Electrolux EOBP8801VX Användarmanual
Electrolux
Cooking
Ångugn
EOBP8801VX
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AUTOMATISKA PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ANVÄNDA TILLBEHÖREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
TILLVALSFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.RegisterElectrolux.com
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
3
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller
mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten. Barn under 3 år får
inte lämnas utan tillsyn i närheten av produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Endast en behörig person får installera den här produkten och byta kabel.
• Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid
grytlappar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
4
www.electrolux.com
• Koppla från strömtillförseln före underhåll.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort
från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Elektrisk anslutning
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna all paketering.
• Installera och använd inte produkten
om den är skadad.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
produktens lucka, speciellt inte när
luckan är het.
SVENSKA
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
2.2 Användning
VARNING
Risk för skador, brännskador, elstötar eller explosion föreligger.
• Använd denna produkt för hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av
luft och alkohol.
5
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller andra föremål direkt på produktens botten.
- lägg inte aluminiumfolie direkt på produktens botten.
- Ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
- Låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen är
klar.
- Var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
Matlagning med ånga
VARNING
Det finns risk för brännskador och
skador på produkten.
• Öppna inte luckan till produkten under
ångkokning. Ånga kan släppas ut.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
6
www.electrolux.com
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
endast avsedd för hushållsprodukter.
Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
3. PRODUKTBESKRIVNING
1
2
1 Kontrollpanelen
3
2 Elektronisk programmeringsenhet
4
5
6
5
4
11
7
8
9
3
2
1
3 Vattenlåda
4 Uttag för matlagningstermometern
5 Värmeelement
6 Ugnslampa
7 Fläkt
8 Bakre väggens värmeelement
9 Ånggenerator med skydd
10 Ugnsstege, löstagbar
10
3.1 Tillbehör
FÖRSIKTIGHET
Använd inte långpannan eller den
djupa pannan med full ånga-funktionen.
11 Ugnsnivåer
SVENSKA
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Form
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
Matlagningstermometer
För att mäta hur väl maten är tillagad.
Glaskkokkärl med 2 insatsgaller
Svamp
Suger upp resterande vatten från ånggeneratorn.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
4.1 Första rengöring
• Ta bort alla delar från produkten.
7
8
www.electrolux.com
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
du välja språk, kontrast i display, ljusstyrelka i display samt klockan. Tryck på
ler
för att ställa in värdet. Tryck OK för
att bekräfta.
4.2 Första anslutning
När du ansluter produkten till eluttaget, eller efter att strömmen har brutits, måste
5. KONTROLLPANEL
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten
Nummer
Touchkontroll
1
-
2
Funktion
Display
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ / AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
Tillagningsfunktioner eller Tillagningshjälp
För att välja en tillagningsfunktion eller
funktionen Tillagningshjälp . När produkten är aktiverad trycker du på
touch-kontrollen en eller två gånger tills
önskad funktion visas på displayen. För
att aktivera eller stänga av ugnslampan,
tryck på touch-kontrollen i 3 sekunder.
Du kan också tända belysningen när
produkten är avstängd.
3
4
Favorit Program För att spara och komma åt dina favoritprogram.
Temperaturval
5
Kommentar
För att ställa in temperaturen eller visa
produktens aktuella temperatur. För att
aktivera eller stänga av funktionen
Snabbstart , tryck på touch-kontrollen i
3 sekunder.
SVENSKA
Nummer
Touchkontroll
Funktion
Kommentar
6
Nedåt-knapp
För att flytta nedåt i menyn.
7
Uppåt-knapp
För att flytta uppåt i menyn.
8
OK
För att bekräfta valet eller inställningen.
Hem-knapp
För att gå tillbaka en nivå i menyn. För
att visa huvudmenyn, tryck på fältet i 3
sekunder.
Tid och andra
funktioner
För att ställa in olika funktioner. När en
tillagningsfunktion är igång trycker du
på touch-kontrollen för att ställa in timern, KNAPPLÅS , Favorit Program minne, Heat+Hold eller Set + Go eller
för att ändra inställning för matlagningstermometern (endast utvalda modeller).
Signalur
För att ställa in Signalur .
9
10
11
A)
B)
C)
D)
E)
Display
A
B
C
E
D
Tillagningsfunktion
Klocka
Kontrollampa för uppvärmning
Temperatur
Funktionens koktid eller sluttid
Andra indikatorer på displayen
Symbol
Funktion
Signalur
Funktionen är på.
Klocka
Visar aktuell tid.
Koktid
Visar tiden som krävs för tillagningsprogrammet.
Sluttid
Visar när tillagningsprogrammet avslutas.
Tidsanvisning
Visar hur länge tillagningsfunktionen är igång.
Tryck på
och
samtidigt för att återställa
tiden.
Kontrollampa för
uppvärmning
Anger temperaturnivån i produkten.
Indikering för snab- Funktionen är på. Den minskar uppvärmningstibuppvärmning
den.
Vikt automatisk
Det automatiska viktprogrammet är aktivt eller
vikten kan ändras.
Heat+Hold
Funktionen är på.
9
10 www.electrolux.com
6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
6.1 Navigera i menyerna
1.
2.
Aktivera produkten.
Tryck på
eller
menyfunktionen.
3.
Tryck OK för att gå till undermenyn
eller godkänna inställningen.
Du kan när som helst återgå till huvudmenyn med
.
för att ställa in
6.2 Översikt över menyerna
Huvudmeny
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Tillagningsfunktioner
Det innehåller en lista över uppvärmningsfunktionerna.
Sous-vide-tillagning
Det innehåller en uppvärmningsfunktion och en lista över automatiska program.
Assisted Cooking (tillagningshjälp)
Det innehåller en lista över automatiska
program.
Favorit Program
Det innehåller en lista över favorittillagningsprogram, som sparats av användaren.
Tillagningshjälp
Det innehåller en lista över rengöringsprogram.
Normalinställning
Innehåller en lista över andra inställningar.
Special
Innehåller en lista över extra tillagningsfunktioner.
Undermeny för: Normalinställning
Symbol
Undermeny
Tillämpning
Inställning klocka
Ställ klockan.
Tidsanvisning
När den är PÅ visar displayen den aktuella tiden när du stänger av produkten.
SET + GO
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionen efter du aktiverar en värmefunktion.
Heat+Hold
När denna är PÅ, kan du aktivera funktionen efter du aktiverar en värmefunktion.
Tillägg tid
Aktiverar och inaktiverar funktionen.
SVENSKA
Symbol
11
Undermeny
Tillämpning
Kontrast i display
Justerar displayens kontrast i grader.
Ljusstyrka i display
Justerar displayens ljusstyrka i grader.
Val av språk
Ställer in språk för displayen.
Ljudvolym
Justerar volymen gradvis på trycktoner
och signaler.
Knappljud
Aktiverar och avaktiverar på touchkontrolltonen. Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touch-kontrollen.
Alarm/Felsignal
Det aktiverar och inaktiverar larmljuden.
Rengöringshjälp
Vägleder dig genom rengöringsproceduren.
Service
Det visar programvarans version och
konfiguration.
Grundinställningar
Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.
Undermenyer för: Sous-vide-tillagning
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Sous-vide-tillagningsläge
Det använder ånga för kött, fisk, skaldjur, grönsaker och frukt. Ställ in temperaturen på 50 °C - 95 °C.
Sous-vide-recept
Det innehåller en lista över automatiska
program.
Sous-vide-tillagning har startat i
Sous-vide-tekniken som betyder
"under vakuum" på franska. Namnet hänvisar till en tillagningsmetod i vakuumtäta plastpåsar vid
låga temperaturer.
Undermenyer för: Tillagningshjälp
Symbol
Menyfunktion
Beskrivning
Ångrengöring
Procedur för rengöring av ugnen med
ånga.
Avkalkning
Procedur för rengöring av ånggeneratorn.
12 www.electrolux.com
6.3 Tillagningsfunktioner
Undermeny för: Tillagningsfunktioner
Tillagningsfunktioner
Tillämpning
Varmluft
För ugnsbakning på 3 nivåer samtidigt och
för att torka mat. Ställ in temperaturen på
20 - 40 °C lägre än för Över/Undervärme .
Pizza/Paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som
kräver mer intensiv bryning och som ska ha
knaprig botten. Ställ in temperaturen på 20
- 40 °C lägre än för Över/Undervärme .
Varmluft + ånga
För energibesparande bakning och tillagning
av övervägande torra bakverk samt bakning
på en nivå i formar.
Över/Undervärme
Baka och steka på en ugnsnivå.
Min grill
För att grilla platta matvaror. För att rosta
bröd.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder. För att rosta bröd.
Varmluftsgrillning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken kött eller fågel med ben. Även för att gratinera och bryna.
Undervärme
För bakning av kakor med knapriga eller
skorpartade bottnar och för konservering av
livsmedel.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av särskilt möra, saftiga stekar.
Uppvärmning
För att värma maten direkt på tallriken.
Intervallånga
För att baka bröd, steka större köttstycken
eller för att värma upp kylda och frysta maträtter.
Intervallånga plus
För rätter med hög fukthalt och för pochering av fisk, brylépudding och terrin.
Ånga
För grönsaker, fisk, potatis, ris, pasta eller
speciella rätter.
Undermeny för: Special
Tillagningsfunktioner
Bröd
Tillämpning
För att baka bröd.
SVENSKA
Tillagningsfunktioner
Tillämpning
Gratinerade rätter
För tillagning av ugnsrätter som lasagne eller potatisgratäng. Även för bryning.
Jäsning av deg
För jäsning av degen före bakning.
Tallriksvärmare
För förvärmning av tallriken före servering.
Konservering
För att konservera grönsaker, t.ex. pickles.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites,
klyftpotatis och vårrullar så att de blir knapriga.
6.4 Aktivera en
tillagningsfunktion
4.
1.
2.
5.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj menyn Tillagningsfunktioner .
Tryck OK för att bekräfta.
Ställ en tillagningsfunktion. Tryck OK
för att bekräfta.
Ställ in temperaturen. Tryck OK för att
bekräfta.
Tryck på för att gå direkt till menyn Tillagningsfunktioner . Du kan
använda den när produkten är på.
6.5 Matlagning med ånga
Locket till vattenlådan sitter i kontrollpanelen.
1. Tryck på locket för att öppna vattenlådan.
2. Fyll vattenlådan med 800 ml vatten.
Vattenmängden räcker i ca 50 minuter.
3.
13
Häll inte vatten direkt i ånggeneratorn.
Använd endast vatten som vätska. Använd inte filtrerat (avsaltat)
eller destillerat vatten.
Aktivera produkten.
6.
Ställ in funktionen för tillagning med
ånga (se tabellen för "Tillagningsfunktioner") och temperaturen.
Ställ vid behov in funktionen Koktid
eller Sluttid
. Den första
ångan syns efter ca 2 minuter. En
ljudsignal hörs när produkten nästan
uppnått inställd temperatur. Signalen
hörs igen vid slutet av tillagningstiden.
Avaktivera produkten.
När ånggeneratorn är tom hörs en
ljudsignal.
När produkten har svalnat, samla upp allt
resterande vatten från ånggeneratorn med
svampen. Rengör vid behov ånggeneratorn med ättika. Låt produkten torka helt
med luckan öppen.
6.6 Sous-vide-tillagning tekniken
1.
2.
För att förbereda maten:
a) Skölj och skär ingredienserna i bitar.
b) Krydda ingredienserna.
c) Lägg ingredienserna i lämpliga
vakuumpåsar.
Vakuumförslut påsen så att du avlägsnar så mycket luft som möjligt.
14 www.electrolux.com
3.
4.
5.
6.
Påsarna måste förvaras kallt om inte
tillagningen sker omedelbart.
Fortsätt med Sous-vide-tillagning enligt anvisningarna i lämplig tillagningstabell för maten som avses eller recepten med tillagningshjälp.
Öppna påsen och servera.
Extra utrustning: avsluta tillagningen
genom att brunsteka eller grilla matvarorna, t.ex, kött för att få en krispig
yta och den typiska steksmaken.
De främsta fördelarna med Sousvide-tillagning :
• Maten behåller sin fulla arom utan att
flyktiga smaker och fukt förloras
• Mör struktur på kött och fisk
• Maten behåller alla mineraler och vitaminer
• Mindre kryddor behövs eftersom maten
behåller sin naturliga smak
• Bättre arbetsflöde eftersom man inte
behöver förbereda och servera maten
på samma tid och plats
• Låg tillagningstemperatur minimerar risken för övertillagning
• Portionering av maten gör att den lätt
att hålla
Aktivera ett Sous-videtillagningsläge
1.
2.
3.
4.
Aktivera produkten.
Välj menyn Sous-vide-tillagning .
Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in Sous-vide-tillagningsläget .
Tryck OK för att bekräfta.
Ställ in temperaturen. Tryck OK för att
bekräfta.
6.7 Kontrollampa för
uppvärmning
När du aktiverar en tillagningsfunktion visas stapeln på displayen. Stapeln visar att
temperaturen ökar.
Indikering för
snabbuppvärmning
Den minskar uppvärmningstiden. För att
aktivera funktionen, håll intryckt i 3 sekunder. Kontrollampan för uppvärmning
blinkar.
Restvärme
När du stänger av ugnen visar displayen
restvärmen. Du kan använda värmen för
att hålla maten varm.
6.8 Spara energi
Denna produkt har funktioner
som låter dig spara energi under vanlig matlagning:
• Restvärme:
– När tillagningsfunktionen eller programmet körs, stängs värmeelementen av när det återstår 10 % (lampan
och fläkten fortsätter dock att vara
påslagna). För att den här funktionen
ska fungera måste tillagningstiden
vara längre än 30 minuter eller så
måste du använda klockfunktionen
( Koktid , Sluttid ).
– När produkten är avstängd kan du
använda värmen för att hålla maten
varm. Återstående temperatur visas
på displayen.
• Tillagning med ugnslampan släckt håll inne i 3 sekunder för att släcka
ugnslampan under tillagning.
SVENSKA
15
7. KLOCKFUNKTIONER
Symbol
Funktion
Beskrivning
Signalur
För att ställa in nedräkning (max. 2 tim och 30 min).
Denna funktion påverkar inte produktens funktioner i
för att aktivera funktionen. Tryck
övrigt. Använd
eller
för att ställa in minuterna och OK för
på
att starta.
Koktid
Används för att ställa in hur länge produkten ska
vara på (högst 23 timmar och 59 minuter).
Sluttid
För att ställa in stopptid för en tillagningsfunktion
(högst 23 timmar och 59 minuter).
Om du ställer in tiden för en klockfunktion
börjar tiden räknas ned efter 5 sekunder.
Om du vill ställa in klockfunktionerna Koktid och Sluttid , avaktiverar produkten värmeelementen
efter 90 % av den inställda tiden.
Produkten använder restvärmen
för att fortsätta tillagningsprocessen tills tiden är avslutad (3 20 minuter).
Inställning av klockfunktioner
Ställ en tillagningsfunktion.
1.
2.
3.
4.
Tryck
flera gånger tills displayen
visar den nödvändiga klockfunktionen
och den relaterade symbolen.
Tryck på
eller
för att ställa in
önskad tid. Tryck OK för att bekräfta.
En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Produkten stängs av. Displayen
visar ett meddelande.
Tryck på en touch-kontroll för att
stänga av signalen.
Användbar information:
• Med Koktid och Sluttid måste du först
ställa in tillagningsfunktionen och temperaturen. Du kan sedan ställa in klockfunktionen. Produkten stängs av automatiskt.
• Du kan använda Koktid och Sluttid
samtidigt, om du vill att produkten ska
aktiveras och avaktiveras automatiskt
på en bestämd tid senare.
• När du använder matlagningstermometern (om sådan finns) fungerar inte Koktid och Sluttid .
7.1 Heat+Hold
Funktionen Heat+Hold håller tillagad mat
varm vid 80 °C i 30 minuter. Den aktiveras
när bakningen eller stekningen avslutas.
• Du kan aktivera och inaktivera funktionen i menyn Normalinställning .
• Villkor för funktionen:
– Den inställda temperaturen är högre
än 80 °C.
– Funktionen Koktid är inställd.
Aktivera funktionen
1. Sätt på produkten.
2. Välj tillagningsfunktion.
3. Ställ in temperaturen på över 80 °C.
4.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Heat+Hold . Tryck OK för
att bekräfta.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Funktionen Heat+Hold förblir på om tillagningsfunktionen ändras.
7.2 Tillägg tid
Funktionen Tillägg tid gör att tillagningsfunktionen fortsätter efter att Koktid är
slut.
• Kan användas för alla tillagningsfunktioner med Koktid eller Vikt automatisk .
• Gäller inte tillagningsfunktioner med
matlagningstermometer.
Aktivera funktionen:
1. En ljudsignal hörs när tillagningstiden
uppnåtts. Tryck på någon touchkontroll.
2. Displayen visar meddelandet för Tillägg tid i fem minuter.
16 www.electrolux.com
3.
Tryck
bryta).
för att aktivera (eller
av-
4.
Ställ in Tillägg tid -perioden. Tryck OK
för att bekräfta.
8. AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Matlagningstermometer Auto rätter
Lammstek, rosa
8.1 Automatiska program
Dessa 3 automatiska program ger optimala inställningar för alla slags kött eller
andra recept:
• Köttprogram med Vikt automatisk (menyn Tillagningshjälp ) - denna funktion
beräknar automatiskt tillagningstiden.
För att använda den måste matens vikt
matas in.
• Köttprogram med Matlagningstermometer Auto (menyn Tillagningshjälp ) denna funktion beräknar automatiskt
tillagningstiden. För att använda den
måste kärntemperaturen matas in. En
ljudsignal hörs när programmet är klart.
• Automatiska recept (menyn Tillagningshjälp ) - denna funktion använder fördefinierade värden för en maträtt. Förbered maträtten enligt receptet i denna
bok.
Benfri kyckling
Hel fisk
8.2 Tillagningshjälp med
Automatiska recept
Produkten har en uppsättning recept som
du kan använda. Recepten är förutbestämda och du kan inte ändra dem.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Tillagningshjälp . Tryck OK
för att bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK
för att bekräfta.
4. Välj Automatiska recept . Tryck OK
för att bekräfta.
När du använder funktionen Manuellt använder produkten automatiska inställningar. De kan ändras precis som andra funktioner.
Vikt automatisk -rätter
Grisstek
Kalvstek
Bräserat kött
Viltstek
Lammstek
Hel kyckling
Kalkon, hel
Hel anka
Hel gås
Matlagningstermometer Auto rätter
Stek av gris
Engelsk rostbiff
Rostbiff
Stek av vilt
8.3 Tillagningshjälp med Vikt
automatisk
Denna funktion beräknar automatiskt
stekningstiden. För att använda den måste man mata in matens vikt.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Välj Tillagningshjälp . Tryck OK för att
bekräfta.
3. Välj kategorin och rätten. Tryck OK
för att bekräfta.
4. Välj Vikt automatisk . Tryck OK för att
bekräfta.
5.
Tryck på
eller
för att ställa in
vikten på maten. Tryck OK för att bekräfta.
SVENSKA
Det automatiska programmet startar. Du
kan ändra vikten när som helst. Tryck på
eller
för att ändra vikten. En ljudsignal hörs när sluttiden uppnåtts. Tryck
på en touch-kontroll för att stänga av signalen.
17
Vid vissa program behöver maten
vändas efter 30 minuter. Displayen visar en påminnelse.
9. ANVÄNDA TILLBEHÖREN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Displayen visar matlagningstermometern.
4.
9.1 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttstycken tillagas. När
köttet har nått den inställda temperaturen
stängs produkten av.
5.
Två temperaturer måste ställas in:
• Ugnstemperaturen
• Innertemperaturen
Använd endast matlagningstermometern som medföljer eller de rätta reservdelarna.
Användning av
matlagningstermometern:
1. Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
2. Aktivera produkten.
3. Sätt in matlagningstermometerns
kontakt i uttaget framtill på produkten.
6.
7.
Tryck på
eller
inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.
Ställ in tillagningsfunktion och, vid behov, ugnstemperatur.
Produkten beräknar en ungefärlig
sluttid. Sluttiden är olika för olika
mängder mat, inställda ugnstemperaturer (lägst 120 °C) och driftlägen.
Produkten beräknar en sluttid om
ungefär 30 minuter.
Matlagningstermometern måste
vara kvar i köttet och i uttaget under tillagningen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen. Produkten stängs av automatiskt. Tryck
på en touch-kontroll för att stänga av
signalen.
Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
Tryck på
för att ändra innertemperaturen.
VARNING
Matlagningstermometern är varm.
Det finns risk för att bränna sig.
Var försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och
kontakt.
18 www.electrolux.com
9.2 Sätta in tillbehör
Galler och långpanna tillsammans:
Den djupa formen och gallret har sidokanter. Dessa kanter och formen av styrskenorna är en specialanordning för att förhindra att kokkärlen glider.
Galler:
För in gallret mellan skenorna på ugnsstegen och kontrollera att fötterna är vända nedåt.
• Alla tillbehör har små fördjupningar
längst upp på höger och vänster sida
för att öka säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd.
• Den höga kanten runt stegen är en enhet som förhindrar att husgeråden halkar ur.
10. TILLVALSFUNKTIONER
10.1 Menyn Favorit Program
Du kan spara dina favoritinställningar såsom koktid, temperatur eller tillagningsfunktion. De finns i menyn Favorit Program . Du kan spara 20 program.
Spara ett program
1. Aktivera produkten.
2. Välj tillagningsfunktionen eller funktionen Tillagningshjälp .
3.
4.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar " SPARA ". Tryck OK för
att bekräfta.
Displayen visar den första lediga minnesläget.
Tryck OK för att bekräfta.
5.
Ange namnet på programmet. Den
första bokstaven blinkar.
eller
för att ändra
Tryck på
bokstaven. Tryck på OK.
6.
7.
Tryck på
eller
för att flytta
markören åt höger eller vänster. Tryck
på OK.
Nästa bokstav blinkar. Utför punkt 5
och 6 igen enligt behov.
Håll OK intryckt för att spara.
Du kan skriva över ett minnesläge.
När displayen visar det första lediga minnesläget trycker du på
eller
och trycker på OK för att
skriva över ett befintligt program.
SVENSKA
Du kan ändra namnet på ett program i menyn Skriv programmets
namn .
2.
19
Tryck OK för att bekräfta.
10.4 SET + GO
Aktivera programmet
1. Aktivera produkten.
2. Välj menyn Favorit Program . Tryck
OK för att bekräfta.
3. Välj namn på ditt favoritprogram.
Tryck OK för att bekräfta.
för att gå direkt till Favorit
Tryck på
Program . Du kan också använda den när
produkten är avstängd (endast för utvalda
modeller).
Funktionen SET + GO gör att du kan ställa in en tillagningsfunktion (eller ett program) och använda det senare genom att
trycka på touchkontrollen.
10.2 Barnlås
Tryck på
flera gånger tills displayen visar SET + GO .
6. Tryck OK för att bekräfta.
För att starta SET + GO , tryck på en
touchkontroll (förutom
). Den inställda
tillagningsfunktionen startar.
En ljudsignal hörs när funktionen avslutas.
Barnlåset förhindrar att produkten oavsiktligt slås på.
Aktivera och avaktivera Barnlåset:
1. Sätt på produkten.
2.
Tryck på
och
samtidigt tills displayen visar ett meddelande.
10.3 Knapplås
Funktionen Knapplås förhindrar att tillagningsfunktionen oavsiktligt ändras. Du kan
aktivera Knapplås när produkten är igång.
Aktivera Knapplås :
1. Sätt på produkten.
2. Välj tillagningsfunktion eller inställning.
3.
4.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Knapplås .
Tryck OK för att bekräfta.
Aktivera funktionen:
1. Aktivera produkten.
2. Ställ en tillagningsfunktion.
3.
4.
5.
Tryck på
flera gånger tills displayen visar Koktid .
Ställ in tiden.
Användbar information:
• När tillagningsfunktionen är igång är
funktionen Knapplås på.
• Du kan aktivera och inaktivera SET +
GO i menyn Normalinställning .
10.5 Automatisk avstängning
Av säkerhetsskäl stänger produkten av sig
själv efter en viss tid:
• Om en tillagningsfunktion är igång.
• Om ugnstemperaturen inte ändras
Avaktivera Knapplås :
1.
Tryck på
.
temperatur
Avstängningstid
30 °C–115 °C
12,5 timmar
120 °C - 195 °C
8,5 timmar
200 °C - 230 °C
Den automatiska avstängningen
fungerar med alla funktioner, utom
Belysning , Koktid , Sluttid och Innertemperatursensor.
10.6 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor sva-
5,5 timmar
la. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen har svalnat.
20 www.electrolux.com
11. RÅD OCH TIPS
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
11.1 Sous-vide-tillagning
Rekommendationer för matvarornas
säkerhet:
Sous-vide-tillagning -sfunktionen har lägre
tillagningstemperatur än normal tillagning.
Hantera maten med särskild omsorg för
bättre kvalitet på den:
• Använd råvaror av hög kvalitet.
• Använd alltid råvaror som är så färska
som möjligt.
• Förvara alltid råvaror i korrekta förhållanden innan du tillagar dem.
• Skölj alltid matvarorna innan du tillagar
dem.
• För bra och säkert resultat ska du alltid
titta på värdena i tillagningstabellerna.
Kontrollera tillagningstiden, temperaturen och storleken på matvarorna.
• Matvaror ska inte förvaras vid en temperatur under 60 °C under en längre tid
för att undvika säkerhetsproblem.
• Använd låga temperaturer endast för
mat som ska ätas rå och endast under
en kort stund.
• Sous-vide-rätter smakar bäst direkt när
de är tillagade. Om du inte äter maten
direkt efter tillagningen ska temperaturen sänkas snabbt. Det gör du genom
att lägga maten i ett isbad och ställa in
den i kylen. Du kan förvara maten i kylen i 2-3 dagar.
• Använd inte Sous-vide-tillagning -sfunktionen för att värma matrester.
• Undvik kontakt mellan råa matvaror och
tillagad mat medan du förbereder och
tillagar maten.
• Använd inte samma verktyg för olika
saker utan att diska dem noga.
• För recept med råa ägg får äggvitor eller äggulor inte komma i kontakt med
utsidan på äggskalen.
Råd och tips för vakuumförpackning
av mat:
• Nödvändig utrustning för Sous-vide-tillagning -sfunktionen är vakuumtätning
och vakuumpåsar.
• Rekommenderad typ av vakuumtätning: kammarvakuumtätning (endast
den här typen av vakuumtätning kan
vakuumförpacka vätskor).
• Använd vakuumpåsar korrekt för Sousvide-tillagning -sfunktionen.
• Återanvänd inte vakuumpåsar.
• Lägg maten i ett lager i vakuumpåsarna
för att få ett jämnt tillagningsresultat.
• För snabbare och jämnare tillagning av
maten ska vakuumgraden ställas in på
högsta möjliga.
• Se till att området som ska förseglas är
rent för att säkerställa att vakuumpåsen
stängts ordentligt.
Allmänna råd och tips för Sous-videtillagning -sfunktionen:
• För att behålla tillagningsångan ska produktens lucka alltid vara stängd när du
använder Sous-vide-tillagning -sfunktionen.
• Öppna luckan försiktigt efter tillagning
eftersom det samlats ånga i produkten.
• Du kan tillsätta olja och kryddor till maten efter smak. Olja hindrar maten från
att fastna i vakuumpåsen.
• För snabbare och jämnare tillagning av
maten ska vakuumgraden ställas in på
högsta möjliga.
• Tillagningstider är rekommendationer
och kan skilja sig åt efter smak.
• Tillagningstiderna i tillagningstabellerna
är avsedda för rätter för 4 personer. Om
det är mer mat än för fyra kan tillagningstiderna vara längre.
• Om storleken på maten skiljer sig från
dem i tillagningstabellerna kan tillagningstiden ändras.
• Lägg vakuumpåsarna på gallret utan
överlappning när flera påsar används.
SVENSKA
21
• Använd bara kött utan ben för att undvika skador på vakuumpåsarna.
• För att fågelfiléer ska smaka bättre ska
de stekas på skinnsidan först och därefter vakuumförpackas.
11.2 Sous-vide-tillagning : Kött
• Titta i tabellerna för att förhindra undertillagning. Använd inte köttportioner
som är tjockare än vad som visas i tabellerna.
• Tillagningstiderna i tabellerna är de kortaste tiderna som krävs. Tillagningstiden kan ökas efter egen smak.
Nötkött
Typ av
mat
Matvarans
tjocklek
Mängd
Tempe- Tid (min)
mat för 4 ratur (°C)
personer
(g)
Nivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Oxfilé
rosa
4 cm
800
60
110 - 120
3
600
Rostbiff
genomstekt
4 cm
800
65
90 - 100
3
500
Nivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Lamm / Vilt
Typ av
mat
Matvarans
tjocklek
Mängd
mat för 4 TempeTid (min)
personer ratur (°C)
(g)
Lam röd
3 cm
600 - 650
60
180 - 190
3
700
Lamm
rosa
3 cm
600 - 650
65
105 - 115
3
600
3 cm
600 - 650
90
60 - 70
3
800 +
200
1,5 cm
600 - 650
70
50 - 60
3
600
Nivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Vildsvin
Harsadel
benfri
Fågel
Mängd
mat för 4 TempeTid (min)
personer ratur (°C)
(g)
Typ av
mat
Matvarans
tjocklek
Kycklingbröst
benfritt
3 cm
750
70
70 - 80
3
700
Ankbröst
benfritt
2 cm
900
65
100 - 110
3
500
Kalkonbröst
benfritt
2 cm
800
70
75 - 85
3
700
22 www.electrolux.com
• Torka av fiskfiléerna med en pappershandduk innan du lägger dem i en vakuumpåse.
• Tillsätt en kopp vatten i vakuumpåsen
när du tillagar musslor.
11.3 Sous-vide-tillagning : Fisk
och skaldjur
• Titta i tabellen för att förhindra undertillagning. Använd inte fiskportioner som
är tjockare än vad som visas i tabellen.
Typ av
mat
Matvarans
tjocklek
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Nivå
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Havsruda,
filé
4 filéer 1
cm
500
70
25
3
400
Havsabborre, filé
4 filéer 1
cm
500
70
25
3
400
Torsk
2 filéer 2
cm
650
65
70 75
3
600
stora
650
60
100 110
3
500
1000
95
20 25
3
500
500
75
26 30
3
400
1000
85
100 110
3
800 + 200
Kammusslor
Musslor
med skal
Räkor
utan skal
stora
Bläckfisk
Forellfilé 1)
2 filéer 1,5
cm
650
65
55 65
3
500
Laxkotletter 1)
3 cm
800
65
100 110
3
600
1) För att undvika att protein läcker lägg fisken i en 10 % saltlösning (100 g salt till 1 liter
vatten) i 30 min och torka av med en pappershandduk innan du lägger den i en
vakuumpåse.
11.4 Sous-vide-tillagning :
Grönsaker
• Skala grönsakerna efter behov.
• Vissa grönsaker kan ändra färg när du
skalar dem och tillagar i en vakuumförpackning. För bättre resultat ska maten
Typ av
mat
Sparris,
grön
tillagas omedelbart efter du förberett
den.
• För att behålla färgen på kronärtskockor ska du lägga dem i vatten med citronjuice när du rengjort och skurit dem
i bitar.
Storlek på
maten
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Nivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
hel
700 - 800
90
40 50
3
600
SVENSKA
Typ av
mat
23
Storlek på
maten
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Nivå
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Sparris,
vit
hel
700 - 800
90
50 60
3
700
Zucchini
1 cm stora bitar
700 - 800
90
35 40
3
500
Purjolök
strimlor eller
ringar
600 - 700
95
40 45
3
700
Äggplanta
1 cm stora bitar
700 - 800
90
30 35
3
500
Pumpa
2 cm tjocka bitar
700 - 800
90
25 30
3
500
Paprika
strimlor eller
fjärdedelar
700 - 800
95
35 40
3
500
Selleri
1 cm stora
ringar
700 - 800
95
40 45
3
600
Morötter
0,5 cm stora
bitar
700 - 800
95
35 45
3
700
Rotselleri
1 cm stora bitar
700 - 800
95
45 50
3
700
Fänkål
1 cm stora bitar
700 - 800
95
35 45
3
700
Potatis
1 cm stora bitar
800 1000
95
35 45
3
700
Kronärtskockshjärtan
skuren i fjärdedelar
400 - 600
95
45 55
3
800
11.5 Sous-vide-tillagning :
Frukter
• Skala frukten, avlägsna kärnor och
kärnhus efter behov
• För att behålla färgen på äpplen och
päron ska du lägga dem i vatten med
citronjuice när du rengjort och skurit
dem i bitar.
• För bättre resultat ska maten tillagas
omedelbart efter du förberett den.
Typ av
mat
Storlek på maten
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Niv
å
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Persika
skuren i halvor
4 frukter
90
20 25
3
400
Plommon
skuren i halvor
600 g
90
10 15
3
300
24 www.electrolux.com
Typ av
mat
Storlek på maten
Mängd
mat för 4
personer
(g)
Temperatur (°C)
Tid
(min)
Niv
å
Vatten i
vattenlådan i (ml)
Mango
skuren i kuber
ca 2 x 2 cm
2 frukter
90
10 15
3
300
Nektarin
skuren i halvor
4 frukter
90
20 25
3
400
Ananas
skivor 1 cm
600 g
90
20 25
3
400
Äpple
skuret i fjärdedelar
4 frukter
95
25 30
3
500
Päron
skuret i halvor
4 frukter
95
15 30
3
500
11.6 Sous-vide-vattentabell
Temperatur (°C)
Vatten i vattenlådan i
(ml)
Tid 1) (min.)
50
500
120
50
600
190
55
550
120
55
650
190
60
600
120
60
700
190
65
350
30
65
550
60
70
400
30
70
600
60
75
450
30
75
650
60
80
500
30
80
700
60
85
550
30
85
750
60
90
500
30
90
700
60
95
500
20
95
700
40
95
800
60
SVENSKA
25
1) Tiderna är endast riktvärden.
11.7 Rekommendationer för
ugnens specialfunktioner för
uppvärmning
Varmhållning
Använd den här funktionen om du hålla
maten varm.
Temperaturen regleras automatiskt till 80
°C.
Tallriksvärmare
För uppvärmning av tallrikar och formar.
Fördela tallrikar och formar jämnt på
ugnsgallret. Flytta högarna efter halva
uppvärmningstiden (byt plats på övre och
nedre).
Den automatiska temperaturen är 70 °C.
Rekommenderad hyllposition: 3.
Jäsning av deg
Du kan använda denna automatiska funktion med alla recept på jäsdeg. Det ger
dig en god jäsningsatmosfär. Lägg degen
i en skål som är tillräckligt stor för jäsningen och täck över den med en fuktig handduk eller med plastfolie. Sätt in ett ugnsgaller på nivå 1 och ställ skålen där. Stäng
luckan och ställ in funktionen Jäsning av
deg. Ställ in nödvändig tid.
11.8 Ångtillagning
Ångtillagningskärl
• Använd bara kokkärl som är värmeoch korrosionsresistenta eller ugnsformar av kromstål (endast för vissa modeller).
Ugnsnivåer
• Rätt ugnsnivåer finns i tabellen nedan.
Räkna ugnsnivåerna nerifrån och upp.
Allmänna anmärkningar
• Tillsätt vatten vid behov när du lagar
mat i mer än 30 minuter eller när du tillagar stora mängder mat.
• Placera livsmedlen i rätt kokkärl och
sätt dem på ugnsnivåerna. Se till att det
är lite mellanrum mellan ugnsnivåerna
så att ånga kan cirkulera runt varje kokkärl.
• Töm ut vattnet ur vattenlådan efter varje
användningstillfälle genom att ansluta
slangar och ånggenerator. Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
Anmärkningar om tabellerna för
ångtillagning
• Tabellerna innehåller uppgifter om vanliga maträtter.
• Temperaturen och tiden är endast riktvärden och beror på livsmedlens sammansättning, storlek och mängd samt
på kokkärlet.
• Använd ett recept som är nästan likadant om du inte kan hitta inställningarna
för ditt recept.
• Påbörja matlagningen med kall produkt
om inte uppgifterna i tabellerna är annorlunda.
• När du lagar ris, använd förhållandet
1.5:1 – 2:1 vatten till ris eftersom riset
absorberar vatten.
11.9 Tabell för ångvatten
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1) (min.)
400
15 - 25
600
25 - 40
800
40 - 50
1) Tiderna är endast riktvärden.
26 www.electrolux.com
11.10 Ånga/ECO Ånga
VARNING
Öppna inte produktens lucka när
funktionen är igång. Det finns risk
för att du bränna dig.
Funktionen är lämplig för alla typer av mat,
färsk såväl som fryst. Den kan användas
för att tillaga, värma, upptina, pochera eller förvälla grönsaker, kött, fisk, pasta, ris,
majs, gryn och ägg.
Tillagning av menyer: Du kan tillaga en
hel meny på en enda gång. För att tillaga
varje rätt korrekt använder du dem med
tillagningstider som är ungefär samma.
Tillsätt den största mängden vatten som
behövs för någon av rätterna i menyn.
Lägg rätterna i rätt kokkärl och sedan på
ugnsgallren. Justera avståndet mellan
kokkärlen så att ångan kan cirkulera.
Sterilisering
• Med denna funktion kan du sterilisera
behållare (t.ex. nappflaskor).
• Placera de rena behållarna i mitten av
gallret på den första nivån. Se till att
öppningen är vänd lite snett nedåt.
• Fyll på maximal mängd vatten i lådan
och ställ in tiden på 40 minuter.
Grönsaker
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
800
50 - 60
96
450
15 - 25
2
96
600
35 - 45
2
96
500
25 - 30
Broccoli, hel
2
96
550
30 - 40
Broccoli, buketter
2
96
400
20 - 25
Svamp, skivor
2
96
400
15 - 20
Ärtor
2
96
450
20 - 25
Fänkål
2
96
600
35 - 45
Morötter
2
96
600
35 - 45
Kålrabbi,
strimlor
2
96
550
30 - 40
Paprika, strimlor
2
96
400
20 - 25
Purjolök, ringar
2
96
500
25 - 35
Gröna bönor
2
96
550
35 - 45
Småbladig bukettsallad, buketter
2
96
450
20 - 25
Brysselkål
2
96
550
30 - 40
Rödbeta
2
96
800 + 400
70 - 90
Svartrot
2
96
600
35 - 45
Livsmedel
Ugnsnivå
Kronärtskockor
2
Aubergine
2
Blomkål, hel
Blomkål, buketter
Temperatur
(ºC)
96
SVENSKA
27
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur
(ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Selleri, tärnad
2
96
500
25 - 35
Sparris, grön
2
96
500
25 - 35
Sparris, vit
2
96
600
35 - 45
Spenat
2
96
350
15
Skalade tomater
2
96
350
15
Brytbönor
2
96
500
30 - 40
Savoykål
2
96
400
20 - 25
Zucchini, skivor
2
96
350
15 - 20
Ugnsnivå
Temperatur (ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Germknödel
2
96
600
30 - 40
Potatisdumplingar
2
96
600
35 - 45
Oskalade potatisar, medelstora
2
96
750
45 - 55
Ris (vatten/risförhållande
1,5:1)
2
96
600
35 - 40
Kokad potatis,
fjärdedelar
2
96
600
35 - 40
Bröddumpling
2
96
600
35 - 45
Tagliatelle,
färsk
2
96
450
20 - 25
Polenta (vätskeproportion
3:1)
2
96
750
45 - 50
1) Tiderna är endast riktvärden.
Smårätter / tillbehör
Livsmedel
1) Tiderna är endast riktvärden.
Fisk
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur (ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Forell, ca 250
g
2
85
550
30 - 40
Räkor, färska
2
85
450
20 - 25
28 www.electrolux.com
Ugnsnivå
Temperatur (ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Räkor, frusna
2
85
550
30 - 40
Laxkotletter
2
85
500
25 - 35
Laxöring, ca
1 000 g
2
85
600
40 - 45
Musslor
2
96
500
20 - 30
Plattfiskfilé
2
80
350
15
Livsmedel
1) Tiderna är endast riktvärden.
Kött
Ugnsnivå
Temperatur
(ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Kokt skinka 1 000
g
2
96
800 + 150
55 - 65
Kycklingbröst, pocherat
2
90
500
25 - 35
Kyckling, pocherad
1 000 - 1 200 g
2
96
800 + 150
60 - 70
Kalv-/skinkstek
utan ben, 800 1 000 g
2
90
800 + 300
80 - 90
Kassler, pocherad
2
90
800 + 300
90 - 110
Tafelspitz (oxkött
långkokt på riktigt
låg värme)
2
96
800 + 700
110 120
Chipolata
2
80
400
15 - 20
Livsmedel
1) Tiderna är endast riktvärden.
Ägg
Livsmedel
Ugnsnivå
Temperatur
(ºC)
Vatten i vattenlådan i (ml)
Tid1)
(min.)
Ägg, hårdkokt
2
96
500
18 - 21
Ägg, medelkokt
2
96
450
13 - 16
Ägg, löskokt
2
96
400
11 - 12
1) Tiderna är endast riktvärden.
11.11 Varmluftsgrillning och
Ånga efter varandra
Du kan tillaga kött, grönsaker och tillbehör
ett i taget när du kombinerar funktionerna.
Alla rätter blir klara att serveras samtidigt.
• Använd funktionen Varmluftsgrillning för
att börja steka maten.
• Lägg de förberedda grönsakerna och
tillbehören i kokkärlet som är lämpligt
för ugnstillagning och sätt sedan in i ugnen med steken.
SVENSKA
• Låt ugnstemperaturen sänkas till ca 80
°C. För att sänka temperaturen snabbare kan du öppna ugnsluckan till första läget i ungefär 15 minuter.
• Starta funktionen Ånga och låt alla rätter tillagas tills de är färdiga.
Livsmedel
• Den maximala vattenmängden är 800
ml.
Varmluftsgrillning
(första steget: kokt
kött)
Temperatur
(°C)
29
Tid Ugns(min) nivå
Engelsk rostbiff 1 kg
Brysselkål, polenta
60 –
70
kött: 1
180
Grisstek 1 kg,
Potatis, grönsaker, sås
60 –
70
kött: 1
180
Kalvstek 1 kg,
Ris, grönsaker
50 –
60
kött: 1
180
Ånga
(steg två: tillsätt grönsaker)
Temperatur
(°C)
Tid
(min)
Ugnsnivå
96
40 –
50
kött: 1
grönsaker: 3
96
30 –
40
kött: 1
grönsaker: 3
96
30 –
40
kött: 1
grönsaker: 3
11.12 Intervallånga plus
Typ av mat
Intervallånga plus (vattenmängd: cirka 300 ml)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Pudding/brylépudding i
portionsskålar1)
2
90
40 - 45
Äggstanning 1)
2
90
35 - 45
Terrin 1)
2
90
40 - 50
Tunn fiskfilé
2
85
15 - 25
Tjock fiskfilé
2
90
25 - 35
Liten fisk upp till 350 g
2
90
25 - 35
Hel fisk upp till 1 000 g
2
90
35 - 45
1) fortsätt i ytterligare en halvtimme med luckan stängd.
Uppvärmning
Typ av mat
Intervallånga plus (vattenmängd: cirka 300 ml)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Dumplingar
2
85
25 - 35
Pasta
2
85
20 - 25
Ris
2
85
20 - 25
30 www.electrolux.com
Typ av mat
Maträtter på en tallrik
Intervallånga plus (vattenmängd: cirka 300 ml)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
2
85
20 - 25
11.13 Intervallånga
Typ av mat
Intervallånga 1)
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Grisstek 1 000 g
2
160 - 180
90 - 100
Engelsk rostbiff 1 000 g
2
180 - 200
60 - 90
Kalvstek 1 000 g
2
180
80 - 90
Köttfärslimpa, rå 500 g
2
180
30 - 40
Kassler 600 - 1 000 g (blötlägg i 2 timmar)
2
160 - 180
60 - 70
Kyckling 1 000 g
2
180 - 200
50 - 60
Anka 1500 - 2 000 g
2
180
70 - 90
Gås 3 000 g
1
170
130 - 170
Potatisgratäng
2
160 - 170
50 - 60
Makaronipudding
2
190
40 - 50
Lasagne
2
180
45 - 55
Olika bröd 500 - 1 000 g
2
180 - 190
50 - 60
Bullar 40 - 60 g
2
180 - 210
30 - 40
Förgräddade bullar
2
200
10 - 20
Förgräddade baguetter 40 50 g
2
200
20 - 30
Förgräddade baguetter 40 50 g, djupfrysta
2
200
25 - 35
1) Mängden vatten som ska tillsättas beror på tillagningstidens längd.
11.14 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placeringen av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av ugnen cirka 10 minuter innan baktiden
gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Tillverkaren rekommenderar att du använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga bakningstiden med 10–
15 minuter om du bakar på mer än en
nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
SVENSKA
31
11.15 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre
ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
lägre ugnstemperatur.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden.
Du kan inte minska
gräddningstiden genom att höja temperaturen.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
Det finns för mycket vätska i degen.
Använd mindre vätska.
Var försiktig med blandningstiderna, framför allt
vid användning av en
köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en högre
ugnstemperatur.
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en kortare
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre
gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på
bakplåten.
Kakan blir inte klar med
den inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Nästa gång du gräddar
ska du ställa in en något
högre ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir
degig, klumpig eller får
vattenränder.
11.16 Bakning på en nivå:
Bakverk i formar
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Tysk ringkaka/
franskt briochebröd
Varmluft
1
150 - 160
50 - 70
Madeirakaka/
fruktkaka
Varmluft
1
140 - 160
70 - 90
32 www.electrolux.com
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Fatless
sponge cake/
lätt sockerkaka utan fett
Varmluft
2
140 - 150
35 - 50
Fatless
sponge cake/
lätt sockerkaka utan fett
Över/Undervärme
2
160
35 - 50
Tårtbotten av
mördeg
Varmluft
2
170 - 180 1)
10 - 25
Tårtbotten av
sockerkaka
Varmluft
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / äppelpaj (2 formar Ø 20 cm,
diagonalt placerade)
Varmluft
2
160
60 - 90
Apple pie / äppelpaj (2 formar Ø 20 cm,
diagonalt placerade)
Över/Undervärme
1
180
70 - 90
Cheesecake
Över/Undervärme
1
170 - 190
60 - 90
1) Förvärm ugnen.
Bakverk på plåtar
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Vetefläta/krans
Över/Undervärme
3
170 - 190
30 - 40
Tyskt julbröd
Över/Undervärme
2
160 - 180 1)
50 - 70
Bröd (rågbröd):
1. Första delen av
gräddningen.
2. Andra delen av
gräddningen.
Över/Undervärme
1
230 1)
2. 160 - 180
Petit-chouer/
bakelser
Över/Undervärme
3
190 - 210 1)
1.
1.
2.
20
30 - 60
20 - 35
SVENSKA
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Över/Undervärme
3
180 - 200 1)
10 - 20
Vetelängd
med strössel
Varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Smörkakor/
sockerkringlor
Över/Undervärme
3
190 - 210 1)
20 - 30
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg)
Varmluft
3
150
35 - 55
Över/Undervärme
3
170
35 - 55
Varmluft
3
160 - 170
40 - 80
Över/Undervärme
3
160 - 180 1)
40 - 80
Rulltårta
2)
Fruktkaka (på
jästdeg/sockerkaksdeg)
2)
Fruktkaka av
mördeg
Jästkaka med
känslig fyllning
(t.ex. kvarg,
grädde, kräm)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd långpannan.
Småkakor
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Mördegskakor
Varmluft
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Varmluft
3
140
20 - 35
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
Över/Undervärme
3
160 1)
20 - 30
Småkakor av
sockerkaksdeg
Varmluft
3
150 - 160
15 - 20
Bakverk med
äggvita/maränger
Varmluft
3
80 - 100
120 - 150
Mandelbiskvier
Varmluft
3
100 - 120
30 - 50
33
34 www.electrolux.com
Typ av bakverk
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Småkakor av
jästdeg
Varmluft
3
150 - 160
20 - 40
Smördegskakor
Varmluft
3
170 - 1801)
20 - 30
Bullar
Varmluft
3
1601)
10 - 25
Bullar
Över/Undervärme
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
Varmluft
3
1501)
20 - 35
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
Över/Undervärme
3
1701)
20 - 30
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Makaronipudding
Över/Undervärme
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Över/Undervärme
1
180 - 200
25 - 40
Grönsaksgratäng1)
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
15 - 30
Ostbaguetter
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
15 - 30
Söta puddingar
Över/Undervärme
1
180 - 200
40 - 60
Fiskpudding
Över/Undervärme
1
180 - 200
30 - 60
Fyllda grönsaker
Varmluftsgrillning eller
Varmluft
1
160 - 170
30 - 60
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Maträtt
1) Förvärm ugnen
Varmluft + ånga
Typ av mat
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Makaronipudding
2
170 - 190
45 - 60
Lasagne
2
170 - 190
45 - 60
Potatisgratäng
2
180 - 200
50 - 60
SVENSKA
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Deserter
Typ av mat
2
170 - 190
45 - 60
Kaka i ringform, mjuk kaka
1
150 - 160
50 - 70
Vetefläta/krans
2
160 - 180
40 - 50
Vetelängd med strössel
3
150 - 160
20 - 30
Smörkakor/sockerkringlor1)
3
180 - 200
20 - 30
Småkakor av jästdeg
2
150 - 160
20 - 40
1) Förvärm ugnen.
11.17 Bakning på flera nivåer
Bakverk på plåtar
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Petit-chouer/
bakelser
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Smuldegspaj
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/small cakes/bakelser/bullar
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Mördegskakor
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/
mördegskaka/
mördegsremsor
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Småkakor av
sockerkaksdeg
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Bakverk med
äggvita/maränger
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandelbiskvier
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Småkakor av
jästdeg
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Smördegskakor
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
35
36 www.electrolux.com
Varmluft
Typ av bakverk
Falsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
2 falsnivåer
3 falsnivåer
Bullar
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes /
Småkakor (20
stycken/plåt)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Förvärm ugnen.
tillaga på 80 °C. Använd inte automatisk
lågtemperaturstekning för fågel.
11.18 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för att tillaga
bitar av mört magert kött och fisk med innertemperatur på högst 65 °C. Lågtemperaturstekning är inte avsedd för recept
som t.ex. skinkstek eller feta fläskstekar.
Du kan använda matlagningstermometern
för att säkerställa att köttet har rätt innertemperatur (se tabellen för matlagningstermometern).
Under de första 10 minuterna kan du ställa in en ugnstemperatur mellan 80 °C och
150 °C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
Typ av maträtt
När du använder den här funktionen ska maten alltid lagas utan
lock.
1.
2.
3.
4.
Bryn köttet i het stekpanna i 1-2 minuter på varje sida.
Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
Sätt matlagningstermometern i köttet.
Välj Lågtemperaturstekning och ställ
in rätt innertemperatur vid slutet.
Vikt (g)
Ugnsnivå
Temperatur
°C
Tid i min.
Rostbiff
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Oxfilé
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Kalvstek
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Stekar
11.19 Pizza/Paj
Typ av bakverk
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Pizza (tunn botten)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (med mycket
fyllning)
2
180 - 200
20 - 30
Paj
1
180 - 200
40 - 55
Ugnsbakad spenat
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Schweizisk ostpaj
1
170 - 190
45 - 55
Äppelkaka, täckt
1
150 - 170
50 - 60
Grönsakspaj
1
160 - 180
50 - 60
Osyrat bröd
2
2301)
10 - 20
SVENSKA
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Smördegskakor
Typ av bakverk
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen
(pizzaliknande rätt
från Alsace)
2
2301)
12 - 20
Piroger (rysk version av calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
37
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
11.20 Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i ugnen väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som tränger ut bränner fast kan du tillsätta lite
vätska i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3
av stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen. Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
11.21 Stekning med Varmluftsgrillning
Nötkött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1 - 1,5 kg
Över-/Undervärme
1
230
120 - 150
Engelsk rostbiff eller filé:
röd
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Engelsk rostbiff eller filé:
rosa
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Engelsk rostbiff eller filé:
välstekt
per cm
höjd
Varmluftsgrillning
1
Typ av kött
Grytstek
1) Förvärm ugnen
190 - 200
1)
180 - 190
1)
170 - 180
1)
5-6
6-8
8 - 10
38 www.electrolux.com
Fläsk
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Bog/hals/
skinkstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
90 - 120
Kotlett/revbensspjäll
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
170 - 180
60 - 90
Köttfärslimpa
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 170
50 - 60
Fläsklägg (lagad i förväg)
750 g - 1
kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 170
90 - 120
Typ av kött
Kalv
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Kalvstek
1 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
90 - 120
Kalvlägg
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 150
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Lammstek
med ben/
lammstek
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
150 - 170
100 - 120
Lammsadel
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
40 - 60
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
upp till 1 kg
Över-/Undervärme
1
230 1)
30 - 40
Rådjurssadel, hjortsadel
1,5 - 2 kg
Över-/Undervärme
1
210 - 220
35 - 40
Rådjurs-/
hjortbog
1,5 - 2 kg
Över-/Undervärme
1
180 - 200
60 - 90
Lamm
Typ av
kött
Vilt
Typ av
kött
Harsadel/
harstek
med ben
1) Förvärm ugnen
SVENSKA
39
Fågel
Typ av
kött
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
Bitar av fågel
200 - 250 g
var
Varmluftsgrillning
1
200 - 220
30 - 50
Halv kyckling
400 - 500 g
var
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
35 - 50
Kyckling,
unghöna
1 - 1,5 kg
Varmluftsgrillning
1
190 - 210
50 - 70
Anka
1,5 - 2 kg
Varmluftsgrillning
1
180 - 200
80 - 100
Gås
3,5 - 5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 180
Kalkon
2,5 - 3,5 kg
Varmluftsgrillning
1
160 - 180
120 - 150
Kalkon
4 - 6 kg
Varmluftsgrillning
1
140 - 160
150 - 240
Mängd
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur °C
Tid (min)
1 - 1,5 kg
Över-/Undervärme
1
210 - 220
40 - 60
Fisk (ångkokning)
Typ av
kött
Hel fisk
11.22 Min grill
Grilla alltid med maximal temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET
Grilla alltid med stängd ugnslucka.
Min grill
Maträtt
Ugnsnivå
Temperatur
Engelsk rostbiff
2
Oxfilé
Stek av gris
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Stek av kalv
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Stek av lamm
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Hel fisk (500 1 000 g)
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
40 www.electrolux.com
Max grill
Maträtt
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
4
8 - 10
6-8
Fläskfilé
4
10 - 12
6 - 10
Korv
4
10 - 12
6-8
Oxfilé/kalvstek
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Varma smörgåsar
4
6-8
-
Toast /rostat bröd
1) Förvärm ugnen
11.23 Halvfabrikat
Varmluft
Ugnsnivå
Temperatur (°C)
Tid (min)
Fryst pizza
Halvfabrikat
2
200 - 220
15 - 25
Fryst panpizza
2
190 - 210
20 - 25
Kyld pizza
2
210 - 230
13 - 25
Fryst portionspizza
2
180 - 200
15 - 30
Pommes Frites,
tunn
3
200 - 220
20 - 30
Pommes Frites,
tjock
3
200 - 220
25 - 35
Croquetter
3
220 - 230
20 - 35
Riven potatisgräng
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannelloni, kyld
2
170 - 190
35 - 45
Fryst lasagne/cannelloni
2
160 - 180
40 - 60
Ugnsgratinerad
ost
3
170 - 190
20 - 30
Kycklingvingar
2
190 - 210
20 - 30
Frysta färdigrätter
Typ av maträtt
Fryst Pizza
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
SVENSKA
41
Typ av maträtt
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Pommes Frites1) (300 600 g)
Över/undervärme eller
varmluftsgrillning
3
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
Baguetter
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
Fruktkaka
Över/Undervärme
3
enligt tillverkarens anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
1) Vänd pommes fritesen 2 till 3 gånger under tillagningen
Täck inte över den med en skål eller tallrik
eftersom det kan förlänga upptiningstiden.
Använd den första ugnsnivån nerifrån.
11.24 Upptining
Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
Maträtt
Upptiningstid (min)
Efterupptiningstid (min)
Kommentar
Kyckling, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett
upp- och nervänt tefat
på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Smör, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grädde, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Det går att vispa grädde
även om delar av den är
något frusen.
60
60
Tårta, 1 400 g
11.25 Konservering
Att observera:
• Använd enbart, på marknaden tillgängliga, konserveringsburkar av samma
mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
-
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i de första burkarna börjar
sjuda (efter ca 35 - 60 minuter för enlitersburkar), stäng av ugnen eller sänk
temperaturen till 100 °C (se tabell).
42 www.electrolux.com
Torkad frukt
Konservering
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
Jordgubbar/blåbär/hallon/mogna
krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatur i °C
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100
°C (i min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/
sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Konservering
Päron/kvitten/
plommon
Grönsaker
Konservering
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
11.26 Torkning – Varmluft
Använd bakplåtspapper som ett skydd för
ugnsgallren.
Stäng av apparaten efter halva tiden för
bästa resultat. Öppna produktens lucka
och låt produkten svalna. Avsluta sedan
torkprocessen.
Grönsaker
Livsmedel
som ska torkas
Ugnsnivå
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bönor
3
1/4
60 - 70
6- 8
Pepparfrukter
3
1/4
60 - 70
5-6
Soppgrönsaker
3
1/4
60 - 70
5-6
Champinjoner
3
1/4
50 - 60
6-8
Örter
3
1/4
40 - 50
2-3
SVENSKA
Frukt
Livsmedel
som ska torkas
Ugnsnivå
1 nivå
2 nivåer
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Plommon
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Aprikoser
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Äppelskivor
3
1/4
60 - 70
6-8
Päron
3
1/4
60 - 70
6-9
Ugnsfunktioner
Ugnsnivå
Temperatur
°C
Tid (min)
Franskbröd
Bröd
2
180 - 200
40 - 60
Baguette
Bröd
2
200 - 220
35 - 45
Mjuk kaka
Bröd
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Bröd
2
200 - 220
35 - 45
Rågbröd
Bröd
2
190 - 210
50 - 70
Mörkt bröd
Bröd
2
180 - 200
50 - 70
Fullkornsbröd
Bröd
2
170 - 190
60 - 90
11.27 Bröd
Typ av bakverk
11.28 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Högrev/oxfilé: röd
45 - 50
Högrev/oxfilé: rosa
60 - 65
Högrev/oxfilé: välstekt
70 - 75
Fläskkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Bog/hals/skinkstek
80 - 82
Kotlett, rökt kassler
75 - 80
Köttfärslimpa
75 - 80
Kalvkött
Livsmedel
Innertemperatur °C
Kalvstek
75 - 80
Kalvlägg
85 - 90
43
44 www.electrolux.com
Får/lamm
Livsmedel
Innertemperatur °C
Fårbog
80 - 85
Fårsadel
80 - 85
Lammstek/lammstek med ben
70 - 75
Vilt
Livsmedel
Innertemperatur °C
Harsadel
70 - 75
Harbog
70 - 75
Hel hare
70 - 75
Rådjurssadel, hjortsadel
70 - 75
Rådjurs-/hjortbog
70 - 75
Fisk
Livsmedel
Innertemperatur °C
Lax
65 - 70
Foreller
65 - 70
12. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Anmärkningar om rengöring:
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje användningstillfälle. På det viset kan du lättare
få bort smuts och den bränner inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
12.1 Ångrengöring
1.
2.
3.
4.
5.
Avlägsna så mycket smuts som möjligt manuellt.
FÖRSIKTIGHET
För bättre prestanda kan du starta
funktionen Ångrengöring när produkten är sval. Kontrollera restvärmen.
Ta bort ugnsstegen för att rengöra
sidoväggarna.
Häll 400 ml vatten blandat med 3
matskedar ättika direkt i ånggeneratorn.
Aktivera funktionen Ångrengöring på
huvudmenyn. Funktionens varaktighet
är ca 33 minuter.
En ljudsignal hörs när programmet är
klart. Tryck på touch-kontrollen för att
stänga av signalen.
Torka av insidan av produkten med
en mjuk torr trasa. Använd varmt vatten på ånggeneratorn.
SVENSKA
6.
7.
Använd inte svampen som medföljer produkten.
Ta bort allt resterande vatten från
ånggeneratorn.
Lämna ugnsluckan öppen ca 1 timme
efter rengöringen. Vänta tills produkten är torr.
Du kan få maximal effekt av funktionen Ångrengöring om du rengör
produkten manuellt direkt efter att
funktionen Ångrengöring avslutats.
När funktionen Ångrengöring är
aktiverad är lampan släckt.
Använd alltid funktionen Ångrengöring efter tillagning med ånga.
Använd funktionen Ångrengöring
två gånger om smutsnivån är hög.
Se till att produkten är kall innan
du aktiverar det andra programmet.
12.3 Avkalkning av
ånggeneratorn
1.
2.
3.
4.
5.
Borttagning av ugnsstegarna
1
Häll 250 ml vatten blandat med 3
matskedar ättika direkt i ånggeneratorn.
Aktivera funktionen Avkalkning på
menyn Tillagningshjälp . Displayen visar funktionens koktid.
En ljudsignal hörs när programmet är
klart. Tryck på touch-kontrollen för att
stänga av signalen.
Ta bort allt resterande vatten från
ånggeneratorn.
Låt ugnsluckan stå öppen i ungefär 1
timme så att ugnen torkar ordentligt.
12.4 Ugnslampa
VARNING
Det finns risk för stöt.
Lampan och lampglaset kan vara
varma.
12.2 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
45
Innan du byter ut lampan:
• Stäng av produkten.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
FÖRSIKTIGHET
Lägg en tygbit på botten av produktens innandöme. Detta förhindrar skador på lampglaset och
ugnsutrymmet.
Använd alltid samma typ av ugnslampa.
3
2
Byta lampan i utrymmet i taket:
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Ta bort metallringen och rengör
skyddsglaset.
3. Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
4. Sätt dit metallringen på skyddsglaset.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
1.
1.
2.
3.
Dra försiktigt upp ugnsstegen ur den
främre upphängningen.
Sväng ugnsstegen i den främre upphängningen lite inåt.
Dra ur stegen från den bakre upphängningen.
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Byta lampan på vänster sida av
utrymmet:
1. Ta ut vänster ugnsstege.
2. Använd en 20 torx-skruvmejsel för att
ta av kåpan.
3. Ta bort och rengör täckplåt och
packning.
46 www.electrolux.com
4.
5.
Byt lampan mot en passande 300 °C
värmeresistent lampa.
Montera metallramen och tätningen.
Dra åt skruvarna.
6.
Sätt i vänster ugnsstege.
12.5 Rengöring av luckan
Ta av luckan för att rengöra den.
FÖRSIKTIGHET
Var försiktig när du tar bort luckan. Luckan är tung. Det finns risk
för personskador eller skador på
produkten.
A
A
Att ta bort luckan
Öppna luckan helt.
Tryck in klämspärrarna (A) på de två
gångjärnen till luckan helt och hållet.
1.
2.
3.
4.
Stäng luckan tills den har en vinkel på
ungefär 45°.
Håll i luckan med en hand på vardera
sidan och dra ut den i en vinkel uppåt
från produkten.
Lägg ner luckan med utsidan neråt på ett mjukt och plant underlag
för att undvika repor.
45°
Montera luckan
Sätt tillbaka luckan genom att utföra stegen ovan i omvänd följd.
13. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten värms
inte upp.
Produkten är avaktiverad.
Aktivera produkten.
Produkten värms
inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Produkten värms
inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera inställningarna.
Produkten värms
inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Aktivera och inaktivera
Barnlåset".
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
47
Lösning
Produkten värms
inte upp.
En säkring har utlösts.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Displayen visar
F111.
Kontakten för Matlagningstermometer sitter inte rätt i
uttaget.
Sätt matlagningstermometerns kontakt så långt in i uttaget det går.
Belysningen fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt lampa.
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre kanten av produktens innanmäte.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. TEKNISKA DATA
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
15. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
min.
3 mm
Enheten för inbyggnad måste
uppfylla stabilitetskraven enligt
DIN 68930.
48 www.electrolux.com
min.
50 mm
=
=
560 min.
600
548
20 min. !
546
114
530 min.
30
594
572
579
5
567
594
21
SVENSKA
200 cm2
548
546
590
560 min.
20
530 min.
572
114
594
579
5
590 min.
567
594
21
30
max. R1200 mm
alternativ 100
130
140
H05VV-F
H05RR-F
min. 1600 mm
90°
49
50 www.electrolux.com
2x3,5x25
16. SVERIGE - KUNDTJÄNST OCH SUPPORT
SE
I användarhandboken och på www.electrolux.se finns information om hur mindre
fel hanteras och hur produkten ska skötas. Service och/eller installation av elekt-
riska komponenter och/eller vattenanslutningar ska utföras av en behörig tekniker.
Ha inköpskvittot och följande uppgifter till
hands när du kontaktar serviceavdelningen:
Modell :.................................................
Serienummer :........................................
Produktnummer :...................................
Inköpsdatum :........................................
Du kan få mer hjälp och hämta bruksanvisningar via vår webbplats. Registrera din
produkt och få tillgång till mer användbar
information om din produkt:
www.RegisterElectrolux.com
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service,
S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
17. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
51
Bruksanvisning: Svenska
892964242-A-362013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising