AEG BY9314001M User manual

AEG BY9314001M User manual
BY9314001
BY931400P
LT Naudojimo instrukcija
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 14
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS.............................................................................15
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 16
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 18
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 20
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................42
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 44
14. TECHNINĖ INFORMACIJA..................................................................................45
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: Modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
5
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
6
www.aeg.com
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro / cheminių
emisijų (dūmų) rizika pirolizės
režime.
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– Pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinkite geru vėdinimu.
– Pirmą kartą naudodami prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to,
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
paleidę prietaisą veikti didžiausia
•
•
•
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdinius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
5
4
8
3
6
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
7
3.2 Priedai
Grotelės / kepimo indas
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
7
8
www.aeg.com
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
-
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
Funkcija
Pastabos
Rodmuo
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Rankenėlė
Meniu padėčiai pasirinkti.
Nieko daryti nerei‐ Patvirtinamas pasirinkimas arba nustatymas.
kia
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitini‐
mo funkcijai palieskite jutiklio lauką, kad pakeistu‐
mėte mėsos termometro nuostatas, nustatytumėte
laikmatį arba funkcijas Mygtukų užraktas, Mėgsta‐
miausi, Kaitinti+palaikyti, Set + Go.
Kepimas
Automatinių programų kategorija.
Kepsnių kepimas
Automatinių programų kategorija.
Pusfabrikačiai
Automatinių programų kategorija.
Orkaitėje gamina‐
mi patiekalai
Automatinių programų kategorija.
Pica
Automatinių programų kategorija.
LIETUVIŲ
9
4.2 Rodmuo
A
B
C
10:30
00:34
17:46
180°C
E
A)
B)
C)
D)
E)
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Funkcijos trukmė ir pabaiga
temperatūra
Kaitinimo indikatorius
D
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Pradžios laikas
Ekrane rodoma, kada turi būti paleista
kaitinimo funkcija.
temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo
trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐
katorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
Automatinės svorio progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima
pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
10
www.aeg.com
1. Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
2. Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
1. Nustatykite vertes rankenėle.
2. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
5.3 Kalibravimas
Norėdami gauti geriausius rezultatus su
funkcija Automatinis kepimas, privalote
sukalibruoti prietaisą. Kalibravimo laikas
– 4 valandos.
Jeigu gaminate tik
neautomatiniu būdu, šią
procedūrą galite praleisti.
Sąlygos:
•
Temperatūra virtuvėje privalo būti
žemesnė nei 35 °C.
•
•
•
Pastatykite prietaisą į jam numatytą
vietą.
Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir
daugiau jo neišjunkite.
Jeigu prietaisą perstatysite į kitą vietą
arba nutrūks elektros tiekimas,
privalėsite vėl pakartoti šiuos
veiksmus.
Kalibravimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Pagrindiniai
nustatymai ir spauskite „Gerai“.
3. Pasirinkite funkciją: Kalibravimas ir
spauskite „Gerai“.
Jeigu kalibravimą atliekate
pirmą kartą, norėdami pradėti
procedūrą, kategoriją galite
nustatyti iš valdymo skydelio
arba pasirinkti funkciją iš
pagrindinio meniu Automatinis
kepimas.
PERSPĖJIMAS!
Prieš naudodami prietaisą,
įsitikinkite, ar jis atvėso.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Įvairių meniu peržiūra
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
sukite rankenėlę pagal arba prieš
laikrodžio rodyklę.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simb‐
olis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Automatinis kepimas
Pateikiamas automatinių kategorijų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Pirolizė
Pirolizinis valymas.
Pagrindiniai nustatymai
Galima naudoti kitoms nuostatoms nustatyti.
LIETUVIŲ
Simb‐
olis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
11
Papildomas meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simb‐
olis
Submeniu
aprašymas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas esa‐
mas laikas.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Set + Go.
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Kaitinti+palaikyti.
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
Ekrano kontrastiškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Priminimas apie valymą
Primenama, kada reikia valyti prietaisą.
Kvapų filtras
įjungiama arba išjungiama ši funkcija. Apsaugo
nuo kvapų ruošiant maistą. Jeigu išjungta, regu‐
liariai savaime išsivalo.
Kalibravimas
Pradedamas kalibravimas.
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos versija ir sąranka.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
12
www.aeg.com
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 3 lentynų padėtyse ir maistui
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tempera‐
tūrą nei funkcijai: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
Pica
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems rei‐
kia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą nei
funkcijai: Apatinis + viršutinis kaitinimas.
Kepimas žemoje tem‐
peratūroje
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis + viršutinis kaiti‐ Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
nimas
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
bulvytėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje
ir skrebučių skrudinimui.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus
keptus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skar‐
dose ant 1-os lentynos. Ši funkcija buvo naudoja‐
ma energijos naudojimo efektyvumo klasei nusta‐
tyti pagal standartą EN50304.
Šilumos palaikymas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš
kepimą.
Duona
Duonai kepti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
13
Naudojimo sritis
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuo‐
liams, slyvoms, persikams) ir daržovėms (pvz.,
pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunau‐
dojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausiai
reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę infor‐
maciją apie rekomenduojamus nustatymus rasite
kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos.
6.4 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kaitinimo funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Jeigu norite pakeisti kaitinimo funkciją,
6.7 Likutinė šiluma
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
6.8 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
•
. Jeigu norite pakeisti
spauskite
temperatūrą, pasukite rankenėlę dešinėn
arba kairėn.
6.5 Kaitinimo indikatorius
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla.
6.6 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
1. Norėdami įjungti funkciją, vėl ir vėl
lieskite , kol ekrane bus rodoma:
Greitasis įkaitinimas.
2. Spauskite
išjungti.
funkcijai įjungti arba
•
•
•
Likutinė šiluma
– Veikiant kaitinimo funkcijai arba
programai, kaitinimo elementai
išjungiami, likus 10 % laiko iki
pabaigos (apšvietimas ir
ventiliatorius veikia toliau). Norint,
kad ši funkcija veiktų, kepimo
trukmė privalo būti ilgesnė nei 30
minučių arba privalote naudoti
laikrodžio funkcijas (Trukmė,
Pabaiga).
– Kai prietaisas išjungtas, šią
šilumą galite panaudoti maisto
šilumai išlaikyti. Ekrane rodoma
likusi temperatūra.
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių
„Kaitinimo funkcijos“.
Kai naudojate funkciją Drėgnas
karštas oras, lemputė po 30
sekundžių lužgęsta.
Kai naudojate „Eko“ funkcijas,
lemputė išsijungia.
14
www.aeg.com
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį gaminimo
procesui tęsti, kol baigsis
nustatytas laikas (3–20 min.).
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
•
•
•
Naudojimo sritis
Prieš naudodami funkcijas
Trukmė, Pabaiga,
pirmiausiai turite nustatyti
kaitinimo funkciją ir
temperatūrą. Prietaisas
automatiškai išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo pat
metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir
išjungti prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
3. Rankenėle nustatykite reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
7.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
,
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
LIETUVIŲ
7.4 Laiko pratęsimas
15
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
jutiklio lauką.
Ekrane rodomas pranešimas.
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
2. Paspauskite mygtuką
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
, kad
įjungtumėte arba mygtuką
, kad
atšauktumėte.
Kai įjungta funkcija Laiko pratęsimas,
rodoma papildoma minutė.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
4. Pasirinkite funkciją: Automatinės
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
svorio progr.. Paspauskite
, kad
patvirtintumėte.
5. Rankenėle nustatykite maisto svorį.
8.1 Kepimo vadovas su
Receptai
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
Kai naudojate funkciją
Nustatyti rankiniu būdu,
prietaisas naudoja
automatines nuostatas. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
8.2 Kepimo vadovas su
Automatinės svorio progr.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Rankenėle
pakeiskite svorį.
7. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Norėdami išjungti garso
signalą, palieskite jutiklio lauką.
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
8.3 Automatinis kepimas
Norėdami naudoti automatines
programos, privalote sukalibruoti
prietaisą.
Šiame prietaise yra automatinės kepimo
programos. Kategorijos pasirenkamos iš
valdymo skydelio. Maisto gaminimo
kategorijų ir pavyzdinių patiekalų
atitikimas pateiktas su šiuo prietaisu
pristatytoje maisto produktų rodyklėje.
Naudokite ją kaip maisto gaminimo
priemonę. Automatinės programos
naudoja iš anksto nustatytą temperatūrą,
kaitinimo funkciją ir maisto gaminimo
laiką.
Naudokite rekomenduojamus
priedus. Žr. skyrių „Patarimai“.
16
www.aeg.com
Automatinis kepimas: kategorijos
Simbolis
Kategorija
Kepimas
Kepsnių kepimas
Pusfabrikačiai
Orkaitėje gaminami patiekalai
Pica
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite patiekalą ir kategoriją iš
maisto produktų rodyklės.
3. Pasirinkite kategoriją valdymo
skydelyje.
4. Vykdykite ekrane pateikiamas
instrukcijas.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį mėsos
termometrą arba tinkamas
keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
4. Rankenėle per mažiau nei 5
sekundes nustatykite kepimo
temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
LIETUVIŲ
17
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
6. Paspauskite
kepimo temperatūrai
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
9.2 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
•
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
priedų įdėjimas
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal į
prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
18
www.aeg.com
Aukštas kraštas aplink vielinę
lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausi
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausi. Galite išsaugoti 20
programų.
Programos išsaugojimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją meniu:
Automatinis kepimas.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
7. Sukdami rankenėlę, pakeiskite raidę.
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, naudokite rankenėlę ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
Programos įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi.
LIETUVIŲ
3. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu jutiklio lauko
paspaudimu.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
Apsaugos nuo vaikų užraktą
galite suaktyvinti tik kai įjungta
automatinio kepimo funkcija.
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
Jeigu veikia pirolizės funkcija,
durelės automatiškai
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane pasirodo
pranešimas.
•
•
10.3 Mygtukų užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
. Ekrane rodomas pranešimas.
Paspauskite
.
,
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
, po tada patvirtinkite su
Mygtukų užraktas yra
įjungta, kai veikia kaitinimo
funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis
išsijungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
Jeigu prietaise yra pirolizės
funkcija, durelės yra
užrakintos ir mygtuko simbolis
rodomas ekrane.
)
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
2. Vienu metu palieskite
ir , kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
paleisti funkciją Set + Go. Nustatyta
kaitinimo funkcija pradeda veikti.
1. Įjunkite prietaisą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Mygtukų
užraktas.
19
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12.5
120–195
8.5
200–245
5.5
250 – didžiausias
3
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, mėsos
termometro,Pabaiga, Trukmė.
20
www.aeg.com
10.6 Ekrano šviesumas
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Automatinis kepimas–Kepimas
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Biskvitinis pyragas
Spyruoklinė forma
Vielinė lentyna
Naudokite neriebų
arba nedidelį kiekį
riebalų turintį sviestą.
Mielinė pynutė
-
Kepimo padėklas
1 vienetas
Pyragas
-
Padėklas
Visiškai pripildykite
padėklą. Nenaudo‐
kite kepimo indo.
Keksas
Keksas
Lentyna
Įvairiems pyragams,
kuriuos kepate skar‐
dose.
Tortas
Torto kepimo skarda
Spyruoklinė forma
Lentyna
Pyragai su nedideliu
papuošimu ant vir‐
šaus (pvz., uogiene).
LIETUVIŲ
21
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Pyragaitis/Quiche
Apkepo su įdaru
skarda
Spyruoklinė forma
Torto kepimo skarda
Lentyna
-
Štrudelis
-
Padėklas
1 vienetas
Vaisių pyragas
Kvadratinė skarda
Spyruoklinė forma
Lentyna
Su džiovintais vai‐
siais.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli gabalai.
- Sūdytas
-
Padėklas
Keli gabalai.
- Kepimo forma
Duonos skarda
Lentyna
1 skarda
- Padėklas
-
Padėklas
1 skarda
- Plokščia duona
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai
(pvz., ilgi batonai)
- Pietų bandelės
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai (pvz., saldžios
mielinės bandelės).
-
-
Angliški patiekalai
Tešla:
Duona:
Bandelės:
Ypatingas pyragas:
- Biskvitas
11.3 Automatinis kepimas–Kepsnių kepimas
Jautiena/Žvėriena/Aviena
Patiekalas
Ugniai at‐
sparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Jautienos kepsnys
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
Nustatykite reikiamą ga‐
minimo intensyvumą (su
krauju, vidutiniškai iškep‐
tas ar gerai iškeptas).
Skandinaviška jau‐
tiena
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
Nustatykite reikiamą ga‐
minimo intensyvumą (su
krauju, vidutiniškai iškep‐
tas ar gerai iškeptas).
22
www.aeg.com
Patiekalas
Ugniai at‐
sparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Troškinta mėsa
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį. Užden‐
kite patiekalą dangčiu.
Ėriuko koja, vidut. iš‐ Kepimo in‐
kepta
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
-
Kepta aviena
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį.
Žvėrienos nugarinė
Kepimo in‐
das
Mėsos termometras ir gi‐
lus prikaistuvis
-
Kepta žvėriena
Kepimo in‐
das
Gilus prikaistuvis
Nustatykite svorį. Užden‐
kite patiekalą dangčiu.
Paukštiena/Žuvis
Patiekalas
Ugniai atspa‐
rūs indai
Priedai
Pastabos
Viščiuko / kalakuto
krūtinėlė
Skrudinimo
skarda
Mėsos termometras ir
gilus kepimo indas
-
Viščiukas
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Viščiuko sparneliai
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Viščiuko šlaunelės
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Kalakutas
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Antis
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Žąsis
Skrudinimo
skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
Visa žuvis
Skrudinimo
skarda
Mėsos termometras ir
gilus kepimo indas
-
Kiauliena/Veršiena
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Kiaulienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras
ir gilus kepimo indas
-
Kiaulienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį.
LIETUVIŲ
23
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Veršienos nugarinė
Skrudinimo skarda
Mėsos termometras
ir gilus kepimo indas
-
Kepta veršiena
Skrudinimo skarda
Gilus kepimo indas
Nustatykite svorį. Už‐
denkite patiekalą
dangčiu.
11.4 Automatinis kepimas–Pusfabrikačiai
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Šaldytos bulvės
-
Padėklas
Bulvių pusfabrikačiai,
pavyzdžiui, traškučiai
ar kroketai.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Sūdytas
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Saldūs
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Sūdytas
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
Šaldyta tešla:
Šviežia tešla
Bandelės/Bagetai
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Šaldytas
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
- Nešaldytas
-
Padėklas
-
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Žuvis/Mėsa džiūvė‐ sėliuose
Padėklas
Keletas mažų gaba‐
lėlių, pvz., žuvies
piršteliai ar „cordon
bleu“.
Šaldytas pyragas
Padėklas
-
Šaldyta žuvis/Mėsa:
- Žuvies apkepas
Bulvių patiekalai:
-
24
www.aeg.com
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Apvirti ryžiai.
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Apvirti ryžiai.
- Šaldytas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Šviežias
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Šaldytas štrudelis
-
Padėklas
1 ar 2 gabalai.
Užkandis
-
Padėklas
Keli nedideli gabalė‐
liai.
Makaronų patiekalai:
Ryžių patiekalai:
Daržovių patiekalai:
11.5 Automatinis kepimas–Orkaitėje gaminami patiekalai
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
- Aukštas troškinys
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Mažiau kaip 4 cm.
- Plokščias troškinys
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Mažiau kaip 4 cm.
Bulvių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Makaronų patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Baigiantis kepimo lai‐
kui apibarstykite par‐
mezano sūriu.
Žuvies troškinys:
LIETUVIŲ
25
Patiekalas
Ugniai atsparūs in‐
dai
Priedai
Pastabos
Daržovių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
Ryžių patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Iš anksto paruošti ry‐
žiai.
Saldūs patiekalai
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Viena didelė kepi‐
mo forma
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
-
- Mažos kepimo for‐
mos
Mažose kepimo for‐
mose
Lentyna
Kelios skardos.
Apkepas
Karščiui atsparus in‐
das
Lentyna
Baigiantis kepimo lai‐
kui apibarstykite par‐
mezano sūriu.
Suflė:
11.6 Automatinis kepimas–Pica
Patiekalas
Priedai
Pastabos
- Storas
Padėklas
Storapadė, traški su daug
garnyro ar įdaro (amerikietiš‐
ka).
- Plonas
Padėklas
Plonapadė, traški su nedaug
garnyro (itališka).
- Perlenkta pica
Padėklas
-
Šaldyta pica:
Padėklas
Picos pagrindas, ne visiškai
iškeptas ir be papildomo gar‐
nyro.
- Apkepta
Padėklas
Picos pagrindas, ne visiškai
iškeptas ir be papildomo gar‐
nyro.
- Neapkepta
Padėklas
Be papildomo garnyro.
- Perlenkta pica
Padėklas
-
Šviežia pica Apkepta
Padėklas
-
Picos užkandis
Padėklas
-
Šviežia pica:
26
www.aeg.com
11.7 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Dėkite tešlą į indą, kuris būtų
pakankamai didelis kildinimui, ir
uždenkite jį drėgnu rankšluostėliu arba
plastikine plėvele. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
11.8 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose,
gaminimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.9 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
LIETUVIŲ
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
27
Atitaisymo būdas
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę ork‐
tūra ir per trumpas kepimo
aitės temperatūrą ir ilgesnį
laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite šiek tiek aukštesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.10 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
50–70
1
Karšto oro srau‐ 140–160
tas
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro srau‐ 140–150
cake / biskvitinis tas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + viršu‐ 160
cake / biskvitinis tinis kaitinimas
pyragas be rie‐
balų
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto oro srau‐ 170–1801)
pyragas
tas
10–25
2
Apkepas, biskvi‐ Karšto oro srau‐ 150–170
to tešla
tas
20–25
2
28
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Apple pie / ob‐
uolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Apple pie / ob‐
uolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Karšto oro srau‐ 160
tas
60–90
2
Apatinis + viršu‐ 180
tinis kaitinimas
70–90
1
60–90
1
Varškės pyragas Apatinis + viršu‐ 170–190
tinis kaitinimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Apatinis + viršu‐
duona):
tinis kaitinimas
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 230
1)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Šveicariškas vy‐ Apatinis + viršu‐
niotinis
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
20–30
3
35–55
3
190–2101)
Vaisių pyragai
Karšto oro srau‐ 150
(iš mielinės /
tas
biskvito tešlos)2)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
29
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
170
35–55
3
Vaisių pyragai iš Karšto oro srau‐ 160–170
trapios tešlos
tas
40–80
3
Mieliniai pyragai Apatinis + viršu‐
su kremu (pvz., tinis kaitinimas
varškės, grieti‐
nėlės, pieno /
kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Vaisių pyragai
Apatinis + viršu‐
(iš mielinės /
tinis kaitinimas
biskvito tešlos)2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Trapūs sausai‐
niai
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
10–20
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto oro srau‐ 140
tas
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
15–20
3
Pyragai su kiau‐ Karšto oro srau‐ 80–100
šinio baltymu /
tas
merengos
120–150
3
Migdoliniai sau‐
sainiai
Karšto oro srau‐ 100–120
tas
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro srau‐ 150–160
tas
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro srau‐ 170–1801)
tas
20–30
3
Bandelės
Karšto oro srau‐ 1601)
tas
10–25
3
1601)
30
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Bandelės
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
10–25
3
Small cakes /
Karšto oro srau‐ 1501)
maži pyragaičiai tas
(20 vienetų
skardoje)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + viršu‐
maži pyragaičiai tinis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Apatinis + viršu‐
pas
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
pas1)
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
15–30
1
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
LIETUVIŲ
31
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas)
160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos
160–170
20–40
2
11.13 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sausai‐
niai
150–160
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
32
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Bandelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
30–60
1/4
-
170–1801)
30–50
1/4
-
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Kepimas žemoje
temperatūroje
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be dangčio,
jei naudojate šią funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temperatūroje ir nustatykite tinkamą
pabaigos kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Jautienos keps‐
nys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.15 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos apke‐
pas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Obuolių pyragas, už‐ 150–170
dengtas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Famekuchenas (į
picą panašus Elzaso
patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
180–2001)
perlenktos picos ver‐
sija)
15–25
2
33
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.16 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaisee rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
34
www.aeg.com
11.17 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Apatinis +
230
viršutinis kai‐
tinimas
120–150
1
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos keps‐ storio cm
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
ta
Terminis ke‐
pintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos keps‐
nys arba filė:
gerai iškepta
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
170–1801)
8–10
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis / kiau‐ 1–1,5 kg
lienos / jautie‐
nos šonkauliu‐
kai
Terminis ke‐
pintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
90–120
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ 1
na
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
1,5–2
LIETUVIŲ
Aviena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
150–170
100–120
1
Avienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugar‐ iki 1 kg
inė / kiškio
koja
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
180–200
60–90
1
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐
pintuvas
140–160
150–240
1
35
36
www.aeg.com
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Apatinis +
viršutinis kai‐
tinimas
210–220
1
11.18 Mažasis kepintuvas
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite uždarę
orkaitės dureles.
Mažasis kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
1-a pusė
2-a pusė
Jautienos keps‐
nys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugar‐
inė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
Didysis kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
6–8
4
Filė / veršienos keps‐ 7–10
niai
LIETUVIŲ
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Toast / Skrebučiai1)
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma‐ 170–190
karonai kaneloni,
švieži
35–45
2
Lazanija/Kaneloni,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bul‐
vytės1) (300–
600 g)
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
ar Terminis ke‐
pintuvas
200–220
laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
37
38
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Apatinis + viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės gamin‐ laikykitės gamin‐ 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.20 Atšildymas
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Patieka‐
las
Kiekis
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas 1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėk‐
štėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4 kg
11.21 Konservavimas
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
•
•
•
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
LIETUVIŲ
•
•
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
39
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Žemuogės / mė‐
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.22 Džiovinimas
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
60–70
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
5–6
3
1/4
40
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Daržovės raugi‐
nimui
60–70
Grybai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
5–6
3
1/4
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au‐ 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.23 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
2
Prancūziškasis bat‐
onas
200–220
35–45
2
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
2
Čiabata
200–220
35–45
2
Ruginė duona
190–210
50–70
2
Juoda duona
180–200
50–70
2
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
2
11.24 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio koja
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
41
42
www.aeg.com
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
išėmimas
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį
nuo šoninės sienelės.
2
1
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių atraminiai
kaiščiai turi būti atsukti į priekį.
12.3 Pirolizė
Išimkite visus priedus ir išimamas lentynų
atramas.
Pirolizinio valymo nepavyks
paleisti:
•
jeigu neištraukėte mėsos termometro
kištuko iš lizdo;
• jeigu ne visiškai uždarėte orkaitės
dureles.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
1. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
2. Įjunkite prietaisą ir iš pagrindinio
meniu pasirinkite funkciją Pirolizė.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
3. Nustatykite valymo procedūros
trukmę:
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
Parinktis
Aprašymas
Greita
1 val. esant
mažam neš‐
varumo laips‐
niui
Įprasta
1 val. ir 30
min. esant
įprastam neš‐
varumo laips‐
niui
LIETUVIŲ
Intensyvi
4. Palieskite
2 val. ir 30
min. esant di‐
deliam neš‐
varumo laips‐
niui
, kad patvirtintumėte.
Pradėjus pirolizinį valymą,
prietaiso durelės užrakinamos.
ĮSPĖJIMAS!
Pabaigus pirolizinį valymą,
prietaiso durelės būna labai
įkaitusios. Palaukite, kol jos
atvės. Galima nusideginti.
Funkcijai pasibaigus, durelės
lieka užrakintos, kol prietaisas
neatvėsta. Aušinimo fazės
metu kai kurios prietaiso
funkcijos neveikia.
43
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.4 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės yra
sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.5 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
44
www.aeg.com
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuos‐
tatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugi‐
klio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
LIETUVIŲ
45
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas mėsos
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos ter‐
mometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lente‐
lėje.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINĖ INFORMACIJA
14.1 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
15. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
pažymėtas ženklu . Išmeskite pakuotę
į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
46
www.aeg.com
arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
*
LIETUVIŲ
47
867302480-A-062014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement