Electrolux EVY9841AOX Användarmanual

Electrolux EVY9841AOX Användarmanual
EVY9841AA
EVY9841AO
................................................ .............................................
SV ÅNGUGN
BRUKSANVISNING
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AUTOMATISKA PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ANVÄNDA TILLBEHÖREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
3
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller
mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Endast en behörig person får installera den här produkten och byta kabel.
• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
grytlappar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
4
www.electrolux.com
• Koppla från strömtillförseln före underhåll.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort
från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Elektrisk anslutning
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
produktens lucka, speciellt inte när
luckan är het.
SVENSKA
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
2.2 Användning
VARNING
Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av
luft och alkohol.
5
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.
- lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
- Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Matlagning med ånga
VARNING
Det finns risk för brännskador och
skador på produkten.
• Öppna inte luckan till produkten under
ångkokning. Ånga kan släppas ut.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
6
www.electrolux.com
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
endast avsedd för hushållsprodukter.
Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
1 Kontrollpanelen
3
2 Elektronisk programmeringsenhet
10
4
3
2
1
4
5
6
7
3 Vattenlåda
8
7 Fläkt- och värmeelement
4 Uttag för matlagningstermometern
5 Grill- och värmeelement
6 Ugnslampa
8 Ånggenerator med skydd
9
9 Ugnsstege, löstagbar
10 Ugnsnivåer
3.1 Tillbehör
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
SVENSKA
7
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Form
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Ånginsats
En operforerad och en perforerad behållare.
Med ånginsatsen leds kondensvattnet
bort från maten under ångkokningen. Använd den för att tillaga mat som inte ska
kokas i vatten (t.ex. grönsaker, fiskbitar,
kycklingbröst). Insatsen lämpar sig inte för
mat som behöver ligga i blöt (t.ex. ris, polenta, pasta).
Svamp
Suger upp resterande vatten från ånggeneratorn.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Om värmeelementet hänger ner
trycker du upp det till produktens
översta del ovanför ugnsstegarna
som sitter på produktens innerväggar.
8
www.electrolux.com
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrelka i display samt klockan. Tryck på
ler
för att ställa in värdet. Tryck OK för
att bekräfta.
4.1 Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget, eller efter att strömmen har brutits, måste
5. KONTROLLPANEL
Elektronisk programmeringsenhet
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten
Nummer
1
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
På/Av
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner
eller Tillagningshjälp
För att välja en tillagningsfunktion
eller funktionen Tillagningshjälp .
För att komma till önskad funktion,
tryck på fältet en eller två gånger
när produkten är påslagen. För att
aktivera eller stänga av ugnslampan, tryck på touch-kontrollen i 3
sekunder.
Hem-knapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn.
För att visa huvudmenyn, tryck på
fältet i 3 sekunder.
Temperaturval
För att ställa in temperaturen eller
visa produktens aktuella temperatur. För att aktivera eller stänga av
funktionen Snabbstart , tryck på
touch-kontrollen i 3 sekunder.
2
3
4
SVENSKA
Nummer
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
5
Favorit Program
För att spara och komma åt dina
favoritprogram.
6
Uppåt-knapp
För att flytta uppåt i menyn.
7
Nedåt-knapp
För att flytta nedåt i menyn.
Tid och andra funktio- För att ställa in olika funktioner. När
ner
en tillagningsfunktion är igång
trycker du på touch-kontrollen för
att ställa in timern, Funktionslås ,
Favorit Program -minne, Heat +
Hold , Set + Go eller för att ändra
inställning för matlagningstermometern.
8
9
Signalur
10
OK
11
För att bekräfta valet eller inställningen.
Display
-
B
C
E
D
Visar produktens nuvarande inställningar.
A)
B)
C)
D)
E)
Display
A
För att ställa in Signalur .
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Andra indikatorer på displayen
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är på.
Klocka
Visar aktuell tid.
Koktid
Visar tiden som krävs för tillagningsprogrammet.
Sluttid
Visar när tillagningsprogrammet avslutas.
Tidsanvisning
Visar hur länge tillagningsfunktionen är igång.
och
samtidigt för att återställa
Tryck på
tiden.
Kontrollampa för
uppvärmning
Anger temperaturnivån i produkten.
Indikering för snab- Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstibuppvärmning
den.
9
10 www.electrolux.com
Symbol
Funktion
Vikt automatisk
Det automatiska viktprogrammet är aktivt eller
vikten kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
6.1 Navigera i menyerna
1.
2.
Aktivera produkten.
Tryck på
eller
menyfunktionen.
3.
Tryck OK för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till huvudmenyn med
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Tillagningsfunktioner
Innehåller en lista över tillagningsfunktioner.
Tillagningshjälp
Innehåller en lista över automatiska tillagningsprogram.
Favorit Program
Innehåller en lista över favorittillagningsprogram, som skapats av användaren.
Ångrengöring
Rengöra med ånga.
Normalinställning
Innehåller en lista över andra inställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermenyer för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Tillämpning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när du stänger av produkten.
SET + GO
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionen när du aktiverar värmefunktionen.
SVENSKA
Symbol
11
Undermeny
Tillämpning
HEAT+HOLD
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionen när du aktiverar värmefunktionen.
TILLÄGG TID
Aktiverar och avaktiverar funktionen.
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner
och signaler.
Knappljud
Aktiverar och inaktiverar touch-kontrollsljudet. Det går inte att inaktivera
tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Aktiverar och avaktiverar larmljuden.
Service
Visar programvarans version och konfiguration.
Grundinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
6.3 Tillagningsfunktioner
Undermenyer för: Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller
speciella rätter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av fisk, brylépudding och terrin.
Intervallånga plus
För att baka bröd, steka större köttstycken
eller för att värma upp kylda och frysta maträtter.
ECO Ånga
För att optimera energiåtgången under tillagning. Tillagningstiden måste ställas in
först. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna
med motsvarande tillagningsfunktioner.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
Varmluft + ånga
För energibesparande bakning och tillagning
av övervägande torra bakverk samt bakning
på en nivå i formar.
12 www.electrolux.com
Tillagningsfunktion
Tillämpning
ECO stekning
Med ECO-funktioner kan du optimera energiförbrukningen under tillagningen. Tillagningstiden måste ställas in först. För att få
mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande vanliga tillagningsfunktion.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av särskilt möra, saftiga stekar.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller
skorpartade bottnar och för konservering av
livsmedel.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
Min grill
För att grilla platta matvaror. För att rosta
bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder. För att rosta bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med ben. Även för att gratinera och bryna.
Över/Undervärme
Baka och steka på en ugnsnivå.
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som
kräver mer intensiv bryning och som ska ha
knaprig botten. Ställ in temperaturen på 20
- 40 °C lägre än för Över/Undervärme .
Varmluft
För ugnsbakning på 2 nivåer samtidigt och
för att torka mat. Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för Över/Undervärme .
Undermenyer för: Special
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Bröd
För att baka bröd.
Gratinerade rätter
För tillagning av ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. Även för bryning.
Jäsning av deg
För jäsning av degen före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
SVENSKA
Tillagningsfunktion
Tillämpning
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple,
plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
6.4 Aktivera en
tillagningsfunktion
1.
2.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj menyn Tillagningsfunktioner .
Tryck OK för att bekräfta.
Ställ en tillagningsfunktion. Tryck OK
för att bekräfta.
Ställ in temperaturen. Tryck OK för att
bekräfta.
Tryck på för att gå direkt till menyn Tillagningsfunktioner . Du kan
använda den när produkten är på.
6.5 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i kontrollpanelen.
1.
2.
Tryck på locket för att öppna vattenlådan.
Fyll vattenlådan med 700 ml vatten.
Vattenmängden räcker i ca 30 minuter.
FÖRSIKTIGHET
Häll inte vatten direkt i ånggeneratorn!
3.
4.
5.
13
Använd endast vatten som vätska. Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten.
Aktivera produkten.
Välj ångfunktion och ställ in temperaturen.
Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
.
Den första ångan syns efter ca 2 minuter. En ljudsignal hörs när produk-
6.
ten nästan uppnått inställd temperatur.
Signalen hörs igen vid slutet av tillagningstiden.
Avaktivera produkten.
När ånggeneratorn är tom hörs en
ljudsignal.
När produkten har svalnat, samla
upp allt resterande vatten från
ånggeneratorn med svampen.
Rengör vid behov ånggeneratorn
med lite ättika.
Låt produkten torka helt med
luckan öppen.
6.6 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion visas stapeln på displayen. Stapeln visar att
temperaturen ökar.
Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden. För att
aktivera funktionen, håll intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för uppvärmning
blinkar.
Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
6.7 Spara energi
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi under vanlig matlagning:
14 www.electrolux.com
• Restvärme:
– När tillagningsfunktionen eller programmet körs, stängs värmeelementen av när det återstår 10 % (lampan
och fläkten fortsätter dock att vara
påslagna). För att den här funktionen
ska fungera måste tillagningstiden
vara längre än 30 minuter eller så
måste du använda klockfunktionen
( Koktid , Sluttid ).
– När produkten är avstängd kan du
använda värmen för att hålla maten
varm. Återstående temperatur visas
på displayen.
• Tillagning med ugnslampan släckt håll inne i 3 sekunder för att stänga
av ugnslampan under tillagning.
• När du använder Varmluft + ångafunktionen släcks lampan efter 30 sekunder. Lampan tänds igen när du
trycker på i 3 sekunder eller när du
öppnar produktens lucka.
• Eco-funktioner - se avsnittet "Tillagningsfunktioner" (endast vissa modeller).
7. KLOCKFUNKTIONER
Symbol
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och 30 min).
Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i
övrigt. Du kan också använda den när produkten är
för att aktivera funktionen.
avstängd. Använd
Tryck på
eller
för att ställa in minuterna och
OK för att starta.
Koktid
Används för att ställa in hur länge produkten ska
vara på (högst 23 timmar och 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid för en tillagningsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du vill ställa in klockfunktionerna Koktid och Sluttid , avaktiverar produkten värmeelementen
efter 90 % av den inställda tiden.
Produkten använder restvärmen
för att fortsätta tillagningsprocessen tills tiden är avslutad (3 20 minuter).
Inställning av klockfunktioner
Ställ en tillagningsfunktion.
1.
2.
3.
Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
Tryck på
eller
för att ställa in
önskad tid. Tryck OK för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Produkten stängs av. Displayen
visar ett meddelande.
4.
Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
Användbar information:
• Med Koktid och Sluttid måste du först
ställa in tillagningsfunktionen och temperaturen. Du kan sedan ställa in klockfunktionen. Produkten stängs av automatiskt.
• Du kan använda Koktid och Sluttid
samtidigt, om du vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
• När du använder matlagningstermometern (om sådan finns) fungerar inte Koktid och Sluttid .
SVENSKA
15
7.1 Heat+Hold
7.2 Tillägg tid
Funktionen Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
Funktionen Tillägg tid gör att tillagningsfunktionen fortsätter efter att Koktid är
slut.
• Kan användas för alla tillagningsfunktioner med Koktid eller Vikt automatisk .
• Gäller inte tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
• Du kan aktivera och inaktivera funktionen i menyn Normalinställning .
• Villkor för funktionen:
– Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
– Funktionen Koktid är inställd.
Aktivera funktionen
1. Sätt på produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
Aktivera funktionen:
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon touchkontroll.
2. Displayen visar meddelandet för Tillägg tid i fem minuter.
3.
4.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Heat+Hold . Tryck OK för
att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen Heat+Hold förblir på om tillagningsfunktionen ändras.
4.
Tryck
för att aktivera (eller
avbryta).
Ställ in Tillägg tid -perioden. Tryck OK
för att bekräfta.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Vikt automatisk -rätter
Kalvstek
8.1 Automatiska program
Dessa 3 automatiska program ger optimala inställningar för alla slags kött eller
andra recept:
• Köttprogram med Vikt automatisk (menyn Tillagningshjälp ) - denna funktion
beräknar automatiskt tillagningstiden.
För att använda den måste matens vikt
matas in.
• Köttprogram med Matlagningstermometer Auto (menyn Tillagningshjälp ) denna funktion beräknar automatiskt
tillagningstiden. För att använda den
måste kärntemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
• Automatiska recept (menyn Tillagningshjälp ) - denna funktion använder fördefinierade värden för en maträtt. Förbered maträtten enligt receptet i denna
bok.
Bräserat kött
Viltstek
Lammstek
Hel kyckling
Kalkon, hel
Hel anka
Hel gås
Matlagningstermometer Auto rätter
Stek av gris
Engelsk rostbiff
Rostbiff
Stek av vilt
Lammstek, rosa
Vikt automatisk -rätter
Benfri kyckling
Grisstek
Hel fisk
16 www.electrolux.com
Du hittar recepten för de automatiska programmen för den här
produkten på vår webbplats. Du
hittar rätt receptbok genom att
kontrollera PNC-numret på märkskylten på främre ramen i produktens utrymme.
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är förutbestämda och du kan inte ändra dem.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Tillagningshjälp . Tryck OK
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK
för att bekräfta.
4. Välj Automatiska recept . Tryck OK
för att bekräfta.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj Tillagningshjälp . Tryck OK för att
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK
för att bekräfta.
4. Välj Vikt automatisk . Tryck OK för att
bekräfta.
5.
Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck OK för att bekräfta.
Det automatiska programmet startar. Du
kan ändra vikten när som helst. Tryck på
eller
för att ändra vikten. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Tryck
på en touch-kontroll för att stänga av signalen.
Vid vissa program behöver maten
vändas efter 30 minuter. Displayen visar en påminnelse.
När du använder funktionen Manuellt använder produkten automatiska inställningar. De kan ändras precis som andra funktioner.
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste man mata in matens vikt.
9. ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När
köttet har nått den inställda temperaturen
stängs produkten av.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen
Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller de rätta reservdelarna.
Användning av
matlagningstermometern:
1. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
2. Aktivera produkten.
3. Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
SVENSKA
17
turer (lägst 120 °C) och driftlägen.
Produkten beräknar en sluttid om
ungefär 30 minuter.
6.
7.
4.
5.
Matlagningstermometern måste
vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen. Produkten stängs av automatiskt. Tryck
på en touch-kontroll för att stänga av
signalen.
Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Displayen visar matlagningstermometern.
Tryck på
för att ändra innertemperaturen.
Tryck på
eller
inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.
Ställ in tillagningsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig
sluttid. Sluttiden är olika för olika
mängder mat, inställda ugnstempera-
VARNING
Matlagningstermometern är varm.
Det finns risk för att bränna sig.
Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och
kontakt.
9.2 Sätta in tillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler:
Sätt in gallret och se till att fötterna är
nedåtvända.
Skjut in gallret mellan stegparen på önskad nivå.
18 www.electrolux.com
Galler och långpanna tillsammans:
Sätt gallret på långpannan.
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Alla tillbehör har en liten inbuktning nederst på högra och vänstra
kanten för att höja säkerheten.
Den höga kanten runt gallret är
avsedd att förhindra att kokkärlen
glider av.
Se alltid till att inbuktningen är i produktens bakre del. Inbuktningen fungerar
också som tippskydd.
10. TILLVALSFUNKTIONER
Du kan skriva över ett minnesläge.
När displayen visar det första lediga minnesläget trycker du på
eller
och trycker på OK för att
skriva över ett befintligt program.
10.1 Menyn Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar såsom koktid, temperatur eller tillagningsfunktion. De finns i menyn Favorit Program . Du kan spara 20 program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktionen eller funktionen Tillagningshjälp .
3.
4.
5.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar " SPARA ". Tryck OK för
att bekräfta.
Displayen visar den första lediga minnesläget.
Tryck OK för att bekräfta.
Ange namnet på programmet. Den
första bokstaven blinkar.
Tryck på
eller
för att ändra
bokstaven. Tryck på OK.
6.
7.
Tryck på
eller
för att flytta
markören åt höger eller vänster. Tryck
på OK.
Nästa bokstav blinkar. Utför punkt 5
och 6 igen enligt behov.
Håll OK intryckt för att spara.
Du kan ändra namnet på ett program i menyn Skriv programmets
namn .
Aktivera programmet
Aktivera produkten.
Välj menyn Favorit Program . Tryck
OK för att bekräfta.
3. Välj namn på ditt favoritprogram.
Tryck OK för att bekräfta.
Tryck på
för att gå direkt till Favorit
Program . Du kan också använda den när
produkten är avstängd (endast för utvalda
modeller).
1.
2.
10.2 Barnlås
Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.
Aktivera och avaktivera Barnlåset:
1. Sätt på produkten.
2.
Tryck på
och
samtidigt tills displayen visar ett meddelande.
SVENSKA
10.3 Knapplås
3.
Funktionen Knapplås förhindrar att tillagningsfunktionen oavsiktligt ändras. Du kan
aktivera Knapplås när produkten är igång.
4.
5.
Aktivera Knapplås :
1. Sätt på produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3.
4.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Knapplås .
Tryck OK för att bekräfta.
19
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Koktid .
Ställ in tiden.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar SET + GO .
6. Tryck OK för att bekräfta.
För att starta SET + GO , tryck på en
touchkontroll (förutom
). Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Användbar information:
Avaktivera Knapplås :
1.
2.
Tryck på
.
Tryck OK för att bekräfta.
10.4 SET + GO
Funktionen SET + GO gör att du kan ställa in en tillagningsfunktion (eller ett program) och använda det senare genom att
trycka på touchkontrollen.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
• När tillagningsfunktionen är igång är
funktionen Knapplås på.
• Du kan aktivera och inaktivera SET +
GO i menyn Normalinställning .
10.5 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av sig
själv efter en viss tid:
• Om en tillagningsfunktion är igång.
• Om ugnstemperaturen inte ändras
temperatur
Avstängningstid
30 °C–115 °C
12,5 timmar
120 °C - 195 °C
8,5 timmar
200 °C - 230 °C
5,5 timmar
Den automatiska avstängningen
fungerar med alla funktioner, utom
Belysning , Koktid , Sluttid och Innertemperatursensor.
la. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
10.6 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor sva-
11. RÅD OCH TIPS
11.1 Ugnsluckans insida
På vissa modeller hittar du på insidan
av luckan:
• Ugnsnivåernas nummer.
• Information om tillagningsfunktioner, rekommenderade ugnsnivåer och temperaturer för typiska maträtter.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
20 www.electrolux.com
11.2 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högarna efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska funktion med alla recept på jäsdeg. Det ger
dig en god jäsningsatmosfär. Lägg degen
i en skål som är tillräckligt stor för jäsningen och täck över den med en fuktig handduk eller med plastfolie. Sätt in ett ugnsgaller på nivå 1 och ställ skålen där. Stäng
luckan och ställ in funktionen Jäsning av
deg. Ställ in nödvändig tid.
11.3 Ångtillagning
Ångtillagningskärl
• Använd endast värme- och korrosionsbeständiga kokkärl.
Även ugnsformar av kromstål går bra (se
extra tillbehör).
Ugnsnivåer
• Korrekta ugnsnivåer anges i nedanstående tabell. Räkna nivåerna nerifrån
och uppåt.
Allmänna anmärkningar
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du tillagar stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl på gallren. Håll avståndet mellan gallren så att
ångan kan komma till all mat.
• Töm ut vatten ur vattenlådan, slangförbindningarna och ånggeneratorn om du
inte ska använda ugnen på en längre tid
(se avsnittet "Rengöring och skötsel").
Anmärkningar om tabellerna för
Ångtillagning
• Tabellerna innehåller uppgifter om vanliga maträtter.
Temperaturerna och tiderna är endast riktvärden och beror på matens sammansättning, storlek och mängd samt på kokkärlet.
Använd ett liknande recept om du inte
kan hitta inställningarna för ditt recept.
Påbörja matlagningen med kall ugn om
inte uppgifterna i tabellerna rekommenderar något annat.
Öka mängden vatten för ris till proportionen 1 : 1.5 - 1: 2 i motsats till specifikationerna i tabellen.
11.4 Tabell för ångvatten
Vatten i vattenlådan i ml.
Tid1) i min.
300
15 - 20
600
30 - 40
800
50 - 60
1) Tiderna är endast riktvärden
11.5 Varmluft och Ånga efter
varandra
• Du kan tillaga kött, grönsaker och tillbehör ett i taget genom att kombinera
funktionerna. Alla komponenter blir klara att serveras samtidigt.
• Använd funktionen Varmluft för att börja
tillaga maten.
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i ugnssäkra formar. Ställ in
formen i ugnen med den övriga maten.
• Kyl ner ugnen till en temperatur runt 80
°C. Du kan kyla ner produkten snabbare genom att öppna ugnsluckan till första läget i ungefär 15 minuter.
• Starta funktionen Ånga och låt allt tillagas tills det är färdigt.
SVENSKA
Maximal vattenmängd är 650 ml.
gång. För att undvika att maträtterna tillagas för mycket eller för lite, välj rätter
som behöver ungefär lika lång tillagningstid. Använd den största mängden vatten
som anges för varje individuell komponent. Ställ rätterna på ugnsgallren i lämpliga kokkärl. Justera avståndet mellan rätterna så att ångan kan cirkulera.
11.6 Tabeller för ångtillagning
VARNING
Öppna inte produktens lucka när
funktionen är igång. Risk för
brännskador.
Funktionen är lämplig för alla typer av mat,
färsk såväl som fryst. Den kan användas
för att tillaga, värma, tina upp, pochera eller förvälla grönsaker, kött, fisk, pasta, ris,
majs, gryn och ägg.
Tillagning av en hel meny: Du kan förbereda en hel måltid på en och samma
Sterilisering
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Livsmedel
Temperatur
ºC
Kronärtskockor
96
Aubergine
Blomkål, hel
21
Mängd vatten i ml
Tid1) i min.
Ugnsnivå
800
50 - 60
1
96
450
15 - 25
1
96
600
35 - 45
1
Blomkål, buketter
96
500
25 - 30
1
Broccoli, hel
96
550
30- 40
1
Broccoli, buketter
96
400
20 - 25
1
Svamp, skivor
96
400
15 - 20
1
Ärtor
96
450
20 - 25
1
Fänkål
96
600
35 - 45
1
Morötter
96
600
35 - 45
1
Kålrabbi,
strimlor
96
550
30 - 40
1
Paprika, strimlor
96
400
15 - 20
1
Purjolök, ringar
96
500
25 - 35
1
Gröna bönor
96
550
35 - 45
1
Småbladig
bukettsallad,
buketter
96
450
20 - 25
1
Brysselkål
96
550
30 - 40
1
Rödbeta
96
800 + 400
70 - 90
1
22 www.electrolux.com
Temperatur
ºC
Mängd vatten i ml
Tid1) i min.
Ugnsnivå
Svartrot
96
600
35 - 45
1
Selleri, tärnad
96
500
20 - 30
1
Sparris, grön
96
500
25 - 35
1
Sparris, vit
96
600
35 - 45
1
Spenat, färsk
96
350
15
1
Skalade tomater
96
350
15
1
Brytbönor
96
500
25 - 35
1
Savoykål
96
400
20 - 25
1
Zucchini, skivor
96
350
15
1
Livsmedel
1) Tiderna är endast riktvärden.
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
Temperatur
ºC
Mängd vatten i ml
Tid1) i min.
Ugnsnivå
Jästdumplingar, Germknödel
96
600
30 - 40
1
Potatisdumplingar
96
600
35 - 45
1
Oskalade potatisar, medelstora
96
750
45 - 55
1
Ris (vatten/risförhållande
1,5:1)
96
600
35 - 40
1
Kokad potatis,
fjärdedelar
96
600
35 - 40
1
Bröddumpling
96
600
35 - 45
1
Tagliatelle,
färsk
96
450
20 - 25
1
Polenta (vätska/polentaförhållande
3:1)
96
750
40 - 45
1
1) Tiderna är endast riktvärden.
SVENSKA
Fisk
Livsmedel
Temperatur
ºC
Mängd vatten i ml
Tid1) i min.
Ugnsnivå
Forell, ca 250
g
85
550
30 - 40
1
Räkor, färska
85
450
20 - 25
1
Räkor, frusna
85
550
30 - 40
1
Laxkotletter
85
500
25 - 35
1
Laxöring, ca
1 000 g
85
600
40 - 45
1
Musslor
96
500
20 - 30
1
Plattfiskfilé
80
350
15
1
Temperatur
ºC
Mängd vatten i ml
Tid1) i min.
Ugnsnivå
Kokt skinka
1 000 g
96
800 + 150
55 - 65
1
Kycklingbröst,
pocherat
90
500
25 - 35
1
Kyckling, pocherad 1 000
- 1 200 g
96
800 + 150
60 - 70
1
Kalv-/skinkstek utan ben,
800 - 1 000 g
90
800 + 300
80 - 90
1
Kassler, pocherad
90
800 + 300
70 - 90
1
Tafelspitz (oxkött långkokt
på riktigt låg
värme)
96
800 + 700
110 - 120
1
Chipolata
80
400
15 - 20
1
Temperatur
ºC
Mängd vatten i ml
Tid1) i min.
Ugnsnivå
Ägg, löskokt
96
400
10- 12
1
Ägg, medelkokt
96
450
13 - 16
1
1) Tiderna är endast riktvärden.
Kött
Livsmedel
1) Tiderna är endast riktvärden.
Ägg
Livsmedel
23
24 www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
ºC
Mängd vatten i ml
Tid1) i min.
Ugnsnivå
Ägg, hårdkokt
96
500
18 - 21
1
1) Tiderna är endast riktvärden.
11.7 Tabell för Intervallånga plus
Intervallånga plus
(vattenmängd ca. 300 ml)
Typ av mat
Temperatur ºC
Tid i min.
Ugnsnivå
40 - 45
1
Pudding/brylépudding i portionsskålar1)
90
Äggstanning 1)
90
35 - 45
1
Terrin 1)
90
40 - 50
1
Tunn fiskfilé
85
15 - 25
1
Tjock fiskfilé
90
25 - 35
1
Liten fisk upp till
350 g
90
25 - 35
1
90
35 - 45
1
Dumplingar
110
20 - 30
1
Pasta
110
15 - 20
1
Ris
110
15 - 20
1
Maträtter på en
tallrik
110
15 - 20
1
Hel fisk upp till
1 000 g
Uppvärmning
1) Fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
11.8 Tabell för Intervallånga
Intervallånga (vattenmängd ca. 300 ml)
Typ av mat
Mängd
Temperatur
ºC
Tid1) i min.
Ugnsnivå
Grisstek
1 kg
160 - 180
90 - 100
1
Rostbiff
1 kg
180 - 200
60 - 90
1
Kalvstek
1 kg
180
80 - 90
1
Köttfärslimpa, rå
0,5 kg
180
30 - 40
1
Kassler (blötlägg
i 2 timmar)
0,6 – 1 kg
160 - 180
60 - 70
1
1 kg
180 - 200
50 - 60
1
Kyckling
SVENSKA
25
Intervallånga (vattenmängd ca. 300 ml)
Typ av mat
Anka
Mängd
Temperatur
ºC
Tid1) i min.
Ugnsnivå
1,5 – 2 kg
180
70 - 90
1
Potatisgratäng
-
160 - 170
50 - 60
1
Makaronipudding
-
190
40 - 50
1
Lasagne
-
180
45 - 55
1
Olika sorters
bröd
0,5 – 1 kg
180 - 190
45 - 60
1
Bullar
40 – 60 g
180 - 210
30 - 40
2
Förgräddade
bullar
-
200
20 - 30
2
Förgräddade
baguetter
40 – 50 g
200
20 - 30
2
Frysta förgräddade baguetter
40 – 50 g
200
25 - 35
2
1) Tiderna är endast riktvärden.
11.9 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placeringen av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Tillverkaren rekommenderar att du använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga bakningstiden med 10–
15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
11.10 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
lägre ugnstemperatur.
26 www.electrolux.com
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Det finns för mycket vätska i degen.
Använd mindre vätska.
Var försiktig med blandningstiderna, framför allt
vid användning av en
köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en högre
ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
högre ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
11.11 Bakning på en ugnsnivå
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placeringen av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca. 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att utnyttja restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna kallnar
igen återtar de sin normala form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
Om du inte kan hitta inställningarna för ett
speciellt recept, leta efter ett recept som
är nästan likadant.
Bakningstiden kan förlängas med 10–15
minuter om du bakar på mer än en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid
lika bruna. Om detta händer ska du inte
ändra temperaturinställningen. Skillnaden
jämnar ut sig under bakningen.
Bakverk i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
1
150 - 160
50 - 70
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
1
140 - 160
70 - 90
SVENSKA
Typ av bakverk
27
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Sponge cake / sockerkaka
Varmluft
1
140 - 150
35 - 50
Sponge cake / sockerkaka
Över/Undervärme
1
160
35 - 50
Tårtbotten av mördeg
Varmluft
2
170 - 180
10 - 25
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / äppelpaj
(2 formar Ø 20 cm,
diagonalt placerade)
Varmluft
2
160
70 - 90
Apple pie / äppelpaj
(2 formar Ø 20 cm,
diagonalt placerade)
Över/Undervärme
1
180
70 - 90
Cheesecake, plåt 2)
Över/Undervärme
2
160 - 170
70 - 90
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
1
170 - 190
30 - 40
Tyskt julbröd 1)
Över/Undervärme
1
160 - 180
50 - 70
Bröd (rågbröd) 1)
Över/Undervärme
1
230
20
1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd långpannan.
Bakverk på plåtar
Först
Därefter
160 - 180
30 - 60
Över/Undervärme
2
190 - 210
20 - 35
Över/Undervärme
2
180 - 200
10 - 20
Vetelängd med strössel
Varmluft
2
150 - 160
20 - 40
Smörkakor/sockerkringlor1)
Över/Undervärme
2
190 - 210
20 - 30
Fruktkaka (på jästdeg/sockerkaksdeg)
Varmluft
2
150 - 160
35 - 55
Petit-chouer/bakelser
1)
Rulltårta 1)
2)
28 www.electrolux.com
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Fruktkaka (på jästdeg/sockerkaksdeg)
Över/Undervärme
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
170
35 - 55
2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
2
160 - 170
40 - 80
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg,
grädde, kräm) 1)
Över/Undervärme
2
160 - 180
40 - 80
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor
Varmluft
2
150 - 160
10 - 20
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft
2
140
20 - 35
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor 1)
Över/Undervärme
2
160
20 - 30
Småkakor av sockerkaksdeg
Varmluft
2
150 - 160
15 - 20
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
2
100 - 120
30 - 50
Småkakor av jästdeg
Varmluft
2
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor 1)
Varmluft
2
170 - 180
20 - 30
Bullar 1)
Varmluft
2
160
10 - 25
Bullar 1)
Över/Undervärme
2
190 - 210
10 - 25
Varmluft
2
160
20 - 35
Över/Undervärme
2
170
20 - 35
Småkakor
Livsmedel
Small cakes / muffins
1)
Small cakes / muffins
1)
Varmluft + ånga
Typ av mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Makaronipudding
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
180 - 200
45 - 60
1
Potatisgratäng
190 - 210
55 - 80
1
Deserter
180 - 200
45 - 60
1
SVENSKA
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kaka i ringform,
mjuk kaka
Typ av mat
160 - 170
50 - 70
1
Vetefläta/krans
170 - 190
40 - 50
1
Vetelängd med
strössel
160 - 170
20 - 40
2
Småkakor av jästdeg
160 - 170
20 - 40
2
29
11.12 Bakning på flera nivåer
Bakverk på plåtar
Typ av bakverk
Varmluft
Ugnsnivåer från botten
2 nivåer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Petit-chouer/bakelser 1)
1/4
160 - 180
25 - 45
Smuldegspaj
1/4
150 - 160
30 - 45
Varmluft
Ugnsnivåer från botten
2 nivåer
Temperatur (°C)
Tid (min)
Mördegskakor
1/4
150 - 160
20 - 40
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
1/4
140
25 - 45
Småkakor av sockerkaksdeg
1/4
160 - 170
25 - 40
Bakverk med äggvita, maränger
1/4
80 - 100
130 - 170
Mandelbiskvier
1/4
100 - 120
40 - 80
Småkakor av jästdeg
1/4
160 - 170
30 - 60
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Typ av bakverk
11.13 Tabell
Lågtemperaturstekning
• Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk. Tillaga
utan lock.
• Bryn köttet i en het stekpanna.
• Placera köttet på ett stekfat eller direkt
på gallret. Placera plåten under gallret
för att fånga upp fettet.
30 www.electrolux.com
Tabell Lågtemperaturstekning
Typ av maträtt
Vikt
Temperatur
(°C)
Ugnsnivå
Tid (min)
Rostbiff
1 – 1,5 kg
150
1
120 - 150
Oxfilé
1 – 1,5 kg
150
1
90 - 110
1 – 1,5 kg
150
1
120 - 150
200 – 300 g
120
1
20 - 40
Kalvstek
Biff
11.14 Pizza/paj-läge
Typ av bakverk
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Pizza (tunn botten)1)
2
200 - 230
15 - 20
Pizza (med mycket
fyllning)2)
2
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
(kryddad pajdegsbotten)
1
170 - 190
45 - 55
Schweizisk ostpaj
1
170 - 190
45 - 55
Cheesecake
1
140 - 160
60 - 90
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 60
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
Osyrat bröd1)
2
230
10 - 20
Smördegskakor1)
2
160 - 180
45 - 55
Flammekuchen1)
2
230
12 - 20
Piroger (rysk version av calzone)1)
2
180 - 200
15 - 25
1) Förvärm ugnen.
2) Använd långpannan.
11.15 Tabell för stekning
Stekkärl
• Stora stekar kan stekas direkt i den djupa långpannan eller på gallret ovanför
den djupa långpannan (i förekommande
fall).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
SVENSKA
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i ugnen väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som tränger ut bränner fast kan du tillsätta lite
vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
31
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen. Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
Nötkött
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Grytstek
1 - 1,5 kg
Över/Undervärme
1
230
120 - 150
röd 1)
per cm.
höjd
Varmluftsgrillning
1
190 - 200
5 – 6 per
cm. höjd
rosa
per cm.
höjd
Varmluftsgrillning
1
180 - 190
6 – 8 per
cm. höjd
välstekt
per cm.
höjd
Varmluftsgrillning
1
170 - 180
8 – 10 per
cm. höjd
Engelsk
rostbiff eller
filé
1) Förvärm ugnen.
Fläsk
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Bog, hals,
skinkstek
1 - 1,5
kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
90 - 120
Kotlett, revbensspjäll
1 - 1,5
kg
Varmluftsgrillning
1
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg
(lagad i förväg)
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 170
90 - 120
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Kalvstek
1 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
150 - 120
Kalvlägg
1,5 - 2
kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 150
Kalv
32 www.electrolux.com
Lamm
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunk- Ugnsnivå Temperatur (°C)
tioner
Tid (min)
Lammstek
med ben,
lammstek
1 - 1,5
kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 180
100- 120
Lammsadel
1 - 1,5
kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
40 - 60
Vilt
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunk- Ugnsnivå Temperatur (°C)
tioner
Tid (min)
Harsadel,
harbog 1)
upp till 1
kg
Över/Undervärme
1
230
30 - 40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2
kg
Över/Undervärme
1
210 - 220
35 - 40
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2
kg
Över/Undervärme
1
180 - 200
60 - 90
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Kyckling,
vårkyckling
200 –
250 g
var
Varmluftsgrillning
1
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
400 –
500 g
var
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
35 - 50
Fågeldelar
1 - 1,5
kg
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
50 - 70
Anka
1,5 - 2
kg
Varmluftsgrillning
1
180 - 200
80 - 100
Fågel
Fisk (ångkokning)
Typ av kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Hel fisk
1 - 1,5
kg
Över/Undervärme
1
210 - 220
45 - 60
11.16 Min grill
Grilla alltid med maximal temperaturinställning.
FÖRSIKTIGHET
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
SVENSKA
33
• Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Min grill
Maträtt
Grillningstid (min.)
Temperatur
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
210 - 230
1
30 - 40
30 - 40
Oxfilé, rosa
230
1
20 - 30
20 - 30
Stek av gris
210 - 230
1
30 - 40
30 - 40
Stek av kalv
210 - 230
1
30 - 40
30 - 40
Stek av lamm
210 - 230
1
25 - 35
20 - 35
Hel fisk (500 1 000 g)
210 - 230
1
15 - 30
15 - 30
Rostbiff, rosa
Max grill
Maträtt
Ugnsnivå1)
Burgers / hamburgare 1)
Grillningstid (min.)
1:a sidan
2:a sidan
3
9 - 13
8 - 10
Fläskfilé
3
10 - 12
6 - 10
Korv
3
10 - 12
6-8
Nötbiffar, kalvbiffar
3
7 - 10
6-8
1)
4
1-3
1-3
Varma smörgåsar
3
6-8
-
Toast / rostat bröd
1) Förvärm ugnen.
11.17 Halvfabrikat
• Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga upptiningstiden.
• Använd den första hyllnivån. Den längst
ner.
Fryst mat
Halvfabrikat
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fryst pizza
2
200 - 220
15 - 25
Fryst panpizza
2
190 - 210
20 - 25
Kyld pizza
2
210 - 230
13 - 25
Fryst portionspizza
2
180 - 200
15 - 30
Pommes Frites,
tunn
2
200 - 220
20 - 30
34 www.electrolux.com
Halvfabrikat
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Pommes Frites,
tjock
2
200 - 220
25 - 35
Croquetter
2
220 - 230
20 - 35
Riven potatisgräng
2
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannelloni,
kyld
2
170 - 190
35 - 45
Fryst lasagne/cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Ugnsgratinerad ost
2
170 - 190
20 - 30
Kycklingvingar
2
190 - 210
20 - 30
Tabell för frysta färdigrätter
Typ av maträtt
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid
Fryst Pizza
Över/Undervärme
2
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
Pommes frites
1) (300 – 600
g)
Över/Undervärme eller varmluftsgrillning
2
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
Baguetter
Över/Undervärme
2
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
2
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
11.18 Upptining
• Ta bort förpackningen från maten. Lägg
maten på en tallrik.
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga upptiningstiden.
• Använd den första ugnsnivån. Den
längst ner.
Tabell för upptining
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid i
min.
Efterupptiningstid i
min.
Kommentar
Kyckling
1 kg
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett uppoch nervänt tefat på en stor
tallrik
Vänd efter halva tiden.
Kött
1 kg
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
SVENSKA
Livsmedel
Mängd
Upptiningstid i
min.
Efterupptiningstid i
min.
Kommentar
Kött
0,5 kg
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
150 g
25 - 35
10 - 15
---
Jordgubbar
300 g
30 - 40
10 - 20
---
Smör
Grädde
35
250 g
30 - 40
10 - 15
---
2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
1,4 kg
60
60
---
Tårta
11.19 Konservering
• Använd enbart konserveringsburkar av
samma mått som finns att köpa.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll burkarna till samma nivå och förslut
med en klämma.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i de första burkarna börjar
sjuda (efter ca. 35 – 60 minuter för enlitersburkar), stäng av ugnen eller sänk
temperaturen till 100 °C (se tabell).
Tabell för konservering – Mjuka frukter
Konservering
Jordgubbar, blåbär, hallon, mogna krusbär
Temperatur Tid till det sjuder
(°C)
(min.)
160 - 170
35 - 45
Tid till 100 °C
(min.)
---
Tabell för konservering – Stenfrukter
Konservering
Päron, kvitten, plommon
Temperatur Tid till det sjuder
(°C)
(min.)
160 - 170
35 - 45
Tid till 100 °C
(min.)
10 - 15
Tabell för konservering – Grönsaker
Konservering
Temperatur Tid till det sjuder
(°C)
(min.)
Tid till 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
---
Blandade inlagda grönsaker
160 - 170
50 - 60
15
Kålrabbi, ärtor, sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i ugnen efter att ugnen stängts av.
36 www.electrolux.com
11.20 Torkning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Ugnsnivå
Tid (t)
Bönor
60 - 70
2
6-8
Pepparfrukter
60 - 70
2
5-6
Soppgrönsaker
60 - 70
2
5-6
Champinjoner
50 - 60
2
6-8
Örter
40 - 50
2
2-3
Plommon
60 - 70
2
8 - 10
Aprikoser
60 - 70
2
8 - 10
Äppelskivor
60 - 70
2
6-8
Päron
60 - 70
2
6-9
11.21 Bröd
Häll 100 ml vatten i vattenlådan. Förvärmning rekommenderas inte.
Typ av bakverk
Ugnsfunktion
Ugnsnivå
Temperatur
°C
Tid
i min.
Franskbröd
Bröd
1
180 - 200
40 - 60
Baguette
Bröd
1
200 - 220
35 - 45
Mjuk kaka
Bröd
1
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Bröd
1
200 - 220
35 - 45
Rågbröd
Bröd
1
190 - 210
50 - 70
Mörkt bröd
Bröd
1
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbröd
Bröd
1
170 - 190
60 - 90
11.22 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Typ av maträtt
Innertemperatur
Entrecôte eller oxfilé
röd
45 – 50 °C
rosa
60 – 65 °C
välstekt
70 – 75 °C
Fläskkött
Typ av maträtt
Innertemperatur
Fläskbog, skinkstek, hals
80 – 82 °C
Kotlett, rökt kassler
75 – 80 °C
SVENSKA
Typ av maträtt
37
Innertemperatur
Köttfärslimpa
75 – 80 °C
Kalvkött
Typ av maträtt
Innertemperatur
Kalvstek
75 – 80 °C
Kalvlägg
85 – 90 °C
Får/lamm
Typ av maträtt
Innertemperatur
Fårbog
80 – 85 °C
Fårsadel
80 – 85 °C
Lammstek, lammstek med ben
70 – 75 °C
Vilt
Typ av maträtt
Innertemperatur
Harsadel
70 – 75 °C
Harbog
70 – 75 °C
Hel hare
70 – 75 °C
Rådjurssadel, hjortsadel
70 – 75 °C
Rådjurs-/hjortbog
70 – 75 °C
Fisk
Typ av maträtt
Innertemperatur
Lax
65 – 70 °C
Foreller
65 – 70 °C
12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare
få bort smuts och den bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.1 Ångrengöring
1.
Avlägsna värsta smutsen manuellt.
38 www.electrolux.com
2.
3.
4.
5.
Häll 250 ml vatten med 3 matskedar
ättika direkt i ånggeneratorn.
Aktivera funktionen Ångrengöring på
huvudmenyn. Displayen visar funktionens koktid.
En ljudsignal hörs när programmet är
klart. Tryck på en touchkontroll för att
stänga av signalen.
Torka ur produkten med en mjuk trasa. Ta bort allt resterande vatten från
ånggeneratorn.
Sätta i ugnsstegen
Om du vill installera ugnsstegen följer du
proceduren i omvänd ordning.
6.
Lämna produktluckan öppen ca 1
timme. Vänta tills produkten är torr.
12.2 Ugnssteg
Borttagning av ugnsstegen
Du kan ta bort ugnsstegen för att rengöra
sidoväggarna.
1.
Dra försiktigt upp ugnsstegen ur den
främre upphängningen.
2.
Sväng ugnsstegen i den främre upphängningen lite inåt.
3.
Dra ur stegen från den bakre upphängningen.
12.3 Ångalstringssystem
FÖRSIKTIGHET
Torka ånggeneratorn efter varje
användning. Ta bort vattnet med
svampen.
Eventuella kalkrester avlägsnas
bäst med ättiksvatten.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET
Kemiska rengöringsmedel kan
skada emaljen. Följ tillverkarens
instruktioner.
Rengöring av vattenlådan och
ånggeneratorn:
1. Häll i vatten- och ättiksblandningen
(ca 250 ml) via vattenlådan i ånggeneratorn. Vänta ca 10 minuter.
2. Avlägsna ättiksvattnet med svampen.
3. Häll rent vatten (100 - 200 ml) i vattenlådan för att skölja ångsystemet.
4. Avlägsna vattnet från ånggeneratorn
med svampen och torka torrt.
5. Låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen torkar ordentligt.
12.4 Ugnslampa
VARNING
Det finns risk för stöt.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
Byta lampan i utrymmet i taket:
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
Byta lampan på vänster sida av
utrymmet:
1. Ta ut vänster ugnsstege.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
4. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
5. Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
Innan du byter ut lampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
Använd alltid samma typ av ugnslampa.
12.5 Rengöring av ugnsluckan
Borttagning av ugnslucka och glasrutor
Du kan ta bort ugnsluckan och de inre
glasrutorna för rengöring. Antalet glasrutor
skiljer sig mellan olika modeller.
VARNING
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung!
39
40 www.electrolux.com
1.
2.
A
3.
A
2
4.
Öppna luckan helt.
Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
Stäng ugnsluckan till den första öppna positionen (ungefär 70° vinkel ).
Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från ugnen.
5.
Lägg ner luckan med utsidan neråt
på en mjuk handduk på ett stabilt underlag. Det hindrar den från att repas.
6.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt
för att frigöra klämlåset.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
7.
B
1
8.
9.
Montering av ugnslucka och
glasrutor
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör glasrutan med vatten och lite
diskmedel. Torka glasrutan noga.
ovan i omvänd ordning. Sätt i det mindre
glaset först och sedan det större.
Sätt tillbaka glasrutorna i ugnsluckan när
du är klar med rengöringen Utför stegen
13. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten värms
inte upp.
Produkten är avaktiverad.
Aktivera produkten.
Produkten värms
inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Produkten värms
inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera inställningarna.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
41
Lösning
Produkten värms
inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Aktivera och inaktivera
Barnlåset".
Produkten värms
inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Displayen visar
F111.
Kontakten för Matlagningstermometer sitter inte rätt i
uttaget.
Sätt matlagningstermometerns kontakt så långt in i uttaget det går.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. TEKNISKA DATA
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
42 www.electrolux.com
SVENSKA
43
892961258-A-212013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement