Aeg-Electrolux EP5003011M User manual

Aeg-Electrolux EP5003011M User manual
SV
Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
EP5003011
2
www.aeg.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.......................................................................................... 3
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...........................................................................................4
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................................7
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN....................................................8
5. DAGLIG ANVÄNDNING.................................................................................................8
6. KLOCKFUNKTIONER....................................................................................................11
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR................................................................................... 13
8. TILLVALSFUNKTIONER................................................................................................ 13
9. TRICKS OCH TIPS......................................................................................................... 14
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.................................................................................... 27
11. FELSÖKNING.............................................................................................................. 30
12. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................................31
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få
felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare – funktioner
som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna några minuter åt
att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC,
serienummer.
Informationen finns på typskylten.
Varningar/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren kan inte
hållas ansvarig för personskador eller skador på
egendom som orsakats av felaktig installation eller
användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans
med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att
du aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller
eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av
produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk
rengöring. Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd
ordning.
Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta
kablaget i enlighet med gällande
anslutningsbestämmelser.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid
försiktig när du flyttar den. Använd
alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
• Kontrollera att produkten har
installerats under och bredvid stadiga
skåp- eller bänkstommar.
• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
SVENSKA
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
endast i slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla
bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador,
elstötar eller explosion
föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt
för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
5
• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.
• Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen
defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
6
www.aeg.com
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans
glaspaneler om de är skadade.
Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig,
mjuk trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
2.5 Pyrolysrengöring
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion
för Första användningstillfället ska du
ta ut följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, oljeeller fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som
medföljer produkten) särskilt
kastruller, pannor, brickor,
köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar
i dem.
• Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
• Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är
igång.
Produkten blir mycket het och
varmluft kommer ut ur de främre
kylningshålen.
• Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och
efter varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och
efter första användningstillfället
vid användning vid maximal
temperatur.
• Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar)
från produktens närhet under och
efter Pyrolysrengöringen. Detta
gäller även vid det första
användningstillfället av produkten
på maximal temperatur i ett
välventilerat utrymme.
• Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av
alla Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
• Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk
rengöring i alla Pyrolysugnar och kan
även vara en källa till skadliga ångor i
små mängder.
• Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
beskrivs är inte skadliga för
människor, inklusive barn eller
personer med sjukdom.
2.6 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas för
belysning i hus.
SVENSKA
VARNING!
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att
barn eller djur stängs in inuti
produkten.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 2 3 4
5
6 7
2
8
13
5
4
3
2
1
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3.2 Tillbehör
Kontrollpanel
Lampor/symboler för kokzonerna
Vred för ugnsfunktionerna
Kontrollampa/symbol/indikator för
ström
Elektronisk programmeringsenhet
Temperaturvred
Kontrollampa/symbol/indikator för
ström
Kokzonernas kontrollvred
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
Bakplåt
Trådhylla
För kakor och småkakor.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
7
8
www.aeg.com
För kakor och småkakor. För bakning och
stekning eller som fettuppsamlingsfat.
Ugnspanna
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten innan du använder
den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
4.2 Ställa klockan
2. Tryck på
för att bekräfta. Detta
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
Displayen visar
tiden. "00" blinkar.
3. Tryck på
minuter.
eller
och den inställda
för att ställa in
4. Tryck på
för att bekräfta. Detta
behövs bara när du ställer klockan
första gången. I fortsättningen sparas
den nya tiden automatiskt efter 5
sekunder.
På displayen visas den nya tiden.
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på
displayen.
4.3 Ändra tid
När programvaruversionen försvinner
Den inställda tiden och symbolen
blinkar på displayen.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny
tid.
visar displayen
blinkar.
1. Tryck på
klockan.
och "12:00". "12"
eller
för att ställa
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Du kan endast ställa om klockan när
ugnen är avstängd.
Tryck på
.
SVENSKA
5.2 Aktivera och inaktivera
produkten
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Kontrollampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
9
1. Vrid vredet för ugnsfunktioner för att
välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
5.3 Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Avstängt läge
Produkten är avstängd.
Snabbstart
För att minska uppvärmningstiden.
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och
för att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Pizza/paj-läge
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in
temperaturen på 20–40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att
torka mat.
Tina
För att tina frysta livsmedel.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
10
www.aeg.com
Ugnsfunktion
Tillämpning
Varmluftsgrillning Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå. Även för att göra gratänger och bryna.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna
funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
5.4 Funktionen Snabbstart
Snabbstartfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
1. Ställ in
snabbuppvärmningsfunktionen. Se
tabellen över ugnsfunktioner.
2. Vrid temperaturvredet för att ställa in
temperaturen.
En ljudsignal hörs när produkten uppnått
inställd temperatur.
Snabbuppvärmningsfunktionen
inaktiveras inte efter
ljudsignalen. Du måste
inaktivera funktionen manuellt.
3. Ställ in en ugnsfunktion.
5.5 Kokzonernas kontrollvred
Du kan styra hällen med hjälp av
kokzonernas kontrollvred. Se
bruksanvisningen för hällen.
Du måste läsa avsnittet om
säkerhet i hällens
bruksanvisning.
5.6 Värmelägen
Kokzonslamporna visar vilken zon du
ställer in.
VARNING!
Se avsnittet
"Produktbeskrivning".
Vredindikering
0
Funktion
Av-position
Vredindikering
Funktion
Varmhållningsläge
1-9
Värmelägen
1. Vrid vredet till önskat värmeläge.
2. När tillagningen är klar, vrid vredet
till av-position.
5.7 Automax
Gäller endast för hällar med
automatisk uppvärmning.
AutoMax-funktionen värmer upp
kokzonen med full effekt under en
begränsad tid.
1. Vrid vredet för kokzonen medurs så
långt som möjligt (förbi det högsta
värmeläget).
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "av"-läget.
5.8 Använda dubbelzonen (om
tillämpligt)
För att aktivera
dubbelzonen, vrid vredet
medurs. Vrid inte till
stopposition.
1. Vrid vredet medurs till position 9.
2. Vrid vredet sakta tills ett klick hörs.
De två tillagningszonerna är på.
3. För att ställa in till önskad
värmeinställning, se
"Värmeinställningar".
SVENSKA
11
5.9 Display
A
G
B
F
E
C
D
A. Timer
B. Uppvärmnings- och
restvärmeindikator
C. Vattentank (endast vissa modeller)
D. Matlagningstermometer (endast
vissa modeller)
E. Elektroniskt lucklås (endast vissa
modeller)
F. Timmar / minuter
G. Klockfunktioner
5.10 Knappar
Knapp
Funktion
beskrivning
KLOCKA
För att ställa in en klockfunktion.
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
SIGNALUR
För att ställa in SIGNALURET. Tryck på
knappen i drygt 3 sekunder för att sätta
på eller stänga av ugnslampan.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
TEMPERATUR
För att kontrollera ugnens eller matlagningstermometerns temperatur (om sådan ingår). Använd endast när en ugnsfunktion är igång.
5.11 Kontrollampa för
uppvärmning
Staplarna visar att ugnens temperatur
ökar eller minskar.
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen
en efter en.
6. KLOCKFUNKTIONER
6.1 Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
KLOCKA
För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden. Se avsnittet "Ställa in klockan".
SIGNALUR
Använd för att ställa in en nedräkning (högst 23 timmar
och 59 minuter). Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan ställa in SIGNALUR när
som helst, även om produkten är avstängd.
12
www.aeg.com
Klockfunktion
Tillämpning
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
Använd endast när en ugnsfunktion är vald.
SLUTTID
För att ställa in när produkten måste stängas av. Använd endast när en ugnsfunktion är vald. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om
produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid
en senare tidpunkt.
6.3 Ställa in SIGNALUR
Tryck på
upprepade
gånger för att växla mellan
klockfunktionerna.
1. Tryck på
För att bekräfta
klockfunktionens inställning,
tryck på
eller vänta 5
sekunder så sker automatisk
bekräftelse.
6.2 Ställa in KOKTID eller
SLUTTID
1. Tryck på
upprepade gånger tills
displayen visar
eller
eller
.
blinkar på displayen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
värdena och tryck på
bekräfta.
för att
För Koktid
ställer du först in
minuterna och sedan timmarna, för
Sluttid
ställer du först in timmarna
och sedan minuterna.
En ljudsignal hörs i 2 minuter när
tidpunkten har nåtts. Symbolen
under
inställning av KOKTID
övergår produkten till att
ställa in funktionen SLUTTID
.
2. Tryck på
eller
för att ställa in
SIGNALUR.
Ställ först in sekunderna, därefter
minuterna och timmarna.
Tiden beräknas i minuter och
sekunder När tiden du ställt in är
längre än 60 minuter visas symbolen
på displayen.
Produkten beräknar nu tiden i timmar
och minuter.
3. SIGNALUR startar automatiskt efter
fem sekunder.
När 90 % av den inställda
temperaturen har uppnåtts avges en
ljudsignal.
4. När den inställda tiden har nåtts hörs
en ljudsignal i två minuter. "00:00"
och blinkar på displayen. Tryck på
valfri knapp eller öppna ugnsluckan
för att stänga av ljudsignalen.
Om du ställer in SIGNALUR
när KOKTID eller SLUTTID är
eller
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Ugnen stängs av.
3. Vrid vredet för ugnsfunktionerna till
av-läget.
4. Tryck på valfri knapp eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Om du trycker på
.
och "00" blinkar på displayen.
aktiv tänds symbolen
displayen.
på
6.4 Tidtagning
Använd tidtagningsfunktionen för att
övervaka hur länge ugnen är igång. Den
sätts på så fort ugnen börjar värmas upp.
För att återställa tidtagningsuret, håll
inne
igen.
och
. Timern börjar räkna upp
SVENSKA
13
Uppräkningstimern kan inte
användas med funktionerna:
Varaktighet
, Sluttid
.
7. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Sätta in tillbehör
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret
på skenorna ovan.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna
är vända nedåt.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
8. TILLVALSFUNKTIONER
8.1 Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster sida
för att öka säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt
stegen är en enhet som
förhindrar att husgeråden
halkar ur.
14
www.aeg.com
Om pyrolysfunktionen är
igång låses luckan.
SAFE tänds på displayen när
man vrider på ett vred eller
trycker på en knapp.
1. Ställ inte in någon ugnsfunktion.
2. Håll inne
och
samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs. SAFE visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Barnlåset.
8.2 Användning av Knapplåset
8.3 Restvärmeindikering
När du stänger av produkten visas
restvärmeindikatorn på displayen
om
temperaturen i ugnen är högre än 40 °C.
Vrid vredet för temperaturen åt vänster
eller höger för att visa
ugnstemperaturen.
8.4 Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en
ugnsfunktion är igång och du inte ändrar
några inställningar.
Du kan bara aktivera Knapplåset när
produkten är påslagen.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
Knapplåset förhindrar att temperaturoch tidsinställningar för en pågående
ugnsfunktion oavsiktligt ändras.
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
1. Välj en ugnsfunktion och ställ in den
enligt behov
200 - 245
5.5
250 - max.
3
2. Håll
och
intryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs. Loc visas på
displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
Knapplåset.
Om Pyrolysfunktionen är
igång är luckan låst och
visas på displayen.
Loc tänds på displayen när
du vrider på
temperaturvredet eller
trycker på en knapp.
Produkten stängs av när du
vrider vredet för
ugnsfunktionerna.
När du stänger av produkten
medan Knapplåset är på
ändras Knapplåset
automatiskt till Barnlåset. Se
"Användning av Barnlåset".
9. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Efter en automatisk avstängning kan du
trycka på valfri knapp för att använda
produkten igen.
Den automatiska
avstängningen fungerar inte
med funktionerna: Lampa,
Varaktighet, Sluttid.
8.5 Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
SVENSKA
15
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
9.1 Exempel på tillagningstillämpningar för inbyggnadshällen
Värmeläge
Tillämpning
Tid (min)
Tips
1
För varmhållning av maträtter.
efter behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
För att laga hollandaisesås och
smälta smör, choklad och gelatin.
5 - 25
Blanda med jämna mellanrum.
1-2
För att få fluffiga omeletter och
äggstanning att stelna.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
För att sjuda ris och mjölkbase25 - 50
rade rätter och för att värma upp
färdiglagad mat.
Tillsätt minst två gånger så
mycket vätska som ris. Rör om
mjölkrätter efter halva tiden.
3-4
För att ångkoka grönsaker, fisk
och kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
För att ångkoka potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
För att tillaga större mängder
mat, stuvningar och soppor.
60 - 150
Tillsätt max 3 l vätska till ingredienserna.
6-7
För att lätt steka schnitzel, kalv
efter becordon bleu, kotletter, kroketter, hov
korv, lever, ägg, pannkakor och
munkar och för att tillaga en redning.
Vänd efter halva tiden.
7-8
För att kraftigt steka potatiskroketter, biff och stekar.
Vänd efter halva tiden.
9
För att koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek)
och fritera pommes frites.
5 - 15
9.2 Ugnsluckans insida
9.3 Gräddning
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla.
Anpassa dina vanliga inställningar
(temperatur, koktider) och
placeringen av plåtar och galler till
värdena i tabellerna.
• ugnsnivåernas nummer.
• Information om ugnsfunktioner,
rekommenderade ugnsnivåer och
temperaturer för typiska maträtter.
16
www.aeg.com
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen
första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna
för ett speciellt recept, leta efter ett
recept som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska
du inte ändra
temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du,
vid längre gräddningstider, stänga av
ugnen cirka 10 minuter innan
baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala form.
9.4 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräck- Ugnsnivån är fel.
ligt gräddad.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir de- Ugnstemperaturen är för
gig, klumpig eller får vatten- hög.
ränder.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir de- För kort gräddningstid.
gig, klumpig eller får vattenränder.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir de- Det finns för mycket vätska i
gig, klumpig eller får vatten- degen.
ränder.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden är
för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg. Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
SVENSKA
9.5 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C) Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge Varmluft
cake/lätt sockerkaka utan fett
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge Över/Undervärcake/lätt socker- me
kaka utan fett
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över/Undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake
Över/Undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
17
18
www.aeg.com
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1.
2.
1
Bröd (rågbröd): Över/Undervär1. Första delen me
av gräddningen.
2. Andra delen
av gräddningen.
1.
2.
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/sock- Över/Undervärerkringlor
me
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
jästdeg/socker-
Varmluft
150
35 - 55
3
Över/Undervärme
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
2301)
160 - 180
20
30 - 60
kaksdeg) 2)
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
3
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Över/Undervärme
1601)
20 - 30
3
SVENSKA
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
Varmluft
äggvita/maränger
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
9.6 Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
160 - 170
30 - 60
1
Fyllda grönsaker Varmluft
1) Förvärm ugnen.
19
20
www.aeg.com
9.7 Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Short bread /
mördegskaka /
mördegsremsor
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
9.8 Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pizzaliknande rätt från
Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
21
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
9.9 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande
fall) eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en
stekyta kan stekas i en stekgryta utan
lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk
som steks i produkten väger minst 1
kg.
• För att förhindra att köttsaft som
tränger ut bränner fast kan du tillsätta
lite vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under
stekningen. Därigenom blir resultatet
bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja
eftervärmen.
22
www.aeg.com
9.10 Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Grytstek
1 - 1,5 kg
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Över/Under- 230
värme
120 - 150
1
per cm höjd
Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: medel
per cm höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1 kg
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad 750 g - 1 kg
i förväg)
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lamm
SVENSKA
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Falsnivå
Tid (min)
Falsnivå
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Över/Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, 1,5 - 2 kg
hjortsadel
Över/Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
Över/Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Vilt
1,5 - 2 kg
1) Förvärm ugnen.
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Undervärme
210 - 220
40 - 60
1
23
24
www.aeg.com
9.11 Min grill
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga
upp fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
FÖRSIKTIGHET!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
1:a sidan
Falsnivå
2:a sidan
Burgers/hamburgare 8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd1)
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
1) Förvärm ugnen.
9.12 Fryst mat
Använd funktionen Varmluft.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjock 200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannel- 160 - 180
loni
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
25
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Pommes Frites1) Över/Undervärme eller varm(300 – 600 g)
luftsgrillning
200 - 220
enligt tillverka3
rens anvisningar
Baguetter
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
enligt tillverkaenligt tillverka3
rens anvisningar rens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
9.13 Tina
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
• Täck inte över maten med en skål
eller tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik
Vänd efter halva tiden.
26
www.aeg.com
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgub- 300 g
bar
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
9.14 Konservering Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i
varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda
(efter ca 35 - 60 minuter med
enlitersburkarna) stänger du av ugnen
eller sänker temperaturen till 100 °C
(se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Stenfrukt
Grönsaker
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris 160 - 170
50 - 60
15 - 20
27
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
9.15 Torkning - Varmluft
det svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
10. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
10.1 Anmärkningar om
rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett
för rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling
eller andra matrester kan leda till
eldsvåda. Risken är högre för
grillpannan.
28
www.aeg.com
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål
med skarpa kanter eller diskmaskin
vid rengöring om du har tillbehör i
Super Clean. Det kan skada ytan.
10.2 Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
VARNING!
Produkten blir mycket het.
Det finns risk för att du
bränner dig.
FÖRSIKTIGHET!
Om en häll monteras
samtidigt ovanpå produkten
eller om det finns andra
produkter monterade i
samma skåp får de inte
användas samtidigt som
Pyrolys-funktionen. Det kan
skada produkten.
1. Ta bort de värsta matresterna
manuellt.
2. Rengör luckans insida med varmt
vatten så att resterna inte bränner
fast på grund av varmluft.
3. Ställ in pyrolysfunktionen. Se
"Ugnsfunktioner".
blinkar, tryck på
eller
4. När
för att välja lämplig procedur:
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
Tillval
Beskrivning
P1
Om ugnen
inte är mycket
smutsig. Tid
för proceduren: 1 h 30
min.
P2
Om du inte
enkelt kan ta
bort smutsen.
Tid för proceduren: 2 h 30
min.
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
10.3 Pyrolys
FÖRSIKTIGHET!
Ta ut alla tillbehör och
flyttbara ugnsstegar
Starta inte Pyrolysen om du
inte stängt ugnsluckan
ordentligt. På vissa modeller
visar displayen ”C3” om
detta problem uppstår.
Proceduren startar efter 2 sekunder.
Du kan använda funktionen Sluttid för att
fördröja rengöringsprocedurens start.
Under Pyrolys är ugnslampan släckt.
5. För att ändra standardlängden hos
den valda proceduren (P1 or P2),
tryck på
för att ställa in
, och
tryck sedan på
eller
för att
ange längden för
rengöringsproceduren.
6. När ugnen värmts upp till inställd
temperatur låses luckan. Symbolen
SVENSKA
och stavarna på värmeindikatorn
visas på displayen, tills luckan låses
upp igen.
7. När Pyrolys är klar visar displayen
tiden på dagen. Ugnsluckan förblir
låst.
8. När produkten svalnat igen hörs en
ljudsignal och luckan låses upp.
10.4 Påminnelse rengöring
För att påminna dig om att Pyrolys
behöver utföras blinkar PYR på displayen
i 10 sekunder varje gång produkten sätts
på och stängs av.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när Pyrolys-funktionen är
klar.
• om du trycker på
29
underlag. Det hindrar den från att
repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
och
samtidigt medan PYR
blinkar på displayen.
10.5 Demontering och
montering av luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet
glasrutor skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING!
Var försiktig när du tar bort
luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
A
A
3. Stäng ugnsluckan till den första
öppna positionen (ungefär 70°
vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel
uppåt från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt
9. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när
du är klar med rengöringen. Utför stegen
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
10.6 Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING!
Risk för elstötar! Koppla från
säkringen innan du byter
lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
30
www.aeg.com
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
11. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Tillagningszonerna fungerar
inte.
Läs bruksanvisningen för inbyggnadshällen.
Det går inte att aktivera eller Ugnen är inte ansluten till
Kontrollera att ugnen är koranvända ugnen.
strömförsörjningen eller den rekt ansluten till strömförär ansluten på fel sätt.
sörjningen (se kopplingsschemat om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller Justera vid behov temperaför hög.
turen. Följ instruktionerna i
manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
SVENSKA
31
Problem
Möjlig orsak
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen funStäng luckan helt.
gerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan • Stäng luckan helt.
ordentligt.
• Stäng av ugnen via hus• Det elektroniska lucklåset
hållets säkring eller säkerär trasigt.
hetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i
tabellen.
Det föreligger ett elektriskt
fel.
11.2 Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Lösning
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
den yttre kanten av produktens
innanmäte. Avlägsna inte märkskylten
från produktutrymmet.
Information som kundtjänst behöver
finns på typskylten. Typskylten sitter på
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. ENERGIEFFEKTIVITET
12.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
AEG
Modellbeskrivning
EP5003011M
Energiindex
103.5
32
www.aeg.com
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.99 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Underbyggnadsugn
Massa
40.5 kg
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
12.2 Energibesparing
Denna produkt har funktioner som låter
dig spara energi under vanlig
matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten
är igång och låt den vara stängd
så mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i
ugnen utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre
än 30 minuter ska
ugnstemperaturen minskas till
lägsta möjliga, 3 - 10 minuter
innan matlagningstiden går ut,
beroende på längden på
•
•
•
•
matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd
matlagningsfunktionerna med fläkt för
att spara energi.
Restvärme
– Om ett program med tidval väljs
för vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid) och om
tillagningstiden är längre än 30
minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare.
Fläkten och lampan fortsätter att
vara igång.
Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd
den bara när det behövs.
Hålla maten varm - om du vill
använda restvärmen för att hålla
maten varm väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen
för restvärme visas på displayen.
13. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
33
34
www.aeg.com
SVENSKA
35
867309379-B-392015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement