Electrolux EOA45651OX User manual

Electrolux EOA45651OX User manual
EOA05651O
EOA45651O
.......................................................... .......................................................
CS TROUBA
NÁVOD K POUŽITÍ
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FUNKCE HODIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DOPLŇKOVÉ FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CO DĚLAT, KDYŽ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
3
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a je‐
ho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐
sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých násled‐
ků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bez‐
pečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem
a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části
jsou horké.
• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, do‐
poručuje se ji aktivovat.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič smí instalovat a výměnu kabelu provádět jen
kvalifikovaná osoba.
• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nád‐
obí vždy používejte kuchyňské chňapky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
• Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
4
www.electrolux.com
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky
k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
• Používejte pouze pečicí sondu doporučenou k tomuto spotřebiči.
• K odstranění drážek na rošty nejprve odtáhněte přední a poté
zadní konec drážek na rošty od stěny trouby. Drážky na rošty in‐
stalujte stejným postupem v opačném pořadí.
• Před výměnou žárovky se nejprve přesvědčte, že je spotřebič
vypnutý, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvali‐
fikovaná osoba.
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatr‐
ní, protože je těžký. Vždy noste ochranné ru‐
kavice.
• Netahejte spotřebič za držadlo.
• Dodržujte minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a nábytku.
• Ujistěte se, že je spotřebič namontován pod
bezpečnou konstrukcí a vedle bezpečných
konstrukcí.
• Strany spotřebiče musí být umístěny vedle
spotřebičů nebo kuchyňského nábytku stejné
výšky.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Veškerá elektrická připojení by měla být pro‐
vedena kvalifikovaným elektrikářem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecí‐
ho kabelu se obraťte na servisní středisko ne‐
bo elektrikáře.
• Síťové kabely se nesmí dotýkat dvířek
spotřebiče, obzvláště, jsou-li dvířka horká.
• Ochrana před úrazem elektrickým proudem u
živých či izolovaných částí musí být připevně‐
na tak, aby nešla odstranit bez použití nástro‐
jů.
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezapojuj‐
te do ni síťovou zástrčku.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Používejte pouze správná izolační zařízení:
ochranné vypínače vedení, pojistky (pojistky
šroubového typu se musí odstranit z držáku),
ochranné zemnicí jističe a stykače.
• Je nutné instalovat vhodný vypínač nebo izo‐
lační zařízení k řádnému odpojení všech na‐
pájecích vodičů spotřebiče. Toto izolační
zařízení musí mít mezeru mezi kontakty ale‐
spoň 3 mm širokou.
ČESKY
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem či výbuchu.
• Tento spotřebič používejte v domácnosti.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakry‐
té.
• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
• Spotřebič po každém použití vypněte.
• Pokud je spotřebič v provozu, buďte při oteví‐
rání jeho dvířek opatrní. Může dojít k uvolnění
horkého vzduchu.
• Nepracujte se spotřebičem, když máte vlhké
ruce nebo když je v kontaktu s vodou.
• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní nebo
odkládací plochu.
• Když je spotřebič v provozu, jeho dvířka mějte
vždy zavřená.
• Dvířka spotřebiče otevírejte opatrně. Používá‐
te-li při přípravě jídla přísady obsahující alko‐
hol, může vzniknout směs vzduchu s alkoho‐
lem.
• Při otvírání dvířek nesmí být v blízkosti
spotřebiče jiskry ani otevřený oheň.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poškození spotřebiče.
• Jak zabránit poškození nebo změně barvy
smaltovaného povrchu:
– nepokládejte nádobí či jiné předměty přímo
na dno spotřebiče.
– na dno spotřebiče nepokládejte hliníkovou
fólii.
– Nenalévejte vodu přímo do horkého
spotřebiče.
– Po dokončení vaření nenechávejte vlhká jí‐
dla ve spotřebiči.
– Při vkládání nebo vyjímání příslušenství
buďte opatrní.
• Barevné změny na smaltovaném povrchu ne‐
mají vliv na výkon spotřebiče. Nejedná se o
závadu z hlediska ustanovení záruky.
5
• Při pečení vlhkých koláčů používejte hluboký
pekáč / plech. Ovocné šťávy mohou zanechat
trvalé skvrny.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• Přesvědčte se, že spotřebič už vychladl. Mo‐
hlo by dojít k prasknutí skleněných panelů.
• Poškozené skleněné panely okamžitě vyměň‐
te. Kontaktujte autorizované servisní středi‐
sko.
• Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte opatrní.
Dvířka jsou těžká!
• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způ‐
sobit požár.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpeč‐
nostními pokyny uvedenými na jeho balení.
• Katalytický smalt (je-li součástí výbavy) neči‐
stěte žádným druhem čisticího prostředku.
2.4 Vnitřní osvětlení
• V tomto spotřebiči se používají speciální či ha‐
logenové žárovky pouze pro použití v domá‐
cích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětle‐
ní domácnosti.
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
• Před výměnou žárovky spotřebič odpojte od
napájení.
• Používejte pouze žárovky se stejnými vlast‐
nostmi.
2.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
6
www.electrolux.com
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
1 Ovládací panel
1
14
2 3
4
2 Ovladač funkcí trouby
5 6
3 Kontrolka/symbol napájení
7
8
9
5
4
3
2
1
10
11
12
13
4 Elektronický programátor
5 Ovladač teploty
6 Kontrolka/symbol/ukazatel teploty
7 Zásuvka pečicí sondy
8 Topné těleso
9 Žárovka
10 Ventilátor
11 Zadní topné těleso
12 Spodní ohřev
13 Drážky na rošty, vyjímatelné
14 Polohy roštů
3.1 Příslušenství
Tvarovaný rošt
Pro nádoby na pečení, dortové a koláčové formy,
pečeně.
Plech na pečení
Na koláče a sušenky.
Hluboký pekáč / plech
K pečení moučných jídel a masa, nebo k zachy‐
cování tuku.
ČESKY
7
Pečicí sonda
Používá se k měření stupně propečení masa.
Teleskopické výsuvy
Pro rošty a plechy na pečení.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
• Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
• Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
a nastavená
Na displeji se objeví
hodina. „00“ bliká.
3.
Pomocí
nebo
v minutách.
4.
Stisknutím
potvrďte (nutné pouze při
prvním nastavení. Později bude nový čas po
pěti sekundách automaticky uložen).
Displej teploty / času zobrazí nově nastave‐
ný čas.
nastavte aktuální čas
4.2 Nastavení času
Změna denního času
Po prvním připojení spotřebiče k elektrické síti se
na displeji na několik sekund rozsvítí všechny
symboly. Následujících několik sekund se na dis‐
pleji zobrazuje verze software.
Když zhasne verze softwaru, zobrazí se na dis‐
a „12:00“. „12“ bliká.
pleji
Denní čas můžete změnit pouze, když je trouba
vypnutá.
Stiskněte
. Na displeji začne blikat nastavený
čas a symbol
. Nový čas nastavíte podle po‐
kynů v části „Nastavení času“.
1.
Pomocí
nebo
v hodinách.
2.
Stisknutím
potvrďte (nutné pouze při
prvním nastavení. Později bude nový čas po
pěti sekundách automaticky uložen).
nastavte aktuální čas
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Chcete-li spotřebič spustit, zatlačte ovladač.
Ovladač se vysune.
8
www.electrolux.com
5.1 Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1.
Otočte ovladačem funkcí trouby na požado‐
vanou funkci.
2.
Otočte ovladačem teploty
/
na poža‐
dovanou teplotu.
Pokud chcete spotřebič vypnout, otočte
ovladač funkcí trouby do polohy vypnuto
(„0“) .
3.
Symbol, ukazatel nebo kontrolka
ovladače (závisí na modelu - viz popis
spotřebiče):
• Ukazatel se rozsvítí, když trouba za‐
čne hřát.
• Kontrolka se rozsvítí, když je
spotřebič v provozu.
• Symbol ukazuje zda ovladač řídí jed‐
nu z varných zón, funkce trouby ne‐
bo teplotu.
5.2 Funkce trouby
Funkce trouby
Použití
Rychlé zahřátí
Zkracuje dobu rozehřátí.
Pravý horký vzduch
K pečení jídla na maximálně třech úrovních současně
a k sušení potravin. Nastavte teplotu trouby o 20 - 40
°C nižší než při použití funkce Konvenční ohřev.
Příprava pizzy
K pečení jídel, která vyžadují propečenější a křupavý
spodek, na jedné úrovni. Nastavte teplotu trouby o 20
- 40 °C nižší než při použití funkce Konvenční ohřev.
Konvenční ohřev
K pečení moučných jídel a masa na jedné úrovni trou‐
by.
Spodní ohřev
K pečení koláčů s křupavým spodkem nebo kůrkou a
k zavařování potravin.
Rozmrazování
K rozmrazování potravin.
Gril
Ke grilování plochých pokrmů a toastů.
Velkoplošný gril
Turbo gril
Ke grilování plochých kusů ve velkém množství a
opékání topinek.
K pečení větších kusů masa nebo drůbeže na jedné
úrovni. Také k zapékání a pečení dozlatova.
Katalytické čištění
K čištění samočisticí katalytické vrstvy trouby.
5.3 Funkce rychlého zahřátí
3.
Funkce rychlého zahřátí snižuje čas potřebný k
rozehřátí trouby.
1. Nastavte funkci rychlého zahřátí. Viz tabul‐
ka Funkce trouby.
2.
Otočte ovladačem teploty
dovanou teplotu.
/
na poža‐
4.
Když spotřebič dosáhne nastavené teploty,
zazní zvukový signál.
Funkce rychlého zahřátí se po zaznění
zvukového signálu nevypne. Funkci mu‐
síte vypnout ručně.
Nastavte funkci trouby.
ČESKY
9
5.4 Displej
A
G
F
B
E
C
D
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
Časovač
Ukazatel zahřívání / zbytkového tepla
Zásobník vody (pouze u vybraných modelů)
Pečicí sonda (pouze u vybraných modelů)
Zámek dvířek (pouze u vybraných modelů)
Hodiny / minuty
Funkce hodin
5.5 Tlačítka
Tlačítko
Funkce
Popis
HODINY
Nastavení funkce hodin.
MÍNUS, PLUS
,
Nastavení času.
MINUTKA
Nastavení funkce MINUTKY. Podržením
tlačítka déle než tři sekundy zapnete či vy‐
pnete osvětlení trouby.
TEPLOTA
Slouží ke kontrole teploty trouby nebo te‐
ploty pečicí sondy (je-li součástí výbavy).
Používejte pouze během spuštěné funkce
trouby.
5.6 Ukazatel zahřívání / zbytkového
tepla
vové čárky signalizují zvyšování nebo snižování
teploty trouby.
Jestliže zapnete funkci trouby, stavové čárky na
se budou postupně rozsvěcovat. Sta‐
displeji
6. FUNKCE HODIN
SYMBOL
FUNKCE
POPIS
MINUTKA
Slouží k nastavení odpočítávání času. Tato funkce nemá
žádný vliv na provoz trouby. Funkci MINUTKA můžete za‐
pnout kdykoliv; i u vypnutého spotřebiče.
DENNÍ ČAS
Slouží k nastavení, změně nebo kontrole denního času. Viz
„Nastavení času“.
TRVÁNÍ
Slouží k nastavení potřebné délky provozu spotřebiče. Před
nastavením této funkce nejprve nastavte funkci trouby.
UKONČENÍ
Slouží k nastavení doby vypnutí spotřebiče. Před nastave‐
ním této funkce nejprve nastavte funkci trouby. Funkci Trvá‐
ní a Ukončení lze použít současně k nastavení doby, kdy se
spotřebič zapne a poté opět vypne (Odložený start).
10
www.electrolux.com
Opětovným stisknutím
ci hodin.
změňte funk‐
Na displeji bliká
2.
Pomocí
potvrďte nastavení funkce
hodin nebo počkejte pět sekund na au‐
tomatické potvrzení nastavení.
6.1 Nastavení funkce TRVÁNÍ nebo
UKONČENÍ
1.
Stiskněte opakovaně
, dokud se na dis‐
pleji neobjeví
nebo
.
Na displeji bliká
nebo
2.
Pomocí
nastavte minuty.
3.
Potvrďte stisknutím
4.
Pomocí
5.
Potvrďte stisknutím
. Po uplynutí časové
lhůty zazní na dvě minuty zvukový signál.
Na displeji bliká nastavený čas a symbol
nebo
. Trouba přestane pracovat.
Zvukový signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
6.
3.
nebo
nebo
.
4.
.
nastavte hodiny.
Pokud stisknete
, když nastavujete
hodiny funkce TRVÁNÍ
, spotřebič
přejde na nastavení funkce UKONČENÍ
.
Stiskněte
Po uplynutí 90 % nastaveného času za‐
zní zvukový signál. Chcete-li zvukový
signál vypnout, stiskněte libovolné tla‐
čítko.
Po uplynutí nastaveného času zazní na dvě
minuty zvukový signál. Na displeji bliká
„00:00“ a . Chcete-li zvukový signál vy‐
pnout, stiskněte libovolné tlačítko.
Když nastavíte funkci MINUTKA spolu s
běžící funkcí TRVÁNÍ nebo UKONČE‐
NÍ, zobrazí se na displeji symbol .
6.3 Měřič času
Měřič času můžete použít ke zjištění, jak dlouho
je trouba v provozu. Zapne se ihned, jak začne
trouba hřát.
Měřič času vynulujete stisknutím a podržením
a
.
6.2 Nastavení funkce MINUTKA
1.
a „00“.
Funkci MINUTKA nastavíte stisknutím
nebo
. Čas se nejprve vypočítá v minu‐
tách a sekundách. Když nastavíte čas delší
než 60 minut, zobrazí se na displeji symbol
. Spotřebič nyní počítá čas v hodinách
a minutách.
Funkce MINUTKA se po pěti sekundách
spustí automaticky.
Měřič času nelze použít při běžící funkci
Trvání či Ukončení.
.
7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Pečicí sonda
Pečicí sonda měří teplotu středu masa. Jakmile
teplota masa dosáhne nastavené teploty,
spotřebiče se vypne.
Je nutné nastavit dvě teploty:
• Teplotu trouby. Viz tabulka pečení masa.
• Teplotu sondy ve středu masa. Viz tabulka pro
pečicí sondu.
Používejte pouze pečicí sondu dodáva‐
nou spolu se spotřebičem nebo originál‐
ní náhradní díly.
1.
2.
Nastavte funkci trouby a teplotu.
Umístěte hrot pečicí sondy (se symbolem
na rukojeti) do středu masa.
ČESKY
8.
9.
11
sondy. Na dvě minuty zazní zvukový signál.
Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte
libovolné tlačítko.
Odpojte zástrčku pečicí sondu ze zásuvky.
Vyjměte maso ze spotřebiče.
Vypněte spotřebič.
Při každém zasunutí pečicí sondy do
zásuvky je zapotřebí znovu nastavit čas
trvání a ukončení.
3.
Zapojte zástrčku pečicí sondy do zásuvky
na přední straně spotřebiče. Na displeji se
zobrazí symbol pečicí sondy a výchozí te‐
plota středu masa. Když pečicí sondu pou‐
žíváte poprvé, výchozí teplota středu masa
je 60 °C.
4.
Zatímco bliká
, můžete použít ovladač
teploty ke změně výchozí teploty středu ma‐
sa.
5.
Pomocí
uložte novou teplotu středu ma‐
sa nebo počkejte 10 sekund na automatické
uložení nastavení. Nová výchozí teplota
středu masa se zobrazí během příštího pou‐
žití pečicí sondy.
Ujistěte se, že pečicí sonda zůstane během
přípravy jídla zasunutá jak v mase, tak v zá‐
suvce.
Když maso dosáhne nastavené teploty
středu, začne blikat symbol a teplota pečicí
6.
7.
Když spotřebič poprvé vypočítává
předběžný čas trvání, na displeji bliká
symbol -. Když je výpočet dokončen, na
displeji se zobrazí délka přípravy jídla.
Výpočty probíhají na pozadí během
přípravy jídla a v případě potřeby dojde
k aktualizaci hodnoty času trvání na dis‐
pleji.
Teplotu středu masa lze změnit kdykoliv během
přípravy jídla:
1.
2.
Stiskněte tlačítko teploty
:
– Jednou - na displeji se zobrazí nastavená
teplota středu masa, která se střídá s ak‐
tuální teplotou sondy ve středu masa
každých 10 sekund.
– Dvakrát - na displeji se zobrazí aktuální
teplota trouby, která se střídá s nastave‐
nou teplotou trouby každých 10 sekund.
– Třikrát - na displeji se zobrazí nastavená
teplota trouby.
Pomocí ovladače teploty změňte požadova‐
nou teplotu.
7.2 Vložení příslušenství trouby
Hluboký pekáč / plech a tvarovaný rošt mají po
stranách přesahující okraje. Tyto okraje a tvar
vodicích lišt slouží jako speciální zařízení bránící
vyklouznutí nádobí.
12
www.electrolux.com
Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého
pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč / plech.
Zasuňte hluboký pekáč / plech do drážek na jed‐
né z úrovní trouby.
7.3 Teleskopické výsuvy - vložení příslušenství trouby
Vložte plech na pečení nebo hluboký pekáč /
plech do teleskopických výsuv.
Zasuňte tvarovaný rošt do teleskopických výsuv
tak, aby nožičky směřovaly dolů.
Zvýšený okraj tvarovaného roštu fungu‐
je jako speciální zajištěním proti sklou‐
znutí nádobí.
7.4 Společné vložení tvarovaného roštu a hlubokého pekáče / plechu
Tvarovaný rošt položte na hluboký pekáč / plech.
Tvarovaný rošt a hluboký pekáč / plech umístěte
na teleskopické výsuvy.
ČESKY
13
8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Dětská bezpečnostní pojistka
Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání ná‐
hodnému použití spotřebiče.
Zapnutí či vypnutí funkce dětské bezpečnostní
pojistky:
1. Nenastavujte žádnou funkci trouby.
2. Na dvě sekundy stiskněte a podržte součas‐
ně
a
.
3. Zazní zvukový signál. Na displeji se rozsvítí
či zhasne symbol SAFE (podle toho, zda
funkci dětské bezpečnostní pojistky zapnete
či vypnete).
Když otočíte ovladačem nebo stisknete
jakékoliv tlačítko, na displeji se zobrazí
SAFE.
Blokování tlačítek
Funkce blokování tlačítek brání náhodné změně
funkce trouby. Funkci blokování tlačítek můžete
zapnout pouze, když je spotřebič v provozu.
Zapnutí či vypnutí funkce blokování tlačítek:
1. Zapněte spotřebič.
2. Zapněte funkci trouby nebo zvolte nastave‐
ní.
3. Na dvě sekundy stiskněte a podržte součas‐
ně
a
.
4. Zazní zvukový signál. Na displeji se rozsvítí
či zhasne symbol Loc (podle toho, zda funk‐
ci blokování tlačítek zapnete či vypnete).
Spotřebič lze při zapnutém blokování
tlačítek vypnout. Když spotřebič vypne‐
te, vypne se i funkce blokování tlačítek.
Když otočíte ovladačem nebo stisknete
jakékoliv tlačítko, na displeji se zobrazí
Loc.
8.2 Ukazatel zbytkového tepla
Na displeji se zobrazuje ukazatel zbytkového te‐
pla
, když je spotřebič vypnutý a teplota trou‐
by je vyšší než 40 °C. Pomocí ovladače teploty
zobrazíte její teplotu.
8.3 Chladicí ventilátor
Když je spotřebič v provozu, chladicí ventilátor
se automaticky zapne, aby udržoval povrch
spotřebiče chladný. Jestliže spotřebič vypnete,
bude chladicí ventilátor pokračovat v chlazení až
do úplného ochlazení spotřebiče.
8.4 Automatické vypnutí
Z bezpečnostních důvodů se spotřebič po určité
době sám vypne:
• Pokud je spuštěna funkce trouby.
• Pokud nezměníte teplotu trouby.
Teplota trouby
Čas vypnutí
30 - 115 °C
12,5 h
120 - 195 °C
8,5 h
200 - 245 °C
5,5 h
250 - maximální teplota °C
Po automatickém vypnutí spotřebič opět zprovo‐
zníte pomocí kteréhokoli tlačítka.
3,0 h
Automatické vypnutí funguje u všech
funkcí trouby s výjimkou funkcí Osvětle‐
ní, Pečení při nízké teplotě, Trvání,
Ukončení, Odložený start a Pečicí son‐
da.
14
www.electrolux.com
9. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
9.1 Vnitřní strana dvířek
U některých modelů můžete na vnitřní straně
dvířek najít:
• Čísla poloh roštů.
• Informace o pečicích funkcích, doporučené
poloze roštů a teplotách pro typická jídla.
Teploty a časy pečení v tabulkách jsou
pouze orientační. Závisí na receptu,
kvalitě a množství použitých přísad.
9.2 Pečení moučných jídel
Všeobecné pokyny
• Nová trouba může péct jinak, než jak jste byli
zvyklí u starého spotřebiče. Svá obvyklá na‐
stavení (teplotu, doby pečení) a polohy roštů
byste měli proto upravit podle doporučení uve‐
dených v tabulkách.
• Při delší době pečení můžete troubu vypnout
asi 10 minut před koncem pečení, abyste vy‐
užili zbytkového tepla.
Při pečení zmrazeného jídla se mohou plechy v
troubě během pečení zkroutit. Po ochlazení se
opět vyrovnají.
Jak používat tabulky pro pečení moučných jídel
• Výrobce doporučuje při prvním pečení použít
nižší teploty.
• Jestliže nemůžete najít nastavení pro určitý
recept, snažte se vybrat podobné jídlo.
• Pokud pečete moučná jídla na několika úrov‐
ních roštů, můžete dobu pečení prodloužit o
10–15 minut.
• Různě vysoké moučníky a pečivo mohou nej‐
prve nerovnoměrně zhnědnout. V takovém
případě ale hned neměňte teplotu. Rozdíly se
během pečení vyrovnají.
9.3 Tipy k pečení moučných jídel
Výsledek pečení
Možná příčina
Řešení
Spodek koláče je příliš světlý.
Nesprávná poloha roštu.
Vložte koláč na nižší rošt.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Teplota trouby je příliš vyso‐
ká.
Při příštím pečení nastavte o
něco nižší teplotu trouby.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Příliš krátká doba pečení.
Prodlužte dobu pečení. Dobu
pečení nelze zkrátit zvýšením
teploty.
Koláč klesl a je mazlavý, ne‐
propečený či nerovnoměrný.
Ve směsi je příliš mnoho teku‐
tin.
Použijte méně tekutiny. Do‐
držujte dobu tření těsta, ze‐
jména používáte-li kuchyň‐
ského robota.
Koláč je příliš suchý.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte
vyšší teplotu trouby.
Koláč je příliš suchý.
Příliš dlouhá doba pečení.
Při příštím pečení nastavte
kratší dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Teplota trouby je příliš vysoká
a doba pečení je příliš krátká.
Nastavte nižší teplotu pečení
a prodlužte dobu pečení.
Koláč hnědne nerovnoměrně.
Směs je nerovnoměrně rozlo‐ Směs rovnoměrně rozložte na
žena.
plech na pečení.
Koláč není při dané délce pe‐
čení hotový.
Teplota trouby je příliš nízká.
Při příštím pečení nastavte
trochu vyšší teplotu trouby.
ČESKY
9.4 Pečení na jedné úrovni:
Pečení ve formě
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kulatý koláč /
Brioška
Pravý horký
vzduch
1
150 - 160
50 - 70
Linecký koláč /
Ovocný koláč
Pravý horký
vzduch
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Pravý horký
vzduch
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / Piškotový
koláč bez tuku
Konvenční ohřev
2
160
35 - 50
Dortový korpus –
křehké těsto
Pravý horký
vzduch
2
170 - 180 1)
10 - 25
Dortový korpus –
piškotové těsto
Pravý horký
vzduch
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Pravý horký
vzduch
2
160
60 - 90
Apple pie / Ja‐
blečný koláč (2
formy, Ø 20 cm,
položené
úhlopříčně)
Konvenční ohřev
1
180
70 - 90
Tvarohový koláč
Konvenční ohřev
1
170 - 190
60 - 90
1) Předehřejte troubu.
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Kynutá pletýnka /
Konvenční ohřev
Věnec
Druh pečení
Funkce trouby
3
170 - 190
30 - 40
Vánoční štola
Konvenční ohřev
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chléb (žitný
chléb):
1. První část
procesu pe‐
čení.
2. Druhá část
procesu pe‐
čení.
Konvenční ohřev
1
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
15
16
www.electrolux.com
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
Konvenční ohřev
3
190 - 210 1)
20 - 35
Roláda
Konvenční ohřev
3
180 - 200 1)
10 - 20
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Drobenkový ko‐
láč (suchý)
Mandlový koláč /
Koláč s cukrovou Konvenční ohřev
polevou
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
škotové těsto)
2)
Pravý horký
vzduch
Ovocné koláče
(kynuté těsto / pi‐
Konvenční ohřev
škotové těsto)
2)
Ovocné koláče z
křehkého těsta
Pravý horký
vzduch
Kynutý koláč s
jemnou náplní
Konvenční ohřev
(např. tvaroh,
smetana, pudink)
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
Sušenky
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z
křehkého těsta
Druh pečení
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
10 - 20
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Pravý horký
vzduch
3
140
20 - 35
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
Konvenční ohřev
3
160 1)
20 - 30
Sušenky z piško‐
tového těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
15 - 20
Sněhové pusinky
Pravý horký
vzduch
3
80 - 100
120 - 150
Makronky
Pravý horký
vzduch
3
100 - 120
30 - 50
ČESKY
Druh pečení
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Sušenky z kynu‐
tého těsta
Pravý horký
vzduch
3
150 - 160
20 - 40
Drobné pečivo z
listového těsta
Pravý horký
vzduch
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Pravý horký
vzduch
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Konvenční ohřev
3
190 - 2101)
10 - 25
Pravý horký
vzduch
3
1501)
20 - 35
3
1701)
20 - 30
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
Small cakes /
Malé koláčky (20 Konvenční ohřev
kousků na plech)
1) Předehřejte troubu.
Nákypy a zapékaná jídla
Jídlo
Funkce trouby
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Zapečené těsto‐
viny
Konvenční ohřev
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Konvenční ohřev
1
180 - 200
25 - 40
Zapékaná zeleni‐
na1)
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Bagety zapeče‐
né s roztaveným
sýrem
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
40 - 60
Rybí nákypy
Konvenční ohřev
1
180 - 200
30 - 60
Turbo gril nebo
Pravý horký
vzduch
1
160 - 170
30 - 60
Teplota (°C)
Čas (min)
160 - 180 1)
25 - 45
Plněná zelenina
1) Předehřejte troubu.
9.5 Pečení na více úrovních
Koláče / sladké pečivo / chléb na plechu na pečení
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Zákusky z listo‐
vého těsta s kré‐
mem / Banánky
Poloha roštu
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
1/4
-
17
18
www.electrolux.com
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
1/4
-
Koláč s droben‐
kou, suchý
Teplota (°C)
Čas (min)
150 - 160
30 - 45
1) Předehřejte troubu.
Sušenky / small cakes / malé koláčky / sladké pečivo / slané pečivo
Pravý horký vzduch
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Dvě polohy roštu
Tři polohy roštu
Sušenky z
křehkého těsta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread /
Máslové sušen‐
ky / Proužky tě‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušenky z piško‐
tového těsta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Čajové pečivo z
vaječného bílku /
Sněhové pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makronky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušenky z kynu‐
tého těsta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobné pečivo z
listového těsta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Malé koláčky (20
kousků na plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Předehřejte troubu.
9.6 Příprava pizzy
Druh pečení
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s pestrou oblo‐
hou)
2
180 - 200
20 - 30
Ovocné koláčky
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
ČESKY
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Švýcarský koláč
Druh pečení
1
170 - 190
45 - 55
Jablečný koláč, s hor‐
ní vrstvou
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nekvašený chléb
2
230 - 2501)
10 - 20
Listové těsto s náplní
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekueche (alsa‐
ské jídlo podobné piz‐
ze)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruské pirohy s
náplní)
2
180 - 200 1)
15 - 25
19
1) Předehřejte troubu.
2) Použijte hluboký pekáč / plech.
9.7 Pečení masa
• K pečení masa používejte žáruvzdorné nád‐
oby (viz pokyny výrobce).
• Velké pečeně můžete péct přímo v hlubokém
pekáči / plechu (je-li součástí příslušenství)
nebo na tvarovaném roštu nad tímto plechem.
• Libové maso doporučujeme péct v pekáči s
poklicí. Maso tak bude šťavnatější.
• Všechny druhy masa, které by měly zhněd‐
nout, nebo mít po upečení kůrčičku, můžete
péct v pekáči bez pokličky.
• Maso a ryby doporučujeme péct v troubě až
od hmotnosti 1 kg.
• Abyste zabránili připékání šťávy nebo tuků z
masa na plechu, nalijte do hlubokého pekáče /
plechu trochu tekutiny.
• Podle potřeby otočte pečeni (za 1/2 - 2/3 doby
pečení).
• Velké kusy pečeně nebo drůbeže několikrát v
průběhu pečení potřete vlastní šťávou. Lépe
se tak upečou.
• Spotřebič můžete vypnout přibližně 10 minut
před koncem doby pečení a využít zbytkového
tepla.
9.8 Pečení masa s nastavením Turbo gril
Hovězí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Dušené maso
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
230
120 - 150
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet: nepro‐
ky
pečené
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Hovězí pečeně
na cm tloušť‐
nebo filet:
ky
středně propeče‐
né
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Hovězí pečeně
nebo filet: dobře
propečené
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
na cm tloušť‐
ky
20
www.electrolux.com
1) Předehřejte troubu.
Vepřové
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Plec / Krkovice /
Kýta v celku
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotlety / Žebírka
1–1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g–1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Vepřové koleno
(předvařené)
750 g–1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
Telecí
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Telecí peče‐
ně
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Telecí koleno
1,5–2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Jehněčí kýta /
Jehněčí pe‐
čeně
1–1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jehněčí hřbet
1–1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Zaječí hřbet /
stehno
až 1 kg
Konvenční
ohřev
1
230 1)
30 - 40
Hřbet z vyso‐
ké zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
35 - 40
Kýta z vysoké
zvěře
1,5–2 kg
Konvenční
ohřev
1
180 - 200
60 - 90
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Kusy drůbeže
200 - 250 g
každý
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Jehněčí
Zvěřina
1) Předehřejte troubu.
Drůbež
ČESKY
Druh masa
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
Půlka kuřete
400 - 500 g
každý
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kuře, brojler
1–1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kachna
1,5–2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Husa
3,5–5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Krůta
2,5-3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Krůta
4–6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množství
Funkce trou‐
by
Poloha roštu
Teplota °C
Čas (min)
1–1,5 kg
Konvenční
ohřev
1
210 - 220
40 - 60
21
Ryby (dušené)
Druh masa
Celá ryba
9.9 Gril
Grilujte pouze ploché kousky masa nebo ryb.
Prázdnou troubu předehřejte po dobu pěti minut
pomocí grilovací funkce.
Vždy grilujte při maximální nastavené teplotě.
Rošt zasuňte do polohy uvedené v tabulce pro
grilování.
Do první polohy roštu vždy zasuňte plech na za‐
chycení šťávy.
POZOR
Vždy grilujte se zavřenými dvířky trou‐
by.
Gril
Jídlo ke grilování
Čas (min)
Poloha roštu
Teplota
1. strana
2. strana
Hovězí pečeně
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Hovězí filety
3
230
20 - 30
20 - 30
Vepřové kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telecí kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jehněčí kotlety
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celé ryby, 500–
1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Velkoplošný gril
Jídlo ke grilování
Poloha roštu
Burgers / Karbanátky
Čas (min)
1. strana
2. strana
4
8 - 10
6-8
Vepřový plátek
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Telecí filety / steaky
4
7 - 10
6-8
Toast / Topinky 1)
5
1-3
1-3
22
www.electrolux.com
Jídlo ke grilování
Čas (min)
Poloha roštu
1. strana
2. strana
4
6-8
-
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (min)
Mražená pizza
2
200 - 220
15 - 25
Americká mražená
pizza
2
190 - 210
20 - 25
Chlazená pizza
2
210 - 230
13 - 25
Mražená pizza snack
2
180 - 200
15 - 30
Hranolky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolky, silné
3
200 - 220
25 - 35
Amer. brambory, kro‐
kety
3
220 - 230
20 - 35
Opečená bramborová
kaše
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne / cannelloni,
čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Mražené lasagne/
cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Sýr pečený v troubě
3
170 - 190
20 - 30
Kuřecí křídla
2
190 - 210
20 - 30
Topinky s oblohou
1) Předehřejte troubu.
9.10 Polotovary
Pravý horký vzduch
Polotovary
Mražená hotová jídla
Jídlo k přípravě
Funkce trouby
Poloha roštu
Konvenční ohřev
3
Hranolky1) (300 - Konvenční ohřev
nebo Turbo gril
600 g)
3
Bagety
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Ovocné koláče
Konvenční ohřev
3
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
Mražená pizza
Teplota (°C)
Čas (min)
podle pokynů vý‐ podle pokynů vý‐
robce
robce
200 - 220
podle pokynů vý‐
robce
1) Hranolky při pečení dvakrát až třikrát obraťte
9.11 Rozmrazování
Odstraňte obal z potravin a potraviny položte na
talíř.
Nezakrývejte je mísou či talířem, poněvadž by to
mohlo prodloužit dobu rozmrazování.
Používejte první polohu roštu zdola.
ČESKY
23
Doba rozmra‐
zování (min)
Další čas rozmrazo‐
vání (min)
Kuře, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Kuře položte na obrácený
talířek ve velkém talíři. V
polovině doby obraťte.
Maso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Maso, 500 g
90 - 120
20 - 30
V polovině doby obraťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Máslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetanu lze snadno ušle‐
hat, i když jsou v ní ne zcela
rozmražené kousky.
60
60
Jídlo
Dort, 1400 g
9.12 Zavařování
Upozornění:
• Pro zavařování používejte pouze zavařovací
sklenice, které jsou na trhu dostupné ve stejné
velikosti.
• Sklenice se šroubovacím uzávěrem nebo ba‐
jonetovým uzávěrem nejsou vhodné.
• Pro tuto funkci používejte první polohu roštu
odspodu.
• Na plech na pečení nedávejte více než šest li‐
trových zavařovacích sklenic.
Poznámka
-
• Sklenice naplňte rovnoměrně a uzavřete je.
• Sklenice se nesmí navzájem dotýkat.
• Do plechu na pečení nalijte 1/2 litru vody, aby
v troubě bylo dostatečné vlhko.
• Jakmile začne tekutina v prvních sklenicích
perlit (u litrových sklenic asi za 35–60 minut),
troubu vypněte nebo snižte teplotu na 100 °C
(viz tabulka).
Měkké ovoce
Zavařování
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Jahody / Borůvky /
Maliny / Zralý angrešt
160 - 170
35 - 45
-
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Karotka / mrkev 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Okurky
160 - 170
50 - 60
-
Peckoviny
Zavařování
Hrušky / Kdoule /
Švestky
Zelenina
Zavařování
24
www.electrolux.com
Teplota ve °C
Doba zavařování do
začátku perlení (min)
Další vaření při 100
°C (min)
Smíšená nakládaná
zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kedlubny / Hrášek /
Chřest
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zavařování
1) Po vypnutí spotřebiče nechte stát v troubě.
9.13 Sušení - Pravý horký vzduch
spotřebiče a nechte jej vychladnout. Poté dokon‐
čete sušení.
Rošty trouby zakryjte papírem na pečení.
Nejlepších výsledků dosáhnete, když v polovině
doby sušení spotřebič vypnete. Otevřete dvířka
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
Teplota (°C)
Čas (hod)
1/4
60 - 70
6- 8
3
1/4
60 - 70
5-6
3
1/4
60 - 70
5-6
Houby
3
1/4
50 - 60
6-8
Byliny
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod)
1 úroveň
2 úrovně
Fazole
3
Papriky
Zelenina do po‐
lévky
Ovoce
Sušené potravi‐
ny
Poloha roštu
1 úroveň
2 úrovně
Švestky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Meruňky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablečné plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
9.14 Tabulka pečicí sondy
Hovězí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Filet / Steak z nízkého roštěnce: nepropečené
45 - 50
Filet / Steak z nízkého roštěnce: středně pro‐
pečené
60 - 65
Filet / Steak z nízkého roštěnce: dobře prope‐
čené
70 - 75
ČESKY
25
Vepřové
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Vepřová plec / kýta / krkovice
80 - 82
Vepřové kotlety (hřbet), uzené vepřové maso
75 - 80
Sekaná
75 - 80
Telecí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Telecí pečeně
75 - 80
Telecí koleno
85 - 90
Skopové / Jehněčí
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Skopová kýta
80 - 85
Skopový hřbet
80 - 85
Jehněčí pečeně / Jehněčí kýta
70 - 75
Zvěřina
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Zaječí hřbet
70 - 75
Zaječí stehno
70 - 75
Celý zajíc
70 - 75
Hřbet z vysoké zvěře
70 - 75
Kýta z vysoké zvěře
70 - 75
Ryby
Jídlo
Teplota středu pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhovité ryby
65 - 70
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
• Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a
mycího prostředku.
• K čištění kovových ploch používejte běžný či‐
sticí prostředek.
• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití.
Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
• Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciální‐
ho prostředku k čištění trouby.
• Vyčistěte všechno příslušenství po každém
použití a nechte jej vysušit. Použijte měkký
hadr a vlažnou vodu s mycím prostředkem.
26
www.electrolux.com
• Máte-li nepřilnavé příslušenství, nečistěte je
agresivními čisticími prostředky, ostrými
předměty, ani je nemyjte v myčce nádobí. Mo‐
hlo by dojít k poškození nepřilnavého povrchu.
5.
UPOZORNĚNÍ
Nečistěte katalytickou vrstvu spreji do
trouby, abrazivními čisticími prostředky,
mýdly či jinými čisticími prostředky. Hro‐
zí nebezpečí poškození katalytické vr‐
stvy.
10.1 Katalytické čištění
Stěny s katalytickým povlakem mají samočisticí
schopnost. Absorbují tuk, který se na stěnách
usazuje při provozu spotřebiče.
Abyste proces samočištění podpořili, pravidelně
prázdný spotřebič zahřívejte:
1. Vyjměte ze spotřebiče příslušenství.
2. Nastavte funkci katalytického čištění. Viz
„Funkce trouby“.
Na displeji se zobrazí CATA a délka čisticí‐
ho procesu (jedna hodina). Nelze nastavit
funkci Trvání, ale lze použít funkci Ukončení
k odložení spuštění čisticího procesu.
3. Po uplynutí doby zazní zvukové signál.
Spotřebič se vypne.
4. Zvukový signál vypnete otevřením dvířek
trouby nebo stisknutím jakéhokoliv tlačítka.
Vnitřní dno spotřebiče vyčistěte měkkou a
vlhkou houbičkou.
Změna zbarvení katalytické vrstvy ne‐
má vliv na její vlastnosti.
Během katalytického čištění svítí osvě‐
tlení vnitřku trouby.
Připomínka čištění
Jako připomínka potřebného katalytického čiště‐
ní bliká na displeji po každém zapnutí a vypnutí
spotřebiče na 10 sekund CATA.
Připomínka čištění z displeje zmizí:
• Po ukončení katalytického čištění.
• Pokud současně stisknete tlačítka
a
.
10.2 Drážky roštů
Vyjmutí drážek na rošty
Při čištění bočních stěn můžete drážky roštů vy‐
jmout.
1. Odtáhněte přední část drážek od stěny trou‐
by.
2.
2
1
Odtáhněte zadní konec drážek na rošty od
stěny trouby a vytáhněte je ven.
ČESKY
Instalace drážek na rošty
Drážky na rošty instalujte stejným postupem v
opačném pořadí.
• Vytáhněte pojistky v pojistkové skříňce nebo
vypněte jistič.
POZOR
Na dno vnitřku spotřebiče položte měk‐
kou látku. Zabráníte tak poškození krytu
žárovky a vnitřku trouby.
Vždy použijte žárovku stejného typu.
Platí pro teleskopické výsuvy:
Zarážky na teleskopických výsuvách
musí směřovat dopředu.
10.3 Žárovka
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým pro‐
udem.
Žárovka trouby a její kryt mohou být
horké.
Před výměnou žárovky trouby:
• Vypněte spotřebič.
27
Výměna žárovky na stropě vnitřku trouby:
Skleněným krytem otočte proti směru hodi‐
nových ručiček a sejměte jej.
2. Skleněný kryt vyčistěte.
3. Žárovku vyměňte za vhodnou žárovku odol‐
nou proti teplotě 300 °C.
4. Nasaďte skleněný kryt.
1.
10.4 Čištění dvířek trouby
Odstranění dvířek trouby a skleněných panelů
Dvířka trouby a vnitřní skleněné panely lze za
účelem čištění demontovat. Počet jednotlivých
skleněných panelů se liší dle modelu.
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání dvířek spotřebiče buďte
opatrní. Dvířka jsou těžká.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Dvířka položte vnější stranou dolů na měk‐
kou látku na rovné podložce. Zabráníte tak
poškrábání.
6.
Uchopte okrajovou lištu na horní straně
dvířek (B) na obou stranách a zatlačením
směrem dovnitř uvolněte svorku těsnění.
Vytáhněte lištu dopředu a odstraňte ji.
7.
B
1
Otevřete plně dvířka.
Stiskněte upínací páčky (A) na obou
dveřních závěsech až na doraz.
Přivřete dvířka trouby do první polohy
otevření (přibližně do úhlu 70°).
Oběma rukama podržte dvířka a vytáhněte
je směrem šikmo vzhůru od spotřebiče.
28
www.electrolux.com
8.
9.
Nasazení dvířek trouby a skleněných
panelů
Uchopte skleněné panely jeden po druhém
na jejich horní straně a vytáhněte je z drá‐
žek směrem nahoru.
Skleněný panel omyjte vodou se saponá‐
tem. Skleněný panel pečlivě osušte.
opačném pořadí. Nejprve vraťte menší a potom
větší panel.
Po vyčištění skleněné panely a dvířka trouby
opět nasaďte. Proveďte výše uvedené kroky v
11. CO DĚLAT, KDYŽ...
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič nehřeje.
Spotřebič je vypnutý.
Zapněte spotřebič.
Spotřebič nehřeje.
Hodiny nejsou nastavené.
Nastavte hodiny. Viz „Nasta‐
vení času“.
Spotřebič nehřeje.
Nejsou provedena nutná na‐
stavení.
Zkontrolujte, zda jsou nasta‐
vení správná.
Spotřebič nehřeje.
Je zapnutá funkce automatic‐
kého vypnutí.
Viz „Automatické vypnutí“.
Spotřebič nehřeje.
Je uvolněná pojistka, popř.
vybavený jistič.
Zkontrolujte, zda příčinou zá‐
vady není pojistka popř. jistič.
Pokud se pojistka uvolňuje
opakovaně, obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře.
Osvětlení nefunguje.
Vadná žárovka.
Vyměňte žárovku.
Na displeji se objeví „C2“.
Chcete spustit funkci rozmra‐
zování nebo katalytického či‐
štění, ale neodpojili jste zá‐
strčku pečicí sondy ze zásuv‐
ky.
Odpojte pečicí sondu ze zá‐
suvky.
Na displeji se zobrazuje chy‐
bový kód, který není na se‐
znamu.
Jedná se závadu na elektroin‐ • Spotřebič vypněte a znovu
stalaci.
zapněte prostřednictvím
domovní pojistky nebo
ochranného spínače v po‐
jistkové skříňce.
• Pokud se chybový kód na
displeji zobrazí znovu, kon‐
taktujte nejbližší autorizo‐
vané servisní středisko.
ČESKY
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na svého prodejce nebo na místní autorizova‐
né servisní středisko.
29
Potřebné údaje pro servisní středisko najdete na
typovém štítku. Typový štítek se nachází na
předním rámu vnitřní části spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.)
.........................................
Výrobní číslo (PNC)
.........................................
Sériové číslo (SN)
.........................................
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
30
www.electrolux.com
ČESKY
31
892961584-A-132013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement