Electrolux EOC5751AOX User manual

Electrolux EOC5751AOX User manual
EOC5751AOX
.......................................................... .......................................................
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
2
www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SAMODEJNI PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
3
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
• Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino. Iz
pečice odstranite vse dele.
• Uporabite le sondo za meso, priporočljivo za to napravo.
4
www.electrolux.com
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐
silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk
namestite v obratnem zaporedju.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
•
•
•
•
•
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
SLOVENŠČINA
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
5
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost opeklin.
• Pred pirolitičnim samočiščenjem ali prvo upo‐
rabo iz pečice odstranite naslednje:
– vse večje ostanke hrane, olje ali razlito ma‐
ščobo / usedline,
– vse odstranljive predmete (vključno z rešet‐
kami, stranskimi vodili itd., priloženimi izdel‐
ku), še posebej vso posodo s premazom
proti prijemanju, pladnje, pripomočke itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za pirolitično
čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne za‐
držujejo v bližini naprave. Naprava se močno
segreje.
• Pirolitično čiščenje je visokotemperaturno de‐
lovanje, pri katerem se lahko sproščajo hlapi
iz ostankov pečenja in konstrukcijskih materia‐
lov, zaradi tega močno priporočamo, da po‐
trošnik naredi naslednje:
– Med in po vsakem pirolitičnem čiščenju po‐
skrbite za dobro prezračevanje.
– Med prvo uporabo pri najvišji temperaturi in
po njej zagotovite dobro prezračevanje.
– Med in po pirolitičnem čiščenju odstranite
živali (še posebej ptice) iz okolice naprave
in delovanje pri najvišji temperaturi uporabi‐
te v dobro prezračevanem prostoru.
• Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in plazilci
lahko izredno občutljivi na morebitne hlape, ki
se sproščajo med čiščenjem pirolitičnih pečic.
• Majhne domače živali so prav tako lahko ob‐
čutljive na krajevne temperaturne spremembe
v bližini vseh pirolitičnih pečic med izvajanjem
programa samodejnega pirolitičnega čiščenja.
• Površine proti prijemanju na loncih, ponvah,
pekačih, posodah itd. lahko poškodujejo viso‐
ke temperature pri pirolitičnem čiščenju vseh
pirolitičnih pečic in so lahko tudi vir nizke stop‐
nje škodljivih hlapov.
• Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/os‐
tankov hrane, kot je opisano, niso škodljivi za
ljudi, vključno z dojenčki ali osebami z zdrav‐
stvenimi težavami.
6
www.electrolux.com
2.4 Notranja lučka
2.5 Odstranjevanje
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
3. OPIS IZDELKA
1
1 Upravljalna plošča
2
2 Elektronski programator
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Vtičnica sonde za meso
4 Grelec
5 Luč
6 Ventilator
7 Grelec na zadnji steni
8 Gretje spodaj
9 Nosilci rešetk, odstranljivi
10 Položaji rešetk
9
3.1 Pripomočki
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
SLOVENŠČINA
7
Posoda za žar- / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
Sonda za meso
Za merjenje pečenosti živil.
Izvlečna vodila
Za police in pladnje.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
4.1 Prvo čiščenje
• Iz naprave odstranite vse dele.
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
4.2 Nastavitev in spreminjanje časa
Po prvi priključitvi na električno omrežje se za
nekaj sekund vklopijo vsi simboli na prikazovalni‐
ku. Naslednjih nekaj sekund je na prikazovalniku
prikazana različica programske opreme.
Ko različica programske opreme izgine, se na
prikazovalniku prikažeta h in 12:00.
Nastavitev časa:
1.
Pritisnite
2.
Dotaknite se polja
3.
Pritisnite
ali
ali
, da nastavite ure.
.
, da nastavite minute.
4.
Pritisnite
ali
.
Prikazovalnik temperature/časa prikazuje nov
čas.
Spreminjanje nastavljenega časa
Čas lahko spreminjate samo, ko je naprava iz‐
. Na prikazovalniku utripa
klopljena. Pritisnite
. Za nastavitev novega časa uporabite zgoraj
opisan postopek.
8
www.electrolux.com
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA
5.1 Elektronski programator
1
2 3
4 5
6
7 8 9 10 11
Napravo upravljajte s senzorskimi polji.
Senzorsko
polje
Funkcija
Opis
1
VKLOP/IZKLOP
2
FUNKCIJE
3
LUČ V PEČICI
4
TEMPERATURA/HI‐
TRO SEGREVANJE
PEČICE
Omogoča nastavljanje in preverjanje tempera‐
ture pečice ali temperature sonde za meso. Če
jo pridržite za tri sekunde, VKLOPI ali IZKLOPI
funkcijo za hitro segrevanje.
5
PRILJUBLJENE
Za shranitev vašega najljubšega programa. S
to tipko lahko neposredno dostopite do svojega
priljubljenega programa, tudi če je naprava iz‐
klopljena.
6
-
PRIKAZOVALNIK
Za vklop in izklop naprave.
Za nastavitev funkcije pečice, samodejnega
programa ali funkcije čiščenja.
Vklop ali izklop luči v pečici.
Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
7
GOR
Za pomikanje gor po meniju.
8
DOL
Za pomikanje dol po meniju.
9
URA
Za nastavitev časovnih funkcij.
10
ODŠTEVALNA URA
Za nastavitev odštevalne ure.
11
V REDU
Za potrditev izbire ali nastavitve. Za pomikanje
dol po meniju.
SLOVENŠČINA
9
5.2 Prikazovalnik
A
B
A) Simbol funkcije pečice
B) Številka funkcije pečice/programa
C) Indikatorji za časovne funkcije (oglejte si raz‐
C
predelnico »Časovne funkcije«)
D) Prikazovalnik časa/akumulirane toplote (tudi
odštevalna ura in čas)
E
E) Prikazovalnik temperature/časa
D
5.3 Drugi indikatorji na prikazovalniku
Simboli
/
/
Ime
Opis
Samodejni program
Izberete lahko samodejni program.
Priljubljeni program
Izvaja se priljubljen program.
kg/g
Izvaja se samodejni program z vnosom teže.
h/min.
Deluje časovna funkcija.
Indikator segrevanja/aku‐
mulirane toplote
Prikazuje stopnjo temperature v napravi.
Temperatura/hitro segre‐
vanje pečice
Funkcija deluje.
Temperatura
Lahko preverite ali spremenite temperaturo.
Sonda za meso
Vtič sonde za meso je v vtičnici sonde za meso.
Elektronsko zaklepanje
vrat
Funkcija zapore vrat deluje.
Odštevalna ura
Deluje funkcija odštevalne ure.
5.4 Indikator segrevanja
Če vklopite funkcijo pečice, na prikazovalniku za‐
svetijo črtice
. Te črtice kažejo povišanje ali
znižanje temperature v napravi.
Ko je pečica na nastavljeni temperaturi, črtice iz‐
ginejo s prikazovalnika.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Za upravljanje naprave lahko uporabite:
• Ročni način - za ročno nastavitev funkcije pe‐
čice, temperature in časa priprave hrane.
• Samodejne programe – za pripravo jedi, če ni‐
mate znanja ali izkušenj s pečenjem.
10
www.electrolux.com
Funkcija pečice
Uporaba
1
Vroči zrak
Za pečenje na največ 3 višinah pečice hkrati in za suše‐
nje živil. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot
pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.
2
Program za piz‐
zo
Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj zape‐
čene in hrustljave. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C
nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.
3
Gretje zgoraj in
spodaj
Za peko in pečenje jedi na eni višini.
4
Pečenje z nizko
temp.
Za pripravo nemastnih in mehkih pečenk.
5
Gretje spodaj
6
Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
Vlažni vroči zrak Za prihranek energije, ko pečete in pripravljate suha ži‐
vila. Prav tako za peko predpečenih dobrot v modelih na
eni višini pečice.
7
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
8
Ohrani toploto
Za ohranjanje pečenih jedi toplih.
9
EKO pečenje
EKO funkcije omogočajo zmanjšanje porabe energije
med pripravo hrane. Najprej morate nastaviti čas pripra‐
ve jedi. Za dodatne informacije o priporočenih nastavit‐
vah si oglejte razpredelnice za pečenje z ustrezno funk‐
cijo pečice.
10
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in za popekanje.
11
Veliki žar
Za pečenje velike količine ploskih živil na žaru. Za pope‐
kanje kruha.
12
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na
eni višini. Tudi za zapečeno hrano, na primer gratinira‐
no.
6.1 Nastavitev funkcije pečice
1.
Vklopite napravo z
. Na prikazovalniku
so prikazani nastavljena temperatura, sim‐
bol in številka funkcije pečice.
2.
Pritisnite
pečice.
3.
Pritisnite
ali pa se pečica samodejno
zažene po petih sekundah.
ali
za nastavitev funkcije
Če vklopite napravo in ne nastavite
funkcije pečice ali programa, se pečica
čez 20 sekund samodejno izklopi.
6.2 Spreminjanje temperature
Pritisnite polje
/
, da temperaturo spre‐
menite v korakih po 5 °C.
SLOVENŠČINA
Ko je naprava na nastavljeni temperaturi, se tri‐
krat oglasi zvočni signal in izklopi se indikator se‐
grevanja.
6.3 Preverjanje temperature
Temperaturo v napravi lahko vidite, ko deluje
funkcija ali program.
1.
Dotaknite se polja . Prikazovalnik tempe‐
rature/časa kaže temperaturo v napravi. Če
želite spremeniti temperaturo pečice, se še
enkrat dotaknite polja in uporabite
ali
.
2.
Pritisnite
, da se vrnete na nastavljeno
temperaturo, sicer jo prikazovalnik samodej‐
no prikaže čez pet sekund.
6.4 Funkcija hitrega segrevanja
Funkcija hitrega segrevanja skrajša čas segreva‐
nja.
Vklop funkcije hitrega segrevanja: Pridržite za
več kot tri sekunde.
Če vklopite funkcijo hitrega segrevanja, bodo na
prikazovalniku utripale črtice, ki prikazujejo delo‐
vanje funkcije.
Dodatne informacije:
• Med izvajanjem funkcije hitrega segrevanja v
pečico ne postavljajte hrane.
• Funkcija hitrega segrevanja pečice ni na voljo
z vsako funkcijo pečice. Če funkcija hitrega
segrevanja pečice ni na voljo za nastavljeno
funkcijo, se oglasi zvočni signal.
11
6.5 Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam poma‐
gajo varčevati z energijo med vsakod‐
nevnim pečenjem:
• Akumulirana toplota:
– Med izvajanjem funkcije pečice ali
programa se grelca izklopita 10 %
prej (luč in ventilator pa še naprej
delujeta). Da bo ta funkcija delova‐
la, mora biti čas pečenja daljši od
30 minut ali pa morate uporabiti
časovne funkcije (Trajanje, Konec,
Zamik vklopa). Ta funkcija ne de‐
luje s funkcijami žara.
– Ko je naprava izklopljena, lahko
toploto uporabite za ohranjanje to‐
plote hrane. Prikazovalnik časa/
akumulirane toplote kaže preosta‐
lo temperaturo, črtice pa kažejo
zmanjševanje temperature.
• Pečenje ob izklopljeni luči - Dotaknite
, da izklopite luč med pe‐
se polja
čenjem.
• Izklop prikazovalnika - Po potrebi
lahko napravo povsem izklopite.
Hkrati pritiskajte
in
, dokler
se prikazovalnik ne izklopi. S tem ko‐
rakom prav tako vklopite napravo.
• EKO funkcije - oglejte si »Funkcije
pečice«.
7. ČASOVNE FUNKCIJE
SIMBOL
FUNKCIJA
OPIS
ČAS
Kaže dnevni čas. Če želite nastaviti čas, si oglejte »Na‐
stavitev in spreminjanje časa«.
TRAJANJE
Za določanje trajanja delovanja naprave.
KONEC
Za določanje časa izklopa naprave. Sočasno lahko upo‐
rabite funkciji Trajanje in Konec (Zamik vklopa), če se
bo naprava pozneje samodejno vklopila in izklopila.
7.1 Števec časa
Števec časa uporabite za nadzor časa delovanja
naprave. Vklopi se ob začetku segrevanja napra‐
ve.
Ponastavitev števca časa: hkrati pritiskajte polji
in
, dokler se na prikazovalniku ne pri‐
kaže »00:00« in ne začne števec časa znova
šteti časa.
12
www.electrolux.com
Števec časa ni na voljo, ko je nastavlje‐
na funkcija Trajanje ali Konec.
7.2 Nastavitev TRAJANJA
1.
Vklopite napravo in nastavite funkcijo ter
temperaturo pečice.
2.
Pritiskajte
ne prikaže
.
3.
Pritisnite
ali
za TRAJANJE.
4.
Pritisnite
5.
Pritisnite
ali
TRAJANJE.
6.
7.
, dokler se na prikazovalniku
. Na prikazovalniku utripa
, da nastavite minute
za potrditev.
, da nastavite ure za
Če boste med nastavljanjem funkcije
TRAJANJE pritisnili
ali
, bo na‐
prava prešla na nastavitev funkcije KO‐
NEC.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal
deluje dve minuti.
in nastavitev
Na prikazovalniku utripata
časa. Naprava se izklopi.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite
senzorskega polja ali odprite vrata naprave.
Izklopite napravo.
7.3 Nastavitev KONCA
1.
Vklopite napravo in nastavite funkcijo ter
temperaturo pečice.
2.
Pritiskajte
ne prikaže
.
3.
Pritisnite
ali
, da nastavite KONEC
(najprej nastavite minute in potem ure), in
ali
za potrditev.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal
deluje dve minuti.
4.
5.
, dokler se na prikazovalniku
. Na prikazovalniku utripa
in na‐
Na prikazovalniku utripata simbol
stavitev časa. Naprava se izklopi.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite
senzorskega polja ali odprite vrata naprave.
8. SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
6.
Izklopite napravo.
7.4 Preverite jed (samo izbrani
modeli)
Če nastavite funkcijo KONEC ali TRAJANJE, se
dve minuti pred koncem peke oglasi zvočni sig‐
nal in zasveti luč. Naprava se preklopi na nasta‐
vitev za funkcijo KONEC ali TRAJANJE. V teh
dveh minutah lahko preverite pripravo jedi in po
potrebi dodate čas KONEC ali TRAJANJE.
7.5 Nastavljanje ODŠTEVALNE URE
Z ODŠTEVALNO URO nastavite odštevanje
(največ 2 uri 30 minut). Ta funkcija ne vpliva na
delovanje pečice. ODŠTEVALNO URO lahko na‐
stavite kadarkoli, tudi ko je naprava izklopljena.
1.
Dotaknite se polja
. Na prikazovalniku
in »00«.
utripata
2.
Pritisnite
ali
, da nastavite ODŠTE‐
VALNO URO. Najprej nastavite sekunde,
potem minute in na koncu ure.
3.
Pritisnite
ali pa se ODŠTEVALNA URA
samodejno zažene po petih sekundah.
Ko preteče nastavljen čas, zvočni signal de‐
luje dve minuti, na prikazovalniku pa utripa‐
ta 00:00 in
.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite
senzorskega polja ali odprite vrata naprave.
4.
5.
7.6 Nastavitev funkcije Zamik vklopa
Sočasno lahko uporabite funkciji TRAJANJE
in KONEC
, če se bo pečica pozneje samo‐
dejno vklopila in izklopila. V tem primeru najprej
nastavite funkcijo TRAJANJE
in potem KO‐
NEC
(oglejte si »Nastavitev TRAJANJA« in
»Nastavitev KONCA«).
Ko je vklopljena funkcija zamika vklopa, se na
prikazovalniku prikažejo statični simbol funkcije
s piko in
. Pika kaže, katera ča‐
pečice,
sovna funkcija je vklopljena na prikazovalniku ča‐
sa/akumulirane toplote.
SLOVENŠČINA
8.1 RECEPTI
Na prikazovalniku so prikazani položaji
rešetk in privzeti časi pečenja za vse
samodejne recepte.
13
Obstajajo tri vrste samodejnih programov:
• Samodejni recepti
• Samodejni programi z vnosom teže
• Samodejni programi s sondo za meso
Na voljo je 9 samodejnih programov in
receptov. Samodejni program ali recept
uporabite, če nimate znanja ali izkušenj
s pripravo jedi. Recepte za samodejne
programe lahko najdete v »Knjižici re‐
ceptov«.
8.2 Samodejni programi
Številka programa
Ime programa
1
GOVEJI ZREZEK
2
PEČENA SVINJINA
3
PIŠČANEC, CEL
4
PIZZA
5
MUFFINI
6
QUICHE LORRAINE
7
BELI KRUH
8
GRATINIRAN KROMPIR
9
LAZANJA
Recepte za samodejne programe za to
napravo najdete na našem spletnem
mestu. Da boste našli pravo knjižico re‐
ceptov, preverite število izdelka (PNC)
na ploščici za tehnične navedbe na
sprednjem okviru notranjosti naprave.
8.3 Samodejni recepti
Nastavitev samodejnega recepta:
1. Vklopite napravo.
8.4 Samodejni programi z vnosom
teže
Če nastavite težo mesa, pečica sama izračuna
čas pečenja.
1. Vklopite napravo.
2.
Dotaknite se polja
3.
Pritisnite
ali
, da nastavite program
za težo (oglejte si »Knjižica receptov«).
Na prikazovalniku se prikaže naslednje: čas
, privzeta
priprave jedi, simbol trajanja
teža in merska enota (kg, g).
Pritisnite
ali pa se nastavitve po petih
sekundah samodejno shranijo.
Naprava se vklopi. Na prikazovalniku utripa
simbol enote za težo. V tem času lahko
spremenite privzeto vrednost teže z
ali
. Dotaknite se polja
.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal
deluje dve minuti. Utripa
. Naprava se
izklopi.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite
senzorskega polja ali odprite vrata.
2.
Dotaknite se polja
. Na prikazovalniku je
prikazana številka samodejnega programa
(P1–P9).
3.
4.
Pritisnite
ni recept.
4.
5.
Pritisnite
ali pa se samodejni recept sa‐
modejno zažene po petih sekundah.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal
utripa. Napra‐
deluje dve minuti. Simbol
va se izklopi.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite
senzorskega polja ali odprite vrata.
5.
6.
ali
, da izberete samodej‐
6.
7.
.
14
www.electrolux.com
8.5 Samodejni programi s sondo za
meso
Na prikazovalniku se prikažejo čas priprave
in
.
hrane,
Temperatura jedra hrane je fiksno nastavljena v
programih za sondo za meso. Program se kon‐
ča, ko sonda v napravi doseže nastavljeno tem‐
peraturo jedra.
1. Vklopite napravo.
2.
3.
4.
Dotaknite se polja
.
Namestite sondo za meso (oglejte si »Son‐
da za meso«).
5.
6.
7.
Pritisnite
ali pa se nastavitve po petih
sekundah samodejno shranijo.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal
deluje dve minuti. Utripa
. Naprava se
izklopi.
Za izklop zvočnega signala se dotaknite
senzorskega polja ali odprite vrata.
Pritisnite
ali
, da nastavite program
za sondo za meso.
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
9.1 Sonda za meso
Sonda za meso meri temperaturo jedra mesa.
Ko temperatura mesa doseže nastavljeno tem‐
peraturo, se naprava izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
• Temperaturo pečice: oglejte si razpredelnico
za pečenje v knjižici receptov.
• Temperaturo jedra: oglejte si razpredelnico
sonde za meso v knjižici receptov.
Uporabite le priloženo sondo za meso
ali originalne nadomestne dele.
1.
2.
Vklopite napravo.
Konico sonde za meso (s simbolom
ročaju) potisnite v sredino mesa.
3.
Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico na
sprednji strani naprave. Na prikazovalniku
in privzeta nastavljena
se prikažeta
temperatura jedra. Ob prvem delovanju zna‐
ša temperatura 60 °C, ob vsakem naknad‐
nem pa je enaka zadnji nastavljeni vredno‐
sti.
4.
Pritisnite
ali
raturo jedra.
5.
Dotaknite se polja
ali pa se nastavitve
po petih sekundah samodejno shranijo.
Uporabne informacije:
Temperaturo jedra lahko nastavite samo, ko
. Če se pred nastavljanjem tem‐
utripa
perature jedra na prikazovalniku prikaže
, a ne utripa, pritisnite in
ali
za nastavitev nove vrednosti.
na
, da nastavite tempe‐
SLOVENŠČINA
6.
7.
8.
Nastavite funkcijo pečice in po potrebi tem‐
peraturo pečice.
Na prikazovalniku se prikažeta trenutna
temperatura jedra in temperaturna vrstica, ki
prikazuje razmerje med nastavljeno in tre‐
nutno temperaturo pečice.
Uporabne informacije:
Med pečenjem mora sonda za meso ostati v
mesu in priključena na vtičnico.
Medtem ko naprava računa približen čas
trajanja, se na prikazovalniku programske
ure/akumulirane toplote prikaže vrednost
funkcije števca časa. Ko je prvo računanje
končano, se na prikazovalniku programske
ure/akumulirane toplote prikaže - in nato pri‐
bližen čas trajanja pečenja. Naprava med
pečenjem še naprej izračunava čas trajanja.
Prikazovalnik se redno posodablja z novo
vrednostjo trajanja.
Ko temperatura jedra mesa doseže nastav‐
ljeno temperaturo, utripata temperatura je‐
. Za dve minuti se oglasi zvočni
dra in
signal. Z dotikom senzorskega polja izklopi‐
te zvočni signal.
Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice ter
vzemite meso iz naprave.
9.
15
OPOZORILO!
Pri odstranjevanju sonde za meso bodi‐
te previdni. Vroča je. Obstaja nevarnost
opeklin.
Izklopite napravo.
Ko vtaknete vtič sonde za meso v vtični‐
co, prekličete nastavitve za časovne
funkcije.
Ko pečete s sondo za meso, lahko spremenite
temperaturo, prikazano na prikazovalniku tempe‐
rature/časa. Ko vtaknete vtič sonde za meso v
vtičnico ter nastavite funkcijo in temperaturo pe‐
čice, se na prikazovalniku prikaže trenutna tem‐
peratura jedra.
Pritiskajte , da se prikažejo ostale tri
temperature:
• nastavljena temperatura jedra,
• trenutna temperatura pečice,
• trenutna temperatura jedra.
Nastavljena temperatura jedra se spremeni v tre‐
nutno temperaturo jedra, trenutna temperatura
pečice pa se spremeni v nastavljeno temperaturo
pečice.
9.2 Vstavljanje opreme pečice
Globok pekač in rešetka imata stranske robove.
Ti robovi in oblika vodil preprečujejo zdrs poso‐
de.
16
www.electrolux.com
Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Globok pekač
potisnite med vodili ene izmed višin v pečici.
9.3 Izvlečna vodila - Vstavljanje opreme pečice
Na izvlečni vodili postavite pekač za pecivo ali
globok pekač.
Rešetko postavite na izvlečni vodili z nogicami,
obrnjenimi navzdol.
Visok rob okoli rešetke je poseben ele‐
ment, ki preprečuje zdrs posode.
9.4 Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Rešetko in
globok pekač postavite na izvlečni vodili.
SLOVENŠČINA
17
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Funkcija Priljubljene
10.3 Zaklepanje tipk
To funkcijo uporabite, da shranite svoje najljubše
nastavitve temperature in časa za funkcijo pečice
ali program.
1. Nastavite temperaturo in čas za funkcijo pe‐
čice ali program.
Funkcijo lahko vklopite samo takrat, ko naprava
deluje. Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno
spreminjanje funkcije pečice.
2.
3.
Pridržite
za več kot tri sekunde. Oglasi
se zvočni signal.
Izklopite napravo.
Uporaba funkcije Priljubljene:
• Za vklop funkcije se dotaknite
vklopi vaš priljubljeni program.
• Za izklop funkcije se dotaknite
izklopi vaš priljubljeni program.
. Naprava
. Naprava
Ko se funkcija izvaja, lahko spremenite
čas in temperaturo.
10.2 Varovalo za otroke
Vklop/izklop funkcije zaklepanja tipk:
1. Vklopite napravo.
2. Vklopite funkcijo ali nastavitev pečice.
3. Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite
in
. Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže ali izgine z njega
Loc.
Uporabne informacije:
Napravo lahko izklopite, ko je vklopljeno zaklepa‐
nje tipk. Ko izklopite napravo, se izklopi tudi funk‐
cija zaklepanja tipk.
Če ima naprava funkcijo Pirolitično čiščenje in se
funkcija izvaja, so vrata zaklenjena. Ko pritisnete
senzorsko polje, se na prikazovalniku prikaže
sporočilo.
10.4 Meni nastavitev
Varovalo za otroke preprečuje nenameren vklop
naprave.
Vklop in izklop funkcije varovala za otroke:
1.
Izklopite napravo z
. Ne nastavite funkci‐
je pečice.
2. Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite
in
. Oglasi se zvočni signal.
Na prikazovalniku se prikaže ali izgine z njega
SAFE.
Meni nastavitev vam omogoča, da dodajate ali
odstranjujete funkcije iz glavnega menija (na pri‐
mer: lahko vklopite ali izklopite indikator akumuli‐
rane toplote). Meni nastavitev ima največ sedem
nastavitev (od SET1 do SET7). Oglejte si spod‐
njo razpredelnico za možne vrednosti vsake na‐
stavitve.
Če ima naprava funkcijo Pirolitično čiš‐
čenje in se funkcija izvaja, so vrata za‐
klenjena. Ko pritisnete senzorsko polje,
se na prikazovalniku prikaže sporočilo.
Meni nastavitev
Indikator menija nastavitev
Opis
Vrednost nastavitve
SET1
INDIKATOR AKUMULIRANE
TOPLOTE
ON / OFF
SET2
OPOMNIK ZA ČIŠČENJE
ON / OFF
SET31)
ZVOK TIPK
CLICK / BEEP / OFF
SET4
ZVOK NAPAKE
ON / OFF
SET5
MENI SERVISIRANJA
---
SET6
NOVA NASTAVITEV
YES / NO
SET72)
PODALJŠANJE ČASA
ON / OFF
1) Zvoka senzorskega polja VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
18
www.electrolux.com
2) Samo izbrani modeli
Meni nastavitev lahko nastavite le, ko je
naprava izklopljena.
Dotaknite se polja
.
10.5 Samodejni izklop
Vklopite meni z nastavitvami:
1.
Po potrebi izklopite napravo s poljem
2.
Za tri sekunde pridržite
. Prikazovalnik
prikazuje »SET1« in »1« utripa.
3.
Pritisnite
4.
Dotaknite se polja
5.
Pritisnite
/
nost nastavitve.
/
6.
.
, da izberete nastavitev.
Zaradi varnostnih razlogov se naprava po dolo‐
čenem času samodejno izklopi:
• če deluje funkcija pečice,
• če ne spremenite temperature pečice.
.
, da spremenite vred‐
Temperatura
Čas izklopa
30 °C - 115 °C
12,5 ure
120 °C - 195 °C
8,5 ure
200 °C - 245 °C
5,5 ure
250 °C - največ °C
Po samodejnem izklopu se dotaknite senzorske‐
ga polja za ponovno upravljanje naprave.
Samodejni izklop deluje pri vseh funkci‐
jah pečice, razen pri funkcijah Osvetli‐
tev, Pečenje z nizko temp., Sonda za
meso, Trajanje, Konec, Zamik vklopa.
10.6 Svetlost prikazovalnika
Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:
• Nočna svetlost – ko je naprava izklopljena, je
v času od 22.00 do 06.00 svetlost prikazoval‐
nika zmanjšana.
• Dnevna svetlost:
– Ko je naprava vklopljena.
3,0 ure
– Če se med nočno svetlostjo dotaknete sen‐
zorskega polja (razen VKLJUČENO/IZ‐
KLJUČENO), se prikazovalnik za nasled‐
njih 10 sekund preklopi nazaj v način dnev‐
ne svetlosti.
– Če je naprava izklopljena in nastavite od‐
števalno uro. Ko se odštevalna ura izteče,
se prikazovalnik preklopi nazaj na nočno
svetlost.
10.7 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
11. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
11.1 Notranja stran vrat
Pri nekaterih modelih se lahko na notranji strani
vrat nahajajo:
• Številke položajev rešetke.
• Informacije o funkcijah pečice, priporočenih
položajih rešetke in temperaturah za običajne
jedi.
Temperature in časi pečenja v razpre‐
delnicah so le smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine uporablje‐
nih sestavin.
11.2 Pečenje peciva
Splošna navodila
• Lastnosti vaše nove pečice so lahko drugač‐
ne, kot so bile lastnosti prejšnje. Vaše običaj‐
ne nastavitve (temperaturo, čas priprave hra‐
SLOVENŠČINA
ne) in položaje rešetk prilagodite glede na
vrednosti v razpredelnicah.
• Pri dolgotrajni peki lahko pečico približno 10
minut pred iztekom časa za peko izklopite in
nato izkoristite akumulirano toploto.
Ko pripravljate zamrznjena živila, se lahko pekači
v pečici med peko zvijejo. Ko se pekači ponovno
ohladijo, se zravnajo.
19
• Če ne najdete nastavitev za poseben recept,
poiščite najbolj podobno nastavitev.
• Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15 mi‐
nut, če pečete na več kot eni višini.
• Torte in peciva, ki jih pečete na različnih viši‐
nah, na začetku ne bodo enakomerno zape‐
čeni. V tem primeru ne spreminjajte tempera‐
turnih nastavitev. Razlika se bo med peče‐
njem izenačila.
Uporaba razpredelnic za pečenje
• Proizvajalec priporoča, da prvič uporabite niž‐
jo temperaturo.
11.3 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj zape‐
čen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Temperatura pečice je previ‐
soka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko nižjo temperaturo.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Podaljšajte čas pečenja. Časa
pečenja ne morete skrajšati z
nastavitvijo višjih temperatur.
V testu je preveč tekočine.
Uporabite manj tekočine. Bo‐
dite previdni glede časa me‐
šanja, predvsem pri uporabi
mešalnika.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Temperatura pečice je preniz‐ Pri naslednji peki nastavite vi‐
ka.
šjo temperaturo.
Kolač je presuh.
Predolg čas pečenja.
Pri naslednji peki nastavite
krajši čas pečenja.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Temperatura pečice je previ‐
soka in čas pečenja prekra‐
tek.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Zmes je neenakomerno po‐
razdeljena.
Zmes porazdelite enakomer‐
no po pekaču.
Kolač je presuh.
Kolač ni pečen v predvidenem Temperatura pečice je preniz‐
času pečenja.
ka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko višjo temperaturo.
11.4 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Šarkelj/Brioche
Vroči zrak
1
150 - 160
50 - 70
Peščeni kolač/
Sadni kolač
Vroči zrak
1
140 - 160
70 - 90
20
www.electrolux.com
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Vroči zrak
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160
35 - 50
Kolač iz krhkega
testa
Vroči zrak
2
170 - 180 1)
10 - 25
Kolač iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Vroči zrak
2
160
60 - 90
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180
70 - 90
Skutna torta
Gretje zgoraj in
spodaj
1
170 - 190
60 - 90
1) Pečico predhodno ogrejte.
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Pletenica/Pleten
kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170 - 190
30 - 40
Božični kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160 - 180 1)
50 - 70
Kruh (ržen kruh):
1. Prvi del pe‐
ke.
2. Drugi del
peke.
Gretje zgoraj in
spodaj
1
Princeskini krofi/
Ėclair
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rulada
Gretje zgoraj in
spodaj
3
180 - 200 1)
10 - 20
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Kolač z drobljen‐
cem
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
SLOVENŠČINA
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Maslen kolač z
mandlji/sladko
pecivo
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 30
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Vroči zrak
3
150
35 - 55
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170
35 - 55
Vroči zrak
3
160 - 170
40 - 80
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 - 180 1)
40 - 80
2)
2)
Sadni kolač iz
krhkega testa
Pecivo iz vzhaja‐
nega testa z ob‐
čutljivimi nadevi
(npr. skuto, sme‐
tano, jajčno kre‐
mo)
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
Drobno pecivo
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Piškoti iz krhke‐
ga testa
Vroči zrak
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Vroči zrak
3
140
20 - 35
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 1)
20 - 30
Piškoti iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
15 - 20
Beljakovo peci‐
vo/poljubčki
Vroči zrak
3
80 - 100
120 - 150
Makroni
Vroči zrak
3
100 - 120
30 - 50
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Drobno pecivo iz
listnatega testa
Vroči zrak
3
170 - 1801)
20 - 30
21
22
www.electrolux.com
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Kruhki/Žemlje
Vroči zrak
3
1601)
10 - 25
Kruhki/Žemlje
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Vroči zrak
3
1501)
20 - 35
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
1701)
20 - 30
Vrsta peciva
1) Pečico predhodno ogrejte.
Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Narastek s teste‐
ninami
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
25 - 40
Gratinirana zele‐
njava 1)
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Francoske štruč‐
ke s stopljenim
sirom
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Sladki narastki
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
40 - 60
Ribji narastek
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
30 - 60
Polnjena zelenja‐
va
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
30 - 60
1) Pečico predhodno ogrejte.
Vlažni vroči zrak
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Narastek s testeninami
Vrsta jedi
2
180 - 200
45 - 60
Lazanja
2
180 - 200
45 - 60
Gratiniran krompir
2
190 - 210
55 - 80
Sladke jedi
2
180 - 200
45 - 60
Šarkelj
1
160 - 170
50 - 70
Pletenica/pleten kolač
2
170 - 190
40 - 50
Kolač z drobljencem
3
160 - 170
20 - 40
SLOVENŠČINA
Vrsta jedi
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
2
160 - 170
20 - 40
Piškoti iz kvašenega testa
23
11.5 Peka na več nivojih
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
2 položaja rešetk
3 položaji rešetk
Princeskini krofi/
Ėclair
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Drobljenec
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
1) Pečico predhodno ogrejte.
Piškoti/majhne tortice/pecivo/rulade
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
2 položaja rešetk
3 položaji rešetk
Piškoti iz krhke‐
ga testa
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Piškoti iz umeša‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Beljakovi piškoti/
poljubčki
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makroni
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobno pecivo iz
listnatega testa
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Kruhki/Žemlje
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.6 Pečenje z nizko temp.
To funkcijo uporabite za pripravo nemastnih in
mehkih kosov mesa in ribe s temperaturo jedra
ne več kot 65 °C. Pečenje z nizko temp. ni pri‐
merno za recepte, kot je dušeno meso ali mast‐
na svinjska pečenka. Sondo za meso lahko upo‐
rabite za zagotovitev prave temperature jedra
mesa (oglejte si razpredelnico za sondo za me‐
so).
V prvih 10. minutah lahko nastavite temperaturo
pečice med 80 °C in 150 °C. Privzeta temperatu‐
24
www.electrolux.com
ra je 90 °C. Ko je temperatura nastavljena, peči‐
ca nadaljuje s pečenjem pri 80 °C. Funkcije sa‐
modejnega počasnega kuhanja ne uporabljajte
za perutnino.
3.
4.
Pri uporabi te funkcije jedi vedno pri‐
pravljajte brez pokrova.
1.
Meso postavite na rešetko v pečici v vročem
pekaču.
Sondo za meso potisnite v meso.
Izberite funkcijo počasnega kuhanja in na‐
stavite pravo končno temperaturo jedra.
2.
Meso pecite v ponvi na kuhalni plošči pri ze‐
lo visoki nastavitvi 1-2 minuti na vsaki strani.
Teža (g)
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas v min.
Goveji zrezek
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Goveji file
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Pečena teletina
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Položaj rešetk
Temperatura v °C
Čas (min.)
Pizza (tanka)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (z več nadevi)
2
180 - 200
20 - 30
Pite
1
180 - 200
40 - 55
Špinačni narastek
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine (Lo‐
tarinška špehovka)
1
170 - 190
45 - 55
Švicarska pita
1
170 - 190
45 - 55
Jabolčni kolač, oblo‐
žen
1
150 - 170
50 - 60
Zelenjavna pita
1
160 - 180
50 - 60
Nevzhajan kruh
2
230 - 2501)
10 - 20
Kolač iz krhkega testa
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (pici
podobna jed iz Alzaci‐
je)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroge (ruska različica
prepognjenke)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Živilo za pripravo
Zrezki
11.7 Program za pizzo
Vrsta peciva
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
11.8 Pečenje mesa
• Za pečenje uporabite posodo, ki je odporna
na toploto (preberite navodila proizvajalca).
• Velike kose mesa lahko pečete neposredno v
globokem pekaču (če obstaja) ali na rešetki
nad globokim pekačem.
• Pusto meso pecite v posodi s pokrovom. Tako
je pečeno meso bolj sočno.
SLOVENŠČINA
• Vse vrste mesa, ki naj bi dobile skorjo, lahko
pečete v ponvi brez pokrovke.
• Priporočamo, da meso in ribe pečete v pečici
šele, ko teža presega 1 kg.
• Če želite preprečiti, da bi se mesni sok ali
mast prižgala na pekač, vanj vlijte nekaj teko‐
čine.
• Po potrebi kos mesa obrnite (po 1/2 do 2/3 ča‐
sa peke).
25
• Velike pečenke in perutnino med pečenjem
večkrat polijte z lastnim sokom. Tako boste
dosegli boljši rezultat.
• Napravo lahko izklopite približno 10 minut
pred koncem časa pečenja in uporabite aku‐
mulirano toploto.
11.9 Pečenje z infra pečenjem
Govedina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Dušena govedi‐
na
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230
120 - 150
Goveji zrezek ali
file: manj pečen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
190 - 200 1)
5-6
Goveji zrezek ali
file: srednje pe‐
čen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
180 - 190 1)
6-8
Goveji zrezek ali
na cm debe‐
file: dobro prepe‐
line
čen
Infra pečenje
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pleče/vrat/šunka
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet/rebrca
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača
(predhodno ku‐
hana)
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena teleti‐
na
1 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Telečja krača
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
26
www.electrolux.com
Jagnjetina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Jagnje-steg‐
no/pečena
jagnjetina
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji
hrbet
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Zajčji hrbet/
zajčja noga
do 1 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230 1)
30 - 40
Srnin/jelenov
hrbet
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko
bedro
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
60 - 90
Divjačina
Vrsta mesa
1) Pečico predhodno ogrejte.
Perutnina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Porcije perut‐
nine
200 - 250 g
na osebo
Infra pečenje
1
200 - 220
30 - 50
Pol piščanca
400 - 500 g
na osebo
Infra pečenje
1
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pi‐
tanec
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
Infra pečenje
1
140 - 160
150 - 240
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena riba,
cela
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
40 - 60
Riba (dušena)
11.10 Mali žar
Na žaru vedno pecite z najvišjo temperaturno na‐
stavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je priporočeno v
razpredelnici za pečenje na žaru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno vstavite na pr‐
vo višino.
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
SLOVENŠČINA
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara vedno
predhodno ogrevajte pet minut.
PREVIDNOST!
Ko pečete na žaru, imejte vrata pečice
vedno zaprta.
Mali žar
Hrana, ki jo želite
peči na žaru
Položaj rešetk
Temperatura
Goveji zrezek
2
Pljučna pečenka
3
Svinjska zarebr‐
nica
Čas (min.)
1. stran
2. stran
210 - 230
30 - 40
30 - 40
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telečja zarebrni‐
ca
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jagnječja zarebr‐
nica
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Cela riba, 500 1000 g
Veliki žar
Hrana, ki jo želite peči
na žaru
Položaj rešetk
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Burgers/Burgerji
4
8 - 10
6-8
Svinjski file
4
10 - 12
6 - 10
Klobase
4
10 - 12
6-8
File/Telečji zrezki
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Popečen kruh z nade‐
vom
4
6-8
-
Toast /Popečen kruh
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.11 Pripravljene jedi
Vroči zrak
Pripravljene jedi
27
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Pizza, zamrznjena
2
200 - 220
15 - 25
Pizza, debela-zamrz‐
njena
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, ohlajena
2
210 - 230
13 - 25
Koščki pizze, zamrz‐
njeni
2
180 - 200
15 - 30
Ocvrti krompir, tanek
3
200 - 220
20 - 30
28
www.electrolux.com
Pripravljene jedi
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Ocvrti krompir, debel
3
200 - 220
25 - 35
Pečeni krompir/Kro‐
keti
3
220 - 230
20 - 35
Praženi krompir-Rösti
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Kaneloni,
sveži
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Kaneloni,
zamrz.
2
160 - 180
40 - 60
V pečici pečen sir
3
170 - 190
20 - 30
Piščančje perutnice
2
190 - 210
20 - 30
Zamrznjeni pripravljeni obroki
Živilo za pripravo
Funkcije pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Zamrznjena piz‐
za
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
Ocvrti krompir1)
(300 - 600 g)
Gretje zgoraj in
spodaj ali Infra
pečenje
3
200 - 220
po navodilih pro‐
izvajalca
Bagete
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
Sadni kolači
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
1) Ocvrti krompir med pripravo 2- do 3-krat premešajte.
11.12 Odtaljevanje
Odstranite embalažo živil in položite živilo na
krožnik.
Ne pokrivajte ga s posodo ali krožnikom, ker se
lahko zaradi tega podaljša čas odtaljevanja.
Uporabite prvi položaj rešetk od spodaj.
Čas odtaljeva‐
nja (min.)
Dodatni čas odtalje‐
vanja (min.)
Opomba
Piščanec, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obr‐
njen krožnik, postavljen na
velik krožnik. Obrnite po po‐
lovici časa priprave.
Meso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Meso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Postrv, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Jed
SLOVENŠČINA
Jed
29
Čas odtaljeva‐
nja (min.)
Dodatni čas odtalje‐
vanja (min.)
Opomba
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko stepete tudi,
ko še vedno vsebuje
zmrznjene delce.
60
60
Smetana, 2 x 200 g
Torta, 1400 g
11.13 Sterilizacija - Gretje spodaj
Pomembno:
• Uporabite le kozarce za vlaganje enakih veli‐
kosti.
• Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in bajo‐
netnim pokrovom ali kovinske posode.
• Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko od spo‐
daj.
• Na pekač ne postavite več kot šest enolitrskih
kozarcev za vlaganje.
-
• Kozarce enakomerno napolnite in zaprite.
• Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.
• V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da bo v
pečici zagotovljena zadostna vlaga.
• Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti (pri
litrskih kozarcih po približno 35 - 60 minutah),
izklopite pečico ali zmanjšajte temperaturo na
100 °C (glejte razpredelnico).
Jagodičevje
Vlaganje
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Jagode/borovnice/
maline/ zrele kosmu‐
lje
160 - 170
35 - 45
-
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Korenje 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
kolerabica/grah/beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Pečkato in koščičasto sadje
Vlaganje
Hruške/kutine/slive
Zelenjava
Vlaganje
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
11.14 Sušenje - Vroči zrak
S papirjem za peko pokrijte rešetko.
Za najboljše rezultate napravo izklopite po polo‐
vici časa delovanja. Odprite vrata naprave in pu‐
stite, da se ohladi. Po tem dokončajte postopek
sušenja.
30
www.electrolux.com
Zelenjava
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Fižol
3
1/4
60 - 70
6- 8
Paprika
3
1/4
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
3
1/4
60 - 70
5-6
Gobe
3
1/4
50 - 60
6-8
Zelišča
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Slive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabolčni krhlji
3
1/4
60 - 70
6-8
Hruške
3
1/4
60 - 70
6-9
Živila za sušenje
Čas (h)
Sadje
Položaj rešetk
Živila za sušenje
11.15 Razpredelnica za sondo za meso
Govedina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: manj pečen
45 - 50
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: srednje pe‐
čen
60 - 65
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: dobro pre‐
pečen
70 - 75
Svinjina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Pleče/Šunka/Vrat
80 - 82
Kotlet (hrbet)/Prekajena svinjska ledvena pe‐
čenka
75 - 80
Mesna štruca
75 - 80
Teletina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Pečena teletina
75 - 80
Telečja krača
85 - 90
SLOVENŠČINA
31
Ovčetina/jagnjetina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Ovčja noga
80 - 85
Ovčji hrbet
80 - 85
Pečena jagnjetina/Jagnje-stegno
70 - 75
Divjačina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Zajčji hrbet
70 - 75
Zajčja noga
70 - 75
Cel zajec
70 - 75
Srnin/jelenov hrbet
70 - 75
Srnino/jelenovo stegno
70 - 75
Riba
Jed
Temperatura jedra živila °C
Losos
65 - 70
Postrvi
65 - 70
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja:
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pusti‐
te, da se posuši. Uporabite mehko krpo s to‐
plo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje
premaz proti prijemanju.
12.1 Pirolitično čiščenje
1.
2.
3.
Odstranite vse pripomočke in odstranljive
nosilce rešetk.
Pirolitičnega čiščenja ne začnite v
naslednjih primerih:
– Če niste odstranili nosilca rešetke ali
teleskopskih vodil (če je priloženo).
Pri nekaterih modelih se ob pojavu te
napake na prikazovalniku prikaže
»C1«.
– Če niste iztaknili vtiča sonde za me‐
so iz vtičnice. Pri nekaterih modelih
se ob pojavu te napake na prikazo‐
valniku prikaže »C2«.
– Če niste povsem zaprli vrat pečice.
Pri nekaterih modelih se ob pojavu te
napake na prikazovalniku prikaže
»C3«.
Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
Pritiskajte
, dokler se na prikazovalniku
ne prikažeta »Pyro« in številka načina čiš‐
čenja.
32
www.electrolux.com
4.
Dotaknite se polja
ali
, da nastavite
trajanje čiščenja:
– 1 – 1:00 za nizko stopnjo umazanije.
– 2 – 1:30 za običajno stopnjo umazanije.
– 3 – 2:30 za visoko stopnjo umazanije.
Dotaknite se polja
, da vklopite funkcijo
pirolitičnega čiščenja.
Uporabne informacije:
Za zamik začetka postopka čiščenja lahko upo‐
rabite funkcijo Konec.
Med pirolitičnim čiščenjem so vrata zaklenjena.
in stolpci prikaza gretja svetijo, dokler
Simbol
se vrata ne odklenejo.
Vrata se odklenejo šele, ko je temperatura v pe‐
čici varna in se zaključi pirolitično čiščenje.
Med pirolitičnim čiščenjem luč ne sveti.
Opomnik za čiščenje
Da vas opomni na potrebo po pirolitičnem čišče‐
nju, na prikazovalniku 10 sekund po vsakem iz‐
klopu naprave utripa simbol opomnika za čišče‐
nje
.
Opomnik za čiščenje ugasne:
• Po koncu funkcije pirolitičnega čišče‐
nja.
• Ko ga izklopite v osnovnih nastavit‐
vah (glejte »Meni nastavitev«).
12.2 Nosilci rešetk
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite nosil‐
ce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran
od stranske stene.
2.
Zadnji del nosilca rešetke potegnite z za‐
dnjega dela stranskih sten in ga odstranite.
2
1
Nameščanje nosilcev rešetk
Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Velja za izvlečna vodila:
Zadrževalni zatiči na izvlečnih vodilih
morajo biti obrnjeni naprej.
12.3 Žarnica
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost električnega udara.
Žarnica in steklen pokrov žarnice sta
lahko vroča.
Pred zamenjavo žarnice:
• Izklopite napravo.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
SLOVENŠČINA
33
PREVIDNOST!
Na dno notranjosti naprave postavite
krpo. To preprečuje škodo na stekle‐
nem pokrovu žarnice in na pečici.
Vedno uporabite enako vrsto žarnice.
Zamenjava žarnice na stropu pečice:
Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni
smeri urnega kazalca in ga snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐
porno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
1.
Zamenjava žarnice na levi strani notranjosti
pečice.
1. Odstranite levo vodilo za rešetke.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr. čajno žlič‐
ko) odstranite steklen pokrov. Očistite ste‐
klen pokrov.
3.
4.
5.
Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐
porno proti visoki temperaturi 300 °C.
Namestite steklen pokrov.
Namestite levo vodilo za rešetke.
12.4 Čiščenje vrat pečice
Odstranjevanje vrat in steklenih plošč
Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notra‐
nje steklene plošče. Število steklenih plošč je
različno za različne modele.
OPOZORILO!
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Nato položite vrata z zunanjo stranjo na‐
vzdol na mehko krpo in ravno podlago. Na
ta način preprečite praske.
6.
Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu vrat
na obeh straneh in pritisnite navznoter, da
sprostite zaponko.
Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
7.
B
1
Vrata povsem odprite.
Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A) na te‐
čajih.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (približno do kota 70°).
Vrata primite na vsaki strani z eno roko in jih
potegnite stran od naprave pod kotom na‐
vzgor.
34
www.electrolux.com
8.
9.
Namestitev vrat pečice in steklenih
plošč
Steklene plošče vrat primite na zgornjem
delu eno za drugo in jih potegnite navzgor
iz vodila.
Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
obratnem vrstnem redu. Najprej vstavite manjšo
ploščo, nato pa večjo.
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Naredite zgornje korake v
13. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Naprava se ne segreje.
Čas ni nastavljen.
Nastavite uro. Oglejte si »Na‐
stavitev in spreminjanje ča‐
sa«.
Naprava se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nastavit‐
ve pravilne.
Naprava se ne segreje.
Vklopljen je samodejni izklop.
Glejte »Samodejni izklop«.
Naprava se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se varo‐
valka sproža vedno znova, se
obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Na prikazovalniku se prikaže
C1.
Želite vklopiti pirolitično čišče‐ Odstranite nosilce rešetk/tele‐
nje, vendar niste odstranili no‐ skopska vodila.
silcev rešetk/teleskopskih vo‐
dil.
Na prikazovalniku se prikaže
C2.
Želite vklopiti pirolitično čišče‐ Iztaknite vtič sonde za meso
nje, funkcijo ohranjanja toplo‐ iz vtičnice.
te ali funkcijo odtaljevanja,
vendar iz vtičnice niste iztak‐
nili vtiča sonde za meso.
Na prikazovalniku se prikaže
C3.
Želite vklopiti pirolitično čišče‐ Povsem zaprite vrata.
nje, vendar niste povsem za‐
prli vrat.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Na prikazovalniku se prikaže
F102.
Zapora vrat je okvarjena.
• Povsem zaprite vrata.
• Izklopite napravo z glavno
varovalko ali zaščitnim sti‐
kalom v omarici z varoval‐
kami in jo ponovno vklopi‐
te.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže F102, se
obrnite na oddelek za po‐
moč strankam.
Na prikazovalniku se prikaže
koda napake, ki je ni na se‐
znamu.
Elektronska okvara.
• Izklopite napravo z glavno
varovalko ali zaščitnim sti‐
kalom v omarici z varoval‐
kami in jo ponovno vklopi‐
te.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda na‐
pake, se obrnite na odde‐
lek za pomoč strankam.
Luč ne sveti.
Izbrali ste EKO funkcijo ali
Luči ne morete prižgati, ker ti
Vlažni vroči zrak. Pri teh funk‐ dve funkciji pomagata prihra‐
cijah luči ne morete prižgati.
niti energijo.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
35
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
14. TEHNIČNI PODATKI
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
15. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
naprav. Naprav, označenih s simbolom , ne
36
www.electrolux.com
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
37
38
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
39
892960182-A-072013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement