Electrolux | EKC7011BOW | User manual | Electrolux EKC7011BOW Brugermanual

EKC7011BOW
DA KOMFUR
BRUGSANVISNING
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED..................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET.......................................................... 7
4. FØR IBRUGTAGNING..........................................................................................7
5. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG........................................................................9
6. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD.......................................................................... 9
7. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................. 10
8. OVN – DAGLIG BRUG ...................................................................................... 11
9. OVN - TIPS OG RÅD......................................................................................... 12
10. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING................................................ 17
11. FEJLFINDING.................................................................................................. 20
12. INSTALLATION................................................................................................21
13. ENERGIEFFEKTIV............................................................................................22
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers
professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet
med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du
får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
DANSK
3
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt
forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen må
kun foretages af en sagkyndig.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt
eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i
brand.
Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg
eller et brandtæppe.
Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvis den glaskeramiske overflade / glasoverfladen er
revnet, skal du slukke for apparatet for ikke at risikere
elektrisk stød.
Apparatet bliver varmt indvendigt, når det er i brug.
Undlad at røre ved apparatets indvendige
varmelegemer. Brug altid ovnhandsker til at tage ribber
eller ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
Se efter, at der er slukket for apparatet, inden pæren
skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk stød.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Vær forsigtig, når du rør ved opbevaringsskuffen. Den
kan blive meget varm.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i
håndtaget.
• Køkkenskabet og indhakket skal have
passende mål.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets dele kan være
strømførende. Luk apparatet sammen
med køkkenelementet for at forhindre,
at de farlige dele kan berøres.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
• Apparatet må ikke installeres på en
platform.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
DANSK
• Sørg for at montere stabiliserende
midler for at forhindre, at apparatet kan
vælte. Se installationsvejledningen.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
tilslutningskontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
• Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når lågen er varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid fat i selve
netstikket.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3 mm.
• Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
5
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade og
forbrændinger.
Risiko for elektrisk stød.
• Brug kun apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
dør, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde
madrester, kan forårsage brand ved en
lavere temperatur end olie, der bruges
for første gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre,
at der dannes en blanding af alkohol
og luft.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
6
www.electrolux.com
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer ribberne.
• Farveændring af emaljen forringer ikke
apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl,
men en naturlig følge af at produktet
har været i brug.
• Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Sæt ikke aluminiumsfolie på apparatet
eller direkte på apparatets bund.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser. Løft altid disse genstande, når
du skal flytte dem på kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
• Sluk for apparatet inden
vedligeholdelse.
Træk stikket ud af stikkontakten.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der
er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt
servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler
eller metalgenstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
2.5 Indvendig belysning
• Den type pære eller halogenlampe, der
bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater. Det
må ikke bruges til anden belysning.
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme
specifikationer.
2.6 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
DANSK
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
3.1 Oversigt over apparatet
1
2
3 4
5
6
5
4
3
2
1
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Effektlampe/symbol/indikator
Funktionsvælger, ovn
Termostatknap
Temperaturlampe/symbol/indikator
Knapper til kogesektion
Varmeelement
Ovnpære
Ovnribber, udtagelige
Rillepositioner
3.2 Kogepladens layout
1
2
145 mm
180 mm
210 mm
6
3
1 Kogezone, 1200 W
2 Dampudgang – nummer og position
afhænger af model
3 Kogezone, 1800 W
4 Kogezone, 1200 W
5 Restvarmeindikator
6 Kogezone, 2300 W
145 mm
5
4
3.3 Tilbehør
• Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
• Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
• Grill/bradepande
4. FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
• Opbevaringsskuffe
Opbevaringsskuffen er under
ovnrummet.
7
8
www.electrolux.com
4.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra apparatet.
Se kapitlet "Vedligeholdelse
og rengøring".
Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
2
B
1
2. Træk lågelisten op og fjern den.
3. Fjern låsearmen 1, flyt den til højre 2
og sæt den i igen.
4.2 Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at brænde
det tiloversblevne fedt af.
1
og maks.
1. Vælg funktionen
temperatur.
2. Lad apparatet være tændt i en time.
3. Vælg funktionen
og maks.
temperatur.
4. Lad apparatet være tændt i 15
minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Dette
er normalt. Sørg for, at der er tilstrækkelig
udluftning i rummet.
2
4. Hold lågelisten B i hver ende og placer
den på indersiden af lågen. Sæt
lågelisten i den øverste kant af lågen.
4.3 Åbning og lukning af lågen
med den mekaniske dørlås
Den mekaniske dørlås er som standard
aktiveret.
Skub sikringen mod højre for at åbne
ovnlågen.
B
Aktivering af den mekaniske dørlås
Foretag ovennævnte procedure igen og
flyt låsearmen tilbage til venstre.
Luk lågen uden at trykke på låsearmen.
4.4 Deaktivering af den
mekaniske dørlås
1. Tryk på lågelisten B på hver side. Det
frigiver låsen.
Den mekaniske dørlås
deaktiveres ikke, når der
slukkes for apparatet.
DANSK
9
5. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Varmetrin
Symbol- Funktion
er
Drej betjeningsknappen til det ønskede
varmetrin.
Afslut tilberedningen ved at dreje
betjeningsknappen til sluk-position.
5.2 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
Slukket position (Off)
1-9
Varmetrin
Indikatoren tænder, når en kogezone er
varm.
Brug restvarmen til at
nedsætte energiforbruget.
Sluk for kogezonen ca. 5 - 10
minutter før madlavningen er
afsluttet.
6. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
• Sæt kogegrejet på, inden der tændes
for kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller til at smelte den.
• Grydens bund og kogezonen bør være
lige store.
6.3 Eksempler på anvendelser
Oplysningerne i tabellen er
kun vejledende.
Kogegrej af emaljeret stål eller
med alu- eller kobberbund
kan give misfarvninger på
glaskeramikken.
6.2 Spar på energien
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det er
muligt.
Varmetrin
Bruges til:
Tid
(min.)
Gode råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise, smelte: smør,
chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige omelet- 10 - 40
ter, bagte æg.
Læg låg på under tilberedningen.
10
www.electrolux.com
Varmetrin
Bruges til:
Tid
(min.)
Gode råd
2-3
Videre kogning af ris og mæl- 25 - 50
keretter, opvarmning af færdigretter.
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter under tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 - 45
Tilføj nogle spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
6-7
Nænsom stegning: schnitzler, efter
cordon bleu (kalvekød), kote- behov
letter, frikadeller, pølser, lever,
æg, pandekager, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede kar- 5 - 15
tofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
7. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
ADVARSEL!
Glasskraberen skal
opbevares utilgængeligt for
børn. Brug glasskraberen
forsigtigt, da bladet er meget
skarpt.
7.2 Rengøring af kogesektionen
• Fjern straks: smeltet plastik, plastfolie
og sukkerholdige madvarer. Ellers kan
snavset beskadige kogesektionen. Sæt
specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og lidt
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
DANSK
11
8. OVN – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Aktivering og deaktivering af
ovnen
Afhænger af model, hvis
apparatet har
knapsymboler, indikatorer
eller kontrollamper:
• Indikatoren tændes, når
ovnen varmer op.
• Lampen tændes, når
ovnen er i gang.
• Symbolet viser, om
knappen styrer en af
kogezonerne,
ovnfunktionerne eller
temperaturen.
1. Drej knappen til ovnfunktionerne for at
vælge en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge en
temperatur.
3. For at slukke for ovnen drejes
knapperne til ovnfunktionerne og
temperaturen til sluk-positionen.
8.2 Ovnfunktioner
Symbol
Ovnfunktion
Egnet til
Slukposition
Apparatet er slukket.
Ovnpære
Til at tænde lyset i ovnen, uden at der vælges en
ovnfunktion.
Over-undervarme
Til bagning og stegning af mad på 1 ovnrille.
Øverste varmelegeme
Til bruning af brød, kager og bagværk. Til bruning
af færdige retter.
Nederste varmeelement
Til bagning af kager med sprød bund og til henkogning.
Grillstegning
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af
brød.
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer
og til toastbrød.
Panel Lås
Til låsning af ovn- og kogesektionsfunktionerne.
12
www.electrolux.com
8.3 Køleblæser
Rist og bradepande sammen:
Når apparatet er tændt, aktiveres
køleblæseren automatisk for at holde
apparatets overflader kølige. Hvis du
slukker for apparatet, kører blæseren
videre, indtil apparatet er kølet af.
Skub bradepanden ind mellem ovnribbens
skinner og trådristen på skinnerne
ovenover.
8.4 Låsning af ovnen og
kogesektionen
Ovnens funktionsvælger har en indbygget
funktionslås.
Funktionslåsen deaktiverer
ikke komfurets
strømforsyning.
Drej knappen til symbolet .
Knappen går ca. 2 mm ud.
Oplåsning af ovnen og kogesektionen:
Tryk på knappen, og drej den til den
ønskede position.
8.5 Indsættelse af ovntilbehør
Grill/bradepande:
Skub grill/bradepanden mellem
ovnribbens skinner.
• Alt tilbehør har små
fordybninger foroven på
højre og venstre side for at
øge sikkerheden.
Fordybningerne hindrer
også væltning.
• Den højre kant rundt om
risten er en anordning, der
forhindrer kogegrejet i at
glide.
9. OVN - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
9.1 Bagning
• Din ovn kan have andre bage-/
stegeegenskaber end den ovn, du
havde før. Tilpas dine sædvanlige
indstillinger (temperatur,
tilberedningstid) og ovnriller efter
tabellernes angivelser.
• Producenten anbefaler, at du bruger
den laveste temperatur første gang.
DANSK
• Hvis du ikke kan finde indstillingerne til
en bestemt opskrift, kan du bruge den
opskrift, der ligner mest.
• Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
• Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt i starten. I så fald bør
temperaturindstillingen ikke ændres.
Forskellene udlignes under bagningen.
13
• Ved længere bagetider kan man slukke
for ovnen cirka 10 minutter før
bagetiden er slut, så restvarmen kan
udnyttes.
Når du tilbereder frosne madvarer, kan
pladerne i ovnen "slå sig" under
bagningen. Når pladerne retter sig ud, når
de er kølet af.
9.2 Bagetip
Resultat
Mulig årsag
Afhjælpning
Kagens bund er ikke brunet Forkert ovnrille.
nok.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen og
bliver klæg, klistret eller
med vandstriber.
Der er for høj ovntemperatur.
Sænk ovntemperaturen en
smule, næste gang du bager.
Kagen falder sammen og
bliver klæg, klistret eller
med vandstriber.
Bagetiden er for kort.
Forlæng bagetiden. Du kan
ikke nedsætte bagetiden
ved at vælge højere temperaturer.
Kagen falder sammen og
bliver klæg, klistret eller
med vandstriber.
Der er for meget væske i
blandingen.
Tilsæt mindre væske. Vær
påpasselig med røretiden,
især hvis du bruger en røremaskine.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntemperatur.
Skru op for ovntemperaturen, næste gang du bager.
Kagen er for tør.
Bagetiden er for lang.
Indstil en kortere bagetid,
næste gang du bager.
Kagen bliver ujævnt brun.
Ovntemperaturen er for høj, Vælg en lavere ovntemperaog bagetiden er for kort.
tur og længere bagetid.
Kagen bliver ujævnt brun.
Dejen er ujævnt fordelt.
Fordel dejen jævnt på bagepladen.
Kagen er ikke klar på den
angivne bagetid.
Der er for lav ovntemperatur.
Skru en smule op for ovntemperaturen, næste gang
du bager.
9.3 Over- og undervarme
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Boller
200-225
10-20
3-4
Fuldkorns boller
190-200
20-25
3-4
14
www.electrolux.com
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fyldte sandwiches
200-225
10-12
3-4
Formbrød
190-210
30-40
2-3
Ciabatta boller
210-230
10-20
3-4
Foccacia
220-230
15-20
3-4
Pita brød
250
5-15
3-4
Kringler
180-200
12-15
3-4
Hvidt brød / Rundt brød
175-225
35-45
2
Hvidt brød
190-210
25-40
1-2
Ciabatta
210-220
15-25
1-2
Fuldkorns brød
180-200
35-45
1-2
Rugbrødsblanding
275
opvarmning
1
- bagning
190
55-65
1
Flutes
220-230
15-30
3-4
Pandekager
170-180
50-60
2-3
Frugtkager
150-170
70-80
3
Muffins
180-200
10-20
3
Roulade
220-250
6-15
3
Boller
220-250
8-15
3
Langt brød
180-200
25-35
3
Honningkage
220-225
8-12
3
Kage på fad
170-180
35-45
3-4
Sandkage/Madeira kage
170-180
40-50
1-2
Sandwich kage, bolle
200-225
8-12
3-4
Marengs
100
90-120
3-4
Marengsbunde
100
90-120
3-4
- opvarmning
med slukket ovn
25
3-4
Lagkagebunde
160-180
6-15
3-4
Vandbakkelser
170-190
30-45
3-4
Roulade
190-210
10-12
3-4
Frugttærter, småkager af mørdej
175-200
Forbagte, boller 3-4
10 - 15
DANSK
Madvarer
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Frugttærter, småkager af mørdej
175
slut 35 - 45
3-4
Frugttærter, smuldrekage
190-200
25-35
3-4
Marcipankage i høj form
210-230
10-12
2
Pandekager
210-220
15-30
2
15
9.4 Madlavning med over- og undervarme
Madvarer
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Fisk, kogning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stegning
180 - 200
-1)
2-3
Farsbrød
175 - 200
45 - 60
2-3
Frikadeller
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpostej
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratin
180 - 200
50 - 60
2-3
Kartoffelgratin
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hjemmelavet
200
50 - 60
2-3
Lasagne, frossen
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagratin
180 - 200
30 - 40
2-3
Pizza, hjemmelavet
220 - 230
15 - 25
2-3
Pizza, frossen
220 - 230
15 - 252)
2-3
Pommes frites, frosne
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tærter, hjemmelavede - forbagning, 190 - 210
bund
15 - 25
3-4
Tærte, hjemmelavet - færdiggørelse 190 - 210
20 - 30
3-4
Tærte, frossen færdigret
20 - 302)
3-4
200 - 225
1) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fisken
er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper
let er fisken færdig.
2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.
9.5 Stegning
• Brug varmefast kogegrej til stegning
(følg producentens anvisninger).
• Store stege kan steges direkte i grill /
bradepanden (hvis den findes) eller på
grillristen med grill / bradepanden
under.
16
www.electrolux.com
• Steg magert kød i bradepanden med
låget. Det holder bedre på kødsaften.
• Alt kød, der skal have sprød skorpe/
svær, kan steges i bradepanden uden
låg.
• Det anbefales, at du tilbereder kød og
fisk på 1 kg og derover i apparatet.
• For at forhindre at kødsaften eller
fedtstoffet brænder på på
bradepanden, kan du komme lidt
væske i grill / bradepanden.
• Stegen vendes efter behov (efter 1/2 2/3 af tilberedningstiden).
• Store stege og fjerkræ dryppes med
stegesky flere gange under stegning.
Det giver bedre stegningsresultater.
• Du kan slukke apparatet ca. 10
minutter før stegetiden er slut og bruge
restvarmen.
9.6 Stegning med over- og undervarme
Oksekød
Madvarer
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Engelsk roastbeef 1)
125
80 - 120
2-3
Culotte - bruning
225
i alt 10
2-3
Culotte - stegning
160
50 - 60
2-3
Engelsk roastbeef
180
90 - 120
1-3
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavningstermometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Kalv
Madvarer
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Filet 1)
180
2-3
60 - 70
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavningstermometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Lammekød
Madvarer
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Kølle/bov/ryg
180
2
80 - 100
Svin
Madvarer
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Nakkesteg af svinekød 1)
200
60 - 70
3
Ribbensteg 1)
200
60
3
Nakkefilet
180
90 - 120
2-3
Skinke
160
60 - 100
1-2
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavningstermometer, skal det fjernes inden brug af grill.
DANSK
17
Fjerkræ
Madvarer
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Kylling, opskåret
200
55 - 65
2-3
And 1)
160
55 - 65
2-3
And langtidsstegning 1)
130
i alt ca. 5 timer
2-3
Kalkun helstegt farseret
160
50 - 60
1-2
Kalkunbryst
200
70 - 80
2-3
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavningstermometer, skal det fjernes inden brug af grill.
9.7 Generelt om grillstegning
• Forvarm altid en tom ovn i 5
minutter med grill-funktionerne.
ADVARSEL!
Grill altid med ovnlågen
lukket.
• Grill altid med højeste
temperaturindstilling.
• Sæt risten i den ovnrille, der anbefales i
grilltabellen.
• Sæt altid bradepanden på første
ovnrille, så den kan opsamle fedtet.
• Grill kun flade stykker af kød eller fisk.
Ovnen griller på midten af pladen.
9.8 Grillstegning
Madvarer
Temperatur Tid (min.)
(°C)
1. side
2. side
Ovnrille
Svinekotelet
250
7-9
4-6
3-4
Lammekoteletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kylling, opskåret
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Pølser
250
3-5
2-4
3-4
Stegeben, forstegte i 20 min
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skiver af torsk eller laks
250
10 - 15
5 - 10
3-4
Toastbrød
250
2-3
1-2
3-4
10. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
10.1 Bemærkninger om
rengøring
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
18
www.electrolux.com
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel.
• Rengør altid apparatet indvendigt efter
brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre brand.
Risikoen er højere for bradepanden.
• Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et
rengøringsmiddel.
• Hvis der anvendes non-stick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller
opvaskemaskine til rengøring. Det kan
beskadige non-stick-belægningen.
10.2 Tilbehør af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en
våd svamp. Tør efter med en
blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller
slibende midler. De kan
beskadige ovnens udvendige
flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre
ovnens betjeningspanel.
1
2
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
PAS PÅ!
Sørg for, at den længste
fastgørelsestråd er foran.
Enden af de to tråde skal
pege bagud. Forkert
installation kan beskadige
emaljen.
10.4 Fjernelse af ovnlågen
Tag ovnlågen af for at lette rengøringen.
1
2
10.3 Udtagning af ovnribber
Tag ovnribberne ud for at rengøre ovnen.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1. Åbn lågen helt.
2. Flyt skyderen, indtil der høres et klik.
3. Luk lågen, indtil skyderen blokerer for
den.
4. Fjern lågen.
For at tage lågen af skal du trække
den opad, først på den ene side,
derefter den anden.
Sæt ovnlågen på plads efter rengøringen i
modsat rækkefølge. Kontroller, at der
høres et klik, når du trykker lågen på
plads. Brug om nødvendigt lidt kraft.
DANSK
19
10.5 Fjernelse og rengøring af
lågens glas
Glasset i produktet kan
adskille sig med hensyn til
type og form fra
illustrationerne i vejledningen.
Antallet af glas kan også
variere.
1. Hold i begge sider af lågelisten (B) i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
2. Træk forsigtigt varmeelementet ned.
3. Tør ovnens loft af med en blød klud
opvredet i varmt vand og
rengøringsmiddel, og lad det tørre.
Montér varmelegemet i den omvendte
rækkefølge.
Monter ovnribberne.
B
1
2. Træk i lågelisten, og tag den ud.
3. Hold i overkanten af hvert enkelt af
ovnlågens ovnglas, og træk dem opad
og ud af skinnen.
4. Rengør lågens ovnglas.
Brug samme fremgangsmåde omvendt for
at installere glasset.
10.6 Ovnens loft
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, inden du
fjerner varmeelementet.
Kontroller, at apparatet er
kølet af. Der er risiko for
forbrænding.
Tag ovnribberne ud.
Du kan fjerne varmelegemet, så det er
nemmere at rengøre ovnens loft.
1. Fjern skruen, der holder
varmeelementet fast. Brug en
skruetrækker første gang.
ADVARSEL!
Sørg for, at varmeelementet
er korrekt monteret, og at det
ikke falder ned.
10.7 Udskiftning af pæren
Læg en klud i bunden af apparatets rum.
Det forhindrer, at glasset og rummet
beskadiges.
ADVARSEL!
Fare for dødsfald ved
elektrisk stød! Afbryd
sikringen, inden du udskifter
pæren.
Pæren og glasset kan blive
varmt.
1. Sluk for apparatet.
2. Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Baglampe
Du finder lampeglasset
bagerst i ovnrummet.
1. Drej dækglasset mod uret for at fjerne
det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en egnet 300
°C varmefast ovnpære.
Brug en ovnpære af samme type.
4. Montér dækglasset.
20
www.electrolux.com
10.8 Udtagning af skuffen
ADVARSEL!
Opbevar ikke brændbare
genstande (såsom
rensesvampe, plasticposer,
grillhandsker, papir eller
rensesprays) i skuffen. Når du
bruger ovnen, kan skuffen
blive varm. Brandfare
Opbevaringsskuffen under ovnen kan
tages ud for at lette rengøringen.
1. Træk skuffen så langt ud, den kan
komme.
2. Løft lidt op i skuffen, så den kan løftes
skråt opefter og ud af skinnerne.
Brug samme fremgangsmåde til at sætte
skuffen i, men i omvendt rækkefølge.
11. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulige årsager
Afhjælpning
Du kan ikke tænde for apparatet.
Apparatet er ikke sluttet til
en strømforsyning, eller det
er forkert tilsluttet.
Kontrollér, om apparatet er
tilsluttet korrekt til strømforsyningen.
Du kan ikke tænde for apparatet.
Fejlstrømsrelæet har afbrudt Se efter, om fejlen skyldes
strømmen.
en defekt sikring. Kontakt
en kvalificeret installatør,
hvis fejlstrømsrelæet afbryder strømmen flere gange i
træk.
Restvarmeindikator tændes Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Varmetrinnet skifter mellem
to forskellige varmetrin.
Effektstyring-funktionen er i
brug.
Se kapitlet "Kogesektion –
Daglig brug".
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe i Lad ikke maden stå i ovnen
kondensvand på maden og ovnen.
længere end 15-20 minutter
i ovnrummet.
efter tilberedningen.
11.2 Serviceoplysninger
Hvis du ikke selv kan løse problemet:
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter.
De nødvendige oplysninger til
servicecentret er angivet på typeskiltet.
Typeskiltet er placeret på apparatets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes fra
ovnrummet.
DANSK
21
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
12. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Tekniske data
Mål
Højde
850 - 939 mm
Bredde
696 mm
Dybde
600 mm
12.2 Tippesikring
PAS PÅ!
Montér tippesikringen for at
undgå, at apparatet vælter
ved ukorrekt anbringelse af
genstande. Tippesikringen
fungerer kun, hvis apparatet
er monteret korrekt.
Dit apparat har symbolerne
vist på billederne (hvis
relevant) for at minde dig om
installationen af
tippesikringen.
Sørg for at montere
tippesikringen i den korrekte
højde.
Se det medfølgende installationshæfte for
at få mere at vide om apparatets
installation.
22
www.electrolux.com
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktkort og information for ovne i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
EKC7011BOW
Energieffektivitetsindeks
103.4
Energiklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, almindelig 0.91 kWh/cyklus
tilstand
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
78 l
Type ovn
Ovn i fritstående komfur
Vægt
54.0 kg
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
13.2 Ovn - Energibesparelse
Apparatet har funktioner, som hjælper dig
med at spare energi ved daglig
madlavning.
• Generelle råd
– Sørg for, at ovnlågen er lukket
korrekt, når apparatet er tændt, og
hold den lukket så meget som
muligt under tilberedningen.
– Brug metalfade for at forbedre
energibesparelsen.
– Stil om muligt maden i ovnen uden
at forvarme den.
– Når madlavningen tager over 30
minutter, skal ovntemperaturen
reduceres mest muligt 3 - 10
minutter, før tilberedningstiden er
gået, afhængigt af madlavningens
varighed. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
– Brug restvarmen til at opvarme
andre madvarer.
• Holde maden varm - vælg den lavest
mulige temperaturindstilling, hvis du
ønsker at bruge restvarmen til at holde
maden varm.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig sundhed
samt at genbruge affald af elektriske og
elektroniske apparater. Kasser ikke
*
apparater, der er mærket med symbolet
, sammen med husholdningsaffaldet.
Lever produktet tilbage til din lokale
genbrugsplads eller kontakt din kommune.
DANSK
23
867307593-A-442014
www.electrolux.com/shop
Download PDF

advertising