Aeg BS731442NM Vartotojo vadovas

Aeg BS731442NM Vartotojo vadovas | Manualzz
PRO COMBI
BS7314401
BS731440N
BS7314421
BS731442N
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LT
2
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA.........................................................................................3
2. SAUGOS INSTRUKCIJA..........................................................................................4
3. GAMINIO APRAŠYMAS...........................................................................................6
4. VALDYMO SKYDELIS............................................................................................. 8
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART...................................................................... 9
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS....................................................................................10
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS.................................................................................... 13
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS.............................................................................15
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS......................................................................................... 17
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS................................................................................ 19
11. PATARIMAI.......................................................................................................... 21
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA....................................................................................44
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS........................................................................................... 46
PUIKIEMS REZULTATAMS
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai
veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda
palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose
prietaisuose. Skirkite kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį
maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją: Modelis,
PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
1.
3
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
•
Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.
Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šį prietaisą įrengti ir pakeisti jo laidą privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso
kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.
Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
Norėdami išvengti galimo elektros smūgio,
pasirūpinkite, kad prieš keičiant lemputę prietaisas
būtų išjungtas.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu
ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.
Norėdami išimti lentynėles, pirmiausia patraukite
lentynėlės priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
Naudokite tik šiam prietaisui rekomenduojamą mėsos
termometrą.
2. SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet
mūvėkite apsaugines pirštines.
Netraukite šio prietaiso už rankenos.
Būtina paisyti minimalių atstumų iki
kitų prietaisų ir spintelių.
Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
Prietaiso šonai privalo būti šalia tokio
paties aukščio prietaisų arba spintelių.
•
•
•
•
•
2.2 Elektros įvadas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
•
•
•
Visus elektros prijungimus privalo
atlikti kvalifikuotas elektrikas.
Šis prietaisas turi būti įžemintas.
Patikrinkite, ar elektros duomenys,
nurodyti techninių duomenų lentelėje,
•
•
•
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.
Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Jei reikėtų pakeisti
maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų
įgaliotasis techninio aptarnavimo
centras.
Saugokite, kad maitinimo laidai
neliestų prietaiso durelių, ypač kai
durelės yra karštos.
Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių
apsauga nuo smūgių turi būti
pritvirtinta taip, kad nebūtų galima
nuimti be įrankių.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad, įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs,
nejunkite kištuko.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
Naudokite tik tinkamus izoliavimo
įtaisus: liniją apsaugančius
automatinius jungiklius, saugiklius
(įsukami saugikliai turi būti išimami iš
LIETUVIŲ
•
•
jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir
kontaktorius.
Elektros instaliacija privalo turėti
izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti
prietaisą nuo maitinimo tinklo ties
visais poliais. Tarp izoliavimo įtaiso
kontaktų turi būti mažiausiai 3 mm
pločio tarpelis.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
2.3 Pielietojums
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos
nebūtų uždengtos.
Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.
Po kiekvieno naudojimo prietaisą
išjunkite.
Prietaisui veikiant, būkite atsargūs,
atidarydami prietaiso dureles. Gali
išsiveržti karštas oras.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų
rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi
prie vandens.
Nespauskite atvirų durelių.
Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio
arba vietos daiktams laikyti.
Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu,
gali susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
Atidarę dureles, saugokite prietaisą,
kad šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų
atviros liepsnos.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
•
•
•
•
5
– nelaikykite prietaise drėgnų
patiekalų ir maisto produktų po to,
kai juos pagaminsite;
– būkite atsargūs, kai išimate ir
dedate priedus.
Emalio išblukimas neturi poveikio
prietaiso veikimui. Tai nelaikoma
defektu ir jam garantija netaikoma.
Drėgniems pyragams kepti naudokite
gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali
palikti dėmių, kurių nuvalyti gali
nepavykti.
Šis prietaisas skirtas tik maistui
gaminti. Jį draudžiama naudoti kitais
tikslais, pavyzdžiui, patalpai šildyti.
Maistą visada gaminkite uždarę
orkaitės dureles.
2.4 Troškinimas garuose
ĮSPĖJIMAS!
Galite nusideginti arba
sugadinti prietaisą.
•
Neatidarykite prietaiso durelių
troškindami garuose. Garai gali išeiti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sugadinti prietaisą.
•
Kad emalis nebūtų pažeistas arba
neišbluktų:
– nedėkite orkaitės indų ar kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso
dugno aliuminio folijos;
– nepilkite vandens tiesiai į karštą
prietaisą;
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali
sutrūkti stiklo plokštės.
Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos.
Kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso
dureles. Durelės yra sunkios!
Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.
Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.
Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.
6
www.aeg.com
•
•
Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.
Nevalykite katalizinio emalio (jeigu
taikytina) jokios rūšies plovikliu.
•
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
2.6 Vidinė apšvietimo
lemputė
•
Šiame prietaise naudojama
apšvietimo arba halogeninė lemputė
yra skirta tik buitiniams prietaisams.
Nenaudokite jos būstui apšviesti.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus.
•
Naudokite tik tų pačių techninių
duomenų lemputes.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų
prietaise.
Prieš keisdami lemputę, atjunkite
prietaisą nuo maitinimo tinklo.
3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga
1
2
3
4
5
6
5
4
10
3
7
2
1
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Stalčius vandeniui
Mėsos termometro lizdas
Kaitinamasis elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Garų generatorius su dangčiu
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
9
3.2 Priedai
Kepimo padėklas
Vielinė lentynėlė
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
LIETUVIŲ
Grotelės / kepimo indas
Vienas indas maistui be skylučių ir
vienas indas maistui su skylutėmis.
Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams
surinkti.
Garų rinkinys išgarina
besikondensuojantį vandenį iš maisto
gaminant maistą garuose. Naudokite jį
maistui ruošti, kuris gaminimo metu
neturi būti vandenyje (pvz., daržovėms,
žuvies gabalėliams, vištienos krūtinėlei).
Rinkinys netinka maistui, kuris turi būti
mirkomas vandenyje (pvz., ryžiai,
polenta, makaronai).
Mėsos termometras
Kempinė
Skirtas matuoti, kiek iškepęs maisto
produktas.
Skirta likusiam vandeniui iš garų
generatoriaus sugerti.
Ištraukiami bėgeliai
Skirti lentynoms ir padėklams.
Garinimo rinkinys
7
8
www.aeg.com
4. VALDYMO SKYDELIS
4.1 Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prietaisą valdykite jutiklių laukais.
Jutiklio
laukas
1
2
3
4
5
-
Funkcija
Aprašymas
EKRANAS
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Įjungiamas ir išjungiamas prietaisas.
PARINKTYS
Nustatoma orkaitės funkcija, valymo funkcija ar
automatinė programa.
MANO MĖGSTAMIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
TEMPERATŪRA /
GREITASIS ĮKAITINIMAS
Orkaitės arba mėsos termometro temperatūrai
(jeigu yra) nustatyti ir patikrinti. Jeigu palaikysite
nuspaustą tris sekundes, ĮJUNGSITE arba IŠJUNGSITE greitojo įkaitinimo funkciją. Tiesioginė prieiga prie pirmos orkaitės funkcijos temperatūros, kai prietaisas yra išjungtas.
AUKŠTYN, ŽEMYN Naršyti aukštyn ar žemyn meniu.
6
7
Nieko daryti nereikia
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti. Naršyti žemyn meniu.
8
ORKAITĖS APŠVIETIMAS
Lemputei įjungti arba išjungti.
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
MINUČIŲ SKAITLYS
Minučių skaitliui nustatyti.
9
10
LIETUVIŲ
4.2 Rodinys
A
B
C
G
F
E
D
A) Orkaitės funkcijos simbolis
B) Temperatūros / paros laiko rodymas
C) Laikrodis / likusio karščio rodinys /
minučių skaitlys
D) Likusio karščio indikatorius
E) Laikrodžio funkcijų indikatoriai
F) Įkaitinimo indikatorius / greito įkaitinimo
indikatorius
G) Orkaitės funkcijos / programos numeris
Kiti ekrano indikatoriai:
Simbolis
/
/
Vardas, pavardė
Aprašymas
Funkcijos
Galite pasirinkti orkaitės funkciją.
Automatinė programa
Galite pasirinkti automatinę programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg / g
Veikia automatinė programa ir nurodomas svoris.
val. / min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis įkaitinimas
Funkcija veikia.
temperatūra
Rodoma esama temperatūra.
temperatūra
Šią temperatūrą galite pakeisti.
Mėsos termometras
Mėsos termometras yra mėsos termometro lizde.
Lemputė
Jūs Išjunguėte apšvietimą.
Minučių skaitlys
Veikia minučių skaitlio funkcija.
4.3 Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
viena po kitos bus rodomos juostos .
Juostos rodo, kad temperatūra prietaiso
viduje kyla arba krenta.
5. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pradinis valymas
Išimkite iš prietaiso visus priedus ir
išimamas lentynų atramas.
9
10
www.aeg.com
2. Palieskite
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.
arba
.
3. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte minutes.
Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.
4. Palieskite
arba .
Temperatūros / laiko ekrane rodomas
naujas laikas.
5.2 Laiko nustatymas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo
keletą sekundžių ekrane matyti visi
simboliai. Po to keletą sekundžių ekrane
rodoma programinės įrangos versija.
Kai programinės įrangos versija
baigiama rodyti, ekrane rodoma „h“ ir
„12:00“.
arba
, kad
1. Palieskite
nustatytumėte valandas.
5.3 Laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai
prietaisas yra išjungtas.
Palieskite
.
Ekrane pradės mirksėti .
Apie naujo paros laiko nustatymą rasite
„Laiko nustatymas“.
6. KASDIENIS NAUDOJIMAS
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
rankinis režimas
automatinės programos
6.1 Prietaiso naudojimas
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
6.2 Orkaitės funkcijos
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
Kepimas garuose Daržovėms, žuviai, bulvėms, ryžiams, makaronams arba specialiems garnyrams gaminti.
Garai+karštas or- Patiekalams, turintiems daug drėgmės, ir žuviai troškinas (50/50)
ti, kremui iš kiaušinių ir pieno bei troškiniams gaminti.
Garai+karštas or- Duonai, dideliems mėsos gabalams kepti arba atvėsinas (25/75)
tiems ir užšaldytiems produktams atšildyti.
EKO garai
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus nustatymus rasite kepimo lentelėse prie
atitinkamos funkcijos.
Drėgnas karštas
oras
Energijai taupyti, kai kepate ir gaminate sausus keptus
patiekalus. Taip pat kepti kepinius skardose ant 1-os
lentynos. Ši funkcija buvo naudojama energijos naudojimo efektyvumo klasei nustatyti pagal standartą
EN50304
LIETUVIŲ
Orkaitės funkcija
11
Naudojimo sritis
Karšto oro srautas
Kepti vienu metu 3 lentynų padėtyse ir maistui džiovinti.Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą nei įprastam gaminimui.
Pica
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
Kepimas žemoje
temperatūroje
Minkštiems, sultingiems kepsniams gaminti.
Apatinis + viršuti- Maistui kepti ir skrudinti 1 lentynos padėtyje.
nis kaitinimas
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvytėms, kroketams, blyneliams su įdaru.
Terminis kepintu- Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kauvas
lais skrudinti 1 lentynos padėtyje. Taip pat tinka apkepams ir skrudinti.
Spartus kepimas
ant grotelių
Plokščių patiekalų dideliais kiekiais kepimui grilyje ir
skrebučių skrudinimui.
Kepimas ant gro- Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir duonos skrebutelių
čiams.
Šilumos Palaikymas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
Atitirpinti
Šaldytam maistui atitirpinti.
Apatinis kaitinimas
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
EKO kepimas
EKO funkcijos leidžia optimizuoti energijos sunaudojimą maisto gaminimo metu. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus nustatymus rasite kepimo lentelėse prie
atitinkamos funkcijos.
Valymas garais
Orkaitės vidui valyti garais.
6.3 Orkaitės funkcijos
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą su
arba
Ekrane rodoma nustatyta temperatūra,
simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte orkaitės funkciją.
12
www.aeg.com
3. Palieskite
arba prietaisas pradės
veikti pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir
nenustatote jokios orkaitės
funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs
automatiškai po 20
sekundžių.
6.7 Troškinimas garuose
Vandens stalčiaus dangtelis yra valdymo
skydelyje.
ĮSPĖJIMAS!
Nepilkite vandens tiesiai į
gariklį! Kaip skystį naudokite
tik vandenį. Nenaudokite
filtruoto (demineralizuoto)
arba distiliuoto vandens.
6.4 Temperatūros keitimas
Palieskite
arba , kad temperatūrą
keistumėte 5 °C žingsniu.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą
temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso
signalas ir išsijungia įkaitinimo
indikatorius.
6.5 Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant,
prietaise matoma temperatūra.
1. Norėdami atidaryti vandens stalčių,
paspauskite jo dangtelį.
2. Įpilkite į vandens stalčių 800 ml
vandens.
Vandens turėtų pakakti maždaug 50
minučių.
3. Įstumkite vandens stalčių į jo pradinę
padėtį.
4. Įjunkite prietaisą.
5. Nustatykite garų funkciją (žr. lentelę
„Orkaitės funkcijos“) ir temperatūrą.
6. Jeigu reikia, palieskite
1. Palieskite .
Temperatūros / paros laiko ekrano
rodmuo rodo temperatūrą prietaiso
viduje.
, kad
nustatytumėte funkciją TRUKMĖ
6.6 Funkcija „Greitasis
įkaitinimas“
arba PABAIGA
(žr. skyrių
„Funkcijos PABAIGA
nustatymas“ arba „Funkcijos
TRUKMĖ nustatymas“).
Pirmieji garai pasirodys maždaug po 2
minučių. Garso signalas pasigirsta tada,
kai prietaisas apytiksliai pasiekia
nustatytą temperatūrą. Pasibaigus
maisto gaminimo laikui, vėl pasigirsta
signalas.
Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia
greitojo įkaitinimo funkcija.
7. Palieskite , kad išjungtumėte garso
signalą ir prietaisą.
, kad grįžtumėte prie
2. Palieskite
nustatytos temperatūros arba
ekranas ji pasirodys automatiškai po
5 sekundžių.
Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima
su visomis orkaitės funkcijomis. Girdimas
garso signalas, jeigu greito įkaitinimo
funkcija negalima nustatytai funkcijai, jei
suaktyvinamas netinkamas tonas
„Nuostatų meniu“.
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina
įkaitinimo laiką.
Norėdami suaktyvinti greito įkaitinimo
įsijungia
veikia.
Kai prietaisas ataušta, kempine sugerkite
visą likusį vandenį iš gariklio. Jeigu
reikia, išvalykite gariklio sistemą,
naudodami šiek tiek acto. Palikite
prietaisą visiškai išdžiūti atviromis
durelėmis.
6.8 Energijos taupymas
funkciją palieskite ir palaikykite
daugiau kaip tris sekundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją,
ekrane po vieną įsižiebia juostelės
Kai gariklis tuščias, pasigirs
garso signalas.
ir
, o tai rodo, kad funkcija
Prietaise yra funkcijų, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien ruošiant
maistą:
•
Likutinė šiluma
– Veikiant orkaitės funkcijai arba
programai, kaitinimo elementai
LIETUVIŲ
•
išjungiami, likus 10 % laiko iki
pabaigos (apšvietimas ir
ventiliatorius veikia toliau). Norint,
kad ši funkcija veiktų, kepimo
trukmė privalo būti ilgesnė nei 30
minučių arba privalote naudoti
laikrodžio funkcijas („Trukmė“,
„Pabaiga“, „Laiko atidėjimas“). Ši
funkcija neveikia naudojant grilio
funkcijas.
– Kai prietaisas išjungtas, šią
šilumą galite panaudoti maisto
šilumai išlaikyti. Laikrodžio /
likusio karščio rodmuo rodo
likusią temperatūrą, o juostos
rodo mažėjančią temperatūrą.
Kepimas, kai lemputė išjungta –
•
•
•
•
13
„Eko“ funkcijos – žr. skyrių „Orkaitės
funkcijos“.
Kai naudojate funkciją Drėgnas
karštas oras, lemputė išsijungia po
30 sekundžių. Lemputė vėl įsijungia,
kai paliečiate
arba kai atveriate
prietaiso dureles.
Kai naudojate „EKO“ funkcijas,
lemputė išsijungia. Lemputė vėl
įsijungia, kai paliečiate
arba kai
atveriate prietaiso dureles.
Ekrano išjungimas. Jeigu būtina,
galite visiškai išjungti ekraną. Vienu
metu spauskite
ir
tol, kol
ekranas užges. Tokiu pat veiksmu
prietaisas ir įjungiamas.
palieskite , kad kepimo metu
lemputę išjungtumėte.
7. LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
7.1 Laikrodžio funkcijų lentelė
Laikrodžio funkcija
Naudojimo sritis
LAIKO ATSKAITA
PIRMYN
Atskaitai, rodančiai, kiek laiko veikia prietaisas, nustatyti.
Ši funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Apie paros laiko keitimą rasite
„Laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite
naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėjimas“), jeigu norite, kad prietaisas vėliau būtų įjungiamas
ir išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms vos vienu jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
7.2 Atskaitos pirmyn
laikmatis
Atskaitos pirmyn laikmatis
nėra įjungtas, jeigu
nenustatyta trukmė ir
pabaiga.
Atskaitos pirmyn laikmatis pradeda
skaičiuoti, kai prietaisas pradeda kaitinti.
1. Norėdami atkurti atskaitos pirmyn
laikmatį, pakartotinai lieskite
ekrane pradės mirksėti
, kol
.
2. Lieskite
, kol ekrane rodomas
užrašas „00:00“ ir atskaitos pirmyn
laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
7.3 Funkcijos
„TRUKMĖ“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite
orkaitės funkciją ir temperatūrą.
14
www.aeg.com
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką
kol ekrane bus rodoma
Ekrane pradės mirksėti
,
.
.
3. Naudojate
arba
, kad
nustatytumėte minutes funkcijai
„TRUKMĖ“.
4. Palieskite
3. Pakartotinai palieskite
pradės mirksėti
, kad patvirtintumėte.
Ekrane rodoma
ir
su indikatoriumi.
Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką
(išskyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad
paleistumėte funkciją „SET+GO“.
„TRUKMĖ“ paliesite
arba
,
prietaisas pereis prie funkcijos
„PABAIGA“ nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
7.6 LAIKMAČIO nustatymas
ir laiko
Ekrane pradės mirksėti
nuostata. Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
8. Išjunkite prietaisą.
Naudokite funkciją „MINUČIŲ
SKAITLYS“ atgalinei atskaitai nustatyti
(daugiausiai 23 val. 59 min).Ši funkcija
neturi poveikio orkaitės veikimui.
Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet
kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
7.4 Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas
1. Palieskite
Ekrane pradės mirksėti
,
.
.
3. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte funkciją PABAIGA ir
arba , kad patvirtintumėte.
Pirmiausiai nustatykite minutes, po to
valandas.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Ekrane mirksi simbolis
ir laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
4. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
5. Išjunkite prietaisą.
7.5 Funkcijos „SET
+GO“ nustatymas
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik
jeigu yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
.
Ekrane pradės mirksėti
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite
orkaitės funkciją ir temperatūrą.
kol ekrane bus rodoma
, kol ekrane
.
4. Palieskite
, kad nustatytumėte
funkciją „SET+GO“.
5. Naudokite
arba
, kad
nustatytumėte valandas funkcijai
„TRUKMĖ“.
Jeigu nustatydami valandas funkcijai
2. Kelis kartus paspauskite mygtuką
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba
programą) ir temperatūrą (žr. skyrių
„Orkaitės funkcijos nustatymas“ ir
„Temperatūros keitimas“).
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr.
„Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
ir „00“.
2. Spauskite
arba
, kad
nustatytumėte LAIKMATĮ. Pirmiausia
nustatykite sekundes, po to minutes
ir valandas.
3. Palieskite
arba funkcija
„LAIKMATIS“ įsijungs automatiškai
po 5 sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas ir ekrane mirksi
užrašas „00:00“ ir .
4. Palieskite jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad
sustabdytumėte garso signalą.
7.7 Atidėto paleidimo
funkcijos nustatymas
Funkcijas „TRUKMĖ“
ir
„PABAIGA“
galima naudoti kartu,
jeigu norite, kad vėliau prietaisas
automatiškai įsijungtų ir išsijungtų.
Tuomet pirmiausia nustatykite funkciją
„TRUKMĖ“
„PABAIGA“
, o po to – funkciją
(žr. „Funkcijos
LIETUVIŲ
„TRUKMĖ“ nustatymas“ ir „Funkcijos
„PABAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo
funkciją, ekrane rodomas
statiškas orkaitės funkcijos
simbolis,
su tašku ir .
Taškas rodo, kuri laikrodžio
funkcija rodoma laikrodžio /
likusio karščio ekrane.
8. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Yra 25 automatinės programos.
Automatinę programą arba receptą
naudokite tada, kai nežinote ar neturite
patiekalo gaminimo patirties. Ekrane
rodoma lentynos padėtis ir visų
automatinių programų numatytosios
gaminimo trukmės.
8.1 Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TRADICINĖS DARŽOVĖS
2
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
3
KAIMIŠKA DUONA
4
BANDELĖS
5
ŽUVIES FILĖ
6
VIRTA ŽUVIS (UPĖTAKIS)
7
BANDELĖS SU SLYVŲ ĮDARU
8
VERŠIUKO KOJA
9
RYŽIAI
10
LAZANIJA
11
TEŠLOS KĖLIMAS
12
TROŠKINTA MĖSA
13
KEPTA KIAULIENA
14
KEPTA VERŠIENA
15
KEPTA AVIENA
16
KEPTA ŽVĖRIENA
17
VIŠČIUKAS
18
PICA
19
QUICHE LORRAINE
15
16
www.aeg.com
Programos numeris
Programos pavadinimas
20
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
21
VARŠKĖS PYRAGAS
22
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
23
PYRAGO PUSFABRIKATIS
24
PICOS PUSFABRIKATIS
25
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
8.2 Automatinės programos
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
Ekrane rodomas , simbolis ir
automatinės programos numeris.
3. Palieskite
arba
, kad
pasirinktumėte automatinę programą.
4. Palieskite
arba palaukite penkias
sekundes, kol prietaisas automatiškai
pradės veikti.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas garso signalas.
Mirksi simbolis .
Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
8.3 Automatinės programos
su nurodomu svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas
paskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas,
trukmės simbolis , numatytasis svoris,
matavimo vienetas (kg, g).
4. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Prietaisas įjungiamas.
5. Svorio vieneto simbolis mirksi
ekrane. Šiuo metu galite pakeisti
numatytąjį svorį naudodamiesi
arba
. Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi
minutes girdimas signalas. Mirksi .
Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
8.4 Automatinės programos
naudojant mėsos termometrą
Maisto kepimo temperatūra yra
numatytoji ir nustatyta programose,
kuriose naudojamas mėsos termometras.
Programa baigiama, kai prietaisas
pasiekia nustatytą kepimo temperatūrą.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Pakartotinai lieskite
, kol ekrane
pamatysite .
3. Įdėkite mėsos termometrą. Žr.
„Mėsos termometras“.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos termometro
programą.
Ekrane rodomas kepimo laikas,
ir
.
5. Palieskite
arba nuostatos bus
išsaugotos automatiškai po penkių
sekundžių.
Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes
girdimas signalas. Mirksi . Prietaisas
išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
LIETUVIŲ
17
9. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
9.1 Mėsos termometras
Galimi du temperatūros nustatymai:
orkaitės temperatūros ir kepimo
temperatūros.
Mėsos termometras (MT) matuoja mėsos
kepimo temperatūrą. Kai mėsa yra
nustatytos temperatūros, prietaisas
išsijungia.
PERSPĖJIMAS!
Naudokite tik pateiktąjį
mėsos termometrą arba
tinkamas keičiamąsias dalis.
Gaminant maistą, vidaus
temperatūros jutiklis turi būti
mėsoje ir lizde.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įkiškite mėsos termometro galą (su
simboliu
ant rankenos) į mėsos
vidurį.
3. Įkiškite vidaus temperatūros jutiklio
kištuką į lizdą, esantį prietaiso
priekyje.
Ekrane
mirksi ir nustatyta kepimo
temperatūra. Pirmą kartą naudojant,
būna nustatyta 60 °C temperatūra, o
paskui rodoma paskutinį kartą nustatyta
vertė.
Dėdami mėsos termometrą į
lizdą, jūs atšaukiate
laikrodžio funkcijų nuostatas.
4. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte mėsos temperatūrą.
arba nuostatos bus
5. Palieskite
išsaugotos automatiškai po 5
sekundžių.
Jūs galite nustatyti mėsos
temperatūrą, tik kai mirksi
simbolis
. Jeigu ekrane
rodomas simbolis , bet jis
nemirksi, prieš nustatydami
kepimo temperatūrą,
paspauskite
ir
arba
, kad nustatytumėte
naują vertę.
6. Pasirinkite orkaitės funkciją ir
orkaitės temperatūrą.
Ekrane rodoma esama kepimo
temperatūra ir įkaitinimo simbolis .
Kol prietaisas skaičiuoja apytikrę trukmę,
ekrane rodomas skaičiavimo laikas. Po
pirmo skaičiavimo, ekrane rodoma
apytikrė maisto gaminimo trukmė.
Prietaisas ir gaminimo metu skaičiuoja
gaminimo trukmę. Tam tikrais intervalais
ekrane atnaujinama trukmės vertė.
Kai gaminate naudodami
mėsos termometrą, galite
pakeisti temperatūrą,
rodomą ekrane. Įkišus
mėsos termometrą į lizdą ir
nustačius orkaitės funkciją ir
temperatūrą, ekrane rodoma
esama kepimo temperatūra.
Kelis kartus palieskite ,
kad pamatytumėte kitas tris
temperatūros nuostatas:
• Nustatyta kepimo
temperatūra
• Esama orkaitės
temperatūra
• esamą mėsos
temperatūrą;
Kai mėsa yra nustatytos kepimo
temperatūros, dvi minutes girdimas garso
signalas ir mirksi kepimo temperatūros
vertė ir . Prietaisas išsijungia.
7. Norėdami išjungti garso signalą,
palieskite jutiklio lauką.
18
www.aeg.com
8. Ištraukite mėsos termometrą iš lizdo
ir išimkite mėsą iš prietaiso.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
mėsos termometrą. Jis yra
karštas. Galima nusideginti.
9.2 Priedų įstatymas
PERSPĖJIMAS!
Nenaudokite kepimo
skardos ar gilaus prikaistuvio
su kepimo garuose funkcija.
•
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar
kojelės yra nukreiptos žemyn.
•
Visų orkaitės priedų
dešiniųjų ir kairiųjų pusių
viršuje yra maži įlenkimai,
kad būtų saugiau. Šie
įlenkimai taip pat
apsaugos nuo apvirtimo.
Aukštas kraštas aplink
lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
9.3 Ištraukiami bėgeliai –
orkaitės priedų įdėjimas
Vielinė lentynėlė:
Vielinę lentynėlę ant ištraukiamų bėgelių
padėkite taip, kad kojelės būtų
nukreiptos žemyn.
Gilus prikaistuvis:
Įstumkite gilų prikaistuvį tarp lentynėlės
kreipiamųjų laikiklių.
Aukštas kraštas aplink
vielinę lentynėlę yra speciali
priemonė, apsauganti
prikaistuvius, kad jie
nenuslystų.
Kepimo skarda ar gilus kepimo indas:
Grotelės ir gilus kepimo indas vienu
metu:
Įstumkite gilų kepimo indą tarp lentynos
atramos ir grotelių kreipiamųjų laikiklių.
Dėkite kepimo skardą arba gilų kepimo
indą ant ištraukiamų bėgelių.
LIETUVIŲ
19
Grotelės ir kepimo skarda ar gilus
kepimo indas vienu metu:
Dėkite vielinę lentynėlę ant gilaus kepimo
indo. Dėkite groteles ir gilų kepimo indą
ant ištraukiamų bėgelių.
10. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
10.1 Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti
savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos
arba programos temperatūros ir laiko
nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką
orkaitės funkcijai arba programai.
ilgiau nei
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes. Pasigirsta garso
signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
• Norėdami įjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas įjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
•
Kai veikia funkcija, galite
keisti laiką ir temperatūrą.
Norėdami išjungti šią funkciją,
palieskite . Prietaisas išjungia jūsų
mėgstamiausią programą.
10.2 Užrakto nuo vaikų
naudojimas
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, išjunkite
prietaisą su . Nenustatykite
orkaitės funkcijos.
2. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
ir
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma SAFE.
Norėdami išjungti vaikų užrakto funkciją,
pakartokite 2 veiksmą.
10.3 Mygtukų užrakto
naudojimas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas.
Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo
nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos
pakeitimo.
1. Norėdami įjungti funkciją, įjunkite
prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba
pasirinkite nuostatą.
ir
3. Kartu palieskite ir palaikykite
2 sekundes.
Pasigirsta garso signalai.
Ekrane rodoma Loc.
Norėdami išjungti mygtukų užrakto
funkciją, pakartokite 3 veiksmą.
Veikiant funkcijai „Mygtukų
užraktas“, prietaisą galima
išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų
užraktas“ išjungiama.
10.4 Nuostatų meniu
naudojimas
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
20
www.aeg.com
Nuostatų meniu galite įjungti ar išjungti
funkcijas pagrindiniame meniu. Ekrane
rodoma SET ir nuostatos numeris.
Aprašymas
Nustatoma vertė
SET + GO
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
MYGTUKŲ SIGNALAI1)
SPRAGTELĖJIMAS / JAUTIENA / IŠJUNGTA
KLAIDŲ SIGNALAI
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
APTARNAVIMAS
-
ATKURTI NUSTATYMUS
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
1. Kai prietaisas yra išjungtas, palieskite
Automatinis išsijungimas
neveikia naudojant šias
funkcijas: mėsos
termometro, apšvietimo,
gaminimo žemoje
temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma SET1 ir mirksi „1“.
2. Palieskite
arba
, kad
nustatytumėte nuostatą.
3. Palieskite
.
4. Palieskite
arba
, kad
pakeistumėte nuostatos vertę.
5. Palieskite
.
10.6 Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
10.5 Automatinis
išsijungimas
•
Saugumo sumetimais prietaisas
išsijungia automatiškai po kurio laiko,
jeigu veikia orkaitės funkcija ir jūs
nepakeitėte nuostatų.
•
temperatūra
Išjungimo laikas
30 °C – 115 °C
12,5 val.
120 °C – 195 °C
8,5 val.
200 °C – 230 °C
5,5 val.
Po automatinio išjungimo, palieskite
jutiklio lauką, kad vėl valdytumėte
prietaisą.
naktinis šviesumas: kai prietaisas yra
išjungtas, ekrano šviesumas būna
mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas;
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio
lauką, kai veikia naktinio
šviesumo funkcija (išskyrus
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo
režimą paskesnėms 10
sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir
nustatėte laikmatį. Kai funkcija
„Laikmatis“ baigia veikti, ekranas
grįžta prie naktinio šviesumo.
10.7 Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo
ventiliatorius įsijungia automatiškai, kad
prietaiso paviršiai išliktų vėsūs. Išjungus
prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius
gali toliau veikti tol, kol prietaisas atvės.
LIETUVIŲ
10.8 Mechaninis durelių
užraktas
21
2. Norėdami išjungti durelių užraktą,
stumkite durelių užraktą atgal į
skydelį.
Parduodamo prietaiso durelių užraktas
yra išjungtas.
10.10 Durelių atidarymas, kai
įjungtas mechaninis durelių
užraktas
PERSPĖJIMAS!
Mechaninį durelių užrakto
įtaisą traukite tik
horizontaliai. Netraukite jo
vertikaliai.
Jūs galite atidaryti dureles, kai įjungtas
mechaninis durelių užraktas.
1. Šiek tiek paspauskite dureles.
2. Atidarykite dureles, traukdami jas už
rankenos.
1
2
PERSPĖJIMAS!
Nestumkite durelių užrakto,
kai uždarote prietaiso
dureles.
10.9 Mechaninio durelių
užrakto naudojimas
1. Norėdami įjungti durelių užraktą,
traukite durelių užraktą pirmyn, kol jis
užsifiksuos.
11. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Jeigu spausite durelių užraktą tol, kol
pasigirs spragtelėjimas, durelių užraktą
išjungsite.
22
www.aeg.com
Lentelėse nurodyta
temperatūra ir kepimo laikas
yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų,
naudojamų ingredientų
kokybės ir kiekio.
•
•
•
11.1 Vidinė durelių pusė
Kai kuriuose modeliuose durelių
vidinėje pusėje rasite:
•
•
lentynų padėčių numerius;
informacijos apie orkaitės funkcijas,
tipiškiems patiekalams
rekomenduojamas lentynų padėtis ir
temperatūros nuostatas.
11.2 Maisto ruošimas
garuose
•
Naudokite tik karščiui ir korozijai
atsparius prikaistuvius arba
chromuoto plieno indus maistui (tik kai
kuriuose modeliuose).
•
•
•
•
•
Toliau lentelėje pateikiamos tinkamos
lentynų padėtys. Lentynų padėtis
skaičiuokite nuo apačios į viršų.
Kai maistą ruošiate ilgiau negu 30
minučių arba didelį maisto kiekį,
įpilkite vandens, jei reikia.
Įdėkite maistą į tinkamus indus ir
indus padėkite ant lentynų. Išlaikykite
atstumą tarp lentynų, kad garai galėtų
cirkuliuoti aplink visus indus.
Po kiekvieno naudojimo iš vandens
stalčiaus, jungiamųjų žarnų ir gariklio
pašalinkite vandenį. Žr. skyrių
„Valymas ir priežiūra“.
Šiose lentelėse pateikiami duomenys
apie įprastinius patiekalus.
Gaminti pradėkite šaltame prietaise,
jeigu lentelėse nepateikti kitokie
duomenys.
Jeigu savo receptui nuostatų rasti
negalite, vadovaukitės beveik tokio
paties recepto nuostatomis.
Kai gaminate ryžius, naudokite 1,5 : 1
– 2 : 1 vandens ir ryžių proporcijas,
nes ryžiai sugeria vandenį.
11.3 Garų vandens lentelė
Laikas (min.)
Vandens kiekis stalčiuje (ml)
15–20
300
30–40
600
50–60
800
11.4 Kepimas garuose / EKO
garai
ĮSPĖJIMAS!
Neatidarykite prietaiso
durelių, kai funkcija veikia.
Galima nusideginti.
Ši funkcija tinka visokiam maistui – tiek
šviežiam, tiek šaldytam. Ją galima
naudoti gaminti, pašildyti, atitirpinti, virti
ant lengvos ugnies arba blanširuoti
daržoves, mėsą, žuvį, tešlos gaminius,
ryžius, kukurūzus, manų kruopas ir
kiaušinius.
Vienu kartu galite paruošti visus
pageidaujamus patiekalus. Norėdami
tinkamai pagaminti kiekvieną patiekalą,
naudokite tas kepimo trukmes, kurios yra
beveik vienodos. Naudodami prietaisą,
pripilkite didžiausią vandens kiekį,
reikiamą vienam iš patiekalų paruošti.
Patiekalus sudėkite į tinkamus
prikaistuvius, o paskui ant grotelių.
Pakoreguokite tarpus tarp prikaistuvių,
kad garai galėtų cirkuliuoti.
Sterilizavimas
•
•
•
Naudojant šią funkciją galima
sterilizuoti tarą (pvz., buteliukus
kūdikiams).
Švarius indus dėkite pirmos lentynos
viduryje. Patikrinkite, ar taros angos
nukreiptos žemyn nedideliais
kampais.
Į specialų stalčių įpilkite didžiausią
leistiną vandens kiekį ir nustatykite 40
min. trukmę.
LIETUVIŲ
23
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vandens
kiekis
stalčiuje
(ml)
Artišokai
96
50–60
2
800
Baklažanai
96
15–25
2
450
Nepjaustyti
žiediniai kopūstai
96
35–45
2
600
Smulkinti žiedi- 96
niai kopūstai
25–30
2
500
Nesmulkinti
brokoliai
96
30–40
2
550
Smulkinti brokoliai
96
20–25
2
400
Grybų gabalėliai
96
15–20
2
400
Žirniai
96
20–25
2
450
Pankoliai
96
35–45
2
600
Morkos
96
35–45
2
600
Kaliaropės
juostelės
96
30–40
2
550
Paprikos juostelės
96
20–25
2
400
Porų žiedai
96
25–35
2
500
Šparaginės
pupelės
96
35–45
2
550
Smulkintos
sultenės
96
20–25
2
450
Briuseliniai ko- 96
pūstai
30–40
2
550
Burokėliai
96
70–90
2
800 +
400
Valgomoji gelteklė
96
35–45
2
600
Salieras kubeliais
96
25–35
2
500
Žali šparagai
96
25–35
2
500
24
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vandens
kiekis
stalčiuje
(ml)
Balti šparagai
96
35–45
2
600
Špinatai
96
15
2
350
Pomidorai be
odelių
96
15
2
350
Baltos pupelės 96
30–40
2
500
Savojinis kopūstas
96
20–25
2
400
Griežinėliais
pjaustytos cukinijos
96
15–20
2
350
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Mieliniai kuku- 96
liai
30–40
2
600
Bulvių kukuliai 96
35–45
2
600
Vidutinio dydžio bulvės su
lupenomis
96
45–55
2
750
Ryžiai (vandens / ryžių
santykis
1,5:1)
96
35–40
2
600
Į keturias dalis pjaustytos
virtos bulvės
96
35–40
2
600
Duonos kuku- 96
liai
35–45
2
600
Švieži lakštiniai
96
20–25
2
450
Polenta (skysčio santykis
3:1)
96
45–50
2
750
Priedai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
LIETUVIŲ
25
Žuvis
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Upėtakis, apie 85
250 g
30–40
2
550
Šviežios krevetės
85
20–25
2
450
Šaldytos krevetės
85
30–40
2
550
Lašišos filė
85
25–35
2
500
Lašišinis upė- 85
takis, apie 1
000 g
40–45
2
600
Jūrų šukutės
(moliuskai)
20–30
2
500
15
2
350
96
Plokščių žuvų 80
filė
Mėsa
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Virtas kumpis, 1
000 g
96
55–65
2
800 + 150
Virta vištienos krū- 90
tinėlė
25–35
2
500
Virta vištiena, 1
000–1 200 g
96
60–70
2
800 + 150
Veršienos / kiau90
lienos nugarinė be
kojos, 800–1 000
g
80–90
2
800 + 300
Kasseler (rūkyta
kiaulienos nugarinė)
90
90–110
2
800 + 300
Tafelspitz (aukščiausios kokybės
virta jautiena)
96
110–120
2
800 + 700
Plonos dešrelės
80
15–20
2
400
26
www.aeg.com
Kiaušiniai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Vandens kiekis stalčiuje
(ml)
Kietai virti
kiaušiniai
96
18–21
2
500
Vidutinio kietumo virti
kiaušiniai
96
13–16
2
450
Minkštai virti
kiaušiniai
96
11–12
2
400
11.5 Terminis kepinimas ir
kepimas garuose
•
Mėsą, daržoves ir garnyrą galite paruošti
paeiliui, derindami funkcijas. Visi
patiekalai paruošiami patiekti vienu metu.
•
•
•
Ataušinkite orkaitę iki maždaug 80 °C
temperatūros. Kad prietaisas greičiau
atvėstų, atidarykite orkaitės dureles iki
pirmos padėties maždaug 15 minučių.
Paleiskite kepimo garuose funkciją.
Gaminkite kartu, kol bus paruoštos.
Maistui apkepti naudokite terminio
kepinimo funkciją.
Paruoštas daržoves ir garnyrą
sudėkite į kepimui orkaitėje tinkamus
prikaistuvius ir įdėkite juos į orkaitę su
kepsniu.
Patiekalas Terminis kepimas (pirmas veiksmas: iškepkite mėsą)
Temperatūra (°C)
Didžiausias vandens kiekis –
800 ml.
Kepimas garuose (antras veiksmas: pridėkite daržovių)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Jautienos
180
kepsnys, 1
kg
Briuseliniai
kopūstai,
polenta
60–70
mėsa: 1
96
40–50
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta kiau- 180
liena, 1 kg
Bulvės,
daržovės,
padažas
60–70
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
Kepta ver- 180
šiena, 1 kg
Ryžiai, daržovės
50–60
mėsa: 1
96
30–40
mėsa: 1
daržovės:
3
LIETUVIŲ
11.6 Garai+karštas oras
(50/50)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldus kremas / vaisių / sūrio apkepėlės1)
90
35–40
2
Kepti kiaušiniai 1)
90
30–40
2
Plokštainis 1)
90
40–50
2
Plona žuvies filė
85
15–25
2
Stora žuvies filė
90
25–35
2
Mažos žuvys iki 350
g
90
25–35
2
Visa žuvis iki 1000 g
90
35–45
2
1) Dar pusę valandos kepkite uždaroje orkaitėje.
Pašildymas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kukuliai
85
25–35
2
Makaronai
85
20–25
2
Ryžiai
85
20–25
2
Vienos porcijos patiekalai
85
20–25
2
11.7 Garai+karštas oras
(25/75)
Įpilkite maždaug 300 ml vandens.
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Kepta kiauliena, 1
000 g
160–180
90–100
2
Jautienos kepsnys, 1 180–200
000 g
60–90
2
Kepta veršiena, 1
000 g
80–90
2
180
27
28
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mėsos ruletas, nekeptas, 500 g
180
30–40
2
Rūkyta kiaulienos
nugarinė, 600–1 000
g (mirkyti 2 val.)
160–180
60–70
2
Vištiena, 1 000 g
180–200
50–60
2
Antis, 1 500–2 000 g
180
70–90
2
Žąsis, 3 000 g
170
130–170
1
Bulvių plokštainis
160–170
50–60
2
Makaronų apkepas
190
40–50
2
Lazanija
180
45–55
2
Įvairių rūšių duona,
500–1 000 g
180–190
45–50
2
Bandelės, 40–60 g
180–210
30–40
2
Bandelių pusfabrikačiai
200
20–30
2
Prancūziškų (ilgų)
batonų pusgaminiai,
40–50 g
200
20–30
2
Prancūziškų (ilgų)
batonų pusfabrikačiai, 40–50 g, šaldyti
200
25–35
2
11.8 Kepimas
•
•
•
•
Jūsų orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu anksčiau turėtas
prietaisas. Įprastai naudojamas
nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite
atsižvelgdami į lentelėse pateiktas
vertes.
Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
Jei lentelėje nerandate konkretaus
patiekalo gaminimo nuostatų,
naudokite nuostatas, skirtas gaminti
patiekalą, kuris labiausiai panašus į
tą, kurį norite gaminti.
Jei pyragus kepate keliuose lygiuose,
gaminimo laiką galima pailginti 10–15
minučių.
•
Pyragai ir tešlainiai skirtinguose
aukščiuose pradžioje gali skrusti
nevienodai. Jei taip nutinka,
nustatytos temperatūros nekeiskite.
Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo
trukmei, orkaitę galima išjungti likus
10 minučių iki kepimo pabaigos. Tokiu
būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu
kepamosios skardos gali išsilenkti.
Kepamosioms skardoms atvėsus, jos
išsitiesins.
LIETUVIŲ
29
11.9 Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Iespējamie iemesli
Atitaisymo būdas
Pyrago apačia nepakankamai iškepusi.
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemesnės lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Orkaitės temperatūra per
tąsus, vandeningas, suskili- aukšta.
nėja.
Kitą kartą kepdami nustatykite šiek tiek žemesnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Per trumpas kepimo laikas.
tąsus, vandeningas, suskilinėja.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti
kepimo trukmės, nustatydami aukštesnę temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro Tešloje per daug skysčio.
tąsus, vandeningas, suskilinėja.
Naudokite mažiau skysčio.
Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per že- Kitą kartą kepdami nustatyma.
kite aukštesnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Pyragas nevienodai paskrunda.
Per aukšta orkaitės tempera- Nustatykite žemesnę orktūra ir per trumpas kepimo
aitės temperatūrą ir ilgesnį
laikas.
kepimo laiką.
Pyragas nevienodai paskrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Pyragas neiškepa per nurodytą kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per že- Kitą kartą kepdami nustatyma.
kite šiek tiek aukštesnę orkaitės temperatūrą.
Kitą kartą kepdami nustatykite trumpesnį kepimo laiką.
Vienodai paskirstykite tešlą
ant kepimo skardos.
11.10 Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Patiekalas
Funkcija
Riestainis /
sviestinė bandelė
Trapus pyragas / vaisinis
tortas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Karšto oro srau- 150–160
tas
50–70
1
Karšto oro srau- 140–160
tas
70–90
1
30
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Fatless sponge Karšto oro srau- 140–150
cake / biskvitinis tas
pyragas be riebalų
35–50
2
Fatless sponge Apatinis + viršu- 160
cake / biskvitinis tinis kaitinimas
pyragas be riebalų
35–50
2
Apkepas, trapus Karšto oro srau- 170–180 1)
pyragas
tas
10–25
2
Apkepas, biskvi- Karšto oro srau- 150–170
to tešla
tas
20–25
2
Apple pie / obuolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įdedamos įstrižai)
Karšto oro srau- 160
tas
60–90
2
Apple pie / obuolių pyragas (2
formos 20 cm
skersmens, įdedamos įstrižai)
Apatinis + viršu- 180
tinis kaitinimas
70–90
1
60–90
1
Varškės pyragas Apatinis + viršu- 170–190
tinis kaitinimas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis + viršutinis kaitinimas
170–190
30–40
3
Kalėdinis pyragas
Apatinis + viršutinis kaitinimas
160–1801)
50–70
2
1. 2301)
2. 160–180
1. 20
2. 30–60
1
Duona (ruginė Apatinis + viršuduona):
tinis kaitinimas
1. Pirmoji kepimo proceso
dalis.
2. Antroji kepimo proceso
dalis.
LIETUVIŲ
31
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
190–2101)
20–35
3
Šveicariškas vy- Apatinis + viršuniotinis
tinis kaitinimas
180–2001)
10–20
3
Trupininis pyragas (sausas)
Karšto oro srau- 150–160
tas
20–40
3
Sviestinis migdolų pyragas /
saldūs pyragai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
20–30
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito tešlos) 2)
Karšto oro srau- 150
tas
35–55
3
Vaisių pyragai
(iš mielinės /
biskvito tešlos) 2)
Apatinis + viršutinis kaitinimas
35–55
3
Vaisių pyragai iš Karšto oro srau- 160–170
trapios tešlos
tas
40–80
3
Mieliniai pyragai Apatinis + viršusu kremu (pvz., tinis kaitinimas
varškės, grietinėlės, pieno /
kiaušinių)
160–1801)
40–80
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
190–2101)
170
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Patiekalas
Funkcija
Trapūs sausainiai
Karšto oro srau- 150–160
tas
10–20
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sausainių juostelės
Karšto oro srau- 140
tas
20–35
3
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sausainių juostelės
Apatinis + viršutinis kaitinimas
20–30
3
1601)
32
www.aeg.com
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Sausainiai iš
biskvitinės tešlos
Karšto oro srau- 150–160
tas
15–20
3
Pyragai su kiau- Karšto oro srau- 80–100
šinio baltymu /
tas
merengos
120–150
3
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro srau- 100–120
tas
30–50
3
Sausainiai iš
mielinės tešlos
Karšto oro srau- 150–160
tas
20–40
3
Sluoksniuotos
tešlos pyragaičiai
Karšto oro srau- 170–1801)
tas
20–30
3
Bandelės
Karšto oro srau- 1601)
tas
10–25
3
Bandelės
Apatinis + viršutinis kaitinimas
10–25
3
Small cakes /
Karšto oro srau- 1501)
maži pyragaičiai tas
(20 vienetų
skardoje)
20–35
3
Small cakes /
Apatinis + viršumaži pyragaičiai tinis kaitinimas
(20 vienetų
skardoje)
1701)
20–30
3
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Makaronų apke- Apatinis + viršupas
tinis kaitinimas
180–200
45–60
1
Lazanija
Apatinis + viršutinis kaitinimas
180–200
25–40
1
Daržovių apkepas1)
Terminis kepintuvas
160–170
15–30
1
Ilgi batonai su
lydytu sūriu
Karšto oro srau- 160–170
tas
15–30
1
190–2101)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.11 Kepiniai ir apkepai
Patiekalas
Funkcija
LIETUVIŲ
33
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Saldūs kepiniai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
180–200
40–60
1
Žuvies apkepai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
180–200
30–60
1
Įdarytos daržovės
Karšto oro srau- 160–170
tas
30–60
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.12 Drėgnas karštas oras
Patiekalas
Maisto rūšis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Makaronų apkepas
180–200
45–60
2
Lazanija
180–200
45–60
2
Bulvių plokštainis
190–210
55–80
2
Saldūs patiekalai
180–200
45–60
2
Riestainis arba sviestinės
bandelės
160–170
50–70
1
Mielinė pynutė / riestė
170–190
40–50
2
Trupininis pyragas (sausas)
160–170
20–40
3
Sausainiai iš mielinės tešlos
160–170
20–40
2
11.13 Kepimas keliais lygiais
Naudokite karšto oro srauto funkciją.
Kepimo skardose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
160–180 1)
Trupininis pyragas
150–160
1) Įkaitinkite orkaitę.
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
25–45
1/4
-
30–45
1/4
-
34
www.aeg.com
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sausainiai
150–160
Short bread /
trapios tešlos
kepiniai / sausainių juostelės
Lentynos padėtis
2 padėtys
3 padėtys
20–40
1/4
1/3/5
140
25–45
1/4
1/3/5
Sausainiai iš
biskvitinės tešlos
160–170
25–40
1/4
-
Sausainiai su
kiaušinio baltymu, merengos
80–100
130–170
1/4
-
Migdoliniai sausainiai
100–120
40–80
1/4
-
Sausainiai iš
mielinės tešlos
160–170
30–60
1/4
-
Sluoksniuotos
tešlos pyragaičiai
170–1801)
30–50
1/4
-
Bandelės
180
20–30
1/4
-
23–40
1/4
-
Small cakes /
1501)
maži pyragaičiai
(20 vienetų
skardoje)
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.14 Kepimas žemoje
temperatūroje
Naudokite šią funkciją liesai, minkštai
mėsai ir žuviai gamintine didesnėje kaip
65 °C kepimo temperatūroje . Ši funkcija
nenaudojama šiems receptams:
apkeptos mėsos troškinimas arba riebios
kiaulienos kepimas. Galite naudoti
mėsos termometrą, kad užtikrintumėte,
jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr.
mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10
minučių orkaitėje būtų kepama 80 °C–
150 °C temperatūroje. Numatytoji
nuostata yra 90 °C. Nustačius
temperatūrą, orkaitėje patiekalas toliau
kepamas 80 °C temperatūroje.
Nenaudokite šios funkcijos paukštienai
kepti.
Visuomet kepkite be
dangčio, jei naudojate šią
funkciją.
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2
minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į
orkaitę ant grotelių.
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite kepimo žemoje
temperatūroje funkciją ir nustatykite
tinkamą galutinę kepimo
temperatūrą.
LIETUVIŲ
35
Patiekalas
Kiekis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Jautienos kepsnys
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Jautienos filė
1 000–1 500 g
120
90–150
3
Kepta veršiena
1 000–1 500 g
120
120–150
1
Kepsniai
200–300 g
120
20–40
3
11.15 Pica
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica (plonapadė)
200–230 1)2)
15–20
2
Pica (su daug garnyro)
180–200
20–30
2
Apkepai
180–200
40–55
1
Špinatų apkepas
160–180
45–60
1
Trapios tešlos apkepas su įdaru
170–190
45–55
1
Biskvitinis apkepas
170–190
45–55
1
Varškės pyragas
140–160
60–90
1
Obuolių pyragas, už- 150–170
dengtas
50–60
1
Daržovių pyragas
160–180
50–60
1
Nerauginta duona
230 1)
10–20
2
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
160–180 1)
45–55
2
Famekuchenas (į
picą panašus Elzaso
patiekalas)
230 1)
12–20
2
15–25
2
Piroggen (rusiška
180–200 1)
perlenktos picos versija)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
11.16 Kepsnių kepimas
•
Kepimui naudokite atsparius karščiui
orkaičių indus (žr. gamintojo
instrukciją).
•
Didelius kepsnius galima kepti giliame
kepimo inde (jeigu jis yra) arba ant
grotelių virš gilaus prikaistuvio.
36
www.aeg.com
•
•
•
•
Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje
su dangčiu. Tuomet mėsa bus
sultingesnė.
Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa
būtų apskrudusi, ją kepkite
atidengtoje kepimo skardoje.
Prietaisee rekomenduojame kepti
mėsos ir žuvies produktus,
sveriančius 1 kg ir daugiau.
Norint, kad kepant išsiskyrusios
mėsos sultys arba riebalai nepridegtų,
patariame į gilų kepimo indą įpilti
vandens.
•
•
•
Jeigu reikia, skrudinamą maistą
apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo
laiko).
Kepimo metu kelis kartus palaistykite
didelius kepsnius ir paukštieną jų
sultimis. Tuomet kepsniai bus
skanesni.
Prietaisą galite išjungti likus maždaug
10 minučių iki kepimo pabaigos; taip
panaudosite likusį orkaitės karštį.
11.17 Kepimo lentelės
Jautiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Jautienos kepsnys arba filė: su
krauju
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Apatinis +
230
viršutinis kaitinimas
120–150
1
storio cm
Terminis kepintuvas
190–200 1)
5–6
1
Jautienos keps- storio cm
nys arba filė: vidutiniškai iškepta
Terminis kepintuvas
180–1901)
6–8
1
Jautienos kepsnys arba filė:
gerai iškepta
storio cm
Terminis kepintuvas
170–1801)
8–10
1
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra (°C)
Laikas
(min.)
Lentynos
padėtis
Mentė / sprandinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
160–180
90–120
1
Kapotinis / kiau- 1–1,5 kg
lienos / jautienos šonkauliukai
Terminis kepintuvas
170–180
60–90
1
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis kepintuvas
160–170
50–60
1
Kiaulės koja
(apvirta)
750 g–1 kg
Terminis kepintuvas
150–170
90–120
1
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
LIETUVIŲ
Veršiena
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Kepta veršie- 1
na
Terminis kepintuvas
160–180
90–120
1
Veršienos
kulninė
1.5–2
Terminis kepintuvas
160–180
120–150
1
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Lentynos
padėtis
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1.5
Terminis kepintuvas
150–170
100–120
1
Avienos nugarinė
1–1.5
Terminis kepintuvas
160–180
40–60
1
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Kiškio nugar- iki 1 kg
inė / kiškio
koja
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
2301)
30–40
1
Elnienos nugarinė
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
210–220
35–40
1
Elnienos
šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
180–200
60–90
1
Aviena
Žvėriena
Patiekalas
Lentynos
padėtis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis kepintuvas
200–220
30–50
1
Vištienos puselės
400–500 g
porcija
Terminis kepintuvas
190–210
35–50
1
Viščiukas,
višta
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
190–210
50–70
1
37
38
www.aeg.com
Patiekalas
Kiekis
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Antis
1,5–2 kg
Terminis kepintuvas
180–200
80–100
1
Žąsis
3,5–5 kg
Terminis kepintuvas
160–180
120–180
1
Kalakutas
2,5–3,5 kg
Terminis kepintuvas
160–180
120–150
1
Kalakutas
4–6 kg
Terminis kepintuvas
140–160
150–240
1
Žuvis (troškinta)
Patiekalas
Kiekis (kg)
Funkcija
Temperatūra Laikas
(°C)
(min.)
Lentynos
padėtis
Žuvis
1–1.5
Apatinis +
viršutinis kaitinimas
210–220
1
11.18 Kepimas ant grotelių
Kepdami griliu, visada nustatykite
didžiausią temperatūrą.
40–60
Prieš kepimą visada pasirinkite grilio
funkciją ir pakaitinkite tuščią orkaitę
maždaug 5 minutes.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje
nurodytą padėtį.
PERSPĖJIMAS!
Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Pirmoje lentynos padėtyje visada
padėkite indą nuvarvėjusiems riebalams
surinkti.
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba
žuvies gabalus.
Kepimas ant grotelių
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Jautienos kepsnys
210–230
30–40
30–40
2
Jautienos filė
230
20–30
20–30
3
Kiaulienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
2
Veršienos nugarinė
210–230
30–40
30–40
2
Avienos nugarinė
210–230
25–35
20–25
3
LIETUVIŲ
Patiekalas
Žuvis, 500–1
000 g
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Viena pusė
Antra pusė
210–230
15–30
15–30
Lentynos padėtis
3/4
Spartus kepimas ant grotelių
Patiekalas
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Viena pusė
Antra pusė
Burgers / mėsainiai
8–10
6–8
4
Kiaulienos filė
10–12
6–10
4
Dešrelės
10–12
6–8
4
6–8
4
Filė / veršienos keps- 7–10
niai
Toast / Skrebučiai 1)
1–3
1–3
5
Skrebutis su garnyru
6–8
-
4
1) Įkaitinkite orkaitę.
11.19 Šaldytas maistas
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Pica, šaldyta
200–220
15–25
2
Amerikietiška pica,
šaldyta
190–210
20–25
2
Pica, atvėsinta
210–230
13–25
2
Picos užkandžiai,
šaldyti
180–200
15–30
2
Gruzdintos bulvytės,
plonos
200–220
20–30
3
Gruzdintos bulvytės,
storos
200–220
25–35
3
Kroketai
220–230
20–35
3
Paskrudintos bulvės
210–230
20–30
3
Lazanija / įdaryti ma- 170–190
karonai kaneloni,
švieži
35–45
2
Lazanija/Kaneloni,
šaldyti
40–60
2
160–180
39
40
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Laikas (min.)
Lentynos padėtis
Orkaitėje keptas sūris
170–190
20–30
3
Viščiuko sparneliai
190–210
20–30
2
Užšaldyti pusgaminiai
Patiekalas
Funkcija
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Temperatūra
(°C)
Šaldyta pica
Apatinis + viršutinis kaitinimas
laikykitės gamin- laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Gruzdintos bulvytės1) (300–
600 g)
Apatinis+viršutinis kaitinimas
arba terminis
kepintuvas
200–220
Prancūziškieji
batonai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
laikykitės gamin- laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
Vaisių pyragai
Apatinis + viršutinis kaitinimas
laikykitės gamin- laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
tojo nurodymų
laikykitės gamin- 3
tojo nurodymų
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus.
11.20 Atitirpinti
Neuždenkite maisto dubeniu ar lėkšte,
nes gali pailgėti atšildymo trukmė.
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite
maistą į lėkštę.
Naudokite pirmą lentynos padėtį nuo
apačios.
Patiekalas
Kiekis
Atšildymo
Likusi atšillaikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Viščiukas 1 kg
100–140
20–30
Viščiuką uždėkite ant didelėje lėkštėje apverstos mažos lėkštutės.
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
1 kg
100–140
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa
500 g
90–120
20–30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis
150 g
25–35
10–15
-
Braškės
300 g
30–40
10–20
-
LIETUVIŲ
41
Patiekalas
Kiekis
Atšildymo
Likusi atšillaikas (min.) dymo
trukmė
(min.)
Pastabos
Sviestas
250 g
30–40
10–15
-
Grietinėlė 2 x 200 g
80–100
10–15
Grietinėlę plakite ne visiškai atitirpdytą.
Didelins
puošnus
tortas
60
60
-
1,4 kg
11.21 Konservavimas.
Apatinis kaitinimas
•
•
•
•
•
Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą
lentynų lygį nuo apačios.
Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos
stiklainius.
Vienodai pripildykite stiklainius ir
uždarykite su veržtuvu.
•
•
•
Stiklainiai neturi liestis vienas prie
kito.
Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2
litro vandens, kad orkaitėje pakaktų
drėgmės.
Kai skystis induose pradeda virti
(maždaug po 35–60 minučių vieno
litro induose), išjunkite orkaitę arba
sumažinkite temperatūrą iki 100 °C
(žr. lentelę).
Minkšti vaisiai
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūroje (min.)
Žemuogės / mėlynės / avietės / prinokę agrastai
160–170
35–45
-
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūroje (min.)
Kriaušės / svarainiai / slyvos
160–170
35–45
10–15
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūroje (min.)
Morkos 1)
160–170
50–60
5–10
Kaulavaisiai
Daržovės
42
www.aeg.com
Patiekalas
Temperatūra (°C)
Virimo trukmė
(min.), kol susidaro
burbuliukai
Gaminkite toliau
100 °C temperatūroje (min.)
Agurkai
160–170
50–60
-
Marinuotos daržovės 160–170
50–60
5–10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
50–60
15–20
160–170
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
11.22 Džiovinimas. Karšto
oro srautas.
Atidarykite prietaiso dureles ir palikite
prietaisą atvėsti. Po to tęskite džiovinimo
procesą.
Groteles išklokite kepimo popieriumi.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad
gautumėte geriausius rezultatus.
Daržovės
Patiekalas
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Pupos
60–70
Pipirai
Lentynos padėtis
1 padėtis
2 padėtys
6–8
3
1/4
60–70
5–6
3
1/4
Daržovės rauginimui
60–70
5–6
3
1/4
Grybai
50–60
6–8
3
1/4
Prieskoniniai au- 40–50
galai
2–3
3
1/4
Temperatūra
(°C)
Laikas (val.)
Lentynos padėtis
Slyvos
60–70
Abrikosai
Vaisiai
Patiekalas
1 padėtis
2 padėtys
8–10
3
1/4
60–70
8–10
3
1/4
Pjaustyti obuoliai
60–70
6–8
3
1/4
Kriaušės
60–70
6–9
3
1/4
LIETUVIŲ
11.23 Mėsos termometro lentelė
Jautiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Šonkauliukai / filė kepsnys: su krauju
45–50
Šonkauliukai / filė kepsnys: vidutiniškai iškepta
60–65
Šonkauliukai / filė kepsnys: gerai iškepta
70–75
Kiauliena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Mentė / kumpis / kiaulienos sprandinė
80–82
Kotletas (nugarinės) / rūkyta kiaulienos nugarinė
75–80
Maltos mėsos kepsnys
75–80
Veršiena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kepta veršiena
75–80
Veršienos kulninė
85–90
Aviena / ėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Avies koja
80–85
Avienos nugarinė
80–85
Kepta aviena / Ėriuko koja
70–75
Žvėriena
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Kiškio nugarinė
70–75
Kiškio koja
70–75
Nepjaustytas kiškis
70–75
Elnienos nugarinė
70–75
Elnio koja
70–75
Žuvis
Patiekalas
Maisto kepimo temperatūra (°C)
Lašiša
65–70
Upėtakiai
65–70
43
44
www.aeg.com
12. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
12.1 Pastabos dėl valymo
•
•
•
•
•
•
Prietaiso priekį valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.
Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.
Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Riebalų kaupimasis ar kiti
maisto likučiai gali sukelti gaisrą.
Didesnė rizika grilio prikaistuviui.
Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu orkaičių valikliu.
Visus priedus išvalykite po kiekvieno
naudojimo ir palikite juos išdžiūti.
Valykite minkštu audiniu ir šiltu
vandeniu su valymo priemone.
Jeigu turite neprisvylančių priedų,
neplaukite jų stipraus poveikio
priemonėmis, aštriais daiktais arba
indaplovėje. Tai gali pažeisti
neprisvylančią dangą.
12.2 Lentynėlių išėmimas
Prieš atlikdami priežiūros darbus
patikrinkite, ar prietaisas atvėso. Galima
nusideginti.
Norėdami išvalyti prietaisą, išimkite
lentynų atramas.
1. Atramas atsargiai ištraukite į viršų iš
priekinių laikiklių.
Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
12.3 Valymas garais
Galite naudoti pabaigos
funkciją valymo pradžiai
atidėti. Žr. „PABAIGOS
nustatymas“.
Didžiausius nešvarumus nuvalykite
rankiniu būdu.
1. Įpilkite maždaug 250 ml vandens ir 3
šaukštus acto tiesiai į gariklį.
2. Nustatykite valymo garais funkciją.
Žr. „Orkaitės funkcijos“.
Ekrane rodoma trukmė ir numatytoji
temperatūra.
, kad būtų pradėtas
3. Palieskite
valymas.
Kai baigiamas valymas garais, girdimas
garsinis signalas. Norėdami išjungti
signalą, palieskite bet kurį jutiklio lauką.
4. Išvalykite prietaisą minkšta šluoste.
Kempine išvalykite vandenį iš
gariklio.
Palikite dureles atviras maždaug 1
valandai, kad prietaisas visiškai išdžiūtų.
12.4 Garų ruošimo sistema
PERSPĖJIMAS!
Po kiekvieno naudojimo
nusausinkite garų
generatorių. Sugerkite
vandenį kempine.
Jei yra kalkių nuosėdų,
pašalinkite jas vandeniu su
actu.
1
3
2
2. Atitraukite lentynos atramos priekinį
galą nuo šoninės sienelės.
3. Išimkite atramas iš galinių angų.
PERSPĖJIMAS!
Cheminės kalkių valymo
priemonės gali pažeisti
emalį. Laikykitės gamintojo
nurodymų.
1. Norėdami išvalyti vandens stalčių ir
gariklį, įpilkite vandens ir acto mišinio
(maždaug 250 ml) per vandens
stalčių į gariklį. Palaukite maždaug
10 minučių.
2. Pašalinkite vandenį ir actą kempine.
LIETUVIŲ
3. Švariu vandeniu (100–200 ml)
praplaukite garų ruošimo sistemą per
vandens stalčių.
4. Kempine išvalykite vandenį iš
gariklio.
5. Kad prietaisas visiškai išdžiūtų,
palikite dureles praviras.
45
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už
viršutiniojo krašto ir iškelkite iš
kreiptuvo.
12.5 Orkaitės durelių
išėmimas ir įdėjimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines
stiklo plokštes, kad nuvalytumėte.
Skirtingiems modeliams stiklo plokščių
skaičius gali būti skirtingas.
ĮSPĖJIMAS!
Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės
yra sunkios.
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus
atvirkščia eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite
mažesnę plokštę, po to didesnę.
12.6 Lemputės keitimas
Patieskite audinį prietaiso viduje. Tai
apsaugo nuo lemputės stiklinio gaubtelio
ir orkaitės vidaus pažeidimų.
A
A
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles abiem rankom už
abiejų kraštų ir atkelkite jas nuo
prietaiso kampu aukštyn.
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus
pagrindo. Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už
abiejų pusių durelių viršutinių kampų,
paspauskite į vidų ir atleiskite
fiksavimo tarpiklį.
ĮSPĖJIMAS!
Žūties nuo elektros srovės
pavojus! Atjunkite saugiklį
prieš keisdami lemputę.
Lemputė ir lemputės stiklinis
gaubtas gali būti karšti.
1. Išjunkite prietaisą.
2. Išimkite saugiklius iš skirstomosios
saugiklių dėžutės arba išjunkite
jungtuvą.
Viršutinė lemputė
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2
B
1
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
46
www.aeg.com
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį
gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
Šoninė lemputė
1. Išimkite kairiąją lentynėlę, kad
galėtumėte prieiti prie lemputės.
2. Dangteliui nuimti naudokite „Torx
20“ atsuktuvą.
3. Nuimkite ir išvalykite metalinį rėmą ir
tarpiklį.
4. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
5. Įdėkite metalinį rėmą ir tarpiklį.
Priveržkite varžtus.
6. Įtaisykite kairįjį lentynos laikiklį.
13. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
13.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Iespējamie iemesli
Atitaisymo būdas
Orkaitė nekaista.
Orkaitė yra išjungta.
Įjunkite orkaitę.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite paros laiką.
Orkaitė nekaista.
Nenustatytos būtini nustatymai.
Įsitikinkite, ar nustatymai yra
tinkami.
Orkaitė nekaista.
Suaktyvintas automatinis išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungimas“.
Orkaitė nekaista.
Įjungtas apsaugos nuo vaikų Žr. skyrių „Apsaugos nuo
užraktas.
vaikų užrakto naudojimas“.
Orkaitė nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko dėl perdegusio saugiklio. Jeigu saugiklis pakartotinai suveikia, kreipkitės į
kvalifikuotą elektriką.
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane nerodomas laikas iš- Ekranas yra išjungtas.
jungimo būsenoje.
Mėsos termometras neveikia.
Netinkamai įkištas mėsos
termometro kištukas į lizdą.
Patiekalai kepa per ilgai arba Per žema arba per aukšta
per trumpai.
temperatūra.
Vienu metu pakartotinai
spauskite
ir
, kad vėl
įjungtumėte ekraną.
Kuo giliau įkiškite mėsos termometro kištuką į lizdą.
Jeigu reikia, pareguliuokite
temperatūrą. Laikykitės naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.
LIETUVIŲ
47
Problema
Iespējamie iemesli
Atitaisymo būdas
Ant maisto produktų ir orkaitės viduje kaupiasi garai ir
kondensatas.
Pernelyg ilgam palikote patiekalą orkaitėje.
Baigę gaminti, nepalikite patiekalų orkaitėje ilgiau negu
15–20 minučių.
Ekrane rodoma „C2“.
Norėjote paleisti atšildymo
Ištraukite mėsos termometro
funkciją, bet neištraukėte
kištuką iš lizdo.
mėsos termometro kištuko iš
lizdo.
Ekrane rodomas klaidos kodas, kurio nėra šioje lentelėje.
Įvyko elektronikos gedimas.
•
•
13.2 Aptarnavimo duomenys
Išjunkite orkaitę namų
saugikliu arba apsauginiu
jungikliu skirstomojoje
saugiklių dėžutėje ir vėl
įjunkite.
Jeigu ekrane vėl rodomas klaidos kodas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
techninių duomenų lentelėje. Duomenų
lentelę rasite prietaiso viduje, ant
priekinio rėmo. Nenuimkite duomenų
lentelės nuo prietaiso vidaus.
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
14. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas ženklu . Išmeskite pakuotę
į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį,
kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti
aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei
perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
*
892964779-A-512013
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement