Electrolux EOA5751AAX User manual

Electrolux EOA5751AAX User manual

EOA5751AA

.......................................................... .......................................................

SL PEČICA NAVODILA ZA UPORABO

2 www.electrolux.com

VSEBINA

1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6. VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7. ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

8. SAMODEJNI PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

9. UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

10. DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

11. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

13. KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

14. TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

MISLIMO NA VAS

Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.

Dobrodošli pri Electroluxu.

Obiščite našo spletno stran za: nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije: www.electrolux.com

registrirajte vaš izdelek za boljši servis: www.electrolux.com/productregistration kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat: www.electrolux.com/shop

POMOČ STRANKAM IN SERVIS

Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.

Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.

Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.

Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.

Splošne informacije in nasveti

Okoljske informacije

Pridržujemo si pravico do sprememb.

SLOVENŠČINA

1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

3

1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.

• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐ nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.

• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.

• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.

• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.

• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.

• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

1.2 Splošna varnostna navodila

• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.

• Naprave ne čistite s paro.

• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.

• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐ stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.

• Uporabite le sondo za meso, priporočljivo za to napravo.

• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐ silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.

4 www.electrolux.com

2. VARNOSTNA NAVODILA

2.1 Namestitev

OPOZORILO!

To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

• Odstranite vso embalažo.

• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.

• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.

• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.

• Naprave ne vlecite za ročaj.

• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.

• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v bližino trdnih konstrukcij.

• Stranice naprave morajo biti nameščene ob napravah ali enotah z isto višino.

Priključitev na električno napetost

OPOZORILO!

Nevarnost požara in električnega udara.

• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐ ni serviser ali usposobljen električar.

• Naprava mora biti ozemljena.

• Preverite, ali so električni podatki na ploščici za tehnične navedbe skladni z električno na‐ peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.

• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐ no vtičnico.

• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.

• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite na servis ali električarja.

• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐ prave, še posebej, ko so vroča.

• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐ nih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐ straniti brez orodja.

• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐

ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.

• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.

• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐ te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.

• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐ klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.

• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐ pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo

3 mm.

2.2 Uporaba

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐ nega udara ali eksplozije.

• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.

• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.

• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.

• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐ dzora.

• Napravo po vsaki uporabi izklopite.

• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐ njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne vroč zrak.

• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko je v stiku z vodo.

• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.

• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje.

• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐ ta.

• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐ stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka.

• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z iskrami ali odprtim ognjem.

• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐ ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.

OPOZORILO!

Obstaja nevarnost škode na napravi.

• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐ ve emajla:

– ne postavljajte posode ali drugih predmetov neposredno na dno naprave.

– ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐ no na dno naprave.

– ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐ vo.

– ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐ vi, ko končate s pripravo hrane.

– pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐ kov bodite previdni.

• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐ ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot pomanjkljivost.

• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.

2.3 Nega in čiščenje

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb, požara ali poškodb naprave.

• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐ nite vtič iz vtičnice.

• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče steklene plošče lahko počijo.

• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.

• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐ vidni. Vrata so težka!

• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.

• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko povzroči požar.

SLOVENŠČINA 5

• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐ rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐ nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐ bic, topil ali kovinskih predmetov.

• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s čistilnimi sredstvi.

2.4 Notranja lučka

• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐ ljavo.

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara.

• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz napajanja.

• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.

2.5 Odstranjevanje

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

• Napravo izključite iz napajanja.

• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐ te.

• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da bi se otroci in živali zaprli v napravo.

3. OPIS IZDELKA

1 2

10

3

2

1

5

4

6

7

8

3

4

5

7

8

5

6

9

3

4

1

2

10

Upravljalna plošča

Elektronski programator

Vtičnica sonde za meso

Grelec

Luč

Ventilator

Grelec na zadnji steni

Gretje spodaj

Nosilci rešetk, odstranljivi

Položaji rešetk

9

6 www.electrolux.com

3.1 Pripomočki

Mreža za pečenje

Za posodo, modele, pečenke.

Pekač za pecivo

Za kolače in piškote.

Posoda za žar- / pekač

Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje maščobe.

Sonda za meso

Za merjenje pečenosti živil.

Izvlečna vodila

Za police in pladnje.

4. PRED PRVO UPORABO

OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

4.1 Prvo čiščenje

• Iz naprave odstranite vse dele.

• Pred prvo uporabo napravo očistite.

Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐ nje«.

4.2 Nastavitev in spreminjanje časa

Po prvi priključitvi na električno omrežje se za nekaj sekund vklopijo vsi simboli na prikazovalni‐

ku. Naslednjih nekaj sekund je na prikazovalniku prikazana različica programske opreme.

Ko različica programske opreme izgine, se na prikazovalniku prikažeta h in 12:00.

Nastavitev časa:

1.

Pritisnite ali , da nastavite ure.

2.

Dotaknite se polja .

3.

Pritisnite ali , da nastavite minute.

4.

Pritisnite ali .

SLOVENŠČINA

Prikazovalnik temperature/časa prikazuje nov čas.

7

Spreminjanje nastavljenega časa

Čas lahko spreminjate samo, ko je naprava iz‐ klopljena. Pritisnite . Na prikazovalniku utripa

. Za nastavitev novega časa uporabite zgoraj opisan postopek.

5. UPRAVLJALNA PLOŠČA

5.1 Elektronski programator

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Napravo upravljajte s senzorskimi polji.

Senzorsko polje

Funkcija

1

VKLOP/IZKLOP

2

FUNKCIJE

3

LUČ V PEČICI

4

5

6

7

-

Opis

Za vklop in izklop naprave.

Za nastavitev funkcije pečice, samodejnega programa ali funkcije čiščenja.

Vklop ali izklop luči v pečici.

TEMPERATURA/HI‐

TRO SEGREVANJE

PEČICE

PRILJUBLJENE

PRIKAZOVALNIK

GOR

Omogoča nastavljanje in preverjanje tempera‐ ture pečice ali temperature sonde za meso. Če jo pridržite za tri sekunde, VKLOPI ali IZKLOPI funkcijo za hitro segrevanje.

Za shranitev vašega najljubšega programa. S to tipko lahko neposredno dostopite do svojega priljubljenega programa, tudi če je naprava iz‐ klopljena.

Prikazuje trenutne nastavitve naprave.

Za pomikanje gor po meniju.

8

DOL Za pomikanje dol po meniju.

8 www.electrolux.com

Senzorsko polje

9

10

11

Funkcija

URA

Opis

Za nastavitev časovnih funkcij.

ODŠTEVALNA URA Za nastavitev odštevalne ure.

V REDU Za potrditev izbire ali nastavitve. Za pomikanje dol po meniju.

5.2 Prikazovalnik

A B C

A)

B)

C)

D)

E)

Simbol funkcije pečice

Številka funkcije pečice/programa

Indikatorji za časovne funkcije (oglejte si raz‐ predelnico »Časovne funkcije«)

Prikazovalnik časa/akumulirane toplote (tudi odštevalna ura in čas)

Prikazovalnik temperature/časa

E D

5.3 Drugi indikatorji na prikazovalniku

Simboli

/

/

Ime

Samodejni program

Priljubljeni program kg/g h/min.

Filter za vonjave

Indikator segrevanja/aku‐ mulirane toplote

Temperatura/hitro segre‐ vanje pečice

Temperatura

Sonda za meso

Opis

Izberete lahko samodejni program.

Izvaja se priljubljen program.

Izvaja se samodejni program z vnosom teže.

Deluje časovna funkcija.

Deluje filter za vonjave (le izbrani modeli).

Prikazuje stopnjo temperature v napravi.

Funkcija deluje.

Lahko preverite ali spremenite temperaturo.

Vtič sonde za meso je v vtičnici sonde za meso.

Odštevalna ura

5.4 Indikator segrevanja

Deluje funkcija odštevalne ure.

Če vklopite funkcijo pečice, na prikazovalniku za‐ svetijo črtice . Te črtice kažejo povišanje ali znižanje temperature v napravi.

Ko je pečica na nastavljeni temperaturi, črtice iz‐ ginejo s prikazovalnika.

SLOVENŠČINA

6. VSAKODNEVNA UPORABA

OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

• Samodejne programe – za pripravo jedi, če ni‐ mate znanja ali izkušenj s pečenjem.

Za upravljanje naprave lahko uporabite:

• Ročni način - za ročno nastavitev funkcije pe‐ čice, temperature in časa priprave hrane.

Funkcija pečice

1

2

3

Vroči zrak

Program za piz‐ zo

Gretje zgoraj in spodaj

Uporaba

Za pečenje na največ 3 višinah pečice hkrati in za suše‐ nje živil. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.

Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj zape‐ čene in hrustljave. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.

Za peko in pečenje jedi na eni višini.

9

4

5

Pečenje z nizko temp.

Za pripravo nemastnih in mehkih pečenk.

Gretje spodaj Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.

6

7

8

9

10

Vlažni vroči zrak Za prihranek energije, ko pečete in pripravljate suha ži‐ vila. Prav tako za peko predpečenih dobrot v modelih na eni višini pečice.

Odtaljevanje Za odtaljevanje zamrznjene hrane.

Ohrani toploto Za ohranjanje pečenih jedi toplih.

EKO pečenje EKO funkcije omogočajo zmanjšanje porabe energije med pripravo hrane. Najprej morate nastaviti čas pripra‐ ve jedi. Za dodatne informacije o priporočenih nastavit‐ vah si oglejte razpredelnice za pečenje z ustrezno funk‐ cijo pečice.

Mali žar Za pečenje ploskih živil na žaru in za popekanje.

11

12

Veliki žar Za pečenje velike količine ploskih živil na žaru. Za pope‐ kanje kruha.

Infra pečenje Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na eni višini. Tudi za zapečeno hrano, na primer gratinira‐ no.

10 www.electrolux.com

6.1 Nastavitev funkcije pečice

1.

2.

3.

Vklopite napravo z . Na prikazovalniku so prikazani nastavljena temperatura, sim‐ bol in številka funkcije pečice.

Pritisnite ali za nastavitev funkcije pečice.

Pritisnite ali pa se pečica samodejno zažene po petih sekundah.

Če vklopite napravo in ne nastavite funkcije pečice ali programa, se pečica čez 20 sekund samodejno izklopi.

6.2 Spreminjanje temperature

Pritisnite polje / , da temperaturo spre‐ menite v korakih po 5 °C.

Ko je naprava na nastavljeni temperaturi, se tri‐ krat oglasi zvočni signal in izklopi se indikator se‐ grevanja.

6.3 Preverjanje temperature

Temperaturo v napravi lahko vidite, ko deluje funkcija ali program.

1.

Dotaknite se polja . Prikazovalnik tempe‐ rature/časa kaže temperaturo v napravi. Če želite spremeniti temperaturo pečice, se še enkrat dotaknite polja in uporabite ali

.

2.

Pritisnite , da se vrnete na nastavljeno temperaturo, sicer jo prikazovalnik samodej‐ no prikaže čez pet sekund.

6.4 Funkcija hitrega segrevanja

Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas segreva‐ nja.

Vklop funkcije hitrega segrevanja: Pridržite za več kot tri sekunde.

Če vklopite funkcijo hitrega segrevanja, bodo na prikazovalniku utripale črtice, ki prikazujejo delo‐ vanje funkcije.

Dodatne informacije:

• Med izvajanjem funkcije hitrega segrevanja v pečico ne postavljajte hrane.

• Funkcija hitrega segrevanja pečice ni na voljo z vsako funkcijo pečice. Če funkcija hitrega segrevanja pečice ni na voljo za nastavljeno funkcijo, se oglasi zvočni signal.

6.5 Varčevanje z energijo

Ta naprava ima funkcije, ki vam poma‐ gajo varčevati z energijo med vsakod‐ nevnim pečenjem:

• Akumulirana toplota:

– Med izvajanjem funkcije pečice ali programa se grelca izklopita 10 % prej (luč in ventilator pa še naprej delujeta). Da bo ta funkcija delova‐ la, mora biti čas pečenja daljši od

30 minut ali pa morate uporabiti časovne funkcije (Trajanje, Konec,

Zamik vklopa). Ta funkcija ne de‐ luje s funkcijami žara.

– Ko je naprava izklopljena, lahko toploto uporabite za ohranjanje to‐ plote hrane. Prikazovalnik časa/ akumulirane toplote kaže preosta‐ lo temperaturo, črtice pa kažejo zmanjševanje temperature.

• Pečenje ob izklopljeni luči - Dotaknite se polja , da izklopite luč med pe‐ čenjem.

• Izklop prikazovalnika - Po potrebi lahko napravo povsem izklopite.

Hkrati pritiskajte in , dokler se prikazovalnik ne izklopi. S tem ko‐ rakom prav tako vklopite napravo.

• EKO funkcije - oglejte si »Funkcije pečice«.

7. ČASOVNE FUNKCIJE

SIMBOL FUNKCIJA

ČAS

OPIS

Kaže dnevni čas. Če želite nastaviti čas, si oglejte »Na‐ stavitev in spreminjanje časa«.

SIMBOL FUNKCIJA

TRAJANJE

SLOVENŠČINA

OPIS

Za določanje trajanja delovanja naprave.

11

7.2 Nastavitev TRAJANJA

1.

2.

3.

4.

5.

7.1 Števec časa

KONEC

Števec časa uporabite za nadzor časa delovanja naprave. Vklopi se ob začetku segrevanja napra‐ ve.

Ponastavitev števca časa: hkrati pritiskajte polji

in , dokler se na prikazovalniku ne pri‐ kaže »00:00« in ne začne števec časa znova

šteti časa.

Števec časa ni na voljo, ko je nastavlje‐ na funkcija Trajanje ali Konec.

Za določanje časa izklopa naprave. Sočasno lahko upo‐ rabite funkciji Trajanje in Konec (Zamik vklopa), če se bo naprava pozneje samodejno vklopila in izklopila.

3.

4.

5.

6.

Pritisnite ali , da nastavite KONEC

(najprej nastavite minute in potem ure), in

ali za potrditev.

Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti.

Na prikazovalniku utripata simbol in na‐ stavitev časa. Naprava se izklopi.

Za izklop zvočnega signala se dotaknite senzorskega polja ali odprite vrata naprave.

Izklopite napravo.

6.

7.

1.

2.

Vklopite napravo in nastavite funkcijo ter temperaturo pečice.

.

Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže . Na prikazovalniku utripa

Pritisnite ali , da nastavite minute za TRAJANJE.

Pritisnite za potrditev.

Pritisnite ali , da nastavite ure za

TRAJANJE.

Če boste med nastavljanjem funkcije

TRAJANJE pritisnili ali , bo na‐ prava prešla na nastavitev funkcije KO‐

NEC.

Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti.

Na prikazovalniku utripata in nastavitev časa. Naprava se izklopi.

Za izklop zvočnega signala se dotaknite senzorskega polja ali odprite vrata naprave.

Izklopite napravo.

7.3 Nastavitev KONCA

Vklopite napravo in nastavite funkcijo ter temperaturo pečice.

.

Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže . Na prikazovalniku utripa

7.4 Preverite jed (samo izbrani modeli)

Če nastavite funkcijo KONEC ali TRAJANJE, se dve minuti pred koncem peke oglasi zvočni sig‐ nal in zasveti luč. Naprava se preklopi na nasta‐ vitev za funkcijo KONEC ali TRAJANJE. V teh dveh minutah lahko preverite pripravo jedi in po potrebi dodate čas KONEC ali TRAJANJE.

7.5 Nastavljanje ODŠTEVALNE URE

Z ODŠTEVALNO URO nastavite odštevanje

(največ 2 uri 30 minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje pečice. ODŠTEVALNO URO lahko na‐ stavite kadarkoli, tudi ko je naprava izklopljena.

1.

Dotaknite se polja . Na prikazovalniku utripata in »00«.

2.

Pritisnite ali , da nastavite ODŠTE‐

VALNO URO. Najprej nastavite sekunde, potem minute in na koncu ure.

3.

4.

5.

Pritisnite ali pa se ODŠTEVALNA URA samodejno zažene po petih sekundah.

Ko preteče nastavljen čas, zvočni signal de‐ luje dve minuti, na prikazovalniku pa utripa‐ ta 00:00 in .

Za izklop zvočnega signala se dotaknite senzorskega polja ali odprite vrata naprave.

7.6 Nastavitev funkcije Zamik vklopa

Sočasno lahko uporabite funkciji TRAJANJE in KONEC , če se bo pečica pozneje samo‐ dejno vklopila in izklopila. V tem primeru najprej

12 www.electrolux.com

nastavite funkcijo TRAJANJE in potem KO‐

NEC (oglejte si »Nastavitev TRAJANJA« in

»Nastavitev KONCA«).

Ko je vklopljena funkcija zamika vklopa, se na prikazovalniku prikažejo statični simbol funkcije pečice, s piko in . Pika kaže, katera ča‐ sovna funkcija je vklopljena na prikazovalniku ča‐ sa/akumulirane toplote.

8. SAMODEJNI PROGRAMI

OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

8.1 RECEPTI

Na prikazovalniku so prikazani položaji rešetk in privzeti časi pečenja za vse samodejne recepte.

Na voljo je 9 samodejnih programov in receptov. Samodejni program ali recept uporabite, če nimate znanja ali izkušenj s pripravo jedi. Recepte za samodejne programe lahko najdete v »Knjižici re‐ ceptov«.

8.2 Samodejni programi

Številka programa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Recepte za samodejne programe za to napravo najdete na našem spletnem mestu. Da boste našli pravo knjižico re‐ ceptov, preverite število izdelka (PNC) na ploščici za tehnične navedbe na sprednjem okviru notranjosti naprave.

8.3 Samodejni recepti

Nastavitev samodejnega recepta:

1.

Vklopite napravo.

Obstajajo tri vrste samodejnih programov:

• Samodejni recepti

• Samodejni programi z vnosom teže

• Samodejni programi s sondo za meso

Ime programa

GOVEJI ZREZEK

PEČENA SVINJINA

PIŠČANEC, CEL

PIZZA

MUFFINI

QUICHE LORRAINE

BELI KRUH

GRATINIRAN KROMPIR

LAZANJA

2.

3.

4.

5.

Dotaknite se polja . Na prikazovalniku je prikazana številka samodejnega programa

(P1–P9).

Pritisnite ali , da izberete samodej‐ ni recept.

Pritisnite ali pa se samodejni recept sa‐ modejno zažene po petih sekundah.

Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti. Simbol utripa. Napra‐ va se izklopi.

6.

Za izklop zvočnega signala se dotaknite senzorskega polja ali odprite vrata.

8.4 Samodejni programi z vnosom teže

1.

2.

Če nastavite težo mesa, pečica sama izračuna čas pečenja.

Vklopite napravo.

Dotaknite se polja .

3.

Pritisnite ali , da nastavite program za težo (oglejte si »Knjižica receptov«).

Na prikazovalniku se prikaže naslednje: čas priprave jedi, simbol trajanja , privzeta teža in merska enota (kg, g).

4.

5.

6.

7.

Pritisnite ali pa se nastavitve po petih sekundah samodejno shranijo.

Naprava se vklopi. Na prikazovalniku utripa simbol enote za težo. V tem času lahko spremenite privzeto vrednost teže z ali

. Dotaknite se polja .

Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti. Utripa . Naprava se izklopi.

Za izklop zvočnega signala se dotaknite senzorskega polja ali odprite vrata.

SLOVENŠČINA

8.5 Samodejni programi s sondo za meso

13

1.

2.

Temperatura jedra hrane je fiksno nastavljena v programih za sondo za meso. Program se kon‐ ča, ko sonda v napravi doseže nastavljeno tem‐ peraturo jedra.

Vklopite napravo.

3.

Dotaknite se polja .

Namestite sondo za meso (oglejte si »Son‐ da za meso«).

4.

Pritisnite ali za sondo za meso.

, da nastavite program

Na prikazovalniku se prikažejo čas priprave hrane, in .

5.

6.

7.

Pritisnite ali pa se nastavitve po petih sekundah samodejno shranijo.

Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal deluje dve minuti. Utripa . Naprava se izklopi.

Za izklop zvočnega signala se dotaknite senzorskega polja ali odprite vrata.

9. UPORABA DODATNE OPREME

OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

1.

2.

9.1 Sonda za meso

Sonda za meso meri temperaturo jedra mesa.

Ko temperatura mesa doseže nastavljeno tem‐ peraturo, se naprava izklopi.

Nastaviti je treba dve temperaturi:

• Temperaturo pečice: oglejte si razpredelnico za pečenje v knjižici receptov.

• Temperaturo jedra: oglejte si razpredelnico sonde za meso v knjižici receptov.

Uporabite le priloženo sondo za meso ali originalne nadomestne dele.

Vklopite napravo.

Konico sonde za meso (s simbolom na ročaju) potisnite v sredino mesa.

3.

Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico na sprednji strani naprave. Na prikazovalniku se prikažeta in privzeta nastavljena temperatura jedra. Ob prvem delovanju zna‐

ša temperatura 60 °C, ob vsakem naknad‐

14 www.electrolux.com

4.

5.

6.

nem pa je enaka zadnji nastavljeni vredno‐ sti.

Pritisnite ali , da nastavite tempe‐ raturo jedra.

Dotaknite se polja ali pa se nastavitve po petih sekundah samodejno shranijo.

Uporabne informacije:

Temperaturo jedra lahko nastavite samo, ko utripa . Če se pred nastavljanjem tem‐ perature jedra na prikazovalniku prikaže

, a ne utripa, pritisnite in ali za nastavitev nove vrednosti.

Nastavite funkcijo pečice in po potrebi tem‐ peraturo pečice.

Na prikazovalniku se prikažeta trenutna temperatura jedra in temperaturna vrstica, ki prikazuje razmerje med nastavljeno in tre‐ nutno temperaturo pečice.

Uporabne informacije:

Med pečenjem mora sonda za meso ostati v mesu in priključena na vtičnico.

Medtem ko naprava računa približen čas trajanja, se na prikazovalniku programske ure/akumulirane toplote prikaže vrednost funkcije števca časa. Ko je prvo računanje končano, se na prikazovalniku programske ure/akumulirane toplote prikaže - in nato pri‐ bližen čas trajanja pečenja. Naprava med pečenjem še naprej izračunava čas trajanja.

Prikazovalnik se redno posodablja z novo vrednostjo trajanja.

9.2 Vstavljanje opreme pečice

7.

8.

9.

Ko temperatura jedra mesa doseže nastav‐ ljeno temperaturo, utripata temperatura je‐ dra in . Za dve minuti se oglasi zvočni signal. Z dotikom senzorskega polja izklopi‐ te zvočni signal.

Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice ter vzemite meso iz naprave.

OPOZORILO!

Pri odstranjevanju sonde za meso bodi‐ te previdni. Vroča je. Obstaja nevarnost opeklin.

Izklopite napravo.

Ko vtaknete vtič sonde za meso v vtični‐ co, prekličete nastavitve za časovne funkcije.

Ko pečete s sondo za meso, lahko spremenite temperaturo, prikazano na prikazovalniku tempe‐ rature/časa. Ko vtaknete vtič sonde za meso v vtičnico ter nastavite funkcijo in temperaturo pe‐ čice, se na prikazovalniku prikaže trenutna tem‐ peratura jedra.

Pritiskajte , da se prikažejo ostale tri temperature:

• nastavljena temperatura jedra,

• trenutna temperatura pečice,

• trenutna temperatura jedra.

Nastavljena temperatura jedra se spremeni v tre‐ nutno temperaturo jedra, trenutna temperatura pečice pa se spremeni v nastavljeno temperaturo pečice.

Globok pekač in rešetka imata stranske robove.

Ti robovi in oblika vodil preprečujejo zdrs poso‐ de.

SLOVENŠČINA 15

Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača

Rešetko položite na globok pekač. Globok pekač potisnite med vodili ene izmed višin v pečici.

9.3 Izvlečna vodila - Vstavljanje opreme pečice

Na izvlečni vodili postavite pekač za pecivo ali globok pekač.

Rešetko postavite na izvlečni vodili z nogicami, obrnjenimi navzdol.

Visok rob okoli rešetke je poseben ele‐ ment, ki preprečuje zdrs posode.

9.4 Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača

Rešetko položite na globok pekač. Rešetko in globok pekač postavite na izvlečni vodili.

16 www.electrolux.com

10. DODATNE FUNKCIJE

10.1 Funkcija Priljubljene

To funkcijo uporabite, da shranite svoje najljubše nastavitve temperature in časa za funkcijo pečice ali program.

1.

Nastavite temperaturo in čas za funkcijo pe‐ čice ali program.

2.

3.

Pridržite za več kot tri sekunde. Oglasi se zvočni signal.

Izklopite napravo.

Uporaba funkcije Priljubljene:

• Za vklop funkcije se dotaknite . Naprava vklopi vaš priljubljeni program.

• Za izklop funkcije se dotaknite . Naprava izklopi vaš priljubljeni program.

Ko se funkcija izvaja, lahko spremenite čas in temperaturo.

Na prikazovalniku se prikaže ali izgine z njega

SAFE.

10.3 Zaklepanje tipk

Funkcijo lahko vklopite samo takrat, ko naprava deluje. Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno spreminjanje funkcije pečice.

Vklop/izklop funkcije Zaklepanja tipk:

1.

Vklopite napravo.

2.

3.

Vklopite funkcijo ali nastavitev pečice.

Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite

in . Oglasi se zvočni signal.

Na prikazovalniku se prikaže ali izgine z njega

Loc.

Napravo lahko izklopite, ko je vklopljeno Zakle‐ panje tipk. Ko izklopite napravo, se izklopi tudi funkcija Zaklepanja tipk.

10.2 Varovalo za otroke

Varovalo za otroke preprečuje nenameren vklop naprave.

Vklop in izklop funkcije varovala za otroke:

1.

Izklopite napravo z . Ne nastavite funkci‐ je pečice.

2.

Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite

in . Oglasi se zvočni signal.

10.4 Meni nastavitev

Meni nastavitev vam omogoča, da dodajate ali odstranjujete funkcije iz glavnega menija (na pri‐ mer: lahko vklopite ali izklopite indikator akumuli‐ rane toplote). Meni nastavitev ima največ sedem nastavitev (od SET1 do SET7). Oglejte si spod‐ njo razpredelnico za možne vrednosti vsake na‐ stavitve.

Meni nastavitev

Indikator menija nastavitev

SET1

SET2

1)

SET3

SET4

SET5

SET6

Opis

INDIKATOR AKUMULIRANE

TOPLOTE

ZVOK TIPK

ZVOK NAPAKE

FILTER ZA VONJAVE

MENI SERVISIRANJA

NOVA NASTAVITEV

Vrednost nastavitve

ON / OFF

CLICK / BEEP / OFF

ON / OFF

ON / OFF

---

ON / OFF

SET7

2)

PODALJŠANJE ČASA ON / OFF

1) Zvoka senzorskega polja VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.

2) Samo izbrani modeli

Meni nastavitev lahko nastavite le, ko je naprava izklopljena.

2.

Za tri sekunde pridržite .

Prikazovalnik prikazuje »SET1« in »1« utri‐ pa.

Vklopite meni z nastavitvami:

1.

Po potrebi izklopite napravo z .

3.

Pritisnite / , da izberete nastavitev.

4.

5.

6.

Dotaknite se polja .

Pritisnite / , da spremenite vred‐ nost nastavitve.

Dotaknite se polja .

10.5 Samodejni izklop

Zaradi varnostnih razlogov se naprava po dolo‐ čenem času samodejno izklopi:

Temperatura

30 °C - 115 °C

120 °C - 195 °C

200 °C - 245 °C

250 °C - največ °C

Po samodejnem izklopu se dotaknite senzorske‐ ga polja za ponovno upravljanje naprave.

Samodejni izklop deluje pri vseh funkci‐ jah pečice, razen pri funkcijah Osvetli‐ tev, Pečenje z nizko temp., Sonda za meso, Trajanje, Konec, Zamik vklopa.

10.6 Svetlost prikazovalnika

Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:

• Nočna svetlost – ko je naprava izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00 svetlost prikazoval‐ nika zmanjšana.

• Dnevna svetlost:

– Ko je naprava vklopljena.

10.8 Mehanska zapora vrat

SLOVENŠČINA

• če deluje funkcija pečice,

• če ne spremenite temperature pečice.

17

Čas izklopa

12,5 ure

8,5 ure

5,5 ure

3,0 ure

– Če se med nočno svetlostjo dotaknete sen‐ zorskega polja (razen VKLJUČENO/IZ‐

KLJUČENO), se prikazovalnik za nasled‐ njih 10 sekund preklopi nazaj v način dnev‐ ne svetlosti.

– Če je naprava izklopljena in nastavite od‐

števalno uro. Ko se odštevalna ura izteče, se prikazovalnik preklopi nazaj na nočno svetlost.

10.7 Ventilator za hlajenje

Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐ tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐ ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje deluje, dokler se naprava ne ohladi.

Zapora vrat je ob nakupu naprave izklopljena.

18 www.electrolux.com

Vklop zapore vrat: Zaporo vrat vlecite naprej, do‐ kler se ne zaklene.

Izklop zapore vrat: Zaporo vrat potisnite nazaj v ploščo.

2

1

Če želite uporabiti zaporo vrat, naredite nasled‐ nje:

Vklopite zaporo vrat.

Ko so vrata varno zaprta (mehanska zapora vrat je vklopljena):

1.

Rahlo pritisnite zaporo vrat.

2.

Odprite vrata s potegom ročaja.

Če zaporo vrat pritiskate toliko časa, da zaslišite klik, jo na ta način ponovno iz‐ klopite.

Mehansko zaporo vrat premikajte samo vodorav‐ no.

Ne premikajte je navpično.

Ko zaprete vrata naprave, ne pritisnite zapore vrat.

11. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI

11.1 Notranja stran vrat

Pri nekaterih modelih se lahko na notranji strani vrat nahajajo:

• Številke položajev rešetke.

• Informacije o funkcijah pečice, priporočenih položajih rešetke in temperaturah za običajne jedi.

Temperature in časi pečenja v razpre‐ delnicah so le smernice. Odvisni so od recepta, kakovosti in količine uporablje‐ nih sestavin.

11.2 Pečenje peciva

Splošna navodila

• Lastnosti vaše nove pečice so lahko drugač‐ ne, kot so bile lastnosti prejšnje. Vaše običaj‐ ne nastavitve (temperaturo, čas priprave hra‐ ne) in položaje rešetk prilagodite glede na vrednosti v razpredelnicah.

• Pri dolgotrajni peki lahko pečico približno 10 minut pred iztekom časa za peko izklopite in nato izkoristite akumulirano toploto.

Ko pripravljate zamrznjena živila, se lahko pekači v pečici med peko zvijejo. Ko se pekači ponovno ohladijo, se zravnajo.

Uporaba razpredelnic za pečenje

• Proizvajalec priporoča, da prvič uporabite niž‐ jo temperaturo.

• Če ne najdete nastavitev za poseben recept, poiščite najbolj podobno nastavitev.

SLOVENŠČINA 19

• Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15 mi‐ nut, če pečete na več kot eni višini.

• Torte in peciva, ki jih pečete na različnih viši‐ nah, na začetku ne bodo enakomerno zape‐ čeni. V tem primeru ne spreminjajte tempera‐ turnih nastavitev. Razlika se bo med peče‐ njem izenačila.

11.3 Nasveti za peko

Rezultati peke

Kolač spodaj ni dovolj zape‐ čen.

Kolač se je sesedel in je vla‐ žen, grudast ali neenakomer‐ ne sestave.

Kolač se je sesedel in je vla‐ žen, grudast ali neenakomer‐ ne sestave.

Kolač se je sesedel in je vla‐ žen, grudast ali neenakomer‐ ne sestave.

Kolač je presuh.

Kolač je presuh.

Kolač ni enakomerno porja‐ vel.

Kolač ni enakomerno porja‐ vel.

Kolač ni pečen v predvidenem času pečenja.

Možen vzrok

Položaj rešetke ni pravi.

Rešitev

Kolač prestavite nižje.

Temperatura pečice je previ‐ soka.

Prekratek čas pečenja.

V testu je preveč tekočine.

Temperatura pečice je preniz‐ ka.

Predolg čas pečenja.

Temperatura pečice je previ‐ soka in čas pečenja prekra‐ tek.

Zmes je neenakomerno po‐ razdeljena.

Temperatura pečice je preniz‐ ka.

Pri naslednji peki nastavite nekoliko nižjo temperaturo.

Podaljšajte čas pečenja. Časa pečenja ne morete skrajšati z nastavitvijo višjih temperatur.

Uporabite manj tekočine. Bo‐ dite previdni glede časa me‐

šanja, predvsem pri uporabi mešalnika.

Pri naslednji peki nastavite vi‐

šjo temperaturo.

Pri naslednji peki nastavite krajši čas pečenja.

Nastavite nižjo temperaturo in daljši čas pečenja.

Zmes porazdelite enakomer‐ no po pekaču.

Pri naslednji peki nastavite nekoliko višjo temperaturo.

11.4 Peka na enem nivoju:

Peka v modelih

Vrsta peciva Funkcija pečice Položaj rešetk Čas (min.)

Šarkelj/Brioche

Peščeni kolač/

Sadni kolač

Fatless sponge cake/Biskvit brez maščob

Vroči zrak

Vroči zrak

Vroči zrak

1

1

2

Temperatura

(°C)

150 - 160

140 - 160

140 - 150

50 - 70

70 - 90

35 - 50

20 www.electrolux.com

Vrsta peciva Funkcija pečice Položaj rešetk

Fatless sponge cake/Biskvit brez maščob

Kolač iz krhkega testa

Kolač iz umeša‐ nega testa

Apple pie/Jabolč‐ na pita (2 mode‐ la Ø 20 cm, dia‐ gonalno zamak‐ njena)

Gretje zgoraj in spodaj

Vroči zrak

Vroči zrak

Vroči zrak

Apple pie/Jabolč‐ na pita (2 mode‐ la Ø 20 cm, dia‐ gonalno zamak‐ njena)

Gretje zgoraj in spodaj

Skutna torta Gretje zgoraj in spodaj

1) Pečico predhodno ogrejte.

Torte/pecivo/kruhki na pekaču

Vrsta peciva

Pletenica/Pleten kolač

Božični kolač

Funkcija pečice

Gretje zgoraj in spodaj

Gretje zgoraj in spodaj

2

2

2

2

1

1

Položaj rešetk

3

2

Kruh (ržen kruh):

1.

Prvi del pe‐ ke.

2.

Drugi del peke.

Princeskini krofi/

Ėclair

Rulada

Gretje zgoraj in spodaj

Gretje zgoraj in spodaj

Gretje zgoraj in spodaj

Vroči zrak

1

3

3

3

Kolač z drobljen‐ cem

Maslen kolač z mandlji/sladko pecivo

Gretje zgoraj in spodaj

3

Temperatura

(°C)

160

170 - 180

150 - 170

160

180

170 - 190

Temperatura

(°C)

170 - 190

160 - 180

1)

1)

190 - 210

1)

180 - 200

1)

150 - 160

190 - 210

1)

Čas (min.)

35 - 50

10 - 25

20 - 25

60 - 90

70 - 90

60 - 90

Čas (min.)

30 - 40

50 - 70

1.

2.

230

1)

160 - 180

1.

2.

20

30 - 60

20 - 35

10 - 20

20 - 40

20 - 30

Vrsta peciva

Piškoti iz krhke‐ ga testa

Short bread/Ma‐ sleni piškoti/peci‐ vo iz krhkega te‐ sta

Short bread/Ma‐ sleni piškoti/peci‐ vo iz krhkega te‐ sta

Piškoti iz umeša‐ nega testa

Beljakovo peci‐ vo/poljubčki

Makroni

Piškoti iz kvaše‐ nega testa

Drobno pecivo iz listnatega testa

Kruhki/Žemlje

Vrsta peciva Funkcija pečice Položaj rešetk

Sadni kolač (iz kvašenega/ume‐

šanega testa)

2)

Sadni kolač (iz kvašenega/ume‐

šanega testa)

2)

Vroči zrak

Gretje zgoraj in spodaj

Sadni kolač iz krhkega testa

Pecivo iz vzhaja‐ nega testa z ob‐ čutljivimi nadevi

(npr. skuto, sme‐ tano, jajčno kre‐ mo)

Vroči zrak

Gretje zgoraj in

1) Pečico predhodno ogrejte.

2) Uporabite globok pekač.

spodaj

Drobno pecivo

3

3

3

3

Funkcija pečice Položaj rešetk

Vroči zrak

Vroči zrak

Gretje zgoraj in spodaj

Vroči zrak

Vroči zrak

Vroči zrak

Vroči zrak

Vroči zrak

Vroči zrak

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Temperatura

(°C)

150

170

160 - 170

160 - 180

140

160

1)

150 - 160

80 - 100

100 - 120

150 - 160

1)

Temperatura

(°C)

150 - 160

170 - 180

1)

160

1)

SLOVENŠČINA 21

Čas (min.)

35 - 55

35 - 55

40 - 80

40 - 80

Čas (min.)

10 - 20

20 - 35

20 - 30

15 - 20

120 - 150

30 - 50

20 - 40

20 - 30

10 - 25

22 www.electrolux.com

Vrsta peciva Funkcija pečice

Kruhki/Žemlje

Gretje zgoraj in spodaj

Small cakes/

Drobno pecivo

(20 kosov/pekač)

Vroči zrak

Small cakes/

Drobno pecivo

(20 kosov/pekač)

Gretje zgoraj in

1) Pečico predhodno ogrejte.

spodaj

Narastki in gratinirane jedi

Položaj rešetk

3

3

3

Temperatura

(°C)

190 - 210

150

170

1)

1)

1)

Jed Funkcija pečice Položaj rešetk

Narastek s teste‐ ninami

Lazanja

Gretje zgoraj in spodaj

Gretje zgoraj in spodaj

Gratinirana zele‐ njava

1)

Francoske štruč‐ ke s stopljenim sirom

Infra pečenje ali

Vroči zrak

Infra pečenje ali

Vroči zrak

Sladki narastki

Gretje zgoraj in spodaj

Ribji narastek

Polnjena zelenja‐ va

Gretje zgoraj in spodaj

Infra pečenje ali

Vroči zrak

1) Pečico predhodno ogrejte.

Vlažni vroči zrak

Vrsta jedi

Narastek s testeninami

Lazanja

Gratiniran krompir

Sladke jedi

Šarkelj

Pletenica/pleten kolač

Kolač z drobljencem

Piškoti iz kvašenega testa

1

1

1

1

1

1

1

Položaj rešetk

2

2

2

2

1

2

3

2

Temperatura

(°C)

180 - 200

180 - 200

160 - 170

160 - 170

180 - 200

180 - 200

160 - 170

Temperatura (°C)

180 - 200

180 - 200

190 - 210

180 - 200

160 - 170

170 - 190

160 - 170

160 - 170

Čas (min.)

10 - 25

20 - 35

20 - 30

Čas (min.)

45 - 60

25 - 40

15 - 30

15 - 30

40 - 60

30 - 60

30 - 60

Čas (min.)

45 - 60

45 - 60

55 - 80

45 - 60

50 - 70

40 - 50

20 - 40

20 - 40

SLOVENŠČINA 23

11.5 Peka na več nivojih

Torte/pecivo/kruhki na pekaču

Vrsta peciva

Vroči zrak

Položaj rešetk

2 položaja rešetk 3 položaji rešetk

Princeskini krofi/

Ėclair

Drobljenec

1) Pečico predhodno ogrejte.

1 / 4

1 / 4 -

-

Temperatura

(°C)

160 - 180

1)

150 - 160

Čas (min.)

25 - 45

30 - 45

Piškoti/majhne tortice/pecivo/rulade

Vrsta peciva

Vroči zrak

Položaj rešetk

2 položaja rešetk 3 položaji rešetk

Piškoti iz krhke‐ ga testa

Short bread/ma‐ sleni piškoti/peci‐ vo iz krhkega te‐ sta

Piškoti iz umeša‐ nega testa

Beljakovi piškoti/ poljubčki

Makroni

Piškoti iz kvaše‐ nega testa

Drobno pecivo iz listnatega testa

Kruhki/Žemlje

Small cakes/

Drobno pecivo

(20 kosov/pekač)

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1) Pečico predhodno ogrejte.

11.6 Pečenje z nizko temp.

1 / 3 / 5

1 / 3 / 5

-

-

-

-

-

-

-

To funkcijo uporabite za pripravo nemastnih in mehkih kosov mesa in ribe s temperaturo jedra ne več kot 65 °C. Pečenje z nizko temp. ni pri‐ merno za recepte, kot je dušeno meso ali mast‐ na svinjska pečenka. Sondo za meso lahko upo‐ rabite za zagotovitev prave temperature jedra

Temperatura

(°C)

150 - 160

140

160 - 170

80 - 100

100 - 120

160 - 170

170 - 180

1)

180

150

1)

Čas (min.)

20 - 40

25 - 50

25 - 40

130 - 170

40 - 80

30 - 60

30 - 50

30 - 55

25 - 40 mesa (oglejte si razpredelnico za sondo za me‐ so).

V prvih 10. minutah lahko nastavite temperaturo pečice med 80 °C in 150 °C. Privzeta temperatu‐ ra je 90 °C. Ko je temperatura nastavljena, peči‐ ca nadaljuje s pečenjem pri 80 °C. Funkcije sa‐ modejnega počasnega kuhanja ne uporabljajte za perutnino.

24 www.electrolux.com

1.

2.

Pri uporabi te funkcije jedi vedno pri‐ pravljajte brez pokrova.

Meso pecite v ponvi na kuhalni plošči pri ze‐ lo visoki nastavitvi 1-2 minuti na vsaki strani.

Meso postavite na rešetko v pečici v vročem pekaču.

Živilo za pripravo

Goveji zrezek

Goveji file

Pečena teletina

Zrezki

Teža (g)

1000 - 1500

1000 - 1500

1000 - 1500

200 - 300

3.

4.

Položaj rešetk

1

3

1

3

Sondo za meso potisnite v meso.

Izberite funkcijo počasnega kuhanja in na‐ stavite pravo končno temperaturo jedra.

Temperatura v

°C

120

120

120

120

Čas v min.

120 - 150

90 - 150

120 - 150

20 - 40

11.7 Program za pizzo

Vrsta peciva

Pizza (tanka)

Pizza (z več nadevi)

Pite

Špinačni narastek

Quiche Lorraine (Lo‐ tarinška špehovka)

Švicarska pita

Jabolčni kolač, oblo‐ žen

Zelenjavna pita

Nevzhajan kruh

Položaj rešetk

2

2

1

1

1

1

1

1

2

Kolač iz krhkega testa

2

Flammekuchen (pici podobna jed iz Alzaci‐ je)

Piroge (ruska različica prepognjenke)

1) Pečico predhodno ogrejte.

2) Uporabite globok pekač.

11.8 Pečenje mesa

2

2

• Za pečenje uporabite posodo, ki je odporna na toploto (preberite navodila proizvajalca).

• Velike kose mesa lahko pečete neposredno v globokem pekaču (če obstaja) ali na rešetki nad globokim pekačem.

• Pusto meso pecite v posodi s pokrovom. Tako je pečeno meso bolj sočno.

Temperatura v °C

200 - 230

1)2)

180 - 200

180 - 200

160 - 180

170 - 190

170 - 190

150 - 170

160 - 180

230 - 250

1)

160 - 180

1)

230 - 250

1)

180 - 200

1)

Čas (min.)

15 - 20

20 - 30

40 - 55

45 - 60

45 - 55

45 - 55

50 - 60

50 - 60

10 - 20

45 - 55

12 - 20

15 - 25

• Vse vrste mesa, ki naj bi dobile skorjo, lahko pečete v ponvi brez pokrovke.

• Priporočamo, da meso in ribe pečete v pečici

šele, ko teža presega 1 kg.

• Če želite preprečiti, da bi se mesni sok ali mast prižgala na pekač, vanj vlijte nekaj teko‐ čine.

• Po potrebi kos mesa obrnite (po 1/2 do 2/3 ča‐ sa peke).

• Velike pečenke in perutnino med pečenjem večkrat polijte z lastnim sokom. Tako boste dosegli boljši rezultat.

11.9 Pečenje z infra pečenjem

Govedina

Vrsta mesa Količina

Dušena govedi‐ na

Goveji zrezek ali file: manj pečen

Goveji zrezek ali file: srednje pe‐ čen

1 - 1,5 kg na cm debe‐ line na cm debe‐ line

Goveji zrezek ali file: dobro prepe‐ čen na cm debe‐

1) Pečico predhodno ogrejte.

line

Funkcija pe‐ čice

Gretje zgoraj in spodaj

Infra pečenje

Infra pečenje

Infra pečenje

Svinjina

Vrsta mesa Količina

Funkcija pe‐ čice

Pleče/vrat/šunka 1 - 1,5 kg Infra pečenje

Kotlet/rebrca 1 - 1,5 kg Infra pečenje

750 g - 1 kg Infra pečenje Mesna štruca

Svinjska krača

(predhodno ku‐ hana)

750 g - 1 kg Infra pečenje

Teletina

Vrsta mesa Količina

1 kg

Funkcija peči‐ ce

Infra pečenje Pečena teleti‐ na

Telečja krača

Jagnjetina

Vrsta mesa

Jagnje-steg‐ no/pečena jagnjetina

1,5 - 2 kg

Količina

1 - 1,5 kg

Infra pečenje

Funkcija peči‐ ce

Infra pečenje

SLOVENŠČINA

• Napravo lahko izklopite približno 10 minut pred koncem časa pečenja in uporabite aku‐ mulirano toploto.

25

Položaj re‐

šetk

1

Položaj re‐

šetk

1

1

1

Položaj re‐

šetk

1

1

1

1

1

1

Položaj re‐

šetk

1

Temperatura v °C

230

190 - 200

1)

180 - 190

1)

170 - 180

1)

Temperatura v °C

160 - 180

170 - 180

160 - 170

150 - 170

Temperatura v °C

160 - 180

160 - 180

Temperatura v °C

150 - 170

Čas (min.)

120 - 150

5 - 6

6 - 8

8 - 10

Čas (min.)

90 - 120

60 - 90

50 - 60

90 - 120

Čas (min.)

90 - 120

120 - 150

Čas (min.)

100 - 120

26 www.electrolux.com

Vrsta mesa

Jagnječji hrbet

Količina

1 - 1,5 kg

Funkcija peči‐ ce

Infra pečenje

Divjačina

Vrsta mesa Količina

Zajčji hrbet/ zajčja noga

Srnin/jelenov hrbet do 1 kg

1,5 - 2 kg

Divjačinsko bedro

1,5 - 2 kg

1) Pečico predhodno ogrejte.

Funkcija peči‐ ce

Gretje zgoraj in spodaj

Gretje zgoraj in spodaj

Gretje zgoraj in spodaj

Perutnina

Vrsta mesa Količina

Porcije perut‐ nine

Piščanec, pi‐ tanec

200 - 250 g na osebo

Pol piščanca 400 - 500 g na osebo

1 - 1,5 kg

Raca

Gos

Puran

Puran

1,5 - 2 kg

3,5 - 5 kg

Funkcija peči‐ ce

Infra pečenje

Infra pečenje

Infra pečenje

Infra pečenje

Infra pečenje

2,5 - 3,5 kg Infra pečenje

4 - 6 kg Infra pečenje

Riba (dušena)

Vrsta mesa

Pečena riba, cela

11.10 Mali žar

Količina

1 - 1,5 kg

Funkcija peči‐ ce

Gretje zgoraj in spodaj

Na žaru vedno pecite z najvišjo temperaturno na‐ stavitvijo.

Rešetko vstavite na višino, kot je priporočeno v razpredelnici za pečenje na žaru.

Pekač za zbiranje maščobe vedno vstavite na pr‐ vo višino.

Položaj re‐

šetk

1

Položaj re‐

šetk

1

1

1

Položaj re‐

šetk

1

1

1

1

1

1

1

Položaj re‐

šetk

1

Temperatura v °C

160 - 180

Temperatura v °C

230

1)

210 - 220

180 - 200

Temperatura v °C

200 - 220

190 - 210

190 - 210

180 - 200

160 - 180

160 - 180

140 - 160

Temperatura v °C

210 - 220

Čas (min.)

40 - 60

Čas (min.)

30 - 40

35 - 40

60 - 90

Čas (min.)

40 - 60

Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.

Prazno pečico z izbrano funkcijo žara vedno predhodno ogrevajte pet minut.

PREVIDNOST!

Ko pečete na žaru, imejte vrata pečice vedno zaprta.

Čas (min.)

30 - 50

35 - 50

50 - 70

80 - 100

120 - 180

120 - 150

150 - 240

SLOVENŠČINA

Mali žar

Hrana, ki jo želite peči na žaru

Goveji zrezek

Pljučna pečenka

Svinjska zarebr‐ nica

Telečja zarebrni‐ ca

Jagnječja zarebr‐ nica

Cela riba, 500 -

1000 g

Položaj rešetk

Veliki žar

Hrana, ki jo želite peči na žaru

Burgers/Burgerji

Svinjski file

Klobase

File/Telečji zrezki

Toast /Popečen kruh

1)

Popečen kruh z nade‐ vom

1) Pečico predhodno ogrejte.

2

3

2

2

3

3 / 4

Položaj rešetk

4

4

4

4

5

4

Temperatura

210 - 230

230

210 - 230

210 - 230

210 - 230

210 - 230

1. stran

8 - 10

10 - 12

10 - 12

7 - 10

1 - 3

6 - 8

1. stran

30 - 40

20 - 30

Čas (min.)

2. stran

30 - 40

20 - 30

30 - 40 30 - 40

30 - 40

25 - 35

15 - 30

Čas (min.)

30 - 40

20 - 25

15 - 30

2. stran

6 - 8

6 - 10

6 - 8

6 - 8

1 - 3

-

11.11 Pripravljene jedi

Vroči zrak

Pripravljene jedi

Pizza, zamrznjena

Pizza, debela-zamrz‐ njena

Pizza, ohlajena

Koščki pizze, zamrz‐ njeni

Ocvrti krompir, tanek

Ocvrti krompir, debel

Položaj rešetk

2

2

2

2

3

3

Temperatura (°C)

200 - 220

190 - 210

210 - 230

180 - 200

200 - 220

200 - 220

Čas (min.)

15 - 25

20 - 25

13 - 25

15 - 30

20 - 30

25 - 35

27

28 www.electrolux.com

Pripravljene jedi

Pečeni krompir/Kro‐ keti

Praženi krompir-Rösti

Lasagne/Kaneloni, sveži

Lasagne/Kaneloni, zamrz.

V pečici pečen sir

Piščančje perutnice

Položaj rešetk

3

3

2

2

3

2

Temperatura (°C)

220 - 230

210 - 230

170 - 190

160 - 180

170 - 190

190 - 210

Čas (min.)

20 - 35

20 - 30

35 - 45

40 - 60

20 - 30

20 - 30

Zamrznjeni pripravljeni obroki

Živilo za pripravo Funkcije pečice Položaj rešetk

Zamrznjena piz‐ za

Ocvrti krompir

1)

(300 - 600 g)

Bagete

Gretje zgoraj in spodaj

Gretje zgoraj in spodaj ali Infra pečenje

Gretje zgoraj in spodaj

3

3

3

Sadni kolači

Gretje zgoraj in spodaj

3

1) Ocvrti krompir med pripravo 2- do 3-krat premešajte.

11.12 Odtaljevanje

Odstranite embalažo živil in položite živilo na krožnik.

Jed

Čas odtaljeva‐ nja (min.)

Temperatura

(°C) po navodilih pro‐ izvajalca

200 - 220 po navodilih pro‐ izvajalca po navodilih pro‐ izvajalca

Čas (min.) po navodilih pro‐ izvajalca po navodilih pro‐ izvajalca po navodilih pro‐ izvajalca po navodilih pro‐ izvajalca

Ne pokrivajte ga s posodo ali krožnikom, ker se lahko zaradi tega podaljša čas odtaljevanja.

Uporabite prvi položaj rešetk od spodaj.

Dodatni čas odtalje‐ vanja (min.)

Opomba

Piščanec, 1000 g

Meso, 1000 g

Meso, 500 g

Postrv, 150 g

Jagode, 300 g

Maslo, 250 g

Smetana, 2 x 200 g

100 - 140

100 - 140

90 - 120

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

20 - 30

20 - 30

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

Piščanca položite na obr‐ njen krožnik, postavljen na velik krožnik. Obrnite po po‐ lovici časa priprave.

Obrnite po polovici časa pri‐ prave.

Obrnite po polovici časa pri‐ prave.

-

-

-

Smetano lahko stepete tudi, ko še vedno vsebuje zmrznjene delce.

SLOVENŠČINA 29

Jed

Torta, 1400 g

Čas odtaljeva‐ nja (min.)

60

11.13 Sterilizacija - Gretje spodaj

Pomembno:

• Uporabite le kozarce za vlaganje enakih veli‐ kosti.

• Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in bajo‐ netnim pokrovom ali kovinske posode.

• Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko od spo‐ daj.

• Na pekač ne postavite več kot šest enolitrskih kozarcev za vlaganje.

Dodatni čas odtalje‐ vanja (min.)

60 -

Opomba

• Kozarce enakomerno napolnite in zaprite.

• Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.

• V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da bo v pečici zagotovljena zadostna vlaga.

• Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti (pri litrskih kozarcih po približno 35 - 60 minutah), izklopite pečico ali zmanjšajte temperaturo na

100 °C (glejte razpredelnico).

Jagodičevje

Vlaganje Temperatura v °C

Čas kuhanja do za‐ četka vretja (min.)

Nadaljevanje pri 100

°C (min.)

Jagode/borovnice/ maline/ zrele kosmu‐ lje

160 - 170 35 - 45 -

Pečkato in koščičasto sadje

Vlaganje

Hruške/kutine/slive

Temperatura v °C

160 - 170

Čas kuhanja do za‐ četka vretja (min.)

35 - 45

Nadaljevanje pri 100

°C (min.)

10 - 15

Zelenjava

Vlaganje Temperatura v °C

Korenje

1)

Kumare

Mešana zelenjava

160 - 170

160 - 170

160 - 170 kolerabica/grah/beluši 160 - 170

1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.

11.14 Sušenje - Vroči zrak

S papirjem za peko pokrijte rešetko.

Za najboljše rezultate napravo izklopite po polo‐ vici časa delovanja. Odprite vrata naprave in pu‐

Zelenjava

Živila za sušenje

Fižol

1 nivo

Položaj rešetk

2 nivoja

3 1 / 4

Čas kuhanja do za‐ četka vretja (min.)

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

Temperatura

(°C)

60 - 70

Nadaljevanje pri 100

°C (min.)

5 - 10

-

5 - 10

15 - 20 stite, da se ohladi. Po tem dokončajte postopek sušenja.

Čas (h)

6- 8

30 www.electrolux.com

Živila za sušenje

Paprika

Jušna zelenjava

Gobe

Zelišča

Sadje

Živila za sušenje

Slive

Marelice

Jabolčni krhlji

Hruške

1 nivo

Položaj rešetk

2 nivoja

3

3

1 / 4

1 / 4

3

3

1 / 4

1 / 4

1 nivo

Položaj rešetk

2 nivoja

3

3

1 / 4

1 / 4

3

3

1 / 4

1 / 4

11.15 Razpredelnica za sondo za meso

Govedina

Jed

Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: manj pečen

Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: srednje pe‐ čen

Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: dobro pre‐ pečen

Svinjina

Jed

Pleče/Šunka/Vrat

Kotlet (hrbet)/Prekajena svinjska ledvena pe‐ čenka

Mesna štruca

Teletina

Jed

Pečena teletina

Telečja krača

Ovčetina/jagnjetina

Jed

Ovčja noga

Temperatura

(°C)

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

Temperatura

(°C)

60 - 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

Temperatura jedra živila °C

45 - 50

60 - 65

70 - 75

Temperatura jedra živila °C

80 - 82

75 - 80

75 - 80

Temperatura jedra živila °C

75 - 80

85 - 90

Čas (h)

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

Čas (h)

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

Temperatura jedra živila °C

80 - 85

Jed

Ovčji hrbet

Pečena jagnjetina/Jagnje-stegno

Divjačina

Jed

Zajčji hrbet

Zajčja noga

Cel zajec

Srnin/jelenov hrbet

Srnino/jelenovo stegno

Riba

Jed

Losos

Postrvi

SLOVENŠČINA

Temperatura jedra živila °C

80 - 85

70 - 75

31

Temperatura jedra živila °C

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

70 - 75

Temperatura jedra živila °C

65 - 70

65 - 70

12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

Opombe glede čiščenja:

• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐ plo vodo in čistilom.

• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐ čajno čistilo.

• Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite.

Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta ne zažge.

• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim čistilom za pečice.

• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pusti‐ te, da se posuši. Uporabite mehko krpo s to‐ plo vodo in čistilno sredstvo.

• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje premaz proti prijemanju.

12.1 Katalitično čiščenje

Stene s katalitičnim premazom so samočistilne.

Vsrkavajo maščobo, ki se med delovanjem na‐ prave nabira na stenah.

1.

2.

Za izvajanje postopka samodejnega čiščenja morate redno segrevati napravo brez hrane:

Iz naprave odstranite pripomočke.

Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikažeta »Cata« in trajanje postopka čiščenja (1 ura). Trajanja ne morete nastavi‐ ti, a s funkcijo Konec lahko zamaknete vklop postopka čiščenja.

3.

4.

5.

Po izteku časa se oglasi zvočni signal. Na‐ prava se izklopi.

Za izklop zvočnega signala se dotaknite senzorskega polja ali odprite vrata naprave.

Dno naprave očistite z mehko in vlažno go‐ bico.

OPOZORILO!

Katalitične površine ne čistite z razpršili za čiščenje pečic, abrazivnimi čistilnimi sredstvi, milom ali drugimi čistilnimi sredstvi. Obstaja nevarnost poškodbe katalitične površine.

Spreminjanje barve katalitične površine ne vpliva na katalitične lastnosti.

Med katalitičnim čiščenjem sveti luč v pečici.

32 www.electrolux.com

12.2 Filter za vonjave

Filter za vonjave je vklopljen:

• Ob vseh funkcijah pečice.

• Če je temperatura v napravi višja od 50 °C.

Ko je vklopljen filter za vonjave, prikazovalnik pri‐ kazuje simbol filtra za vonjave .

12.3 Nosilci rešetk

Odstranjevanje nosilcev rešetk

Ob koncu funkcije pečice, segret filter za vonjave deluje še 10 minut. Filter za vonjave se zaustavi, ko izklopite napravo ali odprete vrata pečice.

Pri pirolitičnem čiščenju (če pečica ima to funkci‐ jo) filter za vonjave deluje samodejno prvih 15 minut, ko je temperatura pečice nižja od 400 °C.

Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite nosil‐ ce rešetk.

1.

Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.

2.

Zadnji del nosilca rešetke potegnite z za‐ dnjega dela stranskih sten in ga odstranite.

2

1

Nameščanje nosilcev rešetk

Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.

Velja za izvlečna vodila:

Zadrževalni zatiči na izvlečnih vodilih morajo biti obrnjeni naprej.

12.4 Žarnica

OPOZORILO!

Obstaja nevarnost električnega udara.

Žarnica in steklen pokrov žarnice sta lahko vroča.

Pred zamenjavo žarnice:

• Izklopite napravo.

• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami ali odklopite odklopnik.

PREVIDNOST!

Na dno notranjosti naprave postavite krpo. To preprečuje škodo na stekle‐ nem pokrovu žarnice in na pečici.

Vedno uporabite enako vrsto žarnice.

2.

3.

Zamenjava žarnice na stropu pečice:

1.

Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.

4.

Očistite steklen pokrov.

Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐ porno proti visoki temperaturi 300 °C.

Namestite steklen pokrov.

1.

2.

Zamenjava žarnice na levi strani notranjosti pečice.

Odstranite levo vodilo za rešetke.

Z ozkim, topim predmetom (npr. čajno žlič‐ ko) odstranite steklen pokrov. Očistite ste‐ klen pokrov.

3.

4.

5.

SLOVENŠČINA 33

Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐ porno proti visoki temperaturi 300 °C.

Namestite steklen pokrov.

Namestite levo vodilo za rešetke.

12.5 Čiščenje vrat pečice

Odstranjevanje vrat in steklenih plošč

Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notra‐ nje steklene plošče. Število steklenih plošč je različno za različne modele.

OPOZORILO!

Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka.

1.

2.

A

3.

2

A

4.

5.

6.

7.

Vrata povsem odprite.

Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A) na te‐ čajih.

Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐ piranja (približno do kota 70°).

Vrata primite na vsaki strani z eno roko in jih potegnite stran od naprave pod kotom na‐ vzgor.

Nato položite vrata z zunanjo stranjo na‐ vzdol na mehko krpo in ravno podlago. Na ta način preprečite praske.

Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu vrat na obeh straneh in pritisnite navznoter, da sprostite zaponko.

Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.

B

1

34 www.electrolux.com

8.

9.

Steklene plošče vrat primite na zgornjem delu eno za drugo in jih potegnite navzgor iz vodila.

Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.

Stekleno ploščo temeljito osušite.

Namestitev vrat pečice in steklenih plošč

Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐

šče in vrata pečice. Naredite zgornje korake v obratnem vrstnem redu. Najprej vstavite manjšo ploščo, nato pa večjo.

13. KAJ STORITE V PRIMERU…

OPOZORILO!

Oglejte si poglavja o varnosti.

Težava

Naprava se ne segreje.

Naprava se ne segreje.

Naprava se ne segreje.

Naprava se ne segreje.

Možen vzrok

Naprava je izklopljena.

Ura ni nastavljena.

Potrebne nastavitve niso na‐ stavljene.

Vklopljen je samodejni var‐ nostni izklop.

Sprožena je varovalka.

Rešitev

Vklopite napravo.

Nastavite uro. Oglejte si »Na‐ stavitev in spreminjanje ča‐ sa«.

Prepričajte se, da so nastavit‐ ve pravilne.

Oglejte si »Samodejni izklop«.

Naprava se ne segreje.

Luč ne sveti.

Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni na se‐ znamu.

Luč je okvarjena.

Elektronska okvara.

Preverite, ali je varovalka vzrok za motnjo. Če se varo‐ valka sproža vedno znova, se obrnite na električarja.

Zamenjajte žarnico.

• Izklopite napravo z glavno varovalko ali zaščitnim sti‐ kalom v omarici z varoval‐ kami in jo ponovno vklopi‐ te.

• Če se na prikazovalniku ponovno prikaže koda na‐ pake, se obrnite na servisni center.

Luč ne sveti.

Izbrali ste EKO funkcijo ali

Vlažni vroči zrak. Pri teh funk‐ cijah luči ne morete prižgati.

Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.

Luči ne morete prižgati, ker ti dve funkciji pomagata prihra‐ niti energijo.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐

SLOVENŠČINA 35 nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru notranjosti naprave.

Priporočamo, da podatke zapišete sem:

Ime modela (MOD.)

Številka izdelka (PNC)

Serijska številka (S.N.)

.........................................

.........................................

.........................................

14. TEHNIČNI PODATKI

Napetost

Frekvenca

220 - 240 V

50 Hz

15. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol .

Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo.

Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s simbolom , ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

www.electrolux.com/shop

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project