AEG BE3002401M, BE3002021M, BE3002001M User manual

AEG BE3002401M, BE3002021M, BE3002001M User manual
BE3002001
BE3002021
BE300202R
CS Návod k použití
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let,
vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej
funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak
z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpoví‐
dá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací
či chybným používáním. Návod k použití vždy uchová‐
vejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trva‐
lých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo du‐
ševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zku‐
šeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem
osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedo‐
volte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte
se topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjí‐
mání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyň‐
ské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.aeg.com
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré ko‐
vové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k roz‐
bití skla.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto
spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte
přední a poté zadní konec drážek na rošty od stěny
trouby. Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat
jen kvalifikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od
ostatních spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namonto‐
ván pod bezpečnou konstrukcí a vedle
bezpečných konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny
vedle spotřebičů nebo kuchyňského
nábytku stejné výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným elektri‐
kářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti úra‐
zu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napá‐
jecí kabel a síťovou zástrčku. Pro vý‐
měnu napájecího kabelu se obraťte na
servisní středisko nebo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka
horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým pro‐
udem u živých či izolovaných částí
musí být připevněna tak, aby nešla
odstranit bez použití nástrojů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zá‐
suvky až na konci instalace spotřebi‐
če. Po instalaci musí zůstat síťová zá‐
strčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná,
nezapojujte do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky ta‐
hem za kabel. Vždy tahejte za zá‐
strčku.
• Používejte pouze správná izolační
zařízení: ochranné vypínače vedení,
pojistky (pojistky šroubového typu se
ČESKY
musí odstranit z držáku), ochranné ze‐
mnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač
nebo izolační zařízení k řádnému od‐
pojení všech napájecích vodičů
spotřebiče. Toto izolační zařízení musí
mít mezeru mezi kontakty alespoň 3
mm širokou.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popále‐
ní, úrazu elektrickým proudem či
výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domác‐
nosti.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory
zakryté.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte
při otevírání jeho dvířek opatrní. Může
dojít k uvolnění horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte
vlhké ruce nebo když je v kontaktu s
vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte ná‐
silím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
nebo odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho
dvířka mějte vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně.
Používáte-li při přípravě jídla přísady
obsahující alkohol, může vzniknout
směs vzduchu s alkoholem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození
spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně
barvy smaltovaného povrchu:
5
– Nepokládejte nádobí či jiné předmě‐
ty přímo na dno spotřebiče.
– Na dno spotřebiče nepokládejte hli‐
níkovou fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte
vlhká jídla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušen‐
ství buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném po‐
vrchu nemají vliv na výkon spotřebiče.
Nejedná se o závadu z hlediska usta‐
novení záruky.
• Při pečení vlhkých koláčů používejte
hluboký pekáč / plech. Ovocné šťávy
mohou zanechat trvalé skvrny.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požá‐
ru nebo poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zá‐
strčku ze zásuvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vy‐
chladl. Mohlo by dojít k prasknutí skle‐
něných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě
vyměňte. Kontaktujte autorizované se‐
rvisní středisko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho po‐
vrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mo‐
hou způsobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drá‐
těnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výba‐
vy) nečistěte žádným druhem čisticího
prostředku.
6
www.aeg.com
2.4 Vnitřní osvětlení
2.5 Likvidace
• V tomto spotřebiči se používají spe‐
ciální či halogenové žárovky pouze
pro použití v domácích spotřebičích.
Nepoužívejte ji pro osvětlení domác‐
nosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič od‐
pojte od napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými
vlastnostmi.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či uduše‐
ní.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste za‐
bránili uvěznění dětí a domácích zvířat
ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1 Ovládací panel
1
14
2 3
4
2 Ovladač funkcí trouby
5 6
3 Kontrolka/symbol napájení
7
8
9
5
4
3
2
10
11
1
12
13
4 Elektronický programátor
5 Ovladač teploty
6 Kontrolka/symbol/ukazatel teploty
7 Zásuvka pečicí sondy
8 Topné těleso
9 Žárovka
10 Ventilátor
11 Zadní topné těleso
12 Spodní ohřev
13 Drážky na rošty, vyjímatelné
14 Polohy roštů
3.1 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčo‐
vé formy, pečeně.
ČESKY
7
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k
zachycování tuku.
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečení
masa.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslu‐
šenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyči‐
stěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
4.2 Nastavení času
Po připojení trouby k síti nebo po výpad‐
ku elektrického proudu automaticky bliká
kontrolka funkce Čas. Začněte krokem 2.
1. Aktuální čas změníte současným
stisknutím tlačítek „+“ nebo „-“, do‐
kud nezačne blikat kontrolka funkce
Čas.
2. Nastavte čas pomocí „+“ nebo „-“.
3. Asi po pěti sekundách blikání přesta‐
ne a na displeji se zobrazí nastave‐
ný aktuální denní čas.
Když je zapnutá funkce časova‐
če, nelze aktuální čas změnit.
Trouba funguje jen v případě, že
byl nastaven čas.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte ovla‐
dač. Ovladač se vysune.
8
www.aeg.com
5.1 Zapnutí a vypnutí
spotřebiče
1.
2.
3.
Otočte ovladačem funkcí trouby na
požadovanou funkci.
Otočte ovladačem teploty na poža‐
dovanou teplotu.
Spotřebič vypnete otočením ovlada‐
če funkcí a teploty trouby do polohy
vypnuto.
Symbol, ukazatel nebo kontrolka
ovladače (závisí na modelu - viz
popis spotřebiče):
• Ukazatel se rozsvítí, když trou‐
ba začne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když je
spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje zda ovladač
řídí jednu z varných zón, funk‐
ce trouby nebo teplotu.
5.2 Funkce trouby
Funkce trouby
Osvětlení
Použití
Zapne osvětlení bez pečicí funkce.
Pravý horký vzduch
K pečení jídla na maximálně třech úrovních
současně a k sušení potravin. Nastavte teplotu
trouby o 20–40 °C nižší než při použití funkce
Konvenční ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a
křupavý spodek, na jedné úrovni. Nastavte te‐
plotu trouby o 20–40 °C nižší než při použití
funkce Konvenční ohřev.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrov‐
ni trouby.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo
kůrkou a k zavařování potravin.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
Gril
Grilování plochých pokrmů a toastů.
Velkoplošný gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství
a opékání topinek.
Turbo gril
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na
jedné úrovni. Také k zapékání a pečení dozla‐
tova.
ČESKY
9
5.3 Elektronický programátor
1
2
3
4
1 Ukazatel funkce Minutka
2 Displej času
3 Kontrolka režimu nastaveného času
4 Kontrolka pečicí sondy
5 Tlačítko +
6 Tlačítko -
6
5
6. FUNKCE HODIN
6.1 Minutka
Tato funkce nemá na provoz
spotřebiče to žádný vliv.
3.
4.
Nastavení minutky:
Stiskněte „+“ nebo „-“.
Pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte
čas (maximálně však 2 hodiny 30
minut).
1.
2.
Po pěti sekundách začne odpočítá‐
vání času.
Po uplynutí nastavené doby zazní
zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné
tlačítko.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
UPOZORNĚNÍ
Při vytahování špičky a zástrčky
pečicí sondy buďte opatrní. Peči‐
cí sonda je horká. Hrozí nebez‐
pečí popálení.
7.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplotu trouby. Viz tabulka pečení ma‐
sa.
• Teplotu sondy. Viz tabulka pro pečicí
sondu.
Používejte pouze pečicí sondu
dodávanou spolu se spotřebičem
nebo originální náhradní díly.
1.
Zapojte zástrčku pečicí sondy do zá‐
suvky na přední straně spotřebiče.
Kontrolka pečicí sondy
zabliká.
10 www.aeg.com
2.
Stiskněte tlačítko + nebo - a nastav‐
te teplotu sondy. Teplotu můžete na‐
stavit v rozmezí 30 až 99 °C. Viz
hodnoty v tabulce.
4. Nastavte funkci trouby a teplotu.
5. Když teplota středu masa dosáhne
nastavené teploty, zazní dvouminu‐
tový zvukový signál. Chcete-li zvuko‐
vý signál vypnout, stiskněte libovol‐
né tlačítko.
6. Vypněte spotřebič.
7. Odpojte zástrčku pečicí sondu ze
zásuvky. Vyjměte maso ze spotřebi‐
če.
Pokud maso není propečené podle va‐
šich představ, znovu zopakujte výše
uvedené kroky a nastavte vyšší teplotu
sondy.
3.
Zasuňte špičku pečicí sondy do
středu masa.
7.2 Vložení příslušenství trouby
Hluboký pekáč / plech a tvarovaný rošt
mají po stranách přesahující okraje. Tyto
okraje a tvar vodicích lišt slouží jako spe‐
ciální zařízení bránící vyklouznutí nád‐
obí.
Společné vložení tvarovaného roštu a
hlubokého pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pe‐
káč / plech. Zasuňte hluboký pekáč /
plech do drážek na jedné z úrovní trou‐
by.
ČESKY
11
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ve‐
ntilátor se automaticky zapne, aby
udržoval povrch spotřebiče chladný. Jes‐
tliže spotřebič vypnete, bude chladicí ve‐
ntilátor pokračovat v chlazení až do
úplného ochlazení spotřebiče.
9. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
9.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní
straně dvířek najít:
• Čísla poloh roštů.
• Informace o pečicích funkcích, dopo‐
ručené poloze roštů a teplotách pro ty‐
pická jídla.
Teploty a časy pečení v tabul‐
kách jsou pouze orientační. Závi‐
sí na receptu, kvalitě a množství
použitých přísad.
9.2 Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak
jste byli zvyklí u starého spotřebiče.
Svá obvyklá nastavení (teplotu, doby
pečení) a polohy roštů byste měli pro‐
to upravit podle doporučení uvede‐
ných v tabulkách.
• Při delší době pečení můžete troubu
vypnout asi 10 minut před koncem pe‐
čení, abyste využili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou
plechy v troubě během pečení zkroutit.
Po ochlazení se opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení
moučných jídel
• Výrobce doporučuje při prvním pečení
použít nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro
určitý recept, snažte se vybrat podob‐
né jídlo.
• Pokud pečete moučná jídla na několi‐
ka úrovních roštů, můžete dobu peče‐
ní prodloužit o 10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mo‐
hou nejprve nerovnoměrně zhněd‐
nout. V takovém případě ale hned ne‐
měňte teplotu. Rozdíly se během pe‐
čení vyrovnají.
9.3 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší
rošt.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Teplota trouby je příliš
vysoká.
Při příštím pečení na‐
stavte o něco nižší teplo‐
tu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Příliš krátká doba peče‐
ní.
Prodlužte dobu pečení.
Dobu pečení nelze zkrá‐
tit zvýšením teploty.
Koláč klesl a je mazlavý,
nepropečený či nerovno‐
měrný.
Použijte méně tekutiny.
Ve směsi je příliš mnoho Dodržujte dobu tření tě‐
sta, zejména používáte-li
tekutin.
kuchyňského robota.
Spodek koláče je příliš
světlý.
12 www.aeg.com
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš
nízká.
Při příštím pečení na‐
stavte vyšší teplotu trou‐
by.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba peče‐
ní.
Při příštím pečení na‐
stavte kratší dobu peče‐
ní.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Teplota trouby je příliš
vysoká a doba pečení je
příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu
pečení a prodlužte dobu
pečení.
Koláč hnědne nerovno‐
měrně.
Směs je nerovnoměrně
rozložena.
Směs rovnoměrně roz‐
ložte na plech na pečení.
Koláč není při dané dél‐
ce pečení hotový.
Teplota trouby je příliš
nízká.
Při příštím pečení na‐
stavte trochu vyšší teplo‐
tu trouby.
9.4 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký ko‐
láč / Ovocný
koláč
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless spon‐
ge cake / Pi‐
škotový koláč
bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake / Pi‐
škotový koláč
bez tuku
Konvenční
ohřev
2
160
35 - 50
Dortový kor‐
pus – křehké
těsto
Pravý horký
vzduch
2
170 - 180 1)
10 - 25
Dortový kor‐
pus – piškoto‐
vé těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Ja‐
blečný koláč
(2 formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
ČESKY
Druh pečení
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Apple pie / Ja‐
blečný koláč
(2 formy, Ø 20
cm, položené
úhlopříčně)
Konvenční
ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový ko‐
láč
Konvenční
ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kynutá pletýn‐
ka / Věnec
Konvenční
ohřev
3
170 - 190
30 - 40
Vánoční štola
Konvenční
ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu
pečení.
2. Druhá
část pro‐
cesu pe‐
čení.
Konvenční
ohřev
1
Zákusky z li‐
stového těsta
s krémem /
Banánky
Konvenční
ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční
ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Drobenkový
koláč (suchý)
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Mandlový ko‐
láč / Koláč s
cukrovou po‐
levou
Konvenční
ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 30
Pravý horký
vzduch
3
150
35 - 55
Ovocné kolá‐
če (kynuté tě‐
sto / piškotové
těsto)
2)
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
13
14 www.aeg.com
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Ovocné kolá‐
če (kynuté tě‐
sto / piškotové
těsto)
Konvenční
ohřev
3
170
35 - 55
Ovocné kolá‐
če z křehkého
těsta
Pravý horký
vzduch
3
160 - 170
40 - 80
Kynutý koláč
s jemnou ná‐
plní (např.
tvaroh, smeta‐
na, pudink)
Konvenční
ohřev
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z
křehkého tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
Máslové su‐
šenky / Prouž‐
ky těsta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread /
Máslové su‐
šenky / Prouž‐
ky těsta
Konvenční
ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pu‐
sinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
Sušenky z ky‐
nutého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné peči‐
vo z listového
těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Konvenční
ohřev
3
190 - 2101)
10 - 25
2)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Druh pečení
ČESKY
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
Konvenční
ohřev
3
1701)
20 - 30
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapečené tě‐
stoviny
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná ze‐
lenina1)
Turbo gril ne‐
bo Pravý hor‐
ký vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zape‐
čené s rozta‐
veným sýrem
Turbo gril ne‐
bo Pravý hor‐
ký vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké náky‐
py
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
30 - 60
Turbo gril ne‐
bo Pravý hor‐
ký vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Teplota (°C)
Čas (min)
160 - 180 1)
25 - 45
Plněná zeleni‐
na
1) Předehřejte troubu.
9.5 Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Zákusky z li‐
stového těsta
s krémem /
Banánky
Poloha roštu
Dvě polohy
roštu
Tři polohy ro‐
štu
1/4
-
15
16 www.aeg.com
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Dvě polohy
roštu
Tři polohy ro‐
štu
1/4
-
Koláč s dro‐
benkou, su‐
chý
Teplota (°C)
Čas (min)
150 - 160
30 - 45
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
1/3/5
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z pi‐
škotového tě‐
sta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo
z vaječného
bílku / Sněho‐
vé pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z ky‐
nutého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné peči‐
vo z listového
těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Malé koláčky
(20 kousků na
plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
Dvě polohy
roštu
Tři polohy ro‐
štu
Sušenky z
křehkého tě‐
sta
1/4
Short bread /
Máslové su‐
šenky / Prouž‐
ky těsta
1) Předehřejte troubu.
ČESKY
17
9.6 Příprava pizzy
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s pestrou
oblohou)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský ko‐
láč
1
170 - 190
45 - 55
Švýcarský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s
horní vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nekvašený chléb
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s ná‐
plní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche
(alsaské jídlo pod‐
obné pizze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské piro‐
hy s náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
9.7 Pečení masa
• K pečení masa používejte žáruvzdor‐
né nádoby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v
hlubokém pekáči / plechu (je-li sou‐
částí příslušenství) nebo na tvarova‐
ném roštu nad tímto plechem.
• Libové maso doporučujeme péct v pe‐
káči s poklicí. Maso tak bude šťavna‐
tější.
• Všechny druhy masa, které by měly
zhnědnout, nebo mít po upečení kůr‐
čičku, můžete péct v pekáči bez po‐
kličky.
• Maso a ryby doporučujeme péct v
troubě až od hmotnosti 1 kg.
• Abyste zabránili připékání šťávy nebo
tuků z masa na plechu, nalijte do hlu‐
bokého pekáče / plechu trochu tekuti‐
ny.
• Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 2/3 doby pečení).
• Velké kusy pečeně nebo drůbeže ně‐
kolikrát v průběhu pečení potřete
vlastní šťávou. Lépe se tak upečou.
• Spotřebič můžete vypnout přibližně 10
minut před koncem doby pečení a vy‐
užít zbytkového tepla.
18 www.aeg.com
9.8 Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Dušené maso
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120 - 150
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
nepropečené
na cm
tloušťky
Turbo gril
1
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
středně pro‐
pečené
na cm
tloušťky
Turbo gril
1
Hovězí peče‐
ně nebo filet:
dobře prope‐
čené
na cm
tloušťky
Turbo gril
1
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Plec / Krkovi‐
ce / Kýta v
celku
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Že‐
bírka
1–1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
750 g–1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové kole‐
750 g–1 kg
no
(předvařené)
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Sekaná
Telecí
Druh masa
Telecí pe‐
čeně
Telecí kole‐
no
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1,5–2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
ČESKY
19
Jehněčí
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí ký‐
ta / Jehněčí
pečeně
1–1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí
hřbet
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Zaječí
hřbet /
stehno
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30 - 40
Hřbet z vy‐
soké zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vy‐
soké zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drů‐
beže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Půlka
kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, broj‐
ler
1–1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5–2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5–5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4–6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Druh masa
Množství
Funkce
trouby
Poloha ro‐
štu
Teplota °C
Čas (min)
Celá ryba
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
40 - 60
Zvěřina
Druh masa
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
Druh masa
Ryby (dušené)
9.9 Gril
Vždy grilujte při maximální nastavené te‐
plotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabul‐
ce pro grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte
plech na zachycení šťávy.
20 www.aeg.com
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo
ryb.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu
pěti minut pomocí grilovací funkce.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky
trouby.
Gril
Jídlo ke grilo‐
vání
Poloha roštu
Teplota
Hovězí peče‐
ně
2
Hovězí filety
Čas (min)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Vepřové ko‐
tlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí kotle‐
ty
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Celé ryby,
500–1000 g
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Čas (min)
1. strana
2. strana
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Telecí filety / stea‐
ky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
Topinky s oblohou
4
6-8
-
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená pizza
2
200 - 220
15 - 25
Americká mraže‐
ná pizza
2
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
2
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza
snack
2
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Burgers / Karba‐
nátky
1) Předehřejte troubu.
9.10 Polotovary
Pravý horký vzduch
Polotovary
ČESKY
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Hranolky, silné
Polotovary
3
200 - 220
25 - 35
Amer. brambory,
krokety
3
220 - 230
20 - 35
Opečená brambo‐
rová kaše
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne / cannel‐
loni, čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Mražené lasagne/
cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Sýr pečený v trou‐
bě
3
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
2
190 - 210
20 - 30
21
Mražená hotová jídla
Jídlo k přípra‐
Funkce trouby
vě
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená piz‐
za
Konvenční
ohřev
3
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
Hranolky1)
(300 - 600 g)
Konvenční
ohřev nebo
Turbo gril
3
200 - 220
podle pokynů
výrobce
Bagety
Konvenční
ohřev
3
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
Ovocné kolá‐
če
Konvenční
ohřev
3
podle pokynů
výrobce
podle pokynů
výrobce
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte
9.11 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny po‐
ložte na talíř.
Jídlo
Doba roz‐
mrazování
(min)
Nezakrývejte je mísou či talířem, poně‐
vadž by to mohlo prodloužit dobu roz‐
mrazování.
Používejte první polohu roštu zdola.
Další čas rozmra‐
zování (min)
Poznámka
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrá‐
cený talířek ve velkém
talíři. V polovině doby
obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obrať‐
te.
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obrať‐
te.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
22 www.aeg.com
Jídlo
Máslo, 250 g
Smetana, 2 x 200
g
Dort, 1400 g
Doba roz‐
mrazování
(min)
Další čas rozmra‐
zování (min)
30 - 40
10 - 15
-
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno
ušlehat, i když jsou v ní
ne zcela rozmražené
kousky.
60
60
9.12 Zavařování
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze za‐
vařovací sklenice, které jsou na trhu
dostupné ve stejné velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem
nebo bajonetovým uzávěrem nejsou
vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu
roštu odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více
než šest litrových zavařovacích skle‐
nic.
Poznámka
-
• Sklenice naplňte rovnoměrně a
uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru
vody, aby v troubě bylo dostatečné
vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních skle‐
nicích perlit (u litrových sklenic asi za
35–60 minut), troubu vypněte nebo
snižte teplotu na 100 °C (viz tabulka).
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Jahody / Borův‐
ky / Maliny / Zralý
angrešt
160 - 170
35 - 45
-
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Hrušky / Kdoule /
Švestky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
Karotka / mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Smíšená nakláda‐
ná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Peckoviny
Zelenina
ČESKY
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování
do začátku perlení
(min)
Další vaření při
100 °C (min)
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Kedlubny / Hrá‐
šek / Chřest
23
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
9.13 Sušení - Pravý horký
vzduch
Nejlepších výsledků dosáhnete, když v
polovině doby sušení spotřebič vypnete.
Otevřete dvířka spotřebiče a nechte jej
vychladnout. Poté dokončete sušení.
Rošty trouby zakryjte papírem na peče‐
ní.
Zelenina
Sušené potra‐
viny
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1/4
60 - 70
6- 8
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina do
polévky
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
Ovoce
Sušené potra‐
viny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plát‐
ky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
9.14 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Filet / Steak z nízkého roštěnce: ne‐
propečené
45 - 50
Filet / Steak z nízkého roštěnce:
středně propečené
60 - 65
Filet / Steak z nízkého roštěnce: dobře
propečené
70 - 75
24 www.aeg.com
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené
vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / Jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měk‐
kým hadříkem namočeným v roztoku
teplé vody a mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Nečistoty se pak snadněji od‐
straňují a nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku k čištění trou‐
by.
ČESKY
• Vyčistěte všechno příslušenství po
každém použití a nechte jej vysušit.
Použijte měkký hadr a vlažnou vodu s
mycím prostředkem.
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, neči‐
stěte je agresivními čisticími
25
prostředky, ostrými předměty, ani je
nemyjte v myčce nádobí. Mohlo by do‐
jít k poškození nepřilnavého povrchu.
10.1 Drážky roštů
Vyjmutí drážek na rošty
Při čištění bočních stěn můžete drážky
roštů vyjmout.
1. Odtáhněte přední část drážek od
stěny trouby.
2.
Odtáhněte zadní konec drážek na
rošty od stěny trouby a vytáhněte je
ven.
2
1
Instalace drážek na rošty
Drážky na rošty instalujte stejným postu‐
pem v opačném pořadí.
Platí pro teleskopické výsuvy:
Zarážky na teleskopických výsu‐
vách musí směřovat dopředu.
10.2 Žárovka
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektric‐
kým proudem.
Žárovka trouby a její kryt mohou
být horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce
nebo vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče polož‐
te měkkou látku. Zabráníte tak
poškození krytu žárovky a vnitřku
trouby.
Vždy použijte žárovku stejného
typu.
Výměna žárovky na stropě vnitřku
trouby:
1. Skleněným krytem otočte proti smě‐
ru hodinových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárov‐
ku odolnou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
10.3 Strop trouby
Topný článek na stropě trouby můžete
sklopit a strop pak snadno umýt.
26 www.aeg.com
UPOZORNĚNÍ
Před sklopením topného článku
spotřebič vypněte. Přesvědčte
se, že spotřebič už vychladl. Hro‐
zí nebezpečí popálení.
2.
3.
4.
Sklopení topného tělesa
1. Odstraňte drážky na rošty.
Oběma rukama podržte topné těleso
zepředu.
Vytáhněte jej dopředu přes odpor
pružiny a podél držáků na obou stra‐
nách.
Topné těleso se sklopí dolů.
Nyní můžete strop trouby vyčistit.
Nasazení topného tělesa
Topné těleso instalujte stejným po‐
stupem v opačném pořadí.
1.
2.
Topné těleso správně nainstaluj‐
te nad držáky na vnitřních stě‐
nách spotřebiče.
Instalujte drážky na rošty.
10.4 Čištění dvířek trouby
Odstranění dvířek trouby a skleněných panelů
Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely
lze za účelem čištění demontovat. Počet
jednotlivých skleněných panelů se liší
dle modelu.
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání dvířek spotřebiče
buďte opatrní. Dvířka jsou těžká.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Otevřete plně dvířka.
Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Přivřete dvířka trouby do první polo‐
hy otevření (přibližně do úhlu 70°).
Oběma rukama podržte dvířka a vy‐
táhněte je směrem šikmo vzhůru od
spotřebiče.
Dvířka položte vnější stranou dolů
na měkkou látku na rovné podložce.
Zabráníte tak poškrábání.
ČESKY
6.
2
7.
B
27
Uchopte okrajovou lištu na horní
straně dvířek (B) na obou stranách
a zatlačením směrem dovnitř uvol‐
něte svorku těsnění.
Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte
ji.
1
8.
9.
Nasazení dvířek trouby a
skleněných panelů
Uchopte skleněné panely jeden po
druhém na jejich horní straně a vy‐
táhněte je z drážek směrem nahoru.
Skleněný panel omyjte vodou se sa‐
ponátem. Skleněný panel pečlivě
osušte.
dené kroky v opačném pořadí. Nejprve
vraťte menší a potom větší panel.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka
trouby opět nasaďte. Proveďte výše uve‐
11. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastave‐
né.
Nastavte hodiny.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná
nastavení.
Zkontrolujte nastavení.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka.
Zkontrolujte, zda příči‐
nou závady není pojist‐
ka. Pokud se pojistka
uvolňuje opakovaně, ob‐
raťte se na elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji času se zo‐
brazí F11.
Došlo ke zkratu pečicí
sondy nebo není zástr‐
čka pečicí sondy správ‐
ně zasunutá do zásuvky.
Zástrčku pečicí sondy
zasuňte do zásuvky na
stěně spotřebiče až na
doraz.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na svého prodejce nebo na
místní autorizované servisní středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
se nachází na předním rámu vnitřní části
spotřebiče.
28 www.aeg.com
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí
220 - 240 V
Frekvence
50 Hz
13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k
likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte
místní úřad.
ČESKY
29
30 www.aeg.com
ČESKY
31
892960048-A-462012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement