprilike 10
minuta prije isteka vremena pečenja i
iskoristiti preostalu toplinu.
11.11 Tablice za pečenje
Govedina
Jelo
Količina
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Pečenka u pos‐
udi
1 - 1,5 kg
Gornji i donji
grijač
230
120 - 150
1
HRVATSKI
Jelo
Količina
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Goveđe pečenje po cm debl‐
ili file: slabo pe‐ jine
čeno
Turbo roštilj
190 - 2001)
5-6
1
Goveđe pečenje po cm debl‐
ili file: srednje
jine
pečeno
Turbo roštilj
180 - 1901)
6-8
1
Goveđe pečenje po cm debl‐
ili file: dobro pe‐ jine
čeno
Turbo roštilj
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Svinjsko meso
Jelo
Količina
Funkcija
Tempera‐
tura (°C)
Vrijeme
(min)
Položaj re‐
šetke
Plećka / Vrat /
But
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
160 - 180
90 - 120
1
Kotlet / Rebra
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
170 - 180
60 - 90
1
Mesna pita
750 g – 1 kg
Turbo roštilj
160 - 170
50 - 60
1
Buncek (pre‐
thodno kuhan)
750 g – 1 kg
Turbo roštilj
150 - 170
90 - 120
1
Teletina
Jelo
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Teleće pe‐
čenje
1
Turbo roštilj
160 - 180
90 - 120
1
Teleća kol‐
jenica
1.5 - 2
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Janjetina
Jelo
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Položaj re‐
šetke
Janjeći but /
Janjeće pe‐
čenje
1 - 1.5
Turbo roštilj
150 - 170
100 - 120
1
Janeći hrbat
1 - 1.5
Turbo roštilj
160 - 180
40 - 60
1
27
28
www.aeg.com
Igra
Jelo
Količina
Funkcija
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Zečji hrbat /
noga
do 1 kg
Gornji i donji
grijač
2301)
30 - 40
1
Srneći hrbat
1,5 - 2 kg
Gornji i donji
grijač
210 - 220
35 - 40
1
Srneći but
1,5 - 2 kg
Gornji i donji
grijač
180 - 200
60 - 90
1
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
Perad
Jelo
Količina
Funkcija
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Perad u ko‐
madima
po 200 - 250
g
Turbo roštilj
200 - 220
30 - 50
1
Pola pileta
po 400 - 500
g
Turbo roštilj
190 - 210
35 - 50
1
Pile, mlada
kokoš
1 - 1,5 kg
Turbo roštilj
190 - 210
50 - 70
1
Patka
1,5 - 2 kg
Turbo roštilj
180 - 200
80 - 100
1
Guska
3,5 - 5 kg
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 180
1
Purica
2,5 - 3,5 kg
Turbo roštilj
160 - 180
120 - 150
1
Purica
4 - 6 kg
Turbo roštilj
140 - 160
150 - 240
1
Riba (na pari)
Jelo
Količina (kg) Funkcija
Temperatura Vrijeme
(°C)
(min)
Položaj re‐
šetke
Riba
1 - 1.5
210 - 220
1
Gornji i donji
grijač
11.12 Mali roštilj
•
•
•
•
Uvijek roštiljajte na najvećoj postavci
temperature.
Policu postavite na položaj koji je
preporučen u tablici za mali roštilj.
Pliticu uvijek postavite na prvi položaj
police kako biste sakupili masnoću.
Na roštilju pecite samo tanje komade
mesa ili ribe.
•
40 - 60
Uvijek prethodno zagrijte praznu
pećnicu s uključenom funkcijom
roštilja najmanje 5 minuta.
POZOR!
Uvijek roštiljajte sa
zatvorenim vratima pećnice.
HRVATSKI
29
Mali roštilj
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
1. strana
2. strana
Goveđe pečenje 210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Goveđi file
230
20 - 30
20 - 30
3
Svinjska rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teleća rebra
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Janjeća rebra
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Riba, 500 - 1000 210 - 230
g
15 - 30
15 - 30
3/4
Veliki roštilj
Jelo
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
1. strana
2. strana
Burgers / Hambur‐
geri
8 - 10
6-8
4
Svinjski filet
10 - 12
6 - 10
4
Svinjetina
10 - 12
6-8
4
Teleći file / odresci
7 - 10
6-8
4
Toast / Tost1)
1-3
1-3
5
Tost s nadjevom
6-8
-
4
1) Prethodno zagrijte pećnicu.
11.13 Smrznuta hrana
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pizza, smrznuta
200 - 220
15 - 25
2
American pizza,
smrznuta
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, hladna
210 - 230
13 - 25
2
Pizza snack,
smrznuta
180 - 200
15 - 30
2
Pomfrit, tanko nare‐
zan
200 - 220
20 - 30
3
Pomfrit, debelo nare‐ 200 - 220
zan
25 - 35
3
Kroketi
20 - 35
3
220 - 230
30
www.aeg.com
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Pirjani krumpir
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Caneloni,
svježi
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne/Caneloni,
smrznuti
160 - 180
40 - 60
2
Sir pečen u pećnici
170 - 190
20 - 30
3
Pileća krilca
190 - 210
20 - 30
2
Smrznuta gotova jela
Jelo
Funkcija
Smrznuta pizza
Temperatura
(°C)
Vrijeme (min)
Položaj rešetke
Gornji i donji gri‐ prema navodi‐
jač
ma proizvođača
prema navodi‐
ma proizvođača
3
Pomfrit1) (300 600 g)
Gornji i donji gri‐ 200 - 220
jač ili Turbo roš‐
tilj
prema navodi‐
ma proizvođača
3
Bagete
Gornji i donji gri‐ prema navodi‐
jač
ma proizvođača
prema navodi‐
ma proizvođača
3
Voćni kolači
Gornji i donji gri‐ prema navodi‐
jač
ma proizvođača
prema navodi‐
ma proizvođača
3
1) Pomfrit okrenite 2 do 3 puta tijekom pečenja
11.14 Odmrzavanje
•
•
•
Uklonite ambalažu s hrane i zatim
hranu stavite na tanjur.
Za konzerviranje koristite prvi položaj
odozdo.
Ne pokrivajte hranu zdjelom ili
tanjurom jer to može produljiti vrijeme
odmrzavanja.
Jelo
Količina
Vrijeme
Naknadno
odmrzavan‐ vrijeme
ja (min.)
odmrzavan‐
ja (min)
Napomene
Pile
1 kg
100 - 140
20 - 30
Stavite pile na naopako okrenut
tanjurić na velikom tanjuru. Preok‐
renuti kada prođe pola vremena.
Meso
1 kg
100 - 140
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola vre‐
mena.
Meso
500 g
90 - 120
20 - 30
Preokrenuti kada prođe pola vre‐
mena.
HRVATSKI
Jelo
Količina
Vrijeme
Naknadno
odmrzavan‐ vrijeme
ja (min.)
odmrzavan‐
ja (min)
Napomene
Pastrva
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslac
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Krema
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Istucite vrhnje dok je još malo
smrznuto.
Gateau
torta
1,4 kg
60
60
-
11.15 Konzerviranje - Donji
grijač
•
•
•
•
Upotrebljavajte samo staklenke za
konzerviranje istih dimenzija dostupne
na tržištu.
Ne koristite staklenke s poklopcima
koji se odvijaju i s bajonetnim ili
metalnim poklopcima.
Za ovu funkciju koristite prvu policu
odozdo.
Na pekač za pecivo ne stavljajte više
od šest staklenki od jedne litre.
•
•
•
•
Staklenke napunite jednoliko i
zatvorite ih obujmicom.
Staklenke se ne smiju međusobno
dodirivati.
U pekač za pecivo stavite oko 1/2 litre
vode kako biste osigurali dovoljno
vlage u pećnici.
Kada voda u teglama proključa
(nakon otprilike 35-60 minuta u
teglama od jedne litre), isključite
pećnicu ili smanjite temperaturu na
100 °C (pogledajte tablicu).
Meko voće
Jelo
Temperatura (°C)
Jagode / Borovnice / 160 - 170
Maline / Zreli ogrozdi
31
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
35 - 45
-
Koštunjavo voće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Kruške / Dunje /
Šljive
160 - 170
35 - 45
10 - 15
32
www.aeg.com
Povrće
Jelo
Temperatura (°C)
Vrijeme kuhanja do
početka ključanja
(min)
Nastavak kuhanja
pri 100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Krastavci
160 - 170
50 - 60
-
Miješano povrće za
kiseljenje
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Korabica / Grašak /
Šparoge
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Ostavite u pećnici nakon isključivanja.
11.16 Sušenje - Vrući zrak
•
•
Prekrijte police masnim papirom ili
papirom za pečenje.
Za bolje rezultate, zaustavite pećnicu
na pola vremena sušenja, otvorite
vrata i pustite da se osuši preko noći
za dovršetak sušenja.
Povrće
Jelo
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Grah
60 - 70
Paprike
Položaj rešetke
1 položaj
2 položaja
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Ukiseljeno
povrće
60 - 70
5-6
3
1/4
Gljive
50 - 60
6-8
3
1/4
Začinsko bilje
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatura
(°C)
Vrijeme (h)
Položaj rešetke
Šljive
60 - 70
Marelice
60 - 70
Voće
Jelo
1 položaj
2 položaja
8 - 10
3
1/4
8 - 10
3
1/4
Jabuke izrezane 60 - 70
na ploške
6-8
3
1/4
Kruške
6-9
3
1/4
60 - 70
HRVATSKI
11.17 Tablica sonde za pečenje mesa
Govedina
Jelo
Temperatura jezgre hrane (°C)
Rebra / Komad od filea: slabo pečeno
45 - 50
Rebra / Komad od filea: srednje pečeno
60 - 65
Rebra / Komad od filea: dobro pečeno
70 - 75
Svinjetina
Jelo
Temperatura jezgre hrane (°C)
Plećka / But / Vrat svinje
80 - 82
Kotlet (leđa) / Dimljeni svinjski but
75 - 80
Mesna pita
75 - 80
Teletina
Jelo
Temperatura jezgre hrane (°C)
Teleće pečenje
75 - 80
Teleća koljenica
85 - 90
Ovčetina / janjetina
Jelo
Temperatura jezgre hrane (°C)
Ovčji but
80 - 85
Ovčja leđa
80 - 85
Janjeće pečenje / Janjeći but
70 - 75
Igra
Jelo
Temperatura jezgre hrane (°C)
Zečji hrbat
70 - 75
Zečji but
70 - 75
Cijeli zec
70 - 75
Srneći hrbat
70 - 75
Srneći but
70 - 75
Riba
Jelo
Temperatura jezgre hrane (°C)
Losos
65 - 70
Pastrva
65 - 70
33
34
www.aeg.com
12. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Napomene o čišćenju
•
•
•
•
•
•
Prednju stranu pećnice očistite
mekom krpom namočenom u mlaku
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Za čišćenje metalnih površina koristite
uobičajeno sredstvo za čišćenje.
Unutrašnjost uređaja očistite nakon
svake upotrebe. Nakupljanje masti ili
drugih ostataka hrane može rezultirati
požarom. Rizik je veći za pliticu
roštilja.
Tvrdokorne mrlje čistite posebnim
sredstvom za čišćenje pećnica.
Nakon svake upotrebe očistite svu
dodatnu opremu i pustite da se osuši.
Koristite meku krpu namočenu u toplu
vodu sa sredstvom za čišćenje.
Ako je dodatna oprema od neljepljivog
materijala, ne čistite je agresivnim
sredstvima, oštrim predmetima ili u
perilici posuđa. To može uzrokovati
oštećenja na neljepljivom sloju.
12.2 Skidanje vodilica polica
Kako biste očistili pećnicu skinite vodilice
polica.
2
1
Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
12.3 Strop pećnice
UPOZORENJE!
Uređaj isključite prije
skidanja grijača. Provjerite je
li uređaj hladan. Postoji
opasnost od opeklina.
Uklonite vodilice polica.
Grijač na stropu pećnice možete spustiti
kako biste lakše očistili strop pećnice.
1. Grijač držite na prednjoj strani s obje
ruke.
2. Povucite ga naprijed savladavajući
silu opruge i prema van uzduž
vodilica s obje strane.
1. Prednji dio vodilice police povucite
dalje od bočne stjenke.
2. Stražnji dio vodilice police povucite s
bočne stjenke i uklonite ga.
Grijač će se spustiti.
3. Čišćenje stropa pećnice.
4. Grijač vratite na mjesto obrnutim
redoslijedom.
Grijač pravilno postavite
iznad nosača na unutrašnjim
stranicama uređaja.
5. Postavite nosače police.
HRVATSKI
35
12.4 Skidanje i postavljanje
vrata
Vrata i unutarnje staklene ploče možete
ukloniti kako biste ih očistili. Broj
staklenih ploča je različit za različite
modele.
UPOZORENJE!
Pazite pri uklanjanju vrata s
uređaja. Vrata su teška.
1. Vrata otvorite do kraja.
2. Do kraja pritisnite stezne poluge (A)
na dvjema šarkama vrata.
9. Očistite staklenu ploču sapunicom.
Pažljivo osušite staklenu ploču.
Kada je čišćenje završeno, postavite
staklene ploče i vrata. Gore opisane
korake obavite obrnutim redoslijedom.
Najprije umetnite manju ploču, zatim
veću.
12.5 Zamjena žarulje
A
A
3. Vrata pećnice zatvorite do prvog
otvorenog položaja (približno kut od
70°).
4. Vrata držite jednom rukom sa svake
strane i povucite ih od uređaja i pod
kutom prema gore.
5. Stavite vrata vanjskom stranom
prema dolje na meku krpu na
stabilnoj površini. Na taj način će se
spriječiti ogrebotine.
6. Uhvatite prirubnicu vrata (B) na
gornjem rubu vrata s dvije strane i
pritisnite prema unutra kako biste
otpustili kopču.
Na dno unutrašnjosti uređaja postavite
krpu. To će spriječiti oštećenje na
staklenom poklopcu žaruljie i
unutrašnjosti.
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara! Prije zamjene žarulje
isključite osigurač.
Žarulja i stakleni poklopac
žarulje mogu biti vrući.
1. Isključite uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s
osiguračima ili isključite sklopku.
Gornja žaruljica
1. Okrenite stakleni poklopac žaruljice u
smjeru suprotnom od kazaljke na
satu i skinite ga.
2
B
1
7. Prirubnicu vrata povucite prema
naprijed za uklanjanje.
8. Staklene ploče vrata držite za gornji
rub, jednu po jednu i povucite ih
prema gore iz vodilice.
2. Očistite stakleni poklopac.
3. Zamijenite žaruljicu odgovarajućom,
otpornom na toplinu od 300°C
žaruljicom.
4. Postavite stakleni poklopac.
36
www.aeg.com
Bočno svjetlo
1. Skinite lijevu vodilicu police kako
biste omogućili pristup svjetlu.
2. Koristite mali, tupi predmet (npr.
čajnu žličicu) za skidanje staklenog
poklopca.
3. Očistite stakleni poklopac.
4. Zamijenite žarulju odgovarajućom
žaruljom koja je otporna na toplinu od
300 °C.
5. Postavite stakleni poklopac.
6. Vratite lijevu vodilicu police.
13. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Što učiniti kad...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Pećnica se ne grije.
Pećnica je isključena.
Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.
Sat nije namješten.
Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.
Nisu postavljene potrebne
postavke.
Provjerite jesu li postavke
točne.
Pećnica se ne grije.
Automatsko isključivanje je
uključeno.
Pogledajte odjeljak "Auto‐
matsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.
Blokiranje radi djece je uklju‐ Pogledajte poglavlje "Koriš‐
čeno.
tenje roditeljske zaštite".
Pećnica se ne grije.
Osigurač je iskočio.
Provjerite da li je osigurač
uzrok kvara. Ako osigurač
stalno iskače, kontaktirajte
ovlaštenog električara.
Svjetlo pećnice ne radi.
Svjetlo pećnice nije isprav‐
no.
Zamijenite svjetlo pećnice.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
37
Rješenje
Zaslon ne prikazuje vrijeme Zaslon je isključen.
tijekom trajanja isključenosti.
Dodirnite
i
istovreme‐
no za ponovno uključenje
zaslona.
Sonda za pečenje mesa ne
radi.
Utikač sonde za pečenje
mesa nije ispravno umetnut
u utičnicu.
Utikač sonde za pečenje
mesa utaknite do kraja u
utičnicu.
Jela se predugo ili prebrzo
peku.
Temperatura je previsoka ili
preniska.
Po potrebi podesite temper‐
aturu. Slijedite upute u prir‐
učniku za upotrebu.
Para i kondenzat nakupljaju
se na hrani i u unutrašnjosti
pećnice.
Jelo ste predugo ostavili u
pećnici.
Jelo ne ostavljajte u pećnici
dulje od 15 – 20 minuta na‐
kon završetka pečenja.
Zaslon prikazuje "C2".
Želite započeti funkciju
Utikač sonde za pečenje
odmrzavanja ali niste izvadili mesa izvucite iz utičnice.
utikač sonde za pečenje me‐
sa iz utičnice.
Na zaslonu se prikazuje šifra Postoji električni kvar.
pogreške koja nije u tablici.
•
•
13.2 Servisni podaci
Pomoću kućnog osigura‐
ča ili sigurnosne sklopke
u kutiji s osiguračima iskl‐
jučite i ponovo uključite
pećnicu.
Ako se na zaslonu pono‐
vo prikaže šifra pogreške,
obratite se službi za kor‐
isnike.
se na prednjem okviru kućišta uređaja.
Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti
uređaja.
Ako sami ne možete pronaći rješenje
problema, obratite se dobavljaču ili
ovlaštenom servisnom centru.
Podaci potrebni za servis nalaze se na
nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi
Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:
Model (MOD.)
.........................................
Broj proizvoda (PNC)
.........................................
Serijski broj (S.N.)
.........................................
38
www.aeg.com
14. TEHNIČKI PODACI
14.1 Tehnički podaci
Napon
220 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
15. ENERGETSKA UČINKOVITOST
15.1 Tablica informacija o proizvodu i informacije u skladu s
EU 65-66/2014
Naziv dobavljača
AEG
Identifikacija modela
BE7004001M
BE7004031M
BE730400WM
BE7304021M
BE7304071M
Indeks energetske učinkovitosti
92.9
Klasa energetske učinkovitosti
A
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem,
konvencionalni način rada
0.99 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad 0.79 kWh/ciklusu
s ventilatorom
Broj unutrašnjosti
1
Izvor topline
Električna struja
Zapremnina
71 l
Vrsta pećnice
Ugradbena pećnica
Masa
EN 60350-1 - Kućni električni uređaji za
kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne
pećnice i roštilji - Metode mjerenja
značajki.
BE7004001M
38.5 kg
BE7004031M
39.5 kg
BE730400WM
38.5 kg
BE7304021M
39.0 kg
BE7304071M
38.5 kg
15.2 Ušteda energije
Uređaj ima značajke koje vam pomažu
štedjeti energiju tijekom svakodnevnog
kuhanja.
•
Općeniti savjeti
– Osigurajte da su vrata pećnice
potpuno zatvorena kad uređaj radi
HRVATSKI
•
•
i tijekom kuhanja ih držite
zatvorenima što je više moguće.
– Kako biste poboljšali uštedu
energije, koristite metalno
posuđe.
– Kad je to moguće, hranu stavite u
pećnicu bez da prethodno
zagrijete.
– Kad kuhanje traje dulje od 30
minuta, smanjite temperaturu
pećnice na minimum 3-10 minuta
prije isteka vremena kuhanja, u
skladu s trajanjem kuhanja.
Preostala toplina unutar pećnice
nastaviti će kuhati.
– Preostalu toplinu koristite za
zagrijavanje ostale hrane.
Kuhanje zrakom - kad je to moguće,
koristite funkcije kuhanja s
ventilatorom kako biste uštedjeli
energiju.
Preostala toplina
– U nekim funkcijama pećnice, ako
se uključi program s odabirom
vremena (Trajanje, Završetak,
Odgoda vremena) a vrijeme
kuhanja je dulje od 30 minuta,
grijači se automatski isključuju
•
•
•
•
•
•
39
10% vremena ranije. Ventilator i
svjetlo nastavljaju raditi.
Kuhanje s isključenim svjetlom isključite svjetlo tijekom kuhanja i
uključite ga samo kad vam je
potrebno.
Održavajte hranu toplom - ako želite
koristiti preostalu toplinu za
održavanje obroka toplim, odaberite
najnižu moguću postavku
temperature. Na zaslonu se prikazuje
temperatura preostale topline.
Eco funkcije - pogledajte poglavlje
"Funkcije pećnice".
Kada upotrebljavate funkciju Vlažni
vrući zrak, svjetlo se isključuje nakon
30 sekundi. Možete ga ponovno
uključiti ako želite.
Kad koristite ECO funkcije, svjetlo se
isključuje. Možete ga ponovno uključiti
ako želite.
Isključivanje zaslona - ako je
potrebno možete u potpunosti isključiti
zaslonj. Istovremeno dodirnite
i
sve dok se zaslon ne isključi. Ovaj
korak isključuje i uređaj.
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
*
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
867303448-C-402014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement