Progress PAI6000F User manual

Progress PAI6000F User manual
naudojimo instrukcija
Kaitlentė
PAI6000F
2 progress
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Kasdienis naudojimas
Naudinga informacija ir patarimai.
2
3
5
6
8
Valymas ir priežiūra
Trikčių šalinimas
Įrengimas
Techninė informacija
Aplinkosauga
9
10
11
13
14
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
Įspėjimas Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir vyresni
bei asmenys su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais
gebėjimais bei stokojantys patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi suaugusiojo arba asmens, kuris yra atsakingas už jų
saugą.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu. Netoli prietaiso negalima palikti vaikų iki 3 metų be priežiūros.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys būna įkaitę.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo priežiūros
darbų.
Bendrieji saugos reikalavimai
• Prietaisas ir jo prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Nelieskite kaitinimo elementų.
• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.
progress 3
• Neprižiūrimas maisti gaminimas ant kaitlentės su riebalais ar
aliejumi gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
• Niekada negesinkite gaisro vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir
tada uždenkite liepsną, pvz., dangčiu arba gesinimo apdangalu.
• Nelaikykite daiktų ant maisto gaminimo paviršių.
• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Niekada nedėkite metalinių daiktų, tokių kaip dangčių, peilių
ar šaukštų ant kaitlentės viršaus, nes jie gali įkaisti.
• Jei stiklo keraminis paviršius įtrūkęs, prietaisą išjunkite, kad
nepatirtumėte elektros smūgio.
• Baigę naudotis, išjunkite kaitlentę naudodamiesi jos valdikliais ir nepasikliaukite prikaistuvio detektoriumi.
SAUGOS INSTRUKCIJA
Įrengimas
Įspėjimas Šį prietaisą turi prijungti tik
kvalifikuotas asmuo.
• Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
• Būtina paisyti minimalių atstumų iki kitų
prietaisų ar įrenginių.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines.
• Apsaugokite nupjautus paviršius hermetiku, kad jie nuo drėgmės neišbrinktų.
• Apsaugokite prietaiso apačią nuo garų ir
drėgmės.
• Jokiu būdu neįrenkite prietaiso greta durų
ir po langu. Atidarant duris ar langus, jie
gali nuversti įkaitusius prikaistuvius nuo
prietaiso.
• Jeigu prietaisas įrengiamas virš stalčių,
įsitikinkite, ar tarp prietaiso apačios ir
apatinio stalčiaus yra pakankamai vietos
orui cirkuliuoti.
• Užtikrinkite, kad tarp darbastalio ir prietaiso būtų laisvas 2 mm ventiliavimo tarpas.
Garantija neapima žalos, atsiradusios dėl
nepakankamo ventiliavimo tarpo.
• Prietaiso apačia gali įkaisti. Rekomenduojame po prietaisu įrengti nedegią pertvarą, kad nebūtų prieigos prie apačios.
Elektros prijungimas
Įspėjimas Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.
• Visus elektros prijungimus privalo įrengti
kvalifikuotas elektrikas.
• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, įsitikinkite, ar prietaisas atjungtas nuo maitinimo.
• Naudokite tinkamą elektros maitinimo laidą.
• Pasirūpinkite, kad elektros laidai nesusipainiotų.
• Užtikrinkite, kad maitinimo laidas ar kištukas (jeigu taikytina) neliestų karšto prietaiso ar karštų prikaistuvių, kai jungiate prietaisą ir netoli esančius lizdus
• Įsitikinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas.
Dėl laisvo ir netinkamo elektros maitinimo
laido ar kištuko (jeigu taikytina) gnybtas
gali įkaisti.
• Įsitikinkite, ar įrengta apsauga nuo elektros smūgių.
• Ant laido naudokite įtempimą mažinančią
sąvaržą.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko (jeigu taikytina) ar maitini-
4 progress
mo laido. Kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą arba elektriką, jeigu reikia pakeisti pažeistą maitinimo laidą.
• Elektros instaliacija privalo turėti izoliavimo įtaisą, kuris leidžia atjungti prietaisą
nuo maitinimo tinklo ties visais poliais.
Tarp izoliavimo įtaiso kontaktų turi būti
mažiausiai 3 mm pločio tarpelis.
• Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus:
liniją apsaugančius automatinius jungiklius, saugiklius (įsukami saugikliai turi būti
išimami iš jų laikiklio), įžeminimo nuotėkio
atjungiamuosius įtaisus ir kontaktorius.
Naudojimas
Įspėjimas Pavojus susižaloti, nudegti
arba gauti elektros smūgį.
• Prieš naudodami pirmąkart, išimkite visas
pakuotės medžiagas, nuimkite etiketes ir
apsauginę plėvelę (jeigu taikytina).
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.
• Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios arba jeigu jis liečiasi prie vandens.
• Nedėkite stalo įrankių arba prikaistuvių
dangčių ant kaitviečių. Jie gali įkaisti.
• Kiekvieną kartą panaudoję prietaisą, kaitvietes išjunkite. Nepasitikėkite prikaistuvių
detektoriumi.
• Nenaudokite prietaiso kaip darbastalio arba vietos daiktams laikyti.
• Jeigu prietaiso paviršius įtrūktų, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Taip išvengsite elektros smūgio.
• Naudotojai, turintys širdies stimuliatorių,
turi išlaikyti ne mažesnį kaip 30 cm atstumą nuo indukcinių kaitviečių, kai prietaisas veikia.
• Kai dedate maistą į karštą aliejų, aliejus
gali ištikšti.
Įspėjimas Gaisro arba sprogimo
pavojus.
• Kaitinant riebalus arba aliejų, gali kilti
lengvai užsiliepsnojančių garų. Kaitindami
riebalus ir aliejų, būkite atsargūs, kad
liepsna arba įkaitę daiktai jų neuždegtų.
• Įkaitusio aliejaus garai gali savaime užsiliepsnoti.
• Naudotas aliejus, kuriame yra maisto likučių, gali užsiliepsnoti esant žemesnei
temperatūrai nei aliejus, kuris yra naudojamas pirmą kartą.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
Įspėjimas Pavojus sugadinti prietaisą.
• Nestatykite įkaitusių prikaistuvių ant valdymo skydelio.
• Nestatykite ant karštų kaitviečių tuščių
prikaistuvių.
• Būkite atsargūs, kad ant prietaiso nenukristų daiktai arba prikaistuviai. Jie gali
pažeisti paviršių.
• Nejunkite kaitviečių, nepastatę ant jų prikaistuvių arba ant jų pastatę tuščius prikaistuvius.
• Nedėkite ant prietaiso aliuminio folijos.
• Indai iš ketaus, aliuminio arba su sugadintais dugnais gali subraižyti stiklą ar
stiklo keramiką. Jeigu tokius indus nuo
maisto gaminimo paviršiaus reikia patraukti, juos visada kelkite, o ne traukite.
Valymas ir priežiūra
Įspėjimas Pavojus sugadinti prietaisą.
• Reguliariai valykite prietaisą, kad apsaugotumėte paviršiaus medžiagą nuo nusidėvėjimo.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Seno prietaiso išmetimas
Įspėjimas Pavojus susižeisti arba
uždusti.
• Norėdami sužinoti, kaip tinkamai išmesti
seną prietaisą, susisiekite su atitinkama
savivaldybės įstaiga.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
progress 5
Paslaugos
• Kreipkitės į aptarnavimo tarnybą dėl prietaiso remonto. Rekomenduojame naudoti
tik originalias atsargines dalis.
GAMINIO APRAŠYMAS
Bendroji apžvalga
1
2
180 mm
180 mm
145 mm
210 mm
5
1
2
3
4
5
3
Indukcinė kaitvietė
Indukcinė kaitvietė
Indukcinė kaitvietė
Valdymo skydelis
Indukcinė kaitvietė
4
Valdymo skydelio išdėstymas
1
2
3
4
5
9
6
7
8
Prietaisą valdykite naudodami jutiklių laukus. Ekranai, indikatoriai ir garso signalai
parodo, kurios funkcijos veikia.
Jutiklio laukas
Funkcija
1
Įjungia ir išjungia prietaisą.
2
Užrakina / atrakina valdymo skydelį.
Įjungia galingumo funkciją.
3
4
Kaitinimo lygio ekranas.
Rodo kaitinimo lygį.
5
Kaitvietės laikmačio indikatoriai.
Rodo, kuriai kaitvietei nustatote laiką.
6
Laikmačio ekranas.
Rodo laiką minutėmis.
7
/
Padidinamas arba sumažinamas kaitinimo lygis.
6 progress
Jutiklio laukas
8
Funkcija
Padidinamas arba sumažinamas laikas.
/
Pasirenkama kaitvietė.
9
Kaitinimo lygių rodmenys
Rodinys
Aprašymas
Kaitvietė išjungta.
-
Kaitvietė veikia.
Veikia funkcija „Šilumos palaikymas“ / STOP+GO.
Veikia automatinio įkaitinimo funkcija.
Prikaistuvis netinkamas arba per mažas, arba ant kaitvietės nepadėtas
joks prikaistuvis.
Įvyko veikimo triktis.
Kaitvietė vis dar karšta (likęs karštis).
Veikia užrakinimo / apsaugos nuo vaikų įtaisas.
Veikia galingumo funkcija.
Veikia automatinio išjungimo funkcija.
Likusio karščio indikatoriai
Įspėjimas
Pavojus nusideginti dėl
likutinės šilumos!
Indukcinės kaitvietės maisto gaminimo metu kaitina tiesiogiai prikaistuvio pagrindą.
Stiklo keramikos paviršius įšyla dėl likusio
prikaistuvio karščio.
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Įjungimas ir išjungimas
Lieskite
1 sekundę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.
Automatinis išjungimas
Funkcija automatiškai išjungia
prietaisą, jeigu:
• visos kaitvietės yra išjungtos (
);
• įjungę prietaisą, nenustatėte kaitinimo lygio;
• kažką išliejote arba padėjote ką nors
(puodą, šluostę ir pan.) ant valdymo skydelio ilgesniam nei 10 sekundžių laikui.
Kurį laiką girdimas garso signalas ir prietaisas išsijungia. Nuimkite daiktą arba nuvalykite valdymo skydelį;
• prietaisas pernelyg įkaista (pvz., jeigu kaitinate tuščią prikaistuvį). Prieš pakartotinai
naudojant prietaisą, kaitvietė turi atvėsti;
• naudojate netinkamus prikaistuvius. Užsiir po 2 minučių kaitvietė
dega simbolis
išsijungia automatiškai;
• neišjungėte kaitvietės arba nepakeitėte
kaitinimo lygio. Po tam tikro laiko užsideir prietaisas išsijungia. Žr. toliau.
ga
• Santykis tarp kaitinimo lygio ir automatinio išjungimo funkcijos laiko:
•
,
— 6 valandos;
•
–
— 5 valandos;
•
— 4 valandos;
•
–
— 1,5 valandos.
Kaitinimo lygis
, norėdami padidinti kaitinimo
Palieskite
lygį. Palieskite
, norėdami sumažinti kaitinimo lygį. Ekrane rodoma kaitinimo lygis.
Norėdami išjungti kaitvietę, tuo pat metu
ir
.
palieskite
Automatinis įkaitinimas
Įjungus automatinio įkaitinimo funkciją, kaitvietė greičiau įkaista iki reikiamos tempera-
progress 7
tūros. Įjungus šią funkciją, kuriam laikui nustatoma didžiausia įkaitinimo temperatūra (žr.
diagramą), o vėliau ji mažinama iki reikiamos temperatūros.
Norėdami įjungti kaitvietės automatinio įkaitinimo funkciją:
1. Palieskite
. Ekrane rodomas simbolis
.
2. Iškart pakartotinai lieskite
. Ekrane
.
rodomas simbolis
3. Iškart kelis kartus palieskite
, kol įsijungs reikiamas kaitinimo lygis. Po 3 se.
kundžių ekrane įsižiebia
.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Galingumo funkcija
Įjungta galingumo funkcija padidina indukcinių kaitvietčių galią. Galingumo funkciją galima įjungti ribotam laikui (žr. skyrių „Techninė informacija“). Po to indukcinė kaitvietė
automatiškai grįžta į aukščiausią kaitinimo
; įsižiebs
lygį. Norėdami įjungti, palieskite
. Norėdami išjungti šią funkciją, pakeiskite kaitinimo lygį.
Galios valdymas
Galios valdymo mechanizmas padalina galią
dviem suporuotoms kaitvietėms (žr. paveikslėlį). Galios funkcija iki didžiausio lygio
padidina vienos poroje esančios kaitvietės
galią. Antros kaitvietės galia automatiškai
sumažėja. Kaitvietės, kurios galia yra sumažinta, kaitinimo lygio rodmuo kinta tarp
dviejų lygių.
Laikmatis
Atgalinė laiko atskaita
Šį laikmatį naudokite kaitvietės maisto gaminimo trukmei nustatyti.
Laikmatį nustatykite po kaitvietės pasirinkimo.
Kaitinimo nuostatą galite nustatyti prieš
nustatydami arba jau nustatę laikmatį.
• Kaitvietei nustatytikelis kartus palieskite
, kol įsijungs reikalingos kaitvietės indikatorius.
• Norėdami įjungti arba pakeisti laikarba
ir
matį: palieskite laikmačio
nustatykite laiką ( 00 - 99 minutėmis).
Kai kaitvietės indikatorius pradeda lėtai
mirksėti, pradedama atgalinė laiko atskaita.
• Laikmačiui išjungti: nustatykite kaitvie, ir palieskite
, kad
tę, naudodami
įjungtumėte laikmatį. Likęs laikas skaičiuojamas atgal iki 00 . Kaitvietės indikatorius užges.
• Norėdami pamatyti likusį laiką: kait. Kaitvietės indikavietę nustatykite su
torius pradeda greitai mirksėti. Ekrane rodomas likęs laikas.
Kai laikas baigiasi, pasirista garsas ir mirksi
00 . Kaitvietė išsijungia.
• Norėdami išjungti garsą: palieskite
Minutinį laikmatį
Laikmatį galima minučių skaitlys naudoti
kaip minutinį laikmatį, kol kaitvietės nevei. Paspauskite
arba
kia. Paspauskite
ir nustatykite laiką. Kai laikas baigiasi,
pasirista garsas ir mirksi 00 .
• Norėdami išjungti garsą: palieskite
8 progress
Užrakinta
Kaitvietėms veikiant, galite užrakinti valdy. Taip galima išvengti
mo skydelį, bet ne
atsitiktinio kaitinimo nuostatos pakeitimo.
Pirmiausia nustatykite kaitinimo lygį.
.
Norėdami įjungti šią funkciją, palieskite
Simbolis
rodomas 4 sekundes.
Laikmatis lieka įjungtas.
.
Norėdami išjungti šią funkciją, palieskite
Įsijungs pirmiau jūsų nustatytas kaitinimo lygis.
Išjungus prietaisą, išjungiama ir ši funkcija.
Vaikų saugos įtaisas
Ši funkcija apsaugo, kad prietaisas nepradėtų veikti atsitiktinai.
Vaikų saugos įtaiso įjungimas
• Įjunkite prietaisą, naudodami
. Kaitinimo lygio nenustatykite.
• Laikykite palietę
4 sekundes. Užsidega
simbolis.
• Išjunkite prietaisą, naudodami
.
Vaikų saugos įtaiso išjungimas
• Įjunkite prietaisą, naudodami
. Kaitinimo lygio nenustatykite. Laikykite palie4 sekundes. Užsidega
simbolis.
tę
• Išjunkite prietaisą, naudodami
.
Vaikų saugos įtaiso išjungimas tik
vienai gaminimo sesijai
• Įjunkite prietaisą, naudodami
. Užsidesimbolis.
ga
• Laikykite palietę
4 sekundes. Per 10
sekundžių nustatykite kaitinimo lygį.
Prietaisą galima naudoti.
• Kai prietaisą išjungiate naudodami
,
vaikų saugos įtaisas vėl įjungiamas.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
INDUKCINĖS KAITVIETĖS
Indukcinių kaitviečių striprus elektromagnetinis laukas labai greitai įkaitina prikaistuvius.
Prikaistuviai indukcinėms kaitvietėms
Svarbu Indukcinėms kaitvietėms naudokite
tinkamus prikaistuvius.
Prikaistuvių medžiaga
• tinkama: ketus, plienas, emaliuotas plienas, nerūdijantis plienas, daugiasluoksnis
dugnas (su atitinkamu gamintojo ženklu).
• netinkama: aliuminis, varis, žalvaris, stiklas, keramika, porcelianas.
Prikaistuviai tinka indukcinei viryklei,
jeigu…
• ... nedidelis kiekis vandens labai greitai
užverda ant kaitvietės, nustatytos aukščiausiu kaitinimo lygiu.
• ... ant prikaistuvio dugno prikimba magnetas.
Prikaistuvio dugnas turi būti kuo storesnis ir lygesnis.
Prikaistuvio matmenys: indukcinės kaitvietės prisitaiko automatiškai pagal prikaistuvio dugno dydį iki tam tikros ribos.
Triukšmo lygis naudojimo metu
Jeigu girdite:
• traškėjimą: indai pagaminti iš skirtingų
medžiagų (sumuštinio principu).
• švilpimą: naudojate vieną arba kelias kaitvietes didele galia ir indus, pagamintus iš
skirtingų medžiagų (sumuštinio principu).
• Dūzgimas naudojate didelę galią.
• Spragsėjimas elektrinis perjungimas.
• Šnypštimas, gaudimas veikia ventiliatorius.
Šis triukšmas yra normalus ir nereiškia
prietaiso gedimo.
Energijos taupymas
Energijos taupymas
• Jeigu įmanoma, prikaistuvius uždenkite
dangčiais.
• Prikaistuvius pastatykite prieš įjungdami
kaitvietę.
• Maistui pašildyti arba išlydyti naudokite likusį karštį.
Kaitvietės veiksmingumas
Kaitvietės veiksmingumas yra susijęs su prikaistuvio skersmeniu. Mažesnio nei minimalaus skersmens prikaistuvis gauna tik dalį
kaitvietės sukuriamos galios. Mažiausius
progress 9
skersmenis rasite skyriuje „Techninė informacija“.
Maisto gaminimo pavyzdžiai
Santykis tarp kaitinimo lygio ir kaitvietės
energijos suvartojimo nėra tiesinis.
Kai didinate kaitinimo lygį, jis nėra proporcingas kaitvietės energijos suvartojimo padidėjimui.
Kaitinimo
lygis
Naudojimas:
Trukmė
Tai reiškia, kad kaitvietė su vidutiniu kaitinimo lygiu naudoja mažiau nei pusę savo galios.
Duomenys lentelėje yra tik rekomendacinio pobūdžio.
Patarimai
Nominalios
galios sąnaudos
Kad pagamintas maistas išliktų šiltas
pagal poreikį
Uždenkite prikaistuvį
dangčiu
3%
1-2
„Hollandaise“ padažas, lydymas: sviestas, šokoladas,
želatina
5–25 min.
Retkarčiais pamaišykite
3–5%
1-2
Tirštinimas: purūs omletai,
kepti kiaušiniai
10–40 min.
Gaminkite uždengę dangčiu
3–5%
2-3
Tinka virti ryžius ir gaminti
pieniškus patiekalus, taip
pat šildyti jau pagamintus
patiekalus
25–50 min.
Verdant ryžius, vandens
turi būti dvigubai daugiau
nei ryžių; gamindami pieno
patiekalus, juos kartkartėmis pamaišykite
5 – 10 %
3-4
Daržovių, žuvies, mėsos gaminimas garuose
20–45 min.
Įpilkite kelis valgomuosius
šaukštus skysčio
10 – 15 %
4-5
Bulvių virimas garuose
20–60 min.
750 g bulvių išvirti naudokite ne daugiau kaip ¼ l
vandens
15 – 21 %
4-5
Tinka gaminti didesnius
maisto kiekius, troškinius ir
sriubas
60–150 min.
Iki 3 l skysčio ir ingredientų
15 – 21 %
6-7
Neintensyvus kepimas: tinka
kepti eskalopus, veršienos
muštinius, kotletus, pyragėlius su įdaru, dešreles, kepenėles, miltų, sviesto ir pieno
mišinius, kiaušinius, blynus,
spurgas
jeigu reikia
Laikui įpusėjus, apverskite
31 – 45 %
7-8
Intensyvus kepimas, paskrudintos bulvės, nugarinės
žlėgtainis, bifšteksas
5–15 min.
Laikui įpusėjus, apverskite
45 – 64 %
9
Tinka virti vandeniui, makaronams, skrudinti mėsą (guliašą, troškintą mėsą),
kepti bulvių traškučius apsemtus aliejuje
1
100 %
Tinka virti didelį kiekį vandens. Įjungta galingumo funkcija.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Prietaisą valykite po kiekvieno naudojimo.
Visada naudokite prikaistuvius, kurių dugnas švarus.
10 progress
Įbrėžimai ar tamsios dėmės stiklo keramikos paviršiuje neturi įtakos prietaiso
veikimui.
Norėdami pašalinti purvą:
1. – Nuvalykite nedelsdami: ištirpusį
plastiką, plastikinę foliją ir maistą, kurio sudėtyje yra cukraus. Kitaip šie
nešvarumai gali sugadinti prietaisą.
Naudokite specialią, stiklui skirtą
grandyklę. Grandyklę prie stiklo keraminio paviršiaus pridėkite smailiu
kampu ir stumkite ašmenis paviršiumi.
– Prietaisui pakankamai ataušus
pašalinkite: kalkių nuosėdas, vandens dėmes, riebalų dėmes, metalo
spalvos dėmes. Naudokite specialų
valiklį, skirtą stiklo keramikos arba
nerūdijančiojo plieno paviršiams valyti.
2. Prietaisą valykite drėgnu skudurėliu ir
nedideliu valymo priemonės kiekiu.
3. Baigę nušluostykite prietaisą švaria
šluoste.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema
Galima priežastis
Prietaiso negalima įjungti arba
valdyti.
Atitaisymas
Dar kartą įjunkite prietaisą ir
nustatykite kaitinimo lygį per
mažiau nei 10 sekundžių.
Vienu metu palietėte 2 arba
daugiau jutiklių laukų.
Lieskite tik vieną jutiklio lauką.
Ant valdymo skydelio yra vandens arba riebalų dėmių.
Nuvalykite valdymo skydelį.
Pasigirsta garso signalas ir prietaisas išsijungia.
Kai prietaisas yra išjungtas, girdimas garso signalas.
Kažką padėjote ant vieno arba
kelių jutiklio laukų.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio
laukų.
Prietaisas išsijungia.
Kažką uždėjote ant jutiklio lauko
.
Nuimkite daiktą nuo jutiklio lauko.
Neįsižiebia likusio karščio indikatorius.
Kaitvietė neįkaitusi, nes veikė
pernelyg trumpai.
Jeigu kaitvietė veikė pakankamai ilgai ir jau turėtų būti įkaitusi,
kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Kaitinimo lygis keičiamas tarp
dviejų lygių.
Įjungta galios valdymo funkcija.
Žr. skyrių „Galios valdymas“.
Jutiklių laukai įkaista.
Per didelis prikaistuvis arba jis
yra per arti valdiklių.
Jei reikia, didelius prikaistuvius
dėkite ant antroje eilėje esančių
kaitviečių.
Įsijungia
.
Veikia automatinio išjungimo
funkcija.
Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
Įsijungia
.
Veikia vaikų saugos įtaisas arba užrakto funkcija.
Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“.
Įsijungia
.
Ant kaitvietės neuždėtas prikaistuvis.
Uždėkite prikaistuvį ant kaitvietės.
progress 11
Problema
Įsijungia
Įsijungia
ir skaičius.
.
Galima priežastis
Atitaisymas
Netinkamas prikaistuvis.
Naudokite tinkamą prikaistuvį.
Prikaistuvio dugno skersmuo
yra per mažas pasirinktai kaitvietei.
Perkelkite prikaistuvį ant mažesnės kaitvietės.
Prietaise aptikta klaida.
Kuriam laikui atjunkite prietaisą
nuo maitinimo tinklo. Atjunkite
namo elektros skydinėje esantį
saugiklį. Vėl įjunkite. Jeigu vėl
, kreipkitės į technirodoma
nio aptarnavimo centrą.
Prietaise aptikta klaida, nes
prikaistuvis užkaistas tuščias.
Veikia kaitviečių apsaugos nuo
perkaitimo ir automatinio išjungimo funkcijos.
Išjunkite prietaisą. Nuimkite
karštą prikaistuvį. Maždaug po
30 sekundžių vėl įjunkite kaitvietę. Jeigu problema buvo prikaistuvis, klaidos pranešimas išnyks
iš ekrano, bet likusio karščio indikatorius gali likti. Palaukite, kol
prikaistuvis pakankamai atvės, ir
žr. skyrelį „Prikaistuviai indukcinėms kaitvietėms“, ar jūsų prikaistuviai tinka prietaisui.
Jei išbandžius aukščiau išvardytus sprendimo būdus trikties pašalinti nepavyksta,
kreipkitės į prekybos atstovą arba klientų
aptarnavimo centrą. Nurodykite duomenis
iš duomenų lentelės, stiklo keramikos kaitlentės triženklį raidžių ir skaičių kodą (jis yra
stiklo paviršiaus kampe) ir užsidegusį klaidos pranešimą.
Įsitikinkite, ar tinkamai naudojate prietaisą.
Jeigu ne, techninio aptarnavimo centro ar
atstovo apsilankymas bus apmokestintas,
nepaisant garantinio laikotarpio. Nurodymai
apie klientų aptarnavimą ir garantijos sąlygos pateiktos garantijos brošiūroje.
ĮRENGIMAS
Įspėjimas Žr. saugos skyrius.
Prieš įrengiant
Prieš įrengiant prietaisą užrašykite informaciją iš techninių duomenų lentelės. Duomenų lentelę rasite prietaiso korpuso apačioje.
• Modelis ...........................
• PNC .............................
• Serijos numeris....................
Įmontuojami prietaisai
• Į baldus įmontuojami prietaisai gali būti
naudojami tik po to, kai jie bus įrengti tin-
kamame standartus atitinkančiame paviršiuje.
Elektros laidas
• Prietaisas pateikiamas su elektros laidu.
• Pažeistą maitinimo kabelį pakeiskite specialiu laidu (H05BB-F Tmax 90 °C arba
aukštesnės temperatūros). Kreipkitės į
vietos techninio aptarnavimo centrą.
12 progress
Įrengimas
min.
500mm
min.
50mm
min.
2mm
B
A
min. 2 mm
< 20 mm
B
A
min. 2 mm
> 20 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
B
A
12 mm 57 mm
28 mm 41 mm
38 mm 31 mm
min.
12 mm
R 5mm
min.
55mm
490+1mm 560+1mm
min.
2 mm
progress 13
min.
38 mm
min.
2 mm
Jeigu naudojate apsauginę pertvarą (papildomas priedas1)), 2 mm tarpas orui priekyje
ir apsauginės grindys tiesiai po prietaisu yra
nebūtinos.
Jeigu prietaisas įrengiamas virš orkaitės,
apsauginės pertvaros naudoti negalima.
1) Kai kuriose šalyse apsauginės pertvaros priedo gali būti neįmanoma įsigyti. Kreipkitės į savo vietinį tiekėją.
TECHNINĖ INFORMACIJA
Modell PAI6000F
Prod.Nr. 949 594 364 00
Typ 58 GAD D5 AU
220 - 240 V 50 - 60 Hz
Induction 7.4 kW
Made in Germany
Ser.Nr. ..........
7.4 kW
PROGRESS
Kaitviečių galia
Kaitvietė
Vardinė galia
(didžiausias kaitinimo lygis) (W)
Dešinioji galinė —
180 mm
1800 W
Dešinioji priekinė
— 145 mm
1400 W
Kairioji galinė —
180 mm
1800 W
Kairioji priekinė —
210 mm
2300 W
Įjungta galingumo funkcija (W)
Galingumo
funkcijos didžiausia trukmė
(min.)
Mažiausias prikaistuvio skersmuo (mm)
145
2500W
4
125
145
3700W
10
180
14 progress
Kaitviečių galia šiek tiek gali skirtis nuo lentelėje pateiktų duomenų. Ji kinta priklausomai nuo prikaistuvių medžiagos ir matmenų.
APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas
šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į
atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad
ji būtų perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas. Neišmeskite
šiuo ženklu pažymėtų prietaisų kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą
arba susisiekite su vietnos savivaldybe dėl
papildomos informacijos.
Pakavimo medžiagos
Pakavimo medžiagos yra ekologiškos ir
jas galima perdirbti. Plastikinės dalys
identifikuojamos žymėjimais
>PE<,>PS< ir kt. Pakavimo medžiagas
išmeskite kaip buitines atliekas savivaldybės nustatytose atliekų išmetimo vietose.
progress 15
www.progress-hausgeraete.de
892965214-A-372013
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement