Electrolux EOC3430COX User manual

Electrolux EOC3430COX User manual
EOC3430CO
.......................................................... .......................................................
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
2
www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.RegisterElectrolux.com
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
3
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo. Otroci, mlajši od treh
let, se ne smejo zadrževati v bližini naprave brez nadzora.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le stro‐
kovno usposobljena oseba.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
• Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino. Iz
pečice odstranite vse dele.
4
www.electrolux.com
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐
silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk
namestite v obratnem zaporedju.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstav‐
nik proizvajalca, pooblaščena servisna služba ali druga strokov‐
no usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
• Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da pre‐
prečite možnost udara električnega toka.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
SLOVENŠČINA
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
5
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb / Požara / Kemičnih
emisij (hlapov) v načinu Piroliza.
• Pred izvajanjem funkcije samodejnega čišče‐
nja s pirolizo ali pred prvo uporabo iz pečice
odstranite:
– vse večje ostanke hrane, olje ali razlito ma‐
ščobo / usedline,
– Vse odstranljive predmete (vključno z rešet‐
kami, stranskimi vodili itd., ki so priloženi iz‐
delku), še posebej lonce, ponve, pekače,
posode s premazom proti prijemanju itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za pirolitično
čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne za‐
držujejo v bližini naprave. Naprava se močno
segreje, iz sprednjih hladilnih odprtin pa se
sprošča vroč zrak.
• Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne visoke
temperature, zaradi katerih se lahko iz ostan‐
kov hrane in konstrukcijskega materiala kadi,
takrat pa mora uporabnik narediti naslednje:
– Med prvo uporabo pri najvišji temperaturi in
po njej zagotoviti dobro prezračevanje.
– Med in po vsakem pirolitičnem čiščenju po‐
skrbeti za dobro prezračevanje.
• Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in plazilci
lahko izredno občutljivi na morebitne hlape, ki
se sproščajo med čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju odstranite
živali (še posebej ptice) iz okolice naprave
in delovanje pri najvišji temperaturi uporabi‐
te v dobro prezračevanem prostoru.
6
www.electrolux.com
• Majhne domače živali so prav tako lahko ob‐
čutljive na krajevne temperaturne spremembe
v bližini vseh pirolitičnih pečic.
• Površine proti prijemanju na loncih, ponvah,
pekačih, posodah itd. lahko poškodujejo viso‐
ke temperature pri pirolitičnem čiščenju vseh
pirolitičnih pečic in so lahko tudi vir nizke stop‐
nje škodljivih hlapov.
• Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/os‐
tankov hrane, kot je opisano, niso škodljivi za
ljudi, vključno z dojenčki ali osebami z zdrav‐
stvenimi težavami.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
3. OPIS IZDELKA
1
2 3
4
1 Upravljalna plošča
5
2 Gumb za funkcije pečice
3 Lučka/simbol napajanja
12
6
7
5
4
3
2
1
11
4 Elektronski programator
5 Gumb za nastavitev temperature
6 Grelec
8
9
7 Žarnica
10
9 Grelec na zadnji steni
8 Ventilator
10 Gretje spodaj
11 Nosilci rešetk, odstranljivi
12 Položaji rešetk
3.1 Pripomočki
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
SLOVENŠČINA
7
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
Posoda za žar- / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
Izvlečna vodila
Za police in pladnje.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
2.
4.1 Prvo čiščenje
• Iz naprave odstranite vse dele.
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
4.2 Nastavitev časa
Po prvi priključitvi na električno omrežje se za
nekaj sekund vklopijo vsi simboli na prikazovalni‐
ku. Naslednjih nekaj sekund je na prikazovalniku
prikazana različica programske opreme.
Ko številka različice programske opreme izgine,
in »12:00«.
se na prikazovalniku prikažeta
"12« utripa.
1.
Pritisnite
ali
, da nastavite uro.
Pritisnite
za potrditev (potrebno le ob pr‐
vi nastavitvi. Pozneje se nov čas samodejno
shrani po petih sekundah).
Na prikazovalniku sta prikazana
nastavljena ura. "00« utripa.
in
3.
Pritisnite
4.
Pritisnite
za potrditev (potrebno le ob pr‐
vi nastavitvi. Pozneje se nov čas samodejno
shrani po petih sekundah).
Prikazovalnik temperature/časa prikazuje
nov čas.
ali
, da nastavite minute.
Spreminjanje nastavljenega časa
Nastavljen čas lahko spremenite le, ko je pečica
izklopljena.
Pritisnite
. Na prikazovalniku utripata nastav‐
ljen čas in simbol
. Pri nastavljanju novega
časa upoštevajte postopek »Nastavitev časa«.
8
www.electrolux.com
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
3.
Za uporabo naprave pritisnite upravljalni gumb.
Upravljalni gumb izskoči.
5.1 Vklop in izklop naprave
1.
Obrnite gumb za funkcije pečice, da izbere‐
te funkcijo pečice.
2.
Obrnite gumb za temperaturo
nastavite temperaturo.
/
, da
Če želite izklopiti napravo, obrnite gumb za
funkcije pečice v položaj za izklop (»0«) .
Simbol gumba, indikator ali lučka
(odvisno od modela - oglejte si opis
izdelka):
• Indikator zasveti, ko se pečica segre‐
je.
• Lučka zasveti, ko naprava deluje.
• Simbol prikazuje, ali z gumbom na‐
dzorujemo eno izmed kuhališč, funk‐
cije pečice ali temperaturo.
5.2 Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Osvetlitev
Za vklop luči brez funkcije pečice.
Vroči zrak
Za pečenje na največ treh višinah pečice hkrati in za
sušenje živil. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C niž‐
je kot pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.
Program za pizzo
Gretje zgoraj in spodaj
Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj za‐
pečene in hrustljave. Temperaturo nastavite za 20 40 °C nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj.
Za peko in pečenje mesa na eni višini pečice.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim ali zapečenim dnom ter za
vlaganje hrane.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in za popekanje.
Veliki žar
Za peko velike količine ploščatih jedi in za popekanje.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa in perutnine na eni viši‐
ni. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zapeče‐
nost.
Pirolitično čiščenje
Za vklop samodejnega pirolitičnega čiščenja pečice. S
pomočjo te funkcije zgori preostala umazanija v peči‐
ci. Pečica se segreje do približno 500 °C.
SLOVENŠČINA
9
5.3 Prikazovalnik
A
G
F
B
E
C
D
Programska ura
Indikator segrevanja in akumulirane toplote
Predal za vodo (le izbrani modeli)
Sonda za meso (le izbrani modeli)
Zapora vrat (le izbrani modeli)
Ure/minute
Časovne funkcije
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
5.4 Tipke
Tipka
Funkcija
URA
MINUS, PLUS
,
Opis
Za nastavitev časovne funkcije.
Za nastavljanje časa.
5.5 Indikator segrevanja/akumulirane
toplote
Če vklopite funkcijo pečice, ena za drugo zasve‐
tijo črtice na prikazovalniku
. Črtice prikazuje‐
jo naraščanje ali padanje temperature pečice.
6. ČASOVNE FUNKCIJE
SIMBOL
FUNKCIJA
OPIS
ODŠTEVALNA URA Za nastavitev odštevanja časa. Ta funkcija ne vpliva na de‐
lovanje pečice. ODŠTEVALNO URO lahko nastavite kadar‐
koli, tudi ko je naprava izklopljena.
ČAS
Za nastavitev, spreminjanje ali preverjanje časa. Oglejte si
»Nastavitev časa«.
TRAJANJE
Za nastavitev trajanja delovanja naprave. Preden nastavite
to funkcijo, nastavite funkcijo pečice.
KONEC
Za nastavitev časa izklopa naprave. Preden nastavite to
funkcijo, nastavite funkcijo pečice. Funkciji Trajanje in Ko‐
nec lahko uporabljate sočasno (časovni zamik) za nastavi‐
tev časa vklopa in izklopa naprave.
Pritiskajte
funkcije.
za spremembo časovne
Pritisnite
, da potrdite nastavitve ča‐
sovnih funkcij, ali počakajte pet sekund,
da se nastavitve samodejno potrdijo.
6.1 Nastavljanje funkcije TRAJANJE
ali KONEC
1.
Pritiskajte
ne prikaže
, dokler se na prikazovalniku
ali
.
Na prikazovalniku utripa
ali
.
10
www.electrolux.com
2.
3.
Pritisnite
nato pa
ali
za nastavitev vrednosti,
za potrditev.
najprej nastavite
Za funkcijo Trajanje
minute in nato ure, za funkcijo Konec
pa najprej nastavite ure in nato minute.
Po poteku časa se za dve minuti oglasi
zvočni signal. Na prikazovalniku utripata
simbol
ali
in časovna nastavitev.
Pečica se izklopi.
Pritisnite katerokoli tipko ali odprite vrata pe‐
čice, da izklopite zvočni signal.
Če boste med nastavljanjem ur za TRA‐
JANJE
pritisnili tipko
, bo na‐
prava prešla v nastavitev funkcije KO‐
NEC
.
6.2 Nastavljanje ODŠTEVALNE URE
Uporabite za nastavljanje odštevanja (največ 2
uri in 30 min.). Ta funkcija ne vpliva na delovanje
pečice. ODŠTEVALNO URO lahko nastavite ka‐
darkoli, tudi ko je naprava izklopljena.
1.
Pritiskajte
, dokler na prikazovalniku ne
začneta utripati in »00«.
2.
Pritisnite
ali
, da nastavite ODŠTE‐
VALNO URO. Najprej se čas izračuna v mi‐
nutah in sekundah. Ko je čas, ki ga nastavi‐
3.
4.
te, daljši od 60 minut, se na prikazovalniku
. Naprava sedaj izraču‐
prikaže simbol
na čas v urah in minutah.
ODŠTEVALNA URA se samodejno zažene
po petih sekundah.
Po pretečenih 90 % nastavljenega časa
se oglasi zvočni signal.
Pritisnite tipko za izklop signala.
Ko se nastavljeni čas konča, zvočni signal
deluje dve minuti. "Na prikazovalniku utripa‐
ta 00:00« in .
Pritisnite tipko za izklop signala.
Če funkcijo ODŠTEVALNA URA nasta‐
vite, ko je izbrana funkcija TRAJANJE
ali KONEC, se na prikazovalniku prika‐
že simbol .
6.3 Števec časa
Prištevalno uro uporabite za nastavitev časa de‐
lovanja pečice. Vklopi se ob začetku segrevanja
pečice.
Za ponastavitev števca časa pritisnite in držite
in
.
tipki
Števca časa ne morete uporabiti med
izvajanjem funkcije Trajanje ali Konec.
7. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
7.1 Vstavljanje opreme
Rešetka in globok pekač skupaj:
Globok pekač in rešetka imata stranske robove.
Ti robovi in oblika vodil preprečujejo zdrs poso‐
de.
SLOVENŠČINA
11
Mreža za pečenje
Rešetko potisnite med vodili nosilca rešetk in po‐
skrbite, da bodo nogice obrnjene navzdol.
• Vsa oprema ima na vrhu na desni in levi strani
majhne zareze za večjo varnost. Zareze so tu‐
di varovala pred prevračanjem.
• Visok rob okoli rešetke je namenjen prepreče‐
vanju zdrsa posode.
7.2 Izvlečna vodila - Vstavljanje opreme pečice
Na izvlečni vodili postavite pekač za pecivo ali
globok pekač.
Rešetko postavite na izvlečni vodili z nogicami,
obrnjenimi navzdol.
Visok rob okoli rešetke je poseben ele‐
ment, ki preprečuje zdrs posode.
12
www.electrolux.com
7.3 Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Rešetko in
globok pekač postavite na izvlečni vodili.
8. DODATNE FUNKCIJE
8.1 Varovalo za otroke
Varovalo za otroke preprečuje nenameren vklop
naprave.
Vklop in izklop funkcije varovala za otroke:
1. Ne nastavite funkcije pečice.
2. Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite
in
.
3. Oglasi se zvočni signal. Na prikazovalniku
se prikaže/izgine SAFE (ko vklopite ali izklo‐
pite varovalo za otroke).
Če ima pečica funkcijo Pirolitično čišče‐
nje in se funkcija izvaja, so vrata zakle‐
njena.
Ko obrnete gumb ali pritisnete tipko, se
na prikazovalniku prikaže SAFE.
Zaklepanje tipk
Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno spremi‐
njanje funkcije pečice. Funkcijo zaklepanja tipk
lahko vklopite samo takrat, ko naprava deluje.
Vklop in izklop funkcije zaklepanja tipk:
1. Vklopite napravo.
2. Vklopite funkcijo ali nastavitev pečice.
3. Hkrati za dve sekundi pritisnite in zadržite
in
.
4. Oglasi se zvočni signal. Na prikazovalniku
se prikaže/izgine Loc (ko vklopite ali izklopi‐
te funkcijo zaklepanja tipk).
Če ima pečica funkcijo Pirolitično čišče‐
nje in se funkcija izvaja, so vrata zakle‐
njena.
Napravo lahko izklopite, ko je vklopljeno
zaklepanje tipk. Ko izklopite napravo, se
izklopi tudi funkcija zaklepanja tipk.
Ko obrnete gumb ali pritisnete tipko, se
na prikazovalniku prikaže Loc.
8.2 Indikator akumulirane toplote
Na prikazovalniku se prikaže indikator akumulira‐
ne toplote
, ko je naprava izklopljena in tem‐
peratura v pečici več kot 40 °C. Z gumbom za
nastavitev temperature izberite prikaz temperatu‐
re pečice.
8.3 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
8.4 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po določenem
času izklopi:
• če deluje funkcija pečice,
• če ne spremenite temperature pečice.
Temperatura pečice
Čas izklopa
30 - 115 °C.
12,5 ure
SLOVENŠČINA
Temperatura pečice
Čas izklopa
120 - 195 °C
8,5 ure
200 - 245 °C
5,5 ure
250 - največ °C
13
3,0 ure
Po samodejnem izklopu pritisnite tipko za ponov‐
ni vklop naprave.
Samodejni izklop deluje pri vseh funkci‐
jah pečice, razen pri funkcijah Osvetli‐
tev, Trajanje, Konec in Zamik vklopa.
9. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
Temperature in časi pečenja v razpre‐
delnicah so le priporočila. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine uporablje‐
nih sestavin.
9.1 Pečenje peciva
Splošna navodila
• Lastnosti vaše nove pečice so lahko drugač‐
ne, kot so bile lastnosti prejšnje. Vaše običaj‐
ne nastavitve (temperaturo, čas priprave hra‐
ne) in položaje rešetk prilagodite glede na
vrednosti v razpredelnicah.
• Pri dolgotrajni peki lahko pečico približno 10
minut pred iztekom časa za peko izklopite in
nato izkoristite akumulirano toploto.
Ko pripravljate zamrznjena živila, se lahko pekači
v pečici med peko zvijejo. Ko se pekači ponovno
ohladijo, se zravnajo.
Uporaba razpredelnic za pečenje
• Proizvajalec priporoča, da prvič uporabite niž‐
jo temperaturo.
• Če ne najdete nastavitev za poseben recept,
poiščite najbolj podobno nastavitev.
• Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15 mi‐
nut, če pečete na več kot eni višini.
• Torte in peciva, ki jih pečete na različnih viši‐
nah, na začetku ne bodo enakomerno zape‐
čeni. V tem primeru ne spreminjajte tempera‐
turnih nastavitev. Razlika se bo med peče‐
njem izenačila.
9.2 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj zape‐
čen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Temperatura pečice je previ‐
soka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko nižjo temperaturo.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Podaljšajte čas pečenja. Časa
pečenja ne morete skrajšati z
nastavitvijo višjih temperatur.
V testu je preveč tekočine.
Uporabite manj tekočine. Bo‐
dite previdni glede časa me‐
šanja, predvsem pri uporabi
mešalnika.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Kolač je presuh.
Kolač je presuh.
Temperatura pečice je preniz‐ Pri naslednji peki nastavite vi‐
ka.
šjo temperaturo.
Predolg čas pečenja.
Pri naslednji peki nastavite
krajši čas pečenja.
14
www.electrolux.com
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Temperatura pečice je previ‐
soka in čas pečenja prekra‐
tek.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Zmes je neenakomerno po‐
razdeljena.
Zmes porazdelite enakomer‐
no po pekaču.
Kolač ni pečen v predvidenem Temperatura pečice je preniz‐
času pečenja.
ka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko višjo temperaturo.
9.3 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Šarkelj/Brioche
Vroči zrak
1
150 - 160
50 - 70
Peščeni kolač/
Sadni kolač
Vroči zrak
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Vroči zrak
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160
35 - 50
Kolač iz krhkega
testa
Vroči zrak
2
170 - 180 1)
10 - 25
Kolač iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Vroči zrak
2
160
60 - 90
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180
70 - 90
Skutna torta
Gretje zgoraj in
spodaj
1
170 - 190
60 - 90
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Pletenica/Pleten
kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170 - 190
30 - 40
Božični kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160 - 180 1)
50 - 70
Kruh (ržen kruh):
1. Prvi del pe‐
ke.
2. Drugi del
peke.
Gretje zgoraj in
spodaj
1
Princeskini krofi/
Ėclair
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rulada
Gretje zgoraj in
spodaj
3
180 - 200 1)
10 - 20
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 30
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Vroči zrak
3
150
35 - 55
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170
35 - 55
Vroči zrak
3
160 - 170
40 - 80
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 - 180 1)
40 - 80
Kolač z drobljen‐
cem
Maslen kolač z
mandlji/sladko
pecivo
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
2)
Sadni kolač iz
krhkega testa
Pecivo iz vzhaja‐
nega testa z ob‐
čutljivimi nadevi
(npr. skuto, sme‐
tano, jajčno kre‐
mo)
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
Drobno pecivo
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Piškoti iz krhke‐
ga testa
Vroči zrak
3
150 - 160
10 - 20
15
16
www.electrolux.com
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Vroči zrak
3
140
20 - 35
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 1)
20 - 30
Piškoti iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
15 - 20
Beljakovo peci‐
vo/poljubčki
Vroči zrak
3
80 - 100
120 - 150
Makroni
Vroči zrak
3
100 - 120
30 - 50
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Drobno pecivo iz
listnatega testa
Vroči zrak
3
170 - 1801)
20 - 30
Kruhki/Žemlje
Vroči zrak
3
1601)
10 - 25
Kruhki/Žemlje
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Vroči zrak
3
1501)
20 - 35
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
1701)
20 - 30
1) Pečico predhodno ogrejte.
Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Narastek s teste‐
ninami
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
25 - 40
Gratinirana zele‐
njava 1)
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Francoske štruč‐
ke s stopljenim
sirom
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Sladki narastki
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
40 - 60
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Ribji narastek
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
30 - 60
Polnjena zelenja‐
va
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
30 - 60
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Jed
1) Pečico predhodno ogrejte.
9.4 Peka na več nivojih
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
2 položaja rešetk
3 položaji rešetk
Princeskini krofi/
Ėclair
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Drobljenec
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
1) Pečico predhodno ogrejte.
Piškoti/majhne tortice/pecivo/rulade
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
2 položaja rešetk
3 položaji rešetk
Piškoti iz krhke‐
ga testa
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Piškoti iz umeša‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Beljakovi piškoti/
poljubčki
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makroni
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobno pecivo iz
listnatega testa
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Kruhki/Žemlje
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Pečico predhodno ogrejte.
17
18
www.electrolux.com
9.5 Program za pizzo
Vrsta peciva
Položaj rešetk
Temperatura v °C
Čas (min.)
Pizza (tanka)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (z več nadevi)
2
180 - 200
20 - 30
Pite
1
180 - 200
40 - 55
Špinačni narastek
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine (Lo‐
tarinška špehovka)
1
170 - 190
45 - 55
Švicarska pita
1
170 - 190
45 - 55
Jabolčni kolač, oblo‐
žen
1
150 - 170
50 - 60
Zelenjavna pita
1
160 - 180
50 - 60
2
230 - 2501)
10 - 20
Kolač iz krhkega testa
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (pici
podobna jed iz Alzaci‐
je)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroge (ruska različica
prepognjenke)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Nevzhajan kruh
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
9.6 Pečenje mesa
• Za pečenje uporabite posodo, ki je odporna
na toploto (preberite navodila proizvajalca).
• Velike kose mesa lahko pečete neposredno v
globokem pekaču (če obstaja) ali na rešetki
nad globokim pekačem.
• Pusto meso pecite v posodi s pokrovom. Tako
je pečeno meso bolj sočno.
• Vse vrste mesa, ki naj bi dobile skorjo, lahko
pečete v ponvi brez pokrovke.
• Priporočamo, da meso in ribe pečete v pečici
šele, ko teža presega 1 kg.
• Če želite preprečiti, da bi se mesni sok ali
mast prižgala na pekač, vanj vlijte nekaj teko‐
čine.
• Po potrebi kos mesa obrnite (po 1/2 do 2/3 ča‐
sa peke).
• Velike pečenke in perutnino med pečenjem
večkrat polijte z lastnim sokom. Tako boste
dosegli boljši rezultat.
• Napravo lahko izklopite približno 10 minut
pred koncem časa pečenja in uporabite aku‐
mulirano toploto.
9.7 Pečenje z infra pečenjem
Govedina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Dušena govedi‐
na
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230
120 - 150
SLOVENŠČINA
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Goveji zrezek ali
file: manj pečen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
190 - 200 1)
5-6
Goveji zrezek ali
file: srednje pe‐
čen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
180 - 190 1)
6-8
Goveji zrezek ali
na cm debe‐
file: dobro prepe‐
line
čen
Infra pečenje
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pleče/vrat/šunka
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet/rebrca
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača
(predhodno ku‐
hana)
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena teleti‐
na
1 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Telečja krača
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Jagnje-steg‐
no/pečena
jagnjetina
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji
hrbet
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
do 1 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230 1)
30 - 40
Jagnjetina
Divjačina
Vrsta mesa
Zajčji hrbet/
zajčja noga
19
20
www.electrolux.com
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Srnin/jelenov
hrbet
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko
bedro
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
60 - 90
1) Pečico predhodno ogrejte.
Perutnina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Porcije perut‐
nine
200 - 250 g
na osebo
Infra pečenje
1
200 - 220
30 - 50
Pol piščanca
400 - 500 g
na osebo
Infra pečenje
1
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pi‐
tanec
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
Infra pečenje
1
140 - 160
150 - 240
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena riba,
cela
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
40 - 60
Riba (dušena)
9.8 Mali žar
Na žaru vedno pecite z najvišjo temperaturno na‐
stavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je priporočeno v
razpredelnici za pečenje na žaru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno vstavite na pr‐
vo višino.
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara vedno
predhodno ogrevajte pet minut.
PREVIDNOST!
Ko pečete na žaru, imejte vrata pečice
vedno zaprta.
Mali žar
Hrana, ki jo želite
peči na žaru
Čas (min.)
Položaj rešetk
Temperatura
1. stran
2. stran
Goveji zrezek
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Pljučna pečenka
3
230
20 - 30
20 - 30
Svinjska zarebr‐
nica
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
SLOVENŠČINA
Hrana, ki jo želite
peči na žaru
Položaj rešetk
Temperatura
Telečja zarebrni‐
ca
2
Jagnječja zarebr‐
nica
Cela riba, 500 1000 g
Čas (min.)
1. stran
2. stran
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Veliki žar
Hrana, ki jo želite peči
na žaru
Položaj rešetk
Čas (min.)
1. stran
2. stran
Burgers/Burgerji
4
8 - 10
6-8
Svinjski file
4
10 - 12
6 - 10
Klobase
4
10 - 12
6-8
File/Telečji zrezki
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Popečen kruh z nade‐
vom
4
6-8
-
Toast /Popečen kruh
1) Pečico predhodno ogrejte.
9.9 Pripravljene jedi
Vroči zrak
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Pizza, zamrznjena
Pripravljene jedi
2
200 - 220
15 - 25
Pizza, debela-zamrz‐
njena
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, ohlajena
2
210 - 230
13 - 25
Koščki pizze, zamrz‐
njeni
2
180 - 200
15 - 30
Ocvrti krompir, tanek
3
200 - 220
20 - 30
Ocvrti krompir, debel
3
200 - 220
25 - 35
Pečeni krompir/Kro‐
keti
3
220 - 230
20 - 35
Praženi krompir-Rösti
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Kaneloni,
sveži
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Kaneloni,
zamrz.
2
160 - 180
40 - 60
21
22
www.electrolux.com
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
V pečici pečen sir
Pripravljene jedi
3
170 - 190
20 - 30
Piščančje perutnice
2
190 - 210
20 - 30
Zamrznjeni pripravljeni obroki
Živilo za pripravo
Funkcije pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Zamrznjena piz‐
za
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
Ocvrti krompir1)
(300 - 600 g)
Gretje zgoraj in
spodaj ali Infra
pečenje
3
200 - 220
po navodilih pro‐
izvajalca
Bagete
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
Sadni kolači
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
1) Ocvrti krompir med pripravo 2- do 3-krat premešajte.
9.10 Odtaljevanje
Ne pokrivajte ga s posodo ali krožnikom, ker se
lahko zaradi tega podaljša čas odtaljevanja.
Uporabite prvi položaj rešetk od spodaj.
Odstranite embalažo živil in položite živilo na
krožnik.
Jed
Čas odtaljeva‐
nja (min.)
Dodatni čas odtalje‐
vanja (min.)
Opomba
Piščanec, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obr‐
njen krožnik, postavljen na
velik krožnik. Obrnite po po‐
lovici časa priprave.
Meso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Meso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Postrv, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko stepete tudi,
ko še vedno vsebuje
zmrznjene delce.
Torta, 1400 g
60
9.11 Sterilizacija - Gretje spodaj
Pomembno:
• Uporabite le kozarce za vlaganje enakih veli‐
kosti.
• Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in bajo‐
netnim pokrovom ali kovinske posode.
60
-
• Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko od spo‐
daj.
• Na pekač ne postavite več kot šest enolitrskih
kozarcev za vlaganje.
• Kozarce enakomerno napolnite in zaprite.
• Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.
SLOVENŠČINA
23
izklopite pečico ali zmanjšajte temperaturo na
100 °C (glejte razpredelnico).
• V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da bo v
pečici zagotovljena zadostna vlaga.
• Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti (pri
litrskih kozarcih po približno 35 - 60 minutah),
Jagodičevje
Vlaganje
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Jagode/borovnice/
maline/ zrele kosmu‐
lje
160 - 170
35 - 45
-
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Korenje 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
kolerabica/grah/beluši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Pečkato in koščičasto sadje
Vlaganje
Hruške/kutine/slive
Zelenjava
Vlaganje
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
9.12 Sušenje - Vroči zrak
stite, da se ohladi. Po tem dokončajte postopek
sušenja.
S papirjem za peko pokrijte rešetko.
Za najboljše rezultate napravo izklopite po polo‐
vici časa delovanja. Odprite vrata naprave in pu‐
Zelenjava
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Fižol
3
1/4
60 - 70
6- 8
Paprika
3
1/4
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
3
1/4
60 - 70
5-6
Gobe
3
1/4
50 - 60
6-8
Zelišča
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Živila za sušenje
Čas (h)
Sadje
Živila za sušenje
Slive
Položaj rešetk
24
www.electrolux.com
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabolčni krhlji
3
1/4
60 - 70
6-8
Hruške
3
1/4
60 - 70
6-9
Živila za sušenje
10. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja:
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pusti‐
te, da se posuši. Uporabite mehko krpo s to‐
plo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje
premaz proti prijemanju.
10.1 Pirolitično čiščenje
Odstranite vse pripomočke in odstranlji‐
ve nosilce rešetk.
Pirolitičnega čiščenja ne začnite, če ni‐
ste povsem zaprli vrat pečice. Pri neka‐
terih modelih se ob pojavu te napake na
prikazovalniku prikaže »C3«.
1.
Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
2.
Nastavite funkcijo pirolitičnega čiščenja.
Oglejte si »Funkcije pečice«.
3.
utripa.
Po dveh sekundah se postopek začne. Po‐
stopek traja 1:30 h.
Za zamik začetka postopka čiščenja
lahko uporabite funkcijo Konec.
Ko pečica doseže nastavljeno tempera‐
turo, se vrata zaklenejo. Na prikazoval‐
in stolpci
niku so prikazani simbol
prikaza gretja, dokler se vrata ne odkle‐
nejo.
Med pirolitičnim čiščenjem luč ne sveti.
Opomnik za čiščenje
Kot opomin na potrebno pirolitično čiščenje na
prikazovalniku 10 sekund po vsakem vklopu in
izklopu naprave utripa PYR.
Opomnik za čiščenje se na
prikazovalniku izklopi:
• Po koncu funkcije pirolitičnega čišče‐
nja.
• Če sočasno pritisnete »
« in »
«, medtem ko na prikazovalniku utri‐
pa PYR.
SLOVENŠČINA
25
10.2 Nosilci rešetk
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite nosil‐
ce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran
od stranske stene.
2.
Zadnji del nosilca rešetke potegnite z za‐
dnjega dela stranskih sten in ga odstranite.
2
1
Nameščanje nosilcev rešetk
Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
PREVIDNOST!
Na dno notranjosti naprave postavite
krpo. To preprečuje škodo na stekle‐
nem pokrovu žarnice in na pečici.
Vedno uporabite enako vrsto žarnice.
Velja za izvlečna vodila:
Zadrževalni zatiči na izvlečnih vodilih
morajo biti obrnjeni naprej.
10.3 Žarnica
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost električnega udara.
Žarnica in steklen pokrov žarnice sta
lahko vroča.
Pred zamenjavo žarnice:
• Izklopite napravo.
Zamenjava žarnice na stropu pečice:
Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni
smeri urnega kazalca in ga snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐
porno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
1.
26
www.electrolux.com
10.4 Čiščenje vrat pečice
Odstranjevanje vrat in steklenih plošč
Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notra‐
nje steklene plošče. Število steklenih plošč je
različno za različne modele.
OPOZORILO!
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
Vrata povsem odprite.
Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A) na te‐
čajih.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (približno do kota 70°).
Vrata primite na vsaki strani z eno roko in jih
potegnite stran od naprave pod kotom na‐
vzgor.
5.
Nato položite vrata z zunanjo stranjo na‐
vzdol na mehko krpo in ravno podlago. Na
ta način preprečite praske.
6.
Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu vrat
na obeh straneh in pritisnite navznoter, da
sprostite zaponko.
Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
7.
B
1
8.
9.
Namestitev vrat pečice in steklenih
plošč
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Naredite zgornje korake v
Steklene plošče vrat primite na zgornjem
delu eno za drugo in jih potegnite navzgor
iz vodila.
Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
obratnem vrstnem redu. Najprej vstavite manjšo
ploščo, nato pa večjo.
SLOVENŠČINA
27
11. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Naprava se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro. Glejte »Nasta‐
vitev ure«.
Naprava se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso na‐
stavljene.
Prepričajte se, da so nastavit‐
ve pravilne.
Naprava se ne segreje.
Vklopljen je samodejni var‐
nostni izklop.
Oglejte si »Samodejni iz‐
klop«.
Naprava se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka
vzrok za motnjo. Če se varo‐
valka sproža vedno znova, se
obrnite na električarja.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Pirolitično čiščenje ne deluje
(prikazovalnik časa prikazuje
»C3«).
Niste povsem zaprli vrat ali pa Povsem zaprite vrata.
je okvarjena zapora vrat.
Na prikazovalniku se prikaže
»F102«.
• Vrat niste povsem zaprli.
• Zapora vrat je okvarjena.
• Povsem zaprite vrata.
• Izklopite napravo z glavno
varovalko ali zaščitnim sti‐
kalom v omarici z varoval‐
kami in jo ponovno vklopi‐
te.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže »F102«,
se obrnite na oddelek za
pomoč strankam (poobla‐
ščeni servis).
Na prikazovalniku se prikaže
koda napake, ki je ni na se‐
znamu.
Elektronska okvara.
• Izklopite napravo z glavno
varovalko ali zaščitnim sti‐
kalom v omarici z varoval‐
kami in jo ponovno vklopi‐
te.
• Če se na prikazovalniku
ponovno prikaže koda na‐
pake, se obrnite na odde‐
lek za pomoč strankam.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
28
www.electrolux.com
Serijska številka (S.N.)
.........................................
12. TEHNIČNI PODATKI
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
13. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
29
30
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
31
892964416-A-392013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement