Progress PBP5325X User manual

Progress PBP5325X User manual
naudojimo instrukcija
Orkaitė
PBP5325X
2 progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Prieš naudojantis pirmąkart
Valdymo skydelis
Kasdienis naudojimas
Laikrodžio funkcijos
Automatinės programos
2
3
6
6
7
8
10
12
Priedų naudojimas
Papildomos funkcijos
Naudinga informacija ir patarimai.
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Aplinkosauga
12
13
15
27
29
30
30
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
Įspėjimas Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni
bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais
gebėjimais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų
saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Netoli prietaiso negalima palikti vaikų iki 3 metų be priežiūros.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Šį prietaisą įrengti ir pakeisti laidą privalo tik kvalifikuotas asmuo.
progress 3
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami karščiui atsparias pirštines.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš techninės priežiūros darbus, atjunkite maitinimą.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite subraižyti paviršių ir
dėl to stiklas gali sudužti.
• Prieš pirolizinį valymą reikia išvalyti išsiliejimus. Išimkite visas
dalis iš orkaitės.
• Norint išimti lentynėles, pirmiausia patraukite lentynėlės
priekį, o po to galą nuo šoninių sienelių. Įdėkite lentynėles atvirkščia tvarka.
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, įgaliotajam klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
• Norėdami išvengti galimo elektros smūgio, pasirūpinkite, kad
prieš keičiant lemputę prietaisas būtų išjungtas.
SAUGOS INSTRUKCIJA
Įrengimas
Įspėjimas Šį prietaisą turi prijungti tik
kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines.
• Netraukite šio prietaiso už rankenos.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisas būtinai turi būti įrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir šalia jų.
• Prietaiso šonai turi būti greta to paties
aukščio prietaisų ar įtaisų.
Elektros prijungimas
Įspėjimas Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
• Visus elektros prijungimus turi įvesti kvalifikuotas elektrikas.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nurodyti techninių duomenų plokštelėje, atitinka jūsų elektros tinklo duomenis. Jeigu
ne, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą, įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų, jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba
elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą
maitinimo laidą.
4 progress
• Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų
prietaiso durelių, ypač kai durelės yra
karštos.
• Dalių su įtampa ir izoliuotų dalių apsauga
nuo smūgių turi būti pritvirtinta taip, kad
nebūtų galima nuimti be įrankių.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą.
Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą, elektros
laido kištuką būtų lengva pasiekti.
• Jeigu tinklo lizdas atsilaisvinęs, nejunkite
kištuko.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už
elektros laido. Visada traukite paėmę už
kištuko.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti
išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą
nuo maitinimo tinklo ties visais poliais.
Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti
mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
Naudojimas
Įspėjimas Susižalojimo, nudegimo,
elektros smūgio arba sprogimo
pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Ventiliacijos angos būtinai privalo būti neužblokuotos.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Po kiekvieno naudojimo prietaisą išjunkite.
• Prietaisui veikiant, būkite atsargūs, atidarydami prietaiso dureles. Gali išsiveržti
karštas oras.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nespauskite atvirų durelių.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Prietaisui veikiant, prietaiso durelės visada privalo būti uždarytos.
• Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
Naudojant ingredientus su alkoholiu, gali
susidaryti alkoholio ir oro mišinys.
• Atidarę dureles, saugokite prietaisą, kad
šalia jo nekiltų kibirkščių ir nebūtų atviros
liepsnos.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite degių
produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
Įspėjimas Pavojus sugadinti prietaisą.
• Kad emalis nebūtų pažeistas arba neišbluktų:
– nedėkite orkaitės prikaistuvių ir kitų
daiktų tiesiai ant prietaiso dugno;
– nedėkite tiesiai ant prietaiso dugno aliuminio folijos;
– Nepilkite vandens tiesiai į karštą prietaisą.
– Nelaikykite prietaise drėgnų patiekalų ir
maisto produktų po to, kai juos pagaminsite.
– Būkite atsargūs, išimdami arba įdėdami
priedus.
• Emalio išblukimas neturi poveikio prietaiso veikimui. Tai nelaikomas defektu ir jam
garantija netaikoma.
• Drėgniems pyragams kepti naudokite gilią kepimo skardą. Vaisių sultys gali palikti
dėmių, kurių nuvalyti gali nepavykti.
Valymas ir priežiūra
Įspėjimas Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo pavojus.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite
prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Patikrinkite, ar prietaisas atvėsęs. Gali sutrūkti stiklo plokštės.
• Nedelsdami pakeiskite durelių stiklo
plokštes, jeigu jos pažeistos. Kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą.
• Būkite atsargūs, kai išimate prietaiso dureles. Durelės yra sunkios!
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaise likę riebalai arba maistas gali sukelti gaisrą.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
progress 5
• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį, laikykitės ant pakuotės pateiktų saugumo nurodymų.
• Nevalykite katalizinio emalio (jeigu taikytina) jokios rūšies plovikliu.
Pirolizinis valymas
Įspėjimas Sužalojimo / gaisro /
cheminių emisijų (dūmų) rizika pirolizės
režime.
• Prieš vykdydami pirolizinio išsivalymo
funkciją arba prietaiso pirmo naudojimo
funkciją, pašalinkite iš orkaitės:
– bet kokius maisto likučius, aliejaus ar
riebalų išsiliejimus / likučius;
– išimamus daiktus (įskaitant lentynas,
šoninius bėgelius ir pan., pateiktus su
gaminiu), ypač nesvylančius puodus,
keptuves, skardas, indus ir pan.
• Atidžiai perskaitykite visus pirolizinio valymo nurodymus.
• Neprileiskite vaikų prie prietaiso, kol veikia
pirolizinis valymas. Prietaisas labai įkaista
ir karštas oras išeina iš priekinių aušinimo
angų.
• Pirolizinis valymas yra aukštos temperatūros procesas, kurio metu iš maisto ruošimo likučių ir konstrukcinių medžiagų
gali išsiskirti dūmai, todėl vartotojai privalo:
– Pirmą kartą naudodami prietaisą maksimalia temperatūra ir po to, užtikrinti
gerą vėdinimą.
– Pirolizinio valymo metu ir po jo pasirūpinkite geru vėdinimu.
• Kitaip nei žmonės, kai kurie paukščiai ir
ropliai yra nepaprastai jautrūs garams,
kylantiems visų pirolizinių orkaičių valymo
proceso metu.
– Patraukite visus naminius gyvūnus
(ypač paukščius) toliau nuo prietaiso
pirolizinio valymo metu ir po jo bei pirmą kartą paleidę prietaisą veikti didžiausia temperatūra į gerai vėdinamą
plotą.
• Maži naminiai gyvūnai taip pat gali būti labai jautrūs lokaliems temperatūros pokyčiams arti visų pirolizinių orkaičių.
• Visų pirozilinių orkaičių pirolizinio valymo
metu aukšta temperatūra gali sugadinti
nesvylančią puodų, keptuvių, skardų, virtuvės indų ir pan. dangą, o taip pat gali
būti nedidelio lygio cheminių medžiagų
garų šaltiniu.
• Garai, kylantys iš visų pirotilinių orkaičių /
nudeginant maisto gaminimo metu likusius nešvarumus, žmonėms, įskaitant kūdikius ir sveikatos sutrikimų turinčius asmenis, nėra kenksmingi.
Vidinė apšvietimo lemputė
• Šiame prietaise naudojama apšvietimo
arba halogeninė lemputė yra skirta tik
buitiniams prietaisams. Nenaudokite jos
būstui apšviesti.
Įspėjimas Elektros smūgio pavojus.
• Prieš keisdami lemputę, atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
• Naudokite tik tų pačių techninių duomenų
lemputes.
Seno prietaiso išmetimas
Įspėjimas Pavojus susižeisti arba
uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
6 progress
GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
4
5
9
4
3
5
6
7
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Valdymo skydelis
Elektroninis valdymo pultas
Kaitinimo elementas
Lemputė
Ventiliatorius
Galinės sienelės kaitinimo elementas
Apatinis kaitinimas
Išimama lentynėlė
Lentynėlės padėtys
8
Priedai
Vielinė lentyna
Prikaistuviams, pyragų formoms, kepimo
skardoms.
Kepimo padėklas
Skirta pyragams ir sausainiams kepti.
Universalus prikaistuvis
Skirta pyragams ir sausainiams kepti. Skirtas kepti ir skrudinti arba riebalams surinkti.
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Pradinis valymas
• Išimkite visas prietaiso dalis.
• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą išvalykite.
Svarbu Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
progress 7
Paros laiko nustatymas ir keitimas
Pirmą kartą prijungus prie elektros tinklo keletą sekundžių ekrane matyti visi simboliai.
Po to keletą sekundžių ekrane rodoma programinės įrangos versija.
Kai programinės įrangos versija baigiama
rodyti, ekrane rodoma „h“ ir „12:00“.
Paros laiko nustatymas:
1. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte valandas.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte minutes.
4. Palieskite
arba
.
Temperatūros / laiko ekrane rodomas naujas laikas.
Paros laiko keitimas
Paros laiką pakeisti galima tik tada, kai prie. Ekrane
taisas yra išjungtas. Palieskite
pradės mirksėti
. Jeigu norite nustatyti
naują paros laiką, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus.
VALDYMO SKYDELIS
Elektroninis valdymo pultas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus.
1
Jutiklio laukas
Funkcija
-
EKRANAS
Aprašymas
Rodo esamus prietaiso nustatymus.
2
ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
3
PARINKTYS
4
MANO MĖGSTAMIAUSI
Mėgstamiausiai programai įrašyti. Naudokite
mėgstamai programai įjungti tiesiogiai arba tada,
kai prietaisas yra išjungtas.
5
TEMPERATŪRA / GREITASIS ĮKAITINIMAS
Nustatyti ir patikrinti orkaitės arba mėsos termometro temperatūrą (jeigu yra). Jeigu palaikysite
nuspaustą tris sekundes, ĮJUNGSITE arba IŠJUNGSITE greito įkaitinimo funkciją.
6
AUKŠTYN, ŽEMYN
7
OK
Įjungia ir išjungia prietaisą.
Orkaitės funkcijai arba automatinei programai
nustatyti (tik kai prietaisas yra suaktyvintas).
Naršyti aukštyn ar žemyn meniu.
Pasirinkimui arba nuostatai patvirtinti. Naršyti
aukštyn ir žemyn meniu.
8 progress
Jutiklio laukas
Funkcija
Aprašymas
8
ORKAITĖS APŠVIETIMAS
9
LAIKRODIS
Laikrodžio funkcijoms nustatyti.
10
LAIKMATIS
Laikmačiui nustatyti.
Orkaitės lemputei įjungti arba išjungti.
Rodinys
A
B
G
A) Orkaitės funkcijos simbolis
B) Temperatūros / paros laiko ekrano rodmuo
C) Laikrodžio / likusio karščio rodmuo (taip
pat laikmatis ir paros laikas)
D) Likusio karščio indikatorius
E) Laikrodžio funkcijų indikatoriai (žr. lentelę „Laikrodžio funkcijos“)
F) Įkaitinimo indikatorius
G) Orkaitės funkcijos / programos skaičius
C
F
E
D
Kiti ekrane rodomi indikatoriai
Ženklai
/
/
Pavadinimas
Aprašymas
Automatinė programa
Galite pasirinkti orkaitės programą.
Mano mėgstamiausi
Veikia mėgstamiausia programa.
kg /g
Veikia orkaitės programa su nurodoma mase.
val. / min.
Veikia laikrodžio funkcija.
Temperatūra / greitasis
įkaitinimas
Funkcija veikia.
Temperatūra
Galite patikrinti arba pakeisti temperatūrą.
Elektroninis durelių užraktas
Veikia elektroninio durelių užrakto funkcija.
Orkaitės lemputė
Apšvietimas išjungtas.
Laikmatis
Veikia laikmačio funkcija.
Įkaitinimo indikatorius
Jeigu įjungsite orkaitės funkciją, ekrane vie. Juosna po kitos bus rodomos juostos
tos rodo, kad temperatūra prietaiso viduje
kyla arba krenta.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, juostos ekrane užgęsta.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Norėdami valdyti prietaisą, galite naudoti:
• mechaninio valdymo režimą – kaitinimo funkcijai, temperatūrai ir gaminimo laikui nustatyti mechaniniu būdu.
• automatines programas – paruošti patiekalą, kai neturite pakankamai žinių arba
patirties gaminti maistą.
progress 9
Orkaitės funkcija
Naudojimo sritis
1
Karšto oro srautas
Maistui vienu metu gaminti daugiausiai 3 lentynų padėtyse ir
maistui džiovinti. Nustatykite 20–40 °C mažesnę temperatūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
2
Pica
1 lentynos padėtyje kepti patiekalus, kuriems reikia intensyvesnio skrudinimo ir traškaus pagrindo. Nustatykite 20–40
°C mažesnę temperatūrą, nei gaminant tradiciniu būdu.
3
Kepimas žemoje
temp.
Labai liesam, švelniai skrudintam maistui ruošti.
4
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
Maistui kepti ir skrudinti 1 lentynos padėtyje.
5
Šaldytas maistas
Pusfabrikačiams ruošti, pavyzdžiui, gruzdintoms bulvytėms,
kroketams, blyneliams su įdaru.
6
Terminis kepintuvas
Didesniems mėsos gabalams arba paukštienai su kaulais
skrudinti 1 lentynos padėtyje. Taip pat tinka apkepams ir
skrudinti.
7
Didysis kepintuvas
Plokštiems patiekalams dideliais kiekiais kepti grilyje. Duonos
skrebučiams kepti.
8
Mažasis kepintuvas
Plokštiems patiekalams kepti grilyje ir skrebučiams kepti.
9
Šilumos Palaikymas
Šiltam pagamintam patiekalui išlaikyti.
10
Atšildymas
11
Apatinis kaitinimas
12
EKO kepimas
EKO funkcijos suteikia galimybę optimizuoti energijos suvartojimą ruošiant maistą. Todėl pirmiausia reikia nustatyti gaminimo laiką. Išsamesnės informacijos apie rekomenduojamus
nustatymus rasite kepimo lentelėse prie atitinkamos įprastos
orkaitės funkcijos.
13
Pirolizinis valymas
Automatiniam piroliziniam orkaitės valymui. Orkaitės temperatūra yra maždaug 500 °C. Taip sudeginami orkaitėje likę
nešvarumai. Po to, orkaitei atvėsus, juos galima nuvalyti
šluoste.
Šaldytam maistui atitirpinti.
Pyragams su traškiu pagrindu kepti ir maistui konservuoti.
Orkaitės funkcijos nustatymas
1. Įjunkite prietaisą, naudodami
. Ekrane rodoma nustatyta temperatūra, simbolis ir orkaitės funkcijos numeris.
2. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte orkaitės funkciją.
3. Palieskite
arba prietaisas pradės
pats po penkių sekundžių.
Jeigu prietaisą įjungiate ir nenustatote
jokios orkaitės funkcijos ar programos,
prietaisas išsijungs automatiškai po 20
sekundžių.
Temperatūros keitimas
/
, kad temperatūra būtų
Palieskite
keičiama po 5 °C.
Kai prietaisas pasiekia nustatytą temperatūrą, tris kartus pasigirsta garso signalas ir išsijungia įkaitinimo indikatorius.
Temperatūros parodymas
Šiai funkcijai arba programai veikiant, prietaise matoma temperatūra.
10 progress
1. Palieskite
. Temperatūros / paros
laiko ekrano rodmuo rodo temperatūrą
prietaiso viduje. Jeigu norite keisti orkaitės temperatūrą, dar kartą palieskite
ir naudokite
arba
.
2. Palieskite
, kad grįžtumėte prie nustatytos temperatūros arba ekranas ji
pasirodys automatiškai po 5 sekundžių.
Greitojo įkaitinimo funkcija
Greitojo įkaitinimo funkcija trumpina įkaitinimo laiką.
Greitojo įkaitinimo funkcijos įjungimas:
ilgiau nei tris sePalieskite ir palaikykite
kundes.
Įjungus greitojo įkaitinimo funkciją, ekrane
po vieną įsižiebia juostos, kurios parodo,
kad funkcija veikia.
Papildoma informacija:
• Nedėkite maisto į orkaitę, kai veikia greitojo įkaitinimo funkcija.
• Greitojo įkaitinimo funkcija nėra galima su
visomis orkaitės funkcijomis. Jeigu nustatytai funkcijai negalima naudoti greitojo
įkaitinimo funkcijos, pasigirsta garso signalas.
Energijos taupymas
• Likęs karštis:
– Veikiant įkaitinimo funkcijai arba
programai, kaitinimo elementai išjungiami, likus 10 % laiko iki pabaigos (apšvietimas ir ventiliatorius
veikia toliau). Norint, kad ši funkcija
veiktų, kepimo trukmė privalo būti
ilgesnė nei 30 minučių arba privalote naudoti laikrodžio funkcijas
(Trukmė, Pabaiga). Ši funkcija neveikia naudojant grilio funkcijas.
– Kai prietaisas išjungtas, šią šilumą
galite panaudoti maisto šilumai išlaikyti. Laikrodžio / likusio karščio
rodmuo rodo likusią temperatūrą,
o juostos rodo mažėjančią temperatūrą.
• Kepimas, kai lemputė išjungta –
, kad kepimo metu lempalieskite
putę išjungtumėte.
• Ekrano išjungimas - Jeigu būtina,
galite visiškai išjungti prietaisą. Vienu
ir
tol, kol ekrametu spauskite
nas užges. Tokiu pat veiksmu prietaisas ir įjungiamas.
• „Eko“ funkcijos - žr. skyrių „Orkaitės funkcijos“.
Prietaise yra funkcijų, kurios jums
padeda taupyti energiją kasdien
ruošiant maistą:
LAIKRODŽIO FUNKCIJOS
SIMBOLIS
FUNKCIJA
APRAŠYMAS
LAIKO ATSKAITA PIRMYN
Laiko skaičiavimui pradėti. Rodo, kaip ilgai veikia prietaisas. Ši
funkcija neturi poveikio prietaiso veikimui.
PAROS LAIKAS
Paros laikui pamatyti. Kaip keisti paros laiką žr. skyrių „Paros
laiko nustatymas“.
TRUKMĖ
Prietaiso veikimo trukmei nustatyti.
PABAIGA
Nustatyti, kada prietaisas išsijungs. Tuo pat metu galite naudoti funkcijas „Trukmė“ ir „Pabaiga“ („Laiko atidėjimas“), jeigu
prietaisas vėliau bus įjungiamas ir išjungiamas automatiškai.
SET+GO
Prietaisui paleisti esant reikiamoms nuostatoms vos vienu jutiklio lauko palietimu bet kada vėliau.
Atskaitos pirmyn laikmatis
Šį laikmatį naudokite stebėti, kiek laiko veikia prietaisas. Įsijungia iškart prietaisui pradėjus šilti.
Perstatykite atskaitos pirmyn laikmatį:
. Lieskite
, kol ekrane ropalieskite
domas užrašas „00:00“ ir atskaitos pirmyn
laikmatis pradeda vėl skaičiuoti.
progress 11
Negalite naudoti atskaitos pirmyn laikmačio, kai nustatyta funkcija „Trukmė“
arba „Pabaiga“.
Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane
bus rodoma
. Ekrane žybčios
.
3. Naudojate
arba
, kad nustatytumėte minutes funkcijai „TRUKMĖ“.
4. Palieskite
, kad patvirtintumėte.
5. Naudokite
arba
, kad nustatytumėte valandas funkcijai „TRUKMĖ“.
Jeigu nustatydami valandas funkcijai
„TRUKMĖ“ paliesite
arba
, prietaisas pereis prie funkcijos „PABAIGA“
nustatymo.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas.
ir laiko nuoEkrane pradės mirksėti
stata. Prietaisas išsijungia.
Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte garso signalą.
7. Išjunkite prietaisą.
3. Pakartotinai palieskite
, kol ekrane
pradės mirksėti
.
4. Palieskite
, kad nustatytumėte
funkciją „SET+GO“.
ir
su indikatoriuEkrane rodoma
mi. Šis indikatorius rodo, kuri laikrodžio
funkcija yra įjungta.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką (išskyrus ĮJUNGTI / IŠJUNGTI), kad paleistumėte funkciją „SET+GO“.
Galite naudoti funkciją „SET+GO“, tik
jeigu yra nustatyta funkcija „TRUKMĖ“.
Patikrinti rezultatą (tik kai kuriuose
modeliuose)
Nustačius funkciją „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“, likus dviem minutėms prieš maisto
ruošimo pabaigą pasigirsta signalas ir įsijungia lemputė. Prietaisas pereina prie funkcijos „PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ nustatymo.
Per šias dvi minutes galite patikrinti ruošiamą maistą ir, jei reikia, pailginti funkcijos
„PABAIGA“ arba „TRUKMĖ“ laiką.
Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas
1. Įjunkite prietaisą ir nustatykite orkaitės
funkciją ir temperatūrą.
2. Kelis kartus paspauskite
, kol ekrane
. Ekrane žybčios
.
bus rodoma
3. Naudokite
arba
, kad nustatytumėte funkciją „PABAIGA“ (pirmiausia
nustatykite minutes, po to valandas) ir
arba
, kad patvirtintumėte.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas.
ir
Ekrane pradės mirksėti simbolis
laiko nuostata. Prietaisas išsijungia.
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte garso signalą.
6. Išjunkite prietaisą.
LAIKMAČIO nustatymas
Funkciją „LAIKMATIS“ naudokite atgalinei
atskaitai nustatyti (iki 2 val. 30 min.). Ši
funkcija neturi įtakos orkaitės veikimui.
Funkciją „LAIKMATIS“ galite nustatyti bet
kada, net jei prietaisas yra išjungtas.
1. Palieskite
. Ekrane pradės mirksėti
ir „00“.
2. Spauskite
arba
, kad nustatytumėte LAIKMATĮ. Pirmiausia nustatykite
sekundes, po to minutes ir valandas.
3. Palieskite
arba funkcija „LAIKMATIS“ įsijungs automatiškai po 5 sekundžių.
4. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas ir ekrane mirksi
.
užrašas „00:00“ ir
5. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite orkaitės dureles, kad išjungtumėte garso signalą.
Funkcijos „SET+GO“ nustatymas
1. Nustatykite orkaitės funkciją (arba programą) ir temperatūrą (žr. skyrių „Orkaitės funkcijos nustatymas“ ir „Temperatūros keitimas“).
2. Nustatykite funkciją „TRUKMĖ“ (žr.
„Funkcijos „TRUKMĖ“ nustatymas“).
Atidėto paleidimo funkcijos nustatymas
Tuo pat metu galima naudoti funkcijas
ir „PABAIGA“
, jeigu or„TRUKMĖ“
kaitė vėliau bus įjungiama ir išjungiama automatiškai. Tuomet pirmiausia nustatykite
, o po to – funkciją
funkciją „TRUKMĖ“
„PABAIGA“
(žr. „Funkcijos „TRUKMĖ“
12 progress
nustatymas“ ir „Funkcijos „PABAIGA“ nustatymas“).
Įjungus atidėto paleidimo funkciją, ekrane
rodomas statiškas orkaitės funkcijos simbo-
su tašku ir
. Taškas rodo, kuri laiklis,
rodžio funkcija rodoma laikrodžio / likusio
karščio ekrane.
AUTOMATINĖS PROGRAMOS
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Yra 20 automatinės programos ir receptai. Automatinę programą arba receptą naudokite tada, kai nežinote ar
neturite patiekalo gaminimo patirties.
Skyriuje „Naudinga informacija ir patarimai“ rasite automatinių programų receptų sąrašą.
Yra dviejų rūšių automatinės
programos:
• Automatinių programų receptai
• Automatinės programos su nurodomu
svoriu
automatinių programų receptai.
Automatinių programų receptų
nustatymas
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
. Ekrane rodomas automatinės programos numeris (P1–P20).
3. Palieskite
arba
, kad pasirinktumėte automatinį receptą.
4. Palieskite
arba automatinių programų receptas įsijungs automatiškai
po penkių sekundžių.
5. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minutes girdimas signalas. Žybčioja simbolis
. Prietaisas išsijungia.
6. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
Automatinės programos su nurodomu
svoriu
Nurodžius mėsos svorį, prietaisas paskaičiuoja kepimo trukmę.
1. Įjunkite prietaisą.
2. Palieskite
.
3. Palieskite
arba
ir nustatykite
svėrimo programą.
Ekrane rodomi: maisto ruošimo laikas,
, numatytasis svotrukmės simbolis
ris, matavimo vienetas (kg, g).
4. Palieskite
arba nuostatos įrašomos
automatiškai po penkių sekundžių.
5. Prietaisas įjungiamas. Svorio vieneto
simbolis mirksi ekrane. Šiuo metu galite
pakeisti numatytąjį svorį naudodamiesi
arba
. Palieskite
.
6. Pasibaigus nustatytam laikui, dvi minu.
tes girdimas signalas. Žybčioja
Prietaisas išsijungia.
7. Palieskite bet kurio jutiklio lauką arba
atidarykite dureles, kad išjungtumėte
garso signalą.
PRIEDŲ NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Priedų įstatymas
Vielinė lentynėlė ir gilus prikaistuvis
vienu metu
Gilus prikaistuvis ir vielinė lentynėlė turi šoninius kraštus. Šie kraštai ir kreipiamųjų laikiklių forma yra specialūs, kad prikaistuviai
nenuslystų.
progress 13
Vielinė lentynėlė:
Įstumkite lentynėlę tarp lentynos atramos
kreipiamųjų laikiklių ir įsitikinkite, ar kojelės
yra nukreiptos žemyn.
• Visų orkaitės priedų dešiniųjų ir kairiųjų
pusių viršuje yra maži įlenkimai, kad būtų
saugiau. Šie įlenkimai taip pat apsaugos
nuo apvirtimo.
• Aukštas kraštas aplink lentyną neleidžia
prikaistuviams pasislinkti.
PAPILDOMOS FUNKCIJOS
Funkcija „Mano mėgstamiausi“
Naudokite šią funkciją, norėdami įrašyti savo mėgstamiausias orkaitės funkcijos arba
programos temperatūros ir laiko nuostatas.
1. Nustatykite temperatūrą ir laiką orkaitės
funkcijai arba programai.
2. Palieskite ir palaikykite
ilgiau nei tris
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
3. Išjunkite prietaisą.
Funkcijos „Mano
mėgstamiausi“ naudojimas
• Norėdami įjungti šią funkciją, palieski. Prietaisas įjungia jūsų mėgstate
miausią programą.
• Norėdami išjungti šią funkciją, palies. Prietaisas išjungia jūsų mėgstakite
miausią programą.
Kai veikia funkcija, galite keisti laiką ir
temperatūrą.
Apsaugos nuo vaikų užraktas
Apsaugos nuo vaikų užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio prietaiso naudojimo.
Apsaugos nuo vaikų funkcijos
įjungimas / išjungimas:
1. Išjunkite prietaisą, naudodami
. Nenustatykite orkaitės funkcijos.
2. Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta SAFE.
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis
valymas“ ir ši funkcija veikia, durelės
užrakinamos. Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo pranešimas.
Mygtukų užraktas
Funkciją galite įjungti tik tada, kai veikia
prietaisas. Funkcija „Mygtukų užraktas“ apsaugo nuo atsitiktinio orkaitės funkcijos pakeitimo.
Mygtukų užrakto funkcijos įjungimas /
išjungimas:
1. Įjunkite prietaisą.
2. Įjunkite orkaitės funkciją arba pasirinkite
nuostatą.
3. Kartu palieskite ir palaikykite
ir
2
sekundes. Pasigirsta garso signalai.
Ekrane atsiranda / išnyksta Loc.
Naudinga informacija:
Veikiant funkcijai „Mygtukų užraktas“, prietaisą galima išjungti. Išjungus prietaisą,
funkcija „Mygtukų užraktas“ išjungiama.
Jeigu orkaitėje yra funkcija „Pirolizinis valymas“ ir ši funkcija veikia, durelės užrakinamos. Jei paliečiate jutiklio lauką, ekrane pasirodo pranešimas.
Nustatymų meniu
Nustatymų meniu leidžia pridėti arba pašalinti funkcijas iš pagrindinio meniu (pvz., galite įjungti ar išjungti likusio karščio indikatorių). Nustatymų meniu gali būti iki aštuonių
14 progress
nuostatų (nuo SET1 iki SET8). Skirtingiems
modeliams nustatymų skaičius gali būti skirNustatymų meniu
Nustatymų meniu indikatorius
tingas. Žr. žemiau pateiktą lentelę su galimomis kiekvieno nustatymo vertėmis.
Aprašymas
Nustatoma vertė
SET1
SET+GO
ON / OFF
SET2
LIKUSIO KARŠČIO INDIKATORIUS
ON / OFF
SET3
PRIMINIMAS APIE VALYMĄ
ON / OFF
SET41)
MYGTUKŲ SIGNALAI
CLICK / BEEP / OFF
SET5
KLAIDŲ SIGNALAI
ON / OFF
SET6
APTARNAVIMAS
---
SET7
ATKURTI NUSTATYMUS
YES / NO
SET82)
LAIKO PRATĘSIMAS
ON / OFF
1) ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jutiklio lauko garso signalo išjungti negalima.
2) Tik kai kuriems modeliams
Nustatymų meniu galite nustatyti tik tada, kai prietaisas yra išjungtas.
Nustatymų meniu įjungimas
1. Jei reikia, išjunkite prietaisą
.
2. Palieskite ir palaikykite
tris sekundes.
Ekrane rodoma „SET1“ ir mirksi „1“.
3. Palieskite
/
, kad pasirinktumėte
nuostatą.
4. Palieskite
.
5. Palieskite
/
nuostatos vertę.
6. Palieskite
.
, kad pakeistumėte
Orkaitės automatinis išsijungimas
Saugumo sumetimais prietaisas po kurio
laiko automatiškai išsijungia:
• jeigu veikia orkaitės funkcija;
• jeigu nepakeičiate orkaitės temperatūros.
Temperatūra
Išjungimo laikas
30–115 °C
12,5 val.
120–195 °C
8,5 val.
200–245 °C
5,5 val.
250 °C – maks. °C
3,0 val.
Po automatinio išjungimo, palieskite jutiklio
lauką, kad vėl valdytumėte prietaisą.
Svarbu Automatinis išjungimas veikia su
visomis orkaitės funkcijomis, išskyrus
kepimo žemoje temperatūroje, trukmės,
pabaigos ir laiko atidėjimo.
Ekrano šviesumas
Yra du ekrano šviesumo režimai:
• naktinis šviesumas: kai prietaisas yra išjungtas, ekrano šviesumas būna mažesnis nuo 22.00 iki 6.00 val.;
• dieninis šviesumas:
– kai prietaisas įjungtas.
– jeigu paliesite bet kurį jutiklio lauką, kai
veikia naktinio šviesumo funkcija (išsky-
rus ĮJUNGTA / IŠJUNGTA), ekranas
persijungia į dieninio šviesumo režimą
paskesnėms 10 sekundžių;
– jei prietaisas yra išjungtas ir nustatėte
laikmatį. Kai funkcija „Laikmatis“ baigia
veikti, ekranas grįžta prie naktinio šviesumo.
Aušinimo ventiliatorius
Kai prietaisas veikia, aušinimo ventiliatorius
įsijungia automatiškai, kad prietaiso paviršiai
išliktų vėsūs. Išjungus prietaisą, orkaitės aušinimo ventiliatorius gali toliau veikti tol, kol
prietaisas atvės.
progress 15
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Apačioje įmontuotoms orkaitėms:
Kaitinimo
nustatymas
Naudojimas:
Maisto gaminimo ant kaitlentės
pavyzdžiai
Duomenys lentelėje yra tik rekomendacinio
pobūdžio.
Trukmė
Patarimai
1
Išlaikyti pagamintą patiekalą šiltą.
pagal poreikį
Uždenkite prikaistuvį dangčiu.
1-2
Tinka padažui „Hollandaise“ gaminti,
sviestui, šokoladui ir želei tirpinti.
5–25 min.
Protarpiais pamaišykite.
1-2
Puriems omletams ir keptiems kiaušiniams gaminti.
10–40
min.
Gaminkite uždengę prikaistuvius.
2-3
Tinka ryžiams ir pieno pagrindo patiekalams lėtai virti, taip pat pašildyti pagamintus patiekalus.
25–50
min.
Verdant ryžius, vandens turi būti
dvigubai daugiau nei ryžių. Gamindami pieniškus patiekalus, juos
retkarčiais pamaišykite.
3-4
Tinka daržovėms, žuviai ir mėsai virti garuose.
20–45
min.
Įpilkite kelis valgomuosius šaukštus skysčio.
4-5
Tinka bulvėms virti garuose.
20–60
min.
Gamindami 750 g bulvių, naudokite daugiausia ¼ l vandens.
4-5
Tinka gaminti didesnius maisto kiekius,
troškinius ir sriubas.
60–150
min.
Sudėkite ingredientus ir pripilkite
daugiausia 3 l vandens.
6-7
Tinka apkepti eskalopus, veršienos
muštinius, kotletus, pyragėlius su įdaru,
dešreles, kepenėles, blynus bei spurgas
ir miltų, sviesto bei pieno mišinius padažams.
pagal poreikį
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
7-8
Smulkiai supjaustytoms paskrudintoms
bulvėms, nugarinės žlėgtainiams ir bifšteksams intensyviai kepti.
5–15 min.
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus,
apverskite.
9
Dideliems kiekiams vandens virinti, makaronams virti, mėsai (guliašui, troškintai mėsai)
skrudinti, bulvių traškučiams dideliame kiekyje aliejuaus kepti.
Lentelėse nurodyta temperatūra ir kepimo laikas yra tik orientacinio pobūdžio.
Jie priklauso nuo receptų, naudojamų
ingredientų kokybės ir kiekio.
Kepimas
Bendrieji nurodymai
• Jūsų naujoji orkaitė gali kepti ir skrudinti
kitaip negu ankstesnioji. Įprastai naudojamas nuostatas (temperatūrą, gaminimo
trukmę) ir lentynų padėtis keiskite atsižvelgdami į lentelėse pateiktas vertes.
• Esant nustatytai ilgesnei kepimo trukmei,
orkaitę galima išjungti likus 10 minučių iki
kepimo pabaigos. Tokiu būdu bus išnaudotas likęs karštis.
Jei gaminimui naudojate užšaldytus
maisto produktus, gaminimo metu kepamosios skardos gali išsilenkti. Kepamosioms skardoms atvėsus, jos išsitiesins.
Kaip naudotis kepimo lentelėmis
• Gamintojas rekomenduoja pirmą kartą
naudoti žemesnę temperatūrą.
• Jei lentelėje nerandate konkretaus patiekalo gaminimo nuostatų, naudokite nuostatas, skirtas gaminti patiekalą, kuris labiausiai panašus į tą, kurį norite gaminti.
16 progress
• Jei pyragus kepate keliuose lygiuose, gaminimo laiką galima pailginti 10–15 minučių.
• Pyragai ir tešlainiai skirtinguose aukščiuose pradžioje gali skrusti nevienodai. Jei
taip nutinka, nustatytos temperatūros nekeiskite. Kepimo metu apskrudimo lygiai
suvienodės.
Patarimai, kaip kepti
Kepimo rezultatai
Galima priežastis
Pataisymas
Netinkama lentynos padėtis.
Padėkite pyragą ant žemesnės
lentynos.
Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinėja.
Orkaitės temperatūra per aukšta.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek žemesnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinėja.
Per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite ilgesnę kepimo
trukmę. Negalite mažinti kepimo trukmės, nustatydami
aukštesnę temperatūrą.
Tešloje per daug skysčio.
Naudokite mažiau skysčio. Atkreipkite dėmesį, kiek laiko
maišyti, ypač jeigu naudojate
plakiklį.
Pyragas pernelyg sausas.
Orkaitės temperatūra per žema.
Kitą kartą kepdami nustatykite
aukštesnę orkaitės temperatūrą.
Pyragas pernelyg sausas.
Per ilgas kepimo laikas.
Kitą kartą kepdami nustatykite
trumpesnį kepimo laiką.
Pyragas nevienodai paskrunda.
Per aukšta orkaitės temperatūra ir per trumpas kepimo laikas.
Nustatykite žemesnę orkaitės
temperatūrą ir ilgesnį kepimo
laiką.
Pyragas nevienodai paskrunda.
Tešla netolygiai paskirstyta.
Vienodai paskirstykite tešlą ant
kepimo skardos.
Pyragas neiškepa per nurodytą
kepimo laiką.
Orkaitės temperatūra per žema.
Kitą kartą kepdami nustatykite
šiek tiek aukštesnę orkaitės
temperatūrą.
Pyrago apačia nepakankamai
iškepusi.
Pyragas sukrenta ir pasidaro tąsus, vandeningas, suskilinėja.
Kepimas viename lygyje:
Kepimas skardose
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Riestainis / sviestinė bandelė
Karšto oro srautas
1
150 - 160
50 - 70
Trapus pyragas /
vaisinis tortas
Karšto oro srautas
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake / biskvitinis
pyragas be riebalų
Karšto oro srautas
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake / biskvitinis
pyragas be riebalų
Apatinis+viršutinis kaitinimas
2
160
35 - 50
progress 17
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Apkepas, trapus
pyragas
Karšto oro srautas
2
170 - 180 1)
10 - 25
Apkepas, biskvito
tešla
Karšto oro srautas
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie / obuolių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įdedamos
įstrižai)
Karšto oro srautas
2
160
60 - 90
Apple pie / obuolių pyragas (2 formos 20 cm skersmens, įdedamos
įstrižai)
Apatinis+viršutinis kaitinimas
1
180
70 - 90
Varškės pyragas
Apatinis+viršutinis kaitinimas
1
170 - 190
60 - 90
1) įkaitinkite orkaitę.
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Mielinė pynutė /
riestainis
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
170 - 190
30 - 40
Kalėdinis pyragas
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
2
160 - 180 1)
50 - 70
Duona (ruginė
duona):
1. Pirmoji kepimo proceso
dalis.
2. Antroji kepimo proceso
dalis.
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
1
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
190 - 210 1)
20 - 35
Šveicariškas vyniotinis
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
180 - 200 1)
10 - 20
Trupininis pyragas
(sausas)
Karšto oro srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sviestinis migdolų
pyragas / saldūs
pyragai
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
190 - 210 1)
20 - 30
Karšto oro srautas
3
150
35 - 55
Apkepai su vaisiais ir mielinės arba biskvitinės tešlos mišinio pagrindu
2)
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
18 progress
Kepimo tipas
Apkepai su vaisiais ir mielinės arba biskvitinės tešlos mišinio pagrindu
Orkaitės funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
170
35 - 55
Karšto oro srautas
3
160 - 170
40 - 80
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
160 - 180 1)
40 - 80
2)
Vaisių pyragai iš
trapios tešlos
Mieliniai pyragai
su kremu (pvz.,
varškės, grietinėlės, pieno / kiaušinių)
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Sausainiai
Kepimo tipas
Orkaitės funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Trapūs sausainiai
Karšto oro srautas
3
150 - 160
10 - 20
Short bread / trapios tešlos kepiniai / sausainių
juostelės
Karšto oro srautas
3
140
20 - 35
Short bread / trapios tešlos kepiniai / sausainių
juostelės
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
160 1)
20 - 30
Sausainiai iš skystos tešlos
Karšto oro srautas
3
150 - 160
15 - 20
Pyragai su kiaušinio baltymu / merengos
Karšto oro srautas
3
80 - 100
120 - 150
Migdoliniai sausainiai
Karšto oro srautas
3
100 - 120
30 - 50
Sausainiai iš mielinės tešlos
Karšto oro srautas
3
150 - 160
20 - 40
Sluoksniuotos
tešlos pyragaičiai
Karšto oro srautas
3
170 - 1801)
20 - 30
Bandelės
Karšto oro srautas
3
1601)
10 - 25
Bandelės
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes / maži pyragaičiai (20
vienetų skardoje)
Karšto oro srautas
3
1501)
20 - 35
Small cakes / maži pyragaičiai (20
vienetų skardoje)
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
1701)
20 - 30
1) Įkaitinkite orkaitę.
progress 19
Kepiniai ir apkepai
Orkaitės funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
Makaronų apkepas
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
1
180 - 200
45 - 60
Lazanija
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
1
180 - 200
25 - 40
Daržovių apkepas1)
Terminis kepintuvas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
15 - 30
Ilgi batonai su lydytu sūriu
Terminis kepintuvas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
15 - 30
Saldūs kepiniai
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
1
180 - 200
40 - 60
Kepta žuvis
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
1
180 - 200
30 - 60
Įdarytos daržovės
Terminis kepintuvas arba karšto
oro srautas
1
160 - 170
30 - 60
Patiekalas
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kepimas keliais lygiais
Kepimo padėkluose kepami pyragai / pyragaičiai / duona
Karšto oro srautas
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
-
160 - 180 1)
25 - 45
-
150 - 160
30 - 45
2 lentynos padėtys
3 lentynos padėtys
Pyragaičiai su
kremu / eklerai
1/4
Trupininis pyragas
1/4
1) Įkaitinkite orkaitę.
Sausainiai /small cakes / maži pyragaičiai / pyragaičiai / bandelės
Karšto oro srautas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
1/3/5
150 - 160
20 - 40
1/4
1/3/5
140
25 - 50
Sausainiai iš skystos tešlos
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Sausainiai su
kiaušinio baltymu / merengos
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Kepimo tipas
Lentynos padėtis
2 lentynos padėtys
3 lentynos padėtys
Trapūs sausainiai
1/4
Short bread / trapios tešlos kepiniai / sausainių
juostelės
20 progress
Karšto oro srautas
Lentynos padėtis
Kepimo tipas
Temperatūra
(°C)
Laikas (min.)
2 lentynos padėtys
3 lentynos padėtys
Migdoliniai sausainiai
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Sausainiai iš mielinės tešlos
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Sluoksniuotos
tešlos pyragaičiai
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Bandelės
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes / maži pyragaičiai (20
vienetų skardoje)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Įkaitinkite orkaitę.
Pica
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė (min.)
Pica (plonapadė)
Kepimo tipas
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pica (su daug garnyro)
2
180 - 200
20 - 30
Apkepai
1
180 - 200
40 - 55
Špinatų apkepas
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine
1
170 - 190
45 - 55
Biskvitinis apkepas
1
170 - 190
45 - 55
Obuolių tortas, uždengtas
1
150 - 170
50 - 60
Daržovių pyragas
1
160 - 180
50 - 60
Nerauginta duona
2
230 -
2501)
10 - 20
Sluoksniuotos tešlos
apkepas
2
160 - 180 1)
45 - 55
Famekuchenas (į picą
panašus Elzaso patiekalas)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroggen (rusiška perlenktos picos versija)
2
180 - 200 1)
15 - 25
1) Įkaitinkite orkaitę.
2) Naudokite gilų prikaistuvį.
Kepimas žemoje temp.
Naudokite šią funkciją minkštiems liesos
mėsos gabalėliams ir žuviai kepti, naudodami ne aukštesnę nei 65 °C kepimo temperatūrą. Funkcija „Kepimas žemoje temp.“
nenaudotina tokiems patiekalams kaip
kepsniai su padažais arba riebūs kiaulienos
kepsniai gaminti. Galite naudoti mėsos termometrą, kad užtikrintumėte, jog mėsa viduje būtų tinkamai iškepta (žr. mėsos termometro nuostatų lentelę).
Galite nustatyti, kad pirmąsias 10 minučių
orkaitėje būtų kepama 80 °C–150 °C temperatūroje. Numatytoji nuostata yra 90 °C.
Nustačius temperatūrą, orkaitėje patiekalas
toliau kepamas 80 °C temperatūroje. Nenaudokite automatinės funkcijos „Kepimas
žemoje temp.“ paukštienai kepti.
Naudodami šią funkciją, patiekalų niekada neuždenkite.
progress 21
1. Apkepkite mėsą iš abiejų pusių 1–2 minutes labai įkaitintoje keptuvėje.
2. Dėkite karštą kepimo indą su mėsa į orkaitę ant grotelių.
Gaminamas
maistas
3. Įkiškite mėsos termometrą į mėsą.
4. Pasirinkite funkciją „Kepimas žemoje
temp.“ ir nustatykite tinkamą galutinę
kepimo temperatūrą.
Svoris (g)
Lentynos padėtis
Temperatūra,
°C
Laikas, min.
Jautienos kepsnys
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Jautienos filė
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Kepta veršiena
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Kepsniai
Kepsnių kepimas
• Kepimui naudokite karščiui atsparius orkaičių indus (žr. gamintojo instrukciją).
• Didelius kepsnius galima kepti giliame kepimo inde (jeigu yra) arba ant grotelių virš
gilaus kepimo indo.
• Liesą mėsą kepkite kepimo skardoje su
dangčiu. Taip mėsa išliks sultingesnė.
• Jeigu norite, kad kepama įvairi mėsa būtų
apskrudusi, ją kepkite atidengtoje kepimo
skardoje.
• Orkaitėje rekomenduojame kepti žuvies ir
mėsos produktus, sveriančius 1 kg ir
daugiau.
• Kad kepant išsiskyrusios mėsos sultys
arba riebalai nepridegtų, patariame į gilų
kepimo indą įpilti vandens.
• Jeigu reikia, skrudinamą maistą apverskite (praėjus 1/2–2/3 gaminimo laiko).
• Kepimo metu keletą kartų palaistykite didelius kepsnius ir paukštieną jų sultimis.
Taip pasieksite geresnių kepimo rezultatų.
• Prietaisą galite išjungti likus maždaug 10
minučių iki kepimo pabaigos; taip panaudosite likusį orkaitės karštį.
Kepimas terminiame kepintuve
Jautiena
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
Troškinta mėsa
1–1,5 kg
Apatinis+viršutinis kaitinimas
1
230
120 - 150
Jautienos kepsnys arba filė: su
krauju
storio cm
Terminis kepintuvas
1
190 - 200 1)
5-6
Jautienos kepsnys arba filė: vidutiniškai iškeptas
storio cm
Terminis kepintuvas
1
180 - 190 1)
6-8
Jautienos kepsnys arba filė: gerai
iškeptas
storio cm
Terminis kepintuvas
1
170 - 180 1)
8 - 10
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
Mentė / sprandinė / kumpis
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Mėsos rūšis
1) Įkaitinkite orkaitę.
Kiauliena
22 progress
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos
padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
Kapotinis / kiaulienos / jautienos
šonkauliukai
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
1
170 - 180
60 - 90
Maltos mėsos
kepsnys
750 g–1 kg
Terminis kepintuvas
1
160 - 170
50 - 60
Kiaulės koja (apvirta)
750 g–1 kg
Terminis kepintuvas
1
150 - 170
90 - 120
Veršiena
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
Kepta veršiena
1 kg
Terminis kepintuvas
1
160 - 180
90 - 120
Veršienos kulninė
1,5–2 kg
Terminis kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
Ėriuko koja /
kepta aviena
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
1
150 - 170
100 - 120
Avienos nugarinė
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
1
160 - 180
40 - 60
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
Kiškio nugarinė / kiškio koja
iki 1 kg
Apatinis+viršutinis kaitinimas
1
230 1)
30 - 40
Elnienos nugarinė
1,5–2 kg
Apatinis+viršutinis kaitinimas
1
210 - 220
35 - 40
Elnienos šlaunis
1,5–2 kg
Apatinis+viršutinis kaitinimas
1
180 - 200
60 - 90
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
Paukštiena,
supjaustyta
porcijomis
200–250 g
porcija
Terminis kepintuvas
1
200 - 220
30 - 50
Vištienos puselės
400–500 g
porcija
Terminis kepintuvas
1
190 - 210
35 - 50
Viščiukas, višta
1–1,5 kg
Terminis kepintuvas
1
190 - 210
50 - 70
Antis
1,5–2 kg
Terminis kepintuvas
1
180 - 200
80 - 100
Aviena
Mėsos rūšis
Žvėriena
1) Įkaitinkite orkaitę.
Paukštiena
Mėsos rūšis
progress 23
Mėsos rūšis
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
3,5–5 kg
Terminis kepintuvas
1
160 - 180
120 - 180
Kalakutiena
2,5–3,5 kg
Terminis kepintuvas
1
160 - 180
120 - 150
Kalakutiena
4–6 kg
Terminis kepintuvas
1
140 - 160
150 - 240
Kiekis
Orkaitės
funkcija
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Trukmė
(min.)
1–1,5 kg
Apatinis+viršutinis kaitinimas
1
210 - 220
40 - 60
Žąsis
Žuvis (troškinta)
Mėsos rūšis
Visa žuvis
Mažasis kepintuvas
Kepdami griliu, visada nustatykite didžiausią
temperatūrą.
Lentyną dėkite į kepimo griliu lentelėje nurodytą padėtį.
Pirmoje lentynos padėtyje visada padėkite
indą nuvarvėjusiems riebalams surinkti.
Mažasis kepintuvas
Gaminamas
maistas
Grilyje kepkite tik plokščius mėsos arba žuvies gabalus.
Visada 5 minutes įkaitinkite tuščią orkaitę su
kepimo grilyje funkcijomis.
Atsargiai Maistą visada ruoškite
uždarę orkaitės dureles.
Lentynos padėtis
Temperatūra
Jautienos kepsnys
2
Jautienos filė
Kiaulienos nugarinė
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
210 - 230
30 - 40
30 - 40
3
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Veršienos nugarinė
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Avienos nugarinė
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
Visa žuvis, 500–
1000 g
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Didysis kepintuvas
Gaminamas maistas
Lentynos padėtis
Trukmė (min.)
1-a pusė
2-a pusė
Burgers / mėsainiai
4
8 - 10
6-8
Kiaulienos filė
4
10 - 12
6 - 10
Dešrelės
4
10 - 12
6-8
Filė / veršienos kepsniai
4
7 - 10
6-8
Toast / skrebučiai 1)
5
1-3
1-3
Skrebutis su garnyru
4
6-8
-
1) Įkaitinkite orkaitę.
24 progress
Atšildymas
Išimkite maisto pakuotę ir sudėkite maistą į
lėkštę.
Neuždenkite jo dubeniu ar lėkšte, nes gali
pailgėti atšildymo trukmė.
Patiekalas
Atšildymo laikas (min.)
Naudokite pirmą orkaitės lentynų padėtį
nuo apačios.
Likusiojo atitirpinimo trukmė (min.)
Pastabos
Viščiukas, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Viščiuką uždėkite ant didelėje
lėkštėje apverstos mažos
lėkštutės. Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Mėsa, 500 g
90 - 120
20 - 30
Patiekalo gaminimo laikui įpusėjus, apverskite.
Upėtakis, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Braškės, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Sviestas, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Grietinėlė, 2 × 200 g
80 - 100
10 - 15
Grietinėlę galima gerai išplakti
ir ne visiškai atitirpdytą.
60
60
Didelis, puošnus tortas,
1400 g
-
Pusfabrikačiai
Karšto oro srautas
Lentynos padėtis
Temperatūra, °C
Laikas (min.)
Pica, šaldyta
Pusfabrikačiai
2
200 - 220
15 - 25
Amerikietiška pica, šaldyta
2
190 - 210
20 - 25
Pica, atvėsinta
2
210 - 230
13 - 25
Picos užkandžiai, šaldyti
2
180 - 200
15 - 30
Gruzdintos bulvytės,
plonos
3
200 - 220
20 - 30
Gruzdintos bulvytės,
storos
3
200 - 220
25 - 35
Kroketai
3
220 - 230
20 - 35
Paskrudintos bulvės
3
210 - 230
20 - 30
Lazanija / įdaryti makaronai kaneloni, švieži
2
170 - 190
35 - 45
Lazanija / įdaryti makaronai kaneloni, šaldyti
2
160 - 180
40 - 60
Orkaitėje keptas sūris
3
170 - 190
20 - 30
Viščiuko sparneliai
2
190 - 210
20 - 30
Užšaldyti pusgaminiai
progress 25
Gaminamas
maistas
Orkaitės funkcijos
Lentynos padėtis
Temperatūra,
°C
Laikas (min.)
Šaldyta pica
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Gruzdintos bulvytės1) (300–600 g)
Apatinis+viršutinis
kaitinimas arba
terminis kepintuvas
3
200 - 220
pagal gamintojo
nurodymus
Ilgi batonai
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
Vaisių pyragai
Apatinis+viršutinis
kaitinimas
3
pagal gamintojo
nurodymus
pagal gamintojo
nurodymus
1) Kepdami gruzdintas bulvytes, apverskite jas 2–3 kartus
Džiovinimas, karšto oro srautas
Orkaitės lentynas išklokite kepimo popieriumi.
Išjunkite prietaisą viduryje ciklo, kad gautumėte geriausius rezultatus. Atidarykite prieDaržovės
Džiovinamas
maistas
taiso dureles ir palikite prietaisą atvėsti. Po
to tęskite džiovinimo procesą.
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Pupos
3
1/4
60 - 70
6- 8
Pipirai
3
1/4
60 - 70
5-6
Daržovės rauginimui
3
1/4
60 - 70
5-6
Grybai
3
1/4
50 - 60
6-8
Prieskoniniai augalai
3
1/4
40 - 50
2-3
Laikas (val.)
Vaisiai
Džiovinamas
maistas
Lentynos padėtis
1 lygis
2 lygiai
Temperatūra,
°C
Laikas (val.)
Slyvos
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Abrikosai
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Pjaustyti obuoliai
3
1/4
60 - 70
6-8
Kriaušės
3
1/4
60 - 70
6-9
Konservavimas
Atkreipkite dėmesį:
• Naudokite tik vienodo dydžio, įprastus
konservavimo stiklainius.
• Nenaudokite stiklainių su užsukamais
dangteliais arba metalinių indų.
• Esant šiai funkcijai, naudokite pirmą lentynų lygį nuo apačios.
• Ant kepimo skardos dėkite ne daugiau
nei po šešis vieno litro talpos stiklainius.
• Vienodai pripildykite stiklainius ir uždarykite su veržtuvu.
• Stiklainiai neturi liestis vienas prie kito.
• Į kepimo padėklą įpilkite maždaug 1/2 litro vandens, kad orkaitėje pakaktų drėgmės.
• Kai skystis stiklainiuose pradeda šiek tiek
burbuliuoti (maždaug po 35–60 min., kai
naudojami vieno litro stiklainiai), orkaitę išjunkite arba temperatūrą sumažinkite iki
100 °C (žr. lentelę).
26 progress
Minkšti vaisiai
Pasterizavimas
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliukai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Žemuogės / mėlynės /
avietės / prinokę agrastai
160 - 170
35 - 45
-
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliukai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatūra, ˚C
Virimo trukmė (min.),
kol susidaro burbuliukai
Gaminkite toliau 100
°C temperatūroje,
min.
Morkos 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurkai
160 - 170
50 - 60
-
Marinuotos daržovės
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kaliaropės / žirniai /
šparagai
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Kaulavaisiai
Pasterizavimas
Kriaušės / svarainiai /
slyvos
Daržovės
Pasterizavimas
1) Palikite orkaitėje, kai ją išjungiate.
RECEPTŲ MENIU
Ekrane rodoma lentynos padėtis ir visų
automatinių receptų numatytosios gaminimo trukmės.
Automatinės programos
Programos numeris
Programos pavadinimas
1
TROŠKINTA MĖSA
2
KEPTA KIAULIENA
3
KEPTA VERŠIENA
4
KEPTA AVIENA
5
KEPTA ŽVĖRIENA
6
VIŠČIUKAS
7
VISA ŽUVIS
8
PICA
9
QUICHE LORRAINE
10
BISKVITINIS CITRINŲ PYRAGAS
11
VARŠKĖS PYRAGAS
12
BANDELĖS
13
KAIMIŠKA DUONA
14
TEŠLOS KĖLIMAS
15
BULVIŲ PLOKŠTAINIS
progress 27
Programos numeris
Programos pavadinimas
16
LAZANIJA
17
ĮDARYTI MAKARONAI KANELONI
18
PYRAGO PUSFABRIKATIS
19
PICOS PUSFABRIKATIS
20
BULVIŲ PUSFABRIKATIS
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Pastabos apie valymą
• Prietaiso priekį valykite minkštu audiniu ir
šiltu vandeniu su valymo priemone.
• Metaliniams paviršiams valyti naudokite
įprastą valymo priemonę.
• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno naudojimo. Taip lengviau nuvalysite nešvarumus ir jie nepridegs.
• Įsisenėjusius nešvarumus valykite specialiu orkaičių valikliu.
• Visus priedus išvalykite po kiekvieno naudojimo ir palikite juos išdžiūti. Naudokite
minkštą šluostę, šiltą vandenį ir valymo
priemonę.
• Jeigu turite neprisvylančių priedų, neplaukite jų stipraus poveikio priemonėmis,
aštriais daiktais arba indaplovėje. Tai gali
pažeisti neprisvylančią dangą.
Pirolizinis valymas
1. Išimkite visus priedus ir išimamas lentynų atramas.
Nepradėkite pirolizinio valymo,
jeigu:
– Neištraukite mėsos termometro kištuko iš lizdo. Kai kuriuose modeliuose įvykus šiai klaidai ekrane rodomas
pranešimas „C2“.
– Ne visiškai uždarėte orkaitės dureles.
Kai kuriuose modeliuose įvykus šiai
klaidai ekrane rodomas pranešimas
„C3“.
2. Didžiausius nešvarumus nuvalykite rankiniu būdu.
3. Nustatykite pirolizinio valymo funkciją
(žr. skyrių „Orkaitės funkcijos“).
4. Palieskite
arba
, kad nustatytumėte valymo procedūros trukmę:
– 1 – 1:00, kai nešvarumai nedideli
– 2 – 1:30, kai nešvarumai įprasti
– 3 – 2:30, kai nešvarumai dideli.
, kad suaktyvintumėte piPalieskite
rolizinį valymą.
Naudinga informacija:
Galite naudoti pabaigos funkciją valymo
proceso pradžiai atidėti.
Pirolizinio valymo metu durelės yra užrakintos. Kol durelės neatrakinamos, šviečia simir kaitinimo indikatoriaus juostos.
bolis
Durelės atrakinamos, kai temperatūroje orkaitėje yra saugi ir pirolizinis valymas baigiamas.
Pirolizinio valymo metu lemputė neaktyvi.
Priminimas apie valymą
Norint priminti, kad reikalingas pirolizinis valymas, ekrane po kiekvieno prietaiso išjungimo 10 sekundžių mirksi priminimo apie va.
lymą simbolis
Priminimas apie valymą užgęsta:
• pirolizinio valymo pabaigoje;
• kai išjungiate ją pagrindiniuose nustatymuose (žr. „Pagrindiniai nustatymai“)
28 progress
Lentynų atramos
Lentynų atramų išėmimas
Galite ištraukti lentynų atramas ir išvalyti šonines sieneles.
1. Atitraukite lentynos atramos priekį nuo
šoninės sienelės.
2. Atitraukite lentynos atramos galą nuo
sienelės ir išimkite.
2
1
Lentynų atramų įdėjimas
Įdėkite lentynų atramas atvirkščia tvarka.
Svarbu Galima naudoti su
ištraukiamomis grotelėmis:
Ištraukiamų grotelių atraminiai kaiščiai turi
būti atsukti į priekį.
Lemputė
Įspėjimas Yra elektros smūgio
pavojus.
Lemputė ir lemputės stiklinis gaubtas
gali būti karšti.
Prieš keisdami lemputę:
• Išjunkite prietaisą.
• Išimkite saugiklius iš skirstomosios saugiklių dėžutės arba išjunkite jungtuvą.
Orkaitės durelių valymas
Durelių ir stiklo plokščių išėmimas
Galite nuimti orkaitės dureles ir vidines stiklo plokštes, kad nuvalytumėte. Skirtingiems
modeliams stiklo plokščių skaičius gali būti
skirtingas.
Įspėjimas Būkite atsargūs, kai išimate
prietaiso dureles. Durelės yra sunkios.
Atsargiai Patieskite audinį prietaiso
viduje. Tai apsaugo nuo lemputės
stiklinio gaubtelio ir orkaitės vidaus
pažeidimų.
Visada naudokite to paties tipo lemputę.
Lemputės, esančios orkaitės vidaus
viršuje, keitimas:
1. Sukite stiklinį lemputės gaubtelį prieš
laikrodžio rodyklę ir nuimkite jį.
2. Nuimkite metalinį žiedą ir nuvalykite
stiklinį gaubtelį.
3. Orkaitės lemputę pakeiskite tinkama,
300 °C karščiui atsparia lempute.
4. Įkiškite metalinį žiedą į stiklinį gaubtelį.
5. Uždėkite stiklinį gaubtelį.
progress 29
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Iki galo nuspauskite suveržiamąsias
svirtis (A) ant dviejų durelių vyrių.
3. Uždarykite orkaitės dureles iki pirmos
atidarymo padėties (maždaug 70°
kampu).
4. Laikykite dureles viena ranka iš vienos
pusės, kita – iš kitos, ir ištraukite iš
prietaiso kampu aukštyn.
A
A
5. Padėkite dureles išorine puse žemyn
ant minkšto audinio ir lygaus pagrindo.
Taip jų nesubraižysite.
6. Laikydami durelių apdailą (B) už abiejų
pusių durelių viršutinių kampų, paspauskite į vidų ir atleiskite fiksavimo
tarpiklį.
7. Patraukite durelių apdailą pirmyn ir
nuimkite ją.
2
B
1
8. Laikykite durelių stiklo plokštes už viršutiniojo krašto ir iškelkite iš kreiptuvo.
9. Stiklo plokštę nuvalykite vandeniu ir
muilu. Atsargiai nusausinkite stiklo
plokštę.
Durelių ir stiklo plokščių įdėjimas
Baigę valyti, įstatykite orkaitės dureles ir
stiklo plokštes. Atlikite veiksmus priešinga
eilės tvarka. Pirmiausia įdėkite mažesnę
plokštę, po to didesnę.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Prietaisas nekaista.
Prietaisas yra išjungtas.
Įjunkite prietaisą.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytas laikrodis.
Nustatykite laikrodį. Žr. „Paros
laiko nustatymas ir keitimas“.
Prietaisas nekaista.
Nenustatytos būtinos nuostatos.
Įsitikinkite, ar nuostatos yra tinkamos.
Prietaisas nekaista.
Suaktyvintas automatinis išjungimas.
Žr. skyrių „Automatinis išjungimas“.
Prietaisas nekaista.
Suveikė saugiklis.
Patikrinkite, ar veikimas sutriko
dėl perdegusio saugiklio. Jeigu
saugiklis pakartotinai suveikia,
kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
30 progress
Problema
Galima priežastis
Atitaisymo būdas
Lemputė nešviečia.
Lemputė perdegusi.
Pakeiskite lemputę.
Ekrane rodoma „C3“.
Norite pradėti pirolizinį valymą,
bet ne visiškai uždarėte dureles.
Iki galo uždarykite dureles.
Ekrane rodoma „F102“.
Sugedęs durelių užraktas.
• Iki galo uždarykite dureles.
• Išjunkite prietaisą namų saugikliu arba apsauginiu jungikliu skirstomojoje saugiklių dėžutėje ir vėl įjunkite prietaisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
užrašas „F102“, kreipkitės į
klientų aptarnavimo skyrių.
Ekrane rodomas klaidos kodas,
kurio nėra šiame sąraše.
Įvyko elektronikos gedimas.
• Išjunkite prietaisą namų saugikliu arba apsauginiu jungikliu skirstomojoje saugiklių dėžutėje ir vėl įjunkite prietaisą.
• Jeigu ekrane vėl rodomas
klaidos kodas, kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.
Jeigu patys negalite rasti problemos sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą arba
techninės priežiūros centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių
duomenų lentelėje. Duomenų lentelę rasite
prietaiso viduje, ant priekinio rėmo.
Rekomenduojame duomenis užsirašyti čia:
Modelis (MOD.)
.........................................
Gaminio numeris (PNC)
.........................................
Serijos numeris (S. N.)
.........................................
TECHNINIAI DUOMENYS
Įtampa
220 - 240 V
Dažnis
50 Hz
APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite
šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima iš naujo perdirbti. Plastikinės
dalys yra pažymėtos tarptautinėmis
santrumpomis, pavyzdžiui, PE, PS ir
pan. Išmeskite pakavimo medžiagas į
atliekų tvarkymo punktuose specialiai
šiam tikslui skirtus atliekų surinkimo
konteinerius.
progress 31
www.progress-hausgeraete.de
892967096-A-472013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement