Electrolux EOC45651OX User manual

Electrolux EOC45651OX User manual
EOC45651OX
SK
Rúra
Návod na používanie
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.......................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.............................................................................. 4
3. POPIS VÝROBKU.............................................................................................. 7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................8
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM..................................................................................9
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE............................................................................ 9
7. ČASOVÉ FUNKCIE.......................................................................................... 11
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA..................................................................... 13
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE...................................................................................16
10. TIPY A RADY................................................................................................. 17
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................33
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 36
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.......................................................................... 38
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a
zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču,
pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí.
Prístupné časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa
počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte
sa ohrevných článkov.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob
na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky
vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu
elektrickým prúdom.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne
prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli
poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Vyliate zvyšky treba odstrániť pred pyrolytickým
čistením. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre tento
spotrebič.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Spotrebič neťahajte za rukoväť.
•
•
•
•
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Uistite sa, že zariadenia a nábytok,
pod ktorými a vedľa ktorých je
spotrebič nainštalovaný, sú bezpečné.
Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo
zariadenia nanajvýš rovnakej výšky.
Spotrebič je vybavený elektrickým
chladiacim systémom. Musí sa
používať s napájaním z elektrickej
siete.
SLOVENSKY
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
2.3 Používanie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, popálenín,
zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Všetky elektrické zapojenia by mal
vykonať kvalifikovaný
elektroinštalatér.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry
a predlžovacie káble.
Uistite sa, že zástrčka a prívodný
elektrický kábel nie sú poškodené. Ak
prívodný elektrický kábel spotrebiča
treba vymeniť, túto operáciu smie
urobiť iba pracovník autorizovaného
servisného strediska.
Nedovoľte, aby sa napájacie
elektrické káble dotkli alebo dostali do
blízkosti dvierok spotrebiča najmä
vtedy, keď sú dvierka horúce.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Spotrebič neodpájajte potiahnutím za
sieťové káble. Vždy ťahajte za
zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí
mať odpájacie zariadenie, ktoré
umožní odpojenie spotrebiča od
elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov odpájacieho
zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte
spotrebič bez dozoru.
Po každom použití spotrebič vypnite.
Keď je spotrebič v činnosti, pri
otváraní dvierok postupujte opatrne.
Môže dôjsť k úniku horúceho
vzduchu.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Na otvorené dvierka netlačte.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so
spotrebičom nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•
Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné
predmety neklaďte priamo na dno
spotrebiča,
– priamo na dno dutiny spotrebiča
nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte
vodu,
– po ukončení prípravy pokrmu v
rúre nenechávajte vlhký riad ani
potraviny,
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
– pri vyberaní alebo vkladaní
príslušenstva postupujte opatrne.
Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej
ocele nemá žiadny vplyv na výkon
spotrebiča.
Na prípravu vlhkých koláčov
používajte hlboký pekáč. Ovocné
šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu
byť trvalé.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Rúru používajte vždy so zatvorenými
dvierkami.
Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový
panel (napr. dvere) zabezpečte, aby
dvere neboli počas prevádzky
spotrebiča nikdy zatvorené. Za
zatvoreným nábytkovým panelom sa
môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu
spôsobiť následné poškodenie
spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo
podlahy. Nábytkový panel
nezatvárajte, kým spotrebič po použití
úplne nevychladne.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia, požiaru alebo
poškodenia spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklenené panely
môžu prasknúť.
Ak sú sklenené panely dvierok
poškodené, bezodkladne ich nechajte
vymeniť. Obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
•
•
Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
jeho obale.
Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim
prostriedkom.
2.5 Pyrolytické čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia / požiaru /
chemických emisií (výparov)
v pyrolytickom režime.
•
•
•
•
•
Pred vykonaním funkcie pyrolytického
samočistenia alebo postupu na prvé
použitie odstráňte z vnútra rúry:
– všetky zvyšky jedla, oleja alebo
tuku a iné nečistoty.
– všetky vyberateľné predmety
(vrátane roštov, bočných
zásuvných mriežok a pod., ktoré
boli dodané s produktom),
predovšetkým však nepriľnavé
hrnce, panvice, pekáče, nástroje
a pod.
Pozorne si prečítajte všetky pokyny
týkajúce sa pyrolytického čistenia.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču.
Spotrebič sa veľmi zohreje a z
predných chladiacich otvorov uniká
horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces
využívajúci veľmi vysokú teplotu, pri
ktorom môže dôjsť k tvorbe dymu zo
zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používateľom
dôrazne odporúčame:
– v priebehu pyrolytického čistenia
a po ňom zabezpečiť dobré
vetranie.
– počas prvého použitia pri
maximálnej teplote a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na
prípadné výpary vznikajúce počas
čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia
sa domáce zvieratá (najmä vtáky)
nesmú dostať do blízkeho okolia
spotrebiča a pri prvom použití
funkcie pyrolytického čistenia
SLOVENSKY
•
•
•
alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi
citlivé na lokálne zmeny teploty v
blízkosti všetkých pyrolytických rúr
počas programu pyrolytického
samočistenia.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc,
plechov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých
pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých
výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí
vrátane dojčiat ani ľudí so
zdravotnými problémami.
•
•
2.7 Servis
•
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
2.8 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
2.6 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
•
•
Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Celkový prehľad
1
12
5
4
3
2
1
2 3
4
5 6
7
8
9
10
11
7
určená len pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie
domácnosti.
Pred výmenou žiarovky odpojte
spotrebič od zdroja napájania.
Používajte žiarovky s rovnakými
technickými parametrami .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ovládací panel
Ovládač funkcií ohrevu
Ukazovateľ / symbol prevádzky
Displej
Ovládač teploty
Ukazovateľ / symbol teploty
Zásuvka teplotnej sondy
Ohrevný článok
Osvetlenie
Ventilátor
Zasúvacia lišta, vyberateľná
Úrovne v rúre
8
www.electrolux.com
3.2 Príslušenstvo
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Drôtený rošt
Teplotná sonda
Na kuchynský riad, formy na koláče,
pečené pokrmy.
Na meranie teploty vnútri jedla.
Plech na pečenie
Teleskopické lišty
Na koláče a sušienky.
Pre rošty a plechy.
Pekáč na grilovanie/pečenie
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Tlačidlá
Senzorové pole / Tlačid‐
lo
Funkcia
Funkcie
HODINY
Nastavenie časovej funkcie.
MÍNUS
Nastavenie času.
KUCHYNSKÝ
ČASOMER
Nastavenie KUCHYNSKÉHO ČASO‐
MERA. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie rúry, stlačte toto tlačidlo a
podržte ho dlhšie ako 3 sekundy.
PLUS
Nastavenie času.
SLOVENSKY
Senzorové pole / Tlačid‐
lo
9
Funkcia
Funkcie
TEPLOTA
Kontrola teploty v rúre alebo teploty na‐
meranej teplotnou sondou (ak je k di‐
spozícii). Používajte iba vtedy, keď je
spustená funkcia rúry.
4.2 Displej
A
G
F
E
B
D
C
A. Časovač / Teplota
B. Ukazovateľ ohrevu a zvyškového
tepla
C. Teplotná sonda (iba pri vybraných
modeloch)
D. Elektronický zámok dverí (iba pri
vybraných modeloch)
E. Hodiny/minúty
F. Demo režim (iba vybrané modely)
G. Časové funkcie
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pre nastavenie denného
času si pozrite kapitolu
„Časové funkcie“.
Pozrite si kapitolu
„Ošetrovanie a čistenie“.
Pred prvým použitím rúru a príslušenstvo
vyčistite.
Príslušenstvo a zasúvacie lišty dajte späť
na ich pôvodné miesto.
5.1 Prvé čistenie
Vyberte z rúry vyberateľné zasúvacie
lišty a príslušenstvo.
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.2 Funkcie ohrevu
Funkcia rúry Použitie
Rúra je vypnutá.
6.1 Zasúvacie ovládače
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte
otočný ovládač. Otočný ovládač sa
vysunie.
Poloha Vy‐
pnuté
10
www.electrolux.com
Funkcia rúry Použitie
Osvetlenie
Rúry
Na zapnutie osvetlenia
rúry bez funkcie peče‐
nia.
Na skrátenie času zo‐
hrievania rúry.
Rýchle Zo‐
hrievanie
Ak chcete piecť až na
troch úrovniach a sušiť
Teplovzdušné potraviny.Nastavte te‐
plotu o 20-40 °C nižšiu
Pečenie
ako pre tradičné peče‐
nie.
Pizza
Na pečenie pokrmu na
jednej úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť inten‐
zívne zhnednutie na po‐
vrchu a chrumkavú kôr‐
ku naspodku. Nastavte
o 20-40 °C nižšiu teplo‐
tu ako pre tradičné pe‐
čenie.
Na pečenie múčnych je‐
dál a mäsa na jednej
Tradičné pe‐ úrovni.
čenie (Horný/
Dolný Ohrev)
Dolný Ohrev
Na pečenie koláčov s
chrumkavým korpusom
a na zaváranie.
Túto funkciu môžete
používať na rozmrazo‐
Rozmrazova‐ vanie mrazených potra‐
vín, ako napr. zeleniny
nie
a ovocia. Čas rozmra‐
zovania závisí od množ‐
stva a veľkosti mraze‐
ných potravín.
Funkcia rúry Použitie
Táto funkcia je určená
na úsporu energie po‐
Vlhký Horúci čas pečenia. Bližšie in‐
formácie nájdete v kapi‐
Vzduch
tole „Rady a tipy", Vlhký
horúci vzduch. Dvierka
rúry majú byť počas pe‐
čenia zatvorené, aby
nebola prerušená funk‐
cia a aby bola zabezpe‐
čená prevádzka s naj‐
vyššou možnou energe‐
tickou účinnosťou. Keď
použijete túto funkciu,
teplota v dutine sa mô‐
že líšiť od nastavenej
teploty. Vďaka použitiu
zvyškového tepla môže
byť znížený výkon pri
ohreve. Pre všeobecné
bezpečnostné odporú‐
čania si pozrite: kapitola
„Energetická účinnosť",
Úspora energie.Táto
funkcia bola použitá pre
súlad s triedou energe‐
tickej účinnosti podľa
normy EN 60350-1.
Gril
Rýchly Gril
Turbo Gril
Pyrolýza
Na grilovanie plochých
jedál a na prípravu hria‐
nok.
Na grilovanie plochých
jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hria‐
nok.
Na pečenie väčších ku‐
sov mäsa alebo hydiny
s kosťami na jednej
úrovni. Tiež na gratino‐
vanie a zapekanie.
Na zapnutie pyrolytické‐
ho samočistenia rúry.
Táto funkcia vypáli zvy‐
škové nečistoty v rúre.
Pri niektorých funkciách rúry
sa osvetlenie môže
automaticky vypnúť pri
teplote pod 60 °C.
SLOVENSKY
6.3 Zapnutie a vypnutie rúry
1. Otočením otočného ovládača funkcií
rúry nastavte príslušnú funkciu.
2. Otočením ovládača teploty nastavte
teplotu.
3. Ak chcete rúru vypnúť, otočte
ovládače funkcií rúry a teploty do
polohy Vyp.
Žiarovka sa rozsvieti, keď je rúra v
prevádzke.
6.4 Rýchle Zohrievanie
Funkcia rýchleho zohrievania skracuje
čas ohrevu.
11
1. Otočte ovládač funkcií rúry, aby ste
nastavili rýchle zohrievanie.
2. Teplotu nastavte otočením ovládača
teploty.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál.
3. Nastavte funkciu rúry.
6.5 Ukazovateľ ohrevu
Keď je zapnutá funkcia rúry, začnú
postupne pribúdať pásiky na displeji
so zvyšovaním teploty a miznúť so
znižovaní teploty.
Počas funkcie rýchleho
zohrievania nesmie byť v
rúre jedlo.
7. ČASOVÉ FUNKCIE
7.1 Tabuľka s časovými
funkciami
Časová
funkcia
Použitie
Zobrazenie alebo zme‐
DENNÝ ČAS na denného času. Pre‐
sný čas môžete zmeniť
iba pri vypnutej rúre.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho
bude rúra pracovať. Iba
ak je nastavená funkcia
ohrevu.
KONIEC
Nastavenie kedy sa má
rúra vypnúť. Iba ak je
nastavená funkcia ohre‐
vu.
Kombinácia funkcií TR‐
POSUNUTÝ VANIE A KONIEC.
ŠTART
ČASOMER
Slúži na nastavenie od‐
počítavania času. Táto
funkcia nemá vplyv na
činnosť rúry. KUCHYN‐
SKÝ ČASOMER môže‐
te použiť kedykoľvek, aj
vtedy, ak je rúra vypnu‐
tá.
Časová
funkcia
00:00
ČASOVAČ
ODPOČÍTA‐
VAJÚCI
SMEROM
NAHOR
Použitie
Ak nenastavíte žiadnu
inú časovú funkciu, ČA‐
SOVAČ ODPOČÍTAVA‐
JÚCI SMEROM NA‐
HOR bude automaticky
monitorovať dobu pre‐
vádzky rúry.
Zapne sa okamžite, keď
rúra začne zohrievať.
Časovač odpočítavajúci
smerom nahor nemôže‐
te použiť s funkciami:
TRVANIE, KONIEC , te‐
plotná sonda.
7.2 Nastavenie a zmena času
Po prvom zapojení do elektrickej siete
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí
a „12:00“. "12" bliká.
1. Stlačením
hodiny.
alebo
nastavte
2. Stlačte , aby ste potvrdili voľbu a
prešli na nastavenie minút.
Na displeji sa zobrazí symbol
nastavená hodina. "00" bliká.
a
12
www.electrolux.com
3. Stlačením tlačidla
alebo
nastavte aktuálne minúty.
4. Stlačením
potvrďte alebo sa
nastavený denný čas automaticky
uloží po 5 sekundách.
Na displeji sa zobrazí aktuálny
nastavený čas.
Ak chcete zmeniť nastavenie času,
opakovane stláčajte tlačidlo , až kým
nezačne blikať ukazovateľ denného času
.
7.5 Nastavenie funkcie
POSUNUTÝ ŠTART
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
3. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
minúty a následne hodiny času
funkcie TRVANIE. Pre potvrdenie
stlačte
.
Na displeji bliká symbol
7.3 Nastavenie funkcie
TRVANIE
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
alebo , aby ste nastavili
3. Stlačte
minúty a následne hodiny. Pre
potvrdenie stlačte .
V nastavený čas funkcie Koniec na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
7.4 Nastavenie funkcie
KONIEC
1. Nastavte funkciu rúry.
2. Opakovane stláčajte
nezačne blikať
, kým
.
3. Stlačte
alebo , aby ste nastavili
hodiny a následne minúty. Pre
potvrdenie stlačte .
V nastavený čas funkcie Koniec na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne automaticky.
4. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
5. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
, kým
.
.
alebo , aby ste nastavili
4. Stlačte
hodiny a následne minúty času
funkcie KONIEC. Pre potvrdenie
stlačte .
Rúra sa neskôr automaticky zapne na
nastavený čas funkcie TRVANIE a vypne
sa pri nastavenom čase funkcie
KONIEC.
V nastavený čas funkcie KONIEC na 2
minúty zaznie zvukový signál. Na displeji
bliká
a nastavenie času. Rúra sa
vypne.
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
6. Ovládač funkcií rúry otočte do polohy
Vypnuté.
7.6 Nastavenie funkcie
KUCHYNSKÝ ČASOMER
Kuchynský časomer môžete nastaviť pri
zapnutej aj vypnutej rúre.
1. Stlačte tlačidlo
.
Na displeji bliká symbol
a „00.“
alebo , aby ste nastavili
2. Stlačte
sekundy a potom minúty.
Ak nastavíte čas dlhší ako 60 minút,
.
začne na displeji blikať symbol
3. Nastavte hodiny.
4. KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí
automaticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času
zaznie zvukový signál.
5. Po skončení nastaveného času znie
2 minúty zvukový signál. "Na displeji
bliká symbol „00:00“ a . Signál sa
vypína stlačením ľubovoľného
tlačidla.
SLOVENSKY
7.7 ČASOVAČ
ODPOČÍTAVAJÚCI SMEROM
NAHOR
13
podržte tlačidlá
a . Časovač začne
znova odpočítavať nastavenú dobu.
Ak chcete vynulovať funkciu časovača s
odpočítavaním smerom nahor, stlačte a
8. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
8.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vnútri
pokrmu. Keď pokrm dosiahne nastavenú
teplotu, rúra sa vypne.
2. Špičku teplotnej sondy vložte do
stredu mäsa alebo pokrmu, podľa
možnosti do najhrubšej časti. Uistite
sa, že minimálne 3/4 teplotnej sondy
sú vnútri pokrmu.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Treba nastaviť dve teploty:
•
•
teplotu rúry (minimálne 120 °C),
teplotu vo vnútri pokrmu.
UPOZORNENIE!
Používajte iba dodanú
teplotnú sondu a pôvodné
náhradné diely.
Pokyny pre najlepšie výsledky:
• Prísady by mali mať izbovú teplotu.
• Teplotnú sondu nie je možné použiť
pre tekuté pokrmy.
• Počas pečenia musí teplotná sonda
zostať v pokrme a zástrčka v
zásuvke.
• Použite odporúčané nastavenia
teplotnej sondy. Pozrite si kapitolu
„Tipy a rady“.
Vždy keď zapojíte teplotnú
sondu do zásuvky, musíte
znova nastaviť čas pre
teplotnú sondu. Nemôžete
zvoliť čas pre funkcie
Trvanie a Koniec.
Rúra vypočíta približnú dobu
pečenia, môže sa zmeniť.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
Pri prvom použití teplotnej sondy je
predvolená teplota vo vnútri mäsa 60 °C.
Kategórie pokrmu: mäso,
hydina a ryba
Keď bliká symbol
, pomocou
otočného ovládača môžete zmeniť
predvolenú teplotu vo vnútri mäsa. Na
displeji sa zobrazuje symbol teplotnej
sondy a predvolená teplota vnútri mäsa.
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
4. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
14
www.electrolux.com
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Ak má jedlo nastavenú vnútornú teplotu,
na displeji bliká predvolená vnútorná
teplota a
. Dve minúty znie zvukový
signál.
5. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
6. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
4. Teplotnú sondu prikryte ostatnými
prísadami.
5. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky umiestnenej v prednom
ráme spotrebiča.
Kategória pokrmu: zapekacia
nádoba
1. Nastavte funkciu a teplotu rúry na
pečenie.
2. Polovicu prísad vložte do zapekacej
nádoby.
3. Špičku teplotnej sondy zapichnite
presne do stredu zapekacej
nádoby.Teplotná sonda by mala byť
počas pečenia stabilne v jednej
polohe. Dosiahnete to použitím
pevnej prísady. Na podoprenie
silikónovej rukoväte teplotnej sondy
použite okraj zapekacej nádoby.
Špička teplotnej sondy by sa nemala
dotýkať dna zapekacej nádoby.
Na displeji sa zobrazí symbol teplotnej
sondy.
6. Stlačením tlačidla
uložte novú
teplotu vo vnútri mäsa alebo počkajte
10 sekúnd, kým sa nastavenie uloží
automaticky.
Nová predvolená teplota vo vnútri mäsa
sa zobrazuje pri ďalšom použití teplotnej
sondy.
Ak má jedlo nastavenú vnútornú teplotu,
na displeji bliká predvolená vnútorná
teplota a
. Dve minúty znie zvukový
signál.
7. Zvukový signál vypnete stlačením
ľubovoľného tlačidla alebo otvorením
dvierok.
8. Vytiahnite zástrčku teplotnej sondy z
príslušnej zásuvky a vytiahnite pokrm
zo spotrebiča.
SLOVENSKY
15
VAROVANIE!
Keďže sa teplotná sonda
nahreje, hrozí
nebezpečenstvo popálenín.
Pri odpojení a vybraní
teplotnej sondy z pokrmu
buďte opatrní.
Zmena teploty počas pečenia
Teplotu môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie
alebo hlbokým pekáčom:
1. Stlačte tlačidlo
:
• jedenkrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota vo vnútri mäsa,
ktorá sa mení každých 10 sekúnd
na aktuálnu teplotu vo vnútri
mäsa.
• dvakrát – na displeji sa zobrazí
aktuálna teplota v rúre, ktorá sa
mení každých 10 sekúnd na
nastavenú teplotu v rúre.
• trikrát – na displeji sa zobrazí
nastavená teplota v rúre.
2. Pomocou otočného ovládača teploty
zmeníte príslušnú teplotu.
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry
a drôtený rošt na vodiacich lištách.
8.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt:
Rošt zasuňte medzi vodiace tyče
zasúvacích líšt a uistite sa, že nožičky
smerujú nadol.
Malé zarážky na vrchu
zvyšujú bezpečnosť. Tieto
zarážky zároveň zabraňujú
prevrhnutiu. Vysoký okraj
okolo roštu zabraňuje
zošmyknutiu kuchynského
riadu z roštu.
8.3 Teleskopické lišty –
vkladanie príslušenstva
Pomocou teleskopických líšt môžete
ľahšie zasúvať a vyberať rošty.
UPOZORNENIE!
Teleskopické lišty
neumývajte v umývačke
riadu. Teleskopické lišty
nemažte.
Plech na pečenie/hlboký pekáč:
Plech na pečenie /hlboký pekáč zasuňte
medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry.
UPOZORNENIE!
Pred zatvorením dvierok rúry
zatlačte teleskopické lišty
úplne do rúry.
Drôtený rošt:
16
www.electrolux.com
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali nadol.
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte
spolu na teleskopické lišty.
Vysoký okraj okolo
drôteného roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré
zabráni prevrhnutiu varnej
nádoby.
Hlboký pekáč:
Hlboký pekáč položte na teleskopické
lišty.
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
9.1 Používanie detskej poistky
Keď je zapnutá detská poistka, nie je
možné náhodné spustenie rúry.
1. Uistite sa, že je ovládač funkcií rúry v
polohe Vypnuté.
a
na
2. Súčasne stlačte a podržte
2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa
opäť zobrazia ukazovatele SAFE a
Symboly sa zobrazia na
displeji aj pri zapnutej funkcii
Pyrolýza.
Ak chcete detskú poistku vypnúť,
zopakujte krok 2.
.
9.2 Používanie funkcie
Blokovanie ovládania
Blokovanie ovládania môžete zapnúť iba
pri spustenej rúre.
Keď je zapnuté blokovanie ovládania, nie
je možné náhodne zmeniť nastavenia
teploty a času zapnutej funkcie rúry.
1. Vyberte funkciu rúry a nastavte ju
podľa vašich preferencií.
2. Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa na
5 sekúnd opäť zobrazí ukazovateľ Loc.
SLOVENSKY
Keď otočíte ovládač teploty
alebo stlačíte ľubovoľné
tlačidlo pri zapnutom
blokovaní ovládania, na
displeji sa zobrazí Loc.
Po otočení ovládača funkcií rúry sa rúra
vypne.
Ak rúru vypnete pri zapnutej funkcii
Blokovanie ovládania, funkcia
Blokovanie ovládania sa automaticky
prepne na funkciu Detská poistka.
Pozrite si časť „Používanie funkcie
Detská poistka“.
Ak je zapnutá funkcia
Pyrolýza, dvierka sú
zamknuté a na displeji sa
zobrazí
Teplota (°C)
Čas vypnutia
(hod.)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 – maximum
1.5
Po automatickom vypnutí rúru opäť
zapnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
Funkcia automatického
vypnutia nebude fungovať
pri týchto funkciách:
Teplotná sonda, Osvetlenie
rúry, Trvanie, Koniec.
.
Ak chcete blokovanie ovládania vypnúť,
zopakujte krok 2.
9.3 Ukazovateľ zvyškového
tepla
Keď vypnete rúru, na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla
ak je
teplota v rúre vyššia ako 40 °C.
17
bezpečnostných dôvodov po určitom
čase vypne.
9.5 Chladiaci ventilátor
Ak je rúra zapnutá, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete,
chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti,
až kým sa rúra neochladí.
9.4 Automatické vypnutie
Ak je zapnutá funkcia ohrevu a
nezmeníte teplotu v rúre, rúra sa z
10. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Teploty a časy pečenia
uvedené v tabuľkách sú iba
orientačné. Závisia od
konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých
prísad.
10.1 Odporúčania pre pečenie
Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak
ako rúra, ktorú ste používali doteraz.
Tabuľky nižšie vám poskytujú štandardné
nastavenia pre teplotu, čas pečenia a
úroveň rúry.
Ak nie je k dispozícii nastavenie pre
konkrétny recept, vyhľadajte nastavenie
pre podobný recept.
10.2 Vnútorná strana dvierok
Na vnútornej strane dvierok môžete
nájsť:
•
•
čísla úrovní roštov.
informácie o funkciách rúry,
odporúčané úrovne a teploty pre
pokrmy.
10.3 Pečenie nemäsových
pokrmov
•
Po prvýkrát použite nižšiu teplotu.
18
www.electrolux.com
•
•
Ak pečiete koláče na viacerých
úrovniach, čas pečenia môžete
predĺžiť o 10 až 15 minút.
Koláče a pečivo sa pri rôznych
úrovniach neopečú vždy rovnako
dohneda. Ak sa vyskytne
nerovnomerné zhnednutie, nie je
•
potrebné zmeniť nastavenie teploty.
Rozdiely sa stratia počas pečenia.
Plechy v rúre sa môžu počas pečenia
vykriviť. Keď plechy znova vychladnú,
deformácia zmizne.
10.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možné príčiny
Riešenie
Spodok koláča nie je
Úroveň roštu/plechu nie je Koláč vložte do nižšej úrovne v
dostatočne prepečený. správna.
rúre.
Koláč je nízky a vlhký,
zvlnený alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Koláč je príliš suchý.
Koláč zhnedol nerov‐
nomerne.
Teplota rúry je príliš vyso‐
ká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné skrá‐
tiť nastavením vyšších teplôt.
V ceste je príliš veľa teku‐
tiny.
Použite menej tekutiny. Dávajte
pozor na časy miesenia, pred‐
ovšetkým pri použití kuchyn‐
ských spotrebičov.
Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastavte vyš‐
šiu teplotu v rúre.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Teplota v rúre je príliš vy‐
soká a čas pečenia je prí‐
liš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu pečenia
v rúre a predĺžte čas pečenia.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po plechu
rovnomerne.
Koláč sa za nastavený Teplota rúry je príliš nízka. Pri ďalšom pečení nastavte o
čas neupečie.
niečo vyššiu teplotu v rúre.
10.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Kysnutá bábov‐ Teplovzdušné
ka/brioška
Pečenie
150 - 160
50 - 70
1
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
Pečenie
140 - 160
70 - 90
1
Korpus z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
Pečenie
170 - 1801)
10 - 25
2
SLOVENSKY
Pokrm
Funkcia
19
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Korpus z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
Pečenie
150 - 170
20 - 25
2
Tvarohová tor‐
ta/koláč
170 - 190
60 - 90
1
Horný/Dolný
Ohrev
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota
(°C)
Čas
(min)
Úroveň
v rúre
Pletenec/veniec z kysnutého Horný/Dolný
cesta
Ohrev
170 - 190
30 - 40
3
Vianočka
160 - 1801)
50 - 70
2
Chlieb (ražný chlieb):
Horný/Dolný
1. Prvá časť procesu peče‐ Ohrev
nia.
2. Druhá časť procesu pe‐
čenia.
1. 2301)
2. 160 180
1. 20
1
2. 30 60
Veterníky/odpaľované cesto
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 - 35
3
Piškótová roláda
Horný/Dolný
Ohrev
180 - 2001)
10 - 20
3
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
Teplovzdušné
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Mandľový maslový koláč/
cukrové koláče
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
20 - 30
3
Ovocné koláče (z kysnuté‐
ho/piškótového cesta)2)
Teplovzdušné
Pečenie
150
35 - 55
3
Ovocné koláče (z kysnuté‐
ho/piškótového cesta)2)
Horný/Dolný
Ohrev
170
35 - 55
3
Ovocné koláče z krehkého
cesta
Teplovzdušné
Pečenie
160 - 170
40 - 80
3
Kysnutý koláč s jemnou
plnkou (napr. tvarohovou,
smotanovou, pudingovou)
Horný/Dolný
Ohrev
160 - 1801)
40 - 80
3
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Funkcia
Horný/Dolný
Ohrev
20
www.electrolux.com
Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Sušienky z
Teplovzdušné
krehkého cesta Pečenie
150 - 160
10 - 20
3
Pečivo z piškó‐ Teplovzdušné
tového cesta
Pečenie
150 - 160
15 - 20
3
Bielkové su‐
šienky / pusin‐
ky
Teplovzdušné
Pečenie
80 - 100
120 - 150
3
Mandľové Su‐
šienky
Teplovzdušné
Pečenie
100 - 120
30 - 50
3
Pečivo z kysnu‐ Teplovzdušné
tého cesta
Pečenie
150 - 160
20 - 40
3
Pečivo z lístko‐ Teplovzdušné
vého cesta
Pečenie
170 - 1801)
20 - 30
3
Pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
1601)
10 - 25
3
Pečivo
Horný/Dolný
Ohrev
190 - 2101)
10 - 25
3
1) Rúru predhrejte.
10.6 Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Cestovinový
nákyp
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
25 - 40
1
Zapečená zele‐ Turbo gril
nina1)
160 - 170
15 - 30
1
Bagety oblože‐
né roztopeným
syrom
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
15 - 30
1
Sladké nákypy
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
40 - 60
1
Zapečené ryby
Horný/dolný
ohrev
180 - 200
30 - 60
1
Plnená zeleni‐
na
Teplovzdušné
pečenie
160 - 170
30 - 60
1
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
21
10.7 Vlhký Horúci Vzduch
Pre dosiahnutie najlepších
výsledkov dodržiavajte časy
pečenia v tabuľke nižšie.
Pokrm
Typ potraviny
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rú‐
re
Cestovinový nákyp
180 - 200
45 - 60
2
Lasagne
180 - 200
45 - 60
2
Zapečené zemiaky
190 - 210
55 - 80
2
Sladké jedlá
180 - 200
45 - 60
2
Bábovka alebo brioška
160 - 170
50 - 70
1
Pletenec/veniec z kysnutého ce‐
sta
170 - 190
40 - 50
2
Koláč posypaný mrveničkou (su‐
chý)
160 - 170
20 - 40
3
Pečivo z kysnutého cesta
160 - 170
20 - 40
2
10.8 Viacúrovňové pečenie
Použite funkciu:Teplovzdušné Pečenie.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Veterníky/
160 - 1801)
odpaľované ce‐
sto
25 - 45
1/4
-
Suchý koláč s
mrveničkou
30 - 45
1/4
-
150 - 160
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/malé koláčiky/pečivo/rožky
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Sušienky z
150 - 160
krehkého cesta
20 - 40
1/4
1/3/5
Pečivo z piškó‐ 160 - 170
tového cesta
25 - 40
1/4
-
22
www.electrolux.com
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
2 úrovne
3 úrovne
Bielkové su‐
šienky, sneho‐
vé pusinky
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Mandľové su‐
šienky
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Pečivo z kysnu‐ 160 - 170
tého cesta
30 - 60
1/4
-
Pečivo z lístko‐ 170 - 1801)
vého cesta
30 - 50
1/4
-
Pečivo
20 - 30
1/4
-
180
1) Rúru predhrejte.
10.9 Pizza
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza (tenká)
Pokrm
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Pizza (s bohatým
obložením)
180 - 200
20 - 30
2
Švajčiarske pečivo
Wähe
180 - 200
40 - 55
1
Špenátový koláč
160 - 180
45 - 60
1
Slaný Lotrinský Ko‐ 170 - 190
láč
45 - 55
1
Švajčiarska torta
170 - 190
45 - 55
1
Tvarohová torta/
koláč
140 - 160
60 - 90
1
Jablkový koláč, ob‐
ložený
150 - 170
50 - 60
1
Zeleninový koláč
160 - 180
50 - 60
1
Nízky chlieb
230 - 2501)
10 - 20
2
Koláč z lístkového
cesta
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(jedlo podobné piz‐
ze z Alsaska)
230 - 2501)
12 - 20
2
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Pirohy (ruská verzia 180 - 2001)
calzone)
Čas (min)
Úroveň v rúre
15 - 25
2
23
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
10.10 Pečenie mäsa
Použite teplovzdorný riad do rúr.
Veľké kusy mäsa pečte priamo na plechu
na pečenie alebo na drôtenom rošte
umiestnenom nad plechom.
Na plech na pečenie nalejte malé
množstvo vody, aby ste predišli horeniu
mäsových štiav alebo tuku.
Aby bolo mäso šťavnatejšie:
• chudé mäso pečte v pekáči s
pokrievkou alebo vo vrecku na
pečenie.
• pečte mäso a rybu vo veľkých kusoch
(1 kg alebo viac).
• veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou.
Mäso s kožou môžete piecť v pekáči bez
pokrievky.
Pečené mäso po uplynutí 1/2 až 2/3
doby pečenia obráťte.
10.11 Tabuľky pečenia mäsa
Hovädzie
Pokrm
Množstvo
Funkcia
Teplota
(°C)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Horný/Dolný 230
ohrev
Čas (min)
Úroveň
v rúre
120 - 150
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
neprepečené
190 - 2001)
5-6
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
stredne prepe‐
čené
180 - 1901)
6-8
1
Hovädzie pe‐
na cm hrúb‐ Turbo gril
čené alebo ho‐ ky
vädzie filety:
prepečené
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Rúru predhrejte.
24
www.electrolux.com
Bravčové
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota
(°C)
Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Kotleta/rebier‐
ka
1 - 1.5
Turbo gril
170 - 180
60 - 90
1
Sekaná
0.75 - 1
Turbo gril
160 - 170
50 - 60
1
Bravčové kole‐ 0.75 - 1
no (predvare‐
né)
Turbo gril
150 - 170
90 - 120
1
Teľacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Pečené teľa‐ 1
cie
Turbo gril
160 - 180
90 - 120
1
Teľacie kole‐ 1.5 - 2
no
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Jahňacie
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Jahňacie
stehno/
pečená jah‐
ňacina
1 - 1.5
Turbo gril
150 - 170
100 - 120
1
Jahňací
chrbát
1 - 1.5
Turbo gril
160 - 180
40 - 60
1
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Zajačí chrb‐
át/Noha za‐
jaca
do 1
Horný/Dolný 2301)
ohrev
30 - 40
1
Srnčí/jelení
chrbát
1.5 - 2
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
35 - 40
1
Srnčie steh‐
no
1.5 - 2
Horný/Dolný 180 - 200
ohrev
60 - 90
1
Zverina
1) Rúru predhrejte.
Úroveň
v rúre
SLOVENSKY
25
Hydina
Pokrm
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Úroveň
v rúre
Časti hydiny 0,2 - 0,25
každá
Turbo gril
200 - 220
30 - 50
1
Polovica ku‐ 0,4 - 0,5
raťa
každá
Turbo gril
190 - 210
35 - 50
1
Kurča, vy‐
kŕmené
1 - 1.5
Turbo gril
190 - 210
50 - 70
1
Kačka
1.5 - 2
Turbo gril
180 - 200
80 - 100
1
Hus
3.5 - 5
Turbo gril
160 - 180
120 - 180
1
Morka
2.5 - 3.5
Turbo gril
160 - 180
120 - 150
1
Morka
4-6
Turbo gril
140 - 160
150 - 240
1
Množstvo
(kg)
Funkcia
Teplota (°C) Čas (min)
Ryba (v pare)
Pokrm
Celá ryba do 1 - 1.5
1 kg
Horný/Dolný 210 - 220
ohrev
10.12 Gril
•
•
•
•
•
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do úrovne rúry
odporúčanej v tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej úrovne
rúry, aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo
ryby.
Úroveň
v rúre
40 - 60
1
Prázdnu rúru vždy predhrievajte
pomocou funkcií grilu 5 minút.
UPOZORNENIE!
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Gril
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Pečené hovä‐
dzie mäso
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Hovädzie filety
230
20 - 30
20 - 30
3
Bravčový chrb‐
át
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Teľací chrbát
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Jahňací chrbát
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Celá ryba, 500
– 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
3/4
26
www.electrolux.com
Rýchly gril
Pokrm
Čas (min)
Úroveň v rúre
1. strana
2. strana
Burgers / Fašírky
8 - 10
6-8
4
Bravčová fileta
10 - 12
6 - 10
4
Klobásy
10 - 12
6-8
4
Filety/teľacie steaky 7 - 10
6-8
4
Toast / Hrianky
1-3
1-3
5
Obložené hrianky
6-8
-
4
10.13 Mrazené Pokrmy
Použite funkciu Teplovzdušné pečenie.
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (min)
Úroveň v rúre
Pizza, mrazená
200 - 220
15 - 25
2
Americká pizza,
mrazená
190 - 210
20 - 25
2
Pizza, chladená
210 - 230
13 - 25
2
Malé pizze, mraze‐
né
180 - 200
15 - 30
2
Hranolčeky, tenké
200 - 220
20 - 30
3
Hranolčeky, hrubé
200 - 220
25 - 35
3
Americké Zemiaky,
Krokety
220 - 230
20 - 35
3
Opečené Zemiako‐
vé Pyré
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/cannelloni, 170 - 190
čerstvé
35 - 45
2
Lasagne/cannelloni, 160 - 180
zmraz.
40 - 60
2
Syr pečený v rúre
170 - 190
20 - 30
3
Kuracie Krídla
190 - 210
20 - 30
2
10.14 Rozmrazovanie
•
•
Jedlo vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
•
•
Jedlo nezakrývajte miskou ani
tanierom, pretože by sa tým mohol
predĺžiť čas rozmrazovania.
Pri veľkých porciách jedla umiestnite
na dno dutiny rúry prázdny tanier
otočený nadol. Jedlo vložte do
hlbokého taniera alebo nádoby a
SLOVENSKY
27
následne položte na tanier, ktorý je v
rúre. V prípade potreby vyberte rošty
rúry.
Pokrm
Množstvo
(kg)
Čas roz‐
Dodatočný Poznámky
mrazovania čas rozmra‐
(min.)
zovania (v
min.)
Kurča
1
100 - 140
20 - 30
Kurča položte na prevrátený ta‐
nierik položený vo veľkom tanie‐
ri. Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
Mäso
1
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času obráť‐
te.
Pstruh
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jahody
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Maslo
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Smotana 2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Smotanu vyšľahajte, kým je mie‐
stami ešte mierne zmrazená.
Torta
60
60
-
1.4
10.15 Zaváranie - Dolný ohrev
•
•
•
•
•
•
•
Používajte len zaváracie poháre
rovnakej veľkosti dostupné na trhu.
Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
ani plechovky.
Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť litrových zaváracích
pohárov.
•
Poháre rovnomerne naplňte a
zatvorte.
Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
Keď tekutina v pohároch začne
vrieť(asi po 35 - 60 minútach pri
jednolitrových pohároch), rúru vypnite
alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozrite si tabuľku).
Mäkké ovocie
Pokrm
Teplota (°C)
Jahody/čučoriedky/ 160 - 170
maliny/zrelé egreše
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
35 - 45
-
28
www.electrolux.com
Kôstkovice
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Pokrm
Teplota (°C)
Čas varenia, kým
tekutina nezačne
slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenina
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
10.16 Sušenie – Teplovzdušné
pečenie
•
•
Plechy pokryte papierom odolným
voči tuku alebo papierom na pečenie.
Aby ste dosiahli lepší výsledok, po
uplynutí polovice času sušenia rúru
vypnite, otvorte dvierka, pokrm
nechajte na jednu noc vychladnúť a
až potom dokončite sušenie.
Zelenina
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
60 - 70
6-8
3
1/4
Paprika
60 - 70
5-6
3
1/4
Zelenina na
kvasenie
60 - 70
5-6
3
1/4
Huby
50 - 60
6-8
3
1/4
Bylinky
40 - 50
2-3
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
Ovocie
Pokrm
Slivky
60 - 70
8 - 10
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
SLOVENSKY
Pokrm
Teplota (°C)
Čas (hod.)
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
8 - 10
3
1/4
Jablkové plátky 60 - 70
6-8
3
1/4
Hrušky
6-9
3
1/4
Marhule
60 - 70
60 - 70
10.17 Tabuľka Teplotná sonda
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Neprepečený
Stredne Pre‐ Prepečené
pečený
Hovädzie pečené
45
60
70
Roštenka
45
60
70
Hovädzie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Sekaná
80
83
86
Bravčové
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Šunka,
Pečenie mäsa
80
84
88
Kotlety (chrbát),
Údené bravčové karé,
Údené karé, pošírované
75
78
82
Teľacie
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Pečené teľacie
75
80
85
Teľacie koleno
85
88
90
Baranina/jahňacina
Jahňacie stehno
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
80
85
88
29
30
www.electrolux.com
Baranina/jahňacina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Baranie stehno
75
80
85
Jahňacie stehno,
Pečené jahňacie
65
70
75
Zverina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
Zajačí chrbát,
Srnčí/jelení chrbát
65
70
75
Zajačie stehno,
Celý zajac,
Srnčie alebo jelenie stehno
70
75
80
Hydina
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Kurča (celé/polovica/prsia)
80
83
86
Kačka (celá/polovica),
Morka (celá/prsia)
75
80
85
Kačka (prsia)
60
65
70
Ryba (losos, pstruh, zubáč)
Ryba (celá/veľká/na pare),
Ryba (celá/veľká/pečená)
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Prepe‐ Viac
čený
60
64
68
Zapekacia nádoba - predvare‐ Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
ná zelenina
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
Cuketa v zapekacej nádobe,
Brokolica v zapekacej nádobe,
Fenikel v zapekacej nádobe
91
85
88
SLOVENSKY
31
Zapekacia nádoba - Slané jed‐ Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
lá
Menej
Stredne Pre‐
Viac
pečený
Cannelloni,
Lasagne,
Cestovinový nákyp
85
Zapekacia nádoba - Sladké
jedlá
Biely chlieb v zapekacej nádobe
s ovocím/bez ovocia,
Ryžová kaša v zapekacej nád‐
obe s ovocím/bez ovocia,
Sladké rezance v zapekacej
nádobe
88
91
Teplota vo vnútri pokrmu (°C)
Menej
Stredne Pre‐
pečený
Viac
80
85
90
10.18 Informácie pre skúšobne
Skúšky podľa noriem EN 60350-1:2013 a
IEC 60350-1:2011.
Pečenie na jednej úrovni. Pečenie vo formách
Pokrm
Funkcia
Piškótový koláč bez
tuku
Piškótový koláč bez
tuku
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
Teplovzdušné Pe‐ 140 - 150
čenie
35 - 50
2
Horný/Dolný
Ohrev
160
35 - 50
2
Jablkový koláč (2
Teplovzdušné Pe‐ 160
formy, priemer 20
čenie
cm, rozmiestnené po
uhlopriečke)
60 - 90
2
Jablkový koláč (2
Horný/Dolný
formy, priemer 20
Ohrev
cm, rozmiestnené po
uhlopriečke)
70 - 90
1
180
Pečenie na jednej úrovni. Sušienky
Použite tretiu úroveň v rúre.
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Teplovzdušné Peče‐
nie
140
25 - 40
32
www.electrolux.com
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas (min)
Linecké koláčiky/ploché
pečivo
Horný/Dolný Ohrev
1601)
20 - 30
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Teplovzdušné Peče‐
nie
1501)
20 - 35
Malé koláčiky (20 ks/
plech)
Horný/Dolný Ohrev
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
Viacúrovňové pečenie. Sušienky
Pokrm
Funkcia
Teplota (°C)
Čas
(min)
Úroveň v rú‐
re
2
3
úrov‐ úrov‐
ne
ne
Linecké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
Pečenie
140
25 - 45
1/4
1/3/
5
Malé koláčiky (20
ks/plech)
Teplovzdušné
Pečenie
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Rúru predhrejte.
Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 5 minút.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Pokrm
Funkcia
Čas (min)
Úroveň v rúre
Hrianky
Gril
1-3
5
Hovädzí steak
Gril
24 - 301)
4
1) Po uplynutí polovice času obráťte.
Rýchly Gril
Prázdnu rúru predhrievajte 3 minúty.
Grilujte s maximálnou nastavenou teplotou.
Použite štvrtú úroveň v rúre.
Pokrm
Čas (min)
1. strana
2. strana
Hamburgery
8 - 10
6-8
Hrianky
1-3
1-3
SLOVENSKY
33
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Poznámky k čisteniu
Prednú stranu rúry očistite mäkkou
tkaninou namočenou v teplej vode s
prídavkom mierneho čistiaceho
prostriedku.
Na čistenie kovových povrchov použite
príslušný čistiaci prostriedok.
2. Zadnú časť líšt odtiahnite od bočnej
steny a lišty vyberte.
1
Vnútro rúry vyčistite po každom použití.
Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál
môže mať na následok vznik požiaru.
Riziko je vyššie pri grilovacom pekáči.
Po každom použití vyčistite všetko
príslušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú handričku namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym
čistiacim prostriedkom pre rúry na
pečenie.
Ak máte príslušenstvo s nelepivým
povrchom, nečistite ho agresívnymi
prostriedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť
poškodenie nepriľnavého povrchu.
Po každom použití vyčistite vlhkosť z
dutiny.
11.2 Vybratie zasúvacích líšt
Pri čistení rúry z nej vyberte zasúvacie
lišty.
UPOZORNENIE!
Pri vyberaní zasúvacích líšt
postupujte veľmi opatrne.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2
Pri inštalácii odstráneného príslušenstva
zvoľte opačný postup.
Upevňovacie kolíky na
teleskopických lištách musia
smerovať dopredu.
11.3 Pyrolýza
UPOZORNENIE!
Vyberte všetko príslušenstvo
a vyberateľné zasúvacie
lišty.
Pyrolýzu nespúšťajte, ak ste
úplne nezatvorili dvierka
rúry. Pri niektorých
modeloch sa v prípade tejto
chyby na displeji zobrazí kód
C3.
VAROVANIE!
Rúra sa veľmi zohreje. Hrozí
riziko popálenia.
UPOZORNENIE!
Ak sú v tej istej kuchynskej
skrinke nainštalované ďalšie
spotrebiče, nepoužívajte ich
súčasne s funkciou
Pyrolýza. Spôsobilo by to
poškodenie spotrebiča.
34
www.electrolux.com
1. Vytrite dutinu mäkkou, jemnou
handričkou.
2. Vnútornú stranu dvierok umyte
horúcou vodou, tak aby sa zvyšky
nepripálili vplyvom horúceho
vzduchu.
3. Nastavte funkciu Pyrolýza. Pozrite si
kapitolu „Každodenné používanie“ a
„Funkcie rúry“.
4. Keď bliká
, stlačte
alebo ,
aby ste nastavili trvanie pyrolýzy:
Voliteľná
funkcia
Popis
P1
Ľahké čiste‐
nie. Trvanie:
1 h 30 min.
P2
Normálne
čistenie.
Trvanie: 3 h.
Pripomienka čistenia
zhasne:
• po dokončení pyrolýzy.
• ak naraz stlačíte tlačidlá
a , kým na displeji
bliká PYR.
11.5 Odstránenie a montáž
dvierok
Dvierka a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet
sklenených panelov sa líši v závislosti od
modelu.
VAROVANIE!
Dvierka sú ťažké.
1. Dvierka úplne otvorte.
2. Úplne stlačte upínacie páky (A) na
oboch pántoch dvierok.
Pyrolýza sa spustí po 2 sekundách.
Funkciu KONIEC môžete použiť na
posunutie štartu čistenia.
Počas pyrolýzy nesvieti osvetlenie rúry.
5. Ak chcete zmeniť predvolené trvanie
pyrolýzy (P1 alebo P2), stlačte
aby ste nastavili
, a potom stlačte
alebo .
6. Keď rúra dosiahne nastavenú
teplotu, dvierka sa zablokujú. Na
a
displeji sa zobrazuje symbol
segmenty ukazovateľa ohrevu, až
kým sa dvierka neodomknú.
7. Po dokončení pyrolýzy sa na displeji
zobrazí presný čas. Dvierka rúry
zostanú zablokované.
8. Keď rúra opäť vychladne, dvierka sa
odblokujú.
11.4 Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí rúry bude
na displeji 10 sekúnd blikať PYR, aby
vám tak rúra pripomenula, že je potrebné
spustiť pyrolýzu.
A
A
,
3. Dvierka rúry privrite, aby zostali v
prvej otvorenej polohe (približne v
70° uhle).
4. Dvierka rúry uchopte po oboch
stranách a potiahnite ich od rúry v
určitom uhle smerom nahor.
5. Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch.
6. Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte ho dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
2
B
1
7. Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
SLOVENSKY
8. Sklenené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich
vytiahnite smerom nahor z úchytiek.
11.6 Výmena osvetlenia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.
1. Vypnite rúru.
Počkajte, kým rúra vychladne.
2. Rúru odpojte zo siete.
3. Na dno dutiny položte handričku.
9. Sklenený panel umyte vodou s
prídavkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
Po dokončení čistenie vykonajte
horeuvedené kroky v opačnom poradí.
Najprv namontujte malý panel, potom
väčší a dvierka.
VAROVANIE!
Uistite sa, že sú sklá vložené
v správnej polohe, inak sa
môže prehriať povrch dierok.
Dbajte na to, aby ste sklenené panely (C,
B a A) namontovali späť v správnom
poradí. Najprv vložte panel C, ktorý má
na ľavej strane vytlačený štvorec a na
pravej strane vytlačený trojuholník. Tieto
symboly nájdete vytlačené aj na ráme
dvierok. Symbol trojuholníka na skle sa
musí zhodovať s trojuholníkom na ráme
dverí, a symbol štvorca sa musí
zhodovať so štvorcom. Následne vložte
zvyšné dva sklenené panely.
ABC
Horné svetlo
1. Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
2. Sklenený kryt vyčistite.
3. Nahraďte žiarovku inou vhodnou
žiarovkou odolnou teplotám do 300
°C .
4. Nasaďte sklenený kryt.
35
36
www.electrolux.com
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možné príčiny
Riešenie
Rúra sa nedá zapnúť ani
používať.
Rúra nie je pripojená ku
zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojená ne‐
správne.
Skontrolujte, či je rúra
správne pripojená ku zdro‐
ju elektrického napájania
(pozrite si schému pripoje‐
nia).
Rúra sa nezohrieva.
Rúra je vypnutá.
Rúru zapnite.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Rúra sa nezohrieva.
Nie sú nastavené potrebné Skontrolujte, či sú nastave‐
nastavenia.
nia správne.
Rúra sa nezohrieva.
Aktivovalo sa automatické
vypínanie.
Rúra sa nezohrieva.
Je zapnutá detská poistka. Pozrite si časť „Používanie
funkcie Detská poistka“.
Rúra sa nezohrieva.
Poistka je vypálená.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Pozrite si časť „Automatic‐
ké vypínanie“.
Teplotná sonda nefunguje. Konektor teplotnej sondy
Konektor teplotnej sondy
nie je správne nainštalova‐ zasuňte do príslušnej zá‐
ný do zásuvky.
suvky až na doraz.
Príprava jedla trvá veľmi dl‐ Teplota je príliš nízka ale‐
ho alebo naopak, jedlá sú bo príliš vysoká.
hotové príliš rýchlo.
Vnútri rúry a na jedlách sa
zráža para a vytvára sa
skondenzovaná voda.
V prípade potreby upravte
teplotu. Postupujte podľa
pokynov v návode.
Jedlo ste nechali v rúre prí‐ Po ukončení pečenia ne‐
liš dlho.
nechávajte jedlá v rúre dlh‐
šie ako 15 – 20 minút.
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Py‐
rolýza alebo Rozmrazova‐
nie, ale nevybrali ste zo
zásuvky konektor teplotnej
sondy.
Konektor teplotnej sondy
odpojte zo zásuvky.
SLOVENSKY
Problém
Možné príčiny
37
Riešenie
Na displeji sa zobrazí „C2“. Chcete spustiť funkciu Py‐ Konektor teplotnej sondy
rolýza, Rozmrazovanie ale‐ odpojte zo zásuvky.
bo Uchovať teplé, ale ne‐
vybrali ste zo zásuvky ko‐
nektor teplotnej sondy.
Na displeji sa na niekoľko
sekúnd zobrazí „C3“.
Funkcia čistenia vôbec ne‐ Úplne zatvorte dvierka.
pracuje. Nezavreli ste úpl‐
ne dvierka rúry alebo je
nefunkčné blokovanie dve‐
rí.
Na displeji sa zobrazí
„F102“.
•
•
Nezavreli ste úplne
•
dvierka rúry.
•
Zámok dverí je nefunkč‐
ný.
•
Na displeji je zobrazený
chybový kód, ktorý nie je v
tabuľke.
Došlo k poruche elektriky.
•
•
12.2 Servisné údaje
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
Úplne zatvorte dvierka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí „F102“, obráťte
sa na oddelenie staro‐
stlivosti o zákazníka.
Pomocou domovej po‐
istky alebo bezpečnost‐
ného vypínača v poist‐
kovej skrini vypnite rúru
a znovu ju zapnite.
Ak sa na displeji znovu
zobrazí chybový kód,
obráťte sa na oddelenie
starostlivosti o zákazní‐
ka.
štítku. Typový štítok sa nachádza na
prednom ráme vnútorného priestoru rúry.
Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.
Údaje potrebné pre autorizované
servisné stredisko nájdete na typovom
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo výrobku (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S.N.)
.........................................
38
www.electrolux.com
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
13.1 Dátový list produktu a informácie o produkte podľa EU
65-66/2014
Názov dodávateľa
Electrolux
Model
EOC45651OX
Index energetickej účinnosti
103.5
Energetická trieda
A
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, tra‐
dičný režim
0.99 kWh/cyklus
Spotreba energie pri štandardnom naplnení, režim 0.88 kWh/cyklus
s ventilátorom
Počet dutín
1
Zdroj tepla
Elektrina
Objem
71 l
Typ rúry
Zabudovateľná rúra
Hmotnosť
36.0 kg
EN 60350-1 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 1: Sporáky, rúry,
parné rúry a grily. Metódy merania
výkonových parametrov.
13.2 Úspora energie
Rúra má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri
každodennom pečení.
Všeobecné rady
Uistite sa, že sú dvierka rúry počas
prevádzky rúry zatvorené. Počas
pečenia neotvárajte dvierka. Tesnenia
dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že
je upevnené na svojom mieste.
V záujem vyššej úspory energie použite
kovový riad.
Ak je to možné, rúru pred vložením jedla
dovnútra nepredhrievajte.
Ak proces pečenia pokrmu trvá viac ako
30 minút, 3-10 minút pred ukončením
pečenia (v závislosti od času pečenia)
znížte teplotu v rúre na minimum. Pokrm
sa bude naďalej piecť vďaka
zvyškovému teplu v rúre.
Zvyškové teplo použite na ohrev
ostatných pokrmov.
Keď pripravujete niekoľko pokrmov
naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky
medzi pečením.
Pečenie s ventilátorom
Ak je to možné, použite funkcie pečenia
s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu
energie.
Zvyškové teplo
Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné
články automaticky vypnú skôr, ak je
zapnutý program s časovou funkciou
Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je
dlhší ako 30 minút.
Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v
činnosti.
Uchovanie teploty jedla
Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou
zvyškového tepla, zvoľte najnižšie možné
nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ zvyškového tepla alebo
teplota.
Pečenie s vypnutým osvetlením
Počas pečenia vypnite osvetlenie.
Zapnite ho iba v prípade potreby.
SLOVENSKY
39
14. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
867309272-C-032018
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement