Progress | PBCM4510X | User manual | Progress PBCM4510X Användarmanual

Bruksanvisning
Mikrovågskombiugn
PBCM4510X
2 Progress
INNEHÅLL
Säkerhetsinformation
2
Säkerhetsinstruktioner
4
Produktbeskrivning
7
Kontrollpanelen
7
Innan maskinen används första gången 9
Daglig användning
10
Mikrovågsläge
12
Klockfunktioner
17
Automatiska program
Användning av tillbehör
Tillvalsfunktioner
Tricks och tips
Skötsel och rengöring
Felsökning
Tekniska data
18
19
20
22
40
41
42
Med reservation för ändringar.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit
som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara
alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för
framtida bruk.
Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet
och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande
hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de
risker som är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och
kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Barn under 3 år får ej vistas i närheten av den här apparaten
när den är igång.
Progress 3
Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här produkten
och byta kabel.
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket varma
under användning. Var försiktig så att du undviker att vidröra
värmeelementen. Barn under 8 år ska inte vistas i närheten
utan ständig uppsikt.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in tillbehör
eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter lampa
för att undvika risken för elstötar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller
vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor
eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att
glaset spricker.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
Aktivera inte produkten när den är tom. Metalldelar i
ugnsutrymmet kan skapa ljusbågar.
Metallbehållare för mat och dryck får aldrig placeras i
mikrovågsugnen. Detta krav gäller inte om tillverkaren anger
storlek och form på metallbehållare som är lämpliga för
tillagning i mikrovågsugn.
Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda
ugnen förrän den har reparerats av en behörig person.
Bara en behörig person kan utföra service eller reperation
som involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot
mikrovågsenergi.
Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan
explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
4 Progress
•
•
•
•
•
•
•
•
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska
du hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för
antändning.
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av
värmedynor, tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till
skador eller eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten
eller dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd
för att inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd
stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar
behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas
eller röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så
att han eller hon inte bränner sig.
Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i
mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har
tagit ut dem ur mikrougnen.
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas
bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i
ugnen blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska,
vilket i sin tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Installation
VARNING! Endast en behörig
person får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som följer
med produkten.
• Var alltid försiktig när apparaten rör sig
eftersom den är tung. Använd alltid
skyddshandskar och täckta skor.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Elektrisk anslutning
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
Progress 5
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
eller komma nära produktens lucka,
speciellt inte när luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort utan
verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera att
stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget. Ta
alltid tag i stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha en
isolationsenhet så att du kan koppla från
produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
Använd
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.
• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het luft
kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer
eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma
i kontakt med produkten när du öppnar
luckan.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller på
tvättmaskinen.
• Använd inte mikrovågsugnen för att
värma upp ugnen.
VARNING! Risk för skador på
produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning
på emaljen:
– lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.
6 Progress
• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig är
stängd när apparaten är i drift. Värme
och fukt kan byggas upp bakom en
stängd dörr/lucka och orsaka
efterföljande skador på apparaten,
bostaden eller golvet. Stäng inte luckan
förrän apparaten har svalnat helt efter
användning.
Skötsel och rengöring
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort den
från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
• Ugnsutrymmet och luckan måste torkas
av efter varje användningstillfälle. Ånga
som bildas vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och kan
orsaka korrosion.
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Fett och matrester som lämnas kvar i
produkten kan orsaka brand och
elektriska ljusbågar när mikrovågsugnen
är igång.
• Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel.
Använd inte produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får
ej användas för belysning i hus.
VARNING! Risk för elektrisk
stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma
specifikationer.
Kassering
VARNING! Risk för kvävning
eller skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra att
barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
Underhåll
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
Progress 7
PRODUKTBESKRIVNING
Allmän översikt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
Kontrollpanel
Elektronisk programmeringsenhet
Värmeelement
Mikrovågsgenerator
Ugnslampa
Fläkt
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
7
Tillbehör
Bakplåt
Trådhylla
För kakor och småkakor.
Till kokkärl, bakformar och stekkärl.
KONTROLLPANELEN
Elektronisk programmeringsenhet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8 Progress
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten.
Touchkontroll
Funktion
Beskrivning
-
DISPLAY
Visar produktens nuvarande inställningar.
PÅ/AV
För att aktivera och avaktivera produkten.
FUNKTIONER
För att ställa in en ugnsfunktion eller ett automatiskt
program (endast när produkten är aktiverad).
MIKROVÅG
För att aktivera mikrovågsfunktionen. När funktionen
är aktiv trycker du på den här touch-kontrollen för
att ändra mikrovågseffekten.
TEMPERATUR /
SNABBSTART
Om du vill ställa in och se temperaturen i ugnen eller
i matlagningstermometern (i förekommande fall).
Om du håller knappen nedtryckt i tre sekunder sätts
snabbstartsfunktionen PÅ alternativt stängs AV.
NED
För att flytta nedåt i menyn.
UPP
För att flytta uppåt i menyn.
OK/Mikrovågsugn
snabbstart
För att bekräfta ett val eller inställning. Aktivera mikrovågsfunktionen när produkten är avstängd. Varje
tryckning på den här touch-kontrollen ökar koktiden
med 30 sekunder.
UGNSLAMPA
För att tända eller släcka ugnslampan.
KLOCKA
För att ställa in klockfunktionerna.
SIGNALUR
För att ställa in signaluret.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Display
A
B
G
C
F
E
D
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Symbol för ugnsfunktion
Visning av Temperatur/Klocka/Mikrovågseffekt
Visning av Klocka/Restvärme/Signalur
Restvärmeindikering
Indikatorer för klockfunktionerna
Uppvärmningsindikator/Snabbstartsindikator
Ugnsfunktionens/programmets nummer
Progress 9
Övriga indikatorer på displayen:
Symbol
/
/
Namn
Beskrivning
Automatiskt program
Du kan välja ett automatiskt program.
Mikrovågsugnsfunktion
Mikrovågsfunktionen är igång.
kg/g
Ett automatiskt program med viktinmatning
körs.
tim/min
En klockfunktion körs.
Watt
Du kan ställa in effekten för en mikrovågsfunktion.
Temperatur / snabbstart
Funktionen körs.
Temperatur
Aktuell temperatur anges.
Temperatur
Du kan ändra temperaturen.
Belysning
Du stängde av belysningen.
Signalur
Signalursfunktionen körs.
Kontrollampa för uppvärmning
Om du aktiverar en ugnsfunktion visas
staplarna
på displayen. Staplarna visar
att temperaturen i produkten ökar eller
minskar.
När produkten är inställd på en viss
temperatur försvinner staplarna från
displayen.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar
ur produkten.
Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".
Rengör produkten och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Ställa klockan
Efter den första anslutningen till elnätet
tänds alla displayens symboler i några
sekunder. Under några sekunder därefter
visas programvarans version på displayen.
När programvaruversionen försvinner visas
h och "12:00" på displayen.
1. Tryck på
eller
för att ställa in
timmen.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
minuterna.
4. Tryck på
eller .
Temperatur-/tidsdisplayen visar den nya
tiden.
10 Progress
Ändra tid
Tryck på .
blinkar på displayen.
Se ”Ställa klockan” för att ställa in en ny tid.
Du kan endast ställa om klockan när
produkten är avstängd.
DAGLIG ANVÄNDNING
• manuellt läge
• automatiska program
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Användning av produkten
För att manövrera produkten kan du
använda:
Ugnsfunktioner
Ugnsfunktioner
Program
Varmluft
För att baka på upp till två hyllpositioner samtidigt och för
att torka mat.Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för
över-/undervärme.
Pizza/paj
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver mer intensiv bryning och som ska ha knaprig botten. Ställ in temperaturen 20-40 °C lägre än för över-/undervärme.
Lågtemperaturstekning
För tillredning av möra, saftiga stekar.
Över-/Undervärme
Baka och steka mat på en ugnsnivå.
Fryst mat
För att tillaga snabbmat som pommes frites, klyftpotatis
och vårrullar så att de blir knapriga.
Varmluftsgratinering
Steka större köttstycken eller fågel med ben på 1 ugnsnivå.
Även för att göra gratänger och bryna.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder och för
rostning av bröd.
Grilla
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Upptining
Den här funktionen kan användas för att tina frysta livsmedel, som grönsaker och frukt. Upptiningstiden beror på
mängden och storleken på det frysta livsmedlet.
Progress 11
Ugnsfunktioner
Program
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten och för att torka
mat.
ECO stekning
När du använder den här funktionen under tillagning optimeras energiförbrukningen. För mer information om rekommenderade inställningar, se tillagningstabellerna med
motsvarande funktion (Turbogrillning).
Ställa in ugnsfunktionen
1. Aktivera produkten med .
På displayen visas den inställda
temperaturen, symbolen och numret för
ugnsfunktionen.
2. Tryck på
eller
för att ställa in en
ugnsfunktion.
3. Tryck på
, annars startar produkten
automatiskt efter fem sekunder.
Om du aktiverar produkten och
inte ställer in en ugnsfunktion
eller ett program avaktiveras
produkten automatiskt efter 20
sekunder.
Ändra temperaturen
Tryck på
eller
för att ändra
temperaturen i steg om 5 °C.
När produkten nått angiven temperatur
hörs en signal tre gånger och
uppvärmningslampan släcks.
Kontrollera temperaturen
Du kan kontrollera temperaturen i
produkten när funktionen eller programmet
körs.
.
1. Tryck på
Temperatur-/tiddisplayen visar
temperaturen i produkten.
Om du vill ändra ugnstemperaturen trycker
du på
en gång till och använder
eller
.
för att gå tillbaka till den
2. Tryck på
angivna temperaturen, annars visas den
automatiskt på displayen efter fem
sekunder.
Funktionen Snabbstart
Ställ inte mat i ugnen när
snabbstartsfunktionen används.
Snabbstartsfunktionen är inte tillgänglig för
varje ugnsfunktion. En ljudsignal hörs om
snabbstartsfunktionen inte är tillgänglig för
den inställda funktionen om fel ton är
aktiverad i "Inställningsmenyn".
Snabbstartsfunktionen förkortar
uppvärmningstiden.
Aktivera funktionen Snabbstart genom att
hålla in
längre än tre sekunder.
Om du sätter på snabbstartfunktionen
blinkar staplarna på displayen
en efter
en och
tänds för att visa att
funktionen är igång.
Sparar energi
Denna produkt har funktioner som låter dig
spara energi under vanlig matlagning.
• Allmänna tips
– Kontrollera att ugnsluckan är
ordentligt stängd när produkten är
igång och låt den vara stängd så
mycket som möjligt under
tillagningen.
– Använd metalltallrikar för att öka
energisparandet.
– När så är möjligt, lägg maten i ugnen
utan att värma upp den.
– För matlagning som varar längre än
30 minuter ska ugnstemperaturen
minskas till lägsta möjliga, 3 - 10
minuter innan matlagningstiden går
ut, beroende på längden på
matlagningen. Restvärmen i ugnen
fortsätter laga maten.
12 Progress
– Använd restvärmen för att värma
annan mat.
• Matlagning med fläkt - när så är
möjligt, använd matlagningsfunktionerna
med fläkt för att spara energi.
• Restvärme
– Om ett program med tidval väljs för
vissa ugnsfunktioner aktiveras
(Varaktighet, Sluttid, Tidsfördröjning)
och om tillagningstiden är längre än
30 minuter stängs värmeelementen
av automatiskt 10 % tidigare. Fläkten
och lampan fortsätter att vara igång.
• Matlagning med släckt lampa - släck
lampan under matlagning och tänd den
bara när det behövs.
• Hålla maten varm - om du vill använda
restvärmen för att hålla maten varm
väljer du lägsta möjliga
temperaturinställning. Temperaturen för
restvärme visas på displayen.
• Ekofunktioner - se "Ugnsfunktioner".
MIKROVÅGSLÄGE
Mikrovågsugn
Allmänt:
FÖRSIKTIGHET! Låt inte
ugnen vara på om den är tom.
• Låt maträtter stå några minuter i ugnen
efter att den har stängts av. Se
tillagningstabellerna för mikrovågsugnen:
eftervärmning.
• Avlägsna aluminiumfoliepaketering,
metallbehållare, etc. innan du tillagar
maten.
• Du får bara använda en nivå i
mikrovågsugnsläget.
• Lägg maten på en tallrik och ställ
tallriken längst ner i ugnen om inget
annat anges.
• Om möjligt ska man röra om maten före
servering.
Tillagning:
• Om möjligt, täck över maten med ett
material som är lämpligt för användning i
mikrovågsugn. Tillaga mat utan lock
endast om du vill ha en knaprig skorpa.
• Tillaga inte rätter för länge genom att
ställa in för stark effekt och för lång tid.
Maten kan torka eller brännas vid på
vissa ställen.
• Använd inte produkten för att koka
sniglar eller ägg med skalet på – de kan
sprängas. För stekta ägg, stick först hål
på äggulan.
• Stick hål på livsmedel med "skal" såsom
potatis, tomater, korvar eller liknande
typer av mat flera gånger med en gaffel
före tillagning så att maten inte sprängs.
• Nerkylda eller frysta livsmedel behöver
längre tillagningstid.
• Rätter som innehåller sås behöver röras
om med jämna mellanrum.
• Vänd på större bitar efter halva
tillagningstiden.
• Om möjligt, skär grönsaker i bitar av
liknande storlek.
• Använd platta, breda tallrikar.
• Använd inte kokkärl gjorda av porslin,
keramik eller lergods med oglaserad
botten eller som har små hål t.ex. på
handtagen. Fukt som kommer in i hålen
kan göra att kokkärlet spricker när det
värms upp.
Upptining av kött, fågel eller fisk:
• Placera det frysta, opaketerade
livsmedlet på en liten, uppochnervänd
tallrik med en behållare under, eller på
ett upptiningsställ eller plastsåll, så att
den vätska som smälter kan rinna av.
• Vänd på livsmedlet efter halva
upptiningstiden. Om möjligt, skär bort
och avlägsna delar som har tinats upp.
Upptining av smör, portioner av
bakelser, kvarg:
• Tina inte upp helt och hållet i produkten,
utan lämna maten framme för att tinas
upp i rumstemperatur. Det ger ett
jämnare resultat. Avlägsna all metall- och
aluminiumpaketering eller delar av det
före upptining.
Progress 13
Upptining av frukt, grönsaker:
• Färdiglagade maträtter i
metallförpackningar eller i plastskålar
med plåtlock får bara tinas upp eller
värmas om det tydligt anges att de är
lämpliga för mikrovågsugn.
• Du måste följa tillverkarens instruktioner
på förpackningen (t.ex. avlägsna
metallocket och sticka hål på ett
plastöverdrag).
• Om frukt och grönsaker ska vara råa,
tina dem inte fullt ut utan låt dem tina
helt vid rumstemperatur.
• Du kan använda högre effekt i
mikrovågsugnen för att tillaga frukt och
grönsaker utan att först behöva tina
dem.
Färdiglagade maträtter:
Lämpliga kokkärl och material
Kokkärl/material
Mikrovågsugn
Avfrostning
Min grill
Uppvärmning
Tillagning
X
X
Ugnsfast glas och porslin utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas
Ej ugnsfast glas och porslin 1)
X
Grillgaller, glas- och vitrokeramik av
ugns-/fryssäkert material, t.ex. Arcoflam
Keramik 2), lergods2)
X
Plast, värmebeständig upp till 200 °C 3)
X
Kartong, papper
X
X
X
Plastfolie
X
X
X
X
Stekpåse med förslutning som är lämplig för mikrovågsugn 3)
Stekkärl gjorda av metall, t.ex. emalj,
gjutjärn
X
X
X
Bakformar, svartlackerade eller silikon-
X
X
X
Bakplåt
X
X
X
Galler
X
X
X
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplatta
X
belagda 3)
X
14 Progress
Kokkärl/material
Mikrovågsugn
Avfrostning
Uppvärmning
Min grill
Tillagning
Färdiglagade rätter i förpackning 3)
1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall.
2) Utan kvarts- eller metalldelar, eller glasyr som innehåller metaller
3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.
Tips för mikrovågsugn
Resultat
Lösning
Det finns inga angivelser för den tillagade mängden livsmedel.
Se information för liknande typer av mat. Öka eller
minska tillagningstid enligt följande regel: dubbla
mängden = nästan dubbla tiden, halva mängden =
halva tiden.
Maten är för torr efter tillagningen.
Ställ in kortare tillagningstid eller välj mikrovågsugnsläget och täck maten med lämpligt lock i mikrovågsugnen.
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller tillagad när tiden har förflutit.
Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Observera att större portioner tar längre tid. Rör i maten
under tillagningen.
När tillagningstiden har förflutit är maten
överhettad i kanterna men fortfarande
inte klar i mitten.
Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid. Rör
om vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.
Andra saker att tänka på...
• Olika livsmedel har olika form och
kvaliteter. De kan tillagas i olika
mängder. På grund av detta kan tiden
och effekten för upptining, uppvärmning
och tillagning vara annorlunda. Allmän
vägledning: dubbla mängden = nästan
dubbelt så lång tid.
• Mikrovågsugnen skapar värme direkt i
maten. Av den anledningen värms inte
alla delar upp samtidigt. Du måste röra
om eller vända på uppvärmda rätter,
särskilt större mängder mat.
• I tabellerna är eftervärmningstiden
angiven. Låt maten stå en stund, i eller
utanför produkten, så att värmen
fördelas jämnare.
• Justera värmenivån efter mängden mat.
Om man har hög effekt med liten mängd
mat kan man bränna maten eller
generera ljusbågar när du använder
tillbehör.
• Du får bättre resultat med ris om du
använder platta, breda kärl.
Progress 15
Funktioner mikrovågsugn
Funktioner
Beskrivning
Mikrovågsugn
Skapar värmen direkt i maten. Använd för att värma upp färdiga måltider
och drycker, för att tina upp kött eller frukt samt för att tillaga grönsaker
och fisk.
Kombi
Välj den för att använda ugnsfunktionen och mikrovågsläget samtidigt.
Använd denna funktion för att tillaga mat på kortare tid och samtidigt bryna den.
Snabbstart
Använd för att aktivera mikrovågsfunktionen med en enda knapptryckning
på touchkontrollen
der.
Ställa in Mikrovågsfunktionen
Stäng av produkten för att använda den
normala Mikrovågsfunktionen.
1. Tryck på
för att aktivera
Mikrovågsfunktionen.
På displayen visas symbolen
och
standardmikrovågseffekten.
2. Tryck på
eller
för att ändra
mikrovågseffekten. Effektinställningen
ändras i steg om 100 W.
3. Tryck på
för att ställa in KOKTID. Se
avsnittet "Ställa in KOKTID". Bekräfta
med
för att starta
Mikrovågsfunktionen.
Om du inte ställer in KOKTID
och startar
Mikrovågsfunktionen med
direkt är koktiden 30
sekunder. Varje tryckning på
den här touch-kontrollen
ökar koktiden med 30
sekunder.
Om du inte trycker på
stängs produkten av efter 20
sekunder.
När KOKTID är längre än 7
minuter, måste du sänka
mikrovågseffekten.
med maximal mikrovågseffekt. Koktid: 30 sekun-
Maximal tidsinställning för Koktid
är 90 minuter.
Du kan ändra mikrovågseffekten
(tryck på
och sedan på
eller
) och KOKTID (tryck på
) när som helst när
mikrovågsugnsfunktionen är
igång.
4. När den inställda tiden har förflutit hörs
en ljudsignal i 2 minuter.
Mikrovågsugnsfunktionen stängs av
automatiskt. Tryck på en touchkontroll
för att stänga av ljudsignalen.
Avaktivera produkten genom att trycka på
.
Funktionen avbryts om du
eller öppnar
trycker på
luckan. Starta den igen genom
att trycka på
.
Ställa in Kombifunktion
1. Aktivera en ugnsfunktion. Se avsnittet
"Ställa in ugnsfunktion".
2. Tryck på
och gör på samma sätt
som när du ställer in
mikrovågsfunktionen.
Kombifunktionen är inte tillgänglig med
funktionen SLUTTID, SET + GO.
16 Progress
Om du ställer in funktionen
SLUTTID för den normala
ugnsfunktionen ändras den till
KOKTID
i Kombifunktionen.
Om du ställer in funktionen
KOKTID för den normala
ugnsfunktionen är den ävan
aktiv för Kombifunktionen. Om
den inställda KOKTIDEN är
längre än 90 minuter går det inte
att aktivera Kombifunktionen.
för att aktivera
2. Tryck på
snabbstartsfunktionen.
Varje tryckning på
ökar koktiden med
30 sekunder.
Du kan ändra mikrovågseffekten
(se "Ställa in
mikrovågsfunktionen").
för att ställa in tiden för
3. Tryck på
funktionen KOKTID. Se avsnittet "Ställa
in KOKTID".
Ställa in Snabbstart-funktionen
Exempel på effektinställningar
för tillagningstillämpningar
1. Tryck på
för att stänga av
produkten.
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Effektläge
Använd
•
•
•
•
Uppvärmning av vätskor
Uppvärmning i början av en tillagning
Tillagning av grönsaker
Smältning av gelatin och smör
1000 Watt
900 Watt
800 Watt
700 Watt
• 600 Watt
• 500 Watt
Upptining och uppvärmning av djupfrysta maträtter
Uppvärmning av hela rätter på tallrik
Färdigkokning av gryträtter
Tillagning av äggrätter
• 400 Watt
• 300 Watt
• 200 Watt
Fortsatt tillagning av maträtter
Tillagning av ömtåliga livsmedel
Uppvärmning av barnmat
Svällning av ris
Värmning av ömtåliga livsmedel
Smältning av ost
• 100 Watt
Upptining av kött, fisk, bröd
Upptining av ost, grädde, smör
Upptining av frukt och mjuka kakor (gräddtårtor)
Jäsning av deg
Uppvärmning av kalla maträtter och drycker
Progress 17
KLOCKFUNKTIONER
Tabell över klockfunktioner
Klockfunktion
Tillämpning
TIDTAGNING
För att ställa in uppräkningen som visar hur länge produkten
ska vara påslagen. Denna funktion påverkar inte produktens
funktioner i övrigt.
KLOCKA
Visa klockan. Se "Ställa in klockan" för att ändra tiden.
KOKTID
För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.
SLUTTID
För att ställa in när produkten ska stängas av. Du kan använda Koktid och Sluttid samtidigt (Tidsfördröjning) om produkten ska slås på och stängas av automatiskt vid en senare tidpunkt.
SET+GO
För att starta produkten när som helst vid ett senare tillfälle
med endast ett tryck på touchkontrollen och alla önskade
inställningar.
Uppräkningstimer
Uppräkningstimern aktiveras inte
om Koktid och Sluttid har ställts
in.
Uppräkningstimern börjar räkna när
produkten börjar värmas upp.
1. Återställ Uppräkningstimern genom att
trycka på .
2. Håll inne
tills displayen visar "00:00"
och tidtagningstimern börjar räkna igen.
Ställa in KOKTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar .
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
minuterna för KOKTID.
4. Tryck på
för att bekräfta.
5. Använd
eller
för att ställa in
timmarna för KOKTID.
Om du trycker på
eller
när du ställer in KOKTID
övergår produkten till
inställningen för funktionen
SLUTTID.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
och tidsinställningen blinkar på
displayen. Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
8. Avaktivera produkten.
Ställa in SLUTTID
1. Aktivera produkten och ställ in en
ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på
flera gånger tills displayen
visar .
blinkar på displayen.
3. Använd
eller
för att ställa in
eller
för att
SLUTTID och
bekräfta. Först ställer du in minuter och
därefter timmar.
18 Progress
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
och
tidsinställningen blinkar på displayen.
Produkten stängs av.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
5. Avaktivera produkten.
Ställa in SET + GO
Du kan bara använda SET + GO om
KOKTID har ställts in.
1. Ställ in en ugnsfunktion (eller ett
program) och en temperatur (se
avsnitten "Ställa in ugnsfunktionen" och
"Ändring av temperaturen").
2. Ställ in KOKTID (se avsnittet "Ställa in
KOKTID").
3. Tryck på
flera gånger tills
blinkar
på displayen.
4. Tryck på
för att välja funktionen SET
+ GO.
Displayen visar
och
med en lampa.
Denna lampa visar vilken klockfunktion som
är aktiv.
5. Tryck på valfri touch-kontroll (förutom
PÅ/AV) för att starta SET+GOfunktionen.
Ställa in SIGNALUR
Använd SIGNALURET för att ställa in en
nedräkning (högst 2 timmar och 30
minuter). Denna funktion påverkar inte
ugnens funktioner i övrigt. Du kan ställa in
SIGNALURET när som helst, även när
produkten är avstängd.
1. Tryck på .
och "00" blinkar på displayen.
2. Använd
eller
för att ställa in
SIGNALURET. Ställ först in sekunderna,
därefter minuterna och timmarna.
3. Tryck på
, annars startas
SIGNALURET automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden gått ut hörs en
ljudsignal i två minuter samtidigt som 00:00
och
blinkar på displayen.
4. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Ställa in funktionen
Tidsfördröjning
KOKTID
och SLUTTID
kan användas
tillammans om produkten ska aktiveras och
stängas av automatiskt vid ett senare
tillfälle. I det här fallet ställer du först in
funktionen KOKTID
och därefter
SLUTTID
(se "Ställa in KOKTID" och
"Ställa in SLUTTID").
När funktionen Tidsfördröjning
aktiveras visas en statisk symbol
för ugnsfunktionen på displayen,
med en punkt och .
Punkten visar vilken
klockfunktion som är aktiverad
på displayen för klockan/
restvärmen.
AUTOMATISKA PROGRAM
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Det finns 9 olika automatiska program.
Använd ett automatiskt program eller
recept när du inte har kunskap om eller
erfarenhet av hur man tillagar en rätt.
Displayen visar ugnsnivå och förinställda
tillagningstider för alla automatiska
program.
Progress 19
Automatiska program
Programnummer
Programnamn
1
KÖTT
2
FRYSTA GRÖNSAKER
3
HEL KYCKLING
4
MUFFINS
5
PIZZA
6
POTATISGRATÄNG
7
KRÄMIG ÄPPELPAJ
8
FRANSKBRÖD
9
BRÄSERAT KÖTT
Automatiska program
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
.
Displayen visar
och numret för det
automatiska programmet.
3. Tryck på
eller
för att välja det
automatiska programmet.
4. Tryck på
eller vänta i fem sekunder
tills produkten sätts igång automatiskt.
När du väljer ett automatiskt
program med mikrovågsläge
startar produkten inte
automatiskt om du inte
stänger luckan. Bekräfta
när du stängt
valet med
luckan.
5. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter. Symbolen
blinkar.
Produkten stängs av.
6. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
Automatiska program med
viktinmatning
Om du ställer in köttets vikt beräknar
produkten tillagningstiden.
1. Aktivera produkten.
2. Tryck på
.
3. Tryck på
eller
för att ställa in
vikten för programmet.
På displayen visas: tillagningstid, symbolen
för koktid , en standardvikt, en måttenhet
(kg, g).
4. Tryck på
, annars sparas
inställningarna automatiskt efter fem
sekunder.
Produkten aktiveras.
5. Du kan ändra standardvikten med
eller
. Tryck på
.
6. När den inställda tiden har nåtts hörs en
ljudsignal i två minuter.
blinkar.
Produkten stängs av.
7. Tryck på en touch-kontroll eller öppna
ugnsluckan för att stänga av
ljudsignalen.
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Sätta in tillbehör
Galler:
20 Progress
För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.
Långpanna:
Skjut in plåten mellan stegparet på
ugnsnivån.
Galler och långpanna tillsammans:
Tryck på långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp på
höger och vänster sida för att
öka säkerheten.
Fördjupningarna ger också ett
tippskydd.
Den höga kanten runt stegen
förhindrar att husgeråden halkar
ur.
TILLVALSFUNKTIONER
Använda barnlåset
Barnlåset förhindrar att produkten
oavsiktligt slås på.
1. För att aktivera funktionen, avaktivera
apparaten med . Ställ inte in någon
ugnsfunktion.
och
nedtryckta samtidigt i 2
2. Håll
sekunder.
En ljudsignal hörs.
SAFE syns på displayen.
Upprepa steg 2 för att avaktivera barnlåset.
Användning av Knapplåset
Du kan bara aktivera funktionen när
produkten är påslagen.
Funktionslåset förhindrar att ugnsfunktionen
oavsiktligt ändras.
1. Slå på produkten för att aktivera
funktionen.
2. Aktivera en ugnsfunktion eller
inställning.
och
nedtryckta samtidigt i 2
3. Håll
sekunder.
En ljudsignal hörs.
Loc syns på displayen.
Upprepa steg 3 för att avaktivera
Knapplåset.
Du kan stänga av produkten när
Funktionslåset är på. Om du
stänger av produkten
avaktiveras Funktionslåset.
Progress 21
Använda inställningsmenyn
Du kan endast ställa in inställningsmenyn
när produkten har avaktiverats.
Displayen visar SET och antalet
inställningar.
Med inställningsmenyn kan du aktivera eller
avaktivera funktioner i huvudmenyn.
Beskrivning
Värde att ställa in
1
SET+GO
PÅ/AV (ON/OFF)
2
RESTVÄRMEINDIKATOR
PÅ/AV (ON/OFF)
3
KNAPPLJUD1)
KLICK/PIP/AV
4
FELTON
PÅ/AV (ON/OFF)
5
SERVICEMENY
-
6
ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR
JA/NEJ
1) Det går inte att inaktivera tonen för på/av-touchkontrollen.
1. När apparaten har aktiverats, tryck och
håll nere
i tre sekunder.
Displayen visar "SET1" och "1" blinkar.
2. Tryck på
eller
för att välja
inställning.
.
3. Tryck på
4. Tryck på
eller
för att ändra
värdet för inställningen.
.
5. Tryck på
För att lämna inställningsmenyn, tryck på
eller tryck och håll nere
.
Säkerhetsavstängning
Av säkerhetsskäl stängs produkten av
automatiskt efter en tid om en ugnsfunktion
är igång och du inte ändrar några
inställningar.
Temperatur (°C)
Avstängningstid
(tim)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
När den automatiska avstängningen
aktiverats trycker du på en touch-kontroll
för att aktivera produkten igen.
Den automatiska avstängningen
fungerar inte med funktionerna:
Lampa, Lågtemperaturtillagning,
Koktid, Sluttid, Tidsfördröjning.
Ljusstyrka i display
Det finns två lägen för ljusstyrkan i
displayen:
• Natt - när produkten avaktiverats är
ljusstyrkan på displayen lägre mellan kl.
22.00 och 06.00.
• Dag:
– när produkten är aktiverad.
– om du trycker på en touch-kontroll
när nattläget är på (förutom PÅ/AV)
återgår displayen till dagsljusstyrkan
de kommande 10 sekunderna.
– om produkten avaktiverats och du
ställer in Signalur. När funktionen för
signaluret stängs av återgår
displayen till rätt ljusstyrka.
Kylfläkt
När produkten är på, aktiveras fläkten
automatiskt för att hålla ugnsytorna svala.
22 Progress
Om du stänger av ugnen fortsätter fläkten
att gå tills ugnen har svalnat.
TRICKS OCH TIPS
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i tabellerna är
endast riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Gräddning
• Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla. Anpassa
dina vanliga inställningar (temperatur,
tider) och placeringen av plåtar och
galler till värdena i tabellerna.
• Tillverkaren rekommenderar att du
använder den lägre temperaturen första
gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte
alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen.
Skillnaden jämnar ut sig under
bakningen.
• För att utnyttja eftervärmen kan du, vid
längre gräddningstider, stänga av ugnen
cirka 10 minuter innan baktiden gått ut.
När du tillagar frysta livsmedel kan plåtarna i
ugnen slå sig. När plåtarna kallnar igen
återtar de sin normala form.
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsnivå.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något lägre
ugnstemperatur.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
För kort gräddningstid.
Förläng gräddningstiden. Du
kan inte minska gräddningstiden genom att höja
temperaturen.
Kakan faller ihop och blir degig, klumpig eller får vattenränder.
Det finns för mycket vätska i
degen.
Använd mindre vätska. Var
försiktig med blandningstiderna, framför allt vid användning av en köksmaskin.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en högre ugnstemperatur.
Progress 23
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är för torr.
För lång gräddningstid.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en kortare gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Ugnstemperaturen är för hög
och gräddningstiden är för
kort.
Ställ in en lägre ugnstemperatur och en längre gräddningstid.
Kakan blir ojämnt brun.
Degen är ojämnt fördelad.
Fördela degen jämnt på bakplåten.
Kakan blir inte klar med den
inställda tiden.
Ugnstemperaturen är för låg.
Nästa gång du gräddar ska
du ställa in en något högre
ugnstemperatur.
Bakning på en ugnsnivå
Bakverk i formar
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kaka i ringform, mjuk
kaka
Varmluft
150 160
50 - 70
2
Madeirakaka/fruktkaka
Varmluft
140 160
70 - 90
2
Sponge cake / sockerkaka
Varmluft
140 150
35 - 50
2
Sponge cake / sockerkaka
Över-/Undervärme
160
35 - 50
2
Tårtbotten av mördeg 1)
Varmluft
170 180
10 - 25
2
Tårtbotten av sockerkaka
Varmluft
150 170
20 - 25
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Varmluft
160
70 - 90
2
Apple pie / äppelpaj (2
formar Ø 20 cm, diagonalt placerade)
Över-/Undervärme
180
70 - 90
1
Cheesecake, plåt 2)
Över-/Undervärme
160 170
60 - 90
1
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
24 Progress
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Vetefläta/krans
Över-/Undervärme
170 - 190
30 - 40
2
Tyskt julbröd 1)
Över-/Undervärme
160 - 180
50 - 70
2
Bröd (rågbröd) 1)
Över-/Undervärme
2
första
230
20
Därefter
160 - 180
30 - 60
Petit-chouer/bakelser 1)
Över-/Undervärme
190 - 210
20 - 35
2
Rulltårta 1)
Över-/Undervärme
180 - 200
10 - 20
2
Vetelängd med strössel
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smörkakor/sockerkring-
Över-/Undervärme
190 - 210
20 - 30
2
lor1)
Fruktkaka (på jästdeg/
Varmluft
150 - 160
35 - 55
3
Över-/Undervärme
170
35 - 55
1
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka av mördeg
Varmluft
160 - 170
40 - 80
3
Jästkaka med känslig
fyllning (t.ex. kvarg, gräd-
Över-/Undervärme
160 - 180
40 - 80
2
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor, kex
Varmluft
150 - 160
10 - 20
3
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
Varmluft
140
20 - 35
3
Short bread / Mördegskaka / Mördegsrem-
Över-/Undervärme
160
20 - 30
2
sockerkaksdeg) 2)
Fruktkaka (på jästdeg/
de, kräm) 1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Småkakor
sor1)
Progress 25
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Småkakor av sockerkaksdeg
Varmluft
150 - 160
15 - 20
2
Bakverk med äggvita,
maränger
Varmluft
80 - 100
120 - 150
1
Mandelbiskvier
Varmluft
100 - 120
30 - 50
3
Småkakor av jästdeg
Varmluft
150 - 160
20 - 40
3
Smördegskakor 1)
Varmluft
170 - 180
20 - 30
3
Bullar 1)
Över-/Undervärme
190 - 210
10 - 25
2
Small cakes / Muffins1)
Varmluft
160
20 - 35
3
Small cakes / Muffins1)
Över-/Undervärme
170
20 - 35
2
1) Förvärm ugnen.
Puddingar och gratänger
Livsmedel
Funktion
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Makaronipudding
Över-/Undervärme
180 - 200
45 - 60
1
Lasagne
Över-/Undervärme
180 - 200
25 - 40
1
Grönsaksgra-
Varmluftsgratinering
160 - 170
15 - 30
1
täng1)
Ostbaguetter
Varmluft
160 - 170
15 - 30
1
Söta puddingar
Över-/Undervärme
180 - 200
40 - 60
1
Fiskpudding
Över-/Undervärme
180 - 200
30 - 60
1
Fyllda grönsaker
Varmluft
160 - 170
30 - 60
1
1) Förvärm ugnen.
Bakning på flera nivåer
Använd funktionen Varmluft.
26 Progress
Bakverk på plåtar
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Petit-chouer/bakelser 1)
160 - 180
25 - 45
1/3
Smuldegspaj
150 - 160
30 - 45
1/3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Mördegskakor
150 - 160
20 - 40
1/3
Short bread / mördegskaka / mördegsremsor
140
25 - 45
1/3
Småkakor av sockerkaksdeg
160 - 170
25 - 40
1/3
Bakverk med äggvita,
maränger
80 - 100
130 - 170
1/3
Mandelbiskvier
100 - 120
40 - 80
1/3
Småkakor av jästdeg
160 - 170
30 - 60
1/3
1) Förvärm ugnen.
Småkakor/bakelser/bullar
Lågtemperaturtillagning
Använd den här funktionen för magra, möra
stycken av kött och fisk. Den här funktionen
kan inte användas för recept som grytstek
eller fet fläskstek.
Under de första 10 minuterna kan du ställa
in en ugnstemperatur mellan 80 °C och 150
°C. Normaltemperatur är 90 °C. När
temperaturen ställts in fortsätter ugnen att
tillaga på 80 °C. Använd inte den här
funktionen för fågel.
Tillaga alltid utan lock när du
använder den här funktionen.
1. Bryn köttet i het stekpanna i 1 - 2
minuter på varje sida.
2. Sätt in köttet i den heta stekpannan i
ugnen på ugnsgallret.
3. Välj Lågtemperaturstekning.
Livsmedel
Mängd
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Falsnivå
Engelsk rostbiff
1000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Oxfilé
1000 - 1 500
g
150
90 - 110
1
Kalvstek
1000 - 1 500
g
150
120 - 150
1
Biff
200 - 300 g
120
20 - 40
1
Progress 27
Pizza/paj
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Pizza (tunn botten)1)
200 - 230
15 - 20
3
Pizza (med mycket fyll-
180 - 200
20 - 30
3
Paj
180 - 200
40 - 55
3
Ugnsbakad spenat
160 - 180
45 - 60
3
Quiche Lorraine (kryddad
pajdegsbotten)
170 - 190
45 - 55
3
Schweizisk ostpaj
170 - 190
45 - 55
3
Cheesecake
140 - 160
60 - 90
3
Äppelkaka, täckt
150 - 170
50 - 60
3
Grönsakspaj
160 - 180
50 - 60
3
Osyrat bröd1)
230
10 - 20
3
Smördegskakor1)
160 - 180
45 - 55
3
Flammekuchen1)
230
12 - 20
3
Piroger (rysk version av
180 - 200
15 - 25
3
ning)2)
calzone)1)
1) Förvärm ugnen.
2) Använd en långpanna.
Stekning
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(se tillverkarens bruksanvisning).
• Du kan steka stora stekar direkt i den
djupa långpannan (i förekommande fall)
eller på gallret ovanför den djupa
långpannan.
• Stek magert kött i stekgrytan med lock.
Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
• Vi rekommenderar att kött och fisk som
steks i produkten väger minst 1 kg.
• För att förhindra att köttsaft som tränger
ut bränner fast kan du tillsätta lite vätska
i långpannan.
• Vänd steken vid behov (efter 1/2 - 2/3 av
stektiden).
• Ös stora stekar samt fågel med deras
egen saft flera gånger under stekningen.
Därigenom blir resultatet bättre.
• Stäng av ugnen ca. 10 minuter före
stektidens slut och utnyttja eftervärmen.
28 Progress
Stektabeller
Nötkött
Livsmedel
Funktion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Grytstek
Över-/
Undervärme
1 - 1.5
200
230
60 - 80
1
Livsmedel
Funktion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bog,
hals,
skinkstek
Varmluftsgrillning
1 - 1.5
200
160 - 180
50 - 70
1
Köttfärslimpa
Varmluftsgrillning
0.75 - 1
200
160 - 170
35 - 50
1
Fläsklägg
(lagad i
förväg)
Varmluftsgrillning
0.75 - 1
200
150 - 170
60 - 75
1
Livsmedel
Funktion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Kalvstek
Varmluftsgrillning
1
200
160 - 180
50 - 70
1
Kalvlägg
Varmluftsgrillning
1.5 - 2
200
160 - 180
75 - 100
1
Fläsk
Kalv
Lamm
Livsmedel
Funk
tion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Lammstek
med ben,
lammstek
Varmluftsgrillning
1 - 1.5
200
150 - 170
50 - 70
1
Progress 29
Fågel
Livsmedel
Funktion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Bitar av
fågel
Varmluftsgrillning
0,2 0,25 var
200
200 - 220
20 - 35
1
Halv kyckling
Varmluftsgrillning
0,4 - 0,5
var
200
190 - 210
25 - 40
1
Kyckling,
unghöna
Varmluftsgrillning
1 - 1.5
200
190 - 210
60 - 80
1
Anka
Varmluftsgrillning
1.5 - 2
200
180 - 200
80 - 110
1
Fisk (ångkokning)
Livsmedel
Funk
tion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Hel fisk
Över-/
Undervärme
1 - 1.5
200
210 - 220
30 - 45
1
Livsmedel
Funk
tion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Desserter
Varmluft
-
200
160 - 180
20 - 35
1
Välsmakande rätter med
kokta ingredienser
(nudlar,
grönsaker)
Varmluft
-
400 600
160 - 180
20 - 45
1
Maträtter
30 Progress
Livsmedel
Funk
tion
Vikt (kg)
Effekt
(Watt)
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Välsmakande rätter med
råa ingredienser
(potatis,
grönsaker)
Varmluft
-
400 600
160 - 180
30 - 45
2
Min grill
• Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
• Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska fånga upp
fettet på den första ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött eller fisk.
• Förvärm alltid den tomma ugnen med
grillfunktionerna i 5 minuter.
FÖRSIKTIGHET! Grilla alltid
med stängd ugnslucka.
Min grill
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
1:a sidan
2:a sidan
Falsnivå
Rostbiff, rosa
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Oxfilé, rosa
230
20 - 30
20 - 30
1
Stek av gris
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av kalv
210 - 230
30 - 40
30 - 40
1
Stek av lamm
210 - 230
25 - 35
20 - 35
1
Hel fisk, 500 1 000 g
210 - 230
15 - 30
15 - 30
1
Max grill
Livsmedel
Tid (min)
Falsnivå
1:a sidan
2:a sidan
Burgers/hamburgare
9 - 13
8 - 10
3
Fläskfilé
10 - 12
6 - 10
2
Korv
10 - 12
6-8
3
Nötbiffar / kalvbiffar
7 - 10
6-8
3
Toast / rostat bröd
1-3
1-3
3
Varma smörgåsar
6-8
-
2
Progress 31
Fryst mat
• Täck inte över den med en skål eller
tallrik. Det kan förlänga upptiningstiden.
• Ta ut maten ur förpackningen. Lägg
maten på en tallrik.
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza
200 - 220
15 - 25
3
Fryst panpizza
190 - 210
20 - 25
3
Kyld pizza
210 - 230
13 - 25
3
Fryst portionspizza
180 - 200
15 - 30
3
Pommes Frites, tun-
210 - 230
20 - 30
3
210 - 230
25 - 35
3
Kroketter1)
210 - 230
20 - 35
3
Riven potatisgräng
210 - 230
20 - 30
3
Lasagne/Cannelloni,
kyld
170 - 190
35 - 45
2
Fryst lasagne/cannelloni
160 - 180
40 - 60
2
Kycklingvingar
190 - 210
20 - 30
3
na1)
Pommes Frites,
tjocka1)
1) Vänd 2 till 3 gånger under stekningen.
Tabell för frysta färdigrätter
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fryst pizza1)
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
Pommes frites 2)
(300 – 600 g)
Över-/Undervärme eller Varmluftsgrill
200 - 220
enligt tillverkarens anvisningar
2
Baguetter3)
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
32 Progress
Livsmedel
Funktion
Temperatur (°C)
Tid (min)
Falsnivå
Fruktkaka
Över-/Undervärme
enligt tillverkarens
anvisningar
enligt tillverkarens anvisningar
2
1) Förvärm ugnen.
2) Vänd 2 till 3 gånger under tillagningen.
3) Förvärm ugnen.
Upptining
• Täck inte över maten med en skål eller
tallrik eftersom det kan förlänga
upptiningstiden.
• Ta bort förpackningen från maten och
lägg den sedan på en tallrik.
• Använd den första ugnsnivån nerifrån.
Livsmedel
Vikt (kg)
Upptiningstid
(min)
Efterupptiningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
1
100 - 140
20 - 30
Lägg kycklingen på ett upp- och
nervänt tefat på en stor tallrik Vänd
efter halva tiden.
Kött
1
100 - 140
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Kött
0.5
90 - 120
20 - 30
Vänd efter halva tiden.
Forell
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Jordgubbar
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Smör
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Grädde
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Vispa grädden medan den fortfarande är något frusen.
Tårta
1.4
60
60
-
Konservering - Undervärme
• Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
• Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
• Använd första nivån från botten för
ändamålet.
• Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
• Fyll upp burkarna med lika mycket i varje
och förslut med ett klämlock.
• Burkarna får inte röra vid varandra.
• Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så att
det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
• När vätskan i burkarna börjar sjuda (efter
ca 35 - 60 minuter med enlitersburkarna)
stänger du av ugnen eller sänker
temperaturen till 100 °C (se tabellen).
Progress 33
Torkad frukt
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Jordgubbar/blåbär/
hallon/mogna krusbär
160 - 170
35 - 45
-
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Päron/kvitten/plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillagningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi/ärtor/sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Stenfrukt
Grönsaker
1) Låt stå i ugnen efter att den har stängts av.
Torkning – Varmluft
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (t)
Falsnivå
Bönor
60 - 70
6-8
3
Pepparfrukter
60 - 70
5-6
3
Soppgrönsaker
60 - 70
5-6
3
Svamp
50 - 60
6-8
3
Örter
40 - 50
2-3
3
Plommon
60 - 70
8 - 10
3
Aprikoser
60 - 70
8 - 10
3
Äppelskivor
60 - 70
6-8
3
Päron
60 - 70
6-9
3
34 Progress
Tillagningstabeller för
mikrovågsugn
Upptining av kött
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Hela köttbitar
200
0.5
10 - 12
10 - 15
Vänd efter
halva tiden.
Biff
200
0.2
3-5
5 - 10
Vänd några
gånger, ta
bort upptinade delar.
Köttfärs
200
0.5
10 - 15
10 - 15
Vänd några
gånger, ta
bort upptinade delar.
Gulasch
200
0.5
10 - 15
10 - 15
Vänd några
gånger, ta
bort upptinade delar.
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Kyckling
200
1
25 - 30
10 - 20
Vänd några
gånger, täck
över upptinade delar
med aluminiumfolie.
Kycklingbröst
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Vänd några
gånger, täck
över upptinade delar
med aluminiumfolie.
Kycklinglår
200
0.1 - 0.2
3-5
10 - 15
Vänd några
gånger, täck
över upptinade delar
med aluminiumfolie.
Upptining av fågel
Progress 35
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Anka
200
2
45 - 60
20 - 30
Vänd några
gånger, täck
över upptinade delar
med aluminiumfolie.
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Hel fisk
100
0.5
10 - 15
15 - 20
Vänd efter
halva tiden.
Fiskfiléer
100
0.5
10 - 12
15 - 20
Vänd efter
halva tiden.
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Skivad korv
100
0.1
2-4
20 - 40
Vänd efter
halva tiden.
Upptining av fisk
Upptining av korv
Upptining av mejeriprodukter
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Kvarg
100
0.25
10 - 15
25 - 30
Avlägsna
aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
Smör
100
0.25
3-5
15 - 20
Avlägsna
aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
36 Progress
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Ost
100
0.25
3-5
30 - 60
Avlägsna
aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
Grädde
100
0.25
7 - 12
20 - 30
Avlägsna
aluminiumlock, vänd
efter halva
tiden.
Upptining av bakverk
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Jästdeg
100
1 st
2-3
15 - 20
Vänd efter
halva tiden.
Cheesecake
100
1 st
2-4
15 - 20
Vänd efter
halva tiden.
Mjuk kaka
100
1 st
1-2
15 - 20
Vänd efter
halva tiden.
Torr kaka
(t.ex. sockerkaka)
100
1 st
2-4
15 - 20
Vänd efter
halva tiden.
Fruktkaka
100
1 st
1-2
15 - 20
Vänd efter
halva tiden.
Bröd
100
1 kg
15 - 20
10 - 15
Vänd efter
halva tiden.
Skivat bröd
100
0,5 kg
8 - 12
10 - 15
Vänd efter
halva tiden.
Franskbullar
100
4 bullar
5-8
5 - 10
Vänd efter
halva tiden.
Progress 37
Upptining av frukt
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Jordgubbar
100
0.3
8 - 12
10 - 15
Tina upp
övertäckt,
rör om några gånger.
Plommon,
körsbär, hallon, svarta
vinbär, aprikoser
100
0.25
8 - 10
10 - 15
Tina upp
övertäckt,
rör om några gånger.
Kokning/smältning
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Vikt (kg)
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Choklad /
glasyr
600
0.15
2-3
-
Rör om efter
halva tiden.
Smör
200
0.1
2-4
-
Rör om efter
halva tiden.
Tina upp eller värma
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Barnmat i
burk
300
0,2 kg
2-3
-
Rör om några gånger,
kontrollera
temperaturen.
Barnvälling
(flaska 180
ml)
1000
0,2 kg
0:20 - 0:40
-
Sätt en
sked i flaskan, rör om,
kontrollera
temperaturen.
Halvfabrikat
600
0,4 - 0,5 kg
14 - 20
5
Avlägsna
eventuella
aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
38 Progress
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Frysta färdigrätter
400
0,4 - 0,5 kg
4-6
5
Avlägsna
eventuella
aluminiumdelar, vänd
efter halva
tiden.
Mjölk
1000
1 kopp, ca.
200 ml
1:15 - 1:45
-
Sätt en
sked i behållaren.
Vatten
1000
1 kopp, ca.
200 ml
1:30 - 2
-
Sätt en
sked i behållaren.
Sås
600
200 ml
1-2
-
Rör om efter
halva tiden.
Soppa
600
300 ml
2-4
-
Rör om efter
halva tiden.
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Hel fisk
500
0,5 kg
8 - 10
-
Täck över,
vrid kärlet
flera gånger.
Fiskfiléer
500
0,5 kg
6-8
-
Täck över,
vrid kärlet
flera gånger.
Färska grönsaker, kort
tillagnings-
600
0,5 kg
12 - 16
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten, täck
över, rör om
efter halva
tiden.
600
0,5 kg
14 - 18
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten, täck
över, rör om
efter halva
tiden.
Tillagningstabell
tid 1)
Djupfrysta
grönsaker,
kort tillagningstid 1)
Progress 39
Livsmedel
Effekt
(Watt)
Mängd
Tid (min)
Eftervärmningstid
(min)
Kommentar
Färska grönsaker, lång
tillagnings-
600
0,5 kg
14 - 20
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten, täck
över, rör om
efter halva
tiden.
600
0,5 kg
18 - 24
-
Tillsätt ca.
50 ml vatten, täck
över, rör om
efter halva
tiden.
Oskalade
potatis
1000
0,8 kg 600 ml
5-7
300 W / 1520
Täck över,
rör om efter
halva tiden.
Ris
1000
0,3 kg 600 ml
4-6
-
Täck över,
rör om efter
halva tiden.
Popcorn
1000
-
3-4
-
Lägg popcornen på
en tallrik på
nedersta nivån.
Ugnsomelett
300
1 kg
34 - 36
120
Vänd ett
kvarts varv
efter halva
tiden.
Sockerkaka
600
0,475 kg
8-9
5
Vänd ett
kvarts varv
efter halva
tiden.
Köttfärslimpa
400
0,9 kg
25 - 27
5
Vänd ett
kvarts varv
efter halva
tiden.
tid 1)
Djupfrysta
grönsaker,
lång tillagningstid 1)
1) Koka alla grönsaker med lock på behållaren.
Tabell för Kombifunktion
Endast för vissa modeller.
Använd funktionerna Turbogrillning och
Mikrovåg.
40 Progress
Livsmedel
Kokkärl
Effekt
(Wa
tt)
Temperatur
(°C)
Tid
(mi
n)
Fals
nivå
Kommentar
2 fågelhalvor
(2 x 0,55 kg)
Rund glastallrik, Ø 26
cm
400
230
44 46
2
Eftervärmning 5 min.
Potatisgratäng (1,1 kg)
Gratänger
400
180
39 41
1
Vänd ett
kvarts varv
efter halva tiden. 5 min.
eftervärmningstid.
Grisstek (1,1
kg)
Glastallrik med sil
300
200
70
1
Vänd däremellan, 10
min. eftervärmningstid.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Anmärkningar om rengöring
• Torka av framsidan med en mjuk trasa
och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
• Rengör takutrymmet försiktigt från
livsmedelsrester och fett.
• Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
• Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan skada ytan.
Borttagning av ugnsstegarna
Se till att ugnen har kallnat innan du utför
någon form av underhåll. Det finns risk för
att du bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna när produkten ska
rengöras.
1. Dra försiktigt upp ugnsstegarna ur den
främre upphängningen.
1
3
2
2. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
3. Dra ur stegen från den bakre
upphängningen.
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
Byte av lampan
Lägg en tygbit på botten av produktens
innandöme. Detta förhindrar skador på
lampglaset och ugnsutrymmet.
Progress 41
VARNING! Risk för elstötar!
Koppla från säkringen innan du
byter lampan.
Lampan och lampglaset kan
vara varma.
FÖRSIKTIGHET! Håll i
halogenlampan med en trasa för
att förhindra att fett ska komma
på lampan.
2. Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet
eller stäng av huvudströmbrytaren.
Övre lampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida det
moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande lampa
som tål upp till 300 °C.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
1. Avaktivera produkten.
FELSÖKNING
VARNING! Se
säkerhetsavsnitten.
Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Det går inte att aktivera eller
använda ugnen.
Ugnen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller den
är ansluten på fel sätt.
Kontrollera att ugnen är korrekt ansluten till strömförsörjningen (se kopplingsschemat
om tillgängligt).
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar är
inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställningar gjorts.
Ugnen värms inte upp.
Automatisk avstängning är
aktiverat.
Se "Automatisk avstängning".
Ugnen värms inte upp.
Barnlåset är aktiverat.
Se "Användning av Barnlåset".
Ugnen värms inte upp.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen är
orsaken till felet. Om säkringen går gång på gång, tala
med en kvalificerad elektriker.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar inte tiden vid
avstängt läge.
Displayen är avstängd.
Tryck på
och
samtidigt för att aktivera displayen
igen.
42 Progress
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Tillagningen av maträtter tar
för lång tid eller går för fort.
Temperaturen är för låg eller
för hög.
Justera vid behov temperaturen. Följ instruktionerna i manualen.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i
ugnen.
Låt inte maträtter stå i ugnen
längre än 15 - 20 minuter efter att tillagningen är klar.
På displayen visas ett felmeddelande som inte står i tabellen.
Det föreligger ett elektriskt fel.
• Stäng av ugnen via hushållets säkring eller säkerhetsbrytaren i säkringsskåpet och slå på den
igen.
• Kontakta kundtjänst om
felmeddelandet visas på
displayen igen.
Tekniska data
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på den yttre
kanten av produktens innanmäte. Avlägsna
inte märkskylten från produktutrymmet.
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
TEKNISKA DATA
Tekniska data
Nätspänning
220 - 240 V
Frekvens
50 Hz
MILJÖSKYDD
med symbolen med hushållsavfallet.
Lämna in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår
miljö och vår hälsa genom att återvinna
avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta
*
Progress 43
www.progress-hausgeraete.de
892964976-D-192016
Download PDF

advertising