Aeg BP931400NM Používateľská príručka

Aeg BP931400NM Používateľská príručka
BP9314001
BP931400C
BP931400N
BP931400P
BP9314151
SK Návod na používanie
2
www.aeg.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ČASOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DOPLNKOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám
poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inovačných technológií, ktoré uľahčujú
život - vlastností, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút
prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
3
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nespráv‐
nou inštaláciou a používaním. Návod na používanie
uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň
mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalé‐
ho postihnutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzic‐
kými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento
spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom do‐
spelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich
bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Deti do
troch rokov nesmú zostať v blízkosti spotrebiča bez
dozoru.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa
k spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci.
Prístupné časti sú horúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju za‐
pnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba
kvalifikovaná osoba.
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú
na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov
v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
2.
alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské
rukavice.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové
prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by
mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie
skla.
Vyliate zvyšky sa musia pred pyrolytickým čistením
odstrániť. Z rúry vyberte všetky súčasti.
Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo prí‐
slušný náhradný diel.
Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite
prednú časť zasúvacích líšt a potom zadný koniec
smerom od bočnej steny a vyberte ich. Pri inštalácii
zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise ale‐
bo kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečen‐
stvu.
Dbajte, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vy‐
pnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo úderu elek‐
trickým prúdom.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalo‐
vať iba kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu do‐
dané so spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a ná‐
bytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými
a vedľa ktorých je spotrebič nainštalo‐
vaný, sú bezpečné.
• Po bokoch spotrebiča musia byť
umiestnené spotrebiče alebo zariade‐
nia rovnakej výšky.
SLOVENSKY
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zása‐
hu elektrickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením
do elektrickej siete smie vykonať vý‐
lučne kvalifikovaný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča zodpove‐
dajú parametrom elektrickej siete. Ak
nie, kontaktujte elektrikára.
• Vždy používajte správne nainštalova‐
nú uzemnenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elek‐
trický kábel nie sú poškodené. Ak
chcete vymeniť prívodný elektrický ká‐
bel, kontaktujte servis alebo elektriká‐
ra.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble do‐
stali do kontaktu s dvierkami spotrebi‐
ča najmä vtedy, keď sú dvierka horú‐
ce.
• Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a ne‐
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez ná‐
strojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii prístup‐
ný.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, neza‐
pájajte do nej sieťovú zástrčku.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací kábel. Vž‐
dy ťahajte za zástrčku napájacieho
kábla.
• Použite iba správne izolačné zariade‐
nia: ochranné ističe alebo poistky
(skrutkovacie poistky treba vybrať z
držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať
izolačné zariadenie, ktoré umožní od‐
pojenie spotrebiča od elektrickej siete
na všetkých póloch. Vzdialenosť kon‐
taktov izolačného zariadenia musí byť
minimálne 3 mm.
5
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popá‐
lenia, zásahu elektrickým prúdom
alebo výbuchu.
• Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
• Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otvára‐
ní dvierok postupujte opatrne. Môže
dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mo‐
kré ruky, ani keď je v kontakte s vo‐
dou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď
je spotrebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne.
Použitím prísad s obsahom alkoholu
môže vzniknúť zmes alkoholu so
vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti
spotrebiča nesmú dostať iskry ani
otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaď‐
te do spotrebiča, do jeho blízkosti, ani
naň.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškode‐
nia spotrebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo
zmene farby smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety
neklaďte priamo na dno spotrebiča.
– na dno spotrebiča nedávajte alobal.
– do horúceho spotrebiča nelejte vo‐
du,
– po ukončení prípravy jedla v rúre ne‐
nechávajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslu‐
šenstva postupujte opatrne.
6
www.aeg.com
• Zmena farby smaltu nemá žiadny
vplyv na funkciu spotrebiča. Nie je to
nedostatok, na ktorý sa vzťahuje záru‐
ka.
• Na prípravu vlhkých koláčov používaj‐
te hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôso‐
bujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia,
požiaru alebo poškodenia spotre‐
biča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený.
Existuje riziko, že sklené panely môžu
prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ih‐
neď ich nechajte vymeniť. Kontaktujte
servisné stredisko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postu‐
pujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli opotrebeniu povrchového ma‐
teriálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebi‐
či môžu spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr,
dodržiavajte bezpečnostné pokyny na
obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii)
nečistite žiadnym čistiacim prostried‐
kom.
Pyrolytické čistenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia / po‐
žiarov / chemických emisií (dy‐
mov) v pyrolytickom režime.
• Pred vykonaním funkcie Pyrolytického
samočistenia alebo Prvého použitia
spotrebiča odstráňte z vnútra rúry:
– Všetky zvyšky jedla, oleja alebo tu‐
ku a iné nečistoty.
•
•
•
•
•
•
•
– Všetky vyberateľné predmety (vráta‐
ne roštov, bočných zásuvných mrie‐
žok a pod., ktoré boli dodané s pro‐
duktom), predovšetkým však tefló‐
nové hrnce, panvice, pekáče, ná‐
stroje a pod.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču. Spotrebič
sa veľmi zohrieva.
Keď je spustené pyrolytické čistenie,
nepúšťajte deti k spotrebiču. Spotrebič
sa veľmi zohreje a z predných chladia‐
cich otvorov vychádza horúci vzduch.
Pyrolytické čistenie je proces využíva‐
júci veľmi vysokú teplotu, pri ktorom
môže dôjsť k tvorbe dymu zo zvyškov
jedla a konštrukčných materiálov, pre‐
to používatelia musia:
– Počas prvého použitia pri maximál‐
nej teplote a po ňom zabezpečiť do‐
bré vetranie.
– V priebehu pyrolytického čistenia a
po ňom zabezpečiť dobré vetranie.
Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré
vtáky a plazy extrémne citlivé na prí‐
padné výpary vznikajúce počas čistia‐
ceho procesu všetkých pyrolytických
rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia sa
domáce zvieratá (najmä vtáky) ne‐
smú dostať do blízkeho okolia spo‐
trebiča a pri prvom použití pyrolytic‐
kej funkcie alebo maximálnej teploty
zabezpečte dostatočné vetranie.
Malé domáce zvieratá môžu byť tiež
citlivé na lokálne zmeny teploty v okolí
všetkých pyrolytických rúr.
Nelepivé povrchy hrncov, panvíc, ple‐
chov, kuchynského riadu a pod. sa
môžu poškodiť vysokou teplotou pri
pyrolytickom čistení vo všetkých pyro‐
lytických rúrach a môžu byť tiež zdro‐
jom nízkej úrovne škodlivých chemic‐
kých výparov.
Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo
všetkých pyrolytických rúr/zvyškov po
varení, nie sú škodlivé pre ľudí vrátane
dojčiat a ľudí so zdravotnými problé‐
mami.
2.4 Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka
používaná v tomto spotrebiči je určená
SLOVENSKY
len pre domáce spotrebiče. Nepouží‐
vajte ich na osvetlenie domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spo‐
trebič od zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými tech‐
nickými údajmi.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zli‐
kvidujte ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia ale‐
bo udusenia.
3. POPIS VÝROBKU
1
1 Ovládací panel
2
2 Elektronický programátor
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
7
3 Zásuvka teplotnej sondy
4 Ohrevný článok
5 Osvetlenie
6 Ventilátor
7 Zadný ohrevný článok
8 Dolný ohrev
9 Zasúvacie lišty, vyberateľné
10 Úrovne v rúre
9
3.1 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pe‐
čené pokrmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
8
www.aeg.com
Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov
alebo ako nádoba na zachytávanie tuku.
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je jedlo upe‐
čené.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
4.1 Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti prí‐
slušenstva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčisti‐
te.
Pozrite si časť „Starostlivosť a či‐
stenie“.
4.2 Prvé pripojenie
Keď spotrebič zapojíte do elektrickej sie‐
te, alebo po prerušení napájania, musíte
nastaviť jazyk, kontrast displeja, jas di‐
spleja a čas. Pri nastavovaní použite
otočný ovládač. Potvrďte stlačením OK.
SLOVENSKY
9
5. OVLÁDACÍ PANEL
5.1 Elektronický programátor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami
Číslo
Sen‐
zoro‐
vé
tla‐
čidlo
1
-
2
3
4
Funkcia
Poznámka
Displej
Zobrazuje aktuálne nastavenia
spotrebiča.
ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ
Zapínanie a vypínanie spotrebi‐
ča.
Tlačidlo OK a otočný ovládač
Potvrdenie výberu alebo nasta‐
venia. Položkami prechádzajte
otáčaním otočného ovládača.
Tlačidlo Domov
Časové a doplnkové funkcie
Nastavenie rôznych funkcií.
Keď je spustená funkcia ohre‐
vu, dotykom senzorového tla‐
čidla nastavíte časovač, detskú
poistku, pamäť Obľúbené ,
funkcie Ohrev a uchovanie te‐
ploty , Nastaviť a ísť alebo
zmeníte nastavenia teplotnej
sondy.
Funkcie ohrevu alebo Sprie‐
vodca pečením
Ak chcete vybrať funkciu ohre‐
vu, dotknite sa senzorového
tlačidla jedenkrát. Ak chcete vy‐
brať funkciu Sprievodca peče‐
ním , dotknite sa ho dvakrát. Ak
chcete zapnúť alebo vypnúť
osvetlenie, dotknite sa tlačidla
na 3 sekundy.
5
6
Zobrazenie hlavnej ponuky.
10 www.aeg.com
Číslo
Sen‐
zoro‐
vé
tla‐
čidlo
Funkcia
Poznámka
Nastavenie teploty
Nastavenie teploty alebo zobra‐
zenie aktuálnej teploty v spotre‐
biči. Ak chcete zapnúť alebo
vypnúť funkciu Rýchle zohrie‐
vanie , dotknite sa tlačidla na 3
sekundy.
7
8
9
Časomer
Nastavenie funkcie Časomer .
Obľúbené
Zobrazenie vašich obľúbených
programov.
Displej
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcia ohrevu
Presný čas
Ukazovateľ ohrevu
Teplota
Čas trvania alebo skončenia funkcie
Iné ukazovatele na displeji
Symbol
Funkcia
Časomer
Funkcia je zapnutá.
Čas
Zobrazuje aktuálny čas.
Trvanie
Zobrazuje požadovaný čas pečenia.
Koniec
Zobrazuje čas skončenia pečenia.
Časové údaje
Zobrazuje čas činnosti funkcie ohrevu.
Ukazovateľ ohrevu Indikuje úroveň teploty v rúre. Displej ju zobra‐
zuje aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý a rúra je
stále teplá.
Ukazovateľ rýchle‐ Funkcia je zapnutá. Skracuje dobu zohrievania
ho ohrevu
rúry.
Hmotnostný pro‐
gram
Automatický hmotnostný systém je aktívny ale‐
bo je možné zmeniť hmotnosť.
Ohrev a uchova‐
nie teploty
Funkcia je zapnutá.
SLOVENSKY
11
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Navigácia v ponukách
Obsluha ponúk:
1. Spotrebič zapnite.
2. Položku ponuky vyberte otáčaním
otočného ovládača doprava alebo
doľava.
Ak chcete prejsť do podponuky ale‐
bo potvrdiť nastavenie, stlačte tlačid‐
lo OK.
Do hlavnej ponuky sa môžete vrátiť ke‐
.
dykoľvek pomocou tlačidla
3.
6.2 Prehľad ponúk
Hlavná ponuka
Symbol
Položka ponuky
Popis
Funkcie ohrevu
Obsahuje zoznam funkcií ohrevu.
Sprievodca pečením
Obsahuje zoznam automatických pro‐
gramov pečenia.
Obľúbené
Obsahuje zoznam obľúbených pro‐
gramov pečenia vytvorených používa‐
teľom.
Pyrolýza
Pyrolytické čistenie.
Základné nastavenie
Obsahuje zoznam ďalších nastavení.
Špeciálne
Obsahuje zoznam doplnkových funk‐
cií ohrevu.
Podponuky pre: Základné nastavenie
Symbol
Podponuka
Použitie
Nastaviť denný čas
Nastavenie aktuálneho denného času
Časové údaje
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, na displeji
sa zobrazuje aktuálny čas, aj keď je
spotrebič vypnutý.
NASTAVIŤ A ÍSŤ
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, môžete za‐
pnúť túto funkciu, keď zapnete funk‐
ciu ohrevu.
Ohrev a uchovanie teplo‐
ty
Ak je funkcia ZAPNUTÁ, môžete za‐
pnúť túto funkciu, keď zapnete funk‐
ciu ohrevu.
Predĺženie doby pečenia
Zapína a vypína funkciu.
Kontrast displeja
Upravuje kontrast displeja po stup‐
ňoch.
Jas displeja
Upravuje jas displeja po stupňoch.
12 www.aeg.com
Symbol
Podponuka
Použitie
Jazyk
Nastavuje jazyk displeja.
Hlasitosť zvuk. signalizá‐
cie
Upravuje hlasitosť tónov tlačidiel a
zvukovej signalizácie po stupňoch.
Tóny tlačidiel
Zapína a vypína tóny dotykových tla‐
čidiel. Tón dotykového tlačidla ZAP./
VYP. nie je možné vypnúť.
Alarm/Výstražný tón
Zapína a vypína výstražnú zvukovú
signalizáciu.
Pripomienka čistenia
Pripomína, kedy je potrebné vyčistiť
spotrebič.
Sprievodca čistením
Sprevádza vás procesom čistenia.
Pachový filter
Zapína alebo vypína funkciu. Zabra‐
ňuje šíreniu pachov počas varenia.
Ak je funkcia VYPNUTÁ, pravidelne
sa spúšťa čistenie.
Servis
Zobrazuje verziu softvéru a konfigurá‐
ciu.
Pôvodné nastavenie
Obnovuje všetky pôvodné nastave‐
nia.
6.3 Funkcie ohrevu
Podponuky pre: Funkcie ohrevu
Funkcia ohrevu
Použitie
Teplovzdušné pečenie
Na pečenie maximálne na 3 úrovniach rúry
súčasne a na sušenie potravín. Nastavte o
20 – 40 °C nižšiu teplotu ako pri funkcii
Tradičné pečenie .
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom
chcete dosiahnuť intenzívne zhnednutie
na povrchu a chrumkavú kôrku naspodku.
Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu ako
pri funkcii Tradičné pečenie .
Pomalé pečenie
Na prípravu veľmi chudých a jemných pe‐
čených mäsových pokrmov.
Tradičné pečenie
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jed‐
nej úrovni.
Mrazené pokrmy
Na prípravu chrumkavých polotovarov, na‐
príklad hranolčekov, amerických zemiakov
alebo jarných roliek.
Turbo gril
Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hy‐
diny s kosťami na jednej úrovni. Tiež na
gratinovanie a zapekanie.
SLOVENSKY
Funkcia ohrevu
Použitie
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších
množstvách. Na prípravu hrianok.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu
hrianok.
Vlhký horúci vzduch
Na úsporu energie pri pečení múčnych je‐
dál a suchého pečiva. Taktiež na pečenie
múčnych jedál vo formách na jednej úrov‐
ni.
Uchovať teplé
Na uchovanie teploty upečeného pokrmu.
Rozmrazovanie
Na rozmrazenie zmrazených pokrmov.
Dolný ohrev
Na pečenie koláčov s chrumkavou spod‐
nou časťou.
Kysnutie cesta
Na vykysnutie kysnutého cesta pred peče‐
ním.
Chlieb
Na pečenie chleba.
Zapečené jedlo
Na prípravu jedál, ako sú lasagne či zape‐
čené zemiaky. Tiež na zapekanie.
Zaváranie
Na zaváranie zeleniny, napríklad naklada‐
ných uhoriek.
Sušenie
Na sušenie nakrájaného ovocia, ako napr.
jabĺk, sliviek, broskýň, a zeleniny, ako na‐
pr. paradajok, cukiet alebo hríbov.
Ohrev tanierov
Na predhriatie taniera pred podávaním
jedla.
EKO pečenie mäsa
Funkcie EKO vám umožňujú optimalizovať
spotrebu energie počas pečenia. Najprv je
potrebné nastaviť čas pečenia. Viac infor‐
mácií o odporúčaných nastaveniach nájde‐
te v tabuľkách pečenia s príslušnou funk‐
ciou ohrevu.
6.4 Zapnutie funkcie ohrevu
1.
2.
3.
4.
13
Zapnite spotrebič.
Vyberte ponuku Funkcie ohrevu .
Výber potvrďte stlačením OK.
Nastavte funkciu ohrevu. Nastavenie
potvrďte stlačením OK.
Nastavte teplotu. Nastavenie po‐
tvrďte stlačením OK.
Stlačením tlačidla
prejdite
priamo do ponuky Funkcie ohre‐
vu . Funkciu môžete použiť vte‐
dy, keď je spotrebič zapnutý.
6.5 Ukazovateľ ohrevu
Keď zapnete funkciu ohrevu, rozsvieti sa
pásik na displeji. Tento pásik znázorňu‐
je, že teplota sa zvyšuje.
14 www.aeg.com
Ukazovateľ rýchleho ohrevu
Táto funkcia skracuje dobu zahrievania
rúry. Ak chcete túto funkciu zapnúť, pod‐
ržte tlačidlo
3 sekundy. Ukazovateľ
ohrevu sa strieda.
Zvyškové teplo
Keď spotrebič vypnete, na displeji sa zo‐
brazí zvyškové teplo. Teplo môžete pou‐
žiť na udržanie teploty jedla.
6.6 Úspora energie
Spotrebič má funkcie, ktoré vám
pomôžu usporiť energiu pri kaž‐
dodennom pečení:
• Zvyškové teplo:
– Keď je v činnosti ohrevná funkcia
alebo program, ohrevné články sa
vypnú o 10 % skôr (osvetlenie a ve‐
ntilátor budú pokračovať v činnosti).
Táto funkcia je aktívna len vtedy,
keď je čas pečenia dlhší ako 30 mi‐
nút alebo používate časové funkcie
( Trvanie , Koniec ).
– Keď je spotrebič vypnutý, toto teplo
môžete použiť na udržanie teploty
jedla. Na displeji sa zobrazuje zvy‐
šková teplota.
• Pečenie s vypnutým osvetlením – ak
chcete vypnúť osvetlenie počas peče‐
nia, na 3 sekundy sa dotknite symbolu
.
• Ak použijete funkciu Vlhký horúci
vzduch, osvetlenie sa po 30 sekun‐
dách vypne. Osvetlenie sa opäť akti‐
vuje, keď sa na 3 sekundy dotknete
alebo ak otvoríte dvierka
symbolu
spotrebiča.
• Funkcie Eko – pozrite si časť „Funkcie
ohrevu“ (len pri vybraných modeloch).
7. ČASOVÉ FUNKCIE
Symbol
Funkcia
Popis
Časomer
Na nastavenie odpočítavania (max. 2 hodiny 30
minút). Táto funkcia nemá vplyv na prevádzku
spotrebiča. Môžete ju zapnúť aj vtedy, keď je spo‐
trebič vypnutý. Funkciu zapnete stlačením tlačidla
. Minúty nastavíte otočným ovládačom a odpo‐
čítavanie spustíte stlačením tlačidla OK.
Trvanie
Nastavenie trvania prevádzky (max. 23 h 59 min).
Koniec
Nastavenie času vypnutia pre funkciu ohrevu
(max. 23 h 59 min).
Ak nastavíte čas pre časovú funkciu, od‐
počítavanie začne po 5 sekundách.
Ak použijete časové funkcie Tr‐
vanie a Koniec , spotrebič vypne
ohrevné články po uplynutí 90 %
nastaveného času. Spotrebič bu‐
de pomocou zvyškového tepla
pokračovať v pečení, kým ne‐
uplynie doba pečenia. Zvyškové
teplo sa v spotrebiči môže udržať
od 3 do 20 minút.
Nastavenie časových funkcií
1. Nastavte funkciu ohrevu.
2.
3.
4.
Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí požadovaná časo‐
vá funkcia a príslušný symbol.
Požadovaný čas nastavte otočným
ovládačom. Potvrďte stlačením OK.
Keď doba pečenia uplynie, zaznie
zvukový signál. Spotrebič sa vypne.
Na displeji sa zobrazuje hlásenie.
Ak chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
Užitočné informácie:
SLOVENSKY
• Pri funkciách Trvanie a Koniec musíte
najprv nastaviť funkciu ohrevu a teplo‐
tu. Potom môžete nastaviť časovú
funkciu. Spotrebič sa vypne automatic‐
ky.
• Funkcie Trvanie a Koniec môžete pou‐
žívať súčasne, ak chcete, aby sa spo‐
trebič v určenom neskoršom čase au‐
tomaticky zapol a vypol.
• Keď používate teplotnú sondu (ak je k
dispozícii), funkcie Trvanie a Koniec
nie je možné použiť.
7.1 Ohrev a uchovanie teploty
Funkcia Ohrev a uchovanie teploty
uchová pripravené jedlo teplé pri teplote
80 °C po dobu 30 minút. Zapína sa po
skončení pečenia.
• Funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť
v ponuke Základné nastavenie .
• Podmienky pre funkciu:
– Nastavená teplota je vyššia ako 80
°C.
– Je nastavená funkcia Trvanie .
Zapnutie funkcie
1. Spotrebič zapnite.
2. Vyberte funkciu ohrevu.
3. Nastavte teplotu nad 80 °C.
4.
15
Keď sa funkcia ukončí, zaznie zvukový
signál.
V prípade zmeny funkcie ohrevu zostane
funkcia Ohrev a uchovanie teploty akti‐
vovaná.
7.2 Predĺženie doby pečenia
Funkcia Predĺženie doby pečenia umož‐
ňuje pokračovanie funkcie ohrevu po
skončení funkcie Trvanie .
• Platí to pre všetky funkcie ohrevu s
funkciou Trvanie alebo Hmotnostný
program .
• Funkciu nemožno použiť pri funkciách
ohrevu s teplotnou sondou.
Aktivovanie funkcie:
1. Keď uplynie doba pečenia, zaznie
zvukový signál. Stlačte ľubovoľné
senzorové tlačidlo.
2. Na displeji sa na päť minút zobrazí
správa Predĺženie doby pečenia .
3. Funkciu aktivujete stlačením tlačidla
(alebo zrušíte stlačením tlačidla
).
4. Nastavte dobu Predĺženie doby pe‐
čenia . Nastavenie potvrďte stlače‐
ním OK.
Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí Ohrev a uchova‐
nie teploty . Potvrďte stlačením OK.
8. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Automatické programy
Nasledujúce 3 automatické programy
obsahujú optimálne nastavenia pre jed‐
notlivé druhy mäsa alebo iné recepty:
• Mäsové programy s funkciou Hmot‐
nostný program (ponuka Sprievodca
pečením ) – Táto funkcia automaticky
vypočíta dobu prípravy jedla. Ak ju
chcete použiť, je potrebné zadať
hmotnosť jedla.
• Mäsové programy s funkciou Program
s teplotnou sondou (ponuka Sprievod‐
ca pečením ) – Táto funkcia automa‐
ticky vypočíta dobu prípravy jedla. Ak
ju chcete použiť, je potrebné zadať te‐
plotu vnútri mäsa. Keď sa program
skončí, zaznie zvukový signál.
• Receptový program (ponuka Sprievod‐
ca pečením ) – Táto funkcia používa
pre pokrm vopred nastavené hodnoty.
Pokrm pripravte podľa receptu z tejto
knihy.
Pokrmy Hmotnostný program
Pečené bravčové
Pečené teľacie
16 www.aeg.com
Pokrmy Hmotnostný program
Dusené mäso
3.
4.
Pečená zverina
Keď použijete funkciu Manuálne ,
spotrebič použije automatické
nastavenia. Tie môžete zmeniť
ako v prípade ostatných funkcií.
Pečené jahňacie
Celé kura
Celá morka
Celá kačica
Celá hus
Pokrmy Program s teplotnou sondou
Bravčové zadné
Hovädzie pečené
Hovädzie po škandinávsky
Zadné zo zveriny
Jahňacie pečené, stredne
Hydina bez kostí
Celá ryba do 1 kg
8.2 Sprievodca pečením s
funkciou Receptový program
Tento spotrebič ponúka programy pre
skupinu receptov, ktoré môžete použí‐
vať. Nastavenia pre recepty nie je mož‐
né meniť.
Aktivovanie funkcie:
1. Zapnite spotrebič.
2. Vyberte ponuku Sprievodca peče‐
ním . Výber potvrďte stlačením OK.
Vyberte kategóriu a pokrm. Výber
potvrďte stlačením OK.
Vyberte položku Receptový pro‐
gram . Výber potvrďte stlačením OK.
8.3 Sprievodca pečením s
funkciou Hmotnostný program
Táto funkcia automaticky vypočíta dobu
pečenia. Ak ju chcete použiť, je potrebné
zadať hmotnosť pokrmu.
Aktivovanie funkcie:
1. Spotrebič zapnite.
2. Zvoľte Sprievodca pečením . Po‐
tvrďte stlačením OK.
3. Vyberte kategóriu a pokrm. Potvrďte
stlačením OK.
4. Zvoľte Hmotnostný program . Po‐
tvrďte stlačením OK.
5. Pomocou otočného ovládača na‐
stavte hmotnosť jedla. Potvrďte stla‐
čením OK.
Spustí sa automatický program. Hmot‐
nosť môžete kedykoľvek zmeniť. Pomo‐
cou otočného ovládača zmeňte hmot‐
nosť jedla. Keď doba pečenia uplynie,
zaznie zvukový signál. Ak chcete signál
vypnúť, dotknite sa senzorového tlačidla.
Pri niektorých programoch jedlo
po 30 minútach obráťte. Na di‐
spleji sa zobrazí pripomienka.
9. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri
mäsa. Keď má mäso nastavenú teplotu,
spotrebič sa vypne.
Je potrebné nastaviť dve teploty:
• Teplotu rúry na pečenie
• Teplotu vnútri mäsa
Používajte iba dodanú teplotnú
sondu alebo príslušné náhradné
diely.
Používanie teplotnej sondy:
Špičku teplotnej sondy zapichnite do
stredu mäsa.
2. Spotrebič zapnite.
3. Konektor teplotnej sondy zapojte do
zásuvky v prednej časti spotrebiča.
1.
SLOVENSKY
17
krmu, nastavenej teploty rúry (mini‐
málne 120 °C) a prevádzkového re‐
žimu. Spotrebič vypočíta čas skon‐
čenia približne do 30 minút.
6.
7.
4.
5.
Na displeji sa zobrazí indikátor te‐
plotnej sondy.
Otočným ovládačom nastavte do 5
sekúnd teplotu vnútri mäsa.
Nastavte funkciu rúry a v prípade
potreby zmeňte teplotu v rúre.
Spotrebič vypočíta približný čas
skončenia pečenia. Čas skončenia
sa líši v závislosti od množstva po‐
Počas pečenia musí teplotná
sonda zostať zasunutá v mäse a
zapojená v zásuvke na teplotnú
sondu.
Keď mäso dosiahne nastavenú vnú‐
tornú teplotu, zaznie zvukový signál.
Spotrebič sa vypne automaticky. Ak
chcete signál vypnúť, dotknite sa
senzorového tlačidla.
Konektor teplotnej sondy vytiahnite
zo zásuvky a mäso vyberte z rúry.
Ak chcete zmeniť teplotu vnútri
mäsa, stlačte tlačidlo
.
VAROVANIE
Teplotná sonda je horúca. Hrozí
riziko popálenia. Pri vyberaní
špičky sondy a odpájaní sondy
dávajte pozor.
9.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné
okraje. Tieto okraje a tvar vodiacich líšt
sú špeciálnym vybavením, ktoré má za‐
brániť skĺznutiu varných nádob.
Drôtený rošt:
Rošt vložte medzi vodiace tyče zasúva‐
cích líšt a uistite sa, že nožičky smerujú
nadol.
• Každý kus príslušenstva má v hornej
časti na pravom a ľavom okraji malé
18 www.aeg.com
zarážky na zvýšenie bezpečnosti. Tie‐
to zarážky zároveň zabraňujú pre‐
vrhnutiu.
• Vysoký okraj okolo roštu je zariadenie,
ktoré zabraňuje zošmyknutiu riadu.
9.3 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva rúry
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč
položte na teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty
tak, aby nožičky smerovali dole.
Vysoký okraj okolo roštu rúry je
špeciálne zariadenie, ktoré za‐
bráni prevrhnutiu kuchynského
riadu.
9.4 Vloženie drôteného roštu spolu s hlbokým pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč.
Drôtený rošt a hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
10. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
10.1 Ponuka Obľúbené
Svoje obľúbené nastavenia, ako sú trva‐
nie, teplota alebo funkcia ohrevu, si mô‐
žete uložiť. Uložené programy sú do‐
stupné v ponuke Obľúbené . Do pamäte
môžete uložiť 20 programov.
Uloženie programu
1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo funk‐
ciu Sprievodca pečením .
3.
Opakovane stláčajte tlačidlo
,
kým sa na displeji nezobrazí „ ULO‐
ŽIŤ “. Potvrďte stlačením OK.
SLOVENSKY
4.
5.
6.
7.
Na displeji sa zobrazí prvá voľná po‐
zícia v pamäti. Potvrďte stlačením
OK.
Zadajte názov programu. Prvé pís‐
meno bliká. Pomocou otočného
ovládača zmeňte písmeno. Stlačte
OK.
Otočením ovládača posuňte kurzor
doprava alebo doľava. Stlačte OK.
Ďalšie písmeno začne blikať. Opa‐
kujte kroky 5 a 6 podľa potreby.
Nastavenie uložíte tak, že stlačíte a
podržíte tlačidlo OK.
Užitočné informácie:
• Pozíciu v pamäti môžete prepísať. Ak
chcete prepísať uložený program, po
zobrazení prvej voľnej pozície v pamä‐
ti pomocou otočného ovládača vyberte
existujúci program a stlačte OK.
• Názov programu môžete zmeniť v po‐
nuke Zmeniť názov programu .
Aktivovanie programu
Spotrebič zapnite.
Vyberte ponuku Obľúbené . Potvrďte
stlačením OK.
3. Zvoľte názov svojho obľúbeného
programu. Potvrďte stlačením OK.
1.
2.
Svoj obľúbený program môžete
uložiť aj stlačením a podržaním
, kým sa na displeji
tlačidla
nezobrazí hlásenie ULOŽIŤ .
10.2 Detská poistka
Funkcia Detská poistka zabraňuje ná‐
hodnému zapnutiu spotrebiča.
Aktivovanie a deaktivovanie funkcie
Detská poistka:
1. Zapnite spotrebič.
2.
Dotknite sa súčasne tlačidiel
a
a podržte ich, až kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie.
Ak má spotrebič funkciu pyroly‐
tického čistenia a prebieha čiste‐
nie, dvierka sú zamknuté.
Po stlačení senzorového tlačidla
sa na displeji zobrazí hlásenie.
19
10.3 Blok. ovládania
Funkcia Blok. ovládania zabraňuje ná‐
hodnej zmene funkcie ohrevu. Blok.
ovládania môžete aktivovať, iba ak je
spotrebič v činnosti.
Zapnutie funkcie Blok. ovládania :
1. Spotrebič zapnite.
2. Nastavte funkciu ohrevu alebo na‐
stavenie.
3.
4.
Opakovane stláčajte položku
,
kým sa na displeji nezobrazí Blok.
ovládania .
Potvrďte stlačením OK.
Ak má spotrebič funkciu pyroly‐
tického čistenia a prebieha čiste‐
nie, dvierka sú zamknuté.
Vypnutie funkcie Blok. ovládania :
1.
2.
Stlačte tlačidlo
.
Potvrďte stlačením OK.
10.4 NASTAVIŤ A ÍSŤ
Funkcia NASTAVIŤ A ÍSŤ vám umožňu‐
je nastaviť funkciu (alebo program) ohre‐
vu a neskôr ju použiť jedným dotykom
senzorového tlačidla.
Aktivovanie funkcie:
1. Zapnite spotrebič.
2. Nastavte funkciu ohrevu.
3.
4.
5.
Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí Trvanie .
Nastavte čas.
Opakovane stláčajte
, kým sa na
displeji nezobrazí NASTAVIŤ A ÍSŤ .
6. Výber potvrďte stlačením OK.
Ak chcete aktivovať funkciu NASTAVIŤ
A ÍSŤ , stlačte ktorékoľvek senzorové tla‐
). Zapne sa nastavená
čidlo (okrem
funkcia ohrevu.
Keď sa funkcia ohrevu ukončí, zaznie
zvukový signál.
Užitočné informácie:
• Počas prevádzky funkcie ohrevu, funk‐
cia Blok. ovládania je zapnutá.
• Funkciu NASTAVIŤ A ÍSŤ môžete akti‐
vovať a deaktivovať v ponuke Základ‐
né nastavenie .
20 www.aeg.com
10.5 Automatické vypínanie
Z bezpečnostných dôvodov sa po istom
čase spotrebič vypne:
• Ak je zapnutá funkcia ohrevu.
• Ak nezmeníte teplotu rúry.
Teplota
Čas vypnutia
30 °C – 115 °C
12,5 h
120 °C - 195 °C
8,5 h
200 °C - 245 °C
5,5 h
250 °C – maximálna teplota v °C
3,0 h
Automatické vypnutie funguje pri
všetkých funkciách rúry, okrem
funkcií Osvetlenie rúry , Trvanie ,
Koniec a Teplotná sonda.
povrch spotrebiča chladný. Ak spotrebič
vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v
činnosti, kým sa spotrebič neochladí.
10.6 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa
aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal
11. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
11.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na
vnútornej strane dvierok nájsť:
• čísla úrovní roštov,
• informácie o funkciách ohrevu, odpo‐
rúčané úrovne a teploty pre typické
jedlá.
Teplota a časy pečenia uvedené
v tabuľke sú iba orientačné. Závi‐
sia od konkrétneho receptu,
množstva a kvality použitých prí‐
sad.
11.2 Tipy pre špeciálne funkcie
ohrevu rúry.
Uchovať teplé
Túto funkciu použite, ak chcete jedlo
uchovať teplé.
Teplota sa automaticky nastaví na 80
°C.
Ohrev tanierov
Zohrievanie tanierov a riadu.
Na rošt rúry rovnomerne umiestnite ta‐
niere a misy. Po polovici času zohrieva‐
nia ich otočte (prevráťte ich dnom na‐
hor).
Teplota je vopred nastavená na 70 °C.
Odporúčaná poloha v rúre: 3.
Kysnutie cesta
Túto automatickú funkciu môžete použiť
pri akomkoľvek recepte na kysnutie ce‐
sta. Poskytne vám dobré prostredie pre
kysnutie. Cesto vložte do dostatočne
veľkej nádoby a zakryte vlhkou utierkou
alebo plastovou fóliou. Do prvej úrovne
zasuňte drôtený rošt a nádobu naň polo‐
žte. Zatvorte dvierka a nastavte funkciu
na kysnutie cesta. Nastavte potrebný
čas.
11.3 Pečenie múčnych
pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri
pečení fungovať inak ako spotrebič,
ktorý ste používali doteraz. Prispôsob‐
te svoje zvyčajné nastavenia (teplota,
čas prípravy jedla) a úrovne v rúre
hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete pri‐
bližne 10 minút pred uplynutím času
SLOVENSKY
pečenia rúru vypnúť a využiť tak zvy‐
škové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy
v rúre sa môžu počas pečenia zdeformo‐
vať. Keď plechy znova vychladnú, defor‐
mácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát
použili nižšiu teplotu.
• Ak nemáte k dispozícii informácie pre
konkrétny recept, riaďte sa pokynmi
pre veľmi podobný pokrm.
21
• Ak pečiete koláče na viacerých úrov‐
niach, čas pečenia môžete predĺžiť
o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych úrov‐
niach spočiatku neopečú rovnako doh‐
neda. V takomto prípade nemeňte na‐
stavenie teploty. Rozdiely sa vyrovna‐
jú počas pečenia.
11.4 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
Spodok koláča nie je do‐
statočne prepečený.
Úroveň roštu/plechu nie
je správna.
Koláč vložte do nižšej
úrovne v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký,
mazľavý alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Teplota rúry je príliš vy‐
soká.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte o niečo nižšiu te‐
plotu v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký,
mazľavý alebo sú na
ňom vlhké pásy.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas peče‐
nia. Čas pečenia nie je
možné skrátiť nastave‐
ním vyšších teplôt.
Koláč je nízky a je vlhký,
mazľavý alebo sú na
ňom vlhké pásy.
V ceste je príliš veľa te‐
kutiny.
Použite menej tekutiny.
Dávajte pozor na časy
miesenia, predovšetkým
pri použití kuchynských
spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš níz‐
ka.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte vyššiu teplotu v
rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte kratší čas peče‐
nia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Teplota v rúre je príliš
vysoká a čas pečenia je
príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu
pečenia v rúre a predĺžte
čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovno‐
merne.
Zmes nie je rovnomerne
rozložená.
Zmes cesta rozotrite po
plechu rovnomerne.
Koláč sa za nastavený
čas neupečie.
Teplota rúry je príliš níz‐
ka.
Pri ďalšom pečení na‐
stavte o niečo vyššiu te‐
plotu v rúre.
22 www.aeg.com
11.5 Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Kysnutá bá‐
bovka/brioška
Teplovzdušné
pečenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madei‐
ra/ovocné ko‐
láče
Teplovzdušné
pečenie
1
140 - 160
70 - 90
Fatless spon‐
ge cake/pi‐
škótový koláč
bez tuku
Teplovzdušné
pečenie
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake/pi‐
škótový koláč
bez tuku
Tradičné pe‐
čenie
2
160
35 - 50
Korpus z
krehkého ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
2
170 - 180 1)
10 - 25
Korpus z pi‐
Teplovzdušné
škótového ce‐
pečenie
sta
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/jabl‐ Teplovzdušné
kový koláč (2
pečenie
formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhloprieč‐
ke)
2
160
60 - 90
Apple pie/jabl‐
kový koláč (2
formy s prie‐
merom 20 cm,
rozmiestnené
po uhloprieč‐
ke)
Tradičné pe‐
čenie
1
180
70 - 90
Tvarohový ko‐
láč
Tradičné pe‐
čenie
1
170 - 190
60 - 90
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pletenec/ve‐
niec z kysnu‐
tého cesta
Tradičné pe‐
čenie
3
170 - 190
30 - 40
Tradičné pe‐
čenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu
pečenia.
2. Druhá
časť pro‐
cesu pe‐
čenia.
Tradičné pe‐
čenie
1
Veterníky/od‐
paľované ce‐
sto
Tradičné pe‐
čenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová ro‐
láda
Tradičné pe‐
čenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
Koláč posypa‐
Teplovzdušné
ný mrvenič‐
pečenie
kou (suchý)
3
150 - 160
20 - 40
Mandľový
maslový ko‐
láč/cukrové
koláče
Tradičné pe‐
čenie
3
190 - 210 1)
20 - 30
Ovocné kolá‐
če (z kysnuté‐
ho/piškótové‐
ho cesta)
Teplovzdušné
pečenie
3
150
35 - 55
Ovocné kolá‐
če (z kysnuté‐
ho/piškótové‐
ho cesta)
Tradičné pe‐
čenie
3
170
35 - 55
Teplovzdušné
pečenie
3
160 - 170
40 - 80
Vianočka
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
2)
Ovocné kolá‐
če z krehkého
cesta
23
24 www.aeg.com
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Kysnutý koláč
s jemnou
plnkou (napr.
tvarohovou,
smotanovou,
pudingovou)
Tradičné pe‐
čenie
3
160 - 180 1)
40 - 80
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/li‐
necké koláči‐ Teplovzdušné
ky/ploché pe‐
pečenie
čivo
3
140
20 - 35
Short bread/li‐
necké koláči‐
ky/ploché pe‐
čivo
Tradičné pe‐
čenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové su‐
šienky/pusin‐
ky
Teplovzdušné
pečenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z
kysnutého ce‐
sta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z líst‐
kového cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pe‐
čenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Teplovzdušné
pečenie
3
1501)
20 - 35
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Druh pečiva
Sušienky z
krehkého ce‐
sta
Small cakes/
malé koláčiky
(20 ks/plech)
SLOVENSKY
Druh pečiva
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Small cakes/
malé koláčiky
(20 ks/plech)
Tradičné pe‐
čenie
3
1701)
20 - 30
25
1) Rúru predhrejte.
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Cestovinový
nákyp
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená ze‐
lenina1)
Turbo gril ale‐
bo Teplo‐
vzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety oblo‐
žené roztope‐
ným syrom
Turbo gril ale‐
bo Teplo‐
vzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
15 - 30
Sladké náky‐
py
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ry‐
by
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
30 - 60
Plnená zeleni‐
na
Turbo gril ale‐
bo Teplo‐
vzdušné pe‐
čenie
1
160 - 170
30 - 60
Pokrm
1) Rúru predhrejte.
Vlhký horúci vzduch
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Cestovinový nákyp
Druh potravín
2
180 - 200
45 - 60
Lasagne
2
180 - 200
45 - 60
Zapečené zemiaky
2
190 - 210
55 - 80
Sladké jedlá
2
180 - 200
45 - 60
Bábovka alebo brioška
1
160 - 170
50 - 70
Pletenec/veniec z kysnu‐
tého cesta
2
170 - 190
40 - 50
Koláč posypaný mrvenič‐
kou (suchý)
3
160 - 170
20 - 40
26 www.aeg.com
Druh potravín
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Sušienky z kysnutého ce‐
sta
2
160 - 170
20 - 40
11.6 Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 úrovne v rú‐
re
3 úrovne v rú‐
re
Veterníky/od‐
paľované ce‐
sto
1/4
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/žemličky
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
1/3/5
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z pi‐
škótového ce‐
sta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bielkové su‐
šienky/sneho‐
vé pusinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové su‐
šienky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z
kysnutého ce‐
sta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z líst‐
kového cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
2 úrovne v rú‐
re
3 úrovne v rú‐
re
Sušienky z
krehkého ce‐
sta
1/4
Short bread/
Linecké kolá‐
čiky/ploché
pečivo
SLOVENSKY
27
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
2 úrovne v rú‐
re
3 úrovne v rú‐
re
1/4
-
Small cakes/
malé koláčiky
(20 ks/plech)
Teplota (°C)
Čas (min.)
1501)
25 - 40
1) Rúru predhrejte.
11.7 Pomalé pečenie
Ak používate túto funkciu, vždy
pripravujte pokrmy bez pokriev‐
ky.
Pomocou tejto funkcie pripravíte chudé,
jemné kúsky mäsa a rýb s vnútornou te‐
plotou maximálne 65 °C. Funkcia poma‐
lého pečenia nie je vhodná na pokrmy
ako je napríklad ragú alebo tučné peče‐
né bravčové. Pomocou teplotnej sondy
môžete zabezpečiť správnu vnútornú te‐
plotu mäsa (pozrite si tabuľku pre teplot‐
nú sondu).
Počas prvých 10 minút môžete nastaviť
teplotu rúry v rozsahu od 80 °C do 150
°C. Predvolená teplota je 90 °C. Po na‐
stavení teploty bude rúra ďalej piecť pri
80 °C. Pri príprave hydiny nepoužívajte
funkciu automatického pomalého peče‐
nia.
1.
2.
3.
4.
Mäso prudko opečte na panvici na
varnom paneli pri vysokej teplote asi
1 až 2 minúty zo všetkých strán.
Mäso vložte do horúceho pekáča a
vložte ho do rúry na drôtený rošt.
Do mäsa zastrčte teplotnú sondu.
Zvoľte funkciu Pomalé pečenie a na‐
stavte správnu koncovú vnútornú te‐
plotu.
Pokrm na pe‐
čenie
Hmotnosť (g)
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas v min.
Hovädzie pe‐
čené
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Hovädzie filé
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Pečené teľa‐
cie
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Steaky
11.8 Pizza
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým
obložením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske peči‐
vo Wähe
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský ko‐
láč
1
170 - 190
45 - 55
28 www.aeg.com
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Švajčiarska torta
Druh pečenia
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč,
obložený
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý
chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového
cesta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen
(jedlo podobné
pizze z Alsaska)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruská ve‐
rzia calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
11.9 Pečenie mäsa
• Na pečenie používajte teplovzdorný
riad určený do rúry (pozrite si pokyny
od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo
v hlbokom pekáči alebo na drôtenom
rošte umiestnenom nad hlbokým pe‐
káčom (ak je k dispozícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokriev‐
kou. Takto zostane mäso šťavnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhned‐
núť alebo získať kôrku, možno piecť v
pekáči bez pokrievky.
• V rúre odporúčame piecť mäso a ryby
s hmotnosťou aspoň 1 kg.
• Aby ste zabránili pripáleniu štiav alebo
tuku, prilejte do hlbokého pekáča tro‐
chu vody.
• Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3 do‐
by pečenia podľa potreby obráťte.
• Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu
niekoľkokrát podlejte počas pečenia
vlastnou šťavou. Výsledok pečenia sa
tým zlepší.
• Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút
pred ukončením pečenia a využiť tak
zvyškové teplo.
11.10 Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Dusené mäso
v pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné
pečenie
1
230
120 - 150
Pečené hovä‐
dzie alebo ho‐
vädzie filé:
neprepečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
1
190 - 200
1)
5-6
SLOVENSKY
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Pečené hovä‐
dzie alebo ho‐
vädzie filé:
stredne pre‐
pečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
1
Pečené hovä‐
dzie alebo ho‐
vädzie filé:
prepečené
na cm
hrúbky
Turbo gril
1
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia
rúry
Pliecko, krko‐
vička, stehno
1 – 1,5 kg
Kotleta/re‐
bierka
Teplota °C
180 - 190
1)
170 - 180
29
Čas (min.)
6-8
1)
8 - 10
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1
kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové ko‐
leno (predva‐
rené)
750 g – 1
kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené te‐
ľacie
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie ko‐
leno
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Jahňacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie
stehno/pe‐
čené jah‐
ňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací
chrbát
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
30 www.aeg.com
Zverina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí
chrbát/za‐
jačie steh‐
no
až do 1 kg
Tradičné
pečenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí chrb‐
át
1,5 – 2 kg
Tradičné
pečenie
1
210 - 220
35 - 40
Srnčie
stehno
1,5 – 2 kg
Tradičné
pečenie
1
180 - 200
60 - 90
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Každá 200
– 250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky
kurčaťa
Každá 400
– 500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurčatá,
vykŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Množstvo
Funkcia rú‐
ry
Úroveň
v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné
pečenie
1
210 - 220
40 - 60
Ryba (v pare)
Typ mäsa
Celá ryba
11.11 Gril
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v
tabuľke grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry,
aby zachytával tuk.
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ry‐
by.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomo‐
cou funkcií grilu 5 minút.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených
dvierkach rúry.
SLOVENSKY
Gril
Grilovaný po‐
krm
Úroveň v rúre
Teplota
Hovädzie pe‐
čené
2
Hovädzie file‐
ty
Čas (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Bravčový
chrbát
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňací chrb‐
át
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celá ryba,
500 - 1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Čas (min.)
1. strana
2. strana
Burgers/fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Rezne/teľacie ko‐
tlety
4
7 - 10
6-8
Toast /hrianky 1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
1) Rúru predhrejte.
11.12 Polotovary
Teplovzdušné pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pizza, mrazená
Polotovary
2
200 - 220
15 - 25
Americká pizza,
mrazená
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, chladená
2
210 - 230
13 - 25
Malé pizze, mra‐
zené
2
180 - 200
15 - 30
Hranolčeky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolčeky, hrubé
3
200 - 220
25 - 35
31
32 www.aeg.com
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Americké zemia‐
ky, krokety
Polotovary
3
220 - 230
20 - 35
Opečené zemia‐
kové pyré
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannel‐
loni, čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Cannel‐
loni, zmraz.
2
160 - 180
40 - 60
Syr pečený v rúre
3
170 - 190
20 - 30
Kuracie krídla
2
190 - 210
20 - 30
Mrazené hotové jedlá
Pokrm na pe‐
čenie
Funkcie rúry
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Mrazená piz‐
za
Tradičné pe‐
čenie
3
podľa poky‐
nov výrobcu
podľa poky‐
nov výrobcu
Hranolčeky1)
(300 - 600 g)
Tradičné pe‐
čenie alebo
Turbo gril
3
200 - 220
podľa poky‐
nov výrobcu
Bagety
Tradičné pe‐
čenie
3
podľa poky‐
nov výrobcu
podľa poky‐
nov výrobcu
Ovocné kolá‐
če
Tradičné pe‐
čenie
3
podľa poky‐
nov výrobcu
podľa poky‐
nov výrobcu
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte
11.13 Odmrazovanie
Pokrm vyberte z obalu a položte ho na
tanier.
Pokrm
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
Nezakrývajte ho miskou ani tanierom,
pretože by sa tým mohol predĺžiť čas
rozmrazovania.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Dodatočný čas
rozmrazovania (v
min.)
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurčatá položte na ob‐
rátený tanierik vložený
do veľkého taniera. Po
uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice
času obráťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
SLOVENSKY
Pokrm
Smotana, 2 x 200
g
Torta, 1 400 g
Čas rozmra‐
zovania
(min.)
Dodatočný čas
rozmrazovania (v
min.)
80 - 100
10 - 15
60
60
11.14 Zaváranie
Na čo treba pamätať:
• Používajte len zaváracie poháre rov‐
nakej veľkosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím
viečkom ani s bajonetovým uzáverom
alebo plechovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň
zdola.
• Na plech na pečenie nedávajte viac
než šesť jednolitrových zaváracích po‐
hárov.
33
Poznámka
Smotana sa dá výbor‐
ne vyšľahať, aj keď je
čiastočne zamrznutá.
-
• Poháre rovnomerne naplňte a zatvor‐
te.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do plechu na pečenie nalejte približne
1/2 litra vody, aby sa v rúre vytvorila
dostatočná vlhkosť.
• Keď kvapalina v pohároch začne sla‐
bo vrieť (pri 1-litrových nádobách pri‐
bližne po 35 - 60 minútach), vypnite
rúru alebo znížte teplotu na 100 °C
(pozri tabuľku).
Mäkké ovocie
Zaváranie
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Jahody/čučoried‐
ky/maliny/zrelé
egreše
160 - 170
35 - 45
-
Zaváranie
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Hrušky/dule/slivky
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina neza‐
čne slabo vrieť (v
min.)
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Mrkva1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Miešaná zelenina
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/
špargľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Ďalšie varenie pri
100 °C (min.)
Kôstkovice
Zelenina
Zaváranie
34 www.aeg.com
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
11.15 Sušenie
Otvorte dvierka spotrebiča a nechajte
spotrebič vychladnúť. Potom proces su‐
šenia dokončite.
Rošty rúry zakryte papierom na pečenie.
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď vy‐
pnete spotrebič v polovici času sušenia.
Zelenina
Sušené potra‐
viny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
6- 8
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina na
kvasenie
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Paprika
Ovocie
Sušené potra‐
viny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plát‐
ky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
Funkcia rúry
na pečenie
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Biely chlieb
Chlieb
2
180 - 200
40 - 60
Bageta
Chlieb
2
200 - 220
35 - 45
Brioška
Chlieb
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Chlieb
2
200 - 220
35 - 45
Ražný chlieb
Chlieb
2
190 - 210
50 - 70
Tmavý chlieb
Chlieb
2
180 - 200
50 - 70
Celozrnný
chlieb
Chlieb
2
170 - 190
60 - 90
11.16 Pečenie chleba
Druh pečenia
SLOVENSKY
11.17 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: prepečené
70 - 75
Bravčové
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
Baranina/jahňacina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Jahňacie stehno
80 - 85
Baranie stehno
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryby
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
35
36 www.aeg.com
12. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäk‐
kou utierkou namočenou v teplej vode
s prídavkom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použi‐
te bežný čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom
použití. Jednoduchšie tak odstránite
nečistoty, ktoré sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciál‐
nym čističom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko prí‐
slušenstvo a nechajte ho uschnúť.
Použite mäkkú tkaninu namočenú v
teplej vode s prídavkom čistiaceho
prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým po‐
vrchom, nečistite ho agresívnymi pro‐
striedkami, ostrými predmetmi ani v
umývačke riadu. Môže to spôsobiť po‐
škodenie nepriľnavého povrchu.
12.1 Pyrolytické čistenie
1.
Zo spotrebiča vyberte vyberateľné
vodiace lišty (ak je to možné) a prí‐
slušenstvo.
Pyrolytické čistenie sa nemôže
spustiť:
2.
3.
4.
5.
6.
– Ak správne nezatvoríte dvierka
spotrebiča.
Hrubé nečistoty očistite ručne
Vnútornú stranu dvierok umyte te‐
plou vodou, aby ste predišli pripeče‐
niu zvyškov pôsobením horúceho
vzduchu.
Zapnite spotrebič a v hlavnej ponuke
nastavte funkciu Pyrolýza . Nastave‐
nie potvrďte stlačením OK.
Nastavte trvanie procedúry čistenia:
– Rýchla – 1 h v prípade mierneho
znečistenia,
– Normálna – 1 h 30 min v prípade
bežného znečistenia,
– Intenzívna – 2 h 30 min v prípade
intenzívneho znečistenia.
Nastavenie potvrďte doytkom tlačid‐
la OK.
Keď začne pyrolytické čistenie,
dvierka spotrebiča sa zamknú.
Dvierka zostanú zamknuté aj po‐
čas fázy chladnutia po ukončení
funkcie. Počas fázy chladnutia
nie sú k dispozícii niektoré funk‐
cie spotrebiča.
VAROVANIE
Po ukončení funkcie je spotrebič
veľmi horúci. Nechajte ho vy‐
chladnúť. Hrozí riziko popálenín.
– Ak nevytiahnete konektor teplotnej
sondy z príslušnej zásuvky.
12.2 Zasúvacie lišty
Vyberanie zasúvacích líšt
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete
vybrať zasúvacie lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích
líšt od bočnej steny.
SLOVENSKY
2.
37
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej
steny a lišty vyberte.
2
1
Montáž zasúvacích líšt
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opač‐
ný postup.
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na telesko‐
pických lištách musia smerovať
dopredu.
12.3 Osvetlenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt
žiarovky môžu byť horúce.
2.
3.
4.
Vyčistite sklenený kryt.
Žiarovku vymeňte za vhodnú žiarov‐
ku odolnú voči teplote 300 °C.
Nainštalujte sklenený kryt.
Výmena žiarovky na ľavej vnútornej
strane rúry.
1. Vyberte ľavé zasúvacie lišty.
2. Pomocou úzkeho tupého predmetu
(napr. čajovej lyžičky) odstráňte
sklenený kryt. Vyčistite sklenený
kryt.
Pred výmenou žiarovky v osvetlení:
• Vypnite spotrebič.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine
alebo prerušte elektrický obvod.
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry polo‐
žte handričku. Zabránite tak po‐
škodeniu skla žiarovky a vnútra
rúry.
Vždy používajte ten istý druh žia‐
rovky.
Výmena žiarovky v hornej časti dutiny
rúry:
1. Otočte sklenený kryt doľava a vyber‐
te ho.
3.
4.
5.
Nahraďte žiarovku inou vhodnou žia‐
rovkou odolnou teplotám do 300 °C.
Nasaďte sklenený kryt.
Nainštalujte ľavé zasúvacie lišty.
38 www.aeg.com
12.4 Čistenie dvierok rúry
Demontáž dvierok a sklenených panelov
Dvierka rúry a vnútorné sklenené panely
môžete vybrať a vyčistiť. Počet sklene‐
ných panelov sa líši v závislosti od mo‐
delu.
VAROVANIE
Pri vyberaní dvierok spotrebiča
postupujte opatrne. Dvierka sú
ťažké.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Dvierka položte vonkajšou stranou
nadol na mäkkú tkaninu na rovný
povrch. Tým zabránite poškrabaniu.
6.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom
okraji dvierok po oboch stranách a
zatlačte dovnútra, aby sa uvoľnili
upevňovacie západky.
Rám dvierok vyberte potiahnutím
dopredu.
2
7.
B
Dvierka úplne otvorte.
Úplne stlačte upínacie páky (A) na
dvoch pántoch dvierok.
Dvierka rúry privrite, aby zostali v pr‐
vej polohe (približne v 70° uhle).
Dvierka rúry uchopte po oboch stra‐
nách a potiahnite ich od spotrebiča v
určitom uhle smerom nahor.
1
8.
9.
Montáž dvierok a sklenených
panelov
Po ukončení čistenia namontujte sklene‐
né panely a dvierka rúry. Pri montáži
Sklené panely dvierok uchopte na
ich hornej hrane a po jednom ich vy‐
tiahnite smerom nahor z úchytiek.
Sklenený panel umyte vodou s prí‐
davkom saponátu. Sklenený panel
dôkladne osušte.
zvoľte opačný postup. Najprv namontujte
malý panel, potom väčší.
SLOVENSKY
39
13. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nehreje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte čas.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte nastavenia.
Spotrebič nehreje.
Je aktivovaná Detská poist‐ Preštudujte si časť „Aktivo‐
ka.
vanie a deaktivovanie funk‐
cie Detská poistka“.
Spotrebič nehreje.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Na displeji sa zo‐
brazuje F111.
Konektor Teplotná sonda
nie je správne zapojený do
zásuvky.
Konektor teplotnej sondy
zasuňte do príslušnej zá‐
suvky až na doraz.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Vymeňte žiarovku.
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo servisné stredi‐
sko.
Údaje potrebné pre autorizované servis‐
né stredisko nájdete na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na prednom
ráme vnútorného priestoru spotrebiča.
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
Model (MOD.)
.........................................
Číslo produktu (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Elektrické napätie
220 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
15. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických
a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
40 www.aeg.com
symbolom spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
SLOVENSKY
41
42 www.aeg.com
SLOVENSKY
43
892961850-A-372013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement