Electrolux EOC45651OX User manual

Electrolux EOC45651OX User manual
EOC05651O
EOC45651O
.......................................................... .......................................................
SK RÚRA
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
2
www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POPIS VÝROBKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ČASOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DOPLNKOVÉ FUNKCIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UŽITOČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OŠETROVANIE A ČISTENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ČO ROBIŤ, KEĎ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
WE’RE THINKING OF YOU
Ďakujeme vám, že ste si kúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia
odborných skúseností a inovácií. Pri vývoji tohto dômyselného a štýlového spotrebiča sme mysleli na vás. Preto si
pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.RegisterElectrolux.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.
Všeobecné informácie a tipy
Environmentálne informácia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
SLOVENSKY
3
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte pri‐
ložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody
a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Ná‐
vod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste
doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postih‐
nutia.
• Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmy‐
slovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy,
ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo osoby, ktorá je zodpo‐
vedná za ich bezpečnosť.
• Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Deti do troch rokov
nesmú zostať v blízkosti spotrebiča bez dozoru.
• Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
• Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebi‐
ču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti sú ho‐
rúce.
• Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
• Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
• Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifiko‐
vaná osoba.
• Počas činnosti sa vnútorné časti spotrebiča zohrejú na vysokú
teplotu. Nedotýkajte sa ohrevných článkov v spotrebiči. Pri vybe‐
raní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy
používajte kuchynské rukavice.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
• Pred údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
4
www.electrolux.com
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte drsné práškové prostried‐
ky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať po‐
vrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
• Vyliate zvyšky sa musia pred pyrolytickým čistením odstrániť. Z
rúry vyberte všetky súčasti.
• Používajte iba originálnu teplotnú sondu alebo príslušný náhrad‐
ný diel.
• Ak chcete vybrať zasúvacie lišty, najprv potiahnite prednú časť
zasúvacích líšt a potom zadný koniec smerom od bočnej steny a
vyberte ich. Pri inštalácii zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
• Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vyme‐
niť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo kvalifikovanej oso‐
be, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Dbajte, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby
bolo vylúčené nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom.
2.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
VAROVANIE
Tento spotrebič smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
• Odstráňte všetok obalový materiál.
• Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepouží‐
vajte.
• Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so
spotrebičom.
• Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
• Spotrebič neťahajte za rukoväť.
• Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdiale‐
nosť od iných spotrebičov a nábytku.
• Uistite sa, že konštrukcie, pod ktorými a vedľa
ktorých je spotrebič nainštalovaný, sú bezpeč‐
né.
• Po bokoch spotrebiča musia byť umiestnené
spotrebiče alebo zariadenia rovnakej výšky.
Elektrické zapojenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elek‐
trickým prúdom.
• Všetky práce spojené so zapojením do elek‐
trickej siete smie vykonať výlučne kvalifikova‐
ný elektrikár.
• Spotrebič musí byť uzemnený.
• Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na ty‐
povom štítku spotrebiča zodpovedajú parame‐
trom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elek‐
trikára.
• Vždy používajte správne nainštalovanú uzem‐
nenú zásuvku.
• Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžo‐
vacie prívodné káble.
• Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický
kábel nie sú poškodené. Ak chcete vymeniť
prívodný elektrický kábel, kontaktujte servis
alebo elektrikára.
• Nedovoľte, aby sa sieťové káble dostali do
kontaktu s dvierkami spotrebiča najmä vtedy,
keď sú dvierka horúce.
SLOVENSKY
• Zariadenie na ochranu pred dotykom elektric‐
kých častí pod napätím a neizolovaných častí
treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť
bez nástrojov.
• Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci in‐
štalácie. Uistite sa, že napájací elektrický ká‐
bel je po inštalácii prístupný.
• Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte
do nej sieťovú zástrčku.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete ne‐
ťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zá‐
strčku napájacieho kábla.
• Použite iba správne izolačné zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie
poistky treba vybrať z držiaka).
• Elektrická sieť v domácnosti musí mať izolač‐
né zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotre‐
biča od elektrickej siete na všetkých póloch.
Vzdialenosť kontaktov izolačného zariadenia
musí byť minimálne 3 mm.
2.2 Používanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom alebo výbu‐
chu.
• Tento spotrebič používajte v domácom pro‐
stredí.
• Nemeňte technické charakteristiky tohto spo‐
trebiča.
• Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
• Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez
dozoru.
• Po každom použití spotrebič vypnite.
• Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvie‐
rok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku
horúceho vzduchu.
• Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky,
ani keď je v kontakte s vodou.
• Na otvorené dvierka netlačte.
• Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo
odkladací povrch.
• Dvierka musia byť zavreté vždy, keď je spo‐
trebič v činnosti.
• Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím
prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť
zmes alkoholu so vzduchom.
• Pri otváraní dvierok sa do blízkosti spotrebiča
nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
• Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknu‐
té horľavými látkami, neklaďte do spotrebiča,
do jeho blízkosti, ani naň.
5
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spo‐
trebiča.
• Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene far‐
by smaltu:
– nádoby na pečenie ani iné predmety neklaď‐
te priamo na dno spotrebiča.
– na dno spotrebiča nedávajte alobal.
– do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
– po ukončení prípravy jedla v rúre nenechá‐
vajte vlhký riad ani potraviny,
– pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva
postupujte opatrne.
• Zmena farby smaltu nemá žiadny vplyv na
funkciu spotrebiča. Nie je to nedostatok, na
ktorý sa vzťahuje záruka.
• Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký
pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré
môžu byť trvalé.
2.3 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo zranenia, požia‐
ru alebo poškodenia spotrebiča.
• Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje
riziko, že sklené panely môžu prasknúť.
• Ak sú sklenené panely poškodené, ihneď ich
nechajte vymeniť. Kontaktujte servisné stredi‐
sko.
• Pri vyberaní dvierok spotrebiča postupujte
opatrne. Dvierka sú ťažké!
• Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli
opotrebeniu povrchového materiálu.
• Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu
spôsobiť požiar.
• Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepouží‐
vajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpú‐
šťadlá ani kovové predmety.
• Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavaj‐
te bezpečnostné pokyny na obale.
• Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistite
žiadnym čistiacim prostriedkom.
6
www.electrolux.com
Pyrolytické čistenie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia / požiarov /
chemických emisií (dymov) v pyrolytic‐
kom režime.
• Pred vykonaním funkcie Pyrolytického samo‐
čistenia alebo Prvého použitia spotrebiča od‐
stráňte z vnútra rúry:
– Všetky zvyšky jedla, oleja alebo tuku a iné
nečistoty.
– Všetky vyberateľné predmety (vrátane ro‐
štov, bočných zásuvných mriežok a pod.,
ktoré boli dodané s produktom), predovšet‐
kým však teflónové hrnce, panvice, pekáče,
nástroje a pod.
• Keď je spustené pyrolytické čistenie, nepú‐
šťajte deti k spotrebiču. Spotrebič sa veľmi zo‐
hrieva.
• Keď je spustené pyrolytické čistenie, nepú‐
šťajte deti k spotrebiču. Spotrebič sa veľmi zo‐
hreje a z predných chladiacich otvorov vychá‐
dza horúci vzduch.
• Pyrolytické čistenie je proces využívajúci veľ‐
mi vysokú teplotu, pri ktorom môže dôjsť k
tvorbe dymu zo zvyškov jedla a konštrukčných
materiálov, preto používatelia musia:
– Počas prvého použitia pri maximálnej teplo‐
te a po ňom zabezpečiť dobré vetranie.
– V priebehu pyrolytického čistenia a po ňom
zabezpečiť dobré vetranie.
• Na rozdiel od ľudí môžu byť niektoré vtáky a
plazy extrémne citlivé na prípadné výpary
vznikajúce počas čistiaceho procesu všetkých
pyrolytických rúr.
– V priebehu pyrolytického čistenia sa domá‐
ce zvieratá (najmä vtáky) nesmú dostať do
blízkeho okolia spotrebiča a pri prvom pou‐
žití pyrolytickej funkcie alebo maximálnej
teploty zabezpečte dostatočné vetranie.
• Malé domáce zvieratá môžu byť tiež citlivé na
lokálne zmeny teploty v okolí všetkých pyroly‐
tických rúr.
• Nelepivé povrchy hrncov, panvíc, plechov, ku‐
chynského riadu a pod. sa môžu poškodiť vy‐
sokou teplotou pri pyrolytickom čistení vo
všetkých pyrolytických rúrach a môžu byť tiež
zdrojom nízkej úrovne škodlivých chemických
výparov.
• Opísané výpary, ktoré sa uvoľňujú zo všet‐
kých pyrolytických rúr/zvyškov po varení, nie
sú škodlivé pre ľudí vrátane dojčiat a ľudí so
zdravotnými problémami.
2.4 Vnútorné osvetlenie
• Žiarovka alebo halogénová žiarovka používa‐
ná v tomto spotrebiči je určená len pre domá‐
ce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie
domácnosti.
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektric‐
kým prúdom.
• Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od
zdroja napájania.
• Používajte žiarovky s rovnakými technickými
údajmi.
2.5 Likvidácia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia alebo udu‐
senia.
• Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
• Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte
ho.
• Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebi‐
či.
SLOVENSKY
3. POPIS VÝROBKU
1 Ovládací panel
1
14
2 3
4
2 Ovládač funkcií rúry
5 6
3 Ukazovateľ/symbol prevádzky
7
8
9
5
4
3
2
1
10
11
12
13
4 Elektronický programátor
5 Ovládač teploty
6 Ukazovateľ prevádzky
7 Zásuvka teplotnej sondy
8 Ohrevný článok
9 Osvetlenie
10 Ventilátor
11 Zadný ohrevný článok
12 Dolný ohrev
13 Zasúvacia lišta, vyberateľná
14 Úrovne v rúre
3.1 Príslušenstvo
Drôtený rošt
Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené po‐
krmy.
Plech na pečenie
Na koláče a sušienky.
Pekáč na grilovanie/pečenie
Na pečenie mäsa a múčnych pokrmov alebo ako
nádoba na zachytávanie tuku.
7
8
www.electrolux.com
Teplotná sonda
Na meranie, do akej miery je jedlo upečené.
Teleskopické lišty
Pre rošty a plechy.
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
2.
4.1 Prvé čistenie
• Zo spotrebiča vyberte všetky časti príslušen‐
stva.
• Pred prvým použitím spotrebič vyčistite.
Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Na displeji sa zobrazí symbol
stavená hodina. "00" bliká.
1.
Stlačením tlačidla
aktuálnu hodinu.
alebo
nastavte
a na‐
3.
Stlačením tlačidla
aktuálne minúty.
4.
Stlačením tlačidla
nastavenie potvrďte
(potrebné len pri prvom nastavení. Neskôr
sa nový čas automaticky uloží po 5 sekun‐
dách).
Na displeji teploty/času sa zobrazí nový čas.
4.2 Nastavenie času
Po prvom zapojení do elektrickej siete sa na nie‐
koľko sekúnd zobrazia všetky symboly. Na ďal‐
ších niekoľko sekúnd sa na displeji zobrazí ve‐
rzia softvéru.
Po zobrazení verzie softvéru sa na displeji zo‐
a "12:00". "12" bliká.
brazia symboly
Stlačením tlačidla
nastavenie potvrďte
(potrebné len pri prvom nastavení. Neskôr
sa nový čas automaticky uloží po 5 sekun‐
dách).
alebo
nastavte
Zmena presného času
Presný čas môžete zmeniť iba pri vypnutej rúre.
. Na displeji začne blikať na‐
Stlačte tlačidlo
stavený čas a symbol
. Pri nastavovaní nové‐
ho času postupujte podľa časti Nastavenie času.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Ak chcete použiť spotrebič, stlačte otoč‐
ný ovládač. Otočný ovládač sa vysunie.
5.1 Zapnutie a vypnutie spotrebiča
1.
Otočte otočný ovládač funkcií rúry a vyberte
príslušnú funkciu.
2.
Otočte ovládač teploty
teplotu.
/
na príslušnú
SLOVENSKY
3.
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte otočný
ovládač funkcií rúry do polohy vypnuté
("0") .
9
Symbol, indikátor alebo ukazovateľ
ovládača (v závislosti od modelu –
pozrite si popis výrobku):
• Indikátor sa rozsvieti, keď sa rúra za‐
hrieva.
• Ukazovateľ sa rozsvieti, keď je spo‐
trebič v prevádzke.
• Symbol zobrazuje, či otočný ovládač
ovláda jednu z varných zón, funkcií
rúry alebo teplotu.
5.2 Funkcie rúry
Funkcia rúry
Použitie
Rýchle zohrievanie
Na skrátenie času zohrievania rúry.
Teplovzdušné pečenie
Na pečenie maximálne na 3 úrovniach rúry súčasne a
na sušenie potravín. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu te‐
plotu ako pri funkcii Tradičné pečenie.
Pizza
Na pečenie jedla na 1 úrovni, pri ktorom chcete dosia‐
hnuť intenzívne zhnednutie na povrchu a chrumkavú
kôrku naspodku. Nastavte o 20 – 40 °C nižšiu teplotu
ako pri funkcii Tradičné pečenie.
Tradičné pečenie
Dolný ohrev
Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
Na pečenie koláčov s chrumkavou alebo krehkou
spodnou časťou a na zaváranie potravín.
Rozmrazovanie
Na rozmrazovanie mrazených potravín.
Gril
Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hrianok.
Rýchly gril
Na grilovanie plochých jedál vo väčších množstvách a
prípravu hrianok.
Turbo gril
Pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny na jednej
úrovni. Tiež na gratinovanie a zapekanie.
Pyrolytické čistenie
SLúži na zapnutie automatického pyrolytického čiste‐
nia rúry. Táto funkcia spáli zvyšky nečistôt v rúre. Rú‐
ra sa zohreje na približne 500 °C.
5.3 Funkcia rýchleho ohrevu
3.
Funkcia rýchleho ohrevu skracuje čas ohrevu.
1. Nastavte funkciu rýchleho ohrevu. Bližšie in‐
formácie nájdete v tabuľke funkcií rúry.
2.
Otočte ovládač teploty
teplotu.
/
na príslušnú
4.
Keď spotrebič dosiahne nastavenú teplotu,
zaznie zvukový signál.
Funkcia Rýchle zohrievanie sa po za‐
znení zvukového signálu nevypne. Túto
funkciu musíte vypnúť manuálne.
Nastavte funkciu rúry.
10
www.electrolux.com
5.4 Displej
A
B
C
A) Časomer
B) Ukazovateľ ohrevu a zvyškového tepla
C) Zásuvka na vodu (iba pri vybraných mode‐
loch)
D) Teplotná sonda (iba pri vybraných modeloch)
E) Elektronický zámok dverí (iba pri vybraných
G
F
E
D
modeloch)
F) Hodiny/minúty
G) Časové funkcie
5.5 Tlačidlá
Tlačidlo
Popis
ČASOVAČ
MÍNUS, PLUS
,
Popis
Na nastaveničasovej e funkcie
Nastavenie času
KUCHYNSKÝ ČASO‐
MER
Nastavenie kuchynského časomera. Ak
chcete zapnúť alebo vypnúť osvetlenie rú‐
ry, stlačte toto tlačidlo a podržte ho dlhšie
ako 3 sekundy.
TEPLOTA
Na kontrolu teploty v rúre alebo teploty na‐
meranej teplotnou sondou (ak je k dispozí‐
cii). Používajte iba vtedy, keď je spustená
funkcia rúry.
5.6 Indikátor ohrevu alebo
zvyškového tepla
Ak zapnete funkciu rúry, čiarky na displeji
sa
zobrazujú jedna po druhej. Čiarky signalizujú, či
teplota rúry stúpa alebo klesá.
6. ČASOVÉ FUNKCIE
SYMBOL
FUNKCIA
POPIS
KUCHYNSKÝ ČA‐
SOMER
Slúži na nastavenie odpočítavania času. Táto funkcia nemá
vplyv na činnosť rúry. KUCHYNSKÝ ČASOMER môžete
použiť kedykoľvek, aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
DENNÝ ČAS
Na nastavenie, zmenu alebo kontrolu denného času. Pozri‐
te si časť Nastavenie hodín.
TRVANIE
Nastavenie, ako dlho spotrebič má byť spotrebič v prevádz‐
ke. Skôr ako nastavíte túto funkciu, nastavte funkciu rúry.
SLOVENSKY
SYMBOL
FUNKCIA
POPIS
KONIEC
Nastavene času, kedy sa má spotrebič vypnúť. Skôr ako
nastavíte túto funkciu, nastavte funkciu rúry. Funkcie Trva‐
nie a Koniec môžete použiť súčasne (posunutý štart) na na‐
stavenie času, keď sa má spotrebič zapnúť a potom vy‐
pnúť.
Opätovným stláčaním tlačidla
níte časovú funkciu.
zme‐
Na displeji bliká symbol
2.
Stlačením tlačidla
potvrďte nastave‐
nie časových funkcií alebo počkajte 5
sekúnd, kým sa nastavenie potvrdí au‐
tomaticky.
6.1 Nastavenie funkcií TRVANIE
alebo KONIEC
3.
1.
Opakovane stláčajte
, kým sa na displeji
nezobrazí symbol
alebo
.
2.
Stlačením tlačidla
alebo
hodnoty a stlačením tlačidla
nastavenie.
Na displeji bliká symbol
3.
alebo
.
nastavte
potvrďte
najprv nastavte mi‐
Pre funkciu Trvanie
núty a potom hodiny a pre funkciu Koniec
nastavte najprv hodiny a potom minúty.
Po uplynutí času zaznie na 2 minúty zvuko‐
vý signál. Na displeji bliká symbol
ale‐
a nastavený čas. Rúra sa vypne.
bo
Zvukový signál vypnete stlačením ľubovoľ‐
ného tlačidla alebo otvorením dvierok.
Ak stlačíte tlačidlo
počas nastavo‐
vania časovej funkcie TRVANIE
,
spotrebič sa prepne na nastavenie ča‐
sovej funkcie KONIEC
.
6.2 Nastavenie KUCHYNSKÉHO
ČASOMERA
1.
11
Stlačte tlačidlo
4.
a."00".
Stlačením tlačidla
alebo
nastavíte
KUCHYNSKÝ ČASOMER. Najprv sa čas
zobrazuje v minútach a sekundách. Keď je
čas, ktorý nastavujete, dlhší ako 60 minút,
. Spotre‐
na displeji sa zobrazí symbol
bič teraz vypočítava čas v hodinách a minú‐
tach.
KUCHYNSKÝ ČASOMER sa spustí auto‐
maticky po piatich sekundách.
Po uplynutí 90 % nastaveného času za‐
znie zvukový signál. Signál sa vypína
stlačením ľubovoľného tlačidla.
Po uplynutí nastaveného času znie dve mi‐
núty zvukový signál. "Na displeji bliká sym‐
bol "00:00" a . Signál sa vypína stlače‐
ním ľubovoľného tlačidla.
Ak nastavíte KUCHYNSKÝ ČASOMER
pri spustených funkciách TRVANIE ale‐
bo KONIEC, na displeji sa zobrazí sym‐
bol .
6.3 Časomer odpočítavajúci smerom
nahor
Časomer odpočítavajúci smerom nahor slúži na
sledovanie času prevádzky rúry. Zapne sa okam‐
žite, keď rúra začne zohrievať.
Ak chcete vynulovať funkciu časomera s odpočí‐
tavaním smerom nahor, stlačte a podržte tlačidlá
a
.
Časomer odpočítavajúci smerom nahor
nemôžete použiť pri spustenej časovej
funkcii Trvanie alebo Koniec.
.
7. POUŽÍVANIE PRÍSLUŠENSTVA
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Teplotná sonda
Teplotná sonda meria teplotu vo vnútri mäsa.
Keď mäso dosiahne nastavenú teplotu, spotrebič
sa vypne.
12
www.electrolux.com
Treba nastaviť dve teploty:
• Teplotu rúry na pečenie. Pozrite si tabuľku pe‐
čenia.
• Teplotu vnútri mäsa. Pozrite si tabuľku pre te‐
plotnú sondu.
Používajte iba teplotnú sondu dodanú
so spotrebičom alebo originálne ná‐
hradné diely.
1.
Nastavte funkciu rúry na pečenie a teplotu v
nej.
2.
Hrot teplotnej sondy (so symbolom
rukoväti) zasuňte do stredu mäsa.
na
6.
7.
8.
9.
sa nastavenie uloží automaticky. Nová
predvolená teplota vnútri mäsa sa zobrazuje
pri ďalšom použití teplotnej sondy.
Dbajte na to, aby počas pečenia teplotná
sonda zostala zapichnutá v mäse a zapoje‐
ná v zásuvke na teplotnú sondu.
Keď je teplota vnútri mäsa rovnaká ako na‐
stavená teplota, symbol teploty vnútri mäsa
a teplotnej sondy začnú blikať. Dve minúty
znie zvukový signál. Signál sa vypína stla‐
čením ľubovoľného tlačidla.
Odpojte konektor teplotnej sondy zo zásuv‐
ky. Vyberte mäso zo spotrebiča.
Spotrebič vypnite.
Vždy keď zapojíte teplotnú sondu do
zásuvky, musíte znova nastaviť trvanie
a čas ukončenia.
Keď spotrebič prvýkrát vypočíta pred‐
bežné trvanie pečenia, na displeji začne
blikať symbol -. Keď výpočet skončí, na
displeji sa zobrazí trvanie pečenia. Vý‐
počty prebiehajú na pozadí počas peče‐
nia a hodnota trvania pečenia na disple‐
ji sa v prípade potreby aktualizuje.
Teplotu vnútri mäsa môžete zmeniť kedykoľvek
počas pečenia:
1.
3.
Konektor teplotnej sondy zasuňte do zásuv‐
ky v prednej časti spotrebiča. Na displeji sa
zobrazuje symbol teplotnej sondy a predvo‐
lená teplota vnútri mäsa. Pri prvom použití
teplotnej sondy je predvolená teplota vnútri
mäsa 60 °C.
4.
Keď bliká symbol
, pomocou otočného
ovládača môžete zmeniť predvolenú teplotu
vnútri mäsa.
5.
Stlačením tlačidla
uložíte novú teplotu
vnútri mäsa alebo počkajte 10 sekúnd, kým
2.
Stlačte tlačidlo teploty
:
– Jedenkrát – na displeji sa zobrazí nasta‐
vená teplota vnútri mäsa, ktorá sa mení
každých 10 sekúnd na aktuálnu teplotu
vnútri mäsa.
– Dvakrát – na displeji sa zobrazí aktuálna
teplota v rúre, ktorá sa mení každých 10
sekúnd na nastavenú teplotu v rúre.
– Trikrát – na displeji sa zobrazí nastavená
teplota v rúre.
Pomocou otočného ovládača teploty zmení‐
te príslušnú teplotu.
7.2 Vkladanie príslušenstva
Drôtený rošt spolu s hlbokým pekáčom:
Hlboký pekáč a drôtený rošt majú bočné okraje.
Tieto okraje a tvar vodiacich líšt sú špeciálnym
vybavením, ktoré má zabrániť skĺznutiu varných
nádob.
SLOVENSKY
13
Drôtený rošt:
Rošt vložte medzi vodiace tyče zasúvacích líšt a
uistite sa, že nožičky smerujú nadol.
• Každý kus príslušenstva má v hornej časti na
pravom a ľavom okraji malé zarážky na zvýše‐
nie bezpečnosti. Tieto zarážky zároveň zabra‐
ňujú prevrhnutiu.
• Vysoký okraj okolo roštu je zariadenie, ktoré
zabraňuje zošmyknutiu riadu.
7.3 Teleskopické lišty – vkladanie príslušenstva rúry
Plech na pečenie alebo hlboký pekáč položte na
teleskopické lišty.
Rošt rúry položte na teleskopické lišty tak, aby
nožičky smerovali dole.
Vysoký okraj okolo roštu rúry je špeciál‐
ne zariadenie, ktoré zabráni prevrhnutiu
kuchynského riadu.
14
www.electrolux.com
7.4 Vloženie drôteného roštu spolu s hlbokým pekáčom
Drôtený rošt položte na hlboký pekáč. Drôtený
rošt a hlboký pekáč položte na teleskopické lišty.
8. DOPLNKOVÉ FUNKCIE
8.1 Detská poistka
Funkcia Detská poistka zabraňuje náhodnému
zapnutiu spotrebiča.
Zapnutie a vypnutie funkcie Detská poistka:
1. Nenastavujte funkciu rúry.
2.
3.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobra‐
zí/zmizne SAFE (keď zapnete alebo vypne‐
te funkciu Detská poistka).
Ak má rúra funkciu Pyrolytické čistenie
a táto funkcia je spustená, dvierka sú
zamknuté.
Po otočení ovládača alebo stlačení tla‐
čidla sa na displeji zobrazí symbol SA‐
FE.
Blokovanie ovládania
Funkcia blokovania ovládania zabraňuje náhod‐
nej zmene nastavení rúry. Blokovanie ovládania
môžete aktivovať iba pri spustenom spotrebiči.
Zapnutie a vypnutie funkcie Blokovanie
ovládania:
1. Spotrebič zapnite.
2. Zapnite funkciu alebo nastavenie rúry.
3.
4.
Súčasne stlačte a podržte tlačidlá
a
na 2 sekundy.
Zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobra‐
zí/zmizne symbol Loc (keď zapnete alebo
vypnete funkciu Blok. ovládania).
Ak má rúra funkciu Pyrolytické čistenie
a táto funkcia je spustená, dvierka sú
zamknuté.
Spotrebič je možné vypnúť, aj keď je
nastavená funkcia Blok. ovládania. Ak
spotrebič vypnete, funkcia Blok. ovláda‐
nia sa vypne tiež.
Po otočení ovládača alebo stlačení tla‐
čidla sa na displeji zobrazí symbol Loc.
8.2 Ukazovateľ zvyškového tepla
Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zvyškového
, keď je spotrebič vypnutý a teplota v
tepla
rúre je vyššia ako 40 °C. Teplotu v rúre môžete
zobraziť pomocou otočného ovládača teploty.
8.3 Chladiaci ventilátor
Ak je spotrebič zapnutý, automaticky sa aktivuje
chladiaci ventilátor, aby udržal povrch spotrebiča
chladný. Ak spotrebič vypnete, chladiaci ventilá‐
tor pokračuje v činnosti, kým sa spotrebič ne‐
ochladí.
8.4 Automatické vypínanie
Spotrebič sa z bezpečnostných dôvodov po urči‐
tom čase vypne:
• ak je rúra spustená,
• ak nezmeníte teplotu rúry.
SLOVENSKY
Teplota rúry
Čas vypnutia
30 - 115 °C
12,5 h
120 – 195 °C
8,5 h
200 - 245 °C
5,5 h
250 °C – maximálna teplota
3,0 h
Po automatickom vypnutí spotrebič znova za‐
pnete stlačením ľubovoľného tlačidla.
15
Automatické vypnutie funguje pre všet‐
ky funkcie rúry, okrem funkcií Osvetle‐
nie, Pečenie pri nízkej teplote, Trvanie,
Koniec, Posunutý štart a Teplotná son‐
da.
9. UŽITOČNÉ RADY A TIPY
9.1 Vnútorná strana dvierok
Pri niektorých modeloch môžete na vnútornej
strane dvierok nájsť:
• čísla úrovní roštov,
• informácie o funkciách ohrevu, odporúčané
úrovne a teploty pre typické jedlá.
Teplota a časy pečenia uvedené v ta‐
buľke sú iba orientačné. Závisia od kon‐
krétneho receptu, množstva a kvality
použitých prísad.
9.2 Pečenie múčnych pokrmov
Všeobecné pokyny
• Vaša nová rúra na pečenie môže pri pečení
fungovať inak ako spotrebič, ktorý ste použí‐
vali doteraz. Prispôsobte svoje zvyčajné na‐
stavenia (teplota, čas prípravy jedla) a úrovne
v rúre hodnotám v tabuľkách.
• Pri dlhších časoch pečenia môžete približne
10 minút pred uplynutím času pečenia rúru vy‐
pnúť a využiť tak zvyškové teplo rúry.
Keď pripravujete mrazený pokrm, plechy v rúre
sa môžu počas pečenia zdeformovať. Keď ple‐
chy znova vychladnú, deformácia zmizne.
Ako používať tabuľky pečenia
• Výrobca odporúča, aby ste prvýkrát použili
nižšiu teplotu.
• Ak nemáte k dispozícii informácie pre konkrét‐
ny recept, riaďte sa pokynmi pre veľmi podob‐
ný pokrm.
• Ak pečiete koláče na viacerých úrovniach, čas
pečenia môžete predĺžiť o 10 až 15 minút.
• Koláče a pečivo sa pri rôznych úrovniach spo‐
čiatku neopečú rovnako dohneda. V takomto
prípade nemeňte nastavenie teploty. Rozdiely
sa vyrovnajú počas pečenia.
9.3 Tipy na pečenie
Výsledok pečenia
Spodok koláča nie je dosta‐
točne prepečený.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Možná príčina
Riešenie
Úroveň roštu/plechu nie je
správna.
Koláč vložte do nižšej úrovne
v rúre.
Teplota rúry je príliš vysoká.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo nižšiu teplotu v rúre.
Príliš krátky čas pečenia.
Nastavte dlhší čas pečenia.
Čas pečenia nie je možné
skrátiť nastavením vyšších te‐
plôt.
16
www.electrolux.com
Výsledok pečenia
Možná príčina
Riešenie
V ceste je príliš veľa tekutiny.
Použite menej tekutiny. Dá‐
vajte pozor na časy miesenia,
predovšetkým pri použití ku‐
chynských spotrebičov.
Koláč je príliš suchý.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte
vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je príliš suchý.
Príliš dlhý čas pečenia.
Pri ďalšom pečení nastavte
kratší čas pečenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Teplota v rúre je príliš vysoká
a čas pečenia je príliš krátky.
Nastavte nižšiu teplotu peče‐
nia v rúre a predĺžte čas pe‐
čenia.
Koláč zhnedol nerovnomerne.
Zmes nie je rovnomerne roz‐
ložená.
Zmes cesta rozotrite po ple‐
chu rovnomerne.
Teplota rúry je príliš nízka.
Pri ďalšom pečení nastavte o
niečo vyššiu teplotu v rúre.
Koláč je nízky a je vlhký, maz‐
ľavý alebo sú na ňom vlhké
pásy.
Koláč sa za nastavený čas
neupečie.
9.4 Pečenie na jednej úrovni:
Pečivo vo formách
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Kysnutá bábov‐
ka/brioška
Teplovzdušné
pečenie
1
150 - 160
50 - 70
Koláč Madeira/
ovocné koláče
Teplovzdušné
pečenie
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Teplovzdušné
pečenie
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/piškótový
koláč bez tuku
Tradičné peče‐
nie
2
160
35 - 50
Korpus z krehké‐
ho cesta
Teplovzdušné
pečenie
2
170 - 180 1)
10 - 25
Korpus z piškó‐
tového cesta
Teplovzdušné
pečenie
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 formy
s priemerom 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Teplovzdušné
pečenie
2
160
60 - 90
SLOVENSKY
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Apple pie/jablko‐
vý koláč (2 formy
s priemerom 20
cm, rozmiestne‐
né po uhloprieč‐
ke)
Tradičné peče‐
nie
1
180
70 - 90
Tvarohový koláč
Tradičné peče‐
nie
1
170 - 190
60 - 90
1) Rúru predhrejte.
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pletenec/veniec
z kysnutého ce‐
sta
Tradičné pečenie
3
170 - 190
30 - 40
Vianočka
Tradičné pečenie
2
160 - 180 1)
50 - 70
Chlieb (ražný
chlieb):
1. Prvá časť
procesu pe‐
Tradičné pečenie
čenia.
2. Druhá časť
procesu pe‐
čenia.
1
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
Tradičné pečenie
3
190 - 210 1)
20 - 35
Piškótová roláda
Tradičné pečenie
3
180 - 200 1)
10 - 20
Koláč posypaný
mrveničkou (su‐
chý)
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
3
190 - 210 1)
20 - 30
3
150
35 - 55
3
170
35 - 55
Mandľový maslo‐
vý koláč/cukrové Tradičné pečenie
koláče
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového cesta)
2)
Teplovzdušné
pečenie
Ovocné koláče
(z kysnutého/pi‐
škótového cesta) Tradičné pečenie
2)
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
17
18
www.electrolux.com
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Ovocné koláče z
krehkého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
160 - 170
40 - 80
3
160 - 180 1)
40 - 80
Kysnutý koláč s
jemnou plnkou
Tradičné pečenie
(napr. tvaroho‐
vou, smotano‐
vou, pudingovou)
1) Rúru predhrejte.
2) Použite hlboký pekáč.
Sušienky
Druh pečiva
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Sušienky z kreh‐
kého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
10 - 20
Short bread/li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
140
20 - 35
Short bread/li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
Tradičné pečenie
3
160 1)
20 - 30
Sušienky z pi‐
škótového cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
15 - 20
Bielkové sušien‐
ky/pusinky
Teplovzdušné
pečenie
3
80 - 100
120 - 150
Mandľové su‐
šienky
Teplovzdušné
pečenie
3
100 - 120
30 - 50
Sušienky z kys‐
nutého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
150 - 160
20 - 40
Pečivo z lístko‐
vého cesta
Teplovzdušné
pečenie
3
170 - 1801)
20 - 30
Pečivo
Teplovzdušné
pečenie
3
1601)
10 - 25
Pečivo
Tradičné pečenie
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Teplovzdušné
pečenie
3
1501)
20 - 35
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
Tradičné pečenie
3
1701)
20 - 30
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
Pečenie zapekaných a gratinovaných pokrmov
Pokrm
Funkcia rúry na
pečenie
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Cestovinový ná‐
kyp
Tradičné pečenie
1
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Tradičné pečenie
1
180 - 200
25 - 40
Zapečená zeleni‐
na1)
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Bagety obložené
roztopeným sy‐
rom
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
15 - 30
Sladké nákypy
Tradičné pečenie
1
180 - 200
40 - 60
Zapečené ryby
Tradičné pečenie
1
180 - 200
30 - 60
Plnená zelenina
Turbo gril alebo
Teplovzdušné
pečenie
1
160 - 170
30 - 60
Teplota (°C)
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte.
9.5 Viacúrovňové pečenie
Koláče/pečivo/žemličky na plechoch
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Veterníky/odpa‐
ľované cesto
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Suchý koláč s
mrveničkou
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Teplota (°C)
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte.
Sušienky/small cakes/malé koláčiky/pečivo/žemličky
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Sušienky z kreh‐
kého cesta
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/Li‐
necké koláčiky/
ploché pečivo
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sušienky z pi‐
škótového cesta
1/4
-
160 - 170
25 - 40
19
20
www.electrolux.com
Teplovzdušné pečenie
Druh pečiva
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
2 úrovne v rúre
3 úrovne v rúre
Bielkové sušien‐
ky/snehové pu‐
sinky
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Mandľové su‐
šienky
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sušienky z kys‐
nutého cesta
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Pečivo z lístko‐
vého cesta
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Pečivo
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/ma‐
lé koláčiky (20
ks/plech)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Rúru predhrejte.
9.6 Pizza
Druh pečenia
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pizza (tenká)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (s bohatým ob‐
ložením)
2
180 - 200
20 - 30
Švajčiarske pečivo
Wähe
1
180 - 200
40 - 55
Špenátový koláč
1
160 - 180
45 - 60
Slaný lotrinský koláč
1
170 - 190
45 - 55
Švajčiarska torta
1
170 - 190
45 - 55
Jablkový koláč, oblo‐
žený
1
150 - 170
50 - 60
Zeleninový koláč
1
160 - 180
50 - 60
Nízky nekysnutý
chlieb
2
230 - 2501)
10 - 20
Koláč z lístkového ce‐
sta
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (jedlo
podobné pizze z Al‐
saska)
2
230 - 2501)
12 - 20
Pirohy (ruská verzia
calzone)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Rúru predhrejte.
SLOVENSKY
21
2) Použite hlboký pekáč.
9.7 Pečenie mäsa
• Na pečenie používajte teplovzdorný riad urče‐
ný do rúry (pozrite si pokyny od výrobcu).
• Veľké kusy mäsa môžete piecť priamo v hlbo‐
kom pekáči alebo na drôtenom rošte umiest‐
nenom nad hlbokým pekáčom (ak je k dispo‐
zícii).
• Chudé mäso pečte v pekáči s pokrievkou. Ta‐
kto zostane mäso šťavnatejšie.
• Všetky druhy mäsa, ktoré majú zhnednúť ale‐
bo získať kôrku, možno piecť v pekáči bez po‐
krievky.
• V rúre odporúčame piecť mäso a ryby s hmot‐
nosťou aspoň 1 kg.
• Aby ste zabránili pripáleniu štiav alebo tuku,
prilejte do hlbokého pekáča trochu vody.
• Pečené mäso po uplynutí 1/2 - 2/3 doby peče‐
nia podľa potreby obráťte.
• Veľké kusy pečeného mäsa a hydinu niekoľko‐
krát podlejte počas pečenia vlastnou šťavou.
Výsledok pečenia sa tým zlepší.
• Spotrebič môžete vypnúť asi 10 minút pred
ukončením pečenia a využiť tak zvyškové tep‐
lo.
9.8 Pečenie s Turbo grilom
Hovädzie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rú‐
re
Teplota °C
Čas (min.)
Dusené mäso v
pekáči
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230
120 - 150
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: nepre‐
pečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
190 - 200 1)
5-6
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: stredne
prepečené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
180 - 190 1)
6-8
Pečené hovä‐
dzie alebo hovä‐
dzie filé: prepe‐
čené
na cm hrúb‐
ky
Turbo gril
1
170 - 180 1)
8 - 10
Teplota °C
Čas (min.)
1) Rúru predhrejte.
Bravčové
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry Úroveň v rúre
Pliecko, krkovič‐
ka, stehno
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Kotleta/rebierka
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
170 - 180
60 - 90
Sekaná
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
160 - 170
50 - 60
Bravčové koleno
(predvarené)
750 g – 1 kg
Turbo gril
1
150 - 170
90 - 120
22
www.electrolux.com
Teľacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Pečené teľa‐
cie
1 kg
Turbo gril
1
160 - 180
90 - 120
Teľacie kole‐
no
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Jahňacie mäso
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Jahňacie
stehno/peče‐
né jahňacie
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
150 - 170
100 - 120
Jahňací chrb‐
át
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
40 - 60
Typ mäsa
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Zajačí chrbát/
zajačie steh‐
no
až do 1 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
230 1)
30 - 40
Srnčí chrbát
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
35 - 40
Srnčie stehno
1,5 – 2 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
180 - 200
60 - 90
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
Porciovaná
hydina
Každá 200 –
250 g
Turbo gril
1
200 - 220
30 - 50
Polovičky kur‐
čaťa
Každá 400 –
500 g
Turbo gril
1
190 - 210
35 - 50
Kurčatá, vy‐
kŕmené
1 – 1,5 kg
Turbo gril
1
190 - 210
50 - 70
Kačka
1,5 – 2 kg
Turbo gril
1
180 - 200
80 - 100
Hus
3,5 – 5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 180
Morka
2,5 – 3,5 kg
Turbo gril
1
160 - 180
120 - 150
Morka
4 – 6 kg
Turbo gril
1
140 - 160
150 - 240
Zverina
1) Rúru predhrejte.
Hydina
Typ mäsa
SLOVENSKY
23
Ryba (v pare)
Typ mäsa
Celá ryba
Množstvo
Funkcia rúry
Úroveň v rúre
Teplota °C
Čas (min.)
1 – 1,5 kg
Tradičné pe‐
čenie
1
210 - 220
40 - 60
9.9 Gril
Grilujte iba ploché kúsky mäsa alebo ryby.
Prázdnu rúru vždy predhrievajte pomocou funkcií
grilu 5 minút.
Grilujte vždy s maximálnou teplotou.
Rošt zasuňte do roviny odporúčanej v tabuľke
grilovania.
Pekáč vždy zasuňte do prvej roviny rúry, aby za‐
chytával tuk.
POZOR
Grilujte vždy pri zatvorených dvierkach
rúry.
Gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Teplota
Hovädzie peče‐
né
2
Hovädzie filety
Bravčový chrbát
Čas (min.)
1. strana
2. strana
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Teľacie kotlety
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jahňací chrbát
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Celá ryba, 500 1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Rýchly gril
Grilovaný pokrm
Úroveň v rúre
Čas (min.)
1. strana
2. strana
Burgers/fašírky
4
8 - 10
6-8
Bravčové filé
4
10 - 12
6 - 10
Klobásy
4
10 - 12
6-8
Rezne/teľacie kotlety
4
7 - 10
6-8
Toast /hrianky 1)
5
1-3
1-3
Obložené hrianky
4
6-8
-
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pizza, mrazená
2
200 - 220
15 - 25
Americká pizza, mra‐
zená
2
190 - 210
20 - 25
1) Rúru predhrejte.
9.10 Polotovary
Teplovzdušné pečenie
Polotovary
24
www.electrolux.com
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Pizza, chladená
Polotovary
2
210 - 230
13 - 25
Malé pizze, mrazené
2
180 - 200
15 - 30
Hranolčeky, tenké
3
200 - 220
20 - 30
Hranolčeky, hrubé
3
200 - 220
25 - 35
Americké zemiaky,
krokety
3
220 - 230
20 - 35
Opečené zemiakové
pyré
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Cannelloni,
čerstvé
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Cannelloni,
zmraz.
2
160 - 180
40 - 60
Syr pečený v rúre
3
170 - 190
20 - 30
Kuracie krídla
2
190 - 210
20 - 30
Mrazené hotové jedlá
Pokrm na peče‐
nie
Funkcie rúry
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (min.)
Mrazená pizza
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Hranolčeky1)
(300 - 600 g)
Tradičné pečenie
alebo Turbo gril
3
200 - 220
podľa pokynov
výrobcu
Bagety
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
Ovocné koláče
Tradičné pečenie
3
podľa pokynov
výrobcu
podľa pokynov
výrobcu
1) Hranolčeky podľa potreby 2 až 3-krát obráťte
9.11 Odmrazovanie
Pokrm vyberte z obalu a položte ho na tanier.
Pokrm
Čas rozmrazo‐
vania (min.)
Nezakrývajte ho miskou ani tanierom, pretože by
sa tým mohol predĺžiť čas rozmrazovania.
V rúre použite prvú úroveň zdola.
Dodatočný čas roz‐
mrazovania (v min.)
Poznámka
Kurča, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Kurčatá položte na obrátený
tanierik vložený do veľkého
taniera. Po uplynutí polovi‐
ce času obráťte.
Mäso, 1 000 g
100 - 140
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Mäso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Po uplynutí polovice času
obráťte.
Pstruh, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
SLOVENSKY
25
Čas rozmrazo‐
vania (min.)
Dodatočný čas roz‐
mrazovania (v min.)
Jahody, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smotana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smotana sa dá výborne vy‐
šľahať, aj keď je čiastočne
zamrznutá.
Pokrm
Torta, 1 400 g
60
9.12 Zaváranie
Na čo treba pamätať:
• Používajte len zaváracie poháre rovnakej veľ‐
kosti dostupné na trhu.
• Nepoužívajte poháre so skrutkovacím vieč‐
kom ani s bajonetovým uzáverom alebo ple‐
chovky.
• Pri tejto funkcii použite prvú úroveň zdola.
• Na plech na pečenie nedávajte viac než šesť
jednolitrových zaváracích pohárov.
60
Poznámka
-
• Poháre rovnomerne naplňte a zatvorte.
• Poháre sa nesmú navzájom dotýkať.
• Do plechu na pečenie nalejte približne 1/2 litra
vody, aby sa v rúre vytvorila dostatočná vlh‐
kosť.
• Keď kvapalina v pohároch začne slabo vrieť
(pri 1-litrových nádobách približne po 35 - 60
minútach), vypnite rúru alebo znížte teplotu na
100 °C (pozri tabuľku).
Mäkké ovocie
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
-
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Teplota v °C
Čas prípravy, kým
kvapalina nezačne
slabo vrieť (v min.)
Ďalšie varenie pri 100
°C (min.)
Mrkva 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Uhorky
160 - 170
50 - 60
-
Čalamáda
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaleráb/hrášok/špar‐
gľa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Zaváranie
Jahody/čučoriedky/
maliny/zrelé egreše
Kôstkovice
Zaváranie
Hrušky/dule/slivky
Zelenina
Zaváranie
1) Po vypnutí rúry nechajte odstáť.
26
www.electrolux.com
9.13 Sušenie – Teplovzdušné
pečenie
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď vypnete spo‐
trebič v polovici času sušenia. Otvorte dvierka
spotrebiča a nechajte spotrebič vychladnúť. Po‐
tom proces sušenia dokončite.
Rošty rúry zakryte papierom na pečenie.
Zelenina
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1/4
60 - 70
6- 8
3
1/4
60 - 70
5-6
Zelenina na kva‐
senie
3
1/4
60 - 70
5-6
Huby
3
1/4
50 - 60
6-8
Bylinky
3
1/4
40 - 50
2-3
Teplota (°C)
Čas (hod.)
1 úroveň
2 úrovne
Strukoviny
3
Papriky
Ovocie
Sušené potravi‐
ny
Úroveň v rúre
1 úroveň
2 úrovne
Slivky
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marhule
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jablkové plátky
3
1/4
60 - 70
6-8
Hrušky
3
1/4
60 - 70
6-9
9.14 Tabuľka vnútornej teploty pri použití teplotnej sondy
Hovädzie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Rebierko/steak: neprepečené
45 - 50
Rebierko/steak: stredne prepečené
60 - 65
Rebierko/steak: prepečené
70 - 75
Bravčové
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Bravčové pliecko, stehno, krkovička
80 - 82
Kotleta (chrbát)/údené bravčové
75 - 80
Fašírka
75 - 80
Teľacie mäso
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Pečené teľacie
75 - 80
Teľacie koleno
85 - 90
SLOVENSKY
27
Baranina/jahňacina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Jahňacie stehno
80 - 85
Baranie stehno
80 - 85
Pečené jahňacie/jahňacie stehno
70 - 75
Zverina
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Zajačí chrbát
70 - 75
Zajačie stehno
70 - 75
Celý zajac
70 - 75
Srnčí chrbát
70 - 75
Srnčie alebo jelenie stehno
70 - 75
Ryby
Pokrmy
Teplota vo vnútri pokrmu °C
Losos
65 - 70
Pstruhy
65 - 70
10. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čisteniu:
• Prednú stranu spotrebiča očistite mäkkou
utierkou namočenou v teplej vode s prídav‐
kom čistiaceho prostriedku.
• Na čistenie kovových povrchov použite bežný
čistiaci prostriedok.
• Vnútro spotrebiča vyčistite po každom použití.
Jednoduchšie tak odstránite nečistoty, ktoré
sa nepripália.
• Odolné nečistoty odstráňte špeciálnym čisti‐
čom na rúry na pečenie.
• Po každom použití vyčistite všetko príslušen‐
stvo a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú
tkaninu namočenú v teplej vode s prídavkom
čistiaceho prostriedku.
• Ak máte príslušenstvo s nelepivým povrchom,
nečistite ho agresívnymi prostriedkami, ostrý‐
mi predmetmi ani v umývačke riadu. Môže to
spôsobiť poškodenie nepriľnavého povrchu.
10.1 Pyrolytické čistenie
Vyberte všetko príslušenstvo a vybera‐
teľné držiaky roštov.
Pyrolytické čistenie nespúšťajte, ak ste
úplne nezatvorili dvierka. Pri niektorých
modeloch sa v prípade tejto chyby na
displeji zobrazuje symbol C3.
1.
2.
Hrubé nečistoty odstráňte ručne.
Nastavte funkciu pyrolytického čistenia.
Bližšie informácie nájdete v časti „Funkcie
rúry“.
3.
Keď bliká
, stlačením
alebo
na‐
stavte potrebný program:
– P1 – ak rúra nie je príliš znečistená. Pro‐
gram trvá 1:30 hod.
– P2 – ak sa znečistenie odstraňuje ťažko.
Program trvá 2:30 hod.
Program sa spustí po 2 sekundách.
Ak chcete zmeniť štandardnú dobu trvania
zvoleného programu (P1 alebo P2), stlače‐
28
www.electrolux.com
ním
nastavte
a potom stlačením
alebo
nastavte dĺžku trvania pyroly‐
tického programu.
Funkciu Koniec môžete použiť na posunutie
štartu programu čistenia.
Keď rúra dosiahne nastavenú teplotu, dvier‐
ka sa uzamknú. Na displeji sa zobrazuje
symbol
a segmenty indikátora ohrevu,
až kým sa dvierka neodomknú.
mienka, že je potrebné vykonať pyrolytické čiste‐
nie.
Pripomienka čistenia zhasne:
• Po ukončení programu pyrolytického
čistenia.
• Ak naraz stlačíte tlačidlá „
“a„
“, kým na displeji bliká PYR.
Počas pyrolytického čistenia nesvieti
osvetlenie rúry.
Pripomienka čistenia
Po každom zapnutí a vypnutí spotrebiča bude na
displeji 10 sekúnd blikať symbol PYR ako pripo‐
10.2 Zasúvacie lišty
Vyberanie zasúvacích líšt
Ak chcete vyčistiť bočné steny, môžete vybrať
zasúvacie lišty.
1. Odtiahnite prednú časť zasúvacích líšt od
bočnej steny.
2.
Potiahnite zadnú časť líšt od bočnej steny a
lišty vyberte.
2
1
Montáž zasúvacích líšt
Pri montáži zasúvacích líšt zvoľte opačný postup.
Platí pre teleskopické lišty:
Upevňovacie kolíky na teleskopických
lištách musia smerovať dopredu.
10.3 Osvetlenie
VAROVANIE
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektric‐
kým prúdom.
Osvetlenie rúry a sklenený kryt žiarovky
môžu byť horúce.
Pred výmenou žiarovky v osvetlení:
• Vypnite spotrebič.
SLOVENSKY
29
Výmena žiarovky v hornej časti dutiny rúry:
1. Otočte sklenený kryt doľava a vyberte ho.
2. Vyčistite sklenený kryt.
3. Žiarovku vymeňte za vhodnú žiarovku odol‐
nú voči teplote 300 °C.
4. Nainštalujte sklenený kryt.
• Odstráňte poistky z poistkovej skrine alebo
prerušte elektrický obvod.
POZOR
Na spodnú časť vnútra rúry položte
handričku. Zabránite tak poškodeniu sk‐
la žiarovky a vnútra rúry.
Vždy používajte ten istý druh žiarovky.
10.4 Čistenie dvierok rúry
Demontáž dvierok a sklenených panelov
Dvierka rúry a vnútorné sklenené panely môžete
vybrať a vyčistiť. Počet sklenených panelov sa lí‐
ši v závislosti od modelu.
VAROVANIE
Pri vyberaní dvierok spotrebiča postu‐
pujte opatrne. Dvierka sú ťažké.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
Dvierka úplne otvorte.
Úplne stlačte upínacie páky (A) na dvoch
pántoch dvierok.
Dvierka rúry privrite, aby zostali v prvej po‐
lohe (približne v 70° uhle).
Dvierka rúry uchopte po oboch stranách a
potiahnite ich od spotrebiča v určitom uhle
smerom nahor.
5.
Dvierka položte vonkajšou stranou nadol na
mäkkú tkaninu na rovný povrch. Tým za‐
bránite poškrabaniu.
6.
Uchopte rám dvierok (B) na hornom okraji
dvierok po oboch stranách a zatlačte dov‐
nútra, aby sa uvoľnili upevňovacie západky.
Rám dvierok vyberte potiahnutím dopredu.
7.
B
1
8.
9.
Montáž dvierok a sklenených panelov
Po ukončení čistenia namontujte sklenené pane‐
ly a dvierka rúry. Pri montáži zvoľte opačný po‐
Sklené panely dvierok uchopte na ich hor‐
nej hrane a po jednom ich vytiahnite sme‐
rom nahor z úchytiek.
Sklenený panel umyte vodou s prídavkom
saponátu. Sklenený panel dôkladne osušte.
stup. Najprv namontujte malý panel, potom väč‐
ší.
30
www.electrolux.com
11. ČO ROBIŤ, KEĎ...
VAROVANIE
Pozrite si kapitoly o bezpečnosti.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič nehreje.
Spotrebič je vypnutý.
Spotrebič zapnite.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené hodiny.
Nastavte hodiny. Pozrite si
časť „Nastavenie času“.
Spotrebič nehreje.
Nie sú nastavené potrebné
nastavenia.
Skontrolujte, či sú nastavenia
správne.
Spotrebič nehreje.
Je aktivované automatické
bezpečnostné vypnutie.
Pozrite si časť „Automatické
vypínanie“.
Spotrebič nehreje.
Je vyhodená poistka.
Skontrolujte, či je príčinou po‐
ruchy práve poistka. Ak sa
poistka vyhodí opakovane,
obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je vypálená.
Žiarovku vymeňte.
Funkcia pyrolytického čistenia Nezavreli ste úplne dvierka
Úplne zatvorte dvierka.
nefunguje (na časovom di‐
rúry alebo je nefunkčné bloko‐
spleji sa zobrazuje C3).
vanie dverí.
Na displeji sa zobrazuje C2.
Pred zapnutím funkcie pyroly‐ Konektor teplotnej sondy od‐
tického čistenia alebo rozmra‐ pojte zo zásuvky.
zovania ste nevybrali konek‐
tor teplotnej sondy z prísluš‐
nej zásuvky.
Na displeji sa zobrazuje F102. • Dvierka nie sú úplne zatvo‐ • Úplne zatvorte dvierka.
rené.
• Pomocou domovej poistky
• Zámok dverí je nefunkčný.
alebo ističa v poistkovej
skrini vypnite spotrebič a
znovu ho zapnite.
• Ak sa na displeji znovu zo‐
brazí kód F102, obráťte sa
na servisné stredisko.
Na časovom displeji sa zobra‐ Došlo k poruche elektriky.
zí chybový kód, ktorý nie je v
zozname.
Ak problém nedokážete odstrániť sami, zavolajte
predajcu alebo servisné stredisko.
Údaje potrebné pre autorizované servisné stredi‐
sko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa
Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:
• Pomocou domovej poistky
alebo ističa v poistkovej
skrini vypnite spotrebič a
znovu ho zapnite.
• Ak sa na displeji znovu zo‐
brazí chybový kód, obráťte
sa na autorizované servis‐
né stredisko.
nachádza na prednom ráme vnútorného priesto‐
ru spotrebiča.
SLOVENSKY
Model (MOD.)
.........................................
Číslo produktu (PNC)
.........................................
Sériové číslo (S. N.)
.........................................
12. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte
na recykláciu. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických
spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti.
Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo
mestský úrad.
31
892964516-B-422013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement