Progress | PHP5325X | User manual | Progress PHP5325X Användarmanual

Bruksanvisning
Inbyggnadsugn
PHP5325X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
2
Säkerhetsföreskrifter
3
Produktbeskrivning
6
Kontrollpanelen
7
Innan maskinen används första gången 9
Daglig användning
10
Klockfunktioner
12
Automatiska program
14
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Teknisk information
Energieffektivitet
15
16
18
31
33
35
35
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig
för personskador eller skador på egendom som orsakats av
felaktig installation eller användning. Förvara alltid
instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.
Progress 3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast en behörig person får installera den här produkten
och byta kabel.
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta
formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Överskott av vätska måste tas bort före pyrolytisk rengöring.
Ta bort alla delar från ugnen.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen från
sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Sättet för frånkoppling måste införlivas i det fasta kablaget i
enlighet med gällande anslutningsbestämmelser.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som
följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid
skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Köksskåpet och inbyggnaden måste ha
passande mått.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
4 Progress
• Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för att
undvika att vidröra farliga delar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget endast
i slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
Användning
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Använd uteslutande denna produkt för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
produkten.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
Progress 5
•
•
•
•
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt
enligt garantin.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts
rengöringsmedel.
Pyrolysrengöring
•
•
•
•
•
•
Risk för skador / bränder /
kemiska utsläpp (rök) i
Pyrolysläget.
• Innan du utför en pyrolytisk
självrengöringsfunktion eller funktion för
•
Första användningstillfället ska du ta ut
följande ur ugnen:
– alla överblivna matrester, olje- eller
fettspill / -rester.
– alla löstagbara föremål (inklusive
hyllor, sidoskenor osv. som medföljer
produkten) särskilt kastruller, pannor,
brickor, köksredskap osv. som är
behandlade så att mat inte fastnar i
dem.
Läs noggrant alla anvisningar om
Pyrolysrengöring.
Håll barn och husdjur borta från
produkten när Pyrolysrengöring är igång.
Produkten blir mycket het och varmluft
kommer ut ur de främre kylningshålen.
Pyrolysrengöring är en
högtemperaturfunktion som kan avge
ångor från matrester och
byggnadsmateriel och därför bör
användare:
– tillse god ventilation under och efter
varje Pyrolysrengöring.
– tillse god ventilation under och efter
första användningstillfället vid
användning vid maximal temperatur.
Till skillnad från människan kan vissa
fåglar och reptiler kan vara extremt
känsliga mot potentiella ångor som
släpps ut vid rengöringen i alla
Pyrolysugnar.
– Avlägsna husdjur (särskilt fåglar) från
produktens närhet under och efter
Pyrolysrengöringen. Detta gäller
även vid det första
användningstillfället av produkten på
maximal temperatur i ett välventilerat
utrymme.
Små husdjur kan också vara mycket
känsliga mot de begränsade
temperaturändringarna i närheten av alla
Pyrolysugnar när det Pyrolytiska
självrengöringsprogrammet används.
Teflonbeläggningar på kastruller,
stekpannor, brickor, köksredskap osv.
kan skadas av den höga temperaturen
vid användning av Pyrolytisk rengöring i
alla Pyrolysugnar och kan även vara en
källa till skadliga ångor i små mängder.
Ångor som släpps ut från alla
Pyrolysugnar/matlagningsrester som
6 Progress
beskrivs är inte skadliga för människor,
inklusive barn eller personer med
sjukdom.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas för belysning i hus.
VARNING! Risk för elektrisk
stöt.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Avfallshantering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
2
3
2
4
5
6
5
4
9
3
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollpanel
Lampor/symboler för kokzonerna
Elektronisk programmeringsenhet
Kokzonernas kontrollvred
Värmeelement
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstegar, löstagbara
Ugnsnivåer
8
Tillbehör
Bakplåt
Trådhylla
För kakor och småkakor.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
Progress 7
För kakor och småkakor. För bakning och
stekning eller som fettuppsamlingsfat.
Ugnspanna
KONTROLLPANELEN
Temperatur-/tidsdisplay
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
1
2
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
FUNKTIONER
För att ställa in en ugnsfunktion, en rengöringsfunktion eller ett automatiskt program (endast när produkten är igång).
MITT FAVORITPROGRAM
För att lagra ditt favoritprogram. Använd det för att
få åtkomst till ditt favoritprogram direkt eller när produkten är avstängd.
TEMPERATUR /
SNABBSTART
Om du vill ställa in och se temperaturen i ugnen eller
i matlagningstermometern (i förekommande fall).
Om du håller knappen nedtryckt i tre sekunder sätts
snabbstartsfunktionen PÅ alternativt stängs AV.
NED
För att flytta nedåt i menyn.
3
4
5
6
8 Progress
Touchkontroll
7
8
9
10
11
Funktion
Beskrivning
UPP
För att flytta uppåt i menyn.
OK
För att bekräfta ett val eller inställning.
UGNSLAMPA
För att tända eller släcka ugnslampan.
KLOCKA
För att ställa in klockfunktionerna.
SIGNALUR
För att ställa in signaluret.
Display
A
B
G
C
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikator
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator/Snabbstartsindikator
Ugnsfunktionens/programmets nummer
Övriga indikatorer på displayen:
Namn
Symbol
/
/
Beskrivning
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mitt favorit program
Favoritprogrammet körs.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmatning
körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
Elektroniskt lucklås
Lucklåset är igång.
Ugnsbelysning
Du stängde av belysningen.
Progress 9
Symbol
Namn
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du aktiverar en ugnsfunktion visas
staplarna
på displayen. Staplarna visar
att temperaturen i produkten ökar eller
minskar.
När produkten är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
Kokzonernas kontrollvred
Du kan styra hällen med hjälp av
kokzonernas kontrollvred. Se
bruksanvisningen för hällen.
Du måste läsa avsnittet om
säkerhet i hällens
bruksanvisning.
Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
Värmelägen
Kokzonslamporna visar vilken zon du ställer
in.
VARNING! Se avsnittet
"Produktbeskrivning".
Vredindikering
0
Beskrivning
Funktion
Av-position
Varmhållningsläge
Vredindikering
1-9
Funktion
Värmelägen
Vred för dubbelkokzon
1. Vrid vredet till önskat värmeläge.
2. När tillagningen är klar, vrid vredet till
av-position.
Automax
Gäller endast för hällar med
automatisk uppvärmning.
AutoMax-funktionen värmer upp kokzonen
med full effekt under en begränsad tid.
1. Vrid vredet för kokzonen medurs så
långt som möjligt (förbi det högsta
värmeläget).
2. Ställ genast in önskat värmeläge.
3. Stäng av funktionen genom att vrida
vredet till "av"-läget.
Använda dubbelzonen (om
tillämpligt)
För att aktivera dubbelzonen,
vrid vredet medurs. Vrid inte till
stopposition.
1. Vrid vredet medurs till position 9.
tills ett
2. Vrid vredet sakta till symbolen
klick hörs. De två tillagningszonerna är
på.
3. För att ställa in till önskad
värmeinställning, se
"Värmeinställningar".
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
10 Progress
Rengör produkten innan du använder den
första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
2. Tryck på
.
eller
för att ställa in
3. Tryck på
minuterna.
4. Tryck på
eller .
Temperatur-/tidsdisplayen visar den nya
tiden.
Ställa klockan
Ändra tid
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
Du kan endast ställa om klockan när
produkten är avstängd.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
När programvaruversionen försvinner visas
h och "12:00" på displayen.
1. Tryck på
timmen.
eller
Tryck på .
blinkar på displayen.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny tid.
för att ställa in
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
• manuellt läge
• automatiska program
Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att baka på upp till tre hyllpositioner samtidigt och för
att torka mat.Ställ in temperaturen på 20 - 40 °C lägre än
för Över/Undervärme.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen på 20–40 °C lägre än för Över/Undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis
och vårrullar så att de blir knapriga.
Progress 11
Ugnsfunktion
Tillämpning
Varmluftsgrillning
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå.
Även för att göra gratänger och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Min grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka
mat.
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen
under tillagningen. Tillagningstiden måste ställas in först.
För mer information om rekommenderade inställningar, se
tillagningstabellerna med motsvarande funktion.
Pyrolys
För att sätta igång pyrolysrengöring av ugnen. Denna funktion bränner bort kvarvarande rester i ugnen.
Ställa in ugnsfunktionen
1. Aktivera produkten med .
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
ugnsfunktionen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in en
ugnsfunktion.
3. Tryck på
, annars startar produkten
automatiskt efter fem sekunder.
Om du aktiverar produkten och
inte ställer in en ugnsfunktion
eller ett program avaktiveras
produkten automatiskt efter 20
sekunder.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg om 5 °C.
När produkten nått angiven temperatur
hörs en signal tre gånger och
uppvärmningslampan släcks.
Kontrollera temperaturen
Du kan kontrollera temperaturen i
produkten när funktionen eller programmet
körs.
1. Tryck på
.
Temperatur-/tiddisplayen visar
temperaturen i produkten.
Om du vill ändra ugnstemperaturen trycker
du på
en gång till och använder
eller
.
2. Tryck på
för att gå tillbaka till den
angivna temperaturen, annars visas den
automatiskt på displayen efter fem
sekunder.
12 Progress
Funktionen Snabbstart
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartsfunktionen används.
Snabbstartsfunktionen är inte tillgänglig för
varje ugnsfunktion. En ljudsignal hörs om
snabbstartsfunktionen inte är tillgänglig för
den inställda funktionen om fel ton är
aktiverad i "Inställningsmenyn".
Snabbstartsfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Aktivera funktionen Snabbstart genom att
hålla in
längre än tre sekunder.
Om du sätter på snabbstartfunktionen
en efter
blinkar staplarna på displayen
tänds för att visa att
en och
funktionen är igång.
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
TIDTAGNING
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge produkten
ska vara påslagen. Denna funktion påverkar inte produktens
funktioner i övrigt.
KLOCKA
Visa klockan. Se "Ställa in klockan" för att ändra tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
SET+GO
För att starta produkten när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
Uppräkningstimer
Uppräkningstimern aktiveras inte
om Koktid och Sluttid har ställts
in.
Uppräkningstimern börjar räkna när
produkten börjar värmas upp.
1. Återställ Uppräkningstimern genom att
trycka på .
2. Håll inne
tills displayen visar "00:00"
och tidtagningstimern börjar räkna igen.
Ställa in KOKTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar .
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
eller
för att ställa in
5. Använd
timmarna för KOKTID.
Om du trycker på
eller
när du ställer in KOKTID
övergår produkten till
inställningen för funktionen
SLUTTID.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
Progress 13
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Avaktivera produkten.
Ställa in SLUTTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
flera gånger tills displayen
2. Tryck på
visar .
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
SLUTTID och
eller
för att
bekräfta. Först ställer du in minuter och
därefter timmar.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Avaktivera produkten.
Ställa in SET + GO
Du kan bara använda SET + GO om
KOKTID har ställts in.
1. Ställ in en ugnsfunktion (eller ett
program) och en temperatur (se
avsnitten "Ställa in ugnsfunktionen" och
"Ändring av temperaturen").
2. Ställ in KOKTID (se avsnittet "Ställa in
KOKTID").
3. Tryck på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
för att välja funktionen SET
4. Tryck på
+ GO.
Displayen visar
och
med en lampa.
Denna lampa visar vilken klockfunktion som
är aktiv.
5. Tryck på valfri touch-kontroll (förutom
PÅ/AV) för att starta SET+GOfunktionen.
Ställa in SIGNALUR
Använd SIGNALURET för att ställa in en
nedräkning (högst 2 timmar och 30
minuter). Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in
SIGNALURET när som helst, även när
produkten är avstängd.
1. Tryck på .
och "00" blinkar på displayen.
2. Använd
eller
för att ställa in
SIGNALURET. Ställ först in sekunderna,
därefter minuterna och timmarna.
3. Tryck på
, annars startas
SIGNALURET automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter samtidigt som 00:00
och
blinkar på displayen.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Ställa in funktionen
Tidsfördröjning
KOKTID
och SLUTTID
kan användas
tillammans om produkten ska aktiveras och
stängas av automatiskt vid ett senare
tillfälle. I det här fallet ställer du först in
funktionen KOKTID
och därefter
SLUTTID
(se "Ställa in KOKTID" och
"Ställa in SLUTTID").
När funktionen Tidsfördröjning
aktiveras visas en statisk symbol
för ugnsfunktionen på displayen,
med en punkt och .
Punkten visar vilken
klockfunktion som är aktiverad
på displayen för klockan/
restvärmen.
14 Progress
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Det finns 20 olika automatiska program.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar ugnsnivå och förinställda
tillagningstider för alla automatiska
program.
Automatiska program
Programnummer
Programnamn
1
BRÄSERAT KÖTT
2
GRISSTEK
3
KALVSTEK
4
LAMMSTEK
5
VILTSTEK
6
HEL KYCKLING
7
HEL FISK
8
PIZZA
9
QUICHE LORRAINE
10
CITRONTÅRTA
11
CHEESECAKE
12
BULLAR
13
LANTBRÖD
14
JÄSNING AV DEG
15
POTATISGRATÄNG
16
LASAGNE
17
CANNELLONI
18
KAKMIX
19
SNABBPIZZA
20
HALVFABRIKAT POTATIS
Automatiska program
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
.
Displayen visar
och numret för det
automatiska programmet.
3. Tryck på
eller
för att välja det
automatiska programmet.
4. Tryck på
eller vänta i fem sekunder
tills produkten sätts igång automatiskt.
Progress 15
5. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
Produkten stängs av.
6. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Automatiska program med
viktinmatning
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid, symbolen
för koktid , en standardvikt, en måttenhet
(kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
blinkar.
ljudsignal i två minuter.
Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Galler och djup panna tillsammans:
Tryck på den djupa pannan mellan
skenorna på hyllstöden och ugnsgallret på
skenorna ovan.
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
16 Progress
• Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp på
höger och vänster sida för att
öka säkerheten.
Fördjupningarna ger också
ett tippskydd.
• Den höga kanten runt stegen
är en enhet som förhindrar
att husgeråden halkar ur.
TILLVALSFUNKTIONER
Använda funktionen Mitt
favoritprogram
Använd den här funktionen för att spara
inställningar för din favorittemperatur och tid för en ugnsfunktion eller ett program.
1. Ställ in en ugnsfunktions eller ett
programs temperatur och tid.
2. Håll
nedtryckt i mer än tre sekunder.
En ljudsignal hörs.
3. Avaktivera produkten.
• För att aktivera denna funktion, tryck
på . Produkten aktiverar ditt
favoritprogram.
När funktionen används kan
du ändra tiden och
temperaturen.
• Avaktivera funktionen genom att
trycka på . Produkten avaktiverar ditt
favoritprogram.
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
Om Pyrolysfunktionen är igång
låses luckan. Ett meddelande
visas på displayen när du
trycker på en touchkontroll.
1. Stäng av produkten med
för att
aktivera funktionen. Ställ inte in någon
ugnsfunktion.
2. Håll
och
nedtryckta samtidigt i 2
sekunder.
En ljudsignal hörs.
SAFE syns på displayen.
Upprepa steg 2 för att inaktivera
barnlåsfunktionen.
Användning av Knapplåset
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Funktionslåset förhindrar att ugnsfunktionen
oavsiktligt ändras.
1. Slå på produkten för att aktivera
funktionen.
2. Aktivera en ugnsfunktion eller
inställning.
och
nedtryckta samtidigt i 2
3. Håll
sekunder.
En ljudsignal hörs.
Loc syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att avaktivera
Knapplåset.
Om Pyrolysfunktionen är igång
låses luckan. Ett meddelande
visas på displayen när du
trycker på en touchkontroll.
Du kan stänga av produkten när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av produkten
avaktiveras Funktionslåset.
Användning av
inställningsmenyn
Du kan endast ställa in inställningsmenyn
när produkten har avaktiverats.
Progress 17
I inställningsmenyn kan du aktivera eller
avaktivera funktionerna i huvudmenyn. På
displayen visas SET och inställningens
nummer.
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET + GO
PÅ/AV
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV
3
PÅMINNELSE RENGÖRING
PÅ/AV
4
KNAPPLJUD1)
KLICK / SIGNAL / AV
5
FELTON
PÅ/AV
6
SERVICEMENY
-
7
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
PÅ/AV
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
1. När produkten är avstängd håller du in
i tre sekunder.
På displayen visas "SET1" och "1" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att välja
inställning.
3. Tryck på
.
eller
för att ändra
4. Tryck på
inställningens värde.
5. Tryck på
.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en ugnsfunktion
är igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - max.
1.5
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar inte med funktionerna:
Lampa, Lågtemperaturtillagning,
Koktid, Sluttid, Tidsfördröjning.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen för
signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
18 Progress
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Exempel på tillagningstillämpningar för inbyggnadshällen
Värmeläge
Tillämpning
Tid
(min)
Tips
1
För varmhållning av maträtter.
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
För att laga hollandaisesås och
smälta smör, choklad och gelatin.
5 - 25
Blanda med jämna mellanrum.
1-2
För att få fluffiga omeletter och
äggstanning att stelna.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
För att sjuda ris och mjölkbaserade rätter och för att värma upp
färdiglagad mat.
25 - 50
Tillsätt minst två gånger så
mycket vätska som ris. Rör om
mjölkrätter efter halva tiden.
3-4
För att ångkoka grönsaker, fisk
och kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar vätska.
4-5
För att ångkoka potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis.
4-5
För att tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Tillsätt max 3 l vätska till ingredienserna.
6-7
För att lätt steka schnitzel, kalv
cordon bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor och
munkar och för att tillaga en redning.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
För att kraftigt steka potatiskroketter, biff och stekar.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
För att koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek) och
fritera pommes frites.
Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
koktider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
Progress 19
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av ugnen
cirka 10 minuter innan baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan plåtarna i
ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du
kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i
degen.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för hög
och gräddningstiden är för
kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
20 Progress
Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
150 - 160
50 - 70
1
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake/lätt sockerkaka utan fett
Varmluft
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake/lätt sockerkaka utan fett
Över/Undervärme
160
35 - 50
2
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
170 - 1801)
10 - 25
2
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
60 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2 formar
Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över/Undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake
Över/Undervärme
170 - 190
60 - 90
1
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
170 - 190
30 - 40
3
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
160 - 1801)
50 - 70
2
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Progress 21
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av
gräddningen.
2. Andra delen av
gräddningen.
Över/Undervärme
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 35
3
Rulltårta
Över/Undervärme
180 - 2001)
10 - 20
3
Vetelängd med
strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
190 - 2101)
20 - 30
3
Fruktkaka (på
jästdeg/socker-
Varmluft
150
35 - 55
3
Över/Undervärme
170
35 - 55
3
Fruktkaka av
mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
Över/Undervärme
160 - 1801)
40 - 80
3
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
3
kaksdeg) 2)
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg) 2)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
22 Progress
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Över/Undervärme
1601)
20 - 30
3
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
3
Bakverk med
äggvita/
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
3
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor
Varmluft
170 - 1801)
20 - 30
3
Bullar
Varmluft
1601)
10 - 25
3
Bullar
Över/Undervärme
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Varmluft
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
1701)
20 - 30
3
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgrillning
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Progress 23
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fiskpudding
Över/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/
bakelser
160 - 1801)
Smuldegspaj
150 - 160
1) Förvärm ugnen.
Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
Bakverk på plåtar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor,
kex
150 - 160
Short bread /
mördegskaka /
mördegsremsor
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Livsmedel
2 positioner
3 positioner
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 45
1/4
1/3/5
Småkakor av
sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Bakverk med
äggvita, maränger
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Småkakor av
jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Smördegskakor
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Bullar
180
20 - 30
1/4
-
24 Progress
Livsmedel
Small cakes /
Muffins (20
stycken/plåt)
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1501)
23 - 40
Falsnivå
2 positioner
3 positioner
1/4
-
1) Förvärm ugnen.
Lågtemperaturtillagning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk. Den här
funktionen kan inte användas för recept
som grytstek eller fet fläskstek.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och 150
°C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Välj Lågtemperaturstekning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500 g
120
90 - 150
3
Kalvstek
1000 - 1 500 g
120
120 - 150
1
Stekar
200 - 300 g
120
20 - 40
3
Pizza/Paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (med mycket
fyllning)
180 - 200
20 - 30
2
Paj
180 - 200
40 - 55
1
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine
170 - 190
45 - 55
1
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
1
Progress 25
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
1
Osyrat bröd
230 - 2501)
10 - 20
2
Smördegskakor
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen (pizzaliknande rätt från
Alsace)
230 - 2501)
12 - 20
2
Piroger
180 - 2001)
15 - 25
2
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som tränger
ut bränner fast kan du tillsätta lite vätska
i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av
stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen.
Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/
Undervärme
230
120 - 150
1
Engelsk rostbiff
eller filé: röd
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
190 - 2001)
5-6
1
Engelsk rostbiff
eller filé: medel
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
180 - 1901)
6-8
1
Engelsk rostbiff
eller filé: välstekt
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Förvärm ugnen.
26 Progress
Fläsk
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog/hals/skinkstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
170 - 180
60 - 90
1
Köttfärslimpa
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
160 - 170
50 - 60
1
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
150 - 170
90 - 120
1
Kalv
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
1
Varmluftsgrillning
160 - 180
90 - 120
1
Kalvlägg
1.5 - 2
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Falsnivå
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
150 - 170
100 - 120
1
Lammsadel
1 - 1.5
Varmluftsgrillning
160 - 180
40 - 60
1
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Harsadel/
harstek med
ben
upp till 1 kg
Över/Undervärme
2301)
30 - 40
1
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
210 - 220
35 - 40
1
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över/Undervärme
180 - 200
60 - 90
1
Lamm
Vilt
1) Förvärm ugnen.
Progress 27
Fågel
Livsmedel
Mängd
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av fågel
200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
200 - 220
30 - 50
1
Halv kyckling
400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
190 - 210
35 - 50
1
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
190 - 210
50 - 70
1
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
180 - 200
80 - 100
1
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 180
1
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
160 - 180
120 - 150
1
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
140 - 160
150 - 240
1
Livsmedel
Mängd (kg)
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
1 - 1.5
Över/Undervärme
210 - 220
40 - 60
1
Fisk (ångkokning)
Min grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET! Grilla alltid
med stängd ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Engelsk rostbiff
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Oxfilé
230
20 - 30
20 - 30
3
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
28 Progress
Livsmedel
Hel fisk, 500 1 000 g
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
8 - 10
6-8
4
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
4
Korv
10 - 12
6-8
4
Oxfilé/kalvstek
7 - 10
6-8
4
Toast / rostat bröd1)
1-3
1-3
5
Varma smörgåsar
6-8
-
4
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
2
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
2
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
2
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
2
1) Förvärm ugnen.
Fryst mat
Pommes Frites, tunn
200 - 220
20 - 30
3
Pommes Frites, tjock
200 - 220
25 - 35
3
Croquetter
220 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/
cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Ugnsgratinerad ost
170 - 190
20 - 30
3
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
2
Progress 29
Frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Temperatur
(°C)
Fryst Pizza
Över/Undervärme
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
3
Pommes Fri-
Över/Undervärme eller varmluftsgrillning
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
3
Baguetter
Över/Undervärme
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
3
Fruktkaka
Över/Undervärme
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
3
tes1) (300 – 600
g)
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen.
Tina
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid
(min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1,4 kg
60
60
-
30 Progress
Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsätt att tillaga
på 100 °C (min)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning - Varmluft
• Täck smorda plåtar med
bakplåtspapper.
• För bättre resultat, stanna ugnen efter
halva torktiden, öppna luckan och låt det
svalna över natten för att fullfölja
torkningen.
Progress 31
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
60 - 70
Pepparfrukter
Falsnivå
1 position
2 positioner
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
1/4
Svamp
50 - 60
6-8
3
1/4
Örter
40 - 50
2-3
3
1/4
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Falsnivå
Plommon
60 - 70
Aprikoser
Frukt
Livsmedel
1 position
2 positioner
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
1/4
Päron
60 - 70
6-9
3
1/4
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Avlägsna ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska ugnsstegarna
tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan och
ta bort den.
32 Progress
Tillval
1
1:00 för lite smuts
2
1:30 för normal
smuts
3
2:30 för mycket
smuts
2
1
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Pyrolys
FÖRSIKTIGHET! Ta ut alla
tillbehör och flyttbara ugnsstegar
Pyrolysrengöringen kan inte
starta:
• om du inte stängde luckan
ordentligt. På vissa modeller
visar displayen ”C3” om detta
problem uppstår.
FÖRSIKTIGHET! Om en häll
monteras samtidigt ovanpå
produkten eller om det finns
andra produkter monterade i
samma skåp får de inte
användas samtidigt som
Pyrolys-funktionen. Det kan
skada produkten.
Under pyrolysrengöringen är luckan låst.
Symbolen
och stavarna på
värmeindikatorn visas, tills luckan låses
upp. Luckan låses upp när temperaturen
inuti ugnen är under säkerhetsnivån och
pyrolysrengöringen är avslutad.
Under pyrolysrengöringen är ugnslampan
släckt.
1. Ta bort de värsta matresterna manuellt.
2. Rengör luckans insida med varmt vatten
så att resterna inte bränner fast på
grund av varmluft.
3. Ställ in Pyrolysfunktionen (se avsnittet
"Ugnsfunktioner").
4. Tryck på
eller
för att ställa in
rengöringens varaktighet.
Beskrivning
Du kan använda funktionen Sluttid för
att fördröja rengöringsprocedurens
start.
5. Tryck på
för att aktivera
Pyrolysfunktionen.
Påminnelse om rengöring
För att påminna dig om att Pyrolysrengöring
är nödvändig blinkar symbolen
på
displayen i 10 sekunder efter varje
avaktivering av produkten.
Påminnelsen om rengöring
slocknar:
• när pyrolysrengöring är klar.
• när du avaktiverar den i
grundinställningarna. Se
"Användning av
inställningsmenyn".
Demontering och montering av
luckan
Du kan ta bort luckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING! Var försiktig när du
tar bort luckan. Luckan är tung.
1. Öppna luckan helt.
2. Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
Progress 33
A
A
9. Rengör glasrutorna med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutan noga.
Sätt tillbaka glasrutorna och luckan när du
är klar med rengöringen. Utför stegen ovan
i omvänd ordning. Sätt i det mindre glaset
först och sedan det större.
Byte av lampan
3. Stäng ugnsluckan till den första öppna
positionen (ungefär 70° vinkel ).
4. Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
5. Lägg ner luckan med utsidan neråt på
en mjuk handduk på ett stabilt
underlag. Det hindrar den från att repas.
6. Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
1. Avaktivera produkten.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
2
Övre lampan
B
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
1
7. Dra lucklisten framåt för att ta bort den.
8. Håll glasen i överkanten ett i taget och
dra dem uppåt och ut ur skenorna.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
34 Progress
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Tillagningszonerna fungerar
inte.
Läs bruksanvisningen för inbyggnadshällen.
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen (se kopplingsschemat
om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
På displayen visas "C3".
Rengöringsfunktionen fungerar inte. Du har inte stängt
luckan ordentligt eller så är
luckan trasig.
Stäng luckan helt.
Displayen visar "F102".
• Du har inte stängt luckan
ordentligt.
• Det elektroniska lucklåset
är trasigt.
• Stäng luckan helt.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
"F102" visas på displayen
igen.
Progress 35
Problem
Möjlig orsak
Lösning
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Tekniska data
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
TEKNISK INFORMATION
Tekniska data
Nätspänning
230/400 V
Frekvens
50 Hz
ENERGIEFFEKTIVITET
Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Progress
Modellbeskrivning
PHP5325X
Energiindex
103.5
Energiklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/undervärme
0.99 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.88 kWh/program
Antal utrymmen
1
Värmekälla
Elektricitet
36 Progress
Ljudstyrka
71 l
Typ av ugn
Underbyggnadsugn
Massa
40.5 kg
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd matlagningsfunktionerna
med fläkt för att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid, Tidsfördröjning)
och om tillagningstiden är längre än
30 minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara igång.
• Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd den
bara när det behövs.
• Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm
väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
• Ekofunktioner - se "Ugnsfunktioner".
• Avaktivera displayen - Vid behov kan
du avaktivera displayen helt. Tryck på
och
samtidigt tills displayen släcks.
Den här åtgärden aktiverar också
produkten.
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar Funktionsprovning.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i ugnen
utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
Progress 37
38 Progress
Progress 39
www.progress-hausgeraete.de
867309494-B-392015
Download PDF

advertising