AEG | BP5013001M | User manual | Aeg BP5013001M Εγχειρίδιο χρήστη

Aeg BP5013001M Εγχειρίδιο χρήστη
EL
Οδηγίες Χρήσης
Φούρνος
BP5013001
2
www.aeg.com
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ..................................................................... 3
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ................................................................................ 4
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...................................................................................... 8
4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ............................................................................. 8
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ............................................................................................9
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ.................................................................................... 12
7. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ.............................................................................. 14
8. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ................................................................................. 15
9. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ............................................................................ 16
10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ..............................................................................30
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ......................................................................33
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ.................................................................................... 36
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας
παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα
κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε
σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις
οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να:
Βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων,
πληροφορίες συντήρησης:
www.aeg.com
Καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις:
www.registeraeg.com
Αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας:
www.aeg.com/shop
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ
Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.
Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα
στοιχεία: Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς.
Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες για την ασφάλεια
Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1.
3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής,
διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο
κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί
τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και
χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη
συσκευή για μελλοντική αναφορά.
1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
•
•
•
•
•
•
•
Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής
με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που
ενέχονται.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα
παιδιά.
Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη
συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα
προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά.
Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφάλειας για τα
παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν
πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς
επίβλεψη.
Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να
παραμένουν μακριά, εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
•
•
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής και η
αντικατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται
μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται κατά τη
χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις που βρίσκονται
εντός της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
φούρνου όταν αφαιρείτε ή εισάγετε εξαρτήματα ή
σκεύη.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης,
διακόπτετε την παροχή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
προτού αντικαταστήσετε τον λαμπτήρα για την
αποφυγή πιθανότητας ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό
της συσκευής.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή
αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη
γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθότι μπορεί να
χαράξουν την επιφάνεια και αυτό μπορεί να
προκαλέσει θραύση του γυαλιού.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί φθορές, θα
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις ή ένα κατάλληλα
καταρτισμένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι
κίνδυνοι.
Πριν από τον πυρολυτικό καθαρισμό πρέπει να
απομακρυνθεί η μεγαλύτερη ποσότητα από τα χυμένα
υγρά. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το φούρνο.
Για να αφαιρέσετε τα στηρίγματα σχαρών, πρώτα
τραβήξτε να αποσπάσετε το μπροστινό άκρο του
στηρίγματος σχάρας και κατόπιν το πίσω άκρο από τα
πλαϊνά τοιχώματα. Τοποθετήστε τα στηρίγματα
σχαρών στη θέση τους, ακολουθώντας την παραπάνω
διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.
2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
2.1 Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση αυτής της
συσκευής πρέπει να
εκτελείται μόνο από
κατάλληλα καταρτισμένο
άτομο.
•
Αφαιρέστε όλα τα υλικά της
συσκευασίας.
•
•
•
•
Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά,
μην προβείτε σε εγκατάσταση ή
χρήση της.
Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης
που παρέχονται με τη συσκευή.
Να είστε πάντα προσεκτικοί κατά τη
μετακίνηση της συσκευής, καθότι είναι
βαριά. Φοράτε πάντα γάντια
ασφαλείας.
Μην τραβάτε τη συσκευή από τη
λαβή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
Τηρείτε την ελάχιστη απόσταση από
τις άλλες συσκευές και μονάδες.
Βεβαιωθείτε ότι οι κατασκευές κάτω
από τις οποίες ή δίπλα στις οποίες
εγκαθίσταται η συσκευή είναι
ασφαλείς.
Οι πλευρές της συσκευής πρέπει να
πρόσκεινται σε συσκευές ή μονάδες
με το ίδιο ύψος.
2.2 Ηλεκτρική σύνδεση
•
•
•
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και
ηλεκτροπληξίας.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει
να πραγματοποιούνται από
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη.
Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες
σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών
συμφωνούν με την παροχή ρεύματος.
Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με
ηλεκτρολόγο.
Χρησιμοποιείτε πάντα σωστά
εγκατεστημένη πρίζα με προστασία
κατά της ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και
μπαλαντέζες.
Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά
στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο
ρεύματος. Σε περίπτωση που πρέπει
να αντικατασταθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας της συσκευής, η
αντικατάσταση πρέπει να γίνει από το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις μας.
Μην επιτρέπετε σε καλώδια ρεύματος
να βρίσκονται κοντά ή να έρχονται σε
επαφή με την πόρτα της συσκευής,
ιδιαίτερα όταν η πόρτα είναι ζεστή.
Η προστασία από ηλεκτροπληξία των
υπό τάση ή μονωμένων τμημάτων
πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην είναι δυνατή η
αφαίρεσή της χωρίς εργαλεία.
Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην
πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση,
βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η
πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας.
Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μη
συνδέετε το φις τροφοδοσίας.
•
5
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για
να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας.
Χρησιμοποιείτε μόνο σωστές
μονωτικές διατάξεις:
ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες
(βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από
την υποδοχή), διακόπτες διαφυγής
ρεύματος και ρελέ.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της
συσκευής πρέπει να προβλέπεται
μονωτική διάταξη που να επιτρέπει
την αποσύνδεση της συσκευής από το
δίκτυο ρεύματος από όλους τους
πόλους. Η μονωτική διάταξη πρέπει
να έχει ελάχιστη απόσταση 3 mm
μεταξύ των επαφών.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με
τις Οδηγίες της ΕΟΚ.
2.3 Χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
εγκαυμάτων και
ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο
σε οικιακό περιβάλλον.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής
της συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα
αερισμού δεν είναι φραγμένα.
Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς
επιτήρηση όταν μαγειρεύετε.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά από
κάθε χρήση.
Προσέχετε όταν ανοίγετε την πόρτα
της συσκευής ενόσω η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία. Μπορεί να
διαφύγει καυτός αέρας.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με
βρεγμένα χέρια ή όταν βρίσκεται σε
επαφή με νερό.
Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα
της συσκευής όταν η πόρτα είναι
ανοιχτή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως
επιφάνεια εργασίας ή ως επιφάνεια
απόθεσης αντικειμένων.
Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής
προσεκτικά. Η χρήση υλικών με
αλκοόλη μπορεί να δημιουργήσει
μείγμα αλκοόλης και αέρα.
Κατά το άνοιγμα της πόρτας, μην
επιτρέπετε σε σπινθήρες ή γυμνές
6
www.aeg.com
•
φλόγες να έρθουν σε επαφή με τη
συσκευή.
Μην τοποθετείτε μέσα, κοντά ή επάνω
στη συσκευή εύφλεκτα αντικείμενα ή
αντικείμενα εμποτισμένα με εύφλεκτα
προϊόντα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς
στη συσκευή.
•
•
•
•
•
Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
ή ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επίστρωσης:
– μην τοποθετείτε σκεύη ή άλλα
αντικείμενα απευθείας σε επαφή
με το δάπεδο της συσκευής.
– μην τοποθετείτε αλουμινόχαρτο
απευθείας σε επαφή με το δάπεδο
της συσκευής.
– μην τοποθετείτε νερό απευθείας
μέσα στη συσκευή όταν αυτή είναι
ζεστή.
– μην αφήνετε υγρά πιάτα και
φαγητά μέσα στη συσκευή μετά
την ολοκλήρωση του
μαγειρέματος.
– κατά την αφαίρεση ή την
τοποθέτηση των εξαρτημάτων
απαιτείται προσοχή.
Ο αποχρωματισμός της εμαγιέ
επιφάνειας δεν επηρεάζει την
απόδοση της συσκευής. Δεν αποτελεί
ελάττωμα σύμφωνα με την εγγύηση.
Χρησιμοποιείτε βαθύ ταψί για κέικ με
μεγάλη ποσότητα υγρών. Οι χυμοί
φρούτων προκαλούν λεκέδες οι οποίοι
μπορεί να είναι μόνιμοι.
Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για
μαγειρική χρήση. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις,
όπως για θέρμανση χώρων.
Ψήνετε πάντα με την πόρτα του
φούρνου κλειστή.
•
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Πυρολυτικός καθαρισμός
Κίνδυνος τραυματισμού /
Πυρκαγιών / Χημικών
εκπομπών (Αναθυμιάσεις)
σε πυρολυτική λειτουργία.
•
2.4 Φροντίδα και καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού,
πυρκαγιάς, ή βλάβης της
συσκευής.
•
Πριν από την πραγματοποίηση
συντήρησης, απενεργοποιήστε τη
συσκευή και αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
Υπάρχει κίνδυνος θραύσης των
τζαμιών.
Αντικαταστήστε άμεσα τα τζάμια της
πόρτας όταν έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με το κέντρο Σέρβις.
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι βαριά!
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να
αποτραπεί η φθορά του υλικού της
επιφάνειας.
Υπολείμματα λίπους ή τροφών στη
συσκευή μπορούν να προκαλέσουν
πυρκαγιά.
Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό
μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο
ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη
χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα,
σφουγγαράκια που χαράσσουν,
διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα.
Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού
για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες
ασφαλείας στη συσκευασία.
Μην καθαρίζετε την καταλυτική εμαγιέ
επίστρωση (εάν υπάρχει) με κανένα
είδος απορρυπαντικού.
•
•
Πριν πραγματοποιήσετε μια
λειτουργία πυρολυτικού
αυτοκαθαρισμού ή την πρώτη χρήση,
αφαιρέστε από το εσωτερικό του
φούρνου:
– τυχόν υπερβολική ποσότητα
υπολειμμάτων τροφίμων, λαδιού ή
λεκέδων από λίπη / επικαθίσεων.
– τυχόν αφαιρούμενα αντικείμενα
(συμπεριλαμβανομένων σχαρών,
πλευρικών σχαρών κ.λπ., που
παρέχονται μαζί με το προϊόν), και
ιδιαίτερα τυχόν αντικολλητικά
μαγειρικά σκεύη, ταψιά, οικιακά
σκεύη κ.λπ.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες
σχετικά με τον πυρολυτικό καθαρισμό.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη
συσκευή ενόσω βρίσκεται σε
λειτουργία ο πυρολυτικός καθαρισμός.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα πολύ και
απελευθερώνεται ζεστός αέρας από
τα μπροστινά ανοίγματα αερισμού.
Ο πυρολυτικός καθαρισμός είναι μια
λειτουργία υψηλής θερμοκρασίας, η
οποία μπορεί να προκαλέσει καπνούς
από τα υπολείμματα μαγειρέματος και
τα υλικά κατασκευής, οπότε οι
καταναλωτές συνιστάται να:
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά από κάθε
διαδικασία πυρολυτικού
καθαρισμού.
– παρέχουν καλό αερισμό κατά τη
διάρκεια και μετά την πρώτη
χρήση σε μέγιστη ρύθμιση
θερμοκρασίας.
Σε αντίθεση με τους ανθρώπους,
κάποια πουλιά και ερπετά μπορεί να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις
πιθανές αναθυμιάσεις που
εκπέμπονται κατά τη διαδικασία
καθαρισμού κάθε πυρολυτικού
φούρνου.
– Απομακρύνουν τυχόν κατοικίδια
(ιδιαίτερα τα πουλιά) από την
περιοχή γύρω από τη συσκευή
κατά τη διάρκεια και μετά από τον
πυρολυτικό καθαρισμό, και να
χρησιμοποιήσουν αρχικά τη
μέγιστη ρύθμιση θερμοκρασίας σε
έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
Τα μικρά κατοικίδια μπορεί επίσης να
είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις τοπικές
αλλαγές θερμοκρασίας στην περιοχή
κάθε πυρολυτικού φούρνου, όταν
βρίσκεται σε λειτουργία το πρόγραμμα
πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού.
Οι αντικολλητικές επιφάνειες
μαγειρικών σκευών, ταψιών, οικιακών
σκευών κ.λπ. μπορούν να υποστούν
ζημιά από τη λειτουργία του
πυρολυτικού καθαρισμού υψηλής
•
7
θερμοκρασίας κάθε πυρολυτικού
φούρνου και μπορούν επίσης να είναι
πηγή επιβλαβών αναθυμιάσεων
χαμηλού επιπέδου.
Οι αναθυμιάσεις που εκπέμπονται
από τους προαναφερόμενους
πυρολυτικούς φούρνους /
υπολείμματα μαγειρέματος, δεν είναι
επιβλαβείς για τον άνθρωπο,
συμπεριλαμβανομένων των βρεφών
και των ατόμων με ιατρικές παθήσεις.
2.6 Εσωτερικός φωτισμός
•
Ο τύπος λαμπτήρα πυράκτωσης ή
αλογόνου που χρησιμοποιείται σε
αυτή τη συσκευή προορίζεται μόνο για
οικιακές συσκευές. Μην τον
χρησιμοποιείτε για οικιακό φωτισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
•
•
Πριν από την αντικατάσταση του
λαμπτήρα, αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία.
Χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες με τις
ίδιες προδιαγραφές.
2.7 Απόρριψη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού ή
ασφυξίας.
•
•
•
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την
τροφοδοσία ρεύματος.
Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και
απορρίψτε το.
Αφαιρέστε το μάνταλο της πόρτας για
να αποτραπεί ο εγκλεισμός παιδιών ή
ζώων μέσα στη συσκευή.
8
www.aeg.com
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
3.1 Γενική επισκόπηση
1
11
2
3
4
5
5
4
3
2
1
6
7
8
9
10
3.2 Εξαρτήματα
1 Πίνακας χειριστηρίων
2 Διακόπτης λειτουργιών φούρνου
3 Λυχνία / σύμβολο / ένδειξη
λειτουργίας
4 Ηλεκτρονικός προγραμματιστής
5 Διακόπτης θερμοκρασίας
6 Λυχνία / σύμβολο / ένδειξη
λειτουργίας
7 Αντίσταση
8 Λαμπτήρας
9 Ανεμιστήρας
10 Στήριγμα σχάρας, αποσπώμενο
11 Θέσεις σχαρών
Ταψί ψησίματος/ γκριλ
Μεταλλική σχάρα
Για μαγειρικά σκεύη, φόρμες γλυκών,
ψητά.
Για μαγείρεμα και ψήσιμο ή ως ταψί για
τη συλλογή λίπους.
Τηλεσκοπικοί βραχίονες
Ταψί ψησίματος
Για τις σχάρες και τα ταψιά.
Για γλυκά και μπισκότα.
4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
4.1 Πρώτος καθαρισμός
Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών από τη
συσκευή.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
«Φροντίδα και καθάρισμα».
Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την
πρώτη χρήση.
Τοποθετήστε τα εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα σχαρών στην
αρχική τους θέση.
4.2 Ρύθμιση της ώρας
Κατά την πρώτη σύνδεση στην ηλεκτρική
παροχή, στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα
σύμβολα για λίγα δευτερόλεπτα. Στη
συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται η
έκδοση λογισμικού για λίγα
δευτερόλεπτα.
Μόλις σβήσει η ένδειξη της έκδοσης
λογισμικού από την οθόνη, εμφανίζονται
οι ενδείξεις
και «12:00». "Η ένδειξη
«12» αναβοσβήνει.
1. Πιέστε το κουμπί
ή
για να
ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
για επιβεβαίωση.
2. Πιέστε το κουμπί
Αυτό είναι απαραίτητο μόνο όταν
5. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
5.1 Βυθιζόμενοι διακόπτες
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
πιέστε το διακόπτη λειτουργίας. Ο
διακόπτης λειτουργίας θα πεταχτεί προς
τα έξω.
9
ρυθμίζετε την ώρα για πρώτη φορά.
Τις επόμενες φορές η νέα ώρα θα
αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
και η ρυθμισμένη ώρα. "Η ένδειξη «00»
αναβοσβήνει.
3. Πιέστε το κουμπί
ή
ρυθμίσετε τα λεπτά.
για να
για επιβεβαίωση.
4. Πιέστε το κουμπί
Αυτό είναι απαραίτητο μόνο όταν
ρυθμίζετε την ώρα για πρώτη φορά.
Τις επόμενες φορές η νέα ώρα θα
αποθηκεύεται αυτόματα μετά από 5
δευτερόλεπτα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η νέα ώρα.
4.3 Αλλαγή της ώρας
Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα μόνο όταν
ο φούρνος είναι απενεργοποιημένος.
Πιέστε το κουμπί .
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ρυθμισμένη
ώρα και το σύμβολο .
Για να ρυθμίσετε τη νέα ώρα,
ακολουθήστε τη διαδικασία της ενότητας
«Ρύθμιση της ώρας».
10
www.aeg.com
5.2 Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της
συσκευής
λειτουργιών φούρνου και το διακόπτη
θερμοκρασίας στη θέση
απενεργοποίησης.
Εξαρτάται από το μοντέλο
εάν η συσκευή σας έχει
σύμβολα διακοπτών,
ενδείξεις ή λαμπτήρες:
• Η ένδειξη ανάβει όταν ο
φούρνος θερμαίνεται.
• Ο λαμπτήρας ανάβει όταν
η συσκευή βρίσκεται σε
λειτουργία.
• Το σύμβολο υποδεικνύει
κατά πόσον ο διακόπτης
ελέγχει τις λειτουργίες του
φούρνου ή τη
θερμοκρασία.
1. Στρέψτε τον διακόπτη λειτουργιών
φούρνου για να επιλέξετε μια
λειτουργία φούρνου.
2. Στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας
για να επιλέξετε μια ρύθμιση
θερμοκρασίας.
3. Για να απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, στρέψτε το διακόπτη
5.3 Λειτουργίες φούρνου
Λειτουργία φούρνου
Χρήση
Θέση
απενεργοποίηση
ς
Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
Ταχεία
προθέρμανση
Για μείωση του χρόνου προθέρμανσης του φούρνου.
Θερμός Αέρας
Για ψήσιμο μέχρι και σε 3 θέσεις σχαρών ταυτόχρονα
και για ξήρανση φαγητού.Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη λειτουργία
Πάνω + Κάτω Θέρμανση.
Πίτσα
Για ψήσιμο φαγητών σε 1 θέση σχάρας με έντονο
ρόδισμα και τραγανή βάση. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
κατά 20 - 40 °C χαμηλότερα από ό,τι για τη λειτουργία
Πάνω + Κάτω Θέρμανση.
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
Για ψήσιμο φαγητού σε 1 μόνο θέση σχάρας.
Κάτω Θέρμανση
Για ψήσιμο κέικ με τραγανή βάση, καθώς και για
συντήρηση φαγητών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργία φούρνου
Χρήση
Απόψυξη
Για την απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων.
Γκριλ
Για ψήσιμο στο γκριλ φαγητού σε φέτες, καθώς και για
φρυγάνισμα ψωμιού.
Γκριλ Γρήγορο
Για ψήσιμο στο γκριλ μεγάλων ποσοτήτων φαγητού σε
φέτες, καθώς και για φρυγάνισμα ψωμιού.
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
Για ψήσιμο μεγαλύτερων μερίδων κρέατος ή
πουλερικών με κόκκαλα σε 1 θέση σχάρας. Επίσης, για
γκρατινάρισμα και για ρόδισμα.
Πυρόλυση
Για ενεργοποίηση του αυτόματου πυρολυτικού
καθαρισμού του φούρνου. Η λειτουργία αυτή καίει τα
στερεά υπολείμματα που υπάρχουν μέσα στο φούρνο.
5.4 Λειτουργία Ταχείας
προθέρμανσης
Η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης
μειώνει το χρόνο προθέρμανσης του
φούρνου.
1. Ρυθμίστε τη λειτουργία ταχείας
προθέρμανσης. Ανατρέξτε στον
πίνακα «Λειτουργίες φούρνου».
2. Στρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας
για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Μόλις η συσκευή φτάσει στην
καθορισμένη θερμοκρασία, ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα.
Η λειτουργία ταχείας
προθέρμανσης δεν
απενεργοποιείται μετά το
ηχητικό σήμα. Πρέπει να
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία χειροκίνητα.
3. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου.
5.5 Οθόνη
A
G
F
B
E
C
D
A) Χρονοδιακόπτης
B) Ένδειξη προθέρμανσης και
υπολειπόμενης θερμότητας
C) Θήκη νερού (μόνο σε επιλεγμένα
μοντέλα)
D) Αισθητήρας θερμοκρασίας πυρήνα
(μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)
E) Κλείδωμα πόρτας (μόνο σε
επιλεγμένα μοντέλα)
F) Ώρες / λεπτά
G) Λειτουργίες ρολογιού
5.6 Κουμπιά
Κουμπί
11
Λειτουργία
Περιγραφή
ΡΟΛΟΪ
Για ρύθμιση της λειτουργίας ρολογιού.
12
www.aeg.com
Κουμπί
Λειτουργία
Περιγραφή
ΠΛΗΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ
Για τη ρύθμιση του ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ.
Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για
περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
το λαμπτήρα φούρνου.
ΣΥΝ
Για ρύθμιση της ώρας.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
Για έλεγχο της θερμοκρασίας του
φούρνου ή της θερμοκρασίας του
αισθητήρα θερμοκρασίας πυρήνα (εάν
διατίθεται). Χρησιμοποιείται μόνο όταν
είναι ενεργοποιημένη μια λειτουργία
φούρνου.
5.7 Ένδειξη προθέρμανσης
ανάβουν μία-μία. Οι ράβδοι
υποδεικνύουν ότι η θερμοκρασία του
φούρνου αυξάνεται ή μειώνεται.
Όταν ενεργοποιείτε μια λειτουργία
φούρνου, οι ράβδοι στην οθόνη
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΡΟΛΟΓΙΟΎ
6.1 Πίνακας λειτουργιών ρολογιού
Λειτουργία ρολογιού
ΩΡΑ
Χρήση
Για τη ρύθμιση, αλλαγή ή έλεγχο της ώρας. Ανατρέξτε
στην ενότητα «Ρύθμιση της ώρας».
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ Χρησιμοποιήστε τον για να ορίσετε μια αντίστροφη
Σ
μέτρηση (η μέγιστη ρύθμιση είναι 23 ώρες και 59
λεπτά). Η λειτουργία αυτή δεν έχει καμία επίδραση στη
λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε να ρυθμίσετε το
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν η
συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Για ρύθμιση της διάρκειας λειτουργίας της συσκευής.
Χρησιμοποιείται μόνο όταν έχει ρυθμιστεί μια λειτουργία
του φούρνου.
ΤΕΛΟΣ
Για ρύθμιση της ώρας απενεργοποίησης της συσκευής.
Χρησιμοποιείται μόνο όταν έχει ρυθμιστεί μια λειτουργία
του φούρνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες Διάρκεια και Τέλος ταυτόχρονα (χρόνος
καθυστέρησης), για αυτόματη ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του φούρνου σε μεταγενέστερη
χρονική στιγμή.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στην οθόνη αναβοσβήνουν οι ενδείξεις
και «00».
Πιέστε επανειλημμένα το
κουμπί , για εναλλαγή
μεταξύ των λειτουργιών
ρολογιού.
2. Πιέστε το κουμπί
ή
για να
ρυθμίσετε το ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ.
Πρώτα ρυθμίζετε τα δευτερόλεπτα,
μετά τα λεπτά και μετά τις ώρες.
Αρχικά, ο χρόνος υπολογίζεται σε
λεπτά και δευτερόλεπτα. Όταν ο
χρόνος που ορίζετε υπερβαίνει τα 60
Για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις των λειτουργιών
ρολογιού, πιέστε το κουμπί
ή περιμένετε 5
δευτερόλεπτα για αυτόματη
επιβεβαίωση.
6.2 Ρύθμιση της λειτουργίας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ή ΤΕΛΟΣ
1. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
ή
στην οθόνη.
Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη
ή
.
ή
για να
2. Πιέστε το κουμπί
ορίσετε τις τιμές και πιέστε το
πλήκτρο
Για τη Διάρκεια
για επιβεβαίωση.
ορίστε πρώτα τα
λεπτά και μετά τις ώρες, για το Τέλος
ορίστε πρώτα τις ώρες και μετά τα λεπτά.
Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος,
ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα για 2
λεπτά. Στην οθόνη αναβοσβήνει το
σύμβολο
ή
και ο ρυθμισμένος
χρόνος. Ο φούρνος απενεργοποιείται.
3. Στρέψτε το διακόπτη λειτουργιών
φούρνου στη θέση
απενεργοποίησης.
4. Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό
σήμα, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή
ανοίξτε την πόρτα του φούρνου.
ΤΕΛΟΣ
.
και το σύμβολο αναβοσβήνουν
στην οθόνη. Για να
απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα,
πιέστε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξτε
την πόρτα του φούρνου.
Αν ρυθμίσετε το
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ όσο
εκτελείται η λειτουργία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ή ΤΕΛΟΣ, στην
οθόνη ανάβει το σύμβολο
.
.
6.4 Χρονόμετρο
Χρησιμοποιήστε το Χρονόμετρο για να
παρακολουθήσετε τη διάρκεια
λειτουργίας του φούρνου. Ενεργοποιείται
αμέσως μόλις ο φούρνος αρχίσει να
θερμαίνεται.
,
παρατεταμένα τα κουμπιά
και . Το
χρονόμετρο ξεκινά και πάλι τη μέτρηση.
Το Χρονόμετρο δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με τις
λειτουργίες: Διάρκεια
6.3 Ρύθμιση του
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗ
1. Πιέστε το κουμπί
λεπτά, εμφανίζεται το σύμβολο
στην οθόνη.
Η συσκευή τώρα υπολογίζει το χρόνο σε
ώρες και λεπτά.
3. Ο ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ τίθεται
αυτόματα σε λειτουργία μετά από
πέντε δευτερόλεπτα.
Μετά την πάροδο του 90% του
καθορισμένου χρόνου, ενεργοποιείται
ένα ηχητικό σήμα.
4. Μόλις παρέλθει ο καθορισμένος
χρόνος, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα
για δύο λεπτά. "Η ένδειξη «00:00»
Για να μηδενίσετε το Χρονόμετρο, πιέστε
Εάν πιέσετε το κουμπί
όταν ρυθμίζετε τις ώρες για
τη λειτουργία ΔΙΑΡΚΕΙΑ
η συσκευή μεταβαίνει στη
ρύθμιση της λειτουργίας
13
Τέλος
.
,
14
www.aeg.com
7. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
7.1 Τοποθέτηση των
εξαρτημάτων
Μεταλλική σχάρα:
Σπρώξτε τη σχάρα ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και βεβαιωθείτε ότι τα πόδια είναι
στραμμένα προς τα κάτω.
•
•
Βαθύ ταψί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών.
Όλα τα εξαρτήματα έχουν
μικρές εγκοπές στο πάνω
μέρος της δεξιάς και
αριστερής πλευράς για
αυξημένη ασφάλεια. Οι
εγκοπές λειτουργούν και
ως ασφάλειες ανατροπής.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη σχάρα είναι
μια διάταξη που
αποτρέπει την ολίσθηση
των μαγειρικών σκευών.
7.2 Τηλεσκοπικοί βραχίονες εισαγωγή των εξαρτημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
σπρώξει τους τηλεσκοπικούς
βραχίονες πλήρως μέσα στη
συσκευή πριν κλείσετε την
πόρτα του φούρνου.
Μεταλλική σχάρα:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στους τηλεσκοπικούς βραχίονες, έτσι
ώστε τα πόδια να είναι στραμμένα προς
τα κάτω.
Μεταλλική σχάρα και βαθύ ταψί μαζί:
Σπρώξτε το βαθύ ταψί ανάμεσα στις
ράβδους οδήγησης του στηρίγματος
σχαρών και τη μεταλλική σχάρα στις
επάνω ράβδους οδήγησης.
Το υπερυψωμένο πλαίσιο
γύρω από τη μεταλλική
σχάρα είναι ένα ειδικό
στοιχείο για να αποτρέπει
την ολίσθηση των
μαγειρικών σκευών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
15
Μεταλλική σχάρα και ταψί ψησίματος
μαζί:
Τοποθετήστε τη μεταλλική σχάρα επάνω
στο βαθύ ταψί. Τοποθετήστε τη μεταλλική
σχάρα και το βαθύ ταψί επάνω στους
τηλεσκοπικούς βραχίονες.
Ταψί ψησίματος ή βαθύ ταψί:
Τοποθετήστε το ταψί ψησίματος ή το
βαθύ ταψί επάνω στους τηλεσκοπικούς
βραχίονες.
8. ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
8.1 Χρήση του Κλειδώματος
ασφαλείας για παιδιά
8.2 Χρήση της λειτουργίας
Κλειδώματος Χειρισμού
Το Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση της
συσκευής.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Κλειδώματος χειρισμού μόνο
όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
Αν λειτουργεί η λειτουργία
Πυρόλυση, η πόρτα είναι
κλειδωμένη.
Στην οθόνη ανάβει η ένδειξη
SAFE, όταν στρέψετε ένα
διακόπτη ή πιέσετε ένα
κουμπί.
1. Μη ρυθμίσετε κάποια λειτουργία
φούρνου.
2. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά
και
ταυτόχρονα για 2
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη SAFE.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
ασφαλείας για παιδιά, επαναλάβετε το
βήμα 2.
Το Κλείδωμα Χειρισμού εμποδίζει την
ακούσια αλλαγή της θερμοκρασίας και
των ρυθμίσεων ώρας μιας ενεργής
λειτουργίας του φούρνου.
1. Επιλέξτε μια λειτουργία φούρνου και
ρυθμίστε την σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας
2. Πιέστε παρατεταμένα τα πλήκτρα
και
ταυτόχρονα για 2
δευτερόλεπτα.
Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη
εμφανίζεται η ένδειξη Loc.
Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα
Χειρισμού επαναλάβετε το βήμα 2.
16
www.aeg.com
Αν λειτουργεί η λειτουργία
Πυρόλυσης, η πόρτα είναι
κλειδωμένη και η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθόνη.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη Loc, όταν στρέψετε
το διακόπτη θερμοκρασίας ή
πιέσετε ένα κουμπί. Όταν
στρέψετε το διακόπτη
λειτουργιών φούρνου, η
συσκευή απενεργοποιείται.
Όταν απενεργοποιήσετε τη
συσκευή ενώ είναι
ενεργοποιημένο το Κλείδωμα
Χειρισμού, το Κλείδωμα
Χειρισμού αλλάζει αυτόματα
σε Κλείδωμα ασφαλείας για
παιδιά. Ανατρέξτε στην
ενότητα «Χρήση του
Κλειδώματος ασφαλείας για
παιδιά».
8.3 Ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας
Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, στην
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
εάν η
υπολειπόμενης θερμότητας
θερμοκρασία του φούρνου είναι
μεγαλύτερη από 40 °C. Στρέψτε το
διακόπτη θερμοκρασίας προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να
εμφανιστεί η θερμοκρασία του φούρνου.
ώρα αν μια λειτουργία του φούρνου
λειτουργεί και δεν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος
απενεργοποίησης
(ώρες)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - μέγιστη
3
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να θέσετε
ξανά τη συσκευή σε λειτουργία μετά από
μια αυτόματη απενεργοποίηση.
Η αυτόματη απενεργοποίηση
δεν λειτουργεί με τις
λειτουργίες: Φωτισμός
Φούρνου, Διάρκεια, Τέλος.
8.5 Ανεμιστήρας ψύξης
Όταν λειτουργεί η συσκευή, ο
ανεμιστήρας ψύξης ενεργοποιείται
αυτόματα, ώστε να διατηρούνται ψυχρές
οι επιφάνειες της συσκευής. Εάν
απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ο
ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
8.4 Αυτόματη
απενεργοποίηση
Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από λίγη
9. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
Οι τιμές θερμοκρασίας και
χρόνου ψησίματος στους
πίνακες είναι μόνο
ενδεικτικές. Εξαρτώνται από
τις συνταγές, καθώς και από
την ποιότητα και ποσότητα
των υλικών που
χρησιμοποιούνται.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9.1 Εσωτερική πλευρά της
πόρτας
Σε ορισμένα μοντέλα, στην εσωτερική
πλευρά της πόρτας θα βρείτε:
•
•
τους αριθμούς των θέσεων των
σχαρών.
πληροφορίες για τις λειτουργίες του
φούρνου, τις συνιστώμενες θέσεις για
τις σχάρες και θερμοκρασίες για
αντιπροσωπευτικά φαγητά.
9.2 Ψήσιμο
•
•
•
Ο φούρνος σας μπορεί να ψήνει με
διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τη
συσκευή που είχατε. Προσαρμόστε τις
συνήθεις ρυθμίσεις σας (θερμοκρασία,
χρόνο ψησίματος) και τις θέσεις για τις
σχάρες στις τιμές που αναφέρονται
στους πίνακες.
Ο κατασκευαστής συνιστά να
χρησιμοποιείτε τη χαμηλότερη
θερμοκρασία την πρώτη φορά.
Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις
ρυθμίσεις για μια συγκεκριμένη
συνταγή, επιλέξτε μια παρόμοια.
17
•
Μπορείτε να παρατείνετε τους
χρόνους ψησίματος κατά 10 – 15
λεπτά, αν ψήνετε κέικ σε
περισσότερες από μια θέσεις σχάρας.
• Τα κέικ και τα γλυκά σε διαφορετικά
επίπεδα φούρνου δεν ροδίζουν
πάντοτε με ομοιόμορφο τρόπο στην
αρχή. Σε μια τέτοια περίπτωση, μην
αλλάζετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας.
Οι διαφορές εξομαλύνονται κατά τη
διάρκεια του ψησίματος.
• Στους χρόνους ψησίματος
μεγαλύτερης διάρκειας, μπορείτε να
σβήσετε τον φούρνο περίπου 10
λεπτά πριν από το τέλος του χρόνου
ψησίματος, για να εκμεταλλευτείτε την
υπολειπόμενη θερμότητα.
Όταν μαγειρεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα,
τα ταψιά μπορεί να παραμορφωθούν
κατά το ψήσιμο. Όταν τα ταψιά
κρυώσουν και πάλι, θα επιστρέψουν
ξανά στο κανονικό τους σχήμα.
9.3 Συμβουλές για το ψήσιμο
Αποτελέσματα ψησίματος
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ δεν έχει ροδίσει
αρκετά στο κάτω μέρος.
Η θέση της σχάρας δεν είναι
σωστή.
Τοποθετήστε το κέικ σε
χαμηλότερη θέση σχάρας.
Το κέικ κάθεται και
λασπώνει, σβολιάζει ή
δημιουργεί ραβδώσεις.
Η θερμοκρασία του φούρνου Την επόμενη φορά που θα
είναι πολύ υψηλή.
ψήσετε, μειώστε λίγο τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Το κέικ κάθεται και
λασπώνει, σβολιάζει ή
δημιουργεί ραβδώσεις.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ σύντομος.
Το κέικ κάθεται και
λασπώνει, σβολιάζει ή
δημιουργεί ραβδώσεις.
Υπάρχουν πάρα πολλά υγρά Χρησιμοποιήστε λιγότερα
στο μείγμα.
υγρά. Προσέχετε τους
χρόνους ανάμειξης, ειδικά
εάν χρησιμοποιείτε μίξερ.
Το κέικ είναι πολύ στεγνό.
Η θερμοκρασία του φούρνου Την επόμενη φορά που θα
είναι πολύ χαμηλή.
ψήσετε, αυξήστε τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Αυξήστε το χρόνο
ψησίματος. Οι χρόνοι
ψησίματος δεν μπορούν
να μειωθούν, επιλέγοντας
υψηλότερες θερμοκρασίες.
18
www.aeg.com
Αποτελέσματα ψησίματος
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Το κέικ είναι πολύ στεγνό.
Ο χρόνος ψησίματος είναι
πολύ μεγάλος.
Την επόμενη φορά που θα
ψήσετε, μειώστε το χρόνο
ψησίματος.
Το κέικ ροδίζει
ανομοιόμορφα.
Η θερμοκρασία του φούρνου Μειώστε τη θερμοκρασία του
είναι πολύ υψηλή και ο
φούρνου και αυξήστε το
χρόνος ψησίματος πολύ
χρόνο ψησίματος.
σύντομος.
Το κέικ ροδίζει
ανομοιόμορφα.
Το μείγμα δεν έχει απλωθεί
ομοιόμορφα.
Το κέικ δεν είναι έτοιμο στον
καθορισμένο χρόνο
ψησίματος.
Η θερμοκρασία του φούρνου Την επόμενη φορά που θα
είναι πολύ χαμηλή.
ψήσετε, αυξήστε λίγο τη
θερμοκρασία του φούρνου.
Απλώστε το μείγμα
ομοιόμορφα επάνω στο ταψί
ψησίματος.
9.4 Ψήσιμο σε ένα επίπεδο:
Ψήσιμο σε φόρμες
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Κέικ Στρογγυλής Θερμός Αέρας
Φόρμας /
Μπριός
150 - 160
50 - 70
1
Παντεσπάνι /
Κέικ φρούτων
Θερμός Αέρας
140 - 160
70 - 90
1
Fatless sponge
cake / Αφράτο
κέικ χωρίς
λιπαρά
Θερμός Αέρας
140 - 150
35 - 50
2
Fatless sponge
cake / Αφράτο
κέικ χωρίς
λιπαρά
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
160
35 - 50
2
Βάση τάρτας ζύμη κουρού
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
10 - 25
2
Βάση τάρτας αφράτο μείγμα
Θερμός Αέρας
150 - 170
20 - 25
2
160
60 - 90
2
Apple pie /
Θερμός Αέρας
Μηλόπιτα (2
φόρμες Ø20 cm,
τοποθετημένες
διαγώνια)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Apple pie /
Πάνω + Κάτω
Μηλόπιτα (2
Θέρμανση
φόρμες Ø20 cm,
τοποθετημένες
διαγώνια)
180
70 - 90
1
Cheesecake
170 - 190
60 - 90
1
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Τσουρέκι / Ψωμί Πάνω + Κάτω
μαργαρίτα
Θέρμανση
170 - 190
30 - 40
3
Χριστουγεννιάτικ Πάνω + Κάτω
ο Στόλεν
Θέρμανση
160 - 1801)
50 - 70
2
Ψωμί (σίκαλης):
1. Πρώτο
μέρος της
διαδικασίας
ψησίματος.
2. Δεύτερο
μέρος της
διαδικασίας
ψησίματος.
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
1. 2301)
2. 160 - 180
1. 20
2. 30 - 60
1
Κορνέ / Εκλέρ
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
20 - 35
3
Κέικ κορμός
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
180 - 2001)
10 - 20
3
Κέικ με τραγανή
επικάλυψη
(ξεροψημένο)
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Κέικ αμυγδάλου
βουτύρου / Κέικ
με επικάλυψη
ζάχαρης
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων Θερμός Αέρας
(με ζύμη με
μαγιά / αφράτο
μείγμα)2)
19
20
www.aeg.com
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
170
35 - 55
3
Τάρτες φρούτων Θερμός Αέρας
με ζύμη κουρού
160 - 170
40 - 80
3
Κέικ μαγιάς με
λεπτή
επικάλυψη (π.χ.
τυρί quark,
σαντιγί,
κάσταρντ)
160 - 1801)
40 - 80
3
Τάρτες φρούτων Πάνω + Κάτω
(με ζύμη με
Θέρμανση
μαγιά / αφράτο
μείγμα)2)
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί ψησίματος.
Μπισκότα
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Μπισκότα ζύμης Θερμός Αέρας
κουρού
150 - 160
10 - 20
3
Short bread /
Θερμός Αέρας
Μπισκότα
σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
140
20 - 35
3
Short bread /
Πάνω + Κάτω
Μπισκότα
Θέρμανση
σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
1601)
20 - 30
3
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
150 - 160
15 - 20
3
Γλυκίσματα με
Θερμός Αέρας
ασπράδι αβγού /
Μαρέγκες
80 - 100
120 - 150
3
Μακαρόν
Θερμός Αέρας
100 - 120
30 - 50
3
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
Θερμός Αέρας
150 - 160
20 - 40
3
Γλυκά με φύλλο
κρούστας
Θερμός Αέρας
170 - 1801)
20 - 30
3
Ψωμάκια
Θερμός Αέρας
1601)
10 - 25
3
Θερμός Αέρας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Ψωμάκια
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
190 - 2101)
10 - 25
3
Small cakes /
Μικρά κέικ (20
τεμάχια/ταψί)
Θερμός Αέρας
1501)
20 - 35
3
Small cakes /
Μικρά κέικ (20
τεμάχια/ταψί)
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
1701)
20 - 30
3
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
9.5 Σουφλέ και ωγκρατέν
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Σουφλέ με
ζυμαρικά
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
45 - 60
1
Λαζάνια
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
25 - 40
1
Λαχανικά
Γκριλ με Θερμό
Αέρα
160 - 170
15 - 30
1
Μπαγκέτες με
Θερμός Αέρας
επικάλυψη
λιωμένου τυριού
160 - 170
15 - 30
1
Γλυκά φούρνου
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
40 - 60
1
Ψάρι στον
φούρνο
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
30 - 60
1
Γεμιστά
λαχανικά
Θερμός Αέρας
160 - 170
30 - 60
1
ογκρατέν1)
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
9.6 Ψήσιμο σε πολλά
επίπεδα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμός
Αέρας.
21
22
www.aeg.com
Κέικ / γλυκά / ψωμί σε ταψιά ψησίματος
Τύπος
φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
Κορνέ / Εκλέρ
160 - 1801)
Κέικ τριφτό,
στεγνό
150 - 160
2 θέσεις
3 θέσεις
25 - 45
1/4
-
30 - 45
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Μπισκότα / small cakes / μικρά κέικ / γλυκά / ψωμάκια
Τύπος
φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θέση σχάρας
2 θέσεις
3 θέσεις
Μπισκότα Ζύμης 150 - 160
Κουρού
20 - 40
1/4
1/3/5
Short bread /
140
Μπισκότα
σόρτμπρεντ /
Ζύμη σε λωρίδες
25 - 45
1/4
1/3/5
Μπισκότα με
αφράτο μείγμα
160 - 170
25 - 40
1/4
-
Μπισκότα με
ασπράδι αβγού,
μαρέγκες
80 - 100
130 - 170
1/4
-
Μακαρόν
100 - 120
40 - 80
1/4
-
Μπισκότα από
ζύμη με μαγιά
160 - 170
30 - 60
1/4
-
Γλυκά με φύλλο
κρούστας
170 - 1801)
30 - 50
1/4
-
Ψωμάκια
180
20 - 30
1/4
-
Small cakes /
Μικρά κέικ (20
τεμάχια/ταψί)
1501)
23 - 40
1/4
-
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
9.7 Πίτσα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
Πίτσα (λεπτή ζύμη)
200 - 2301)2)
15 - 20
2
Πίτσα (με πλούσια
υλικά)
180 - 200
20 - 30
2
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
Τάρτες
180 - 200
40 - 55
1
Σουφλέ με σπανάκι
160 - 180
45 - 60
1
Κις Λορέν
170 - 190
45 - 55
1
Ελβετική φλαν
170 - 190
45 - 55
1
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
1
Μηλόπιτα, σκεπαστή 150 - 170
50 - 60
1
Πίτα με λαχανικά
160 - 180
50 - 60
1
Άζυμο ψωμί
230 - 2501)
10 - 20
2
Τάρτα με φύλλο
κρούστας
160 - 1801)
45 - 55
2
Flammekuchen
(Πίτσα Αλσατίας)
230 - 2501)
12 - 20
2
Πιροσκί (η ρωσική
εκδοχή του
καλτσόνε)
180 - 2001)
15 - 25
2
23
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
2) Χρησιμοποιήστε ένα βαθύ ταψί ψησίματος.
9.8 Ψήσιμο
•
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε σκεύη ανθεκτικά στη
θερμότητα για το ψήσιμο (ανατρέξτε
στις οδηγίες του κατασκευαστή).
Μπορείτε να τοποθετήσετε μεγάλα
κομμάτια για ψήσιμο απευθείας στο
βαθύ ταψί (αν υπάρχει) ή στη
μεταλλική σχάρα πάνω από το βαθύ
ταψί.
Ψήστε άπαχα κρέατα σε ταψί με το
καπάκι. Έτσι, το κρέας διατηρεί
καλύτερα τους χυμούς του.
Όλα τα είδη κρέατος που θέλετε να
ροδίσουν ή να αποκτήσουν κρούστα,
μπορούν να ψηθούν σε ταψί χωρίς
καπάκι.
Προτείνουμε να ψήνετε στη συσκευή
κρέας και ψάρια τουλάχιστον 1 kg.
•
•
•
•
Για να αποφύγετε το κάψιμο των
χυμών ή του λίπους του κρέατος στο
σκεύος, προτείνουμε να προσθέσετε
λίγο νερό στο μαγειρικό σκεύος.
Αν χρειάζεται, γυρίστε το ψητό (μετά
από το 1/2 - 2/3 του συνολικού
χρόνου μαγειρέματος).
Κατά τη διάρκεια του ψησίματος,
αλείφετε αρκετές φορές τα μεγάλα
κομμάτια ψητού και τα πουλερικά με
τους χυμούς τους. Έτσι
εξασφαλίζονται καλύτερα
αποτελέσματα στο ψήσιμο.
Μπορείτε να σβήσετε τη συσκευή
περίπου 10 λεπτά πριν από το τέλος
του χρόνου ψησίματος, για να
εκμεταλλευτείτε την υπολειπόμενη
θερμότητα.
24
www.aeg.com
9.9 Πίνακες ψησίματος
Βοδινό
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρασ Χρόνος
ία (°C)
(λεπτά)
Θέση
σχάρας
Ψητό
κατσαρόλας
1 - 1,5 kg
Πάνω +
Κάτω
Θέρμανση
230
120 - 150
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: λίγο
ψημένο
για κάθε
εκατοστό
πάχους
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
190 - 2001)
5-6
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο: μέτρια
ψημένο
για κάθε
εκατοστό
πάχους
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
180 - 1901)
6-8
1
Ψητό βοδινό ή
φιλέτο:
καλοψημένο
για κάθε
εκατοστό
πάχους
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
170 - 1801)
8 - 10
1
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Χοιρινό
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρασί Χρόνος
α (°C)
(λεπτά)
Θέση
σχάρας
Ωμοπλάτη /
Λαιμός /
Χοιρομέρι
1 - 1,5 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μπριζόλα /
Κορτεζίνες
1 - 1,5 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
170 - 180
60 - 90
1
Ρολό κιμάς
750 g - 1 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 170
50 - 60
1
Κότσι χοιρινό
(προμαγειρεμέν
ο)
750 g - 1 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
150 - 170
90 - 120
1
Μοσχάρι
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρασί Χρόνος
α (°C)
(λεπτά)
Θέση
σχάρας
Ψητό
μοσχάρι
1
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 180
90 - 120
1
Μοσχάρι
κότσι
1.5 - 2
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αρνί
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρασί Χρόνος
α (°C)
(λεπτά)
Θέση
σχάρας
Θέση
σχάρας
Αρνί Μπούτι / 1 - 1.5
Ψητό Αρνί
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
150 - 170
100 - 120
1
Αρνίσια
σπάλα
1 - 1.5
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 180
40 - 60
1
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
Λειτουργία
Θερμοκρασί Χρόνος
α (°C)
(λεπτά)
Σπάλα /
Μπούτι
λαγού
έως 1 kg
Πάνω +
Κάτω
Θέρμανση
2301)
30 - 40
1
Σπάλα
ελαφιού
1,5 - 2 kg
Πάνω +
Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
35 - 40
1
Μπούτι
ελαφιού
1,5 - 2 kg
Πάνω +
Κάτω
Θέρμανση
180 - 200
60 - 90
1
Λειτουργία
Θερμοκρασί Χρόνος
α (°C)
(λεπτά)
Θέση
σχάρας
Κυνήγι
Θέση
σχάρας
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
Πουλερικά
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
Μερίδες
πουλερικών
200 – 250 g η Γκριλ με
μερίδα
Θερμό Αέρα
200 - 220
30 - 50
1
Μισό
κοτόπουλο
400 – 500 g η Γκριλ με
μερίδα
Θερμό Αέρα
190 - 210
35 - 50
1
Κοτόπουλο,
κότα
1 - 1,5 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
190 - 210
50 - 70
1
Πάπια
1,5 - 2 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
180 - 200
80 - 100
1
Χήνα
3,5 - 5 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 180
1
Γαλοπούλα
2,5 - 3,5 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
160 - 180
120 - 150
1
Γαλοπούλα
4 - 6 kg
Γκριλ με
Θερμό Αέρα
140 - 160
150 - 240
1
25
26
www.aeg.com
Ψάρι (στον ατμό)
Τύπος
φαγητού
Ποσότητα
(kg)
Λειτουργία
Θερμοκρασί Χρόνος
α (°C)
(λεπτά)
Θέση
σχάρας
Ψάρι
ολόκληρο
1 - 1.5
Πάνω +
Κάτω
Θέρμανση
210 - 220
1
9.10 Γκριλ
•
•
•
•
•
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με τη μέγιστη
ρύθμιση θερμοκρασίας.
Τοποθετείτε τη σχάρα στη
συνιστώμενη θέση σχάρας, σύμφωνα
με τον πίνακα ψησίματος στο γκριλ.
Τοποθετείτε πάντα το ταψί συλλογής
λίπους στην πρώτη θέση σχάρας.
Ψήνετε στο γκριλ μόνο φέτες κρέατος
ή ψαριού.
40 - 60
Προθερμαίνετε πάντα τον κενό
φούρνο με τις λειτουργίες γκριλ για 5
λεπτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ψήνετε πάντα στο γκριλ με
την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Γκριλ
Τύπος
φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Ψητό βοδινό
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Βοδινό φιλέτο
230
20 - 30
20 - 30
3
Χοιρινή πλάτη
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Μοσχαρίσιες
μπριζόλες
210 - 230
30 - 40
30 - 40
2
Αρνίσια πλάτη
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3
Ψάρι Ολόκληρο, 210 - 230
500 - 1.000 g
15 - 30
15 - 30
3/4
Γκριλ Γρήγορο
Τύπος φαγητού
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
Burgers / Μπιφτέκια
8 - 10
6-8
4
Χοιρινό φιλέτο
10 - 12
6 - 10
4
Λουκάνικα
10 - 12
6-8
4
Μοσχαρίσιο φιλέτο /
μπριζόλες
7 - 10
6-8
4
Toast /
Φρυγανισμένο
1-3
1-3
5
ψωμί1)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τύπος φαγητού
Χρόνος (λεπτά)
Τοστ με υλικά
επικάλυψης
Θέση σχάρας
1η πλευρά
2η πλευρά
6-8
-
4
1) Προθερμάνετε τον φούρνο.
9.11 Κατεψυγμένα φαγητά
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Θερμός
Αέρας.
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος (λεπτά)
Θέση σχάρας
Πίτσα, κατεψυγμένη
200 - 220
15 - 25
2
Πίτσα Αμερικής,
κατεψ.
190 - 210
20 - 25
2
Πίτσα, κρύα
210 - 230
13 - 25
2
Πίτσα Σνακ,
κατεψυγ.
180 - 200
15 - 30
2
Τηγανιτές Πατάτες,
λεπτές
200 - 220
20 - 30
3
Τηγανιτές Πατάτες,
χοντρές
200 - 220
25 - 35
3
Φέτες / Κροκέτες
220 - 230
20 - 35
3
Hash Browns
210 - 230
20 - 30
3
Λαζάνια /
Καννελόνια, φρέσκα
170 - 190
35 - 45
2
Λαζάνι / Καννελόνι,
κατεψ.
160 - 180
40 - 60
2
Τυρί ψημένο στον
φούρνο
170 - 190
20 - 30
3
Κοτόπουλο
Φτερούγα
190 - 210
20 - 30
2
Κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία
(°C)
Κατεψυγμένη
πίτσα
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
παρασκευαστή
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
παρασκευαστή
3
27
28
www.aeg.com
Τύπος
φαγητού
Λειτουργία
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία
(°C)
Πάνω + Κάτω
πατάτες1) (300 - Θέρμανση ή
Γκριλ με Θερμό
600 g)
Αέρα
200 - 220
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
παρασκευαστή
3
Μπαγκέτες
Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
παρασκευαστή
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
παρασκευαστή
3
Τάρτες φρούτων Πάνω + Κάτω
Θέρμανση
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
παρασκευαστή
σύμφωνα με τις
οδηγίες του
παρασκευαστή
3
Τηγανιτές
1) Γυρίστε τις τηγανιτές πατάτες 2 ή 3 φορές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
9.12 Απόψυξη
•
•
•
Αφαιρέστε τις συσκευασίες των
τροφίμων και βάλτε τα τρόφιμα σε ένα
πιάτο.
Χρησιμοποιήστε την πρώτη θέση
σχάρας από κάτω.
Μη σκεπάζετε το φαγητό με μπολ ή
πιάτο, καθώς αυτό μπορεί να
επιμηκύνει το χρόνο απόψυξης.
Τύπος
Ποσότητα
φαγητού
Χρόνος
απόψυξης
(λεπτά)
Επιπλέον
χρόνος
απόψυξης
(λεπτά)
Σχόλια
Κοτόπου
λο
1 kg
100 - 140
20 - 30
Τοποθετήστε το κοτόπουλο επάνω
σε ένα αναποδογυρισμένο πιατάκι
μέσα σε ένα μεγάλο πιάτο. Γυρίστε
από την άλλη πλευρά μόλις
περάσει ο μισός χρόνος.
Κρέας
1 kg
100 - 140
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
Κρέας
500 g
90 - 120
20 - 30
Γυρίστε από την άλλη πλευρά
μόλις περάσει ο μισός χρόνος.
Πέστροφ
α
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Φράουλε
ς
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Βούτυρο
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Κρέμα
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Χτυπήστε την κρέμα όταν είναι
ακόμη ελαφρώς παγωμένη σε
μερικά σημεία.
Τούρτα
1,4 kg
60
60
-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
9.13 Διατήρηση - Κάτω
Θέρμανση
•
•
•
•
Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα δοχεία
ίδιων διαστάσεων που διατίθενται
στην αγορά.
Μη χρησιμοποιείτε δοχεία με καπάκια
βιδωτά και τύπου μπαγιονέτ ή
μεταλλικά δοχεία.
Χρησιμοποιήστε το πρώτο επίπεδο
σχάρας από κάτω για αυτή τη
λειτουργία.
Μην τοποθετείτε περισσότερα από έξι
γυάλινα δοχεία του ενός λίτρου στο
ταψί ψησίματος.
•
•
•
•
29
Γεμίστε τα δοχεία στην ίδια στάθμη και
κλείστε τα με σφιγκτήρα.
Τα δοχεία δεν πρέπει να έρχονται σε
επαφή μεταξύ τους.
Προσθέστε περίπου 1/2 λίτρο νερό
στο ταψί ψησίματος, ώστε να υπάρχει
αρκετή υγρασία στο φούρνο.
Όταν το υγρό στα δοχεία αρχίσει να
σιγοβράζει (μετά από περίπου 35 - 60
λεπτά για δοχεία του ενός λίτρου),
σβήστε το φούρνο ή μειώστε τη
θερμοκρασία στους 100 °C (δείτε τον
πίνακα).
Μαλακά φρούτα
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (λεπτά)
Συνέχεια
μαγειρέματος
στους 100 °C
(λεπτά)
Φράουλες /
Βατόμουρα /
Σμέουρα / Ώριμα
φραγκοστάφυλα
160 - 170
35 - 45
-
Φρούτα με κουκούτσι
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (λεπτά)
Συνέχεια
μαγειρέματος
στους 100 °C
(λεπτά)
Αχλάδια / Κυδώνια /
Δαμάσκηνα
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Τύπος φαγητού
Θερμοκρασία (°C)
Χρόνος μέχρι να
αρχίσει το σιγανό
βράσιμο (λεπτά)
Συνέχεια
μαγειρέματος
στους 100 °C
(λεπτά)
Καρότα1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Αγγούρια
160 - 170
50 - 60
-
Ανάμικτα τουρσιά
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Ρέβα / Αρακάς /
Σπαράγγια
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Λαχανικά
1) Αφήστε τα να παραμείνουν στο φούρνο μετά την απενεργοποίηση.
30
www.aeg.com
9.14 Ξήρανση - Θερμός
Αέρας
•
•
ο μισός χρόνος ξήρανσης, ανοίξτε την
πόρτα και αφήστε τον να κρυώσει για
μια νύχτα για να ολοκληρωθεί η
ξήρανση.
Καλύψτε τα ταψιά με χαρτί ανθεκτικό
στο λίπος ή λαδόκολλα.
Για καλύτερα αποτελέσματα,
σταματήστε το φούρνο μόλις περάσει
Λαχανικά
Τύπος
φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (ώρες)
Φασόλια
60 - 70
Πιπεριές
Θέση σχάρας
1 θέση
2 θέσεις
6-8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
Λαχανικά για
σούπα
60 - 70
5-6
3
1/4
Μανιτάρια
50 - 60
6-8
3
1/4
Μυρωδικά
40 - 50
2-3
3
1/4
Τύπος
φαγητού
Θερμοκρασία
(°C)
Χρόνος (ώρες)
Θέση σχάρας
Δαμάσκηνα
60 - 70
Βερίκοκα
Φρούτα
1 θέση
2 θέσεις
8 - 10
3
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
Φέτες μήλου
60 - 70
6-8
3
1/4
Αχλάδια
60 - 70
6-9
3
1/4
10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
10.1 Σημειώσεις για τον
καθαρισμό
•
•
•
Καθαρίστε την πρόσοψη της
συσκευής με ένα μαλακό πανί, χλιαρό
νερό και ένα προϊόν καθαρισμού.
Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές
επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα κοινό
καθαριστικό.
Καθαρίζετε το εσωτερικό της
συσκευής μετά από κάθε χρήση. Η
συσσώρευση λίπους ή άλλων
υπολειμμάτων φαγητού μπορεί να
•
•
•
προκαλέσει πυρκαγιά. Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος για το ταψί του
γκριλ.
Καθαρίστε τους επίμονους λεκέδες με
ειδικά καθαριστικά για φούρνους.
Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα μετά
από κάθε χρήση και αφήνετέ τα να
στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα
μαλακό πανί, χλιαρό νερό και ένα
προϊόν καθαρισμού.
Αν χρησιμοποιείτε αντικολλητικά
εξαρτήματα, μην τα καθαρίζετε με
ισχυρά καθαριστικά, αιχμηρά
αντικείμενα ή στο πλυντήριο πιάτων.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην
αντικολλητική επικάλυψη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
10.2 Αφαίρεση των
στηριγμάτων σχαρών
Για να καθαρίσετε τον φούρνο, αφαιρέστε
τα στηρίγματα σχαρών.
1. Τραβήξτε το μπροστινό τμήμα του
στηρίγματος σχαρών για να το
αποσπάσετε από το πλαϊνό τοίχωμα.
2. Τραβήξτε το πίσω άκρο του
στηρίγματος σχαρών από το πλαϊνό
τοίχωμα και αφαιρέστε το.
2
1
Τοποθετήστε τα στηρίγματα σχαρών στη
θέση τους, ακολουθώντας την
παραπάνω διαδικασία με την αντίστροφη
σειρά.
Οι πείροι στερέωσης των
τηλεσκοπικών βραχιόνων
πρέπει να είναι στραμμένοι
προς τα εμπρός.
10.3 Πυρόλυση
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αφαιρέστε όλα τα
εξαρτήματα και τα
αποσπώμενα στηρίγματα
σχαρών.
31
Μην αρχίσετε την Πυρόλυση
εάν δεν έχετε κλείσει καλά
την πόρτα του φούρνου. Σε
ορισμένα μοντέλα, η οθόνη
εμφανίζει την ένδειξη «C3»
όταν παρουσιαστεί αυτό το
σφάλμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συσκευή θερμαίνεται πάρα
πολύ. Υπάρχει κίνδυνος
εγκαυμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν άλλες συσκευές έχουν
εγκατασταθεί στο ίδιο
ντουλάπι, μην τις
χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα
με τη λειτουργία Πυρόλυση.
Μπορεί να προκληθεί ζημιά
στη συσκευή.
1. Αφαιρέστε τις πλέον εμφανείς βρομιές
με το χέρι.
2. Καθαρίστε την εσωτερική πλευρά της
πόρτας με ζεστό νερό για να
αποτρέψετε το κάψιμο τυχόν
υπολειμμάτων από τον καυτό αέρα.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Πυρόλυσης.
Ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργίες
φούρνου».
4. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η
, πιέστε το
ή το
ένδειξη
να ρυθμίσετε την απαραίτητη
διαδικασία:
για
Επιλογή
Περιγραφή
P1
Εάν ο
φούρνος δεν
είναι πολύ
βρόμικος.
Διάρκεια της
διαδικασίας: 1
ώρα 30
λεπτά.
32
www.aeg.com
P2
Εάν δεν
μπορείτε να
αφαιρέσετε
εύκολα τις
βρομιές.
Διάρκεια της
διαδικασίας: 2
ώρες 30
λεπτά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Τέλος για να
καθυστερήσετε την έναρξη της
διαδικασίας καθαρισμού.
Κατά τη διάρκεια της Πυρόλυσης, ο
λαμπτήρας φούρνου παραμένει
σβηστός.
5. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη
διάρκεια της διαδικασίας (P1 ή P2),
πιέστε το
για να επιλέξετε
, στη
συνέχεια πιέστε το ή το
για να
ρυθμίσετε τη διάρκεια της διαδικασίας
καθαρισμού.
6. Όταν ο φούρνος φτάσει στην
καθορισμένη του θερμοκρασία, η
πόρτα ασφαλίζει. Στην οθόνη
και οι
εμφανίζονται το σύμβολο
ράβδοι της ένδειξης θερμότητας μέχρι
να απασφαλίσει η πόρτα.
7. Όταν η Πυρόλυση ολοκληρωθεί, η
οθόνη προβάλλει την ώρα της
ημέρας. Η πόρτα του φούρνου
παραμένει ασφαλισμένη.
8. Όταν η συσκευή έχει πλέον κρυώσει,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η
πόρτα απασφαλίζεται.
10.4 Υπενθύμιση καθαρισμού
Ως υπενθύμιση ότι απαιτείται Πυρόλυση,
στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη PYR
για 10 δευτερόλεπτα μετά από κάθε
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής.
Η υπενθύμιση καθαρισμού
σβήνει:
• μετά την ολοκλήρωση της
λειτουργίας Πυρόλυσης.
• εάν πιέσετε ταυτόχρονα
τα κουμπιά
και ,
ενώ στην οθόνη
αναβοσβήνει η ένδειξη
PYR.
10.5 Αφαίρεση και
εγκατάσταση της πόρτας
Μπορείτε να αφαιρέσετε την πόρτα και τα
εσωτερικά τζάμια για καθαρισμό. Ο
αριθμός των τζαμιών διαφέρει ανάλογα
με το μοντέλο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απαιτείται προσοχή κατά την
αφαίρεση της πόρτας από τη
συσκευή. Η πόρτα είναι
βαριά.
1. Ανοίξτε πλήρως την πόρτα.
2. Πιέστε μέχρι τέρμα τους μοχλούς
σύσφιξης (Α) στους δύο μεντεσέδες
της πόρτας.
A
A
3. Κλείστε την πόρτα του φούρνου μέχρι
την πρώτη θέση ανοίγματος (γωνία
70° περίπου).
4. Κρατώντας την πόρτα με ένα χέρι σε
κάθε πλευρά, τραβήξτε για να την
αφαιρέσετε από τη συσκευή με γωνία
προς τα πάνω.
5. Τοποθετήστε την πόρτα επάνω σε
ένα απαλό πανί και σε σταθερή
επιφάνεια με την εξωτερική πλευρά
προς τα κάτω. Έτσι, αποτρέπονται οι
γρατζουνιές.
6. Κρατήστε το πλαίσιο της πόρτας (B)
στο πάνω άκρο της πόρτας και από
τις δύο πλευρές και σπρώξτε το προς
τα μέσα για να απασφαλιστεί το κλιπ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
33
τη ζημιά στο γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα και στο εσωτερικό του
φούρνου.
2
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Αποσυνδέστε την ασφάλεια
προτού αντικαταστήσετε το
λαμπτήρα.
Ο λαμπτήρας και το γυάλινο
κάλυμμα του λαμπτήρα
μπορεί να είναι ζεστά.
B
1
7. Τραβήξτε το πλαίσιο της πόρτας
προς τα εμπρός για να το
αφαιρέσετε.
8. Κρατήστε τα τζάμια της πόρτας από
το πάνω άκρο, ένα–ένα, και τραβήξτε
τα προς τα πάνω, για να τα
αφαιρέσετε από τον οδηγό.
1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αφαιρέστε τις ασφάλειες από τον
πίνακα ασφαλειών ή
απενεργοποιήστε τον
ασφαλειοδιακόπτη κυκλώματος.
Ο επάνω λαμπτήρας
1. Στρέψτε το γυάλινο κάλυμμα του
λαμπτήρα προς τα αριστερά για να το
αφαιρέσετε.
9. Καθαρίστε το τζάμι με νερό και
σαπούνι. Σκουπίστε το τζάμι
προσεκτικά.
Αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός,
τοποθετήστε τα τζάμια και την πόρτα στη
θέση τους. Πραγματοποιήστε τα
παραπάνω βήματα με την αντίστροφη
σειρά. Τοποθετήστε πρώτα το μικρότερο
τζάμι και μετά το μεγαλύτερο.
10.6 Αντικατάσταση του
λαμπτήρα
2. Καθαρίστε το γυάλινο κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με
κατάλληλο λαμπτήρα ανθεκτικό στη
θερμότητα σε θερμοκρασίες έως 300
°C.
4. Τοποθετήστε το γυάλινο κάλυμμα στη
θέση του.
Τοποθετήστε ένα πανί στο κάτω μέρος
του εσωτερικού της συσκευής. Αποτρέπει
11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ανατρέξτε στα κεφάλαια
σχετικά με την ασφάλεια.
11.1 Τι να κάνετε αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Ο φούρνος είναι
απενεργοποιημένος.
Ενεργοποιήστε το φούρνο.
34
www.aeg.com
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Αντιμετώπιση
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
Ρυθμίστε το ρολόι.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Δεν έχουν γίνει οι
απαραίτητες ρυθμίσεις.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις
είναι σωστές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει τεθεί σε λειτουργία η
αυτόματη απενεργοποίηση.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Αυτόματη
απενεργοποίηση».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα
«Χρήση του Κλειδώματος
Ασφαλείας για Παιδιά».
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.
Έχει πέσει η ασφάλεια.
Ελέγξτε αν η ασφάλεια είναι
η αιτία της δυσλειτουργίας.
Εάν η ασφάλεια πέφτει
επανειλημμένα,
επικοινωνήστε με
επαγγελματία ηλεκτρολόγο.
Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας είναι
ελαττωματικός.
Αντικαταστήστε το
λαμπτήρα.
Το ψήσιμο των φαγητών
διαρκεί πάρα πολύ ή τα
φαγητά ψήνονται πολύ
γρήγορα.
Η θερμοκρασία είναι πολύ
χαμηλή ή πολύ υψηλή.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία,
εάν χρειάζεται. Ακολουθήστε
τις οδηγίες του εγχειριδίου
χρήστη.
Στο φαγητό και το εσωτερικό Έχετε αφήσει το φαγητό
του φούρνου
μέσα στο φούρνο για πολύ
συσσωρεύονται ατμοί και
μεγάλο χρονικό διάστημα.
υγρασία.
Μην αφήνετε το φαγητό μέσα
στο φούρνο για διάστημα
άνω των 15 - 20 λεπτών
μετά την ολοκλήρωση του
ψησίματος.
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη «C3».
Η λειτουργία καθαρισμού δεν Κλείστε καλά την πόρτα.
λειτουργεί. Δεν έχετε κλείσει
καλά την πόρτα ή το
κλείδωμα πόρτας είναι
ελαττωματικό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία
Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη «F102».
•
•
Αντιμετώπιση
Δεν έχετε κλείσει καλά
•
την πόρτα.
•
Το κλείδωμα πόρτας είναι
ελαττωματικό.
•
Η οθόνη εμφανίζει ένα
κωδικό σφάλματος που δεν
βρίσκεται σε αυτόν τον
πίνακα.
Υπάρχει ηλεκτρική βλάβη.
•
•
11.2 Δεδομένα Σέρβις
Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το
πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό μας ή το
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
35
Κλείστε καλά την πόρτα.
Απενεργοποιήστε το
φούρνο από το γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη
ασφαλείας στον πίνακα
ασφαλειών και κατόπιν
ενεργοποιήστε τον ξανά.
Εάν στην οθόνη
εμφανιστεί ξανά η ένδειξη
«F102», επικοινωνήστε
με το Τμήμα Υποστήριξης
Πελατών.
Απενεργοποιήστε το
φούρνο από το γενικό
διακόπτη του σπιτιού ή
από το διακόπτη
ασφαλείας στον πίνακα
ασφαλειών και κατόπιν
ενεργοποιήστε τον ξανά.
Εάν στην οθόνη
εμφανιστεί ξανά ο
κωδικός σφάλματος,
επικοινωνήστε με το
Τμήμα Υποστήριξης
Πελατών.
τεχνικών χαρακτηριστικών. Η πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο
μπροστινό πλαίσιο του εσωτερικού της
συσκευής. Μην αφαιρείτε την πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών από το
εσωτερικό της συσκευής.
Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο
σέρβις βρίσκονται στην πινακίδα
Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ:
Μοντέλο (MOD.)
.........................................
Κωδικός προϊόντος (PNC)
.........................................
Αριθμός σειράς (S.N.)
.........................................
36
www.aeg.com
12. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ
12.1 Δελτίο προϊόντος και πληροφορίες σύμφωνα με τους
κανονισμούς της ΕΕ 65-66/2014
Όνομα προμηθευτή
AEG
Αναγνωριστικό μοντέλου
BP5013001M
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης
103.5
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
A
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε
λειτουργία Πάνω + Κάτω Θέρμανση
0.99 kWh/κύκλο
Κατανάλωση ενέργειας με τυπικό φορτίο, σε
λειτουργία με αντιστάσεις και αέρα
0.88 kWh/κύκλο
Αριθμός θαλάμων
1
Πηγή θερμότητας
Ηλεκτρισμός
Όγκος
71 l
Τύπος φούρνου
Εντοιχισμένος φούρνος
Μάζα
39.5 kg
EN 60350-1 - Οικιακές ηλεκτρικές
συσκευές μαγειρέματος - Μέρος 1:
Κουζίνες, φούρνοι, φούρνοι με ατμό και
γκριλ - Μέθοδοι μέτρησης απόδοσης.
12.2 Εξοικονόμηση ενέργειας
Η συσκευή περιλαμβάνει δυνατότητες
που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας κατά τη διάρκεια του
καθημερινού μαγειρέματος.
•
Γενικές συμβουλές
– Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φούρνου
είναι σωστά κλεισμένη ενώ η
συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία
και διατηρήστε την κλειστή όσο το
δυνατόν περισσότερο κατά τη
διάρκεια του ψησίματος.
– Χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη
για να βελτιώσετε την
εξοικονόμηση ενέργειας.
– Όταν είναι εφικτό, τοποθετήστε το
φαγητό μέσα στον φούρνο χωρίς
να τον προθερμάνετε.
– Όταν η διάρκεια μαγειρέματος
είναι μεγαλύτερη από 30 λεπτά,
μειώστε τη θερμοκρασία του
φούρνου στο ελάχιστο 3 - 10
•
•
•
λεπτά προτού ο χρόνος
μαγειρέματος ολοκληρωθεί,
ανάλογα με τη διάρκεια
μαγειρέματος. Η υπολειπόμενη
θερμότητα μέσα στον φούρνο θα
συνεχίσει το μαγείρεμα.
– Χρησιμοποιήστε την
υπολειπόμενη θερμότητα για να
ζεστάνετε άλλα φαγητά.
Μαγείρεμα με ανεμιστήρα - όποτε
είναι εφικτό, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες μαγειρέματος με
ανεμιστήρα για να εξοικονομήσετε
ενέργεια.
Υπολειπόμενη θερμότητα
– Σε μερικές λειτουργίες φούρνου,
αν ένα πρόγραμμα με επιλογή
χρόνου (Διάρκεια, Τέλος)
ενεργοποιηθεί και ο χρόνος
μαγειρέματος είναι μεγαλύτερος
από 30 λεπτά, οι αντιστάσεις
απενεργοποιούνται αυτόματα
κατά 10% νωρίτερα. Ο
ανεμιστήρας και ο λαμπτήρας
εξακολουθούν να λειτουργούν.
Μαγείρεμα με τον λαμπτήρα
απενεργοποιημένο απενεργοποιήστε τον λαμπτήρα κατά
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
το μαγείρεμα και ενεργοποιήστε τον
μόνο όταν τον χρειάζεστε.
Διατήρηση του φαγητού ζεστού αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την
υπολειπόμενη θερμότητα για να
διατηρήσετε το γεύμα ζεστό, επιλέξτε
37
τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση
θερμοκρασίας. Στην οθόνη
εμφανίζεται η θερμοκρασία της
υπολειπόμενης θερμότητας.
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το
σύμβολο . Τοποθετήστε τα υλικά
συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για
ανακύκλωση. Συμβάλετε στην προστασία
του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης
υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες
ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
*
Μην απορρίπτετε με τα οικιακά
απορρίμματα συσκευές που φέρουν το
σύμβολο . Επιστρέψτε το προϊόν στην
τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή
επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.
38
www.aeg.com
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
39
867309291-A-312014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising