Electrolux EOC5751AAX Vartotojo vadovas

Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Electrolux EOC5751AAX Vartotojo vadovas | Manualzz
EOC5751AA
LT ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
www.electrolux.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................7
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 12
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS.............................................................................14
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 15
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 18
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 20
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................35
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 38
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkome gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: Modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus.
Išimkite visas dalis iš orkaitės.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
•
•
•
•
•
•
•
•
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
•
•
•
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
•
5
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
6
www.electrolux.com
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
2.5 Pirolizinis valymas
Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų)
rizika pirolizės režime.
•
•
•
•
•
Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prieš pirmą naudojimą,
pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius,
aliejaus ar riebalų išsiliejimus /
likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant
lentynas, šoninius bėgelius ir
pan., pateiktus su gaminiu), ypač
nesvylančius puodus, keptuves,
skardas, indus ir pan.
Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio
valymo nurodymus.
Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol
veikia pirolizinis valymas.
Prietaisas labai įkaista ir karštas oras
išeina iš priekinių aušinimo angų.
Pirolizinis valymas yra aukštos
temperatūros procesas, kurio metu iš
maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių
medžiagų gali išsiskirti dūmai, todėl
vartotojams primygtinai
rekomenduojama:
– Pirolizinio valymo metu ir po jo
pasirūpinkite geru vėdinimu.
– Pirmą kartą naudodami prietaisą
maksimalia temperatūra ir po to,
užtikrinti gerą vėdinimą.
Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai
ir ropliai yra nepaprastai jautrūs
garams, kylantiems visų pirolizinių
orkaičių valymo proceso metu.
– Patraukite visus naminius
gyvūnus (ypač paukščius) toliau
nuo prietaiso pirolizinio valymo
metu ir po jo bei pirmą kartą
•
•
paleidę prietaisą veikti didžiausia
temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
Maži naminiai gyvūnai gali būti labai
jautrūs lokalizuotiems temperatūros
pokyčiams šalia visų pirolizinių
orkaičių, kai veikia pirolizinė
savaiminio išsivalymo programa.
Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio
valymo metu aukšta temperatūra gali
sugadinti nesvylančią puodų,
keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan.
dangą, o taip pat gali būti nedidelio
lygio kensmingų garų šaltiniu.
Garai, kylantys iš visų pirozilinių
orkaičių / nudeginant maisto
gaminimo metu likusius nešvarumus,
žmonėms, įskaitant kūdinius ir
sveikatos sutrikimų turintiems
asmenims, nėra kenksmingi.
2.6 Vidinė apšvietimo lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
•
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
LIETUVIŲ
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
6
5
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Kvapų filtras
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
8
3.2 Priedai
Grotelės / kepimo indas
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Mėsos termometras
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Ištraukiami bėgeliai
7
8
www.electrolux.com
Skirti lentynoms ir padėklams.
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
Funkcija
Aprašymas
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Nustatoma orkaitės funkcija, valymo funkcija
ar automatinė programa.
ORKAITĖS APŠ‐
VIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
TEMPERATŪRA
Nustatyti ir patikrinti orkaitės arba mėsos ter‐
mometro temperatūrą. Jeigu palaikysite nus‐
paustą tris sekundes, įjungsite arba išjungsite
greito įkaitinimo funkciją.
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Galite nau‐
doti tiesiogiai pasiekti mėgstamą programą,
kai prietaisas yra išjungtas.
EKRANAS
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
10
MINUČIŲ SKAIT‐
LYS
Minučių skaitliui nustatyti.
11
Nieko daryti nerei‐
kia
Patvirtinamas pasirinkimas arba nustatymas.
Naršyti žemyn meniu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
LIETUVIŲ
9
4.2 Rodinys
A
B
C
E
A) Orkaitės funkcijos simbolis
B) Orkaitės funkcijos / programos numeris
C) Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę
„Laikrodžio funkcijos“)
D) Laikrodis / likusio karščio rodinys
E) Temperatūros / paros laiko rodymas
D
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
/
Vardas, pavardė
Aprašymas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodo‐
mas svoris.
val. / min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Kvapų filtras
Veikia kvapų filtras.
Įkaitinimo / likusio karščio in‐ Rodo temperatūros lygį prietaise.
dikatorius
Temperatūra / greitasis įkaiti‐ Funkcija veikia.
nimas
temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti tempera‐
tūrą.
Mėsos termometras
Mėsos termometras yra mėsos termo‐
metro lizde.
Elektroninis durelių užraktas
Veikia elektroninio durelių užrakto funk‐
cija.
Minučių skaitlys
Veikia minučių skaitlio funkcija.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
.
viena po kitos bus rodomos juostos
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
10
www.electrolux.com
2. Palieskite
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
.
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
arba .
Temperatūros / laiko ekrane rodomas
naujas laikas.
5.2 Laiko nustatymas
5.3 Laiko keitimas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
prietaisas yra išjungtas.
Kai programinės įrangos versija
baigiama rodyti, ekrane rodoma „h“ ir
„12:00“.
Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti .
Apie naujo paros laiko nustatymą rasite
„Laiko nustatymas“.
arba
, kad
1. Palieskite
nustatytumėte valandas.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
rankinis režimas
automatinės programos
6.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
6.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srau‐ Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir maistui
tas
džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tempera‐
tūrą nei įprastam gaminimui.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems re‐
ikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo.
Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei ga‐
minant tradiciniu būdu.
Apatinis + viršu‐ Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
tinis kaitinimas
Kepimas žemoje Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
temperatūroje
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
11
Naudojimo sritis
Drėgnas karštas Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus kep‐
oras
tus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skardose ant
1-os lentynos. Ši funkcija buvo naudojama energijos
naudojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal stand‐
artą EN50304.
Atitirpinti
Atšildyti šaldytą maistą.
Šilumos Palaiky‐ Pagamintam patiekalui išlaikyti šiltu.
mas
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunau‐
dojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausiai rei‐
kia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją
apie rekomenduojamas nuostatas rasite kepimo len‐
telėse prie atitinkamos funkcijos.
Kepimas ant
grotelių
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Spartus kepi‐
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
mas ant grotelių skrebučių skrudinimui.
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
6.3 Orkaitės funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, paspaudę .
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
arba prietaisas pradės
3. Palieskite
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20
sekundžių.
6.4 Temperatūros keitimas
Palieskite
arba , kad temperatūrą
keistumėte 5 °C žingsniu.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
6.5 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Palieskite .
Temperatūros / paros laiko ekrano
rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba
ekranas ji pasirodys automatiškai po
5 sekundžių.
12
www.electrolux.com
6.6 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia
greitojo įkaitinimo funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
„Nuostatų meniu“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greito įkaitinimo
funkciją palieskite ir palaikykite daugiau
kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją,
ekrane po vieną įsižiebia juostos, kurios
parodo, kad funkcija veikia.
6.7 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
•
Likutinė šiluma
– Veikiant orkaitės funkcijai arba
programai, kaitinimo elementai
išjungiami, likus 10 % laiko iki
pabaigos (apšvietimas ir
ventiliatorius veikia toliau). Norint,
kad ši funkcija veiktų, kepimo
•
•
•
•
•
trukmė privalo būti ilgesnė nei 30
minučių arba privalote naudoti
laikrodžio funkcijas („Trukmė“,
„Pabaiga“, „Laiko atidėjimas“). Ši
funkcija neveikia naudojant grilio
funkcijas.
– Kai prietaisas išjungtas, šią
šilumą galite panaudoti maisto
šilumai išlaikyti. Laikrodžio /
likusio karščio rodmuo rodo
likusią temperatūrą, o juostos
rodo mažėjančią temperatūrą.
Kepimas, kai lemputė išjungta –
palieskite , kad kepimo metu
lemputę išjungtumėte.
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių „Orkaitės
funkcijos“.
Kai naudojate funkciją Drėgnas
karštas oras, lemputė išsijungia po
30 sekundžių. Lemputė vėl įsijungia,
kai paliečiate
arba kai atveriate
prietaiso dureles.
Kai naudojate „EKO“ funkcijas,
lemputė išsijungia. Lemputė vėl
įsijungia, kai paliečiate
arba kai
atveriate prietaiso dureles.
Ekrano išjungimas. Jeigu būtina,
galite visiškai išjungti ekraną. Vienu
ir
tol, kol
metu spauskite
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Apie paros laiko keitimą rasite
„Laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu ga‐
lite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko
atidėjimas“), jeigu norite, kad prietaisas vėliau būtų
įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.
LIETUVIŲ
7.2 Atskaitos pirmyn laikmatis
3. Naudokite
arba , kad
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
Atskaitos pirmyn laikmatis
nėra įjungtas, jeigu
nenustatyta trukmė ir
pabaiga.
, kad patvirtintumėte. Pirmiausiai
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
skaičiuoti, kai prietaisas pradeda kaitinti.
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį vienu metu palieskite
ir
,
kol ekrane bus rodoma „00:00“ ir laiko
atskaitos pirmyn laikmatis pradės vėl
skaičiuoti laiką pirmyn.
7.5 LAIKMAČIO nustatymas
Naudokite funkciją „MINUČIŲ
SKAITLYS“ atgalinei atskaitai nustatyti
(daugiausiai 2 val. 30 min).Ši funkcija
neturi poveikio orkaitės veikimui.
Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet
kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite
orkaitės funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma
,
.
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
Funkcijas „TRUKMĖ“
.
ir
„PABAIGA“
galima naudoti kartu,
jeigu norite, kad vėliau prietaisas
automatiškai įsijungtų ir išsijungtų.
Tuomet pirmiausia nustatykite funkciją
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite
orkaitės funkciją ir temperatūrą.
.
ir
7.6 Atidėto paleidimo funkcijos
nustatymas
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
.
ir „00“.
užrašas „00:00“ ir .
5. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
Ekrane pradės mirksėti
ir laiko
nuostata. Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite jutiklio lauką, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
kol ekrane bus rodoma
Ekrane pradės mirksėti
arba funkcija
4. Palieskite
„LAIKMATIS“ įsijungs automatiškai
po 5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi
„TRUKMĖ“ paliesite , prietaisas
pereis prie funkcijos
„PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
Ekrane pradės mirksėti
.
vienu metu palieskite
arba
, kad
5. Naudokite
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
Jeigu nustatydami funkciją
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką
1. Palieskite
arba
, kad
2. Spauskite
nustatytumėte LAIKMATĮ. Pirmiausia
nustatykite sekundes, po to minutes
ir valandas.
3. Norėdami atkurti nustatytą laiką,
.
Ekrane pradės mirksėti
13
„TRUKMĖ“
,
, o po to – funkciją
„PABAIGA“
(žr. „Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas“).
14
www.electrolux.com
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir
.
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 9 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma lentynos padėtis ir visų
automatinių programų numatytosios
gaminimo trukmės.
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
JAUTIENOS KEPSNYS
2
KEPTA KIAULIENA
3
VIŠČIUKAS
4
PICA
5
KEKSIUKAI
6
QUICHE LORRAINE
7
BALTA DUONA
8
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
9
LAZANIJA
8.2 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
8.3 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas automatinės programos
(P1 – P9) numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
.
Mirksi simbolis
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
15
LIETUVIŲ
8.4 Automatinės programos su
nurodomu svoriu
8.5 Automatinės programos
naudojant mėsos termometrą
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto gaminimo laikas,
trukmės simbolis
, numatytasis svoris,
matavimo vienetas (kg, g).
arba nuostatos bus
4. Palieskite
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Prietaisas įjungiamas.
5. Svorio vieneto simbolis mirksi
ekrane. Šiuo metu galite pakeisti
numatytąjį svorį naudodamiesi
arba
. Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas signalas. Mirksi
.
Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir
.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
. Prietaisas
girdimas signalas. Mirksi
išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, mėsos
termometras turi būti mėsoje
ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite mėsos termometro kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
16
www.electrolux.com
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
Jūs galite nustatyti
mėsos temperatūrą, tik
kai mirksi simbolis
.
Jeigu ekrane rodomas
simbolis
, bet jis
nemirksi, prieš
nustatydami kepimo
temperatūrą,
paspauskite
ir
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• nustatyta kepimo
temperatūra;
• esama orkaitės
temperatūra;
• esama kepimo
temperatūra.
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
. Prietaisas išsijungia.
vertė ir
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
9.2 Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
arba
, kad
nustatytumėte naują
vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis
.
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Gilus prikaistuvis:
LIETUVIŲ
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
17
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
•
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – priedų
įdėjimas
PERSPĖJIMAS!
Prieš uždarydami orkaitės
dureles, būtinai iki galo atgal
į prietaisą įstumkite
ištraukiamus bėgelius.
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
18
www.electrolux.com
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite
. Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
•
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Jeigu veikia pirolizės funkcija ir ši
funkcija, durelės užrakinamos. Jei
paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo
pranešimas.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite
orkaitės funkcijos.
ir
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma SAFE.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
ir
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Jeigu veikia pirolizės
funkcija, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate
jutiklio lauką, ekrane
pasirodo pranešimas.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
10.4 Nustatymų meniu
naudojimas
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašymas
Nustatoma vertė
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
LIETUVIŲ
Aprašymas
Nustatoma vertė
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPRAGTELĖJIMAS / PYPTELĖJIMAS /
IŠJUNGTA
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
KVAPŲ FILTRAS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
APTARNAVIMAS
-
ATKURTI NUSTATYMUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
19
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra išjungtas, palieskite
ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
•
•
arba
, kad
4. Palieskite
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Palieskite
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
.
10.5 Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo lai‐
kas (val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
3
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometro, apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
20
www.electrolux.com
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
11.2 Kepimas
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose,
gaminimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.3 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐ Netinkama lentynos padė‐
mai iškepusi.
tis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas. Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasi‐
daro tąsus, vandeningas,
suskilinėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko maišyti, ypač jeigu nau‐
dojate plakiklį.
LIETUVIŲ
21
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo lai‐
ką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tem‐
Nustatykite žemesnę ork‐
peratūra ir per trumpas ke‐ aitės temperatūrą ir ilgesnį
pimo laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirsty‐
ta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nur‐
odytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę
orkaitės temperatūrą.
11.4 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge Karšto oro
cake / biskviti‐ srautas
nis pyragas be
riebalų
140–150
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + vir‐
cake / biskviti‐ šutinis kaitini‐
nis pyragas be mas
riebalų
160
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
22
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Apple pie / ob‐ Karšto oro
uolių pyragas
srautas
(2 formos 20
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
160
60–90
2
Apple pie / ob‐ Apatinis + vir‐
uolių pyragas
šutinis kaitini‐
(2 formos 20
mas
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
180
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
170–190
60–90
1
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė py‐
Apatinis + vir‐
nutė / riestainis šutinis kaitini‐
mas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyra‐
gas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė Apatinis + vir‐
duona):
šutinis kaitini‐
1. Pirmoji ke‐ mas
pimo proc‐
eso dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
20–35
3
Šveicariškas
vyniotinis
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–2001)
10–20
3
150–160
20–40
3
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
Trupininis pyra‐ Karšto oro
gas (sausas)
srautas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos)2)
Karšto oro
srautas
150
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos)2)
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
170
35–55
3
Vaisių pyragai Karšto oro
iš trapios tešlos srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyra‐
Apatinis + vir‐
gai su kremu
šutinis kaitini‐
(pvz., varškės, mas
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapūs sausai‐
niai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
Short bread /
Karšto oro
trapios tešlos
srautas
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
20–35
3
Short bread /
Apatinis + vir‐
trapios tešlos
šutinis kaitini‐
kepiniai / sau‐
mas
sainių juostelės
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
100–120
30–50
3
Migdoliniai sau‐ Karšto oro
sainiai
srautas
23
24
www.electrolux.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
190–2101)
10–25
3
Small cakes /
Karšto oro
maži pyragai‐
srautas
čiai (20 vienetų
skardoje)
1501)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + vir‐
maži pyragai‐
šutinis kaitini‐
čiai (20 vienetų mas
skardoje)
1701)
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.5 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐ Terminis kepin‐ 160–170
tuvas
pas1)
15–30
1
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
180–200
30–60
1
Karšto oro
srautas
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Įdarytos dar‐
žovės
Karšto oro
srautas
160–170
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.6 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas) 160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos 160–170
20–40
2
11.7 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
160–1801)
Trupininis pyra‐ 150–160
gas
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Trapūs sausai‐
niai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
20–40
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
1/3/5
25
26
www.electrolux.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
Short bread /
140
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐ 100–120
sainiai
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.8 Kepimas žemoje
temperatūroje
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo
temperatūrą.
LIETUVIŲ
Patiekalas
Kiekis
Jautienos
kepsnys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
1 000–1 500 kg 120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 kg 120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 kg 120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
20–40
3
120
27
11.9 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–230
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐ 180–200
kiu garnyro)
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos ap‐
kepas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Obuolių pyragas,
uždengtas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–250
10–20
2
Sluoksniuotos te‐
šlos apkepas
160–180
45–55
2
Famekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–250
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–200
15–25
2
11.10 Kepsnių kepimas
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
•
•
•
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaisee rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
•
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.11 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa 1–1,5 kg
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis ke‐ 190–2001)
pintuvas
5–6
1
Jautienos
storio cm
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškepta
Terminis ke‐ 180–1901)
pintuvas
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
kepta
Terminis ke‐ 170–1801)
pintuvas
8–10
1
storio cm
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
LIETUVIŲ
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Kepta ver‐
šiena
1
Veršienos
kulninė
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
90–120
1
1,5–2
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
Kiekis (kg)
Funkcija
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Aviena
Patiekalas
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja / 1–1,5
kepta aviena
Terminis ke‐ 150–170
pintuvas
100–120
1
Avienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
40–60
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nu‐
garinė / kiš‐
kio koja
iki 1 kg
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nu‐ 1,5–2 kg
garinė
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
šlaunis
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Žvėriena
1,5–2 kg
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐ 200–220
pintuvas
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐ 190–210
pintuvas
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐ 180–200
pintuvas
80–100
1
29
30
www.electrolux.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Žąsis
3,5–5 kg
Kalakutiena
Kalakutiena
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–180
1
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐ 160–180
pintuvas
120–150
1
4–6 kg
Terminis ke‐ 140–160
pintuvas
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1,5
Apatinis +
viršutinis
kaitinimas
210–220
40–60
1
11.12 Kepimas ant grotelių
•
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Jautienos
kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugar‐ 210–230
inė
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
15–30
15–30
3/4
210–230
Lentynos pa‐
dėtis
LIETUVIŲ
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / Skrebučiai1) 1–3
1–3
5
Skrebutis su gar‐
nyru
-
4
6–8
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.13 Šaldytas maistas – karšto oro srautas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bul‐
vytės, plonos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bul‐
vytės, storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos
bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
makaronai kanelo‐
ni, švieži
170–190
35–45
2
Lazanija/Kaneloni,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐ 170–190
ris
20–30
3
Viščiuko sparneliai
20–30
2
190–210
31
32
www.electrolux.com
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐ Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
vytės1) (300–
arba terminis
600 g)
kepintuvas
200–220
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Apatinis + vir‐
šutinis kaitini‐
mas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.14 Atitirpinti
•
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Patieka‐ Kiekis
las
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi atšil‐ Pastabos
dymo
trukmė
(min.)
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos lėk‐
štutės. Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis 150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas 250 g
30–40
10–15
-
Grieti‐
nėlė
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai ati‐
tirpdytą.
60
60
-
2 x 200 g
Didelis
1,4 kg
puošnus
tortas
LIETUVIŲ
11.15 Konservavimas – apatinis
kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
•
•
•
33
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Žemuogės / mė‐
160–170
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
35–45
-
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos dar‐
žovės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai / 160–170
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.16 Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
•
•
Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto
produktai visiškai išdžiūtų.
34
www.electrolux.com
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rau‐
ginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai
augalai
40–50
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
11.17 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐ 60–65
kepta
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos
nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Veršienos kulninė
85–90
35
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio koja
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
•
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitę, išimkite lentynų
atramas.
1. Atitraukite lentynėlės priekį nuo
šoninės sienelės.
36
www.electrolux.com
indikatoriaus juostos. Durelės
atrakinamos, kai temperatūroje orkaitėje
yra saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė neaktyvi.
1. Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
2. Vidinę durelių pusę nuvalykite karštu
vandeniu, kad nuo karšto oro likučiai
nepridegtų.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
2
3. Lieskite vėl ir vėl, kol ekrane bus
rodoma "Pyro" ir valymo programos
skaičius.
arba
, kad
4. Palieskite
nustatytumėte valymo procedūros
trukmę:
Parinktis
Aprašymas
1
01:00:00,
esant ma‐
žam nešvar‐
umo laips‐
niui;
2
1:30, kai
nešvarumai
įprasti
3
2:30, esant
dideliam neš‐
varumo
laipsniui
1
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Ištraukiamų grotelių
atraminiai kaiščiai turi būti
atsukti į priekį.
12.3 Pirolizė
Išimkite visus priedus ir išimamas lentynų
atramas.
Pirolizinio valymo
nepavyks paleisti:
• jeigu neištraukėte mėsos
termometro kištuko iš
lizdo; Kai kuriuose
modeliuose įvykus šiai
klaidai ekrane rodomas
pranešimas „C2“.
• jeigu ne visiškai uždarėte
orkaitės dureles. Kai
kuriuose modeliuose
įvykus šiai klaidai ekrane
rodomas pranešimas
„C3“.
Pirolizinio valymo metu durelės yra
užrakintos. Kol durelės neatrakinamos,
šviečia simbolis
ir kaitinimo
Galite naudoti pabaigos funkciją
valymo proceso pradžiai atidėti.
5. Palieskite
, kad įjungtumėte
pirolizės funkciją.
12.4 Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis
valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso
išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo
apie valymą simbolis
.
Priminimas apie valymą
užgęsta:
• pirolizinio valymo
pabaigoje;
• jį išjungus pagrindinėse
nuostatose. Žr. skyrių
„Nustatymų meniu
naudojimas“.
LIETUVIŲ
12.5 Kvapų filtras
Kvapų filtras sumažina kvapus, kurie
atsiranda kepant ar kepant ant grotelių.
Jis pradeda veikti, jeigu prietaise yra
didesnė kaip 50 °C temperatūra. Kvapų
filtras yra orkaitės viršuje ir jis pats
regeneruojasi. Kvapų filtras įjungiamas
su visomis orkaitės funkcijomis.
Įjunkite kvapų filtrą nuostatų
meniu.
Veikiant kvapų filtrui, ekrane rodomas
simbolis
.
Orkaitės funkcijai išsijungus, įkaitęs
kvapų filtras veikia dar 10 minučių.
Kvapų filtras išjungiamas išjungus
prietaisą arba atidarius orkaitės dureles.
Naudojant pirolizinio valymo funkciją,
kvapų filtras automatiškai veikia
pirmąsias 15 minučių, kai orkaitės
temperatūra yra žemesnė nei 400 °C.
37
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.6 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.7 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
38
www.electrolux.com
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Naudodami siaurą, buką daiktą (pvz.,
arbatinį šaukštelį), nuimkite stiklinį
gaubtelį.
3. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos
nuostatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis
išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis iš‐
jungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo
vaikų užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas
sutriko dėl perdegusio sau‐
giklio. Jeigu saugiklis pak‐
artotinai suveikia, kreip‐
kitės į kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Ekrane nerodomas laikas
išjungimo būsenoje.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
39
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Mėsos termometras nevei‐ Netinkamai įkištas mėsos
Kuo giliau įkiškite mėsos
kia.
termometro kištukas į lizdą. termometro kištuką į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai ar‐ Per žema arba per aukšta
ba per trumpai.
temperatūra.
Jeigu reikia, pareguliuokite
temperatūrą. Laikykitės
naudotojo vadove pateiktų
instrukcijų.
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai
ir kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐ Baigę gaminti, nepalikite
tiekalą orkaitėje.
patiekalų orkaitėje ilgiau
negu 15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti pirolizės
Ištraukite mėsos termome‐
ar atšildymo funkciją, bet
tro kištuką iš lizdo.
neištraukėte mėsos termo‐
metro kištuko iš lizdo.
Ekrane rodoma „C3“.
Valymo funkcija neveikia.
Ne visiškai uždarėte du‐
reles arba sugedęs durelių
užraktas.
Ekrane rodoma „F102“.
•
•
Iki galo uždarykite dureles.
Ne visiškai uždarėte du‐ •
reles.
Sugedęs durelių užrak‐ •
tas.
•
Ekrane rodomas klaidos
Įvyko elektronikos gedi‐
kodas, kurio nėra šioje len‐ mas.
telėje.
•
•
13.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Iki galo uždarykite du‐
reles.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
ma „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo
skyrių.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsaugi‐
niu jungikliu skirstomo‐
joje saugiklių dėžutėje ir
vėl įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas,
kreipkitės į klientų ap‐
tarnavimo skyrių.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
40
www.electrolux.com
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas ženklu . Išmeskite pakuotę
į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
*
LIETUVIŲ
41
42
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
43
867302546-A-082014
www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement