Electrolux EOB5851AOX Uživatelský manuál

Electrolux EOB5851AOX Uživatelský manuál
EOB5851AO
.......................................................... .......................................................
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a je‐
ho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐
sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých násled‐
ků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bez‐
pečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem
a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části
jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, do‐
poručuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či
nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.electrolux.com
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky
k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté
zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty in‐
stalujte stejným postupem v opačném pořadí.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvali‐
fikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatr‐
ní, protože je těžký. Vždy noste ochranné ru‐
kavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod
bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné
výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být pro‐
vedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecí‐
ho kabelu se obraťte na servisní středisko ne‐
bo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být připevně‐
na tak, aby nešla odstranit bez použití nástro‐
jů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojuj‐
te do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izo‐
lační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem či výbuchu.
ČESKY
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakry‐
té.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při oteví‐
rání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění
horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte
vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používá‐
te-li při přípravě jídla přísady obsahující alko‐
hol, může vzniknout směs vzduchu s alkoho‐
lem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo
na dno spotřebiče.
– na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte vlhká jí‐
dla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu ne‐
mají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o
závadu z hlediska ustanovení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký
plech. Ovocné šťávy mohou zanechat trvalé
skvrny.
5
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mo‐
hlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměň‐
te. Kontaktujte autorizované servisní středi‐
sko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způ‐
sobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpeč‐
nostními pokyny uvedenými na jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) neči‐
stěte žádným druhem čisticího prostředku.
2.4 Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají speciální či ha‐
logenové žárovky pouze pro použití v domá‐
cích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětle‐
ní domácnosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od
napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými vlast‐
nostmi.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
6
www.electrolux.com
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1
1 Ovládací panel
2
2 Elektronický programátor
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Zásuvka pečicí sondy
4 Topné těleso
5 Žárovka
6 Ventilátor
7 Zadní topné těleso
8 Spodní ohřev
9 Drážky na rošty, vyjímatelné
10 Polohy roštů
9
3.1 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy,
pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k zachy‐
cování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečení masa.
ČESKY
7
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
4.2 První zapojení
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Když spotřebič připojíte k elektrické síti, případně
po výpadku elektrického proudu, musíte nastavit
jazyk, kontrast displeje, jas displeje a aktuální
čas. Použijte
nebo
k nastavení hodnot.
Potvrďte stisknutím OK.
4.1 První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
5. OVLÁDACÍ PANEL
Elektronický programátor
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
K ovládání spotřebiče používejte senzorová tlačítka
Číslo
1
Senzoro‐
vé tlačít‐
ko
Funkce
Zap/Vyp
Pečicí funkce nebo Pod‐
porované vaření
2
Poznámka
Slouží k zapnutí a vypnutí spotřebiče.
Slouží k volbě pečicí funkce nebo funkce
Podporované vaření . Potřebnou funkci
vyvoláte jedním nebo dvojím stisknutím
tlačítka se zapnutým spotřebičem. Osvě‐
tlení zapnete nebo vypnete stisknutím
tlačítka na tři sekundy.
8
www.electrolux.com
Senzoro‐
vé tlačít‐
ko
Číslo
Funkce
3
Poznámka
Tlačítko zpět
Slouží k návratu o jednu nabídku zpět.
Ke zobrazení hlavní nabídky stiskněte
tlačítko na tři sekundy.
Volba teploty
Slouží k nastavení teploty nebo zobraze‐
ní aktuální teploty ve spotřebiči. Funkci
Rychlé zahřátí zapnete nebo vypnete
stisknutím tlačítka na tři sekundy.
Oblíbené
Slouží k uložení a vyvolání vašich oblíbe‐
ných programů.
4
5
6
7
Tlačítko nahoru
Slouží k posunu v nabídce směrem na‐
horu.
Tlačítko dolů
Slouží k posunu v nabídce směrem dolů.
Časové a doplňkové funk‐ Slouží k nastavení různých funkcí. Když
ce
je spuštěna pečicí funkce dotykem
příslušného senzorového tlačítka nasta‐
víte časovač, Dětskou pojistku, v paměti
uložené Oblíbené nastavení, Ohřev a
uchování teploty , funkci Nastavit a spu‐
stit nebo změníte nastavení Pečicí son‐
dy.
8
Minutka
9
K nastavení funkce Minutka .
OK
10
Displej
-
11
Displej
A
Slouží k potvrzení výběru nebo nastave‐
ní.
B
C
E
D
Zobrazí aktuální nastavení spotřebiče.
A)
B)
C)
D)
E)
Pečicí funkce
Denní čas
Ukazatel ohřevu
Teplota
Ukazuje dobu pečení nebo čas do konce
funkce
Ostatní ukazatele na displeji
Symbol
Funkce
Minutka
Funkce je zapnutá.
Denní čas
Ukazuje aktuální čas.
Trvání
Ukazuje čas potřebný pro cyklus vaření.
Ukončení
Ukazuje čas, kdy se cyklus vaření ukončí.
ČESKY
Symbol
9
Funkce
Časové údaje
Ukazují, jak dlouho je pečicí funkce v provozu. Čas vy‐
nulujete současným stisknutím
a
.
Ukazatel ohřevu
Ukazuje úroveň teploty ve spotřebiči.
Kontrolka rychlého
ohřevu
Funkce je zapnutá. Zkracuje dobu rozehřátí.
Automatická váha
Systém automatické váhy je zapnutý nebo lze změnit vá‐
hu.
Ohřev a uchování te‐
ploty
Funkce je zapnutá.
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Navigace nabídkami
1.
2.
Zapněte spotřebič.
Pomocí
nabídky.
nebo
Stisknutím OK se přesunete do podnabídky
nebo potvrdíte nastavení.
Zpět do hlavní nabídky se můžete kdykoli vrátit
3.
pomocí
.
nastavte možnosti
6.2 Přehled nabídek
Hlavní nabídka
Symbol
Položka nabídky
Popis
Pečicí funkce
Obsahuje seznam pečicích funkcí.
Podporované vaření
Obsahuje seznam automatických programů
pro přípravu jídel.
Oblíbené
Obsahuje seznam oblíbených programů pro
přípravu jídel vytvořený uživatelem.
Základní nastavení
Obsahuje seznam ostatních nastavení.
Speciality
Obsahuje seznam dalších pečicích funkcí.
Podnabídky pro: Základní nastavení
Symbol
Podnabídka
Použití
Nastavení denního času
Nastavení aktuálního času na hodinách.
Časové údaje
Pokud je tato funkce zapnuta, po vypnutí
spotřebiče se na displeji zobrazuje aktuální
čas.
NASTAV A JDI
Když je tato podnabídka zapnutá, můžete tuto
funkci zapnout při spuštění pečicí funkce.
10
www.electrolux.com
Symbol
Podnabídka
Použití
Ohřev a uchování teploty
Když je tato podnabídka zapnutá, můžete tuto
funkci zapnout při spuštění pečicí funkce.
Prodloužení doby pečení
Zapne nebo vypne tuto funkci.
Displej kontrast
Úprava kontrastu displeje po stupních.
Displej jas
Úprava jasu displeje po stupních.
Nastavení jazyka
Nastavení jazyka na displeji.
Hlasitost zvuk. signalizace
Nastaví hlasitost tónů tlačítek a zvukové signa‐
lizace po stupních.
Tóny tlačítek
Zapne a vypne tóny dotykových tlačítek. Není
možné deaktivovat tón dotykového tlačítka
Zap / Vyp.
Alarm/Chybový tón
Zapne a vypne chybové tóny.
Obsluha
Zobrazuje verzi software a konfiguraci.
Tovární nastavení
Vrátí všechna nastavení na výchozí tovární na‐
stavení.
6.3 Pečicí funkce
Podnabídky pro: Pečicí funkce
Pečicí funkce
Použití
Pravý horký vzduch
K pečení jídla na maximálně třech úrovních sou‐
časně a k sušení potravin. Nastavte teplotu trouby
o 20 – 40 °C nižší než při použití funkce Konvenční
ohřev .
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupa‐
vý spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby
o 20 – 40 °C nižší než při použití funkce Konvenční
ohřev .
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni
trouby.
Nízkoteplotní pečení
K přípravě velmi libových a křehkých pečení.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem.
Horký vzduch s párou
K úspoře energie při pečení či přípravě za sucha
pečených potravin. Také k přípravě již upečených
potravin v konzervách na jedné úrovni.
ČESKY
Pečicí funkce
11
Použití
Eco pečení
Eco funkce vám umožňují optimalizovat spotřebu
energie během přípravy jídel. Je nutné nejdříve na‐
stavit dobu pečení. Více informací o doporučených
nastaveních viz tabulky pečení a odpovídající obvy‐
klé pečicí funkce.
Mražené potraviny
K přípravě polotovarů jako např. hranolek, americ‐
kých brambor, křupavých jarních závitků.
Gril
Grilování plochých pokrmů a toastů.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství. K
opékání chleba.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže s kostmi
na jedné úrovni trouby. Také k zapékání a pečení
dozlatova.
Podnabídky pro: Speciality
Pečicí funkce
Použití
Pečení chleba
K pečení chleba.
Gratinované pokrmy
K přípravě pokrmů jako jsou lasagne či zapečené
brambory. Také k opékání dozlatova.
Zkouška těsta
Ke kynutí těsta před pečením.
Ohřev talířů
K předehřátí talířů k servírování.
Zavařování
K přípravě zeleninových zavařenin či nakládané ze‐
leniny.
Sušení
K sušení ovoce (např. jablek, švestek, broskví) a
zeleniny (např. rajčat, cuket, hub) nakrájené na
plátky.
Uchovat teplé
K udržení teploty pokrmů.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
6.4 Zapnutí pečicí funkce
1.
2.
3.
4.
Zapněte spotřebič.
Zvolte nabídku Pečicí funkce . Potvrďte stis‐
knutím OK.
Nastavte pečicí funkci. Potvrďte stisknutím
OK.
Nastavte teplotu. Potvrďte stisknutím OK.
Stisknutím přejdete přímo do nabíd‐
ky Pečicí funkce . Lze použít se zapnu‐
tým spotřebičem.
6.5 Ukazatel ohřevu
Když spustíte pečicí funkci, na displeji se rozsvítí
příslušný proužek. Tento proužek zobrazuje zvy‐
šující se teplotu.
12
www.electrolux.com
Kontrolka rychlého ohřevu
Tato funkce zkracuje dobu rozehřátí. Funkci za‐
pnete podržením na tři sekundy. Ukazatel
ohřevu se mění.
Zbytkové teplo
Když spotřebič vypnete, na displeji se zobrazuje
zbytkové teplo. Toto teplo můžete využít k udrže‐
ní teploty jídla.
6.6 Úspora energie
Tento spotřebič je vybaven funkcemi,
které vám pomohou ušetřit energii při
každodenním vaření:
• Zbytkové teplo:
– Při spuštěné pečicí funkci nebo programu
se topná tělesa vypnou o 10 % dříve (osvě‐
tlení a ventilátor budou dále pracovat). Aby
tato funkce fungovala, musí být doba
přípravy jídla delší než 30 minut, jinak bu‐
dete muset použít funkce hodin ( Trvání ,
Ukončení ).
– Když je spotřebič vypnutý, můžete zbytkové
teplo použít k udržování teplého jídla. Na
displeji se zobrazí zbývající teplota.
• Vypnutí displeje - V případě potřeby lze
spotřebič zcela vypnout. Současně stiskněte
a
, dokud displej nezhasne. Tento
krok zároveň vypne spotřebič.
• Vaření s vypnutým osvětlením - stisknutím a
podržením na tři sekundy vypnete osvětlení
vnitřku trouby během vaření.
• Eco funkce - viz část „Pečicí funkce“ (pouze u
vybraných modelů).
7. FUNKCE HODIN
Symbol
Funkce
Popis
Minutka
Slouží k nastavení odpočtu (max. 2 hodiny 30 minut). Tato
funkce nemá žádný vliv na provoz spotřebiče. Lze ji použít i
u vypnutého spotřebiče. Tuto funkci zapnete stisknutím .
K nastavení minut použijte
nebo
a funkci spusťte
pomocí OK.
Trvání
Slouží k nastavení délky provozu spotřebiče (max. 23 hodin
59 minut).
Ukončení
Slouží k nastavení času vypnutí pečicí funkce (max. 23 hodin
59 minut).
Pokud nastavíte čas pro funkci hodin, začne se
čas odpočítávat po pěti sekundách.
Pokud použijete funkce hodin Trvání a
Ukončení , spotřebič vypne topné člán‐
ky po uplynutí 90 % nastaveného času.
Zbytkové teplo se využije k dokončení
pečení až do konce nastaveného času
(3–20 minut).
Nastavení funkcí hodin
1. Nastavte pečicí funkci.
2.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí požadovaná funkce hodin a
související symbol.
3.
Použijte
nebo
k nastavení
potřebného času. Potvrďte stisknutím OK.
4.
Po uplynutí času zazní zvukový signál.
Spotřebič se vypne. Na displeji se zobrazí
zpráva.
Zvukový signál vypnete stisknutím některé‐
ho ze senzorových tlačítek.
Užitečné informace:
• U funkce Trvání a Ukončení musíte nejprve
nastavit pečicí funkci a teplotu. Poté můžete
nastavit funkci hodin. Spotřebič se automatic‐
ky vypne.
• Funkci Trvání a Ukončení lze použít součas‐
ně, pokud chcete spotřebič ve stanovenou do‐
bu automaticky zapnout a vypnout.
ČESKY
13
• Při použití pečicí sondy (je-li součástí výbavy)
funkce Trvání a Ukončení nefungují.
Pokud změníte pečicí funkce, funkce Ohřev a
uchování teploty zůstane zapnutá.
7.1 Ohřev a uchování teploty
7.2 Prodloužení doby pečení
Funkce Ohřev a uchování teploty udržuje připra‐
vené jídlo teplé při teplotě 80 °C po dobu 30 mi‐
nut. Aktivuje se po skončení pečení.
Funkce Prodloužení doby pečení způsobí, že pe‐
čicí funkce bude pokračovat i po dokončení funk‐
ce Trvání .
• Lze použít u všech pečicích funkcí s funkcí
Trvání nebo Automatická váha .
• Nelze použít u pečicích funkcí s pečicí son‐
dou.
• Funkci můžete zapnout nebo vypnout v nabíd‐
ce Základní nastavení .
• Podmínky pro funkci:
– Nastavená teplota musí být vyšší než 80
°C.
– Je nastavená funkce Trvání .
Aktivace funkce
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci.
3. Nastavte teplotu vyšší než 80 °C.
4.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí Ohřev a uchování teploty . K
potvrzení stiskněte OK.
Po skončení funkce zazní zvukový signál.
Zapnutí funkce:
1. Po uplynutí času přípravy jídla zazní zvuko‐
vý signál. Stiskněte libovolné senzorové tla‐
čítko.
2. Na displeji se bude pět minut zobrazovat
hlášení funkce Prodloužení doby pečení .
3.
4.
Stisknutím
funkci zapnete (nebo vypne‐
te stisknutím
).
Nastavte dobu pro funkci Prodloužení doby
pečení . Potvrďte stisknutím OK.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Automatické programy
Tyto tři automatické programy nabízí optimální
nastavení pro jednotlivé typy masa a další recep‐
ty:
• Programy pro pečení masa s funkcí Automa‐
tická váha (nabídka Podporované vaření ) —
Tato funkce automaticky vypočítá dobu peče‐
ní. K použití této funkce je zapotřebí zadat
hmotnost potravin.
• Programy pro pečení masa s funkcí Automa‐
tická pečicí sonda (nabídka Podporované
vaření ) — Tato funkce automaticky vypočítá
dobu pečení. K použití této funkce je za‐
potřebí zadat teplotu sondy ve středu připra‐
vovaného pokrmu. Po skončení programu za‐
zní zvukový signál.
• Automatický recept (nabídka Podporované
vaření ) — Tato funkce využívá při přípravě
pokrmů přednastavených hodnot. S její pomo‐
cí připravíte pokrm dle těchto receptů.
Pokrmy v rámci funkce Automatická váha
Vepřová pečeně
Telecí pečeně
Dušené hovězí
Pečená zvěřina
Jehněčí pečeně
Celé kuře
Celá krůta
Celá kachna
Celá husa
Pokrmy v rámci funkce Automatická pečicí
sonda
Vepřová kýta
Hovězí pečeně
Hovězí na skandinávský zp.
Zadní pečeně ze zvěřiny
Středně propečené jehněcí
14
www.electrolux.com
Pokrmy v rámci funkce Automatická pečicí
sonda
Kostí drůbeže
Celá ryba nad 1 kg
Recepty pro automatické programy
určené pro tento spotřebič naleznete na
našich webových stránkách. Odpovída‐
jící recepty naleznete pomocí výrobního
čísla PNC, které je uvedeno na typo‐
vém štítku na předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
8.2 Podporované vaření s funkcí
Automatický recept
Tento spotřebič má sadu receptů, které můžete
použít. Recepty jsou pevně dané a nelze je změ‐
nit.
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte nabídku Podporované vaření . Po‐
tvrďte stisknutím OK.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte stisknutím
OK.
4. Zvolte nabídku Automatický recept . Po‐
tvrďte stisknutím OK.
8.3 Podporované vaření s funkcí
Automatická váha
Tato funkce automaticky vypočítá dobu pečení.
Abyste funkci mohli použít, musíte zadat hmot‐
nost jídla.
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte Podporované vaření . Potvrďte stis‐
knutím OK.
3. Zvolte kategorii a jídlo. Potvrďte stisknutím
OK.
4. Zvolte funkci Automatická váha . Potvrďte
stisknutím OK.
5.
Pomocí
nebo
nastavte hmotnost jí‐
dla. Potvrďte stisknutím OK.
Automatický program se spustí. Hmotnost může‐
te kdykoli změnit: Hmotnost změníte pomocí
nebo
. Po uplynutí času zazní zvukový sig‐
nál. Signál vypnete stisknutím některého senzo‐
rového tlačítka.
U některých programů je nutné jídlo po
30 minutách otočit. Na displeji se zobra‐
zí upozornění.
Když použijete nabídku Manuální ,
spotřebič použije automatické nastave‐
ní. Tato nastavení můžete měnit jako u
jiných funkcí.
9. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa. Jakmile
teplota masa dosáhne nastavené teploty,
spotřebiče se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplota trouby
• Teplotu sondy
Používejte pouze dodávanou pečicí
sondu nebo originální náhradní díly.
Použití pečicí sondy:
1. Zasuňte špičku pečicí sondy do středu ma‐
sa.
2. Zapněte spotřebič.
3. Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky
na přední straně spotřebiče.
ČESKY
15
na množství jídla, nastavené teplotě trouby
(minimálně 120 °C) a zvolených provozních
režimech. Spotřebič vypočítá čas konce pe‐
čení do přibližně 30 minut.
6.
7.
Pečicí sonda musí během pečení zůstat
v mase a v zásuvce.
Když teplota sondy ve středu masa dosáh‐
ne nastavené teploty, zazní zvukový signál.
Spotřebič se automaticky vypne. Zvukový
signál vypnete stisknutím některého ze se‐
nzorových tlačítek.
Zástrčku pečicí sondy vytáhněte ze zásuvky
a maso vyjměte z trouby.
Teplotu sondy změníte stisknutím
.
Na displeji se zobrazí pečicí sonda.
4.
5.
Pomocí
nebo
do pěti sekund na‐
stavte teplotu sondy.
Nastavte funkci trouby a v případě potřeby
teplotu trouby.
Spotřebič vypočítá přibližný čas konce pe‐
čení. Čas konce pečení se liší v závislosti
UPOZORNĚNÍ
Pečicí sonda je horká. Hrozí nebezpečí
popálení. Při vytahování špičky a zástr‐
čky pečicí sondy buďte opatrní.
9.2 Vložení příslušenství trouby
Hluboký pekáč / plech a tvarovaný rošt mají po
stranách přesahující okraje. Tyto okraje a tvar
vodicích lišt slouží jako speciální zařízení bránící
vyklouznutí nádobí.
Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého
pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč / plech.
Zasuňte hluboký pekáč / plech do drážek na jed‐
né z úrovní trouby.
16
www.electrolux.com
9.3 Teleskopické výsuvy - vložení příslušenství trouby
Vložte plech na pečení nebo hluboký pekáč /
plech do teleskopických výsuv.
Zasuňte tvarovaný rošt do teleskopických výsuv
tak, aby nožičky směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného roštu fungu‐
je jako speciální zajištěním proti sklou‐
znutí nádobí.
9.4 Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč / plech.
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech umístěte
na teleskopické výsuvy.
10. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
10.1 Nabídka Oblíbené
3.
Svá oblíbená nastavení jako dobu pečení, teplo‐
tu nebo pečicí funkci si můžete uložit. Jsou do‐
stupná v nabídce Oblíbené . Můžete uložit 20
programů.
4.
Uložení programu
1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte pečicí funkci nebo funkci Podporova‐
né vaření .
5.
6.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí „ ULOŽIT “. Potvrďte stisknu‐
tím OK.
Na displeji se zobrazí první volná pozice pa‐
měti. Potvrďte stisknutím OK.
Zadejte název programu. První písmeno bli‐
ká. Pomocí
nebo
změňte písmeno.
Stiskněte OK.
Stisknutím
nebo
posunujete kurzor
doprava nebo doleva. Stiskněte OK. Násle‐
ČESKY
7.
dující písmeno bliká. Podle potřeby proveď‐
te kroky 5 a 6.
Uložte stisknutím a podržením tlačítka OK.
Zapnutí či vypnutí funkce dětské pojistky:
Zapněte spotřebič.
1.
2.
Užitečné informace:
• Obsazenou pozici paměti můžete přepsat.
Když se na displeji zobrazí první volná pozice
paměti, stiskněte
nebo
a přepište
existující program stisknutím OK.
• Název programu můžete změnit v nabídce
Změnit název programu .
Spuštění programu
Zapněte spotřebič.
Zvolte nabídku Oblíbené . Potvrďte stisknu‐
tím OK.
3. Zvolte název svého oblíbeného programu.
Potvrďte stisknutím OK.
1.
2.
10.2 Blokování tlačítek
Funkce Blokování tlačítek brání náhodné změně
pečicí funkce. Funkci Blokování tlačítek můžete
zapnout pouze, když je spotřebič v provozu.
Zapnutí funkce Blokování tlačítek :
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci nebo zvolte nastave‐
ní.
3.
4.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí Blokování tlačítek .
K potvrzení stiskněte OK.
Pokud je spotřebič vybaven funkcí Py‐
rolytického čištění, jsou dvířka zabloko‐
vaná.
Vypnutí funkce Blokování tlačítek :
1.
2.
Stiskněte
.
K potvrzení stiskněte OK.
10.3 Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky brání náhodnému použití
spotřebiče.
17
Současně stiskněte
a
displeji nezobrazí zpráva.
, dokud se na
Pokud je spotřebič vybaven funkcí Py‐
rolytického čištění, jsou dvířka zabloko‐
vaná.
Když stiskněte jakékoliv senzorové tla‐
čítko, na displeji se zobrazí hlášení.
10.4 NASTAV A JDI
Funkce NASTAV A JDI umožňuje nastavit pečicí
funkci (nebo program) a později ji použít jediným
stisknutím senzorového tlačítka.
Zapnutí funkce:
1. Zapněte spotřebič.
2. Nastavte pečicí funkci.
3.
4.
5.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí Trvání .
Nastavte čas.
Opakovaně stiskněte
, dokud se na dis‐
pleji nezobrazí NASTAV A JDI .
6. Potvrďte stisknutím OK.
Funkci NASTAV A JDI spustíte stisknutím jaké‐
hokoliv senzorového tlačítka (kromě tlačítka
). Nastavená pečicí funkce se spustí.
Po skončení pečicí funkce zazní zvukový signál.
Užitečné informace:
• Když probíhá pečicí funkce, funkce Blokování
tlačítek je zapnutá.
• Funkci NASTAV A JDI můžete zapnout v na‐
bídce Základní nastavení .
10.5 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po určité
době sám vypne:
• Pokud pracuje pečicí funkce.
• Pokud nezměníte teplotu trouby.
Teplota
Čas vypnutí
30 °C - 115 °C
12,5 h
120 °C - 195 °C
8,5 h
200 °C - 245 °C
5,5 h
250 °C – max. hodnota °C
3,0 h
18
www.electrolux.com
Automatické vypnutí funguje se všemi
funkcemi s výjimkou funkce osvětlení ,
Trvání , Ukončení a Pečicí sonda.
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete,
bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až
do úplného ochlazení spotřebiče.
10.6 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor
se automaticky zapne, aby udržoval povrch
10.7 Mechanický zámek dvířek
Při zakoupení spotřebiče není zámek dvířek akti‐
vován.
Aktivace zámku dvířek: Vytáhněte zámek dvířek
dopředu, dokud se nezablokuje.
Deaktivace zámku dvířek: Zatlačte zámek dvířek
zpět do panelu.
1
2
Zámek dvířek použijete následujícím způsobem:
Vytáhněte zámek dvířek do aktivované polohy.
Když jsou dvířka bezpečně zavřená (mechanický
zámek dvířek je aktivován):
1. Lehce zatlačte na zámek dvířek.
2. Otevřete dvířka zatažením za jejich držadlo
Pokud budete tlačit na zámek dvířek,
dokud se neozve cvaknutí, opět jej tím
deaktivujete.
ČESKY
19
Zařízením mechanického zámku dvířek pohybuj‐
te pouze vodorovně.
Nepohybujte jím svisle.
Při zavírání dvířek spotřebiče netlačte
na zámek.
11. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně
dvířek najít:
• Čísla poloh roštů.
• Informace o pečicích funkcích, doporučené
poloze roštů a teplotách pro typická jídla.
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou
pouze orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých přísad.
11.2 Rada ohledně speciálních
pečicích funkcí trouby
Uchovat teplé
Tuto funkci používejte, když chcete pokrmy
uchovat teplé.
Teplota se automaticky udržuje na 80 °C.
Ohřev talířů
Slouží k ohřívání talířů a dalšího nádobí.
Talíře a nádobí rozložte rovnoměrně na roštu
trouby. Po polovině doby ohřívání promíchejte
stohy talířů (prohoďte spodní s horními).
Automatická teplota je nastavena na 70 °C.
Doporučená poloha roštu: 3.
Zkouška těsta
Tuto automatickou funkci můžete použít s kte‐
rýmkoliv receptem na kynuté těsto. Tato funkce
zajišťuje dobré podmínky pro vykynutí. Těsto
vložte do nádoby, ve které může dostatečně vy‐
kynout a přikryjte jej mokrou utěrkou nebo pla‐
stovou fólií. Na úroveň 1 vložte tvarovaný rošt a
vložte na něj nádobu s těstem. Zavřete dvířka a
nastavte funkci kynutí těsta. Nastavte potřebný
čas.
11.3 Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli
zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá na‐
stavení (teplotu, doby pečení) a polohy roštů
byste měli proto upravit podle doporučení uve‐
dených v tabulkách.
• Při delší době pečení můžete troubu vypnout
asi 10 minut před koncem pečení, abyste vy‐
užili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v
troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se
opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení moučných jídel
• Výrobce doporučuje při prvním pečení použít
nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý
recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
• Pokud pečete moučná jídla na několika úrov‐
ních roštů, můžete dobu pečení prodloužit o
10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nej‐
prve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém
případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
20
www.electrolux.com
11.4 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení nelze zkrátit zvýšením
teploty.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Ve směsi je příliš mnoho teku‐
tin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Teplota trouby je příliš vysoká
a doba pečení je příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení
a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Směs je nerovnoměrně rozlo‐ Směs rovnoměrně rozložte na
žena.
plech na pečení.
Koláč není při dané délce pe‐
čení hotový.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
11.5 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký koláč /
Ovocný koláč
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Konvenční ohřev
2
160
35 - 50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170 - 180 1)
10 - 25
Dortový korpus –
piškotové těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
ČESKY
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Konvenční ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový koláč
Konvenční ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kynutá pletýnka /
Konvenční ohřev
Věnec
Druh pečení
3
170 - 190
30 - 40
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Konvenční ohřev
1
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Funkce trouby
Mandlový koláč /
Koláč s cukrovou Konvenční ohřev
polevou
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto)
2)
Pravý horký
vzduch
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
Konvenční ohřev
škotové těsto)
2)
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
21
22
www.electrolux.com
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Konvenční ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
Sušenky z kynu‐
tého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné pečivo z
listového těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190 - 2101)
10 - 25
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
3
1701)
20 - 30
Kynutý koláč s
jemnou náplní
Konvenční ohřev
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Druh pečení
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Small cakes /
Malé koláčky (20 Konvenční ohřev
kousků na plech)
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapečené těsto‐
viny
Konvenční ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zeleni‐
na1)
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zapeče‐
né s roztaveným
sýrem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
30 - 60
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapečené těstoviny
2
180 - 200
45 - 60
Lasagne
2
180 - 200
45 - 60
Zapečené brambory
2
190 - 210
55 - 80
Sladké pokrmy
2
180 - 200
45 - 60
Kulatý koláč nebo brioška
1
160 - 170
50 - 70
Kynutá pletýnka/věnec
2
170 - 190
40 - 50
Drobenkový koláč (suchý)
3
160 - 170
20 - 40
Sušenky z kynutého těsta
2
160 - 170
20 - 40
Plněná zelenina
1) Předehřejte troubu.
Horký vzduch s párou
Druh potravin
11.6 Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Koláč s droben‐
kou, suchý
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Předehřejte troubu.
23
24
www.electrolux.com
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z piško‐
tového těsta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo z
vaječného bílku /
Sněhové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z kynu‐
tého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Předehřejte troubu.
11.7 Nízkoteplotní pečení
Když používáte tuto funkce, vždy připra‐
vujte jídla bez pokličky.
Pomocí této funkce připravíte libové a křehké ku‐
sy masa a ryb, u kterých teplota středu nepřesa‐
huje 65 °C. Nízkoteplotní pečení se nehodí pro
přípravu receptů jako dušeného masa či tučné
vepřové pečeně. Použitím pečicí sondy můžete
zajistit správnou teplotu středu masa (viz tabulka
pro pečicí sondu).
Během prvních 10 minut můžete nastavit teplotu
trouby mezi 80 °C a 150 °C. Výchozí teplota je
90 °C. Poté, co nastavíte teplotu, trouba pokra‐
čuje v pečení při 80 °C. Automatickou funkci ní‐
zkoteplotního pečení nepoužívejte pro přípravu
drůbeže.
Jídlo k přípravě
1.
2.
3.
4.
Na obou stranách maso osmahněte na pán‐
vi na varné desce při velmi vysoké teplotě
po dobu 1 - 2 minut.
Maso vložte spolu s horkým hlubokým ple‐
chem do trouby na tvarovaný rošt.
Zasuňte pečicí sondu do masa.
Zvolte funkci Nízkoteplotní pečení a nastav‐
te správnou koncovou teplotu sondy.
Hmotnost (g)
Poloha roštu
Teplota °C
Čas v minutách
Hovězí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovězí plátek
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Telecí pečeně
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
ČESKY
25
11.8 Příprava pizzy
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s pestrou oblo‐
hou)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s hor‐
ní vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsa‐
ské jídlo podobné piz‐
ze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Nekvašený chléb
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
11.9 Pečení masa
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nád‐
oby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém
pekáči / plechu (je-li součástí příslušenství)
nebo na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s
poklicí. Maso tak bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhněd‐
nout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
• Maso a ryby doporučujeme péct v troubě až
od hmotnosti 1 kg.
• Abyste zabránili připékání šťávy nebo tuků z
masa na plechu, nalijte do hlubokého pekáče /
plechu trochu tekutiny.
• Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 - 2/3 doby
pečení).
• Velké kusy pečeně nebo drůbeže několikrát v
průběhu pečení potřete vlastní šťávou. Lépe
se tak upečou.
• Spotřebič můžete vypnout přibližně 10 minut
před koncem doby pečení a využít zbytkového
tepla.
11.10 Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Dušené maso
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120 - 150
26
www.electrolux.com
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet: nepro‐
ky
pečené
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet:
ky
středně propeče‐
né
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
na cm tloušť‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Plec / Krkovice /
Kýta v celku
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Žebírka
1–1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g–1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g–1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Druh masa
Množství
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Telecí peče‐
ně
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5–2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pe‐
čeně
1–1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Zaječí hřbet /
stehno
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30 - 40
Jehněčí
Zvěřina
ČESKY
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drůbeže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1–1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5–2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5–5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4–6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
40 - 60
27
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Ryby (dušené)
Druh masa
Celá ryba
11.11 Gril
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut
pomocí grilovací funkce.
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabulce pro
grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte plech na za‐
chycení šťávy.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky trou‐
by.
Gril
Jídlo ke grilování
Čas (min)
Poloha roštu
Teplota
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hovězí filety
3
230
20 - 30
20 - 30
Vepřové kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí kotlety
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
28
www.electrolux.com
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Teplota
3/4
210 - 230
Celé ryby, 500–
1000 g
Čas (min)
1. strana
2. strana
15 - 30
15 - 30
Velkoplošný gril
Čas (min)
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Burgers / Karbanátky
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Telecí filety / steaky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
Topinky s oblohou
4
6-8
-
1. strana
2. strana
1) Předehřejte troubu.
11.12 Polotovary
Pravý horký vzduch
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená pizza
Polotovary
2
200 - 220
15 - 25
Americká mražená
pizza
2
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
2
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza snack
2
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolky, silné
3
200 - 220
25 - 35
Amer. brambory, kro‐
kety
3
220 - 230
20 - 35
Opečená bramborová
kaše
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne / cannelloni,
čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Mražené lasagne/
cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Sýr pečený v troubě
3
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
2
190 - 210
20 - 30
ČESKY
29
Mražená hotová jídla
Jídlo k přípravě
Funkce trouby
Poloha roštu
Konvenční ohřev
3
Hranolky1) (300 - Konvenční ohřev
nebo Turbo gril
600 g)
3
Bagety
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Ovocné koláče
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Mražená pizza
Teplota (°C)
Čas (min)
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
200 - 220
podle pokynů vý‐
robce
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte
11.13 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny položte na
talíř.
Nezakrývejte je mísou či talířem, poněvadž by to
mohlo prodloužit dobu rozmrazování.
Používejte první polohu roštu zdola.
Doba rozmra‐
zování (min)
Další čas rozmrazo‐
vání (min)
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušle‐
hat, i když jsou v ní ne zcela
rozmražené kousky.
60
60
Jídlo
Dort, 1400 g
11.14 Zavařování
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze zavařovací
sklenice, které jsou na trhu dostupné ve stejné
velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo ba‐
jonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu roštu
odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než šest li‐
trových zavařovacích sklenic.
Poznámka
-
• Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby
v troubě bylo dostatečné vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích
perlit (u litrových sklenic asi za 35–60 minut),
troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 °C
(viz tabulka).
30
www.electrolux.com
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý angrešt
160 - 170
35 - 45
-
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Peckoviny
Zavařování
Hrušky / Kdoule /
Švestky
Zelenina
Zavařování
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
11.15 Sušení
spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokon‐
čete sušení.
Rošty trouby zakryjte papírem na pečení.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když v polovině
doby sušení spotřebič vypnete. Otevřete dvířka
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
1/4
60 - 70
6- 8
Papriky
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina do po‐
lévky
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod)
60 - 70
8 - 10
Ovoce
Sušené potravi‐
ny
Švestky
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
3
1/4
ČESKY
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1/4
60 - 70
8 - 10
3
1/4
60 - 70
6-8
3
1/4
60 - 70
6-9
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Bílý chléb
Chléb
2
180 - 200
40 - 60
Bagety
Chléb
2
200 - 220
35 - 45
Briošky
Chléb
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Chléb
2
200 - 220
35 - 45
Žitný chléb
Chléb
2
190 - 210
50 - 70
Tmavý chléb
Chléb
2
180 - 200
50 - 70
Celozrnný chléb
Chléb
2
170 - 190
60 - 90
1 úroveň
2 úrovně
Meruňky
3
Jablečné plátky
Hrušky
11.16 Pečení chleba
Druh pečení
11.17 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Filet / Steak z nízkého roštěnce: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak z nízkého roštěnce: středně pro‐
pečené
60 - 65
Filet / Steak z nízkého roštěnce: dobře prope‐
čené
70 - 75
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / Jehněčí
Jídlo
Skopová kýta
Teplota středu pokrmu °C
80 - 85
31
32
www.electrolux.com
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a
mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný či‐
sticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití.
Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciální‐
ho prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství po každém
použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký
hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je
agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mo‐
hlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
ČESKY
33
12.1 Drážky roštů
Vyjmutí drážek na rošty
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vy‐
jmout.
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny trou‐
by.
2.
Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od
stěny trouby a vytáhněte je ven.
2
1
Instalace drážek na rošty
Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
Platí pro teleskopické výsuvy:
Zarážky na teleskopických výsuvách
musí směřovat dopředu.
12.2 Žárovka
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým pro‐
udem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být
horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo
vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měk‐
kou látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
Vždy použijte žárovku stejného typu.
Výměna žárovky na stropě vnitřku trouby:
1. Skleněným krytem otočte proti směru hodi‐
nových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odol‐
nou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
Výměna žárovky na levé straně vnitřku trouby:
1. Odstraňte levé drážky roštů.
2. Pomocí úzkého, tupého předmětu (např. ča‐
jové lžičky) odstraňte skleněný kryt. Skleně‐
ný kryt vyčistěte.
34
www.electrolux.com
Sklopení topného tělesa
1. Odstraňte drážky na rošty.
3.
4.
5.
Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odol‐
nou proti teplotě 300 °C.
Nasaďte skleněný kryt.
Namontujte levé drážky roštů.
12.3 Strop trouby
Topný článek na stropě trouby můžete sklopit a
strop pak snadno umýt.
UPOZORNĚNÍ
Před sklopením topného článku
spotřebič vypněte. Přesvědčte se, že
spotřebič už vychladl. Hrozí nebezpečí
popálení.
2.
3.
4.
Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
Vytáhněte jej dopředu přes odpor pružiny a
podél držáků na obou stranách.
Topné těleso se sklopí dolů.
Nyní můžete strop trouby vyčistit.
Nasazení topného tělesa
1. Topné těleso instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
2.
Topné těleso správně nainstalujte nad
držáky na vnitřních stěnách spotřebiče.
Instalujte drážky na rošty.
12.4 Čištění dvířek trouby
Odstranění dvířek trouby a skleněných panelů
Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet jednotlivých
skleněných panelů se liší dle modelu.
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Otevřete plně dvířka.
Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
Oběma rukama podržte dvířka a vytáhněte
je směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
Dvířka položte vnější stranou dolů na měk‐
kou látku na rovné podložce. Zabráníte tak
poškrábání.
ČESKY
6.
2
7.
35
Uchopte okrajovou lištu na horní straně
dvířek (B) na obou stranách a zatlačením
směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.
Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
B
1
8.
9.
Nasazení dvířek trouby a skleněných
panelů
Uchopte skleněné panely jeden po druhém
na jejich horní straně a vytáhněte je z drá‐
žek směrem nahoru.
Skleněný panel omyjte vodou se saponá‐
tem. Skleněný panel pečlivě osušte.
opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom
větší panel.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v
13. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny. Viz „Nasta‐
vení a změna času“.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Spotřebič nehřeje.
Je zapnutá funkce automatic‐
kého vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka. Pokud se
pojistka uvolňuje opakovaně,
obraťte se na autorizovaného
elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
36
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není v sezna‐
mu.
Jedná se závadu na elektroin‐ • Spotřebič vypněte a znovu
stalaci.
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v po‐
jistkové skříňce.
• Pokud se opět zobrazí chy‐
bový kód, kontaktujte auto‐
rizované servisní středisko.
Osvětlení nefunguje.
Vybrali jste funkci ECO nebo
Horký vzduch s párou. U
těchto funkcích nelze aktivo‐
vat osvětlení.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na svého prodejce nebo na místní autorizova‐
né servisní středisko.
Osvětlení nelze aktivovat,
protože tyto funkce pomáhají
šetřit energii.
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na
typovém štítku. Typový štítek se nachází na
předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
ČESKY
37
38
www.electrolux.com
ČESKY
39
892960088-A-072013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement