AEG BP9314001M User manual

AEG BP9314001M User manual
BP9314001
BP931400C
BP931400N
BP931400P
BP9314151
SL Navodila za uporabo
2
www.aeg.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SAMODEJNI PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam brezhibno služil
vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje – funkcije, ki jih morda ne boste
našli pri običajnih aparatih. Prosimo, vzemite si nekaj minut časa za branje, da boste izdelek
čim bolje izkoristili.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.aeg.com/productregistration
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
3
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberi‐
te priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za po‐
škodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in
uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznej‐
šo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne
okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izku‐
šenj ter znanja le pod nadzorom odrasle osebe ali
osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo. Otroci,
mlajši od treh let, se ne smejo zadrževati v bližini na‐
prave brez nadzora.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo
otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Do‐
stopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da
ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo iz‐
vajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opra‐
vi le strokovno usposobljena oseba.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne
dotikajte se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo
vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z
zaščitnimi rokavicami.
4
www.aeg.com
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistil‐
nih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne po‐
škodujete stekla.
• Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito
tekočino. Iz pečice odstranite vse dele.
• Uporabite le sondo za meso, priporočljivo za to na‐
pravo.
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite spred‐
nji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih
sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščena servisna služ‐
ba ali druga strokovno usposobljena oseba, da se iz‐
ognete nevarnosti.
• Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izkloplje‐
na, da preprečite možnost udara električnega toka.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le stro‐
kovno usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poško‐
dovane naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previd‐
ni, ker je težka. Vedno nosite zaščitne
rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo
razdaljo do drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena
pod in v bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti namešče‐
ne ob napravah ali enotah z isto viši‐
no.
Priključitev na električno
napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega
udara.
• Električno priključitev mora opraviti po‐
oblaščeni serviser ali usposobljen
električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na
ploščici za tehnične navedbe skladni z
električno napeljavo. Če niso, se po‐
svetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
SLOVENŠČINA
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podalj‐
škov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in ka‐
bla. Za zamenjavo poškodovanega
kabla se obrnite na servis ali električa‐
rja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z
vrati naprave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka
izoliranih delov in delov pod električno
napetostjo mora biti pritrjena tako, da
je ni mogoče odstraniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič do‐
segljiv tudi po namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne
vtikajte vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel,
če želite izključiti napravo. Vedno po‐
vlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske napra‐
ve: odklopnike, varovalke (talilne varo‐
valke odvijte iz nosilca), zaščitne na‐
prave na diferenčni tok in kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izola‐
cijsko napravo, ki omogoča odklop na‐
prave z omrežja na vseh polih. Izola‐
cijska naprava mora imeti med posa‐
meznimi kontakti minimalno razdaljo 3
mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin,
električnega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinj‐
stvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te napra‐
ve.
• Prepričajte se, da prezračevalne odpr‐
tine niso blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte
brez nadzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim
delovanjem bodite previdni. Iz naprave
lahko puhne vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi roka‐
mi ali ko je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno
površino ali za odlaganje.
5
• Med delovanjem naprave naj bodo
vrata zaprta.
• Vrata naprave odpirajte previdno.
Uporaba sestavin z alkoholom lahko
povzroči mešanico alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti
v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali mo‐
krih predmetov z vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na na‐
pravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali spremi‐
njanje barve emajla:
– ne postavljajte posode ali drugih
predmetov neposredno na dno napra‐
ve.
– ne postavljajte aluminijaste folije ne‐
posredno na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo
napravo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane
v napravi, ko končate s pripravo hra‐
ne.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju
pripomočkov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na
zmogljivost naprave. Garancija tega
ne vrednoti kot pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pe‐
kač. Sadni sokovi povzročajo madeže,
ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, po‐
žara ali poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna.
Vroče steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poško‐
dujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se
na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bo‐
dite previdni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite
poškodbe materiala na površini.
6
www.aeg.com
• Preostala maščoba ali hrana v napravi
lahko povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
Uporabljajte samo nevtralne detergen‐
te. Za čiščenje ne uporabljajte abraziv‐
nih čistil, grobih gobic, topil ali kovin‐
skih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje
pečice, upoštevajte varnostna navodi‐
la z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne či‐
stite s čistilnimi sredstvi.
Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb / Požara /
Kemičnih emisij (hlapov) v načinu
Piroliza.
• Pred izvajanjem funkcije samodejnega
čiščenja s pirolizo ali pred prvo upora‐
bo iz pečice odstranite:
– vse večje ostanke hrane, olje ali raz‐
lito maščobo / usedline,
– Vse odstranljive predmete (vključno
z rešetkami, stranskimi vodili itd., ki
so priloženi izdelku), še posebej lon‐
ce, ponve, pekače, posode s pre‐
mazom proti prijemanju itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za piro‐
litično čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otro‐
ci ne zadržujejo v bližini naprave. Na‐
prava se močno segreje, iz sprednjih
hladilnih odprtin pa se sprošča vroč
zrak.
• Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne vi‐
soke temperature, zaradi katerih se
lahko iz ostankov hrane in konstrukcij‐
skega materiala kadi, takrat pa mora
uporabnik narediti naslednje:
– Med prvo uporabo pri najvišji tempe‐
raturi in po njej zagotoviti dobro pre‐
zračevanje.
– Med in po vsakem pirolitičnem čiš‐
čenju poskrbeti za dobro prezrače‐
vanje.
• Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in
plazilci lahko izredno občutljivi na mo‐
rebitne hlape, ki se sproščajo med čiš‐
čenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju od‐
stranite živali (še posebej ptice) iz
okolice naprave in delovanje pri naj‐
višji temperaturi uporabite v dobro
prezračevanem prostoru.
• Majhne domače živali so prav tako
lahko občutljive na krajevne tempera‐
turne spremembe v bližini vseh piroli‐
tičnih pečic.
• Površine proti prijemanju na loncih,
ponvah, pekačih, posodah itd. lahko
poškodujejo visoke temperature pri pi‐
rolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih pe‐
čic in so lahko tudi vir nizke stopnje
škodljivih hlapov.
• Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pe‐
čic/ostankov hrane, kot je opisano, ni‐
so škodljivi za ljudi, vključno z dojenčki
ali osebami z zdravstvenimi težavami.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, upo‐
rabljena za to napravo, je prilagojena
le gospodinjskim aparatom. Ne upo‐
rabljajte je za hišno razsvetljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite na‐
pravo iz napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifika‐
cijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušit‐
ve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
• Odstranite zapah in na ta način pre‐
prečite, da bi se otroci in živali zaprli v
napravo.
SLOVENŠČINA
7
3. OPIS IZDELKA
1
1 Upravljalna plošča
2
2 Elektronski programator
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Vtičnica sonde za meso
4 Grelec
5 Luč
6 Ventilator
7 Grelec na zadnji steni
8 Gretje spodaj
9 Nosilci rešetk, odstranljivi
10 Položaji rešetk
9
3.1 Pripomočki
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
Posoda za žar- / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbi‐
ranje maščobe.
Sonda za meso
Za merjenje pečenosti živil.
8
www.aeg.com
Izvlečna vodila
Za police in pladnje.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
4.1 Prvo čiščenje
• Iz naprave odstranite vse dele.
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in
čiščenje«.
4.2 Prva priključitev
Ko napravo priključujete na električno
omrežje ali po izpadu električnega toka,
morate nastaviti jezik, kontrast prikazo‐
valnika, osvetlitev prikazovalnika in čas.
Uporabite vrtljiv gumb, da nastavite vred‐
nosti. Pritisnite OK za potrditev.
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA
5.1 Elektronski programator
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Napravo upravljate s senzorskimi polji.
Šte‐
vilka
Sen‐
zor‐
sko
polje
1
-
2
Funkcija
Prikazovalnik
VKLOP/IZKLOP
Opomba
Prikazuje trenutne nastavitve
naprave.
Za vklop in izklop naprave.
SLOVENŠČINA
Šte‐
vilka
Sen‐
zor‐
sko
polje
Funkcija
Opomba
OK in vrtljiv gumb
3
Za potrditev izbire ali nastavit‐
ve. Obrnite vrtljiv gumb za
krmarjenje.
Tipka Domov
4
Za prikaz glavnega menija.
Časovne in dodatne funkcije
Za nastavitev različnih funkcij.
Ko se izvaja funkcija pečice, se
dotaknite senzorskega polja za
nastavitev programske ure, Va‐
rovala za otroke, pomnilnika
Priljubljeni programi , Segrej
+Zadrži , Nastavi + Začni ali za
spremembo nastavitev sonde
za meso.
Funkcije pečice ali Kuharski
pomočnik
Za izbiro funkcije pečice enkrat
pritisnite senzorsko polje. Za iz‐
biro funkcije Kuharski pomočnik
ga pritisnite dvakrat. Za vklop
ali izklop osvetlitve tri sekunde
pritiskajte polje.
5
6
Izbira temperature
Za nastavitev temperature ali
prikaz trenutne temperature v
napravi. Za vklop ali izklop
funkcije Hitro segrevanje peči‐
ce tri sekunde pritiskajte polje.
Odštevalna ura
Nastavitev funkcije Odštevalna
ura .
7
8
Priljubljeni programi
9
Prikazovalnik
A
9
B
C
E
D
Za ogled vaših najljubših pro‐
gramov.
A)
B)
C)
D)
E)
Funkcija pečice
Nastavitev ure
Indikator segrevanja
Temperatura
Trajanje ali čas zaključka funkcije
Drugi indikatorji na prikazovalniku
Simbol
Funkcija
Odštevalna ura
Funkcija je vklopljena.
Čas
Prikazuje trenutni čas.
10 www.aeg.com
Simbol
Funkcija
Trajanje
Prikazuje čas, ki je potreben za program peče‐
nja.
Konec
Prikazuje čas konca programa pečenja.
Prikaz časa
Prikazuje, kako dolgo deluje funkcija pečice.
Indikator segreva‐
nja
Prikazuje stopnjo temperature v pečici. Na pri‐
kazovalniku je prikazana tudi, ko izklopite na‐
pravo in je notranjost pečice še vedno topla.
Indikator hitrega
segrevanja
Funkcija je vklopljena. Skrajša čas segrevanja.
Teža - Avtomatika
Vklopljen je sistem samodejnega pečenja gle‐
de na težo ali pa je mogoče spremeniti težo.
Segrej+Zadrži
Funkcija je vklopljena.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
6.1 Uporaba menijev
Upravljanje menijev:
1. Vklopite napravo.
Vrtljiv gumb premikajte v smeri ali
nasprotni smeri urnega kazalca, da
izberete možnost menija.
3. Pritisnite OK, da se pomaknete v
podmeni ali sprejmete nastavitev.
V vsakem trenutku se lahko pomaknete
.
nazaj v glavni meni s pritiskom
2.
6.2 Pregled menijev
Glavni meni
Simbol
Element menija
Opis
Funkcije pečice
Vsebuje seznam funkcij pečice.
Kuharski pomočnik
Vsebuje seznam programov samodej‐
nega pečenja.
Priljubljeni programi
Vsebuje seznam priljubljenih progra‐
mov pečenja, ki jih oblikuje uporabnik.
Piroliza
Pirolitično čiščenje.
Nastavitve
Vsebuje seznam drugih funkcij.
Posebnosti
Vsebuje seznam dodatnih funkcij pe‐
čice.
Podmeni za: Nastavitve
Simbol
Podmeni
Uporaba
Nastavitev ure
Nastavi trenutni čas na uri.
SLOVENŠČINA
Simbol
11
Podmeni
Uporaba
Prikaz časa
Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik pri‐
kazuje trenutni čas, ko izklopite na‐
pravo.
NASTAVI + ZAČNI
Ko je VKLOPLJEN, lahko ob vklopu
funkcije gretja vklopite to funkcijo.
Segrej+Zadrži
Ko je VKLOPLJEN, lahko ob vklopu
funkcije gretja vklopite to funkcijo.
Podaljšanje časa
Vklopi in izklopi funkcijo.
Kontrast
Nastavi kontrast prikazovalnika po
stopnjah.
Osvetlitev
Nastavi osvetlitev prikazovalnika po
stopnjah.
Jezik
Nastavi jezik na prikazovalniku.
Glasnost
Nastavi glasnost zvokov in signalov
ob dotiku po stopnjah.
Zvok tipk
Vklopi in izklopi zvok polj na dotik.
Zvoka polja na dotik VKLOP/IZKLOP
ni mogoče izklopiti.
Zvoki opozoril in napak
Vklopi in izklopi opozorilne zvoke.
Opomnik za čiščenje
Opomni vas, kdaj je treba očistiti na‐
pravo.
Pomoč pri čiščenju
Vodi vas skozi postopek čiščenja.
Filter za vonjave
Vklopi ali izklopi funkcijo. Preprečuje
vonjave med pečenjem. Če je IZ‐
KLOPLJEN, se samodejno očisti v
rednih časovnih presledkih.
Servis
Prikaže različico in konfiguracijo pro‐
gramske opreme.
Tovarniške nastavitve
Vse nastavitve se ponastavijo na to‐
varniške nastavitve.
6.3 Funkcije pečice
Podmeni za: Funkcije pečice
Funkcija pečice
Vroči zrak
Uporaba
Za pečenje na največ 3 višinah pečice
hkrati in za sušenje živil. Temperaturo na‐
stavite za 20 - 40 °C nižje kot pri funkciji
Gretje zgoraj in spodaj .
12 www.aeg.com
Funkcija pečice
Uporaba
Program za pizzo
Za pečenje na eni višini za jedi, katere že‐
lite bolj zapečene in hrustljave. Tempera‐
turo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot pri
funkciji Gretje zgoraj in spodaj .
Pečenje z nizko temp.
Za pripravo nemastnih in mehkih pečenk.
Gretje zgoraj in spodaj
Za peko in pečenje mesa na eni višini pe‐
čice.
Zamrznjene jedi
Za pečenje pripravljenih jedi, kot so ocvrt
krompir ali spomladanski zvitki.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutni‐
ne s kostmi na eni višini. Primerno tudi za
gratiniranje in dodatno zapečenost.
Veliki žar
Za peko večjih količin ploskih jedi na žaru.
Za popekanje kruha.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in za po‐
pekanje.
Vlažni vroči zrak
Za prihranek energije, ko pečete in pri‐
pravljate suha živila. Prav tako za peko
predpečenih dobrot v modelih na eni višini
pečice.
Ohrani toploto
Za ohranjanje pečenih jedi toplih.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom.
Vzhajanje testa
Za vzhajanje kvašenega testa pred peko.
Pečenje kruha
Za peko kruha.
Gratiniranje
Za pripravo jedi, kot je lazanja ali gratiniran
krompir. Tudi za porjavenje.
Sterilizacija
Za vlaganje zelenjave, kot so kisle kumari‐
ce.
Sušenje
Za sušenje narezanega sadja, kot so ja‐
bolka, slive, breskve, ter zelenjave, kot so
paradižniki, bučke ali gobe.
Gretje krožnikov
Za predhodno segrevanje krožnikov za po‐
strežbo.
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
Uporaba
EKO pečenje
EKO funkcije omogočajo zmanjšanje pora‐
be energije med pripravo hrane. Najprej
morate nastaviti čas priprave jedi. Za do‐
datne informacije o priporočenih nastavit‐
vah si oglejte razpredelnice za pečenje z
ustrezno funkcijo pečice.
6.4 Vklop funkcije pečice
1.
2.
3.
4.
13
Vklopite napravo.
Izberite meni Funkcije pečice . Pritis‐
nite OK za potrditev.
Nastavite funkcijo pečice. Pritisnite
OK za potrditev.
Nastavite temperaturo. Pritisnite OK
za potrditev.
Pritisnite polje
, da takoj pri‐
dete v meni Funkcije pečice .
Uporabite ga lahko ob vklopljeni
napravi.
6.5 Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, na prikazo‐
valniku zasveti vrstični diagram. Vrstični
diagram prikazuje zviševanje temperatu‐
re.
Indikator hitrega segrevanja
Ta funkcija skrajša čas segrevanja. Za
vklop funkcije tri sekunde držite pritisnje‐
no polje
. Indikator segrevanja se
spreminja.
Akumulirana toplota
Ko napravo izklopite, je na prikazovalni‐
ku prikazana akumulirana toplota. Toplo‐
to lahko uporabite za ohranjanje toplote
hrane.
6.6 Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam
pomagajo varčevati z energijo
med vsakodnevnim pečenjem:
• Akumulirana toplota:
– Med izvajanjem funkcije pečice ali
programa se grelca izklopita 10 %
prej (luč in ventilator pa še naprej
delujeta). Da bo ta funkcija delovala,
mora biti čas pečenja daljši od 30
minut ali pa morate uporabiti časov‐
ni funkciji ( Trajanje , Konec ).
– Ko je naprava izklopljena, lahko to‐
ploto uporabite za ohranjanje toplo‐
te hrane. Na prikazovalniku se pri‐
kaže preostala temperatura.
• Pečenje ob izklopljeni luči - tri sekun‐
, da izklo‐
de držite pritisnjeno polje
pite luč med pečenjem.
• Ko uporabljate funkcijo Vlažni vroči
zrak, se luč po 30 sekundah izklopi.
Luč ponovno zasveti, ko se za tri se‐
ali ko odprete vra‐
kunde dotaknete
ta naprave.
• EKO funkcije - glejte »Funkcije peči‐
ce« (le za izbrane modele).
7. ČASOVNE FUNKCIJE
Simbol
Funkcija
Opis
Odštevalna ura
Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30 minut).
Ta funkcija ne vpliva na delovanje naprave. Vklopi‐
te jo lahko tudi ob izklopljeni napravi. Pritisnite
za vklop funkcije. Uporabite vrtljiv gumb, da nasta‐
vite minute, in pritisnite OK za začetek.
14 www.aeg.com
Simbol
Funkcija
Trajanje
Konec
Opis
Za nastavitev dolžine delovanja (največ 23 ur 59
minut).
Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice (največ
23 ur 59 minut).
Če nastavite čas za časovno funkcijo, se
začne čas odštevati po petih sekundah.
Če uporabite časovni funkciji Tra‐
janje in Konec , naprava izklopi
grelce po 90 % nastavljenega ča‐
sa. Naprava uporabi akumulirano
toploto za nadaljevanje pečenja
do izteka časa. Akumulirana to‐
plota se lahko ohrani v napravi
od tri do 20 minut.
Nastavitev časovnih funkcij
Nastavite funkcijo pečice.
1.
2.
3.
4.
Pritiskajte
, dokler se na prikazo‐
valniku ne prikažeta potrebna časov‐
na funkcija in ustrezen simbol.
Uporabite vrtljiv gumb za nastavitev
potrebnega časa. Pritisnite OK za
potrditev. Ko čas poteče, se oglasi
zvočni signal. Naprava se izklopi. Na
prikazovalniku se prikaže sporočilo.
Pritisnite senzorsko polje, da izklopi‐
te signal.
Uporabne informacije:
• Pri funkcijah Trajanje in Konec morate
najprej nastaviti funkcijo pečice in tem‐
peraturo. Nato lahko nastavite časov‐
no funkcijo. Naprava se samodejno iz‐
klopi.
• Trajanje in Konec lahko uporabite so‐
časno, če želite napravo samodejno
vklopiti in izklopiti ob poznejšem času.
• Ko uporabite sondo za meso (če ob‐
staja), funkciji Trajanje in Konec ne
delujeta.
7.1 Segrej+Zadrži
Segrej+Zadrži 30 minut ohranja toploto
pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi se
po zaključku peke ali pečenja mesa.
• Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v
meniju Nastavitve .
• Pogoji za funkcijo:
– Nastavljena temperatura je več kot
80 °C.
– Funkcija Trajanje je nastavljena.
Vklop funkcije
1. Vklopite napravo.
2. Izberite funkcijo pečice.
3. Nastavite temperaturo nad 80 °C.
4.
Pritiskajte
, dokler se na prikazo‐
valniku ne prikaže Segrej+Zadrži .
Pritisnite OK za potrditev.
Ko se funkcija zaključi, se oglasi zvočni
signal.
Funkcija Segrej+Zadrži ostane vkloplje‐
na, če spremenite funkcije pečice.
7.2 Podaljšanje časa
Podaljšanje časa nadaljuje s funkcijo pe‐
čice, ko se konča Trajanje .
• Uporabno za vse funkcije pečice ob
funkciji Trajanje ali Teža - Avtomatika .
• Ni na voljo za funkcije pečice s sondo
za meso.
Vklop funkcije:
Ko čas pečenja poteče, se oglasi
zvočni signal. Pritisnite senzorsko
polje.
2. Prikazovalnik pet minut prikazuje
sporočilo za funkcijo Podaljšanje ča‐
sa .
1.
3.
4.
Pritisnite
za vklop (ali
za pre‐
klic).
Nastavite časovno obdobje Podalj‐
šanje časa . Pritisnite OK za potrdi‐
tev.
SLOVENŠČINA
15
8. SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
8.1 Samodejni programi
Ti trije samodejni programi omogočajo
optimalne nastavitve za vsako vrsto me‐
sa ali druge recepte:
• Programi za meso s Teža - Avtomati‐
ka (meni Kuharski pomočnik ) — Ta
funkcija samodejno izračuna čas pe‐
čenja. Da bi jo uporabili, morate vnesti
težo živil.
• Programi za meso s Sonda za meso Avtomatika (meni Kuharski pomočnik )
— Ta funkcija samodejno izračuna čas
pečenja. Da bi jo uporabili, morate
vnesti temperaturo jedra. Ko se pro‐
gram konča, se sproži zvočni signal.
• Recepti (meni Kuharski pomočnik ) —
Ta funkcija uporablja prednastavljene
vrednosti za jed. Pripravite jed v skla‐
du z receptom iz te knjige.
Jedi s funkcijo Teža - Avtomatika
Pečena svinjina
Pečena teletina
Dušeno meso
Pečena divjačina
Pečena jagnjetina
Piščanec, cel
Puran, cel
Raca, cela
Gos, cela
Jedi s funkcijo Sonda za meso - Av‐
tomatika
Svinjska zarebrnica
Goveji zrezek
Skandinavska govedina
Zarebrnica divjačine
Jagnje-pečenka, srednje
Perutnina brez kosti
Jedi s funkcijo Sonda za meso - Av‐
tomatika
Pečena riba, cela
8.2 Kuharski pomočnik z
Recepti
Ta naprava ima vključenih vrsto recep‐
tov, ki jih lahko uporabite. Recepti so do‐
ločeni in jih ne morete spremeniti.
Vklop funkcije:
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni Kuharski pomočnik .
Pritisnite OK za potrditev.
3. Izberite kategorijo in jed. Pritisnite
OK za potrditev.
4. Izberite možnost Recepti . Pritisnite
OK za potrditev.
Ko uporabite funkcijo Ročno , na‐
prava uporablja samodejne na‐
stavitve. Lahko jih spremenite kot
pri drugih funkcijah.
8.3 Kuharski pomočnik s
funkcijo Teža - Avtomatika
Ta funkcija samodejno izračuna čas pe‐
čenja. Za uporabo funkcije je treba vne‐
sti težo živila.
Vklop funkcije:
1. Vklopite napravo.
2. Izberite Kuharski pomočnik . Pritisni‐
te OK za potrditev.
3. Izberite kategorijo in jed. Pritisnite
OK za potrditev.
4. Izberite Teža - Avtomatika . Pritisnite
OK za potrditev.
5. Uporabite vrtljiv gumb za nastavitev
teže živila. Pritisnite OK za potrditev.
Samodejni program se zažene. Težo
lahko kadarkoli spremenite. Uporabite
vrtljiv gumb, da spremenite težo. Ko čas
poteče, se oglasi zvočni signal. Pritisnite
senzorsko polje, da izklopite signal.
Pri nekaterih programih morate
živilo po 30 minutah obrniti. Na
prikazovalniku se prikaže opom‐
nik.
16 www.aeg.com
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
9.1 Sonda za meso
Sonda za meso meri temperaturo jedra
mesa. Ko temperatura mesa doseže na‐
stavljeno temperaturo, se naprava izklo‐
pi.
4.
5.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
• Temperaturo pečice.
• Temperaturo jedra.
Uporabite le priloženo sondo za
meso ali prave nadomestne dele.
Uporaba sonde za meso:
Konico sonde za meso potisnite v
sredino mesa.
2. Vklopite napravo.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v vtični‐
co na sprednji strani naprave.
1.
6.
7.
Prikazovalnik prikaže sondo za me‐
so.
V manj kot petih sekundah uporabite
vrtljiv gumb za nastavitev temperatu‐
re jedra.
Nastavite funkcijo pečice in po potre‐
bi temperaturo pečice.
Naprava izračuna približen končni
čas. Končni čas je različen za različ‐
ne količine živil, nastavljene tempe‐
rature pečice (najmanj 120 °C) in na‐
čine delovanja. Naprava izračuna
končni čas v približno 30 minutah.
Med pečenjem mora sonda za
meso ostati v mesu in priključena
na vtičnico.
Ko meso doseže nastavljeno tempe‐
raturo jedra, se oglasi zvočni signal.
Naprava se samodejno izklopi. Z do‐
tikom senzorskega polja izklopite
signal.
Iztaknite vtič sonde za meso iz vtič‐
nice in vzemite meso iz pečice.
Za spremembo temperature je‐
dra pritisnite
.
OPOZORILO!
Sonda za meso je vroča. Obstaja
nevarnost opeklin. Bodite previd‐
ni, ko odstranjujete konico in vtič
sonde za meso.
9.2 Vstavljanje opreme
Rešetka in globok pekač skupaj:
Globok pekač in rešetka imata stranske
robove. Ti robovi in oblika vodil prepre‐
čujejo zdrs posode.
SLOVENŠČINA
17
Mreža za pečenje
Rešetko potisnite med vodili nosilca re‐
šetk in poskrbite, da bodo nogice obrnje‐
ne navzdol.
• Vsa oprema ima na vrhu na desni in
levi strani majhne zareze za večjo var‐
nost. Zareze so tudi varovala pred pre‐
vračanjem.
• Visok rob okoli rešetke je namenjen
preprečevanju zdrsa posode.
9.3 Izvlečna vodila - Vstavljanje opreme pečice
Na izvlečni vodili postavite pekač za pe‐
civo ali globok pekač.
Rešetko postavite na izvlečni vodili z no‐
gicami, obrnjenimi navzdol.
Visok rob okoli rešetke je pose‐
ben element, ki preprečuje zdrs
posode.
18 www.aeg.com
9.4 Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Re‐
šetko in globok pekač postavite na iz‐
vlečni vodili.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Meni Priljubljeni programi
Shranite lahko svoje priljubljene nastavit‐
ve, kot je trajanje, temperatura ali funkci‐
ja pečice. Na voljo so v meniju Priljublje‐
ni programi . Shranite lahko 20 progra‐
mov.
Zagon programa
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni Priljubljeni programi .
Pritisnite OK za potrditev.
3. Izberite ime najljubšega programa.
Pritisnite OK za potrditev.
Za shranitev priljubljenega pro‐
grama se lahko tudi dotaknete in
držite polje
, dokler se na pri‐
kazovalniku ne prikaže SHRANI .
Shranjevanje programa
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali funkcijo
Kuharski pomočnik .
3.
4.
5.
6.
7.
Pritiskajte
, dokler se na prikazo‐
valniku ne prikaže » SHRANI «. Pri‐
tisnite OK za potrditev.
Na prikazovalniku se prikaže prvo
prosto pomnilniško mesto. Pritisnite
OK za potrditev.
Vnesite ime programa. Utripa prva
črka. Uporabite vrtljiv gumb, da spre‐
menite črko. Pritisnite OK.
Uporabite vrtljiv gumb za premik ka‐
zalke desno ali levo. Pritisnite OK.
Utripa naslednja črka. Po potrebi po‐
novite koraka 5 in 6.
Za shranitev pritisnite in držite OK.
Uporabne informacije:
• Pomnilniško mesto lahko prepišete.
Ko se na prikazovalniku prikaže prvo
prosto pomnilniško mesto, uporabite
vrtljiv gumb in pritisnite OK, da prepi‐
šete obstoječi program.
• Ime programa lahko spremenite v me‐
niju Uredite ime programa .
10.2 Varovalo za otroke
Varovalo za otroke preprečuje nename‐
ren vklop naprave.
Vklop in izklop funkcije varovala za
otroke:
1. Vklopite napravo.
2.
Hkrati držite pritisnjeni polji
in
, dokler se na prikazovalniku ne pri‐
kaže sporočilo.
Če ima naprava funkcijo Pirolitič‐
no čiščenje in se funkcija izvaja,
so vrata zaklenjena.
Ko pritisnete senzorsko polje, se
na prikazovalniku prikaže sporo‐
čilo.
10.3 Zaklepanje tipk
Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno
spreminjanje funkcije pečice. Zaklepanje
tipk lahko vklopite samo med delova‐
njem naprave.
SLOVENŠČINA
Vklop funkcije Zaklepanje tipk :
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavi‐
tev.
3.
4.
Pritiskajte
, dokler se na prikazo‐
valniku ne prikaže Zaklepanje tipk .
Pritisnite OK za potrditev.
Če ima naprava funkcijo Pirolitič‐
no čiščenje in se funkcija izvaja,
so vrata zaklenjena.
4.
5.
19
Nastavite čas.
Pritiskajte
, dokler se na prikazo‐
valniku ne prikaže NASTAVI + ZA‐
ČNI .
6. Pritisnite OK za potrditev.
Za zagon funkcije NASTAVI + ZAČNI
pritisnite senzorsko polje (razen za
).
Nastavljena funkcija pečice se vklopi.
Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi
zvočni signal.
Uporabne informacije:
Izklop funkcije Zaklepanje tipk :
1.
2.
Pritisnite
.
Pritisnite OK za potrditev.
10.4 NASTAVI + ZAČNI
Funkcija NASTAVI + ZAČNI vam omo‐
goča nastaviti funkcijo pečice (ali pro‐
gram) in jo uporabiti pozneje z enim doti‐
kom senzorskega polja.
Vklop funkcije:
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3.
• Ko deluje funkcija pečice, je vklopljena
funkcija Zaklepanje tipk .
• Funkcijo NASTAVI + ZAČNI lahko
vklopite in izklopite v meniju Nastavit‐
ve .
10.5 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po do‐
ločenem času izklopi:
• če deluje funkcija pečice,
• če ne spremenite temperature pečice.
Pritiskajte
, dokler se na prikazo‐
valniku ne prikaže Trajanje .
Temperatura
Čas izklopa
30 °C - 115 °C
12,5 ure
120 °C - 195 °C
8,5 ure
200 °C - 245 °C
5,5 ure
250°C - največ °C
Samodejni izklop deluje pri vseh
funkcijah pečice, razen pri Osve‐
tlitev , Trajanje , Konec in Sonda
za meso.
3,0 ure
naprave hladne. Če napravo izklopite,
ventilator za hlajenje deluje, dokler se
naprava ne ohladi.
10.6 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi
ventilator za hlajenje, ki ohranja površine
11. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
11.1 Notranja stran vrat
Pri nekaterih modelih se lahko na
notranji strani vrat nahajajo:
• Številke položajev rešetke.
• Informacije o funkcijah pečice, priporo‐
čenih položajih rešetke in temperatu‐
rah za običajne jedi.
20 www.aeg.com
Temperature in časi pečenja v
razpredelnicah so le smernice.
Odvisni so od recepta, kakovosti
in količine uporabljenih sestavin.
11.2 Nasvet za posebne
funkcije pečice
Ohrani toploto
To funkcijo uporabite, če želite, da se
hrana ohrani topla.
Temperatura se samodejno nastavi na
80 °C.
Gretje krožnikov
Za ogrevanje krožnikov in posod.
Krožnike in posodo enakomerno razpo‐
redite po rešetki. Po polovici ogrevanja
jih prestavite (zamenjajte zgornje in
spodnje).
Samodejna temperatura je 70 °C.
Priporočen položaj rešetke: 3.
Vzhajanje testa
To samodejno funkcijo lahko uporabite s
katerimkoli receptom za kvašeno testo.
Nudi dobre pogoje za vzhajanje. Testo
dajte v posodo, ki je dovolj velika za
vzhajanje, in pokrijte z vlažno krpo ali
plastično folijo. Rešetko vstavite na prvi
nivo in nanjo postavite posodo s testom.
Zaprite vrata in nastavite funkcijo za
vzhajano testo. Nastavite potreben čas.
11.3 Pečenje peciva
Splošna navodila
• Lastnosti vaše nove pečice so lahko
drugačne, kot so bile lastnosti prejš‐
nje. Vaše običajne nastavitve (tempe‐
raturo, čas priprave hrane) in položaje
rešetk prilagodite glede na vrednosti v
razpredelnicah.
• Pri dolgotrajni peki lahko pečico pri‐
bližno 10 minut pred iztekom časa za
peko izklopite in nato izkoristite aku‐
mulirano toploto.
Ko pripravljate zamrznjena živila, se lah‐
ko pekači v pečici med peko zvijejo. Ko
se pekači ponovno ohladijo, se zravnajo.
Uporaba razpredelnic za pečenje
• Proizvajalec priporoča, da prvič upora‐
bite nižjo temperaturo.
• Če ne najdete nastavitev za poseben
recept, poiščite najbolj podobno nasta‐
vitev.
• Čas pečenja lahko podaljšate za 10 –
15 minut, če pečete na več kot eni vi‐
šini.
• Torte in peciva, ki jih pečete na različ‐
nih višinah, na začetku ne bodo ena‐
komerno zapečeni. V tem primeru ne
spreminjajte temperaturnih nastavitev.
Razlika se bo med pečenjem izenači‐
la.
11.4 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je
vlažen, grudast ali ne‐
enakomerne sestave.
Temperatura pečice je
previsoka.
Pri naslednji peki nasta‐
vite nekoliko nižjo tem‐
peraturo.
Kolač se je sesedel in je
vlažen, grudast ali ne‐
enakomerne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Podaljšajte čas pečenja.
Časa pečenja ne morete
skrajšati z nastavitvijo vi‐
šjih temperatur.
Kolač se je sesedel in je
vlažen, grudast ali ne‐
enakomerne sestave.
V testu je preveč tekoči‐
ne.
Uporabite manj tekočine.
Bodite previdni glede ča‐
sa mešanja, predvsem
pri uporabi mešalnika.
Temperatura pečice je
prenizka.
Pri naslednji peki nasta‐
vite višjo temperaturo.
Kolač spodaj ni dovolj
zapečen.
Kolač je presuh.
SLOVENŠČINA
Rezultati peke
Kolač je presuh.
21
Možen vzrok
Rešitev
Predolg čas pečenja.
Pri naslednji peki nasta‐
vite krajši čas pečenja.
Temperatura pečice je
Kolač ni enakomerno po‐
previsoka in čas pečenja
rjavel.
prekratek.
Nastavite nižjo tempera‐
turo in daljši čas peče‐
nja.
Kolač ni enakomerno po‐
rjavel.
Zmes je neenakomerno
porazdeljena.
Zmes porazdelite enako‐
merno po pekaču.
Kolač ni pečen v predvi‐
denem času pečenja.
Temperatura pečice je
prenizka.
Pri naslednji peki nasta‐
vite nekoliko višjo tempe‐
raturo.
11.5 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Vrsta peciva
Funkcija peči‐ Položaj rešetk
ce
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Šarkelj/Brio‐
che
Vroči zrak
1
150 - 160
50 - 70
Peščeni ko‐
lač/Sadni ko‐
lač
Vroči zrak
1
140 - 160
70 - 90
Fatless spon‐
ge cake/Bis‐
kvit brez ma‐
ščob
Vroči zrak
2
140 - 150
35 - 50
Fatless spon‐
ge cake/Bis‐
kvit brez ma‐
ščob
Gretje zgoraj
in spodaj
2
160
35 - 50
Kolač iz
krhkega testa
Vroči zrak
2
170 - 180 1)
10 - 25
Kolač iz ume‐
šanega testa
Vroči zrak
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/Ja‐
bolčna pita (2
modela Ø 20
cm, diagonal‐
no zamaknje‐
na)
Vroči zrak
2
160
60 - 90
Apple pie/Ja‐
bolčna pita (2
modela Ø 20
cm, diagonal‐
no zamaknje‐
na)
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180
70 - 90
22 www.aeg.com
Vrsta peciva
Skutna torta
Funkcija peči‐ Položaj rešetk
ce
Gretje zgoraj
in spodaj
1
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
170 - 190
60 - 90
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
1) Pečico predhodno ogrejte.
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vrsta peciva
Funkcija peči‐
Položaj rešetk
ce
Pletenica/Ple‐
ten kolač
Gretje zgoraj
in spodaj
3
170 - 190
30 - 40
Božični kolač
Gretje zgoraj
in spodaj
2
160 - 180 1)
50 - 70
Kruh (ržen
kruh):
1. Prvi del
peke.
2. Drugi del
peke.
Gretje zgoraj
in spodaj
1
Princeskini
krofi/Ėclair
Gretje zgoraj
in spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rulada
Gretje zgoraj
in spodaj
3
180 - 200 1)
10 - 20
Kolač z drob‐
ljencem
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Maslen kolač
z mandlji/slad‐
ko pecivo
Gretje zgoraj
in spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 30
Vroči zrak
3
150
35 - 55
Gretje zgoraj
in spodaj
3
170
35 - 55
Vroči zrak
3
160 - 170
40 - 80
Sadni kolač
(iz kvašene‐
ga/umešane‐
ga testa)
1.
230 1)
2. 160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
Sadni kolač
(iz kvašene‐
ga/umešane‐
ga testa)
2)
Sadni kolač iz
krhkega testa
SLOVENŠČINA
Vrsta peciva
Pecivo iz
vzhajanega
testa z občut‐
ljivimi nadevi
(npr. skuto,
smetano, jajč‐
no kremo)
Funkcija peči‐
Položaj rešetk
ce
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Gretje zgoraj
in spodaj
160 - 180 1)
40 - 80
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
3
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
Drobno pecivo
Vrsta peciva
Funkcija peči‐
Položaj rešetk
ce
Piškoti iz
krhkega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/
Masleni piško‐
ti/pecivo iz
krhkega testa
Vroči zrak
3
140
20 - 35
Short bread/
Masleni piško‐
ti/pecivo iz
krhkega testa
Gretje zgoraj
in spodaj
3
160 1)
20 - 30
Piškoti iz
umešanega
testa
Vroči zrak
3
150 - 160
15 - 20
Beljakovo pe‐
civo/poljubčki
Vroči zrak
3
80 - 100
120 - 150
Makroni
Vroči zrak
3
100 - 120
30 - 50
Piškoti iz kva‐
šenega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Drobno peci‐
vo iz listnate‐
ga testa
Vroči zrak
3
170 - 1801)
20 - 30
Kruhki/Žemlje
Vroči zrak
3
1601)
10 - 25
Kruhki/Žemlje
Gretje zgoraj
in spodaj
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/
Drobno peci‐
vo (20 kosov/
pekač)
Vroči zrak
3
1501)
20 - 35
23
24 www.aeg.com
Vrsta peciva
Small cakes/
Drobno peci‐
vo (20 kosov/
pekač)
Funkcija peči‐
Položaj rešetk
ce
Gretje zgoraj
in spodaj
3
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
1701)
20 - 30
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
1) Pečico predhodno ogrejte.
Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija peči‐
Položaj rešetk
ce
Narastek s te‐
steninami
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
25 - 40
Gratinirana
zelenjava 1)
Infra pečenje
ali Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Francoske
štručke s
stopljenim si‐
rom
Infra pečenje
ali Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Sladki narast‐
ki
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
40 - 60
Ribji narastek
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
30 - 60
Polnjena zele‐
njava
Infra pečenje
ali Vroči zrak
1
160 - 170
30 - 60
1) Pečico predhodno ogrejte.
Vlažni vroči zrak
Vrsta jedi
Položaj re‐
šetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Narastek s testeninami
2
180 - 200
45 - 60
Lazanja
2
180 - 200
45 - 60
Gratiniran krompir
2
190 - 210
55 - 80
Sladke jedi
2
180 - 200
45 - 60
Šarkelj
1
160 - 170
50 - 70
Pletenica/pleten kolač
2
170 - 190
40 - 50
Kolač z drobljencem
3
160 - 170
20 - 40
Piškoti iz kvašenega testa
2
160 - 170
20 - 40
SLOVENŠČINA
25
11.6 Peka na več nivojih
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
2 položaja re‐
šetk
3 položaji re‐
šetk
Princeskini
krofi/Ėclair
1/4
Drobljenec
1/4
1) Pečico predhodno ogrejte.
Piškoti/small cakes/ majhne tortice/ pecivo/ rulade
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
2 položaja re‐
šetk
3 položaji re‐
šetk
Piškoti iz
krhkega testa
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/
masleni piško‐
ti/pecivo iz
krhkega testa
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Piškoti iz
umešanega
testa
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Beljakovi pi‐
škoti/poljubčki
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makroni
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Piškoti iz kva‐
šenega testa
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobno peci‐
vo iz listnate‐
ga testa
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Kruhki/Žemlje
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/
Drobno peci‐
vo (20 kosov/
pekač)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.7 Pečenje z nizko temp.
To funkcijo uporabite za pripravo ne‐
mastnih in mehkih kosov mesa in ribe s
temperaturo jedra ne več kot 65 °C. Pe‐
čenje z nizko temp. ni primerno za re‐
cepte, kot je dušeno meso ali mastna
svinjska pečenka. Sondo za meso lahko
26 www.aeg.com
uporabite za zagotovitev prave tempera‐
ture jedra mesa (oglejte si razpredelnico
za sondo za meso).
V prvih 10. minutah lahko nastavite tem‐
peraturo pečice med 80 °C in 150 °C.
Privzeta temperatura je 90 °C. Ko je
temperatura nastavljena, pečica nadalju‐
je s pečenjem pri 80 °C. Funkcije samo‐
dejnega počasnega kuhanja ne uporab‐
ljajte za perutnino.
1.
2.
3.
4.
Meso pecite v ponvi na kuhalni plo‐
šči pri zelo visoki nastavitvi 1-2 mi‐
nuti na vsaki strani.
Meso postavite na rešetko v pečici v
vročem pekaču.
Sondo za meso potisnite v meso.
Izberite funkcijo počasnega kuhanja
in nastavite pravo končno tempera‐
turo jedra.
Pri uporabi te funkcije jedi vedno
pripravljajte brez pokrova.
Živilo za pri‐
pravo
Teža (g)
Položaj rešetk
Temperatura
v °C
Čas v min.
Goveji zrezek
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Goveji file
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Pečena teleti‐
na
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Zrezki
11.8 Program za pizzo
Položaj rešetk
Temperatura v °C
Čas (min.)
Pizza (tanka)
Vrsta peciva
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (z več na‐
devi)
2
180 - 200
20 - 30
Pite
1
180 - 200
40 - 55
Špinačni narastek
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
(Lotarinška špe‐
hovka)
1
170 - 190
45 - 55
Švicarska pita
1
170 - 190
45 - 55
Jabolčni kolač,
obložen
1
150 - 170
50 - 60
Zelenjavna pita
1
160 - 180
50 - 60
Nevzhajan kruh
2
230 - 2501)
10 - 20
Kolač iz krhkega
testa
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen
(pici podobna jed
iz Alzacije)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroge (ruska raz‐
ličica prepognjen‐
ke)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
27
2) Uporabite globok pekač.
11.9 Pečenje mesa
• Za pečenje uporabite posodo, ki je od‐
porna na toploto (preberite navodila
proizvajalca).
• Velike kose mesa lahko pečete nepo‐
sredno v globokem pekaču (če obsta‐
ja) ali na rešetki nad globokim peka‐
čem.
• Pusto meso pecite v posodi s pokro‐
vom. Tako je pečeno meso bolj sočno.
• Vse vrste mesa, ki naj bi dobile skorjo,
lahko pečete v ponvi brez pokrovke.
• Priporočamo, da meso in ribe pečete v
pečici šele, ko teža presega 1 kg.
• Če želite preprečiti, da bi se mesni sok
ali mast prižgala na pekač, vanj vlijte
nekaj tekočine.
• Po potrebi kos mesa obrnite (po 1/2
do 2/3 časa peke).
• Velike pečenke in perutnino med pe‐
čenjem večkrat polijte z lastnim so‐
kom. Tako boste dosegli boljši rezul‐
tat.
• Napravo lahko izklopite približno 10
minut pred koncem časa pečenja in
uporabite akumulirano toploto.
11.10 Pečenje z infra pečenjem
Govedina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Tempera‐
tura v °C
Čas (min.)
Dušena gove‐
dina
1 - 1,5 kg
Gretje zgo‐
raj in spo‐
daj
1
230
120 - 150
Goveji zrezek
ali file: manj
pečen
na cm de‐
beline
Infra peče‐
nje
1
Goveji zrezek
ali file: sred‐
nje pečen
na cm de‐
beline
Infra peče‐
nje
1
Goveji zrezek
ali file: dobro
prepečen
na cm de‐
beline
Infra peče‐
nje
1
Količina
Funkcija
pečice
Pleče/vrat/
šunka
1 - 1,5 kg
Kotlet/rebrca
Mesna štruca
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
5-6
6-8
1)
8 - 10
Položaj re‐
šetk
Tempera‐
tura v °C
Čas (min.)
Infra peče‐
nje
1
160 - 180
90 - 120
1 - 1,5 kg
Infra peče‐
nje
1
170 - 180
60 - 90
750 g - 1
kg
Infra peče‐
nje
1
160 - 170
50 - 60
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Vrsta mesa
28 www.aeg.com
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Tempera‐
tura v °C
Čas (min.)
Svinjska kra‐
ča (predhod‐
no kuhana)
750 g - 1
kg
Infra peče‐
nje
1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Temperatu‐
ra v °C
Čas (min.)
Pečena te‐
letina
1 kg
Infra peče‐
nje
1
160 - 180
90 - 120
1,5 - 2 kg
Infra peče‐
nje
1
160 - 180
120 - 150
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Temperatu‐
ra v °C
Čas (min.)
Jagnjestegno/pe‐
čena jag‐
njetina
1 - 1,5 kg
Infra peče‐
nje
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji
hrbet
1 - 1,5 kg
Infra peče‐
nje
1
160 - 180
40 - 60
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Temperatu‐
ra v °C
Čas (min.)
Zajčji hrbet/
zajčja noga
do 1 kg
Gretje zgo‐
raj in spo‐
daj
1
230 1)
30 - 40
Srnin/jele‐
nov hrbet
1,5 - 2 kg
Gretje zgo‐
raj in spo‐
daj
1
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko
bedro
1,5 - 2 kg
Gretje zgo‐
raj in spo‐
daj
1
180 - 200
60 - 90
Telečja
krača
Jagnjetina
Divjačina
1) Pečico predhodno ogrejte.
Perutnina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Temperatu‐
ra v °C
Čas (min.)
Porcije pe‐
rutnine
200 - 250 g
na osebo
Infra peče‐
nje
1
200 - 220
30 - 50
Pol piščan‐
ca
400 - 500 g
na osebo
Infra peče‐
nje
1
190 - 210
35 - 50
SLOVENŠČINA
Vrsta mesa
29
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Temperatu‐
ra v °C
Čas (min.)
Piščanec,
pitanec
1 - 1,5 kg
Infra peče‐
nje
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
Infra peče‐
nje
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
Infra peče‐
nje
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
Infra peče‐
nje
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
Infra peče‐
nje
1
140 - 160
150 - 240
Količina
Funkcija
pečice
Položaj re‐
šetk
Temperatu‐
ra v °C
Čas (min.)
1 - 1,5 kg
Gretje zgo‐
raj in spo‐
daj
1
210 - 220
40 - 60
Riba (dušena)
Vrsta mesa
Pečena ri‐
ba, cela
11.11 Mali žar
Na žaru vedno pecite z najvišjo tempera‐
turno nastavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je pripo‐
ročeno v razpredelnici za pečenje na ža‐
ru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno vsta‐
vite na prvo višino.
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara
vedno predhodno ogrevajte pet minut.
PREVIDNOST!
Ko pečete na žaru, imejte vrata
pečice vedno zaprta.
Mali žar
Hrana, ki jo
želite peči na
žaru
Položaj rešetk
Temperatura
Goveji zrezek
2
Pljučna pe‐
čenka
Čas (min.)
1. stran
2. stran
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
Svinjska za‐
rebrnica
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telečja za‐
rebrnica
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jagnječja za‐
rebrnica
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Cela riba, 500
- 1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
30 www.aeg.com
Veliki žar
Hrana, ki jo želite
peči na žaru
Položaj rešetk
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Burgers/Burgerji
4
8 - 10
6-8
Svinjski file
4
10 - 12
6 - 10
Klobase
4
10 - 12
6-8
File/Telečji zrezki
4
7 - 10
6-8
Toast /Popečen
kruh 1)
5
1-3
1-3
Popečen kruh z
nadevom
4
6-8
-
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.12 Pripravljene jedi
Vroči zrak
Pripravljene jedi
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Pizza, zamrznjena
2
200 - 220
15 - 25
Pizza, debela-za‐
mrznjena
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, ohlajena
2
210 - 230
13 - 25
Koščki pizze, za‐
mrznjeni
2
180 - 200
15 - 30
Ocvrti krompir, ta‐
nek
3
200 - 220
20 - 30
Ocvrti krompir,
debel
3
200 - 220
25 - 35
Pečeni krompir/
Kroketi
3
220 - 230
20 - 35
Praženi krompirRösti
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Kanelo‐
ni, sveži
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Kanelo‐
ni, zamrz.
2
160 - 180
40 - 60
V pečici pečen sir
3
170 - 190
20 - 30
Piščančje perutni‐
ce
2
190 - 210
20 - 30
SLOVENŠČINA
31
Zamrznjeni pripravljeni obroki
Živilo za pri‐
pravo
Funkcije peči‐
Položaj rešetk
ce
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Zamrznjena
pizza
Gretje zgoraj
in spodaj
3
po navodilih
proizvajalca
po navodilih
proizvajalca
Ocvrti krom‐
pir1) (300 600 g)
Gretje zgoraj
in spodaj ali
Infra pečenje
3
200 - 220
po navodilih
proizvajalca
Bagete
Gretje zgoraj
in spodaj
3
po navodilih
proizvajalca
po navodilih
proizvajalca
Sadni kolači
Gretje zgoraj
in spodaj
3
po navodilih
proizvajalca
po navodilih
proizvajalca
1) Ocvrti krompir med pripravo 2- do 3-krat premešajte.
11.13 Odtaljevanje
Odstranite embalažo živil in položite živi‐
lo na krožnik.
Jed
Čas odtalje‐
vanja (min.)
Ne pokrivajte ga s posodo ali krožnikom,
ker se lahko zaradi tega podaljša čas
odtaljevanja.
Uporabite prvi položaj rešetk od spodaj.
Dodatni čas odta‐
ljevanja (min.)
Opomba
Piščanec, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na
obrnjen krožnik, po‐
stavljen na velik krož‐
nik. Obrnite po polovici
časa priprave.
Meso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici ča‐
sa priprave.
Meso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici ča‐
sa priprave.
Postrv, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200
g
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko stepete
tudi, ko še vedno vse‐
buje zmrznjene delce.
60
60
Torta, 1400 g
11.14 Sterilizacija
Pomembno:
• Uporabite le kozarce za vlaganje ena‐
kih velikosti.
• Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in
bajonetnim pokrovom ali kovinske po‐
sode.
• Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko
od spodaj.
-
• Na pekač ne postavite več kot šest
enolitrskih kozarcev za vlaganje.
• Kozarce enakomerno napolnite in za‐
prite.
• Kozarci se ne smejo dotikati med se‐
boj.
• V pekač nalijte približno 1/2 litra vode,
da bo v pečici zagotovljena zadostna
vlaga.
32 www.aeg.com
• Ko začne tekočina v kozarcih počasi
vreti (pri litrskih kozarcih po približno
35 - 60 minutah), izklopite pečico ali
zmanjšajte temperaturo na 100 °C
(glejte razpredelnico).
Jagodičevje
Vlaganje
Temperatura v °C
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Jagode/borovnice/
maline/ zrele ko‐
smulje
160 - 170
35 - 45
-
Pečkato in koščičasto sadje
Vlaganje
Temperatura v °C
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Hruške/kutine/sli‐
ve
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatura v °C
Čas kuhanja do
začetka vretja
(min.)
Nadaljevanje pri
100 °C (min.)
Korenje 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolerabica/grah/
beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zelenjava
Vlaganje
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
11.15 Sušenje
S papirjem za peko pokrijte rešetko.
Za najboljše rezultate napravo izklopite
po polovici časa delovanja. Odprite vrata
naprave in pustite, da se ohladi. Po tem
dokončajte postopek sušenja.
Zelenjava
Živila za suše‐
nje
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Fižol
3
1/4
60 - 70
6- 8
Paprika
3
1/4
60 - 70
5-6
Jušna zele‐
njava
3
1/4
60 - 70
5-6
Gobe
3
1/4
50 - 60
6-8
Zelišča
3
1/4
40 - 50
2-3
SLOVENŠČINA
Sadje
Položaj rešetk
Živila za suše‐
nje
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Slive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabolčni krhlji
3
1/4
60 - 70
6-8
Hruške
3
1/4
60 - 70
6-9
Temperatura
v °C
Čas (min.)
11.16 Pečenje kruha
Vrsta peciva
Funkcija peči‐
Položaj rešetk
ce
Beli kruh
Kruh
2
180 - 200
40 - 60
Baguette
Kruh
2
200 - 220
35 - 45
Brioche
Kruh
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Kruh
2
200 - 220
35 - 45
Ržen kruh
Kruh
2
190 - 210
50 - 70
Črn kruh
Kruh
2
180 - 200
50 - 70
Polnozrnat
kruh
Kruh
2
170 - 190
60 - 90
11.17 Razpredelnica za sondo za meso
Govedina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: manj
pečen
45 - 50
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke:
srednje pečen
60 - 65
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: do‐
bro prepečen
70 - 75
Svinjina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Pleče/Šunka/Vrat
80 - 82
Kotlet (hrbet)/Prekajena svinjska led‐
vena pečenka
75 - 80
Mesna štruca
75 - 80
33
34 www.aeg.com
Teletina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Pečena teletina
75 - 80
Telečja krača
85 - 90
Ovčetina/jagnjetina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Ovčja noga
80 - 85
Ovčji hrbet
80 - 85
Pečena jagnjetina/Jagnje-stegno
70 - 75
Divjačina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Zajčji hrbet
70 - 75
Zajčja noga
70 - 75
Cel zajec
70 - 75
Srnin/jelenov hrbet
70 - 75
Srnino/jelenovo stegno
70 - 75
Riba
Jed
Temperatura jedra živila °C
Losos
65 - 70
Postrvi
65 - 70
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja:
• Sprednji del naprave očistite z mehko
krpo, toplo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabi‐
te običajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi
očistite. Nato lahko lažje odstranite
umazanijo in se ta ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s po‐
sebnim čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi
in pustite, da se posuši. Uporabite
mehko krpo s toplo vodo in čistilno
sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijema‐
nju, ga ne čistite z agresivnimi čistili,
ostrimi predmeti ali v pomivalnem stro‐
ju. To lahko poškoduje premaz proti
prijemanju.
12.1 Pirolitično čiščenje
1.
Iz pečice odstranite odstranljive no‐
silce rešetk (če obstajajo) in opremo.
Postopek pirolitičnega čiščenja
se ne more začeti:
– če ne iztaknete vtiča sonde za
meso iz vtičnice,
– če vrat naprave ne zaprete pravil‐
no,
SLOVENŠČINA
2.
3.
4.
5.
Najhujšo umazanijo odstranite roč‐
no.
Notranjo stran vrat očistite z vročo
vodo, da se nanjo zaradi vročega
zraka ne bi prižgali ostanki hrane.
Vklopite napravo in nastavite funkci‐
jo Piroliza v glavnem meniju. Pritisni‐
te OK za potrditev.
Nastavite trajanje čiščenja:
– Kratka – 1h za nizko stopnjo uma‐
zanije,
– Normalna – 1h 30 min za običajno
stopnjo umazanije,
– Intenzivna – 2h 30 min za visoko
stopnjo umazanije.
6.
35
Pritisnite OK za potrditev.
Ko se začne pirolitično čiščenje,
so vrata naprave zaklenjena. Ko
je funkcija zaključena, vrata osta‐
nejo zaklenjena za fazo ohlaja‐
nja. Nekatere funkcije naprave
med fazo ohlajanja niso na voljo.
OPOZORILO!
Ko je funkcija zaključena, je na‐
prava zelo vroča. Pustite, da se
ohladi. Obstaja nevarnost ope‐
klin.
12.2 Nosilci rešetk
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Za čiščenje stranskih sten lahko odstra‐
nite nosilce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povleci‐
te stran od stranske stene.
2.
Zadnji del nosilca rešetke potegnite
z zadnjega dela stranskih sten in ga
odstranite.
2
1
Nameščanje nosilcev rešetk
Nosilce rešetk namestite v obratnem za‐
poredju.
Velja za izvlečna vodila:
Zadrževalni zatiči na izvlečnih
vodilih morajo biti obrnjeni na‐
prej.
12.3 Žarnica
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost električnega
udara.
Žarnica in steklen pokrov žarnice
sta lahko vroča.
Pred zamenjavo žarnice:
• Izklopite napravo.
36 www.aeg.com
• Odstranite varovalke iz omarice z va‐
rovalkami ali odklopite odklopnik.
PREVIDNOST!
Na dno notranjosti naprave po‐
stavite krpo. To preprečuje škodo
na steklenem pokrovu žarnice in
na pečici.
Vedno uporabite enako vrsto ža‐
rnice.
Zamenjava žarnice na stropu pečice:
Steklen pokrov žarnice obrnite v na‐
sprotni smeri urnega kazalca in ga
snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarni‐
co, odporno proti visoki temperaturi
300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
1.
Zamenjava žarnice na levi strani
notranjosti pečice.
1. Odstranite levo vodilo za rešetke.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr. čaj‐
no žličko) odstranite steklen pokrov.
Očistite steklen pokrov.
Žarnico zamenjajte z ustrezno žarni‐
co, odporno proti visoki temperaturi
300 °C.
Namestite steklen pokrov.
Namestite levo vodilo za rešetke.
3.
4.
5.
12.4 Čiščenje vrat pečice
Odstranjevanje vrat in steklenih plošč
Za čiščenje lahko snamete vrata pečice
in notranje steklene plošče. Število ste‐
klenih plošč je različno za različne mode‐
le.
OPOZORILO!
Ob odstranjevanju vrat z naprave
bodite previdni. Vrata so težka.
1.
2.
A
3.
A
4.
5.
Vrata povsem odprite.
Do konca pritisnite vpenjalni ročici
(A) na tečajih.
Zaprite vrata pečice do prvega polo‐
žaja odpiranja (približno do kota
70°).
Vrata primite na vsaki strani z eno
roko in jih potegnite stran od napra‐
ve pod kotom navzgor.
Nato položite vrata z zunanjo stranjo
navzdol na mehko krpo in ravno
podlago. Na ta način preprečite pra‐
ske.
SLOVENŠČINA
6.
2
7.
B
37
Primite okvir vrat (B) na zgornjem
robu vrat na obeh straneh in pritisni‐
te navznoter, da sprostite zaponko.
Okvir vrat potegnite k sebi in ga od‐
stranite.
1
8.
9.
Namestitev vrat pečice in
steklenih plošč
Ko končate s čiščenjem, namestite ste‐
klene plošče in vrata pečice. Naredite
Steklene plošče vrat primite na
zgornjem delu eno za drugo in jih
potegnite navzgor iz vodila.
Stekleno ploščo očistite z vodo in
milom. Stekleno ploščo temeljito
osušite.
zgornje korake v obratnem vrstnem re‐
du. Najprej vstavite manjšo ploščo, nato
pa večjo.
13. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava se ne se‐
greje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Naprava se ne se‐
greje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Naprava se ne se‐
greje.
Potrebne nastavitve niso
nastavljene.
Preverite nastavitve.
Naprava se ne se‐
greje.
Vklopljeno je varovalo za
otroke.
Oglejte si »Vklop in izklop
funkcije varovala za otro‐
ke«.
Naprava se ne se‐
greje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se va‐
rovalka sproža vedno zno‐
va, se obrnite na električa‐
rja.
Na prikazovalniku
se prikaže F111.
Vtič Sonda za meso ni pra‐
vilno vtaknjen v vtičnico.
Vtaknite vtič sonde za me‐
so čim globlje v vtičnico.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
38 www.aeg.com
Če napake ne morete odpraviti sami, se
obrnite na prodajalca ali na pooblaščen
servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se
nahajajo na ploščici za tehnične naved‐
be. Ploščica za tehnične navedbe se na‐
haja na sprednjem okviru notranjosti na‐
prave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
14. TEHNIČNI PODATKI
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
15. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v
ustrezne zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje
ljudi ter reciklirati odpadke električnih
in elektronskih naprav. Naprav,
označenih s simbolom , ne
odstranjujte z gospodinjskimi
odpadki. Izdelek vrnite na krajevno
zbirališče za recikliranje ali se obrnite
na občinski urad.
SLOVENŠČINA
39
892961851-A-372013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement