Electrolux EOB8956VAX User manual

Electrolux EOB8956VAX User manual
EOB8956VA
.......................................................... .......................................................
LT GARINĖ ORKAITĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
2
www.electrolux.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TRUMPASIS VADOVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KEPIMO VADOVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
PRIEDŲ NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PAPILDOMOS FUNKCIJOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
KĄ DARYTI, JEIGU... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ gaminį. Jūs pasirinkome gaminį, kuris pasižymi dešimtmečiais profesionalios
patirties ir naujovėmis. Originalus ir stilingas, jis sukurtas turint galvoje jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis
saugūs, žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.electrolux.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.RegisterElectrolux.com
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite pa‐
teiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patir‐
tą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite
šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni bei
asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėji‐
mais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suau‐
gusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Netoli prietaiso negalima
palikti vaikų iki 3 metų be priežiūros.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso,
kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomen‐
duojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo
elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės trau‐
kite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais
metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir dėl to
stiklas gali sudužti.
4
www.electrolux.com
• Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos termomet‐
rą.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės priekį, o
po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvar‐
ka.
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gaminto‐
jui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvali‐
fikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS
Šį prietaisą turi prijungti tik kvalifikuotas
asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo
instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada
būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite apsaugi‐
nes pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų prie‐
taisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po saugio‐
mis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties aukščio
prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuo‐
tas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti
techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elektros tinklo duomenis. Jeigu ne, kreipkitės į
elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą
elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir
ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elek‐
tros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų prie‐
taiso durelių, ypač kai durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga nuo
smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad nebūtų ga‐
lima nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet,
kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite,
kad, įrengus prietaisą, elektros laido kištuką
būtų lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite kiš‐
tuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už elek‐
tros laido. Visada traukite paėmę už kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: liniją
apsaugančius automatinius jungiklius, saugik‐
lius (įsukami saugikliai turi būti išimami iš jų
laikiklio), įžeminimo nuotėkio atjungiamuosius
įtaisus ir kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo
įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą nuo maiti‐
nimo tinklo ties visais poliais. Tarp izoliavimo
įtaiso kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm plo‐
čio tarpelis.
LIETUVIŲ
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Susižalojimo, nudegimo, elektros smū‐
gio arba sprogimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neuž‐
blokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidaryda‐
mi prietaiso dureles. Gali išsiveržti karštas
oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos
šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba
vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada pri‐
valo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Naudo‐
jant ingredientus su alkoholiu, gali susidaryti
alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad šalia
jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių pro‐
duktų arba degiais produktais sudrėkintų
daiktų.
ĮSPĖJIMAS
Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų daiktų
tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio
folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami prie‐
dus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso
veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam garan‐
tija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią ke‐
pimo skardą. Vaisių sultys gali palikti dėmių,
kurių nuvalyti gali nepavykti.
5
Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS
Galite nusideginti arba sugadinti prietai‐
są.
• Neatidarykite prietaiso durelių troškindami ga‐
ruose. Garai gali išeiti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo, gaisro arba prietaiso suga‐
dinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti
stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo plokštes,
jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į techninio ap‐
tarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles.
Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotu‐
mėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti
gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste.
Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudoki‐
te šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių,
tirpiklių arba metalinių grandyklių.
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės
ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina)
jokios rūšies plovikliu.
2.4 Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo arba
halogeninė lemputė yra skirta tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų lem‐
putes.
2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
6
www.electrolux.com
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo
tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai
gyvūnai neužsidarytų prietaise.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
1 Valdymo skydelis
3
2 Elektroninis valdymo pultas
3 Stalčius vandeniui
4
5
6
5
4
11
7
8
9
3
2
1
10
4 Mėsos termometro lizdas
5 Kaitinimo elementas
6 Lemputė
7 Ventiliatorius
8 Galinės sienelės kaitinimo elementas
9 Garų generatorius su dangčiu
10 Išimama lentynėlė
11 Lentynėlės padėtys
3.1 Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo skar‐
doms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Keptuvas / prikaistuvis
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
LIETUVIŲ
7
Mėsos termometras (MT)
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto produktas.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
Kempinė
Skirta likusiam vandeniui iš garų generatoriaus
sugerti.
4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
4.1 Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
4.2 Programinė įranga
Šio prietaiso programinėje įrangoje yra programi‐
nės įrangos, kuri yra saugoma autorių teisių ir
naudojama pagal BSD, fontconfig, FTL,
GPL-2.0 , LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zLib/
libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY ir kt. licencijas.
Išsamias licencijų kopijas galima peržiūrėti prie‐
taiso TFT ekrane, pasirinkus meniu elementus
tokia eilės tvarka: Pagrindiniai nustatymai / Prie‐
žiūra / Licencija .
Gaminyje naudojamos nemokamos programinės
įrangos šaltinio kodą galima atsisiųsti spustelėjus
žiniatinklyje esančio gaminių puslapio hipersaitą.
4.3 Pirmasis prijungimas
Prijungus prietaisą prie elektros tinklo, privaloma
nustatyti:
• kalbą
• laiką
• laikrodžio formatą
• datą
• spartųjį įkaitinimą
• kvapų filtrą (jei taikytina)
Pasirinktas pavadinimas arba skaičius gali būti
nustatytas dviem būdais: slenkant slankiklį iki no‐
rimos pozicijos arba paliečiant pasirinktą parinktį.
Norėdami pakeisti nuostatas, atidarykite: Pagrin‐
diniai nustatymai .
8
www.electrolux.com
5. VALDYMO SKYDELIS
5.1 Elektroninė programavimo įranga
1
2
3
4
5
Prietaisą valdykite naudodami jutiklio lauką.
Eil.
Nr.
Jutiklio
laukas
Įjungti / išjungti
1
2
Funkcija
-
Valdymo skydelis
Pastaba
Prietaisui įjungti ir išjungti.
Rodo esamas prietaiso nuostatas.
3
Mėgstamiausia
programa
Pateikiamas vartotojo sukurtas mėgstamiausių kepimo
programų sąrašas.
4
Minučių skaitlys
Minučių skaitlio funkcijai nustatyti.
5
Kepimo vadovas
Tiesioginė prieiga prie funkcijų „Receptų knyga“ ir
„Spartusis paleidimas“, kai prietaisas yra įjungtas.
Funkcijų „Mėgstamiausia programa“,
„Minučių skaitlys“ ir „Kepimo vadovas“
jutiklių laukai matomi tik tuomet, kai
prietaisas yra įjungtas.
5.2 Ekranas
Įjungus prietaisą, jame rodomas pagrindinės kepimo funkcijos režimas.
LIETUVIŲ
1
2
Menu
3
4
11:09
9
1 Grįžimas į pagrindinį meniu
2 Nustatyta kaitinimo funkcija
3 Nustatyta temperatūra
4 Laikrodis
150°
5 Paleidimas
start
5
Mėsos termometras
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Teksto dydžiui keisti.
Daugiau parinkčių.
6. TRUMPASIS VADOVAS
6.1 Jutiklinio ekrano naudojimas
Naudinga informacija, kaip naudoti jutiklinį ekra‐
ną.
• Norėdami slinkti meniu, tai darykite greitu ju‐
desiu, arba braukite pirštu per ekraną.
• Judesio stiprumas apsprendžia ekrano judėji‐
mo greitį.
• Slinkimas gali sustoti pats arba jūs jį galite su‐
stabdyti patys, palietę ekraną.
• Patraukus pirštą nuo ekrano, pasirinkta funkci‐
ja įjungiama.
• Norėdami įjungti meniu funkciją, pasirinkite
funkciją ir palieskite ekraną.
Naudinga informacija
• Palietę bet kurį ekrane rodomą parametrą, jį
galite pakeisti.
• Norėdami nustatyti reikiamą funkciją, laiką ar‐
ba temperatūrą, tai galite padaryti slinkdami
sąrašą arba paliesdami norimą pasirinkti pa‐
rinktį.
• Įjungus kaitinimo funkciją, ekrane nerodoma:
Menu. Palieskite bet kurią ekrano vietą ir jame
pasirodys: Menu.
• Kai prietaisas veikia ir tam tikri simboliai iš
ekrano dingsta, palieskite bet kurią ekrano
vietą. Vėl bus rodomi visi simboliai.
• Nustačius tam tikras funkcijas, ekrane rodo‐
mas laikinasis langas su papildoma informaci‐
ja.
• Temperatūra ekrane gali būti rodoma vietoj
kitų funkcijų, esančių apatiniame dešiniajame
ir kairiajame kampuose.
Menu
11:09
150°
33min
start
Trumpas meniu vadovas
Funkcijos pavadinimas
Meniu
Funkcijos
Kaitinimo funkcijos
20min
10
www.electrolux.com
Funkcijos pavadinimas
Specialios funkcijos
Valymas
Mėgstamiausi
Laikmačiai
Nustatykite minučių skaitlį
Nustatyti trukmę
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti pradžios laiką
Praėjęs laikas
Parinktys
Lemputė
Vaikų saugos užraktas
Ekrano užraktas
Kepimo vadovas
Receptų knyga
Kepimo vakuume receptų
knyga
Spartusis paleidimas
Trumpas kepimo vakume va‐
dovas
Paskutinės ir dažniausiai nau‐ Paskutinė naudota
dojamos
Dažniausiai naudota
Pagrindiniai nustatymai
Greitasis įkaitinimas
Kaitinti+palaikyti
Valdymo skydelis
Garsas
Kalbos nustatymas
Laikas ir data
Priežiūra
7. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• rankinį režimą – kaitinimo funkcijai, temperatū‐
rai ir gaminimo laikui nustatyti rankiniu būdu.
• automatines programas ( Kepimo vadovas ) –
paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai ži‐
nių arba patirties gaminti maistą.
7.1 Meniu naudojimas
1.
2.
3.
4.
Norėdami įjungti prietaisą, palieskite:
.
Palieskite: Menu.
Slinkite meniu, kol rasite funkciją, kurią nori‐
te įjungti.
Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite ją
ekrane.
LIETUVIŲ
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu, palies‐
kite:
arba Menu.
5.
Norėdami prietaisą išjungti, palieskite:
11
.
7.2 Meniu apžvalga
1
1 Grįžimas į pagrindinį meniu
2
2 Esamas meniu lygis
3 Funkcijų sąrašas
Menu
Functions
Timers
Options
3
Pagrindinis meniu
Meniu elementas
Aprašymas
Funkcijos
Pateikiamas kaitinimo funkcijų, specialių funkcijų, va‐
lymo ir mėgstamiausių programų sąrašas.
Laikmačiai
Pateikiamas laikrodžio funkcijų sąrašas.
Parinktys
Pateikiamas funkcijų „Lemputė“ ir „Sauga“ kitų pa‐
rinkčių, kurias galima nustatyti, sąrašas.
Kepimo vadovas
Jame yra automatinių kepimo programų sąrašas.
Paskutinės ir dažniausiai naudojamos
Rodoma, kuri funkcija buvo paskutinį kartą naudota ir
kurios funkcijos buvo naudotos dažniausiai.
Pagrindiniai nustatymai
Pateikiamas pagrindinių nustatymų sąrašas.
7.3 Papildomas meniu: Funkcijos
1
2
True Fan Cooking
Heating Functions
Specials
Cleaning
Favourites
4
1 Grįžimas į pagrindinį meniu
2 Kaitinimo funkcijų sąrašas
3 Galimų parinkčių sąrašas
4 Daugiau parinkčių
3
Kaitinimo funkcijos nustatymas
1. Slinkite meniu, kol rasite funkciją, kurią nori‐
te įjungti.
2. Norėdami pakeisti temperatūrą, palieskite
ekrane rodomą temperatūrą ir slinkite sąra‐
šą, kol rasite reikiamą nuostatą.
3. Palieskite tą temperatūros nuostatą, kad ją
patvirtintumėte.
Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite:
Start.
Norėdami grįžti į ankstesnį meniu, palieskitee:
Menu.
4.
Garso signalas pasigirsta tada, kai prie‐
taisas apytiksliai pasiekia nustatytą tem‐
peratūrą. Pasibaigus maisto gaminimo
laikui, vėl pasigirsta signalas.
12
www.electrolux.com
Laikinajame lange galite perskaityti kaitinimo
funkcijos aprašymą arba sukurti numatytąją funk‐
ciją. Palieskite pirštu pasirinktą kaitinimo funkciją
ir palaikykite ją ilgiau nei 2 sekundes. Nustačius
1
2
Au Gratin
kaitinimo funkciją kaip numatytąją, kitą kartą vėl
įjungus prietaisą, ji bus rodoma kaip pirmoji funk‐
cija.
1 Grįžimas į pagrindinį meniu
2 Laikinasis langas
3 Daugiau parinkčių
Show description
Make default heating function
3
Papildomas meniu: Kaitinimo funkcijos
Kaitinimo funkcija
Naudojimo sritis
Apkepas
Orkaitėje kepamiems patiekalams, pavyzdžiui, laza‐
nijai arba bulvių plokštainiui, kepti. Taip pat tinka už‐
kepėlėms ir skrudinimui.
Šaldytas maistas
Ruošti pusgaminius su auksiniu traškiu paviršiumi,
pavyzdžiui, skrudintas bulvytes, kroketus.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu pašildyti ir maistui
konservuoti.
EKO kepimas
Optimizuoja energijos sąnaudas kepant kepsnius.
Pirmiausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Veikiant
šiai funkcijai, lemputė nešviečia. Įjungus ją naudo‐
jant meniu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl už‐
sidega.
Kepimas ant grotelių
Kepti ant grotelių didesnius maisto kiekius, pavyz‐
džiui, jautienos kepsnį.
Didysis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skre‐
bučiams.
Pica
Kepimas viename orkaitės lygyje patiekalų su traš‐
kiu pagrindu, pavyzdžiui, picų ir kišlorano. Tempera‐
tūrą nustatykite 20−40 °C žemesnę, nei kepant įjun‐
gus viršutinį ir apatinį kaitinimo elementus.
Apatinis+viršutinis kaitini‐
mas
Viršutinis ir apatinis kaitinimas kepimui ir skrudini‐
mui viename orkaitės lygyje.
Terminis kepintuvas
Skrudinimas karštu oru didesniems mėsos gaba‐
lams arba paukštienai su kaulais skrudinti viename
lentynos lygyje. Taip pat tinka užkepėlėms ir skrudi‐
nimui.
Karšto oro srautas
Kartas oras keliems patiekalams ir kepimui iki trijų
orkaitės lygių vienu metu. Orkaitės temperatūrą nus‐
tatykite 20–40 °C žemesnę, nei kepant naudojant
funkciją „Apatinis+viršutinis kaitinimas“.
LIETUVIŲ
Kaitinimo funkcija
13
Naudojimo sritis
Kepimas garuose
100 % garų daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams,
makaronams arba specialiems patiekalams troškinti.
Kepimas vakuume
Gaminimas vakuume garais žemoje temperatūroje
mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, daržovėms ir vai‐
siams. Maistas turi būti vakuumuotas plastmasiniuo‐
se maišeliuose prieš naudojant šią funkciją.
Garai+karštas oras (50/50)
50 % garai ir kaitinimas žuviai troškinti, kremui iš
kiaušinių ar keptam paštetui gaminti.
Garai+karštas oras (25/75)
25 % garai ir kaitinimas duonai, dideliems mėsos
gabalams kepti arba atvėsintiems ir užšaldytiems
produktams atšildyti.
Duona
Duonai kepti su garų srautu pradžioje traškiam pa‐
viršiui.
Kepimas žemoje temp.
Lėtas skrudinimas labai minkštiems ir sultingiems
kepsniams ruošti.
Drėgnas karštas oras 1)
Sausiems kepiniams bei apkepams formose kepti ir
troškinti taupant energiją ir vienoje lentynoje. Po 30
sekundžių lemputė užgęsta. Įjungus ją naudojant
meniu arba atidarius orkaitės dureles, ji vėl užside‐
ga.
EKO garai
Optimizuoja energijos sąnaudas naudojant gamini‐
mo garuose programą. Pirmiausia reikia nustatyti
gaminimo laiką. Daržovėms, ryžiams, makaro‐
nams..., gaminti. Veikiant šiai funkcijai, lemputė ne‐
šviečia. Įjungus ją naudojant meniu arba atidarius
orkaitės dureles, ji vėl užsidega.
1) Ši funkcija naudojama energijos naudojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą EN50304.
Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo skyde‐
lyje.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių, pa‐
spauskite dangtelį.
2. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml vandens.
Vandens pakaks maždaug 50 minučių.
3.
4.
5.
6.
Nepilkite vandens tiesiai į gariklį.
Kaip skystį naudokite tik vandenį. Ne‐
naudokite filtruoto (demineralizuoto) ar‐
ba distiliuoto vandens.
Įjunkite prietaisą.
Nustatykite pašildymo garais funkciją (žr.
lentelę „Kaitinimo funkcijos“) ir temperatūrą.
Jeigu reikia, nustatykite funkcijas Trukmė
arba Nustatyti pabaigos laiką . Pirmieji garai
pasirodys maždaug po 2 minučių.
Išjunkite prietaisą.
Kai gariklis tuščias, pasigirs garso sig‐
nalas.
Kai prietaisas vėsus, kempine sugerkite visą li‐
kusį vandenį iš gariklio. Jeigu reikia, išvalykite
gariklį su actu. Palikite prietaisą visiškai išdžiūti
atviromis durelėmis.
Kepimas vakuume
Rekomendacijos, kaip saugiai gaminti maistą:
Naudojant funkciją Kepimas vakuume , maistas
kepamas esant žemesnei temperatūrai nei įpras‐
tai. Norėdami, kad maistas būtų geresnės koky‐
bės, jį ruoškite itin kruopščiai:
• Naudokite tik aukštos kokybės maisto produk‐
tus.
• Visada naudokite kuo šviežesnius maisto pro‐
duktus.
• Prieš gamindami maisto produktus, visada lai‐
kykite juos tinkamomis sąlygomis.
14
www.electrolux.com
• Prieš gamindami maistą, visada jį nuplaukite.
• Norėdami gaminti skaniai ir saugiai, visada
vadovaukitės maisto ruošos lentelėse nurody‐
tomis vertėmis. Atkreipkite dėmesį į maisto ke‐
pimo laiką, temperatūrą ir kiekį.
• Norint išvengti saugos problemų, maisto ne‐
galima ilgai laikyti esant 60 °C temperatūrai.
• Žemas temepratūros nuostatas naudokite tik
maistui, kurį galima valgyti neapdorotą, ir tik
trumpai.
• Vakuume kepti patiekalai skaniausi tuoj pat po
kepimo. Jeigu paruošto patiekalo tuoj pat ne‐
valgysite, greitai jį atvėsinkite. Tam įdėkite
maistą į ledo vonelę ir padėkite jį į šaldytuvą.
Šį maistą šaldytuve galima laikyti 2–3 dienas.
• Nenaudokite funkcijos Kepimas vakuume
maistui pakartotinai pašildyti.
• Ruošdami ir gamindami maistą, stenkitės, kad
žali ir jau pagaminti maisto produktai nesi‐
liestų vienas prie kito.
• Nenaudokite tų pačių įrankių skirtingiems da‐
lykams, prieš tai jų kruopščiai neišplovę.
• Gamindami patiekalus iš žalių kiaušinių, sten‐
kitės, kad baltymai arba tryniai nesiliestų prie
išorinės kiaušinių lukštų pusės.
Naudingi patarimai dėl maisto ruošimo vakuumo
pakuotėje:
• Norint naudoti funkciją Kepimas vakuume ,
būtina turėti vakuumavimo aparatą ir hermeti‐
nius maišelius.
• Rekomenduojamas vakuumavimo aparato ti‐
pas: kamerinis vakuumavimo aparatas (tik šio
tipo vakuumavimo aparatu galima vakuumuoti
skysčius).
• Naudokite funkcijai Kepimas vakuume tinka‐
mus hermetinius maišelius.
• Nenaudokite hermetinių maišelių pakartotinai.
• Dėkite maistą į hermetinį maišelį vienu sluoks‐
niu, kad maistas keptų tolygiai.
• Norėdami, kad maistas iškeptų greičiau ir vie‐
nodžiau, nustatykite kuo aukštesnį vakuuma‐
vimo laipsnį.
• Norėdami, kad hermetinis maišelis būtų san‐
dariai uždarytas, užtikrinkite, kad sritis aplink
tarpiklį būtų švari.
Naudingi bendro pobūdžio patarimai naudojant
funkciją Kepimas vakuume :
• Naudodami funkciją Kepimas vakuume , nie‐
kada neatidarykite prietaiso durelių, kad neiš‐
leistumėte garų.
• Baigus kepti, dureles atidarykite atsargiai, nes
prietaise bus prisikaupę garų.
• Galite pagardinti patiekalą aliejumi ir priesko‐
niais pagal savo skonį. Aliejus neleidžia mais‐
tui prilipti prie hermetinio maišelio.
• Norėdami, kad maistas iškeptų greičiau ir vie‐
nodžiau, nustatykite kuo aukštesnį vakuuma‐
vimo laipsnį.
• Kepimo laiko vertės tėra rekomendacinio po‐
būdžio – jas galite nustatyti savo nuožiūra.
• Maisto ruošos lentelėse pateiktos kepimo lai‐
ko vertės numatytos patiekalams, skirtiems 4
asmenims. Jeigu maisto kiekis yra didesnis,
kepimo laikas gali būti ilgesnis.
• Jeigu patiekalo dydis viršija nurodytąjį maisto
ruošos lentelėse, kepimo laikas gali skirtis nuo
nurodytojo.
• Jeigu naudojate daugiau hermetinių maišelių,
juos dėkite ant grotelių taip, kad jie vienas ant
kito neužeitų.
Papildomas meniu: Specialios funkcijos
Džiovinimas
Griežinėliais supjaustytiems obuoliams, slyvoms, persikams ir daržovėms, pavyzdžiui,
pomidorams, cukinijoms arba grybams, džiovinti.
Atšildymas
Šaldytam maistui atšildyti.
Šilumos palaikymas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
Pašildymas garais
Pašildymas garais anksčiau paruošto maisto pašildymui tiesiai lėkštėje.
Lėkščių pašildymas
Lėkštei pašildyti patiekiant maistą.
LIETUVIŲ
15
Tešlos kėlimas
Mielinės tešlos kontroliuojamam kildinimui prieš kepimą.
Konservavimas
Daržovėms, pavyzdžiui, marinuotiems agurkėliams stiklainiuose su skysčiu, konservuo‐
ti.
Papildomas meniu: Valymas
Nukalkinimas
Šia funkcija atlaisvinkite kalcio likučius gariklyje. Laikykitės ekrane pateikiamų nuro‐
dymų.
Valymas garais
Naudokite valymo garais funkciją nešvarumams atmirkyti orkaitėje ir pašalinkite likučius
ciklo pabaigoje. Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
ATSARGIAI
Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Papildomas meniu: Mėgstamiausi
1
2
Gran’s apple crumble
1 Grįžimas į pagrindinį meniu
2 Mėgstamiausia programa
3 Funkcijų sąrašas
Run
Delete
Rename
3
Anksčiau išsaugotų nustatymų sąrašas. Taip pat
galite išsaugoti šiuos esamus nustatymus: truk‐
mę, temperatūrą arba kaitinimo funkciją. Galite
nustatyti iki 20 programų, kurios sąraše bus ro‐
domos abėcėlės tvarka.
Vykdyti
Vykdykite anksčiau išsaugotą mėgstamą programą.
Trinti
Visam laikui pašalinti šią anksčiau išsaugotą mėgstamiausią programą.
Pervadinti
Keisti ar koreguoti anksčiau išsaugotą pavadinimą.
Mėgstamos programos išsaugojimas
1. Kad išsaugotumėte kaitinimo funkcijos esa‐
mas nuostatas, palieskite
.
2. Pasirinkite: „Naujas“ iš esamų nuostatų
3. Įveskite mėgstamos programos pavadinimą
ir palieskite OK.
16
www.electrolux.com
7.4 Papildomas meniu Laikmačiai
1
2
1 Grįžimas į meniu
3
2 Nustatytas trukmės laikas
4 32
3 Atstatytas trukmės laikas
3 31
Duration
Start
09:03
5
4 Pabaigos laikas
2h 30min
1 29
0 28
5 Pradžios laikas
End
11:33
4
Laikmačio parinktys, pavyzdžiui, minučių skait‐
lys, trukmė, pradžios laikas ir pabaigos laikas.
Laikrodžio funkcijų nustatymas
1. Atidarykite meniu: Kaitinimo funkcijos .
2. Pasirinkite kaitinimo funkciją ir temperaturą.
3. Atidarykite meniu: Laikmačiai .
4. Pasirinkite laikrodžio funkciją.
5. Slinkite sąrašą, kad nustatytumėte reikiamą
laiką. Palaukite kelias sekundes, kad laikas
būtų automatiškai nustatytas, arba palieski‐
te, kad patvirtintumėte: h arba min. Šias
nuostatas ištrinsite, jeigu paliesite: x.
Laikrodžio funkcijos veikimui pasibaigus, pasi‐
girsta garso signalai ir ekrane rodomas praneši‐
mas.
Naudojant mėsos termometrą, funkcijos
„Trukmė“ ir „Pabaiga“ neveikia.
Prietaisui veikiant, laiką ir datą galima
pakeisti palietus ekrane rodomą laik‐
rodį.
Nustatykite minučių skaitlį
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrindiniame ekrane bus rodomas laikmatis ir gir‐
dėsis įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs atgalinę atskaitą. Šis laikmatis nepertrauks gamini‐
mo ir jį galima įjungti, kai orkaitė yra išjungta. Pasirinkus nustatyti, laikmatis bus paleistas auto‐
matiškai.
Nustatyti trukmę
Norint nustatyti ir paleisti atgalinę atskaitą, pagrindiniame ekrane bus rodomas laikmatis, orkai‐
tė bus sustabdyta ir girdėsis įspėjimo signalas, kai laikmatis baigs atgalinę atskaitą.
Atgalinei laiko atskaitai nustatyti. Maksimali trukmė, kurią galima nustatyti, yra 23 val. 59 min.
Nustatyti pabaigos laiką
Nustatyti išjungimo laiką esamiems nustatymams.
Nustatyti pradžios laiką
Nustatyti įjungimo laiką esamiems nustatymams.
Praėjęs laikas
Rodyti, slėpti ar atkurti laikmatį, skaičiuojantį paspaudus pradžios mygtuką. Praėjęs laikas ro‐
domas tik jei orkaitė yra įjungta.
7.5 Papildomas meniu Parinktys
Tolesni individualūs nustatymai, susiję su sauga ir orkaitės lempute .
LIETUVIŲ
17
Lemputė įjungta išjungta /
Vaikų saugos užraktas išjungtas / Išjungti
Įjungus ekranas ir visi mygtukai užrakinami. Jie lieka užrakinti tiek ĮJUNGIMO, tiek IŠJUNGIMO
būsenoje. Norėdami atrakinti, palieskite bet kurį mygtuką arba ekraną ir vadovaukitės nurody‐
mais.
Ekrano užraktas
Ekrano užraktu laikinai užrakinamas jutiklinis ekranas ir visi mygtukai, išskyrus maitinimo myg‐
tuką. Norėdami atrakinti, palieskite bet kurį mygtuką arba ekraną ir vadovaukitės nurodymais.
Vaikų saugos užraktas
Menu / Parinktys / Vaikų saugos užraktas
Funkcija apsaugo nuo netyčinio prietaiso naudo‐
jimo.
Funkcijos įjungimas: Vaikų saugos užraktas
1. Nustatykite funkciją: Vaikų saugos užraktas
į padėtį: Įjungti .
2. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos išjungimas: Vaikų saugos užraktas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
Funkcija apsaugo nuo atsitiktinio kaitinimo funk‐
cijų pakeitimo. Funkciją galite įjungti tik tada, kai
veikia prietaisas.
Funkcijos įjungimas: Ekrano užraktas
Įjunkite prietaisą.
Nustatykite kaitinimo funkciją arba nuostatą.
Pasirinkite funkciją: Ekrano užraktas .
Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite:
Ekrano užraktas . Prietaisas yra užrakintas.
1.
2.
3.
4.
Kai prietaisas yra išjungtas, ekrano už‐
raktas išsijungia automatiškai.
Ekrano užraktas
Menu / Parinktys / Ekrano užraktas
7.6 Papildomas meniu Kepimo vadovas
1
2
Cake, Pie and Cookies
Cookbook
Sous Vide Cookbook
Quickstart
Sous Vide Quickstart
4
1 Grįžimas į pagrindinį meniu
2 Maisto kategorija
3 Receptų knyga ir Spartusis paleidimas
4 Daugiau parinkčių
3
Valgių gaminimo knyga su įkvepiančiais automa‐
tinių programų receptais ir greito paleidimo funk‐
cija, suteikianti mūsų rekomenduojamus orkaitės
nustatymus jūsų patiekalams. Suraskite savo pa‐
tiekalą ir spauskite „Pradėti“. Trukmę ir tempera‐
tūrą galima reguliuoti nurodytame intervale.
7.7 Papildomas meniu Paskutinės ir dažniausiai naudojamos
Lengvai pasiekiamas paskutinių ir dažniausiai naudojamų funkcijų, receptų ir greitų paleidimų sąra‐
šas.
Paskutinė naudota
Rodomos 5 paskutinės naudotos funkcijos.
18
www.electrolux.com
Dažniausiai naudota
Rodomos 5 dažniausiai naudotos funkcijos.
7.8 Papildomas meniu Pagrindiniai nustatymai
Kiekvieną kartą įjungus prietaisą, nustatytos nuostatos nepasikeičia.
Greitasis įkaitinimas Įjungti / išjungti
Veikia greitojo įkaitinimo funkcija, kuri visada įjungiama pasirinkus tam tikras kaitinimo funkci‐
jas. Kai ji veikia, ekrane rodoma >>.
Kaitinti + palaikyti Įjungti / išjungti
Orkaitė ne visiškai išsijungs automatiškai, bet išlaikys maistą šiltą.
Valdymo skydelis
Pasirinkite valdymo skydelio nustatymus.
Ryškumas
Galite pasirinkti 4 ryškumo režimus.
Nustatykite valdymo skydelio ryšku‐
mą. Paros laiko negalima koreguoti
IŠJUNGIMO būsenoje.
Fono vaizdai Įjungti / išjungti
Rodo arba paslepia foninius vaizdus.
Garsas
Garso nustatymai.
Pypsėjimas
Spustelėkite
Be garso
Kalbos Nustatymas
Nustatykite savo norimą kalbą.
Laikas ir data
Nustatykite laiką ir datą ir kitas parinktis, susi‐
jusias su tuo, kaip rodomas laikas.
Trukmė
Nustatyti ar koreguoti laiką.
Data
Nustatyti ar koreguoti datą.
Formatas
Pasirinkite norimą laiko formatą HH:MM ar
AM/PM.
Priežiūra
Rodo programinės įrangos versiją ir sąranką.
Programinės įrangos versija
Rodoma orkaitės programinės įrangos versija.
Atkurti visus nustatymus
Atkuriami visi nustatymai į gamyklinius numa‐
tytuosius.
Licencija
Rodo licenciją anglų kalba.
Funkcija Kaitinti + palaikyti
Funkcija „Kaitinti + palaikyti“ 30 minučių išlaiko
paruoštą maistą šiltą esant 80 °C temperatūrai.
Ji įsijungia pasibaigus kepimo arba kepinimo pro‐
cedūrai.
Funkcijos veikimo sąlygos:
• Nustatyta temperatūra turi būti didesnė nei 80
°C.
• Nustatyta funkcija „Trukmė“.
LIETUVIŲ
7.9 Energijos taupymas
Prietaise yra funkcijų, kurios jums pade‐
da taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
• Likusi šiluma:
– Veikiant įkaitinimo funkcijai arba programai,
kurioms galima parinkti laiką („Trukmė“,
„Pabaiga“), kaitinimo elementai išjungiami
likus 10 % laiko iki pabaigos (apšvietimas ir
ventiliatorius veikia toliau). Norint, kad ši
funkcija veiktų, parinktas laikas turi būti il‐
gesnei nei 30 minučių.
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą galite
panaudoti maisto šilumai išlaikyti.
19
• Kepimas išjungus lemputę – išjunkite lemputę,
atidarę meniu: Parinktys .
• Energijos taupymo funkcijos – paleidus funkci‐
ją, lemputė išjungiama.
Lemputė vėl įjungiama, kai jos funkciją įjungia‐
te naudodami meniu arba kai atveriate prietai‐
so dureles.
• Drėgnas karštas oras – lemputė išjungiama po
30 sekundžių.
Lemputė vėl įjungiama, kai jos funkciją įjungia‐
te naudodami meniu arba kai atveriate prietai‐
so dureles.
8. KEPIMO VADOVAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
2.
Meniu / Kepimo vadovas arba palieskite:
Galite pasirinkti funkciją: Receptų knyga arba
Spartusis paleidimas .
3.
Slinkite patiekalų sąrašą ir palieskite tą, kurį
norite pasirinkti.
Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite:
Start.
Funkcijos įjungimas:
1. Slinkite maisto kategorijų sąrašą ir palieskite
tą, kurią norite pasirinkti.
1
2
3
1 Receptas
11:09
3 Laikrodis
Calzone
4min58s
°C
Stop
5
4
Funkcijos veikimui pasibaigus, ekrane pasirodo
pranešimas.
8.1 Nuostatos Receptų knyga
papildomi meniu
Meniu / Kepimo vadovas / Receptų knyga arba
palieskite:
Ši funkcija turi receptų su optimaliomis prietaiso
nuostatomis sąrašą. Receptai yra nustatyti ir jūs
negalite jų pakeisti.
Kiekvieno recepto ingredientai ir gaminimo bū‐
das rodomi ekrane.
2 Likęs laikas
4 Sustabdymas
5 Temperatūra
Jeigu įjungę receptą vėl norite matyti
ingredientus ir jo gaminimo būdą, pa‐
lieskite recepto pavadinimą.
Šio prietaiso šios funkcijos receptus taip
pat rasite mūsų interneto svetainėje.
Norėdami rasti tinkamą receptų knygą,
patikrinkite PNC numerį, esantį techni‐
nių duomenų plokštelėje, ant prietaiso
priekinio rėmo.
Prietaisas naudoja automatines nuosta‐
tas, pasirinkus: Receptų knyga .
20
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Tortai, pyragai ir sausainiai
Migdolų pyragas
Šokoladiniai sausainėliai
Kapučino pyragas
Morkų pyragas
Varškės pyragas
Apkepas su sūriu
Pyragaičiai su sūriu
Vyšnių pyragas
Vaisinis pyragas
Prancūziškas vaisių tortas
Ožkos sūrio apkepas
Senelės obuolių pyragas
Biskvitinis citrinų pyragas
Keksiukai
Bandelės su slyvų įdaru
Riestainis
Biskvitinis pyragas
Biskvitinis pyragas
Pyragas su trupiniais
Švediškas pyragas
Tortas
Šveicariškas morkų pyragas
Duona ir bandelės
Kaimiška duona
Sviestinė pynutė
Balta duona
Mielinė pynutė
Daržovės
Viduržemio jūros daržovės
Tradicinės daržovės
Kreminiai pyragėliai ir
plokštainiai
Kokosų pudingas
Plakti kiaušiniai
Karamelės desertas
Garnyrai
Ryžiai
Sūrūs kukulaičiai
Visas meniu
Garų meniu 1
Garų meniu 2
Garų meniu 3
Žuvis
Džiovinta menkė
Žuvies filė
Žuvis druskos patale
Žuvis kepta garuose
Įdaryti kalmarai
Įdaryta žuvis (upėtakis)
Paukštiena
Viščiuko šlaunelės
Vyne troškinta vištiena
Kepta antis su apelsinais
Įdarytas viščiukas
Mėsa
Jautienos troškinys
Ėriuko koja
Marinuota jautiena
Mėsos ruletas
Triušiena garstyčių padaže
Ossobucco
Kiaulės koja
Kiaulės mentė
Triušiena
Įdaryta veršienos krūtinėlė
Šventinis švediškas kepsnys
Veršiuko koja
Šerniena
Troškinti kopūstai
Įdaryti makaronai kaneloni
Orkaitėje gaminamas patie‐
Cikorijos apkepas
kalas
Prancūziškas virtinis
Bulvių apkepas su ančiuviais
Lazanija
Musaka
Makaronų plokštainis
Bulvių plokštainis
Pica, pyragas ir apkepas
su įdaru
Pica
Quiche Lorraine
Svogūnų pyragas
Koldūnai
8.2 Funkcijos Kepimo vakuume
receptų knyga papildomi meniu
Meniu / Kepimo vadovas / Kepimo vakuume re‐
ceptų knyga arba palieskite:
Maisto kategorija
Patiekalas
Daržovės
Saldžiarūgščiai baklažanai
Porų ir cukinijų padažas
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Vaisiai
Obuoliai
Kriaušės raudoname vyne
Kreminiai pyragėliai ir plokštainiai
Angliškas kremas
Žuvis
Jūros karšio filė
Krevetės
Paukštiena
Viščiuko krūtinėlė
Įdaryta antis
Mėsa
Jautienos filė
8.3 Papildomi meniu: Spartusis
paleidimas
Meniu / Kepimo vadovas / Spartusis paleidimas
arba palieskite:
• Nurodytos temperatūros ir kepimo laiko vertės
yra tik rekomendacinio pobūdžio siekiant ge‐
resnių kepimo rezultatų. Jie priklauso nuo re‐
ceptų, naudojamų ingredientų kokybės ir kie‐
kio. Nustatytą laiką ir temperatūrą galite keisti
tik tose ribose, kurios yra nustatytos funkcijai:
Spartusis paleidimas .
Norėdami matyti temperatūrą ir laiką (pagal
.
patiekalo pavadinimą), palieskite:
•
Norėdami pakeisti temperatūrą arba
nustatytą laiką, palieskite ekrane minu‐
tes arba temperatūrą.
21
• Funkcijos „Spartusis paleidimas“ automatinių
programų nuostatos yra optimalios bet kokios
rūšies mėsai.
Maisto kategorija
Mėsos programos su parinktimi „Auto‐
matinė svorio funkcija“ – naudojant
šią funkciją, automatiškai apskaičiuoja
kepimo laikas. Jeigu norite ją naudoti,
įveskite maisto svorį, o laikas bus nus‐
tatytas automatiškai. Tam palieskite po
patiekalo pavadinimu rodomas minutes
ir įveskite tinkamą vertę.
Mėsos programos su parinktimi „Auto‐
matinė kepimo temperatūra“
– nau‐
dojant šią funkciją, automatiškai apskai‐
čiuoja kepimo laikas. Programai pasi‐
baigus, pasigirsta signalas.
Patiekalas
Pašildymas
Kukuliai
Vienos porcijos patiekalas
Makaronai
Žuvis
Žuvis
• Kepta ( 1–1,5 kg )
• Smulki ( 250-500g )
• Stora filė
• Plona filė
• Visa kepta ant grotelių
• Visa kepta ant grotelių ( 1–
1,5 kg )
• Visa troškinta
• Filė, šaldyta
Šviežios krevetės
Šaldytos krevetės
Jūrų šukutės (moliuskai)
Lašiša
• Filė
• Upėtakis
• Visa ( iki 2kg )
22
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Paukštiena
Mėsa
Patiekalas
Viščiuko / kalakuto krūtinėlė
Viščiuko / kalakuto krūtinėlė
( 1–1,5 kg )
Vištiena
• Krūtinėlė, virta
• Pusė ( 400 – 500 g kiekvie‐
na )
• Visa
• Sparneliai, švieži
• Sparneliai, šaldyti
• Blauzdelės, šviežios
• Blauzdelės, šaldytos
Jautiena
• Aukščiausios kokybės virta
( 1–1,5 kg )
• Troškinta
Plonos dešrelės
Virtas kumpis
Zuikis
• Koja ( 1–1,5 kg )
• Nugarinė
• Nugarinė ( iki 1kg )
Aviena
• Koja ( 1–1,5 kg )
• Kepsniai
• Nugarinė ( 1–1,5 kg )
• Mentė, vidutiniškai iškepta
• Mentė, vidutiniškai iškepta
( iki 2kg )
Mėsos ruletas ( 750-1000g )
Kiauliena
• Kumpis ( 1–1,5 kg )
• Koja, apvirta
• Nugarinė
• Nugarinė
• Sprandinė ( 1–1,5 kg )
• Kepsniai
• Mentė ( 1–1,5 kg )
Rūkyta kiaulienos nugarinė ( iki
1,5 kg )
Lazanija
Orkaitėje gaminamas patie‐
Lazanija, šaldyta
kalas
Makaronų apkepas
Antis
Žąsis
Kalakutiena
Rūkyta filė, virta
Jautienos kepsnys
• Vidut.
• Vidut.
• Su krauju
• Su krauju
• Gerai iškeptas
• Gerai iškeptas
Kepta žvėriena
Skandinaviška jautiena
• Vidut.
• Su krauju
• Gerai iškeptas
Šonkauliukai ( 1 –1,5 kg )
Veršiena
• Koja ( 1,5–2 kg )
• Nugarinė
• Kepsniai
Elniena
• Šlaunis ( 1,5–2 kg )
• Nugarinė ( 1,5–2 kg )
Bulvių plokštainis
Saldūs patiekalai
Daržovių apkepas
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
Patiekalas
Pica, pyragas ir apkepas
su įdaru
Prancūziškasis batonas su ly‐
dytu sūriu
Flammkuchen (ugninis pyra‐
gas)
Pica
• Amerikietiškas, šaldytas
• Atvėsintas
• Papildomas garnyras
• Šaldytas
• Užkandžiai, šaldyti
• Plonas padas
Quiche Lorraine
Pikantiškas tortas
Tortai, pyragai ir sausainiai
Migdolų pyragas
Obuolių pyragas, uždengtas
Obuolių pyragas
Obuolių pyragas, šaldytas
Pyragas skardoje
• Raugas
• Mielinė tešla
Sviestinė bandelė
Pyragėliai, maži
Sūrio pyragas, skardoje
Sūrio pyragas, padėkle
Kalėdinis pyragas
Kreminiai sluoksniuotos tešlos
pyragaičiai
Trupininis pyragas
Eklerai
Apkepas su vaisiais / sūriu
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
Vaisių pyragas
• Smėlio juostelės
• Biskvitinė tešla
• Mielinė tešla
Migdoliniai sausainiai
Keksas su citrina ir madera
Juostiniai tešlainiai
Sluoksniuotos tešlos kepiniai
Riestainis
Trapios tešlos sausainiai
Biskvitinis pyragas
Cukrinis pyragas
Biskvitinis apkepas
Biskvitinis vyniotinis
Apkepai
Mielinis pyragas
Duona ir bandelės
Nesmulkintų grūdų duona
Prancūziškasis batonas
Prancūziškieji batonai, šaldyti
Prancūziškieji batonai, apkepti
Riestė
Čiabata
Juoda duona
Mielinė pynutė
Bandelės
Bandelės, apkeptos
Ruginė duona
Nerauginta duona
Balta duona
23
24
www.electrolux.com
Maisto kategorija
Patiekalas
Daržovės
Artišokai
Žali šparagai
Balti šparagai
Burokėliai
Valgomoji gelteklė
Smulkinti brokoliai
Nesmulkinti brokoliai
Briuseliniai kopūstai
Kaliaropių juostelės
Morkos
Smulkinti žiediniai kopūstai
Nepjaustyti žiediniai kopūstai
Salieras kubeliais
Griežinėliais pjaustytos cukini‐
jos
Baklažanas
Pankoliai
Šparaginės pupelės
Poro žiedai
Grybų gabalėliai
Žirniai
Pomidorai be odelių
Paprikos juostelės
Savojinis kopūstas
Švieži špinatai
Baltos pupelės
Kreminiai pyragėliai ir
plokštainiai
Kepti kiaušiniai
Saldūs kremai
Kiaušiniai
• Kietai virti
• Vidutinio kietumo
• Minkštai virti
Apkepai
Keraminiuose induose keptas
paštetas
Papildomi patiekalai
Virtos bulvės
Į keturias dalis pjaustytos virtos
bulvės
Duonos kukuliai
Kroketai
Gruzdintos bulvytės, plonos
Gruzdintos bulvytės, storos
Švieži lakštiniai
Paskrudintos bulvės
Polenta
Bulvių kukuliai
Bulvės su lupenomis
Ryžiai
Kroketai
Mieliniai kukuliai
Automatinė kepimo temperatūros funkcija.
Automatinė svorio funkcija.
8.4 Papildomi meniu: Trumpas
kepimo vakume vadovas
Meniu / Kepimo vadovas / Trumpas kepimo va‐
kume vadovas arba palieskite:
Maisto kategorija
Patiekalas
Žuvis
Jūros karšio filė ( 4 filė (500g),
1cm storio )
Jūros ešerio filė ( 4 filė (500g),
1cm storio )
Džiovinta menkė ( 2 filė (650
g), 2cm storio )
Eskalopai ( didelio dydžio
(650g) )
Midijos kriauklėse ( 1 000 g )
Išlukštentos krevetės ( didelio
dydžio (500 g) )
Aštuonkojis ( 1 000 g )
Upėtakio filė ( 2 filė (650 g), 1,5
cm storio )
Lašišos filė ( 3cm storio (800
g) )
Paukštiena
Vištienos krūtinėlė, be kaulo
( 3cm storio (750g) )
Anties krūtinėlė, be kaulo
( 2cm storio (900g) )
Kalakutienos krūtinėlė, be kaulo
( 2cm storio (800 g) )
LIETUVIŲ
Maisto kategorija
25
Patiekalas
Mėsa
Jautienos filė
• Vidut. ( 4 cm storio (800 g) )
• Gerai iškepta ( 4 cm storio
(800 g) )
Aviena
• Vidut. ( 3cm storio (600–650
g) )
• Gerai iškepta ( 3cm storio
(600–650 g) )
Šerniena ( 3cm storio (600–650
g) )
Triušiena, be kaulų ( 1.5cm sto‐
rio (600–650 g) )
Daržovės
Žali šparagai ( nesmulkinti
(700–800 g) )
Balti šparagai ( nesmulkinti
(700–800 g) )
Cukinija ( 1cm griežinėliai
(700-800g) )
Porai ( juostelės ar žiedai
(600–700 g) )
Baklažanas ( 1cm griežinėliai
(700-800g) )
Moliūgas ( 2 cm kubeliai (700–
800 g) )
Pipirai ( juostelės ar ketvirčiai
(700–800 g) )
Salieras ( 1 cm žiedai (700–800
g) )
Morkos ( 0.5cm griežinėliai
(700-800g) )
Saliero šaknis ( 1cm griežinėliai
(700-800g) )
Pankoliai ( 1cm griežinėliai
(700-800g) )
Bulvės ( 1 cm griežinėliai
(800-1000g) )
Artišokų širdelės ( 4 vaisiai, pa‐
dalyti į ketvirčius )
Vaisiai
Persikai ( 4 vaisiai, perpjauti
per pusę )
Slyvos ( perpjautos per pusę
(600 g) )
Mangai ( 2 vaisiai, 2 x 2 cm ku‐
beliai )
Nektarinai ( 4 vaisiai, perpjauti
per pusę )
Ananasai ( 1 cm juostelės (600
g) )
Obuoliai ( 4 vaisiai, padalyti į
ketvirčius )
Kriaušės ( 4 vaisiai, perpjauti
per pusę )
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Mėsos termometras matuoja mėsos kepimo tem‐
peratūrą. Kai mėsa yra nustatytos temperatūros,
prietaisas išsijungia.
Galima nustatyti dvi temperatūros nuostatas:
• orkaitės temperatūrą
• kepimo temperatūrą
Naudokite tik pateiktąjį mėsos termo‐
metrą arba tinkamas keičiamąsias dalis.
Mėsos termometro naudojimas:
1. Mėsos termometro galą dėkite į mėsos vi‐
durį.
2. Įjunkite prietaisą.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio kištuką į
lizdą, esantį prietaiso priekyje.
26
www.electrolux.com
6.
7.
Gaminant maistą, vidaus temperatūros
jutiklis turi būti mėsoje ir lizde.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą vidinę tem‐
peratūrą, pasigirsta garso signalai. Prietai‐
sas automatiškai išsijungia. Norėdami iš‐
jungti signalą, palieskite bet kurį jutiklio lau‐
ką.
Ištraukite mėsos termometro kištuką iš lizdo
ir išimkite mėsą iš orkaitės.
Norėdami pakeisti kepimo temperatūrą,
palieskite ekrane rodomą temperatūros
nuostatą.
4.
5.
Ekrane rodomas mėsos termometras
.
Nustatykite vidinę temperatūrą.
Nustatykite orkaitės funkciją ir, jei reikia, or‐
kaitės temperatūrą.
1
2
3
4
5
Menu
6
11:09
1h 14m
9
8
2 Kiek laiko veikia ši funkcija
3 Nustatyta kaitinimo funkcija
5 Dabar orkaitėje esanti temperatūra
6 Laikrodis
14min
7
1 Grįžimas į pagrindinį meniu
4 Nustatyta temperatūra
220°100°
Stop
64°
ĮSPĖJIMAS
Mėsos termometras yra karštas. Galima
nusideginti. Būkite atsargūs, kai traukia‐
te mėsos termometro galą ir kištuką.
7 Likęs laikas
8 Sustabdymas
9 Nustatyta mėsos termometro temperatūra
9.2 Priedų įstatymas
Kepimo padėklas (jeigu taikytina):
Įstumkite kepimo padėklą tarp lentynėlės krei‐
piamųjų laikiklių.
LIETUVIŲ
27
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos krei‐
piamųjų laikiklių ir įsitikinkite, kad kojelės yra nu‐
kreiptos žemyn.
• Visų orkaitės priedų dešiniųjų ir kairiųjų šonų
viršuje yra maži įlenkimai, kad būtų saugiau.
Šie įlenkimai taip pat apsaugos nuo apvirtimo.
• Aukštas kraštas aplink lentyną yra papildoma
priemonė, sauganti prikaistuvius nuo pasviri‐
mo.
9.3 Ištraukiami bėgeliai – orkaitės priedų įdėjimas
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo indą ant
ištraukiamų bėgelių.
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių padėki‐
te taip, kad kojelės būtų nukreiptos žemyn.
Aukštas kraštas aplink vielinę lentynėlę
yra speciali priemonė, apsauganti pri‐
kaistuvius, kad jie nenuslystų.
28
www.electrolux.com
9.4 Grotelių ir gilaus kepimo indo įdėjimas kartu
Dėkite groteles ant gilaus kepimo indo. Dėkite
groteles ir gilų kepimo indą ant ištraukiamų bėge‐
lių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Automatinis išjungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po tam tikro lai‐
ko išjungiamas:
• Jeigu veikia kaitinimo funkcija.
• Jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Temperatūra
Išjungimo laikas
30 °C–115 °C
12,5 val.
120 °C–195 °C
8,5 val.
200 °C–230 °C
Automatinis išjungimas veikia su vis‐
omis funkcijos, išskyrus Trukmė , Pa‐
baiga ir mėsos termometras.
5,5 val.
vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ven‐
tiliatorius gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
10.2 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius įsi‐
jungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai išliktų
11. NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių vidinėje pusėje
rasite:
• Lentynų padėčių numerius.
• Informacijos apie kaitinimo funkcijas, tipiš‐
kiems patiekalams rekomenduojamas lentynų
padėtis ir temperatūros nustatymus.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepi‐
mo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio.
11.2 Gaminimo būdas Kepimas
vakuume
1.
2.
Norėdami paruošti valgį:
a) Nuplaukite ir supjaustykite ingredien‐
tus.
b) Pagardinkite ingredientus prieskoniais.
c) Sudėkite ingredientus į tinkamus her‐
metinius maišelius.
Vakuumuokite maišelius, pašalindami iš jų
kuo daugiau oro.
LIETUVIŲ
3.
4.
5.
6.
Jeigu valgį gaminsite ne tuoj pat, o vėliau,
maišelius būtina laikyti šaltoje vietoje.
Naudokite funkciją Kepimas vakuume , va‐
dovaudamiesi tinkamais maisto ruošos len‐
telėje pateiktais nurodymais dėl to tipo
maisto gaminimo arba pagal receptų knygą.
Atidarykite maišelius ir patiekite valgį.
Taip pat galima: pabaigti ruošti patiekalą,
apskrudinant jį kepimo skardoje arba ant
grotelių, pvz., norint, kad mėsa pasidengtų
gražia, traškia plutele ir įgytų įprastą keps‐
nio skonį.
29
• Mažiau darbo, nes nereikia ruošti ir patiekti
valgio vienu metu ir vienoje vietoje
• Žema kepimo temperatūra maksimaliai suma‐
žina perkepimo riziką
• Maistą lengva saugoti, nes jis padalijamas
porcijomis
11.3 Kepimas vakuume : mėsa
• Vadovaukitės lentelėmis, kad neperkeptumė‐
te. Nenaudokite storesnių mėsos gabalų nei
nurodyta lentelėse.
• Lentelėse nurodytos minimalios būtinos kepi‐
mo laiko vertės. Kepimo laiką galima pailginti
savo nuožiūra.
• Naudokite tik iškaulintą mėsą, kad nebūtų pa‐
žeisti hermetiniai maišeliai.
• Norėdami, kad vištienos filė būtų skanesnės,
apkepkite jas iš odelės pusės prieš ir po kepi‐
mo vakuume.
Svarbiausi privalumai, naudojant funkciją:
Kepimas vakuume
• Maistas išsaugo visą savo aromatą, nepakinta
jo skonis ir neišgaruoja drėgmė
• Mėsa ir žuvis tampa minkšta
• Maiste išsaugomi visi mineralai ir vitaminai
• Reikia mažiau prieskonių, nes maistas išlieka
natūralaus skonio
Jautiena
Maisto rū‐
šis
Maisto sto‐ Maisto kie‐ Temperatū‐
ris
kis 4 asme‐
ra (°C)
nims (g)
Laikas
(min.)
Lygis
Vandens
kiekis stal‐
čiuje (ml)
Jautienos
filė, vidut.
4 cm
800
60
110 - 120
3
600
Jautienos
filė, gerai
iškepta
4 cm
800
65
90 - 100
3
500
Laikas
(min.)
Lygis
Vandens
kiekis stal‐
čiuje (ml)
Aviena / žvėriena
Maisto rū‐
šis
Maisto kie‐
Maisto sto‐
Temperatū‐
kis 4 asme‐
ris
ra (°C)
nims (g)
Aviena, su
krauju
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
3
700
Aviena, vi‐
dut.
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
3
600
Šerniena
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
3
800 + 200
Triušiena,
be kaulų
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
3
600
30
www.electrolux.com
Paukštiena
Maisto rū‐
šis
Maisto kie‐
Maisto sto‐
Temperatū‐
kis 4 asme‐
ris
ra (°C)
nims (g)
Laikas
(min.)
Lygis
Vandens
kiekis stal‐
čiuje (ml)
Viščiuko
krūtinėlė,
be kaulų
3 cm
750
70
70 - 80
3
700
Anties krū‐
tinėlė, be
kaulų
2 cm
900
65
100 - 110
3
500
Kalakutie‐
nos krūti‐
nėlė, be
kaulo
2 cm
800
70
75 - 85
3
700
11.4 Kepimas vakuume : Žuvis ir
jūros gėrybės
• Vadovaukitės lentele, kad pakankamai iškep‐
tumėte. Nenaudokite storesnių žuvies gabalų
nei nurodyta lentelėje.
Maisto rūšis Maisto storis Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
• Prieš dėdami žuvies filė į hermetinį maišelį,
nusausinkite ją popieriniu rankšluosčiu.
• Virdami jūrų šukutes (moliuskus), į hermetinį
maišelį įpilkite puodelį vandens.
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Lygis
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Jūros karšio
filė
4 filė, 1 cm
storio
500
70
25
3
400
Jūros ešerio
filė
4 filė, 1 cm
storio
500
70
25
3
400
Džiovinta
menkė
2 filė, 2 cm
storio
650
65
70 - 75
3
600
Eskalopai
didelės
650
60
100 110
3
500
1000
95
20 - 25
3
500
500
75
26 - 30
3
400
Aštuonkojis
1000
85
100 110
3
800 + 200
Upėtakio filė 2 filė, 1.5 cm
1)
storio
650
65
55 - 65
3
500
Lašišos filė
800
65
100 110
3
600
Midijos
kriauklėse
Išlukštentos
krevetės
1)
didelės
3 cm
1) Norėdami, kad išliktų visi baltymai, pamirkykite žuvį 10 % druskos tirpale (100 g druskos 1 litrui vandens)
30 min., o prieš dėdami ją į hermetinį maišelį, nusausinkite popieriniu rankšluosčiu.
LIETUVIŲ
11.5 Kepimas vakuume : daržovės
• Jeigu reikia, nuskuskite daržoves.
• Kai kurias nuskustas daržoves kepant vakuu‐
me, pakinta jų spalva. Norėdami pasiekti ge‐
31
riausių rezultatų, gaminkite maistą tuoj pat, kai
tik jį paruošiate.
• Norėdami, kad artišokai neprarastų savo spal‐
vos, išdarinėję ir supjaustę, pamerkite juos į
citrinų sultimis parūgštintą vandenį.
Maisto rū‐
šis
Maisto dydis
Maisto kie‐
kis 4 asme‐
nims (g)
Temperatūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lygis
Vandens
kiekis stal‐
čiuje (ml)
Žali špara‐
gai
visa
700 - 800
90
40 - 50
3
600
Balti špa‐
ragai
visa
700 - 800
90
50 - 60
3
700
Cukinijos
1 cm griežinėliai
700 - 800
90
35 - 40
3
500
juostelės arba
žiedai
600 - 700
95
40 - 45
3
700
Baklaža‐
nai
1 cm griežinėliai
700 - 800
90
30 - 35
3
500
Moliūgai
2 cm storio gaba‐
lėliai
700 - 800
90
25 - 30
3
500
Pipirai
juostelės arba
ketvirčiai
700 - 800
95
35 - 40
3
500
Salierai
1 cm storio žiedai
700 - 800
95
40 - 45
3
600
Morkos
0.5 cm griežinėliai
700 - 800
95
35 - 45
3
700
Salierų
šaknys
1 cm griežinėliai
700 - 800
95
45 - 50
3
700
Pankoliai
1 cm griežinėliai
700 - 800
95
35 - 45
3
700
Bulvės
1 cm griežinėliai
800 - 1000
95
35 - 45
3
700
Artišokų
širdelės
padalytos į ketvir‐
čius
400 - 600
95
45 - 55
3
800
Porai
11.6 Kepimas vakuume : vaisiai
• Tinkamai nulupkite vaisius, pašalinkite sėklas
ir šerdis
Maisto
rūšis
• Norėdami, kad obuoliai ir kriaušės neprarastų
savo spalvos, išdarinėję ir supjaustę, pamerki‐
te juos į citrinų sultimis parūgštintą vandenį.
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, gamin‐
kite maistą tuoj pat, kai tik jį paruošiate.
Maisto dydis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Ly‐
gis
Vandens
kiekis stal‐
čiuje (ml)
Persikai
perpjauti per pusę
4 vaisiai
90
20 - 25
3
400
Slyvos
perpjautos per pu‐
sę
600 g
90
10 - 15
3
300
Mango
vaisiai
supjaustyti maž‐
daug 2 x 2 cm ku‐
beliais
2 vaisiai
90
10 - 15
3
300
32
www.electrolux.com
Maisto
rūšis
Maisto dydis
Maisto kiekis
4 asmenims
(g)
Temperatū‐
ra (°C)
Laikas
(min.)
Ly‐
gis
Vandens
kiekis stal‐
čiuje (ml)
Nektari‐
nai
perpjautos per pu‐
sę
4 vaisiai
90
20 - 25
3
400
Ananasai
1 cm griežinėliai
600 g
90
20 - 25
3
400
Obuoliai
padalyti į ketvirčius
4 vaisiai
95
25 - 30
3
500
Kriaušės
perpjautos per pu‐
sę
4 vaisiai
95
15 - 30
3
500
11.7 Virimo vakuume lentelė
Temperatūra (°C)
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
Trukmė 1) (min.)
50
500
120
50
600
190
55
550
120
55
650
190
60
600
120
60
700
190
65
350
30
65
550
60
70
400
30
70
600
60
75
450
30
75
650
60
80
500
30
80
700
60
85
550
30
85
750
60
90
500
30
90
700
60
95
500
20
95
700
40
95
800
60
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
LIETUVIŲ
11.8 Patarimai dėl specialių orkaitės
kaitinimo funkcijų
Šilumos palaikymas
Naudokite šią funkciją, kai norite, kad maistas iš‐
liktų šiltas.
Temperatūra automatiškai pakyla iki 80 °C.
Lėkščių pašildymas
Lėkštėms ir indams pašildyti.
Lėkštes ir indus tolygiai paskirstykite ant orkaitės
lentynos. Praėjus pusei šildymo laiko, pakeiskite
lentynų aukštį (viršutinę nuleiskite, apatinę pakel‐
kite).
Automatiškai nustatoma temperatūra – 70 °C.
Rekomenduojama lentynos padėtis: 3.
Tešlos kėlimas
Šią automatinę funkciją galite naudoti bet kokios
receptūros mielinei tešlai ruošti. Ji sudaro tinka‐
mas sąlygas tešlai kildinti. Dėkite tešlą į indą, ku‐
ris būtų pakankamai didelis kildinimui, ir uždenki‐
te jį drėgnu rankšluostėliu arba plastikine plėvele.
Įkiškite groteles pirmame lygyje ir padėkite ant jų
indą. Uždarykite dureles ir nustatykite funkciją
tešlai kildinti. Nustatykite reikiamą laiką.
11.9 Maisto ruošimas garuose
Maisto ruošimo garuose prikaistuviai
• Naudokite tik karščiui ir korozijai atsparius pri‐
kaistuvius arba chromuoto plieno indus mais‐
tui (tik kai kuriems modeliams).
33
Lentynėlės padėtys
• Toliau lentelėje pateikiamos tinkamos lentynų
padėtys. Lentynų padėtis skaičiuokite nuo
apačios į viršų.
Bendrosios pastabos
• Kai maistą ruošiate ilgiau negu 30 minučių ar‐
ba didelį maisto kiekį, įpilkite vandens, jei rei‐
kia.
• Įdėkite maistą į tinkamus indus ir indus padė‐
kite ant lentynų. Išlaikykite atstumą tarp len‐
tynų, kad garai galėtų cirkuliuoti aplink visus
indus.
• Po kiekvieno naudojimo iš vandens stalčiaus,
jungiamųjų žarnų ir gariklio pašalinkite van‐
denį. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Pastabos dėl maisto ruošimo garuose lentelių
• Šiose lentelėse pateikiami duomenys apie
įprastinius patiekalus.
• Ši temperatūra ir laikas yra tik orientaciniai ir
priklauso nuo maisto ir prikaistuvių rūšies,
matmenų bei kiekio.
• Jeigu savo receptui nuostatų rasti negalite,
vadovaukitės beveik tokio paties recepto nuo‐
statomis.
• Gaminti pradėkite šaltoje orkaitėje, jeigu pa‐
teikti kitokie duomenys.
• Kai gaminate ryžius, vandens ir ryžių santykis
turi būti 1,5:1–2:1, nes ryžiai sugeria vandenį.
11.10 Garų vandens lentelė
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
Laikas1) (min.)
400
15 - 25
600
25 - 40
800
40 - 50
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
11.11 Kepimas garuose / EKO garai
ĮSPĖJIMAS
Neatidarykite prietaiso durelių, kai funk‐
cija veikia. Galima nusideginti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek šviežiam,
tiek šaldytam. Ją galima naudoti gaminti, pašildy‐
ti, atitirpinti, virti ant lengvos ugnies arba blanši‐
ruoti daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius, ry‐
žius, kukurūzus, manų kruopas ir kiaušinius.
Viso meniu ruošimas: Vienu kartu galite paruošti
visus pageidaujamus patiekalus. Norėdami tinka‐
mai pagaminti kiekvieną patiekalą, naudokite tas
kepimo trukmes, kurios yra beveik vienodos.
Naudodami prietaisą, pripilkite didžiausią van‐
dens kiekį, reikiamą vienam iš patiekalų paruošti.
Patiekalus sudėkite į tinkamus prikaistuvius, o
paskui ant orkaitės lentynų. Pakoreguokite tar‐
pus tarp prikaistuvių, kad garai galėtų cirkuliuoti.
34
www.electrolux.com
Sterilizavimas
• Naudojant šią funkciją galima sterilizuoti tarą
(pvz., buteliukus kūdikiams).
• Švarius indus dėkite 1-os lentynos viduryje.
Patikrinkite, ar taros angos nukreiptos žemyn
nedideliais kampais.
• Į specialų stalčių įpilkite didžiausią leistiną
vandens kiekį ir nustatykite 40 min. trukmę.
Daržovės
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Artišokai
2
96
800
50 – 60
Baklažanai
2
96
450
15 – 25
Nepjaustyti žiedi‐
niai kopūstai
2
96
600
35 – 45
Smulkinti žiedi‐
niai kopūstai
2
96
500
25 – 30
Nesmulkinti bro‐
koliai
2
96
550
30 – 40
Smulkinti broko‐
liai
2
96
400
20 – 25
Grybų gabalėliai
2
96
400
15 – 20
Žirniai
2
96
450
20 – 25
Pankoliai
2
96
600
35 – 45
Morkos
2
96
600
35 – 45
Kaliaropės juos‐
telės
2
96
550
30 – 40
Paprikos juoste‐
lės
2
96
400
20 – 25
Porų žiedai
2
96
500
25 – 35
Šparaginės pu‐
pelės
2
96
550
35 – 45
Smulkintos sulte‐
nės
2
96
450
20 – 25
Briuseliniai ko‐
pūstai
2
96
550
30 – 40
Burokėliai
2
96
800 + 400
70 – 90
Valgomoji geltek‐
lė
2
96
600
35 – 45
Salieras kube‐
liais
2
96
500
25 – 35
Žali šparagai
2
96
500
25 – 35
Balti šparagai
2
96
600
35 – 45
Špinatai
2
96
350
15
Patiekalas
LIETUVIŲ
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra
(ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Pomidorai be
odelių
2
96
350
15
Baltos pupelės
2
96
500
30 – 40
Savojinis kopūs‐
tas
2
96
400
20 – 25
Griežinėliais
pjaustytos cukini‐
jos
2
96
350
15 – 20
Patiekalas
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Priedai
Patiekalas
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Mieliniai kukuliai
2
96
600
30 – 40
Bulvių kukuliai
2
96
600
35 – 45
Vidutinio dydžio
bulvės su lupe‐
nomis
2
96
750
45 – 55
Ryžiai (vandens /
ryžių santykis
1,5:1)
2
96
600
35 – 40
Į keturias dalis
pjaustytos virtos
bulvės
2
96
600
35 – 40
Duonos kukuliai
2
96
600
35 – 45
Švieži lakštiniai
2
96
450
20 – 25
Polenta (skysčio
santykis 3:1)
2
96
750
45 – 50
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Upėtakis, apie
250 g
2
85
550
30 - 40
Šviežios kreve‐
tės
2
85
450
20 - 25
Šaldytos kreve‐
tės
2
85
550
30 - 40
Lašišos filė
2
85
500
25 - 35
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Žuvis
Patiekalas
35
36
www.electrolux.com
Patiekalas
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Lašišinis upėta‐
kis, apie 1 000 g
2
85
600
40 - 45
Jūrų šukutės
(moliuskai)
2
96
500
20 - 30
Plokščių žuvų filė
2
80
350
15
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Mėsa
Patiekalas
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Virtas kumpis, 1 000 g
2
96
800 + 150
55 – 65
Virta vištienos krūtinė‐
lė
2
90
500
25 – 35
Virta vištiena, 1 000–1
200 g
2
96
800 + 150
60 – 70
Veršienos / kiaulienos
nugarinė be kojos,
800–1 000 g
2
90
800 + 300
80 – 90
Kasseler (rūkyta kiau‐
lienos nugarinė)
2
90
800 + 300
90 – 110
Tafelspitz (aukščiau‐
sios kokybės virta jau‐
tiena)
2
96
800 + 700
110 – 120
Plonos dešrelės
2
80
400
15 – 20
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
Kiaušiniai
Patiekalas
Lentynos padėtis
Temperatūra (ºC)
Vandens kiekis
stalčiuje (ml)
Laikas1)
(min.)
Kietai virti kiauši‐
niai
2
96
500
18 – 21
Vidutinio kietumo
virti kiaušiniai
2
96
450
13 – 16
Minkštai virti
kiaušiniai
2
96
400
11 – 12
1) Nurodytos trukmės – orientacinės.
11.12 Terminis kepinimas ir kepimas
garuose
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti paeiliui,
derindami funkcijas. Visi patiekalai paruošiami
patiekti vienu metu.
• Terminio kepinimo funkciją naudokite pradi‐
niam maisto apkepimui.
• Paruoštas daržoves ir garnyrą sudėkite į kepi‐
mui orkaitėje tinkamus prikaistuvius ir įdėkite
juos į orkaitę su kepsniu.
LIETUVIŲ
• Ataušinkite orkaitę maždaug iki 80 °C tempe‐
ratūros. Kad orkaitė atvėstų greičiau, jos dure‐
les praverkite iki pirmos padėties ir palaikykite
pravertas maždaug 15 minučių.
Maistas
• Įjunkite kepimo garuose funkciją ir troškinkite
visus patiekalus, kol jei bus gatavi.
• Maksimalus vandens kiekis – 800 ml.
Terminis kepintuvas
(pirmas etapas: iškepkite
mėsą)
Kepimas garuose
(antras etapas: pridėkite daržo‐
vių)
Tempe‐ Laikas Lenty‐
ratūra (min.) nos pa‐
(°C)
dėtis
Tempe‐
ratūra
(°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
96
40 – 50
mėsa: 1
daržovės:
3
96
30 – 40
mėsa: 1
daržovės:
3
96
30 – 40
mėsa: 1
daržovės:
3
Jautienos kepsnys, 1 kg
Briuseliniai kopūstai, polenta
180
60 –
70
mėsa: 1
Kepta kiauliena, 1 kg
Bulvės, daržovės, padažas
180
60 –
70
mėsa: 1
Kepta veršiena, 1 kg
Ryžiai, daržovės
180
50 –
60
mėsa: 1
11.13 Garai+karštas oras (50/50)
Garai+karštas oras (50/50) (vandens kiekis: apie 300 ml)
Maisto rūšis
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Pudingas ir apkepas su vaisiais,
sūriu išdėliotas į dubenėlius1)
2
90
40 - 45
Kepti kiaušiniai1)
2
90
35 - 45
Keraminiuose induose keptas
paštetas 1)
2
90
40 - 50
Plona žuvies filė
2
85
15 - 25
Stora žuvies filė
2
90
25 - 35
Mažos žuvys iki 350 g
2
90
25 - 35
Visa žuvis iki 1 000 g
2
90
35 - 45
1) dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
Pašildymas
Garai+karštas oras (50/50) (vandens kiekis: apie 300 ml)
Maisto rūšis
37
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Kukuliai
2
85
25 - 35
Makaronai
2
85
20 - 25
Ryžiai
2
85
20 - 25
38
www.electrolux.com
Garai+karštas oras (50/50) (vandens kiekis: apie 300 ml)
Maisto rūšis
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
2
85
20 - 25
Vienos porcijos patiekalai
11.14 Garai+karštas oras (25/75)
Maisto rūšis
Garai+karštas oras (25/75) 1)
Lentynos padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Kepta kiauliena, 1 000 g
2
160 - 180
90 - 100
Jautienos kepsnys, 1 000 g
2
180 - 200
60 - 90
Kepta veršiena, 1 000 g
2
180
80 - 90
Mėsos ruletas, nekeptas, 500 g
2
180
30 - 40
Rūkyta kiaulienos nugarinė, 600–
1 000 g (mirkyti 2 val.)
2
160 - 180
60 - 70
Vištiena, 1 000 g
2
180 - 200
50 - 60
Antis, 1 500–2 000 g
2
180
70 - 90
Žąsis, 3 000 g
1
170
130 - 170
Bulvių plokštainis
2
160 - 170
50 - 60
Makaronų apkepas
2
190
40 - 50
Lazanija
2
180
45 - 55
Įvairių rūšių duona, 500–1 000 g
2
180 - 190
50 - 60
Bandelės, 40–60 g
2
180 - 210
30 - 40
Bandelių pusfabrikačiai
2
200
10 - 20
Prancūziškų (ilgų) batonų pusga‐
miniai, 40–50 g
2
200
20 - 30
Prancūziškų (ilgų) batonų pusfab‐
rikačiai, 40–50 g, šaldyti
2
200
25 - 35
1) Papildomai įpilamo vandens kiekis priklauso nuo gaminimo laiko.
11.15 Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti kitaip
negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuo‐
statas (temperatūrą, gaminimo trukmę) ir len‐
tynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse
pateiktas vertes.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei, or‐
kaitę galima išjungti likus 10 minučių iki kepi‐
mo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs
karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus maisto pro‐
duktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali
išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą naudoti
žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo
gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skir‐
tas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus
į tą, kurį norite gaminti.
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gamini‐
mo laiką galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose
pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei taip nu‐
LIETUVIŲ
39
tinka, nustatytos temperatūros nekeiskite. Ke‐
pimo metu apskrudimo lygiai suvienodės.
11.16 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Pyrago apačia nepakankamai
iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemes‐
nės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Orkaitės temperatūra per
aukšta.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės
temperatūrą.
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti kepi‐
mo trukmės, nustatydami
aukštesnę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. At‐
kreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že‐
ma.
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės tempera‐
tūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Pyragas sukrenta ir pasidaro
tąsus, vandeningas, suskilinė‐
ja.
Pyragas nevienodai paskrun‐
da.
Per aukšta orkaitės tempera‐ Nustatykite žemesnę orkaitės
tūra ir per trumpas kepimo lai‐ temperatūrą ir ilgesnį kepimo
kas.
laiką.
Pyragas nevienodai paskrun‐
da.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nurody‐
tą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že‐
ma.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
11.17 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Riestainis /
sviestinė bande‐
lė
Karšto oro srau‐
tas
1
150 - 160
50 - 70
Trapus pyragas /
vaisinis tortas
Karšto oro srau‐
tas
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / biskvitinis
pyragas be rie‐
balų
Karšto oro srau‐
tas
2
140 - 150
35 - 50
40
www.electrolux.com
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Fatless sponge
cake / biskvitinis
pyragas be rie‐
balų
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
2
160
35 - 50
Apkepas, trapus
pyragas
Karšto oro srau‐
tas
2
170 - 180 1)
10 - 25
Apkepas, biskvi‐
to tešla
Karšto oro srau‐
tas
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / obuo‐
lių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Karšto oro srau‐
tas
2
160
60 - 90
Apple pie / obuo‐
lių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įde‐
damos įstrižai)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180
70 - 90
Varškės pyragas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
170 - 190
60 - 90
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1) įkaitinkite orkaitę.
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
170 - 190
30 - 40
Kalėdinis pyra‐
gas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
2
160 - 180 1)
50 - 70
Duona (ruginė
duona):
1. Pirmoji kepi‐
mo proceso
dalis.
2. Antroji kepi‐
mo proceso
dalis.
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
190 - 210 1)
20 - 35
Šveicariškas vy‐
niotinis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
180 - 200 1)
10 - 20
Trupininis pyra‐
gas (sausas)
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
20 - 40
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
190 - 210 1)
20 - 30
Karšto oro srau‐
tas
3
150
35 - 55
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
170
35 - 55
Vaisių pyragai iš
trapios tešlos
Karšto oro srau‐
tas
3
160 - 170
40 - 80
Mieliniai pyragai
su kremu (pvz.,
varškės, grietinė‐
lės, pieno / kiau‐
šinių)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
160 - 180 1)
40 - 80
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Kepimo tipas
Sviestinis mig‐
dolų pyragas /
saldūs pyragai
Apkepai su vai‐
siais ir mielinės
arba biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
2)
Apkepai su vai‐
siais ir mielinės
arba biskvitinės
tešlos mišinio
pagrindu
2)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Trapūs sausai‐
niai
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / tra‐
pios tešlos kepi‐
niai / sausainių
juostelės
Karšto oro srau‐
tas
3
140
20 - 35
Short bread / tra‐
pios tešlos kepi‐
niai / sausainių
juostelės
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
160 1)
20 - 30
Sausainiai iš
skystos tešlos
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
15 - 20
Pyragai su kiau‐
šinio baltymu /
merengos
Karšto oro srau‐
tas
3
80 - 100
120 - 150
Migdoliniai sau‐
sainiai
Karšto oro srau‐
tas
3
100 - 120
30 - 50
41
42
www.electrolux.com
Kepimo tipas
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Karšto oro srau‐
tas
3
150 - 160
20 - 40
Sluoksniuotos
Karšto oro srau‐
tešlos pyragaičiai
tas
3
170 - 1801)
20 - 30
Bandelės
Karšto oro srau‐
tas
3
1601)
10 - 25
Bandelės
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
maži pyragaičiai
(20 vienetų skar‐
doje)
Karšto oro srau‐
tas
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
maži pyragaičiai
(20 vienetų skar‐
doje)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
1701)
20 - 30
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis
Makaronų apke‐
pas
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
45 - 60
Lazanija
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
25 - 40
Daržovių apke‐
pas1)
Terminis kepintu‐
vas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
15 - 30
Ilgi batonai su ly‐
dytu sūriu
Terminis kepintu‐
vas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
15 - 30
Saldūs kepiniai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
40 - 60
Kepta žuvis
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
1
180 - 200
30 - 60
Įdarytos daržo‐
vės
Terminis kepintu‐
vas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
30 - 60
1) Įkaitinkite orkaitę.
LIETUVIŲ
43
Drėgnas karštas oras
Maisto rūšis
Lentynos padė‐
tis
Temperatūra (°C)
Trukmė (min.)
Makaronų apkepas
2
180–200
45–60
Lazanija
2
180–200
45–60
Bulvių plokštainis
2
190–210
55–80
Saldūs patiekalai
2
180–200
45–60
Riestainis arba sviestinės ban‐
delės
1
160–170
50–70
Mielinė pynutė / riestė
2
170–190
40–50
Trupininis pyragas (sausas)
3
160–170
20–40
Sausainiai iš mielinės tešlos
2
160–170
20–40
11.18 Kepimas keliais lygiais
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 lentynos padė‐
tys
3 lentynos padė‐
tys
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
1/4
Trupininis pyra‐
gas
1/4
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2 lentynos padė‐
tys
3 lentynos padė‐
tys
Trapūs sausai‐
niai
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread / tra‐
pios tešlos kepi‐
niai / sausainių
juostelės
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sausainiai iš
skystos tešlos
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Sausainiai su
kiaušinio balty‐
mu / merengos
1/4
-
80 - 100
130 - 170
44
www.electrolux.com
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2 lentynos padė‐
tys
3 lentynos padė‐
tys
Migdoliniai sau‐
sainiai
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sausainiai iš
mielinės tešlos
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Sluoksniuotos
tešlos pyragaičiai
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bandelės
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
maži pyragaičiai
(20 vienetų skar‐
doje)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Kepimas žemoje temp.
temperatūroje. Nenaudokite automatinės funkci‐
jos „Kepimas žemoje temp.“ paukštienai kepti.
Naudokite šią funkciją minkštiems liesos mėsos
gabalėliams ir žuviai kepti, naudodami ne aukš‐
tesnę nei 65 °C kepimo temperatūrą. Funkcija
„Kepimas žemoje temp.“ nenaudotina tokiems
patiekalams kaip kepsniai su padažais arba rie‐
būs kiaulienos kepsniai gaminti. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte, jog mėsa
viduje būtų tinkamai iškepta (žr. mėsos termo‐
metro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių orkai‐
tėje būtų kepama 80 °C–150 °C temperatūroje.
Numatytoji nuostata yra 90 °C. Nustačius tempe‐
ratūrą, orkaitėje patiekalas toliau kepamas 80 °C
Naudodami šią funkciją, patiekalų nie‐
kada neuždenkite.
1.
2.
3.
4.
Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2 minutes
labai įkaitintoje keptuvėje.
Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į orkaitę
ant grotelių.
Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
Pasirinkite funkciją „Kepimas žemoje temp.“
ir nustatykite tinkamą galutinę kepimo tem‐
peratūrą.
Gaminamas
maistas
Svoris (g)
Jautienos keps‐
nys
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Jautienos filė
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Kepta veršiena
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Kepsniai
Lentynos padėtis Temperatūra, °C
Laikas, min.
11.20 Pica
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Pica (plonapadė)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pica (su dideliu kiekiu
garnyro)
2
180 - 200
20 - 30
Tortai
1
180 - 200
40 - 55
LIETUVIŲ
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Špinatų apkepas
Kepimo tipas
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine (tra‐
pios tešlos pyragas
pripildytas kiaušiniene
ir lašinukais)
1
170 - 190
45 - 55
Biskvitinis apkepas
1
170 - 190
45 - 55
Obuolių pyragas, už‐
dengtas
1
150 - 170
50 - 60
Daržovių pyragas
1
160 - 180
50 - 60
Nerauginta duona
2
2301)
10 - 20
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
2
160 - 180 1)
45 - 55
Famekuchenas (į picą
panašus Elzaso pa‐
tiekalas)
2
2301)
12 - 20
Piroggen (rusiška per‐
lenktos picos versija)
2
180 - 200 1)
15 - 25
45
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.21 Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite karščiui atsparius orkaičių
indus (žr. gamintojo instrukciją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo
inde (jeigu yra) arba ant grotelių virš gilaus ke‐
pimo indo.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su dang‐
čiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų ap‐
skrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo skar‐
doje.
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žuvies ir mė‐
sos produktus, sveriančius 1 kg ir daugiau.
• Kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys arba
riebalai nepridegtų, patariame į gilų kepimo in‐
dą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą apverskite
(praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko).
• Kepimo metu keletą kartų palaistykite didelius
kepsnius ir paukštieną jų sultimis. Taip pasiek‐
site geresnių kepimo rezultatų.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug 10 mi‐
nučių iki kepimo pabaigos; taip panaudosite li‐
kusį orkaitės karštį.
11.22 Kepimas terminiame kepintuve
Jautiena
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
230
120 - 150
Jautienos keps‐
nys arba filė: su
krauju
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 200 1)
5-6
Mėsos rūšis
46
www.electrolux.com
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos pa‐
dėtis
Temperatū‐
ra, °C
Trukmė
(min.)
Jautienos keps‐
nys arba filė: vi‐
dutiniškai iškep‐
tas
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
1
180 - 190 1)
6-8
Jautienos keps‐
nys arba filė: ge‐
rai iškeptas
storio cm
Terminis ke‐
pintuvas
1
170 - 180 1)
8 - 10
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Mentė / sprandi‐
nė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Kapotinis / kiau‐
lienos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
170 - 180
60 - 90
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja (ap‐
virta)
750 g–1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
150 - 170
90 - 120
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
Lentynos pa‐ Temperatūra,
dėtis
°C
Trukmė
(min.)
Veršiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Kepta veršie‐
na
1 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
90 - 120
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Veršienos
kulninė
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
Aviena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
150 - 170
100 - 120
Avienos nu‐
garinė
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
40 - 60
LIETUVIŲ
47
Žvėriena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
Kiškio nugari‐
nė / kiškio ko‐
ja
iki 1 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
230 1)
30 - 40
Elnienos nu‐
garinė
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
210 - 220
35 - 40
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
1
180 - 200
60 - 90
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
1
200 - 220
30 - 50
Vištienos pu‐
selės
400–500 g
porcija
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
180 - 200
80 - 100
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis ke‐
pintuvas
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Orkaitės funk‐ Lentynos pa‐
cija
dėtis
Žuvis (troškinta)
Mėsos rūšis
Visa žuvis
1–1,5 kg
Apatinis+vir‐
šutinis kaitini‐
mas
11.23 Mažasis kepintuvas
Kepdami griliu, visada nustatykite didžiausią
temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje nurodytą
padėtį.
1
Temperatūra, Trukmė (min.)
°C
210 - 220
40 - 60
Pirmoje lentynos padėtyje visada padėkite indą
nuvarvėjusiems riebalams surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies
gabalus.
Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkaitę su ke‐
pimo grilyje funkcijomis.
48
www.electrolux.com
ATSARGIAI
Maistą visada ruoškite uždarę orkaitės
dureles.
Mažasis kepintuvas
Gaminamas
maistas
Lentynos padėtis
Temperatūra
Jautienos keps‐
nys
2
Jautienos filė
Kiaulienos nuga‐
rinė
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Veršienos nuga‐
rinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Avienos nugari‐
nė
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Visa žuvis, 500–
1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Didysis kepintuvas
Gaminamas maistas
Lentynos padėtis
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsainiai
4
8 - 10
6-8
Kiaulienos filė
4
10 - 12
6 - 10
Dešrelės
4
10 - 12
6-8
Filė / veršienos keps‐
niai
4
7 - 10
6-8
Toast / skrebučiai 1)
5
1-3
1-3
Skrebutis su garnyru
4
6-8
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.24 Pusfabrikačiai
Karšto oro srautas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Pica, šaldyta
Pusfabrikačiai
2
200 - 220
15 - 25
Amerikietiška pica,
šaldyta
2
190 - 210
20 - 25
Pica, atvėsinta
2
210 - 230
13 - 25
Picos užkandžiai, šal‐
dyti
2
180 - 200
15 - 30
LIETUVIŲ
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Gruzdintos bulvytės,
plonos
Pusfabrikačiai
3
200 - 220
20 - 30
Gruzdintos bulvytės,
storos
3
200 - 220
25 - 35
Kroketai
3
220 - 230
20 - 35
Paskrudintos bulvės
3
210 - 230
20 - 30
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai kaneloni,
švieži
2
170 - 190
35 - 45
Lazanija / įdaryti ma‐
karonai kaneloni, šal‐
dyti
2
160 - 180
40 - 60
Orkaitėje keptas sūris
3
170 - 190
20 - 30
Viščiuko sparneliai
2
190 - 210
20 - 30
49
Užšaldyti pusgaminiai
Gaminamas
maistas
Orkaitės funkci‐
jos
Lentynos padėtis Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Apatinis+viršuti‐
Gruzdintos bul‐
nis kaitinimas ar‐
1)
vytės (300–600 ba terminis ke‐
g)
pintuvas
3
200 - 220
pagal gamintojo
nurodymus
Ilgi batonai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Vaisių pyragai
Apatinis+viršuti‐
nis kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Šaldyta pica
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus
11.25 Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į lėkš‐
tę.
Patiekalas
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes gali pailgė‐
ti atšildymo trukmė.
Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį nuo apa‐
čios.
Likusiojo atitirpinimo
trukmė (min.)
Pastabos
Viščiukas, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Viščiuką uždėkite ant dide‐
lėje lėkštėje apverstos ma‐
žos lėkštutės. Patiekalo ga‐
minimo laikui įpusėjus, ap‐
verskite.
Mėsa, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
50
www.electrolux.com
Atšildymo lai‐
kas (min.)
Likusiojo atitirpinimo
trukmė (min.)
Mėsa, 500 g
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui
įpusėjus, apverskite.
Upėtakis, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Braškės, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grietinėlė, 2 × 200 g
80 - 100
10 - 15
Grietinėlę galima gerai iš‐
plakti ir ne visiškai atitirpdy‐
tą.
Didelis, puošnus tor‐
tas, 1400 g
60
60
Patiekalas
11.26 Konservavimas
Atkreipkite dėmesį:
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus konser‐
vavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais dangte‐
liais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų
lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau nei po
šešis vieno litro talpos stiklainius.
Pastabos
-
• Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite su
veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo skardą įpilkite maždaug 1/2 litro van‐
dens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek tiek bur‐
buliuoti (maždaug po 35–60 min., kai naudoja‐
mi vieno litro stiklainiai), orkaitę išjunkite arba
temperatūrą sumažinkite iki 100 °C (žr. lente‐
lę).
Minkšti vaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Žemuogės / mėlynės /
avietės / prinokę ag‐
rastai
160–170
35–45
–
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Kriaušės / svarainiai /
slyvos
160–170
35–45
10–15
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Morkos 1)
160–170
50–60
5–10
Agurkai
160–170
50–60
–
Marinuotos daržovės
160–170
50–60
5–10
Kaulavaisiai
Daržovės
Pasterizavimas
LIETUVIŲ
Pasterizavimas
51
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliu‐
kai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
160–170
50–60
15–20
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.27 Džiovinimas
les ir palikite prietaisą atvėsti. Po to tęskite džio‐
vinimo procesą.
Orkaitės lentynas išklokite kepimo popieriumi.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad gautumėte
geriausius rezultatus. Atidarykite prietaiso dure‐
Daržovės
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
3
1/4
60–70
6–8
Pipirai
3
1/4
60–70
5–6
Daržovės raugi‐
nimui
3
1/4
60–70
5–6
Grybai
3
1/4
50–60
6–8
Prieskoniniai au‐
galai
3
1/4
40–50
2–3
Vaisiai
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Slyvos
3
1/4
60–70
8–10
Abrikosai
3
1/4
60–70
8–10
Pjaustyti obuoliai
3
1/4
60–70
6–8
Kriaušės
3
1/4
60–70
6–9
11.28 Duona
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Balta duona
Duona
2
180 - 200
40 - 60
Ilgas batonas
Duona
2
200 - 220
35 - 45
Sviestinė bande‐
lė
Duona
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta (itališka
duona)
Duona
2
200 - 220
35 - 45
Ruginė duona
Duona
2
190 - 210
50 - 70
Juoda duona
Duona
2
180 - 200
50 - 70
52
www.electrolux.com
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija Lentynos padėtis Temperatūra, °C
Visų grūdų duo‐
na
Duona
2
170 - 190
Trukmė (min.)
60 - 90
11.29 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45 - 50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iškep‐
tas
60 - 65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškeptas
70 - 75
Kiauliena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80 - 82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nuga‐
rinė
75 - 80
Maltos mėsos kepsnys
75 - 80
Veršiena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Kepta veršiena
75 - 80
Veršienos kulninė
85 - 90
Aviena / ėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Avies koja
80 - 85
Avienos nugarinė
80 - 85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70 - 75
Žvėriena
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Kiškio nugarinė
70 - 75
Kiškio koja
70 - 75
Nepjaustytas kiškis
70 - 75
Elnienos nugarinė
70 - 75
Elnio koja
70 - 75
LIETUVIŲ
53
Žuvis
Maisto produktas
Maisto kepimo temperatūra, °C
Lašiša
65 - 70
Upėtakiai
65 - 70
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite įpras‐
tą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudoji‐
mo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie
nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu
orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno naudoji‐
mo ir palikite juos išdžiūti. Naudokite minkštą
šluostę, šiltą vandenį ir valymo priemonę.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite
jų stipraus poveikio priemonėmis, aštriais
daiktais arba indaplovėje. Tai gali pažeisti ne‐
prisvylančią dangą.
12.1 Valymas garais
Menu / Funkcijos / Valymas
1. Išvalykite kuo daugiau nešvarumų ranko‐
mis.
2.
3.
4.
ATSARGIAI
Norėdami, kad orkaitė būtų geriau išva‐
lyta, funkciją Valymas garais junkite ta‐
da, kai prietaisas yra atvėsęs. Patikrin‐
kite likusį karštį.
Išimkite lentynų laikiklius ir nuvalykite
šonines sieneles.
Įpilkite 400 ml vandens, sumaišyto su trimis
šaukštais acto, tiesiai į gariklį.
Įjunkite funkciją Valymas garais . Funkcija
veika maždaug 33 minutes.
Kai programa baigta, pasigirsta garso signa‐
las. Norėdami išjungti garso signalus, pa‐
lieskite bet kurį jutiklinį lauką.
5.
6.
7.
Išvalykite prietaiso vidų minkšta kempine.
Galite naudoti gariklyje esantį šiltą vandenį.
Nenaudokite su šiuo prietaisu pateiktos
kempinės.
Pašalinkite iš gariklio likusį vandenį.
Po valymo palikite prietaiso dureles praviras
maždaug 1 valandą. Palaukite, kol prietai‐
sas išdžius.
Funkcijos Valymas garais poveikis bus
maksimalus, jeigu funkcijai Valymas ga‐
rais pasibaigus, tuoj pat išvalysite prie‐
taisą rankomis.
Veikiant funkcijai Valymas garais , lem‐
putė nešviečia.
Visada naudokite funkciją Valymas ga‐
rais po to, kai maistą gaminose garuo‐
se.
Jeigu nešvarumų labai daug, funkciją
Valymas garais naudokite du kartus.
Prieš paleisdami antrą ciklą, būtinai pa‐
laukite, kol prietaisas atvės.
54
www.electrolux.com
12.2 Lentynų atramos
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines
sieneles.
Lentynų atramų išėmimas
1
3
2
1.
2.
3.
Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš prieki‐
nių laikiklių.
Atramas priekinėse angose truputį palenkite
į vidų.
Išimkite atramas iš galinių angų.
Lentynų atramų įdėjimas
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
12.3 Gariklio nukalkinimas
Menu / Funkcijos / Valymas
1. Įpilkite 250 ml vandens, sumaišyto su trimis
šaukštais acto, tiesiai į gariklį.
2. Atidarę meniu Valymo vadovas , įjunkite
funkciją Nukalkinimas . Ekrane bus rodoma
funkcijos trukmė.
3. Kai programa baigta, pasigirsta garso signa‐
las. Norėdami išjungti garso signalus, pa‐
lieskite bet kurį jutiklinį lauką.
4. Pašalinkite iš gariklio likusį vandenį.
5. Palikite dureles atviras maždaug 1 valandai,
kad prietaisas visiškai išdžiūtų.
12.5 Orkaitės durelių valymas
Durelių ir stiklo plokščių išėmimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines stiklo
plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems mode‐
liams stiklo plokščių skaičius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios.
12.4 Lemputė
ĮSPĖJIMAS
Yra elektros smūgio pavojus.
Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas
gali būti karšti.
Prieš keisdami lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių
dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
ATSARGIAI
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubte‐
lio ir orkaitės vidaus pažeidimų.
Visada naudokite to paties tipo lemputę.
Lemputės, esančios orkaitės vidaus viršuje,
keitimas:
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš laikro‐
džio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite stiklinį
gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Lemputės, esančios kairėje orkaitės vidaus
pusėje, keitimas:
1. Išimkite kairįjį lentynos laikiklį.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx 20“ atsuk‐
tuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama, 300
°C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį. Priveržkite
varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
LIETUVIŲ
1.
2.
A
3.
A
2
4.
55
Visiškai atidarykite dureles.
Iki galo nuspauskite suveržiamąsias svirtis
(A) ant dviejų durelių vyrių.
Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos atida‐
rymo padėties (maždaug 70° kampu).
Laikykite dureles viena ranka iš vienos pu‐
sės, kita – iš kitos, ir ištraukite iš prietaiso
kampu aukštyn.
5.
Padėkite dureles išorine puse žemyn ant
minkšto audinio ir lygaus pagrindo. Taip jų
nesubraižysite.
6.
Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų pu‐
sių durelių viršutinių kampų, paspauskite į
vidų ir atleiskite fiksavimo tarpiklį.
Patraukite durelių apdailą pirmyn ir nuimkite
ją.
7.
B
1
8.
9.
Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir stiklo
plokštes. Atlikite veiksmus priešinga eilės tvarka.
Laikykite durelių stiklo plokštes už viršuti‐
niojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir muilu.
Atsargiai nusausinkite stiklo plokštę.
Pirmiausia įdėkite mažesnę plokštę, po to dides‐
nę.
13. KĄ DARYTI, JEIGU...
ĮSPĖJIMAS
Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Atitaisymas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite paros laiką.
Prietaisas nekaista.
Nenustatyti būtini nustatymai.
Patikrinkite nustatymus.
Prietaisas nekaista.
Įjungta apsaugos nuo vaikų už‐
rakto funkcija.
Žr. „Apsaugos nuo vaikų funkci‐
jos įjungimas ir išjungimas“.
56
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Atitaisymas
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko
dėl perdegusio saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai suveikia,
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
Ekrane rodoma F111.
Mėsos termometras (MT) kištu‐
kas netinkamai įkištas į lizdą.
Kuo giliau įkiškite mėsos termo‐
metro kištuką į lizdą.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo,
kreipkitės į prekybos atstovą arba techninės prie‐
žiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės
priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų
lentelėje. Duomenų lentelę rasite prietaiso viduje,
ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
15. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo
ženklu
. Išmeskite pakuotę į atitinkamą
atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos
prietaisų atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų
surinkimo punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos informacijos.
LIETUVIŲ
57
58
www.electrolux.com
LIETUVIŲ
59
892961452-A-382013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement