AEG KS8404001M, KS8404101M, KS8404021M User manual

AEG KS8404001M, KS8404101M, KS8404021M User manual
LT
Naudojimo instrukcija
Garinė orkaitė
KS8404001
KS8404021
KS8404101
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................6
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 7
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 14
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS.............................................................................15
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 16
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 18
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 19
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................41
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 43
14. TECHNINĖ INFORMACIJA..................................................................................45
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS............................................................................. 45
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: Modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
•
•
•
•
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
•
•
•
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių,
ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
LIETUVIŲ
•
•
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
•
•
•
•
5
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Išsiveržę garai gali sukelti nudegimus:
– Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose.
– Atsargiai atidarykite prietaiso
dureles po troškinimo garuose.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
6
www.aeg.com
•
•
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
•
•
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
4
5
6
7
4
10
3
3
2
1
8
9
3.2 Priedai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Garų generatorius su dangčiu
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
Kepimo padėklas
Vielinė lentyna
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
LIETUVIŲ
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
Grotelės / kepimo indas
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei).
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
mirkomas vandenyje (pvz., ryžiai,
polenta, makaronai).
Mėsos termometras
Kempinė
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Skirta likusiam vandeniui iš garų
generatoriaus sugerti.
Garinimo rinkinys
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7
8
www.aeg.com
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
-
Funkcija
Pastaba
Valdymo skydelis
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
ĮJUNGTA / IŠ‐
JUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
Kaitinimo funkci‐
jos arba Kepimo
vadovas
Vieną kartą palieskite jutiklio lauką, kad pasirinktu‐
mėte kaitinimo funkciją arba meniu: Kepimo vado‐
vas. Dar kartą palieskite jutiklio lauką, kad per‐
jungtumėte meniu: Kaitinimo funkcijos, Kepimo va‐
dovas. Jeigu norite įjungti arba išjungti lemputę,
lieskite lauką 3 sekundes. Lemputę taip pat galite
įjungti, kai prietaisas yra išjungtas.
Mėgstamiausi
Mėgstamiausioms programoms išsaugoti ir pasir‐
inkti.
Temperatūros pa‐ Nustatoma prietaiso temperatūra arba rodoma
sirinkimas
esama temperatūra. Palieskite lauką 3 sekundes,
kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją: Grei‐
tasis įkaitinimas.
Mygtukas žemyn
Naršyti žemyn meniu.
Mygtukas aukštyn Naršyti aukštyn meniu.
GERAI
Patvirtinamas pasirinkimas arba nuostata.
Grįžties mygtukas Grįžti į meniu vienu lygiu atgal. Norėdami atidaryti
pagrindinį meniu, palieskite lauką ir palaikykite 3
sekundes.
Laiko ir papildo‐
mos funkcijos
Nustatomos skirtingos funkcijos. Veikiant kaitinimo
funkcijai palieskite jutiklio lauką ir nustatykite laik‐
matį arba funkcijas: Mygtukų užraktas, Mėgsta‐
miausi, Kaitinti+palaikyti, Set + Go. Taip pat galite
pakeisti mėsos termometro nuostatas.
Laikmatis
Nustato funkciją: Laikmatis.
LIETUVIŲ
9
4.2 Ekranas
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Kaitinimo funkcija
Paros laikas
Kaitinimo indikatorius
Temperatūra
Funkcijos trukmė arba pabaiga
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
Funkcija
Laikmatis
Funkcija veikia.
Paros laikas
Ekrane rodomas esamas laikas.
Trukmė
Ekrane rodomas maisto gaminimui bū‐
tinas laikas.
Pabaiga
Ekrane rodoma, kada pasibaigs gami‐
nimo laikas.
Temperatūra
Ekrane rodoma temperatūra.
Laiko parodymai
Ekrane rodoma, kiek laiko veikia kaiti‐
nimo funkcija. Norėdami atkurti laiką,
vienu metu paspauskite
ir
.
Apskaičiavimas
Prietaisas skaičiuoja gaminimo
trukmę.
Įkaitinimo indikatorius
Ekrane rodoma temperatūra prietaiso
viduje.
Sparčiojo įkaitinimo indi‐
katorius
Funkcija veikia. Sutrumpinamas įkaiti‐
nimo laikas.
Automatinės svorio progr. Ekrane rodoma, kad veikia automatinė
svėrimo sistema arba svorį galima
pakeisti.
Kaitinti+palaikyti
Funkcija veikia.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
Įdėkite priedus ir išimamas lentynų
atramas atgal į jų pradines padėtis.
10
www.aeg.com
5.2 Pirmasis prijungimas
Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros tiekimui, reikia nustatyti
ekrano kalbą, kontrastą, ryškumą ir paros
laiką.
1. Spauskite
arba
nustatytumėte vertę.
2. Paspauskite
, kad
, kad patvirtintumėte.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
Bet kuriuo metu galite grįžti į
pagrindinį meniu,
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
paspausdami mygtuką
6.1 Įvairių meniu peržiūra
.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Norėdami pasirinkti meniu parinktį,
paspauskite
arba
.
3. Paspauskite
, kad atvertumėte
papildomą meniu arba
patvirtintumėte nuostatą.
6.2 Įvairių meniu apžvalga
Pagrindinis meniu
Simb‐
olis
Meniu elementas
Naudojimo sritis
Kepimo vadovas
Pateikiamas automatinių programų sąrašas.
Kaitinimo funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų sąrašas.
Valymas garais
Prietaiso valymas garais.
Pagrindiniai nustatymai
Galima naudoti kitoms nuostatoms nustatyti.
Mėgstamiausi
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių
kepimo programų sąrašas.
Papildomas meniu: Pagrindiniai nustatymai
Simb‐
olis
Papildomas meniu
Aprašas
Paros laikas
Nustato esamą laikrodžio laiką.
Laiko parodymai
Kai ĮJUNGTA, išjungus prietaisą, rodomas esa‐
mas laikas.
Set + Go
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Set + Go.
Kaitinti+palaikyti
Kai ĮJUNGTA, lange „Pasirinkti parinktis“ galite
pasirinkti funkciją: Kaitinti+palaikyti.
LIETUVIŲ
Simb‐
olis
11
Papildomas meniu
Aprašas
Laiko pratęsimas
Įjungiama ir išjungiama laiko pratęsimo funkcija.
Ekrano parodymų kontrastiš‐
kumas
Laipsniškai nustatomas ekrano kontrastiškumas.
Ekrano ryškumas
Laipsniškai nustatomas ekrano ryškumas.
Kalba
Nustatoma ekrano kalba.
Skambučio garsumas
Nustatomas mygtukų paspaudimo ir garso signalų
garsumo laipsnis.
Mygtukų signalai
Įjungiami ir išjungiami jutiklių laukų paspaudimo
garso signalai. Negalima išjungti jutiklių lauko
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA garso signalo.
Įspėjamieji/Klaidų signalai
Įjungiami ir išjungiami įspėjamieji signalai.
Aptarnavimas
Rodoma programinės įrangos versija ir sąranka.
Gamyklos nuostatos
Visi nustatyti parametrai pakeičiami gamyklos
nuostatomis.
6.3 Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Kepimas garuose
Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaro‐
nams arba specialiems garnyrams gaminti.
Garai+karštas oras
(50/50)
Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai
troškinti, kremui iš kiaušinių ir pieno bei troški‐
niams gaminti.
Garai+karštas oras
(25/75)
Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba at‐
vėsintiems ir užšaldytiems produktams atšildyti.
EKO garai
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunau‐
dojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausiai
reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę infor‐
maciją apie rekomenduojamas nuostatas rasite
kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos.
Drėgnas karštas oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus
keptus patiekalus. Taip pat kepti kepinius skar‐
dose ant 1-os lentynos. Ši funkcija buvo naudoja‐
ma energijos naudojimo efektyvumo klasei nusta‐
tyti pagal standartą EN50304.
12
www.aeg.com
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 2-ose lentynų padėtyse ir mais‐
tui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę tem‐
peratūrą nei funkcijai: Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas.
Pica
1-oje lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems
reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrin‐
do. Nustatykite 20–40 °C žemesnę temperatūrą
nei funkcijai: Apatinis+viršutinis kaitinimas.
Kepimas žemoje temp.
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis+viršutinis kaiti‐
nimas
Maistui kepti ir skrudinti 1-oje lentynos padėtyje.
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms
bulvytėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su
kaulais skrudinti 1-oje lentynos padėtyje. Taip pat
tinka apkepams ir skrudinti.
Didysis kepintuvas
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje
ir skrebučių skrudinimui.
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos
skrebučiams.
Šilumos palaikymas
Pagamintam patiekalui šiltai laikyti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atitirpinti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui kon‐
servuoti.
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš
kepimą.
Duona
Duonai kepti.
Apkepas
Tokiems patiekalams kaip lazanijai arba bulvių
plokštainiui kepti. Taip pat tinka apkepams ir skru‐
dinti.
Konservavimas
Daržovių, pvz., agurkų konservams, ruošti.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
13
Naudojimo sritis
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems vaisiams (pvz., obuo‐
liams, slyvoms, persikams) ir daržovėms (pvz.,
pomidorams, cukinijoms arba grybams) džiovinti.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
Pašildymas garais
Jau pagamintam maistui lėkštėje šildyti.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunau‐
dojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausiai
reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę infor‐
maciją apie rekomenduojamas nuostatas rasite
kepimo lentelėse prie atitinkamos funkcijos.
6.4 Kaitinimo funkcijos
įjungimas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kaitinimo
funkcijos.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Nustatykite kaitinimo funkciją.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Nustatykite temperatūrą.
7. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6.5 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Nepilkite vandens tiesiai į
gariklį.
Naudokite tik vandenį.
Nenaudokite filtruoto
(demineralizuoto) arba
distiliuoto vandens.
Nenaudokite jokių kitų
skysčių. Į vandens stalčių
nepilkite degių skysčių arba
alkoholinių gėrimų.
1. Ruoškite maistą tinkamame
prikaistuvyje.
2. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
3. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml
vandens.
4.
5.
6.
7.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
Įjunkite prietaisą.
Pasirinkite kaitinimo garuose funkciją
ir nustatykite temperatūrą.
Jeigu reikia, nustatykite funkciją
Trukmė
arba Pabaiga
.
Pirmieji garai pasirodys maždaug po
2 minučių. Garso signalas pasigirsta
tada, kai prietaisas apytiksliai
pasiekia nustatytą temperatūrą.
Kai gariklis tuščias, pasigirs
garso signalas.
Pasibaigus maisto gaminimo laikui,
pasigirsta garso signalai.
8. Išjunkite prietaisą.
9. Po kiekvieno kepimo garuose išpilkite
vandenį iš vandens stalčiaus.
PERSPĖJIMAS!
Prietaisas yra karštas.
Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai
ištuštinate vandens
stalčių.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite
visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu
reikia, išvalykite gariklio sistemą,
naudodami šiek tiek acto. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
14
www.aeg.com
6.6 Kaitinimo indikatorius
6.8 Likutinė šiluma
Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane
užsižiebia juostelė. Juostelė rodo, kad
temperatūra kyla.
Išjungus prietaisą, ekrane rodoma
likutinė šiluma. Šį karštį galite panaudoti,
kad maistas neatvėstų.
6.7 Sparčiojo įkaitinimo
indikatorius
Ši funkcija sutrumpina įkaitinimo laiką.
Jeigu norite įjungti šią funkciją, 3
sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką
. Mirksi įkaitinimo indikatorius.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Laikmatis
Naudojimo sritis
Nustatyti atgalinę laiko atskaitą (maks. 2 val.
30 min). Ši funkcija neturi poveikio prietaiso
veikimui. Ją taip pat galite įjungti, kai prietai‐
sas yra išjungtas.
Mygtuku
įjunkite funkciją. Norėdami nus‐
tatyti minutes, paspauskite
paskui
arba
,o
, kad įjungtumėte.
Trukmė
Veikimo trukmei nustatyti (ne daugiau kaip
23 val. 59 min.).
Pabaiga
Kaitinimo funkcijos išjungimo laikui nustatyti
(ne daugiau nei 23 val. ir 59 min).
Nustačius laikrodžio funkciją, atgalinės
atskaitos laikmatis pradeda veikti po 5
sekundžių.
Jeigu naudojate laikrodžio
funkcijas TrukmėPabaiga,
prietaisas išjungia kaitinimo
elementus praėjus 90 %
nustatyto laiko. Prietaisas
naudoja likusį karštį
gaminimo procesui tęsti, kol
baigsis nustatytas laikas (3–
20 min.).
LIETUVIŲ
7.2 Laikrodžio funkcijų
nustatymas
•
•
•
Prieš naudodami
funkcijas Trukmė,
Pabaiga, pirmiausiai
turite nustatyti kaitinimo
funkciją ir temperatūrą.
Prietaisas automatiškai
išsijungia.
Galite naudoti funkcijas
Trukmė ir Pabaiga tuo
pat metu, jeigu norite
automatiškai įjungti ir
išjungti prietaisą vėliau.
Funkcijos Trukmė ir
Pabaiga neveikia, kai
naudojate mėsos
termometrą.
1. Nustatykite kaitinimo funkciją.
2. Kelis kartus paspauskite , kol
ekrane pasirodys reikiama laikrodžio
funkcija ir atitinkamas simbolis.
temperatūrai. Ji įsijungia pasibaigus
kepimo arba kepinimo procedūrai.
Šią funkciją įjungti arba išjungti galite
meniu Pagrindiniai nustatymai.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją.
3. Nustatykite didesnę nei 80 °C
temperatūrą.
4. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Kaitinti
+palaikyti.
7.3 Kaitinti+palaikyti
Funkcijos veikimo sąlygos:
•
•
Nustatyta temperatūra yra didesnė nei
80 °C.
Funkcija Trukmė nustatyta.
Funkcija Kaitinti+palaikyti 30 minučių
palaiko paruoštą maistą šiltą esant 80 °C
7.4 Laiko pratęsimas
Funkcija Laiko pratęsimas pratęsia
kaitinimo funkcijos veikimą pasibaigus
Trukmė.
Taikytina visoms kaitinimo
funkcijoms, naudojant
funkcijas Trukmė arba
Automatinės svorio progr.
Netaikytina kaitinimo
funkcijoms su mėsos
termometru.
1. Kepimo laikui pasibaigus, pasigirsta
garso signalai. Paspauskite bet kurį
jutiklio lauką.
Ekrane rodomas pranešimas.
2. Paspauskite mygtuką
, kad
įjungtumėte arba mygtuką
atšauktumėte.
3. Nustatykite funkcijos trukmę.
4. Paspauskite
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
,
, kad patvirtintumėte.
5. Paspauskite
Funkcijai pasibaigus, pasigirsta garso
signalai.
Funkcija lieka įjungta, jeigu keičiate
kaitinimo funkcijas.
arba
, kad
3. Spauskite
nustatytumėte reikiamą laiką.
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Prietaisas išsijungia. Ekrane
rodomas pranešimas.
5. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
15
.
, kad
16
www.aeg.com
8.3 Kepimo vadovas su
Automatinės svorio progr.
8.1 Receptai internete
Šiam prietaisui nurodytų
automatinių programų
receptus galima rasti mūsų
interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą
receptų knygą, patikrinkite
PNC numerį, esantį
techninių duomenų
plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
Ši funkcija automatiškai apskaičiuoja
kepimo laiką. Norint ją naudoti, būtina
įvesti maisto svorį.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite funkciją: Automatinės
8.2 Kepimo vadovas su
Receptai
svorio progr.. Paspauskite
patvirtintumėte.
Šis prietaisas turi įvairių receptų, kuriuos
galite panaudoti. Receptai yra nustatyti ir
jūs negalite jų pakeisti.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu: Kepimo vadovas.
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite
3. Pasirinkite kategoriją ir patiekalą.
Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
4. Pasirinkite receptą. Paspauskite
kad patvirtintumėte.
,
Kai naudojate funkciją:
Nustatyti rankiniu būdu,
prietaise naudojamos
automatinės nuostatos. Jas
galite pakeisti jas, kaip ir
kitose funkcijose.
5. Palieskite
arba
, kad
maisto svoriui
nustatyti. Paspauskite
, kad
patvirtintumėte.
Automatinė programa paleidžiama.
6. Jūs bet kuriuo metu galite pakeisti
svorio nuostatą. Paspauskite
arba
svoriui pakeisti.
7. Laikui pasibaigus, pasigirsta garso
signalai. Norėdami išjungti garso
signalą, palieskite jutiklio lauką.
Naudodami kai kurias
programas, patiekalą
apverskite po 30 minučių.
Ekrane rodomas priminimas.
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Mėsos termometro galą dėkite į
mėsos vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
LIETUVIŲ
17
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
Ekrane rodomas mėsos termometro
simbolis.
4. Spauskite
arba
per mažiau
nei 5 sekundes, kad nustatytumėte
kepimo temperatūrą.
5. Nustatykite kaitinimo funkciją ir, jeigu
reikia, orkaitės temperatūrą.
Prietaisas apskaičiuoja apytikrį pabaigos
laiką. Pabaigos laikas priklauso nuo
gaminamo maisto kiekio, nustatytos
orkaitės temperatūros (mažiausiai 120
°C) ir naudojimo režimų. Prietaisas
apskaičiuoja pabaigos laiką maždaug per
30 minučių.
kepimo temperatūrai
6. Paspauskite
pakeisti.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo
temperatūrą, pasigirsta garso signalai.
Prietaisas automatiškai išsijungia.
7. Norėdami išjungti signalą, palieskite
bet kurį jutiklio lauką.
8. Ištraukite mėsos termometro kištuką
iš lizdo ir išimkite mėsą iš orkaitės.
ĮSPĖJIMAS!
Mėsos termometras yra
karštas. Galima nusideginti.
Būkite atsargūs, kai traukiate
mėsos termometro galą ir
kištuką.
9.2 Priedų įstatymas
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite kepimo
skardos ar gilaus kepimo
indo su funkcija Kepimas
garuose.
Vielinė lentynėlė:
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
18
www.aeg.com
•
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Mėgstamiausi
Programos įjungimas
Galite išsaugoti mėgstamas nuostatas,
pavyzdžiui, trukmę, temperatūrą arba
kaitinimo funkciją. Jas galima rasti meniu
Mėgstamiausi. Galite išsaugoti 20
programų.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pasirinkite meniu Mėgstamiausi.
Programos išsaugojimas
5. Paspauskite
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
automatinę programą.
3. Kelis kartus palieskite mygtuką ,
kol ekrane bus rodoma IŠSAUGOTI.
, kad patvirtintumėte.
4. Paspauskite
Ekrane rodoma pirmoji laisva atminties
pozicija.
5. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
6. Įveskite programos pavadinimą.
Žybčioja pirmoji raidė.
7. Palieskite
arba
pakeisti raidę.
, norėdami
8. Paspauskite
.
Tuomet raidė žybčioja.
9. Vėl atlikite 7 veiksmą, kai reikalinga.
10. Paspauskite ir palaikykite
, kad
išsaugotumėte.
Galite perrašyti atminties poziciją. Kai
ekrane rodoma pirma laisva atminties
pozicija, palieskite
arba
ir
paspauskite
, kad panaikintumėte
esamą programą.
Galite pakeisti programos pavadinimą,
esantį meniu Pervadinti programą.
, kad patvirtintumėte.
3. Paspauskite
4. Pasirinkite mėgstamos programos
pavadinimą.
, kad patvirtintumėte.
Spauskite , kad tiesiogiai atvertumėte
meniu Mėgstamiausi. Ją taip pat galite
naudoti, kai prietaisas yra išjungtas.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Vienu metu palieskite
ir , kol
ekrane pasirodys pranešimas.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Mygtukų užraktas
Ši funkcija apsaugo nuo atsitiktinio
kaitinimo funkcijos pakeitimo. Ją galite
įjungti tik tada, kai veikia prietaisas.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją arba
nustatymą.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma: Mygtukų
užraktas.
,
4. Paspauskite
, kad patvirtintumėte.
Norėdami išjungti šią funkciją, spauskite
. Ekrane rodomas pranešimas.
LIETUVIŲ
Paspauskite
, po tada patvirtinkite su
.
Išjungus prietaisą, funkcija
taip pat išjungiama.
10.4 Set + Go
Funkcija leidžia nustatyti bet kurią
kaitinimo funkciją (arba programą) ir
panaudoti ją vėliau vienu jutiklio lauko
paspaudimu.
Temperatūra (°C)
Išsijungimo laikas
(val.)
30–115
12,5
120–195
8,5
200–230
5,5
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: Orkaitės
apšvietimas, mėsos
termometro,Pabaiga,
Trukmė.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Nustatykite kaitinimo funkciją.
3. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Trukmė.
4. Nustatykite laiką.
,
5. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma Set + Go.
,
6. Paspauskite
10.6 Ekrano šviesumas
, kad patvirtintumėte.
Paspauskite jutiklio lauką (išskyrus
paleisti funkciją Set + Go. Nustatyta
kaitinimo funkcija pradeda veikti.
)
Kaitinimo funkcijai pasibaigus, pasigirsta
garso signalai.
•
•
Mygtukų užraktas yra
įjungta, kai veikia
kaitinimo funkcija.
Meniu Pagrindiniai
nustatymai suteikia
galimybę įjungti ir išjungti
funkciją Set + Go.
10.5 Automatinis
išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia kaitinimo funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
Yra du ekrano šviesumo režimai:
•
•
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
Dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte funkciją Laikmatis. Kai
funkcija baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
19
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
20
www.aeg.com
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie kaitinimo funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas;
11.2 Patarimai dėl specialių
orkaitės kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad
maistas išliktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80
°C.
pakankamai didelis, kad tilptų jai pakilus.
Jo nereikia uždengti. Įkiškite groteles į
pirmos lentynos padėtį ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite
funkciją Tešlos kėlimas. Nustatykite
reikiamą laiką.
11.3 Maisto ruošimas
garuose
•
•
•
•
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant
grotelių. Praėjus pusei šildymo laiko,
pakeiskite lentynų aukštį (viršutinę
nuleiskite, apatinę pakelkite).
Automatiškai nustatoma temperatūra –
70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
•
•
•
•
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet
kokios receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji
sudaro tinkamas sąlygas tešlai kildinti.
Sudėkite tešlą į indą, kuris būtų
•
Naudokite tik karščiui ir korozijai
atsparius prikaistuvius arba
chromuoto plieno indus maistui (tik kai
kuriuose modeliuose).
Toliau lentelėje pateikiamos tinkamos
lentynų padėtys. Lentynų padėtis
skaičiuokite nuo apačios į viršų.
Kai maistą ruošiate ilgiau negu 30
minutes arba didelį maisto kiekį,
įpilkite vandens, jei reikia.
Įdėkite maistą į tinkamus indus ir
indus padėkite ant lentynų. Išlaikykite
atstumą tarp lentynų, kad garai galėtų
cirkuliuoti aplink visus indus.
Po kiekvieno naudojimo iš vandens
stalčiaus, jungiamųjų žarnų ir gariklio
pašalinkite vandenį. Žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“.
Šiose lentelėse pateikiami duomenys
apie įprastinius patiekalus.
Gaminti pradėkite šaltame prietaise,
jeigu lentelėse nepateikti kitokie
duomenys.
Jeigu savo receptui nuostatų rasti
negalite, vadovaukitės beveik tokio
paties recepto nuostatomis.
Kai gaminate ryžius, naudokite 1,5 : 1
– 2 : 1 vandens ir ryžių proporcijas,
nes ryžiai sugeria vandenį.
11.4 Garų vandens lentelė
Laikas (min.)
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
15–20
300
30–40
600
50–60
800
LIETUVIŲ
11.5 Kepimas garuose / EKO
garai
ĮSPĖJIMAS!
Neatidarykite prietaiso
durelių, kai funkcija veikia.
Galima nusideginti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atitirpinti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Naudodami prietaisą,
21
pripilkite didžiausią vandens kiekį,
reikiamą vienam iš patiekalų paruošti.
Patiekalus sudėkite į tinkamus
prikaistuvius, o paskui ant grotelių.
Pakoreguokite tarpus tarp prikaistuvių,
kad garai galėtų cirkuliuoti.
Sterilizavimas naudojant šią funkciją:
Kepimas garuose
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite 1-os lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
min. trukmę.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Artišokai
96
50–60
1
800
Baklažanai
96
15–25
1
450
Nepjaustyti žie‐
diniai kopūstai
96
35–45
1
600
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
96
25–30
1
500
Nesmulkinti bro‐ 96
koliai
30–40
1
550
Smulkinti broko‐ 96
liai
20–25
1
400
Grybų gabalėliai 96
15–20
1
400
Žirniai
96
20–25
1
450
Pankoliai
96
35–45
1
600
Morkos
96
35–45
1
600
Kaliaropės juos‐ 96
telės
30–40
1
550
Paprikos juos‐
telės
96
15–20
1
400
Porų žiedai
96
25–35
1
500
22
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Šparaginės pu‐
pelės
96
35–45
1
550
Smulkintos sul‐
tenės
96
20–25
1
450
Briuseliniai ko‐
pūstai
96
30–40
1
550
Burokėliai
96
70–90
1
800 + 400
Valgomoji gelte‐ 96
klė
35–45
1
600
Salieras kube‐
liais
96
20–30
1
500
Žali šparagai
96
25–35
1
500
Balti šparagai
96
35–45
1
600
Švieži špinatai
96
15
1
350
Pomidorai be
odelių
96
15
1
350
Baltos pupelės
96
25–35
1
500
Savojinis kopūs‐ 96
tas
20–25
1
400
Griežinėliais
pjaustytos cuki‐
nijos
96
15
1
350
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Mieliniai kukuliai 96
30–40
1
600
Bulvių kukuliai
96
35–45
1
600
Vidutinio dydžio
bulvės su lupe‐
nomis
96
45–55
1
750
Ryžiai (van‐
96
dens / ryžių san‐
tykis 1,5: 1)
35–40
1
600
Į keturias dalis
96
pjaustytos virtos
bulvės
35–40
1
600
Priedai
Patiekalas
LIETUVIŲ
23
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Duonos kukuliai
96
35–45
1
600
Švieži lakštiniai
96
20–25
1
450
Polenta (sky‐
sčio / polentos
santykis 3: 1)
96
40–45
1
750
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Upėtakis, apie
250 g
85
30–40
1
550
Šviežios kre‐
vetės
85
20–25
1
450
Šaldytos kre‐
vetės
85
30–40
1
550
Lašišos filė
85
25–35
1
500
Lašišinis upėta‐ 85
kis, apie 1 000 g
40–45
1
600
Jūrų šukutės
(moliuskai)
96
20–30
1
500
Plokščių žuvų
filė
80
15
1
350
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Virtas kumpis, 1
000 g
96
55–65
1
800 + 150
Virta vištienos
krūtinėlė
90
25–35
1
500
Virta vištiena, 1
000–1 200 g
96
60–70
1
800 + 150
Veršienos /
kiaulienos nu‐
garinė be kojos,
800–1 000 g
90
80–90
1
800 + 300
Žuvis
Mėsa
24
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Kasseler (rūkyta 90
kiaulienos nu‐
garinė)
70–90
1
800 + 300
Tafelspitz (aukš‐ 96
čiausios ko‐
kybės virta jau‐
tiena)
110–120
1
800 + 700
Plonos dešrelės
80
15–20
1
400
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐ Vandens kiekis
tis
stalčiuje (ml)
Minkštai virti
kiaušiniai
96
10–12
1
400
Vidutinio kietu‐
mo virti kiauši‐
niai
96
13–16
1
450
Kietai virti kiau‐
šiniai
96
18–21
1
500
Kiaušiniai
11.6 Karšto oro srautas ir
Kepimas garuose naudojimas
paeiliui
•
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite funkciją: Kepimas garuose.
Gaminkite kartu, kol bus paruošti.
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
•
Maistui apkepti naudokite šią funkciją:
Karšto oro srautas .
Paruoštas daržoves ir garnyrą dėkite į
orkaitėje gaminti skirtus indus. Įdėkite
į orkaitę su kepsniu.
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
Didžiausias vandens kiekis –
650 ml.
11.7 Garai+karštas oras
(50/50)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas / vai‐
sių / sūrio apke‐
90
40–45
1
90
35–45
1
pėlės1)
Kepti kiaušiniai1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Plokštainis1)
90
40–50
1
Plona žuvies filė
85
15–25
1
Stora žuvies filė
90
25–35
1
Mažos žuvys iki 350
g
90
25–35
1
Visa žuvis iki 1 000 g 90
35–45
1
25
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
Pašildymas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kukuliai
85
20–30
1
Makaronai
85
15–20
1
Ryžiai
85
15–20
1
Vienos porcijos pa‐
tiekalai
85
15–20
1
11.8 Garai+karštas oras
(25/75)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Kepta kiauliena
1 kg
160–180
90–100
1
Jautienos keps‐
nys
1 kg
180–200
60–90
1
Kepta veršiena
1 kg
180
80–90
1
Mėsos ruletas,
nekeptas
0,5 kg
180
30–40
1
Rūkyta kiaulie‐
nos nugarinė
(mirkyti 2 val.)
0,6–1 kg
160–180
60–70
1
Viščiukas
1 kg
180–200
50–60
1
Antis
1,5–2 kg
180
70–90
1
Bulvių plokštai‐
nis
-
160–170
50–60
1
26
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ pas
190
40–50
1
Lazanija
180
45–55
1
Įvairių rūšių duo‐ 0,5–1 kg
na
180–190
45–60
1
Bandelės
40–60 g
180–210
30–40
2
Bandelių pus‐
fabrikačiai
-
200
20–30
2
Prancūziškųjų
batonų pusga‐
miniai
40–50 g
200
20–30
2
Prancūziškųjų
batonų pusga‐
miniai, šaldyti
40–50 g,
200
25–35
2
-
11.9 Kepimas
•
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate ne vienoje
lentynos padėtyje, kepimo laiką
galima pailginti 10–15 minučių.
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
11.10 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakanka‐
mai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant že‐
mesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili‐ aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite šiek tiek žemesnę ork‐
aitės temperatūrą.
LIETUVIŲ
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
27
Atitaisymo būdas
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustaty‐
dami aukštesnę tempera‐
tūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskili‐
nėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite aukštesnę orkaitės tem‐
peratūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę ork‐
tūra ir per trumpas kepimo
aitės temperatūrą ir ilgesnį
laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai pa‐
skrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nuro‐
dytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐ Kitą kartą kepdami nustaty‐
ma.
kite šiek tiek aukštesnę ork‐
aitės temperatūrą.
Kitą kartą kepdami nustaty‐
kite trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.11 Kepimas viename orkaitės lygyje
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Riestainis arba svies‐
tinės bandelės
Karšto oro
srautas
150–160
50–70
1
Trapus pyragas / vaisi‐
nis tortas
Karšto oro
srautas
140–160
70–90
1
Sponge cake / Biskviti‐
nis pyragas
Karšto oro
srautas
140–150
35–50
1
Sponge cake / Biskviti‐
nis pyragas
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
160
35–50
1
Apkepas, trapus pyra‐
Karšto oro
srautas
170–180
10–25
2
Karšto oro
srautas
150–170
20–25
2
gas1)
Apkepas, biskvito tešla
28
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Apple pie / Obuolių pyra‐ Karšto oro
gas (dvi 20 cm skers‐
srautas
mens skardos, dedamos
įstrižai)
160
70–90
2
Apple pie / Obuolių pyra‐ Apatinis+viršu‐
gas (dvi 20 cm skers‐
tinis kaitinimas
mens skardos, dedamos
įstrižai)
180
70–90
1
Sūrio pyragas, skarda 2) Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
160–170
70–90
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Mielinė pynutė / riestė
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
170–190
30–40
1
Kalėdinis pyragas1)
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
160–180
50–70
1
Duona (ruginė duona)1)
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
1
pirmą
230
20
tada
160–180
30–60
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–210
20–35
2
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
180–200
10–20
2
Trupininis pyragas (sau‐ Karšto oro
sas)
srautas
150–160
20–40
2
Sviestinis migdolų pyra‐
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–210
20–30
2
Karšto oro
srautas
150–160
35–55
2
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
170
35–55
2
Plikytos tešlos pyragai‐
čiai su kremu / eklerai1)
Biskvitinis vyniotinis 1)
gas / saldūs pyragai1)
Vaisių pyragai (iš mie‐
linės / biskvito tešlos)2)
Vaisių pyragai (iš mie‐
linės / biskvito tešlos)2)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Vaisių pyragai iš trapios
tešlos
Karšto oro
srautas
160–170
40–80
2
160–180
40–80
2
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausainiai Karšto oro
srautas
150–160
10–20
2
Short bread / Trapios te‐ Karšto oro
šlos kepiniai / sausainių srautas
juostelės
140
20–35
2
Short bread / Trapios te‐ Apatinis+viršu‐
šlos kepiniai / sausainių tinis kaitinimas
160
20–30
2
150–160
15–20
2
Pyragai su kiaušinio bal‐ Karšto oro
tymu, merengos
srautas
80–100
120–150
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro
srautas
100–120
30–50
2
Sausainiai iš mielinės te‐ Karšto oro
šlos
srautas
150–160
20–40
2
Sluoksniuotos tešlos ke‐ Karšto oro
srautas
piniai1)
170–180
20–30
2
Mieliniai pyragai su kre‐ Apatinis+viršu‐
mu (pvz., varškės, grieti‐ tinis kaitinimas
nėlės, pieno / kiauši‐
nių)1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
juostelės1)
Sausainiai iš biskvitinės
tešlos
Karšto oro
srautas
Bandelės1)
Karšto oro
srautas
160
10–25
2
Bandelės1)
Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
190–210
10–25
2
160
20–35
2
Small cakes / Maži pyra‐ Karšto oro
srautas
gėliai1)
29
30
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Small cakes / Maži pyra‐ Apatinis+viršu‐
tinis kaitinimas
gėliai1)
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
170
20–35
2
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
Makaronų apke‐ Apatinis+viršuti‐
pas
nis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apke‐
Terminis kepin‐
tuvas
160–170
15–30
1
pas1)
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
15–30
1
Saldūs kepiniai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos dar‐
žovės
Karšto oro srau‐ 160–170
tas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.13 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
1
Lazanija
180–200
45–60
1
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
1
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
1
Riestainis arba svies‐
tinės bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
1
Trupininis pyragas
(sausas)
160–170
20–40
2
LIETUVIŲ
31
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Sausainiai iš mielinės
tešlos
160–170
20–40
2
11.14 Kepimas keliais lygiais
Naudokite šią funkciją: Karšto oro
srautas.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Pyragaičiai su kremu /
160–180
25–45
1/4
150–160
30–45
1/4
eklerai1)
Trupininis pyragas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Trapios tešlos sausai‐ 150–160
niai
20–40
1 /4
Short bread / Trapios
tešlos kepiniai / sau‐
sainių juostelės
140
25–45
1/4
Sausainiai iš biskvi‐
tinės tešlos
160–170
25–40
1/4
Pyragai su kiaušinio
baltymu, merengos
80–100
130–170
1/4
Migdoliniai sausainiai
100–120
40–80
1/4
Sausainiai iš mielinės
tešlos
160–170
30–60
1/4
11.15 Kepimas žemoje temp.
Šią funkciją naudokite liesos, minkštos
mėsos ir žuvies gabalams ruošti. Ši
funkcija nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
32
www.aeg.com
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją: Kepimas žemoje
temp. ir nustatykite tinkamą pabaigos
kepimo temperatūrą.
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos kepsnys
1 000–1 500 g
150
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
150
90–110
1
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
150
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
1
11.16 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)1)
200–230
15–20
2
Pica (su dideliu kie‐
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Quiche Lorraine (aš‐
trus pyragas)
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Obuolių pyragas, už‐ 150–170
dengtas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona1)
230
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
160–180
45–55
2
230
12–20
2
kiu garnyro)2)
apkepas1)
Flammekuchen1)
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Piroggen (rusiška
180–200
perlenktos picos ver‐
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
15–25
2
33
sija)1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.17 Kepsnių kepimas
•
•
•
•
•
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaise rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
•
•
•
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.18 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Troškinta
mėsa
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
1–1,5 kg
230
120–150
1
Jautienos
kepsnys ar‐
ba filė: su
Terminis kepintu‐
vas
storio cm
190–200
5–6 cm storio
1
Jautienos
Terminis kepintu‐
kepsnys ar‐ vas
ba filė: vidu‐
tiniškai iš‐
kepta
storio cm
180–190
6–8 cm storio
1
Jautienos
Terminis kepintu‐
kepsnys ar‐ vas
ba filė: gerai
iškepta
storio cm
170–180
8–10 cm storio
1
krauju1)
1) Įkaitinkite orkaitę.
34
www.aeg.com
Kiauliena
Patiekalas
Funkcija
Mentė,
sprandinė,
kumpis
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Terminis
1–1,5 kg
kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis,
kiaulienos /
jautienos
šonkauliukai
Terminis
1–1,5 kg
kepintuvas
170–180
60–90
1
Mėsos rule‐
tas
Terminis
750 g–1 kg
kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
Terminis
750 g–1 kg
kepintuvas
150–170
90–120
1
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie‐ Terminis
1 kg
na
kepintuvas
160–180
150–120
1
Veršienos
kulninė
160–180
120–150
1
Veršiena
Patiekalas
Kiekis
Terminis
1,5–2 kg
kepintuvas
Aviena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja,
kepta aviena
Terminis
kepintu‐
vas
1–1,5 kg
150–180
100–120
1
Avienos nu‐
garinė
Terminis
kepintu‐
vas
1–1,5 kg
160–180
40–60
1
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Kiškio nugar‐
inė, šlaunelė
Apatinis
+viršuti‐
nis kaiti‐
nimas
iki 1 kg
230
30–40
1
Apatinis
+viršuti‐
nis kaiti‐
nimas
1,5–2 kg
210–220
35–40
1
Žvėriena
1)
Elnienos nu‐
garinė
LIETUVIŲ
Patiekalas
Funkcija
Elnienos šlau‐ Apatinis
nis
+viršuti‐
nis kaiti‐
nimas
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
1,5–2 kg
180–200
60–90
1
35
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐ Laikas (min.)
tūra (°C)
Lentynos
padėtis
Viščiukas,
jauniklis viš‐
čiukas
Terminis
kepintu‐
vas
200–250 g
porcija
200–220
30–50
1
Pusė viščiuko Terminis
kepintu‐
vas
400–500 g
porcija
190–210
35–50
1
Vištiena gaba‐ Terminis
lais
kepintu‐
vas
1–1,5 kg
190–210
50–70
1
Antis
1,5–2 kg
180–200
80–100
1
Terminis
kepintu‐
vas
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Funkcija
Kiekis
Tempera‐
tūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
Apatinis
+viršuti‐
nis kaiti‐
nimas
1–1,5 kg
210–220
45–60
1
11.19 Mažasis kepintuvas
•
•
•
•
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems
riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos
arba žuvies gabalus.
•
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
36
www.aeg.com
Mažasis kepintuvas
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Kepimo grilyje laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
1-a pusė
2-a pusė
Jautienos keps‐
nys, vidutiniškai
iškeptas
210–230
30–40
30–40
1
Jautienos filė,
vidutiniškai iš‐
kepta
230
20–30
20–30
1
Kiaulienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Veršienos nu‐
garinė
210–230
30–40
30–40
1
Avienos nugar‐
inė
210–230
25–35
20–35
1
Žuvis, 500–1
000 g
210–230
15–30
15–30
1
Didysis kepintuvas
Patiekalas
Kepimo grilyje laikas (min.)
1-a pusė
Lentynos padėtis
2-a pusė
Burgers / Mėsainiai1) 9–13
8–10
3
Kiaulienos filė
10–12
6–10
3
Dešrelės
10–12
6–8
3
Filė žlėgtainiai, ver‐
šienos žlėgtainiai
7–10
6–8
3
Toast / Skrebučiai1)
1–3
1–3
3
Skrebutis su garnyru
6–8
-
3
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.20 Šaldytas maistas
•
Nuimkite maisto pakuotę. Padėkite
maistą ant lėkštės.
•
Neuždenkite nei dubeniu, nei lėkšte.
Tai gali pailginti atšildymo laiką.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica, šal‐ 190–210
dyta
20–25
2
LIETUVIŲ
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai, šal‐
dyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonos
200–220
20–30
2
Gruzdintos bulvytės,
storos
200–220
25–35
2
Kroketai
220–230
20–35
2
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
2
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai kaneloni, švie‐
ži
170–190
35–45
2
Lazanija/Kaneloni, šal‐ 160–180
dyti
40–60
2
Orkaitėje keptas sūris
170–190
20–30
2
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
37
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Tempera‐
tūra (°C)
Šaldyta pica
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
pagal ga‐
pagal gamintojo
mintojo nur‐ nurodymus
odymus
2
Apatinis+viršutinis
vytės1) (300–600 kaitinimas ar Ter‐
minis kepintuvas
g)
200–220
pagal gamintojo
nurodymus
2
Prancūziškieji
batonai
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
pagal ga‐
pagal gamintojo
mintojo nur‐ nurodymus
odymus
2
Vaisinis pyragas
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
pagal ga‐
pagal gamintojo
mintojo nur‐ nurodymus
odymus
2
Skrudintos bul‐
Laikas (min.)
Lentynos padė‐
tis
1) Kepdami skrudintas bulvytes, jas 2–3 kartus apverskite.
11.21 Atšildymas
•
•
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
•
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
38
www.aeg.com
Patieka‐
las
Kiekis
Atšildymo
Likusi atšil‐
laikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas 1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėk‐
štėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusė‐
jus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirp‐
dytą.
Didelis
puošnus
tortas
60
60
-
1,4 kg
11.22 Konservavimas
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Žemuogės / mė‐
lynės / avietės / pri‐
nokę agrastai
160–170
35–45
-
LIETUVIŲ
39
Kaulavaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Kriaušės / svarai‐
niai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūr‐
oje (min.)
Morkos1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
Daržovės
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.23 Džiovinimas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Pupos
60–70
6–8
2
Pipirai
60–70
5–6
2
Daržovės sriubai
60–70
5–6
2
Grybai
50–60
6–8
2
Prieskoniniai augalai
40–50
2–3
2
Slyvos
60–70
8–10
2
Abrikosai
60–70
8–10
2
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
2
Kriaušės
60–70
6–9
2
11.24 Duona
Iš anksto įkaitinti nerekomenduojama.
Į vandens stalčių įpilkite 100 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Balta duona
180–200
40–60
1
Prancūziškasis bat‐
onas
200–220
35–45
1
40
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Sviestinė bandelė
180–200
40–60
1
Čiabata
200–220
35–45
1
Ruginė duona
190–210
50–70
1
Juoda duona
180–200
50–70
1
Nesmulkintų grūdų
duona
170–190
60–90
1
11.25 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iš‐
kepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nu‐
garinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
LIETUVIŲ
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio koja
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
41
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
1
3
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.3 Valymas garais
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
1. Įpilkite 250 ml vandens su 3
šaukštais acto tiesiai į gariklį.
2. Įjunkite funkciją: Valymas garais.
Ekrane rodoma funkcijos trukmė. Kai
programa baigta, pasigirsta garso
signalas.
3. Palieskite jutiklio lauką signalui
išjungti.
4. Išvalykite prietaisą minkšta šluoste.
Išpilkite iš gariklio vandenį.
Palikite prietaiso dureles praviras
maždaug 1 valandą. Palaukite, kol
prietaisas išdžius. Džiūvimui paspartinti
galite įkaitinti prietaisą karštu oru 150 °C
temperatūra maždaug 15 minučių.
42
www.aeg.com
12.4 Garų ruošimo sistema
A
PERSPĖJIMAS!
Po kiekvieno naudojimo
nusausinkite garų
generatorių. Sugerkite
vandenį kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų,
pašalinkite jas vandeniu su
actu.
A
3. Uždarykite dureles, kol jos bus
nustatytos maždaug 45° kampu.
PERSPĖJIMAS!
Cheminės kalkių valymo
priemonės gali pažeisti
emalį. Laikykitės gamintojo
nurodymų.
1. Norėdami išvalyti vandens stalčių ir
gariklį, įpilkite vandens ir acto mišinio
(maždaug 250 ml) per vandens
stalčių į gariklį. Palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
3. Švariu vandeniu (100–200 ml)
praplaukite garų ruošimo sistemą per
vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš
gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų,
palikite dureles praviras.
12.5 Durelių išėmimas ir
įdėjimas
Galite nuimti dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali
būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Visiškai iškelkite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
45°
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
2
B
1
PERSPĖJIMAS!
Dėl neatsargaus elgesio,
ypač ties priekinės plokštės
kampais, stiklas gali įtrūkti.
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
LIETUVIŲ
43
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus atvirkščia
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
12.6 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu..
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtinos nuos‐
tatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra
tinkamos.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis iš‐
jungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjun‐
gimas“.
44
www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Netinkamai uždarytos du‐
relės.
Iki galo uždarykite dureles.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas su‐
triko dėl perdegusio saugi‐
klio. Jeigu saugiklis pakarto‐
tinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „F111“.
Netinkamai įkištas mėsos
termometro kištukas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos ter‐
mometro kištuką į lizdą.
Ekrane rodomas klaidos ko‐
das, kurio nėra šioje lente‐
lėje.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
Ant maisto produktų ir ork‐
aitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote pa‐
tiekalą orkaitėje.
13.2 Aptarnavimo duomenys
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodo‐
mas klaidos kodas, kreip‐
kitės į klientų aptarnavi‐
mo skyrių.
Baigę gaminti, nepalikite pa‐
tiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
LIETUVIŲ
45
14. TECHNINĖ INFORMACIJA
14.1 Techniniai duomenys
Įtampa
220–240 V
Dažnis
50 Hz
15. ENERGIJOS EFEKTYVUMAS
15.1 Gaminio kortelė ir informacija pagal ES 65-66/2014
Tiekėjo pavadinimas
„AEG“
Modelio identifikatorius
KS8404001M
KS8404021M
KS8404101M
Energijos efektyvumo indeksas
94,5
Energijos efektyvumo klasė
A
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
įprastu režimu
0,93 kWh/ciklui
Energijos sąnaudos esant įprastai apkrovai, veikiant
ventiliatoriaus režimu
0,69 kWh/ciklui
Orkaičių skaičius
1
Karščio šaltinis
Elektra
Tūris
43 l
Orkaitės rūšis
Integruojama orkaitė
Masė
KS8404001M
KS8404021M
KS8404101M
EN 60350-1. Buitiniai elektriniai virimo ir
kepimo prietaisai. 1 dalis. Viryklės,
orkaitės, garinės orkaitės ir kepintuvai.
Eksploatacinių charakteristikų matavimo
metodai.
15.2 Energijos taupymas
Prietaise yra savybių, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą.
•
Bendri patarimai
– Įsitikinkite, ar orkaitės durelės
tinkamai uždarytos, kai prietaisas
veikia, ir gaminant maistą laikykite
jas kuo daugiau uždarytas.
•
34.6 kg
34.8 kg
34.6 kg
– Naudokite metalinius indus, kad
pagerintumėte energijos taupymą.
– Kai galite, dėkite patiekalus į
orkaitę jos neįkaitinę.
– Jei maisto gaminimo trukmė
ilgesnė nei 30 minučių,
sumažinkite orkaitės temperatūrą
iki minimumo likus 3–10 minutėms
iki kepimo programos pabaigos
pagal gaminimo trukmę. Dėl
orkaitėje likusio karščio patiekalas
ir toliau keps.
– Naudokite likusį karštį kitiems
patiekalams pašildyti.
Maisto gaminimas naudojant
ventiliatorių – kai galite, naudokite
46
www.aeg.com
•
•
maisto gaminimo funkcijas su
ventiliatoriumi, kad taupytumėte
energiją.
Likutinė šiluma
– Veikiant tam tikroms kaitinimo
funkcijoms, jeigu suaktyvinta
programa su laiko pasirinkimu
(Trukmė, Pabaiga) ir maisto
gaminimo trukmė yra ilgesnė nei
30 minučių, tada kaitinimo
elementai automatiškai išsijungia
10 % anksčiau. Ventiliatorius ir
lemputė ir toliau veikia.
Maisto gaminimas su išjungtu
apšvietimu – išjunkite apšvietimą, kai
gaminate, ir įjunkite tik kai jo reikia.
•
•
•
•
Šilto pagaminto patiekalo
išlaikymas – jeigu norite naudoti
likusį karštį patiekalui šiltam išlaikyti,
pasirinkite žemiausią galimą
temperatūros nuostatą. Ekrane
rodoma likusio karščio temperatūra.
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių
„Kaitinimo funkcijos“.
Kai naudojate funkciją: Drėgnas
karštas oras, lemputė po 30
sekundžių užgęsta. Galite vėl ją įjungti
pagal savo norus.
Kai naudojate „Eko“ funkcijas,
lemputė išsijungia. Galite vėl ją įjungti
pagal savo norus.
16. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
*
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
LIETUVIŲ
47
867309330-A-322014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement