Electrolux EOC5851AAX User manual

Electrolux EOC5851AAX User manual
EOC5851AA
.......................................................... .......................................................
SL PEČICA
NAVODILA ZA UPORABO
2
www.electrolux.com
VSEBINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
NAVODILA ZA VARNO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VARNOSTNA NAVODILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
OPIS IZDELKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PRED PRVO UPORABO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
UPRAVLJALNA PLOŠČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VSAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ČASOVNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SAMODEJNI PROGRAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
UPORABA DODATNE OPREME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DODATNE FUNKCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
KORISTNI NAMIGI IN NASVETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
KAJ STORITE V PRIMERU… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki vključuje desetletja profesionalnih
izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste
lahko prepričani v zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.RegisterElectrolux.com
kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. Model, PNC, serijska številka.
Opozorilo / Pozor - varnostne informacije.
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
3
1. NAVODILA ZA VARNO UPORABO
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena
navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo
zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z
napravo za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne telesne okvare.
• To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposob‐
nostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom
odrasle osebe ali osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost.
• Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo. Otroci, mlajši od treh
let, se ne smejo zadrževati v bližini naprave brez nadzora.
• Vse dele embalaže hranite zunaj dosega otrok.
• Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni
ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
• Če ima naprava varovalo za otroke, priporočamo, da ga vklopite.
• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
• Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le stro‐
kovno usposobljena oseba.
• Naprava se v notranjosti med delovanjem segreje. Ne dotikajte
se grelcev v napravi. Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte
iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
• Naprave ne čistite s paro.
• Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
• Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sred‐
stev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
• Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino. Iz
pečice odstranite vse dele.
4
www.electrolux.com
• Uporabite le sondo za meso, priporočljivo za to napravo.
• Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del no‐
silcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk
namestite v obratnem zaporedju.
• Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstav‐
nik proizvajalca, pooblaščena servisna služba ali druga strokov‐
no usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
• Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da pre‐
prečite možnost udara električnega toka.
2.
VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le strokovno
usposobljena oseba.
• Odstranite vso embalažo.
• Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane
naprave.
• Upoštevajte navodila za namestitev, priložena
napravi.
• Pri premikanju naprave bodite previdni, ker je
težka. Vedno nosite zaščitne rokavice.
• Naprave ne vlecite za ročaj.
• Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do
drugih naprav in enot.
• Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v
bližino trdnih konstrukcij.
• Stranice naprave morajo biti nameščene ob
napravah ali enotah z isto višino.
Priključitev na električno napetost
OPOZORILO!
Nevarnost požara in električnega udara.
• Električno priključitev mora opraviti pooblašče‐
ni serviser ali usposobljen električar.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Preverite, ali so električni podatki na ploščici
za tehnične navedbe skladni z električno na‐
peljavo. Če niso, se posvetujte z električarjem.
• Vedno uporabite pravilno nameščeno varnost‐
no vtičnico.
• Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
• Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Za
zamenjavo poškodovanega kabla se obrnite
na servis ali električarja.
• Napajalni kabli ne smejo priti v stik z vrati na‐
prave, še posebej, ko so vroča.
• Zaščita pred udarom električnega toka izolira‐
nih delov in delov pod električno napetostjo
mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče od‐
straniti brez orodja.
• Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu name‐
ščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
• Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte
vtiča.
• Ne vlecite za električni priključni kabel, če želi‐
te izključiti napravo. Vedno povlecite za vtič.
• Uporabite le prave izolacijske naprave: od‐
klopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz
nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in
kontaktorje.
• Električna napeljava mora imeti izolacijsko na‐
pravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja
na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti
med posameznimi kontakti minimalno razdaljo
3 mm.
2.2 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe, opeklin, električ‐
nega udara ali eksplozije.
• To napravo uporabljajte v gospodinjstvu.
• Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
SLOVENŠČINA
• Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso
blokirane.
• Med delovanjem naprave ne puščajte brez na‐
dzora.
• Napravo po vsaki uporabi izklopite.
• Pri odpiranju vrat naprave med njenim delova‐
njem bodite previdni. Iz naprave lahko puhne
vroč zrak.
• Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko
je v stiku z vodo.
• Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
• Naprave ne uporabljajte kot delovno površino
ali za odlaganje.
• Med delovanjem naprave naj bodo vrata zapr‐
ta.
• Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba se‐
stavin z alkoholom lahko povzroči mešanico
alkohola in zraka.
• Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z
iskrami ali odprtim ognjem.
• V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postav‐
ljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z
vnetljivimi izdelki.
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost škode na napravi.
• Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje bar‐
ve emajla:
– ne postavljajte posode ali drugih predmetov
neposredno na dno naprave.
– ne postavljajte aluminijaste folije neposred‐
no na dno naprave.
– Ne dajajte vode neposredno v vročo napra‐
vo.
– Ne puščajte mokre posode in hrane v napra‐
vi, ko končate s pripravo hrane.
– Pri odstranjevanju ali nameščanju pripomoč‐
kov bodite previdni.
• Sprememba barve emajla ne vpliva na zmog‐
ljivost naprave. Garancija tega ne vrednoti kot
pomanjkljivost.
• Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni
sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
2.3 Nega in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb, požara ali
poškodb naprave.
• Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztak‐
nite vtič iz vtičnice.
5
• Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče
steklene plošče lahko počijo.
• Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih
takoj zamenjajte. Obrnite se na servis.
• Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite pre‐
vidni. Vrata so težka!
• Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe
materiala na površini.
• Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko
povzroči požar.
• Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Upo‐
rabljajte samo nevtralne detergente. Za čišče‐
nje ne uporabljajte abrazivnih čistil, grobih go‐
bic, topil ali kovinskih predmetov.
• Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice,
upoštevajte varnostna navodila z embalaže.
• Katalitičnega emajla (če obstaja) ne čistite s
čistilnimi sredstvi.
Pirolitično čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodb / Požara / Kemičnih
emisij (hlapov) v načinu Piroliza.
• Pred izvajanjem funkcije samodejnega čišče‐
nja s pirolizo ali pred prvo uporabo iz pečice
odstranite:
– vse večje ostanke hrane, olje ali razlito ma‐
ščobo / usedline,
– Vse odstranljive predmete (vključno z rešet‐
kami, stranskimi vodili itd., ki so priloženi iz‐
delku), še posebej lonce, ponve, pekače,
posode s premazom proti prijemanju itd.
• Pazljivo preberite vsa navodila za pirolitično
čiščenje.
• Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne za‐
držujejo v bližini naprave. Naprava se močno
segreje, iz sprednjih hladilnih odprtin pa se
sprošča vroč zrak.
• Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne visoke
temperature, zaradi katerih se lahko iz ostan‐
kov hrane in konstrukcijskega materiala kadi,
takrat pa mora uporabnik narediti naslednje:
– Med prvo uporabo pri najvišji temperaturi in
po njej zagotoviti dobro prezračevanje.
– Med in po vsakem pirolitičnem čiščenju po‐
skrbeti za dobro prezračevanje.
• Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in plazilci
lahko izredno občutljivi na morebitne hlape, ki
se sproščajo med čiščenjem pirolitičnih pečic.
– Med in po pirolitičnem čiščenju odstranite
živali (še posebej ptice) iz okolice naprave
6
www.electrolux.com
in delovanje pri najvišji temperaturi uporabi‐
te v dobro prezračevanem prostoru.
• Majhne domače živali so prav tako lahko ob‐
čutljive na krajevne temperaturne spremembe
v bližini vseh pirolitičnih pečic.
• Površine proti prijemanju na loncih, ponvah,
pekačih, posodah itd. lahko poškodujejo viso‐
ke temperature pri pirolitičnem čiščenju vseh
pirolitičnih pečic in so lahko tudi vir nizke stop‐
nje škodljivih hlapov.
• Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/os‐
tankov hrane, kot je opisano, niso škodljivi za
ljudi, vključno z dojenčki ali osebami z zdrav‐
stvenimi težavami.
2.4 Notranja lučka
• Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena
za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvet‐
ljavo.
OPOZORILO!
Nevarnost električnega udara.
• Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz
napajanja.
• Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.
2.5 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali zadušitve.
• Napravo izključite iz napajanja.
• Odrežite električni priključni kabel in ga zavrzi‐
te.
• Odstranite zapah in na ta način preprečite, da
bi se otroci in živali zaprli v napravo.
3. OPIS IZDELKA
1
1 Upravljalna plošča
2
2 Elektronski programator
3
4
5
5
4
10
3
6
2
1
7
8
3 Vtičnica sonde za meso
4 Grelec
5 Luč
6 Ventilator
7 Grelec na zadnji steni
8 Gretje spodaj
9 Nosilci rešetk, odstranljivi
10 Položaji rešetk
9
3.1 Pripomočki
Mreža za pečenje
Za posodo, modele, pečenke.
SLOVENŠČINA
7
Pekač za pecivo
Za kolače in piškote.
Posoda za žar- / pekač
Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje
maščobe.
Sonda za meso
Za merjenje pečenosti živil.
Izvlečna vodila
Za police in pladnje.
4. PRED PRVO UPORABO
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
4.1 Prvo čiščenje
• Iz naprave odstranite vse dele.
• Pred prvo uporabo napravo očistite.
Glejte poglavje »Vzdrževanje in čišče‐
nje«.
4.2 Prva priključitev
Ko napravo priključujete na električno omrežje ali
po izpadu električnega toka, morate nastaviti je‐
zik, kontrast prikazovalnika, osvetlitev prikazoval‐
nika in čas. Pritisnite
ali
, da nastavite
vrednost. Pritisnite OK za potrditev.
8
www.electrolux.com
5. UPRAVLJALNA PLOŠČA
Elektronski programator
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10
11
Napravo upravljate s senzorskimi polji.
Številka
Senzor‐
sko polje
Funkcija
VKLOP/IZKLOP
1
Opomba
Za vklop in izklop naprave.
Funkcije pečice ali Kuhar‐ Za izbiro funkcije pečice ali funkcije Ku‐
ski pomočnik
harski pomočnik . Za dostop do potrebne
funkcije se enkrat ali dvakrat dotaknite
polja, ko je naprava vklopljena. Za vklop
ali izklop osvetlitve tri sekunde pritiskajte
polje.
2
3
Tipka Domov
Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Za
prikaz glavnega menija tri sekunde priti‐
skajte polje.
Izbira temperature
Za nastavitev temperature ali prikaz tre‐
nutne temperature v napravi. Za vklop ali
izklop funkcije Hitro segrevanje pečice tri
sekunde pritiskajte polje.
Priljubljeni programi
Za shranitev in dostop do priljubljenih
programov.
4
5
6
Tipka Gor
Za pomikanje gor po meniju.
7
Tipka Dol
Za pomikanje dol po meniju.
Časovne in dodatne funk‐ Za nastavitev različnih funkcij. Ko se iz‐
cije
vaja funkcija pečice, se dotaknite senzor‐
skega polja za nastavitev programske
ure, funkcije Zaklepanje tipk , pomnilnika
Priljubljeni programi , funkcij Segrej+Za‐
drži , Nastavi + Začni ali za spremembo
nastavitev sonde za meso.
8
Odštevalna ura
9
OK
10
11
-
Prikazovalnik
Nastavitev funkcije Odštevalna ura .
Za potrditev izbire ali nastavitve.
Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
SLOVENŠČINA
Prikazovalnik
A
B
C
E
D
A)
B)
C)
D)
E)
9
Funkcija pečice
Nastavitev ure
Indikator segrevanja
Temperatura
Trajanje ali čas zaključka funkcije
Drugi indikatorji na prikazovalniku
Simbol
Funkcija
Odštevalna ura
Funkcija je vklopljena.
Ura
Prikazuje trenutni čas.
Trajanje
Prikazuje čas, ki je potreben za program pečenja.
Konec
Prikazuje čas konca programa pečenja.
Prikaz časa
Prikazuje, kako dolgo deluje funkcija pečice. Hkrati pritis‐
nite
in
, da ponastavite čas.
Indikator segrevanja
Prikazuje stopnjo temperature v napravi.
Indikator hitrega se‐
grevanja
Funkcija je vklopljena. Skrajša čas segrevanja.
Teža - Avtomatika
Vklopljen je sistem samodejnega pečenja glede na težo
ali pa je mogoče spremeniti težo.
Segrej+Zadrži
Funkcija je vklopljena.
6. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
6.1 Uporaba menijev
1.
2.
Vklopite napravo.
Pritisnite
nija.
ali
Pritisnite OK, da se pomaknete v podmeni
ali sprejmete nastavitev.
V vsakem trenutku se lahko pomaknete nazaj v
3.
glavni meni s pritiskom
.
za izbiro možnosti me‐
6.2 Pregled menijev
Glavni meni
Simbol
Element menija
Opis
Funkcije pečice
Vsebuje seznam funkcij pečice.
Kuharski pomočnik
Vsebuje seznam programov samodejnega
pečenja.
10
www.electrolux.com
Simbol
Element menija
Opis
Priljubljeni programi
Vsebuje seznam priljubljenih programov pe‐
čenja, ki jih oblikuje uporabnik.
Piroliza
Pirolitično čiščenje.
Nastavitve
Vsebuje seznam drugih funkcij.
Posebnosti
Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.
Podmeni za: Nastavitve
Simbol
Podmeni
Uporaba
Nastavitev ure
Nastavi trenutni čas na uri.
Prikaz časa
Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje
trenutni čas, ko izklopite napravo.
NASTAVI + ZAČNI
Ko je VKLOPLJEN, lahko ob vklopu funkcije
gretja vklopite to funkcijo.
Segrej+Zadrži
Ko je VKLOPLJEN, lahko ob vklopu funkcije
gretja vklopite to funkcijo.
Podaljšanje časa
Vklopi in izklopi funkcijo.
Kontrast
Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
Osvetlitev
Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
Jezik
Nastavi jezik na prikazovalniku.
Glasnost
Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku
po stopnjah.
Zvok tipk
Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Zvoka po‐
lja na dotik VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklo‐
piti.
Zvoki opozoril in napak
Vklopi in izklopi opozorilne zvoke.
Opomnik za čiščenje
Opomni vas, kdaj je treba očistiti napravo.
Pomoč pri čiščenju
Vodi vas skozi postopek čiščenja.
Filter za vonjave
Vklopi ali izklopi funkcijo. Preprečuje vonjave
med pečenjem. Če je IZKLOPLJEN, se sa‐
modejno očisti v rednih časovnih presledkih.
Servis
Prikaže različico in konfiguracijo programske
opreme.
Tovarniške nastavitve
Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške
nastavitve.
SLOVENŠČINA
11
6.3 Funkcije pečice
Podmeni za: Funkcije pečice
Funkcija pečice
Uporaba
Vroči zrak
Za pečenje na največ treh višinah pečice hkrati in
za sušenje živil. Temperaturo nastavite za 20 - 40
°C nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj in spodaj .
Program za pizzo
Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj
zapečene in hrustljave. Temperaturo nastavite za
20 - 40 °C nižje kot pri funkciji Gretje zgoraj in spo‐
daj .
Gretje zgoraj in spodaj
Za peko in pečenje mesa na eni višini pečice.
Pečenje z nizko temp.
Za pripravo nemastnih in mehkih pečenk.
Gretje spodaj
Za peko tort s hrustljavim dnom.
Vlažni vroči zrak
Za prihranek energije, ko pečete in pripravljate su‐
ha živila. Prav tako za peko predpečenih jedi v mo‐
delih na eni višini pečice.
EKO pečenje
EKO funkcije omogočajo zmanjšanje porabe ener‐
gije med pripravo hrane. Najprej morate nastaviti
čas priprave jedi. Za dodatne informacije o priporo‐
čenih nastavitvah si oglejte razpredelnice za peče‐
nje z ustrezno funkcijo pečice.
Zamrznjene jedi
Za pečenje pripravljenih jedi, kot so ocvrt krompir‐
ček, pečen krompir, spomladanski zvitki.
Mali žar
Za pečenje ploskih živil na žaru in za popekanje.
Veliki žar
Za peko na žaru večjih količin ploskih jedi. Za po‐
pekanje kruha.
Infra pečenje
Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kost‐
mi na eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in do‐
datno zapečenost.
Podmeniji za: Posebnosti
Funkcija pečice
Uporaba
Pečenje kruha
Za peko kruha.
Gratiniranje
Za pripravo jedi, kot je lazanja ali gratiniran krom‐
pir. Tudi za porjavenje (zapekanje).
12
www.electrolux.com
Funkcija pečice
Uporaba
Vzhajanje testa
Za vzhajanje kvašenega testa pred peko.
Gretje krožnikov
Za predhodno segrevanje krožnikov za postrežbo.
Sterilizacija
Za vlaganje zelenjave, npr. kislih kumaric.
Sušenje
Za sušenje narezanega sadja (npr. jabolk, sliv, bre‐
skev) in zelenjave (npr. paradižnika, bučk, gob).
Ohrani toploto
Za ohranjanje pečenih jedi toplih.
Odtaljevanje
Za odtaljevanje zamrznjene hrane.
6.4 Vklop funkcije pečice
1.
2.
3.
4.
Vklopite napravo.
Izberite meni Funkcije pečice . Pritisnite OK
za potrditev.
Nastavite funkcijo pečice. Pritisnite OK za
potrditev.
Nastavite temperaturo. Pritisnite OK za potr‐
ditev.
Pritisnite polje , da takoj pridete v
meni Funkcije pečice . Uporabite ga
lahko ob vklopljeni napravi.
6.5 Indikator segrevanja
Ko vklopite funkcijo pečice, na prikazovalniku za‐
sveti vrstični diagram. Vrstični diagram prikazuje
zviševanje temperature.
Indikator hitrega segrevanja
Ta funkcija skrajša čas segrevanja. Za vklop
funkcije tri sekunde držite pritisnjeno polje . In‐
dikator segrevanja se spreminja.
Akumulirana toplota
Ko napravo izklopite, je na prikazovalniku prika‐
zana akumulirana toplota. Toploto lahko uporabi‐
te za ohranjanje toplote hrane.
6.6 Varčevanje z energijo
Ta naprava ima funkcije, ki vam poma‐
gajo varčevati z energijo med vsakod‐
nevnim pečenjem:
• Akumulirana toplota:
– Med izvajanjem funkcije pečice ali progra‐
ma se grelca izklopita 10 % prej (luč in ven‐
tilator pa še naprej delujeta). Da bo ta funk‐
cija delovala, mora biti čas pečenja daljši
od 30 minut ali pa morate uporabiti časovni
funkciji ( Trajanje , Konec ).
– Ko je naprava izklopljena, lahko toploto
uporabite za ohranjanje toplote hrane. Na
prikazovalniku se prikaže preostala tempe‐
ratura.
• Pečenje ob izklopljeni luči - tri sekunde držite
pritisnjeno polje , da izklopite luč med peče‐
njem.
• Ko uporabljate funkcijo Vlažni vroči zrak, se
luč po 30 sekundah izklopi. Luč ponovno za‐
sveti, ko se za tri sekunde dotaknete ali ko
odprete vrata naprave.
• EKO funkcije - glejte »Funkcije pečice« (le za
izbrane modele).
SLOVENŠČINA
13
7. ČASOVNE FUNKCIJE
Simbol
Funkcija
Opis
Odštevalna ura
Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30 minut). Ta funkcija
ne vpliva na delovanje naprave. Uporabite za vklop funk‐
cije. Pritisnite
ali
, da nastavite minute, in OK za za‐
četek.
Trajanje
Za nastavitev, koliko časa naj naprava deluje (največ 23 ur
59 minut).
Konec
Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice (največ 23 ur 59
minut).
Če nastavite čas za časovno funkcijo, se začne
čas odštevati po petih sekundah.
Če uporabite časovni funkciji Trajanje in
Konec , naprava izklopi grelce po 90 %
nastavljenega časa. Naprava uporabi
akumulirano toploto za nadaljevanje pe‐
čenja do izteka časa (3 - 20 minut).
Nastavitev časovnih funkcij
Nastavite funkcijo pečice.
1.
2.
3.
4.
Pritiskajte
, dokler se na prikazovalniku
ne prikažeta potrebna časovna funkcija in
ustrezen simbol.
Pritisnite
ali
, da nastavite potreben
čas. Pritisnite OK za potrditev. Ko čas pote‐
če, se oglasi zvočni signal. Naprava se iz‐
klopi. Na prikazovalniku se prikaže sporoči‐
lo.
Pritisnite senzorsko polje, da izklopite sig‐
nal.
Uporabne informacije:
• Pri funkcijah Trajanje in Konec morate najprej
nastaviti funkcijo pečice in temperaturo. Nato
lahko nastavite časovno funkcijo. Naprava se
samodejno izklopi.
• Trajanje in Konec lahko uporabite sočasno, če
želite napravo samodejno vklopiti in izklopiti
ob poznejšem času.
• Ko uporabite sondo za meso (če obstaja),
funkciji Trajanje in Konec ne delujeta.
7.1 Segrej+Zadrži
Segrej+Zadrži 30 minut ohranja toploto priprav‐
ljene hrane na 80 °C. Vklopi se po zaključku pe‐
ke ali pečenja mesa.
• Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju
Nastavitve .
• Pogoji za funkcijo:
– Nastavljena temperatura je več kot 80 °C.
– Funkcija Trajanje je nastavljena.
Vklop funkcije
Vklopite napravo.
Izberite funkcijo pečice.
Nastavite temperaturo nad 80 °C.
1.
2.
3.
4.
Pritiskajte
, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže Segrej+Zadrži . Pritisnite OK za
potrditev.
Ko se funkcija zaključi, se oglasi zvočni signal.
Funkcija Segrej+Zadrži ostane vklopljena, če
spremenite funkcije pečice.
7.2 Podaljšanje časa
Podaljšanje časa nadaljuje s funkcijo pečice, ko
se konča Trajanje .
• Uporabno za vse funkcije pečice ob funkciji
Trajanje ali Teža - Avtomatika .
• Ni na voljo za funkcije pečice s sondo za me‐
so.
Vklop funkcije:
1. Ko čas pečenja poteče, se oglasi zvočni sig‐
nal. Pritisnite senzorsko polje.
2. Prikazovalnik pet minut prikazuje sporočilo
za funkcijo Podaljšanje časa .
3.
4.
Pritisnite
za vklop (ali
za preklic).
Nastavite časovno obdobje Podaljšanje ča‐
sa . Pritisnite OK za potrditev.
14
www.electrolux.com
8. SAMODEJNI PROGRAMI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Recepte za samodejne programe za to
napravo najdete na našem spletnem
mestu. Da boste našli pravo knjižico re‐
ceptov, preverite število izdelka (PNC)
na ploščici za tehnične navedbe na
sprednjem okviru notranjosti naprave.
8.1 Samodejni programi
Ti trije samodejni programi omogočajo optimalne
nastavitve za vsako vrsto mesa ali druge recep‐
te:
• Programi za meso s Teža - Avtomatika (meni
Kuharski pomočnik ) — Ta funkcija samodej‐
no izračuna čas pečenja. Da bi jo uporabili,
morate vnesti težo živil.
• Programi za meso s Sonda za meso - Avto‐
matika (meni Kuharski pomočnik ) — Ta funk‐
cija samodejno izračuna čas pečenja. Da bi jo
uporabili, morate vnesti temperaturo jedra. Ko
se program konča, se sproži zvočni signal.
• Recepti (meni Kuharski pomočnik ) — Ta
funkcija uporablja prednastavljene vrednosti
za jed. Pripravite jed v skladu z receptom iz te
knjige.
8.2 Kuharski pomočnik z Recepti
Ta naprava ima vključenih vrsto receptov, ki jih
lahko uporabite. Recepti so določeni in jih ne
morete spremeniti.
Vklop funkcije:
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni Kuharski pomočnik . Pritisnite
OK za potrditev.
3. Izberite kategorijo in jed. Pritisnite OK za
potrditev.
4. Izberite možnost Recepti . Pritisnite OK za
potrditev.
Ko uporabite funkcijo Ročno , naprava
uporablja samodejne nastavitve. Lahko
jih spremenite kot pri drugih funkcijah.
Jedi s funkcijo Teža - Avtomatika
Pečena svinjina
Pečena teletina
Dušeno meso
Pečena divjačina
Pečena jagnjetina
Piščanec, cel
Puran, cel
Raca, cela
Gos, cela
Jedi s funkcijo Sonda za meso - Avtomatika
Svinjska zarebrnica
Goveji zrezek
Skandinavska govedina
Zarebrnica divjačine
Jagnje-pečenka, srednje
Perutnina brez kosti
Pečena riba, cela
8.3 Kuharski pomočnik s funkcijo
Teža - Avtomatika
Ta funkcija samodejno izračuna čas pečenja. Za
uporabo funkcije je treba vnesti težo živila.
Vklop funkcije:
1. Vklopite napravo.
2. Izberite Kuharski pomočnik . Pritisnite OK
za potrditev.
3. Izberite kategorijo in jed. Pritisnite OK za
potrditev.
4. Izberite Teža - Avtomatika . Pritisnite OK za
potrditev.
5.
Pritisnite
ali
, da nastavite težo živi‐
la. Pritisnite OK za potrditev.
Samodejni program se zažene. Težo lahko ka‐
ali
za spre‐
darkoli spremenite. Pritisnite
membo teže. Ko čas poteče, se oglasi zvočni
signal. Pritisnite senzorsko polje, da izklopite sig‐
nal.
Pri nekaterih programih morate živilo po
30 minutah obrniti. Na prikazovalniku se
prikaže opomnik.
SLOVENŠČINA
15
9. UPORABA DODATNE OPREME
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
9.1 Sonda za meso
Prikazovalnik prikaže sondo za meso.
4.
5.
Sonda za meso meri temperaturo jedra mesa.
Ko temperatura mesa doseže nastavljeno tem‐
peraturo, se naprava izklopi.
Nastaviti je treba dve temperaturi:
• Temperaturo pečice.
• Temperaturo jedra.
Uporabite le priloženo sondo za meso
ali prave nadomestne dele.
Uporaba sonde za meso:
Konico tipala temperature jedra potisnite v
sredino mesa.
2. Vklopite napravo.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico na
sprednji strani naprave.
6.
1.
7.
V manj kot petih sekundah pritisnite
ali
za nastavitev temperature jedra.
Nastavite funkcijo pečice in po potrebi tem‐
peraturo pečice.
Naprava izračuna približen končni čas.
Končni čas je različen za različne količine
živil, nastavljene temperature pečice (naj‐
manj 120 °C) in načine delovanja. Naprava
izračuna končni čas v približno 30 minutah.
Med pečenjem mora sonda za meso
ostati v mesu in priključena na vtičnico.
Ko meso doseže nastavljeno temperaturo
jedra, se oglasi zvočni signal. Naprava se
samodejno izklopi. Z dotikom senzorskega
polja izklopite signal.
Iztaknite vtič tipala temperature jedra iz vtič‐
nice in vzemite meso iz pečice.
Za spremembo temperature jedra pritis‐
nite
.
OPOZORILO!
Sonda za meso je vroča. Obstaja ne‐
varnost opeklin. Bodite previdni, ko od‐
stranjujete konico in vtič sonde za me‐
so.
9.2 Vstavljanje opreme
Rešetka in globok pekač skupaj:
Globok pekač in rešetka imata stranske robove.
Ti robovi in oblika vodil preprečujejo zdrs poso‐
de.
16
www.electrolux.com
Mreža za pečenje
Rešetko potisnite med vodili nosilca rešetk in po‐
skrbite, da bodo nogice obrnjene navzdol.
• Vsa oprema ima na vrhu na desni in levi strani
majhne zareze za večjo varnost. Zareze so tu‐
di varovala pred prevračanjem.
• Visok rob okoli rešetke je namenjen prepreče‐
vanju zdrsa posode.
9.3 Izvlečna vodila - Vstavljanje opreme pečice
Na izvlečni vodili postavite pekač za pecivo ali
globok pekač.
Rešetko postavite na izvlečni vodili z nogicami,
obrnjenimi navzdol.
Visok rob okoli rešetke je poseben ele‐
ment, ki preprečuje zdrs posode.
SLOVENŠČINA
17
9.4 Skupno vstavljanje rešetke in globokega pekača
Rešetko položite na globok pekač. Rešetko in
globok pekač postavite na izvlečni vodili.
10. DODATNE FUNKCIJE
10.1 Meni Priljubljeni programi
Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve, kot je
trajanje, temperatura ali funkcija pečice. Na voljo
so v meniju Priljubljeni programi . Shranite lahko
20 programov.
Shranjevanje programa
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali funkcijo Kuhar‐
ski pomočnik .
3.
4.
5.
6.
7.
Pritiskajte
, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže » SHRANI «. Pritisnite OK za po‐
trditev.
Na prikazovalniku se prikažejo prva tri pro‐
sta pomnilniška mesta. Pritisnite OK za po‐
trditev.
Vnesite ime programa. Utripa prva črka. Pri‐
tisnite
ali
za spremembo črke. Pri‐
tisnite OK.
Pritisnite
ali
za premik kazalca
desno ali levo. Pritisnite OK. Utripa nasled‐
nja črka. Po potrebi ponovite koraka 5 in 6.
Za shranitev pritisnite in držite OK.
Uporabne informacije:
Zagon programa
1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni Priljubljeni programi . Pritisnite
OK za potrditev.
3. Izberite ime najljubšega programa. Pritisnite
OK za potrditev.
10.2 Zaklepanje tipk
Zaklepanje tipk preprečuje nenamerno spremi‐
njanje funkcije pečice. Zaklepanje tipk lahko
vklopite samo med delovanjem naprave.
Vklop funkcije Zaklepanje tipk :
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitev.
3.
4.
Če ima naprava funkcijo Pirolitično čiš‐
čenje in se funkcija izvaja, so vrata za‐
klenjena.
Izklop funkcije Zaklepanje tipk :
1.
2.
• Prepišete lahko pomnilniško mesto. Ko se na
prikazovalniku prikaže prvo prosto pomnilni‐
ali
, nato pa OK,
ško mesto, pritisnite
da prepišete obstoječi program.
• Ime programa lahko spremenite v meniju Ure‐
dite ime programa .
Pritiskajte
, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže Zaklepanje tipk .
Pritisnite OK za potrditev.
Pritisnite
.
Pritisnite OK za potrditev.
10.3 Varovalo za otroke
Varovalo za otroke preprečuje nenameren vklop
naprave.
Vklop in izklop funkcije varovala za otroke:
1. Vklopite napravo.
18
www.electrolux.com
2.
Hkrati držite pritisnjeni polji
in
, do‐
kler se na prikazovalniku ne prikaže sporo‐
čilo.
Če ima naprava funkcijo Pirolitično čiš‐
čenje in se funkcija izvaja, so vrata za‐
klenjena.
Ko pritisnete senzorsko polje, se na pri‐
kazovalniku prikaže sporočilo.
10.4 NASTAVI + ZAČNI
Funkcija NASTAVI + ZAČNI vam omogoča na‐
staviti funkcijo pečice (ali program) in jo uporabiti
pozneje z enim dotikom senzorskega polja.
Vklop funkcije:
1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3.
4.
5.
Pritiskajte
, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže Trajanje .
Nastavite čas.
6. Pritisnite OK za potrditev.
Za zagon funkcije NASTAVI + ZAČNI pritisnite
senzorsko polje (razen za
). Nastavljena
funkcija pečice se vklopi.
Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi zvočni
signal.
Uporabne informacije:
• Ko deluje funkcija pečice, je vklopljena funkci‐
ja Zaklepanje tipk .
• Funkcijo NASTAVI + ZAČNI lahko vklopite in
izklopite v meniju Nastavitve .
10.5 Samodejni izklop
Iz varnostnih razlogov se naprava po določenem
času izklopi:
• če deluje funkcija pečice,
• če ne spremenite temperature pečice.
Pritiskajte
, dokler se na prikazovalniku
ne prikaže NASTAVI + ZAČNI .
Temperatura
Čas izklopa
30 °C - 115 °C
12,5 ure
120 °C - 195 °C
8,5 ure
200 °C - 245 °C
5,5 ure
250°C - največ °C
3,0 ure
Samodejni izklop deluje pri vseh funkci‐
jah pečice, razen pri Osvetlitev , Traja‐
nje , Konec in Sonda za meso.
ne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje
deluje, dokler se naprava ne ohladi.
10.6 Ventilator za hlajenje
Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventila‐
tor za hlajenje, ki ohranja površine naprave hlad‐
11. KORISTNI NAMIGI IN NASVETI
11.1 Notranja stran vrat
Pri nekaterih modelih se lahko na notranji strani
vrat nahajajo:
• Številke položajev rešetke.
• Informacije o funkcijah pečice, priporočenih
položajih rešetke in temperaturah za običajne
jedi.
Temperature in časi pečenja v razpre‐
delnicah so le smernice. Odvisni so od
recepta, kakovosti in količine uporablje‐
nih sestavin.
SLOVENŠČINA
11.2 Nasvet za posebne funkcije
pečice
Ohrani toploto
To funkcijo uporabite, če želite, da se hrana
ohrani topla.
Temperatura se samodejno nastavi na 80 °C.
Gretje krožnikov
Za ogrevanje krožnikov in posod.
Krožnike in posodo enakomerno razporedite po
rešetki. Po polovici ogrevanja jih prestavite (za‐
menjajte zgornje in spodnje).
Samodejna temperatura je 70 °C.
Priporočen položaj rešetke: 3.
Vzhajanje testa
To samodejno funkcijo lahko uporabite s katerim‐
koli receptom za kvašeno testo. Nudi dobre po‐
goje za vzhajanje. Testo dajte v posodo, ki je do‐
volj velika za vzhajanje, in pokrijte z vlažno krpo
ali plastično folijo. Rešetko vstavite na prvi nivo
in nanjo postavite posodo s testom. Zaprite vrata
in nastavite funkcijo za vzhajano testo. Nastavite
potreben čas.
19
ne nastavitve (temperaturo, čas priprave hra‐
ne) in položaje rešetk prilagodite glede na
vrednosti v razpredelnicah.
• Pri dolgotrajni peki lahko pečico približno 10
minut pred iztekom časa za peko izklopite in
nato izkoristite akumulirano toploto.
Ko pripravljate zamrznjena živila, se lahko pekači
v pečici med peko zvijejo. Ko se pekači ponovno
ohladijo, se zravnajo.
Uporaba razpredelnic za pečenje
• Proizvajalec priporoča, da prvič uporabite niž‐
jo temperaturo.
• Če ne najdete nastavitev za poseben recept,
poiščite najbolj podobno nastavitev.
• Čas pečenja lahko podaljšate za 10 – 15 mi‐
nut, če pečete na več kot eni višini.
• Torte in peciva, ki jih pečete na različnih viši‐
nah, na začetku ne bodo enakomerno zape‐
čeni. V tem primeru ne spreminjajte tempera‐
turnih nastavitev. Razlika se bo med peče‐
njem izenačila.
11.3 Pečenje peciva
Splošna navodila
• Lastnosti vaše nove pečice so lahko drugač‐
ne, kot so bile lastnosti prejšnje. Vaše običaj‐
11.4 Nasveti za peko
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač spodaj ni dovolj zape‐
čen.
Položaj rešetke ni pravi.
Kolač prestavite nižje.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Temperatura pečice je previ‐
soka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko nižjo temperaturo.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Prekratek čas pečenja.
Podaljšajte čas pečenja. Časa
pečenja ne morete skrajšati z
nastavitvijo višjih temperatur.
V testu je preveč tekočine.
Uporabite manj tekočine. Bo‐
dite previdni glede časa me‐
šanja, predvsem pri uporabi
mešalnika.
Kolač se je sesedel in je vla‐
žen, grudast ali neenakomer‐
ne sestave.
Kolač je presuh.
Kolač je presuh.
Temperatura pečice je preniz‐ Pri naslednji peki nastavite vi‐
ka.
šjo temperaturo.
Predolg čas pečenja.
Pri naslednji peki nastavite
krajši čas pečenja.
20
www.electrolux.com
Rezultati peke
Možen vzrok
Rešitev
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Temperatura pečice je previ‐
soka in čas pečenja prekra‐
tek.
Nastavite nižjo temperaturo in
daljši čas pečenja.
Kolač ni enakomerno porja‐
vel.
Zmes je neenakomerno po‐
razdeljena.
Zmes porazdelite enakomer‐
no po pekaču.
Kolač ni pečen v predvidenem Temperatura pečice je preniz‐
času pečenja.
ka.
Pri naslednji peki nastavite
nekoliko višjo temperaturo.
11.5 Peka na enem nivoju:
Peka v modelih
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Šarkelj/Brioche
Vroči zrak
1
150 - 160
50 - 70
Peščeni kolač/
Sadni kolač
Vroči zrak
1
140 - 160
70 - 90
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Vroči zrak
2
140 - 150
35 - 50
Fatless sponge
cake/Biskvit brez
maščob
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160
35 - 50
Kolač iz krhkega
testa
Vroči zrak
2
170 - 180 1)
10 - 25
Kolač iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
2
150 - 170
20 - 25
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Vroči zrak
2
160
60 - 90
Apple pie/Jabolč‐
na pita (2 mode‐
la Ø 20 cm, dia‐
gonalno zamak‐
njena)
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180
70 - 90
Skutna torta
Gretje zgoraj in
spodaj
1
170 - 190
60 - 90
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Pletenica/Pleten
kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170 - 190
30 - 40
Božični kolač
Gretje zgoraj in
spodaj
2
160 - 180 1)
50 - 70
Kruh (ržen kruh):
1. Prvi del pe‐
ke.
2. Drugi del
peke.
Gretje zgoraj in
spodaj
1
Princeskini krofi/
Ėclair
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 35
Rulada
Gretje zgoraj in
spodaj
3
180 - 200 1)
10 - 20
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 210 1)
20 - 30
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Vroči zrak
3
150
35 - 55
Sadni kolač (iz
kvašenega/ume‐
šanega testa)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
170
35 - 55
Vroči zrak
3
160 - 170
40 - 80
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 - 180 1)
40 - 80
Kolač z drobljen‐
cem
Maslen kolač z
mandlji/sladko
pecivo
1.
2.
230 1)
160 - 180
1.
2.
20
30 - 60
2)
2)
Sadni kolač iz
krhkega testa
Pecivo iz vzhaja‐
nega testa z ob‐
čutljivimi nadevi
(npr. skuto, sme‐
tano, jajčno kre‐
mo)
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
Drobno pecivo
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Piškoti iz krhke‐
ga testa
Vroči zrak
3
150 - 160
10 - 20
21
22
www.electrolux.com
Vrsta peciva
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Vroči zrak
3
140
20 - 35
Short bread/Ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
Gretje zgoraj in
spodaj
3
160 1)
20 - 30
Piškoti iz umeša‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
15 - 20
Beljakovo peci‐
vo/poljubčki
Vroči zrak
3
80 - 100
120 - 150
Makroni
Vroči zrak
3
100 - 120
30 - 50
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
Vroči zrak
3
150 - 160
20 - 40
Drobno pecivo iz
listnatega testa
Vroči zrak
3
170 - 1801)
20 - 30
Kruhki/Žemlje
Vroči zrak
3
1601)
10 - 25
Kruhki/Žemlje
Gretje zgoraj in
spodaj
3
190 - 2101)
10 - 25
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Vroči zrak
3
1501)
20 - 35
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
Gretje zgoraj in
spodaj
3
1701)
20 - 30
1) Pečico predhodno ogrejte.
Narastki in gratinirane jedi
Jed
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Narastek s teste‐
ninami
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
45 - 60
Lazanja
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
25 - 40
Gratinirana zele‐
njava 1)
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Francoske štruč‐
ke s stopljenim
sirom
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
15 - 30
Sladki narastki
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
40 - 60
SLOVENŠČINA
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Ribji narastek
Gretje zgoraj in
spodaj
1
180 - 200
30 - 60
Polnjena zelenja‐
va
Infra pečenje ali
Vroči zrak
1
160 - 170
30 - 60
Jed
1) Pečico predhodno ogrejte.
Vlažni vroči zrak
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Narastek s testeninami
Vrsta jedi
2
180 - 200
45 - 60
Lazanja
2
180 - 200
45 - 60
Gratiniran krompir
2
190 - 210
55 - 80
Sladke jedi
2
180 - 200
45 - 60
Šarkelj
1
160 - 170
50 - 70
Pletenica/pleten kolač
2
170 - 190
40 - 50
Kolač z drobljencem
3
160 - 170
20 - 40
Piškoti iz kvašenega testa
2
160 - 170
20 - 40
11.6 Peka na več nivojih
Torte/pecivo/kruhki na pekaču
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
2 položaja rešetk
3 položaji rešetk
Princeskini krofi/
Ėclair
1/4
-
160 - 180 1)
25 - 45
Drobljenec
1/4
-
150 - 160
30 - 45
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
1) Pečico predhodno ogrejte.
Piškoti/majhne tortice/pecivo/rulade
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
2 položaja rešetk
3 položaji rešetk
Piškoti iz krhke‐
ga testa
1/4
1/3/5
150 - 160
20 - 40
Short bread/ma‐
sleni piškoti/peci‐
vo iz krhkega te‐
sta
1/4
1/3/5
140
25 - 50
23
24
www.electrolux.com
Vroči zrak
Vrsta peciva
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
2 položaja rešetk
3 položaji rešetk
Piškoti iz umeša‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
25 - 40
Beljakovi piškoti/
poljubčki
1/4
-
80 - 100
130 - 170
Makroni
1/4
-
100 - 120
40 - 80
Piškoti iz kvaše‐
nega testa
1/4
-
160 - 170
30 - 60
Drobno pecivo iz
listnatega testa
1/4
-
170 - 180 1)
30 - 50
Kruhki/Žemlje
1/4
-
180
30 - 55
Small cakes/
Drobno pecivo
(20 kosov/pekač)
1/4
-
1501)
25 - 40
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.7 Pečenje z nizko temp.
modejnega počasnega kuhanja ne uporabljajte
za perutnino.
To funkcijo uporabite za pripravo nemastnih in
mehkih kosov mesa in ribe s temperaturo jedra
ne več kot 65 °C. Pečenje z nizko temp. ni pri‐
merno za recepte, kot je dušeno meso ali mast‐
na svinjska pečenka. Sondo za meso lahko upo‐
rabite za zagotovitev prave temperature jedra
mesa (oglejte si razpredelnico za sondo za me‐
so).
V prvih 10. minutah lahko nastavite temperaturo
pečice med 80 °C in 150 °C. Privzeta temperatu‐
ra je 90 °C. Ko je temperatura nastavljena, peči‐
ca nadaljuje s pečenjem pri 80 °C. Funkcije sa‐
Pri uporabi te funkcije jedi vedno pri‐
pravljajte brez pokrova.
Meso pecite v ponvi na kuhalni plošči pri ze‐
lo visoki nastavitvi 1-2 minuti na vsaki strani.
Meso postavite na rešetko v pečici v vročem
pekaču.
Sondo za meso potisnite v meso.
Izberite funkcijo počasnega kuhanja in na‐
stavite pravo končno temperaturo jedra.
1.
2.
3.
4.
Teža (g)
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas v min.
Goveji zrezek
1000 - 1500
1
120
120 - 150
Goveji file
1000 - 1500
3
120
90 - 150
Pečena teletina
1000 - 1500
1
120
120 - 150
200 - 300
3
120
20 - 40
Položaj rešetk
Temperatura v °C
Čas (min.)
Pizza (tanka)
2
200 - 230 1)2)
15 - 20
Pizza (z več nadevi)
2
180 - 200
20 - 30
Pite
1
180 - 200
40 - 55
Živilo za pripravo
Zrezki
11.8 Program za pizzo
Vrsta peciva
SLOVENŠČINA
Položaj rešetk
Temperatura v °C
Čas (min.)
Špinačni narastek
Vrsta peciva
1
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorraine (Lo‐
tarinška špehovka)
1
170 - 190
45 - 55
Švicarska pita
1
170 - 190
45 - 55
Jabolčni kolač, oblo‐
žen
1
150 - 170
50 - 60
Zelenjavna pita
1
160 - 180
50 - 60
2
230 - 2501)
10 - 20
Kolač iz krhkega testa
2
160 - 180 1)
45 - 55
Flammekuchen (pici
podobna jed iz Alzaci‐
je)
2
230 - 2501)
12 - 20
Piroge (ruska različica
prepognjenke)
2
180 - 200 1)
15 - 25
Nevzhajan kruh
25
1) Pečico predhodno ogrejte.
2) Uporabite globok pekač.
11.9 Pečenje mesa
• Za pečenje uporabite posodo, ki je odporna
na toploto (preberite navodila proizvajalca).
• Velike kose mesa lahko pečete neposredno v
globokem pekaču (če obstaja) ali na rešetki
nad globokim pekačem.
• Pusto meso pecite v posodi s pokrovom. Tako
je pečeno meso bolj sočno.
• Vse vrste mesa, ki naj bi dobile skorjo, lahko
pečete v ponvi brez pokrovke.
• Priporočamo, da meso in ribe pečete v pečici
šele, ko teža presega 1 kg.
• Če želite preprečiti, da bi se mesni sok ali
mast prižgala na pekač, vanj vlijte nekaj teko‐
čine.
• Po potrebi kos mesa obrnite (po 1/2 do 2/3 ča‐
sa peke).
• Velike pečenke in perutnino med pečenjem
večkrat polijte z lastnim sokom. Tako boste
dosegli boljši rezultat.
• Napravo lahko izklopite približno 10 minut
pred koncem časa pečenja in uporabite aku‐
mulirano toploto.
11.10 Pečenje z infra pečenjem
Govedina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Dušena govedi‐
na
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230
120 - 150
Goveji zrezek ali
file: manj pečen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
190 - 200 1)
5-6
Goveji zrezek ali
file: srednje pe‐
čen
na cm debe‐
line
Infra pečenje
1
180 - 190 1)
6-8
26
www.electrolux.com
Vrsta mesa
Količina
Goveji zrezek ali
na cm debe‐
file: dobro prepe‐
line
čen
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Infra pečenje
1
170 - 180 1)
8 - 10
1) Pečico predhodno ogrejte.
Svinjina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija pe‐
čice
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pleče/vrat/šunka
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Kotlet/rebrca
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
170 - 180
60 - 90
Mesna štruca
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
160 - 170
50 - 60
Svinjska krača
(predhodno ku‐
hana)
750 g - 1 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
90 - 120
Teletina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena teleti‐
na
1 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
90 - 120
Telečja krača
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Jagnje-steg‐
no/pečena
jagnjetina
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
150 - 170
100 - 120
Jagnječji
hrbet
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
40 - 60
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Zajčji hrbet/
zajčja noga
do 1 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
230 1)
30 - 40
Srnin/jelenov
hrbet
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
35 - 40
Divjačinsko
bedro
1,5 - 2 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
180 - 200
60 - 90
Jagnjetina
Divjačina
Vrsta mesa
1) Pečico predhodno ogrejte.
SLOVENŠČINA
27
Perutnina
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Porcije perut‐
nine
200 - 250 g
na osebo
Infra pečenje
1
200 - 220
30 - 50
Pol piščanca
400 - 500 g
na osebo
Infra pečenje
1
190 - 210
35 - 50
Piščanec, pi‐
tanec
1 - 1,5 kg
Infra pečenje
1
190 - 210
50 - 70
Raca
1,5 - 2 kg
Infra pečenje
1
180 - 200
80 - 100
Gos
3,5 - 5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 180
Puran
2,5 - 3,5 kg
Infra pečenje
1
160 - 180
120 - 150
Puran
4 - 6 kg
Infra pečenje
1
140 - 160
150 - 240
Vrsta mesa
Količina
Funkcija peči‐
ce
Položaj re‐
šetk
Temperatura
v °C
Čas (min.)
Pečena riba,
cela
1 - 1,5 kg
Gretje zgoraj
in spodaj
1
210 - 220
40 - 60
Riba (dušena)
11.11 Mali žar
Na žaru vedno pecite z najvišjo temperaturno na‐
stavitvijo.
Rešetko vstavite na višino, kot je priporočeno v
razpredelnici za pečenje na žaru.
Pekač za zbiranje maščobe vedno vstavite na pr‐
vo višino.
Pecite samo ravne kose mesa ali ribe.
Prazno pečico z izbrano funkcijo žara vedno
predhodno ogrevajte pet minut.
PREVIDNOST!
Ko pečete na žaru, imejte vrata pečice
vedno zaprta.
Mali žar
Hrana, ki jo želite
peči na žaru
Položaj rešetk
Temperatura
Goveji zrezek
2
Pljučna pečenka
3
Svinjska zarebr‐
nica
Čas (min.)
1. stran
2. stran
210 - 230
30 - 40
30 - 40
230
20 - 30
20 - 30
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Telečja zarebrni‐
ca
2
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Jagnječja zarebr‐
nica
3
210 - 230
25 - 35
20 - 25
3/4
210 - 230
15 - 30
15 - 30
Cela riba, 500 1000 g
28
www.electrolux.com
Veliki žar
Hrana, ki jo želite peči
na žaru
Čas (min.)
Položaj rešetk
1. stran
2. stran
Burgers/Burgerji
4
8 - 10
6-8
Svinjski file
4
10 - 12
6 - 10
Klobase
4
10 - 12
6-8
File/Telečji zrezki
4
7 - 10
6-8
1)
5
1-3
1-3
Popečen kruh z nade‐
vom
4
6-8
-
Toast /Popečen kruh
1) Pečico predhodno ogrejte.
11.12 Pripravljene jedi
Vroči zrak
Položaj rešetk
Temperatura (°C)
Čas (min.)
Pizza, zamrznjena
Pripravljene jedi
2
200 - 220
15 - 25
Pizza, debela-zamrz‐
njena
2
190 - 210
20 - 25
Pizza, ohlajena
2
210 - 230
13 - 25
Koščki pizze, zamrz‐
njeni
2
180 - 200
15 - 30
Ocvrti krompir, tanek
3
200 - 220
20 - 30
Ocvrti krompir, debel
3
200 - 220
25 - 35
Pečeni krompir/Kro‐
keti
3
220 - 230
20 - 35
Praženi krompir-Rösti
3
210 - 230
20 - 30
Lasagne/Kaneloni,
sveži
2
170 - 190
35 - 45
Lasagne/Kaneloni,
zamrz.
2
160 - 180
40 - 60
V pečici pečen sir
3
170 - 190
20 - 30
Piščančje perutnice
2
190 - 210
20 - 30
Zamrznjeni pripravljeni obroki
Živilo za pripravo
Funkcije pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Zamrznjena piz‐
za
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
SLOVENŠČINA
29
Živilo za pripravo
Funkcije pečice
Položaj rešetk
Temperatura
(°C)
Čas (min.)
Ocvrti krompir1)
(300 - 600 g)
Gretje zgoraj in
spodaj ali Infra
pečenje
3
200 - 220
po navodilih pro‐
izvajalca
Bagete
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
Sadni kolači
Gretje zgoraj in
spodaj
3
po navodilih pro‐
izvajalca
po navodilih pro‐
izvajalca
1) Ocvrti krompir med pripravo 2- do 3-krat premešajte.
11.13 Odtaljevanje
Ne pokrivajte ga s posodo ali krožnikom, ker se
lahko zaradi tega podaljša čas odtaljevanja.
Uporabite prvi položaj rešetk od spodaj.
Odstranite embalažo živil in položite živilo na
krožnik.
Čas odtaljeva‐
nja (min.)
Dodatni čas odtalje‐
vanja (min.)
Opomba
Piščanec, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Piščanca položite na obr‐
njen krožnik, postavljen na
velik krožnik. Obrnite po po‐
lovici časa priprave.
Meso, 1000 g
100 - 140
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Meso, 500 g
90 - 120
20 - 30
Obrnite po polovici časa pri‐
prave.
Postrv, 150 g
25 - 35
10 - 15
-
Jagode, 300 g
30 - 40
10 - 20
-
Maslo, 250 g
30 - 40
10 - 15
-
Smetana, 2 x 200 g
80 - 100
10 - 15
Smetano lahko stepete tudi,
ko še vedno vsebuje
zmrznjene delce.
60
60
Jed
Torta, 1400 g
11.14 Sterilizacija
Pomembno:
• Uporabite le kozarce za vlaganje enakih veli‐
kosti.
• Ne uporabljajte kozarcev z navojnim in bajo‐
netnim pokrovom ali kovinske posode.
• Pri tej funkciji uporabite prvo rešetko od spo‐
daj.
• Na pekač ne postavite več kot šest enolitrskih
kozarcev za vlaganje.
-
• Kozarce enakomerno napolnite in zaprite.
• Kozarci se ne smejo dotikati med seboj.
• V pekač nalijte približno 1/2 litra vode, da bo v
pečici zagotovljena zadostna vlaga.
• Ko začne tekočina v kozarcih počasi vreti (pri
litrskih kozarcih po približno 35 - 60 minutah),
izklopite pečico ali zmanjšajte temperaturo na
100 °C (glejte razpredelnico).
30
www.electrolux.com
Jagodičevje
Vlaganje
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Jagode/borovnice/
maline/ zrele kosmu‐
lje
160 - 170
35 - 45
-
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Temperatura v °C
Čas kuhanja do za‐
četka vretja (min.)
Nadaljevanje pri 100
°C (min.)
Korenje 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kumare
160 - 170
50 - 60
-
Mešana zelenjava
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kolerabica/grah/belu‐
ši
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Pečkato in koščičasto sadje
Vlaganje
Hruške/kutine/slive
Zelenjava
Vlaganje
1) Pustite stati v pečici, ko jo izklopite.
11.15 Sušenje
stite, da se ohladi. Po tem dokončajte postopek
sušenja.
S papirjem za peko pokrijte rešetko.
Za najboljše rezultate napravo izklopite po polo‐
vici časa delovanja. Odprite vrata naprave in pu‐
Zelenjava
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Fižol
3
1/4
60 - 70
6- 8
Paprika
3
1/4
60 - 70
5-6
Jušna zelenjava
3
1/4
60 - 70
5-6
Gobe
3
1/4
50 - 60
6-8
Zelišča
3
1/4
40 - 50
2-3
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
Slive
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Marelice
3
1/4
60 - 70
8 - 10
Jabolčni krhlji
3
1/4
60 - 70
6-8
Živila za sušenje
Sadje
Živila za sušenje
Položaj rešetk
SLOVENŠČINA
Položaj rešetk
1 nivo
2 nivoja
Temperatura
(°C)
Čas (h)
3
1/4
60 - 70
6-9
Funkcija pečice
Položaj rešetk
Temperatura v
°C
Čas (min.)
Beli kruh
Kruh
2
180 - 200
40 - 60
Baguette
Kruh
2
200 - 220
35 - 45
Brioche
Kruh
2
180 - 200
40 - 60
Ciabatta
Kruh
2
200 - 220
35 - 45
Ržen kruh
Kruh
2
190 - 210
50 - 70
Črn kruh
Kruh
2
180 - 200
50 - 70
Polnozrnat kruh
Kruh
2
170 - 190
60 - 90
Živila za sušenje
Hruške
11.16 Pečenje kruha
Vrsta peciva
11.17 Razpredelnica za sondo za meso
Govedina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: manj pečen
45 - 50
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: srednje pe‐
čen
60 - 65
Kotlet/Zrezek iz pljučne pečenke: dobro pre‐
pečen
70 - 75
Svinjina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Pleče/Šunka/Vrat
80 - 82
Kotlet (hrbet)/Prekajena svinjska ledvena pe‐
čenka
75 - 80
Mesna štruca
75 - 80
Teletina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Pečena teletina
75 - 80
Telečja krača
85 - 90
Ovčetina/jagnjetina
Jed
Ovčja noga
Temperatura jedra živila °C
80 - 85
31
32
www.electrolux.com
Jed
Temperatura jedra živila °C
Ovčji hrbet
80 - 85
Pečena jagnjetina/Jagnje-stegno
70 - 75
Divjačina
Jed
Temperatura jedra živila °C
Zajčji hrbet
70 - 75
Zajčja noga
70 - 75
Cel zajec
70 - 75
Srnin/jelenov hrbet
70 - 75
Srnino/jelenovo stegno
70 - 75
Riba
Jed
Temperatura jedra živila °C
Losos
65 - 70
Postrvi
65 - 70
12. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Opombe glede čiščenja:
• Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, to‐
plo vodo in čistilom.
• Za čiščenje kovinskih površin uporabite obi‐
čajno čistilo.
• Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite.
Nato lahko lažje odstranite umazanijo in se ta
ne zažge.
• Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim
čistilom za pečice.
• Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pusti‐
te, da se posuši. Uporabite mehko krpo s to‐
plo vodo in čistilno sredstvo.
• Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga
ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti
ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje
premaz proti prijemanju.
12.1 Pirolitično čiščenje
1.
Iz pečice odstranite odstranljive nosilce re‐
šetk (če obstajajo) in opremo.
Postopek pirolitičnega čiščenja se ne
more začeti:
2.
3.
4.
5.
6.
– če ne iztaknete vtiča sonde za meso iz
vtičnice,
– če vrat naprave ne zaprete pravilno,
Najhujšo umazanijo odstranite ročno.
Notranjo stran vrat očistite z vročo vodo, da
se nanjo zaradi vročega zraka ne bi prižgali
ostanki hrane.
Vklopite napravo in nastavite funkcijo Piroli‐
za v glavnem meniju. Pritisnite OK za potr‐
ditev.
Nastavite trajanje čiščenja:
– Kratka – 1h za nizko stopnjo umazanije,
– Normalna – 1h 30 min za običajno stop‐
njo umazanije,
– Intenzivna – 2h 30 min za visoko stopnjo
umazanije.
Pritisnite OK za potrditev.
Ko se začne pirolitično čiščenje, so vra‐
ta naprave zaklenjena. Ko je funkcija
zaključena, vrata ostanejo zaklenjena
za fazo ohlajanja. Nekatere funkcije na‐
prave med fazo ohlajanja niso na voljo.
SLOVENŠČINA
33
OPOZORILO!
Ko je funkcija zaključena, je naprava
zelo vroča. Pustite, da se ohladi. Obsta‐
ja nevarnost opeklin.
12.2 Nosilci rešetk
Odstranjevanje nosilcev rešetk
Za čiščenje stranskih sten lahko odstranite nosil‐
ce rešetk.
1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran
od stranske stene.
2.
Zadnji del nosilca rešetke potegnite z za‐
dnjega dela stranskih sten in ga odstranite.
2
1
Nameščanje nosilcev rešetk
Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
Velja za izvlečna vodila:
Zadrževalni zatiči na izvlečnih vodilih
morajo biti obrnjeni naprej.
12.3 Žarnica
OPOZORILO!
Obstaja nevarnost električnega udara.
Žarnica in steklen pokrov žarnice sta
lahko vroča.
Pred zamenjavo žarnice:
• Izklopite napravo.
• Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami
ali odklopite odklopnik.
PREVIDNOST!
Na dno notranjosti naprave postavite
krpo. To preprečuje škodo na stekle‐
nem pokrovu žarnice in na pečici.
Vedno uporabite enako vrsto žarnice.
Zamenjava žarnice na stropu pečice:
1. Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni
smeri urnega kazalca in ga snemite.
2. Očistite steklen pokrov.
3. Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐
porno proti visoki temperaturi 300 °C.
4. Namestite steklen pokrov.
Zamenjava žarnice na levi strani notranjosti
pečice.
1. Odstranite levo vodilo za rešetke.
2. Z ozkim, topim predmetom (npr. čajno žlič‐
ko) odstranite steklen pokrov. Očistite ste‐
klen pokrov.
34
www.electrolux.com
3.
4.
5.
Žarnico zamenjajte z ustrezno žarnico, od‐
porno proti visoki temperaturi 300 °C.
Namestite steklen pokrov.
Namestite levo vodilo za rešetke.
12.4 Čiščenje vrat pečice
Odstranjevanje vrat in steklenih plošč
Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notra‐
nje steklene plošče. Število steklenih plošč je
različno za različne modele.
OPOZORILO!
Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite
previdni. Vrata so težka.
1.
2.
A
3.
A
2
4.
5.
Nato položite vrata z zunanjo stranjo na‐
vzdol na mehko krpo in ravno podlago. Na
ta način preprečite praske.
6.
Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu vrat
na obeh straneh in pritisnite navznoter, da
sprostite zaponko.
Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.
7.
B
1
Vrata povsem odprite.
Do konca pritisnite vpenjalni ročici (A) na te‐
čajih.
Zaprite vrata pečice do prvega položaja od‐
piranja (približno do kota 70°).
Vrata primite na vsaki strani z eno roko in jih
potegnite stran od naprave pod kotom na‐
vzgor.
SLOVENŠČINA
8.
9.
Namestitev vrat pečice in steklenih
plošč
35
Steklene plošče vrat primite na zgornjem
delu eno za drugo in jih potegnite navzgor
iz vodila.
Stekleno ploščo očistite z vodo in milom.
Stekleno ploščo temeljito osušite.
obratnem vrstnem redu. Najprej vstavite manjšo
ploščo, nato pa večjo.
Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plo‐
šče in vrata pečice. Naredite zgornje korake v
13. KAJ STORITE V PRIMERU…
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o varnosti.
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava se ne segreje.
Naprava je izklopljena.
Vklopite napravo.
Naprava se ne segreje.
Ura ni nastavljena.
Nastavite uro.
Naprava se ne segreje.
Potrebne nastavitve niso nastav‐
ljene.
Preverite nastavitve.
Naprava se ne segreje.
Vklopljeno je varovalo za otroke.
Oglejte si »Vklop in izklop funkci‐
je varovala za otroke«.
Naprava se ne segreje.
Sprožena je varovalka.
Preverite, ali je varovalka vzrok
za motnjo. Če se varovalka spro‐
ža vedno znova, se obrnite na
električarja.
Na prikazovalniku se
prikaže F111.
Vtič Sonda za meso ni pravilno
vtaknjen v vtičnico.
Vtaknite vtič sonde za meso čim
globlje v vtičnico.
Luč ne sveti.
Luč je okvarjena.
Zamenjajte žarnico.
Če napake ne morete odpraviti sami, se obrnite
na prodajalca ali na pooblaščen servisni center.
Potrebni podatki za servisni center se nahajajo
na ploščici za tehnične navedbe. Ploščica za teh‐
nične navedbe se nahaja na sprednjem okviru
notranjosti naprave.
Priporočamo, da podatke zapišete sem:
Ime modela (MOD.)
.........................................
Številka izdelka (PNC)
.........................................
Serijska številka (S.N.)
.........................................
36
www.electrolux.com
14. TEHNIČNI PODATKI
Napetost
220 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
15. SKRB ZA VARSTVO OKOLJA
Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol
Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za
reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in elektronskih
.
naprav. Naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek
vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
37
38
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
39
892967035-A-462013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement