Zanussi | ZKG44500XA | User manual | ZANUSSI ZKG44500XA Användarmanual

SV
Bruksanvisning
Mikrovågsugn
ZKG44500XA
ZOK57261XA
Innehåll
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinstruktioner
Produktbeskrivning
Innan maskinen används första gången
Daglig användning
Mikrovågsläge
Klockfunktioner
2
4
6
7
7
9
12
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
13
14
14
21
21
23
Med reservation för ändringar.
Säkerhetsinformation
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
2
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten när
den är igång.
www.zanussi.com
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten och
byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten utan
ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa för
att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Aktivera inte produkten när den är tom. Metalldelar i
ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i
mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger
storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för
tillagning i mikrovågsugn.
Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda
ugnen förrän den har reparerats av en behörig person.
Bara en behörig person kan utföra service eller reperation som
involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot
mikrovågsenergi.
Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan
explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska du
hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning.
www.zanussi.com
3
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av värmedynor,
tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till skador eller
eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten eller
dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd för att
inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd
stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar
behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas eller
röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så att han
eller hon inte bränner sig.
Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i
mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har tagit
ut dem ur mikrougnen.
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas
bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i ugnen
blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska, vilket i sin
tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
Säkerhetsinstruktioner
Installation
Elektrisk anslutning
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter
eller enheter med samma höjd.
VARNING!
Risk för brand och elektriska stötar.
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat
fall, kontakta en elektriker.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas måste
det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
www.zanussi.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Låt inte nätkablar komma i kontakt med eller
komma nära produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och isolerade
delar måste fästas på ett sådant sätt att det
inte kan tas bort utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid
slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om vägguttaget
sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare och
kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
Använd
•
•
•
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
•
•
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion föreligger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar produktens lucka
medan produkten är igång. Het luft kan
strömma ut.
Använd inte produkten med våta händer eller
när den är i kontakt med vatten.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av luft
och alkohol.
www.zanussi.com
Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i
kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på tvättmaskinen.
Använd inte mikrovågsugnen för att värma
upp ugnen.
•
•
För att förhindra skada eller missfärgning på
emaljen:
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå kvar
i produkten efter att tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar
tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för några
andra ändamål, t.ex. för rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Om apparaten installeras i till exempel ett
skåp, se till att skåpsdörren aldrig är stängd
när apparaten är i drift. Värme och fukt kan
byggas upp bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Se till att produkten har svalnat. Det finns
även risk för att glaspanelerna kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler om
de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
Ugnsutrymmet och luckan måste torkas av
efter varje användningstillfälle. Ånga som
5
•
•
•
•
•
bildas vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och kan
orsaka korrosion.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Fett och matrester som lämnas kvar i
produkten kan orsaka brand och elektriska
ljusbågar när mikrovågsugnen är igång.
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller halogenlampa som
används för den här produkten är endast
avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
Underhåll
•
•
Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
Använd endast originaldelar.
Produktbeskrivning
Allmän översikt
1
2 3
4
7
8
9
4
11
3
2
1
10
6
5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Kontrollpanel
Kontrollampa/symbol för ström
Vred för ugnsfunktionerna
Elektronisk programmeringsenhet
Temperatur- och
mikrovågsugnseffektindikator/symbol
Vred för temperatur / mikrovågseffekt
Värmeelement
Mikrovågsgenerator
Ugnslampa
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
www.zanussi.com
Tillbehör
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Trådhylla
Innan maskinen används första gången
VARNING!
1. Tryck på
Se säkerhetsavsnitten.
eller
för att ställa klockan.
Första rengöring
2. Tryck på
för att bekräfta eller så sparas
den inställda tiden för timmarna automatiskt
efter 5 sekunder.
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar ur
produkten.
Displayen visar
"00" blinkar.
3. Tryck på
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Inställning av klockan
Efter den första anslutningen till elnätet tänds
alla displayens symboler i några sekunder.
Under några sekunder därefter visas
programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner visar
displayen
och den inställda tiden.
eller
för att ställa in minuter.
4. Tryck på
för att bekräfta eller så sparas
den inställda tiden för minuterna automatiskt
efter 5 sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när ugnen är
avstängd.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar hur
blinkar på displayen.
mycket klockan är
För att ställa in en ny tid, se "Ställa klockan".
och "12:00". "12" blinkar.
Daglig användning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Funktioner mikrovågsugn
Ugnsfunktion
Avstängt läge
www.zanussi.com
Tillämpning
Ugnen är avstängd.
7
Ugnsfunktion
Tillämpning
Ugnsbelysning
För att sätta på lampan utan att använda en tillagningsfunktion.
Mikrovågsugn
Skapar värmen direkt i maten. Använd för att värma upp färdiga
måltider och drycker, för att tina upp kött eller frukt samt för att
tillaga grönsaker och fisk.
Mikrovågsgrillning
Mikrovågsgrillning startar som normal grillfunktion. När du lägger
till mikrovågsfunktionen kombinerar den mikrovågs- och grillfunktionen vid olika tidpunkter och effektnivåer (se tabellen med effektinställningar). Använd Mikrovågsgrillning för att behålla krispigheten hos vissa livsmedel.
Display
A
G
F
B
E
C
D
A.
B.
C.
D.
Timer
Uppvärmnings- och restvärmeindikator
Mikrovågsugnsfunktion
Matlagningstermometer (endast vissa
modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
MIKROVÅG
För att ställa in mikrovågsfunktionen. Tryck på
knappen i drygt 3 sekunder för att sätta på eller
stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur (om sådan ingår). Använd endast när en ugnsfunktion är igång.
Kontrollampa för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds staplarna
på displayen
en efter en. Staplarna visar att
ugnens temperatur ökar eller minskar.
8
www.zanussi.com
Mikrovågsläge
Mikrovågsugn
Allmänt:
FÖRSIKTIGHET!
Låt inte ugnen vara på om den är
tom.
•
Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter
att den har stängts av. Se
tillagningstabellerna för mikrovågsugnen:
eftervärmning.
• Avlägsna aluminiumfoliepaketering,
metallbehållare, etc. innan du tillagar maten.
• Du får bara använda en nivå i
mikrovågsugnsläget.
• Lägg maten på en tallrik och ställ tallriken
längst ner i ugnen om inget annat anges.
• Om möjligt ska man röra om maten före
servering.
Tillagning:
• Om möjligt, täck över maten med ett material
som är lämpligt för användning i
mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock endast
om du vill ha en knaprig skorpa.
• Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in
för stark effekt och för lång tid. Maten kan
torka eller brännas vid på vissa ställen.
• Använd inte produkten för att koka sniglar
eller ägg med skalet på – de kan sprängas.
För stekta ägg, stick först hål på äggulan.
• Stick hål på livsmedel med "skal" såsom
potatis, tomater, korvar eller liknande typer
av mat flera gånger med en gaffel före
tillagning så att maten inte sprängs.
• Nerkylda eller frysta livsmedel behöver längre
tillagningstid.
• Rätter som innehåller sås behöver röras om
med jämna mellanrum.
• Vänd på större bitar efter halva
tillagningstiden.
• Om möjligt, skär grönsaker i bitar av liknande
storlek.
www.zanussi.com
•
•
Använd platta, breda tallrikar.
Använd inte kokkärl gjorda av porslin,
keramik eller lergods med oglaserad botten
eller som har små hål t.ex. på handtagen.
Fukt som kommer in i hålen kan göra att
kokkärlet spricker när det värms upp.
Upptining av kött, fågel eller fisk:
•
Placera det frysta, opaketerade livsmedlet på
en liten, uppochnervänd tallrik med en
behållare under, eller på ett upptiningsställ
eller plastsåll, så att den vätska som smälter
kan rinna av.
• Vänd på livsmedlet efter halva
upptiningstiden. Om möjligt, skär bort och
avlägsna delar som har tinats upp.
Upptining av smör, portioner av bakelser,
kvarg:
•
Tina inte upp helt och hållet i produkten, utan
lämna maten framme för att tinas upp i
rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat.
Avlägsna all metall- och aluminiumpaketering
eller delar av det före upptining.
Upptining av frukt, grönsaker:
•
Om frukt och grönsaker ska vara råa, tina
dem inte fullt ut utan låt dem tina helt vid
rumstemperatur.
• Du kan använda högre effekt i
mikrovågsugnen för att tillaga frukt och
grönsaker utan att först behöva tina dem.
Färdiglagade maträtter:
•
•
Färdiglagade maträtter i metallförpackningar
eller i plastskålar med plåtlock får bara tinas
upp eller värmas om det tydligt anges att de
är lämpliga för mikrovågsugn.
Du måste följa tillverkarens instruktioner på
förpackningen (t.ex. avlägsna metallocket
och sticka hål på ett plastöverdrag).
9
Lämpliga kokkärl och material
Kokkärl/material
Mikrovågsugn
Avfrostning
Uppvärmning
Min grill
Tillagning
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar,
t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas
X
Ej ugnsfast glas och porslin 1)
X
X
Grillgaller, glas- och vitrokeramik av ugns-/
fryssäkert material, t.ex. Arcoflam
Keramik 2), lergods2)
X
Plast, värmebeständig upp till 200 °C 3)
X
Kartong, papper
X
X
X
Plastfolie
X
X
X
Stekpåse med förslutning som är lämplig för
X
mikrovågsugn 3)
Stekkärl gjorda av metall, t.ex. emalj, gjutjärn X
X
X
Bakformar, svartlackerade eller silikonbelag- X
X
X
X
X
da 3)
Galler
X
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplat- X
ta
X
Färdiglagade rätter i förpackning 3)
1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall.
2) Utan kvarts- eller metalldelar, eller glasyr som innehåller metaller
3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.
Tips för mikrovågsugn
Resultat
Lösning
Det finns inga angivelser för den tillagade
mängden livsmedel.
Se information för liknande typer av mat. Öka eller minska
tillagningstid enligt följande regel: dubbla mängden = nästan dubbla tiden, halva mängden = halva tiden.
Maten är för torr efter tillagningen.
Ställ in kortare tillagningstid eller välj mikrovågsugnsläget
och täck maten med lämpligt lock i mikrovågsugnen.
10
www.zanussi.com
Resultat
Lösning
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller tillagad när tiden har förflutit.
Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Observera att större portioner tar längre tid. Rör i maten under
tillagningen.
När tillagningstiden har förflutit är maten
överhettad i kanterna men fortfarande inte
klar i mitten.
Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid. Rör om
vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.
Andra saker att tänka på...
• Olika livsmedel har olika form och kvaliteter.
De kan tillagas i olika mängder. På grund av
detta kan tiden och effekten för upptining,
uppvärmning och tillagning vara annorlunda.
Allmän vägledning: dubbla mängden =
nästan dubbelt så lång tid.
• Mikrovågsugnen skapar värme direkt i maten.
Av den anledningen värms inte alla delar upp
samtidigt. Du måste röra om eller vända på
uppvärmda rätter, särskilt större mängder
mat.
• I tabellerna är eftervärmningstiden
angiven. Låt maten stå en stund, i eller
utanför produkten, så att värmen fördelas
jämnare.
• Justera värmenivån efter mängden mat. Om
man har hög effekt med liten mängd mat kan
man bränna maten eller generera ljusbågar
när du använder tillbehör.
• Du får bättre resultat med ris om du
använder platta, breda kärl.
Ställa in Mikrovågsfunktionen
Det beror på modellen om
produkten har vredsymboler,
kontrollampor eller lampor:
• Kontrollampan tänds när ugnen
värms upp.
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om kontrollvredet
styr en av kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktionerna för att välja
en mikrovågsfunktion .
På displayen visas en standardmikrovågseffekt
och sedan ett standardvärde för funktionen
Koktid.
www.zanussi.com
2. För att ändra mikrovågsugnens inställningar,
vrid vredet för temperatur/mikrovåg.
Effektinställningen ändras i steg om 100 W.
3. Tryck på
och därefter på
/
för att
ändra inställningen för tillagningstid.
Produkten börjar att arbeta automatiskt efter
några sekunder. När den inställda tiden slutar
hörs en ljudsignal och mikrovågsfunktionen
stängs av automatiskt.
4. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
När mikrovågsfunktionen är igång kan du:
•
ändra effektinställningarna.
•
kontrollera effektinställningarna. Tryck på
Funktionen avbryts när du öppnar
ugnsluckan. Starta den igen genom
att trycka på
.
.
Ställa in mikrovågsgrillning
1. Vrid funktionsvredet för att välja
ugnsfunktionen .
En standardtemperatur visas på displayen.
2. Ändra temperaturen.
3. Tryck på . Se "Ställa in
mikrovågsfunktionen" och börja från steg 2.
Observera att mikrovågsfunktionen kommer
att starta så snart som den inställda
temperaturen har uppnåtts.
När du använder
mikrovågsfunktionen med funktionen
Koktid längre än 7 minuter och i
Kombi-läge kan mikrovågseffekten
inte vara mer än 600 W.
Omkring 5 grader innan den inställda
temperaturen har uppnåtts hörs en ljudsignal.
När den inställda tiden har förflutit hörs en
ljudsignal igen och ugnsfunktionen och
mikrovågsfunktionen avaktiveras automatiskt.
4. Vrid funktionsvredet till avstängt läge.
11
Exempel på effektinställningar för
tillagningstillämpningar
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda som
vägledning.
Effektläge
Använd
•
•
•
•
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
Uppvärmning av vätskor
Uppvärmning i början av en tillagning
Tillagning av grönsaker
Smältning av gelatin och smör
•
•
600 Watt
500 Watt
Upptining och uppvärmning av djupfrysta maträtter
Uppvärmning av hela rätter på tallrik
Färdigkokning av gryträtter
Tillagning av äggrätter
•
•
•
400 Watt
300 Watt
200 Watt
Fortsatt tillagning av maträtter
Tillagning av ömtåliga livsmedel
Uppvärmning av barnmat
Svällning av ris
Värmning av ömtåliga livsmedel
Smältning av ost
•
100 Watt
Upptining av kött, fisk, bröd
Upptining av ost, grädde, smör
Upptining av frukt och mjuka kakor (gräddtårtor)
Jäsning av deg
Uppvärmning av kalla maträtter och drycker
Klockfunktioner
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
12
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avsnittet "Ställa
in klockan".
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 timmar och 59
minuter). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i
övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när som helst, även om produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen. Använd
endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. Använd endast
när en ugnsfunktion är vald. Du kan använda Koktid och Sluttid
samtidigt (Tidsfördröjning) om produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
www.zanussi.com
Tryck på
upprepade gånger för
att växla mellan klockfunktionerna.
För att bekräfta klockfunktionens
inställning, tryck på
eller vänta 5
sekunder så sker automatisk
bekräftelse.
Ställa in KOKTID eller SLUTTID
1. Ställ in en ugnsfunktion.
2. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
eller
blinkar på displayen.
eller
3. Tryck på
och tryck på
För Koktid
.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter minuterna
och därefter timmarna.
Tiden beräknas i minuter och sekunder. När
tiden du ställt in är längre än 60 minuter
på displayen.
visas symbolen
Produkten beräknar nu tiden i timmar och
minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter fem
sekunder.
När 90% av den inställda temperaturen har
uppnåtts avges en ljudsignal.
4. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. "00:00" och
blinkar på displayen. Tryck på en valfri
knapp för att stänga av ljudsignalen.
Om du ställer in SIGNALUR när
för att ställa in värdena
för att bekräfta.
ställer du först in minuterna och
KOKTID
sedan timmarna, för Sluttid
ställer du först in
timmarna och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när tidpunkten har
eller
och
nåtts. Symbolen
tidsinställningen blinkar på displayen. Ugnen
stängs av.
4. Tryck på en valfri knapp för att stänga av
ljudsignalen.
5. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till avstängt
läge.
Om du trycker på
under
eller SLUTTID
igång tänds symbolen
displayen.
Tidtagning
Använd tidtagningsfunktionen för att övervaka
hur länge ugnen är igång. Den sätts på så fort
ugnen börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll inne
och
. Timern börjar räkna upp igen.
inställning av KOKTID
övergår
produkten till att ställa in funktionen
Uppräkningstimern kan inte
användas med funktionerna:
SLUTTID
Varaktighet
.
är
på
, Sluttid
.
Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på
flera gånger tills displayen visar
och "00" blinkar.
Användning av tillbehör
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen
och kontrollera att fötterna är vända nedåt.
www.zanussi.com
13
Alla tillbehör har små fördjupningar
längst upp på höger och vänster
sida för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger också ett
tippskydd.
Den höga kanten runt stegen
förhindrar att husgeråden halkar ur.
Tillvalsfunktioner
Använda barnlåset
Restvärmeindikering
När Barnlåset är på kan apparaten inte sättas
på av misstag.
När du stänger av produkten visas
1. Se till att vredet för ugnsfunktionerna är i
avstängt läge.
2. Tryck och håll inne
och
samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE visas på displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera Barnlåset.
Användning av Knapplåset
Du kan bara aktivera Knapplåset när produkten
är påslagen.
Knapplåset förhindrar att temperatur- och
tidsinställningar för en pågående ugnsfunktion
oavsiktligt ändras.
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den enligt
behov
och
intryckta samtidigt i 2
2. Håll
sekunder.
En ljudsignal hörs. Loc visas på displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera Knapplåset.
Loc tänds på displayen när du vrider
på temperaturvredet eller trycker på
en knapp. Produkten stängs av när
du vrider vredet för
ugnsfunktionerna.
När du stänger av produkten medan
Knapplåset är på ändras Knapplåset
automatiskt till Barnlåset. Se
"Användning av Barnlåset".
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C. Vrid
vredet för temperaturen åt vänster eller höger
för att visa ugnstemperaturen.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs ugnen automatiskt av
efter en viss tid, om en ugnsfunktion är igång
och du inte ändrar några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Efter en automatisk avstängning kan du trycka
på valfri knapp för att använda produkten igen.
Automatisk avstängning fungerar
inte med funktionerna: Lampa,
Varaktighet, Sluttid.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala. Om
du stänger av ugnen fortsätter fläkten att gå tills
ugnen har svalnat.
Tricks och tips
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
14
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på ingrediensernas
kvalitet och mängd.
www.zanussi.com
Min grill
•
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Tillagningstabeller för mikrovågsugn
Upptining av kött
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Hela köttbitar
200
0.5
10 - 12
10 - 15
Vänd efter halva tiden.
Biff
200
0.2
3-5
5 - 10
Vänd några
gånger, ta bort
upptinade delar.
Köttfärs
200
0.5
10 - 15
10 - 15
Vänd några
gånger, ta bort
upptinade delar.
Gulasch
200
0.5
10 - 15
10 - 15
Vänd några
gånger, ta bort
upptinade delar.
www.zanussi.com
15
Upptining av fågel
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
200
1
25 - 30
10 - 20
Vänd några
gånger, täck
över upptinade
delar med aluminiumfolie.
Kycklingbröst
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Vänd några
gånger, täck
över upptinade
delar med aluminiumfolie.
Kycklinglår
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Vänd några
gånger, täck
över upptinade
delar med aluminiumfolie.
Anka
200
2
45 - 60
20 - 30
Vänd några
gånger, täck
över upptinade
delar med aluminiumfolie.
Upptining av fisk
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Hel fisk
100
0.5
10 - 15
15 - 20
Vänd efter halva tiden.
Fiskfiléer
100
0.5
10 - 12
15 - 20
Vänd efter halva tiden.
Upptining av korv
Livsmedel
Skivad korv
16
Effekt
(Watt)
100
Vikt (kg)
0.1
Tid (min)
2-4
Eftervärmningstid
(min)
20 - 40
Kommentar
Vänd efter halva tiden.
www.zanussi.com
Upptining av mejeriprodukter
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Kvarg
100
0.25
10 - 15
25 - 30
Avlägsna aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
Smör
100
0.25
3-5
15 - 20
Avlägsna aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
Ost
100
0.25
3-5
30 - 60
Avlägsna aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
Grädde
100
0.25
7 - 12
20 - 30
Avlägsna aluminiumlock, vänd
efter halva
tiden.
Upptining av bakverk
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Jästdeg
100
1 st
2-3
15 - 20
Vänd efter halva tiden.
Cheesecake
100
1 st
2-4
15 - 20
Vänd efter halva tiden.
Mjuk kaka
100
1 st
1-2
15 - 20
Vänd efter halva tiden.
Torr kaka (t.ex.
sockerkaka)
100
1 st
2-4
15 - 20
Vänd efter halva tiden.
Fruktkaka
100
1 st
1-2
15 - 20
Vänd efter halva tiden.
Bröd
100
1 kg
15 - 20
10 - 15
Vänd efter halva tiden.
Skivat bröd
100
0,5 kg
8 - 12
10 - 15
Vänd efter halva tiden.
Franskbullar
100
4 bullar
5-8
5 - 10
Vänd efter halva tiden.
www.zanussi.com
17
Upptining av frukt
Livsmedel
Jordgubbar
Effekt
(Watt)
100
Plommon, körs- 100
bär, hallon,
svarta vinbär,
aprikoser
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
0.3
8 - 12
10 - 15
Tina upp övertäckt, rör om
några gånger.
0.25
8 - 10
10 - 15
Tina upp övertäckt, rör om
några gånger.
Kokning/smältning
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Choklad / glasyr
600
0.15
2-3
-
Rör om efter
halva tiden.
Smör
200
0.1
2-4
-
Rör om efter
halva tiden.
Tina upp eller värma
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Barnmat i burk
300
0,2 kg
2-3
-
Rör om några
gånger, kontrollera temperaturen.
Barnvälling
(flaska 180 ml)
1000
0,2 kg
0:20 - 0:40
-
Sätt en sked i
flaskan, rör om,
kontrollera temperaturen.
Halvfabrikat
600
0,4 - 0,5 kg
14 - 20
5
Avlägsna eventuella aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
Frysta färdigrät- 400
ter
0,4 - 0,5 kg
4-6
5
Avlägsna eventuella aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
18
www.zanussi.com
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Mjölk
1000
1 kopp, ca.
200 ml
1:15 - 1:45
-
Sätt en sked i
behållaren.
Vatten
1000
1 kopp, ca.
200 ml
1:30 - 2
-
Sätt en sked i
behållaren.
Sås
600
200 ml
1-2
-
Rör om efter
halva tiden.
Soppa
600
300 ml
2-4
-
Rör om efter
halva tiden.
Tillagningstabell
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Hel fisk
500
0,5 kg
8 - 10
-
Täck över, vrid
kärlet flera
gånger.
Fiskfiléer
500
0,5 kg
6-8
-
Täck över, vrid
kärlet flera
gånger.
Färska grönsaker, kort till-
600
0,5 kg
12 - 16
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten,
täck över, rör
om efter halva
tiden.
600
0,5 kg
14 - 18
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten,
täck över, rör
om efter halva
tiden.
600
0,5 kg
14 - 20
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten,
täck över, rör
om efter halva
tiden.
600
0,5 kg
18 - 24
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten,
täck över, rör
om efter halva
tiden.
agningstid 1)
Djupfrysta
grönsaker, kort
tillagningstid 1)
Färska grönsaker, lång tillagningstid 1)
Djupfrysta
grönsaker, lång
tillagningstid 1)
www.zanussi.com
19
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Oskalade potatis
1000
0,8 kg - 600 ml 5 - 7
300 W / 1520
Täck över, rör
om efter halva
tiden.
Ris
1000
0,3 kg - 600 ml 4 - 6
-
Täck över, rör
om efter halva
tiden.
Popcorn
1000
-
3-4
-
Lägg popcornen på en tallrik
på nedersta nivån.
Ugnsomelett
300
1 kg
30 - 33
120
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden.
Sockerkaka
600
0,475 kg
8-9
5
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden.
Köttfärslimpa
400
0,9 kg
25 - 27
5
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden.
1) Koka alla grönsaker med lock på behållaren.
Tabell för Kombifunktion
Endast för vissa modeller.
Livsmedel
Använd funktionen Mikrovågsgrillning.
Kokkärl
Effekt
(Wat
t)
Temperatur
(°C)
Tid
(min
)
Falsnivå
Kommentar
2 fågelhalvor (2
x 0,55 kg)
Rund glastallrik, Ø 26 cm
400
230
44 46
2
Eftervärmning 5
min.
Potatisgratäng
(1,1 kg)
Gratänger
400
160
44 46
1
Vänd ett kvarts
varv efter halva
tiden. 5 min. eftervärmningstid.
Grisstek (1,1
kg)
Glastallrik med sil
300
200
70
1
Vänd däremellan, 10 min. eftervärmningstid.
20
www.zanussi.com
Skötsel och rengöring
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
•
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk trasa och
varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller andra
matrester kan leda till eldsvåda.
Rengör takutrymmet försiktigt från
livsmedelsrester och fett.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten och
ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring
om du har tillbehör i Super Clean. Det kan
skada ytan.
Borttagning av ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför någon
form av underhåll. Det finns risk för att du
bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter lampan.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
FÖRSIKTIGHET!
Håll i halogenlampan med en trasa
för att förhindra att fett ska komma
på lampan.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller
stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa som
tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
1
3
2
Felsökning
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
www.zanussi.com
21
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till strömförsörjningen eller den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt
ansluten till strömförsörjningen
(se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är inte
gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar
gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är orsaken till felet. Om säkringen går
gång på gång, tala med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Tillagningen av maträtter tar för
lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller för
hög.
Justera vid behov temperaturen.
Följ instruktionerna i manualen.
Ånga och kondens avsätts på
maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att
tillagningen är klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
•
•
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
Stäng av ugnen via hushållets
säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå
på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
av produktens innanmäte. Avlägsna inte
märkskylten från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns på
typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
22
www.zanussi.com
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Serienummer (S.N.)
.........................................
Tekniska data
Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
MILJÖSKYDD
märkta med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen . Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt
kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte produkter
www.zanussi.com
23
*
867302580-A-172016
www.zanussi.com/shop
Download PDF

advertising