Electrolux EKC6111AOW, EKI6761AOX User manual

Electrolux EKC6111AOW, EKI6761AOX User manual
EKI6761AOX
SV
Spis
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.......................................................................... 5
3. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................7
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN.......................................... 8
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................... 10
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS.................................................................................... 14
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....................................................... 16
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ...................................................................... 16
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER........................................................................... 21
10. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................. 22
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING...................................................... 34
12. FELSÖKNING.................................................................................................37
13. INSTALLATION.............................................................................................. 40
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 41
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett
lock eller brandfilt.
Förvara inte saker på kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om glaskeramikytan / glasytan är sprucken, stäng av
produkten för att undvika risken för elektriska stötar.
Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Använd endast den matlagningstermometer som
rekommenderas för den här produkten.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i
omvänd ordning.
SVENSKA
5
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Placera inte produkten på en sockel.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Se till att montera ett
stabiliseringsmedel för att förhindra att
produkten tippar. Se kapitlet
Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
•
•
•
•
•
•
Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
Användare med pacemaker måste
hålla ett avstånd på minst 30 cm från
induktionskokzonerna när produkten
är igång.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
Använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Lägg inte aluminiumfolie på produkten
eller direkt på produktens botten.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta närmaste
auktoriserade servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
SVENSKA
2.5 Inre belysning
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
för belysning i hus.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
•
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
3
2
1
8
1
2
3
4
5
3
5
4
3
2
1
6
4
7
5
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
2.7 Underhåll
•
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
•
•
•
Kontrollpanel och häll
Ventilationsöppningar för kylfläkt
Värmeelement
Ugnslampa
Ugnsstegar, löstagbara
Uttag för matlagningstermometern
Fläkt
Ugnsnivåer
8
www.electrolux.com
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
4
6
1 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell
3 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
4 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
5 Kontrollpanel
6 Induktionskokzon 2300 W, med
effektfunktion 3200 W
5
3.3 Tillbehör
•
•
•
Trådhylla
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Non-stick-bakplåt
För kakor och småkakor.
Non-stick-långpanna
•
•
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Utdragbara bakplåtsskenor
För hyllor och plåtar.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Luckan levereras med ett
långsamt stängningssystem.
Försök inte att stänga luckan
med våld.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Använda touch-kontrollerna
Aktivera en funktion genom att hålla in
vald symbol på displayen i minst en
sekund.
4.3 Ställa klockan
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett
strömavbrott blinkar indikeringen för
tiden.
eller
för att ställa in rätt
Tryck på
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
Du kan bara ändra tiden om:
•
Barnlåset inte är aktiverat.
•
Ingen av klockfunktionerna Koktid
•
eller Stopptid
är inställd.
Ingen ugnsfunktion är inställd.
4.4 Förvärmning
Sätt den tomma produkten på
förvärmning för att bränna bort fett.
SVENSKA
9
Förvärm de två ugnarna.
Värm upp en ugn i taget.
Ställ in funktionerna nedan i
tillämpliga fall.
1. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
2. Låt produkten stå på i en timme.
och maximal
3. Välj funktionen
temperatur.
4. Låt produkten vara igång i 15
minuter.
5. Välj funktionen
och maximal
temperatur.
6. Låt produkten vara igång i 15
minuter.
B
A
2. Tryck och håll inne knappen B.
3. Släpp låsknappen A.
4. Avaktivera eller aktivera det
mekaniska lucklåset:
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Produkten kan avge lukt och rök. Det är
helt normalt. Se till att ventilationen är
tillräcklig i rummet.
Tillval
Beskrivning
Avaktivera
det mekanis‐
ka lucklåset.
Släpp knap‐
pen B.
4.5 Öppna och stänga luckan
med det mekaniska lucklåset
Aktivera det
mekaniska
lucklåset.
Släpp lås‐
knappen A.
Det mekaniska lucklåset är som standard
aktiverat.
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det
mekaniska lucklåset.
För att öppna luckan förs låset åt höger.
4.7 Avaktivera det mekaniska
lucklåset - i huvudugnen
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
4.6 Avaktivera och aktivera det
mekaniska lucklåset - i den
övre ugnen
1. Flytta och håll inne låsknappen A åt
höger.
1. Tryck på lucktätningen B på varje
sida. Tätningen släpper.
2
B
1
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
3. Lossa spaken 1, flytta den åt höger 2
och sätt tillbaka den.
10
www.electrolux.com
Avaktivera det mekaniska lucklåset- i
huvudugnen
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
1
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det
mekaniska lucklåset.
2
4. Håll i lucktätningen B i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt
lucktätningen i luckans övre kant.
B
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Beskrivning av hällen
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Använd touch-kontrollerna för att betjäna produkten. Displayerna, indikatorerna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch Funktion
-kon‐
troll
1
PÅ/AV
Kommentar
För att aktivera och avaktivera hällen.
SVENSKA
Touch Funktion
-kon‐
troll
Lås / Barnlås
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
STOP+GO
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
-
Värmelägesdisplay
För att visa det inställda värmeläget.
-
Timerindikatorer för kok‐
zonerna
För att visa för vilken kokzon tiden är in‐
ställd.
2
3
4
5
6
Kommentar
-
Timerdisplay
För att visa tiden i minuter.
-
För att välja kokzon.
/
-
För att öka eller minska tiden.
/
-
För inställning av värmeläge.
Effektfunktion
För att aktivera och avaktivera funktio‐
nen.
7
8
9
10
5.2 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avstängd.
-
Kokzonen är på.
STOP+GO-funktionen är igång.
Automax-funktionen är igång.
Effektfunktion är på.
+ siffra
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Lås /Barnlås-funktionen är igång.
Kokkärlet är felaktigt eller för litet, eller inget kokkärl är placerat
på kokzonen.
Automatisk avstängning-funktionen är igång.
11
12
www.electrolux.com
5.3 Restvärmeindikator
5.6 Värmeläge
VARNING!
Tryck på
Risk för brännskador från
restvärme.
Användning
Induktionskokzonerna skapar den värme
som behövs för tillagningen direkt i
kokkärlets botten. Glaskeramiken värms
upp av restvärmen hos kokkärlet.
för att öka värmeläget.
för att minska
värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
5.7 Använda kokzonerna
Tryck på
i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.
Ställ kokkärlet på korset / fyrkanten som
är markerad på kokytan. Täck korset/
fyrkanten helt. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på
kokkärlets botten. Du kan använda ett
stort kokkärl på två kokzoner samtidigt.
5.5 Automatisk avstängning
5.8 Automax
5.4 Aktivera och avaktivera
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
•
•
•
•
•
•
alla kokzoner är avaktiverade.
du inte ställer in värmeläge efter
hällen har aktiverats.
du spiller något eller sätter något på
kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.
hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
du använder ett olämpligt kokkärl.
tänds och kokzonen
Symbolen
stängs av automatiskt efter 2 minuter.
du avaktiverar inte en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds
och hällen stängs av.
Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:
Värmeläge
,1-2
Hällen stängs av
efter
6 timmar
Du kan uppnå önskat värmeläge
snabbare om du aktiverar den här
funktionen. Funktionen ställer in högsta
värmeläget under en under en viss tid
och sänker sedan till rätt värmeläge.
För att aktivera funktionen
måste kokzonen vara kall.
För att aktivera funktionen för en
kokzon: tryck på
(
tänds). Tryck
omedelbart på
(
tänds). Tryck
omedelbart på
tills rätt värmeläge
tänds. Efter 3 sekunder tänds
.
För att avaktivera funktionen: tryck på
.
5.9 Effektfunktion
Den här funktionen gör mer effekt
tillgänglig för induktionskokzonerna.
Funktionen kan bara aktiveras för
induktionskokzonen under en begränsad
tidsperiod. Därefter kopplar
induktionskokzonen automatiskt tillbaka
till högsta värmeläget.
För att aktivera funktionen för en
3-4
5 timmar
kokzon: tryck på
5
4 timmar
Avaktivera funktionen: tryck på
6-9
1,5 timme
eller
.
.
tänds.
SVENSKA
5.10 Timer
Nedräkningstimer
Du kan använda den här funktionen för
att ställa in hur länge kokzonen ska vara
igång vid enbart detta tillagningstillfälle.
Ställ först in kokzonen och sedan
funktionen. Du kan ställa in värmeläget
innan eller efter att du har ställt in
funktionen.
Funktionen stoppar inte
timerfunktionerna.
Aktivera funktionen: tryck på
tänds.
För att aktivera eller ändra tiden: tryck
eller
för timern för att ställa in
på
tiden ( 00 - 99 minuter). När indikatorn för
kokzonen börjar blinka långsammare
räknas tiden ned.
För att se återstående tid: välj
kokzonen med . Kokzonens indikator
börjar blinka snabbt. På displayen visas
den återstående tiden.
.
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
Du kan låsa kontrollpanelen medan
kokzonerna är igång. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av
värmeläget.
Ställ in värmeläget först.
Aktivera funktionen: tryck på .
tänds i 4 sekunder.Timern förblir på.
Avaktivera funktionen: tryck på
Föregående värmeläge aktiveras.
med
och tryck på
. Den
kvarvarande tiden räknas ner till 00.
Kokzonens indikator slocknar.
.
När du avaktiverar hällen
stängs även denna funktion
av.
Avaktivera funktionen: Välj kokzonen
5.13 Barnlås
När tiden gått ut ljuder en
signal och 00 blinkar.
Kokzonen avaktiveras.
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
Aktivera funktionen: aktivera hällen
För att stänga av ljudet: tryck på
.
Signalur
Du kan använda den här funktionen som
Signalur när hällen är på och
kokzonerna inte används
Aktivera funktionen: tryck på
.
5.12 Lås
Ställa in kokzonen: tryck på
upprepade gånger tills indikatorn för
önskad kokzon tänds.
(värmelägesdisplayen visar
13
När funktionen är igång kan du inte
ändra värmeläget.
).
. Tryck
på eller
på timern för att ställa in
tiden. När tiden gått ut ljuder en signal
och 00 blinkar.
För att stänga av ljudet: tryck på
Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt.
5.11 STOP+GO
Funktionen ställer in alla påslagna
kokzoner på det lägsta värmeläget.
.
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
Avaktivera funktionen: aktivera hällen
med
på
. Ställ inte in värmeläget. Tryck
i 4 sekunder.
hällen med
tänds. Inaktivera
.
För att kringgå funktionen för ett
enskilt tillagningstillfälle: aktivera
hällen med .
tänds. Tryck på
i4
sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med
funktionen igen.
aktiveras
14
www.electrolux.com
5.14 Effektreglering-funktion
•
•
•
•
•
•
•
Kokzonerna är grupperade enligt plats
och nummer på faserna i hällen. Se
bilden.
De högra kokzonerna och övre ugnen
är anslutna till samma fas.
Varje fas har en maximal
elektricitetsbelastning. Ugnen är
viktigare än hällen.
Funktionen delar strömmen mellan de
kokzoner och ugnen som är anslutna
till samma fas.
Funktionen aktiveras när den totala
elektricitetsbelastningen överskrids.
Funktionen minskar strömmen till
kokzonerna för att förhindra en
kretsöverbelastning.
Värmeläget för de reducerade
kokzonerna ändras mellan två nivåer.
6. HÄLL - RÅD OCH TIPS
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Kokkärl
För induktionskokzoner
genereras värme mycket
snabbt i kokkärlet av ett
kraftigt elektromagnetiskt
fält.
Använd
induktionskokzonerna med
korrekt kokkärl.
Kokkärlsmaterial
•
•
Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat
stål, rostfritt stål, botten med flera
lager (märkt som lämpligt av
tillverkaren).
Olämpliga: aluminium, koppar,
mässing, glas, keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
•
•
lite vatten kokar mycket snabbt upp
på en kokzon som är inställd på det
högsta värmeläget.
en magnet fastnar på kokkärlets
botten.
Kokkärlets mått
Induktionskokzonerna anpassar sig
automatiskt till storleken på kokkärlets
botten upp till en viss gräns.
Hur effektiv kokzonen är beror på
kokkärlets diameter. Kokkärl med en
mindre diameter får bara en del av
effekten som kokzonen genererar.
6.2 Minsta kokkärlsdiameter
Kokzon
Kokkärlets dia‐
meter (mm)
Vänster bak
125 - 210
Höger bak
125 - 210
Höger fram
125 - 210
Vänster fram
125 - 210
6.3 Ljud under användning
Om du hör:
•
knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material
("sandwichkonstruktion").
SVENSKA
•
•
•
•
visslande ljud: använder du kokzonen
med hög effektnivå och kokkärlet är
tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
surrande: använder du hög effektnivå.
klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
susande: beror detta på att fläkten är
igång.
15
du ökar värmeläget är det inte
proportionellt mot att öka kokzonens
effektförbrukning. Det betyder att
kokzonen med medelhögt värmeläge
använder mindre än hälften av sin effekt.
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Dessa ljud är normala och innebär
inte att det är fel på produkten.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Relationen mellan värmelägets och
kokzonens förbrukning är inte linjär. När
Värmeläge
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
-1
Koka stora mängder vatten. Effektfunktionen är aktiverad.
16
www.electrolux.com
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
7.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
fall kan denna typ av smuts skada
hällen. Sätt specialskrapan snett mot
glasytan och för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och lite rengöringsmedel.
Efter rengöring, torka hällen med en
mjuk duk.
7.2 Rengöring av hällen
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker. I annat
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Ugnens kontrollpanel
1
2
3
4
5
6
7
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten
1
2
3
4
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
–
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ / AV
För att aktivera och avaktivera ugnen.
Val av ugn
För att flytta mellan den övre ugnen och hu‐
vudugnen.
Nedåtknapp
För att förflytta sig i menyn och ställa in en
ugnsfunktion eller ett program
SVENSKA
Touchkontroll
17
Funktion
Kommentar
5
Matlagningster‐
mometer
För att aktivera matlagningstermometern.
6
Val av retur-/
klockfunktion
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För att stäl‐
la in klockfunktionerna.
Öka / Minska
För att ställa in tid och temperatur.
7
/
8.2 Indikatorer på displayen
A
B
C
D
E
F
G
H
8
I
Namn
Beskrivning
A
Indikator för över-/
huvudugn
Visar vilken ugn som är igång.
B
Indikator för ugns‐
funktion
Visar att funktionen är aktiv.
C
Indikator för lampa/
upptining
Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiv.
D
Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
Visar om uppvärmnings-/restvärmefunktionen är aktiv.
E
Indikator för tempera‐ Visar temperaturen och tiden i minuter.
tur/klocka
F
Indikator för matlag‐
ningstermometer
Visar att matlagningstermometern är i uttaget.
G
Indikator för varm‐
hållning
Visar att varmhållningsfunktionen är aktiverad.
H
Tillagningstid/Sluttid/
Drifttid
Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
I
Indikatorer för klock‐
funktion
Visar att klockfunktionen är aktiv.
18
www.electrolux.com
8.3 Funktioner i den övre ugnen
Symbol
Ugnsfunktion
Tillämpning
Över/Undervär‐ Baka och steka mat på en ugnsnivå.
me
Varmluftsgrill‐
ning
Steka större köttstycken eller fågel med
ben på 1 ugnsnivå. Även för att göra gra‐
tänger och bryna.
Undre värme‐
element
För bakning av kakor med knaprig botten
och för att torka mat.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder och för rostning av bröd.
Ugnslampa
För att aktivera lampan utan en tillagnings‐
funktion.
8.4 Funktioner i huvudugnen
Symbol
Ugnsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner
samtidigt och för att torka mat.Ställ in tem‐
peraturen på 20 - 40 °C lägre än för Över/
Undervärme.
Över/Undervär‐ Baka och steka mat på en ugnsnivå.
me
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som
kräver mer intensiv bryning och som ska ha
knaprig botten. Ställ in temperaturen på 20–
40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Lågtemperatur‐ Att tillreda riktigt magra, möra stekar.
stekning
Gratinering
Steka större köttstycken eller fågel med
ben på 1 ugnsnivå. Även för att göra gra‐
tänger och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder och för rostning av bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple,
plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. to‐
mater, zucchini, svamp).
SVENSKA
Symbol
Ugnsfunktion
Tillämpning
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Ugnslampa
För att aktivera lampan utan en tillagnings‐
funktion.
8.5 Aktivera och avaktivera
1. Tryck på
19
för att aktivera ugnen.
8.11 Lås och Barnlås
Låset och Barnlåset låser
hällen och ugnen samtidigt.
2. Tryck flera gånger på
för att välja
övre ugnen eller huvudugnen.
Se avsnittet "Häll - Daglig användning".
8.6 Ställa in ugnsfunktionen
8.12 Kylfläkt
Du kan ändra
ugnsfunktionen medan
ugnen är igång.
Tryck på
för att ställa in en
ugnsfunktion.
På displayen visas den
rekommenderade temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen
inom ca fem sekunder börjar produkten
värmas upp.
8.7 Ändring av
ugnstemperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen.
En ljudsignal hörs när produkten är vid
inställd temperatur.
8.8 Avaktivera en ugnsfunktion
Tryck flera gånger på
flera gånger
tills ingen ugnsfunktion visas på
displayen.
8.9 Indikator för uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen en efter en.
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar.
8.10 Restvärmeindikator
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen.
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
8.13 Automatisk
säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
uppvärmningsfunktion är igång och du
inte ändrar några inställningar.
Temperatur
Avstängningstid
30 °C - 115 °C
12,5 timmar
120 °C - 195 °C
8,5 timmar
200 °C - 245 °C
5,5 timmar
250 °C - max. °C
3,0 timmar
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska
avstängningen avaktiveras
om du ställer in funktionen
Koktid eller Sluttid.
8.14 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
20
www.electrolux.com
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
Kontrollera att
matlagningstermometern sitter kvar i
köttet och i uttaget under tillagningen.
2. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
sidan av produkten.
Produkten beräknar kontinuerligt den
ungefärliga sluttiden för den inställda
innertemperaturen. På displayen visas
hela tiden den nya ungefärliga sluttiden.
7. Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
En ljudsignal hörs när köttet har
uppnått inställd innertemperatur.
8. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
9. Stäng av produkten.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
8.15 Sätta in ugnstillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
3. Slå på produkten.
4. Tryck på
flera gånger tills
huvudugnen visas.
5. Ställ in innertemperaturen:
a. Tryck på
flera gånger tills
funktionen
Matlagningstermometer blinkar
och den inställda
innertemperaturen visas på
displayen.
Den förvalda
innertemperaturen är
60 °C.
b. Tryck på
eller
inom
fem sekunder för att ställa in
innertemperaturen.
Innertemperaturen visas från 30 ºC.
6. Ställ in tillagningsfunktion och, vid
behov, ugnstemperatur
/ .
Medan produkten beräknar den
ungefärliga sluttiden visas en
blinkande ruta på displayen.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
SVENSKA
•
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
8.16 Teleskopskenor – isättning
av ugnstillbehör
Ställ långpannan eller den djupa formen
på teleskopskenorna.
Spara
installationsanvisningarna till
bakplåtsskenorna för
framtida användning.
FÖRSIKTIGHET!
Använd bara
teleskopskenorna i undre
ugnen.
Med teleskopskenor kan du lättare sätta
in och ta ut falsarna.
Sätt gallret på den djupa formen. Ställ
gallret och den djupa formen på
teleskopskenorna.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
9.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
21
Placera gallret på de utdragbara
bakplåtsskenorna så att fötterna är
vända nedåt.
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion på‐
verkar inte produktens funktioner i övrigt.
Varaktighet
För att ställa in tillagningstiden för ugnen.
22
www.electrolux.com
Klockfunktion
Tillämpning
Sluttid
För att ställa klockan när ugnen ska stängas av.
Du kan använda Koktid
en ljudsignal hörs under två minuter.
Produkten stängs av.
och Sluttid
samtidigt för
att ställa in tiden när
produkten måste vara
aktiverad och sedan när den
ska avaktiveras. Härigenom
kan du aktivera produkten
med en fördröjning i tid. Ställ
Tryck på en touch-kontroll för att stänga
av ljudsignalen.
först in Koktid
9.3 Aktivering Heat + Hold (om
tillämpligt)
Sluttid
och sedan
.
Med Koktid
och Sluttid
stängs ugnen av
automatiskt.
Temperaturen för inställd
ugnsfunktion måste vara
över 80 °C.
9.2 Ställa in klockfunktioner
För Koktid
och Sluttid
, ställ in
ugnsfunktion och temperatur. Detta är
inte nödvändigt för signaluret . Se
avsnittet "Ställa in ugnsfunktion".
Heat+Hold-funktionen håller tillagad mat
varm i 30 minuter sedan tillagningen är
klar.
flera gånger tills
1. Använd
displayen visar önskad klockfunktion.
1. Ställ in tiden med klockfunktionerna
2. Använd
eller
för att ställa in
önskad tid.
Klockfunktionen är aktiverad. Displayen
visar lampan för den klockfunktion som
du ställer in.
flera gånger tills
2. Tryck på
displayen visar symbolen
När tiden har gått ut blinkar indikatorn för
klockfunktionen och ”00.00” blinkar och
Koktid
och/eller Sluttid
Varmhållning
.
.
3. Använd
så visar displayen
"00:30".
En ljudsignal hörs när funktionen
avslutas. Ugnen stängs automatiskt av.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
10.1 Övre ugn
Den övre ugnen är den mindre av de två
ugnarna. Den har 3 ugnsnivåer.
Användningsområdet är för att tillaga
mindre mängder mat. Den ger särskilt
goda resultat när den används för att
tillaga fruktkakor, sötsaker och kryddade
pajdegsbottnar eller quiche.
10.2 Undre ugn
Undre ugnen är särskilt lämpad för att
tillaga stora mängder mat.
10.3 Gräddning
•
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
SVENSKA
•
•
•
•
(temperatur, koktider) och placeringen
av plåtar och galler till värdena i
tabellerna.
Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
•
23
du inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
10.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte till‐
räckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
Ugnstemperaturen är för
degig, klumpig eller får vat‐ hög.
tenränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
För kort gräddningstid.
degig, klumpig eller får vat‐
tenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom
att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
Det finns för mycket vätska Använd mindre vätska. Var
degig, klumpig eller får vat‐ i degen.
försiktig med blandningsti‐
tenränder.
derna, framför allt vid an‐
vändning av en köksma‐
skin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugn‐
stemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstem‐
peratur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
24
www.electrolux.com
10.5 Bakning med Över/Undervärme
- övre ugnen
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbullar
200 - 225
10 - 20
1-2
Grahamsbullar
190 - 200
20 - 25
1-2
Fyllda smörgåsar
200 - 225
10 - 12
1-2
Kaka i form
190 - 210
30 - 40
1-2
Ciabattabullar
210 - 230
10 - 20
1-2
Foccacia
220 - 230
15 - 20
1-2
Pitabröd
230
5 - 15
1-2
Salta kringlor
180 - 200
12 - 15
1-2
Vitt bröd / runt bröd
175 - 225
35 - 45
1
Vitt bröd
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fullkornsbröd
180 - 200
35 - 45
1-2
Rågbröd, blandning
max. värmeläge
värmning
- bakning
190
55 - 65
1-2
Baguetter
220 - 230
15 - 30
1-2
Pannkakor
170 - 180
50 - 60
1-2
Fruktkakor
150 - 170
70 - 80
1-2
Muffins
180 - 200
10 - 20
1-2
Rulltårta
220 - 230
6 - 14
1-2
Bullar
220 - 230
8 - 15
1-2
Lång limpa
180 - 200
25 - 35
1-2
Pepparkakor
220 - 225
8 - 12
1-2
Kaka i form
170 - 180
35 - 45
1-2
Sockerkakor/Madeirakakor
170 - 180
40 - 50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200 - 225
8 - 12
1-2
Maränger
100
90 - 120
1-2
Marängbottnar
100
90 - 120
1-2
- värmning
med ugnen av‐
stängd
25
1-2
Småkakor
160 - 180
6 - 15
1-2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-choux
170 - 190
30 - 45
1-2
Rulltårta
190 - 210
10 - 12
1-2
Frukttårtor, mördegskakor
175 - 200
förbakning,
bullar 10-15
1-2
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
1-2
Frukttårtor, smuldeg
190 - 200
25 - 35
1-2
Mjuk marsipankaka
210 - 230
10 - 12
1-2
Pannkakor
210 - 220
15 - 30
1-2
10.6 Baka i varmluft
- Huvudugn
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbullar
175 - 185
15 - 20
2+4
Grahamsbullar
165 - 180
20 - 30
2+4
Fyllda smörgåsar
170 - 180
15 - 20
2+4
Formbröd
170 - 190
30 - 40
1+4
Salta kringlor
160 - 170
15 - 20
2+4
Vitt bröd / runt bröd
170 - 180
35 - 45
2+4
Fullkornsbröd
160 - 170
35 - 45
2+4
Rågbröd, blandning
250
-
2+4
- bakning
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannkakor
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkakor
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rulltårta
190 - 210
6 - 15
3
Bullar
185 - 195
8 - 15
2+4
Lång limpa
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepparkakor
160 - 170
8 - 15
2+4
Kaka i form
150 - 160
30 - 40
2+4
Sockerkakor/Madeirakakor
150 - 160
50 - 60
2
25
26
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Maränger
100
90 - 120
2+4
Marängbottnar
100
90 - 120
2+4
Småkakor
150 - 160
10 - 20
2+4
Petit-choux
155 - 165
30 - 40
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
förbakning, bott‐
nar 10-15
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
dekorering 35-45 2 + 4
Frukttårtor, smuldeg
170 - 180
30 - 40
10.7 Över/undervärme
2+4
- Huvudugn
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Franskbullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Grahamsbullar
190 - 200
20 - 25
3-4
Fyllda smörgåsar
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabattabullar
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabröd
250
5 - 15
3-4
Salta kringlor
180 - 200
12 - 15
3-4
Vitt bröd
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fullkornsbröd
180 - 200
35 - 45
1-2
Rågbröd, blandning
275
-
1
- bakning
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannkakor
170 - 180
50 - 60
2-3
Kaka i form
170 - 180
35 - 45
3-4
Sockerkakor/Madeirakakor
170 - 180
40 - 50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Maränger
100
90 - 120
3-4
Marängbottnar
100
90 - 120
3-4
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor
160 - 180
6 - 15
3-4
Petit-choux
170 - 190
30 - 45
3-4
Rulltårta
190 - 210
10 - 12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175 - 200
förbakning,
bullar 10-15
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
3-4
Frukttårtor, smuldeg
190 - 200
25 - 35
3-4
Mjuk marsipankaka
210 - 230
10 - 12
2
27
10.8 Pizza-tabell
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Ciabattabullar
200 - 220
10 - 20
2-3
Foccacia
220 - 230
10 - 20
2-3
Ciabatta
190 - 200
15 - 25
2-3
Frukttårtor, mördegskakor
170 - 180
35 - 45
2-3
Frukttårtor, smuldeg
175 - 200
25 - 35
2-3
Pizza, hemlagad (tjock - med
mycket fyllning)
180 - 200
25 - 35
1-2
Pizza, hemlagad (tunn botten)
200 - 2301)
15 - 20
1-2
Fryst pizza
200
15 - 20
1-2
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
215 - 225
35 - 45
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
215 - 225
35 - 45
3-4
Tårtor, frusna
200
15 - 25
3-4
1) Förvärm ugnen.
10.9 Stekning
•
•
•
Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
•
•
•
Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
28
www.electrolux.com
•
•
Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
•
Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
10.10 Stekning med Över/Undervärme
- övre ugnen
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
1-2
Rumpstek - bryning
225
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
160
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
180
90 - 120
1-2
1) Annat. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Oxfilé1)
180
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Lägg/bog/revben
180
1-2
80 - 100
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
2
Fläskkotlett 1)
200
60
2
Fläskkarré
180
90 - 120
1-2
Skinka
160
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling, i bitar
200
2
55 - 65
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Anka 1)
160
1-2
55 - 65
Anka lågtemperaturtillagad 1) 130
totalt ca 5 timmar 1 - 2
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.11 Steka i varmluft
- Huvudugn
Nötkött
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
160
90 - 120
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Oxfilé1)
160
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Lägg/bog/sadel
160
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
175
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Fläsk
29
30
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Skinka
150
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling, i bitar
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 tim‐
mar
2-3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.12 Stekning med Över/Undervärme
- Huvudugn
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
225
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
160
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
180
90 - 120
1-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Oxfilé1)
180
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Lägg/bog/revben
180
2
80 - 100
SVENSKA
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
Skinka
160
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 tim‐
mar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.13 Gratinering
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid i minuter
per kg kött
Falsnivå
Rumpstek - bryning
200
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
150
50 - 60
2-3
Rostbiff
160
90 - 120
1-2
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Oxfilé1)
160
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Falsnivå
Lägg/bog/revben
160
2
80 - 100
31
32
www.electrolux.com
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Fläskstek 1)
180
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min/kg)
Falsnivå
Kyckling
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
lämpar sig inte
totalt ca 5 tim‐ 2 - 3
mar
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.14 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk.
Ugnen får den förinställda temperaturen
och en signal avges. Därefter ställer
ugnen automatiskt om till en lägre
temperatur för fortsatt tillagning.
Tillaga alltid utan lock vid
Lågtemperaturstekning.
Du kan inte använda
Lågtemperaturstekning
tillsammans med
klockfunktionerna: Koktid
och Sluttid.
Livsmedel
Mängd
1. Bryn köttet i en djup stekpanna (i
förekommande fall) på mycket hög
värme.
2. Placera köttet på ett stekfat eller
direkt på gallret. Placera plåten under
gallret för att fånga upp fettet.
3. Välj ungsfunktionen
Lågtemperaturstekning, ändra
temperaturen om nödvändigt och
tillaga tills maten är klar (se tabellen).
Temperatur Föruppvärmnings‐
(°C)
tid (min)
Röd
Rostbiff (genom‐
stekt)
800 - 1 000 g
150
Falsnivå
Rosa
90 - 110 130 - 140
2
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Temperatur Föruppvärmnings‐
(°C)
tid (min)
Röd
Rosa
Falsnivå
Rostbiff (genom‐
stekt)
1200 - 1 600
g
150
120 130
160 - 170
2
Revben av nöt
600 - 1 000 g
150
55 - 75
95 - 110
3
Nötbog, benfri
3,5 cm hög
150
-
70 - 80
3
Oxfilé, hel
600 - 1 000 g
120
65 - 75
90 - 110
3
Oxfilé, skivad
2,5 cm hög
120
20 - 25
35 - 45
3
Entrecôte
1,5 cm hög
120
15 - 25
30 - 35
3
T-benstek
2 cm hög
120
25 - 30
35 - 40
3
Fläskfilé, hel
500 - 700 g
120
-
65 - 75
3
Fläskfilé, skivad
2,5 cm hög
120
-
35 - 45
2
10.15 Grillning i allmänhet
•
VARNING!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
•
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid den djupa formen som
ska fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
10.16 Grillning
Förvärm alltid en tom ugn med
grillfunktionerna i 5 minuter.
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
- övre ugnen
Livsmedel
33
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Fläskkotletter
7-9
4-6
2-3
Lammkotletter
7 - 10
5-6
2-3
Kyckling, i bitar
20 - 25
15 - 20
2-3
Korv
3-5
2-4
2-3
Revben, förtillagade i 20 min.
15 - 20
15 - 20
2-3
Fisk, skivor av torsk eller lax
10 - 15
5 - 10
2-3
Rostat bröd
1-3
1-2
2-3
34
www.electrolux.com
10.17 Grillning
- Huvudugn
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
1:a si‐
2:a sidan
dan
Falsni‐
vå
Fläskkotletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammkotletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kyckling, i bitar
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Korv
250
3-5
2-4
3-4
Revben, förtillagade i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skivor av torsk eller lax
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Rostat bröd
250
2-3
1-2
3-4
•
10.18 Upptining
•
•
Ta bort förpackningen från maten.
Lägg maten på en tallrik.
Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga
upptiningstiden.
Använd ugnens första hyllnivå. Den
längst ner.
Livsmedel
Mängd
Upptinings‐
tid (min)
Efteruppti‐ Kommentar
ningstid
(min)
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik. Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den
fortfarande är något frusen.
Mjuk kaka
1,4 kg
60
60
-
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
SVENSKA
11.1 Anmärkningar om
rengöring
•
•
•
•
•
•
Torka av framsidan med en mjuk
trasa och varmt vatten och diskmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
11.2 Produkter i rostfritt stål
eller aluminium
Rengör ugnsluckan endast
med en blöt svamp. Torka
med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror
eller produkter med slipeffekt
för rengöring eftersom de
kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel
med samma försiktighet.
11.3 Katalytisk rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska
ytan med ugnssprej,
frätande rengöringsmedel,
såpa eller andra
rengöringsmedel. Den
katalytiska ytan kan skadas
då.
35
VARNING!
Håll barn borta när du rengör
ugnen vid höga
temperaturer. Ugnsytan blir
mycket varm och det finns
risk att man bränner sig.
FÖRSIKTIGHET!
Tänd alltid ugnslampan vid
katalytisk rengöring (i
förekommande fall).
Ta ut alla tillbehör ur ugnen
innan den katalytiska
rengöringen aktiveras.
Väggarna har en katalytisk beläggning
och är självrengörande. De absorberar
fett som samlas på väggarna när ugnen
är igång.
För att stödja denna
självrengöringsprocedur ska den tomma
ugnen värmas upp regelbundet.
1. Rengör ugnens botten med varmt
vatten och diskmedel, och torka den
sedan.
2. Ställ in funktionen .
3. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
4. När ugnen har svalnat, rengör den
med en mjuk, fuktig svamp.
11.4 Borttagning av
ugnsstegarna
Ta ut ugnsstegarna när ugnen ska
rengöras.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
Fläckar eller missfärgning av
den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
36
www.electrolux.com
1
2
Styrpinnarnas avrundade
ändar måste peka framåt.
FÖRSIKTIGHET!
Lägg ned ugnsluckan med
yttersidan nedåt på ett mjukt
och jämnt underlag för att
förhindra att den repas.
För att sätta tillbaka luckan utför du
stegen i omvänd ordning. Tryck ner så
att monteringsfjädern snäpper till.
11.6 Ta bort och rengöra
luckglasen - övre ugnen
Glaset i luckan på din
produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på
bilden. Antalet glas kan skilja
sig.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De
två fixeringsdelarnas ändar
måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada
emaljen.
1. Öppna dörren.
2. Ta tag i lucklisten på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
11.5 Ta bort ugnsluckan - övre
ugn
1
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
1. Öppna ugnsluckan till ca en
tredjedel.
2
1
3. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
4. Ta bort luckglasen.
30°
Sätt tillbaka glasen genom att följa
stegen i omvänd ordning.
11.7 Ta bort och rengöra
luckglasen - huvudugn
2. Fatta tag i ugnsluckans sidor med
båda händerna och dra bort luckan
från ugnen.
Glaset i luckan på din
produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på
bilden. Antalet glas kan skilja
sig.
1. Tryck på ena sidan av luckans foder
för att ta bort den.
SVENSKA
A
37
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ugnslampan mot en passande
300 °C värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
2
1
Lampglaset hittar du på vänster sida i
ugnen.
1. Ta ut den vänstra ugnsstegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
2. Dra upp fodret.
3. Ta bort luckglasen.
Sätt tillbaka glasen genom
att följa stegen i motsatt
ordning. Innan fodret sänks
ska först fodrets A-del fästas
på luckan. Se bilden.
11.8 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Baklampan
Lampglaset hittar du längst
bak i utrymmet.
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
38
www.electrolux.com
12.1 Om produkten inte fungerar...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Du kan inte aktivera pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten Kontrollera att produkten
till strömförsörjningen eller är korrekt ansluten till
den är ansluten på fel sätt. strömförsörjningen.
Du kan inte aktivera pro‐
dukten.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en behörig
elektriker.
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touch-kontroller samti‐
digt.
Tryck bara på en touchkontroll.
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
STOP+GO-funktionen är
igång.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.
Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.
Rengör kontrollpanelen.
En ljudsignal ljuder och
Du har satt något på en el‐ Ta bort föremålet från
hällen stängs av.
ler flera touch-kontroller.
touch-kontrollerna.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.
Hällen stängs av.
Du satte något på touchkontrollen
Restvärmeindikator går
inte att tända.
.
Zonen är inte varm efter‐
som den bara har varit
påslagen en kort stund.
Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Automax-funktionen funge‐ Zonen är het.
rar inte.
Låt zonen bli tillräckligt
sval.
Automax-funktionen funge‐ Det högsta värmeläget är
rar inte.
inställt.
Det högsta värmeläget har
samma effekt som funktio‐
nen.
Touch-kontrollerna blir var‐ Kokkärlet är för stort eller
ma.
står för nära kontrollerna.
Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.
tänds på hällens dis‐
play.
Automatisk avstängning är Avaktivera hällen och akti‐
på.
vera den igen.
tänds på hällens dis‐
play.
Barnlås- eller Lås-funktio‐
nen fungerar.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
tänds på hällens dis‐
play.
Det står inget kokkärl på
zonen.
Ställ ett kokkärl på zonen.
SVENSKA
39
Problem
Möjlig orsak
Lösning
tänds på hällens dis‐
play.
Fel kokkärl.
Använd rätt typ av kokkärl.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
tänds på hällens dis‐
play.
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för zo‐
nen.
Använd kokkärl med rätt
mått.
Se avsnittet "Häll – råd och
tips".
tänds på hällens dis‐
play.
Kokkärlet täcker inte fyr‐
kanten / korset.
Täck korset/fyrkanten helt.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstäng‐
ning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlås- eller Lås-funktio‐
nen fungerar.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Ugnsdisplayen visar "SÄ‐
KER".
Barnlåset är aktiverat.
Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Ugnsdisplayen visar
"LOC".
Låsfunktionen är påslagen. Se avsnittet "Häll - Daglig
användning".
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Matlagningstermometern
fungerar inte.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
Tillagningen av maträtter
tar för lång tid eller går för
fort.
Temperaturen är för låg el‐ Justera vid behov tempe‐
ler för hög.
raturen. Följ instruktioner‐
na i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
På displayen visas ett fel‐ Det föreligger ett elektriskt
meddelande som inte står i fel.
tabellen.
Stäng av produkten via
hushållets säkring eller sä‐
kerhetsbrytaren i säkrings‐
skåpet och slå på den
igen.
Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
40
www.electrolux.com
12.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
yttre kanten av produktens innanmäte.
Avlägsna inte märkskylten från
produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Tekniska data
Mått
mm
B
685
13.3 Justering av höjd
Mått
Höjd
893 - 912 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
När du installerar produkten,
justera dess ovansida
horisontellt.
13.2 Placering av produkten
1
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.
2
Använd en skruvmejsel för att justera
hjulen (1). Använd en nyckel för att
justera de små fötterna i produktens
botten (2).
B
13.4 Tippskydd
A
A
Minsta avstånd
Mått
mm
A
2
Justera produkten till rätt höjd och ställ
den på rätt plats innan du sätter dit
tippskyddet.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Montera tippskyddet för att
hindra att produkten välter
vid felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast
när produkten står på rätt
plats.
41
med 50 mm avstånd från produktens
vänstra eller högra sida till det runda
hålet på konsolen. Skruva fast den i
väggen.
50 mm
77 mm
Tippskyddet består av två delar (A + B).
Du hittar tippskyddet (B) till höger eller
vänster på spisens baksida.
A
4. Kontrollera att tippskyddet (A) sticker
in minst 20 mm i hålet på produktens
baksida (B) när du skjuter in
produkten.
13.5 Elektrisk installation
B
1. Installera tippskyddet (A) på väggen.
Kontrollera att väggen är gjord av
solitt material. Om den inte är det
måste du göra väggen tillräckligt
stark för att hålla vikten.
Säkerställ att ytan bakom produkten
är jämn.
2. Placera spisen i mitten av utrymmet
mellan skåpen.
Om utrymmet är större än spisens
bredd, måste du justera sidomåttet.
3. Installera tippskyddet (A) ca 77 mm
nedanför produktens ovansida och
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
FÖRSIKTIGHET!
Om du ansluter stickproppen
från spisen till en 3faskontakt, måste den ha en
neutral fas. Annars fungerar
inte spisen.
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Informationsblad och information för ugnar enligt EU
65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKI6761AOX
Energiindex
Övre ugn: 105.9
Nedre ugn:105.9
Energiklass
Övre ugn: A
Nedre ugn:A
42
www.electrolux.com
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
Övre ugn: 0.75 kWh/program
Nedre ugn:0.99 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
Övre ugn: 0 kWh/program
Nedre ugn: 0.90 kWh/program
Antal utrymmen
2
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
Övre ugn: 39 l
Nedre ugn:72 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
71.0 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
14.2 Ugn - Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
•
Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
•
•
•
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs
för vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
14.3 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EKI6761AOX
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Induktion
SVENSKA
43
Diameter på runda kokzoner (Ø)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiförbrukning per kokzon (EC electric
cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
182,5 Wh / kg
165,0 Wh / kg
189,9 Wh / kg
165,0 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda.
14.4 Häll - Energibesparing
•
•
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
•
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet direkt i mitten av
kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
175,6 Wh / kg
•
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867307841-B-402015
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement