AEG KE8404021M User manual

AEG KE8404021M User manual
RO
Manual de utilizare
Cuptor
KE8404001
KE8404021
2
www.aeg.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA....................................................................... 3
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...................................................................4
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..................................................................................6
4. PANOUL DE COMANDĂ......................................................................................... 7
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE..............................................................................9
6. UTILIZAREA ZILNICĂ............................................................................................ 10
7. FUNCŢIILE CEASULUI.......................................................................................... 13
8. PROGRAME AUTOMATE......................................................................................14
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR...............................................................................15
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE.................................................................................. 17
11. INFORMAȚII ȘI SFATURI.................................................................................... 18
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA..............................................................................33
13. DEPANARE..........................................................................................................35
14. INFORMAŢII TEHNICE........................................................................................ 37
15. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ.................................................................................. 37
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulțumim că ați ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă oferi
performanțe impecabile, pentru mulți ani, cu tehnologii inovative care fac viața mai
simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite. Vă rugăm să
alocați câteva minute cititului pentru a obține ce este mai bun din acest aparat.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute și informații despre service:
www.aeg.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți disponibile
următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
3
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor
vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de aparat
atunci când acesta este în funcţiune sau când se
răceşte. Componentele accesibile sunt fierbinţi.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
1.2 Aspecte generale privind siguranța
•
•
Doar o persoană calificată trebuie să instaleze acest
aparat și să înlocuiască cablul.
Aparatul devine fierbinte în interior pe durata
funcționării. Nu atingeți elementele de încălzire din
interiorul aparatului. Folosiți întotdeauna mănuși de
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
protecție pentru a scoate sau a pune în interior
accesorii sau vase.
Întrerupeți alimentarea cu electricitate înainte de a
efectua operațiile de întreținere.
Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a înlocui
becul pentru a evita o posibilă electrocutare.
Nu folosiți un aparat de curățat cu abur pentru a
curăța aparatul.
Nu folosiți substanțe abrazive dure sau raclete
ascuțite de metal pentru a curata sticla ușii deoarece
acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate conduce
la spargerea sticlei.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Pentru a scoate suporturile pentru raft trebuie să
trageți mai întâi de partea din față a suportului, după
care să îndepărtați capătul din spate de pereții laterali.
Instalați suporturile pentru raft în ordine inversă.
Utilizați senzorul recomandat pentru acest aparat.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
AVERTIZARE!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Nu trageţi aparatul de mâner.
Respectaţi distanţele minime faţă de
alte aparate şi corpuri de mobilier.
Verificaţi dacă aparatul este instalat
având în jurul său structuri de
siguranţă.
•
Laturile aparatului trebuie să rămână
în apropierea altor aparate sau unităţi
cu aceeaşi înălţime.
2.2 Conexiunea la rețeaua
electrică
AVERTIZARE!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
•
•
•
Toate conexiunile electrice trebuie
realizate de către un electrician
calificat.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Verificați dacă informațiile de natură
electrică, specificate pe plăcuța cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactați un electrician.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizați întotdeauna o priză cu
protecție (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Nu folosiți prize multiple și cabluri
prelungitoare.
Procedați cu atenție pentru a nu
deteriora ștecherul și cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către centrul autorizat de
service.
Nu lăsați cablurile de alimentare
electrică să atingă sau să se afle în
apropierea ușii aparatului, în special
atunci când ușa este fierbinte.
Protecția la electrocutare a pieselor
aflate sub tensiune și izolate trebuie
fixată astfel încât să nu permită
scoaterea ei fără folosirea unor
unelte.
Introduceți ștecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asigurați accesul la priză
după instalare.
Dacă priza de curent prezintă jocuri,
nu conectați ștecherul.
Nu trageți de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageți întotdeauna de ștecher.
Folosiți doar dispozitive de izolare
adecvate: întrerupătoare pentru
protecția liniei, siguranțe (siguranțe
înfiletabile scoase din suport),
contactori și declanșatori la protecția
de împământare.
Instalația electrică trebuie să fie
prevăzută cu un dispozitiv de izolare,
care să vă permită să deconectați
aparatul de la rețea la toți polii.
Dispozitivul izolator trebuie să aibă o
deschidere între contacte de cel puțin
3 mm.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu blocaţi fantele de ventilaţie.
Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat în
timpul funcţionării.
Dezactivaţi aparatul după fiecare
întrebuinţare.
Procedaţi cu atenţie la deschiderea
uşii aparatului atunci când aparatul
este în funcţiune. Este posibilă emisia
de aer fierbinte.
Nu acţionaţi aparatul având mâinile
umede sau când acesta este în
contact cu apa.
Nu aplicaţi presiune asupra uşii
deschise.
Nu utilizaţi aparatul ca suprafaţă de
lucru sau ca loc de depozitare.
Deschideţi uşa aparatului cu atenţie.
Utilizarea unor ingrediente cu conţinut
de alcool poate determina prezenţa
aburilor de alcool în aer.
Nu lăsaţi scânteile sau flăcările
deschise să intre în contact cu
aparatul atunci când deschideţi uşa.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
AVERTIZARE!
Pericol de deteriorare a
aparatului.
•
•
2.3 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, arsuri şi
electrocutare sau explozie.
5
•
•
Pentru a preveni deteriorarea sau
decolorarea emailului:
– nu puneţi vase sau alte obiecte în
aparat direct pe baza acestuia.
– nu puneţi folie din aluminiu direct
pe baza aparatului.
– nu puneţi apă direct în aparatul
fierbinte.
– nu ţineţi vase umede şi alimente
în interior după încheierea gătirii.
– procedaţi cu atenţie la
demontarea sau instalarea
accesoriilor.
Decolorarea emailului nu are niciun
efect asupra funcţionării aparatului.
Nu este un defect în ceea ce priveşte
garanţia legală.
Folosiţi o cratiţă adâncă pentru
prăjiturile siropoase. Sucurile de
fructe lasă pete care pot fi
permanente.
Acest aparat poate fi utilizat numai
pentru gătit. Nu trebuie utilizat în alte
scopuri, de exemplu pentru încălzirea
camerei.
6
www.aeg.com
•
Gătiţi întotdeauna cu uşa cuptorului
închisă.
2.4 Îngrijirea și curățarea
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Verificați dacă aparatul s-a răcit.
Există riscul de spargere a panourilor
de sticlă.
Înlocuiți imediat panourile de sticlă ale
ușii dacă acestea sunt deteriorate.
Contactați Centrul de Service.
Atenție când scoateți ușa aparatului.
Ușa este grea!
Curăţaţi regulat aparatul pentru a
preveni deteriorarea materialului de la
suprafaţă.
Resturile de grăsimi sau de alimente
din aparat pot duce la apariţia unui
incendiu.
Curățați aparatul cu o lavetă moale,
umedă. Utilizați numai detergenți
neutri. Nu folosiți produse abrazive,
bureți abrazivi, solvenți sau obiecte
metalice.
Dacă folosiți un spray pentru cuptor,
respectați instrucțiunile de siguranță
de pe ambalaj.
•
•
•
•
•
•
•
Nu curățați emailul catalitic (dacă este
cazul) cu nici un tip de detergent.
2.5 Becul interior
AVERTIZARE!
Pericol de rănire, incendiu
sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
Tipul de bec sau de lampă cu halogen
utilizat pentru acest aparat este
destinat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare.
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică înainte de a
înlocui becul.
Folosiţi doar becuri cu aceleaşi
specificaţii.
2.6 Gestionarea deșeurilor
după încheierea ciclului de
viață al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentare generală
1
8
2
3
4
5
6
4
3
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Panou de comandă
Dispozitiv de programare electronic
Priză pentru senzor
Element de încălzire
Bec
Ventilator
Suport pentru raft, detașabil
Poziții rafturi
ROMÂNA
3.2 Accesorii
Cratiță adâncă
Raft de sârmă
Pentru coacere și frigere sau ca tavă
pentru grăsime.
Pentru veselă, forme pentru prăjituri,
fripturi.
Senzor
Tavă de gătit
Pentru a măsura cât de bine sunt făcute
alimentele.
Pentru prăjituri și fursecuri.
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Dispozitivul de programare electronic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Folosiți câmpurile cu senzori pentru controlul aparatului.
Câmp cu Funcție
senzor
1
2
-
Comentariu
Afișaj
Afișează setările curente ale aparatului.
PORNIT / OPRIT
Pentru activarea și dezactivarea aparatului.
7
8
www.aeg.com
Câmp cu Funcție
senzor
3
4
5
6
7
8
9
Comentariu
Functii de gatire
sau Gatire asista‐
ta
Atingeți o singură dată câmpul cu senzor pentru a
alege o funcție de gătire sau meniul: Gatire asista‐
ta. Atingeți din nou câmpul cu senzor pentru a co‐
muta între meniurile: Functii de gatire, Gatire asis‐
tata. Pentru a activa sau dezactiva lumina, apăsați
câmpul timp de 3 secunde. Puteți activa lumina și
atunci când aparatul este dezactivat.
Programele Fa‐
vorite
Pentru a salva și a accesa programele favorite.
Selectarea tem‐
peraturii
Pentru a seta temperatura sau a afișa temperatura
curentă din aparat. Atingeți câmpul timp de 3 se‐
cunde pentru activarea sau dezactivarea funcției:
Incalzire rapida.
Tasta jos
Pentru a vă deplasa jos în meniu.
Tasta sus
Pentru a vă deplasa sus în meniu.
OK
Pentru confirmarea selecției sau setării.
Tasta de revenire
la ecranul inițial
Pentru a reveni la meniul anterior din meniu. Pen‐
tru a afișa meniul principal, apăsați câmpul timp de
3 secunde.
Timp și funcții su‐
plimentare
Pentru a seta funcții diferite. Atunci când funcțion‐
ează o funcție de gătire, atingeți câmpul cu senzor
pentru a seta cronometrul sau funcțiile: Blocare,
Programele Favorite, Gatire + Pastrare,Setare +
Pornire. De asemenea, puteți modifica setările
senzorului.
Cronometru
Pentru a seta funcția: Cronometru.
10
11
4.2 Afișaj
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Funcție de gătire
Ora
Indicator de încălzire
Temperatura
Indică durata unei funcții sau ora de
sfârșit a acesteia
ROMÂNA
Alți indicatori pentru afișaj:
Simbol
Funcție
Cronometru
Funcția este în desfășurare.
Ora
Afișajul indică ora curentă.
Durata
Afișajul indică durata necesară pentru
gătire.
Sfarsit la
Afișajul indică când durata de gătire sa terminat.
Temperatura
Afișajul indică temperatura.
Indicare timp
Afișajul indică durata de acțiune a
funcției de gătire. Apăsați simultan
și
pentru a reseta durata.
Calculare
Aparatul calculează durata gătitului.
Indicator de încălzire
Afișajul indică temperatura din aparat.
Indicator Încălzire rapidă
Funcția este activată. Aceasta reduce
timpul de încălzire.
Stab. auto a greutatii
Afișajul indică faptul că este activat
sistemul de cântărire automată sau că
puteți modifica valoarea greutății.
Gatire + Pastrare
Funcția este activată.
5. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
5.1 Prima curățare
Scoateți din aparat toate accesoriile și
suporturile pentru raftul mobil.
Consultați capitolul „Îngrijirea
și curățarea”.
Curățați aparatul înainte de prima
utilizare.
Puneți accesoriile și suporturile pentru
raftul mobil înapoi în poziția lor inițială.
5.2 Prima conectare
Atunci când conectați aparatul la sursa
de tensiune sau ulterior întreruperii
alimentării electrice, trebuie să setați
limba, contrastul afișajului și
luminozitatea afișajului și ceasul.
1. Apăsați
valoarea.
sau
pentru a seta
2. Apăsați
pentru a confirma.
9
10
www.aeg.com
6. UTILIZAREA ZILNICĂ
3. Pentru a trece la submeniu sau a
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
accepta setarea apăsați
.
Puteți reveni la meniul
principal în orice moment
6.1 Navigarea prin meniuri
atingând
1. Activați aparatul.
.
2. Apăsați
sau
pentru a selecta
opțiunea de meniu.
6.2 Prezentarea generală a meniurilor
Meniul principal
Sim‐
bol
Element din meniu
Aplicație
Gatire asistata
Conține o listă a programelor automate.
Functii de gatire
Conține o listă a funcțiilor de gătire.
Setari de baza
Le puteți utiliza pentru a seta alte funcții.
Programele Favorite
Conține o listă a programelor de gătit favorite,
creată de utilizator.
Submeniu pentru: Setari de baza
Sim‐
bol
Submeniu
Descriere
Setati timpul
Setează ora ceasului.
Indicare timp
Dacă este PORNITĂ și dezactivați aparatul,
afișajul indică ora curentă.
Setare + Pornire
Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selectare
opțiuni puteți alege funcția: Setare + Pornire.
Gatire + Pastrare
Dacă este PORNITĂ, din fereastra de selectare
opțiuni puteți alege funcția: Gatire + Pastrare.
Extindere timp
Activează și dezactivează funcția de extindere
timp.
Contrast la display
Reglează contrastul afișajului în grade.
Luminozitate display
Reglează luminozitatea afișajului în grade.
Limba de utilizare
Setează limba de afișare.
Volum la apasare pe taste
Reglează în grade volumul tonurilor emise la
apăsarea tastelor și cel al semnalelor sonore.
ROMÂNA
Sim‐
bol
Submeniu
Descriere
Tonul de la taste
Activează și dezactivează tonurile asociate câm‐
purilor tactile. Nu puteți dezactiva tonul câmpului
tactil de Pornire/Oprire.
Alarma/Ton de eroare
Activează și dezactivează tonurile de alarmă.
Service
Indică versiunea software și configurația.
Setari initiale
Resetează toate valorile la setările inițiale.
11
6.3 Functii de gatire
Funcție de gătire
Aplicație
Aer cald
Pentru a coace simultan pe până la 2 poziții ale
raftului și pentru a deshidrata alimentele.Setați
temperatura cu 20 - 40°C mai jos decât pentru
funcția: Caldura de sus + jos.
Pizza
Pentru coacerea pe 1 raft a mâncărurilor care
necesită o rumenire mai intensă și o bază cro‐
cantă. Setați temperatura cu 20 - 40°C mai jos
decât pentru funcția: Caldura de sus + jos.
Gătire la temp. scăzută
Pentru prepararea fripturilor fragede, suculente.
Caldura de sus + jos
Pentru a coace și a prăji alimente pe 1 poziție a
raftului.
Preparate congelate
Pentru a găti mâncăruri semipreparate crocante
precum cartofi prăjiți, cartofi wedges, rulouri cro‐
cante.
Gatire intensiva
Pentru a frige bucăți mai mari de carne roșie sau
de găină cu os pe 1 nivel al raftului. De aseme‐
nea, pentru gratinare și rumenire.
Grill rapid
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate în
cantități mari și pentru pâine prăjită.
Grill
Pentru frigerea la grătar a alimentelor plate și pen‐
tru pâine prăjită.
12
www.aeg.com
Funcție de gătire
Aplicație
Aer cald (umed)
Pentru a economisi energie când coaceți și gătiți
produse coapte fără abur. De asemenea, pentru
produse coapte în forme pe 1 poziție a raftului.
Această funcție a fost utilizată pentru a defini cla‐
sa de eficiență energetică în conformitate cu
EN50304.
Mentine cald
Pentru a păstra mâncarea caldă.
Decongelare
Pentru a decongela alimente congelate.
Incalzire jos
Pentru a coace prăjituri cu coajă crocantă și pen‐
tru a conserva alimentele.
Aluaturi
Pentru creșterea controlată a aluaturilor dospite
înainte de coacere.
Coacere paine
Pentru coacerea pâinii.
Gratinare
Pentru preparate la cuptor precum lasagna sau
cartofi gratinați. De asemenea, pentru gratinare și
rumenire.
Pastreaza cald
Pentru a face conserve de legume, de exemplu
murături.
Uscare
Pentru deshidratarea fructelor feliate (de ex.
mere, prune, piersici) și a legumelor (de ex. roșii,
zucchini, ciuperci).
Incalzire farfuriei
Pentru a pre-încălzi farfuria înainte de servire.
ECO Prajire
Funcțiile ECO vă permit să optimizați consumul
de energie în timpul gătirii. Prin urmare, este nec‐
esar să setați mai întâi durata de gătire. Pentru in‐
formații suplimentare despre setările recoman‐
date, consultați tabelele de gătit cu funcția echiva‐
lentă a cuptorului.
6.4 Activarea unei funcții de
gătire
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Functii de gatire.
pentru a confirma.
3. Apăsați
4. Setați o funcție de gătire.
5. Apăsați
pentru a confirma.
6. Reglați temperatura.
7. Apăsați
pentru a confirma.
ROMÂNA
6.5 Indicator de încălzire
13
Pentru activarea funcției țineți apăsat
timp de 3 secunde. Indicatorul de
încălzire alternează.
La activarea unei funcții de gătire, pe
afișaj apare bara indicatoare. Aceasta
indică creșterea temperaturii.
6.7 Căldură reziduală
6.6 Indicator Încălzire rapidă
La dezactivarea aparatului, pe afișaj este
indicată căldura reziduală. Aceasta poate
fi utilizată pentru menținerea alimentelor
calde.
Această funcție reduce timpul de
încălzire.
7. FUNCŢIILE CEASULUI
7.1 Tabelul cu funcțiile ceasului
Funcția ceasului
Cronometru
Aplicație
Pentru a seta o numărătoare inversă (max. 2
ore 30 de minute). Această funcție nu are ni‐
cio influență asupra funcționării aparatului. Îl
puteți activa atunci când aparatul este dezac‐
tivat.
Pentru activarea funcției utilizați
. Apăsați
sau
pentru a seta minutele și
pentru pornire.
Durata
Pentru a seta lungimea unei operații (max.
23 h 59 min).
Sfarsit la
Pentru a seta perioada de decuplare a unei
funcții de gătire (max. 23 h și 59 min).
Dacă setați timpul aferent unei funcții a
ceasului, numărătoarea inversă începe
după 5 secunde.
Dacă utilizați funcțiile
ceasului: Durata, Sfarsit la,
aparatul dezactivează
elementele de încălzire la
scurgerea a 90% din timpul
setat. Aparatul utilizează
căldura reziduală pentru a
continua procesul de gătire
până la terminarea timpului
(3 - 20 minute).
7.2 Setarea funcțiilor ceasului
•
•
•
Înainte de a utiliza
funcțiile: Durata, Sfarsit
la, trebuie ca mai întâi să
setați o funcție de gătire
și temperatura. Aparatul
se dezactivează automat.
Puteți utiliza funcțiile:
Durata și Sfarsit la în
același timp dacă doriți să
activați și să dezactivați
automat aparatul ulterior.
Funcțiile: Durata și Sfarsit
la nu funcționează atunci
când utilizați senzorul.
1. Setați o funcție de gătire.
2. Apăsați
în mod repetat, până
când afișajul indică funcția necesară
a ceasului și simbolul aferent.
14
www.aeg.com
3. Apăsați pe
ora dorită.
sau
pentru a seta
4. Apăsați
pentru a confirma.
La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Aparatul se dezactivează.
Afișajul indică un mesaj.
5. Pentru a opri semnalul apăsați un
câmp cu senzor.
7.3 Gatire + Pastrare
Condiții pentru funcție:
•
•
Temperatura setată trebuie să fie
peste 80°C.
Funcția: Durata este setată.
Funcția: Gatire + Pastrare păstrează
alimentele preparate calde la 80°C timp
de 30 de minute. Aceasta este activată
după încheierea procedurii de coacere
sau prăjire.
Puteți activa sau dezactiva funcția din
meniul: Setari de baza.
1. Activați aparatul.
2. Selectați funcția de gătire.
3. Setați temperatura peste 80°C.
4. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică: Gatire + Pastrare.
5. Apăsați
pentru a confirma.
La încheierea funcției este emis un
semnal sonor.
Funcția rămâne pornită dacă schimbați
funcțiile de gătire.
7.4 Extindere timp
Funcția: Extindere timp asigură
continuarea funcției de gătire după
terminarea Durata.
Aplicabilă la toate funcțiile
de gătire cu Durata sau
Stab. auto a greutatii.
Nu este aplicabilă în cazul
funcțiilor de gătire care
utilizează senzorul.
1. La încheierea duratei de gătire este
emis un semnal sonor. Apăsați orice
câmp cu senzor.
Pe afișaj apare mesajul.
2. Apăsați
pentru activarea funcției
sau
pentru anulare.
3. Setați durata funcției.
4. Apăsați
.
8. PROGRAME AUTOMATE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
8.1 Rețete online
Pe site-ul nostru puteți găsi
rețetele pentru programele
automate corespunzătoare
acestui aparat. Pentru a găsi
cartea de bucate
corespunzătoare, consultați
numărul PNC de pe plăcuța
cu datele tehnice aflată pe
cadrul frontal al cavității
aparatului.
8.2 Gatire asistata cu Retete
automate
Acest aparat dispune de un set de rețete
pe care le puteți utiliza. Acestea sunt fixe
și nu pot fi modificate.
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Gatire asistata.
pentru confirmare.
Apăsați
3. Selectați categoria și mâncarea.
Apăsați
pentru a confirma.
4. Selectați o rețetă. Apăsați
a confirma.
pentru
La utilizarea funcției:
Manual, aparatul folosește
setările automate. Acestea
pot fi modificate la fel ca
celelalte funcții.
ROMÂNA
8.3 Gatire asistata cu Stab.
auto a greutatii
Această funcție calculează automat
timpul necesar coacerii. Pentru a o
utiliza, este necesar să introduceți
greutatea alimentelor.
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Gatire asistata.
pentru confirmare.
Apăsați
3. Selectați categoria și mâncarea.
Apăsați
pentru a confirma.
4. Selectați funcția: Stab. auto a
greutatii. Apăsați
confirmare.
5. Atingeți
sau
15
Este inițiat programul automat.
6. Puteți modifica greutatea în orice
moment. Apăsați
sau
pentru
a schimba greutatea.
7. La încheierea duratei este emis un
semnal sonor. Pentru a dezactiva
semnalul apăsați un câmp cu senzor.
În cazul anumitor programe,
trebuie să întoarceți
preparatul după 30 de
minute. În acest sens,
afișajul indică un memento.
pentru
pentru a seta
greutatea alimentului. Apăsați
pentru a confirma.
9. UTILIZAREA ACCESORIILOR
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
9.1 Senzor
Trebuie setate două temperaturi:
temperatura cuptorului și temperatura
zonei de mijloc.
Senzorul măsoară temperatura zonei de
mijloc a cărnii. Când carnea este la
temperatura setată, aparatul este
dezactivat.
ATENŢIE!
Utilizați doar senzorul
furnizat sau piese de schimb
originale.
În timpul procesului de
gătire, senzorul trebuie să
rămână introdus în carne și
în locașul aferent.
1. Activați aparatul.
2. Introduceți vârful senzorului în
mijlocul cărnii.
3. Introduceți ștecherul senzorului în
locașul din partea frontală a
aparatului.
Pe afișaj va apărea simbolul pentru
senzor.
4. Apăsați
sau
în mai puțin de 5
secunde pentru a seta temperatura
zonei de mijloc.
5. Setați funcția de gătire și, dacă este
necesar, temperatura cuptorului.
Aparatul calculează un timp aproximativ
pentru finalizare. Timpul de finalizare
diferă în funcție de cantitățile de aliment,
de temperatura setată pentru cuptor
(minim 120°C) și de modurile de operare.
Aparatul calculează timpul de finalizare
în aproximativ 30 de minute.
6. Pentru a seta temperatura zonei de
mijloc, apăsați
.
16
www.aeg.com
Atunci când carnea atinge temperatura
setată pentru zona de mijloc, este emis
un semnal sonor. Aparatul se
dezactivează automat.
7. Pentru a opri semnalul atingeți un
câmp cu senzor.
8. Scoateți conectorul senzorului din
priză și carnea din cuptor.
Raft de sârmă împreună cu cratița
adâncă:
Împingeți cratița adâncă între barele de
ghidaj ale suportului raftului și raftul de
sârmă deasupra barelor de ghidaj.
AVERTIZARE!
Senzorul este fierbinte.
Pericol de arsuri. Procedați
cu atenție la extragerea
vârfului și a conectorului
senzorului.
9.2 Introducerea accesoriilor
Raft sârmă:
Împingeți raftul între șinele de ghidaj ale
suportului raftului și asigurați-vă că
piciorușele sunt îndreptate în jos.
•
•
Cratiță adâncă:
Împingeți cratița adâncă între șinele de
ghidaj ale suportului raftului.
Toate accesoriile au
proeminențe mici în
partea de sus a laturilor
stânga și dreapta pentru
a crește siguranța.
Proeminențele sunt, de
asemenea, dispozitive
anti-răsturnare.
Marginea înaltă din jurul
raftului este un dispozitiv
care împiedică
alunecarea vaselor.
ROMÂNA
17
10. FUNCŢII SUPLIMENTARE
10.1 Programele Favorite
Puteți salva setările preferate, precum
durata, temperatura sau funcția de
gătire. Acestea sunt disponibile în
meniul: Programele Favorite. Puteți salva
20 de programe.
Salvarea unui program
1. Activați aparatul.
2. Setați o funcție de gătire sau un
program automat.
3. Atingeți
în mod repetat până când
afișajul indică: SALVEAZA.
pentru a confirma.
4. Apăsați
Afișajul indică prima poziție liberă în
memorie.
sau
pentru a schimba
8. Apăsați
.
Litera următoare se aprinde intermitent.
9. Repetați pasul 7 dacă este necesar.
10. Apăsați lung
pentru a salva.
Puteți scrie peste o poziție în memorie.
Atunci când afișajul indică prima poziție
liberă a memoriei, atingeți
sau
și
apăsați
pentru a suprascrie un
program existent.
Puteți modifica denumirea unui program
din meniul: Numele programului.
Activarea programului
1. Activați aparatul.
2. Selectați meniul: Programele
Favorite.
3. Apăsați
pentru a confirma.
4. Alegeți numele pentru programul
favorit.
5. Apăsați
pentru a confirma.
pentru a accesa direct
Apăsați
meniul: Programele Favorite. Îl puteți
utiliza și atunci când aparatul este
dezactivat.
Funcția Blocare acces copii împiedică
utilizarea accidentală a aparatului.
1. Activați aparatul.
și
în același timp până
2. Apăsați
când afișajul indică un mesaj.
Pentru a dezactiva Blocare acces copii,
repetați pasul 2.
10.3 Blocare
Această funcție previne schimbarea
accidentală a funcției de gătire. Puteți
activa funcția doar în timpul funcționării
aparatului.
1. Activați aparatul.
2. Selectați o funcție de gătire sau o
setare.
5. Apăsați
pentru a confirma.
6. Introduceți numele programului.
Prima literă se aprinde intermitent.
7. Atingeți
litera.
10.2 Utilizarea Blocare acces
copii
în mod repetat până când
3. Apăsați
afișajul indică: Blocare.
4. Apăsați
pentru a confirma.
Pentru a dezactiva funcția, apăsați
Afișajul indică un mesaj. Apăsați
mod repetat și după aceea
confirmare.
.
în
pentru
Dacă dezactivați aparatul,
funcția se dezactivează, de
asemenea.
10.4 Setare + Pornire
Funcția vă permite setarea unei funcții de
gătire (sau a unui program) și utilizarea
ulterioară a acesteia cu o singură
apăsare a câmpului cu senzor.
1. Activați aparatul.
2. Setați o funcție de gătire.
în mod repetat până când
3. Apăsați
afișajul indică: Durata.
4. Setați durata.
5. Apăsați
în mod repetat până când
afișajul indică: Setare + Pornire.
6. Apăsați
pentru a confirma.
Apăsați un câmp cu senzori (cu excepția
) pentru a porni funcția: Setare +
18
www.aeg.com
Pornire. Funcția de gătire setată este
activată.
La încheierea funcției de gătire este emis
un semnal sonor.
•
•
Blocare este activată
atunci când funcția de
gătire este în
desfășurare.
Meniul: Setari de baza vă
permite activarea și
dezactivarea funcției:
Setare + Pornire.
10.6 Luminozitatea afișajului
Există două moduri pentru luminozitatea
afișajului:
•
•
10.5 Oprirea automată
Din motive de siguranță, aparatul se
dezactivează automat după o perioadă
dacă o funcție de gătire este activă și nu
modificați nicio setare.
Temperatură (°C)
Durata de oprire
(h)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 245
5.5
250 - maxim
1.5
Luminozitate de noapte - când
aparatul este dezactivat.
Luminozitatea afișajului este mai
scăzută între 10 PM și 6 AM.
Luminozitate de zi:
– când aparatul este activat.
– dacă atingeți un câmp cu senzor
în timpul perioadei de iluminare
de noapte (cu excepția celui
pentru PORNIRE / OPRIRE),
afișajul revine la modul de
luminozitate de zi pentru
următoarele 10 secunde.
– dacă aparatul este dezactivat și
setați funcția: Cronometru. La
terminarea funcției, afișajul revine
la luminozitatea de noapte.
10.7 Suflanta cu aer rece
Când aparatul funcționează, suflanta cu
aer rece pornește automat pentru a
menține reci suprafețele aparatului. Dacă
opriți aparatul, suflanta cu aer rece
continuă să funcționeze până când
aparatul se răcește.
Oprirea automată nu
funcționează cu aceste
funcții: Iluminare cuptor,
senzor,Sfarsit la, Durata.
11. INFORMAȚII ȘI SFATURI
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
Temperatura și duratele de
coacere din tabele au rol
consultativ. Acestea depind
de rețete și de calitatea și
cantitatea ingredientelor
utilizate.
11.1 Partea interioară a ușii
La anumite modele, pe partea
interioară a ușii se află:
•
•
numerele pentru pozițiile raftului.
informații referitoare la funcțiile de
încălzire, pozițiile recomandate pentru
rafturi și temperaturile pentru
preparatele standard.
11.2 Sfat privind funcțiile
speciale de gătire ale
cuptorului
Mentine cald
Folosiți această funcție dacă doriți să
mențineți caldă mâncarea.
ROMÂNA
Temperatura se auto-reglează automat
la 80°C.
Incalzire farfuriei
Pentru încălzirea farfuriilor și a vaselor.
Distribuiți farfuriile și vasele uniform pe
raftul de sârmă. Schimbați poziția vaselor
după jumătate din timpul de încălzire
(schimbați cele de sus cu cele de jos).
Temperatura automată este 70°C.
Nivelul recomandat pentru raft: 3.
Aluaturi
Puteți utiliza această funcție automată
pentru orice rețetă de aluat pufos. Oferă
un mediu bun pentru creșterea aluatului.
Puneți aluatul într-un vas suficient de
mare pentru creștere și acoperiți-l cu un
prosop ud sau cu o folie din plastic.
Introduceți un raft de sârmă pe primul
nivel al raftului și așezați vasul pe acesta.
Închideți ușa și setați funcția: Aluaturi.
Setați durata necesară.
19
frigere față de aparatul de până acum.
Adaptați setările dumneavoastră
uzuale (temperatură, durată de gătire)
și pozițiile rafturilor la valorile din
tabele.
• Producătorul vă recomandă să folosiți
mai întâi temperatura mai mică.
• Dacă nu găsiți setările pentru o
anumită rețetă, căutați una similară.
• Durata de coacere poate fi extinsă cu
10 – 15 minute în cazul în care
coaceți prăjituri pe o poziție a raftului.
• Prăjiturile și produsele de patiserie
aflate la înălțimi diferite nu se
rumenesc în mod egal la început. În
acest caz, nu schimbați setarea de
temperatură. Diferențele dispar în
timpul procesului de coacere.
• În cazul timpilor mai lungi de coacere,
puteți dezactiva cuptorul cu 10 minute
înainte de terminarea duratei de
coacere pentru a utiliza căldura
reziduală.
Când gătiți alimente congelate, este
posibil ca tăvile din interiorul cuptorului
să se deformeze în timpul coacerii. Când
tăvile se răcesc, distorsiunea dispare.
11.3 Coacere
•
Cuptorul dumneavoastră poate să
aibă un alt comportament la coacere/
11.4 Sfaturi pentru coacere
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluție
Baza prăjiturii nu este rume‐
nită suficient.
Poziția raftului nu este cor‐
ectă.
Puneți prăjitura pe un nivel
mai jos.
Prăjitura se fărâmițează și
devine cleioasă, lipicioasă
sau nu este uniformă.
Temperatura cuptorului este
prea mare.
Când coaceți data viitoare,
să utilizați o temperatură
puțin mai scăzută.
Prăjitura se fărâmițează și
devine cleioasă, lipicioasă
sau nu este uniformă.
Durata de coacere este prea Prelungiți durata de coacere.
mică.
Nu puteți să micșorați du‐
rata de coacere prin setar‐
ea unor temperaturi mai
mari.
Prăjitura se fărâmițează și
devine cleioasă, lipicioasă
sau nu este uniformă.
Există prea mult lichid în
amestec.
Utilizați mai puțin lichid. Fiți
atent la timpii de ameste‐
care, mai ales dacă utilizați
un robot de bucătărie.
20
www.aeg.com
Rezultatul coacerii
Cauză posibilă
Soluție
Prăjitura este prea uscată.
Temperatura cuptorului este
prea mică.
Data viitoare să utilizați o
temperatură mai mare pen‐
tru cuptor.
Prăjitura este prea uscată.
Durata de coacere este prea Data viitoare să utilizați o du‐
lungă.
rată de coacere mai scurtă.
Prăjitura se rumenește neu‐
niform.
Temperatura cuptorului este Setați o temperatură mai re‐
prea mare și durata de coac‐ dusă și măriți durata de co‐
ere este prea scurtă.
acere.
Prăjitura se rumenește neu‐
niform.
Aluatul nu este distribuit în
mod uniform.
Întindeți aluatul în mod uni‐
form în tavă.
Prăjitura nu este gata după
terminarea duratei de coac‐
ere stabilite.
Temperatura cuptorului este
prea mică.
Data viitoare să utilizați o
temperatură puțin mai mare
pentru cuptor.
11.5 Coacere pe un singur nivel
Coacerea în forme
Aliment
Funcție
Tempera‐ Durată (min)
tură (°C)
Nivel raft
Prajitura Ring sau brioșă Aer cald
150 - 160
50 - 70
1
Chec Madeira / Prajituri
de fructe
Aer cald
140 - 160
70 - 90
1
Sponge cake / Pandi‐
span
Aer cald
140 - 150
35 - 50
1
Sponge cake / Pandi‐
span
Caldura de sus
+ jos
160
35 - 50
1
170 - 180
10 - 25
2
Aluat pentru tartă - patis‐ Aer cald
erie1)
Coca pentru chec
Aer cald
150 - 170
20 - 25
2
Apple pie / Plăcintă cu
mere (2 tăvi, Ø 20 cm,
puse în diagonală)
Aer cald
160
70 - 90
2
Apple pie / Plăcintă cu
mere (2 tăvi, Ø 20 cm,
puse în diagonală)
Caldura de sus
+ jos
180
70 - 90
1
Prăjitură cu brânză,
Caldura de sus
+ jos
160 - 170
70 - 90
2
tavă2)
1) Preîncălziți cuptorul.
2) Folosiți o cratiță adâncă.
ROMÂNA
Produse de copt în tăvi de coacere
Aliment
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Pâine împletită / coroniță Caldura de sus
+ jos
170 - 190
30 - 40
1
Cozonac cu stafide1)
Caldura de sus
+ jos
160 - 180
50 - 70
1
Pâine (pâine de se‐
Caldura de sus
+ jos
cară)1)
Funcție
1
primul
230
20
după aceea
160 - 180
30 - 60
Caldura de sus
+ jos
190 - 210
20 - 35
2
Ruladă de biscuiți1)
Caldura de sus
+ jos
180 - 200
10 - 20
2
Prăjitură cu nucă (us‐
cată)
Aer cald
150 - 160
20 - 40
2
Prăjitură cu migdale și
unt / prăjituri cu glazură
Caldura de sus
+ jos
190 - 210
20 - 30
2
150 - 160
35 - 55
2
Tarte cu fructe (din aluat Caldura de sus
+ jos
cu drojdie / de chec)2)
170
35 - 55
2
Tarte cu fructe pe cocă
fragedă
Aer cald
160 - 170
40 - 80
2
Cozonac cu umplutură
delicată (de ex. brânză
dulce, smântână, cremă
Caldura de sus
+ jos
160 - 180
40 - 80
2
Aliment
Funcție
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Biscuiți cu aluat fraged
Aer cald
150 - 160
10 - 20
2
140
20 - 35
2
Choux a la creme /
ecler1)
de zahăr1)
Tarte cu fructe (din aluat Aer cald
cu drojdie / de chec)2)
de ou și lapte)1)
1) Preîncălziți cuptorul.
2) Folosiți o cratiță adâncă.
Biscuiți
Short bread / Biscuit pu‐ Aer cald
fos / Patiserie
21
22
www.aeg.com
Aliment
Funcție
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Short bread / Biscuit pu‐ Caldura de sus
+ jos
fos / Patiserie1)
160
20 - 30
2
Turte dulci
Aer cald
150 - 160
15 - 20
2
Dulciuri cu albuș de ou,
bezele
Aer cald
80 - 100
120 - 150
Pricomigdale
Aer cald
100 - 120
30 - 50
2
Biscuiți făcuți cu drojdie
Aer cald
150 - 160
20 - 40
2
Foietaje1)
Aer cald
170 - 180
20 - 30
2
Rulouri1)
Aer cald
160
10 - 25
2
Rulouri1)
Caldura de sus
+ jos
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Prăjituri
Aer cald
160
20 - 35
2
Caldura de sus
+ jos
170
20 - 35
2
mici1)
Small cakes / Prăjituri
mici1)
1) Preîncălziți cuptorul.
11.6 Preparate coapte și gratinate
Aliment
Funcție
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Paste la cuptor
Caldura de sus
+ jos
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Caldura de sus
+ jos
180 - 200
25 - 40
1
Legume grati‐
Gatire intensiva
160 - 170
15 - 30
1
Baghete cu
brânză topită
Aer cald
160 - 170
15 - 30
1
Dulciuri
Caldura de sus
+ jos
180 - 200
40 - 60
1
Pește la cuptor
Caldura de sus
+ jos
180 - 200
30 - 60
1
nate1)
ROMÂNA
Aliment
Funcție
Temperatură
(°C)
Durată (min)
Nivel raft
Legume um‐
plute
Aer cald
160 - 170
30 - 60
1
1) Preîncălziți cuptorul.
11.7 Aer cald (umed)
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Paste la cuptor
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Cartofi gratinati
190 - 210
55 - 80
1
Feluri dulci
180 - 200
45 - 60
1
Prajitura Ring sau
brioșă
160 - 170
50 - 70
1
Pâine împletită / coro‐
niță
170 - 190
40 - 50
1
Prăjitură cu nucă (us‐
cată)
160 - 170
20 - 40
2
Biscuiți făcuți cu droj‐
die
160 - 170
20 - 40
2
11.8 Coacere pe mai multe
niveluri
Utilizați funcția: Aer cald.
Produse de copt în tăvi de coacere
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Choux a la creme /
160 - 180
25 - 45
1/4
150 - 160
30 - 45
1/4
Ecler1)
Prăjitură Streusel us‐
cată
1) Preîncălziți cuptorul.
Prăjituri / prăjiturele / pâine în tăvi de gătit
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Biscuiți cu aluat frag‐
ed
150 - 160
20 - 40
1 /4
23
24
www.aeg.com
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Short bread / Biscuit
pufos / Patiserie
140
25 - 45
1/4
Turte dulci
160 - 170
25 - 40
1/4
Dulciuri cu albuș de
ou, bezele
80 - 100
130 - 170
1/4
Pricomigdale
100 - 120
40 - 80
1/4
Biscuiți făcuți cu droj‐
die
160 - 170
30 - 60
1/4
11.9 Gătire la temp. scăzută
Gătiți întotdeauna fără capac
atunci când utilizați această
funcție.
Utilizați această funcție pentru a prepara
bucăți de carne macră, fragedă și pește.
Această funcție nu poate fi folosită la
rețetele cu friptură la tavă sau friptură
grasă de porc. Puteți utiliza senzorul
pentru a garanta temperatura optimă
corectă pentru carne (consultați tabelul
pentru senzor).
1. Puneți carnea într-o cratiță pe plită la
un nivel foarte mare al căldurii, timp
de 1 - 2 minute pentru fiecare parte.
2. Puneți carnea în cratița pentru
coacere, care va fi așezată în cuptor
pe raftul din sârmă.
3. Introduceți senzorul în carne.
4. Selectați funcția: Gătire la temp.
scăzută și setați temperatura corectă
pentru zona de mijloc.
În primele 10 minute puteți seta
temperatura cuptorului între 80 °C și 150
°C. Valoarea implicită este 90 °C. După
ce temperatura este setată, cuptorul
continuă să gătească la 80 °C. Nu folosiți
această funcție pentru carnea de pasăre.
Aliment
Cantitate
Temperatură
(°C)
Durată (min) Nivel raft
Friptură de vită
1000 - 1500 g
150
120 - 150
1
File de vită
1000 - 1500 g
150
90 - 110
1
Friptura de vitel
1000 - 1500 g
150
120 - 150
1
Friptură
200 - 300 g
120
20 - 40
1
11.10 Pizza
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Pizza (crocantă)1)
200 - 230
15 - 20
2
Pizza (cu multă garni‐
180 - 200
20 - 30
2
180 - 200
40 - 55
1
tură)2)
Tarte
ROMÂNA
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Tartă cu spanac
160 - 180
45 - 60
1
Quiche Lorraine (Tartă)
170 - 190
45 - 55
1
Tartă elvețiană
170 - 190
45 - 55
2
Prăjitură cu brânză
140 - 160
60 - 90
1
Plăcintă cu mere, aco‐
perită
150 - 170
50 - 60
1
Plăcintă cu legume
160 - 180
50 - 60
1
Pâine nedospită1)
230 - 250
10 - 20
2
Tartă cu foietaj din aluat
160 - 180
45 - 55
2
Flammekuchen1)
230 - 250
12 - 20
2
Piroști (versiunea ru‐
180 - 200
15 - 25
2
25
franțuzesc1)
sească de calzone)1)
1) Preîncălziți cuptorul.
2) Folosiți o cratiță adâncă.
11.11 Coacerea
•
•
•
•
•
•
Pentru coacere utilizați vase
termorezistente (consultați
instrucțiunile producătorului).
Puteți coace fripturile mari direct în
cratița adâncă (dacă există) sau pe
raftul din sârmă aflat deasupra
acesteia.
Prăjiți fripturile din carne slabă într-un
vas cu capac. Astfel se va menține
carnea suculentă.
Toate tipurile de carne trebuie să facă
o crustă, pot fi preparate într-un vas
fără capac.
Vă recomandăm să preparați carnea
și peștele de peste 1 kg în aparat.
•
•
•
Pentru a preveni arderea în cratiță a
sucurilor sau grăsimilor eliminate,
puneți niște apă în cratița adâncă.
Dacă este necesar, întoarceți friptura
(după ce a trecut 1/2 - 2/3 din durata
de coacere).
Stropiți de câteva ori fripturile mari și
puiul cu sosul propriu în timpul
coacerii. În acest mod, rezultatul va fi
mai bun.
Puteți dezactiva aparatul cu
aproximativ 10 minute înainte de
terminarea timpului de coacere și
utilizați căldura reziduală.
11.12 Tabele pentru fripturi
Vită
Aliment
Funcție
Cantitate
Tempera‐ Durată (min)
tură (°C)
Nivel raft
Friptură
înăbușită
Caldura de sus +
jos
1 - 1,5 kg
230
1
120 - 150
26
www.aeg.com
Aliment
Funcție
Cantitate
Tempera‐ Durată (min)
tură (°C)
Friptură de
vită sau file:
Gatire intensiva
pentru fie‐
care cm
de gro‐
sime
190 - 200
5 - 6 pentru fie‐ 1
care cm de gro‐
sime
Friptură de
vită sau file:
mediu
Gatire intensiva
pentru fie‐
care cm
de gro‐
sime
180 - 190
6 - 8 pentru fie‐ 1
care cm de gro‐
sime
Friptură de
vită sau file:
bine făcut
Gatire intensiva
pentru fie‐
care cm
de gro‐
sime
170 - 180
8 - 10 pentru
fiecare cm de
grosime
În sânge1)
Nivel raft
1
1) Preîncălziți cuptorul.
Porc
Aliment
Funcție
Cantitate
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Spată, ceafă, Gatire in‐
pulpă
tensiva
1 - 1,5 kg
160 - 180
90 - 120
1
Cotlet, antri‐
cot
Gatire in‐
tensiva
1 - 1,5 kg
170 - 180
60 - 90
1
Bucata de
carne
Gatire in‐
tensiva
750 g - 1 kg
160 - 170
50 - 60
1
Picior de
porc (semi‐
preparat)
Gatire in‐
tensiva
750 g - 1 kg
150 - 170
90 - 120
1
Aliment
Funcție
Cantitate
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Friptura de
vitel
Gatire in‐
tensiva
1 kg
160 - 180
150 - 120
1
1,5 - 2 kg
160 - 180
120 - 150
1
Cantitate
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
1 - 1,5 kg
150 - 180
100 - 120
1
Vițel
Picior de vițel Gatire in‐
tensiva
Miel
Aliment
Funcție
Pulpa de miel, Gatire in‐
friptura de
tensiva
miel
ROMÂNA
Aliment
Funcție
Cantitate
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Spată de miel
Gatire in‐
tensiva
1 - 1,5 kg
160 - 180
40 - 60
1
Funcție
Cantitate
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
până la 1 kg
230
30 - 40
1
27
Vânat
Aliment
Mușchi de ie‐ Caldura
pure, picior de de sus +
iepure
jos
1)
Mușchi de
căprioară
Caldura
de sus +
jos
1,5 - 2 kg
210 - 220
35 - 40
1
Șuncă de
căprioară
Caldura
de sus +
jos
1,5 - 2 kg
180 - 200
60 - 90
1
1) Preîncălziți cuptorul.
Gaina
Aliment
Funcție
Cantitate
Tempera‐ Durată (min)
tură (°C)
Nivel raft
Pui, tânăr
Gatire in‐
tensiva
200 - 250 g
fiecare
200 - 220
30 - 50
1
Jumătate de
pui
Gatire in‐
tensiva
400 - 500 g
fiecare
190 - 210
35 - 50
1
Bucăți de
carne de
pasăre
Gatire in‐
tensiva
1 - 1,5 kg
190 - 210
50 - 70
1
Rață
Gatire in‐
tensiva
1,5 - 2 kg
180 - 200
80 - 100
1
Aliment
Funcție
Cantitate
Tempera‐
tură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Peste intreg
Caldura
de sus +
jos
1 - 1,5 kg
210 - 220
45 - 60
1
Peste (în abur)
11.13 Grill
•
•
•
Folosiți întotdeauna grătarul având
setată temperatura maximă.
Setați raftul în poziția recomandată în
tabelul pentru grătar.
Puneți întotdeauna tava pentru
grăsime pe prima poziție a raftului.
28
www.aeg.com
•
•
Folosiți grătarul numai cu bucăți plate
de carne sau de pește.
Pre-încălziți întotdeauna cuptorul gol
timp de 5 minute utilizând funcțiile
pentru grătar.
ATENŢIE!
Folosiți întotdeauna grătarul
cu ușa cuptorului închisă.
Grill
Aliment
Temperatură
(°C)
Timp de frigere la grătar (min)
Nivel raft
Pe o parte
Pe cealaltă
parte
Friptură de vită,
mediu făcută
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
File de vită,
mediu
230
20 - 30
20 - 30
1
Pulpă de porc
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Pulpă de vițel
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Pulpă de miel
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Peste intreg,
500 - 1000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Grill rapid
Aliment
Timp de frigere la grătar (min)
Nivel raft
Pe o parte
Pe cealaltă parte
Burgers / Burgeri1)
9 - 13
8 - 10
3
File de porc
10 - 12
6 - 10
3
Cârnați
10 - 12
6-8
3
Mușchi file, friptură
de vițel
7 - 10
6-8
3
Toast / Pâine
1-3
1-3
3
6-8
-
3
prăjită1)
Pâine prăjită cu gar‐
nitură
1) Preîncălziți cuptorul.
11.14 Preparate congelate
•
Îndepărtați ambalajele alimentelor.
Așezați alimentele pe o farfurie.
•
Nu le acoperiți cu o farfurie sau un
castron. Riscați să creșteți timpul de
decongelare.
ROMÂNA
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Pizza, congelata
200 - 220
15 - 25
2
Pizza Americana, con‐ 190 - 210
gelata
20 - 25
2
Pizza, refrigerata
210 - 230
13 - 25
2
Pizza Snacks, conge‐
lata
180 - 200
15 - 30
2
Cartofi prăjiți, subțiri
200 - 220
20 - 30
2
Cartofi prăjiți, groși
200 - 220
25 - 35
2
Bulete/Crochete
220 - 230
20 - 35
2
Chiftelute
210 - 230
20 - 30
2
Lasagne / Cannelloni,
proaspete
170 - 190
35 - 45
2
Lasagne / Cannelloni,
cong.
160 - 180
40 - 60
2
Brânză coaptă la cup‐
tor
170 - 190
20 - 30
2
Aripioare de pui
190 - 210
20 - 30
2
Alimente preparate și congelate
Aliment
Funcție
Tempera‐
tură (°C)
Pizza congelata
Caldura de sus +
jos
conform in‐ conform in‐
strucțiunilor strucțiunilor pro‐
producător‐ ducătorului
ului
2
Cartofi prăjiți1)
(300 - 600 g)
Caldura de sus +
jos sau Gatire in‐
tensiva
200 - 220
conform in‐
strucțiunilor pro‐
ducătorului
2
Baghete
Caldura de sus +
jos
conform in‐ conform in‐
strucțiunilor strucțiunilor pro‐
producător‐ ducătorului
ului
2
Prăjitură cu
fructe
Caldura de sus +
jos
conform in‐ conform in‐
strucțiunilor strucțiunilor pro‐
producător‐ ducătorului
ului
2
1) Cartofii prăjiți trebuie întorși de 2-3 ori în timpul preparării.
Durată (min)
Nivel raft
29
30
www.aeg.com
11.15 Decongelare
•
•
•
Scoateți ambalajul alimentului și
puneți alimentul pe o farfurie întinsă.
Utilizați prima poziție a raftului
numărată de jos.
Nu acoperiți alimentele cu un bol sau
cu o altă farfurie deoarece se poate
prelungi durata de decongelare.
Aliment
Cantitate
Timp de de‐
congelare
(min)
Timp supli‐ Comentarii
mentar de
decongelare
(min)
Pui
1 kg
100 - 140
20 - 30
Puneți puiul pe un bol întors invers
pus pe o farfurie întinsă. Întoarceți
la jumătatea duratei de gătit.
Carne
1 kg
100 - 140
20 - 30
Întoarceți la jumătatea duratei de
gătit.
Carne
500 g
90 - 120
20 - 30
Întoarceți la jumătatea duratei de
gătit.
Păstrăv
150 g
25 - 35
10 - 15
-
Căpșuni
300 g
30 - 40
10 - 20
-
Unt
250 g
30 - 40
10 - 15
-
Frișcă
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Bateți frișca cât timp mai este încă
puțin înghețată.
Prăjitură
1,4 kg
60
60
-
11.16 Pastreaza cald
•
•
•
•
•
•
•
Utilizați numai borcane din sticlă de
aceleași dimensiuni, disponibile în
comerț.
Nu utilizați borcane cu capac cu filet
sau tip baionetă sau cutii metalice.
Pentru această funcție folosiți primul
raft de jos.
Nu puneți mai mult de șase borcane
de un litru în tava de copt.
Umpleți borcanele în mod egal și
închideți-le cu o clemă.
•
Borcanele nu trebuie să se atingă
între ele.
Puneți aproximativ 1/2 litri de apă în
tava de gătit pentru a avea suficientă
umezeală în cuptor.
Când lichidul din borcane începe să
fiarbă (după aproximativ 35 - 60 de
minute la borcanele de un litru), opriți
cuptorul sau reduceți temperatura la
100°C (consultați tabelul).
Fructe moi
Aliment
Temperatură (°C)
Fierbere până la
apariția bulelor de
aer (min)
Fierbere în continu‐
are la 100°C (min)
Căpșune / Afine /
Zmeură / Agrișe
coapte
160 - 170
35 - 45
-
ROMÂNA
31
Fructe cu sâmbure
Aliment
Temperatură (°C)
Fierbere până la
apariția bulelor de
aer (min)
Fierbere în continu‐
are la 100°C (min)
Pere / Gutui / Prune
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Aliment
Temperatură (°C)
Fierbere până la
apariția bulelor de
aer (min)
Fierbere în continu‐
are la 100°C (min)
Morcovi1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Castraveți
160 - 170
50 - 60
-
Murături asortate
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gulie / Mazăre /
Sparanghel
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Legume
1) Lăsați-le în cuptor după ce acesta este dezactivat.
11.17 Uscare
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (h)
Nivel raft
Fasole
60 - 70
6-8
2
Ardei
60 - 70
5-6
2
Legume pentru supă
60 - 70
5-6
2
Ciuperci
50 - 60
6-8
2
Ierburi
40 - 50
2-3
2
Prune
60 - 70
8 - 10
2
Caise
60 - 70
8 - 10
2
Felii de măr
60 - 70
6-8
2
Pere
60 - 70
6-9
2
11.18 Coacere paine
Pre-încălzirea nu este recomandată.
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Paine alba
180 - 200
40 - 60
2
Baghetă
200 - 220
35 - 45
2
Brioșă
160 - 180
40 - 60
2
32
www.aeg.com
Aliment
Temperatură (°C)
Durată (min)
Nivel raft
Ciabatta
200 - 220
35 - 45
2
Pâine de secară
180 - 200
50 - 70
2
Pâine neagră
180 - 200
50 - 70
2
Pâine integrală
170 - 190
60 - 90
2
11.19 Tabel pentru senzor
Vită
Aliment
Temperatura zonei de mijloc a alimente‐
lor (°C)
Costiță / Mușchi file: În sânge
45 - 50
Costiță / Mușchi file: mediu
60 - 65
Costiță / Mușchi file: bine făcut
70 - 75
Carne de porc
Aliment
Temperatura zonei de mijloc a alimente‐
lor (°C)
Spată / Șuncă / Ceafă de porc
80 - 82
Cotlet (spate) / Pulpă afumată de porc
75 - 80
Ruladă de carne
75 - 80
Vițel
Aliment
Temperatura zonei de mijloc a alimente‐
lor (°C)
Friptura de vitel
75 - 80
Picior de vițel
85 - 90
Berbec / miel
Aliment
Temperatura zonei de mijloc a alimente‐
lor (°C)
Pulpă de berbec
80 - 85
Spate de berbec
80 - 85
Friptură de miel / Pulpă de miel
70 - 75
ROMÂNA
33
Vânat
Aliment
Temperatura zonei de mijloc a alimente‐
lor (°C)
Spate de iepure
70 - 75
Pulpă de iepure
70 - 75
Iepure întreg
70 - 75
Mușchi de căprioară
70 - 75
Pulpă de căprioară
70 - 75
Pește
Aliment
Temperatura zonei de mijloc a alimente‐
lor (°C)
Somon
65 - 70
Păstrăvi
65 - 70
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
12.1 Note cu privire la
curățare
•
•
•
•
•
•
Curățați partea din față a cuptorului cu
o cârpă moale, apă caldă și agent de
curățare.
Utilizați un agent de curățare obișnuit
pentru a curăța suprafețele metalice.
Curățați interiorul aparatului după
fiecare utilizare. Acumularea de
grăsimi sau de orice alte resturi
alimentare poate provoca un incendiu.
Riscul este mai mare pentru tava
pentru grătar.
Curățați murdăria rezistentă cu
produs special de curățat cuptorul.
Curățați toate accesoriile după fiecare
utilizare și uscați-le. Folosiți o lavetă
moale cu apă caldă și un agent de
curățare.
Dacă aveți accesorii anti-aderente, nu
le curățați utilizând agenți agresivi,
obiecte cu margini ascuțite sau în
mașina de spălat vase. Stratul antiaderent poate fi deteriorat.
12.2 Scoaterea suporturilor
raftului
Pentru a curata cuptorul, scoateți
suporturile pentru raft.
1. Trageți partea din față a suportului
pentru raft și îndepărtați-o de peretele
lateral.
2. Trageți partea din spate a suportului
pentru raft și îndepărtați-o de peretele
lateral și scoateți-o în afară.
2
1
34
www.aeg.com
Instalați suporturile pentru raft în ordine
inversă.
12.3 Tavanul cuptorului
AVERTIZARE!
Dezactivați aparatul înainte
de a îndepărta elementul de
încălzire. Verificați dacă
aparatul s-a răcit. Pericol de
arsuri.
AVERTIZARE!
Atenție când scoateți ușa
aparatului. Ușa este grea.
1. Deschideți ușa complet.
2. Ridicați complet pârghiile de fixare
(A) de pe cele două balamale ale ușii.
A
Scoateți suporturile rafturilor.
Pentru a curăța ușor cuptorul, elementul
de încălzire de pe tavanul cuptorului
poate fi rabatat.
1. Țineți elementul de încălzire cu
ambele mâini de partea din față.
2. Trageți-l înainte, împotriva forței
arcului și în afară, de-a lungul
suporturilor de pe cele două părți.
A
3. Închideți ușa până când aceasta este
la un unghi de aproximativ 45°.
45°
Elementul de încălzire se rabatează în
jos.
3. Curățați tavanul cuptorului.
4. Instalați elementul de încălzire în
ordine inversă.
Montați corect elementul de
încălzire, deasupra
suporturilor aflați pe pereții
interiori ai aparatului.
5. Instalarea suporturilor pentru rafturi.
12.4 Scoaterea și montarea
ușii
Puteți să scoateți ușa și panourile de
sticlă de la interior pentru a le curăța.
Numărul de panouri de sticlă diferă de la
un model la altul.
4. Țineți ușa cuptorului cu câte o mână
de fiecare parte și trageți-o oblic în
sus, îndepărtându-vă de aparat.
5. Puneți ușa cu partea exterioară în jos
pe o lavetă moale așezată pe o
suprafață stabilă. Aceasta pentru a
preveni zgârieturile.
6. Apucați garnitura profilată a ușii (B)
de pe partea superioară a ușii, de
ambele părți și apăsați-o către interior
pentru a elibera cârligul.
2
B
1
ROMÂNA
ATENŢIE!
Mânuirea cu duritate a
sticlei, mai ales la marginile
panoului frontal, poate duce
la spargerea sticlei.
7. Trageți în afară de garnitura profilată
a ușii pentru a o scoate.
8. Apucați pe rând panourile de sticlă
ale ușii din partea superioară și
trageți-le în sus din ghidaje.
35
Becul de sus
1. Rotiți capacul din sticlă al becului la
stânga și scoateți-l.
2. Curățați capacul de sticlă.
3. Înlocuiți becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
4. Montați capacul de sticlă.
Becul lateral
9. Curățați panoul de sticlă cu apă
caldă și săpun. Uscați cu grijă panoul
de sticlă.
După terminarea procedurii de curățare,
remontați panourile de sticlă și ușa.
Urmați pașii de mai sus în ordine inversă.
Mai întâi instalați panoul mai mic, apoi
cel mare.
1. Scoateți suportul din stânga al
raftului pentru a avea acces la bec.
2. Folosiți un obiect subțire și neascuțit
(de exemplu o linguriță) pentru a
îndepărta capacul geamului.
12.5 Înlocuirea becului
Așezați o lavetă pe partea de jos din
interiorul cuptorului. Aceasta previne
deteriorarea cavității și a capacului din
sticlă al becului.
AVERTIZARE!
Pericol de electrocutare!
Deconectați siguranța
înainte de a înlocui becul.
Este posibil ca becul
cuptorului și capacul din
sticlă al becului să fie
fierbinți.
1. Dezactivați aparatul.
2. Decuplați siguranțele din tablou sau
dezactivați întrerupătorul.
13. DEPANARE
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
3. Curățați capacul de sticlă.
4. Înlocuiți becul cu un bec adecvat
rezistent la o căldură de 300°C.
5. Montați capacul de sticlă.
6. Instalați suportul din stânga al
rafturilor.
36
www.aeg.com
13.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluție
Cuptorul nu se încălzește.
Cuptorul este oprit.
Activați cuptorul.
Cuptorul nu se încălzește.
Ceasul nu este setat.
Setați ceasul.
Cuptorul nu se încălzește.
Nu au fost efectuate setările
necesare.
Verificați dacă setările sunt
corecte.
Cuptorul nu se încălzește.
Oprirea automată este ac‐
tivă.
Consultați „Oprirea auto‐
mată”.
Cuptorul nu se încălzește.
Dispozitivul Blocare acces
copii este activat.
Consultați secțiunea „Uti‐
lizarea Blocare acces copii”.
Cuptorul nu se încălzește.
Ușa nu este închisă corect.
Închideți ușa complet.
Cuptorul nu se încălzește.
Siguranța s-a declanșat.
Verificați dacă siguranța este
cauza defecțiunii. Dacă si‐
guranțele se declanșează în
mod repetat, adresați-vă un‐
ui electrician calificat.
Becul nu funcționează.
Becul este defect.
Înlocuiți becul.
Afișajul indică F111.
Conectorul senzorului nu
este introdus corect în priză.
Introduceți conectorul sen‐
zorului cât mai adânc în
priză.
Afișajul indică un cod de
eroare care nu este în acest
tabel.
Există o defecțiune electrică. •
•
Aburul și condensul se dep‐ Ați lăsat vasul cu mâncare
un pe alimente și în cavitatea prea mult timp în cuptor.
cuptorului.
13.2 Date pentru service
Dacă nu puteți găsi singur o soluție la
problemă, adresați-vă comerciantului sau
unui centru de service autorizat.
Datele necesare centrului de service se
găsesc pe plăcuța cu date tehnice.
Opriți și porniți din nou
cuptorul prin intermediul
siguranței casnice sau a
întrerupătorului de sigur‐
anță din cutia cu sigur‐
anțe.
În cazul în care codul de
eroare apare din nou pe
afișaj, contactați departa‐
mentul de asistență pen‐
tru clienți.
Nu lăsați vasele cu mâncare
în cuptor pentru mai mult de
15 - 20 de minute după ter‐
minarea procesului de gătit.
Aceasta este amplasată pe cadrul frontal
din interiorul aparatului. Nu scoateți
plăcuța cu date tehnice din interiorul
aparatului.
ROMÂNA
37
Vă recomandăm să notați datele aici:
Model (MOD.)
.........................................
Codul numeric al produsului (PNC)
.........................................
Numărul de serie (S.N.)
.........................................
14. INFORMAŢII TEHNICE
14.1 Date tehnice
Tensiune
220 - 240 V
Frecvență
50 Hz
15. EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
15.1 Fișa produsului și informații în conformitate cu UE
65-66/2014
Numele furnizorului
AEG
Identificarea modelului
KE8404001M
KE8404021M
Indexul de eficiență energetică
94.5
Clasa de eficiență energetică
A
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul convențional
0.85 kWh/ciclu
Consumul de energie cu o încărcătură standard,
modul ventilator forțat
0.69 kWh/ciclu
Numărul de cavități
1
Sursa de căldură
Curent
Volum
43 l
Tipul cuptorului
Cuptor încorporat
Masă
EN 60350-1 - Aparate de gătit
electrocasnice - Partea 1: Game,
cuptoare, cuptoare cu abur și grătare Metode de măsurare a performanței.
KE8404001M
30.7 kg
KE8404021M
32.1 kg
15.2 Economisirea energiei
Aparatul dispune de unele funcții care vă
ajută la economisirea energiei în timpul
procesului zilnic de gătire.
•
Sfaturi generale
– Asigurați-vă că ușa cuptorului este
închisă corect atunci când
38
www.aeg.com
•
•
aparatul este în funcțiune și
mențineți-o închisă cât mai mult
posibil pe durata gătitului.
– Folosiți vase metalice pentru a
îmbunătăți economia de energie.
– Atunci când este posibil, puneți
alimentele în interiorul cuptorului
fără a-l mai încălzi înainte.
– Atunci când durata de gătire este
mai mare de 30 de minute,
reduceți temperatura cuptorului la
minim cu 3-10 minute, în funcție
de durata gătirii, înainte de
terminarea duratei de gătire.
Căldura reziduală din interiorul
cuptorului va continua gătirea.
– Folosiți căldura reziduală pentru a
încălzi alte alimente.
Gătitul cu ventilator - atunci când
este posibil, folosiți funcțiile de gătit cu
ventilator pentru a economisi energia.
Căldura reziduală
– La unele funcții de gătire, dacă
este activat un program cu
selectare timp (Durata, Sfarsit la)
•
•
•
•
•
și durata de gătire este mai mare
de 30 de minute, elementele de
încălzire se dezactivează automat
atunci când a mai rămas 10% din
timp. Ventilatorul și becul continuă
să funcționeze.
Gătitul cu becul stins - dezactivați
becul pe durata gătirii și activați-l doar
atunci când aveți nevoie.
Menține mâncarea caldă - dacă
doriți să utilizați căldura reziduală
pentru a menține mâncarea caldă,
alegeți cel mai scăzut nivel de
temperatură posibil. Afișajul indică
temperatura căldurii reziduale.
Funcții eco - consultații „Functii de
gatire”.
La utilizarea funcției: Aer cald
(umed), becul se dezactivează după
30 de secunde. Îl puteți activa din
nou, dacă doriți.
Atunci când utilizați funcțiile Eco,
becul se stinge. Îl puteți activa din
nou, dacă doriți.
16. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
39
867309855-A-342014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement