Electrolux EOA5551AOZ Vartotojo vadovas

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Electrolux EOA5551AOZ Vartotojo vadovas | Manualzz

EOA05551O

EOA45551O

.......................................................... .......................................................

LT ORKAITĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

2 www.electrolux.com

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

9. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

11. KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

MES GALVOJAME APIE JUS

Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.

Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad: gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos: www.electrolux.com

užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui: www.electrolux.com/productregistration įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui: www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.

Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.

Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.

Bendroji informacija ir patarimai

Informacija dėl aplinkos apsaugos

Galimi pakeitimai.

LIETUVIŲ

1. SAUGOS INFORMACIJA

Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐ teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐ tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite

šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

3

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.

• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐ mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐ gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.

• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.

• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐ duojame jį įjungti.

• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.

• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐ kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.

• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.

• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.

• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

4 www.electrolux.com

• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termomet‐ rą.

• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐ ka.

• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.

2. SAUGOS INSTRUKCIJA

2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS

Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas asmuo.

• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.

• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐ nes pirštines.

• Netraukite šio prietaiso už rankenos.

• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐ taisų ar įrenginių.

• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐ mis konstrukcijomis ir šalia jų.

• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio prietaisų ar įtaisų.

Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS

Gaisro ir elektros smūgio pavojus.

• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐ tas elektrikas.

• Prietaisą būtina įžeminti.

• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.

• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.

• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐ tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.

• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐ taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.

• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐ lima nuimti be įrankių.

• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.

• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐ tuko.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐ tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.

• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐ lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.

• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐ nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐ čio tarpelis.

2.2 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐ gio arba sprogimo pavojus.

• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.

• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐ blokuotos.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.

• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐ mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas oras.

• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos

šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.

• Nespauskite atvirų durelių.

• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.

• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐ valo būti uždarytos.

• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐ jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.

• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.

• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐ duktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus sugadinti prietaisą.

• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:

– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;

– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;

– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.

– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.

– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐ dus.

• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐ tija netaikoma.

• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐ pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.

2.3 Valymas ir priežiūra

ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐ dinimo pavojus.

LIETUVIŲ 5

• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.

• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.

• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐ tarnavimo centrą.

• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.

Durelės yra sunkios!

• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐ mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.

• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.

• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.

Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐ te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.

• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.

2.4 Vidinė apšvietimo lemputė

• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus.

• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐ putes.

2.5 Seno prietaiso išmetimas

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti arba uždusti.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.

• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.

6 www.electrolux.com

3. GAMINIO APRAŠYMAS

1 2 3 4 5 6

14

3

2

1

5

4

3.1 Priedai

13

10

11

12

7

8

9

1

4

5

2

3

6

9

10

7

8

11

12

13

14

Valdymo skydelis

Orkaitės funkcijų nustatymo rankenėlė

Maitinimo lemputė / simbolis

Elektroninis programavimo įrenginys

Temperatūros nustatymo rankenėlė

Temperatūros lemputė / simbolis / indikato‐ rius

Mėsos termometro lizdas

Kaitinamasis elementas

Lemputė

Ventiliatorius

Galinės sienelės kaitinimo elementas

Apatinis kaitinimas

Išimama lentynos atrama

Lentynų padėtys

Vielinė lentyna

Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐ doms.

Kepimo padėklas

Skirta pyragams ir sausainiams kepti.

Keptuvas / prikaistuvis

Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.

LIETUVIŲ

Mėsos termometras (MT)

Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produktas.

7

Ištraukiami bėgeliai

Skirti lentynoms ir padėklams.

4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

4.1 Pradinis valymas

• Išimkite visas prietaiso dalis.

• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.

Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.

4.2 Laiko nustatymas

Prieš naudodami orkaitę, turite nustatyti laiką.

Prijungus prietaisą prie elektros tinklo arba nutrū‐ kus elektros tiekimui, mirksi laiko funkcijos indi‐ katorius.

Paspauskite mygtuką + arba -, kad nustatytumė‐ te tinkamą laiką.

Maždaug po penkių sekundžių indikatorius nus‐ tos mirksėti ir ekrane bus rodomas nustatytas paros laikas.

Kai keičiate laiką, tuo pačiu metu nega‐ lite nustatyti funkcijos „Trukmė“ arba

„Pabaiga“ .

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Norėdami naudoti prietaisą, spustelėkite valdymo rankenėlę. Valdymo rankenėlė iššoka.

5.1 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

1.

2.

Nustatykite orkaitės funkcijų valdymo ranke‐ nėlę, kad galėtumėte pasirinkti orkaitės funkciją.

Temperatūros valdymo rankenėle nustatyki‐ te temperatūrą.

3.

Jeigu norite išjungti prietaisą, pasukite or‐ kaitės funkcijų ir temperatūros valdymo ran‐ kenėles į išjungimo padėtį.

Rankenėlės simbolis, indikatorius arba lemputė (priklauso nuo modelio; žr.

prietaiso apžvalgą):

• orkaitei įkaitus užsidega indikatorius;

• kai prietaisas veikia, užsidega lempu‐ tė;

• simbolis rodo, ar rankenėlė valdo vie‐ ną iš kaitviečių, orkaitės funkcijas ar temperatūrą.

8 www.electrolux.com

5.2 Orkaitės funkcijos

Orkaitės funkcija

Orkaitės apšvietimas

Naudojimas

Įjungti orkaitės lemputę be gaminimo funkcijos.

Karšto oro srautas

Pica

Apatinis+viršutinis kaitini‐ mas

Apatinis kaitinimas

Atšildymas

Gaminti maistą didžiausia temperatūra trijuose orkaitės lygmenyse tuo pačiu metu. Kai naudojate šią funkciją, sumažinkite orkaitės temperatūrą 20–40 °C nuo įprastos temperatūros, naudojamos su apatinio ir viršutinio kaitini‐ mo funkcija. Taip pat – maisto produktams džiovinti.

Viename orkaitės lygmenyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Kai naudojate šią funkciją, sumažinkite orkaitės temperatūrą

20–40 °C nuo įprastos temperatūros, naudojamos su apatinio ir viršutinio kaitinimo funkcija.

Kepti ir skrudinti viename orkaitės lygyje.

Pyragų su traškiu ir paskrudusiu pagrindu kepimui ir pa‐ sterizavimui.

Atšildyti šaldytą maistą.

Mažasis kepintuvas

Didysis kepintuvas

Terminis kepintuvas

5.3 Elektroninė programinė įranga

1 2 3 4

Kepti grilyje plokščius patiekalus, padėtus grotelių vidury‐ je, ir skrudinti.

Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir skru‐ dinimui.

Skrudinti didelius mėsos ar vištienos gabalus viename lygmenyje. Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.

hr min

1

4

5

2

3

6

7

Funkcijų indikatoriai

Laiko rodmuo

Funkcijų indikatoriai

Mėsos termometro indikatorius

Mygtukas +

Pasirinkimo mygtukas

Mygtukas -

7 6 5

LIETUVIŲ

6. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS

Laikrodžio funkcija

Paros laikas

Laikmatis

Trukmė

Pabaiga

Naudojimas

Laikui rodyti, nustatyti arba keisti.

Galinei laiko atskaitai nustatyti. Ši funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.

Orkaitės veikimo trukmei nustatyti.

Orkaitės funkcijos išjungimo laikui nustatyti.

Galite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir

„Pabaiga“ tuo pačiu metu, jeigu no‐ rite, kad prietaisas automatiškai įsi‐ jungtų ir išsijungtų: pirmiausia nustatyki‐ te „Trukmė“ ir tada „Pabaiga“ .

6.1 Laikrodžio funkcijų nustatymas

3.

4.

5.

Norėdami nustatyti reikiamą laikrodžio funk‐ ciją, paspauskite + arba - .

Ekrane rodomas jūsų nustatytos laikrodžio funkcijos indikatorius. Pasibaigus nustaty‐ tam laikui, dvi minutes mirksi indikatorius ir girdimas signalas.

Naudojant funkcijas „Trukmė“ ir „Pabai‐ ga“, prietaisas išsijungia automatiškai.

Norėdami išjungti garso signalą, paspauski‐ te mygtuką.

Pasukite orkaitės funkcijų ir temperatūros rankenėles į išjungimo padėtį.

1.

6.2 Laikrodžio funkcijos atšaukimas

1.

2.

Kelis kartus paspauskite pasirinkimo mygtu‐ ką, kol pradės mirksėti reikiamas funkcijos indikatorius.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką

-.

Po kelių sekundžių laikrodžio funkcija išsi‐ jungs.

2.

Funkcijoms „Trukmė“ ir „Pabaiga“ nustatyki‐ te orkaitės funkciją ir temperatūrą. Tai nerei‐ kalinga minučių skaitikliui.

Spaudinėkite pasirinkimo mygtuką, kol pra‐ dės mirksėti reikalingos laikrodžio funkcijos indikatorius.

9

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

7.1 Mėsos termometras (MT)

Mėsos termometras matuoja mėsos kepimo tem‐ peratūrą.

Galimi du temperatūros nustatymai:

• Orkaitės temperatūra. Žr. kepimo lentelę.

• Kepimo temperatūra. Žr. mėsos termometro lentelę.

1.

Naudokite tik su prietaisu pateiktą mė‐ sos termometrą arba originalias atsargi‐ nes dalis.

ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, kai traukiate mėsos termometro galą ir kištuką. Mėsos ter‐ mometras yra karštas. Galima nuside‐ ginti.

Įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą, esantį prietaiso priekyje. Mėsos termometro indikatorius mirksi.

10 www.electrolux.com

2.

Mėsos termometro galą dėkite į mėsos vi‐ durį.

7.2 Orkaitės priedų įdėjimas

3.

4.

5.

Paspauskite mygtuką + arba -, kad nustaty‐ tumėte kepimo temperatūrą. Galite nustatyti nuo 30 °C iki 99 °C temperatūrą. Žr. vertes lentelėje.

Pasirinkite orkaitės funkciją ir orkaitės tem‐ peratūrą.

Kai prietaisas pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą, pasigirsta garso signalai. No‐ rėdami išjungti garso signalą, paspauskite mygtuką.

6.

7.

Išjunkite prietaisą.

Ištraukite mėso termometro kištuką iš lizdo.

Išimkite mėsą iš prietaiso.

Jei mėsa neiškepė taip, kaip norite, dar kartą atli‐ kite pirmiau nurodytus veiksmus ir nustatykite aukštesnę kepimo temperatūrą.

Gilus prikaistuvis ir vielinė lentynėlė turi šoninius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių forma yra specialūs, kad prikaistuviai nenuslystų.

Vielinės lentynėlės ir gilaus prikaistuvio montavi‐ mas kartu

Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus prikaistuvio.

Įstumkite gilų prikaistuvį į vieną iš orkaitės krei‐ piamųjų laikiklių lygių.

LIETUVIŲ 11

7.3 Ištraukiami bėgeliai – orkaitės priedų įdėjimas

Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėgelių.

Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių padėki‐ te taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.

Aukštas kraštas aplink vielinę lentynėlę yra speciali priemonė, apsauganti pri‐ kaistuvius, kad jie nenuslystų.

7.4 Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu

Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėge‐ lių.

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS

8.1 Aušinimo ventiliatorius

Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐ jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐ tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.

12 www.electrolux.com

9. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.

9.1 Vidinė durelių pusė

Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje pusėje rasite:

• Lentynų padėčių numerius.

• Informacijos apie kaitinimo funkcijas, tipiš‐ kiems patiekalams rekomenduojamas lentynų padėtis ir temperatūros nustatymus.

Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepi‐ mo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.

Jie priklauso nuo receptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kiekio.

9.2 Kepimas

Bendrieji nurodymai

• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuo‐ statas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir len‐ tynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse pateiktas vertes.

• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei, or‐ kaitę galima išjungti likus 10 minučių iki kepi‐ mo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs karštis.

Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto pro‐ duktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.

Kaip naudotis kepimo lentelėmis

• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą naudoti žemesnę temperatūrą.

• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skir‐ tas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite gaminti.

• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gamini‐ mo laiką galima pailginti 10–15 minučių.

• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nu‐ tinka, nustatytos temperatūros nekeiskite. Ke‐ pimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.

9.3 Kepimas viename lygyje:

Kepimas skardose

Riestainis / sviestinė bande‐ lė

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis Temperatūra

(°C)

Karšto oro srau‐ tas

1 150 - 160

1 140 - 160 Trapus pyragas / vaisinis tortas

Fatless sponge cake / biskvitinis pyragas be rie‐ balų

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

2 140 - 150

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

2 160 Fatless sponge cake / biskvitinis pyragas be rie‐ balų

Apkepas, trapus pyragas

Apkepas, biskvi‐ to tešla

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

2

2

170 - 180

150 - 170

1)

Laikas (min.)

50 - 70

70 - 90

35 - 50

35 - 50

10 - 25

20 - 25

Mielinė pynutė / riestainis

Kalėdinis pyra‐ gas

Duona (ruginė duona):

1.

Pirmoji kepi‐ mo proceso

2.

dalis.

Antroji kepi‐ mo proceso dalis.

Pyragaičiai su kremu / eklerai

Šveicariškas vy‐ niotinis

Trupininis pyra‐ gas (sausas)

Sviestinis mig‐ dolų pyragas / saldūs pyragai

Apkepai su vai‐ siais ir mielinės arba biskvitinės tešlos mišinio pagrindu

2)

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis Temperatūra

(°C)

Apple pie / obuo‐ lių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įde‐ damos įstrižai)

Karšto oro srau‐ tas

2 160

Apple pie / obuo‐ lių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įde‐ damos įstrižai)

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

1 180

Varškės pyragas Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

1) įkaitinkite orkaitę.

1 170 - 190

Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Temperatūra

(°C)

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

3

2

1

3

3

3

3

3

1.

2.

170 - 190

160 - 180

230

1)

160 - 180

190 - 210

180 - 200

150 - 160

190 - 210

150

1)

1)

1)

1)

LIETUVIŲ

Laikas (min.)

60 - 90

70 - 90

60 - 90

Laikas (min.)

30 - 40

50 - 70

1.

2.

20

30 - 60

20 - 35

10 - 20

20 - 40

20 - 30

35 - 55

13

14 www.electrolux.com

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Apkepai su vai‐ siais ir mielinės arba biskvitinės tešlos mišinio pagrindu

2)

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Vaisių pyragai iš trapios tešlos

Mieliniai pyragai su kremu (pvz., varškės, grietinė‐ lės, pieno / kiau‐

šinių)

Karšto oro srau‐

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

tas

Sausainiai

3

3

3

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Trapūs sausai‐ niai

Short bread / tra‐ pios tešlos kepi‐ niai / sausainių juostelės

Short bread / tra‐ pios tešlos kepi‐ niai / sausainių juostelės

Sausainiai iš skystos tešlos

Pyragai su kiau‐

šinio baltymu / merengos

Migdoliniai sau‐ sainiai

Sausainiai iš mielinės tešlos

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai

Bandelės

Bandelės

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Temperatūra

(°C)

170

160 - 170

160 - 180

Temperatūra

(°C)

150 - 160

140

160

1)

150 - 160

80 - 100

100 - 120

150 - 160

1)

170 - 180

1)

160

1)

190 - 210

1)

Laikas (min.)

35 - 55

40 - 80

40 - 80

Laikas (min.)

10 - 20

20 - 35

20 - 30

15 - 20

120 - 150

30 - 50

20 - 40

20 - 30

10 - 25

10 - 25

Kepimo tipas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Small cakes / maži pyragaičiai

(20 vienetų skar‐ doje)

Small cakes / maži pyragaičiai

(20 vienetų skar‐ doje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

Karšto oro srau‐ tas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

3

3

Temperatūra

(°C)

150

1)

170

1)

9.4 Kepimas keliais lygiais

Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona

Kepimo tipas

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

2 lentynos padė‐ tys

3 lentynos padė‐ tys

Pyragaičiai su kremu / eklerai

Trupininis pyra‐ gas

1) Įkaitinkite orkaitę.

1 / 4

1 / 4 -

-

Temperatūra

(°C)

160 - 180

150 - 160

1)

Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės

Kepimo tipas

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

2 lentynos padė‐ tys

3 lentynos padė‐ tys

Temperatūra

(°C)

Trapūs sausai‐ niai

Short bread / tra‐ pios tešlos kepi‐ niai / sausainių juostelės

Sausainiai iš skystos tešlos

Sausainiai su kiaušinio balty‐ mu / merengos

Migdoliniai sau‐ sainiai

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 4

1 / 3 / 5

1 / 3 / 5

-

-

-

150 - 160

140

160 - 170

80 - 100

100 - 120

LIETUVIŲ 15

Laikas (min.)

20 - 35

20 - 30

Laikas (min.)

25 - 45

30 - 45

Laikas (min.)

20 - 40

25 - 50

25 - 40

130 - 170

40 - 80

16 www.electrolux.com

Kepimo tipas

Sausainiai iš mielinės tešlos

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai

Bandelės

Small cakes / maži pyragaičiai

(20 vienetų skar‐ doje)

1) Įkaitinkite orkaitę.

Karšto oro srautas

Lentynos padėtis

2 lentynos padė‐ tys

3 lentynos padė‐ tys

1 / 4 -

1 / 4

1 / 4

1 / 4

-

-

-

Temperatūra

(°C)

160 - 170

170 - 180

1)

180

150

1)

Laikas (min.)

30 - 60

30 - 50

30 - 55

25 - 40

9.5 Patarimai, kaip kepti

Kepimo rezultatai

Pyrago apačia nepakankamai iškepusi.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinė‐ ja.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinė‐ ja.

Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinė‐ ja.

Pyragas pernelyg sausas.

Pyragas pernelyg sausas.

Pyragas nevienodai paskrun‐ da.

Pyragas nevienodai paskrun‐ da.

Pyragas neiškepa per nurody‐ tą kepimo laiką.

Galima priežastis

Netinkama lentynos padėtis.

Orkaitės temperatūra per aukšta.

Per trumpas kepimo laikas.

Tešloje per daug skysčio.

Orkaitės temperatūra per že‐ ma.

Per ilgas kepimo laikas.

Per aukšta orkaitės tempera‐ tūra ir per trumpas kepimo lai‐ kas.

Tešla netolygiai paskirstyta.

Orkaitės temperatūra per že‐ ma.

Pataisymas

Padėkite pyragą ant žemes‐ nės lentynos.

Kitą kartą kepdami nustatykite

šiek tiek žemesnę orkaitės temperatūrą.

Nustatykite ilgesnę kepimo trukmę. Negalite mažinti kepi‐ mo trukmės, nustatydami aukštesnę temperatūrą.

Naudokite mažiau skysčio. At‐ kreipkite dėmesį, kiek laiko maišyti, ypač jeigu naudojate plakiklį.

Kitą kartą kepdami nustatykite aukštesnę orkaitės tempera‐ tūrą.

Kitą kartą kepdami nustatykite trumpesnį kepimo laiką.

Nustatykite žemesnę orkaitės temperatūrą ir ilgesnį kepimo laiką.

Vienodai paskirstykite tešlą ant kepimo skardos.

Kitą kartą kepdami nustatykite

šiek tiek aukštesnę orkaitės temperatūrą.

LIETUVIŲ 17

Kepiniai ir apkepai

Patiekalas Orkaitės funkcija Lentynos padėtis

Temperatūra

(°C)

Laikas (min.)

Makaronų apke‐ pas

Lazanija

Daržovių apke‐ pas

1)

Ilgi batonai su ly‐ dytu sūriu

Saldūs kepiniai

Kepta žuvis

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Terminis kepintu‐ vas arba karšto oro srautas

Terminis kepintu‐ vas arba karšto oro srautas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Apatinis+viršuti‐ nis kaitinimas

Įdarytos daržo‐ vės

Terminis kepintu‐ vas arba karšto oro srautas

1) Įkaitinkite orkaitę.

9.6 Kepsnių kepimas

Kepsniai

• Kepimui naudokite atsparius karščiui orkaičių indus (perskaitykite gamintojo instrukcijas).

• Didelius kepsnius galima kepti giliame prikais‐ tuvyje (jeigu yra) arba ant vielinės lentynos virš gilaus prikaistuvio.

1

1

1

1

1

1

1

180 - 200

180 - 200

160 - 170

160 - 170

180 - 200

180 - 200

160 - 170

45 - 60

25 - 40

15 - 30

15 - 30

40 - 60

30 - 60

30 - 60

• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dang‐ čiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.

• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų ap‐ skrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐ doje.

9.7 Kepimas terminiame kepintuve

Jautiena

Mėsos rūšis

Troškinta mėsa

Kiekis

1–1,5 kg

Orkaitės funkcija

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Jautienos keps‐ nys arba filė: su krauju

Jautienos keps‐ nys arba filė: vi‐ dutiniškai iškep‐ tas storio cm storio cm

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

1

Temperatū‐ ra, °C

230

190 - 200

1)

180 - 190

1)

Trukmė

(min.)

120 - 150

5 - 6

6 - 8

18 www.electrolux.com

Mėsos rūšis

Jautienos keps‐ nys arba filė: ge‐ rai iškeptas

1) Įkaitinkite orkaitę.

Kiauliena

Mėsos rūšis

Mentė / sprandi‐ nė / kumpis

Kapotinis / kiau‐ lienos / jautienos

šonkauliukai

Maltos mėsos kepsnys

Kiaulės koja (ap‐ virta)

Veršiena

Mėsos rūšis

Kiekis storio cm

Kiekis

1–1,5 kg

1–1,5 kg

750 g–1 kg

750 g–1 kg

Kiekis

Kepta veršie‐ na

Veršienos kulninė

Aviena

Mėsos rūšis

1 kg

1,5–2 kg

Kiekis

Orkaitės funkcija

Terminis ke‐ pintuvas

Orkaitės funkcija

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

1

1

Temperatū‐ ra, °C

170 - 180

Temperatūra,

°C

160 - 180

170 - 180

160 - 170

150 - 170

1)

Trukmė

(min.)

8 - 10

Trukmė

(min.)

90 - 120

60 - 90

50 - 60

90 - 120

Orkaitės funk‐ cija

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

Temperatūra,

°C

160 - 180

Trukmė (min.)

90 - 120

160 - 180 120 - 150

Ėriuko koja / kepta aviena

Avienos nu‐ garinė

Žvėriena

Mėsos rūšis

1–1,5 kg

1–1,5 kg

Kiekis

Orkaitės funk‐ cija

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

Temperatūra,

°C

150 - 170

Trukmė (min.)

100 - 120

160 - 180 40 - 60

Kiškio nugari‐ nė / kiškio ko‐ ja

Elnienos nu‐ garinė iki 1 kg

1,5–2 kg

Orkaitės funk‐ cija

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Lentynos pa‐ dėtis

1

1

Temperatūra,

°C

230

1)

Trukmė (min.)

30 - 40

210 - 220 35 - 40

LIETUVIŲ 19

Mėsos rūšis

Elnienos

šlaunis

Kiekis

1,5–2 kg

Orkaitės funk‐ cija

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

Lentynos pa‐ dėtis

1

Temperatūra,

°C

180 - 200

Trukmė (min.)

60 - 90

1) Įkaitinkite orkaitę.

Paukštiena

Mėsos rūšis

Paukštiena, supjaustyta porcijomis

Vištienos pu‐ selės

Viščiukas, višta

Antis

Žąsis

Kalakutiena

Kalakutiena

Kiekis

200–250 g porcija

Orkaitės funk‐ cija

Terminis ke‐ pintuvas

Lentynos pa‐ dėtis

1

400–500 g porcija

1–1,5 kg

1,5–2 kg

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

Terminis ke‐ pintuvas

3,5–5 kg Terminis ke‐ pintuvas

2,5–3,5 kg Terminis ke‐ pintuvas

4–6 kg Terminis ke‐ pintuvas

1

1

1

1

1

1

Temperatūra,

°C

200 - 220

Trukmė (min.)

30 - 50

190 - 210

190 - 210

180 - 200

160 - 180

160 - 180

140 - 160

35 - 50

50 - 70

80 - 100

120 - 180

120 - 150

150 - 240

Žuvis (troškinta)

Mėsos rūšis

Visa žuvis

Kiekis

1–1,5 kg

Orkaitės funk‐ cija

Apatinis+vir‐

šutinis kaitini‐ mas

9.8 Mažasis kepintuvas

Kepdami griliu, visada nustatykite didžiausią temperatūrą.

Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje nurodytą padėtį.

Pirmoje lentynos padėtyje visada padėkite indą nuvarvėjusiems riebalams surinkti.

Lentynos pa‐ dėtis

1

Mažasis kepintuvas

Gaminamas maistas

Jautienos keps‐ nys

Lentynos padėtis Temperatūra

2 210 - 230

Temperatūra,

°C

210 - 220

Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies gabalus.

Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkaitę su ke‐ pimo grilyje funkcijomis.

ATSARGIAI

Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės dureles.

Trukmė (min.)

1-a pusė 2-a pusė

30 - 40

Trukmė (min.)

40 - 60

30 - 40

20 www.electrolux.com

Gaminamas maistas

Jautienos filė

Kiaulienos nuga‐ rinė

Veršienos nuga‐ rinė

Avienos nugari‐ nė

Visa žuvis, 500–

1000 g

Didysis kepintuvas

Lentynos padėtis Temperatūra

3

2

2

3

3 / 4

230

210 - 230

210 - 230

210 - 230

210 - 230

Gaminamas maistas

Burgers / mėsainiai

Kiaulienos filė

Dešrelės

Filė / veršienos keps‐ niai

Toast / skrebučiai

1)

Skrebutis su garnyru

1) Įkaitinkite orkaitę.

Lentynos padėtis

4

4

4

4

5

4

20 - 30

30 - 40

Trukmė (min.)

1-a pusė 2-a pusė

20 - 30

30 - 40

1-a pusė

8 - 10

10 - 12

10 - 12

Trukmė (min.)

2-a pusė

6 - 8

6 - 10

6 - 8

7 - 10 6 - 8

1 - 3

6 - 8

30 - 40

25 - 35

15 - 30

30 - 40

20 - 25

15 - 30

1 - 3

-

9.9 Pica

Kepimo tipas

Pica (plonapadė)

Pica (su daug garny‐ ro)

Apkepai

Špinatų apkepas

Quiche Lorraine

Biskvitinis apkepas

Obuolių tortas, už‐ dengtas

Daržovių pyragas

Nerauginta duona

Sluoksniuotos tešlos apkepas

Lentynos padėtis

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

Temperatūra, °C

200 - 230

1)2)

180 - 200

180 - 200

160 - 180

170 - 190

170 - 190

150 - 170

160 - 180

230 - 250

1)

160 - 180

1)

Trukmė (min.)

15 - 20

20 - 30

40 - 55

45 - 60

45 - 55

45 - 55

50 - 60

50 - 60

10 - 20

45 - 55

LIETUVIŲ 21

Kepimo tipas

Famekuchenas (į picą panašus Elzaso pa‐ tiekalas)

Piroggen (rusiška per‐ lenktos picos versija)

Lentynos padėtis

2

2

Temperatūra, °C

230 - 250

1)

180 - 200

1)

Trukmė (min.)

12 - 20

15 - 25

1) Įkaitinkite orkaitę.

2) Naudokite gilų prikaistuvį.

9.10 Atšildymas

Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į lėkš‐ tę.

Patiekalas

Atšildymo lai‐ kas (min.)

Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgė‐ ti atšildymo trukmė.

Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį nuo apa‐ čios.

Likusiojo atitirpinimo trukmė (min.)

Pastabos

Viščiukas, 1000 g

Mėsa, 1000 g

Mėsa, 500 g

Upėtakis, 150 g

Braškės, 300 g

Sviestas, 250 g

Grietinėlė, 2 × 200 g

100 - 140

100 - 140

90 - 120

25 - 35

30 - 40

30 - 40

80 - 100

20 - 30

20 - 30

20 - 30

10 - 15

10 - 20

10 - 15

10 - 15

-

-

Viščiuką uždėkite ant dide‐ lėje lėkštėje apverstos ma‐ žos lėkštutės. Patiekalo ga‐ minimo laikui įpusėjus, ap‐ verskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.

-

Grietinėlę galima gerai iš‐ plakti ir ne visiškai atitirpdy‐ tą.

Didelis, puošnus tor‐ tas, 1400 g

9.11 Konservavimas

60 60 -

Atkreipkite dėmesį:

• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konser‐ vavimo stiklainius.

• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangte‐ liais arba metalinių indų.

• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų lygį nuo apačios.

• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po

šešis vieno litro talpos stiklainius.

• Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite su veržtuvu.

• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.

• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.

• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek tiek bur‐ buliuoti (maždaug po 35–60 min., kai naudoja‐ mi vieno litro stiklainiai), orkaitę išjunkite arba temperatūrą sumažinkite iki 100 °C (žr. lente‐ lę).

22 www.electrolux.com

Minkšti vaisiai

Pasterizavimas Temperatūra, ˚C

Virimo trukmė (min.), kol susidaro burbuliu‐ kai

Gaminkite toliau 100

°C temperatūroje, min.

Žemuogės / mėlynės / avietės / prinokę ag‐ rastai

Kaulavaisiai

160 - 170 35 - 45 -

Pasterizavimas

Kriaušės / svarainiai / slyvos

Temperatūra, ˚C

160 - 170

Virimo trukmė (min.), kol susidaro burbuliu‐ kai

35 - 45

Gaminkite toliau 100

°C temperatūroje, min.

10 - 15

Daržovės

Pasterizavimas Temperatūra, ˚C

Morkos

1)

Agurkai

Marinuotos daržovės

160 - 170

160 - 170

160 - 170

Kaliaropės / žirniai /

šparagai

160 - 170

1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.

9.12 Džiovinimas, karšto oro srautas

Orkaitės lentynas išklokite kepimo popieriumi.

Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad gautumėte geriausius rezultatus. Atidarykite prietaiso dure‐

Daržovės

Džiovinamas maistas

Pupos

Pipirai

Daržovės raugi‐ nimui

Grybai

Prieskoniniai au‐ galai

Lentynos padėtis

1 lygis 2 lygiai

3

3

1 / 4

1 / 4

3

3

3

1 / 4

1 / 4

1 / 4

Virimo trukmė (min.), kol susidaro burbuliu‐ kai

50 - 60

50 - 60

50 - 60

50 - 60

Gaminkite toliau 100

°C temperatūroje, min.

5 - 10

-

5 - 10 les ir palikite prietaisą atvėsti. Po to tęskite džio‐ vinimo procesą.

Temperatūra, °C

60 - 70

60 - 70

60 - 70

50 - 60

40 - 50

15 - 20

Laikas (val.)

6- 8

5 - 6

5 - 6

6 - 8

2 - 3

LIETUVIŲ 23

Vaisiai

Džiovinamas maistas

Slyvos

Abrikosai

Pjaustyti obuoliai

Kriaušės

Lentynos padėtis

1 lygis 2 lygiai

3

3

1 / 4

1 / 4

3

3

1 / 4

1 / 4

9.13 Mėsos termometro lentelė

Jautiena

Maisto produktas

Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju

Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iškep‐ tas

Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškeptas

Kiauliena

Maisto produktas

Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė

Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nuga‐ rinė

Maltos mėsos kepsnys

Veršiena

Kepta veršiena

Maisto produktas

Veršienos kulninė

Aviena / ėriena

Maisto produktas

Avies koja

Avienos nugarinė

Kepta aviena / Ėriuko koja

Žvėriena

Kiškio nugarinė

Maisto produktas

Kiškio koja

Nepjaustytas kiškis

Temperatūra, °C

60 - 70

60 - 70

60 - 70

60 - 70

Laikas (val.)

8 - 10

8 - 10

6 - 8

6 - 9

Maisto kepimo temperatūra, °C

45 - 50

60 - 65

70 - 75

Maisto kepimo temperatūra, °C

80 - 82

75 - 80

75 - 80

Maisto kepimo temperatūra, °C

75 - 80

85 - 90

Maisto kepimo temperatūra, °C

80 - 85

80 - 85

70 - 75

Maisto kepimo temperatūra, °C

70 - 75

70 - 75

70 - 75

24 www.electrolux.com

Maisto produktas

Elnienos nugarinė

Elnio koja

Žuvis

Maisto produktas

Lašiša

Upėtakiai

Maisto kepimo temperatūra, °C

70 - 75

70 - 75

Maisto kepimo temperatūra, °C

65 - 70

65 - 70

10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

Pastabos apie valymą

• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu vandeniu su valymo priemone.

• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐ tą valymo priemonę.

• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudoji‐ mo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie nepridegs.

• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.

• Visus priedus išvalykite po kiekvieno naudoji‐ mo ir palikite juos išdžiūti. Naudokite minkštą

šluostę, šiltą vandenį ir valymo priemonę.

• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti ne‐ prisvylančią dangą.

10.1 Katalizinės sienelės

Sienelės su katalizine danga yra savaime išsiva‐ lančios. Prietaisui veikiant, sienelės sugeria ant jų susikaupusius riebalus.

1.

2.

Norėdami palaikyti šį išsivalymo procesą, reguliariai įkaitinkite orkaitę be maisto:

3.

Įjunkite orkaitės lemputę.

Išimkite iš orkaitės priedus.

Nuvalykite orkaitės dugną šiltu vandeniu ir plovikliu, po to išdžiovinkite.

4.

5.

Nustatykite funkciją.

Nustatykite 250 °C orkaitės temperatūrą ir palikite ją veikti 1 valandą.

6.

Išvalykite orkaitę minkšta, drėgna kempine.

ĮSPĖJIMAS

Nevalykite katalizinio paviršiaus jokio‐ mis valymo priemonėmis. Galite pažeis‐ ti katalizinį paviršių.

Katalizinio paviršiaus spalvos pasikeiti‐ mai neturi poveikio katalizinėms savy‐ bėms.

10.2 Lentynų atramos

Lentynų atramų išėmimas

LIETUVIŲ 25

Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines sieneles.

1.

Atitraukite lentynos atramos priekį nuo šoni‐ nės sienelės.

2.

Atitraukite lentynos atramos galą nuo sie‐ nelės ir išimkite.

2

1

Lentynų atramų įdėjimas

Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.

Galima naudoti su ištraukiamomis gro‐ telėmis:

Ištraukiamų grotelių atraminiai kaiščiai turi būti atsukti į priekį.

10.3 Lemputė

ĮSPĖJIMAS

Yra elektros smūgio pavojus.

Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas gali būti karšti.

Prieš keisdami lemputę:

• Išjunkite prietaisą.

• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.

ATSARGIAI

Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubte‐ lio ir orkaitės vidaus pažeidimų.

Visada naudokite to paties tipo lemputę.

2.

3.

Orkaitės viršaus lemputės keitimas:

1.

Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikro‐ džio rodyklę ir nuimkite jį.

4.

Nuvalykite stiklinį gaubtelį.

Pakeiskite lemputę tinkama 300 °C atsparia karščiui lempute.

Uždėkite stiklinį gaubtelį.

26 www.electrolux.com

10.4 Orkaitės durelių valymas

Durelių ir stiklo plokščių išėmimas

Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems mode‐ liams stiklo plokščių skaičius gali būti skirtingas.

ĮSPĖJIMAS

Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios.

2

B

A

A

3.

4.

1.

2.

5.

6.

7.

Visiškai atidarykite dureles.

Iki galo nuspauskite suveržiamąsias svirtis

(A) ant dviejų durelių vyrių.

Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐ rymo padėties (maždaug 70° kampu).

Laikykite dureles viena ranka iš vienos pu‐ sės, kita – iš kitos, ir ištraukite iš prietaiso kampu aukštyn.

Padėkite dureles išorine puse žemyn ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo. Taip jų nesubraižysite.

Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pu‐ sių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.

Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite ją.

1

8.

9.

Laikykite durelių stiklo plokštes už viršuti‐ niojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.

Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.

Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.

Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas

Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo plokštes. Atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.

Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to dides‐ nę.

11. KĄ DARYTI, JEIGU...

ĮSPĖJIMAS

Žr. saugos skyrius.

LIETUVIŲ 27

Problema

Prietaisas nekaista.

Prietaisas nekaista.

Prietaisas nekaista.

Galima priežastis

Prietaisas yra išjungtas.

Nenustatytas laikrodis.

Nenustatytos būtinos nuosta‐ tos.

Pataisymas

Įjunkite prietaisą.

Nustatykite laikrodį.

Patikrinkite nuostatas.

Prietaisas nekaista.

Lemputė nešviečia.

Laikrodžio ekrane rodomas užrašas „F11“.

Suveikė saugiklis.

Patikrinkite, ar veikimo triktį sukėlė saugiklis. Jeigu sau‐ giklis pakartotinai suveikia, kreipkitės į kvalifikuotą elektri‐ ką.

Pakeiskite lemputę.

Lemputė perdegusi.

Įvyko trumpasis jungimas mė‐ sos termometre arba jo kištu‐ kas netinkamai įkištas į lizdą.

Mėsos termometro kištuką iki galo įkiškite į prietaiso šoninė‐ je sienelėje esantį lizdą.

lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.

Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐ žiūros centrą.

Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų

Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:

Modelis (MOD.)

Gaminio numeris (PNC)

Serijos numeris (S. N.)

.........................................

.........................................

.........................................

12. APLINKOSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.

Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl papildomos informacijos.

www.electrolux.com/shop

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals