AEG BE3002401M, BE3002001M User manual

AEG BE3002401M, BE3002001M User manual
BE3002001
BE3002021
BE300202R
SK Návod na používanie
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ČASOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DOPLNKOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
3
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nespráv‐
nou inštaláciou a používaním. Návod na používanie
uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalé‐
ho postihnutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzic‐
kými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento
spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom do‐
spelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa
k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju za‐
pnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú
na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov
v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
4
www.aeg.com
• Pred odstraňovaním problémov odpojte spotrebič od
elektrickej siete.
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
• Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo prí‐
slušný náhradný diel.
• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalo‐
vať iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu do‐
dané so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a ná‐
bytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič nainštalo‐
vaný, sú bezpečné.
• Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariade‐
nia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zása‐
hu elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať vý‐
lučne kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča zodpove‐
dajú parametrom elektrickej siete. Ak
nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne nainštalova‐
nú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elek‐
trický kábel nie sú poškodené. Ak
chcete vymeniť prívodný elektrický ká‐
bel, kontaktujte servis alebo elektriká‐
ra.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble do‐
stali do kontaktu s dvierkami spotrebi‐
ča najmä vtedy, keď sú dvierka horú‐
ce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a ne‐
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez ná‐
strojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístup‐
ný.
SLOVENSKY
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, neza‐
pájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací kábel. Vž‐
dy ťahajte za zástrčku napájacieho
kábla.
• Použite iba správne izolačné zariade‐
nia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
izolačné zariadenie, ktoré umožní od‐
pojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kon‐
taktov izolačného zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popá‐
lenia, zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
• Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otvára‐
ní dvierok postupujte opatrne. Môže
dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mo‐
kré ruky, ani keď je v kontakte s vo‐
dou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď
je spotrebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti
spotrebiča nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaď‐
5
te do spotrebiča, do jeho blízkosti, ani
naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškode‐
nia spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča,
– na dno spotrebiča nedávajte alobal,
– do horúceho spotrebiča nelejte vo‐
du,
– po ukončení prípravy jedla v rúre ne‐
nechávajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslu‐
šenstva postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na funkciu spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záru‐
ka.
• Na prípravu vlhkých koláčov používaj‐
te hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôso‐
bujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia spotre‐
biča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklené panely môžu
prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ih‐
neď ich nechajte vymeniť. Kontaktujte
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postu‐
pujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového ma‐
teriálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebi‐
či môžu spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
6
www.aeg.com
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim prostried‐
kom.
2.4 Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
len pre domáce spotrebiče. Nepouží‐
vajte ich na osvetlenie domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Používajte žiarovky s rovnakými tech‐
nickými údajmi.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia ale‐
bo udusenia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zli‐
kvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spo‐
trebič od zdroja napájania.
3. POPIS VÝROBKU
1 Ovládací panel
1
14
2 3
4
2 Ovládač funkcií rúry
5 6
3 Ukazovateľ/symbol prevádzky
7
8
9
5
4
3
2
1
10
11
12
13
4 Elektronický programátor
5 Ovládač teploty
6 Ukazovateľ/symbol/indikátor teploty
7 Zásuvka teplotnej sondy
8 Ohrevný článok
9 Osvetlenie
10 Ventilátor
11 Zadný ohrevný článok
12 Dolný ohrev
13 Zasúvacia lišta, vyberateľná
14 Úrovne v rúre
3.1 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pe‐
čené pokrmy.
SLOVENSKY
7
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je jedlo upe‐
čené.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti prí‐
slušenstva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčisti‐
te.
Pozrite si časť „Starostlivosť a či‐
stenie“.
4.2 Nastavenie času
Rúru možno používať až po na‐
stavení času.
Keď spotrebič pripojíte k elektrickému
napájaniu alebo v prípade výpadku na‐
pájacieho napätia, indikátor Čas auto‐
maticky začne blikať. Začnite krokom č.
2.
1. Ak chcete zmeniť aktuálny čas, na‐
raz stlačte a podržte tlačidlá + a - ,
kým indikátor Čas nezačne blikať.
2. Čas nastavte tlačidlami + alebo -.
3. Približne po 5 sekundách časový di‐
splej prestane blikať a hodiny budú
zobrazovať nastavený denný čas.
Keď je zapnutá funkcia časova‐
ča, nemôžete zmeniť aktuálny
čas.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otoč‐
ný ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
8
www.aeg.com
5.1 Zapnutie a vypnutie
spotrebiča
1.
2.
3.
Otočte otočný ovládač funkcií rúry a
vyberte príslušnú funkciu.
Otočte otočný ovládač teploty a vy‐
berte teplotu.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
otočné ovládače teploty a funkcií rú‐
ry do polohy vypnutia.
Symbol, indikátor alebo
ukazovateľ ovládača (v závislosti
od modelu – pozrite si popis
výrobku) reaguje takto:
• Indikátor sa rozsvieti, keď sa
rúra zahrieva.
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je
spotrebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný
ovládač ovláda jednu z var‐
ných zón, funkcie rúry alebo
teplotu.
5.2 Funkcie rúry
Funkcia rúry na pečenie
Osvetlenie rúry
Použitie
Na zapnutie osvetlenia rúry bez funkcie peče‐
nia.
Teplovzdušné pečenie Na pečenie maximálne na 3 úrovniach rúry sú‐
časne a na sušenie potravín. Nastavte o 20 –
40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii Tradičné pe‐
čenie.
Pizza
Tradičné pečenie
Dolný ohrev
Rozmrazovanie
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete
dosiahnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a
chrumkavú kôrku naspodku. Nastavte o 20 – 40
°C nižšiu teplotu ako pri funkcii Tradičné peče‐
nie.
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej
úrovni.
Na pečenie koláčov s chrumkavou alebo kreh‐
kou spodnou časťou a na zaváranie potravín.
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Gril
Na grilovanie plochých pokrmov a na prípravu
hrianok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množ‐
stvách a prípravu hrianok.
Turbo gril
Pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na
jednej úrovni. Tiež na gratinovanie a zapeka‐
nie.
SLOVENSKY
9
5.3 Elektronický programátor
1
2
3
4
1 Ukazovateľ kuchynského časomera
2 Zobrazenie času
3 Ukazovateľ režimu nastavenia času
4 Ukazovateľ teplotnej sondy
5 Tlačidlo +
6 Tlačidlo -
6
5
6. ČASOVÉ FUNKCIE
6.1 Časomer
Táto funkcia nemá vplyv na pre‐
vádzku spotrebiča.
3.
4.
Nastavenie časomera:
Stlačte tlačidlo + alebo -.
Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte
čas (maximálny čas je 2 hodiny 30
minút).
1.
2.
Po 5 sekundách hodiny spustia od‐
počítavanie.
Po uplynutí nastaveného času za‐
znie zvukový signál. Zvukový signál
sa vypína stlačením ľubovoľného tla‐
čidla.
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
VAROVANIE
Pri vyberaní špičky sondy a jej
odpájaní dávajte pozor. Teplotná
sonda je horúca. Hrozí riziko po‐
pálenín.
7.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa.
Treba nastaviť dve teploty:
• Teplotu rúry na pečenie. Teploty peče‐
nia mäsa nájdete v príslušnej tabuľke.
• Teplotu vnútri mäsa. Teploty vnútri
mäsa nájdete v tabuľke pre teplotnú
sondu.
So spotrebičom používajte iba
dodanú teplotnú sondu alebo ori‐
ginálne náhradné diely.
1.
Konektor teplotnej sondy zasuňte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
Ukazovateľ teplotnej sondy
bliká.
10 www.aeg.com
2.
Stláčaním tlačidla + alebo - nastavte
stredovú teplotu. Môžete nastaviť te‐
plotu 30 °C až 99 °C. Pozrite si hod‐
noty v tabuľke.
4. Nastavte funkciu rúry na pečenie a
teplotu v nej.
5. Keď mäso dosiahne nastavenú te‐
plotu, zaznie na dve minúty zvukový
signál. Signál sa vypína stlačením
ľubovoľného tlačidla.
6. Vypnite spotrebič.
7. Vyberte konektor teplotnej sondy zo
zásuvky. Mäso vyberte zo spotrebi‐
ča.
Ak nie je mäso upečené podľa vašich
predstáv, zopakujte hore uvedené kroky
a nastavte vyššiu vnútornú teplotu mäsa.
3.
Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
7.2 Vloženie príslušenstva rúry
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné
okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich tyčí
tvoria špeciálne zariadenie, ktoré zabráni
prevrhnutiu kuchynského riadu.
Inštalácia drôteného roštu spolu s hlbo‐
kým pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Hlboký pekáč zasuňte medzi vodiace ty‐
če jednej z úrovní rúry.
SLOVENSKY
11
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič
vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v
činnosti, kým sa spotrebič neochladí.
9. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
9.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
• čísla úrovní roštov,
• informácie o funkciách ohrevu, odpo‐
rúčané úrovne a teploty pre typické
jedlá.
Teplota a časy pečenia uvedené
v tabuľke sú iba orientačné. Závi‐
sia od konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých prí‐
sad.
9.2 Pečenie múčnych pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri
pečení fungovať inak ako spotrebič,
ktorý ste používali doteraz. Prispôsob‐
te svoje zvyčajné nastavenia (teplota,
čas prípravy jedla) a úrovne v rúre
hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete pri‐
bližne 10 minút pred uplynutím času
pečenia rúru vypnúť a využiť tak zvy‐
škové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia zdeformo‐
vať. Keď plechy znova vychladnú, defor‐
mácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
• Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrov‐
niach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych úrov‐
niach spočiatku neopečú rovnako doh‐
neda. V takomto prípade nemeňte na‐
stavenie teploty. Rozdiely sa vyrovna‐
jú počas pečenia.
9.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Spodok koláča nie je do‐
statočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie
je správna.
Koláč vložte do nižšej
úrovne v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký,
mazľavý alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vy‐
soká.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte o niečo nižšiu te‐
plotu v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký,
mazľavý alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
12 www.aeg.com
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Koláč je nízky a je vlhký,
mazľavý alebo sú na
ňom vlhké pásy.
V ceste je príliš veľa te‐
kutiny.
Použite menej tekutiny.
Dávajte pozor na časy
miesenia, predovšetkým
pri použití kuchynských
spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš níz‐
ka.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte vyššiu teplotu v
rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte kratší čas peče‐
nia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš
vysoká a čas pečenia je
príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu
pečenia v rúre a predĺžte
čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený
čas neupečie.
Teplota rúry je príliš níz‐
ka.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte o niečo vyššiu te‐
plotu v rúre.
9.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Kysnutá bá‐
bovka/brioška
Teplovzdušné
pečenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madei‐
ra/ovocné ko‐
láče
Teplovzdušné
pečenie
1
140 - 160
70 - 90
Fatless spon‐
ge cake/pi‐
škótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné
pečenie
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake/pi‐
škótový koláč
bez tuku
Tradičné pe‐
čenie
2
160
35 - 50
Korpus z
krehkého ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
2
170 - 180 1)
10 - 25
Korpus z pi‐
Teplovzdušné
škótového ce‐
pečenie
sta
2
150 - 170
20 - 25
SLOVENSKY
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Apple pie/jabl‐ Teplovzdušné
kový koláč (2
pečenie
formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhloprieč‐
ke)
2
160
60 - 90
Apple pie/jabl‐
kový koláč (2
formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhloprieč‐
ke)
Tradičné pe‐
čenie
1
180
70 - 90
Tvarohový ko‐
láč
Tradičné pe‐
čenie
1
170 - 190
60 - 90
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pletenec/ve‐
niec z kysnu‐
tého cesta
Tradičné pe‐
čenie
3
170 - 190
30 - 40
Tradičné pe‐
čenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu
pečenia.
2. Druhá
časť pro‐
cesu pe‐
čenia.
Tradičné pe‐
čenie
1
Veterníky/od‐
paľované ce‐
sto
Tradičné pe‐
čenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová ro‐
láda
Tradičné pe‐
čenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
Koláč posypa‐
Teplovzdušné
ný mrvenič‐
pečenie
kou (suchý)
3
150 - 160
20 - 40
Vianočka
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
13
14 www.aeg.com
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Tradičné pe‐
čenie
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ovocné kolá‐
če (z kysnuté‐
ho/piškótové‐
ho cesta)
Teplovzdušné
pečenie
3
150
35 - 55
Ovocné kolá‐
če (z kysnuté‐
ho/piškótové‐
ho cesta)
Tradičné pe‐
čenie
3
170
35 - 55
Ovocné kolá‐
če z krehkého
cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
160 - 170
40 - 80
Kysnutý koláč
s jemnou
plnkou (napr.
tvarohovou,
smotanovou,
pudingovou)
Tradičné pe‐
čenie
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/li‐
necké koláči‐ Teplovzdušné
pečenie
ky/ploché pe‐
čivo
3
140
20 - 35
Short bread/li‐
necké koláči‐
ky/ploché pe‐
čivo
Tradičné pe‐
čenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
15 - 20
Druh pečiva
Mandľový
maslový ko‐
láč/cukrové
koláče
2)
2)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Druh pečiva
Sušienky z
krehkého ce‐
sta
SLOVENSKY
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Bielkové su‐
šienky/pusin‐
ky
Teplovzdušné
pečenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z
kysnutého ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z líst‐
kového cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pe‐
čenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/
malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
3
1501)
20 - 35
Small cakes/
malé koláčiky
(20 ks/plech)
Tradičné pe‐
čenie
3
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Cestovinový
nákyp
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená ze‐
lenina1)
Turbo gril ale‐
bo Teplo‐
vzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety oblo‐
žené roztope‐
ným syrom
Turbo gril ale‐
bo Teplo‐
vzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Sladké náky‐
py
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ry‐
by
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
30 - 60
Pokrm
15
16 www.aeg.com
Pokrm
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Plnená zeleni‐
na
Turbo gril ale‐
bo Teplo‐
vzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
30 - 60
Teplota (°C)
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte.
9.5 Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
2 úrovne v rú‐
re
3 úrovne v rú‐
re
Veterníky/od‐
paľované ce‐
sto
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
-
150 - 160
30 - 45
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/žemličky
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
1/3/5
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bielkové su‐
šienky/sneho‐
vé pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové su‐
šienky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z
kysnutého ce‐
sta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
2 úrovne v rú‐
re
3 úrovne v rú‐
re
Sušienky z
krehkého ce‐
sta
1/4
Short bread/
Linecké kolá‐
čiky/ploché
pečivo
SLOVENSKY
17
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
-
170 - 180 1)
30 - 50
1/4
-
180
30 - 55
1/4
-
1501)
25 - 40
2 úrovne v rú‐
re
3 úrovne v rú‐
re
Pečivo z líst‐
kového cesta
1/4
Pečivo
Small cakes/
malé koláčiky
(20 ks/plech)
1) Rúru predhrejte.
9.6 Pizza
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým
obložením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske peči‐
vo Wähe
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský ko‐
láč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč,
obložený
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý
chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového
cesta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen
(jedlo podobné
pizze z Alsaska)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruská ve‐
rzia calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
9.7 Pečenie mäsa
• Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým pe‐
káčom (ak je k dispozícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokriev‐
kou. Takto zostane mäso šťavnatejšie.
18 www.aeg.com
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhned‐
núť alebo získať kôrku, možno piecť v
pekáči bez pokrievky.
• V rúre odporúčame piecť mäso a ryby
s hmotnosťou aspoň 1 kg.
• Aby ste zabránili pripáleniu štiav alebo
tuku, prilejte do hlbokého pekáča tro‐
chu vody.
• Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3 do‐
by pečenia podľa potreby obráťte.
• Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
• Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
9.8 Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné
pečenie
1
230
120 - 150
Pečené hovä‐
dzie alebo ho‐
vädzie filé:
neprepečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
1
Pečené hovä‐
dzie alebo ho‐
vädzie filé:
stredne pre‐
pečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
1
Pečené hovä‐
dzie alebo ho‐
vädzie filé:
prepečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
1
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia
rúry
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 – 1,5 kg
Kotleta/re‐
bierka
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1
kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové ko‐
leno (predva‐
rené)
750 g – 1
kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
SLOVENSKY
19
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené te‐
ľacie
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie ko‐
leno
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Jahňacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie
stehno/pe‐
čené jah‐
ňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací
chrbát
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí
chrbát/za‐
jačie steh‐
no
až do 1 kg
Tradičné
pečenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí chrb‐
át
1,5 – 2 kg
Tradičné
pečenie
1
210 - 220
35 - 40
Srnčie
stehno
1,5 – 2 kg
Tradičné
pečenie
1
180 - 200
60 - 90
Zverina
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Každá 200
– 250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky
kurčaťa
Každá 400
– 500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurčatá,
vykŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Hus
Morka
20 www.aeg.com
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné
pečenie
1
210 - 220
40 - 60
Morka
Ryba (v pare)
Typ mäsa
Celá ryba
9.9 Gril
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomo‐
cou funkcií grilu 5 minút.
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v
tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry,
aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ry‐
by.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
Gril
Grilovaný po‐
krm
Úroveň v rúre
Teplota
Hovädzie pe‐
čené
2
Hovädzie file‐
ty
Čas (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Bravčový
chrbát
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňací chrb‐
át
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celá ryba,
500 - 1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Čas (min.)
1. strana
2. strana
Burgers/fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Rezne/teľacie ko‐
tlety
4
7 - 10
6-8
Toast /hrianky 1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
SLOVENSKY
21
1) Rúru predhrejte.
9.10 Polotovary
Teplovzdušné pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pizza, mrazená
Polotovary
2
200 - 220
15 - 25
Americká pizza,
mrazená
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, chladená
2
210 - 230
13 - 25
Malé pizze, mra‐
zené
2
180 - 200
15 - 30
Hranolčeky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolčeky, hrubé
3
200 - 220
25 - 35
Americké zemia‐
ky, krokety
3
220 - 230
20 - 35
Opečené zemia‐
kové pyré
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannel‐
loni, čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Cannel‐
loni, zmraz.
2
160 - 180
40 - 60
Syr pečený v rúre
3
170 - 190
20 - 30
Kuracie krídla
2
190 - 210
20 - 30
Mrazené hotové jedlá
Pokrm na pe‐
čenie
Funkcie rúry
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Mrazená piz‐
za
Tradičné pe‐
čenie
3
podľa poky‐
nov výrobcu
podľa poky‐
nov výrobcu
Hranolčeky1)
(300 - 600 g)
Tradičné pe‐
čenie alebo
Turbo gril
3
200 - 220
podľa poky‐
nov výrobcu
Bagety
Tradičné pe‐
čenie
3
podľa poky‐
nov výrobcu
podľa poky‐
nov výrobcu
Ovocné kolá‐
če
Tradičné pe‐
čenie
3
podľa poky‐
nov výrobcu
podľa poky‐
nov výrobcu
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte
9.11 Odmrazovanie
Pokrm vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
Nezakrývajte ho miskou ani tanierom,
pretože by sa tým mohol predĺžiť čas
rozmrazovania.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
22 www.aeg.com
Pokrm
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
Dodatočný čas
rozmrazovania (v
min.)
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurčatá položte na ob‐
rátený tanierik vložený
do veľkého taniera. Po
uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200
g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výbor‐
ne vyšľahať, aj keď je
čiastočne zamrznutá.
60
60
Torta, 1 400 g
9.12 Zaváranie
Na čo treba pamätať:
• Používajte len zaváracie poháre rov‐
nakej veľkosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
alebo plechovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
• Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť jednolitrových zaváracích po‐
hárov.
-
• Poháre rovnomerne naplňte a zatvor‐
te.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
• Keď kvapalina v pohároch začne sla‐
bo vrieť (pri 1-litrových nádobách pri‐
bližne po 35 - 60 minútach), vypnite
rúru alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozri tabuľku).
Mäkké ovocie
Zaváranie
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Jahody/čučoried‐
ky/maliny/zrelé
egreše
160 - 170
35 - 45
-
SLOVENSKY
23
Kôstkovice
Zaváranie
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Čalamáda
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Zelenina
Zaváranie
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
9.13 Sušenie – Teplovzdušné
pečenie
Rošty rúry zakryte papierom na pečenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď vy‐
pnete spotrebič v polovici času sušenia.
Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte
spotrebič vychladnúť. Potom proces su‐
šenia dokončite.
Zelenina
Sušené potra‐
viny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
6- 8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Papriky
Zelenina na
kvasenie
Ovocie
Sušené potra‐
viny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plát‐
ky
3
1/4
60 - 70
6-8
24 www.aeg.com
Úroveň v rúre
Sušené potra‐
viny
Hrušky
1 úroveň
2 úrovne
3
1/4
Teplota (°C)
Čas (hod.)
60 - 70
6-9
9.14 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: prepečené
70 - 75
Bravčové
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Jahňacie stehno
80 - 85
Baranie stehno
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryby
Pokrmy
Losos
Teplota vo vnútri pokrmu °C
65 - 70
SLOVENSKY
Pokrmy
25
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Pstruhy
65 - 70
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäk‐
kou utierkou namočenou v teplej vode
s prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použi‐
te bežný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Jednoduchšie tak odstránite
nečistoty, ktoré sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciál‐
nym čističom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko prí‐
slušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú tkaninu namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým po‐
vrchom, nečistite ho agresívnymi pro‐
striedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť po‐
škodenie nepriľnavého povrchu.
10.1 Zasúvacie lišty
Vyberanie zasúvacích líšt
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete
vybrať zasúvacie lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
2.
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
2
1
Montáž zasúvacích líšt
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opač‐
ný postup.
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na telesko‐
pických lištách musia smerovať
dopredu.
26 www.aeg.com
10.2 Osvetlenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
Sklopenie ohrevného telesa
1. Vyberte zasúvacie lišty.
Pred výmenou žiarovky v osvetlení:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry polo‐
žte handričku. Zabránite tak po‐
škodeniu skla žiarovky a vnútra
rúry.
Vždy používajte ten istý druh žia‐
rovky.
Výmena žiarovky v hornej časti dutiny
rúry:
1. Otočte sklenený kryt doľava a vyber‐
te ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Žiarovku vymeňte za vhodnú žiarov‐
ku odolnú voči teplote 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
10.3 Strop rúry
Horné ohrevné telesá je možné sklopiť,
aby ste si uľahčili čistenie stropu rúry.
2.
3.
4.
Ohrevné teleso uchopte oboma ru‐
kami za prednú časť.
Potiahnite ho dopredu proti tlaku
pružiny a uvoľnite ho z držiakov na
obidvoch stranách.
Ohrevné teleso sa sklopí.
Teraz môžete vyčistiť vrchnú časť
rúry.
Inštalácia ohrevného telesa
Pri inštalácii ohrevného telesa zvoľte
opačný postup.
1.
2.
Ohrevné teleso správne nainšta‐
lujte nad držiaky na vnútorných
stenách spotrebiča.
Nainštalujte zasúvacie lišty.
VAROVANIE
Pred sklopením ohrevného tele‐
sa spotrebič vypnite. Skontroluj‐
te, či je spotrebič studený. Hrozí
riziko popálenín.
10.4 Čistenie dvierok rúry
Demontáž dvierok a sklenených panelov
Dvierka rúry a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet sklene‐
ných panelov sa líši v závislosti od mo‐
delu.
VAROVANIE
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú
ťažké.
SLOVENSKY
1.
2.
A
3.
A
4.
Dvierka úplne otvorte.
Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
Dvierka rúry privrite, aby zostali v pr‐
vej polohe (približne v 70° uhle).
Dvierka rúry uchopte po oboch stra‐
nách a potiahnite ich od spotrebiča v
určitom uhle smerom nahor.
5.
Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
2
7.
B
27
1
8.
9.
Montáž dvierok a sklenených
panelov
Sklené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich vy‐
tiahnite smerom nahor z úchytiek.
Sklenený panel umyte vodou s prí‐
davkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
zvoľte opačný postup. Najprv namontujte
malý panel, potom väčší.
Po ukončení čistenia namontujte sklene‐
né panely a dvierka rúry. Pri montáži
11. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nehreje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nehreje.
Nie je nastavený čas.
Nastavte hodiny.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené potreb‐ Skontrolujte nastavenia.
né nastavenia.
28 www.aeg.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nehreje.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či príčinou
poruchy nie je poistka.
Ak sa poistka vyhodí
opakovane, obráťte sa
na kvalifikovaného elek‐
trikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Žiarovku vymeňte.
Na časovom displeji sa
zobrazil nápis F11.
Došlo ku skratu teplotnej
sondy alebo zástrčka
snímača nie je správne
zasunutá v zásuvke.
Konektor teplotnej sondy
zasuňte čo najviac do
zásuvky na bočnej stene
spotrebiča.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo servisné stredi‐
sko.
Údaje potrebné pre autorizované servis‐
né stredisko nájdete na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo produktu (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
12. TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
13. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
29
30 www.aeg.com
SLOVENSKY
31
892960051-A-462012
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement