AEG BP831600NM User manual

AEG BP831600NM User manual

BP831600N

BP831600S

BP831600W

LT Naudojimo instrukcija

2 www.aeg.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3

2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4

3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................7

4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8

5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9

6. TRUMPASIS VADOVAS........................................................................................ 10

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................11

8. KEPIMO VADOVAS............................................................................................... 20

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 25

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 27

11. PATARIMAI.......................................................................................................... 27

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................44

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS...........................................................................................46

PUIKIEMS REZULTATAMS

Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:

www.aeg.com

Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:

www.registeraeg.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:

www.aeg.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: Modelis,

PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija

Bendroji informacija ir patarimai

Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

LIETUVIŲ

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją

šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduojame jį įjungti.

Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.

Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.

Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.

Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.

3

4 www.aeg.com

Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.

Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.

Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.

Išimkite visas dalis iš orkaitės.

Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.

Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.

Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termometrą.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!

Šį prietaisą įrengti privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.

• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugines pirštines.

• Netraukite šio prietaiso už rankenos.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prietaisų ir spintelių.

• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.

• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio paties aukščio prietaisų arba spintelių.

2.2 Elektros įvadas

ĮSPĖJIMAS!

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus privalo atlikti kvalifikuotas elektrikas.

• Šis prietaisas turi būti įžemintas.

• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų lentelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.

Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Visada naudokite taisyklingai įrengtą įžemintą elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir elektros laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninio aptarnavimo centras.

• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prietaiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų galima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kištuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elektros laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius

(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.

• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.

2.3 Pielietojums

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, nudegimų ir elektros smūgio arba sprogimo pavojus.

• Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos nebūtų uždengtos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nespauskite atvirų durelių.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.

• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sugadinti prietaisą.

LIETUVIŲ 5

• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:

– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;

– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;

– nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą;

– nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite;

– būkite atsargūs, kai išimate ir dedate priedus.

• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikoma defektu ir jam garantija netaikoma.

• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

• Šis prietaisas skirtas tik maistui gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.

• Maistą visada gaminkite uždarę orkaitės dureles.

2.4 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS!

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso sugadinimo pavojus.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.

• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos.

Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.

• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta

šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

6 www.aeg.com

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

2.5 Pirolizinis valymas

Sužalojimo / gaisro / cheminių emisijų (dūmų) rizika pirolizės režime.

• Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo funkciją arba prieš pirmą naudojimą, pašalinkite iš orkaitės:

– bet kokius maisto likučius, aliejaus ar riebalų išsiliejimus / likučius;

– išimamus daiktus (įskaitant lentynas, šoninius bėgelius ir pan., pateiktus su gaminiu), ypač nesvylančius puodus, keptuves, skardas, indus ir pan.

• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio valymo nurodymus.

• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol veikia pirolizinis valymas.

Prietaisas labai įkaista ir karštas oras išeina iš priekinių aušinimo angų.

• Pirolizinis valymas yra aukštos temperatūros procesas, kurio metu iš maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl vartotojams primygtinai rekomenduojama:

– Pirolizinio valymo metu ir po jo pasirūpinkite geru vėdinimu.

– Pirmą kartą naudodami prietaisą maksimalia temperatūra ir po to, užtikrinti gerą vėdinimą.

• Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai ir ropliai yra nepaprastai jautrūs garams, kylantiems visų pirolizinių orkaičių valymo proceso metu.

– Patraukite visus naminius gyvūnus (ypač paukščius) toliau nuo prietaiso pirolizinio valymo metu ir po jo bei pirmą kartą paleidę prietaisą veikti didžiausia temperatūra į gerai vėdinamą plotą.

• Maži naminiai gyvūnai gali būti labai jautrūs lokalizuotiems temperatūros pokyčiams šalia visų pirolizinių orkaičių, kai veikia pirolizinė savaiminio išsivalymo programa.

• Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio valymo metu aukšta temperatūra gali sugadinti nesvylančią puodų, keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.

dangą, o taip pat gali būti nedidelio lygio kensmingų garų šaltiniu.

• Garai, kylantys iš visų pirozilinių orkaičių / nudeginant maisto gaminimo metu likusius nešvarumus, žmonėms, įskaitant kūdinius ir sveikatos sutrikimų turintiems asmenims, nėra kenksmingi.

2.6 Vidinė apšvietimo lemputė

• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams prietaisams.

Nenaudokite jos būstui apšviesti.

ĮSPĖJIMAS!

Elektros smūgio pavojus.

• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lemputes.

2.7 Seno prietaiso išmetimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.

• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.

LIETUVIŲ 7

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Bendroji apžvalga

1 2

8

5

4

3

2

1

3

4

5

6

1

Valdymo skydelis

2

Elektroninis valdymo pultas

3

Mėsos termometro lizdas

4

Kaitinamasis elementas

5

Lemputė

6

Ventiliatorius

7

Išimama lentynėlė

8

Lentynėlės padėtys

7

3.2 Priedai

Vielinė lentyna

Grotelės / kepimo indas

Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skardoms.

Kepimo padėklas

Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.

Mėsos termometras

Skirta pyragams ir sausainiams kepti.

Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produktas.

Ištraukiami bėgeliai

8 www.aeg.com

Skirti lentynoms ir padėklams.

4. VALDYMO SKYDELIS

4.1 Elektroninis valdymo pultas

1 2 3 4 5

Prietaisą valdykite jutiklių laukais.

Jutiklio laukas

Funkcija

1

ĮJUNGTA / IŠ‐

JUNGTA

Pastaba

Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.

2

3

Valdymo skydelis Rodo esamas prietaiso nuostatas.

Mėgstamiausi Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių ke‐ pimo programų sąrašas.

4

5

Minučių skaitlys Jei norite nustatyti funkciją Minučių skaitlys. Tie‐ sioginė prieiga prie laiko funkcijų.

Kepimo vadovas Tiesioginė prieiga prie meniu: Receptų knyga irSpartusis paleidimas, kai prietaisas įjungtas.

Jutikliniai laukai, skirti mėgstamiausių, minučių skaitiklio ir kepimo vadovo funkcijoms, yra matomi tik kai prietaisas yra aktyvus.

4.2 Valdymo skydelis

Įjungus prietaisą, jame rodomas pagrindinės kepimo funkcijos režimas.

A

Menu

B

150°

C D

11:09

LIETUVIŲ 9

A) Grįžimas į meniu

B) Šiuo metu nustatyta kaitinimo funkcija

C) Šiuo metu nustatyta temperatūra

D) Laikrodis

E) Pradžia

start

E

Kiti ekrano indikatoriai:

Simbolis Funkcija

Teksto dydžio keitimas

Daugiau parinkčių

Mėsos termometras

Kaitinti+palaikyti

Užrakinimas

5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

5.1 Pradinis valymas

Išimkite iš prietaiso visus priedus ir išimamas lentynų atramas.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.

Įdėkite priedus ir išimamas lentynų atramas atgal į jų pradines padėtis.

5.2 Programinės įrangos licencija

Šio prietaiso programinėje įrangoje yra programinės įrangos, kuri yra saugoma autorių teisių ir naudojama pagal BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0 , LGPL-2.0,

LGPL-2.1, libJpeg, zLib/ libpng, MIT,

OpenSSL / SSLEAY ir kt. licencijas.

Išsamias licencijų kopijas galima peržiūrėti prietaiso TFT ekrane, pasirinkus meniu elementus tokia eilės tvarka: Pagrindiniai nustatymai /

Aptarnavimas / Licencija.

Gaminyje naudojamos nemokamos programinės įrangos šaltinio kodą galima atsisiųsti spustelėjus žiniatinklyje esančio gaminių puslapio hipersaitą.

5.3 Pirmasis prijungimas

Prijungus prietaisą prie elektros tinklo, privaloma nustatyti:

• kalbą

• trukmė

• laikrodžio formatą

• datą

• spartųjį įkaitinimą

• kvapų sulaikymo filtras

Pasirinktas pavadinimas arba skaičius gali būti nustatytas dviem būdais: slenkant slankiklį iki norimos pozicijos arba paliečiant pasirinktą parinktį. Galite

10 www.aeg.com

pakeisti nuostatas meniu: Pagrindiniai nustatymai.

6. TRUMPASIS VADOVAS

6.1 Jutiklinio ekrano naudojimas

• Norėdami slinkti meniu, tai darykite greitu judesiu arba braukite pirštu per ekraną.

• Judesio stiprumas apsprendžia ekrano judėjimo greitį.

• Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį galite sustabdyti patys, palietę ekraną.

• Patraukus pirštą nuo ekrano, pasirinkta funkcija įjungiama.

• Norėdami įjungti meniu funkciją, pasirinkite funkciją ir palieskite ekraną.

• Palietę bet kurį ekrane rodomą parametrą, jį galite pakeisti.

• Norėdami nustatyti reikiamą funkciją, laiką arba temperatūrą, tai galite padaryti slinkdami sąrašą arba paliesdami norimą pasirinkti parinktį.

• Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane nerodoma Menu. Palieskite bet kurią ekrano vietą ir vėl bus rodomas

Menu.

• Kai prietaisas veikia ir tam tikri simboliai iš ekrano dingsta, palieskite bet kurią ekrano vietą. Vėl bus rodomi visi simboliai.

• Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane rodomas iškylantysis langas su papildoma informacija.

• Temperatūra ekrane gali būti rodoma vietoj kitų funkcijų, esančių apatiniame dešiniajame ir kairiajame kampuose.

Menu

33min

150°

start

11:09

20min

Kai paspaudžiate ir palaikote meniu parinktį, rodomas trumpas parinkties aprašas.

6.2 Trumpas meniu vadovas

Meniu

Funkcijos

Laikmačiai

Parinktys

Kepimo vadovas

Paskutinės ir daž‐ niausiai naudoja‐ mos

Kaitinimo funkcijos

Specialios funkcijos

Valymas

Mėgstamiausi

Nustatykite minučių skaitlį

Nustatyti trukmę

Nustatyti pradžios laiką

Nustatyti pabaigos laiką

Praėjęs laikas

Lemputė

Kaitinti+palaikyti

Set + Go

Vaikų saugos už‐ raktas

Ekrano užraktas

Receptų knyga

Spartusis paleidi‐ mas

Paskutinė naudota

Dažniausiai naudo‐ ta

LIETUVIŲ 11

Meniu

Pagrindiniai nusta‐ tymai

Greitasis įkaitinimas

Kvapų filtras

Priminimas apie va‐ lymą

Valdymo skydelis

Garsas

Kalbos nustatymas

Laikas ir data

Demonstracinis re‐ žimas

Aptarnavimas

7. KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

7.1 Prietaiso naudojimas

Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:

rankinį režimą – kaitinimo funkcijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti rankiniu būdu.

automatines programas (Kepimo

vadovas) – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba patirties gaminti maistą.

7.3 Meniu apžvalga

A B

7.2 Meniu naudojimas

1. Norėdami įjungti prietaisą, palieskite:

.

2. Palieskite: Menu.

3. Slinkite meniu, kol rasite funkciją, kurią norite įjungti.

4. Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite ją ekrane.

5. Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu, palieskite: arba Menu.

6. Norėdami prietaisą išjungti, palieskite: .

A) Grįžimas į meniu

B) Esamas meniu lygis

C) Funkcijų sąrašas

Menu

Functions

Timers

Options

C

12 www.aeg.com

Pagrindinis meniu

Meniu elementas

Funkcijos

Laikmačiai

Parinktys

Aprašas

Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funkcijų, valymo ir mėgstamiausių programų sąrašas.

Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.

Pateikiamas kitų saugos funkcijų, apšvietimo, Kai‐ tinti+palaikyti, Set + Go parinkčių sąrašas.

Kepimo vadovas Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.

Paskutinės ir dažniausiai naudojamos Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą naudo‐ ta ir kurios funkcijos buvo naudotos dažniausiai.

Pagrindiniai nustatymai Pateikiamas pagrindinių nuostatų sąrašas.

7.4 Papildomas meniu: Funkcijos

A B

A) Grįžimas į pagrindinį meniu

B) Kaitinimo funkcijų sąrašas

C) Galimų parinkčių sąrašas

D) Daugiau parinkčių

True Fan Cooking

Heating Functions

Special

Cleaning

Favourites

D C

7.5 Kaitinimo funkcijos nustatymas

1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją, kurią norite įjungti.

2. Norėdami pakeisti temperatūrą, palieskite ekrane rodomą temperatūrą ir slinkite sąrašą, kol rasite reikiamą nuostatą.

3. Palieskite tą temperatūros nuostatą, kad ją patvirtintumėte.

4. Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite: Start.

Garso signalas pasigirsta tada, kai prietaisas apytiksliai pasiekia nustatytą temperatūrą. Pasibaigus maisto gaminimo laikui, vėl pasigirsta signalas.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, palieskitee: Menu.

Laikinajame lange galite perskaityti kaitinimo funkcijos aprašymą arba sukurti numatytąją funkciją.

Palieskite pirštu pasirinktą kaitinimo funkciją ir palaikykite ją ilgiau nei 2 sekundes. Nustačius kaitinimo funkciją kaip numatytąją, kitą kartą vėl įjungus prietaisą, ji bus rodoma kaip pirmoji funkcija.

A B

Au Gratin

Show description

Make shortcut in menu

A) Grįžimas į pagrindinį meniu

B) Laikinasis langas

C) Daugiau parinkčių

LIETUVIŲ 13

C

7.6 Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos

Duona Duonau su traškiu paviršiumi kepti.

Apatinis kaitinimas Pyragams su traškiu pagrindu pašildyti ir maistui kon‐ servuoti.

Drėgnas karštas or‐ as

1)

Kepimas žemoje temp.

Pica

Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir troškinti taupant energiją ir vienoje lentynoje. Po 30 se‐ kundžių lemputė užgęsta. Įjungus ją naudojant meniu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl užsidega.

Lėtas skrudinimas labai minkštiems ir sultingiems kepsniams ruošti.

Apatinis + viršutinis kaitinimas

Karšto oro srautas

Kepimas viename orkaitės lygyje patiekalų su traškiu pagrindu, pavyzdžiui, picų ir kišlorano. Temperatūrą nustatykite 20−40 °C žemesnę, nei kepant įjungus vir‐

šutinį ir apatinį kaitinimo elementus.

Viršutinis ir apatinis kaitinimas kepimui ir skrudinimui viename orkaitės lygyje.

Terminis kepintuvas

Spartus kepimas ant grotelių

Karštas oras keliems patiekalams ir kepimui iki trijų orkaitės lygių vienu metu. Orkaitės temperatūrą nusta‐ tykite 20–40 °C žemesnę, nei naudojant funkciją „Apa‐ tinis+viršutinis kaitinimas“.

Skrudinimas karštu oru didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais skrudinti viename lentynos lygyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudinimui.

Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐ čiams.

Kepimas ant grotelių Kepti ant grotelių didesnius maisto kiekius, pavyzdžiui, jautienos kepsnį.

14 www.aeg.com

EKO kepimas

Šaldytas maistas

Optimizuoja energijos sąnaudas kepant kepsnius. Pir‐ miausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Veikiant šiai funkcijai lemputė nešviečia. Įjungus ją naudojant me‐ niu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl užsidega.

Ruošti pusgaminius su auksiniu traškiu paviršiumi, pa‐ vyzdžiui, skrudintas bulvytes, kroketus.

Apkepas Orkaitėje kepamiems patiekalams, pavyzdžiui, lazani‐ jai arba bulvių plokštainiui, kepti. Taip pat tinka užke‐ pėlėms ir skrudinimui.

1) Ši funkcija naudojama energijos naudojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN50304.

7.7 Papildomas meniu: Specialios funkcijos

Džiovinimas

Atšildymas

Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms, per‐ sikams ir daržovėms, pavyzdžiui, pomidorams, cukini‐ joms arba grybams, džiovinti.

Šaldytam maistui atšildyti.

Šilumos palaikymas Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.

Lėkščių pašildymas Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.

Tešlos kėlimas

Konservavimas

Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš kepi‐ mą.

Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams sti‐ klainiuose su skysčiu, konservuoti.

7.8 Papildomas meniu: Valymas

Greita pirolizė

Normali pirolizė

Intensyvi pirolizė

1 val. esant mažam nešvarumo laipsniui. Pirolizinis va‐ lymas pašalins sunkiai pašalinamus likučius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.

1 val. ir 30 min. esant įprastam nešvarumo laipsniui.

Pirolizinis valymas pašalins sunkiai pašalinamus liku‐ čius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.

2 val. ir 30 min. esant dideliam nešvarumo laipsniui.

Pirolizinis valymas pašalins sunkiai pašalinamus liku‐ čius, iš kurių liks tik pelenai, ir juos bus galima po to paprasčiausiai išvalyti iš orkaitės.

7.9 Papildomas meniu: Mėgstamiausi

A B

A) Grįžimas į pagrindinį meniu

B) Mėgstamiausia programa

C) Funkcijų sąrašas

Gran’s apple crumble

Run

Delete

Rename

LIETUVIŲ 15

C

Anksčiau išsaugotų nuostatų sąrašas.

Taip pat galite išsaugoti šias esamas nuostatas: trukmę, temperatūrą arba kaitinimo funkciją.Galite nustatyti iki 20 programų, kurios sąraše bus rodomos abėcėlės tvarka.

Meniu elementas

Vykdyti

Trinti

Pervadinti

7.10 Mėgstamos programos išsaugojimas

1. Norėdami išsaugoti kaitinimo funkcijos esamas nuostatas, palieskite .

2. Pasirinkti: Naujas iš esamų nustatymų.

3. Įveskite mėgstamos programos pavadinimą ir palieskite OK.

Aprašymas

Vykdykite anksčiau išsaugotą mėgstamą progra‐ mą.

Visam laikui pašalinti šią anksčiau išsaugotą mėg‐ stamiausią programą.

Keisti ar koreguoti anksčiau išsaugotą pavadinimą.

True Fan Cooking

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Z X C V B N M -

123

åäà space

OK

16 www.aeg.com

7.11 Papildomas meniu: Laikmačiai

A B

4 32

3 31

C

A) Grįžimas į meniu

B) Nustatyta esama trukmė

C) Atstatytas trukmės laikas

D) Pabaigos laikas

E) Pradžios laikas

Duration

2h 30min

Start

09:03

1 29

0 28

End

11:33

E D

Meniu elementas

Nustatykite minučių skaitlį

Nustatyti trukmę

Nustatyti pradžios laiką

Nustatyti pabaigos laiką

Praėjęs laikas

7.12 Laikrodžio funkcijų nustatymas

Naudojant mėsos termometrą, funkcijos

„Trukmė“ ir

„Pabaiga“ neveikia.

Prietaisui veikiant, laiką ir datą galima pakeisti palietus ekrane rodomą laikrodį.

1. Atidarykite meniu: Kaitinimo funkcijos.

2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir temperatūrą.

3. Palieskite arba įjunkite meniu:

Laikmačiai.

4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.

Aprašas

Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrin‐ diniame ekrane bus rodomas laikmatis ir girdėsis įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs atgalinę at‐ skaitą. Šis laikmatis nepertrauks gaminimo ir jį ga‐ lima įjungti, kai orkaitė yra išjungta. Pasirinkus nustatyti, laikmatis bus paleistas automatiškai.

Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrin‐ diniame ekrane bus rodomas laikmatis, orkaitė bus sustabdyta ir girdėsis įspėjimo signalas, kai laik‐ matis baigs atgalinę atskaitą.

Nustatyti įjungimo laiką esamiems nustatymams.

Nustatyti įjungimo laiką esamiems nustatymams.

Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį pas‐ paudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas rodomas tik jei orkaitė yra įjungta.

5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte reikiamą laiką. Palaukite kelias sekundes, kad laikas būtų automatiškai nustatytas, arba palieskite, kad patvirtintumėte: h arba

min. Šias nuostatas ištrinsite, jeigu paliesite: x.

Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus, pasigirsta garso signalai ir ekrane rodomas pranešimas. Galite sustabdyti arba pratęsti maisto gaminimo procesą.

7.13 Papildomas meniu:

Parinktys

Papildomos atskiros nuostatos, susiję su sauga, patogumu ir orkaitės apšvietimu.

LIETUVIŲ 17

Meniu elementas

Lemputė Įjungti / Išjungti

Kaitinti+palaikyti

Set + Go

Vaikų saugos užraktas Įjungti / Iš‐ jungti

Ekrano užraktas

7.14 Kaitinti+palaikyti

Funkcija 30 minučių išlaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba kepinimo procedūrai.

Ši funkcija neveikia su kepimo mažoje temperatūroje, automatinėmis svorio programomis, automatinėmis troškinimo garuose programomis, visomis funkcijomis iš meniu

Specialios funkcijos, garų funkcijomis iš meniu

Kaitinimo funkcijos.

Funkcijos veikimo sąlygos:

• Jūs nustatote kaitinimo funkciją ar automatinę programą.

• Nustatyta temperatūra yra didesnė nei

80 °C.

• Jūs nustatote funkciją Nustatyti trukmę.

• Jūs įjungiate funkciją Kaitinti+palaikyti meniu Parinktys.

Aprašas

Funkcija „Kaitinti + Palaikyti“ veikia tik nustačius trukmę. Orkaitė automatiškai nevisiškai išsijungs, o palaikys maistą šiltą 30 minučių. Ji galima ne vi‐ soms programoms. Jeigu aktyvi, ekrane rodoma piktograma.

Funkcija „Set+Go“ leidžia nustatyti ir atidėti ork‐ aitės funkciją, o paskui paleisti ją spustelėjus ekra‐ ną. Kepimo procesui prasidėjus, įsijungia ekrano užrakto funkcija.

Funkcija matoma meniu tik kai nustatyta trukmė.

Įjungus ekranas, visi mygtukai ir durelės užrakina‐ mi. Jie būna užrakinti ir ĮJUNGIMO, ir IŠJUNGIMO padėtyje. Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir vadovaukitės nurodymais. Jeigu atrakinta, vėl už‐ rakinkite, naudodami meniu.

Ekrano užraktas laikinai „užrakina“ jutiklinį ekraną ir visus mygtukus, išskyrus maitinimo mygtuką.

Norėdami atrakinti, palieskite ekraną ir vadovau‐ kitės nurodymais.

• Ekrane rodomi: .

Jeigu naudojate mėsos termometrą, simbolis ekrane nematomas.

Jeigu paspausite , funkcija bus išjungta.

7.15 Set + Go

Funkcija leidžia nustatyti bet kurią kaitinimo funkciją (arba programą) ir panaudoti ją vėliau vienu jutiklinio lauko paspaudimu arba pranešimo ekrane palietimu.

Ši funkcija veikia su funkcijomis Nustatyti trukmę, mėsos termometras. Ši funkcija neveikia su valymo funkcija.

1. Įjunkite prietaisą.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba automatinę programą.

3. Nustatykite funkciją: Nustatyti trukmę.

4. Pasirinkti: Parinktys / Set + Go.

18 www.aeg.com

Palieskite ekrano pranešimą arba paspauskite jutiklio lauką (išskyrus ).

Nustatyta kaitinimo funkcija pradeda veikti.

Jeigu paspausite prieš pradedant veikti funkcijai, funkcija išsijungs.

Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso signalai.

• Funkcija Vaikų saugos užraktas įjungta, kai veikia kaitinimo funkcija ir kai prietaisas išjungiamas. Laikykite ekrane pateikiamų nurodymų funkcijai išjungti.

• Meniu Parinktys suteikia galimybę įjungti ir išjungti funkciją Set + Go.

7.16 Vaikų saugos užraktas

Menu / Parinktys / Vaikų saugos užraktas

Funkcija apsaugo nuo netyčinio prietaiso naudojimo.

Funkcijos įjungimas: Vaikų saugos užraktas

Jeigu veikia pirolizinio valymo funkcija, durelės užrakinamos. Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo pranešimas.

1. Nustatykite funkciją į padėtį: Įjungti.

2. Išjunkite prietaisą.

Funkcijos išjungimas: Vaikų saugos užraktas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Palieskite ekraną.

3. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

7.17 Ekrano užraktas

Menu / Parinktys / Ekrano užraktas

Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio kaitinimo funkcijos pakeitimo. Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.

Funkcijos įjungimas: Ekrano užraktas

1. Įjunkite prietaisą.

2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba nuostatą.

3. Eiti į: Ekrano užraktas.

4. Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite: Ekrano užraktas.

Prietaisas yra užrakintas.

Kai prietaisas yra išjungtas, funkcija išsijungia automatiškai.

Funkcijos išjungimas: Ekrano užraktas

1. Bakstelėkite ekraną.

2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

7.18 Papildomas meniu: Kepimo vadovas

A B

Oven Dish

A) Grįžimas į pagrindinį meniu

B) Maisto kategorija

C) Receptų knyga ir Spartusis paleidimas

D) Daugiau parinkčių

Cookbook

Quickstart

D C

7.19 Papildomas meniu:

Paskutinės ir dažniausiai naudojamos

LIETUVIŲ

Valgių gaminimo knyga su įkvepiančiais automatinių programų receptais ir greito paleidimo funkcija, suteikianti mūsų rekomenduojamas orkaitės nuostatas jūsų patiekalams. Greitojo paleidimo funkcijų laiko ir temperatūros vertes galima reguliuoti pagal savo poreikius.

Pasirinkus patiekalą ir palietus virtuvės

šefo kepurę, rodomos mūsų rekomenduojamos nuostatos.

Meniu elementas

Paskutinė naudota

Dažniausiai naudota

7.20 Papildomas meniu:

Pagrindiniai nustatymai

Kiekvieną kartą įjungus prietaisą, nustatytos nuostatos nepasikeičia.

Aprašymas

Rodomos 5 paskutinės naudotos funkcijos.

Rodomos 5 dažniausiai naudotos funkcijos.

Meniu elementas

Greitasis įkaitinimas Įjungti / Iš‐ jungti

Kvapų filtras Įjungti / Išjungti

Priminimas apie valymą Įjungti / Iš‐ jungti

Valdymo skydelis

Pasirinkite valdymo skydelio nustaty‐ mus.

Aprašas

Kai ĮJUNGTA, naudojant tam tikras kaitinimo funk‐ cijas orkaitės kaitinimo laikas bus sutrumpintas.

Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.

Kvapų filtras, šalinantis kvapus iš ventiliuojamo oro.

Pasirinkite, jeigu norite, kad orkaitė primintų apie valymo ciklo naudojimą.

Ryškumas

Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.

Nustatykite valdymo skydelio ry‐

škumą į ĮJUNGIMO būseną. Paros laiko negalima koreguoti IŠJUNGI‐

MO būsenoje.

Garsas

Garso nustatymai.

Kalbos nustatymas

Garsas

Tipas (Pypsėjimas / Spustelėkite / Be garso)

Nustatykite savo norimą kalbą.

19

Lengvai pasiekiamas paskutinių ir dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų ir greitų paleidimų sąrašas.

20 www.aeg.com

Meniu elementas

Laikas ir data

Nustatykite laiką ir datą ir kitas par‐ inktis, susijusias su tuo, kaip rodomas laikas.

Aprašas

Laikas

Nustatyti ar koreguoti laiką.

Data

Nustatyti ar koreguoti datą.

Formatas

Pasirinkite norimą laiko formatą HH:MM ar

AM/PM.

Laikrodžio stilius

Nustatykite, kaip atrodys laikrodis, kai orkaitė bus išjungta.

Aktyvinimo kodas Demonstracinis režimas

Tik naudojimui parduotuvėje. Jam veikiant kaitinimo elementai yra at‐ jungti, o ekrane rodoma „DEMO“.

Aptarnavimas

Rodoma programinės įrangos versija ir sąranka.

Programinės įrangos versija

Rodoma orkaitės programinės įrangos versija.

Atkurti visus nustatymus

Atkuriami visi nustatymai į gamyklinius numatytuo‐ sius.

Licencija

Rodo licenciją anglų kalba.

7.21 Energijos taupymas

Prietaise yra funkcijų, kurios jums padeda taupyti energiją kasdien ruošiant maistą:

Likusi šiluma:

– Veikiant įkaitinimo funkcijai arba programai, kurioms galima parinkti laiką („Trukmė“,

„Pabaiga“), kaitinimo elementai išjungiami likus 10 % laiko iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliatorius veikia toliau). Norint, kad ši funkcija veiktų, parinktas laikas turi būti ilgesnei nei 30 minučių.

– Kai prietaisas išjungtas, šią

šilumą galite panaudoti maisto

šilumai išlaikyti.

8. KEPIMO VADOVAS

Kepimas išjungus lemputę – išjunkite lemputę, atidarę meniu:

Parinktys.

Energijos taupymo funkcijos – paleidus funkciją, lemputė išjungiama.

Lemputė vėl įjungiama, kai jos funkciją įjungiate naudodami meniu arba kai atveriate prietaiso dureles.

Drėgnas karštas oras, lemputė po

30 sekundžių užgęsta.

Lemputė vėl įjungiama, kai jos funkciją įjungiate naudodami meniu arba kai atveriate prietaiso dureles.

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

8.1 Kepimo vadovas

Menu / / Kepimo vadovas arba palieskite:

Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga arba Spartusis paleidimas.

8.2 Funkcijos įjungimas

1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir palieskite tą, kurią norite pasirinkti.

LIETUVIŲ

2. Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite tą, kurį norite pasirinkti.

3. Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite: Start.

Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane pasirodo pranešimas.

21

A B C

11:09

Calzone

4min58s

°C

E

Stop

D

8.3 Papildomas meniu:

Receptų knyga

Menu / Kepimo vadovas / Receptų

knyga arba palieskite:

Ši funkcija turi receptų su optimaliomis prietaiso nuostatomis sąrašą. Receptai yra nustatyti ir jūs negalite jų pakeisti.

Kiekvieno recepto ingredientai ir gaminimo būdas rodomi ekrane.

Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti ingredientus ir jo gaminimo būdą, palieskite recepto pavadinimą.

A) Receptas

B) Likęs laikas

C) Laikrodis

D) Sustabdymas

E) temperatūra

Šio prietaiso šios funkcijos receptus taip pat rasite mūsų interneto svetainėje.

Norėdami rasti tinkamą receptų knygą, patikrinkite PNC numerį, esantį techninių duomenų plokštelėje, ant prietaiso priekinio rėmo.

Prietaisas naudoja automatines nuostatas, pasirinkus: Receptų knyga.

Receptus galite rasti mūsų interneto svetainėje. Norėdami rasti tinkamą receptų knygą, patikrinkite PNC numerį, esantį techninių duomenų plokštelėje, ant prietaiso priekinio rėmo.

Maisto kategorija

Orkaitėje gaminami patie‐ kalai

Pica, pyragas ir apkepas su įdaru

Cikorijos apkepas

Prancūziškas virtinis

Patiekalas

Bulvių apkepas su ančiuviais

Lazanija

Svogūnų pyragas

Koldūnai

Musaka

Makaronų plokštainis

Bulvių plokštainis

Pica

Trapios tešlos apkepas su įdaru

22 www.aeg.com

Maisto kategorija

Tortai, pyragai ir sausai‐ niai

Duona/Bandelės

Žuvis

Paukštiena

Mėsa

8.4 Papildomas meniu:

Spartusis paleidimas

Menu / Kepimo vadovas / Spartusis

paleidimas arba palieskite:

Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko vertės yra tik rekomendacinio pobūdžio siekiant geresnių kepimo rezultatų. Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio. Norėdami patikrinti rekomenduojamas nuostatas, palieskite (pagal patiekalo pavadinimą):

.

Palieskite ekrane temperatūrą arba minutes, kad pakeistumėte temperatūrą ar nustatytą laiką pagal savo norus.

Funkcijos „Spartusis paleidimas“ automatinių programų

Migdolų pyragas

Šokoladiniai sausainėliai

Morkų pyragas

Varškės pyragas

Apkepas su sūriu

Pyragaičiai su sūriu

Vaisinis pyragas

Prancūziškas vaisių tortas

Ožkos sūrio apkepas

Kaimiška duona

Sviestinė pynutė

Patiekalas

Senelės obuolių pyragas

Biskvitinis citrinų pyragas

Keksiukai

Riestainis

Biskvitinis pyragas

Biskvitinis pyragas

Pyragas su trupiniais

Švediškas pyragas

Tortas

Balta duona

Mielinė pynutė

Žuvis kepta garuose

Įdaryti kalmarai

Džiovinta menkė

Žuvies filė

Žuvis druskos patale

Vyne troškinta vištiena

Jautienos troškinys

Ėriuko koja

Marinuota jautiena

Mėsos ruletas

Triušiena garstyčių padaže

Ossobucco

Kiaulės koja

Kepta antis su apelsinais

Kiaulės mentė

Triušiena

Įdaryta veršienos krūtinėlė

Šventinis švediškas kepsnys

Veršiuko koja

Šerniena nuostatos yra optimalios bet kokios rūšies mėsai.

• Mėsos programos su parinktimi

„Automatinės svorio progr.“ – naudojant šią funkciją, automatiškai apskaičiuoja kepimo laikas. Jeigu norite ją naudoti, įveskite maisto svorį, o laikas bus nustatytas automatiškai.

Tam palieskite po patiekalo pavadinimu rodomas minutes ir įveskite tinkamą vertę.

• Mėsos programos su parinktimi

„Automatinė kepimo temperatūra“

– naudojant šią funkciją, automatiškai apskaičiuojamas kepimo laikas.

Programai pasibaigus, pasigirsta signalas.

Maisto kategorija

Žuvis

Paukštiena

Mėsa

LIETUVIŲ 23

Žuvis

• Kepta (1–1,5 kg)

• Visa kepta ant grotelių

Patiekalas

Lašiša

• Visa (iki 2 kg)

• Visa kepta ant grotelių

(1–1,5 kg)

• Filė, šaldyta

Viščiuko/Kalakuto krūtinėlė

Viščiuko/Kalakuto krūtinėlė

(1–1,5 kg)

Viščiukas

• Pusė (400–500 g porcija)

• Visa

• Sparneliai, švieži

• Sparneliai, šaldyti

• Blauzdelės, šviežios

• Blauzdelės, šaldytos

Jautiena

• Troškinta

Zuikis

• Koja (1–1,5 kg)

• Nugarinė

• Nugarinė (iki 1 kg)

Aviena

• Koja (1–1,5 kg)

• Kepsniai

• Nugarinė (1–1,5 kg)

• Mentė, vidutiniškai iškep‐ ta

• Mentė, vidutiniškai iškep‐ ta (iki 2 kg)

Mėsos ruletas (750–1 000 g)

Kiauliena

• Kumpis (1–1,5 kg)

• Koja, apvirta

• Nugarinė

• Nugarinė

• Sprandinė (1–1,5 kg)

• Kepsniai

• Mentė (1–1,5 kg)

Rūkyta kiaulienos nugarinė

(iki 1,5 kg)

Antis

Žąsis

Kalakutiena

Jautienos kepsnys

• Vidutiniška

• Vidutiniška

• Su krauju

• Su krauju

• Gerai iškeptas

• Gerai iškeptas

Kepta žvėriena

Skandinaviška jautiena

• Vidutiniška

• Su krauju

• Gerai iškeptas

Šonkauliukai (1,5–2 kg)

Veršiena

• Koja (1,5–2 kg)

• Nugarinė

• Kepsniai

Elniena

• Šlaunis (1,5–2 kg)

• Nugarinė (1,5–2 kg)

24 www.aeg.com

Maisto kategorija

Orkaitėje gaminami patie‐ kalai

Pica, pyragas ir apkepas su įdaru

Tortai, pyragai ir sausai‐ niai

Duona/Bandelės

Garnyrai

Patiekalas

Lazanija

Lazanija, šaldyta

Makaronų apkepas

Prancūziškasis batonas su lydytu sūriu

Flammkuchen (ugninis pyra‐ gas)

Pica

• Amerikietiškas, šaldytas

• Atvėsintas

• Papildomas garnyras

• Šaldytas

• Užkandžiai, šaldyti

• Plonas padas

Bulvių plokštainis

Saldūs patiekalai

Daržovių apkepas

Trapios tešlos apkepas su įdaru

Pikantiškas tortas

Migdolų pyragas

Obuolių pyragas, uždengtas

Obuolių pyragas

Obuolių pyragas, šaldytas

Pyragas skardoje

• Raugas

• Mielinė tešla

Sviestinė bandelė

Pyragėliai, maži

Sūrio pyragas, skardoje

Sūrio pyragas, padėkle

Kalėdinis pyragas

Kreminiai sluoksniuotos te‐

šlos pyragaičiai

Trupininis pyragas

Eklerai

Apkepas su vaisiais / sūriu

• Smėlio juostelės

• Biskvitinė tešla

Nesmulkintų grūdų duona

Prancūziškasis batonas

Prancūziškieji batonai, šal‐ dyti

Prancūziškieji batonai, ap‐ kepti

Riestė

Čiabata

Juoda duona

Vaisių pyragas

• Smėlio juostelės

• Biskvitinė tešla

• Mielinė tešla

Migdoliniai sausainiai

Keksas su citrina ir madera

Juostiniai tešlainiai

Sluoksniuotos tešlos kepiniai

Riestainis

Trapios tešlos sausainiai

Biskvitinis pyragas

Cukrinis pyragas

Biskvitinis apkepas

Biskvitinis vyniotinis

Apkepai

Mielinis pyragas

Mielinė pynutė

Bandelės

Bandelės, apkeptos

Ruginė duona

Nerauginta duona

Balta duona

Kroketai

Gruzdintos bulvytės, plonos

Gruzdintos bulvytės, storos

Paskrudintos bulvės

Kroketai

Automatinė kepimo temperatūros funkcija

9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

9.1 Mėsos termometras

Galimi du temperatūros nustatymai: orkaitės temperatūros ir kepimo temperatūros.

Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra nustatytos temperatūros, prietaisas išsijungia.

PERSPĖJIMAS!

Naudokite tik pateiktąjį mėsos termometrą arba tinkamas keičiamąsias dalis.

Gaminant maistą, vidaus temperatūros jutiklis turi būti mėsoje ir lizde.

1. Įjunkite prietaisą.

2. Mėsos termometro galą dėkite į mėsos vidurį.

3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio kištuką į lizdą, esantį prietaiso priekyje.

Ekrane rodomas mėsos termometro simbolis .

4. Nustatykite vidinę temperatūrą.

5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu reikia, orkaitės temperatūrą.

LIETUVIŲ 25

Automatinė svorio funkcija

Norėdami pakeisti kepimo temperatūrą, palieskite ekrane rodomą temperatūros nuostatą.

A B C D E

Menu

1h 14m

220°

100°

64°

Stop

G F

A) Grįžimas į meniu

B) Kiek laiko veikia ši funkcija

C) Šiuo metu nustatyta kaitinimo funkcija

D) Šiuo metu nustatyta temperatūra

E) Dabar orkaitėje esanti temperatūra

F) Sustabdymas

G) Mėsos termometro nustatyta esama temperatūra

Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą, pasigirsta garso signalai.

Prietaisas automatiškai išsijungia.

6. Norėdami išjungti signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.

7. Ištraukite mėsos termometro kištuką iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.

ĮSPĖJIMAS!

Mėsos termometras yra karštas. Galima nusideginti.

Būkite atsargūs, kai traukiate mėsos termometro galą ir kištuką.

9.2 Priedų įstatymas

Vielinė lentynėlė:

Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar kojelės yra nukreiptos žemyn.

26 www.aeg.com

Gilus prikaistuvis:

Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės kreipiamųjų laikiklių.

9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų įdėjimas

PERSPĖJIMAS!

Prieš uždarydami orkaitės dureles, būtinai iki galo atgal į prietaisą įstumkite ištraukiamus bėgelius.

Vielinė lentynėlė:

Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių padėkite taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.

Aukštas kraštas aplink vielinę lentynėlę yra speciali priemonė, apsauganti prikaistuvius, kad jie nenuslystų.

Grotelės ir gilus kepimo indas vienu metu:

Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.

Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:

Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėgelių.

• Visų orkaitės priedų dešiniųjų ir kairiųjų pusių viršuje yra maži įlenkimai, kad būtų saugiau. Šie įlenkimai taip pat apsaugos nuo apvirtimo.

• Aukštas kraštas aplink lentyną neleidžia prikaistuviams pasislinkti.

Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis vienu metu

Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėgelių.

LIETUVIŲ 27

10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

10.1 Automatinis išsijungimas

Saugumo sumetimais prietaisas išsijungia automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs nepakeitėte orkaitės temperatūros.

Temperatūra (°C) Išsijungimo laikas

(val.)

30 - 115 12.5

120 - 195

200 - 245

8.5

5.5

Temperatūra (°C) Išsijungimo laikas

(val.)

250 – didžiausias 3

Automatinis išsijungimas neveikia naudojant šias funkcijas: mėsos termometras, Trukmė,

Pabaiga.

10.2 Aušinimo ventiliatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.

11. PATARIMAI

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.

Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

11.1 Vidinė durelių pusė

Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje pusėje rasite:

• lentynų padėčių numerius;

• informacijos apie kaitinimo funkcijas, tipiškiems patiekalams rekomenduojamas lentynų padėtis ir temperatūros nuostatas;

11.2 Patarimai dėl specialių orkaitės kaitinimo funkcijų

Šilumos palaikymas

Naudokite šią funkciją, kai norite, kad maistas išliktų šiltas.

Temperatūra automatiškai pakyla iki 80

°C.

Lėkščių pašildymas

Lėkštėms ir indams pašildyti.

Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko, pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę nuleiskite, apatinę pakelkite).

28 www.aeg.com

Automatiškai nustatoma temperatūra –

70 °C.

Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.

Tešlos kėlimas

Šią automatinę funkciją galite naudoti bet kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.

Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus, ir uždenkite drėgnu rankšluosčiu ar plastmasine plėvele. Įkiškite groteles į pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų indą. Uždarykite dureles ir nustatykite funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite reikiamą laiką.

11.3 Kepimas

• Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip negu anksčiau turėtas prietaisas. Įprastai naudojamas nuostatas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir lentynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse pateiktas vertes.

11.4 Patarimai, kaip kepti

• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą naudoti žemesnę temperatūrą.

• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skirtas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite gaminti.

• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gaminimo laiką galima pailginti 10–15 minučių.

• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nutinka, nustatytos temperatūros nekeiskite.

Kepimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.

• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei, orkaitę galima išjungti likus

10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs karštis.

Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto produktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali išsilenkti.

Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.

Kepimo rezultatai

Pyrago apačia nepakanka‐ mai iškepusi.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskili‐ nėja.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskili‐ nėja.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskili‐ nėja.

Pyragas pernelyg sausas.

Galima priežastis Atitaisymo būdas

Netinkama lentynos padėtis. Padėkite pyragą ant že‐ mesnės lentynos.

Orkaitės temperatūra per aukšta.

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite šiek tiek žemesnę ork‐ aitės temperatūrą.

Per trumpas kepimo laikas.

Nustatykite ilgesnę kepimo trukmę. Negalite mažinti

kepimo trukmės, nustaty‐ dami aukštesnę tempera‐ tūrą.

Tešloje per daug skysčio.

Orkaitės temperatūra per že‐ ma.

Naudokite mažiau skysčio.

Atkreipkite dėmesį, kiek laiko maišyti, ypač jeigu naudojate plakiklį.

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite aukštesnę orkaitės tem‐ peratūrą.

LIETUVIŲ 29

Kepimo rezultatai

Pyragas pernelyg sausas.

Pyragas nevienodai pa‐ skrunda.

Pyragas nevienodai pa‐ skrunda.

Pyragas neiškepa per nuro‐ dytą kepimo laiką.

Galima priežastis

Per ilgas kepimo laikas.

Per aukšta orkaitės tempera‐ tūra ir per trumpas kepimo laikas.

Atitaisymo būdas

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite trumpesnį kepimo laiką.

Nustatykite žemesnę ork‐ aitės temperatūrą ir ilgesnį kepimo laiką.

Tešla netolygiai paskirstyta. Vienodai paskirstykite tešlą ant kepimo skardos.

Orkaitės temperatūra per že‐ ma.

Kitą kartą kepdami nustaty‐ kite šiek tiek aukštesnę ork‐ aitės temperatūrą.

11.5 Kepimas viename lygyje:

Kepimas skardose

Patiekalas Funkcija

Riestainis / sviestinė ban‐ delė

Trapus pyra‐ gas / vaisinis tortas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Temperatūra

(°C)

150–160

140–160

Karšto oro srau‐ tas

140–150 Fatless sponge cake / Biskvitinis pyragas be rie‐ balų

Fatless sponge cake / Biskvitinis pyragas be rie‐ balų

Apkepas, trapus pyragas

Apkepas, biskvi‐ to tešla

Apple pie / Ob‐ uolių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įde‐ damos įstrižai)

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

160

170–180

1)

150–170

160

Laikas (min.)

50–70

70–90

35–50

35–50

10–25

20–25

60–90

Lentynos padė‐ tis

1

1

2

2

2

2

2

30 www.aeg.com

Patiekalas Funkcija Temperatūra

(°C)

180

Laikas (min.)

Apple pie / ob‐ uolių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įde‐ damos įstrižai)

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Varškės pyragas Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

1) Įkaitinkite orkaitę.

170–190

70–90

60–90

Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

Patiekalas Funkcija Temperatūra

(°C)

Laikas (min.)

Mielinė pynutė / riestainis

Kalėdinis pyra‐ gas

Duona (ruginė duona):

1. Pirmoji kepi‐ mo proceso dalis.

2. Antroji kepi‐ mo proceso dalis.

Pyragaičiai su kremu / eklerai

Biskvitinis vynio‐ tinis

Trupininis pyra‐ gas (sausas)

Sviestinis mig‐ dolų pyragas / saldūs pyragai

Vaisių pyragai

(iš mielinės / biskvito tešlos)

2)

Vaisių pyragai

(iš mielinės / biskvito tešlos)

2)

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

170–190

160–180

1. 230

2. 160–180

190–210

180–200

150–160

190–210

150

170

1)

1)

1)

1)

1)

30–40

50–70

1. 20

2. 30–60

20–35

10–20

20–40

20–30

35–55

35–55

Lentynos padė‐ tis

1

1

Lentynos padė‐ tis

3

2

1

3

3

3

3

3

3

LIETUVIŲ 31

Patiekalas Funkcija

Vaisių pyragai iš trapios tešlos

Karšto oro srau‐ tas

Mieliniai pyragai su kremu (pvz., varškės, grieti‐ nėlės, pieno / kiaušinių)

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

Sausainiai

Patiekalas Funkcija

Temperatūra

(°C)

160–170

160–180

1)

Temperatūra

(°C)

150–160 Trapios tešlos sausainiai

Short bread /

Trapios tešlos kepiniai / sau‐ sainių juostelės

Short bread /

Trapios tešlos kepiniai / sau‐ sainių juostelės

Sausainiai iš biskvitinės te‐

šlos

Pyragai su kiau‐

šinio baltymu / merengos

Migdoliniai sau‐ sainiai

Sausainiai iš mielinės tešlos

Sluoksniuotos tešlos kepiniai

Bandelės

Bandelės

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

140

160

1)

150–160

80–100

100–120

150–160

170–180

160

1)

190–210

1)

1)

Laikas (min.)

40–80

40–80

Laikas (min.)

10–20

20–35

20–30

15–20

120–150

30–50

20–40

20–30

10–25

10–25

Lentynos padė‐ tis

3

3

Lentynos padė‐ tis

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

32 www.aeg.com

Patiekalas Funkcija

Small cakes /

Maži pyragaičiai

(20 vienetų skardoje)

Small cakes /

Maži pyragaičiai

(20 vienetų skardoje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Temperatūra

(°C)

150

1)

170

1)

11.6 Kepiniai ir apkepai

Patiekalas Funkcija

Makaronų apke‐ pas

Lazanija

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Terminis kepin‐ tuvas

Daržovių apke‐ pas

1)

Ilgi batonai su lydytu sūriu

Karšto oro srau‐ tas

Saldūs kepiniai Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Žuvies apkepai Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Įdarytos dar‐ žovės

1) Įkaitinkite orkaitę.

Karšto oro srau‐ tas

Temperatūra

(°C)

180–200

180–200

160–170

160–170

180–200

180–200

160–170

11.7 Drėgnas karštas oras

Patiekalas

Maisto rūšis

Makaronų apkepas

Lazanija

Bulvių plokštainis

Saldūs patiekalai

Temperatūra

(°C)

180–200

180–200

190–210

180–200

45–60

45–60

55–80

45–60

Laikas (min.)

20–35

20–30

Laikas (min.)

45–60

25–40

15–30

15–30

40–60

30–60

30–60

Laikas (min.)

3

1

1

1

1

Lentynos padė‐ tis

3

Lentynos padė‐ tis

1

1

1

2

2

2

Lentynos pa‐ dėtis

2

LIETUVIŲ 33

Patiekalas

Maisto rūšis

Riestainis arba sviestinės bandelės

Mielinė pynutė / riestė

Temperatūra

(°C)

160–170

170–190

Trupininis pyragas (sausas) 160–170

Sausainiai iš mielinės tešlos 160–170

Laikas (min.)

50–70

40–50

20–40

20–40

2

3

2

Lentynos pa‐ dėtis

1

11.8 Kepimas keliais lygiais

Naudokite šią funkciją: Karšto oro srautas.

Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Laikas (min.) Lentynos padėtis

2 padėtys 3 padėtys

Pyragaičiai su kremu / eklerai

Trupininis pyra‐ gas

1) Įkaitinkite orkaitę.

150–160 30–45 1 / 4

Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės

-

Patiekalas

160–180

1)

Temperatūra

(°C)

25–45

Laikas (min.)

1 / 4

Lentynos padėtis

2 padėtys

-

3 padėtys

150–160 20–40 1 / 4 1 / 3 / 5 Trapios tešlos sausainiai

Short bread /

Trapios tešlos kepiniai / sau‐ sainių juostelės

Sausainiai iš biskvitinės te‐

šlos

140

160–170

25–45

25–40

1 / 4

1 / 4 -

1 / 3 / 5

Sausainiai su kiaušinio balty‐ mu, merengos

Migdoliniai sau‐ sainiai

Sausainiai iš mielinės tešlos

80–100

100–120

160–170

130–170

40–80

30–60

1 / 4

1 / 4

1 / 4 -

-

-

34 www.aeg.com

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Laikas (min.)

Sluoksniuotos tešlos kepiniai

Bandelės

Small cakes /

Maži pyragaičiai

(20 vienetų skardoje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

170–180

180

150

1)

1)

30–50

20–30

23–40

11.9 Kepimas žemoje temp.

Naudokite šią funkciją liesai, minkštai mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip

65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija nenaudojama šiems receptams: apkeptos mėsos troškinimas arba riebios kiaulienos kepimas. Galite naudoti mėsos termometrą, kad užtikrintumėte, jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.

mėsos termometro nuostatų lentelę).

Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–

150 °C temperatūroje. Numatytoji nuostata yra 90 °C. Nustačius temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau

Lentynos padėtis

2 padėtys 3 padėtys

1 / 4 -

1 / 4

1 / 4 -

kepamas 80 °C temperatūroje.

Nenaudokite šios funkcijos paukštienai kepti.

Visuomet kepkite be dangčio, jei naudojate šią funkciją.

1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2 minutes labai įkaitintoje keptuvėje.

2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į orkaitę ant grotelių.

3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.

4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos kepimo temperatūrą.

Patiekalas Kiekis Temperatūra

(°C)

1 000–1 500 g 120 Jautienos keps‐ nys

Jautienos filė 1 000–1 500 g 120

Kepta veršiena 1 000–1 500 g 120

Kepsniai 200–300 g 120

11.10 Pica

Patiekalas

Pica (plonapadė)

Pica (su dideliu kie‐ kiu garnyro)

Temperatūra (°C)

200–230

1)2)

180–200

Laikas (min.)

120–150

90–150

120–150

20–40

Laikas (min.)

15–20

20–30

3

1

3

Lentynos padė‐ tis

1

Lentynos padėtis

2

2

LIETUVIŲ 35

Patiekalas

Apkepai

Špinatų apkepas

Temperatūra (°C)

180–200

160–180

Trapios tešlos apke‐ pas su įdaru

170–190

Biskvitinis apkepas 170–190

150–170 Obuolių pyragas, už‐ dengtas

Daržovių pyragas

Nerauginta duona

160–180

230–250

1)

Sluoksniuotos tešlos apkepas

Famekuchenas (į picą panašus Elzaso patiekalas)

160–180

230–250

1)

1)

Piroggen (rusiška perlenktos picos ver‐ sija)

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

180–200

1)

11.11 Kepsnių kepimas

• Kepimui naudokite atsparius karščiui orkaičių indus (žr. gamintojo instrukciją).

• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant grotelių virš gilaus prikaistuvio.

• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dangčiu. Tuomet mėsa bus sultingesnė.

• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skardoje.

• Prietaise rekomenduojame kepti mėsos ir žuvies produktus, sveriančius 1 kg ir daugiau.

Laikas (min.)

40–55

45–60

45–55

45–55

50–60

50–60

10–20

45–55

12–20

15–25

1

2

2

1

1

Lentynos padėtis

1

1

1

2

2

• Norint, kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys arba riebalai nepridegtų, patariame į gilų kepimo indą įpilti vandens.

• Jeigu reikia, skrudinamą maistą apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko).

• Kepimo metu kelis kartus palaistykite didelius kepsnius ir paukštieną jų sultimis. Tuomet kepsniai bus skanesni.

• Prietaisą galite išjungti likus maždaug

10 minučių iki kepimo pabaigos; taip panaudosite likusį orkaitės karštį.

36 www.aeg.com

11.12 Kepimo lentelės

Jautiena

Patiekalas Kiekis Funkcija

Troškinta mėsa 1–1,5 kg Apatinis + viršutinis kai‐ tinimas

Terminis ke‐ pintuvas

Tempera‐ tūra (°C)

230

190–200

1)

Jautienos keps‐ nys arba filė: su krauju

Jautienos keps‐ nys arba filė: vi‐ dutiniškai iškep‐ ta

Kiauliena

Patiekalas

storio cm storio cm

Jautienos keps‐ nys arba filė: gerai iškepta

1) Įkaitinkite orkaitę.

storio cm

Kiekis

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Funkcija

180–190

1)

170–180

1)

1–1,5 kg

Tempera‐ tūra (°C)

160–180 Mentė / spran‐ dinė / kumpis

Kapotinis / kiau‐ lienos / jautie‐ nos šonkauliu‐ kai

Maltos mėsos kepsnys

Kiaulės koja

(apvirta)

1–1,5 kg

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

750 g–1 kg Terminis ke‐ pintuvas

750 g–1 kg Terminis ke‐ pintuvas

170–180

160–170

150–170

Veršiena

Patiekalas Kiekis (kg) Funkcija

Kepta veršie‐ na

Veršienos kulninė

1

1.5–2

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Temperatūra

(°C)

160–180

Laikas

(min.)

90–120

160–180

Laikas

(min.)

120–150

5–6

6–8

8–10

Laikas

(min.)

90–120

60–90

50–60

90–120

120–150

1

1

Lentynos padėtis

1

1

1

1

Lentynos padėtis

1

1

Lentynos padėtis

1

1

LIETUVIŲ 37

Aviena

Patiekalas

Ėriuko koja / kepta aviena

Avienos nu‐ garinė

Žvėriena

Patiekalas

1–1.5

1–1.5

Kiekis

Kiekis (kg) Funkcija Temperatūra

(°C)

Lentynos padėtis

Laikas

(min.)

150–170 100–120 Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

160–180 40–60

Kiškio nugar‐ inė / kiškio koja

Elnienos nu‐ garinė

Elnienos

šlaunis iki 1 kg

1,5–2 kg

1,5–2 kg

Funkcija

Apatinis + viršutinis kai‐ tinimas

Apatinis + viršutinis kai‐ tinimas

Apatinis + viršutinis kai‐ tinimas

Temperatūra

(°C)

230

1)

Laikas

(min.)

30–40

210–220

180–200

35–40

60–90

1) Įkaitinkite orkaitę.

Paukštiena

Patiekalas Kiekis Funkcija

Terminis ke‐ pintuvas

Temperatūra

(°C)

200–220

Laikas

(min.)

30–50 Paukštiena, supjaustyta porcijomis

Vištienos pu‐ selės

Viščiukas, višta

Antis

200–250 g porcija

400–500 g porcija

1–1,5 kg

1,5–2 kg

Žąsis

Kalakutiena

Kalakutiena

3,5–5 kg

2,5–3,5 kg

4–6 kg

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

190–210

190–210

180–200

160–180

160–180

140–160

35–50

50–70

80–100

120–180

120–150

150–240

Lentynos padėtis

1

1

Lentynos padėtis

1

1

1

Lentynos padėtis

1

1

1

1

1

1

1

38 www.aeg.com

Žuvis (troškinta)

Patiekalas

Žuvis

Kiekis (kg)

1–1.5

Funkcija

Apatinis + viršutinis kai‐ tinimas

Temperatūra

(°C)

210–220

Laikas

(min.)

40–60

Lentynos padėtis

1

11.13 Kepimas ant grotelių

• Kepdami griliu, visada nustatykite didžiausią temperatūrą.

• Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje nurodytą padėtį.

• Pirmoje lentynos padėtyje visada padėkite indą nuvarvėjusiems riebalams surinkti.

• Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies gabalus.

Kepimas ant grotelių

Patiekalas Temperatūra

(°C)

210–230

Laikas (min.)

1-a pusė

30–40 Jautienos keps‐ nys

Jautienos filė

Kiaulienos nu‐ garinė

Veršienos nu‐ garinė

Avienos nugar‐ inė

Žuvis, 500–1

000 g

230

210–230

210–230

210–230

210–230

20–30

30–40

30–40

25–35

15–30

• Prieš kepimą visada pasirinkite grilio funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę maždaug 5 minutes.

PERSPĖJIMAS!

Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės dureles.

2-a pusė

30–40

20–30

30–40

30–40

20–25

15–30

3

2

Lentynos padė‐ tis

2

2

3

3 / 4

Spartus kepimas ant grotelių

Patiekalas Laikas (min.)

1-a pusė

Burgers / Mėsainiai 8–10

Kiaulienos filė

Dešrelės

10–12

10–12

Filė / veršienos keps‐ niai

7–10

2-a pusė

6–8

6–10

6–8

6–8

Lentynos padėtis

4

4

4

4

LIETUVIŲ 39

Patiekalas Laikas (min.)

1-a pusė

1–3

Toast / Skrebučiai

1)

Skrebutis su garnyru 6–8

1) Įkaitinkite orkaitę.

11.14 Šaldytas maistas

-

2-a pusė

1–3

Lentynos padėtis

5

4

Patiekalas

Pica, šaldyta

Amerikietiška pica,

šaldyta

Pica, atvėsinta

Temperatūra (°C)

200–220

190–210

Picos užkandžiai,

šaldyti

Gruzdintos bulvytės, plonos

210–230

180–200

200–220

Gruzdintos bulvytės, storos

200–220

Kroketai 220–230

Paskrudintos bulvės 210–230

170–190 Lazanija / įdaryti ma‐ karonai kaneloni,

švieži

Lazanija/Kaneloni,

šaldyti

Orkaitėje keptas sū‐ ris

Viščiuko sparneliai

160–180

170–190

190–210

Užšaldyti pusgaminiai

Patiekalas Funkcija

Šaldyta pica Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Laikas (min.)

15–25

20–25

13–25

15–30

20–30

25–35

20–35

20–30

35–45

40–60

20–30

20–30

Lentynos padėtis

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

3

2

Temperatūra

(°C)

laikykitės gamin‐ tojo nurodymų

Laikas (min.)

laikykitės gamin‐ tojo nurodymų

Temperatūra

(°C)

3

40 www.aeg.com

Patiekalas

Gruzdintos bul‐ vytės

1)

600 g)

(300–

Prancūziškieji batonai

Funkcija

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas ar Terminis ke‐ pintuvas

Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas

Temperatūra

(°C)

200–220 laikykitės gamin‐ tojo nurodymų

Vaisių pyragai Apatinis + viršu‐ tinis kaitinimas laikykitės gamin‐ tojo nurodymų

1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.

Laikas (min.)

laikykitės gamin‐ tojo nurodymų laikykitės gamin‐ tojo nurodymų laikykitės gamin‐ tojo nurodymų

Temperatūra

(°C)

3

3

3

11.15 Atšildymas

• Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į lėkštę.

• Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo apačios.

• Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgėti atšildymo trukmė.

Patieka‐ las

Kiekis

Viščiukas 1 kg

Mėsa

Mėsa

1 kg

500 g

Upėtakis 150 g

Braškės 300 g

Sviestas 250 g

Grietinėlė 2 x 200 g

Atšildymo laikas (min.)

100–140

Likusi atšil‐ dymo trukmė

(min.)

20–30

100–140

90–120

25–35

30–40

30–40

80–100

20–30

20–30

10–15

10–20

10–15

10–15

Pastabos

Viščiuką uždėkite ant didelėje lėk‐

štėje apverstos mažos lėkštutės.

Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐ jus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐ jus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐ jus, apverskite.

-

-

-

-

Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐ dytą.

Didelis puošnus tortas

1,4 kg 60 60

11.16 Konservavimas

• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konservavimo stiklainius.

• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangteliais arba metalinių indų.

• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų lygį nuo apačios.

• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.

• Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite su veržtuvu.

• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.

• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.

Minkšti vaisiai

Patiekalas Temperatūra (°C)

160–170

Virimo trukmė

(min.), kol susidaro burbuliukai

35–45 -

Gaminkite toliau

100 °C temperatūr‐ oje (min.)

Žemuogės / mė‐ lynės / avietės / pri‐ nokę agrastai

Kaulavaisiai

Patiekalas Temperatūra (°C)

LIETUVIŲ

• Kai skystis induose pradeda virti

(maždaug po 35–60 minučių vieno litro induose), išjunkite orkaitę arba sumažinkite temperatūrą iki 100 °C

(žr. lentelę).

41

160–170

Virimo trukmė

(min.), kol susidaro burbuliukai

35–45

Gaminkite toliau

100 °C temperatūr‐ oje (min.)

10–15 Kriaušės / svarai‐ niai / slyvos

Daržovės

Patiekalas Temperatūra (°C)

Morkos

1)

160–170

Agurkai 160–170

Marinuotos daržovės 160–170

Kaliaropės / žirniai /

šparagai

160–170

1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.

11.17 Džiovinimas

• Išklokite skardas pergamentiniu arba kepimo popieriumi.

• Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni, praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę

Virimo trukmė

(min.), kol susidaro burbuliukai

50–60

Gaminkite toliau

100 °C temperatūr‐ oje (min.)

5–10

50–60

50–60

50–60

-

5–10

15–20 išjunkite, atidarykite jos dureles ir palikite per naktį, kad maisto produktai visiškai išdžiūtų.

42 www.aeg.com

Daržovės

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Pupos

Pipirai

Daržovės raugi‐ nimui

Grybai

Prieskoniniai au‐ galai

60–70

60–70

60–70

50–60

40–50

Vaisiai

Patiekalas Temperatūra

(°C)

Laikas (val.)

6–8

5–6

5–6

6–8

2–3

Laikas (val.)

Slyvos

Abrikosai

Pjaustyti obuo‐ liai

Kriaušės

60–70

60–70

60–70

60–70 6–9

11.18 Duona

Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.

8–10

8–10

6–8

3

3

Lentynos padėtis

1 padėtis

3

3

3

2 padėtys

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

3

3

Lentynos padėtis

1 padėtis

3

2 padėtys

1 / 4

1 / 4

1 / 4

3 1 / 4

Patiekalas

Balta duona

Prancūziškasis bat‐ onas

Sviestinė bandelė

Čiabata

Ruginė duona

Juoda duona

Nesmulkintų grūdų duona

Temperatūra (°C)

180–200

200–220

180–200

200–220

190–210

180–200

170–190

Laikas (min.)

40–60

35–45

40–60

35–45

50–70

50–70

60–90

2

2

2

2

2

Lentynos padėtis

2

2

LIETUVIŲ

11.19 Mėsos termometro lentelė

Jautiena

Patiekalas

Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju

Maisto kepimo temperatūra (°C)

45–50

Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ kepta

Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta

60–65

70–75

Kiauliena

Patiekalas

Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė

Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐ garinė

Maltos mėsos kepsnys

Veršiena

Patiekalas

Kepta veršiena

Veršienos kulninė

Aviena / ėriena

Patiekalas

Avies koja

Avienos nugarinė

Kepta aviena / Ėriuko koja

Žvėriena

Patiekalas

Kiškio nugarinė

Kiškio koja

Nepjaustytas kiškis

Elnienos nugarinė

Elnio koja

Žuvis

Patiekalas

Lašiša

Upėtakiai

Maisto kepimo temperatūra (°C)

80–82

75–80

75–80

Maisto kepimo temperatūra (°C)

75–80

85–90

Maisto kepimo temperatūra (°C)

80–85

80–85

70–75

Maisto kepimo temperatūra (°C)

70–75

70–75

70–75

70–75

70–75

Maisto kepimo temperatūra (°C)

65–70

65–70

43

44 www.aeg.com

12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

12.1 Pastabos dėl valymo

• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įprastą valymo priemonę.

• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti maisto likučiai gali sukelti gaisrą.

Didesnė rizika grilio prikaistuviui.

• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.

• Visus priedus išvalykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti.

Valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti neprisvylančią dangą.

12.2 Lentynų atramų

Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite lentynų atramas .

1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoninės sienelės.

2. Lentynos atramos galinę dalį patraukite nuo šoninės sienelės ir ją ištraukite.

2

1

Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.

Ištraukiamų grotelių atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

12.3 Pirolizinis valymas

Menu / Kaitinimo funkcijos / Valymas

PERSPĖJIMAS!

Išimkite visus priedus.

PERSPĖJIMAS!

Jeigu toje pačioje spintelėje įrengti kiti prietaisai, nenaudokite jų vienu metu su pirolizinio valymo funkcija. Prietaisas gali būti pažeistas.

Pirolizinį valymą galite naudoti prietaisui valyti.

ĮSPĖJIMAS!

Prietaisas labai įkaista. Kyla pavojus nusideginti.

1. Norėdami nustatyti valymo režimą, slinkite meniu: Valymas.

2. Norėdami įjungti valymo režimą, palieskite tą, kurį norite pasirinkti.

Parinktis

Greita pirolizė

Aprašas

esant žemam nešvarumo ly‐ giui (1 val.)

Normali piro‐ lizė

Intensyvi piro‐ lizė esant viduti‐ niam nešvar‐ umo lygiui (1 val. 30 min.) esant dide‐ liam nešvaru‐ mo lygiui (2 val. 30 min.)

LIETUVIŲ 45

4. Laikykite dureles abiem rankom už abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo prietaiso kampu aukštyn.

5. Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo. Taip jų nesubraižysite.

6. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.

Pradėjus pirolizinį ciklą, lemputė nešviečia, o aušinimo ventiliatorius veikia didesniu greičiu.

Kaitinimo metu neatidarykite durelių. Atidarius dureles, pirolizinio valymo ciklas nutraukiamas.

3. Norėdami sustabdyti pirolizinį valymo ciklą, palieskite .

Nenaudokite prietaiso, kol užges durelių užrakto simbolis.

12.4 Durelių išėmimas ir įdėjimas

Galite nuimti dureles ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems modeliams stiklo plokščių skaičius gali būti skirtingas.

ĮSPĖJIMAS!

Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios.

1. Visiškai atidarykite dureles.

2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.

A

A

3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atidarymo padėties (maždaug 70° kampu).

2

B

1

7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.

8. Laikykite durelių stiklo plokštes už viršutiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.

9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.

Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to didesnę.

12.5 Lemputės keitimas

Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir orkaitės vidaus pažeidimų.

ĮSPĖJIMAS!

Žūties nuo elektros srovės pavojus! Atjunkite saugiklį prieš keisdami lemputę.

Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.

1. Išjunkite prietaisą.

46 www.aeg.com

2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.

Viršutinė lemputė

1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.

2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz., arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį gaubtelį.

2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,

300 °C karščiui atsparia lempute.

4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.

Šoninė lemputė

1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad galėtumėte prieiti prie lemputės.

13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,

300 °C karščiui atsparia lempute.

5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.

6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

13.1 Ką daryti, jeigu..

Problema

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Orkaitė nekaista.

Lemputė nešviečia.

Ekrane rodomas klaidos pra‐ nešimas „F...“

Ant maisto produktų ir ork‐ aitės viduje kaupiasi garai ir kondensatas.

Galima priežastis

Orkaitė yra išjungta.

Nenustatytos būtinos nuos‐ tatos.

Įjungtas apsaugos nuo vaikų užraktas.

Suveikė saugiklis.

Lemputė perdegusi.

Elektronikos klaida.

Pernelyg ilgam palikote pa‐ tiekalą orkaitėje.

Atitaisymo būdas

Įjunkite orkaitę.

Įsitikinkite, ar nuostatos yra tinkamos.

Žr. skyrių „Apsaugos nuo vaikų užrakto naudojimas“.

Patikrinkite, ar veikimas su‐ triko dėl perdegusio saugi‐ klio. Jeigu saugiklis pakarto‐ tinai suveikia, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Pakeiskite lemputę.

Kreipkitės į įgaliotąjį techni‐ nio aptarnavimo centrą.

Baigę gaminti, nepalikite pa‐ tiekalų orkaitėje ilgiau negu

15–20 minučių.

13.2 Aptarnavimo duomenys

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninio aptarnavimo centrui, nurodyti

LIETUVIŲ

techninių duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo prietaiso vidaus.

47

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.) .........................................

Gaminio numeris (PNC) .........................................

Serijos numeris (S. N.) .........................................

14. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

*

www.aeg.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project