AEG | 47055VD-MN | User manual | Aeg 47055VD-MN Lietotāja rokasgrāmata

Aeg 47055VD-MN Lietotāja rokasgrāmata
LV
Lietošanas instrukcija
Plīts
47055VD-mn
2
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA......................................................................................3
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI........................................................................................4
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS..................................................................................7
4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES..................................................................8
5. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ............................................................8
6. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI.............................................................. 9
7. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA..........................................................10
8. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ........................................................ 11
9. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS....................................................... 12
10. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA.....................................................13
11. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI........................................................ 16
12. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA......................................................25
13. PROBLĒMRISINĀŠANA...................................................................................... 28
14. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................... 30
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas palīdz
vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet dažas
minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atradīsiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par vides aizsardzību
Izmaiņu tiesības rezervētas.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Tikai kvalificēta persona drīkst uzstādīt ierīci un
nomainīt vadu.
Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.
Gatavojot uz plīts ēdienu ar taukiem vai eļļu bez
pieskatīšanas, var izcelties ugunsgrēks.
Nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni, bet izslēdziet ierīci
un apsedziet liesmu, piemēram, ar vāku vai
ugunsdrošības segu.
Neturiet priekšmetus uz plīts virsmām.
Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus,
piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus, jo tie var
sakarst.
Ja stikla keramikas virsma/stikla virsma ir saplaisājusi,
izslēdziet ierīci, lai nepieļautu elektriskās strāvas
trieciena risku.
Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.
Pirms apkopes veikšanas atvienojiet strāvas padevi.
Pirms lampas mainīšanas pārliecinieties, vai ierīce ir
izslēgta, lai neizraisītu elektrošoku.
Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus
tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
Uzmanieties, pieskaroties uzglabāšanas atvilktnei. Tā
var sakarst.
Lai izņemtu plauktu balstus, vispirms pavelciet plauktu
balsta priekšu un tad aizmuguri nost no sānu sienām.
Uzstādiet plauktu atbalstus, veicot iepriekšminētās
darbības pretējā secībā.
Saskaņā ar elektrisko instalāciju noteikumiem
atvienošanas iespējas jāiekļauj cietajos vados.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
Noņemiet visu iepakojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
•
•
•
•
•
Ievērojiet piesardzību, pārvietojot
ierīci, jo tā ir smaga. Vienmēr lietojiet
aizsargcimdus.
Nevelciet ierīci aiz roktura.
Virtuves mēbeles un ierīces
iebūvēšanai paredzētajam atvērumam
jābūt piemērotā lielumā.
Nodrošiniet starp blakus uzstādītām
ierīcēm piemērotu attālumu.
Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta zem
un pie drošām ietaisēm.
LATVIEŠU
•
•
•
•
•
Ierīces daļas vada strāvu. Novietojiet
ierīcei apkārt mēbeles, lai novērstu
pieskaršanos bīstamajām daļām.
Ierīces sāni jānovieto pret vienāda
augstuma ierīcēm vai mēbelēm.
Nenovietojiet ierīci uz pamatnes.
Neuzstādiet ierīci blakus durvīm vai
zem logiem. Tas jāievēro, lai, atverot
durvis vai logu, nenokristu ēdiena
gatavošanas trauki.
Pārliecinieties, vai ir ierīkoti
stabilizatori, lai novērstu ierīces
apgāšanos. Skatiet sadaļu
"Uzstādīšana".
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.
Ierīce jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka informācija uz
tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
Nelietojiet daudzkontaktu adapterus
vai pagarinātājus.
Neļaujiet strāvas kabeļiem saskarties
ar ierīces durvīm, it īpaši, ja durvis ir
karstas.
Daļas, kas nodrošina aizsardzību pret
elektrošoku no strāvu vadošiem un
izolētajiem elementiem, jānostiprina
tā, lai tos nevarētu noņemt bez
instrumentiem.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Ja kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet
tajā kontaktspraudni.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz barošanas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
Ir jāizmanto atbilstošas izolācijas
ierīces: līnijas drošības aizsargslēdži,
drošinātāji (ieskrūvējamos
drošinātājus ir jāizskrūvē no to
turētājiem), elektrības noplūdes uz
zemi pārtraucēji un savienotāji.
Elektroinstalācijā jābūt izolācijas
ierīcei, kas ļauj atvienot ierīci no
visiem elektrotīkla poliem. Izolācijas
ierīcē atstarpei starp kontaktiem jābūt
vismaz 3 mm.
Pilnībā aizveriet ierīces durvis pirms
kontaktspraudņa ievietošanas
elektrotīkla kontaktligzdā.
2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu vai
apdegumu gūšanas risks.
Pastāv elektriskās strāvas
trieciena risks.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
Izmantojiet šo ierīci tikai
mājsaimniecībā.
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres
nav bloķētas.
Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez
uzraudzības.
Atslēdziet ierīci pēc katras lietošanas
reizes.
Atverot ierīces durvis, kad tā tiek
lietota, rīkojieties uzmanīgi. Var izplūst
karsts gaiss.
Nedarbiniet ierīci ar mitrām rokām vai,
ja tā saskaras ar ūdeni.
Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu vai
uzglabāšanai paredzētu virsmu.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks.
•
•
•
•
Uzkarsēti tauki un eļļa var radīt
uzliesmojošu tvaiku. Gatavojot ar
taukvielām un eļļu, netuviniet tām
atklātu liesmu vai sakarsētus
priekšmetus.
Tvaiki, kurus izdala ļoti karsta eļļa, var
izraisīt spontānu aizdegšanos.
Izlietota eļļa, kas satur ēdiena
atliekas, var izraisīt ugunsgrēku pie
zemākas temperatūras nekā eļļa, kas
tiek lietota pirmo reizi.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
6
www.aeg.com
•
•
Neļaujiet dzirkstelēm un atklātai
liesmai saskarties ar ierīci, kad atverat
durvis.
Atveriet ierīces durvis uzmanīgi.
Alkoholu saturošu sastāvdaļu
lietošana var radīt spirta un gaisa
maisījumu.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv ierīces bojājumu
risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lai emalja nesaplaisātu un nezaudētu
krāsu:
– neievietojiet cepeškrāsns traukus
vai citus priekšmetus
nepastarpināti uz ierīces grīdas;
– nelejiet ūdeni karstā ierīcē;
– neatstājiet ierīcē mitrus traukus un
produktus pēc gatavošanas
beigām;
– izņemot vai uzstādot piederumus,
rīkojieties uzmanīgi.
Emaljas krāsas maiņa neietekmē
ierīces darbību. Garantijas
likumdošanas izpratnē tas nav
defekts.
Gatavojot mitras kūkas, izmantojiet
dziļo cepešpannu. Augļu sulas var
atstāt nenotīrāmus traipus.
Nenovietojiet karstus ēdiena
gatavošanas traukus uz vadības
paneļa.
Neļaujiet ēdiena gatavošanas
traukiem izvārīties tukšiem.
Uzmanieties, lai uz ierīces neuzkristu
nekādi priekšmeti un ēdiena
gatavošanas trauki. Tā var sabojāt
virsmu.
Neieslēdziet sildriņķus, ja uz tiem
novietots tukšs ēdiena gatavošanas
trauks, vai bez ēdiena gatavošanas
trauka.
Nenovietojiet alumīnija foliju tieši uz
ierīces grīdas.
Ēdiena gatavošanas trauki, kas
izgatavoti no čuguna vai alumīnija
lējuma, vai kuru apakša ir bojāta, var
saskrāpēt. Pārvietojot šādus
priekšmetus pa plīts virsmu, vienmēr
paceliet tos.
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena
gatavošanai. To nedrīkst lietot citiem
nolūkiem, piemēram, telpu apsildei.
2.4 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci.
Atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Pārliecinieties, vai ierīce ir auksta.
Pastāv risks, ka stikla paneļi var
ieplīst.
Ja durvju stikla paneļi tiek bojāti,
nomainiet tos nekavējoties.
Sazinieties ar servisa centru.
Noņemot durvis no ierīces, rīkojieties
uzmanīgi. Durvis ir smagas!
Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.
Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt
ugunsgrēku.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.
Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.
Netīriet katalītisko emaljas pārklājumu
(ja tāds ir) ar jebkāda veida tīrīšanas
līdzekli.
2.5 Iekšējais apgaismojums
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze vai
halogēna spuldze paredzēta tikai
mājsaimniecības ierīcēm. Nelietojiet to
telpu apgaismošanai.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt elektrošoku!
•
•
Pirms lampas nomaiņas atvienojiet
ierīci no elektrotīkla.
Izmantojiet tikai tādu pašu
specifikāciju lampas.
2.6 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
LATVIEŠU
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
•
Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu
bērnu vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats
1 2 3 4 5 6 1
7
8
4
3
11
9
2
1
10
1 Plīts virsmas regulatori
2 Temperatūras lampa/simbols/
indikators
3 Temperatūras regulators
4 Elektronisks programmētājs
5 Cepeškrāsns funkciju regulators
6 Plīts lampa / simbols / indikators
7 Grils
8 Lampa
9 Ventilators
10 Izņemams plaukta atbalsts
11 Cepšanas līmeņi
3.2 Plīts virsmas shēma
1
2
140 mm
3
140 mm
250 mm
120/180 mm
6
1 Gatavošanas zona 1200 W
2 Tvaika izvads - numurs un pozīcija ir
atkarīgi no modeļa
3 Gatavošanas zona 900 / 2000 W
4 Gatavošanas zona 1200 W
5 Atlikušā siltuma indikators
6 Gatavošanas zona 700 / 1700 W
140 mm
5
4
3.3 Piederumi
•
•
•
Restots plaukts
Ēdiena gatavošanas traukiem, kūku
un cepešu formām.
Cepamā paplāte
Kūkām un cepumiem.
Grila / dziļā cepešpanna
•
•
7
Konditorejas izstrādājumu un cepešu
cepšanai vai kā panna tauku
savākšanai.
Teleskopiskās vadotnes
Plauktiem un paplātēm.
Uzglabāšanas atvilktne
Uzglabāšanas atvilktne atrodas zem
cepeškrāsns.
8
www.aeg.com
4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
4.1 Pirmā tīrīšana
Izņemiet visus papildpiederumus un
noņemamās plauktu vadotnes no ierīces.
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".
Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.
Ielieciet atpakaļ visus piederumus un
izņemamos plauktu balstus to sākotnējā
pozīcijā.
4.2 Laika iestatīšana
Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas jāiestata
laiks.
Pievienojot ierīci elektrības avotam, pēc
elektrības padeves pārtraukumu vai ja
nav iestatīts taimeris, mirgo diennakts
laika funkcijas indikators.
Piespiediet taustiņu
vai , lai
iestatītu pareizu laiku.
Pēc aptuveni piecām sekundēm
indikators pārstāj mirgot un displejs rāda
iestatīto diennakts laiku.
Lai iestatītu jaunu laiku, skatiet sadaļu
"Laika iestatīšana".
4.4 Iegremdējamie regulatori
Lai lietotu ierīci, piespiediet vadības
regulatoru. Vadības regulators izvirzās
uz āru.
4.5 Uzkarsēšana
Lai nodedzinātu atlikušos taukus,
uzkarsējiet ierīci, kad tā ir tukša.
un maksimālo
1. Iestatiet funkciju
temperatūru.
2. Ļaujiet ierīcei darboties 1 stundu.
3. Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru. Maksimālā temperatūra
šai funkcijai ir 210° C.
4. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
5. Iestatiet funkciju
un maksimālo
temperatūru.
6. Ļaujiet ierīcei darboties 15 minūtes.
Papildpiederumi var kļūt karstāki nekā
parasti. No ierīces var izdalīties aromāts
un dūmi. Tas ir normāli. Pārbaudiet, vai
gaisa plūsma istabā ir pietiekama.
4.3 Laika mainīšana
Diennakts laiku nevar mainīt,
ja darbojas darbības laika
vai beigu
funkcija.
Nospiediet
vairākas reizes, līdz sāk
mirgot Diennakts laika funkcijas simbols.
5. PLĪTS VIRSMA – IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Sildīšanas pakāpe
Apzīmē‐
jumi
Funkcija
Izslēgta pozīcija
Dubultā gatavošanas zona
LATVIEŠU
Apzīmē‐
jumi
1-9
Funkcija
Sildīšanas pakāpes
Izmantojiet atlikušo siltumu,
lai samazinātu enerģijas
patēriņu. Izslēdziet
gatavošanas zonu aptuveni
5 -10 minūtes pirms
gatavošanas procesa
beigām.
Pagrieziet regulatoru un izvēlieties
vajadzīgo sildīšanas pakāpi.
Iedegsies plīts vadības indikators.
Lai pabeigtu gatavošanu, pagrieziet
vadības regulatoru līdz izslēgšanas
pozīcijai.
9
Lai aktivizētu ārējo riņķi: pagrieziet
slēdzi pulksteņrādītāja kustības virzienā,
pārvarot nelielu pretestību, līdz
.
Pagrieziet slēdzi pretēji pulksteņa
rādītāja virzienam līdz pareizajai
sildīšanas pakāpei.
Lai deaktivizētu ārējo riņķi: atkārtojiet
iepriekš minētās darbības. Indikators
nodzisīs.
5.3 Atlikušā siltuma
indikators
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks gūt apdegumus
atlikušā siltuma dēļ.
Indikators iedegas, kad gatavošanas
zona ir karsta.
Ja visas gatavošanas zonas ir izslēgtas,
plīts virsmas vadības indikators nodziest.
5.2 Ārējo riņķu aktivizēšana
un deaktivizēšana
Jūs varat pielāgot gatavošanas virsmu
ēdiena gatavošanas trauku izmēriem.
6. PLĪTS VIRSMA - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ēdiena gatavošanas
trauki
Ēdiena gatavošanas trauka
pamatnei vajadzētu būt pēc
iespējas biezākai un
plakanākai.
Ēdiena gatavošanas trauki,
kuru apakšējās daļas
izgatavotas no emaljēta
tērauda, alumīnija vai vara,
var izraisīt stikla keramikas
krāsas izmaiņas.
6.2 Enerģijas taupīšana
•
•
•
•
Ja iespējams, uzlieciet ēdiena
gatavošanas traukiem vākus.
Uzlieciet ēdiena gatavošanas traukus
uz gatavošanas zonas, pirms to
ieslēdzat.
Varat izmantot atlikušo siltumu, lai
uzturētu ēdienu siltu vai to kausētu.
Katlu dibenam un gatavošanas zonai
ir jābūt vienādā lielumā.
6.3 Ēdienu gatavošanas
piemēri
Tabulās minētā informācija ir
tikai informatīva.
10
www.aeg.com
Sildīšanas
iestatījums
Lietojums:
Laiks
(min.)
1
Uzturētu pagatavotos ēdienus
siltus.
pēc va‐ Uzlieciet vāku uz ēdiena gata‐
jadzības vošanas trauka.
1-2
Lai pagatavotu holandiešu
mērci, kausēt: sviestu, šokolā‐
di, želatīnu.
5 - 25
Laiku pa laikam samaisiet.
1-2
Iebiezināt: mīkstas omletes,
ceptas olas.
10 - 40
Gatavošanas laikā uzlieciet
vāku.
2-3
Vārītu rīsus un gatavotu piena
ēdienus uz mazas uguns, uz‐
sildītu pusfabrikātus.
25 - 50
Šķidruma daudzumam jābūt
vismaz divreiz lielākam nekā
rīsu daudzumam. Gatavoša‐
nas laikā maisīt piena ēdienus.
3-4
Tvaicētu dārzeņus, zivis, gaļu.
20 - 45
Pievienojiet dažas ēdamkar‐
otes šķidruma.
4-5
Tvaicētu kartupeļus.
20 - 60
Lietojiet ne vairāk nekā ¼ l
ūdens uz 750 g kartupeļu.
4-5
Gatavotu lielu ēdienu daudzu‐
mu, sautējumus un zupas.
60 - 150 Līdz 3 l šķidruma un sastāvda‐
ļas.
6-7
Nedaudz apcept: eskalopu, te‐ pēc va‐ Cepšanas laikā apgrieziet.
ļa gaļas, kotlešu, frikadeļu, cīsi‐ jadzības
ņu, aknu, mērces, olu, pankū‐
ku, virtuļu cepšana.
7-8
Kārtīgi apceptu ēdienu, ceptu
filejas steikus, steikus.
9
Vārīt ūdeni, vārīt makaronus, apbrūnināt gaļu (gulašu, sautētu cepeti),
cept kartupeļus frī eļļā.
5 - 15
Ieteikumi
Cepšanas laikā apgrieziet.
7. PLĪTS VIRSMA – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.2 Plīts tīrīšana
•
7.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Tīriet plīti pēc katras lietošanas reizes.
Vienmēr lietojiet ēdiena gatavošanas
traukus ar tīrām apakšpusēm.
Skrāpējumi vai tumši traipi uz virsmas
neietekmē plīts darbību.
Izmantojiet speciālu tīrīšanas līdzekli,
kas paredzēts plīts virsmām.
Stikla tīrīšanai izmantojiet speciālu
skrāpi.
•
Noņemt nekavējoties: izkusušu
plastmasu, plastmasas foliju un
cukuru saturošu pārtiku. Pretējā
gadījumā netīrumi var sabojāt plīti.
Novietojiet īpaši skrāpi uz stikla
virsmas piemērotā leņķī un virziet tā
asmeni pāri virsmai.
Noņemt, kad plīts ir pietiekami
atdzisusi: kaļķakmens un ūdens
traipus, taukvielu šļakstus un krāsu
izmaiņas uz spīdīgās metāliskās
virsmas. Tīriet plīti ar mitru drāniņu un
mazgāšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas
noslaukiet plīti sausu ar mīkstu drānu.
LATVIEŠU
11
8. CEPEŠKRĀSNS - IZMANTOŠANA IKDIENĀ
temperatūras regulatorus izslēgtā
stāvoklī.
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
8.2 Drošības termostats
8.1 Ierīces ieslēgšana un
atslēgšana
Nepareiza ierīces lietošana vai bojāti
komponenti var izraisīt bīstamu
pārkaršanu. Lai to novērstu, cepeškrāsnij
ir drošības termostats, kas pārtrauc
strāvas padevi. Cepeškrāsns atkal
ieslēdzas automātiski, kad temperatūra
pazeminās.
Tas, vai jūsu ierīcei ir
regulatoru simboli,
indikatori vai lampas,
atkarīgs no modeļa:
• Indikators iedegas, kad
cepeškrāsns sakarst.
• Lampa iedegas, kad
ierīce darbojas.
• Simbols norāda, vai
regulators kontrolē kādu
no gatavošanas zonām,
cepeškrāsns funkcijām
vai temperatūru.
1. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru, lai izvēlētos cepeškrāsns
funkciju.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru,
lai izvēlētos temperatūru.
3. Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet
cepeškrāsns funkciju un
8.3 Cepeškrāsns funkcijas
Sim‐
bols
Cepeškrāsns funkcijas
Lietojums
Izslēgta pozīcija
Ierīce ir izslēgta.
Cepeškrāsns lampa
Lai ieslēgtu cepeškrāsns lampu bez gatavošanas.
Tradicionala siltums
Gatavošanai un cepšanai 1 cepeškrāsns līmenī.
Grunts siltums
Lai ceptu kūkas ar kraukšķīgu pamatni vai garozu un
lai konservētu pārtiku.
Gatavošana, izmantojot
ventilatoru
Lai grauzdētu vai ceptu un gatavotu ēdienus, kuriem
nepieciešama vienāda gatavošanas temperatūra, iz‐
mantojot vairākas plauktu pozīcijas, vienlaikus nesa‐
jaucot aromātus.
12
www.aeg.com
Sim‐
bols
Cepeškrāsns funkcijas
Lietojums
Ventilatora karsēšana
Ēdiena vienlaicīgai gatavošanai 2 plaukta pozīcijās
un ēdiena žāvēšanai.Iestatiet temperatūru par 20 40 °C zemāk nekā funkcijai Augš. + apakškarsēšana.
Viegla gatavošana
Cepšanai traukos un žāvēšanai 1 plaukta pozīcijā ze‐
mā temperatūrā.
Turbo grilēšana
Lai ceptu lielākus cepeša gabalus vai mājputnu gaļu
ar kauliem 1 cepeškrāsns līmenī. Kā arī, lai apbrūni‐
nātu produktus.
Picas uzstādījumi
Produktu, kuriem nepieciešama intensīvāka apbrūni‐
nāšana un kraukšķīga pamatne, gatavošanai 1
plaukta līmenī. Iestatiet par 20 - 40 °C zemāku tem‐
peratūru nekā, izmantojot funkciju Augš. + apakškar‐
sēšana.
Atkausēšana
Lai atkausētu saldētu pārtiku.
9. CEPEŠKRĀSNS - PULKSTEŅA FUNKCIJAS
9.1 Displejs
A
B
C
A) Funkciju indikatori
B) Laika displejs
C) Funkciju indikators
9.2 Taustiņi
Taustiņš
Funkcija
Apraksts
MĪNUS
Lai iestatītu laiku.
PULKSTENIS
Lai iestatītu pulksteņa funkciju.
PLUS
Lai iestatītu laiku.
LATVIEŠU
13
9.3 Pulksteņa funkcijas tabula
Pulksteņa funkcija
Lietojums
Diennakts laiks
Lai iestatītu, mainītu vai pārbaudītu diennakts laiku.
Laika atgādinā‐
jums
Atpakaļskaitīšanas laika iestatīšana. Šī funkcija neietekmē ce‐
peškrāsns darbību.
Darb. laiks
Cepeškrāsns gatavošanas laika iestatīšana.
Beigas
Lai iestatītu diennakts laiku, kad cepeškrāsnij jāizslēdzas.
Vienlaicīgi var izmantot
darbības laika
un beigu
funkcijas, lai iestatītu, cik
ilgi ierīcei jādarbojas un kad
vajadzētu atslēgt ierīci. Tas
ļauj ieslēgt ierīci ar noteikta
laika intervālu. Vispirms
iestatiet funkciju Darb. laiks
, pēc tam Beigas
.
Izmantojot darbības laika
9.4 Pulksteņa funkciju
iestatīšana
Lietojot funkcijas Darb. laiks
un beigu
funkcijas, ierīce
izslēdzas automātiski.
un
Beigas
, iestatiet cepeškrāsns funkciju
un gatavošanas temperatūru. To nav
nepieciešams darīt, lietojot funkciju Laika
atgādinājums
Laika atgādinājuma funkcijai
displejs rāda atlikušo laiku.
3. Laikam beidzoties, pulksteņa
funkcijas indikators mirgo un atskan
skaņas signāls. Nospiediet taustiņu,
lai izslēgtu signālu.
4. Pagrieziet cepeškrāsns funkciju
regulatoru un temperatūras
regulatoru izslēgtā stāvoklī.
.
1. Piespiediet
vairākas reizes, līdz
sāk mirgot vajadzīgās pulksteņa
funkcijas indikators.
9.5 Pulksteņa funkciju
atcelšana
1. Vairākas reizes nospiediet , līdz
sāk mirgot vajadzīgās funkcijas
indikators.
2. Nospiediet un turiet .
Pulksteņa funkcija nodziest pēc dažām
sekundēm.
2. Piespiediet
vai , lai iestatītu
nepieciešamo pulksteņa funkciju.
Pulksteņa funkcijas darbojas. Displejā
redzams iestatītās pulksteņa funkcijas
indikators.
10. CEPEŠKRĀSNS - PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
10.1 Piederumu ievietošana
Restotais plaukts:
Cepeškrāsns plaukta
aizmugure ir veidota īpašā
formā, kas palīdz cirkulēt
karstumu.
14
www.aeg.com
Iebīdiet plauktu starp plauktu atbalsta
režģa vadotnēm. Divpusējām malām
jāatrodas cepeškrāsns aizmugurē un
jābūt vērstām uz augšu.
Paplāte:
Neievietojiet cepešpannu
līdz galam, līdz pašai
cepeškrāsns iekšpuses
aizmugures sieniņai. Tas
traucēs cirkulēt karstajam
gaisam ap pannu. Ēdiens
var piedegt, īpaši tad, ja
cepešpanna novietota tuvu
aizmugures sieniņai.
10.2 Teleskopiskās vadotnes
Izmantojot teleskopiskās vadotnes,
pannas var ielikt un izņemt vieglāk.
Teleskopiskās vadotnes var
uzstādīt dažādos plauktu
līmeņos, izņemot 4. līmeni.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet teleskopiskās
vadotnes trauku mazgājamā
mašīnā. Neeļļojiet
teleskopiskās vadotnes.
Teleskopisko vadotņu
uzstādīšana
Iebīdiet paplāti vai pannu starp
cepeškrāsns līmeņa vadotnes stieņiem.
Pārliecinieties, ka tas nepieskaras
cepeškrāsns aizmugurējai sienai.
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
1. Pagrieziet teleskopisko vadotni par
apmēram 90°.
2. Uzbīdiet teleskopiskās vadotnes
aizmugures daļā esošo fiksatoru uz
cepeškrāsns režģa. Pārliecinieties,
ka uzstādāt vadotni pareizajā
cepeškrāsns pusē.
1 cm
Iebīdiet cepamo pannu starp plauktu
atbalsta vadotnes stieņiem un augstāk
esošo restoto plauktu uz vadotnes
stieņiem.
3. Pagrieziet vadotni pareizajā stāvoklī.
Teleskopisko vadotņu beigās
LATVIEŠU
izvietotajiem fiksatora elementiem
jābūt vērstiem uz augšu.
4. Iebīdiet vadotni līdz pašai
cepeškrāsns iekšpuses aizmugures
sieniņai.
5. Piespiediet vadotnes priekšējo daļu
pret cepeškrāsns režģi. Kad
priekšējās puses fiksators pareizi
nofiksējas, atskan klikšķis.
6. Rīkojieties tāpat, lai uzstādītu otru
teleskopisko vadotni. Pārbaudiet, vai
abas teleskopiskās vadotnes ir
novietotas paralēlos līmeņos.
Restotais plaukts:
Teleskopisko vadotņu
izņemšana
uzlieciet cepešpannu vai dziļo
cepešpannu uz teleskopiskajām
vadotnēm.
1. Nospiediet un pieturiet teleskopisko
vadotņu priekšpusē esošo fiksatoru.
2
1
2. Pavelciet vadotnes priekšējo daļu
nost no plauktu atbalsta.
3. Pagrieziet teleskopisko vadotni par
apmēram 90°.
4. Izņemiet vadotnes aizmugures daļu
no plauktu atbalsta.
5. Rīkojieties tāpat, lai izņemtu otru
teleskopisko vadotni.
10.3 Teleskopiskās vadotnes
– cepeškrāsns piederumu
ievietošana
UZMANĪBU!
Pirms cepeškrāsns durvju
aizvēršanas pārbaudiet, vai
teleskopiskās vadotnes ir
pilnībā iebīdītas ierīcē.
15
Cepamā paplāte vai cepamā panna:
Restotais plaukts un cepamā panna
kopā:
uzlieciet restoto plauktu uz cepamās
pannas. Uzlieciet restoto plauktu un dziļo
cepešpannu uz teleskopiskajām
vadotnēm.
16
www.aeg.com
11. CEPEŠKRĀSNS - PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
Tabulās uzrādītā
temperatūra un cepšanas
laiki ir tikai orientējoši. Tie
atkarīgi no receptēm un
izmantoto sastāvdaļu
kvalitātes un daudzuma.
11.1 Vispārēja informācija
•
•
•
•
•
Ierīcei ir četras plauktu pozīcijas.
Skaitiet cepšanas pozīcijas no ierīces
apakšas.
Cepeškrāsns aprīkota ar īpašu
sistēma, kas nodrošina gaisa
cirkulāciju un pastāvīgi pārstrādā
tvaiku. Šī sistēma ļauj gatavot
produktus tvaika apstākļos un saglabā
ēdienus mīkstus to iekšpusē un
kraukšķīgus ārpusē. Turklāt līdz
minimumam tiek samazināts
gatavošanas laiks un elektroenerģijas
patēriņš.
Ierīces iekšpusē vai uz stikla durvju
paneļiem var uzkrāties mitrums. Tas ir
normāli. Atverot cepeškrāsns durvis
gatavošanas laikā, obligāti stāviet
atstatus no ierīces. Lai samazinātu
kondensāciju, pirms gatavošanas
iepriekš uzkarsējiet tukšu cepeškrāsni
10 minūtes.
Pēc katras ierīces lietošanas reizes
notīriet mitrās virsmas.
Nenovietojiet uz cepeškrāsns
pamatnes priekšmetus un
gatavošanas laikā nepārklājiet ierīces
daļas ar alumīnija foliju. Tas var
ietekmēt gatavošanas rezultātus un
bojāt emalju.
11.2 Cepšana
•
•
Jūsu cepeškrāsns var cept un gatavot
ēdienu savādāk nekā jūsu iepriekšējā
ierīce. Piemērojiet savus ierastos
iestatījumus (temperatūru,
gatavošanas laiku) un plauktu pozīciju
tabulā uzrādītajām vērtībām.
Ražotājs iesaka lietot zemāku
temperatūras iestatījumu, cepot pirmo
reizi.
•
Ja nevarat atrast konkrētai receptei
paredzētos iestatījumus, meklējiet
recepti, kas ir gandrīz tāda pati.
• Cepšanas laiku var pagarināt par 10 –
15 minūtēm, cepot kūkas vairākos
līmeņos.
• Cepot kūkas un pīrādziņus dažādos
augstumos, tie no sākuma var
apbrūnināties nevienmērīgi. Ja tas
notiek, nemainiet temperatūras
iestatījumu. Šīs atšķirības izlīdzināsies
cepšanas laikā.
• Cepot ēdienu ilgāk, jūs varat izslēgt
cepeškrāsni apm. 10 minūtes pirms
cepšanas laika beigām un tad
izmantot atlikušo siltumu.
Gatavojot sasaldētu pārtiku, cepšanas
laikā paplātes cepeškrāsnī var
deformēties. Kad paplātes atdzisīs, tās
atgūs sākotnējo formu.
11.3 Kūku cepšana
•
•
Neatveriet cepeškrāsns durvis, pirms
nav pagājušas 3/4 no gatavošanas
laika.
Ja vienlaikus lietojat divas cepamās
paplātes, atstājiet starp tām vienu
tukšu līmeni.
11.4 Gaļas un zivju
pagatavošana
•
•
•
Gatavojot taukainu gaļu, lietojiet
cepamo pannu, lai uz cepeškrāsns
nepaliktu nenotīrāmi traipi.
Pirms pagatavotās gaļas
sagriezšanas pagaidiet aptuveni 15
minūtes, lai saglabātu gaļas sulīgumu.
Lai gaļas cepšanas laikā nepieļautu
pārmērīgu dūmošanu, iepildiet
cepamajā pannā nedaudz ūdens. Lai
novērstu dūmu kondensāciju, pielejiet
ūdeni katru reizi, kad tas ir iztvaikojis.
11.5 Gatavošanas laiki
Gatavošanas laiks atkarīgs no ēdiena
veida, tā konsistences un daudzuma.
Gatavošanas sākumā pieskatiet tās
norisi. Izmantojot šo ierīci, atrodiet
labākos iestatījumus (sildīšanas pakāpi,
ēdiena gatavošanas laiku, utt.) saviem
LATVIEŠU
17
ēdiena gatavošanas traukiem, receptēm
un daudzumam.
11.6 Augš. + apakškarsēšana
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.) Plaukta
pozīcija
Piederumi
Konditorejas iz‐
strādājumi
250
150
25 - 30
3
cepamā paplāte
Plātsmaize 1)
1000
160 - 170
30 - 35
2
cepamā paplāte
Pīrāgs no rauga
mīklas ar ābo‐
liem
2000
170 - 190
40 - 50
3
cepamā paplāte
Ābolu pīrāgs 2)
1200 +
1200
180 - 200
50 - 60
1
2 apaļas cepeš‐
pannas ar alumī‐
nija pārklājumu
(diametrs: 20
cm)
Kūciņas 1)
500
160 - 170
25 - 30
2
cepamā paplāte
Biskvītkūka bez
350
160 - 170
25 - 30
1
1 apaļa paplāte
ar alumīnija pār‐
klājumu (dia‐
metrs: 26 cm)
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs
1500
160 - 170
45 - 55 3)
2
cepamā paplāte
Vista, vesela
1350
200 - 220
60 - 70
2
režģis
1
cepamā paplāte
3
režģis
1
cepamā paplāte
3
Restots plaukts
1
cepamā paplāte
taukiem 1)
Vista, puse
1300
Cūkgaļas kot‐
letes
600
Pildītā
800
190 - 210
190 - 210
35 + 30
30 - 35
230 - 250
10 - 15
2
cepamā paplāte
170 - 180
25 - 35
2
cepamā paplāte
plātsmaize 4)
Pildīts rauga mī‐ 1200
klas pīrāgs 5)
Pica
1000
200 - 220
25 - 35
2
cepamā paplāte
Siera kūka
2600
170 - 190
60 - 70
2
cepamā paplāte
18
www.aeg.com
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.) Plaukta
pozīcija
Piederumi
Šveices ābolu
1900
200 - 220
30 - 40
1
cepamā paplāte
2400
170 - 180
55 - 65 6)
2
cepamā paplāte
1000
220 - 230
40 - 50
1
1 apaļa paplāte
(diametrs: 26
cm)
750 + 750
180 - 200
60 - 70
1
2 paplātes ar alu‐
mīnija pārklāju‐
mu (garums: 20
cm)
Rumāņu biskvīt‐ 600 + 600
160 - 170
40 - 50
2
2 paplātes ar alu‐
mīnija pārklāju‐
mu (garums: 25
cm) tajā pašā
plaukta pozīcijā
Rumāņu biskvīt‐ 600 + 600
kūka, tradicionā‐
lā
160 - 170
30 - 40
2
2 paplātes ar alu‐
mīnija pārklāju‐
mu (garums: 25
cm) tajā pašā
plaukta pozīcijā
Rauga bulci‐
800
200 - 210
10 - 15
2
cepamā paplāte
Rulete 1)
500
150 - 170
15 - 20
1
cepamā paplāte
Bezē
400
100 - 120
40 - 50
2
cepamā paplāte
Drumstalu
1500
180 - 190
25 - 35
3
cepamā paplāte
Biskvītkūka 1)
600
160 - 170
25 - 35
3
cepamā paplāte
Sviesta kūka 1)
600
180 - 200
20 - 25
2
cepamā paplāte
pīrāgs 5)
Ziemassvētku
kūka 5)
Quiche Lor‐
raine 5)
Zemnieku
maize 7)
kūka 1)
ņas 5)
maize 5)
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
2) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 15 minūtes.
3) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
4) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 20 minūtes.
5) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 - 15 minūtes.
6) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
7) Iestatiet temperatūru uz 250 °C un iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 18 minūtes.
LATVIEŠU
19
11.7 Gatavošana, izmantojot ventilatoru
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Konditorejas iz‐
250
145
25
3
cepamā pa‐
plāte
250 + 250
145
25
1+3
cepamā pa‐
plāte
Plātsmaize 1)
1000
150
30
2
cepamā pa‐
plāte
Plātsmaize 1)
1000 + 1000 155
40
1+3
cepamā pa‐
plāte
Pīrāgs no rauga
mīklas ar ābo‐
liem
2000
40 - 50
3
cepamā pa‐
plāte
Ābolu pīrāgs
1200 + 1200 175
55
2
2 apaļas pa‐
plātes ar alu‐
mīnija pārklā‐
jumu (dia‐
metrs: 20 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
Kūciņas 1)
500
155
30
2
cepamā pa‐
plāte
Kūciņas 1)
500 + 500
155
40
1+3
cepamā pa‐
plāte
Biskvītkūka bez
350
160
30
1
1 apaļas pa‐
plātes ar alu‐
mīnija pārklā‐
jumu (dia‐
metrs: 26 cm)
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs
1200
150 - 160
30 - 35 2)
2
cepamā pa‐
plāte
Vista, vesela
1400
180
55
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
strādājumi 1)
Konditorejas iz‐
strādājumi 1)
170 - 180
taukiem 1)
Cūkgaļas cepe‐
tis
800
170 - 180
45 - 50
20
www.aeg.com
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Pildīts rauga mī‐
klas pīrāgs
1200
150 - 160
20 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Pica
1000 + 1000 200 - 210
30 - 40
1+3
cepamā pa‐
plāte
Pica
1000
190 - 200
25 - 35
2
cepamā pa‐
plāte
Siera kūka
2600
160 - 170
40 - 50
1
cepamā pa‐
plāte
Šveices ābolu
1900
180 - 200
30 - 40
2
cepamā pa‐
plāte
2400
150 - 160
35 - 40 2)
2
cepamā pa‐
plāte
1000
190 - 210
30 - 40
1
1 apaļa pa‐
plāte (dia‐
metrs: 26 cm)
750 + 750
160 - 170
40 - 50
1
cepamā pa‐
plāte
600 + 600
155 - 165
40 - 50
2
2 paplātes ar
alumīnija pār‐
klājumu (ga‐
rums: 25 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
Rumāņu biskvīt‐ 600 + 600
kūka, tradicionā‐
lā
150 - 160
30 - 40
2
2 paplātes ar
alumīnija pār‐
klājumu (ga‐
rums: 25 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
Rauga bulci‐
800
190
15
3
cepamā pa‐
plāte
800 + 800
190
15
1+3
cepamā pa‐
plāte
500
150 - 160
15 - 20
3
cepamā pa‐
plāte
pīrāgs 3)
Ziemassvētku
kūka 1)
Quiche Lor‐
raine 3)
Zemnieku
maize 4)
Rumāņu biskvīt‐
kūka 3)
ņas 1)
Rauga bulci‐
ņas 5)
Rulete 1)
LATVIEŠU
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Bezē
400
110 - 120
30 - 40
2
cepamā pa‐
plāte
Bezē
400 + 400
110 - 120
45 - 55
1+3
cepamā pa‐
plāte
Drumstalu
maize
1500
160 - 170
25 - 35
3
cepamā pa‐
plāte
Biskvītkūka 1)
600
150 - 160
25 - 35
2
cepamā pa‐
plāte
Sviesta kūka 1)
600 + 600
160 - 170
25 - 35
1+3
cepamā pa‐
plāte
21
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
3) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 - 15 minūtes.
4) Iestatiet temperatūru uz 250° C un iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 10 - 20 minūtes.
5) Iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 15 minūtes.
11.8 Ventilatora karsēšana
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Konditorejas iz‐
250
155
20
3
cepamā pa‐
plāte
250 + 250
150
20
1+3
cepamā pa‐
plāte
Plātsmaize 1)
1000
155
35
2
cepamā pa‐
plāte
Plātsmaize 1)
1000 + 1000 145
50
1+3
cepamā pa‐
plāte
Pīrāgs no rauga
mīklas ar ābo‐
2000
40 - 50
3
cepamā pa‐
plāte
strādājumi 1)
Konditorejas iz‐
strādājumi 1)
170 - 180
liem 1)
Ābolu pīrāgs 1)
1200 + 1200 175
55
1
2 apaļas pa‐
plātes ar alu‐
mīnija pārklā‐
jumu (dia‐
metrs: 20 cm)
Kūciņas 1)
500
35
3
cepamā pa‐
plāte
150
22
www.aeg.com
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Kūciņas 1)
500 + 500
145
30
1+3
cepamā pa‐
plāte
Biskvītkūka bez
350
160
30
3
1 apaļas pa‐
plātes ar alu‐
mīnija pārklā‐
jumu (dia‐
metrs: 26 cm)
Dziļajā cepeš‐
pannā gatavots
pīrāgs
1200
150 - 160
40 - 50 2)
3
cepamā pa‐
plāte
Vista, vesela
1400
200
50
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
taukiem 1)
Cūkgaļas kot‐
letes
600
180 - 200
30 - 40
Pildītā
800
230 - 250
10 - 15
2
cepamā pa‐
plāte
Pildīts rauga mī‐
klas pīrāgs
1200
160 - 170
20 - 30
3
cepamā pa‐
plāte
Siera kūka
2600
150 - 170
60 - 70
2
cepamā pa‐
plāte
Šveices ābolu
1900
180 - 200
50 - 40
3
cepamā pa‐
plāte
2400
150 - 170
50 - 60 4)
3
cepamā pa‐
plāte
1000
210 - 230
35 - 45
2
1 apaļa pa‐
plāte (dia‐
metrs: 26 cm)
750 + 750
180 - 190
50 - 60
3
cepamā pa‐
plāte
600 + 600
150 - 170
40 - 50
2
2 paplātes ar
alumīnija pār‐
klājumu (ga‐
rums: 25 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
plātsmaize 3)
pīrāgs 3)
Ziemassvētku
kūka 1)
Quiche Lor‐
raine 3)
Zemnieku
maize 5)
Rumāņu biskvīt‐
kūka 1)
LATVIEŠU
Ēdiens
Daudzums
(g)
Plaukta
pozīcija
23
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Rumāņu biskvīt‐ 600 + 600
kūka, tradicionā‐
lā
160 - 170
30 - 40
2
2 paplātes ar
alumīnija pār‐
klājumu (ga‐
rums: 25 cm)
tajā pašā
plaukta pozī‐
cijā
Rauga bulci‐
800
190
15
3
cepamā pa‐
plāte
800 + 800
200
15
1+3
cepamā pa‐
plāte
Rulete 1)
500
150 - 170
10 - 15
3
cepamā pa‐
plāte
Bezē
400
100 - 120
50 - 60
2
cepamā pa‐
plāte
Bezē
400 + 400
100 - 120
55 - 65
1+3
cepamā pa‐
plāte
Drumstalu
1500
170 - 180
20 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Biskvītkūka 1)
600
150 - 170
20 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Sviesta kūka 1)
600 + 600
150 - 170
20 - 30
1+3
cepamā pa‐
plāte
ņas 1)
Rauga bulci‐
ņas 1)
maize 1)
Piederumi
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
2) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 7 minūtes.
3) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 15 minūtes.
4) Pēc tam, kad izslēdzat ierīci, atstājiet pīrāgu cepeškrāsnī 10 minūtes.
5) Iestatiet temperatūru uz 230 °C un iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 15 minūtes.
11.9 Viegla gatavošana
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Konditorejas iz‐
250
150 - 160
20 - 25
2
cepamā pa‐
plāte
500
160 - 170
35 - 40
2
cepamā pa‐
plāte
strādājumi 1)
Plātsmaize 1)
Piederumi
24
www.aeg.com
Ēdiens
Daudzums
(g)
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Pica 1)
1000
200 - 210
30 - 40
2
cepamā pa‐
plāte
Rulete 1)
500
160 - 170
20 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Bezē 2)
400
110 - 120
50 - 60
2
cepamā pa‐
plāte
Biskvītkūka 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Sviesta kūka 1)
600
160 - 170
25 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Vista, vesela
1200
220 - 230
45 - 55
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
1) Iestatiet temperatūru uz 250 °C un iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 20 minūtes.
2) Iestatiet temperatūru uz 250 °C un iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 10 minūtes.
11.10 Turbogrils
Ēdiens
Daudzums
Tempera‐
tūra (°C)
Laiks (min.)
Grauzdiņš 1)
500
230
3-5
3
režģis
Vista, puse
1200
200
25 + 25
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
2
režģis
1
cepamā pa‐
plāte
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Cūkgaļas kot‐
letes
500
230
20 + 20
Plaukta
pozīcija
Piederumi
1) Iepriekš uzsildiet cepeškrāsni 10 minūtes.
11.11 Picas funkcija
Ēdiens
Daudzums Temperatūra Laiks (min.)
(g)
(°C)
Pica
1000
200 - 210
20 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
Vista, vesela
1400
165 - 175
55 - 65
2
cepamā pa‐
plāte
LATVIEŠU
Ēdiens
Daudzums Temperatūra Laiks (min.)
(g)
(°C)
Plaukta
pozīcija
Piederumi
Vista, puse
1350
165 - 175
30 + 35
3
cepamā pa‐
plāte
Quiche Lor‐
1000
210 - 220
20 - 30
2
cepamā pa‐
plāte
raine 1)
25
1) Iepriekš sakarsējiet cepeškrāsni 10 - 15 minūtes.
12. CEPEŠKRĀSNS – KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
12.1 Piezīmes par tīrīšanu
•
•
•
•
•
•
Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu
drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.
Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet
parastu tīrīšanas līdzekli.
Tīriet ierīces iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tauku vai citu
pārtikas palieku uzkrāšanās var
izraisīt ugunsgrēku. Lielāks risks ir
grila paplātei.
Piekaltušus netīrumus tīriet ar
speciālo cepeškrāsnij paredzēto
tīrīšanas līdzekli.
Tīriet visus papildpiederumus pēc
katras lietošanas un ļaujiet tiem nožūt.
Lietojiet mīkstu drānu, kas iemērkta
siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli.
Piedegumdrošus papildpiederumus
nedrīkst tīrīt ar agresīviem līdzekļiem,
priekšmetiem ar asām šķautnēm vai
trauku mazgājamā mašīnā. Tas var
bojāt piedegumdrošo pārklājumu.
12.3 Plauktu balstu
Lai tīrītu cepeškrāsns iekšpusi, izņemiet
plauktu balstus.
1. Pavelciet plauktu balstu priekšējo
daļu nost no sānu sienas.
2. Pavelciet plauktu balstu aizmugurējo
daļu nost no sānu sienas un izņemiet
to.
1
2
12.2 Ierīces no nerūsējoša
tērauda vai alumīnija
Tīriet cepeškrāsns durvis
tikai ar mitru sūkli.
Nosusiniet ar mīkstu drānu.
Neizmantojiet tērauda vilnu,
skābes vai abrazīvus
materiālus, jo tie var sabojāt
cepeškrāsns virsmu. Tīriet
cepeškrāsns vadības paneli,
ievērojot iepriekš minētos
norādījumus.
Uzstādiet plauktu balstus, veicot
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
26
www.aeg.com
12.4 Cepeškrāsns griesti
BRĪDINĀJUMS!
Pirms pārbaudes veikšanas
deaktivizējiet ierīci.
Pārliecinieties, ka ierīce
atdzisusi. Iespējams gūt
apdegumus.
Izņemiet plauktu balstus.
Lai atvieglotu cepeškrāsns griestu
tīrīšanu, sildelementu var izņemt.
1. Izņemiet skrūvi, kas notur
sildelementu. Pirmajā reizē
izmantojiet skrūvgriezi.
12.5 Cepeškrāsns durvju
tīrīšana
Cepeškrāsns durvīm ir divi stikla paneļi,
kas uzstādīti viens aiz otra. Lai atvieglotu
tīrīšanu, noņemiet cepeškrāsns durvis.
BRĪDINĀJUMS!
Cepeškrāsns durvis var
aizvērties, ja mēģināsiet
noņemt iekšējo stikla paneli,
kamēr durvis vēl nav
noņemtas.
Lai cepeškrāsns durvis notīrītu, tās var
izņemt.
Nepazaudējiet skrūves.
1. Atveriet durvis līdz galam un turiet
abas durvju eņģes.
2. Uzmanīgi pavelciet sildelementu uz
leju.
2. Paceliet un pagrieziet abu eņģu
sviras.
3. Notīriet cepeškrāsns griestus ar
mīkstu drānu, kas iemērkta siltā
ūdenī un tīrīšanas līdzeklī, un ļaujiet
tiem nožūt.
Uzstādiet sildelementu, veicot darbības
pretējā secībā.
Uzstādiet plauktu balstus.
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, ka
sildelements ir uzstādīts
pareizi un nekrīt nost.
LATVIEŠU
27
atvērtu iekšējās durvis. Turiet ārējās
durvis un spiediet iekšējās durvis pret
durvju augšējo malu. Paceliet
iekšējās durvis.
3
2
2
3. Veriet ciet cepeškrāsns durvis, līdz
tās atrodas pirmajā atvēršanas
pozīcijā (pusvirus). Tad pavelciet uz
priekšu un izceliet durvis ārā.
7. Notīriet cepeškrāsns durvis ar ūdeni
un ziepēm. Notīriet durvju iekšpusi.
Rūpīgi noslaukiet cepeškrāsns
durvis.
Kad tīrīšana pabeigta, uzstādiet stikla
paneļus un cepeškrāsns durvis. Lai
uzstādītu cepeškrāsns durvis, veiciet
iepriekš minētās darbības pretējā secībā.
4
4
6
5
4. Novietojiet durvis uz mīkstas drānas,
kas uzklāta uz stabilas virsmas.
5. Ar skrūvgriezi izskrūvējiet 2 skrūves
no durvju apakšējās malas.
5
12.6 Atvilktnes izņemšana
1
1
6. Izmantojiet koka vai plastmasas
lāpstiņu vai līdzīgu priekšmetu, lai
BRĪDINĀJUMS!
Neglabājiet atvilktnē viegli
uzliesmojošus materiālus
(piemēram, plastmasas
maisiņus, cepeškrāsns
cimdus, papīrus vai tīrīšanas
aerosolus). Cepeškrāsns
lietošanas laikā atvilktne var
sakarst. Pastāv aizdegšanās
risks.
28
www.aeg.com
Lai atvilktni, kas atrodas zem
cepeškrāsns, būtu vieglāk tīrīt, to var
izņemt.
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv elektrošoka risks!
Pirms lampas nomainīšanas
atvienojiet drošinātāju.
Lampa un lampas stikla
pārsegs var būt karsti.
1. Izvelciet atvilktni līdz atdurei.
1. Deaktivizējiet ierīci.
2. Izņemiet drošinātājus no drošinātāju
kārbas vai deaktivizējiet atdalītāju.
Aizmugurējā lampa
2. Lēnām paceliet atvilktni.
3. Izvelciet atvilktni līdz galam.
Lai ievietotu atvilktni, veiciet iepriekš
minētās darbības pretējā secībā.
1. Pagrieziet lampas stikla pārsegu
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai to izņemtu.
2. Notīriet stikla pārsegu.
3. Nomainiet cepeškrāsns lampu ar
piemērotu 300° C siltumizturīgu
cepeškrāsns lampu.
4. Uzlieciet stikla pārsegu.
12.7 Lampas maiņa
Ievietojiet ierīces tilpnes apakšā drānu.
Tas novērš lampas stikla pārsega un
tilpnes bojājumus.
13. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
13.1 Ko darīt, ja ...
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Nevar ieslēgt ierīci.
Ierīce nav pieslēgta elektrotī‐ Pārbaudiet, vai ierīce ir par‐
klam vai nav pieslēgta parei‐ eizi pievienota strāvas pade‐
zi.
vei.
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nostrādājis drošinātājs.
Pārliecinieties, vai ierīces
darbības traucējums ir sais‐
tīts ar drošinātāju. Ja droši‐
nātājs nostrādā atkārtoti, sa‐
zinieties ar kvalificētu elektri‐
ķi.
LATVIEŠU
29
Problēma
Iespējamie iemesli
Risinājums
Cepeškrāsns/plīts displejs
rāda kļūdas kodu, kas nav
tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
Izslēdziet ierīci, izmantojot
mājas elektrosistēmas droši‐
nātāju vai drošinātāju kārbas
aizsargslēdzi, un tad atkal
ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parādās
kļūdas paziņojums, saziniet‐
ies ar klientu apkalpošanas
centru.
Plīti nevar ieslēgt vai izslēgt.
Nostrādājis drošinātājs.
Ieslēdziet plīti vēlreiz un 10
sekunžu laikā iestatiet sildī‐
šanas pakāpi.
Atlikušā siltuma indikators
neieslēdzas.
Zona nav karsta, jo darbojas Ja zona ir darbojusies pietie‐
pavisam īsu laiku.
kami ilgi, lai būtu karsta, sa‐
zinieties ar pilnvarotu servisa
centru.
Nevar ieslēgt ārējo riņķi.
Vispirms ieslēdziet iekšējo
riņķi.
Cepeškrāsns nesakarst.
Cepeškrāsns ir deaktivizēta.
Ieslēdziet cepeškrāsni.
Lampa nedarbojas.
Lampa ir bojāta.
Nomainiet lampu.
Tvaiki un kondensāts nosē‐
žas uz ēdiena un cepe‐
škrāsns tilpnē.
Ēdieni cepeškrāsnī atstāti
pārāk ilgi.
Pabeidzot gatavošanu, neat‐
stājiet ēdienus cepeškrāsnī
ilgāk par 15 - 20 minūtēm.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīts pulkstenis.
Iestatiet pulksteni.
Cepeškrāsns nesakarst.
Nav iestatīti nepieciešamie
iestatījumi.
Pārliecinieties, vai iestatījumi
ir pareizi.
Ēdiena gatavošanai nepie‐
ciešams pārāk ilgs laiks, vai
arī tas tiek pagatavots pārāk
ātri.
Temperatūra ir pārāk zema
vai pārāk augsta.
Ja nepieciešams, noregulē‐
jiet temperatūru. Ievērojiet
rokasgrāmatā sniegtās nor‐
ādes.
Displejs rāda kļūdas kodu,
kas nav tabulā.
Notikusi kļūme elektrosistē‐
mā.
Izslēdziet cepeškrāsni, iz‐
mantojot mājas elektrosistē‐
mas drošinātāju vai drošinā‐
tāju kārbas aizsargslēdzi, un
tad atkal ieslēdziet to.
Ja displejā atkārtoti parādās
kļūdas paziņojums, saziniet‐
ies ar klientu apkalpošanas
centru.
Displejs rāda "12.00".
Ir bijis strāvas padeves pār‐
traukums.
Atiestatiet pulksteni.
30
www.aeg.com
13.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru.
Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces
iekšpusē uz priekšējā rāmja. Nenoņemiet
ierīces iekšpusē esošo tehnisko datu
plāksnīti.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.
Ieteicams datus pierakstīt šeit:
Ierīces modeļa nosaukums (MOD.)
.........................................
Izstrādājuma Nr. (PNC)
.........................................
Sērijas numurs (S.N.)
.........................................
14. UZSTĀDĪŠANA
14.2 Tehniskie dati
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
14.1 Ierīces novietošana
Varat uzstādīt brīvi stāvošo ierīci ar
skapjiem vienā vai abās pusēs vai telpas
stūrī.
Minimālos uzstādīšanas attālumus var
aplūkot tabulā.
B
C
A
Izmērs
mm
Augstums
858
Platums
500
Dziļums
600
Kopējā elektriskā no‐
slodze
9135 W
Spriegums
230 V
Frekvence
50 Hz
Elektroenerģijas patēriņa
klase
A
Ierīces klase
1
14.3 Ierīces līmeņošana
Minimālie attālumi
Izmērs
mm
A
400
B
650
C
150
Izmantojiet mazās kājiņas zem ierīces, lai
nolīmeņotu ierīces augšējo virsmu
atbilstoši citām virsmām.
LATVIEŠU
14.4 Aizsardzība pret
sasvēršanos
31
80-85
mm
Iestatiet pareizo augstumu un vietu
iekārtai pirms sākat uzstādīt aizsargu
pret sasvēršanos.
317-322
mm
UZMANĪBU!
Uzstādiet pareizā augstumā
aizsargu pret sasvēršanos.
Pārliecinieties, vai virsma aiz
ierīces ir gluda.
Jums ir jāuzstāda aizsardzība pret
sasvēršanos. Ja to neuzstādīsiet, ierīce
var sasvērties.
Jūsu ierīce ir apzīmēta ar attēlā redzamo
simbolu (ja tāds ir), lai atgādinātu, ka ir
jāuzstāda aizsargs pret sasvēršanos.
2. Caurums atrodas ierīces aizmugures
kreisajā pusē. Paceliet ierīces
priekšdaļu un ievietojiet to starp
skapīšiem. Ja atstarpe starp virtuves
skapīšiem ir lielāka nekā plīts
platums, tad nepieciešams noregulēt
sānu mērījumu, lai nocentrētu plīti.
Ja jūs mainījāt plīts izmērus,
novietojiet aizsargu pret
sasvēršanos pareizā vietā.
UZMANĪBU!
Ja atstarpe starp virtuves
skapīšiem ir lielāka nekā
plīts platums, tad
nepieciešams noregulēt
sānu mērījumu, lai
nocentrētu plīti.
14.5 Elektroinstalācija
1. Uzstādiet aizsargu pret sasvēršanos
317 - 322 mm uz leju no ierīces
augšējās virsmas un 80 - 85 mm no
ierīces sāna apaļajā caurumā uz
kronšteina. Pieskrūvējiet to pie cieta
materiāla vai piemērota stiprinājuma
(sienas).
BRĪDINĀJUMS!
Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti
Drošības informācijas
sadaļās.
Šī ierīce tiek piegādāta bez
kontaktdakšas un barošanas vada.
Lietojamā kabeļa veids: H05 RR-F ar
atbilstošu šķērsgriezumu.
32
www.aeg.com
BRĪDINĀJUMS!
Pirms strāvas kabeļa
savienojuma ar termināli,
izmēriet spriegumu starp
fāzēm mājas elektrotīklā.
Pēc tam, paskatiet
pieslēguma marķējumu
ierīces aizmugurē, lai
izmantotu pareizo
elektroinstalāciju Šāda
secība ļauj izvairīties no
instalācijas kļūdām un
ierīces elektrisko sastāvdaļu
bojājumiem.
BRĪDINĀJUMS!
Strāvas kabelis nedrīkst
saskarties ar attēlā
norādītajām ierīces daļām.
15. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
*
LATVIEŠU
33
34
www.aeg.com
LATVIEŠU
35
867306254-A-162014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising