Aeg 63456IU-WN Användarmanual

Aeg 63456IU-WN Användarmanual
SV
Bruksanvisning
Spis
63456IU-MN
63456IU-WN
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................... 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...........................................................................................5
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................................8
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN....................................................8
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 9
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS..................................................................................................13
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING................................................................... 15
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ................................................................................. 15
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER........................................................................................20
10. UGN – RÅD OCH TIPS............................................................................................... 22
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING................................................................. 33
12. FELSÖKNING.............................................................................................................. 36
13. INSTALLATION........................................................................................................... 40
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
Förvara inte saker på kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Grövre smuts måste tas bort manuellt före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här ugnen.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen fort från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
SVENSKA
5
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta
förhindrar att heta kokkärl faller ned
från produkten när dörren eller
fönstret är öppet.
• Se till att montera ett
stabiliseringsmedel för att förhindra
att produkten tippar. Se kapitlet
Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste vara jordad.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med produktens lucka, speciellt inte
när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador och
brännskador. Risk för
elektrisk stöt.
• Använd uteslutande denna produkt
för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
6
www.aeg.com
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
VARNING!
Risk för brand och explosion
• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten eller direkt på produktens
botten.
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
SVENSKA
2.5 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnsutrymmet:
– Alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– Alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
Produkten blir mycket het och
varmluft kommer ut ur de främre
kylningshålen.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– Tillse god ventilation under och
efter varje Pyrolysrengöring.
– Tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
7
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk
rengöring i alla Pyrolysugnar och kan
även vara en källa till skadliga ångor i
små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
8
www.aeg.com
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2
3
4
1 Vred för ugnsfunktionerna
2 Kontrollampa/symbol/indikator för
ström
3 Temperatur-/tidsdisplay
4 Temperaturvred
5 Uttag för matlagningstermometern
6 Värmeelement
7 Ugnslampa
8 Ugnsstegar, löstagbara
9 Fläkt
10 Ugnsnivåer
5
10
6
7
8
9
5
4
3
2
1
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
145 mm
180 mm
210 mm
180 mm
5
3
4
3.3 Tillbehör
• Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt
För kakor och småkakor.
• Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
• Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
1 Induktionskokzon 1400 W, med
effektfunktion 2500 W
2 Induktionskokzon 1800 W, med
effektfunktion 2800 W
3 Induktionskokzon 1800 W, med
effektfunktion 2800 W
4 Kontrollpanel
5 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3600 W
• Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
• Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
Tryck på lådan för att
öppna den. Lådan
kommer ut.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör ur produkten.
SVENSKA
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören på sin
ursprungliga plats.
4.2 Använda touchkontrollerna
Tryck på och håll in sensorn på
kontrollpanelen i minst en sekund för att
använda produkten.
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Ändra tid
Du kan endast ställa om klockan när
ugnen är avstängd.
Tryck på
.
Den inställda tiden och symbolen
blinkar på displayen.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny
tid.
4.4 Infällbara vred
1s
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
4.5 Bränna ur ugnen
Sätt den tomma produkten på
förvärmning för att bränna bort fett.
4.3 Ställa klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på
displayen.
När programvaruversionen försvinner
visar displayen
blinkar.
1. Tryck på
klockan.
och "12:00". "12"
eller
för att ställa
för att bekräfta. Detta
2. Tryck på
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
eller
och maximal
1. Välj funktionen
temperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
och maximal
3. Välj funktionen
temperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15
minuter.
5. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
6. Låt produkten vara igång i 15
minuter.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
och den inställda
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta. Detta
behövs bara när du ställer klockan
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9
10
www.aeg.com
5.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
10
3
4
9
8
5
7
6
Använd touchkontrollerna för att betjäna produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch-kontroll
Funktion
1
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
-
Timerindikatorer för
kokzonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är
inställd.
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
Effektfunktion
För att aktivera och inaktivera funktionen.
3
4
5
6
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
7
-
Inställningslist
För inställning av värmeläge.
-
För att öka eller minska tiden.
-
För att välja kokzon
STOP+GO
För att aktivera och inaktivera funktionen.
8
9
10
/
5.2 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
STOP+GO-funktionen är igång.
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
SVENSKA
Display
11
Beskrivning
+ siffra
Ett fel har uppstått.
/
OptiHeat Control (3-stegs restvärmeindikering) : tillagar fortfarande /
varmhållning / restvärme.
/
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat på
kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
5.3 OptiHeat Control (3-stegs
restvärmeindikering)
VARNING!
/
/
Risk för
brännskador från restvärme.
Kontrollampan visar
restvärmenivån.
• Du avaktiverar inte en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av. Se
nedan.
Förhållandet mellan värmeläget och
tiderna för funktionen:
•
, 1 – 3 – 6 timmar
• 4 – 7 – 5 timmar
• 8 – 9 – 4 timmar
• 10 – 14 – 1,5 timmar
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
5.6 Värmeläge
5.4 Aktivera och avaktivera
För inställning eller ändring av
värmeläge:
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
Tryck på inställningslisten vid rätt
värmeläge eller flytta fingret längs med
inställningslisten tills du når rätt
värmeläge.
5.5 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade.
• Du inte ställer in värmeläge efter
hällen har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
5.7 Automax
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en under en viss tid
och sänker sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
12
www.aeg.com
För att aktivera funktionen för en
också avaktivera genom att samtidigt
kokzon: tryck på
( tänds). Tryck
direkt på önskat värmeläge. Efter 3
trycka på
sekunder
.
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen inaktiveras.
tänds.
Avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
och
För att stänga av ljudet: tryck på
5.8 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
.
CountUp Timer (Uppräkningstimer)
Du kan använda den här funktionen för
att kontrollera hur länge kokzonen är
igång.
Ställa in kokzonen:Tryck upprepade
tills indikeringen för den
gånger på
önskade kokzonen tänds.
För att aktivera funktionen för en
Aktivera funktionen: tryck på
kokzon: tryck på
timern varpå
tänds. När indikeringen
för kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden upp. Displayen växlar mellan
.
tänds.
Avaktivera funktionen: ändra
värmeläget.
på
och räknad tid (minuter).
5.9 Timer
För att se hur länge kokzonen är
Nedräkningstimer
Du kan använda denna funktion för att
ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
igång: välj kokzonen med . Kokzonens
indikering börjar blinka snabbt.
Displayen visar hur länge kokzonen har
varit igång.
Ställ först in kokzonen och sedan
funktionen.Du kan ställa in värmeläget
innan eller efter att du har ställt in
funktionen.
Avaktivera funktionen:Välj kokzonen
Ställa in kokzonen:Tryck upprepade
gånger på
tills indikeringen för den
önskade kokzonen tänds.
på
Aktivera funktionen: tryck på
timern för att ställa in tiden ( 00 - 99
minuter). När kontrollampan för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med . Kokzonens indikering
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
Ändra tiden: välj kokzonen med
Tryck på
eller
.
.
Avaktivera funktionen: Välj kokzonen
med
och tryck på
. Den
kvarvarande tiden räknas ner till 00.
Kokzonens indikering slocknar. Du kan
med
och tryck på
eller .
Kokzonens indikering slocknar.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och kokzonerna
inte används (värmelägesdisplayen visar
).
Aktivera funktionen: tryck på
. Tryck
på timern för att ställa in
på eller
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.10 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
.
SVENSKA
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera hällen
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
13
med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
.
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
.
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
5.11 Lås
5.13 Effektreglering-funktion
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
• Alla kokzoner är anslutna till en fas. Se
bilden.
• Fasen har en maximal
elektricitetsbelastning.
• Funktionen delar strömmen mellan
kokzonerna.
• Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen på
kokzonerna överskrids.
• Funktionen minskar strömmen till de
andra kokzonerna.
• Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
Avaktivera funktionen: tryck på .
Föregående värmeläge aktiveras.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
5.12 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
Avaktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
14
www.aeg.com
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
• en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter än den minsta får bara
en del av effekten som kokzonen
genererar.
6.2 Minsta kokkärlsdiameter
Kokzon
Minsta kokkärlsdiameter (mm)
Vänster bak - 145 mm
125
Höger bak - 180 mm
145
Höger fram - 180 mm
145
Vänster fram - 210 mm
180
• knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
• visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• surrande: använder du hög effektnivå.
• klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• susande: beror detta på att fläkten är
igång.
Dessa ljud är normala och innebär inte
att det är fel på produkten.
6.4 Sparar energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan den
slås på.
• Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
6.5 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets indikering
och kokzonens förbrukning är inte linjär.
När du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen ställd på medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
6.3 Ljud under användning
Om du hör:
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-3
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellanrum.
1-3
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
-1
SVENSKA
15
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
3-5
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen.
5-7
Ångkoka grönsaker, fisk, kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
7-9
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
7-9
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 - 150
Upp till 3 l vätska plus ingredienser.
9 - 12
Lätt stekning: schnitzel, cordon efter
bleu, kotletter, kroketter, korv, behov
lever, ägg, pannkakor, munkar.
Vänd efter halva tiden.
12 - 13
Kraftig stekning, potatiskroket- 5 - 15
ter, njurstek, fransyska.
Vänd efter halva tiden.
14
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes
frites.
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.
fall kan denna typ av smuts skada
hällen. Sätt specialskrapan snett mot
glasytan och för bladet över ytan.
• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och lite rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en
mjuk duk.
7.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. I annat
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
16
www.aeg.com
8.1 Aktivera och inaktivera
ugnen
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Lampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktionerna för
att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Inaktivera ugnen genom att vrida
vreden för ugnsfunktionerna och
temperatur till avstängt läge.
8.2 Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktion
Tillämpning
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Ugnslampa
För att aktivera lampan utan en tillagningsfunktion.
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt
och för att torka mat.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten.
Över-undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple, plommon,
persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini,
svamp).
Tina
För att tina frysta livsmedel.
SVENSKA
Symbol
Ugnsfunktion
Tillämpning
Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och
för rostning av bröd.
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1
ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Pyrolysrengöring
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
8.3 Display
A
G
B
F
E
C
D
A) Timer
B) Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C) Vattentank (endast vissa modeller)
D) Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E) Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F) Timmar / minuter
G) Klockfunktioner
8.4 Knappar
Knapp
17
Funktion
beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck på
knappen i drygt 3 sekunder för att sätta
på eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur (om sådan ingår). Använd endast när en ugnsfunktion är igång.
8.5 Kontrollampa för
uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
18
www.aeg.com
8.6 Använda barnlåset
8.9 Kylfläkt
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan. SAFE
tänds på displayen när man
vrider på ett vred eller
trycker på en knapp.
1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
2. Håll inne
och
samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
8.7 Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
om
restvärmeindikatorn på displayen
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa
ugnstemperaturen.
8.8 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
3
8.10 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen när köttbitar tillagas.
När köttet har nått den inställda
temperaturen stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
• Innertemperaturen. Se tabellen för
matlagningstemperaturen.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
2. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under
tillagningen.
3. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget
på produktens framsida.
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna:
matlagningstermometer,
Lampa, Varaktighet, Sluttid.
Displayen visar
matlagningstermometerns symbol och
den förinställda innertemperaturen. När
SVENSKA
man använder matlagningstermometern
första gången är
standardkärntemperaturen 60 °C. Medan
den blinkar kan man använda
temperaturvredet för att ändra
standardkärntemperaturen.
för att spara den nya
4. Tryck på
innertemperaturen, eller vänta i 10
sekunder så sparas inställningen
automatiskt.
Den nya förinställda innertemperaturen
kommer att visas nästa gång
matlagningstermometern används.
När köttet når den inställda
innertemperaturen blinkar symbolen för
innertemperaturen och
matlagningstermometern. En ljudsignal
hörs i två minuter.
5. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen
6. Ta bort matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
7. Avaktivera produkten.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränna dig.
Varje gång du sätter i
matlagningstermometern i
sitt uttag behöver du ställa
in Koktid och Sluttid på nytt.
När produkten beräknar
föreslagen koktid för första
gången blinkar symbolen
på displayen. När
beräkningen är klar visas
koktiden på displayen.
Beräkningar utförs i
bakgrunden under
tillagningen, och
koktidsvärdet uppdateras på
displayen om nödvändigt.
Du kan ändra innertemperaturen när som
helst under tillagningen:
1. Tryck på:
:
19
• En tryckning – displayen visar vald
innertemperatur och växlar var
10:e sekund till aktuell
innertemperatur.
• Två tryckningar – displayen visar
aktuell ugnstemperatur och växlar
var 10:e sekund till vald
ugnstemperatur;
• Tre tryckningar – displayen visar
den valda ugnstemperaturen.
2. Vrid temperaturvredet för att ändra
temperaturen.
8.11 Sätta in ugnstillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
20
www.aeg.com
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
8.12 Teleskopskenor –
isättning av ugnstillbehör
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för
framtida användning.
Placera gallret på de utdragbara
bakplåtsskenorna så att fötterna är vända
nedåt.
Ställ långpannan eller den djupa formen
på teleskopskenorna.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta
in och ta ut ugnsstegarna.
Sätt gallret på den djupa formen. Ställ
gallret och den djupa formen på
teleskopskenorna.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avsnittet "Ställa in klockan".
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 timmar
och 59 minuter). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när
som helst, även om produkten är avstängd.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SVENSKA
Klockfunktion
Tillämpning
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. Använd endast när en ugnsfunktion är vald. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om
produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid
en senare tidpunkt.
9.3 Ställa in SIGNALUR
Tryck på
upprepade
gånger för att växla mellan
klockfunktionerna.
1. Tryck på
tryck på
eller vänta 5
sekunder så sker automatisk
bekräftelse.
9.2 Ställa in KOKTID eller
SLUTTID
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
eller
.
blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
värdena och tryck på
bekräfta.
för att
För Koktid
ställer du först in
minuterna och sedan timmarna, för
Sluttid
ställer du först in timmarna
och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när
tidpunkten har nåtts. Symbolen
under
inställning av KOKTID
övergår produkten till att
ställa in funktionen SLUTTID
.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och timmarna.
Tiden beräknas i minuter och
sekunder När tiden du ställt in är
längre än 60 minuter visas symbolen
på displayen.
Produkten beräknar nu tiden i timmar
och minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
4. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter. "00:00"
och blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp eller öppna ugnsluckan
för att stänga av ljudsignalen.
Om du ställer in SIGNALUR
när KOKTID eller SLUTTID är
eller
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Ugnen stängs av.
3. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
av-läget.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Om du trycker på
.
och "00" blinkar på displayen.
För att bekräfta
klockfunktionens inställning,
1. Tryck på
21
aktiv tänds symbolen
displayen.
på
9.4 Tidtagning
Använd tidtagningsfunktionen för att
övervaka hur länge ugnen är igång. Den
sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
Uppräkningstimern kan inte
användas med funktionerna:
Varaktighet
, Sluttid
,
matlagningstermometer.
22
www.aeg.com
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1 Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och
placeringen av plåtar och galler till
värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Du kan förlänga bakningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan
baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
10.2 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vathög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatdegen.
tenränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
SVENSKA
23
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
10.3 Baka i varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbullar
175 - 185
15 - 20
2+4
Grahamsbullar
165 - 180
20 - 30
2+4
Filled sandwiches
170 - 180
15 - 20
2+4
Formbröd
170 - 190
30 - 40
1+4
Salta kringlor
160 - 170
15 - 20
2+4
Vitt bröd / Round loaf
170 - 180
35 - 45
2+4
Fullkornsbröd
160 - 170
35 - 45
2+4
Rågbröd, blandning
250
varmhållning
2+4
- bakning
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannkakor
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkakor
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rulltårta
190 - 210
6 - 15
3
Bullar
185 - 195
8 - 15
2+4
Lång limpa
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepparkakor
160 - 170
8 - 15
2+4
Kaka i form
150 - 160
30 - 40
2+4
Sockerkakor/Madeirakakor
150 - 160
50 - 60
2
Maränger
100
90 - 120
2+4
Marängbottnar
100
90 - 120
2+4
24
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
- värmning
med ugnen avstängd
25
2+4
Småkakor
150 - 160
10 - 20
2+4
Petit-choux
155 - 165
30 - 40
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
förbakning, bottnar 10-15
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
dekorering 35-45
2+4
Frukttårtor, smuldeg
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Över/undervärme
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Grahamsbullar
190 - 200
20 - 25
3-4
Fyllda smörgåsar
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabattabullar
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabröd
250
5 - 15
3-4
Salta kringlor
180 - 200
12 - 15
3-4
Vitt bröd
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fullkornsbröd
180 - 200
35 - 45
1-2
Rågbröd, blandning
275
värmning
1
- bakning
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannkakor
170 - 180
50 - 60
2-3
Kaka i form
170 - 180
35 - 45
3-4
Sockerkakor/Madeirakakor
170 - 180
40 - 50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Maränger
100
90 - 120
3-4
Marängbottnar
100
90 - 120
3-4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
- värmning
med ugnen avstängd
25
3-4
Småkakor
160 - 180
6 - 15
3-4
Petit-choux
170 - 190
30 - 45
3-4
Rulltårta
190 - 210
10 - 12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175 - 200
förbakning, bul- 3 - 4
lar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
3-4
Frukttårtor, smuldeg
190 - 200
25 - 35
3-4
Mjuk marsipankaka
210 - 230
10 - 12
2
10.5 Pizza-tabell
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Ciabattabullar
200 - 220
10 - 20
2-3
Foccacia
220 - 230
10 - 20
2-3
Ciabatta
190 - 200
15 - 25
2-3
Frukttårtor, mördegskakor
170 - 180
35 - 45
2-3
Frukttårtor, smuldeg
175 - 200
25 - 35
2-3
Pizza, hemlagad (tjock - med mycket
fyllning)
180 - 200
25 - 35
1-2
Pizza, hemlagad (tunn botten)
200 - 2301)
15 - 20
1-2
Fryst pizza
200
15 - 20
1-2
Tårtor, hembakade - förbakning, bul- 215 - 225
lar
35 - 45
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
215 - 225
35 - 45
3-4
Tårtor, frusna
200
15 - 25
3-4
1) förvärm ugnen
10.6 Tillaga i varmluft
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Fisk, kokning
150 - 160
2+4
-1)
25
26
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Fisk, stekning
165 - 175
- 1)
2+4
Köttfärslimpa
165 - 175
60 - 70
2+4
Danska köttbullar
165 - 175
35 - 45
2+4
Leverpâté
165 - 175
65 - 75
2+4
Potatisgratäng
175
55 - 65
2+4
Lasagne, hemlagad
175
60 - 70
2+4
Lasagne, frusen
175
30 - 45 2)
2+4
Pastagratäng
165 - 175
40 - 50
2+4
Pizza, hembakad
180 - 200
20 - 35
3
Fryst pizza
180 - 200
15 - 25 2)
2+4
Pommes frites, frusna
180 - 200
30 - 45 2)
2+4
Tårtor, hembakade - förbakning, bul- 165 - 175
lar
15 - 20
2+4
Tårtor, hembakade - dekorering
165 - 175
30 - 40
2+4
Tårtor, frusna
175
25 - 35 2)
2+4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är
vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40 min.
10.7 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
SVENSKA
27
10.8 Steka i varmluft
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
160
90 - 120
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Oxfilé1)
160
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Lägg/bog/sadel
160
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
175
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
Fläsk
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling, i bitar
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 timmar 2 - 3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
28
www.aeg.com
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.9 Stekning med Över/Undervärme
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
225
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
160
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
180
90 - 120
1-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Oxfilé1)
180
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Lägg/bog/revben
180
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
Skinka
160
60 - 100
1-2
Fläsk
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
29
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.10 Bryning
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid i minuter
per kg kött
Falsnivå
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
160
90 - 120
1-2
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Oxfilé 1)
160
60 - 70
2-3
Kalv
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Lägg/bog/revben
160
80 - 100
2
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
180
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
30
www.aeg.com
Fågel
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
2-3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C. Använder du en
matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.11 Över/Undervärme
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fisk, kokning
160 - 170
1)
2-3
Fisk, stekning
180 - 200
1)
2-3
Köttfärslimpa
175 - 200
45 - 60
2-3
Danska köttbullar
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpaté
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratänger
180 - 200
50 - 60
2-3
Potatisgratäng
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hemlagad
200
50 - 60
2-3
Lasagne, frusen
175 - 200
30 - 45 2)
3-4
Pastagratäng
180 - 200
30 - 40
2-3
Pizza, hembakad
220 - 230
15 - 25
2-3
Fryst pizza
220 - 230
15 - 25 2)
2-3
Pommes frites, frusna
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tårtor, hembakade - förbakning, bul- 190 - 210
lar
15 - 25
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
20 - 30
3-4
190 - 210
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tårtor, frusna
200 - 225
20 - 302)
3-4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar när köttet är
vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40 min.
10.12 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Matens innertemperatur
(°C)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
55 - 65
2-3
Rumpstek - bryning
55 - 65
2-3
Rumpstek - stekning
55 - 65
2-3
Engelsk rostbiff
75 - 80
1-2
Kalv
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Falsnivå
Oxfilé
65
2-3
Livsmedel
Matens innertemperatur (°C)
Falsnivå
Lägg/bog/sadel
90
2
Livsmedel
Matens innertemperatur
(°C)
Falsnivå
Fläskstek
80
2-3
Fläskkarré
75 - 80
2-3
Skinka
70 - 75
1-2
Livsmedel
Matens innertemperatur
(°C)
Falsnivå
Kalkonbröst
75 - 80
2-3
Lamm
Fläsk
Fågel
31
32
www.aeg.com
10.13 Grillning i allmänhet
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid den djupa formen som
ska fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
• Förvärm alltid en tom ugn med
grillfunktionerna i 5 minuter.
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
10.14 Grillning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Fläskkotletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammkotletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kyckling, i bitar
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Korv
250
3-5
2-4
3-4
Revben, förtillagade i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skivor av torsk eller lax
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Rostat bröd
250
2-3
1-2
3-4
10.15 Torkning
Täck ugnshyllorna med bakplåtspapper.
Falsnivå
produktens lucka och låt produkten
svalna. Fortsätt sedan torkprocessen.
För bästa resultat: stäng av produkten
när halva tiden tiden har gått. Öppna
Grönsaker
Falsnivå
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
1 position
2 positioner
6-8
3
2/4
60 - 70
5-6
3
2/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
2/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
2/4
Örter
40 - 50
2-3
3
2/4
SVENSKA
33
Frukt
Falsnivå
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (t)
1 position
2 positioner
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
2/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
2/4
Päron
60 - 70
6-9
3
2/4
10.16 Upptining
• Ta ut maten ur förpackningen. Lägg
maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
• Använd den första ugnsnivån. Den
längst ner.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik. Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Mjuk kaka
1,4 kg
60
60
-
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
34
www.aeg.com
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
Tillval
Beskrivning
P1
Om ugnen
inte är mycket
smutsig. Tid
för förfarandet: 1 h 30
min.
11.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
P2
Om du inte
enkelt kan ta
bort smutsen.
Tid för förfarandet: 2 h 30
min.
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa. Använd
aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för
rengöring eftersom de kan
skada ugnens ytor. Rengör
ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.3 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör.
Starta inte Pyrolysen om du
inte stängt ugnsluckan
ordentligt. På vissa modeller
visar displayen ”C3” om
detta problem uppstår.
VARNING!
Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte hällen samtidigt
som pyrolysfunktionen. Det
kan skada produkten.
1. Ta bort de värsta matresterna
manuellt.
2. Rengör luckans insida med varmt
vatten så att resterna inte bränner
fast på grund av varmluft.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
4. När
blinkar, tryck på
eller
för att välja lämplig procedur:
Du kan använda funktionen Sluttid
för att fördröja
rengöringsprocedurens start.
Under Pyrolys är ugnslampan släckt.
5. För att ändra standardlängden hos
den valda proceduren (P1 or P2),
tryck på
för att ställa in
, och
eller
för att
tryck sedan på
ange längden för
rengöringsförfarandet.
6. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. Symbolen
och stavarna på värmeindikatorn
visas på displayen, tills luckan låses
upp igen.
7. När Pyrolys är klar visar displayen
tiden på dagen. Ugnsluckan förblir
låst.
8. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
11.4 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolys
behöver utföras blinkar PYR på displayen
i 10 sekunder varje gång produkten sätts
på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är
klar.
• om du trycker på "
"
och " " samtidigt
medan PYR blinkar på
displayen.
SVENSKA
35
11.5 Borttagning av
ugnsstegarna
Ta ut ugnsstegarna när ugnen ska
rengöras.
1
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
1
2
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Ta bort dörren.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd
ordning när rengöringen är klar. Du ska
höra ett klickljud när du sätter tillbaka
luckan. Använd en tång om det behövs.
11.7 Ta bort och rengöra
luckglasen
Glaset i luckan på din
produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på
bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De
två fixeringsdelarnas ändar
måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada
emaljen.
11.6 Ta bort ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
1. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
3. Håll luckglasen i överkanten ett i
taget och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
36
www.aeg.com
4. Rengör ugnsluckans glaspaneler.
Sätt tillbaka glasen genom att följa
stegen i omvänd ordning.
11.8 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan. Lampan och
lampglaset kan vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
Lampglaset hittar du längst
bak i utrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ugnslampan mot en passande
300 °C värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
Lampglaset hittar du på vänster sida i
ugnen.
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt
föremål (t.ex. en tesked) för att
avlägsna lampglaset.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
11.9 Ta bort förvaringslådan
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand föreligger
För rengöring kan förvaringslådan under
ugnen tas bort.
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur
styrtapparna.
För att sätta tillbaka luckan utför du
stegen i omvänd ordning.
SVENSKA
37
12.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du kan inte aktivera produkt- Produkten är inte ansluten
en.
till strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att produkten är
korrekt ansluten till strömförsörjningen.
Du kan inte aktivera produkt- En säkring har utlösts.
en.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Det går inte att aktivera eller Du har tryckt på 2 eller flera
använda hällen.
touchkontroller samtidigt.
Tryck bara på en touch-kontroll.
Det går inte att aktivera eller STOP+GO-funktionen är iganvända hällen.
ång.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Det går inte att aktivera eller Det finns vatten eller fettanvända hällen.
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när hällen slår ifrån.
Du har satt något på en eller Ta bort föremålet från touchflera touch-kontroller.
kontrollerna.
Hällen stängs av.
Du satte något på touchkontrollen
.
Ta bort föremålet från touchkontrollen.
Restvärmeindikering går inte Zonen är inte varm eftersom
att tända.
den bara har varit påslagen
en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzonen varit på tillräckligt länge
för att vara varm.
Automax-funktionen fungerar inte.
Zonen är het.
Låt zonen bli tillräckligt sval.
Automax-funktionen fungerar inte.
Det högsta värmeläget är in- Det högsta värmeläget har
ställt.
samma effekt som funktionen.
Värmeläget ändras mellan
två nivåer.
Effektreglering-funktionen är Se avsnittet "Häll - Daglig
aktiverad.
användning".
Touch-kontrollerna blir varma.
Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på de
bakre zonerna om möjligt.
tänds på hällens display.
Automatisk avstängning är
på.
Avaktivera hällen och aktivera den igen.
tänds på hällens display.
Barnlås- eller Lås-funktionen
fungerar.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
tänds på hällens display.
Det står inget kokkärl på zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
38
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Lösning
tänds på hällens display.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
tänds på hällens display.
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zonen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagningstermometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermometerns kontakt så långt in i
uttaget det går.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
Ugnsdisplayen visar "C2".
Du ville starta pyrolys- eller
upptiningsfunktionen, men
du tog inte ut matlagningstermometern ur sitt uttag.
Ta bort matlagningstermometerns kontakt ur uttaget.
På ugnsdisplayen visas "C3". Rengöringsfunktionen funStäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
SVENSKA
39
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Ugnsdisplayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hush• Det elektroniska lucklåset
ållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
Ugnen är på men värms inte
upp. Fläkten arbetar inte.
Ugnsdisplayen visar
"Demo".
Demoläget är aktiverat.
1.
Stäng av ugnen.
2.
3.
Håll in knappen
.
När en ljudsignal hörs
vrider du vredet för
ugnsfunktionerna till den
första funktionen.
"Demo" blinkar på displayen.
Vrid vredet för ugnsfunktionerna till av-läget.
4.
5.
6.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
12.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Släpp knappen
.
Vrid vredet för temperaturen medurs och håll
det där i tre sekunder.
Ljudsignalen hörs tre
gånger. Demoläget är
inaktiverat.
Stäng av produkten via
hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den igen.
Kontakta kundtjänst om felmeddelandet visas på displayen igen.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
40
www.aeg.com
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Tekniska data
Mått
Höjd
850 - 939 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Ugnsvolym
74 l
13.2 Intryckbar sats
Om du flyttar spissockeln
måste du också byta ut
lådans intryckbara fäste. Du
kan köpa en intryckbar sats
hos din återförsäljare som
extra tillbehör.
Produktnumret (PNC =
Product Number Code) för
det här tillbehöret är
941030815.
13.3 Tippskydd
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Mer information om hur produkten ska
installeras finns i ett separat
installationshäfte.
FÖRSIKTIGHET!
Montera tippskyddet för att
hindra att produkten välter
vid felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast
när produkten står på rätt
plats. Din produkt har
symbolerna som visas på
bilderna (i förekommande
fall) för att påminna dig om
att montera tippskyddet.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
SVENSKA
elektroniska produkter. Släng inte
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
*
41
42
www.aeg.com
SVENSKA
43
867307267-A-142014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement