Electrolux EKI6751AOX User manual

Electrolux EKI6751AOX User manual
EKI6751AOX
SV SPIS
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION................................................................................ 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.............................................................................. 5
3. PRODUKTBESKRIVNING.................................................................................... 7
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.............................................. 8
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING...........................................................................9
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS......................................................................................13
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.......................................................... 15
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING .........................................................................15
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER............................................................................. 20
10. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................... 21
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING......................................................... 31
12. FELSÖKNING.................................................................................................. 34
13. INSTALLATION................................................................................................36
14. ENERGIEFFEKTIVITET.....................................................................................37
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats
med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta
att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig för personskador eller skador på egendom som
orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid instruktionerna tillsammans med produkten för
framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja kan
vara farligt och kan leda till brand.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
Förvara inte saker på kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll och
lita inte på kokkärlsavkänningen.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
SVENSKA
5
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person får
installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
• Se till att montera ett
stabiliseringsmedel för att förhindra att
produkten tippar. Se kapitlet
Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
6
www.electrolux.com
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten är
igång.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från
fetter och oljor när du lagar mat med
dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens
botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten
eller direkt på produktens botten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta närmaste
auktoriserade servicecenter.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
2.5 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
SVENSKA
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Avfallshantering
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.7 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
VARNING!
Risk för kvävning eller skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1
7
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
Kontrollpanel och häll
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Ugnslampa
Ugnsstegar, löstagbara
Fläkt
Ugnsnivåer
8
www.electrolux.com
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
4
6
1 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell
3 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
4 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
5
3.3 Tillbehör
• Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Non-stick-bakplåt
För kakor och småkakor.
• Non-stick-långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
• Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Använda touch-kontrollerna
Aktivera en funktion genom att hålla in
vald symbol på displayen i minst en
sekund.
4.3 Ställa klockan
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett
strömavbrott blinkar indikeringen för tiden.
Tryck på
eller
för att ställa in rätt tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
Du kan bara ändra tiden om:
• Barnlåset inte är aktiverat.
• Ingen av klockfunktionerna Koktid
eller Stopptid
är inställd.
• Ingen ugnsfunktion är inställd.
SVENSKA
9
4.4 Förvärmning
Sätt den tomma produkten på
förvärmning för att bränna bort fett.
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
B
A
och maximal
3. Välj funktionen
temperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
5. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
6. Låt produkten vara igång i 15 minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
2. Tryck och håll inne knappen B.
3. Släpp låsknappen A.
4. Avaktivera eller aktivera det mekaniska
lucklåset:
4.5 Öppna och stänga luckan
med det mekaniska lucklåset
Det mekaniska lucklåset är som standard
aktiverat.
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Tillval
Beskrivning
Avaktivera
det mekaniska lucklåset.
Släpp knappen B.
Aktivera det
mekaniska
lucklåset.
Släpp låsknappen A.
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det mekaniska
lucklåset.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
4.6 Avaktivera och aktivera det
mekaniska lucklåset
1. Flytta och håll inne låsknappen A åt
höger.
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10
www.electrolux.com
5.1 Beskrivning av hällen
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Använd touch-kontrollerna för att betjäna produkten. Displayerna, indikatorerna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kontroll
Kommentar
1
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktionen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
-
För att välja kokzon.
/
-
För att öka eller minska tiden.
/
-
För inställning av värmeläge.
Effektfunktion
För att aktivera och avaktivera funktionen.
4
5
6
7
8
9
10
5.2 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
STOP+GO-funktionen är igång.
SVENSKA
Display
11
Beskrivning
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
5.3 Restvärmeindikator
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
• du avaktiverar inte en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
Värmeläge
5.4 Aktivera och avaktivera
3-4
5 timmar
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
5
4 timmar
6-9
1,5 timme
5.5 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avaktiverade.
• du inte ställer in värmeläge efter hällen
har aktiverats.
• du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10 sekunder
(en kastrull, en handduk osv.). En
ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
Ta bort föremålet eller rengör
kontrollpanelen.
• hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• du använder ett olämpligt kokkärl.
Symbolen
tänds och kokzonen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
Hällen stängs av
efter
6 timmar
,1-2
5.6 Värmeläge
Tryck på
Användning
för att öka värmeläget.
för att minska värmeläget.
Tryck på
och
samtidigt för att
inaktivera kokzonen.
5.7 Använda kokzonerna
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
5.8 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge snabbare
om du aktiverar den här funktionen.
12
www.electrolux.com
Funktionen ställer in högsta värmeläget
under en under en viss tid och sänker
sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
(
omedelbart på
(
tills rätt värmeläge
tänds). Tryck
tänds. Efter 3 sekunder tänds
För att stänga av ljudet: tryck på
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
.
5.9 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka till
högsta värmeläget.
För att aktivera funktionen för en
.
.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och kokzonerna
inte används (värmelägesdisplayen visar
).
Aktivera funktionen: tryck på
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal och
00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
tänds.
Avaktivera funktionen: tryck på
eller
.
5.11 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
5.10 Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in kokzonen och sedan
funktionen. Du kan ställa in värmeläget
innan eller efter att du har ställt in
funktionen.
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
på
eller
för timern för att ställa in
tiden ( 00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
tänds). Tryck
omedelbart på
kokzon: tryck på
Avaktivera funktionen: Välj kokzonen
med
och tryck på
. Den
kvarvarande tiden räknas ner till 00.
Kokzonens indikator slocknar.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
. Kokzonens indikator
När funktionen är igång kan du inte ändra
värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionerna.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
.
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
5.12 Lås
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
.
SVENSKA
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
5.14 Effektreglering-funktion
.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
5.13 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
sekunder.
13
i4
tänds. Inaktivera hällen med
• Alla kokzoner är anslutna till en fas. Se
bilden.
• Fasen har en maximal
elektricitetsbelastning.
• Funktionen delar strömmen mellan
kokzonerna.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på kokzonerna
överskrids.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna.
• Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
.
Avaktivera funktionen: aktivera hällen
med
. Ställ inte in värmeläget. Tryck på
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
tänds. Tryck på
i4
med .
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar mycket snabbt upp på
en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter får bara en del av
effekten som kokzonen genererar.
14
www.electrolux.com
6.2 Minsta kokkärlsdiameter
Kokzon
Kokkärlets diameter (mm)
Vänster bak
125 - 210
Höger bak
125 - 210
Höger fram
125 - 210
Vänster fram
125 - 210
6.3 Ljud under användning
Om du hör:
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
Värmeläge
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött. 20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
-1
SVENSKA
15
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes
frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
fall kan denna typ av smuts skada
hällen. Sätt specialskrapan snett mot
glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och lite rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en
mjuk duk.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel för
hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
7.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. I annat
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Ugnens kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
16
www.electrolux.com
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
–
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera ugnen.
Nedåt/uppåtknapp
För att förflytta sig i menyn och ställa in en
ugnsfunktion.
4
Matlagningstermometer
För att aktivera matlagningstermometern.
5
Val av retur-/klock- För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att ställa
funktion
in klockfunktionerna.
1
2
3
6
/
Öka / Minska
/
För att ställa in tid och temperatur.
8.2 Indikatorer på displayen
A
B
C
D
E
F
G
H
Namn
Beskrivning
A
Indikator för ugnsfunktion
Visar att funktionen är aktiv.
B
Indikator för lampa/
upptining
Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiv.
C
Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
Visar om uppvärmnings-/restvärmefunktionen är aktiv.
D
Indikator för temperatur/klocka
Visar temperaturen och tiden i minuter.
E
Indikator för matlagningstermometer
Visar att matlagningstermometern är i uttaget.
F
Indikator för varmhållning
Visar att Varmhållningsfunktionen är aktiv.
G
Koktid/Sluttid/Drifttid
Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
H
Indikatorer för klockfunktion
Visar att klockfunktionen är aktiv.
SVENSKA
17
8.3 Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen på 20–40 °C lägre än för
Över/Undervärme.
Lågtemperaturstekning
Att tillreda riktigt magra, möra stekar.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Min grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Ugnsbelysning
För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.
8.4 Aktivera och avaktivera
Tryck på
för att aktivera ugnen.
8.5 Ställa in ugnsfunktionen
Du kan ändra ugnsfunktionen
medan ugnen är igång.
Tryck på
eller
för att ställa in en
ugnsfunktion.
På displayen visas den rekommenderade
temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen
inom ca fem sekunder börjar produkten
värmas upp.
8.6 Ändring av
ugnstemperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen.
En ljudsignal hörs när produkten är vid
inställd temperatur.
8.7 Avaktivera en ugnsfunktion
Tryck flera gånger på
eller
flera
gånger tills ingen ugnsfunktion visas på
displayen.
8.8 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen en efter en.
18
www.electrolux.com
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar.
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
8.9 Restvärmeindikator
Temperatur
Avstängningstid
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen.
30 °C - 115 °C
12,5 timmar
120 °C - 195 °C
8,5 timmar
200 °C - 245 °C
5,5 timmar
250 °C - max. °C
3,0 timmar
8.10 Använda Barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. Aktivera funktionen genom att aktivera
produkten med
ugnsfunktion.
. Ställ inte in någon
2. Tryck på
och
samtidigt tills
SAFE visas på displayen.
.
Stäng av Barnlåset genom att samtidigt
trycka på
och
tills SAFE inte
visas längre på displayen.
8.11 Användning av Knapplåset
Du kan bara aktivera funktionen när ugnen
är igång.
Funktionslåset förhindrar att
ugnsfunktionen oavsiktligt ändras.
1. Sätt på ugnen.
2. Ställ in ugnsfunktionen.
3. Tryck på
och
samtidigt
tills ”LOC” visas på displayen.
Stäng av Knapplåset genom att samtidigt
trycka på
och
slutar visa ”LOC”.
tills displayen
Du kan stänga av ugnen när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av ugnen avaktiveras
Funktionslåset.
8.12 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
8.13 Automatisk
säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska
avstängningen avaktiveras
om du ställer in funktionen
Koktid eller Sluttid.
8.14 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten eller
originalreservdelar.
1. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under tillagningen.
2. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
produktens framsida.
SVENSKA
19
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
8.15 Sätta in ugnstillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
3. Slå på produkten.
4. Ställ in innertemperaturen:
flera gånger tills
a. Tryck på
funktionen
Matlagningstermometer blinkar
och den inställda
innertemperaturen visas på
displayen.
Den förvalda
innertemperaturen är
60 °C.
b. Tryck på
eller
inom
fem sekunder för att ställa in
innertemperaturen.
Innertemperaturen visas från 30 ºC.
5. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur
/ .
Medan produkten beräknar den
ungefärliga sluttiden visas en
blinkande ruta på displayen.
Produkten beräknar kontinuerligt den
ungefärliga sluttiden för den inställda
innertemperaturen. På displayen visas hela
tiden den nya ungefärliga sluttiden.
6. Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
En ljudsignal hörs när köttet har
uppnått inställd innertemperatur.
7. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
8. Stäng av produkten.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
20
www.electrolux.com
8.16 Teleskopskenor – isättning
av ugnstillbehör
Ställ långpannan eller den djupa formen
på teleskopskenorna.
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för framtida
användning.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta in
och ta ut falsarna.
Sätt gallret på den djupa formen. Ställ
gallret och den djupa formen på
teleskopskenorna.
Placera gallret på de utdragbara
bakplåtsskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt.
Varaktighet
För att ställa in tillagningstiden för ugnen.
Sluttid
För att ställa klockan när ugnen ska stängas av.
SVENSKA
Du kan använda Koktid
och Sluttid
samtidigt för
att ställa in tiden när
produkten måste vara
aktiverad och sedan när den
ska avaktiveras. Härigenom
kan du aktivera produkten
med en fördröjning i tid. Ställ
först in Koktid
Sluttid
och sedan
.
en ljudsignal hörs under två minuter.
Produkten stängs av.
Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
Med Koktid
och Sluttid
stängs ugnen av automatiskt.
9.3 Aktivering Heat + Hold (om
tillämpligt)
Temperaturen för inställd
ugnsfunktion måste vara över
80 °C.
9.2 Ställa in klockfunktioner
och Sluttid
, ställ in
För Koktid
ugnsfunktion och temperatur. Detta är inte
nödvändigt för signaluret
"Ställa in ugnsfunktion".
. Se avsnittet
flera gånger tills
1. Använd
displayen visar önskad klockfunktion.
2. Använd
eller
för att ställa in
önskad tid.
Klockfunktionen är aktiverad. Displayen
visar lampan för den klockfunktion som du
ställer in.
När tiden har gått ut blinkar indikatorn för
klockfunktionen och ”00.00” blinkar och
21
Heat+Hold-funktionen håller tillagad mat
varm i 30 minuter sedan tillagningen är
klar.
1. Ställ in tiden med klockfunktionerna
Koktid
och/eller Sluttid
.
flera gånger tills
2. Tryck på
displayen visar symbolen Varmhållning
.
3. Använd
så visar displayen "00:30".
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Ugnen stängs automatiskt av.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna
är endast riktvärden. De beror
på recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
22
www.electrolux.com
10.2 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i Använd mindre vätska. Var
degen.
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
Ställ in en lägre ugnstemhög och gräddningstiden är peratur och en längre
för kort.
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Kakan blir inte klar med den Ugnstemperaturen är för
inställda tiden.
låg.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
10.3 Baka i varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
175 - 185
15 - 20
2+4
Grahamsbullar
165 - 180
20 - 30
2+4
Fyllda smörgåsar
170 - 180
15 - 20
2+4
Formbröd
170 - 190
30 - 40
1+4
Salta kringlor
160 - 170
15 - 20
2+4
Vitt bröd / runt bröd
170 - 180
35 - 45
2+4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fullkornsbröd
160 - 170
35 - 45
2+4
Rågbröd, blandning
250
-
2+4
- bakning
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannkakor
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkakor
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rulltårta
190 - 210
6 - 15
3
Bullar
185 - 195
8 - 15
2+4
Lång limpa
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepparkakor
160 - 170
8 - 15
2+4
Kaka i form
150 - 160
30 - 40
2+4
Sockerkakor/Madeirakakor
150 - 160
50 - 60
2
Maränger
100
90 - 120
2+4
Marängbottnar
100
90 - 120
2+4
Småkakor
150 - 160
10 - 20
2+4
Petit-choux
155 - 165
30 - 40
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
förbakning, bottnar 10-15
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
dekorering 35-45
2+4
Frukttårtor, smuldeg
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Över/undervärme
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Grahamsbullar
190 - 200
20 - 25
3-4
Fyllda smörgåsar
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabattabullar
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabröd
250
5 - 15
3-4
23
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Salta kringlor
180 - 200
12 - 15
3-4
Vitt bröd
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fullkornsbröd
180 - 200
35 - 45
1-2
Rågbröd, blandning
275
-
1
- bakning
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannkakor
170 - 180
50 - 60
2-3
Kaka i form
170 - 180
35 - 45
3-4
Sockerkakor/Madeirakakor
170 - 180
40 - 50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Maränger
100
90 - 120
3-4
Marängbottnar
100
90 - 120
3-4
Småkakor
160 - 180
6 - 15
3-4
Petit-choux
170 - 190
30 - 45
3-4
Rulltårta
190 - 210
10 - 12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175 - 200
förbakning, bul- 3 - 4
lar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
3-4
Frukttårtor, smuldeg
190 - 200
25 - 35
3-4
Mjuk marsipankaka
210 - 230
10 - 12
2
10.5 Pizza-tabell
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Ciabattabullar
200 - 220
10 - 20
2-3
Foccacia
220 - 230
10 - 20
2-3
Ciabatta
190 - 200
15 - 25
2-3
Frukttårtor, mördegskakor
170 - 180
35 - 45
2-3
Frukttårtor, smuldeg
175 - 200
25 - 35
2-3
Pizza, hemlagad (tjock - med myck- 180 - 200
et fyllning)
25 - 35
1-2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Pizza, hemlagad (tunn botten)
200 - 2301)
15 - 20
1-2
Fryst pizza
200
15 - 20
1-2
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
215 - 225
35 - 45
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
215 - 225
35 - 45
3-4
Tårtor, frusna
200
15 - 25
3-4
25
Ugnsnivå
1) Förvärm ugnen.
10.6 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
10.7 Steka i varmluft
Nötkött
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
160
90 - 120
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
160
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
26
www.electrolux.com
Lamm
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
160
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
175
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
Fläsk
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.8 Stekning med Över/Undervärme
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
225
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
160
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
180
90 - 120
1-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
SVENSKA
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
180
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/revben
180
2
80 - 100
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
Skinka
160
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.9 Bryning
Nötkött
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid i minuter
per kg kött
Ugnsnivå
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
160
90 - 120
1-2
27
28
www.electrolux.com
Kalv
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
160
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/revben
160
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
180
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
Fläsk
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.10 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
55 - 65
2-3
Rumpstek - bryning
55 - 65
2-3
SVENSKA
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Rumpstek - stekning
55 - 65
2-3
Engelsk rostbiff
75 - 80
1-2
29
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Oxfilé
65
2-3
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
90
2
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Fläskstek
80
2-3
Fläskkarré
75 - 80
2-3
Skinka
70 - 75
1-2
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Kalkonbröst
75 - 80
2-3
Lamm
Fläsk
Fågel
10.11 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk.
Ugnen får den förinställda temperaturen
och en signal avges. Därefter ställer ugnen
automatiskt om till en lägre temperatur för
fortsatt tillagning.
Tillaga alltid utan lock vid
Lågtemperaturstekning.
Du kan inte använda
Lågtemperaturstekning
tillsammans med
klockfunktionerna: Koktid och
Sluttid.
1. Bryn köttet i en djup stekpanna (i
förekommande fall) på mycket hög
värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på gallret. Placera plåten under gallret
för att fånga upp fettet.
3. Välj ungsfunktionen
Lågtemperaturstekning, ändra
temperaturen om nödvändigt och
tillaga tills maten är klar (se tabellen).
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Mängd
Temperatur Föruppvärmningstid Ugnsni(°C)
(min)
vå
Röd
Rosa
Rostbiff (genomstekt) 800 - 1 000 g
150
90 - 110 130 - 140
2
Rostbiff (genomstekt) 1200 - 1 600
g
150
120 130
160 - 170
2
Revben av nöt
600 - 1 000 g
150
55 - 75
95 - 110
3
Nötbog, benfri
3,5 cm hög
150
-
70 - 80
3
Oxfilé, hel
600 - 1 000 g
120
65 - 75
90 - 110
3
Oxfilé, skivad
2,5 cm hög
120
20 - 25
35 - 45
3
Entrecôte
1,5 cm hög
120
15 - 25
30 - 35
3
T-benstek
2 cm hög
120
25 - 30
35 - 40
3
Fläskfilé, hel
500 - 700 g
120
-
65 - 75
3
Fläskfilé, skivad
2,5 cm hög
120
-
35 - 45
2
10.12 Grillning i allmänhet
• Förvärm alltid en tom ugn med
grillfunktionerna i 5 minuter.
VARNING!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid den djupa formen som
ska fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
10.13 Grillning
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
1:a si2:a sidan
dan
Ugnsnivå
Fläskkotletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammkotletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kyckling, i bitar
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Korv
250
3-5
2-4
3-4
Revben, förtillagade i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
SVENSKA
31
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
1:a si2:a sidan
dan
Ugnsnivå
Fisk, skivor av torsk eller lax
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Rostat bröd
250
2-3
1-2
3-4
10.14 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten.
Lägg maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga upptiningstiden.
• Använd ugnens första hyllnivå. Den
längst ner.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efteruppti- Kommentar
ningstid
(min)
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik. Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den
fortfarande är något frusen.
Mjuk kaka
1,4 kg
60
60
-
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
32
www.electrolux.com
11.2 Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.3 Katalytisk rengöring
2. Ställ in funktionen .
3. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
4. När ugnen har svalnat, rengör den
med en mjuk, fuktig svamp.
11.4 Borttagning av
ugnsstegarna
Ta ut ugnsstegarna när ugnen ska
rengöras.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska
ytan med ugnssprej, frätande
rengöringsmedel, såpa eller
andra rengöringsmedel. Den
katalytiska ytan kan skadas
då.
Fläckar eller missfärgning av
den katalytiska ytan påverkar
inte de katalytiska
egenskaperna.
VARNING!
Håll barn borta när du rengör
ugnen vid höga temperaturer.
Ugnsytan blir mycket varm
och det finns risk att man
bränner sig.
FÖRSIKTIGHET!
Tänd alltid ugnslampan vid
katalytisk rengöring (i
förekommande fall).
Ta ut alla tillbehör ur ugnen
innan den katalytiska
rengöringen aktiveras.
Väggarna har en katalytisk beläggning och
är självrengörande. De absorberar fett
som samlas på väggarna när ugnen är
igång.
För att stödja denna
självrengöringsprocedur ska den tomma
ugnen värmas upp regelbundet.
1. Rengör ugnens botten med varmt
vatten och diskmedel, och torka den
sedan.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
2
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De
två fixeringsdelarnas ändar
måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada
emaljen.
11.5 Ta bort ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
1. Öppna ugnsluckan till ca en tredjedel.
SVENSKA
33
4. Rengör ugnsluckans glaspaneler.
Sätt tillbaka glasen genom att följa stegen
i omvänd ordning.
30°
11.7 Byte av lampan
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med
båda händerna och dra bort luckan
från ugnen.
FÖRSIKTIGHET!
Lägg ned ugnsluckan med
yttersidan nedåt på ett mjukt
och jämnt underlag för att
förhindra att den repas.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen
i omvänd ordning. Tryck ner så att
monteringsfjädern snäpper till.
11.6 Ta bort och rengöra
luckglasen
Glaset i luckan på din produkt
kan skilja sig från den typ och
form du ser på bilderna.
Antalet glas kan skilja sig.
1. Ta tag i lucklist B på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för att
frigöra klämlåset.
2
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
Lampglaset hittar du längst
bak i utrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ugnslampan mot en passande
300 °C värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
Lampglaset hittar du på vänster sida i
ugnen.
B
1
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
3. Håll luckglasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
34
www.electrolux.com
11.8 Ta bort förvaringslådan
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand föreligger
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
För rengöring kan förvaringslådan under
ugnen tas bort.
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur
styrtapparna.
För att sätta tillbaka luckan utför du stegen
i omvänd ordning.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du kan inte aktivera produkten.
Produkten är inte ansluten
till strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till strömförsörjningen.
Du kan inte aktivera produkten.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en behörig elektriker.
Det går inte att aktivera eller Du har tryckt på 2 eller flera Tryck bara på en touchanvända hällen.
touch-kontroller samtidigt.
kontroll.
Det går inte att aktivera eller STOP+GO-funktionen är ig- Se avsnittet "Häll - Daglig
använda hällen.
ång.
användning".
Det går inte att aktivera eller Det finns vatten eller fettanvända hällen.
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Lösning
En ljudsignal ljuder och häll- Du har satt något på en elen stängs av.
ler flera touch-kontroller.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.
Hällen stängs av.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Du satte något på touchkontrollen
Restvärmeindikator går inte
att tända.
.
35
Zonen är inte varm eftersom Kontakta en auktoriserad
den bara har varit påslagen serviceverkstad om kokzoen kort stund.
nen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Automax-funktionen funger- Zonen är het.
ar inte.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Automax-funktionen funger- Det högsta värmeläget är
ar inte.
inställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering-funktionen är Se avsnittet "Häll - Daglig
igång.
användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
tänds på hällens display. Automatisk avstängning är
på.
Avaktivera hällen och aktivera den igen.
tänds på hällens display. Barnlås- eller Lås-funktionen fungerar.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
tänds på hällens display. Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
tänds på hällens display. Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
Använd kokkärl med rätt
tänds på hällens display. Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen. mått.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
tänds på hällens display. Kokkärlet täcker inte fyrkanten / korset.
Täck korset/fyrkanten helt.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
36
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnen värms inte upp.
Funktionslåset är nu på.
Se "Funktionslås".
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför lång tid eller går för fort. för hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är
klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
Stäng av produkten via
hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
12.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Tekniska data
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Mått
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
SVENSKA
37
13.2 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET!
Montera tippskyddet för att
hindra att produkten välter vid
felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast
när produkten står på rätt
plats.
Din produkt har symbolerna
som visas på bilderna (i
förekommande fall) för att
påminna dig om att montera
tippskyddet.
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Mer information om hur produkten ska
installeras finns i ett separat
installationshäfte.
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EKI6751AOX
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric
cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
181,0 Wh / kg
163,9 Wh / kg
189,3 Wh / kg
163,9 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda.
174,5 Wh / kg
14.2 Häll - Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
38
www.electrolux.com
• Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
14.3 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKI6751AOX
Energiindex
105.9
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/under- 0.99 kWh/program
värme
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.90 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
72 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
61.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
14.4 Ugn - Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen av
automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara
igång.
• Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla maten
varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
SVENSKA
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
39
867307905-A-432014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement