Progress PBN3325X Vartotojo vadovas

Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Progress PBN3325X Vartotojo vadovas | Manualzz
Naudojimo instrukcija
Orkaitė
PBN3325X
2 Progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Prieš naudojantis pirmąkart
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
2
3
5
6
8
8
10
12
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Patarimai
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Techninė informacija
Energijos efektyvumas
14
14
16
31
33
35
35
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir
naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad
galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir
asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių
negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra
prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį
prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie prietaiso,
jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Progress 3
Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik kvalifikuotas
asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius
iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui
atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite,
kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar
aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti
paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik
gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite
lentynėles atvirkščia tvarka.
SAUGOS INSTRUKCIJA
Įrengimas
ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą įrengti
privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ir spintelių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS! Gaisro ir elektros
smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir elektros laido. Jei
reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
padaryti mūsų įgaliotasis techninio
aptarnavimo centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
ir nebūtų arti prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta
taip, kad nebūtų galima nuimti be
įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais
poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų
turi būti mažiausiai 3 mm pločio
tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Pielietojums
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
nudegimų ir elektros smūgio
arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie
vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS! Pavojus sugadinti
prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno
aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
• Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
• Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS! Sužalojimo,
gaisro arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
Progress 5
• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės
į techninio aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali
sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite
jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio
pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS! Pavojus susižeisti
arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
7
4
3
5
2
1
6
1
2
3
4
5
6
7
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
6 Progress
Priedai
Universalus prikaistuvis
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Aprašymas
EKRANAS
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Orkaitės funkcijai arba automatinei programai nus‐
tatyti (tik kai prietaisas įjungtas).
MANO MĖGSTA‐
MIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite mėg‐
stamai programai įjungti tiesiogiai arba tada, kai
prietaisas yra išjungtas.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAI‐
TINIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatūrai (jei‐
gu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palaikysite nus‐
paustą tris sekundes, įjungsite arba išjungsite grei‐
to įkaitinimo funkciją.
Progress 7
Jutiklio
laukas
6
7
8
9
10
11
Funkcija
Aprašymas
ŽEMYN
Naršyti žemyn meniu.
AUKŠTYN
Naršyti aukštyn meniu.
GERAI
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti.
ORKAITĖS APŠ‐
VIETIMAS
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
LAIKMATIS
Minučių skaitliui nustatyti.
Valdymo skydelis
A
B
G
C
F
E
D
A) Orkaitės funkcijos simbolis
B) Temperatūros / paros laiko rodymas
C) Laikrodis / likusio karščio rodinys / minučių
skaitlys
D) Likusio karščio indikatorius
E) Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F) Įkaitinimo indikatorius / greito įkaitinimo
indikatorius
G) Orkaitės funkcijos / programos numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbo‐
lis
/
/
Pavadinimas
Aprašymas
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodomas
svoris.
val. / min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkaitini‐
mas
Funkcija veikia.
Temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
8 Progress
Simbo‐
lis
Pavadinimas
Aprašymas
Temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Orkaitės apšvietimas
Jūs išjungėte apšvietimą.
Minučių laikmatis
Veikia minučių skaitlio funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
viena po kitos bus rodomos juostos .
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
Kai programinės įrangos versija baigiama
rodyti, ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.
1. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte valandas.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
arba .
Temperatūros / laiko ekrane rodomas
naujas laikas.
Laiko keitimas
Laiko nustatymas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
prietaisas yra išjungtas.
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Palieskite .
Ekrane pradės mirksėti .
Apie naujo paros laiko nustatymą rasite
„Laiko nustatymas“.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• rankinis režimas
• automatinės programos
Progress 9
Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srau‐
tas
Kepti vienu metu 3-ose lentynų padėtyse ir maistui džio‐
vinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą nei
įprastam gaminimui.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia
intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustaty‐
kite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant tradi‐
ciniu būdu.
Kepimas že‐
moje temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Šaldytas mais‐
tas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvy‐
tėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
Terminis kepin‐
tuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais
skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat tinka apke‐
pams ir skrudinti.
Didysis kepintu‐
vas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir skre‐
bučių skrudinimui.
Mažasis kepin‐
tuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebu‐
čiams.
Šilumos palaiky‐
mas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Apatinis kaitini‐
mas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuo‐
ti.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudojimą
maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausiai reikia nustatyti
gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomen‐
duojamas nuostatas rasite kepimo lentelėse prie atitinka‐
mos funkcijos.
Orkaitės funkcijos nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, naudodami
.
10 Progress
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
3. Palieskite
arba prietaisas pradės
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20 sekundžių.
Temperatūros keitimas
Palieskite
arba , kad temperatūrą
keistumėte 5 °C žingsniu.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Palieskite
.
Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo
rodo temperatūrą prietaiso viduje.
Jeigu norite keisti temperatūrą, dar kartą
palieskite
ir naudokite
arba
.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie
nustatytos temperatūros arba ekranas
ji pasirodys automatiškai po 5
sekundžių.
Funkcija „Greitasis įkaitinimas“
Nedėkite maisto į orkaitę, kai
veikia greitojo įkaitinimo
funkcija.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su
visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
„Nuostatų meniu“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greito įkaitinimo
daugiau
funkciją palieskite ir palaikykite
kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją, ekrane
po vieną įsižiebia juostelės
ir įsijungia
, o tai rodo, kad funkcija veikia.
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Apie paros laiko keitimą rasite „Lai‐
ko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėji‐
mas“), jeigu norite, kad prietaisas vėliau būtų įjungiamas ir
išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms vos vienu
jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
Progress 11
Atskaitos pirmyn laikmatis
Atskaitos pirmyn laikmatis nėra
įjungtas, jeigu nenustatyta
trukmė ir pabaiga.
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
skaičiuoti, kai prietaisas pradeda kaitinti.
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, palieskite .
, kol ekrane rodomas
2. Lieskite
užrašas „00:00“ ir atskaitos pirmyn
laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma .
Ekrane pradės mirksėti .
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
Jeigu nustatydami valandas
funkcijai
„TRUKMĖ“ paliesite
arba
, prietaisas pereis
prie funkcijos
„PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
ir laiko
Ekrane pradės mirksėti
nuostata. Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma .
Ekrane pradės mirksėti .
3. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte PABAIGĄ ir
arba
, kad patvirtintumėte. Pirmiausiai
nustatykite minutes, po to valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
4. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „SET
+GO“ nustatymas
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik jeigu
yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba
programą) ir temperatūrą (žr. skyrių
„Orkaitės funkcijos nustatymas“ ir
„Temperatūros keitimas“).
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr.
„Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
3. Pakartotinai palieskite , kol ekrane
pradės mirksėti .
, kad nustatytumėte
4. Palieskite
funkciją „SET+GO“.
Ekrane rodoma
ir
su indikatoriumi.
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką
(išskyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad
paleistumėte funkciją „SET+GO“.
LAIKMAČIO nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei
atskaitai nustatyti (iki 2 val. 30 min.). Ši
funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
12 Progress
Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet
kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
1. Palieskite .
Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
arba
, kad
2. Spauskite
nustatytumėte LAIKMATĮ. Pirmiausia
nustatykite sekundes, po to minutes ir
valandas.
3. Palieskite
arba funkcija
„LAIKMATIS“ įsijungs automatiškai po
5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi užrašas
„00:00“ ir .
4. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
išjungtumėte garso signalą.
vėliau prietaisas automatiškai įsijungtų ir
išsijungtų. Tuomet pirmiausia nustatykite
funkciją „TRUKMĖ“ , o po to – funkciją
„PABAIGA“
(žr. „Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir .
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
Atidėto paleidimo funkcijos
nustatymas
Funkcijas „TRUKMĖ“
ir „PABAIGA“
galima naudoti kartu, jeigu norite, kad
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Yra 20 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma lentynos padėtis ir visų
automatinių programų numatytosios
gaminimo trukmės.
Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TROŠKINTA MĖSA
2
KEPTA KIAULIENA
3
KEPTA VERŠIENA
4
KEPTA AVIENA
5
KEPTA ŽVĖRIENA
6
VIŠČIUKAS
7
VISA ŽUVIS
8
PICA
Progress 13
Programos numeris
Programos pavadinimas
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
11
VARŠKĖS PYRAGAS
12
BANDELĖS
13
KAIMIŠKA DUONA
14
TEŠLOS KĖLIMAS
15
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
16
LAZANIJA
17
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
18
PYRAGO PUSFABRIKATIS
19
PICOS PUSFABRIKATIS
20
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas
ir automatinės
programos numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
Mirksi simbolis .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Automatinės programos su
nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
apskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetas (kg, g).
4. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Prietaisas įjungiamas.
5. Jūs galite pakeisti numatytąją svorio
vertę, naudodami
arba
.
Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
14 Progress
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Priedų įstatymas
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar kojelės
yra nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
• Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
• Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
Progress 15
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
• Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
Užrakto nuo vaikų naudojimas
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite orkaitės
funkcijos.
ir
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma SAFE.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
Mygtukų užrakto naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo
atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
3. Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
Nustatymų meniu naudojimas
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
Nustatymų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašymas
Nustatoma vertė
1
SET + GO
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPRAGTELĖJIMAS / PYPTELĖJIMAS /
IŠJUNGTA
4
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
5
APTARNAVIMAS
-
6
ATKURTI NUSTATYMUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra išjungtas, palieskite
ir palaikykite
tris sekundes.
16 Progress
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
arba
, kad
4. Palieskite
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Palieskite
.
Automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas išsijungia
automatiškai po kurio laiko, jeigu veikia
orkaitės funkcija ir jūs nepakeitėte
nuostatų.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–245
5,5
250 – didžiausias
1,5
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką,
kai veikia naktinio šviesumo
funkcija (išskyrus ĮJUNGTA /
IŠJUNGTA), ekranas persijungia į
dieninio šviesumo režimą
paskesnėms 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
Kepimas
• Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip
negu anksčiau turėtas prietaisas.
Įprastai naudojamas nuostatas
(temperatūrą, gaminimo trukmę) ir
lentynų padėtis keiskite atsižvelgdami į
lentelėse pateiktas vertes.
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą,
kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate ne vienoje lentynos
padėtyje, kepimo laiką galima pailginti
10–15 minučių.
Progress 17
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka, nustatytos
temperatūros nekeiskite. Kepimo metu
apskrudimo lygiai suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus 10
minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek lai‐
ko maišyti, ypač jeigu nau‐
dojate plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės temper‐
atūra ir per trumpas kepimo
laikas.
Nustatykite žemesnę ork‐
aitės temperatūrą ir ilgesnį
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per
žema.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek aukštesnę ork‐
aitės temperatūrą.
18 Progress
Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Riestainis /
sviestinė ban‐
delė
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyra‐
gas / vaisinis
tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Fatless sponge
cake / biskviti‐
nis pyragas be
riebalų
Karšto oro
srautas
140–150
35–50
2
Fatless sponge
cake / biskviti‐
nis pyragas be
riebalų
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
160
35–50
2
Apkepas, tra‐
pus pyragas
Karšto oro
srautas
170–1801)
10–25
2
Apkepas, bisk‐
vito tešla
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
Apple pie / ob‐
uolių pyragas
(2 formos 20
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
Karšto oro
srautas
160
60–90
2
Apple pie / ob‐
uolių pyragas
(2 formos 20
cm skersmens,
įdedamos įstri‐
žai)
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180
70–90
1
Varškės pyra‐
gas
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
170–190
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Mielinė py‐
nutė / riestainis
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
170–190
30–40
3
Progress 19
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
Duona (ruginė
duona):
1. Pirmoji ke‐
pimo proc‐
eso dalis.
2. Antroji ke‐
pimo proc‐
eso dalis.
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Šveicariškas
vyniotinis
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
Karšto oro
srautas
150
35–55
3
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
170
35–55
3
Vaisių pyragai
iš trapios tešlos
Karšto oro
srautas
160–170
40–80
3
Mieliniai pyra‐
gai su kremu
(pvz., varškės,
grietinėlės, pie‐
no / kiaušinių)
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
160–1801)
40–80
3
šlos)2)
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito te‐
šlos)2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
20 Progress
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Trapūs sausai‐
niai
Karšto oro
srautas
150–160
10–20
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Karšto oro
srautas
140
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
1601)
20–30
3
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Karšto oro
srautas
150–160
15–20
3
Pyragai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
Karšto oro
srautas
80–100
120–150
3
Migdoliniai sau‐
sainiai
Karšto oro
srautas
100–120
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro
srautas
150–160
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
Karšto oro
srautas
170–1801)
20–30
3
Bandelės
Karšto oro
srautas
1601)
10–25
3
Bandelės
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–2101)
10–25
3
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
Karšto oro
srautas
1501)
20–35
3
Small cakes /
maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
1701)
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
Progress 21
Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Makaronų ap‐
kepas
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
pas1)
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Karšto oro
srautas
160–170
15–30
1
Saldūs kepiniai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
Karšto oro
srautas
160–170
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–1801)
Trupininis pyra‐
gas
150–160
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Trapios tešlos
sausainiai
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
150–160
20–40
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
1/4
1/3/5
22 Progress
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Short bread /
Trapios tešlos
kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
Sausainiai iš
biskvitinės te‐
šlos
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
1/3/5
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sau‐
sainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos kepiniai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
Small cakes /
Maži pyragai‐
čiai (20 vienetų
skardoje)
1501)
23–40
1/4
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas žemoje temperatūroje
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gaminti. Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams: apkeptos
mėsos troškinimas arba riebios kiaulienos
kepimas.
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių
orkaitėje būtų kepama 80 °C–150 °C
temperatūroje. Numatytoji nuostata yra 90
°C. Nustačius temperatūrą, orkaitėje
patiekalas toliau kepamas 80 °C
temperatūroje. Nenaudokite šios funkcijos
paukštienai kepti.
Visuomet kepkite be dangčio,
jei naudojate šią funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos
kepsnys
1 000–1 500 kg
120
120–150
1
Progress 23
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
Jautienos filė
1 000–1 500 kg
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 kg
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–2301)2)
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
kiu garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos apke‐
pas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Obuolių pyragas,
uždengtas
150–170
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230–2501)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–1801)
45–55
2
Famekuchenas (į
picą panašus Elza‐
so patiekalas)
230–2501)
12–20
2
Piroggen (rusiška
perlenktos picos
versija)
180–2001)
15–25
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su
dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
24 Progress
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite atidengtoje
kepimo skardoje.
• Prietaise rekomenduojame kepti mėsos
ir žuvies produktus, sveriančius 1 kg ir
daugiau.
• Norint, kad kepant išsiskyrusios mėsos
sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
• Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: su krauju
storio cm
Terminis
kepintuvas
190–2001)
5–6
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: vidutiniškai
iškepta
storio cm
Terminis
kepintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos
kepsnys arba
filė: gerai iš‐
kepta
storio cm
Terminis
kepintuvas
170–1801)
8–10
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / spran‐
dinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis /
kiaulienos /
jautienos šon‐
kauliukai
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
170–180
60–90
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Progress 25
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis
kepintuvas
150–170
90–120
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta ver‐
šiena
1
Terminis
kepintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
1,5–2
Terminis
kepintuvas
160–180
120–150
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko ko‐
ja / kepta
aviena
1–1,5
Terminis
kepintuvas
150–170
100–120
1
Avienos nu‐
garinė
1–1,5
Terminis
kepintuvas
160–180
40–60
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nu‐
garinė / kiš‐
kio koja
iki 1 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
2301)
30–40
1
Elnienos
nugarinė
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
180–200
60–90
1
Aviena
Žvėriena
1) Įkaitinkite orkaitę.
26 Progress
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis
kepintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos
puselės
400–500 g
porcija
Terminis
kepintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis
kepintuvas
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
Terminis
kepintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis
kepintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis
kepintuvas
140–160
150–240
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Visa žuvis
1–1,5
Apatinis
+viršutinis
kaitinimas
210–220
40–60
1
Žuvis (troškinta)
Mažasis kepintuvas
• Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
• Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
• Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
• Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba
žuvies gabalus.
• Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS! Maistą visada
ruoškite uždarę orkaitės
dureles.
Mažasis kepintuvas
Patiekalas
Jautienos
kepsnys
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210–230
30–40
30–40
Lentynos pa‐
dėtis
2
Progress 27
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos pa‐
dėtis
1-a pusė
2-a pusė
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugar‐
inė
210–230
25–35
20–25
3
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
3/4
Didysis kepintuvas
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
Filė / veršienos
kepsniai
7–10
6–8
4
Toast / Skrebučiai1)
1–3
1–3
5
Skrebutis su gar‐
nyru
6–8
-
4
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonos
200–220
20–30
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
Šaldytas maistas
28 Progress
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Gruzdintos bulvytės,
storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti
makaronai kaneloni,
švieži
170–190
35–45
2
Lazanija / kaneloni,
šaldyti
160–180
40–60
2
Orkaitėje keptas sū‐
ris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Gruzdintos bul‐
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
arba terminis
kepintuvas
200–220
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
vytės1) (300–
600 g)
Prancūziškieji
batonai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
Vaisių pyragai
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
laikykitės ga‐
mintojo nuro‐
dymų
3
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
Atitirpinti
• Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
• Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
• Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Progress 29
Patie‐
kalas
Kiekis
Atšildymo
laikas
(min.)
Likusi at‐
šildymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiu‐
kas
1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėk‐
štėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
Upėta‐
kis
150 g
25–35
10–15
-
Braškė
s
300 g
30–40
10–20
-
Svies‐
tas
250 g
30–40
10–15
-
Grieti‐
nėlė
2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puoš‐
nus tor‐
tas
1,4 kg
60
60
-
Konservavimas – apatinis
kaitinimas
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
• Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
• Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno litro
induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C (žr.
lentelę).
30 Progress
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Žemuogės / mė‐
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susi‐
daro burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos dar‐
žovės
160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
160–170
50–60
15–20
Kaulavaisiai
Daržovės
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
Džiovinimas. Karšto oro
srautas.
• Išklokite skardas pergamentiniu arba
kepimo popieriumi.
• Tam, kad rezultatai būtų kuo geresni,
praėjus pusei džiovinimo laiko, orkaitę
išjunkite, atidarykite jos dureles ir
palikite per naktį, kad maisto produktai
visiškai išdžiūtų.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Daržovės rau‐
ginimui
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Progress 31
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Grybai
50–60
Prieskoniniai
augalai
40–50
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuo‐
liai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Pastabos dėl valymo
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu
ir šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite
įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
Lentynų atramų
Norėdami išvalyti orkaitės vidų, išimkite
lentynų atramas .
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Lentynos atramos galinę dalį
patraukite nuo šoninės sienelės ir ją
ištraukite.
32 Progress
Durelių išėmimas ir įdėjimas
2
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali būti
skirtingas.
ĮSPĖJIMAS! Būkite atsargūs,
kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios.
1
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Orkaitės viršus
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami
kaitinimo elementą, išjunkite
prietaisą. Patikrinkite, ar
prietaisas atvėsęs. Galima
nusideginti.
A
A
Išimkite lentynų atramas.
Orkaitės viršų lengviau nuvalysite orkaitės
viršuje esantį kaitinimo elementą nulenkę
žemyn.
1. Dviem rankomis priekyje suimkite
kaitinimo elementą
2. Traukite jį pirmyn, įveikdami
spyruoklės spaudimą, ir į išorę išilgai
atramų abejose pusėse.
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo.
Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
Kaitinimo elementas nulenkiamas žemyn.
3. Nuvalykite orkaitės viršų.
4. Kaitinimo elementą sumontuokite
pirmiau aprašytus veiksmus atlikdami
atvirkštine tvarka.
Tinkamai įdėkite kaitinimo
elementą virš atramų prietaiso
vidinėse sienelėse.
5. Įdėkite lentynos atramas.
1
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
Progress 33
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia eilės
tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
2. Nuvalykite stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio ir
orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS! Žūties nuo
elektros srovės pavojus!
Atjunkite saugiklį prieš
keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS! Žr. saugos
skyrius.
Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuos‐
tatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Aktyvuotas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
34 Progress
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų
užraktas.
Žr. skyrių „Apsaugos nuo
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugi‐
klio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Perdegusi lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane nerodomas laikas iš‐
jungimo būsenoje.
Ekranas yra išjungtas.
Vienu metu pakartotinai
Patiekalai kepa per ilgai ar‐
ba per trumpai.
Per žema arba per aukšta
temperatūra.
Jeigu reikia, pareguliuokite
temperatūrą. Laikykitės nau‐
dotojo vadove pateiktų in‐
strukcijų.
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lente‐
lėje.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
•
Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio
rėmo. Nenuimkite duomenų lentelės nuo
prietaiso vidaus.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
Progress 35
TECHNINĖ INFORMACIJA
Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
Gaminio kortelė ir informacija pagal ES 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
Progress
Modelio identifikatorius
PBN3325X
Energijos efektyvumo indeksas
97,6
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,99 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,83 kWh/ciklui
Orkaičių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
71 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
36.5 kg
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums padeda
taupyti energiją kasdien ruošiant maistą.
• Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į orkaitę
jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė ilgesnė
nei 30 minučių, sumažinkite
orkaitės temperatūrą iki minimumo
likus 3–10 minutėms iki kepimo
programos pabaigos pagal
gaminimo trukmę. Dėl orkaitėje
likusio karščio patiekalas ir toliau
keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
• Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
• Likęs karštis
– Veikiant tam tikroms orkaitės
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
36 Progress
(trukmė, pabaiga, atidėtas
paleidimas) ir maisto gaminimo
trukmė yra ilgesnė nei 30 minučių,
tada kaitinimo elementai
automatiškai išsijungia 10 %
anksčiau. Ventiliatorius ir lemputė ir
toliau veikia.
• Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
• Šilto pagaminto patiekalo išlaikymas
– jeigu norite naudoti likusį karštį
patiekalui šiltam išlaikyti, pasirinkite
žemiausią galimą temperatūros
nuostatą. Ekrane rodoma likusio
karščio temperatūra.
• „Eko“ funkcijos – žr. skyrių „Orkaitės
funkcijos“.
• Ekrano išjungimas. Jeigu būtina,
galite visiškai išjungti ekraną. Vienu
metu spauskite
ir
tol, kol ekranas
užges. Tokiu pat veiksmu prietaisas ir
įjungiamas.
APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į
vietos atliekų surinkimo punktą arba
susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
*
Progress 37
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
867309523-A-312014

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement