Electrolux EOC5851AAX Používateľská príručka

Electrolux EOC5851AAX Používateľská príručka
EOC5851AA
.......................................................... .......................................................
SK RÚRA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČASOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DOPLNKOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
3
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte pri‐
ložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody
a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Ná‐
vod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste
doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postih‐
nutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmy‐
slovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy,
ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpo‐
vedná za ich bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebi‐
ču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú ho‐
rúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú
teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vybe‐
raní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy
používajte kuchynské rukavice.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
• Pred odstraňovaním problémov odpojte spotrebič od elektrickej
siete.
4
www.electrolux.com
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostried‐
ky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať po‐
vrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
• Vyliate zvyšky sa musia pred pyrolytickým čistením odstrániť. Z
rúry vyberte všetky súčasti.
• Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo príslušný náhrad‐
ný diel.
• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť
zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a
vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so
spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdiale‐
nosť od iných spotrebičov a nábytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa
ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpeč‐
né.
• Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené
spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do elek‐
trickej siete smie vykonať výlučne kvalifikova‐
ný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐
povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐
trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐
trikára.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický
kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť
prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis
alebo elektrikára.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do
kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy,
keď sú dvierka horúce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom elektric‐
kých častí pod napätím a neizolovaných častí
treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť
bez nástrojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte
do nej sieťovú zástrčku.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku napájacieho kábla.
• Použite iba správne izolačné zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolač‐
né zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotre‐
biča od elektrickej siete na všetkých póloch.
SLOVENSKY
Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia
musí byť minimálne 3 mm.
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom alebo výbu‐
chu.
• Tento spotrebič používajte v domácom pro‐
stredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvie‐
rok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku
horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky,
ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo
odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spo‐
trebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím
prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť
zmes alkoholu so vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti spotrebiča
nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknu‐
té horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča,
do jeho blízkosti, ani naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spo‐
trebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene far‐
by smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaď‐
te priamo na dno spotrebiča.
– na dno spotrebiča nedávajte alobal.
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy jedla v rúre nenechá‐
vajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
postupujte opatrne.
5
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na
funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na
ktorý sa vzťahuje záruka.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký
pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré
môžu byť trvalé.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požia‐
ru alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje
riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď ich
nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredi‐
sko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli
opotrebeniu povrchového materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu
spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepouží‐
vajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpú‐
šťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavaj‐
te bezpečnostné pokyny na obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite
žiadnym čistiacim prostriedkom.
Pyrolytické čistenie
VAROVANIE
Riziko popálenín.
• Pred vykonaním funkcie Pyrolytického samo‐
čistenia alebo funkcie Prvé použitie odstráňte
z vnútra rúry:
– Všetky zvyšky jedla, oleja alebo tuku a iné
nečistoty.
– Všetky vyberateľné predmety (vrátane ro‐
štov, bočných zásuvných mriežok a pod.,
ktoré boli dodané s produktom), predovšet‐
kým však teflónové hrnce, panvice, pekáče,
nástroje a pod.
• Podrobne si prečítajte všetky pokyny týkajúce
sa pyrolytického čistenia.
6
www.electrolux.com
• Keď je spustené pyrolytické čistenie, nepú‐
šťajte deti k spotrebiču. Spotrebič sa veľmi zo‐
hreje.
• Pyrolytické čistenie je proces využívajúci veľ‐
mi vysokú teplotu, pri ktorom môže dôjsť k
tvorbe dymu zo zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto spotrebiteľom dôrazne odpo‐
rúčame:
– V priebehu pyrolytického čistenia a po ňom
zabezpečte dobré vetranie.
– Počas prvého použitia pri maximálnej teplo‐
te a po ňom zabezpečte dobré vetranie.
– V priebehu pyrolytického čistenia sa domá‐
ce zvieratá (najmä vtáky) nesmú dostať do
blízkeho okolia spotrebiča a pri prvom pou‐
žití funkcie pyrolytického čistenia alebo ma‐
ximálnej teploty zabezpečte dostatočné ve‐
tranie.
• Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré vtáky a
plazy extrémne citlivé na prípadné výpary
vznikajúce počas čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
• Malé zvieratá môžu byť tiež veľmi citlivé na lo‐
kálne zmeny teploty v blízkosti všetkých pyro‐
lytických rúr počas programu pyrolytického sa‐
močistenia.
• Nelepivé povrchy hrncov, panvíc, plechov, ku‐
chynského riadu a pod. môžu byť poškodené
vysokou teplotou pri pyrolytickom čistení vo
všetkých pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých výparov.
• Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo všet‐
kých pyrolytických rúr/zvyškov po varení, nie
sú škodlivé pre ľudí vrátane dojčiat a ľudí so
zdravotnými problémami.
2.4 Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používa‐
ná v tomto spotrebiči je určená len pre domá‐
ce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektric‐
kým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od
zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými technickými
údajmi.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
3. POPIS VÝROBKU
1
1 Ovládací panel
2
2 Elektronický programátor
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
9
3 Zásuvka teplotnej sondy
4 Ohrevný článok
5 Osvetlenie
6 Ventilátor
7 Zadný ohrevný článok
8 Dolný ohrev
9 Zasúvacie lišty, vyberateľné
10 Úrovne v rúre
SLOVENSKY
7
3.1 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené po‐
krmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako
nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je jedlo upečené.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti príslušen‐
stva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
8
www.electrolux.com
4.2 Prvé pripojenie
zyk, kontrast displeja, jas displeja a denný čas.
Stlačením
alebo
nastavte požadovanú
hodnotu. Nastavenie potvrďte stlačením OK.
Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete alebo
po prerušení napájania je potrebné nastaviť ja‐
5. OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami
Číslo
1
Senzoro‐
vé tlačidlo
Funkcia
Zap./vyp.
Voľba funkcie ohrevu alebo funkcie
Sprievodca pečením . Ak chcete získať
prístup k požadovanej funkcii, dotknite sa
tlačidla raz alebo dvakrát, keď je spotre‐
bič zapnutý. Ak chcete zapnúť alebo vy‐
pnúť osvetlenie, dotknite sa tlačidla na 3
sekundy.
Tlačidlo Domov
Návrat o jednu úroveň v ponuke. Ak
chcete zobraziť hlavnú ponuku, dotknite
sa tlačidla na 3 sekundy.
Nastavenie teploty
Nastavenie teploty alebo zobrazenie ak‐
tuálnej teploty v spotrebiči. Ak chcete za‐
pnúť alebo vypnúť funkciu Rýchle zohrie‐
vanie , dotknite sa tlačidla na 3 sekundy.
Obľúbené
Ukladanie a prístup k obľúbeným progra‐
mom.
4
5
Zapínanie a vypínanie spotrebiča.
Funkcie ohrevu alebo
Sprievodca pečením
2
3
Poznámka
6
Tlačidlo na posun nahor
Pohyb nahor v ponuke.
7
Tlačidlo na posun nadol
Pohyb nadol v ponuke.
SLOVENSKY
Senzoro‐
vé tlačidlo
Číslo
Funkcia
9
Poznámka
Časové a doplnkové funk‐ Nastavenie rôznych funkcií. Keď je spu‐
cie
stená funkcia ohrevu, dotykom senzoro‐
vého tlačidla nastavíte časovač, detskú
poistku, pamäť Obľúbené , funkcie Ohrev
a uchovanie teploty , Nastaviť a ísť alebo
zmeníte nastavenia teplotnej sondy.
8
Časomer
9
Nastavenie funkcie Časomer .
OK
10
Displej
-
11
Displej
A
Potvrdenie výberu alebo nastavenia.
B
C
E
D
Zobrazuje aktuálne nastavenia spotrebi‐
ča.
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcia ohrevu
Presný čas
Ukazovateľ ohrevu
Teplota
Čas trvania alebo skončenia určitej funkcie
Iné ukazovatele na displeji
Symbol
Funkcia
Časomer
Funkcia je zapnutá.
Presný čas
Zobrazuje aktuálny čas.
Trvanie
Zobrazuje požadovaný čas pečenia.
Koniec
Zobrazuje čas skončenia pečenia.
Časové údaje
Zobrazuje čas činnosti funkcie ohrevu. Ak chcete znovu
nastaviť čas, stlačte súčasne
a
.
Ukazovateľ ohrevu
Znázorňuje úroveň teploty v spotrebiči.
Ukazovateľ rýchleho
ohrevu
Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zohrievania rúry.
Hmotnostný program
Automatický hmotnostný systém je aktívny alebo je mož‐
né zmeniť hmotnosť.
Ohrev a uchovanie te‐ Funkcia je zapnutá.
ploty
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
10
www.electrolux.com
6.1 Navigácia v ponukách
1.
2.
Zapnite spotrebič.
Stlačením
ponuky.
alebo
vyberte možnosť
Ak chcete prejsť do podponuky alebo po‐
tvrdiť nastavenie, stlačte tlačidlo OK.
Kedykoľvek sa môžete vrátiť do hlavnej ponuky
3.
pomocou tlačidla
.
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Symbol
Položka ponuky
Popis
Funkcie ohrevu
Obsahuje zoznam funkcií ohrevu.
Sprievodca pečením
Obsahuje zoznam automatických programov
pečenia.
Obľúbené
Obsahuje zoznam obľúbených programov pe‐
čenia vytvorených používateľom.
Pyrolýza
Pyrolytické čistenie.
Základné nastavenie
Obsahuje zoznam ďalších nastavení.
Špeciálne
Obsahuje zoznam doplnkových funkcií ohre‐
vu.
Podponuky pre: Základné nastavenie
Symbol
Podponuka
Použitie
Nastaviť denný čas
Nastavenie aktuálneho denného času
Časové údaje
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, na displeji sa zobra‐
zuje aktuálny čas, aj keď je spotrebič vypnu‐
tý.
NASTAVIŤ A ÍSŤ
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, môžete zapnúť túto
funkciu, keď zapnete funkciu ohrevu.
Ohrev a uchovanie teploty
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, môžete zapnúť túto
funkciu, keď zapnete funkciu ohrevu.
Predĺženie doby pečenia
Zapína a vypína funkciu.
Kontrast displeja
Upravuje kontrast displeja po stupňoch.
Jas displeja
Upravuje jas displeja po stupňoch.
Jazyk
Nastavuje jazyk displeja.
Hlasitosť zvuk. signalizácie
Upravuje hlasitosť tónov tlačidiel a zvukovej
signalizácie po stupňoch.
Tóny tlačidiel
Zapína a vypína tóny dotykových tlačidiel.
Tón dotykového tlačidla ZAP./VYP. nie je
možné vypnúť.
Alarm/Výstražný tón
Zapína a vypína výstražnú zvukovú signalizá‐
ciu.
SLOVENSKY
Symbol
11
Podponuka
Použitie
Pripomienka čistenia
Pripomína, kedy je potrebné vyčistiť spotre‐
bič.
Sprievodca čistením
Sprevádza vás procesom čistenia.
Pachový filter
Zapína alebo vypína funkciu. Zabraňuje šíre‐
niu pachov počas varenia. Ak je funkcia VY‐
PNUTÁ, pravidelne sa spúšťa čistenie.
Servis
Zobrazuje verziu softvéru a konfiguráciu.
Pôvodné nastavenie
Obnovuje všetky pôvodné nastavenia.
6.3 Funkcie ohrevu
Podponuky pre: Funkcie ohrevu
Funkcia ohrevu
Použitie
Teplovzdušné pečenie
Na pečenie maximálne na 3 úrovniach rúry súčas‐
ne a na sušenie potravín. Nastavte o 20 – 40 °C
nižšiu teplotu ako pri funkcii Tradičné pečenie .
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete do‐
siahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrum‐
kavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu
teplotu ako pri funkcii Tradičné pečenie .
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrov‐
ni.
Pomalé pečenie
Na prípravu veľmi chudých a jemných pečených
mäsových pokrmov.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavou spodnou ča‐
sťou.
Vlhký horúci vzduch
Na úsporu energie pri pečení múčnych jedál a su‐
chého pečiva. Vhodné tiež na pečenie jedál vo for‐
mách na jednej úrovni.
EKO pečenie mäsa
Funkcie EKO vám umožňujú optimalizovať spotre‐
bu energie počas pečenia. Najprv je potrebné na‐
staviť čas pečenia. Viac informácií o odporúčaných
nastaveniach nájdete v tabuľkách pečenia s prí‐
slušnou funkciou ohrevu.
Mrazené pokrmy
Na prípravu mrazených polotovarov, napríklad ze‐
miakových hranolčekov, amerických zemiakov, jar‐
ných závitkov.
Gril
Na grilovanie plochých pokrmov a na prípravu hria‐
nok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách. Na prípravu hrianok.
12
www.electrolux.com
Funkcia ohrevu
Turbo gril
Použitie
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s ko‐
sťami na 1 úrovni. Tiež na gratinovanie a zapeka‐
nie.
Podponuky pre: Špeciálne
Funkcia ohrevu
Použitie
Chlieb
Na pečenie chleba.
Zapečené jedlo
Na prípravu jedál, ako sú lasagne či zapečené ze‐
miaky. Tiež na zapekanie.
Kysnutie cesta
Na kysnutie kysnutého cesta pred pečením.
Ohrev tanierov
Na predhriatie taniera pred podávaním jedla.
Zaváranie
Na zaváranie zeleniny, napríklad nakladanej mie‐
šanej zeleniny.
Sušenie
Na sušenie plátkov ovocia (napr. jabĺk, sliviek, bro‐
skýň) a zeleniny (napr. paradajok, cukiet, hríbov).
Uchovať teplé
Na uchovanie teploty uvereného jedla.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
6.4 Zapnutie funkcie ohrevu
1.
2.
3.
4.
Zapnite spotrebič.
Vyberte ponuku Funkcie ohrevu . Výber po‐
tvrďte stlačením OK.
Nastavte funkciu ohrevu. Nastavenie po‐
tvrďte stlačením OK.
Nastavte teplotu. Nastavenie potvrďte stla‐
čením OK.
Stlačením tlačidla prejdite priamo do
ponuky Funkcie ohrevu . Funkciu môže‐
te použiť vtedy, keď je spotrebič zapnu‐
tý.
6.5 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa pásik
na displeji. Tento pásik znázorňuje, že teplota sa
zvyšuje.
Ukazovateľ rýchleho ohrevu
Táto funkcia skracuje dobu zahrievania rúry. Ak
chcete túto funkciu zapnúť, podržte tlačidlo 3
sekundy. Ukazovateľ ohrevu sa strieda.
Zvyškové teplo
Keď spotrebič vypnete, na displeji sa zobrazí
zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na udržanie
teploty jedla.
6.6 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám pomô‐
žu usporiť energiu pri každodennom va‐
rení:
• Zvyškové teplo:
– Keď je v činnosti ohrevná funkcia alebo
program, ohrevné články sa vypnú o 10 %
skôr (osvetlenie a ventilátor budú pokračo‐
vať v činnosti). Táto funkcia je aktívna len
vtedy, keď je čas pečenia dlhší ako 30 mi‐
SLOVENSKY
nút alebo používate časové funkcie ( Trva‐
nie , Koniec ).
– Keď je spotrebič vypnutý, toto teplo môžete
použiť na udržanie teploty jedla. Na displeji
sa zobrazuje zvyšková teplota.
13
• Pečenie s vypnutým osvetlením – ak chcete
vypnúť osvetlenie počas pečenia, na 3 sekun‐
dy sa dotknite symbolu .
• Funkcie Eko – pozrite si časť „Funkcie ohrevu“
(len pri vybraných modeloch).
7. ČASOVÉ FUNKCIE
Symbol
Funkcia
Popis
Časomer
Na nastavenie odpočítavania (max. 2 hodiny 30 minút). Táto
funkcia nemá vplyv na prevádzku spotrebiča. Môžete ju za‐
pnúť aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý. Funkciu zapnite tla‐
alebo
nastavte čas v minú‐
čidlom . Stlačením
tach a stlačením OK funkciu spustite.
Trvanie
Na nastavenie doby prevádzky spotrebiča (max. 23 h 59
min).
Koniec
Nastavenie času vypnutia pre funkciu ohrevu (max. 23 h 59
min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu, odpočítava‐
nie začne po 5 sekundách.
Ak použijete časové funkcie Trvanie a
Koniec , spotrebič vypne ohrevné člán‐
ky po uplynutí 90 % nastaveného času.
Spotrebič bude pomocou zvyškového
tepla pokračovať v pečení, kým neuply‐
nie doba pečenia (3 až 20 minút).
Nastavenie časových funkcií
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2.
Opakovane stláčajte
, kým sa na displeji
nezobrazí požadovaná časová funkcia a prí‐
slušný symbol.
3.
Stlačením
alebo
nastavte požado‐
vaný čas. Nastavenie potvrďte stlačením
OK. Keď doba pečenia uplynie, zaznie zvu‐
kový signál. Spotrebič sa vypne. Na displeji
sa zobrazuje hlásenie.
Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa senzo‐
rového tlačidla.
4.
Užitočné informácie:
• Pri funkciách Trvanie a Koniec musíte najprv
nastaviť funkciu ohrevu a teplotu. Potom mô‐
žete nastaviť časovú funkciu. Spotrebič sa vy‐
pne automaticky.
• Funkcie Trvanie a Koniec môžete používať
súčasne, ak chcete, aby sa spotrebič v urče‐
nom neskoršom čase automaticky zapol a vy‐
pol.
• Keď používate teplotnú sondu (ak je k dispozí‐
cii), funkcie Trvanie a Koniec nie je možné
použiť.
7.1 Ohrev a uchovanie teploty
Funkcia Ohrev a uchovanie teploty uchová pri‐
pravené jedlo teplé pri teplote 80 °C po dobu 30
minút. Zapína sa po skončení pečenia.
• Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť v ponu‐
ke Základné nastavenie .
• Podmienky pre funkciu:
– Nastavená teplota je vyššia ako 80 °C.
– Je nastavená funkcia Trvanie .
Zapnutie funkcie
1. Spotrebič zapnite.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4.
Opakovane stláčajte
, kým sa na displeji
nezobrazí Ohrev a uchovanie teploty . Po‐
tvrďte stlačením OK.
Keď sa funkcia ukončí, zaznie zvukový signál.
V prípade zmeny funkcie ohrevu zostane funkcia
Ohrev a uchovanie teploty aktivovaná.
14
www.electrolux.com
7.2 Predĺženie doby pečenia
2.
Funkcia Predĺženie doby pečenia umožňuje po‐
kračovanie funkcie ohrevu po skončení funkcie
Trvanie .
• Platí to pre všetky funkcie ohrevu s funkciou
Trvanie alebo Hmotnostný program .
• Funkciu nemožno použiť pri funkciách ohrevu
s teplotnou sondou.
Na displeji sa na päť minút zobrazí správa
Predĺženie doby pečenia .
3.
Funkciu aktivujete stlačením tlačidla
(alebo zrušíte stlačením tlačidla
).
Nastavte dobu Predĺženie doby pečenia .
Nastavenie potvrďte stlačením OK.
4.
Aktivovanie funkcie:
1. Keď uplynie doba pečenia, zaznie zvukový
signál. Stlačte ľubovoľné senzorové tlačidlo.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Automatické programy
Nasledujúce 3 automatické programy obsahujú
optimálne nastavenia pre jednotlivé druhy mäsa
alebo iné recepty:
• Mäsové programy s funkciou Hmotnostný pro‐
gram (ponuka Sprievodca pečením ) – Táto
funkcia automaticky vypočíta dobu prípravy
jedla. Ak ju chcete použiť, je potrebné zadať
hmotnosť jedla.
• Mäsové programy s funkciou Program s te‐
plotnou sondou (ponuka Sprievodca peče‐
ním ) – Táto funkcia automaticky vypočíta do‐
bu prípravy jedla. Ak ju chcete použiť, je po‐
trebné zadať teplotu vnútri mäsa. Keď sa pro‐
gram skončí, zaznie zvukový signál.
• Receptový program (ponuka Sprievodca pe‐
čením ) – Táto funkcia používa pre pokrm vo‐
pred nastavené hodnoty. Pokrm pripravte
podľa receptu z tejto knihy.
Pokrmy Hmotnostný program
Pečené bravčové
Pečené teľacie
Dusené mäso
Pečená zverina
Pečené jahňacie
Celé kura
Celá morka
Celá kačica
Pokrmy Hmotnostný program
Celá hus
Pokrmy Program s teplotnou sondou
Bravčové zadné
Hovädzie pečené
Hovädzie po škandinávsky
Zadné zo zveriny
Jahňacie pečené, stredne
Hydina bez kostí
Celá ryba do 1 kg
Recepty pre automatické programy pre
tento spotrebič nájdete na našej webo‐
vej stránke. Aby ste našli správnu knihu
receptov, skontrolujte číslo výrobku
(PNC) na typovom štítku na prednom
ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
8.2 Sprievodca pečením s funkciou
Receptový program
Tento spotrebič ponúka programy pre skupinu
receptov, ktoré môžete používať. Nastavenia pre
recepty nie je možné meniť.
Aktivovanie funkcie:
1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte ponuku Sprievodca pečením . Vý‐
ber potvrďte stlačením OK.
3. Vyberte kategóriu a pokrm. Výber potvrďte
stlačením OK.
SLOVENSKY
4.
Vyberte položku Receptový program . Výber
potvrďte stlačením OK.
Keď použijete funkciu Manuálne , spo‐
trebič použije automatické nastavenia.
Tie môžete zmeniť ako v prípade ostat‐
ných funkcií.
8.3 Sprievodca pečením s funkciou
Hmotnostný program
Táto funkcia automaticky vypočíta dobu pečenia.
Ak ju chcete použiť, je potrebné zadať hmotnosť
pokrmu.
15
Vyberte kategóriu a pokrm. Výber potvrďte
stlačením OK.
4. Zvoľte Hmotnostný program . Výber po‐
tvrďte stlačením OK.
5. Hmotnosť pokrmu nastavte pomocou doty‐
kových tlačidiel
alebo
. Nastavenie
potvrďte stlačením OK.
Spustí sa automatický program. Hmotnosť môže‐
te kedykoľvek zmeniť. Ak chcete zmeniť hmot‐
alebo
. Keď doba pečenia
nosť, stlačte
uplynie, zaznie zvukový signál. Ak chcete signál
vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
3.
Pri niektorých programoch jedlo po 30
minútach obráťte. Na displeji sa zobrazí
pripomienka.
Aktivovanie funkcie:
1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte Sprievodca pečením . Výber potvrďte
stlačením OK.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú teplotu, spotrebič
sa vypne.
Je potrebné nastaviť dve teploty:
• Teplotu rúry na pečenie
• Teplotu vnútri mäsa
Používajte iba dodanú teplotnú sondu
alebo príslušné náhradné diely.
Používanie teplotnej sondy:
Špičku teplotnej sondy zapichnite do stredu
mäsa.
2. Zapnite spotrebič.
3. Konektor teplotnej sondy zasuňte do zásuv‐
ky v prednej časti spotrebiča.
Na displeji sa zobrazí indikátor teplotnej
sondy.
1.
4.
5.
Pomocou
alebo
nastavte do 5 sek‐
únd teplotu vnútri mäsa.
Nastavte funkciu rúry a v prípade potreby
zmeňte teplotu v rúre.
Spotrebič vypočíta približný čas skončenia
pečenia. Čas skončenia sa líši v závislosti
od množstva pokrmu, nastavených teplôt
rúry (minimálne 120 °C) a prevádzkových
režimov. Spotrebič vypočíta čas skončenia
približne do 30 minút.
Počas pečenia musí teplotná sonda zo‐
stať zapichnutá v mäse a zapojená v
zásuvke na teplotnú sondu.
16
www.electrolux.com
6.
7.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnútornú te‐
plotu, zaznie zvukový signál. Spotrebič sa
automaticky vypne. Ak chcete signál vy‐
pnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
Konektor teplotnej sondy vytiahnite zo zá‐
suvky a mäso vyberte z rúry.
VAROVANIE
Teplotná sonda je horúca. Hrozí riziko
popálenia. Pri vyberaní špičky sondy a
jej odpájaní dávajte pozor.
Ak chcete zmeniť teplotu vnútri mäsa,
stlačte tlačidlo
.
9.2 Vloženie príslušenstva rúry
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné okraje.
Tieto okraje a tvar vodiacich tyčí tvoria špeciálne
zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu kuchynské‐
ho riadu.
Inštalácia drôteného roštu spolu s hlbokým peká‐
čom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Hlboký pe‐
káč zasuňte medzi vodiace tyče jednej z úrovní
rúry.
9.3 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva rúry
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
SLOVENSKY
17
Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby
nožičky smerovali dole.
Vysoký okraj okolo roštu rúry je špeciál‐
ne zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu
kuchynského riadu.
9.4 Vloženie drôteného roštu spolu s hlbokým pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Drôtený
rošt a hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Ponuka Obľúbené
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú trvanie, te‐
plota alebo funkcia ohrevu, si môžete uložiť. Ulo‐
žené programy sú dostupné v ponuke Obľúbe‐
né . Do pamäte môžete uložiť 20 programov.
Uloženie programu
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo funkciu
Sprievodca pečením .
3.
4.
5.
6.
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým sa na
displeji nezobrazí „ ULOŽIŤ “. Výber po‐
tvrďte stlačením OK.
Na displeji sa zobrazí prvá voľná pozícia v
pamäti. Výber potvrďte stlačením OK.
Zadajte názov programu. Prvé písmeno bli‐
ká. Ak chcete písmeno zmeniť, stlačte
alebo
. Stlačte OK.
Pomocou
alebo
môžete posúvať
kurzor doprava alebo doľava. Stlačte OK.
Ďalšie písmeno začne blikať. Opakujte kro‐
ky 5 a 6 podľa potreby.
7.
Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a podržíte
tlačidlo OK.
Užitočné informácie:
• Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Ak chcete
prepísať uložený program, keď sa na displeji
zobrazí prvá voľná pozícia v pamäti, stlačte
alebo
a potom OK.
• Názov programu môžete zmeniť v ponuke
Zmeniť názov programu .
Aktivovanie programu
Zapnite spotrebič.
Vyberte ponuku Obľúbené . Výber potvrďte
stlačením OK.
3. Zvoľte názov vášho obľúbeného programu.
Výber potvrďte stlačením OK.
1.
2.
10.2 Blok. ovládania
Funkcia Blok. ovládania zabraňuje náhodnej
zmene funkcie ohrevu. Blok. ovládania môžete
aktivovať, iba ak je spotrebič v činnosti.
18
www.electrolux.com
Zapnutie funkcie Blok. ovládania :
1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo nastavenie.
3.
4.
Opakovane stláčajte položku
, kým sa
na displeji nezobrazí Blok. ovládania .
Potvrďte stlačením OK.
Ak má spotrebič funkciu pyrolytického
čistenia a prebieha čistenie, dvierka sú
zamknuté.
Vypnutie funkcie Blok. ovládania :
1.
2.
Stlačte tlačidlo
.
Potvrďte stlačením OK.
10.3 Detská poistka
Funkcia Detská poistka zabraňuje náhodnému
zapnutiu spotrebiča.
Aktivovanie a deaktivovanie funkcie Detská
poistka:
1. Zapnite spotrebič.
2.
Dotknite sa súčasne tlačidiel
a
a
podržte ich, až kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie.
Ak má spotrebič funkciu pyrolytického
čistenia a prebieha čistenie, dvierka sú
zamknuté.
Po stlačení senzorového tlačidla sa na
displeji zobrazí hlásenie.
Aktivovanie funkcie:
Zapnite spotrebič.
Nastavte funkciu ohrevu.
1.
2.
3.
4.
5.
Opakovane stláčajte
nezobrazí Trvanie .
Nastavte čas.
, kým sa na displeji
Opakovane stláčajte
, kým sa na displeji
nezobrazí NASTAVIŤ A ÍSŤ .
6. Výber potvrďte stlačením OK.
Ak chcete aktivovať funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ ,
stlačte ktorékoľvek senzorové tlačidlo (okrem
). Zapne sa nastavená funkcia ohrevu.
Keď sa funkcia ohrevu ukončí, zaznie zvukový
signál.
Užitočné informácie:
• Počas prevádzky funkcie ohrevu, funkcia
Blok. ovládania je zapnutá.
• Funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ môžete aktivovať a
deaktivovať v ponuke Základné nastavenie .
10.5 Automatické vypínanie
Z bezpečnostných dôvodov sa po istom čase
spotrebič vypne:
• Ak je zapnutá funkcia ohrevu.
• Ak nezmeníte teplotu rúry.
10.4 NASTAVIŤ A ÍSŤ
Funkcia NASTAVIŤ A ÍSŤ vám umožňuje nasta‐
viť funkciu (alebo program) ohrevu a neskôr ju
použiť jedným dotykom senzorového tlačidla.
Teplota
Čas vypnutia
30 °C – 115 °C
12,5 h
120 °C - 195 °C
8,5 h
200 °C - 245 °C
5,5 h
250 °C – maximálna teplota v °C
Automatické vypnutie funguje pri všet‐
kých funkciách rúry, okrem funkcií
Osvetlenie rúry , Trvanie , Koniec a Te‐
plotná sonda.
10.6 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje
chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča
3,0 h
chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilá‐
tor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič ne‐
ochladí.
SLOVENSKY
19
11. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
11.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej
strane dvierok nájsť:
• čísla úrovní roštov,
• informácie o funkciách ohrevu, odporúčané
úrovne a teploty pre typické jedlá.
Teplota a časy pečenia uvedené v ta‐
buľke sú iba orientačné. Závisia od kon‐
krétneho receptu, množstva a kvality
použitých prísad.
11.2 Tipy pre špeciálne funkcie
ohrevu rúry.
Uchovať teplé
Túto funkciu použite, ak chcete jedlo uchovať
teplé.
Teplota sa automaticky nastaví na 80 °C.
Ohrev tanierov
Zohrievanie tanierov a riadu.
Na rošt rúry rovnomerne umiestnite taniere a mi‐
sy. Po polovici času zohrievania ich otočte (pre‐
vráťte ich dnom nahor).
Teplota je vopred nastavená na 70 °C.
Odporúčaná poloha v rúre: 3.
Kysnutie cesta
Túto automatickú funkciu môžete použiť pri
akomkoľvek recepte na kysnutie cesta. Poskytne
vám dobré prostredie pre kysnutie. Cesto vložte
do dostatočne veľkej nádoby a zakryte vlhkou
utierkou alebo plastovou fóliou. Do prvej úrovne
zasuňte drôtený rošt a nádobu naň položte. Za‐
tvorte dvierka a nastavte funkciu na kysnutie ce‐
sta. Nastavte potrebný čas.
11.3 Pečenie múčnych pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení
fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste použí‐
vali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné na‐
stavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrovne
v rúre hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete približne
10 minút pred uplynutím času pečenia rúru vy‐
pnúť a využiť tak zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy v rúre
sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď ple‐
chy znova vychladnú, deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát použili
nižšiu teplotu.
• Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrét‐
ny recept, riaďte sa pokynmi pre veľmi podob‐
ný pokrm.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas
pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach spo‐
čiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely
sa vyrovnajú počas pečenia.
11.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne
v rúre.
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť nastavením vyšších te‐
plôt.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
V ceste je príliš veľa tekutiny.
Použite menej tekutiny. Dá‐
vajte pozor na časy miesenia,
predovšetkým pri použití ku‐
chynských spotrebičov.
Spodok koláča nie je dosta‐
točne prepečený.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
20
www.electrolux.com
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Teplota v rúre je príliš vysoká
a čas pečenia je príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu peče‐
nia v rúre a predĺžte čas pe‐
čenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Zmes nie je rovnomerne roz‐
ložená.
Zmes cesta rozotrite po ple‐
chu rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo vyššiu teplotu v rúre.
Koláč sa za nastavený čas
neupečie.
11.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
pečenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Teplovzdušné
pečenie
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Tradičné peče‐
nie
2
160
35 - 50
Korpus z krehké‐
ho cesta
Teplovzdušné
pečenie
2
170 - 180 1)
10 - 25
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
pečenie
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 formy
s priemerom 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Teplovzdušné
pečenie
2
160
60 - 90
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 formy
s priemerom 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Tradičné peče‐
nie
1
180
70 - 90
Tvarohový koláč
Tradičné peče‐
nie
1
170 - 190
60 - 90
SLOVENSKY
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pletenec/veniec
z kysnutého ce‐
sta
Tradičné pečenie
3
170 - 190
30 - 40
Vianočka
Tradičné pečenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
Tradičné pečenie
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová roláda
Tradičné pečenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
Koláč posypaný
mrveničkou (su‐
chý)
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Mandľový maslo‐
vý koláč/cukrové Tradičné pečenie
koláče
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového cesta)
2)
Teplovzdušné
pečenie
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového cesta) Tradičné pečenie
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
Ovocné koláče z
krehkého cesta
Teplovzdušné
pečenie
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
Tradičné pečenie
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingovou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
21
22
www.electrolux.com
Sušienky
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Sušienky z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
140
20 - 35
Short bread/li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pečenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z pi‐
škótového cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové sušien‐
ky/pusinky
Teplovzdušné
pečenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z kys‐
nutého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pečenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
3
1501)
20 - 35
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Tradičné pečenie
3
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Cestovinový ná‐
kyp
Tradičné pečenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená zeleni‐
na1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety obložené
roztopeným sy‐
rom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
SLOVENSKY
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
1
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
30 - 60
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Cestovinový nákyp
2
180 - 200
45 - 60
Lasagne
2
180 - 200
45 - 60
Zapečené zemiaky
2
190 - 210
55 - 80
Sladké jedlá
2
180 - 200
45 - 60
Bábovka alebo brioška
1
160 - 170
50 - 70
Pletenec/veniec z kysnutého
cesta
2
170 - 190
40 - 50
Koláč posypaný mrveničkou
(suchý)
3
160 - 170
20 - 40
Sušienky z kysnutého cesta
2
160 - 170
20 - 40
Pokrm
1) Rúru predhrejte.
Vlhký horúci vzduch
Druh potravín
11.6 Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Teplota (°C)
Čas (min.)
150 - 160
20 - 40
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/žemličky
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Sušienky z kreh‐
kého cesta
Úroveň v rúre
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
1/4
1/3/5
23
24
www.electrolux.com
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z pi‐
škótového cesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bielkové sušien‐
ky/snehové pu‐
sinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové su‐
šienky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z kys‐
nutého cesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z lístko‐
vého cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Rúru predhrejte.
11.7 Pomalé pečenie
Ak používate túto funkciu, vždy pripra‐
vujte pokrmy bez pokrievky.
Pomocou tejto funkcie pripravíte chudé, jemné
kúsky mäsa a rýb s vnútornou teplotou maximál‐
ne 65 °C. Funkcia pomalého pečenia nie je
vhodná na pokrmy ako je napríklad ragú alebo
tučné pečené bravčové. Pomocou teplotnej son‐
dy môžete zabezpečiť správnu vnútornú teplotu
mäsa (pozrite si tabuľku pre teplotnú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť teplotu
rúry v rozsahu od 80 °C do 150 °C. Predvolená
teplota je 90 °C. Po nastavení teploty bude rúra
ďalej piecť pri 80 °C. Pri príprave hydiny nepou‐
žívajte funkciu automatického pomalého peče‐
nia.
1.
2.
3.
4.
Mäso prudko opečte na panvici na varnom
paneli pri vysokej teplote asi 1 až 2 minúty
zo všetkých strán.
Mäso vložte do horúceho pekáča a vložte
ho do rúry na drôtený rošt.
Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a nastavte
správnu koncovú vnútornú teplotu.
Pokrm na peče‐
nie
Hmotnosť (g)
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Hovädzie peče‐
né
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovädzie filé
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Pečené teľacie
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
SLOVENSKY
25
11.8 Pizza
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým ob‐
ložením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske pečivo
Wähe
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, oblo‐
žený
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý
chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového ce‐
sta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Al‐
saska)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruská verzia
calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.9 Pečenie mäsa
• Na pečenie používajte teplovzdorný riad urče‐
ný do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbo‐
kom pekáči alebo na drôtenom rošte umiest‐
nenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispo‐
zícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Ta‐
kto zostane mäso šťavnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť ale‐
bo získať kôrku, možno piecť v pekáči bez po‐
krievky.
• V rúre odporúčame piecť mäso a ryby s hmot‐
nosťou aspoň 1 kg.
• Aby ste zabránili pripáleniu štiav alebo tuku,
prilejte do hlbokého pekáča trochu vody.
• Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3 doby peče‐
nia podľa potreby obráťte.
• Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu niekoľko‐
krát podlejte počas pečenia vlastnou šťavou.
Výsledok pečenia sa tým zlepší.
• Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút pred
ukončením pečenia a využiť tak zvyškové tep‐
lo.
26
www.electrolux.com
11.10 Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rú‐
re
Teplota °C
Čas (min.)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230
120 - 150
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: nepre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: stredne
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: prepe‐
čené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Teplota °C
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry Úroveň v rúre
Pliecko, krkovič‐
ka, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotleta/rebierka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené teľa‐
cie
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie kole‐
no
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie
stehno/peče‐
né jahňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrb‐
át
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Jahňacie mäso
SLOVENSKY
27
Zverina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí chrbát/
zajačie steh‐
no
až do 1 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí chrbát
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
60 - 90
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Typ mäsa
Každá 200 –
250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky kur‐
čaťa
Každá 400 –
500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurčatá, vy‐
kŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
Typ mäsa
Celá ryba
11.11 Gril
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií
grilu 5 minút.
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke
grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby za‐
chytával tuk.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach
rúry.
Gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
Hovädzie peče‐
né
2
Hovädzie filety
Bravčový chrbát
Čas (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
28
www.electrolux.com
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
Teľacie kotlety
2
Jahňací chrbát
Celá ryba, 500 1000 g
Čas (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Čas (min.)
1. strana
2. strana
Burgers/fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Rezne/teľacie kotlety
4
7 - 10
6-8
Toast /hrianky 1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pizza, mrazená
2
200 - 220
15 - 25
Americká pizza, mra‐
zená
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, chladená
2
210 - 230
13 - 25
Malé pizze, mrazené
2
180 - 200
15 - 30
Hranolčeky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolčeky, hrubé
3
200 - 220
25 - 35
Americké zemiaky,
krokety
3
220 - 230
20 - 35
Opečené zemiakové
pyré
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannelloni,
čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Cannelloni,
zmraz.
2
160 - 180
40 - 60
Syr pečený v rúre
3
170 - 190
20 - 30
Kuracie krídla
2
190 - 210
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
11.12 Polotovary
Teplovzdušné pečenie
Polotovary
SLOVENSKY
29
Mrazené hotové jedlá
Pokrm na peče‐
nie
Funkcie rúry
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Mrazená pizza
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Hranolčeky1)
(300 - 600 g)
Tradičné pečenie
alebo Turbo gril
3
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
Bagety
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Ovocné koláče
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte
11.13 Odmrazovanie
Nezakrývajte ho miskou ani tanierom, pretože by
sa tým mohol predĺžiť čas rozmrazovania.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Pokrm vyberte z obalu a položte ho na tanier.
Pokrm
Čas rozmrazo‐
vania (min.)
Dodatočný čas roz‐
mrazovania (v min.)
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurčatá položte na obrátený
tanierik vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne vy‐
šľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá.
60
60
Torta, 1 400 g
11.14 Zaváranie
Na čo treba pamätať:
• Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľ‐
kosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím vieč‐
kom ani s bajonetovým uzáverom alebo ple‐
chovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň zdola.
• Na plech na pečenie nedávajte viac než šesť
jednolitrových zaváracích pohárov.
-
• Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2 litra
vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlh‐
kosť.
• Keď kvapalina v pohároch začne slabo vrieť
(pri 1-litrových nádobách približne po 35 - 60
minútach), vypnite rúru alebo znížte teplotu na
100 °C (pozri tabuľku).
30
www.electrolux.com
Mäkké ovocie
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
-
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐
gľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zaváranie
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
Kôstkovice
Zaváranie
Hrušky/dule/slivky
Zelenina
Zaváranie
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.15 Sušenie
Rošty rúry zakryte papierom na pečenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď vypnete spo‐
trebič v polovici času sušenia. Otvorte dvierka
spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Po‐
tom proces sušenia dokončite.
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
6- 8
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina na kva‐
senie
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod.)
60 - 70
8 - 10
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Paprika
Ovocie
Sušené potravi‐
ny
Slivky
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
SLOVENSKY
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Biely chlieb
Chlieb
2
180 - 200
40 - 60
Bageta
Chlieb
2
200 - 220
35 - 45
Brioška
Chlieb
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Chlieb
2
200 - 220
35 - 45
Ražný chlieb
Chlieb
2
190 - 210
50 - 70
Tmavý chlieb
Chlieb
2
180 - 200
50 - 70
Celozrnný chlieb
Chlieb
2
170 - 190
60 - 90
1 úroveň
2 úrovne
Marhule
3
Jablkové plátky
Hrušky
11.16 Pečenie chleba
Druh pečenia
11.17 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: prepečené
70 - 75
Bravčové
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrmy
Jahňacie stehno
Teplota vo vnútri pokrmu °C
80 - 85
31
32
www.electrolux.com
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Baranie stehno
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryby
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
utierkou namočenou v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný
čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití.
Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré
sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čisti‐
čom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko príslušen‐
stvo a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú
tkaninu namočenú v teplej vode s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom,
nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrý‐
mi predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to
spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.
12.1 Pyrolytické čistenie
1.
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné vodiace
lišty (ak je to možné) a príslušenstvo.
Pyrolytické čistenie sa nemôže spustiť:
2.
3.
4.
5.
6.
– Ak nevyberiete vodiace lišty alebo tele‐
skopické vodiace lišty (ak sú k dispozícii).
– Ak nevytiahnete konektor teplotnej sondy
z príslušnej zásuvky.
– Ak správne nezatvoríte dvierka spotrebi‐
ča.
Hrubé nečistoty očistite ručne
Vnútornú stranu dvierok umyte teplou vo‐
dou, aby ste predišli pripečeniu zvyškov pô‐
sobením horúceho vzduchu.
Zapnite spotrebič a v hlavnej ponuke na‐
stavte funkciu Pyrolýza . Nastavenie po‐
tvrďte stlačením OK.
Nastavte trvanie procedúry čistenia:
– Rýchla – 1 h v prípade mierneho zneči‐
stenia,
– Normálna – 1 h 30 min v prípade bežné‐
ho znečistenia,
– Intenzívna – 2 h 30 min v prípade inten‐
zívneho znečistenia.
Nastavenie potvrďte doytkom tlačidla OK.
SLOVENSKY
Keď začne pyrolytické čistenie, dvierka
spotrebiča sa zamknú. Dvierka zostanú
zamknuté aj počas fázy chladnutia po
ukončení funkcie. Počas fázy chladnutia
nie sú k dispozícii niektoré funkcie spo‐
trebiča.
33
VAROVANIE
Po ukončení funkcie je spotrebič veľmi
horúci. Nechajte ho vychladnúť. Hrozí
riziko popálenín.
12.2 Zasúvacie lišty
Vyberanie zasúvacích líšt
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať
zasúvacie lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od
bočnej steny.
2.
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej steny a
lišty vyberte.
2
1
Montáž zasúvacích líšt
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu sk‐
la žiarovky a vnútra rúry.
Vždy používajte ten istý druh žiarovky.
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na teleskopických
lištách musia smerovať dopredu.
12.3 Osvetlenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektric‐
kým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky
môžu byť horúce.
Pred výmenou žiarovky v osvetlení:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo
prerušte elektrický obvod.
Výmena žiarovky v hornej časti dutiny rúry:
Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
Vyčistite sklenený kryt.
Žiarovku vymeňte za vhodnú žiarovku odol‐
nú voči teplote 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
1.
2.
3.
Výmena žiarovky na ľavej vnútornej strane rúry.
1. Vyberte ľavé zasúvacie lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu (napr.
čajovej lyžičky) odstráňte sklenený kryt. Vy‐
čistite sklenený kryt.
34
www.electrolux.com
3.
4.
5.
Nahraďte žiarovku inou vhodnou žiarovkou
odolnou teplotám do 300 °C.
Nasaďte sklenený kryt.
Nainštalujte ľavé zasúvacie lišty.
12.4 Čistenie dvierok rúry
Demontáž dvierok a sklenených panelov
Dvierka rúry a vnútorné sklenené panely môžete
vybrať a vyčistiť. Počet sklenených panelov sa lí‐
ši v závislosti od modelu.
VAROVANIE
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postu‐
pujte opatrne. Dvierka sú ťažké.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Dvierka položte vonkajšou stranou nadol na
mäkkú tkaninu na rovný povrch. Tým za‐
bránite poškrabaniu.
6.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji
dvierok po oboch stranách a zatlačte dov‐
nútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
7.
B
1
Dvierka úplne otvorte.
Úplne stlačte upínacie páky (A) na dvoch
pántoch dvierok.
Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej po‐
lohe (približne v 70° uhle).
Dvierka rúry uchopte po oboch stranách a
potiahnite ich od spotrebiča v určitom uhle
smerom nahor.
SLOVENSKY
8.
9.
Montáž dvierok a sklenených panelov
Po ukončení čistenia namontujte sklenené pane‐
ly a dvierka rúry. Pri montáži zvoľte opačný po‐
35
Sklené panely dvierok uchopte na ich hor‐
nej hrane a po jednom ich vytiahnite sme‐
rom nahor z úchytiek.
Sklenený panel umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.
stup. Najprv namontujte malý panel, potom väč‐
ší.
13. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nehreje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené potrebné na‐
stavenia.
Skontrolujte nastavenia.
Spotrebič nehreje.
Je aktivovaná Detská poistka.
Preštudujte si časť „Aktivovanie
a deaktivovanie funkcie Detská
poistka“.
Spotrebič nehreje.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou poru‐
chy práve poistka. Ak sa poistka
vyhodí opakovane, obráťte sa na
kvalifikovaného elektrikára.
Na displeji sa zobrazuje Konektor Teplotná sonda nie je
F111.
správne zapojený do zásuvky.
Konektor teplotnej sondy zasuň‐
te do príslušnej zásuvky až na
doraz.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Nesvieti žiarovka.
Vybrali ste funkciu EKO alebo
Vlhký horúci vzduch . U týchto
funkcií nie je možné aktivovať
osvetlenie.
Osvetlenie nie je možné aktivo‐
vať, pretože tieto funkcie pomá‐
hajú šetriť energiu.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte
predajcu alebo servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredi‐
sko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa
nachádza na prednom ráme vnútorného priesto‐
ru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo produktu (PNC)
.........................................
36
www.electrolux.com
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
37
38
www.electrolux.com
SLOVENSKY
39
892960102-A-512012
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement